Bosch beépíthető készülékek. - Kapos Design Bt.

kaposdesign.hu

Bosch beépíthető készülékek. - Kapos Design Bt.

Főzőlapok

A ha gyo má nyos gázfőzőlapok nép sze rű sé ge a mo dern elektromos fő ző la pok meg je le nésé

vel sem csök ken. Ezért fek tet a Bosch is nagy hang súlyt ar ra, hogy mi nél szé le sebb

vá lasz ték ban kí nál jon ön ál ló ill. sü tő vel összeépít he tő gázfőzőlapokat. Egy re in kább terjed

a Wok-edényben tör té nő sü tés-fő zés, mely hez a Bosch már több fé le olyan fő ző la pot is

kí nál, me lyen a ha gyo má nyos égő kön kí vül a nagy tel je sít mé nyű WOK-égő is meg ta lál ha tó.

Klasszi kus vagy mo dern de sign

A szám je gyes tel je sít mény-ki jel ző vel

ren del ke ző fő ző la pok nál jól lát ha tó

szám je gyek mu tat ják az egyes zó nákhoz

beál lí tott tel je sít mény-fo ko za tokat.

Az egyes fő ző me zők ki-/be kap csolá

sa, tel je sít mény-sza bá lyo zá sa és

át kapcso lá sa az üveg lap alatt el he lyezett,

érin tés re mű kö dő szenzorkapcsolókkal

könnyít he tő meg.

A Bosch fő ző la pok egye dül ál ló

mó don ren del kez nek Timer-rel is,

mellyel beál lít ha tó az egyes fő ző zónák

mű kö dé si ide je. A beál lí tás a

fő zés meg kez dé se kor vagy köz ben is

el vé gez he tő. A beál lí tott idő le tel te

után a fő ző zó na au to ma ti ku san

le kap csol.

A ha gyo má nyos, ke ret tel ren del ke ző

fő ző la pok eny hén dom bo rú sze gé lye

le fe di a kör be fu tó szi ge te lő csí kot,

mely nek kö szön he tően tisz tí tá suk

rend kí vül könnyű.

Az ele gáns Front-Profillal ren del ke ző

fő ző lap a leg mo der nebb kony hák ba

is tö ké le te sen il lesz ke dik. Elöl ne mesacél

sze gély, ol dalt eny hén el vé ko nyodó

él te szi könnyen tisz tít ha tó vá és

esz té ti kus sá a ké szü lé ket.

Az új HighSpeed fő ző zó ná kon az

edény től és az étel mennyi sé gé től

füg gően akár 20% idő is meg ta ka rítha

tó, mely az új üveg ke rá miá nak és

a to vább fej lesz tett fű tő ele mek nek

kö szön he tő.

A for ra ló elekt ro ni ka az étel ki fu tá sa

nél kül biz to sít ja az au to ma ti kus for ralás

és to vább fő zés le he tő sé gét.

A fő ző zó na elő ször ma xi má lis tel je sítmény

re kap csol va fel fűt, majd

bi zo nyos idő el tel te után au to ma ti kusan

vissza kap csol a ki vá lasz tott

fo ko zat ra, és azon főz to vább.

A fe les le ges ener gia fel hasz ná lás

el ke rü lé se ér de ké ben szenzoros kapcso

ló val az edény mé re té től füg gően

ál lít ha tó át a fő ző zó na két kö rös re

vagy ová lis ra.

A ke ze lő me ző kö ze pén, jól lát ha tó

he lyen pi ros kontrollfény jel zi, hogy

az egyes fő ző zó nák kö zül me lyek

nem hűl tek még ki tel je sen. Így nemcsak

a balesetveszély csökken, de

a ma ra dék hő me le gen tar tás ra is

fel hasz nál ha tó, így energiát takaríthatunk

meg.

A ma ra dék hő-ki jel ző 2 fo ko zat ban H

illetve h be tű vel tá jé koz tat a to vábbfő

zés hez vagy me le gen tar tás hoz felhasz

nál ha tó hő ről.

A me mó ria funk ció val fő ző la pon ként

egy beál lí tás pon to san el rak tá rozha

tó, így pél dául a leg gyak rab ban

hasz nált prog ram bár mi kor új ra előhív

ha tó.

A biz ton sá gi ki kap cso lás funk ció

a beál lí tott fo ko zat tól füg gően bi zonyos

idő el tel te után au to ma ti ku san

ki kap csol ja a fő ző zó nát, amennyi ben

az hu za mo sabb ide je meg sza kí tás

nél kül mű kö dik.

A gyer mek zár biz tos vé del met nyújt

az eset le ges sé rü lé sek el ke rü lé sé hez.

Egyet len gomb nyo más sal a fő ző lap

összes funk ció ja le zár ha tó. A gyer mekzár

gomb újabb meg nyo má sá val és

né hány má sod per ces nyom va tar tá sával

a ké szü lék új ra üzem kész ál la pot ba

ke rül.

Ha rö vid idő re akar juk csak el hagy ni

a kony hát, és a be kap csolt fő ző la pot

nem akar juk felügye let nél kül hagy ni,

ele gen dő a Stop-funk ciót hasz nálnunk.

Be kap cso lá sá val a ké szü lék

összes funk ció ját há rom perc re le kapcsol

hat juk, mely után a fő ző lap a

meg sza kí tott prog ra mo kat az ere de ti

beál lí tá sok nak meg fe le lően foly tat ja.

Ha ez nem tör té nik meg, há rom perc

el tel té vel a ké szü lék ki kap csol.

Beépíthető készülékek

75

More magazines by this user
Similar magazines