eUM - 5x00_EU - Philips

p4c.philips.com

eUM - 5x00_EU - Philips

18. Цветни бутони: Избор на задачи или

опции.

Бутоните функционират в зависимост от

услугите, предлагани от

разпространителя.

19. SUBTITLE: Включване или изключване

на субтитрите.

20. 0-9(Бутони с цифри): Избор на

телевизионни канали или въвеждане на

текст.

21. TEXT: Включване или изключване на

телетекста.

Бутони за управление на EasyLink

Забележка: Бутоните за управление на

EasyLink са достъпни, когато свързаното

устройство е съвместимо с HDMI-CEC.

Чрез бутоните на EasyLink можете да

управлявате телевизора и други HDMI-

CEC устройства само с едно

дистанционно управление.

Достъп до бутоните за управление на

EasyLink

1. Докато гледате съдържание от

свързано HDMI-CEC устройство,

натиснете OPTIONS.

2. Изберете [Показване на бутоните на

устройството] и след това натиснете OK.

3. Изберете бутона за управление на

EasyLink, след което натиснете OK.

Прочетете повече за EasyLink в

Допълнителни функции на телевизора >

Използване на EasyLink (Страница 38).

Управление със смартфон

Можете да използвате смартфон като

допълнително дистанционно управление

и дори като клавиатура. Можете също

така да прегледате слайдшоу от

изображенията в смартфона на

телевизора. За да изтеглите

приложението „Philips My Remote“,

посетете магазина за приложения Apple

App Store или Android Market. Следвайте

инструкциите в магазина за приложения.

Уверете се, че телевизорът и смартфонът

са свързани към една и съща локална

мрежа. Прочетете повече за мрежовите

връзки в Свързване на телевизора >

Мрежа и интернет (Страница 65).

Важна информация

Безопасност

Прочетете и разберете всички

инструкции, преди да използвате

телевизора. Гаранцията не важи в случай

на повреда поради неспазване на

инструкциите.

Съществува риск от токов удар или

пожар!

Никога не излагайте телевизора на

дъжд или вода. Никога не поставяйте

съдове с течности (като вази

например) до телевизора. Ако върху

или в телевизора бъдат разлети

течности, го изключете незабавно от

електрическия контакт. Свържете се

с отдела за грижа за клиенти на

Philips за проверка на телевизора,

преди да го използвате отново.

Никога не поставяйте телевизора,

дистанционното или батериите до

пламъци или други източници на

топлина, включително и на директна

слънчева светлина. С цел

предотвратяване разпространението

на огън винаги дръжте всички свещи

и други пламъци далеч от

телевизора, дистанционното и

батериите.


Никога не пъхайте предмети във

вентилационните отвори или в други

отвори на телевизора.

BG 6

More magazines by this user
Similar magazines