Team work - Rehabilitációs Tanszék

rehab.dote.hu

Team work - Rehabilitációs Tanszék

Különböző speciális szakképesítésű és

különböző emberi kvalitású szakemberek

összehangolt együttműködése.

Az együttműködés révén a csoport által

végzett tevékenység több és minőségileg jobb,

mint az egyének tevékenységének összege, ha

ugyanezt külön-külön teszik.

3


• Első irodalmi összefoglaló (review) 1950-75

közötti közlemények alapján Halstead:

megállapítás: team ellátás krónikus betegek

kezelésében sokkal eredményesebb, mint az

elaprózott ellátás

• Már a 90-es években bebizonyosodott, hogy a

team munka a rehabilitációban hatásosabb és

eredményesebb

Keith RA: The comprehensive tratment

team in rehabilitation Am Phys Med

Rehabil 1991;72:269-74.

4


A rehabilitációs medicina (teljes néven: fizikális és

rehabilitációs medicina) az orvostudomány egyik önálló

diszciplinája, szemléletében egységes,

interdiszciplináris klinikai szakterület. Tevékenysége az

egészségkárosodás miatt fizikailag (testileg) fogyatékos

vagy a fogyatékosság szempontjából fokozottan

veszélyeztetett személyek funkcióképességének

optimalizálására irányul.

A képességek fejlesztése a környezettel való kölcsönhatás

figyelembevételével, specifikus módszerek

alkalmazásával, multiprofesszionális team munka

formájában történik, reálisan kitűzhető rehabilitációs

cél(ok) érdekében, építve a páciens tevőleges

részvételére a rehabilitációs program során.

Kórháztól a lakóhely közeli ellátásig az ellátórendszer

minden szintjén szolgáltatható. Szubspecialitások

formájában is megjelenik.

RSZK állásfoglalás 2010.

5


Team

tagok

Rehab

szakorvos

Specialisták

ápoló

Ortetikus

Gyógytornász

Kreatív

terápeuta

Kliens és

családja

Ergoterápeuta

Pszichológus

Szociális

munkás

tanár

logopédus

6


Mindenhez

Bővebben:

• A rehabilitációra utaláshoz

• Az egyéni rehabilitációs terv elkészítéséhez és

értékeléséhez

• A segítő eszközök, ortézisek, protézisek

javaslatához, azok elkészítéséhez ill.

adaptálásához és ellenőrzéséhez

• Az ellátórendszerben a páciens útjának

megtervezéséhez

• A beilleszkedését optimálisan segítő módszerek, a

rehabilitáció vagy egyéb ellátások

megtervezéséhez

7


Rehabilitációs szakorvos

orvosi diagnosztika

alap és társbetegségek gyógyítása

team vezetés - koordinálja a beteg

és más team tagok közötti

kapcsolatot

8


Ápoló személyzet

ápolási diagnosztika

aktivizáló ápolás

önálló életvitel segítése

kommunikáció

9


Gyógytornász-fizioterapeuta

Fogyatékosság / funkciózavarok /

károsodások értékelése a

mozgásteljesítmény szempontjából

A páciens teherbíró képességéhez igazított,

optimális fejlődést / javulást biztosító

eljárások alkalmazása a funkciók

helyreállítása / javítása / a meglévő

károsodások mérséklése / az egyén

teljesítőképességének javulása érdekében

Változások értékelése

10


Ergoterapeuta
Fogyatékosság / funkciózavarok

értékelése az életvitel, önellátás

szempontjából

önellátás kialakítása

életvezetés segítése (kiterjesztett

ADL funkciók is)

11


Pszichológus

A páciens és családja lelki

beállítottságának, képességeinek

megismerése különös tekintettel a

megküzdési képességeikre

Egyéni, pár, családterápia pszichés

zavarok esetén

A team segítése a konfliktusok

feldolgozásában

12


Logopédus

A beszédértés és a beszédprodukció

vizsgálata; a nyelv és a kommunikáció

egyéb lehetséges módjainak megítélése

A beszéd és nyelvi zavarok kezelése

Augmentatív és alternatív kommunikáció

kialakítása

13


Szociális munkatárs
szociális helyzetfelmérés

otthoni környezet, munkahely

adaptációjának segítése

szociális gondoskodás biztosítása

14


Dietetikus

Felméri a tápláltsági állapotot

Életmódbeli tanácsot ad – betegedukáció!!

Családdal foglalkozik

Recepteket ad, kalóriát számít

Nyelészavar terápiájában segít

15


Mozgás

Átülések

gyógytornász

Pozícionálás

WC és mosdás

Öltözködés

Étkezés

Ápoló

személyzet

ergoterapeuta

logopédus

Kommunikáció

16


Előnyei

Hagyományos

Világos felelősség-lánc

Elfogadottsága nagy

Perek szempontjából

előnyben

Hátrányai:

sok szakember többfajta

feladatot lát el

paternalista – „(beteg)kliensközpontú

ellátás”

Az orvosi etika újabban a

betegek autonómiáját

előnyben részesíti

18


Multidiszciplináris

Interdiszciplináris

19


Rehab.

szakorvos

gyógytornász

ergoterapeuta

ápoló

Szociális munkás

Pszichológus

20


A team valamennyi tagja egyénileg

vizsgál és kezel

A team valamennyi tagja csak a

team vezetőjével áll közelebbi

munkakapcsolatban

A végeredményhez minden

szakterület hozzájárul

szaktevékenységével

21


kliens

ápoló

gyógytornász

Pszichológus

Ergoterápeuta

Rehab

szakorvos

22


A team valamennyi tagja egyénileg

vizsgál és kezel

Kölcsönös konzultációk

Egységes vélemény kialakítás a

betegről és annak családjáról

Közös kezelési menet

23


Kommunikációt meghaladó kezelési

együttműködések támogatása

Oktatási modellből fejlődött ki

Kereszt-képzések / közös képzési programok

különböző szakemberek részvételével

Rehabilitációs szakember képzés (KRMsc!)

Példa: traumás agysérültek rehabilitációja

Melvin JL. Rehabilitation in the year 2000.

Am J Phys Med Rehabil 1988;67:197-201.

24


1. Szerep kiterjesztés: saját szakterületén belüli tudás

növelése, ismeretek biztossá tétele, saját szerep fontossága –

mások tudásához képest a saját hozzájárulás értékelése

2. Szerep szélesedés: a team más tagjai iránti

figyelem, az ő fontosságuk ismerete; jó kommunikáció

másokkal, közös tervek pl. vizsgálatokra, eredmények

megbeszélés

3. Szerep megosztás: a team munka során ez történik:

tanulunk egymás ismereteiből – közös döntések

meghozatalakor saját korlátainkat átlépjük

4. Szerep átvétel: a tradicionális szerep-határok

(kompetenciák) átlépése időnként nehézségekkel jár, de

problémás helyzeteket megold

5. Szerep segítés: egyik szakember segítsége a másiknak

direktben a szerepátvétel megerősítésére.

Woodrruff G, McGonigel M. The transdiciplinary model. In: Joordan J, Gallagher J,

Huttenger P, et al., eds. Early Childhood Special Education: Birth to three. Reston

VA: Council for Exceptional Children; 1988.

25


Közös célok megfogalmazása

Kölcsönös felelősségvállalás

Kölcsönös bizalom

Megfelelő szakmai ismeret és készség

A merev hierarchia részleges feladása

A szaktudás és szakmai tapasztalat

megosztása

26


RövidenKölcsönös felelősségvállaláson és bizalmon

alapul

Szakmai tapasztalat és szaktudás

megosztásán alapul


Nyílt kommunikáción alapul

27


5. Lehet egyet nem értés. A csoport tisztában van azzal,

hogy ilyen előfordul, ez nem válik konfliktus forrássá, hisz

nem lehet minden egyforma, szép és rózsaszín. A más

véleményt nem szabad egyből letorkollni, befagyasztani

még kibontása előtt. A más vélemény okának kiderítése

fontos és az egyezség keresése inkább mint a másik

leuralása. Másrészről, viszont a kissebség tirannussá

válása is kerülendő! A más véleményen lévő kisebbség se

akarjon eluralkodni vagy ellenségessé válni. Az eltérő

vélemény a sokszínűséget fejezi ki, a szólás/vélemény

szabadságának megnyilvánulása – mindenki várja a

megoldást. Néha nincs megoldás, ha nagyon mély a

véleménykülönbség. Ekkor ezzel való együttélést kell

megtanulni – a csoport tudomásul veszi a más véleményt,

de nem engedi, hogy a törekvéseket meghiúsítsa.

Előfordulhat, további tájékozódást igényel a megoldáshoz

közelebb jutás esélye. Ezt azonban nyíltan hangsúlyozni

kell, hogy lehetnek (és milyen) veszélyei.

28


6. Legtöbb döntést konszenzussal hozzák,

amiből nyilvánvaló, hogy mindenki egyetért

azzal és részt vesz a végrehajtásban.

Előfordulhat azonban, hogy néhányan más

véleményen vannak, amit elhallgatnak és

ezzel a konszenzus látszata eltakarja az

egyet nem értést. Formális szavazás

szükséges legalább; a csoport egyszerű

többséggel nem elégszik meg

7. A kritizálás gyakori, udvarias és relatíve

elfogadható. Személyeskedés nyílt vagy

burkolt formában kerülendő. A bírálat célja a

javítás, konstruktív jellegű és azt célozza,

hogy a csoport előtt tornyosuló fennálló

akadályt elhárítsa ill. megóvja attól, hogy

helytelen döntés szülessen

29


8. A csoport tagjai szabadon

megnyilvánulhatnak, kifejezhetik

érzéseiket és elképzeléseiket az adott

problémával vagy a csoport munkájával

kapcsolatban. Kevés az áskálódás és a

titkolózás. Többség általában jól tudja mit

éreznek a többiek az éppen tárgyalt

témáról

9. Ha tevékenységre kerül sor, világos

megbízatások vannak amelyeket elfogadnak

30


10. A csoport vezetője nem törekszik annak

eluralására és a csoporttagok sem indokolatlan

húzódzkodásra. A tevékenység során nyilvánvaló,

hogy a vezető szerep vándorol időről időre a

körülményektől és helyzettől függően. A csoport

különböző tagjai más és más adottságokkal állnak

rendelkezésére a csoportnak és segítik az éppen

aktuális ügy előre haladását. Azok a csoporttagok,

akik ilyen módon képesek egymást „használni”

akkor veszik át a csoport vezető szerepét, amikor

éppen rájuk van szükség. Az ellenküzdés csekély,

amikor a csoport éppen akcióban van. Nem az a

kérdés ki most a vezér, hanem az, hogyan lehet a

feladatot legjobban teljesíteni.

11. A csoport tudatosan végzi tevékenységét. Időnként

érdemes megállni és értékelni a folyamatokat, a

működést akadályozó tényezőket kideríteni. Gond

lehet a folyamattal, egy személlyel akinek a

viselkedése akadályozza a csoport előrehaladását.

Nyitott beszélgetéssel oldhatók meg a problémák.

31


Időhiány; túl ritka szakmai megbeszélések

Szerepek, kompetenciák tisztázatlansága

A team tagjainak különböző képzettségi

szintje

Információ megosztásának hiánya (eltitkolt

szándékok, információk)

Eltérő elvárások

Hierarchia (különböző pozíciók,

erőviszonyok); autonómia; személyes

jellemzők

32


Segítő technikák:

1. Minden érintett egyet kell értsen abban,

hogy közösen lehet a helyzetet megoldani

2. Minden érintett el kell fogadja, hogy a

probléma fennáll és annak megoldása

mindenkire tartozik

3. A team tagjai kell tudják, hogy amennyiben

sikerül leküzdeni a nehézséget, jobb lesz a

team működőképessége

33


Eltérő képzettségű / szemléletű csoportok:

Orvos-gyógytornász-ápoló /”kognitív” terület –

pszichológus / pedagógus / szociális munkás

Probléma természete: eltérő terminológiai használat a

legalapvetőbb rehabilitációs ismeretekben, ill. az

érdeklődés hiánya ilyen témák iránt

Wanlass RL, Reutter SL, Kline AE: Communication among

rehabilitation staff: „mild”, moderate” or „severe” deficits?

Arch Phys Med Rehabil. 1992;73477-81.

Megoldási javaslat: célzott továbbképzés, a team

tagok figyelmének felhívása a jelenségre; standard

„szótár” biztosítása a team számára, standardizált

funkcionális felmérők alkalmazása

FNO 2001 óta: közös nyelv, kutatási lehetőségek

34


Másság és véleménykülönbség elfogadásának

készsége

Önálló cselekvés képessége

Alkukészség a többi team taggal

Új értékek, attitűdök és felfogás kialakítása

A kihívásokat és a meglévő értékek folyamatos

felülvizsgálatát egyaránt tolerálja

Kockázatvállaló képesség

Személyes integritással és identitással

rendelkezik

Elfogadja a team munka gondolatát az ellátásban

Given B, Simmons S: The interdisciplinary health-care team:

fact or fiction? Nurs Forum 1977;16:165-83.

35


Tudja mit akar

Tudja, hogyan lehet azt elérni

Van bátorsága és kitartása

Lehet benne / neki hinni

Bízni lehet abban, hogy nem fog „kiadni” egy

ügyet személyes érdekből

Olyan célokat tűz ki, amelyek fontosak,

érdekesek és teljesíthetők

Mindenki szerepét a küldetésben fontosnak

tartja

Minden team tagot biztosít arról, hogy képes a

rábízott feladat ellátására

36


A csapatmunka elméleti és gyakorlati

módszereit, meg kell tanulni

Az egyetemeken a team munkához

szükséges ismereteket oktatni kell(ene)

Interdisciplinary team leadership:a revisionist approach

for an old problem. Mc Callin AM(2003) J of

Nursing Management 11; 364-370.

Interprofessional practice;learning how to collaborate.

Mc Callin AM (2005), Contemporary Nurse 20; 28-

37

37


1. A team munka lényegének megismerése és annak gyakorlatban való

alkalmazása

2. Minden team tag elfogadja, megérti és tiszteli a többiek tudását

3. Egyértelmű szerepek és viselkedési elvárások segítik, a bizonytalanság

rontja a jó együttműködést

4. Minden team tag kapjon bátorítást, hogy tudására szükség van

5. A jó kommunikáció kezdeményezése és erősítése, a szakmák közötti

kommunikációs gátak lebontása

6. A team funkciókat erősítő technikák elsajátítása és alkalmazása segíti a

kohéziót és az elégedettséget a team tagjaiban

7. A vezérürü változhat, ha a páciens szükséglete ezt kívánja meg – ezt

tudomásul kell venni

8. Fontos, hogy aki vezető szerepet kap figyeljen a többiekre és vonja be

őket aktívan a tervezésbe

9. Olyan belső kontroll rendszert kell kialakítani, amiben mindenki

számon kérhető – ez a team tagok és az intézmény számára is nyilvános

10. A konfliktusok kezelésére olyan módszert kell kifejleszteni ami

csoportot erősíti, jobban összetartja

Rothberg JS. The rehabilitation team: future

direction. Arch Phys Med Rehabil. 1981;62:407-10.

38


Team megbeszélés

valamennyi team tag

részvételével

Vizit valamennyi team tag

részvételével

„Kis” team a beteg + a

hozzátartozók bevonásával

Közös program során kötetlen

beszélgetés

Több team tag részvételével

végzett vizsgálat –

jellemzően GYSE rendeléskor

39


Állapotfelmérés

Rövid és hosszú távú célok megfogalmazása

Rehabilitációs terv meghatározása

Rehabilitációs program értékelése

40


Rehab-ciklus

Az eredmény

értékelése

A problémák és a

Szükségletek

meghatározása

A problémák

Összevetése a

Módosítható és a gátló

tényezőkkel

Az intervenciók

Megtervezése,

Végrehajtása és

összehangolása

A cél-problémák és

a cél-eszközök

kiválasztása – megfelelő

Mérőmódszerek

41


BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék Team Interakció és Kommunikáció

Kutatócsoport végez kutatást az OORI egyik osztályán két éve.

(Juhász Márta, Hámorik Balázs)

Módszer:

4 team megbeszélés hanganyagának komputeres feldolgozása

Eredmények:

4721 megszólalás volt 28 beteggel kapcsolatban. Átlagos beszélgetési idő

egy betegről: 7 perc volt, egy-egy megszólalás átlagos hossza 5,26 sec

volt (pörgős beszélgetés)

A kommunikációs tartalmi jellemzőinek elemzése során azt találták, hogy

a következő kommunikációs dimenziók voltak azonosíthatók:

Tájékoztatás (28%), kérdésfelvetés (25%), utasítás adása, felszólítás (13,4%),

oksági viszonyok kifejezése (10,8%), bizonytalanság kifejezése (8,8%),

egymás emlékeztetése (2,8%), aktuális cselekvés kifejezése (2,4%)

Következtetés: az orvos-gyógytornász párbeszéd a vezető; a biztonság

témája alulreprezentált

42


Kollaboratív ellátási modellek kifejezett

ajánlása (WHO, 2008)

Kollaboratív team munka:

több szakember, akik eltérő szakmák képviselői

úgy dolgoznak együtt teamben, hogy képesek

közös probléma megoldásra, közös képzéseken

vesznek részt, együtt gondolkodva tervezik az

ellátást, együttműködnek a helyi közösségekben

és mindezt a beteg és családja jobb ellátása

érdekében teszik.

43


„Today collaborative team work is no longer

an option: it is a basic pre-requisite for

effective practice and quality care”

44


Helyzetek

Egyik állás

másik állás

Több team tagja egy munkahelyen / több

munkahelyen eltérő feladatú intézményekben

Egyéni kompetencia

Új team tag jelenik meg – alapvető kérdések

Kezdő? Milyen képzettsége van? Mihez ért? Eddig hol

dolgozott? Tudása menyire up to date?

Ki fog és hogyan minderről meggyőződni?

Megoldások: közös vizsgálatok / terápiák gyakorlott

kollégával; aktív részvétel a team megbeszéléseken

45


Ismérvek

Eredményes kommunikáció más

szakmabeliekkel

Probléma-megoldó képesség és készség

Konfliktuskezelő képesség és készség

Különbözőséget toleráló képesség és készség

Ellátás-tervezői képesség és készség

Az egész team kollaboratív készsége nő, ha az

új team tag készségei jók

46


Szakmai identitás erőssége

„the health professional that has a strong professional identity is

more open to different world views” (McCallin 1999, 2004, 2007)

„clear professional identity reduce role confusion” (Booth, Herrison, 2002)

Az egyes szakmák építkezésének fő modelljei

szakma

Alapvető gondolkodási modell

fizioterápeuta Bio-pszicho-szociális (Roberts, 1994)

orvos,

gyógyszerész

ápoló

egroterapeuta

Az egészségügy biomedikális modellje

Az egészségügy bio-pszicho-szociális-spirituális medellje

Holisztikus megközelítés

szociális munkás Pszicho-szociális modell (Burbach és mts. 2002)

47


Alapkérdés: az interdiszciplináris teamben a vezető elfogadja vagy

elutasítja az együttműködést?

Mit jelent ez? - Megszűnő fogalmak: „Natural team leader”, „final

say decision”

If quality care is the goal for patients and families, clinical

competence must be balanced with collaborative competence

Speciális nehézségek:

1. képzést végző kórházak, klinikák „team travellers” „időszakos

jövevények (tanoncok)”

Ki foglalkozik a tanonc „beavatásával”? Munkaköri leírás –

általában igen / team munkára felkésztés – általában nem

2. A kórház több részlegében / osztályán dolgozó „közös”

munkatársak – teljesen eltérő tea munka / elvárások / vezető /

hozzáállás

48


Dimenziók

1. Szakmapolitikai: jogalkotás / elrendlés pl.

UK National Health Service Act 2006; WHO

ajánlás 2009

2. Ellátás-szervezési

3. Szakmai / képzési

49


Professional Practice Committee of Union of European Medical Specialists (UEMS) Physical and

Rehabilitation Medicine (PRM) Section állásfoglalása

a team munkával kapcsolatos szakirodalom áttekintése alapján

Effective team working produces better patient outcomes (including

better survival rates) in a range of disorders, notably following

stroke.

There is limited published evidence concerning what constitute the key

components of successful teams in PRM programmes.

However, the theoretical basis for good team working has been well-described

in other settings and includes agreed aims, agreement and understanding on

how best to achieve these, a multi-professional team with an appropriate

range of knowledge and skills, mutual trust and respect, willingness to share

knowledge and expertise and to speak openly.

UEMS PRM Section strongly recommends this pattern of working. PRM

specialists have an essential role to play in interdisciplinary teams

Neumann, Guttenbrunner, Fialka-Moser, Christodoulou, Valera, Giustini, Delarque: Interdisciplinary team

working in physical and rehabilitation medicine.

J Rehabil Med 2010 Jan;42(1):4-8.

50


The field of competence (FOC) of the

specialist in physical and rehabilitation

medicine (PRM).

uniform basic principles described in the White Book of PRM in Europe

national traditions, different health systems and other factors, PRM

practice varies between regions and countries in Europe

comprehensive description of the FOC in PRM

PRM interventions include, prevention of diseases and their

complications, diagnosis of diseases, functional

assessment, information and education of patients,

families and professionals, treatments (physical

modalities, drugs and other interventions)

Gutenbrunner, Lemoine, Yelnik, Joseph, deKorvin, Neumann, Delarque: The field of

competence of the specialist in physical and rehabilitation medicine (PRM).

Am Phys Rehabil Med 2011 Jul;54(5):298-318. Epub 2011 Jun 12

51


Diagnostic skills include all dimensions of body

functions and structures, activities and participation

issues relevant for the rehabilitation process.

Additionally relevant contextual factors are assessed.

PRM interventions range from medication, physical

treatments, psychosocial interventions and rehabilitation

technology.

As PRM is based on the principles of evidence-based

medicine and PRM specialist are involved in research

too

52


Quality management programs for PRM

interventions are established at national and

European levels.

PRM specialists are practising in various

settings along a continuum of care, including

acute settings, post acute and long term

rehabilitation programs. The latter include

community based activities and intermittent

in- or out-patient programs.

Within all PRM practice, Continuous Medical

Education (CME) and Continuous Professional

Development (CPD) are part of the

comprehensive educational system.

53


1. „bemeneti” és kontroll helyzetek

54


Helyszín:

másik klinika / kórház

osztálya

Résztvevők:

A konzíliumot adó

rehabilitációs szakorvos

A beteg

A beteggel foglalkozó

orvos(ok)

Ápolószemélyzet

Gyógytornász / egyéb

terapeuta

A beteg családja

Esetenként a „tanoncok”

vagy saját munkatárs pl.

gyógytornász

Eredmény:

Írásos vélemény

Folytatás:

Ismételt konzílium sz.e.

A beteg családjával hosszas beszélgetés az

ORFMT KKO-n: írásos tájékoztató /

nyilatkozat aláíratása

Lehetőségek:

1. Átvétel / felvétel az ambulancia

érintésével (ha közben a beteget

hazabocsátják)

2. Más intézmény javaslata (lakóhely miatt

más rehab osztály / állapot miatt más

típusú ellátó)

3. Járóbeteg ellátás – esetenként csak GYSE

felírás, máskor rendszeres bejárás

4. Átmenetileg a beteg rehabilitációs

ellátása a másik klinikán / osztályon a

saját szakembereink révén átvételig

(„mozgó team”)

Lehetőség: a rehabilitáció szemléletének terjesztése; kölcsönös

tanulás / tudásátadás 55


Helyszín: saját járóbeteg rendelő

Részvevők:

Rehabilitációs szakorvos

A beteg

Asszisztens

A beteg hozzátartozói / gondozója

Sz.e.:

Saját munkatársak pl. gyógytornász, ergoterapeuta

Ortopéd műszerész

Bárki a team-ből, akire szükség lehet pl. szociális

munkatárs / főnővér / sebkezelő

Esetenként a „tanoncok”

56


Orvosi vizsgálat

Egyéb szakember „villám” felmérése

Formális tesztek – rövid változat – esetleg

Igazolások / szakvélemények kiadása

Receptek felírása

Ellátások elrendelése / javaslata

Tanácsadás

57


2. Előre tervezett közös munka (MICS előírások szerint)

2.1.osztályos ellátás:

- Előzetes tájékoztató a team megbeszélésen a következő héten

felvételre kerülőkről – a várható teendők / elhelyezés

körvonalazása

- Felvételek (hétfő/kedd): a felvételkor fekvő állapotú betegek

esetében közös állapotfelmérés az önellátásra vonatkozóan

(checklist - orvos, nővér és gyógytornász); járóknál az orvos és a

nővér külön

- A felvételt követő 3 munkanapon belül: FNO besorolás / FIM /

Barthel / részletes állapotfelmérés mindenki részéről minden

esetben; kedden reggel nagyviziten a beteg szempontjainak

közös meghallgatása

- Azonos heti team megbeszélésen az egyéni rehabilitációs terv

összeállítása

- Team megbeszéléseken az állapot változás követése – tervezett

hazamenetel előtti összefoglalás

58


- Zárójelentésbe mindenki beleírja a véleményét kezdettől a

folyamat végéig és a távozás utánra szánt javaslatait is

- Időnként és esetenként: egy-egy zárójelentésre / est

elemzésére külön időpontban visszatérünk kifejezetten

tanulság levonása érdekében

A team megbeszéléseken feljegyzések készülnek, amelyek

legfontosabb megállapításai bekerülnek a kórtörténetbe – egy

betegre vonatkozó sorozatos feljegyzések a páciens

fejlődésének rajzát adják! Epikrízis megírható belőle!

2.2. kiemelt konzílium / járóbeteg szakellátás

- közös rendelés/vizit más szakorvossal

(szakorvosokkal) és további team taggal (tagokkal)

- Egy családra vonatkozó kiterjesztett team

megbeszélés

59


Aktív, a beteg részvételére építő

terápiák:

• Beteg edukáció (minden team tag:

életmód, aktivitás, részvétel;

speciális oktató programok)

• Aktivizáló ápolás

• Gyógytorna (egyéni, csoportos;

típusok)

• Ergoterápia

• Pszichoterápia (egyén, család, pár)

• Sport-terápia

• Kreatív terápiák

• Diétás tanácsadásOrvosi kezelések

• Szekunder és tercier prevenciós

tevékenység

• Alapbetegség, szövődmények és

társbetegségek kezelése

Team munkában:

• Spaszticitás, fájdalom kezelés

• Nyelészavar / egyéb táplálék

felvételi zavarok kezelése

• Ortézisek, protézisek és egyéb

GYSE kiválasztása, rendelése,

ellenőrzése

Passzív:

• Fizikoterápiák

• Masszázs

• Infúziós kezelések

60


• BONT, ITB, szisztémás

gyógyszerelés, műtéti

előkészítés és

utókezelés,

ortetizálás,

pozícionálás

Team tagok: témában

jártas szakorvos –

gyógytornász – ortopéd

műszerész . Idegsebész

– neurológus – ortopéd

sebész – ergoteraputa –

masszőr –fizioterápiás

asszisztens – egyéb

speciális szakemberek

D

E

O

E

C

O

R

F

M

T

61


Pozícionáló eszközök

készítése (indikálása,

kipróbálása,

használat betanítása)

felnőtt- és

gyermekkorúak

számára

D

E

O

E

C

O

R

F

M

T

62


Dysphagia és egyéb evési és

etetési zavarok komplex

kezelése

• Diagnosztika (orv, áp, logop,

OT, PT, pszi, csal)

• orofaciális tréning (PT)

• viselkedés-modifikáció (Pszi,

áp, egyéb ter)

• Pozícionálás (PT,OT,áp)

• Ergoterápia (OT)

• Dietetoterápia (Diet, orvos,áp)

• Nyelési tréning (Orv, áp, logop)

D

E

O

E

C

O

R

F

M

T

63


Amputáltak (baleseti,

érbeteg, dysmeliás)

gyermek és felnőttek

járás / FV használat

tanítása, protetizálása,

epitézissel, speciális

cipővel történő ellátása,

speciális eszköz rendelése

• Aktivitási szint besorolás

Team vizsgálat és ellátás

speciális protézisek

esetén (kizárólag

rehabilitációs team

jogosult)

D

E

O

E

C

O

R

F

M

T

64


Égésbetegség, fagyás, súlyos

szisztémás kötőszöveti

(immunpatológiai)

betegségek, súlyos

reumatológiai betegségek

következtében fogyatékos

felnőttek és gyermekek

komplex rehabilitációja

D

E

O

E

C

O

R

F

M

T

65


Nagyértékű, speciális

gyógyászati segédeszközök

rendelése (indikálása,

kipróbálása,

használat betanítása)

felnőtt- és gyermekkorúak

számára –

TEAM rendelés (két szakorvos,

gyógytornász, műszerész)

ÉS egyedi méltányosság

alapján rendelhető

eszközök

D

E

O

E

C

O

R

F

M

T

66


Gépkocsi adaptációk kialakítása és

vezetés tanításában közreműködés

D

E

O

E

C

O

R

F

M

T

Együttműködés a Vida autósiskolával

67


TEAM

JAVASLAT

SZAKORVOS GYÓGYTORNÁSZ ORTHOPÉD

MŰSZERÉSZ

SZÜLŐ/GYEREK

MEGTERVEZÉS

MINTÁZÁS

PRÓBA

KRITIKUS DOLG.

MEGOLDÁSA

VISELÉSI

TANÁCSADÁS

NYOMON

KÖVETÉS

KONTROLL

68


„Ha mindenki azt mondja: - De én egyedül mit tehetnék? - akkor

természetesen egyik sem tesz semmit. Ha mindegyik úgy érzi, tőle

függ a siker, akkor mind ereje szerint dolgozik.”

Széchenyi István

69


King JC, et al. Rehabilitation team funczion

and prescriptions, referrals, and order

writing in: DeLisa/Walsh/ (eds) :::::::: th

edition p-359-385

Vekerdy_nagy Zs: team

70

More magazines by this user
Similar magazines