NCST forgatókönyv javaslat II. - Magyar Energia Hivatal

eh.gov.hu

NCST forgatókönyv javaslat II. - Magyar Energia Hivatal

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai–magyar Kft.

1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY

Tel: 355-4614 • Fax: 212-9626

email: unkedit@actel.hu

NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI

CSELEKVÉSI TERV

háttértanulmánya

„D” kötet

MAGYARORSZÁG 2020-AS MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI

TERV PROGRAM-JAVASLATA,

MS EXCEL KÖZELÍTŐ MODELL,

GREEN-X EXTRÉM VÁLTOZATOK KOMBINÁLT MÓDSZERE,

VÁLTOZATOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS RANGSOROLÁSA

Készítette: a PYLON Kft. és munkacsoportja

Témafelelős: Dr. Unk Jánosné ügyv.ig.

2010. július


ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai–magyar Kft.

1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY

Tel: 355-4614 • Fax: 212-9626

email: unkedit@actel.hu

„D” kötet

MAGYARORSZÁG 2020-AS MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI

TERV PROGRAM-JAVASLATA,

MS EXCEL KÖZELÍTŐ MODELL,

GREEN-X EXTRÉM VÁLTOZATOK KOMBINÁLT MÓDSZERE,

VÁLTOZATOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS RANGSOROLÁSA

A szaktanulmányban részt vett szakértők és cégek:

Dr. Unk Jánosné szakértő, ügyv.ig., PYLON Építési és Kereskedelmi Kft.

Kapros Zoltán szakértő, egyéni vállalkozó


TARTALOMJEGYZÉK

A GREEN-X EXTRÉM VÁLTOZATOK ALAPJÁN KIDOLGOZOTT MS-EXCEL

– HUNRES – MODELL AZ OPTIMÁLIS CSELEKVÉSI TERV-

VÁLTOZATOK MEGHATÁROZÁSÁRA 3

I. A GREEN-X extrém változatok (I., II., III. jelű) optimalizálása és

kombinációja 3

II. AZ MS EXCEL KÖZELÍTŐ MODELL JAVASOLT ARÁNYOK SZERINTI

PRÓBAFUTTATÁSA, LESZŰRHETŐ EREDMÉNYEI FELVETT

VÁLTOZATOK: a 2020-ig tartó MEGÚJULÓ ENERGIA PROGRAMRA 9

II.1 GREEN-X SZERINTI EXTRÉM KÍNÁLATI GÖRBÉK SZERINTI KOMBINÁCIÓ ..... 9

II.2 GREEN-X SZERINTI EXTRÉM VÁLTOZAT PORTFÓLIÓK ARÁNYOSÍTÁSA ...... 10

II.3 VEGYES VÁLTOZAT: GREEN-X SZERINTI EXTRÉM KÍNÁLATI GÖRBÉK ÉS

GREEN-X SZERINTI EXTRÉM VÁLTOZAT PORTFÓLIÓK ARÁNYOSÍTOTT

VÁLTOZATA ...................................................................................................... 11

II.4 TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA MÁS-MÁS ARÁNYOKKAL SÚLYOZVA. 1. SZ.

PÉLDA ............................................................................................................... 12

II.5 TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA. 2. SZ. PÉLDA ................................................... 13

II.6 TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA. 3. SZ. PÉLDA ................................................... 14

II.7 TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA. 4. SZ. PÉLDA ................................................... 15

II.8 TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA. 5. SZ. PÉLDA ................................................... 16

III. EXTRÉM KOMBINÁLT VÁLTOZATOK FŐBB INDIKÁTORAI A

DÖNTÉS CÉLSTRUKTÚRÁHOZ 19

IV. 60 FÉLE INPUT BEÁLLÍTÁSSAL – 60 DB KÜLÖNBÖZŐ

KOMBINÁCIÓVAL ELŐÁLLÍTOTT, OPTIMALIZÁLT TERVVÁLTOZAT

KIDOLGOZÁSA 5 FŐ INDIKÁTOR ALKALMAZÁSÁVAL 27

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 I


II

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010


A GREEN-X EXTRÉM VÁLTOZATOK ALAPJÁN KIDOLGOZOTT

MS-EXCEL – HUNRES – MODELL AZ OPTIMÁLIS CSELEKVÉSI

TERV-VÁLTOZATOK MEGHATÁROZÁSÁRA

I. A GREEN-X EXTRÉM VÁLTOZATOK (I., II., III. JELŰ) OPTIMALIZÁLÁ-

SA ÉS KOMBINÁCIÓJA

A megelőző munkák (A, B, C kötet) eredménye; a 3 különböző (az I., II., III. jelű) extrém

változat 3 kínálati görbe segítségével volt jellemezhető és ábrázolható (a C kötetben). A görbék

„x” tengelyén a megújuló energiával elért bruttó végsőenergia-felhasználás szerepel, míg

„y” tengelyen egy meghatározott olyan fajlagos érték, amely az egyes benchmark projekttípusok

hatékonyságát jellemzi az adott cél szempontjából. A görbéken a projekttípusok hatékonyság

szerint sorba rendezve szerepelnek, oly módon, hogy egy-egy projekttípus 2020-ig

elérhető fenntartható potenciálját egy szakasz hossza határozza meg. Így a teljes kínálati görbe

minden extrém változat szerint 0 ≤ x ≤ 42 557,3 GWh/év közötti tartományban van, ahol a

maximális érték – a szerzők által 2020-ig fenntartható módon biztosítható – megújuló energia

alapú bruttó hő- és villamos energiát jelenti.

A Magyarország számára 2020-ig elérendő célként kijelölt 13%-os megújuló energetikai

részarány 18 727,8 GWh/év értéket jelent. A kínálati görbét a célértékre állított merőleges

kettévágja úgy, hogy a merőlegestől balra a megjelölt szempont szerint megvalósítandó, míg

jobbra a nem megvalósítandó, de megvalósítható technológiák; hasznosítási módok szerepelnek.

A fenti módon 3 db extrém portfólió jött létre (lásd 1.ábra, 2. ábra, 3. ábra, ami azonos a

C kötet 51., 52., 53. ábráival a 113., 115. és 117. oldalakon), amelyeket a célok szerint súlyozva

kell optimalizálni a feladat értelmében.

Forrás: PYLON Kft., Kapros Z.

1.ábra: Legkisebb költség szerint kiválasztott technológiák meghatározása, kínálati görbéje

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 3


Forrás: PYLON Kft. Kapros Z.

4

2. ábra: A II. munkahelynövelő hatékony forgatókönyv szerint kiválasztott technológiák kínálati görbéje

Forrás: PYLON Kft. Kapros Z.

3. ábra: III. éghajlat és környezetkímélő forgatókönyv szerint kiválasztott technológiák kínálati görbéje

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010


A kínálati görbék alatti terület matematikailag is jellemzi a célkitűzés elérésére vonatkozó

jellemző mutatószámot. Az extrém portfóliót kijelölő merőleges egyenestől balra, a kínálati

görbe alatti terület így meghatározza a portfólióval elérhető döntési szempont (költség, munkahelyteremtés,

ÜHG kiváltás) maximumát, míg a merőlegestől jobbra, a kínálati görbe alatti

terület a 13%-os célkitűzés növelése esetén is megmutatja a további lehetőségeket. A szerzők

2020-ig a maximális elérhető fenntartható potenciált 29,54%-ra becsülték (a vállalt 13% illetve

a későbbi 20%-kal szemben).

Az extrém változatok adott súlyozás szerinti összeillesztését több különböző transzformációval

lehet megvalósítani, azonban az eltérő transzformációk eltérő végeredményeket

hoznak a kombinált portfólióban.

Kétféle alapvető transzformációs módszert volt célszerű alkalmazni, melyek eredményei

szabadon választott mértékben érvényesülnek a végeredményben. Az első változatban a

transzformáció a merőleges balra mozgatásával szűkíti le a kombinált portfólióba jutott projektek

számát. Abban az esetben, ha egy célszempont fontossága (pl. a legkisebb költség)

például: 40%, a komplex portfólióba csak a célszempont szerinti kínálati görbéből az

X=18 727,8 x 40% = 7491,1 GWh/év összértékű, a merőlegestől balra eső projektek kerülnek

és emellett helyet adnak más projektnek. Így biztosított az, hogy a célkitűzést legjobban segítő

projekttípusok is megvalósításra kerülhetnek az optimalizált portfólióba az eredeti kínálati

görbe változatlansága mellett.

Forrás: PYLON Kft. Kapros Z.

1. változat

4. ábra: Legkisebb költség szerint kiválasztott technológiák meghatározása, kínálati görbéje, 40%-os szűkítés,

1. módszer

Mivel vannak olyan benchmark projekttípusok, amelyek több szempont szerint is beleférnek

az optimalizált portfólióba, de abban csak a fenntartható potenciál mértékéig szerepelhetnek, a

kínálati görbék módosított metszéseinek összege nem adja ki az energiafelhasználás célértékét,

ilyenkor a merőlegeseket arányosan jobbra tolva, addig bővítjük az optimális portfólió

nagyságát, amíg a 18 727,8 GWh/év bruttó végenergia felhasználás nem teljesül. Ekkor –

maximum 3 projekttípust kivéve – a kombinált portfólióba bekerült minden típus a 2020-ig

elérhető fenntartható potenciál 100%-os értékével szerepel

A kombinálás első változata tehát az extrém változatok extrémitását tovább növeli a kínálati

görbe alatti területek maximális méretét biztosítja és így ad megoldást. Előnye a módszernek,

hogy súlyozások szerint a három döntési szempontok értékét biztosítva, optimum kapható,

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 5


ami azt jelenti, hogy a cselekvési tervben a munkahelyteremtés, az ÜHG kiváltás és a költség

valamelyikének input célértéke csak úgy javítható, ha ugyanakkor legalább egy másik célérték

romlik.

Több a támogathatóság határán lévő projekttípus megvalósítása viszont totálisan gátolva lenne

az ilyen optimumra alapozott cselekvési terv esetén. Figyelemmel arra, hogy a 2020-ra

vállalt 13%-os célkitűzés nem tekinthető elégséges és végleges mértéknek, nagyobb távon a

további évekre, a megújulók további növelésének hazai technológiai megalapozottsága kérdésessé

válna, így hosszú távon a megújulók fejlesztése nagyobb költségekkel és szinte kizárólag

import módon történhetne.

Az alkalmazott transzformáció másik típusánál nem csak a határpontokat kijelölő merőlegest

mozdítjuk balra, hanem arányosan lecsökkentjük a görbe megrajzolásánál eredetileg figyelembe

vett fenntartható potenciál adatokat is. Ebben az esetben tehát lehetővé válik, hogy

minden olyan projekttípus, amely az eredeti extrém változat portfóliójában már szerepelt, biztosan

bekerüljön az extrém változatok kombinált portfóliójába is, bár nem feltétlenül a teljes

fenntarthatósági potenciál mennyiségében (lásd 5. ábra).

Forrás: PYLON Kft., Kapros Z.

5. ábra: Legkisebb költség szerint kiválasztott technológiák meghatározása, kínálati görbéje, 40%-os szűkítés,

2. módszer

A második módszer előnye, hogy a cselekvési terv teljesülésének több lábon állása biztosítható,

a hosszú távon is sikeres innováció megalapozható. Ugyanakkor a döntés a három fő cél

súlyai között hatékonyan érvényre juthat a cselekvési tervben. Hátránya, hogy nem ad matematikailag

optimális megoldást.

A szerzők által (HUNRES) javasolt vegyes módszerben a költség – munkahelyteremtés –

ÜHG kibocsátás csökkentés – célrendszer fontossága közötti súlyok megadása után mind a

két felvázolt módszer szerint meghatározták a Green-X modell szerinti cselekvési terv célportfóliót.

Majd a két módszer eredményét különböző mértékben figyelembe véve volt célszerű

meghatározni a súlyoknak megfelelő kombinált cselekvési terv számait.

A kapott végeredményt bizonyos mértékig korrigálni kell, ugyanis a projekttípusok között

szerepelnek olyan nagy kapacitásúak, melyekhez tartozó bruttó végenergia felhasználás nem

6

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010


osztható bizonyos nagyságnál kisebb egységekre (diszkretizálás – 6. ábra). Így ezek esetében,

ha 0-nál nagyobb értékkel szerepelnek a portfólióban legalább 1 projektnek megfelelő végenergia

felhasználás a korrigálás után is biztosítva van, illetve 1-nél nagyobb projekt szám

esetém kerekítéssel meghatározni a projekt számát. A fenti korrigálások miatt a 18 727,8

GWh/év végösszegként csak úgy teljesülhetett, ha a legnagyobb potenciált jelentő, 1.1 projekttípus

(családi biomassza) korrigálása is megtörtént.

Forrás: PYLON Kft., Kapros Z.

6. ábra: Diszkretizálás szemléltetése nagy teljesítményű projektek esetén

Így az input súlyszámok megadásával az output eredményindikátorok változásával modellezhető

például az egységnyi költségváltozások hatása a munkahelyteremtésre, vagy ÜHG kiváltásra

stb.

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 7


8

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010


II. AZ MS EXCEL KÖZELÍTŐ MODELL JAVASOLT ARÁNYOK SZERINTI

PRÓBAFUTTATÁSA, LESZŰRHETŐ EREDMÉNYEI

FELVETT VÁLTOZATOK: A 2020-IG TARTÓ MEGÚJULÓ ENERGIA

PROGRAMRA

II.1 GREEN-X SZERINTI EXTRÉM KÍNÁLATI GÖRBÉK SZERINTI KOMBINÁCIÓ

ALAPOK

Módszertan: A 3 extrém változatot egy-egy kínálati görbe jellemzi. A változatok kombinációjánál

meghatározzuk azt a bruttó végenergia felhasználási értéket, amelyeket az egyes kínálati

görbék esetében figyelembe veszünk. Így a három extrém változat kombinációja egy sajátos

korrigált eredményt hoz létre (lásd 1. Táblázat).

1. Táblázat: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék szerinti kombináció

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 9


II.2 GREEN-X SZERINTI EXTRÉM VÁLTOZAT PORTFÓLIÓK ARÁNYOSÍTÁSA

ALAPOK

Módszertan: A 3 extrém változat egy-egy kínálati portfóliót alkotott meg a GREEN-X módszertan

szerint. A létrejött portfóliókban lévő benchmark projekt típusok mindegyike megmarad

a kombinált portfólióban is, azonban az egyes projekttípusok által kijelölt kihasználtsága

megváltozik (lásd 2. Táblázat).

10

2. Táblázat: GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók arányosítása

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010


II.3 VEGYES VÁLTOZAT: GREEN-X SZERINTI EXTRÉM KÍNÁLATI GÖRBÉK ÉS

GREEN-X SZERINTI EXTRÉM VÁLTOZAT PORTFÓLIÓK ARÁNYOSÍTOTT VÁLTO-

ZATA

ALAPOK

Módszerek súlyaránya:

GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék szerinti módszer: 60,0%

GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók szerinti módszer: 40,0%

Módszertan: Az extrém változatok kombinációját két módszer szerint elvégezve eltérő

eredményt kapunk. Az eltérő eredmények súlyozott átlagai adják meg a projekttípusokra a

végleges célkitűzést. A korrigált végeredmény itt is figyelembe veszi, hogy nagyobb teljesítményű

rendszerek esetében az adódott célértékeket diszkretizálni kell. Az emiatt az összesen

sorban jelentkező különbségeket a 1.1. projekttípus korrigálásával kezeljük. (lásd 3. Táblázat).

3. Táblázat: Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék ill. GREEN-X szerinti extrém

változat portfóliók arányosítása

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 11


II.4 TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA MÁS-MÁS ARÁNYOKKAL SÚLYOZVA. 1. SZ. PÉLDA

Extrém változatok kombinációja. Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék

illetve GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók arányosítása

ALAPOK

Módszerek súlyaránya:

GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék szerinti módszer: 65,0%

GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók szerinti módszer: 35,0%

12

4. Táblázat: Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék ill. GREEN-X szerinti extrém

változat portfóliók arányosítása

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010


II.5 TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA. 2. SZ. PÉLDA

Extrém változatok kombinációja. Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék

illetve GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók arányosítása

ALAPOK

Módszerek súlyaránya:

GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék szerinti módszer: 50,0%

GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók szerinti módszer: 50,0%

5. Táblázat: Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék ill. GREEN-X szerinti extrém

változat portfóliók arányosítása

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 13


II.6 TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA. 3. SZ. PÉLDA

Extrém változatok kombinációja. Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék

illetve GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók arányosítása

ALAPOK

Módszerek súlyaránya:

GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék szerinti módszer: 70,0%

GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók szerinti módszer: 30,0%

14

6. Táblázat: Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék ill. GREEN-X szerinti extrém

változat portfóliók arányosítása

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010


II.7 TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA. 4. SZ. PÉLDA

Extrém változatok kombinációja. Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék

illetve GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók arányosítása

ALAPOK

Módszerek súlyaránya:

GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék szerinti módszer: 30,0%

GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók szerinti módszer: 70,0%

7. Táblázat: Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék ill. GREEN-X szerinti extrém

változat portfóliók arányosítása

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 15


II.8 TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA. 5. SZ. PÉLDA

Extrém változatok kombinációja. Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék

illetve GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók arányosítása

ALAPOK

Módszerek súlyaránya:

GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék szerinti módszer: 40,0%

GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók szerinti módszer: 60,0%

16

8. Táblázat: Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék ill. GREEN-X szerinti extrém

változat portfóliók arányosítása

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010


A példaként felvetett próbafuttatások számításai nagy általánosságban már jóval kiegyensúlyozottabb

nagyságrendeket és azon belüli kedvezőbb összetettebb struktúrákat eredményeznek

a három extrém (a „C” kötetben dokumentált) alapváltozathoz képest. Osztályozva a bemutatott

nyolc változatot, fele részük (a 2., 3., 7. és 8. sz.) „jó” minősítést kapott, első

közelítésben, a hagyományos szakértői javaslat (1) változatához (a „C2” kötetben dokumentált)

képest. Ezek között a következő alapok arányai preferálhatók:

I. Legkisebb kts.

súlyértéke

II. Legtöbb munkahely

súlyértéke

III. Legnagyobb

ÜHG megtak.

súlyértéke

Extrém kínálati

göbe szerinti

arány

Extrém változat

portfóliók szerinti

arány

2 40% 30% 30% – –

3 40% 30% 30% 60/ 40%

7 40% 30% 30% 30% 70%

8 40% 30% 30% 40% 60%

A másik felvett 4 db példa „közepes” osztályzatot kapott, ezek az előzőekben bemutatott 1.,

4., 5., 6. sz. példákkal jellemezhetők, ahol az extrém kínálati görbék szerinti arányok 45, 50,

65-70% között, az extrém változat portfóliók szerinti arányok 55-50, 35-30% között mozognak.

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 17


18

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010


III. EXTRÉM KOMBINÁLT VÁLTOZATOK FŐBB INDIKÁTORAI A DÖNTÉS

CÉLSTRUKTÚRÁHOZ

Első közelítésben mintegy 7 db főbb indikátor kiválasztása történt, amelyek kellő komplexitással

jellemzik az adott programot. Ezek:

a beépített kapacitások (MWe, ill. MWth)

a beruházási költségigény 2010–2020 között (MFt)

a beruházási támogatás 2010–2020 között (MFt)

a működési támogatási kassza 2020-ban (MFt/év)

az összes kifizetett támogatás 2010–2020 között (MFt)

az értékesíthető szén-dioxid kvóta 2020-ban (kt/év)

a fenntartható új munkahelyteremtés 2020-ig (emberév/10 év)

Az indikátorok ellenőrzésére 3 db kombinált Minta-változat futtatása készült el (lásd 9. Táblázat

súlyozott változatainak input adatait).

Sorszám Legkisebb költség

súlya

Legtöbb munkahely-teremtés

súlya

Legnagyobb

ÜHG megtakarítás

súlya

Extrém portfólió

típusok szűkítésévelkombináció

Extrém portfólió

típusok megőrzése

melletti

kombináció

1 45% 30% 25% 40% 60%

2 30% 55% 15% 65% 35%

3 55% 10% 35% 50% 50%

.

9. Táblázat: Extrém változatok input adattáblái

A futtatások eredményeinek dokumentált összesítését a csatolt Minta-1, Minta-2, Minta-3

ADATLAP-ok és a vonatkozó jellemző diagramok tartalmazzák.

* * *

A kapott eredmények értékelése során a kutatói team az indikátorok redukálása ill. kiegészítése

mellett döntött, mivel a döntéshozó politikusok és az érdekelt befektetők legfeljebb 5

markáns szempont (indikátor) szerint hozzák meg döntéseiket, miközben a beruházási

költségigényt (0. sorszámmal), mint jellemző indikátort is ismerniük kell. Ezek:

1. Összes kifizetett támogatás 2010–2020 között (a politikusok döntési szempontja)

2. Működési támogatási kassza 2020-ban (politikusok és vállalkozók döntési szempontja)

3. Fenntartható munkahely-teremtés 2020-ig (politikusok döntési szempontja)

4. Értékesíthető széndioxid kvóta (politikusok és vállalkozók döntési szempontja)

5. Nettó vállalkozói befektetés 2010–2020 között (politikusok és vállalkozók döntési szempontja)

Az egyes kombinált programváltozatok további értékelését a vázolt indikátorok számított

eredményei határozzák, ill. alapozzák meg a továbbiakban, a mintegy 60-féle input beállítások

futtatása során.

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 19


Döntési célstruktúra

20

ADATLAP

sorszám: Minta - 1

Legkisebb költség Legtöbb munkahely-teremtés Legnagyobb ÜHG megtakarítás

45,0% 30,0% 25,0%

Kombinációs módszerek súlya

GREEN-X szerinti kínálati görbék szerinti elfogadott projekttípusok további

szűkítéseinek kombinációja:

GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók típusainak megőrzése melletti

kombinációs módszer:

INDIKÁTOROK

Megújuló energia

típusa

Beépített

teljesítmény

2020-ban

összes

MWe ill.

MWth

Beruházási

költségigény

2010 - 2020

között

Beruházási

támogatás

2010 - 2020

között

Működési

támogatás

kassza 2020ban

Összes kifizetetttámogatás

2010-2020

között

40,0%

60,0%

Értékesíthető

szén-dioxid

kvóta 2020-ban

Fenntartható új

munkahelyteremtés

2020-ig

MFt MFt MFt/év MFt kt/év Emberév/ 10 év

Mindösszesen 2 745 971 791 629 177 376 1 748 184 6 434 104 568

Villamos energia és

kapcsolt

2 728 1 562 823 163 608 135 997 1 076 803 2 841 21 726

Vízenergia 158 57 800 6 069 2 379 18 129 161 837

Geotermikus energia

95 79 288 5 490 5 832 51 020 326 753

Fotovillamos napenergia

572 488 152 0 20 035 286 929 415 7 799

Szélenergia 1178 751 709 143 342 84 454 517 464 1 249 3 689

Szilárd biomassza 724 78 630 1 913 10 742 77 822 290 2 861

Biogáz 169 107 245 6 794 12 556 125 439 399 5 786

Hő- és hidegenergia

6 632 1 033 148 398 248 41 378 671 380 3 097 108 926

Geotermikus 1 129 106 146 37 151 159 37 615 393 1 484

Napenergia 1 736 408 618 143 016 10 061 208 895 526 28 062

Biomassza 2 719 454 110 195 584 26 743 382 038 1 818 76 438

Hőszivattyú 1 048 64 275 22 496 4 415 42 832 361 2 943

Cselekvési program főbb adatai

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010


Megújuló energia alapú villamosenergia termelés összesen

Jellemző diagramok

Önfogyasztással csökkentett termelés [GWh/év]

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Év

Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia

Forrás: PYLON Kft. Kapros

Éves

Z.

támogatási igények összesen (Beruházási és üzemeltetési)

Minta-1/1. ábra: Megújuló energia alapú villamosenergia-termelés összesen

Támogatás [MFt/év]

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú

Forrás: PYLON Kft. Kapros Z.

Minta-1/3. ábra: Éves támogatási igények összesen (Beruházási és üzemeltetési)

Év

Megújuló energia alapú hő- és hidegenergia termelés összesen

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 21

Energia termleés [ktoe/év]

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

ÉV

Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Napenergia Hőszivatttyú

Forrás: PYLON Kft. Kapros Z.

Új beruházásokkal termelt projekt alapon validálhatóan és értékesíthtően kiváltott

szén-dioxid egység

Minta-1/2. ábra: Megújuló energia alapú hő- és hidegenergia termelés összesen

emisszió csökkentés [kt/év]

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Év

Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú

Forrás: PYLON Kft. Kapros Z.

Minta-1/4. ábra: Új beruházásokkal termelt projekt alapon validálhatóan és

értékesíthetően kiváltott szén-dioxid egység


Döntési célstruktúra

22

ADATLAP

sorszám: Minta - 2

Legkisebb költség Legtöbb munkahely-teremtés Legnagyobb ÜHG megtakarítás

30,0% 55,0% 15,0%

Kombinációs módszerek súlya

GREEN-X szerinti kínálati görbék szerinti elfogadott projekttípusok további

szűkítéseinek kombinációja:

GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók típusainak megőrzése melletti

kombinációs módszer:

INDIKÁTOROK

Megújuló energia

típusa

Beépített

teljesítmény

2020-ban

összes

MWe ill.

MWth

Beruházási

költségigény

2010 - 2020

között

Beruházási

támogatás

2010 - 2020

között

Működési

támogatás

kassza 2020ban

Összes kifizetetttámogatás

2010-2020

között

65,0%

35%

Értékesíthető

szén-dioxid

kvóta 2020-ban

Fenntartható új

munkahelyteremtés

2020-ig

MFt MFt MFt/év MFt kt/év Emberév/ 10 év

Mindösszesen 2 654 051 877 910 177 721 1 957 325 6 434 104 568

Villamos energia és

kapcsolt

2 728 1 396 427 169 276 103 543 929 300 2 500 18 559

Vízenergia 158 55 455 4 897 2 318 16 607 154 746

Geotermikus energia

95 79 288 5 490 5 832 51 020 326 753

Fotovillamos napenergia

572 426 323 0 17 705 247 473 361 6 731

Szélenergia 1 145 695 352 152 635 60 399 458 986 1 158 3 576

Szilárd biomassza 724 64 093 638 8 551 64 946 222 2 614

Biogáz 169 75 916 5 617 8 739 90 267 278 4 139

Hő- és hidegenergia

6 632 1 257 624 519 673 74 178 1 028 026 3 246 169 498

Geotermikus 1 129 120 940 42 329 179 42 852 446 1 681

Napenergia 1 736 486 644 170 325 11 343 245 738 644 35 031

Biomassza 2 719 607 070 291 979 58 969 707 903 2 006 131 095

Hőszivattyú 1 048 42 970 15 040 3 686 31 532 149 1 691

Cselekvési program főbb adatai

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010


Jellemző diagramok Megújuló energia alapú villamosenergia termelés összesen

Önfogyasztással csökkentett termelés [GWh/év]

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Forrás: PYLON Kft. Kapros Z.

Támogatás [MFt/év]

Év

Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia

Minta-2/1. ábra: Megújuló energia alapú villamosenergia-termelés összesen

Éves támogatási igények összesen (Beruházási és üzemeltetési)

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú

Forrás: PYLON Kft. Kapros Z.

Minta-2/3. ábra: Éves támogatási igények összesen (Beruházási és üzemeltetési)

Év

Megújuló energia alapú hő- és hidegenergia termelés összesen

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 23

Energia termleés [ktoe/év]

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

Forrás: PYLON Kft. Kapros Z.

ÉV

Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Napenergia Hőszivatttyú

Új beruházásokkal termelt projekt alapon validálhatóan és értékesíthtően kiváltott

Minta-2/2. ábra: Megújuló energia szén-dioxid alapú egység hő- és hidegenergia termelés összesen

emisszió csökkentés [kt/év]

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Év

Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú

Forrás: PYLON Kft. Kapros Z.

Minta-2/4. ábra: Új beruházásokkal termelt projekt alapon validálhatóan és

értékesíthetően kiváltott szén-dioxid egység


Döntési célstruktúra

24

ADATLAP

sorszám: Minta - 3

Legkisebb költség Legtöbb munkahely-teremtés Legnagyobb ÜHG megtakarítás

55,0% 10,0% 35,0%

Kombinációs módszerek súlya

GREEN-X szerinti kínálati görbék szerinti elfogadott projekttípusok további

szűkítéseinek kombinációja:

GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók típusainak megőrzése melletti

kombinációs módszer:

INDIKÁTOROK

Megújuló energia

típusa

Beépített

teljesítmény

2020-ban

összes

MWe ill.

MWth

Beruházási

költségigény

2010 - 2020

között

Beruházási

támogatás

2010 - 2020

között

Működési

támogatás

kassza 2020ban

Összes kifizetetttámogatás

2010-2020

között

50%

50%

Értékesíthető

szén-dioxid

kvóta 2020-ban

Fenntartható új

munkahelyteremtés

2020-ig

MFt MFt MFt/év MFt kt/év Emberév/ 10 év

Mindösszesen 2 693 532 773 764 156 390 1 627 485 6 302 90 157

Villamos energia és

kapcsolt

2 728 1 879 608 223 785 140 314 1 233 553 3 454 24 780

Vízenergia 158 57 776 6 057 2 378 18 113 161 836

Geotermikus energia

95 79 288 5 490 5 832 51 020 326 753

Fotovillamos napenergia

572 525 960 0 21 500 317 120 457 8 493

Szélenergia 1178 954 826 206 391 76 501 582 739 1 539 4 731

Szilárd biomassza 724 139 702 2 550 20 348 130 831 534 3 680

Biogáz 169 122 057 3 296 13 755 133 730 438 6 287

Hő- és hidegenergia

6 632 813 923 294 128 16 076 393 932 2 848 65 377

Geotermikus 1 129 122 312 42 809 184 43 346 453 1 706

Napenergia 1 736 302 978 106 042 7 375 154 485 392 21 021

Biomassza 2 719 341 329 128 720 6 106 167 890 1 632 40 167

Hőszivattyú 1 048 47 303 16 556 2 410 28 211 371 2 482

Cselekvési program főbb adatai

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010


Megújuló energia alapú villamosenergia termelés összesen

Jellemző diagramok

Önfogyasztással csökkentett termelés [GWh/év]

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Forrás: PYLON Kft. Kapros Z.

Támogatás [MFt/év]

Év

Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia

Minta-3/1. ábra: Megújuló energia alapú villamosenergia-termelés összesen

Éves támogatási igények összesen (Beruházási és üzemeltetési)

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú

Forrás: PYLON Kft. Kapros Z.

Minta-3/3. ábra: Éves támogatási igények összesen (Beruházási és üzemeltetési)

Év

Megújuló energia alapú hő- és hidegenergia termelés összesen

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 25

Energia termleés [ktoe/év]

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

Forrás: PYLON Kft. Kapros Z.

ÉV

Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Napenergia Hőszivatttyú

Minta-3/2. ábra: Megújuló energia alapú hő- és hidegenergia termelés összesen

Új beruházásokkal termelt projekt alapon validálhatóan és értékesíthtően kiváltott

szén-dioxid egység

emisszió csökkentés [kt/év]

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Év

Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú

Forrás: PYLON Kft. Kapros Z.

Minta-3/4. ábra: Új beruházásokkal termelt projekt alapon validálhatóan és

értékesíthetően kiváltott szén-dioxid egység


26

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010


IV. 60 FÉLE INPUT BEÁLLÍTÁSSAL – 60 DB KÜLÖNBÖZŐ KOMBINÁCIÓ-

VAL ELŐÁLLÍTOTT, OPTIMALIZÁLT TERVVÁLTOZAT KIDOLGOZÁ-

SA 5 FŐ INDIKÁTOR ALKALMAZÁSÁVAL

Az MS-EXCEL közelítő modell működőképességének legpregnánsabb bizonyítéka, hogy

számtalan, de jelen tanulmányban is rengeteg változat, így az 5 csoportba sűrített kombinált

változatok mindegyikéhez 12-12 alváltozati arányt rendelve, összesen 60 db tervváltozat

futtatása készült el, azaz a következő csoportokra, ezen belüli kombinált arányokra:

1) Green-X extrém kínálati görbék szerinti 30% és

Green-X extrém változat portfóliók szerinti 70% arányokra;

2) Green-X extrém kínálati görbék szerinti 40% és

Green-X extrém változat portfóliók szerinti 60% arányokra;

3) Green-X extrém kínálati görbék szerinti 50% és

Green-X extrém változat portfóliók szerinti 50% arányokra;

4) Green-X extrém kínálati görbék szerinti 60% és

Green-X extrém változat portfóliók szerinti 40% arányokra;

5) Green-X extrém kínálati görbék szerinti 70% és

Green-X extrém változat portfóliók szerinti 30% arányokra.

A 12-12 alváltozatnak a 3 forgatókönyv szerinti aránymegoszlásai azonosak, a jobb összehasonlíthatóság

érdekében.

Táblázatos összeállítás készült a 60 cselekvési tervváltozatra, mindegyik esetében a választott

5 főbb indikátor meghatározásával, ill. kiszámításával (lásd 10. Táblázat).

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 27


10. Táblázat: A 60+1 db MS-Excel modell szerinti Cselekvési Tervváltozat számított indikátorainak összesítése

28

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010


10. Táblázat folytatása

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 29


A kapott eredmények értékelését pontozással volt célszerű külön-külön, minden egyes

indikátorra elvégezni, így az egyes változatok (sorszám szerint megkülönböztetve) kaptak

egy-egy pontszámot minden egyes indikátorra.

A pontozásnál az alábbiak szerint volt célszerű eljárni:

I. Abban az esetben, ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (1. beállítás)

I.1 A legalacsonyabb érték (Xmin) kapja a legmagasabb pontszámot, azaz Ymax = 100

I.2 A legmagasabb érték (Xmax) a legalacsonyabbhoz képest arányosan kevesebb, de legalább egy

pontot kap, azaz Ymin = [max(1; {(Ymax*Xmin) / Xmax})]

I.3 A köztes értékek (Xközt) pontszáma a legjobb és a legrosszabb elem által kijelölt egyenesre

illeszkedik azaz,

30

Yközt = [{(Xmax – Xközt) * (Ymax – [max(1; {(Ymax*Xmin) / Xmax})])} / (Xmax – Xmin)] +

+ [max(1; {(Ymax*Xmin) / Xmax})]

A pontozást a 7. ábra szemlélteti:

7. ábra: Pontozás szemléltetése, ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010


11. Táblázat: A főbb indikátorok döntési szempont szerint rangsorolt pontszámai. 1. beállítás esetén

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 31


32

11. Táblázat folytatása

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010


II. Abban az esetben, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb (2. beállítás)

II.1 A legmagasabb elem (Xmax) kapja a legmagasabb pontszámot, azaz Ymax = 100

II.2 A legalacsonyabb elem a legmagasabbhoz képest arányosan kevesebbet, de legalább 1 pontot

kap, azaz Ymin = [max(1; {(Ymax*Xmin) / Xmax})]

II.3 A köztes elem (Xközt) pontszáma a legjobb és a legrosszabb elem által kijelölt egyenesre illeszkedik,

azaz Yközt = [(Xközt – Xmin) * (Ymax – [max(1; {(Ymax*Xmin) / Xmax})]) / (Xmax –

Xmin)] + [max(1; {(Ymax*Xmin) / Xmax})]

A pontozást a 8. ábra szemlélteti.

8. ábra: Pontozás szemléltetése, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 33


34

12. Táblázat: A főbb indikátorok döntési szempont szerint rangsorolt pontszámai. 2. beállítás esetén

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010


12. Táblázat folytatása

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 35


Mind az 5 output- vagy eredményindikátor szerint minden beállítás 5 db részpontszámot kapott,

amely így kifejezi az egyes szempontok szerinti hatékonyságát a beállításnak. Az egyes

részpontszámok a szempont fontosságát kifejező súlyszázalékkal való szorzatainak összege

meghatározza minden egyes beállítás pontszámát. E pontszám alapján a különböző beállítások

rangsorolhatóvá váltak.

A beállításoktól függően a legjobb tervváltozatok rangsorolására is eltérő eredmények kaphatók,

azaz:

1. beállítás esetén a legjobb 5 tervváltozat: az 54, 51, 39, 42 és 27. sorszámú változatok, amelyek

értékelési pontszáma: 48, 48-49, 49 között változik (lásd 13. Táblázat)

2. beállítás esetén a legjobb tervváltozatot: a 25, 49, 16, 37 és 4. sorszámú változatot érték el,

amelyek értékelési pontszáma 56, 57, 58-59 között változik (lásd 14. Táblázat)

A kapott eredmények közül az első öt helyen rangsoroltak kifejezik azokat a megoldásokat,

amelyek a cselekvési terv szempontjából legfontosabb döntési szempontokat a leghatékonyabban

szolgálják. A cselekvési terv véglegesítésénél elsősorban a legelőrébb rangsorolt

változatok közül érdemes választani, azonban mivel lehetnek olyan egyedi szempontok illetve

szándékok, amelyek érvényesítését a cselekvési tervben is véglegesíteni kell (például innovációs

minta vagy modell üzemű projektek), a döntéshozónak meg kell adni a lehetőséget az

indokolt módosításnak. Azonban tisztában kell lenni azzal, hogy a módosítások nagy valószínűséggel

a kiemelt döntési szempontok érvényesülésének a hatékonyságát rontják.

Az 1. beállítás rangsorolásában a hagyományos PYLON változat a 45. helyre szorult, viszont

a 2. beállítás rangsorolásában a 12. helyezést érte el, 53 pontértékkel.

36

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010


13. Táblázat: Döntési szempontok szerinti pontszámok összesítője. 1. beállítás

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 37


38

14. Táblázat: Döntési szempontok szerinti pontszámok összesítője. 2. beállítás

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010


A LEGJOBB CSELEKVÉSI TERVVÁLTOZATOK

(1. sz. beállítás 1–5. változata és a 2. sz. beállítás 1–5. változata)

TELJES CSELEKVÉSI TERV-PROGRAM SZÁMÍTÁSAI,

TÁBLÁZATOS EREDMÉNYEI

terjedelmük, és kiemelt fontosságuk miatt, külön kötetben (az „E” kötetben) kerültek

dokumentálásra, külön, pótlólagos megrendelés alapján végzett teljesítéssel

MEH–PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. „D” kötet. 2010 39

More magazines by this user
Similar magazines