16.06.2014 Views

Szállítási szerződés immunkémiai humán székletvér kimutatására ...

Szállítási szerződés immunkémiai humán székletvér kimutatására ...

Szállítási szerződés immunkémiai humán székletvér kimutatására ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

,

SZALLITASI

SZERZODES

" "

,

OT" Iktatószám: 154-142/2010.

-z+o -O()5"~ ~

S u:to- DO,:) 1f

QPP06t-,

amely létrejött

egyrészrőĖl az Országos TisztifőĖorvosi Hivatal (cím: 1097 Budapest, Gyáli úět 2-6., képviseli:

Dr. Bánóczy Sándorné mb. országos tiszti főĖorvos), mint MegrendelőĖ (a továbbiakban:

MegrendelőĖ),

másrészrőĖl

a Biosan Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cím: 1035 Budapest, Miklós u.

11, képviseli: Vesztergombi Gábor ügyvezetőĖ igazgató, cégjegyzékszám: 01-09-065980,

adószám:1033170 1-2-41), mint Szállító (a továbbiakban:Szállító) - közös ajánlat esetén

egyetemleges kötelezettek az ajánlattevőĖk.

Együttesen a továbbiakban Felek - az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

1. ElőĖzmény

1.1. A MegrendelőĖ a közbeszerzésekrőĖl szóló 2003. CXXIX. törvény alapján az ajánlati

felhívás (a továbbiakban: Felhívás) megjelentetésével egyszerűĜ közbeszerzési eljárást

indított "Immunkémiai humán székletvér kimutatására alkalmas reagens és a

szűĜréshez szükséges kiegészítőĖk" beszerzése tárgyában.

1.2 AjánlatkérőĖ a jelen szerzőĖdés tárgya szerinti reagensek szállítására - a Felhívásban

előĖírt bírálati módszer alapján - Szállítót hirdette ki nyertes ajánlattevőĖként.

1.3 A jelen szerzőĖdés elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárást megindító

Felhívás, az ajánlati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció), a nyertes

ajánlattevőĖ (Szállító) által benyúějtott ajánlat (a továbbiakban: Ajánlat).

2. A szerzőĖdés tárgya

2.1 A Szállító által az Ajánlatban megajánlott és a Dokumentáció műĜszaki leírásában

meghatározott specifikációnak (mennyiség, minőĖségi, felhasználhatósági

követelménynek) megfelelőĖ, az alábbiakban részletezett immunkémiai székletvér

reagens és a szűĜréshez szükséges kiegészítőĖk (a továbbiakban: Reagens) a jelen

szerzőĖdésben előĖírt feltételek szerinti szállítása.

Reagens megnevezése:

Teljes mennyiség:

Kiszerelés:

Felhasználhatóság:

Szállítási

határidőĖ:

4091-3LFOB-Check-2 kit.

30.000 személy szűĜréséhez szükséges mennyiségűĜ

humán székletvér kimutatására alkalmas reagens és a

minták vételéhez és tárolásához szükséges mennyiségűĜ

mintagyűĜjtőĖ eszköz beszerzése, valamint a megajánlott

termék kiértékelési technológiájához szükséges 5 db.

mérőĖeszköz -Vedalab Easy Reader típusúě - automatizált

leolvasást biztosító eszköz ajánlattevőĖ általi kihelyezése

a vizsgálatot végzőĖ laboratóriumokba a szerzőĖdés

időĖtartamára. (Az ajánlatkérőĖ által megrendelésre kerülőĖ

mennyiség + legfeljebb 100 %-kal eltérhet.)

Gyári csomagolás (nem feltétlenül steril)

A reagensnek a beszállítástói számított 12 hónapig

felhasználhatónak kell lennie.

A szerzőĖdéskötést követőĖ 20. nap

L


.,

2.2

2.2.1

2.2.2

A szerzőĖdés tárgyát képezi

A megajánlott reagensek a szerzőĖdés 4.1, illetve az 4.2 pontban meghatározott helyre

határidőĖretörténőĖ leszállítása, és betárolása.

A szállítás során az ajánlattevőĖ kötelezettsége a Reagens Magyarországra történőĖ

importálása során a szükséges - az Európai Közösség vámjoga és a közösségi vámjog

végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. tv. előĖírása szerinti - vámigazgatási eljárás

által megkövetelt kötelezettségek teljesítése, valamint a Szállító kötelezettsége

mindazon engedélyek beszerzése, amelyek a Reagens hazai forgalmazásához

szükségesek a mindenkor hatályos jogszabályok szerint.

3. Szállítási feltételek

3.1 EgyüttműĜködési, kapcsolattartási kötelezettség

3.1.2 Szállító a szerzőĖdés teljesítése során - így különösen az áruk átadása, minőĖségi és

mennyiségi ellenőĖrzése során - köteles együttműĜködni a MegrendelőĖ által igénybe

vett, annak képviselőĖjeként eljáró Megbízottal.

3.1.3

MegrendelőĖ részérőĖl kapcsolattartószemély:

Név:

Dr. Budai András osztályvezetőĖ

Cím:

Országos TisztifőĖorvosi Hivatal

SzűĜrési Koordinációs Osztály

1097 Budapest, Gyáli úět 2-6.

Telefonszám: +36-1-476-6424; +36-1-476-6438

Fax szám: +36-1-476-6437

E-mail cím: budai.andras@oth.antsz.hu

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

Szállító részérőĖl kapcsolattartószemély:

Név: Vesztergombi Gábor ügyvezetőĖ igazgató

Cím:

Biosan Egészségügyi Szolgáltató Kft.

1035 Budapest, Miklós u. ll.

Telefonszám:

Fax szám:

E-mail cím:

+36-1-368-9566

+36-1-388-9183

info@biosan.hu

A szállítási időĖpontok, ütemezés

A szállítás ütemezése a szerzőĖdés 2.1 pontjában, a Reagensre vonatkozóan

meghatározott szállítási időĖpontok szerint, az ott előĖírt mennyiségben történik.

Jelen szerzőĖdésben MegrendelőĖ jogosult a Dokumentációban előĖírt mennyiségtőĖl

eltérni, de legfeljebb a Dokumentációban meghatározott mértékig (+ 100 %).

Továbbá MegrendelőĖ jogosult a jelen szerzőĖdésben előĖírt szállítási időĖponttói és

mennyiségtőĖl is eltérni. MegrendelőĖ ez esetben köteles a Szállítót a változásokról az

eredeti szállítási időĖpontot legalább 1 héttel megelőĖzőĖen közvetlenül (illetve a kijelölt

kapcsolattartón keresztül) írásban (telefaxon, vagy postai úěton) értesíteni. Szállító az

értesítést köteles késlekedés nélkül írásban (telefaxon, vagy postai úěton)

visszaigazolni. MegrendelőĖ a szállítandó reagens mennyiségét a jelen szerzőĖdés 3.3.1

pontjában előĖírt százalékos eltérés figyelembevételével módosíthatja..

Szállító a szállításokat külön megrendelőĖi értesítés nélkül köteles teljesíteni.

Szállító a teljesítés előĖtt legalább 3 nappal, az áru beérkezésérőĖl köteles a

MegrendelőĖt, illetve annak képviselőĖjeként eljáró Megbízottját értesíteni.

1


3.3

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Pótrendelés

MegrendelőĖ a Dokumentációban a reagensre előĖírt mennyiségtőĖl legfeljebb a

Dokumentációban meghatározott mértékig (+ 100 %) jogosult eltérni.

MegrendelőĖ a pótrendelés leadására legkésőĖbb a tervezett szállítás időĖpontját 1 héttel

megelőĖzőĖen jogosult.

MegrendelőĖnek a pótmegrendelést írásban (telefaxon, vagy postai úěton) kell közölni

Szállítóval, illetve annak kijelölt kapcsolattartójával. Szállító a pótrendelést köteles

késlekedés nélkül visszaigazolni. A pótrendelés során felek kötelesek együttműĜködni

és egymás érdekeire, valamint egyéb körülményekre tekintettel lenni. Ennek folytán

MegrendelőĖ, amennyiben a pótrendelés szükségessége előĖre látható, köteles ennek

lehetőĖségérőĖl, várható mennyiségérőĖl Szállítót közvetlenül tájékoztatni. Ebben az

esetben Szállító, a közvetlen tájékoztatást követőĖen leadott pótrendelést, köteles

haladéktalanul visszaigazoini.

4. A teljesítés helye

4.1. A szállítás teljesítésének helyeként felek a MegrendelőĖ raktárát határozzák meg. A

raktár címe: 1097 Budapest, Vágóhíd úět 39.

4.2. MegrendelőĖ a teljesítés helyének változása esetén köteles a Szállítót, illetve annak

kijelölt kapcsolattartóját, legkésőĖbb az esedékes szállítást megelőĖzőĖ egy héttel írásban

értesíteni.

5. Mennyiségi, minőĖségi vizsgálat rendje

5.1. Mennyiségi ellenőĖrzés

5.1.1. A reagens mennyiségi vizsgálata és átvétele a teljesítési helyre történőĖ

megérkezésekor történik.

5.1.2. A mennyiségre vonatkozó okmányok a leszállított áruval együtt érkezőĖ szállítólevél és

fuvarlevél.

5.1.3. A csomagegységek sértetlenségét, mennyiségét, MegrendelőĖ megbízottja ellenőĖrzi. A

sértetlen és megfelelőĖ mennyiségűĜ csomagegységekrőĖl szóló fuvarokmányok

átvételével, a szállítólevél aláírásával mennyiségileg a szállítás befejezést nyer.

5.1.4. A szállításkor, illetve a Szállító által végzett átadáskor esetlegesen sérült

.

csomagegységekrőĖl a Szállító és a Megbízott jegyzőĖkönyvet készít, amelyben rögzítik

a sérülés által érintett csomag azonosítására alkalmas adatokat, a sérülés mértékének

leírását, az esetlegesen felhasználásra alkalmatlanná vált anyagok mennyiségét, a

sérülés feltételezett okának leírását, valamint a sérült áruk további sorsára vonatkozó

rendelkezését.

5.1.5. MegrendelőĖ, illetve a megbízottja az 5.1.4 pont szerinti sérült áruk további sorsára

nézve értesíti a Szállítót.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

MinőĖségi ellenőĖrzés

A leszállított reagens összetételére, minőĖségére, tárolására, kezelésére, használatának

módjára vonatkozóan a szállító által megadott érvényes alkalmazási előĖírások

rendelkeznek.

Az reagens minőĖségének ellenőĖrzésére a 1097 Budapest, Gyáli u. 2-6. szám alatti

telephelyen kerül sor.

A reagensek minőĖségi ellenőĖrzése az EU által meghatározott követelmények szerint

történik.

Az MegrendelőĖ által megfelelőĖnek minőĖsített, az elfogadott dokumentációval

rendelkezőĖ gyártási számúě Reagens tekinthetőĖ a szerzőĖdésben foglalt minőĖségi

követelményeknek megfelelőĖnek.

L


5.2.5. A nem megfelelőĖnek minőĖsített gyártási tétel leszállítása hibás teljesítésnek

tekintendőĖ, melyrőĖl az OTH haladéktalanul értesíti a Szállítót.

5.2.6. A Szállító - a nem megfelelőĖnek, illetve a 5.1.4 és 5.1.5. pont szerint sérültnek

minőĖsített Reagens esetében - köteles saját költségén gondoskodni a hibásnak

minőĖsített reagensek a vizsgálat és a betárolás helyérőĖl történőĖ visszaszállításáról,

illetve azok szakszerűĜ megsemmisítésérőĖl.

5.2.7. Amennyiben a Reagens megnevezése, és/vagy kiszerelése nem egyezik meg a

szerzőĖdésben rögzítettel, vagy lejárati ideje az előĖírtnál rövidebb, a MegrendelőĖ

jogosult a szállítást hibás teljesítésnek tekinteni és további minőĖségi vizsgálat nélkül a

szállítmány kicserélését kémi.

6. Szállítási díj

6.1. A jelen szerzőĖdés tárgyát képezőĖ reagens ellenértéke (továbbiakban szállítási díj):

1 adag (1 személy szűĜréséhez elegendőĖ) reagens ára: 853,00.- Ft + 5 % ÁFA tehát

bruttó 895,65.- Ft, azaz bruttó Nyolcszázkilencvenöt forint - hatvanöt fillér. Összesen

25.590.000.- Ft + 5 % ÁFA, bruttó 26.869.500.- Ft, azaz bruttó Huszonhatmilliónyolcszázhatvankilencezer

- ötszáz forint.

6.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítási díjat kötöttnek tekinti, ésazt

semmilyen jogcímen nem emelheti.

6.3. A szállítási díj a jelen szerzőĖdésben meghatározott valamennyi feladat szerzőĖdés- és

jogszabályszerűĜ teljesítése érdekében felmerülőĖ költséget magában foglalja. A

szerzőĖdéskötőĖ Felek rögzítik, hogy Szállító a szállítási díjon felül semmilyen további

költség elszámolására nem jogosult, azok a szerzőĖdés teljesítésévei kapcsolatos

(előĖállítás, csomagolás, szállítás, átadás, stb.) valamennyi költséget tartalmazzák.

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

7.1. Az ellenérték kiegyenlíté se a szerzőĖdésben meghatározott módon és tartalommal

történőĖ teljesítés esetén az igazolt teljesítést követőĖen benyúějtott forintszámla

kézhezvételétőĖl számított 30 napon belül átutalással a Szállító CIB Bank 11100104-

10331701-01000003 számlaszámra, a kincstári fizetés szabályai szerint történik.

7.2. A Szállító a 2.1. pontban meghatározott reagens mennyiség igazolt leszállítását

követőĖen jogosult a számlát benyúějtani.

7.3. A számlához csatolni kell a szállítólevelet, az áru átvételérőĖl szóló bizonylatot, átvételi

elismervényt vagy jegyzőĖkönyvet.

7.4. A Szállító teljesítését a MegrendelőĖ képviseletében Dr. Budai András országos szűĜrési

koordinátorigazolja.

7.5. Fizetési késedelem esetén a MegrendelőĖtőĖl a késedelembe esés idején érvényes

jegybanki alapkamattal megegyezőĖ mértékűĜ késedelmi kamat igényelhetőĖ.

8. A szerzőĖdést biztosító mellékkötelezettségek

8.1. A Szállító a neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült okból eredőĖ késedelmes

szállítás esetén kötbér megfizetésére köteles, melynek alapja a késve, vagy le nem

szállított áru áfával növelt ellenértéke, mértéke pedig naptári naponként 1 (azaz egy)

százalék.

8.1.1. A késedelembe esés kezdőĖ napjának az adott szállítási határidőĖ lejárati napja számít.

8.2. Az 5.1.4, az 5.1.5, az 5.2.6. és az pontokban meghatározott hibás teljesítés esetén a

Szállító kötbérfizetési kötelezettsége kezdőĖ napjának a 3.2 és 3.3 pontok szerinti

szállítási határidőĖ lejárta számít.

8.2.1. Hibás teljesítés esetén a Szállító kötbérfizetési kötelezettsége kezdőĖ napjának a hibás

teljesítésrőĖl szóló értesítés (5.2.5) megküldésének napja számít.


..

r

8.3. MegrendelőĖ jogosult a fent meghatározott módon kiszámított kötbér összegét a szállító

esedékes számlájába beszámítani.

8.4. Amennyiben a szerzőĖdés teljesítése a Szállító érdekkörében felmerült okból

meghiúěsul, vagy ellehetetlenül, Szállító egyszeri meghiúěsulási kötbér fizetésére

köteles. A meghiúěsulási kötbér mértéke a meghiúěsult szállítás ellenértékének 25%-a.

9. A szerzőĖdés megszűĜnése

9.1. A MegrendelőĖ rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerzőĖdést, amennyiben

Szállító ismételten késedelmesen, vagy hibásan teljesít.

10. Egyéb rendelkezések

10.1 Felek tudomásul veszik egyrészt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának

ellenőĖrzésérőĖl szóló 219012002. (VI. 21.) Kormány határozat szerint az Állami

SzámvevőĖszék, illetve a Kormányzati EllenőĖrzési Hivatal is jogosult ellenőĖrizni a

rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerzőĖdésszerűĜ felhasználását,

másrészt, hogy a személyes adatok védelmérőĖl és a közérdekűĜ adatok

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 19. §-a, valamint a Polgári

TörvénykönyvrőĖl szóló 1959. évi IV. törvény 81. §-a alapján a szerzőĖdés tartalmáról

való tájékoztatást nem lehet megtagadni üzleti titok címén.

10.2. Felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülőĖ vitás kérdések rendezésének

elsőĖdleges eszközének a képviselőĖik közötti haladéktalan egyeztetést tekintik,

melynek helye minden esetben MegrendelőĖ székhelye. Jogviták esetére a magyar jog

az irányadó, és a Felek kikötik -apertárgy értékétőĖl függőĖen a Pesti Központi Kerületi

Bíróság, illetőĖleg a FőĖvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen öt oldalas szerzőĖdés négy egymással szó szerint megegyezőĖ példányban készült, melyet

szerzőĖdőĖ felek - mint akaratukkal és a közbeszerzési eljárás során kialkudottal mindenben

egyezőĖt - elolvasás és értelmezés utánjóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2010. szeptember ?,t?.

Biosan Kft.

e~-BIOSAN

ügyvezetőĖ zga~4WZSÉGÜGYI SZOLGÁLTA TÚ .CFT.

ilU? Budapest, Szépvölgyi

'//;'t'

úě'

,'!.

sza t o Tel./Fax: 368-8604, 368.tliiUí,

368-9566, 388-9183

Adószám: 10331701-2.~ i

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!