Kyleo a tarlóápolásban Az állományszárításról Fókuszban ... - Nufarm

nufarm.com

Kyleo a tarlóápolásban Az állományszárításról Fókuszban ... - Nufarm

3. évfolyam. 8. szám

Kyleo a tarlóápolásban

Az állományszárításról

Fókuszban a csávázás

Tippek az őszi gyomirtáshoz

Őszi teendők

a repcében

Permetezéstechnikai

tanácsok

A kéntrágyázás

jelentősége


Újdonságok, kedvezô

csomagajánlatok

Kyleo

Új, innovatív megoldás a kukorica al -

ter natív gyomirtásában, a tarló ápo -

lásban, valamint az almatermésû és

csonthéjas gyü mölcs ültetvények gyom -

men tesítésében, továbbá a mezô gazdaságilag

nem mû velt területek totális

gyom- és cserjeirtásában. A készítmény

egy különleges adalékanyagot tartalmaz,

melynek köszönhetôen több mint

a glifozát és a 2,4-D hatóanyagok

gyári kombinációja.

Sumi Alfa 5 EW

Bevált, széles hatásspektrumú rovarölô

szer. Az egyik legtisztább ún. mono i zo -

me res piretroid, amely a fenvalerát

rovarölô hatóanyagnál négyszer haté -

ko nyabb esz fen valerát optikai izomert

tartalmazza. Modern formulációja ala -

csony környe zet terheléssel jár és az EC

formánál biztonságosabb a felhasz ná -

lóra nézve. Meg bíz ható, ugyan ak kor

költségta karékos meg ol dás a ro var kár -

tevôk ellen.

Admiral 10 EC

Környezetkímélô rovarölô permete zô -

szer hajtatott paradicsomban, ubor ká -

ban és paprikában, valamint üvegházi

és szabadföldi dísznövényekben. Alkal -

mazása beil leszthetô a zárt termesztô

berendezésekben folytatott biológiai

védekezési eljá rások közé.

Agility

Új, széles hatásspektrumú gyomirtó

szer az ôszi búza, ôszi árpa és tritikále

magról kelô egy- és kétszikû

gyomnövényei ellen. Két ismert ható -

anyag, a klórtoluron és a diflufenikán

gyári kombinációja, melyben a ha tó -

anyagok jól kiegészítik egymást.

Kaiso Plusz

technológiai csomag

A lambda-cihalotrin hatóanyagot tartalma

zó Kaiso EG és a klórpirifosz

hatóanyagú Cyren EC együtt még

megbízhatóbb védelmet nyújt a repce

legveszélyesebb rovar kártevôi ellen.

A két rovarölô szer együtt is be sze -

rezhetô, így áruk még kedve zôbb.

Amaline Flow

Új, peronoszpóra elleni folyékony

készítmény szôlôben. A már be -

vált tribázikus rézszulfát és az

egyedi hatásmóddal rendelkezô

zoxamid gyári kombinációja.

A re zisztencia megelôzésének

költséghatékony esz köze.

Moltovin

Új, innovatív peronoszpóra elleni

készítmény szôlôben. Két jól be vált

hatóanyag, a tribázikus rézszul fát

és a cimoxanil gyári kombinációja.

Az egyetlen folyé kony formulációjú

rezes cimoxanil.

Repce Plusz

technológiai

csomag

A repce technológiai csomag

a Kaiso Plusz mellett egy fungicid

és regulátorhatású készítményt, a

My stic 250 EC-t is tartalmazza.

Érdemes összehasonlítani a ver -

senytárs ajánlatok hektárköltsége

mellett azok javasolt dózisaival is.

Megéri utánaszámolni.

Ahol a növény és a védelem találkozik

www.nufarm.hu


Kedves Olvasó!

Nyári lapszámunk témája a tarlóápolás, a napraforgó állományszárítása és a vetômagcsávázás. Már az ôszi szezonra

készülve lesz szó a kalászosok ôszi gyomirtásáról és a repce növényvédelmérôl is.

Partneroldalaink a helyes permetezés-technikához és a tápanyag-utánpótláshoz adnak hasznos tanácsokat. A szak mai

tartalom mellett pedig néhány további érdekességrôl is beszámolunk lapunk hasábjain.

Akciós ajánlataink lehetôvé teszik, hogy Ön kedvezô feltételek mellett folytathassa a növényvédelmi munkákat.

A nyári teendôk elvégzéséhez és az ôszi növényvédelmi szezonhoz jó egészséget, továbbá sok sikert kívánok Önnek

a Nufarm Hungária Kft. csapata nevében!

Üdvözlettel:

Salamon György

cégvezetô

Nufarm Hungária Kft.

Tartalom

4 14

6

Kyleo – Új, két hatóanyagot tartalmazó

totális hatású gyomirtó szer

A napraforgó állományszárítása

16

Ôszi teendôk a repcében

Az ôszi munkák megalapozzák

a jövô évet

7

Tudta-e, hogy…

18

A kéntrágyázás mesterfogásai repcében

8

Fókuszban a vetômagcsávázás

19

Tudta-e, hogy…

10

12

Gizmo 60 FS csávázószer

Tippek a kalászosok ôszi

gyomirtásához

20

A Nuseed és a KFC sikertörténete

Ausztráliában

Impresszum

Nufarmer Magazin 3. évfolyam,

8. szám – 2012. augusztus

Kiadó: Nufarm Hungária Kft.

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

www.nufarm.hu

Felelôs vezetô: Salamon György

Szakmai munkatársak:

Pólya Árpád

(AgroStratéga – www.agrostratega.hu)

Varanka Mariann

(AgroStratéga – www.agrostratega.hu)

Tervezés, tördelés: Sebôk Szilvia

(Ambitus Bt. – www.ambitus.hu)

3

A Nufarmer Magazinban elôforduló

esetleges nyomdai hibákért fe le lôs sé get

nem vállalunk.

Kérjük, termékeink felhasználása elôtt ol -

vassa el és kövesse a növényvédô szer

csomagolásán található felhasz ná lási

javaslatokat és biztonsági elôírásokat.


Kyleo – Új, két ha tóa

nya got tartalmazó

totális hatású gyom irtó

szer

A Kyleo egy

különleges

formuláció

• glifozát 240 g/l

• 2,4-D 160 g/l

(savban kifejezve)

• cocoamin 240 g/l

A Kyleo a magról kelô gyomok kelése és az évelô gyom növények, továbbá fiatal

cserjék és bokrok kihajtása után használható, felszívódó, totális hatású gyomirtó

szer.

A permetlében lévô hatóanyagok a növény felszínére ke rülve felszívódnak, és

eljutnak a gyökerekhez is. A legtöbb egyéves gyomnövényen a hatás már 2–4 nap

múlva, míg az évelôkön 7 nap után látható. A növények föld feletti részein a sárgulás

után a teljes barnulás, kiszáradás következik be, miközben a gyökerek és

rizómák károsodása is bekövetkezik.

A Kyleo a glifozát és a 2,4-D hatóanyagok gyári kombinációja, amely különleges

adalékanyagának köszönhetôen több mint a hatóanyagok egyszerû

keveréke. Az innovatív készítmény hatása az évelô kétszikû gyo mok ellen lényegesen

gyorsabb a tisztán glifozát hatóanyagú termékekhez viszonyítva. A formulációban

alkalmazott adjuváns és a hatóanyagok optimális aránya látványosan gyors

és tartós gyomirtó hatást eredményez az egynyári és évelô gyomok mindegyike

ellen. A két ha tó anyag tank keverékben történô alkal mazásához képest a Kyleo

használata egyben kényelmes is.

Kyleo a tarlóápolásban

Gyomos gabonatarló

A Kyleo gyors és hatékony

megoldást nyújt az imidazolinon-ellenálló

repce árva ke l é s

ellen is, amely imi da zolinon

és szulfonil-urea tartalmú

készítmé nyekkel nem, vagy

csak nehezen írtható a következô

kultúrából!

A mélyen gyökerezô, évelô gyomnövények ellen a nyári tarlókezelés adja a

leghatásosabb védekezést. A fenyércirok, tarackbúza és nád a nyár végi, kora ôszi

idôszakban (augusztus vége – szeptember) raktározzák el az átteleléshez szükséges

tartalék tápanyagot. A mezei acat és a sö vén y szulák a nyári virág zás idôszakában

mutatja a legnagyobb levélfelületet, ezért ilyenkor érdemes permetezni.

A Kyleo használata különösen ajánlott az évelô kétszikû gyomnövények (mezei

acat, szulákfélék, fekete üröm, csorbóka, fekete nadálytô, pitypang stb.) tö me ges

elôfordulása esetén.

A védekezést úgy kell idôzíteni, hogy a magról kelô gyomnövények a vi rág zás

állapotánál ne legyenek fejlettebbek, így nem keletkezik csíraképes mag az újabb

termésbôl. Az évelô gyomnövények akkor a leg ér zé ke nyebbek, amikor intenzív

haj tásnövekedésben vannak. Az évelôk ese tében is fontos, hogy azok ne érleljenek

magot, de ezek fejlettsége a 20–30 cm-es nagyságtól a virágzás végéig terjedhet.

Így a megfelelô nagyságú lombozat elegendô hatóanyag felvételét teszi lehetôvé

ahhoz, hogy a ri zó mák, földalatti hajtások lehetô legnagyobb része elpusztuljon.

A vé de ke zésnél törekedni kell a lombozat teljes bepermetezésére.

A Kyleo javasolt dózisa tarlókezelésre 3,0–5,0 l/ha, melynek kijutta tá sá hoz

250–300 l/ha permetlé szükséges.

A gabona tarlóján kikelt, illetve kihajtott gyomnövényeket a készítmény gyorsan,

már kb. két hét alatt elpusztítja. Így a védekezést követô 2. héttôl megkezdhetôk

az ôszi talajmunkák.

4


A gyomtengerek

csúcsragadozója

Két hatóanyagot tartalmazó totális gyomirtó szer. Új, innovatív megoldás

a tarlóápolásban, a kukorica kelés elôtti alternatív gyomirtásában, vala -

mint az almatermésû és csonthéjas gyümölcs ültetvények gyom men te sí -

tésében, továbbá a mezôgazdaságilag nem mûvelt területek totális

gyom- és cserjeirtásában. A készítmény egy különleges adalékanyagot

tartalmaz, melynek köszönhetôen több mint a két hatóanyag egyszerû

tankkombinációja.

Ahol a növény és a védelem találkozik

www.nufarm.hu


A napraforgó

állományszárítása

Mivel hazánk nyár végi, ôsz eleji klímája

jellemzôen csapadékos, a közepes és

hosszú tenyészidejû napraforgó fajták termesztése

többnyire csak vegyszeres állo -

mányszárítással együtt lehet biztonságos.

A napraforgó elhúzódó érése során a legkorábban érô kaszatok az érési folyamat

végére túlérettek lesznek. A túl érett kaszatok a természetes szóródás, továbbá

a madár-, rág csá ló-, valamint viharkár miatt veszendôbe mennek. Az elhúzódó érés

miatt a korán beérett kaszatok a legkíméletesebb betakarítás ellenére is elszóródn ak.

Másrészrôl viszont a növény vegetatív részei a termés beérésének idejére nem

száradnak le, így a betakarítás so rán a termény visszanedvesedik, jelen tôsen

növelve a szárítási költ sé geket. Ezen kívül az érési folyamat során nagy

valószínûséggel fellépô esôs idôjárás a termés minôségében is súlyos romlást

okozhat.

Mivel hazánk nyár végi, ôsz eleji klímája jellemzôen csapadékos, a kö zepes

és hosszú tenyészidejû napraforgófajták termesztése többnyire csak vegy szeres

állományszárítással együtt lehet biztonságos. Ha ehhez hozzá vesszük az elszóródott

kaszatok (árvakelés) és gyommagvak késôbbi gyomosítását, a napraforgó állo

mány szárítási költsé gé nek megtérülése nem is lehet kérdéses.

Amega az állományszárításban

A glifozát izopropilamin sóját 480 g/l tö ménységben tartalmazó Amega készítmény

totális hatású gyomirtó szer. Ható anyaga a gyomok levelén keresztül szí vó -

dik fel, majd a nedvkeringéssel szétterjed az egész növényben. Így eljut a földalatti

részekbe (pl. tarackokba, rizó mákba) is, azok pusztulását okozva. Hatékonyan

irtja nemcsak a magról kelô, hanem az évelô egy- és kétszikû gyomokat is.

Napraforgóban állományszárításra akkor kell kijuttatni, amikor a kaszatok nedves

ség tartalma 20–30%-os. Gyom mentes nap ra for góban az Amega dó zisa

2,0 l/ha, évelô gyo mokkal erôsen fertôzött területen 5,0 l/ha.

A készítmény nem szelektív, a permetlé elsodródása esetén a környezô

kultúrákat károsíthatja. Légi kijuttatása napraforgóban legalább 10 ha összefüggô

területen, cseppnehezítô adalék felhasználásával engedélyezett. A kijuttatáshoz

50–60 l/ha permetlé mennyi ség és finom porlasztás javasolt. Hidas traktorral

végzett kijuttatás esetén nagy hasmagasságú (> 150 cm) földi géppel csak a permetlé

elsodródását gátló cseppnehezítô adalékanyag hozzáadásával juttatható ki

a készítmény. Ajánlott a 400–500 mikronos cseppméret használata, 25–50

csepp/cm 2 fedettséggel. Javasolt a légbeszívásos lapossugarú fúvóka alkalmazása

ha gyo mányos vagy kompakt kivitelben.

6


Tudta-e, hogy…

A ragadozó rovarok csökkentik a termelôk költségeit

A katicabogarak és más ragadozó

rovarok növénykártevôket esznek, ami -

vel becslések szerint évente 4,6 milliárd

dollár értékû növényvédô szer árát ta -

karítják meg az amerikai farmereknek.

A nem haszonnövények közé tartozó

növények, a természetes élôhelyek táp -

lálékkal és védelemmel látják el ezeket a

ragadozó rovarokat, segítve túlé lésüket

és szaporodásukat.

A ragadozó rovarok

szolgáltatásának jobb kihasz

nálása érdekében a

kutatók a ter môterületek

szélére virágos növényeket

telepítettek. A ha szon nö vé -

nyek mellett létesített, a ragadozó

rovarokat vonzó

élôhelyek azonban csak

rész megoldást eredmé nye z-

nek. A katicabogarak és

más kár te vô irtó rovarok ugyanis a te -

nyész idô alatt nagy távolságokat,

gyakran akár több kilométert is meg -

tesznek a táplálék és menedék keresése

során.

A katicabogarak az USA északi ré -

szén legkárosabbnak tartott szója-levéltetû

természetes, hatékony pusztítói.

Annak kiderítésére, hogy mi vonzza a

legjobban a katicabogarakat a szójaül-

Az USA-ban évi

4,6 milliárd dollár

értékû munkát

végeznek

tetvényekre, a kutatók a szójamezôk

mellé pohánka sávokat ültettek, emellett

megvizsgálták az ültetvényeket övezô

két kilométeres sáv természetes élôhelyeit

is. A kísérlet eredménye egyértelmû

volt: a természetes élôhely sokkal fon to -

sabb. A szójamezôk két kilométeres

körzetében található legelôk és erdôk

határozzák meg, hogy mennyi katica -

bogár lesz végül a szójaültetvényen.

Félmillió hektárral növekedett a kukorica vetésterülete

Németországban

Németországban a közelmúltban –

a biogáz üzemek növekvô alapanyag

igényének köszönhetôen – mintegy 500

ezer hektárral nôtt a kukorica vetés te -

rülete. Jelenleg a szántóterület 19,2 szá -

za lékán, 2,3 millió hektáron termelik a

magas energiatartalmú takarmány nö -

vényt. A vetésterületnek csupán 10 szá -

za lékán takarítják be szemesen vagy

CCM-nek, a nagyobb részébôl biogázkukoricasiló

készül. A biogáz-kukorica

területnövekedésének az új megújuló

energia-rendeletben már próbálnak korlátokat

szabni: mérsékelték a biogázból

termelt villamos áram átvételi árát és dina

mikusan csökkentették az úgynevezett

kukoricasiló-bónusz mértékét is.

A kukoricát azért is tartják sokra a

németek, mert C-4-es növényként a fotoszintézisen

keresztül jobban hasznosítja

a Nap energiáját, mint a C-3-as kalá -

szos gabonák. Több széndioxidot köt

meg és hektáronként jelentôsen több

szárazanyagot ad, mint a kalászosok.

Jó hatásfokkal hasznosítja az öntö zô -

vizet, miközben a többi gabonához ké -

pest összességében kevesebbet hasz nál

fel belôle. Tízezer MJ energiatartalom

elraktározásához 20 kg nitro génre van

szüksége, 20-30 szá zalékkal kevesebb -

re, mint más kultúrnövényeknek. Egy

hektár kukorica annyi széndioxidot ké -

pes megkötni, amennyit 50-60 ember

termel évente, illetve amennyit egy átlagos

teljesítményû autó bocsát ki 60 ezer

kilométer alatt. Egy hektár kukorica termésébôl

15 ezer liter tej vagy 2 ezer kilogramm

marhahús, illetve 2 ezer kilo -

gramm sertéshús állítható elô.

7


Fókuszban a

vetômagcsávázás

A vetômagcsávázás technológiája az elmúlt néhány évtizedben

rendkívüli mértékû fejlôdésen ment keresztül.

Az ágazatban dolgozó szakembe -

rek hiszik és vallják, hogy a vetômaggal

terjedô, és a csírakorban a ta lajból fertôzô

kórokozók ellen a leghatékonyabb

és leggazdaságosabb eszköz a csá vá -

zás. A mai csávázószerek minden tekintetben

megfelelnek a legmagasabb igé -

nyeknek, mivel szerformájukból adó -

dóan a magon egyenletes eloszlást, jó

tapadó képességet (minimális leporlást)

biztosítanak. A vetômaggal „barátságban”

vannak, nem csökkentik a csírá zóké

pességet, és a kezelt mag tárolha -

tóságát sem akadályozzák, sôt, éppen

ellenkezôleg. A növényvédelmi elôírások

azonban folyamatosan szigorodnak,

különösen az EU területén, így a

szakmának mind a felhasználók, mind

pedig a döntéshozók felé folyamatosan

demonstrálnia kell, hogy képes meg -

felelni ezeknek a követelményeknek.

Az Európai Vetômag

Szövetség (ESA)

beindította az Európai

Vetômag-csávázási

Rendszert (ESTA)

Hivatalosan is elindult az ESTA, az

ESA rendszere, melynek célja, hogy

garantálja a minôséget a vetômag csá -

vázása, ill. a csávázott vetômag ke ze -

lése és felhasználása során. Ez az elsô

átfogó, és a kapcsolódó folyamatokat is

magába foglaló rendszer, amelyet a

vetômag ágazat saját maga hívott élet -

re és mûködtet, valamint amelynek célja

a csávázás minôségének, és a csávázott

vetômag megfelelô kezelésének biztosítása.

A védjeggyel oltalmazott rendszer

elemei garantálják, hogy a vetômag

csá vázása professzionális és csúcs mi -

nôségû legyen:

• Minôségbiztosítási szabályzat

(ESTA Standard), ami biztosítja a csá -

8


Csávázott szántóföldi vetômagok jelölése

A tavaly júniusban ha -

tályba lépett 1107/2009/EK

rendelet kötelezôen elôírja,

hogy a forgalomba hozott,

csávázott vetômagot tartalmazó

külön-külön címke típust le -

gyár tani.

A magyar hatóság a vetômagszakma

és a növény vé dô -

szer gyártók javaslata alapján

zsákokon a ható -

úgy határozott, hogy elfo-

anyag(ok) és a csává zó szer

neve mellett fel kell tüntetni a

csávázószerre vonat kozó, biztonsági

elôírásokat tartalmazó

S és Spe mondatokat.

Az Európai Vetômag Szövetség

gadja a 2012. július 1. és

2013. március 31. között forgalomba

hozott szántóföldi

növényfajok csávázott vetômagját

tartalmazó zsákokon

az ESA által kidolgozott pik-

kidolgozott egy piktog -

togramokat és ál talános tá jé -

http://www.euroseeds.org/esta

ra mokból és általános szö vegbôl

álló tájékoztató címkét. Az

címkék használatát. A ha tó -

koztató szöveget tartalmazó

The ESA “European Seed Bag Labelling Initiative”

ESA ajánlása azért ideális meg ol dás, mert alkalmazásával

egyrészrôl biztosítható, hogy az EU-n belül egységes

címkézési rendszer alakuljon ki, másrészrôl pedig az ESA

címke minden típusú csávázószer ese tén alkalmazható, és

így nem kell az egyes csávázószerekre és kombinációikra

ság ugyanakkor elôírja, hogy a tájékoztató szöveget

legalább 8-as betûmérettel kell megjeleníteni a címkén. Emellett

kötelezô feltüntetni a csávázószerek hatóanyagát és

márkanevét. A szántóföldi vetômagok esetében ez a

hatósági címkén megjeleníthetô.

vázó-üzemek akkreditált ellenôrök által

végzett független minôsítését.

• Útmutató az ellenôrök számára

(ESTA Lista), amely a Standard harmonizált

alkalmazását és értelmezését segí -

ti elô.

• Meghatározott maximális leporlási

értékek.

• Egységes vizsgálati elôírás a le por -

lási érték meghatározására.

• Ajánlás a csávázott vetômag meg -

felelô jelölésére és a felhasználók szá -

mára nyújtott információra vonat ko zóan

(lásd a keretes írást).

A minôsítési folyamaton átesett vetômagüzemek

megkapják a jogot arra,

hogy belépjenek az ESTA rendszerébe,

és használhatják az erre kialakított logót

a csávázott vetômagok csomagolásán.

A logó jelenléte nem csupán azt jelenti,

hogy a csávázott vetômag adott

minôségi követelményeknek megfelel,

hanem a biztonsági elôírásokat tartalmazó

címkézési ajánlással együtt elô -

segítheti a vetômag szabad áramlását

az Európai Unió tagállamai között is.

A vetômag ágazat komolyan elkö -

telezett amellett, hogy biztosítsa az euró -

pai gazdák számára a jó minôségû, a

felhasználók és a kör nyezet számára is

biztonságos csávázott vetômagokat,

amelyek a lehetô legjobb védelemmel

vannak ellátva a kártevôk és kórokozók

ellen, minimális növényvédô szer felhasz

nálás mellett. Az elôírások fej -

lesztése, valamint az üzemek független

ellenôrzésének és az eszközök minô sí -

tésének költségei mellett az ESA komoly

energiát fektet a tudatosság növelésébe,

információszolgáltatásba, képzésbe és

– természetesen – az igazgatásba.

Az ágazat komoly célt tûzött ki

maga elé: a tervek szerint az elkö vet -

kezendô egy-három évben be kívánja

vezetni a rendszert az Európai Unió

egész piacára, és ki kívánja terjeszteni

több növényfajra, illetve minden csává -

zási eljárásmódra.

9


Gizmo 60 FS csávázószer

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

60 g/l tebukonazol

Triazol típusú gombaölô szerek

Gombaölô csávázószer

Felszívódó hatású gombaölô csávázószer

Vizes szuszpenzió csávázás céljára (FS)

10 l-es mûanyag kanna

I.

0 nap

3 év

Xn (ártalmas)

Nem jelölésköteles

Nem jelölésköteles (E)

Mérsékelten veszélyes

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (l/t) Csávázólé (l/t) É.v.i. (nap)

ôszi búza, ôszi és

tavaszi árpa,

tritikálé, rozs, zab

csíra- és fiatalkori

betegségek

0,5 8-15 elôírás

szerinti felhasználás

esetén korlátozás

nincs

Javasolt technológia

A Gizmo 60 FS csávázószert nedves csávázás formájában kell a magvak felületére felvinni, géptípustól

függôen tonnánként 8-15 liter csávázólé felhasználásával. A csávázást a magvak teljes

fedettségével kell elvégezni, amit a magvak durva cseppes permetezésével és a bepermetezett magvak

további keverésével lehet elérni. Ehhez légbeszívásos lapossugarú fúvóka ajánlott hagyományos

kivitelben, alacsony nyo má son üzemeltetve.

Egyéb ajánlások

Kerülje a csávázószer elsodródását, elcsepegését és környezetbe jutását! A Gizmo 60 FS más

csávázó szerrel történô keverése elôtt végezzen keverési próbát! A bekevert csávázószert azonnal

használja fel!

Takarékos megoldás, szakmai kompromisszumok nélkül

A Gizmo 60 FS felszívódó hatású gombaölô csávázószer, amely az ôszi búza, ôszi árpa, tavaszi árpa, tritikálé, rozs, valamint

zab csíra- és fiatalkori betegségei ellen nyújt védelmet. A vizes szuszpenzió 60 g/l tebukonazol hatóanyagot tartalmaz. A

Gizmo 60 FS csávázószer árát érdemes összehasonlítani a versenytárs ajánlatok költségével. Megéri utánaszámolni.

Kérjen ajánlatot növényvédôszer-kereskedô partnerétôl, a felhasználással kapcsolatos

tanácsokért pedig keresse területi képviselôinket!

http://www.nufarm.com/HU/Kollegak

10


Takarékos megoldás,

szakmai kompromisszumok

nélkül

csávázószer

Új, felszívódó hatású gombaölô csávázószer az ôszi búza, ôszi

árpa, tavaszi árpa, tritikálé, rozs, valamint zab csíra- és fiatalkori

betegségei ellen.

Ahol a növény és a védelem találkozik

www.nufarm.hu

11


Tippek a kalászosok ôszi

gyomirtásához

Az ôszi gyomirtás létjogosultságát az idôjárás, idôpontját pedig

a gyomnövények fejlettsége határozza meg.

Tyúkhúr

Ragadós galaj

Nagy széltippan

Pásztortáska

Ebszékfû

Parlagi ecsetpázsit

A kalászosok vetése elôtt kikelt gyo -

mokat a talajmûvelô eszközökkel rendszerint

elpusztítjuk. A vetést követôen

kikelt gyomok fejlôdését pedig már a

kultúrnövény álla pota is jelentôsen befo

lyásolja. Az ôszi búza gyom nö vé -

nyei nek egy része a kultúr növénnyel egy idôben kel, együtt is fejlôdik vele, és többnyire

2–3 leveles vagy tôlevélrózsás állapotban telel. Habár ezeknek a gyomoknak

(pl. tyúkhúr, pásztor táska, veronikafélék, árvacsa lán félék) rövid az életciklusuk,

tömegüknél fogva mégis számot tevôen gátolhatják a kul túr növény kez de ti fe j lô -

dését. Ennek egyenetlen kelés vagy alacsony csíra számmal vetett intenzív állományok

ese tében van különösen nagy jelentôsége.

Egy másik növénycsoport tagjai túlnyo mó részt ôsszel és néha tavasszal kelnek.

Magvaik a kalászosok magvaival egy idôben érnek. Ide tartozik többek között a

kék búzavirág, a pipacs, a raga dós galaj, az ebszékfû, valamint a szarkalábfajok.

A gabonavetésekben a gyomfüvek terje dése is egyre erôteljesebb. Az ôsszel és

kora tavasszal csírázó nagy széltippan a la za homoktalajokon, valamint a savanyú

kémhatású agyag talajokon jellemzô. Ritkábban és inkább a Dunán túlon, valamint

a délkeleti ország részben a parlagi ecsetpázsit jelentkezik.

Az ôszi gyomirtás létjogosultságát az idôjárás, idôpontját pedig a gyom nö vé -

nyek fejlettsége határozza meg. Ott cél sze rû korai állománypermetezést alkal -

mazni, ahol a búza korai vetése és a csapadékos október hatására a gyo mok zöme

ôsszel kicsírázik. Ugyancsak ôszi permetezés ajánlható a tavasszal nehezen

megközelít hetô területekre, illetve egyenetlen kelésû vagy alacsony csíraszámmal

vetett intenzív állo má nyok esetében.

Az ôszi állománypermetezés optimális a kétszikû gyom növények 2–4 leveles,

és az egyszikûek 1–3 leveles (gyökérváltás elôtti) fej lettsége esetén. Tehát erre az

idô szakra kell idôzíteni a védekezést. Célszerû olyan készítményt választani, amely

nemcsak le vé len ke resztül hat, hanem gyökéren ke resz tül is felvehetô a gyomok

szá mára. Így a ké sôbb csírázó gyom növények ellen is megoldást nyújt.

Mezzo – tartós gyomirtó hatás,

gazdaságosan

A metszulfuron-metil hatóanyagú Mezzo levélen és talajon keresztül is hatékony.

Tartam hatással és széles gyom irtó spektrummal rendelkezik, még is gazda ságosan

oldja meg az ôszi búza és ôszi árpa kétszikû gyom nö vényei elleni vé de ke zést.

A készítményt a kultúrnövény 3-leve les állapotától a bok ro sodás végéig javasolt

kijuttatni. A magról kelô kétszikû ek 2–4 le ve les korukban, a raga dós galaj 1–3

le vél örvös fej lett ségekor a legér zé ke nyebb a gyomirtó szer ható anyagára. Ôszi kijuttatás

esetén a magról kelô egyszikûek (pl. nagy szél tippan) ellen is hasz nálható,

azok gyö kér váltásáig (legfeljebb 3-leveles koru k i g ) .

A Mezzo dózisa 20–30 g/ha. A gyom irtó hatás fokozása céljából a permet -

léhez hatásfokozó adalékanyagot (nedvesítô szer) kell keverni. A magasab bik

dózis alkalmazása után, szántásos talajmûvelést követôen vethetô ôsszel repce.

Tank kombináció alkalma zá sa esetén a Mezzo dó zi sa csökkent hetô.

12


Agility – új hatóanyag-kombináció az egy- és

kétszikû gyomok ellen

Új, széles hatásspektrumú, kombinált ható anyagú gyomirtó szer az ôszi búza,

ôszi árpa és tritikále magról kelô egy- és kétszi kû gyomnövényei ellen. Az Agility két

isme r t hatóanyag, a klórtoluron és a diflu fenikán gyári kombinációja. A készítményt

ôsszel, a gabona és a gyomnövények (fôleg a nagy széltippan) kelése után, azok

1–3 leveles korában ajánlott kijuttatni. Csapadékos ôszi idô já rás esetén a gabona

és a gyomnövények is korán kikelnek, ezért fontos, hogy idôben elvégezzük a

gyom irtást. Száraz ôszön a gyomok kelése elhúzódhat, de az Agility talajon

keresztüli hatása révén biztosítja a késôbb kelô gyomnövények elleni védelmet is.

A permetezést követô 2–3 héten belül lehullott 10–20 mm csapadék segíti a

hatóanyagok hatáskifejtését. Növeli a

hatás tartamát a tél korai beköszöntése,

mivel a fagyott talajon lassabban bomlanak

a hatóanyagok. Normál felhasz -

nálás mellett káros utóhatással nem kell

számolni, ezért a kezelt gabonafélék

után bármilyen kultúrnövény vethetô.

Gyomnövény

Bársonyos árvacsalán

Boglárkafélék

Ebszékfû (kis rozetta)

Ebszékfû (szárba indult)

Folyondár szulák*

Füstikefélék

Kék búzavirág

Kenderkefûfélék

Keserûfûfélék

Libatopfélék

Mezei acat

Mezei árvácska

Napraforgó

Pásztortáska

Pipacs

Pipitérfélék

Piros árvacsalán

Ragadós galaj

Repcsény retek

Sebforrasztó zsombor

Szarkalábfélék

Szikfû, kamilla

Tarsóka

Tyúkhúr

Vadrepce

Veronikafélék

Nagy széltippan**

Agility

1,25 l/ha


**

*


Mezzo 20–30 g/ha

+ nedvesítô szer


*


*A kijuttatási idô és a gyom megjelenése eltérhet, ilyen esetben nincs hatás. ** Gyökérváltás elôtt.

Kiváló hatás Jó hatás Nem elégséges hatás

Gyakorlatilag hatástalan

A közölt adatok tájékoztató jellegûek. A hatékonyságot számos tényezô befolyásolhatja (gyo mok

fejlettsége, idôjárás, a kijuttatás ideje és módja stb.).

500 g/l klórtoluron

+100 g/l diflufenikán

Dózisa: 1,25 l/ha

Az Agility

alkotórészei

Klórtoluron: magról kelô egyszikû

gyom növények elleni hatóanyag,

amely elsôsorban a nagy széltippannal

fertôzött területeken alkalmazható

eredményesen. Emellett egyes kétszi kû

gyomnövények is érzékenyek a hatóanyaggal

szemben, mint a pásztor tás -

ka, mezei tarsóka, vadrepce, tyúkhúr

és székfű fajok. Kijuttatása az egy szi -

kûek gyökérváltása elôtt, azok 1–3 le -

ve les korában, az érzékeny kétszikûek

2–4 leveles állapotánál javasolt. A

klór toluron tartamhatása 2–3 hónapra

tehetô.

Diflufenikán: a magról kelô kétszikû

gyomnövények ellen használható,

azok kelése elôtt, vagy 2–4 leveles korukig

kipermetezve. A hatóanyaggal

szemben érzékeny gyomnövények pl.

a ragadós galaj, veronikafélék, pip a c s,

szarkalábfélék, tyúkhúr, mezei árvács -

ka és árvacsalánfélék. A dif lu fe nikán

tartamhatása 2–3 hónap.

13


Ôszi teendôk a repcében

Az egyre szélsôségesebb idôjárás miatt hol az enyhe ôsz,

hol a kemény tél teszi próbára növényeinket.

Amennyiben hoss z a n tartó, enyhe és

csapadékos ôsz következik, a repce

már az ôsz folyamán szárba indul hat,

ami a kifagyás esélyét ugrásszerûen

megnöveli. A repce biztonságos áttele -

lé sé hez szükséges a 8–10 leveles tô le -

vélrózsás állapot, a 25–30 centiméteres

gyö kér hosszú ság és az 1 centiméteres

gyökér nyak vastagság. Az állomány

szárba indulásának szabályozása ezért

– a többi technológiai elem mellett –

szintén kulcs kérdés.

A repce 4–6 leveles fejlettségénél

kipermetezett növe kedésszabályozó

készítmények hatására nemcsak a télállóság

javul, ha nem tavasszal több oldalhajtás

is kép zôdik. Az oldalhajtások

számának növe ke désével növekszik a

becôszám, így a ter més men nyisége

emelkedik.

Mystic 250 EC – regulátor

és gombaölô szer egyben

A Mystic 250 EC az egyik leg ha -

tékonyabb felszívódó ható anya got, a

tebukonazolt tartalmazó gombaölô szer

és egyben növe ke dés szabályozó készítmény.

A Mystic 250 EC-t magas koncentráció

és jó felszívódás jellemzi. Megbízható,

ugyan akkor költség-hatékony

meg ol dás a repce növekedésszabá -

lyozására és gombabe teg ségei ellen

történô együttes véde ke zés re.

Az ôszi Mystic 250 EC kezelés

hatására az oldalhajtások száma akár

25–30%-kal növekedhet. Az ebbôl adó -

dó terméstöbblet elérheti a 10–20%-ot

is. A tavaszi kezelés tovább erôsíti a

repce gyökérzetét és növeli oldalhajtásainak

számát. A regulátorhatás mellett

mindkét esetben számíthatunk a Mystic

250 EC megbízható gombaölô hatá -

sára. Ezzel a levélen, száron és a becôn

károsító gombabetegségek által okozott

gazdasági kárt háríthatjuk el eredmé -

nyesen.

Ôsszel a repce 4–6 leveles álla po tá -

ban, tavasszal az oldalhajtások kép zôdé

sekor, illetve virágzás idején alkal -

maz ható. Javasolt dózisa 0,75–1,0 l/ h a.

Ha a táblán talál ható növények többsége

négyleveles állapotban van és a

kezelendô fajta vagy hibrid növekedési

erélye gyenge illetve közepes, a Mystic

250 EC alacsonyabbik dózisát hasz -

náljuk. Fejlettebb állomány és erôteljes

növekedésû fajta vagy hibrid ese tén a

magasabbik dózissal kezeljünk.

Védekezés az ôszi

rovarkártevôk ellen

A repcedarázs kora ôsszel megjele -

nô ál hernyói a szikleveles, vagy néhány

lomb leveles növényeken táp lálkoznak.

Mivel a kártevô fénykedvelô, a kezdetben

szürke, késôbb fekete lárvákat kön y-

nyû észrevenni a leveleken. Jellegzetes

kárképérôl, a karé jozó rágásnyomról is

felismerhetô jelenléte.

Védekezni ellene a fiatal lárvák

megjele nésekor, a repce fejlôdését még

nem veszélyeztetô, alacsony kártételi

szint nél javasolt.

14


Kaiso Plusz technológiai csomag

A jól ismert piretroid és szerves foszforsav-észter kombináció tankkeverékben. A

lamb da-cihalotrin hatóanyagot tartalmazó Kaiso EG és a klórpirifosz hatóanyagú

Cyren EC együtt még megbízhatóbb védelmet nyújt a repce legveszélyesebb

rovarkártevôi ellen. Imágók és lárvák ellen egyaránt. A kombinációban a Cyren EC

biztosítja a tartós hatást. Igen jól gázosodik, melynek köszönhetôen olyan helyekre

is eljut, ahova a kontakt piretroid hatóanyag esetleg nem.

A két rovarölô szer együtt is beszerezhetô, így áruk még kedvezôbb. A technológiai

csomag tartalma 5 kg Kaiso EG + 20 liter Cyren EC, ami 33 hektár kezelésére

alkal mas.

Repce Plusz technológiai csomag

Sumi Alfa 5 EW

A Sumi Alfa 5 EW modern formulációja

(olajemulzió vizes fázisban) az

EC formánál nemcsak alacsonyabb

környezetterheléssel jár, hanem a felhasználóra

nézve is biztonságosabb.

A repce technológiai csomag a Kaiso Plusz mellett egy fungicid és regulátorhatású

ké szí tményt, a Mystic 250 EC-t is tartalmaz z a.

A Repce Plusz technológiai csomag 5 kg Kaiso EG + 20 liter Cyren EC mellett tartalmaz

még 30 l Mystic 250 EC-t is, ami 33 hektár kezelésére alkalmas. Érdemes

össz e hasonlítani a versenytárs ajánlatok hektár költsége mellett azok javasolt dózisaival

is. Megéri utánaszámolni.

Megbízható, ugyanakkor költség-ha -

té kony megoldás a repcedarázs álhernyók

és a repcebolhák, továbbá a le -

vél tetvek és a repcefénybogár, valamint

a repcebecô-ormányos és a rep ceszárormányos

ellen.

Dózisa 0,2–0,3 l/ha.


PARTNEROLDAL

permetezes.hu

Az ôszi munkák

megalapozzák

a jövô évet

Kompakt légbeszívásos

fúvóka

Kompakt légbeszívásos

fúvóka kopásálló

anyagból

Légbeszívásos fúvóka

speciális fém kilépônyílással

Elsô generációs légbeszívásos fúvóka

Az idei évben a csapadékviszonyok sajnos alapvetôen meghatározták,

hogy milyen termést tudtunk betakarítani.

Az ország több részén elôfordult,

hogy a teljesen szokatlan, hosszú ideig

tartó, 40°C közeli hômérséklet rendkívüli

tüneteket mutatott a kukorica állományokban.

Az Alföldön sajnos több

helyen is majdnem egy idôben dolgoztak

a kombájnok és a silózók. Az állomány

száradása olyan méreteket

öltött, hogy ismét kényszermegoldást

kellett alkalmazni.

Sok helyen a vártnál hamarabb leke -

rült a táblákról a jó gyomelnyomó képes

séggel rendelkezô kukorica. A gyo -

moknak így még nagyobb teret adtunk

a fejlôdésre, mely problémát minden -

képpen megfelelô talajmunkával kell

kezelnünk. Az ôszi magról kelô gyomok

ellen – a vetést követôen – viszont elen -

ged hetetlen lesz a vegyszeres véde -

kezés. Ôszi búza és ôszi árpa vetése

esetén megalapozott a Mezzo hasz ná -

lata, mely az ôszi idôszakban kompakt

légbeszívásos fúvókával való kijuttatás

mellett kellô védelmet biztosít a kultúr -

növénynek. A fúvókának köszönhetôen

a permetcseppek nem sodródnak el, a

hatóanyag a rendeltetési helyére kerül,

mely körülmény kifejezetten fontos, ha a

táblához közel felszíni víz található.

Ha az ôsz folyamán kordában tud j u k

tartani a gyomokat, akkor megkön nyít -

hetjük a dolgunkat ta vasszal. Állo mányunk

kellô mértékben fejlôdhet, felhasználva

a talajban lévô tápanya gokat

és a vizet, melyek egyre jelentôsebb

mértékben határozzák meg a növénytermesztés

sikerességét.

Leginkább augusztus folyamán tör té -

nik a Nufarm kínálatában lévô Amega

felhasználása, mely mesterséges napraforgó

száradást eredményez. A kijuttatáskor

rendkívüli figyelmet kell for dítani

arra, hogy a permetcseppek ne

sodródhassanak el. Ennek megfelelôen

a permetezés során alkalmazhatunk

spe ciális cseppnehezítô adalékot – mely

bizonyos esetekben elengedhetetlen –,

de vontatott géppel való kijuttatás esetén

mindenképpen légbeszívásos fúvókát

kell használnunk.

A légbeszívásos fúvókák laboratóriumi

mérések lapján igazoltan jól alkal -

mazhatóak az elsodródás csökken té -

sére. Az egyik, ha nem a leg fontosabb

tényezô a permetezéseink során, hogy

a permetszer oda jusson, ahol arra

szük ség van. Ez az eredmény független

attól, hogy az elsodródó cseppek

egyéb ként milyen hatással bírnak. Az

esetek többségében az elsodródás gazdasági

kárt okoz. A permetszer nem

hasznosul, továbbá az olyan totális

gyom irtó szerek esetében, mint például

az Amega, nem csak a „feleslegesen”

megvásárolt szer miatt kell aggódnunk,

hanem amiatt is, hogy az elsodródással

mennyi kárt okozunk másnak vagy magunknak.

A légbeszívásnak köszönhetôen a

hagyományos lapossagarú fúvókákhoz

képest akár 95%-al csökkenhetnek az elsodródott

cseppek. Nagyon fontos megjegyezni,

hogy ez a százalékos arány

az egyébként elsodródott cseppek men y-

nyiségére vonatkozik, nem pedig a permetezés

hatékonyságára.

A permetezés egy rendkívül egysze -

rûnek tûnô, ámde annál nehezebben jól

kivitelezhetô feladat. A permete zôgép

gyártók nem azért használnak 3 vagy 4

szó rófejes fúvókatartót, hogy drágábban

eladhassák a gépüket, ha nem

azért, hogy a kijuttatáshoz használt

fúvóka típusát vagy méretét könnyedén

az éppen aktuális növény védelmi feladathoz

igazíthassuk.

Reményeink szerint folyamatosan

közzétett információink Önnek is segí -

tenek abban, hogy mielôbb permetezési

specialistává váljon.

permetezes.hu csapata

16


Egyedi kedvezmények minden

Nufarm partnernek

Ha Ön Nufarm partner, akkor egyedi kedvezményekre jogosult a www.permetezes.hu

egyre bôvülô kínálatából. A kedvez mé nyek kel kapcsolatos részletekrôl

érdeklôdjön az info@permetezes.hu címen!

Ízelítô a kínálatból:

• Fúvókatartók, fúvókák, záróanyák

• Szívó- és vonalszûrôk

• Csapok, 3-utas szelepek

• Tömlôk és csatlakozó elemek

• Védôfelszerelések

Szakértô kollégáink rendelkezésre állnak növényvédelmi és permetezési szakta -

nács adás, permetezôgép bevizsgálás és felújítás területén is.

Keressen minket a www.permetezes.hu oldalon!


PARTNEROLDAL

K+S

A kéntrágyázás mesterfogásai

repcében

Hatékony kénpótlás a gabona- és repcetermesztésben

A repce kénigénye a szántóföldi növények között kiemelkedô, 50-70 kg/ha. A

kénhiány tünete jellegzetes:

• a levél szélétôl induló sárgulás – a fiatal leveleken figyelhetô meg;

• levelek kanalasodása;

• a szárak és levelek vöröses-lilás elszínezôdése a rügyképzôdés állapotában;

• virágszirmok világossárga-fehér elszínezôdése;

• kisebb szirmok, laza virágzat;

• ôsszel a képzôdött becôk csak kevés magot hoznak, vagy egyáltalán nem tartalmaznak

magot.

A repcénél a kén felvétele párhuzamosan zajlik a magnézium felvételével. A

természet is épp egy ilyen vegyületet alkotott meg: egy természetes ásványt, a

kiezeritet. A kiezerit – MgSO 4 xH 2 O – eredetét tekintve a mai Németország területén

keletkezett körülbelül 230 millió évvel ezelôtt, amikor még az ország nagyrészét

tengervíz borította. Kristályformáját még nem sikerült szintetikusan elôállítani. Napjainkban

elektrosztatikus eljárással (erre utal a nevében az ESTA ® mozaikszó) állítják

elô, mely a K+S KALI GmbH saját szabadalmaztatott gyártási eljárása. Ezzel

a módszerrel választják el a kísérô ásványoktól (NaCl, KCl), ezért elôállítása minden

tekintetben környezetbarát. Természetes ásványról lévén szó, alkalmazása

ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett. Az ESTA ® Kieserit igen kedvelt

monomûtrágyaként ill. NPK-k kiegészítôjeként magas Mg (25%) és S (20%) tartalma

miatt, mellyel jelentôs kénhez és magnéziumhoz juttathatjuk repcénket,

búzánkat.

Az ESTA ® Kieserit-et – mellyel egy ide jûleg pótolható a kén és a magnézium

–, elsôsorban alaptrágya for má jában célszerû kijuttatni. Fejtrágyának is java-

solható, kéntartalma 20% (elemi kénre

átszámolva). Kijuttatása permetezôberendezésbe

nem javasolható, mindkét

változatát talajtrágyaként alkal maz hat -

juk. A trágyázásnál érdemes tudni,

hogy a növények a gyökéren át csak a

szulfát formában lévô ként tudják felvenni,

így célszerû és hatékony azt a

gyorsan és teljesen oldódó szulfát formában

kijuttatni (ESTA ® Kieserit).

Dr. Zsom Eszter, szaktanácsadó

zsom.eszter@t-online.hu

18


Tudta-e, hogy…

Összefogtak a botanikus kertek

Nemrégiben húsz évre szóló együtt -

mûködést írtak alá botanikus kertek

szerte a világból, hogy megmentsenek

száz végveszélyben lévô ökoszisztémát.

Az Ecological Restoration Alliance nevû

szövetséget többek között kínai, brazil,

hawaii, kenyai, mexikói, dél-afrikai és

venezuelai botanikus kertek rész vé te lé -

vel hívták életre. Céljuk, hogy eleget

tegyenek az ENSZ felhívásának, amely

szerint 2020-ig világszerte a károsodott

élôhelyek legalább 15 százalékát hely -

re kell állítani.

Az élôhelyeket elsôsorban erdôirtás,

bányászat, vagy mezôgazdasági termelés

károsította. Számos helyen a talaj

minôségét is helyre kell állítani, hogy

megfelelô alapot nyújthasson a nö vé -

nyek számára. A kutatók magbankok

segítségével, illetve a fennmaradt természetes

növénytakaróból származó

egyedek szaporításával kívánják újra

létrehozni a növényeket.

A projekthez nyújtott kezdeti támogatás

50 millió angol font (mintegy 18

milliárd forint). A száz élôhelyet késôbb

100 végveszélyben

lévô ökoszisztémát

szeretnének

megmenteni

határozzák meg, a lista a trópusi esô er -

dôk tôl kezdve a mérsékelt égövi siva ta -

gokon át a gyepekig az ökoszisztémák

széles spektrumát fogja lefedni.

Gyarapít?

Gyarapít!

Találkozzunk

a Farmer-

Expo-n!

Korn-Kali ® segít! A Korn-Kali ® méltán sikeres műtrágya, mely gondoskodik a növények kálium, magnézium, kén

és nátrium ellátásáról. Tulajdonságai: ideális tápanyag-összetételű (40% K 2

O, 6% MgO, 3% Na, 4% S), azonnal

felvehető és vízben teljesen oldódó Kieseritet tartalmaz, pH semleges és bármely szántóföldi kultúrában kiválóan

használható. Hatása:

maximalizálja a termést

javítja a fagyállóságot

növeli a szárazságtűrést

fokozza a nitrogén-hasznosulást

Korn-Kali ® méltán sikeres kálium-magnézium-trágya, melynek használatával többet hozhat ki a termőföldből.

Korn-Kali ® – garancia a szántóföldi növények magas termésére.

K+S KALI GmbH · www.kali-gmbh.com

A K+S csoport tagja

SZÍRIUSZ TRADE BT. · telefonon 30 / 2320154 · zsom.eszter@t-online.hu

19


A Nuseed és a KFC

sikertörténete

Ausztráliában

A Nuseed ausztrál csapata és a KFC Auszt -

rália nemrégiben közös rendezvénnyel

ünnepelte meg sikeres partnerkapcsolatát.

Az ünneplésre az adott okot, hogy

az amerikai tulajdonú étteremhálózat

ausztrál leányvállalata egy 100%-ban

ausztrál, magas olajsav tartalmú repceolajra

cserélte le az éttermeiben hasz -

nált sütôolajat. A Nuseed különleges

repceolaja, a Monola tehát kulcsfon tos -

ságú része a két vállalat közötti együtt -

mûködésnek. A rendezvény fénypontja

természetesen a Monola olajban sütött

KFC-csirke érzékszervi tesztje volt.

A KFC közvélemény kutatásokat

végzett abból a célból, hogy feltárják,

mit tehetnének a fogyasztók elé ge dett -

sé gének növelése érdekében. Az eredmények

azt mutatták, hogy az egész -

ségesebb sütôolaj használata lehet az

egyik legfontosabb lépés.

A Monola kifejlesztése több mint 10

évet vett igénybe. Ez a különleges sütô -

olaj sokkal magasabb hôfokon „dolgozik”,

mint a hagyományos repceolaj. A

magas hôfokon és nyomáson is stabil

olaj lehetôvé tette a KFC számára, hogy

baromfiételeit a megszokott ízek megtartásával,

de egészségesebb módon állítsa

elô.

Doug Rathbone, a Nufarm vezér -

igazgatója a résztvevôk üdvözlése után

elmondta, hogy a KFC-vel kiépített kap -

csolat fontos lépés a Nuseed életében.

Megerôsítést nyert, hogy a különleges

igényeket kielégítô speciális vetômagok

folyamatos fejlesztése olyan piacképes

termékeket teremt, amelyek az egész

élelmiszer-láncra kihatással vannak. A

Nuseed piaci pozíciója abban segített

a KFC-nek, hogy elérje kitûzött célját,

továbbá hogy jobban megértesse az

ausztrál gazdákkal az elosztási lánc

mûködését és a folyamatos alapanyagellátás

jelentôségét. A KFC döntése

nagy jelentôségû az ausztrál mezôgazdaság

számára. Nem csak több lehe -

tôséget teremt a termelôknek, de a

Monola révén nagyobb termésátlagok

A Nuseed vetômagokkal és növényi tulajdonsá

gokkal foglalkozó globális vállalat, amely az

élelmiszerek és a ta karmány értékének ja ví -

tására össz pon tosít a vetômag techno lógián

ke resz tül. A vállalat saját repce-, napraforgóés

ciroktermékeket fejleszt, amelyeket több

mint 25 országban forgalmaz.

és így több jövedelem elérése is le he -

tôvé válik a számukra.

A rendezvényen meghirdették a

KFC-Nuseed Monola Év Termelôje Díj-at

is. A díjat minden ausztrál termesztô

körzetben az a Monola termelô kapja,

aki szemlélteti a fenntarthatóságot, vala -

mint a helyes mezôgazdasági gyakorlatot,

megfelelô termésátlagot produkál,

továbbá elhivatott a Monola programmal

szemben.

20


Területi szaktanácsadóink

Nufarm Hungária Kft.

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

Telefon: 06-1-248-2140, Fax: 06-1-319-1299

www.nufarm.hu

Dancs Tibor

Gyôr-Moson-Sopron, Veszprém,

Komárom-Esztergom és Fejér megyék

Mobil: 06-30-552-3531

tibor.dancs@hu.nufarm.com

Gaál Orsolya

Vas, Zala, Veszprém és Somogy

megyék

Mobil: 06-20-571-7620

orsolya.gaal@hu.nufarm.com

Hörömpô László

Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megyék és

Bács-Kiskun megye északi része

Mobil: 06-20-354-0059

laszlo.horompo@hu.nufarm.com

Kovács Gábor

Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyék és Hajdú-Bihar megye északi része

Mobil: 06-20-445-4408

gabor.kovacs@hu.nufarm.com

Mihálovics György

Tolna, Baranya megyék és Bács-Kiskun megye

déli része

Mobil: 06-70-548-6902

gyorgy.mihalovics@hu.nufarm.com

Tatay Kálmán

Csongrád, Békés megyék és Hajdú-Bihar megye

déli része

Mobil: 06-20-499-3414

kalman.tatay@hu.nufarm.com

More magazines by this user
Similar magazines