Agility 2012:Layout 1 - Nufarm

nufarm.com

Agility 2012:Layout 1 - Nufarm

Teljes

szinkronban

AGILITY

Új, széles hatásspektrumú gyomirtó szer az ôszi búza, ôszi árpa és

tritikále magról kelô egy- és kétszikû gyomnövényei ellen. Két ismert

hatóanyag, a klórtoluron és a diflufenikán gyári kombinációja, melyben

a hatóanyagok jól kiegészítik egymást.

Ahol a növény és a védelem találkozik

www.nufarm.hu


Ôszi gyomirtás a kalászos gabonafélékben

A kalászosok vetése elôtt kikelt gyo mokat a talajmûvelô

eszközökkel rendszerint elpusztítjuk. A vetést követôen

kikelt gyomok fejlôdését pedig már a kultúrnövény álla -

pota is jelentôsen befo lyásolja. Az ôszi búza gyom nö vé -

nyei nek egy része a kultúr növénnyel egy idôben kel,

együtt is fejlôdik vele, és többnyire 2–3 leveles vagy

tôlevélrózsás állapotban telel. Habár ezeknek a gyomoknak

(pl. tyúkhúr, pásztor táska, veronikafélék, árvacsa lán -

félék) rövid az életciklusuk, tömegüknél fogva mégis

számot tevôen gátolhatják a kul túr növény kez de ti fe j lô -

dését. Ennek egyenetlen kelés vagy alacsony csíra számmal

vetett intenzív állományok ese tében van különösen

nagy jelentôsége.

Egy másik növénycsoport tagjai túlnyo mó részt ôsszel és

néha tavasszal kelnek. Magvaik a kalászosok magvaival

egy idôben érnek. Ide tartozik többek között a kék búzavirág,

a pipacs, a raga dós galaj, az ebszékfû, valamint a

szarkalábfajok.

A gabonavetésekben a gyomfüvek terje dése is egyre

erôteljesebb. Az ôsszel és kora tavasszal csírázó nagy

széltippan a la za homoktalajokon, valamint a savanyú

kémhatású agyag talajokon jellemzô. Ritkábban és inkább

a Dunán túlon, valamint a délkeleti ország részben a parlagi

ecsetpázsit jelentkezik.

Az ôszi gyomirtás létjogosultságát az idôjárás, idôpontját

pedig a gyom nö vé nyek fejlettsége határozza meg. Ott cél -

sze rû korai állománypermetezést alkal mazni, ahol a búza

korai vetése és a csapadékos október hatására a gyo mok

zöme ôsszel kicsírázik. Ugyancsak ôszi permetezés ajánlható

a tavasszal nehezen megközelít hetô területekre,

illetve egyenetlen kelésû vagy alacsony csíraszámmal

vetett intenzív állo má nyok esetében.

Az ôszi állománypermetezés optimális a kétszikû gyom -

növények 2–4 leveles, és az egyszikûek 1–3 leveles

Tyúkhúr

Ragadós galaj

Nagy széltippan

Pásztortáska

Ebszékfû

Parlagi ecsetpázsit

(gyökérváltás elôtti) fej lettsége esetén. Tehát erre az idô -

szakra kell idôzíteni a védekezést. Célszerû olyan készítményt

választani, amely nemcsak le vé len ke resztül hat,

hanem gyökéren ke resz tül is felvehetô a gyomok szá mára.

Így a ké sôbb csírázó gyom növények ellen is megoldást

nyújt.

Agility – Új, széles hatásspektrumú gyomirtó szer a kalászosok

magról kelô egy- és kétszikû gyomnövényei ellen

Új, széles hatásspektrumú, kombinált hatóanyagú gyom irtó szer az ôszi búza,

ôszi árpa és tritikále magról kelô egy- és kétszikû gyomnövényei ellen. Az Agility

két ismert hatóanyag, a klórtoluron és a diflufenikán gyári kombi ná ciója.

500 g/l klórtoluron

+

100 g/l diflufenikán

Dózisa: 1,25 l/ha

Klórtoluron: magról kelô egyszikû gyom növények elleni

ható anyag, amely elsôsorban a nagy széltippannal fertôzött

területeken alkalmazható eredményesen. Emellett

egyes kétszi kû gyom nö vé nyek is érzékenyek a ható -

anyag gal szemben, mint a pásztor tás ka, mezei tarsóka, vadrepce, tyúkhúr és

székfû fajok. Kijuttatása az egy szi kûek gyökérváltása elôtt, azok 1–3 le ve les korában,

az érzékeny kétszikûek 2–4 leveles álla potánál javasolt. A klór toluron tartamhatása

2–3 hónapra tehetô.

Diflufenikán: a magról kelô kétszikû gyomnövények ellen

használható, azok kelése elôtt, vagy 2–4 leveles korukig

kipermetezve. A hatóanyaggal szemben érzékeny gyom -

növények pl. a ragadós galaj, veronikafélék, pip a c s,

szarkalábfélék, tyúkhúr, mezei árvács ka és árvacsalánfélék.

A dif lu fe nikán tartamhatása 2–3 hónap.


Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

500 g/l klórtoluron + 100 g/l diflufenikán

Karbamid-származékok + karotinoid-bioszintézis gátló

Gyomirtó permetezôszer

Csírázás gátlása

Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

10 l-es mûanyag kanna

I.

0 nap

3 év

Xn (ártalmas)

Nem jelölésköteles

Nem jelölésköteles (E)

Kifejezetten veszélyes

Az Agility gyomirtó hatása

Gyomnövény

Bársonyos árvacsalán

Boglárkafélék

Ebszékfû (kis rozetta)

Ebszékfû (szárba indult)

Folyondár szulák*

Füstikefélék

Kék búzavirág

Kenderkefûfélék

Keserûfûfélék

Libatopfélék

Mezei acat

Mezei árvácska

Napraforgó

Pásztortáska

Pipacs

Pipitérfélék

Piros árvacsalán

Ragadós galaj

Repcsény retek

Sebforrasztó zsombor

Szarkalábfélék

Szikfû, kamilla

Tarsóka

Tyúkhúr

Vadrepce

Veronikafélék

Nagy széltippan**

Agility

1,25 l/ha


**

*


*A kijuttatási idô és a gyom megjelenése eltérhet, ilyen

esetben nincs hatás. ** Gyökérváltás elôtt.

Kiváló hatás

Jó hatás

Nem elégséges hatás

Gyakorlatilag hatástalan

A közölt adatok tájékoztató jellegûek. A haté konyságot

szá mos tényezô befolyásolhatja (gyo mok fejlettsége,

idô já rás, a kijuttatás ideje és módja stb.).

Javasolt technológia

Ôszi búza, ôszi árpa és tritikálé kultúrákban a készítményt korai

posztemergensen, a kul túr növény 3 leveles állapotától, a magról kelô

gyomnövények szik-2 valódi leveles, a nagy széltippan (Apera spicaventi)

1–3 leveles fenológiai állapotában, 1,25 l/ha dózisban,

200–300 l/ha permetlében kell kijuttatni. A készítmény kijuttatható

tavasszal is, az ôszi búza, ôszi árpa, tritikále bok ro so dá sának végéig

(BBCH 29). A jó gyomirtó hatás érdekében fontos, hogy a készítményre

érzékeny gyomfajok a fentebb megjelölt fenológiai állapotnál

ne legyenek fejlettebbek.

A készítmény egy vegetációs idôszakban csak egy alkalommal juttat -

ható ki! A légi kijuttatás nem engedélyezett.

Kijuttatási tanácsok

Az egyszikû gyom nö vé nyek felálló, vékony, fonalas levélkéin csak a

finom porlasztású, apró cseppek képesek megtapadni, ezért itt a permetcseppek

MVD-je 100–200 mikron lehet, 40–70 csepp/cm 2 fe -

dettséggel.

Fúvókaajánlás: Hagyományos lapossugarú fúvóka, minél kisebb hala

dási sebesség, hogy az elsodródás csökkenthetô legyen. Szeles

idôben vagy 6 km/óra feletti haladási sebes ség nél anti-drift (elsod -

ródás csökkentett, perdítô betétes kivitel) vagy kompakt légbeszívásos

fúvóka, 5 bar nyomás felett üzemeltetve.

Csapadékos ôszi idô já rás esetén a gabona és a gyomnövények is

korán kikelnek, ezért fontos, hogy idôben elvégezzük a gyom irtást.

Száraz ôszön a gyomok kelése elhúzódhat, de az Agility talajon

keresztüli hatása révén biztosítja a késôbb kelô gyomnövények elleni

védelmet is.

A permetezést követô 2–3 héten belül lehullott 10–20 mm csapadék

segíti a hatóanyagok hatáskifejtését. Növeli a hatás tartamát a tél korai

beköszöntése, mivel a fagyott talajon lassabban bomlanak a ha tó -

anyagok. Normál felhasz nálás mellett káros utóhatással nem kell számolni,

ezért a kezelt gabonafélék után bármilyen kultúrnövény vethetô.


Ahol a növény és a védelem találkozik

Agility

Új, széles hatásspektrumú gyomirtó szer az ôszi búza, ôszi árpa és tritikále magról kelô egy- és

kétszikû gyomnövényei ellen. Két ismert hatóanyag, a klórtoluron és a diflufenikán gyári kombinációja,

melyben a hatóanyagok jól kiegészítik egymást.

Kérjük, termékeink felhasználása elôtt olvassa el és kövesse a növényvédô szer csomagolásán található felhasználási javaslatokat és biztonsági

elôírásokat. A kiadványban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.

Területi szaktanácsadóink:

Dancs Tibor

Gyôr-Moson-Sopron, Veszprém,

Komárom-Esztergom és Fejér megyék

Mobil: 06-30-552-3531

tibor.dancs@hu.nufarm.com

Gaál Orsolya

Vas, Zala, Veszprém és Somogy

megyék

Mobil: 06-20-571-7620

orsolya.gaal@hu.nufarm.com

Hörömpô László

Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megyék és

Bács-Kiskun megye északi része

Mobil: 06-20-354-0059

laszlo.horompo@hu.nufarm.com

Kovács Gábor

Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyék és Hajdú-Bihar megye északi része

Mobil: 06-20-445-4408

gabor.kovacs@hu.nufarm.com

Mihálovics György

Tolna, Baranya megyék és Bács-Kiskun megye

déli része

Mobil: 06-70-548-6902

gyorgy.mihalovics@hu.nufarm.com

Tatay Kálmán

Csongrád, Békés megyék és Hajdú-Bihar megye

déli része

Mobil: 06-20-499-3414

kalman.tatay@hu.nufarm.com

Nufarm Hungária Kft.

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

Telefon: 06-1-248-2140, Fax: 06-1-319-1299

www.nufarm.hu

More magazines by this user
Similar magazines