16.06.2014 Views

ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Intézete

alapító okirata

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. §-a

(1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására, az

egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 5.

§ (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi egységes

szerkezetbe foglalt alapító okiratot adom ki:

1. Költségvetési szerv

1.1. Neve: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-dunántúli Regionális

Intézete (a továbbiakban: Intézet)

1.2. Székhelye: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.

1.3. Kirendeltség:

1.3.1. 7623 Pécs, Szabadság u. 7.

1.3.2. 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2.

1.4. Önálló hatáskörrel felruházott, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeti

egységei:

1.4.1. ÁNTSZ Pécsi Sellyei, Siklósi Kistérségi Intézete

Székhely: 7621 Pécs, Mátyás király u. 32.

Kirendeltség: 7800 Siklós, Szent I. tér 5.

1.4.2. ÁNTSZ Komlói, Pécsváradi, Sásdi Kistérségi Intézete

Székhely: 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 5.

1.4.3. ÁNTSZ Mohácsi Kistérségi Intézete

Székhely: 7700 Mohács, Széchenyi tér 3.

1.4.4. 1.4.4. ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, Szentlõrinci Kistérségi Intézete

Székhely: 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 46.

Kirendeltség: 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 1.

1.4.5. ÁNTSZ Kaposvári Kistérségi Intézete

Székhely: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.

1.4.6. ÁNTSZ Marcali, Csurgói, Fonyódi, Lengyeltóti, Nagyatádi Kistérségi Intézete

Székhely: 8700 Marcali, Béke u. 21/A.

Kirendeltség: 8638 Balatonlelle, Petõfi u. 2.

Kirendeltség: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 5.

1.4.7. ÁNTSZ Siófok, Balatonföldvári, Tabi, Kistérségi Intézete

Székhely: 8600 Siófok, Koch R. u. 11.

1.4.8. ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi, Kistérségi Intézete

Székhely: 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2.

Kirendeltség: 7030 Paks, Duna u. 8.

Kirendeltség: 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 13.

1.4.9. ÁNTSZ Dombóvári, Tamási Kistérségi Intézete

Székhely: 7200 Dombóvár, Bezerédi J. u. 14.

Kirendeltség: 7090 Tamási, Szabadság u. 29.

1.5. Alapító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium, 1051 Budapest,

Arany J. u. 6–8.

1.6. Irányító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium, 1051 Budapest,

Arany J. u. 6–8.

1.7. Középirányító szerve: Országos Tisztifõorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Gyáli út 2–

6.

1.8. Elõzmények:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti

államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 2007.

január 1-jével megszüntette az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

megyei/fõvárosi intézeteit, és létrehozta a regionális intézeteket azzal, hogy a

megyei/fõvárosi intézetek


általános jogutódjaként a regionális intézeteket jelölte meg.

Közvetlen jogelõdök:

ÁNTSZ Baranya Megyei Intézete (7623 Pécs, Szabadság u. 7.)

ÁNTSZ Somogy Megyei Intézete (7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.

ÁNTSZ Tolna Megyei Intézete (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2.)

Elõzõ alapító okirat: Az Egészségügyi Közlöny 2007. évi 5. számában közzétett

alapító okirat

1.9. Létrehozásáról szóló jogszabály:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti

államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet.

2. Költségvetési szerv típusa:

Az Intézet közhatalmi költségvetési szerv.

3. A költségvetési szerv feladatellátásához gyakorolt funkció:

Az Intézet önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az Intézet pénzügyi-gazdasági

feladatait az irányító szerv által jóváhagyott megállapodás szerint az Országos

Tisztifõorvosi Hivatal látja el.

4. Elõirányzatok feletti jogosultság:

Az elõirányzatok feletti jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik.

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Ellátja az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben, az egészségügyi

hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvényben, az

egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII törvényben, az

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti

államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben, és a

végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok

megvalósítása érdekében a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy,

élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság), a

járványügy, az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és

egészségmegõrzés), továbbá az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és

koordináció, szakmai felügyelet és egészségügyi hatósági tevékenység területén

hozzá telepített feladatokat és hatásköröket.

Az Intézet területi sugár-egészségügyi feladatait a külön jogszabályban

meghatározott székhelyû, és illetékességû sugár-egészségügyi decentrumok útján

látja el.

6. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

869000 egyéb humán egészségügyi ellátás

841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

7. Illetékességi területe:

Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye

8. Kiegészítõ tevékenysége:

869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás


869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

9. Kisegítõ tevékenysége:

479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem

639990 Máshova nem sorolható egyéb információs szolgáltatás

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés

749050 Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

811000 Építményüzemeltetés

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

855935 Szakmai továbbképzések

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

10. Vállalkozási tevékenysége:

479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem

639990 Máshova nem sorolható egyéb információs szolgáltatás

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés

749050 Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

811000 Építményüzemeltetés

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

855935 Szakmai továbbképzések

11. Kisegítõ és vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv

kiadásaiban:

A kisegítõ tevékenység mértéke nem haladhatja meg az Intézet éves összes kiadás

teljesítésének 25,0%-át.

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az Intézet éves összes

kiadás teljesítésének 25,0%-át.

12. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje

A regionális tiszti fõorvost – nyilvános pályázat alapján – az országos tiszti fõorvos

nevezi ki, menti fel, bízza meg vezetõi teendõkkel és gyakorolja felette az egyéb

munkáltatói jogokat

A kistérségi tiszti fõorvost – nyilvános pályázat alapján, az országos tiszti fõorvos

egyetértésével – a regionális tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel, és gyakorolja felette az

egyéb munkáltatói jogokat.

13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Az Intézet a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény alapján

köztisztviselõket és ügykezelõket, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992.

évi XXII. törvény alapján munkaviszonyban állókat foglalkoztat

14. Záró rendelkezések

14.1. Az alapító okiratban foglaltakat az Intézet Szervezeti és Mûködési

Szabályzatában kell részletezni, melyet az Intézet vezetõje az alapító okirat

kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

14.2. A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép

hatályba.


14.3. A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására a 14.1. és 14.2. pontban

foglaltak az irányadók.

14.4. Az alaptevékenységek 2009. december 31-éig érvényes szakfeladatrendi

besorolását az alapító okirat melléklete tartalmazza.

14.5. Jelen alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. június 10.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

Szám: 6220-3/2009-0006KTF

Megjelent 2010. 05. 26-án, a Hivatalos Értesítő 39. számában.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!