29.10.2014 Views

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS Békéscsaba, Szem ls/váll tér ...

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS Békéscsaba, Szem ls/váll tér ...

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS Békéscsaba, Szem ls/váll tér ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

JEGYZŐjÉTŐl

Békéscsaba, Szem ls/váll tér 7.

Ik/. sz.: XlV. 204-812010

Elóadó: Kis Bela

Mell.:

Hiv. sz.:

Postacím: 5601 Pf 1J2.

Telejon: (66) 523-802

TeleJax: (66) 523-803

E-maiI: sZl.erszi@bekescsaba.hu

NYILV;\NOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal minősített többséget igényel!

Tárc'V: A 306/2006. (IV. 8.) közgyúlési

határozattal elfogadott

Településszerkezeti Terv módosítása

Eliikészílii: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport

Vélcményczii: Városfejlesztési. Környezetvédelmi és MezőgazdaságiBizottság

Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülése 2010. február IS-án tartandó

nyilvános ülésére

Tisztelt Közg)'iílés!

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzata a Településszerkezeti Terv elfogadásáról

szóló 306/2006. (IV. 8.) közgy. határozatába valamint a Helyi Építési Szabályzat és

Szabályozási Tervröl szóló 5/2006. (I. 29.) önk. rendcletébe (a továbbiakban:

Településrendezési Eszközök) foglalva egységes szerkezetben tartalmazza a város

közigazgatási területének tclcpülésszerkezcti és szabályozási összefüggéseit.

A város fejlödése folyamatosan igényli a Településrendezési Eszközök - tehát a

Telcpülésszcrkezcti Terv, a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat - finomitását, a

felmerülő fcjlcsztési clképzelések miatti korrigálását, módosítását.

A Békéscsaba Megyei logó Város által tervezett fejlesltésck sok esetben pályázati úton

keriilnek megvalósitásra. A pályázati feltételek között legtöbb esetben szerepel az, hogy az

Önkormányzatnak nyilatkoznia kell a fejlesztési cél és a Településrendezési Eszközök

összhangjáról. Annak érdekében, hogy az ilyen jellegű nyilatkozatokat ki lehessen adni, a

tclepülésrendezési eszközöket folyamatosan a fejlesztési elképzelésekhez kell igazítani.

A Településrendezési Eszközök módosítási eljárását az épített környezet alakításáról és

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII tv. (a továbbiakban: Étv.) szabályozza. Ennek

megfelelően az Étv. 9. § (2) bekezdése szerint indult el az a tervezési munka, amely az eljárási

rend alapján az Érv. 9. § (6) pontja szerint a Oél-Alfóldi Regionális Államigazgatási Hivatal

Állami Fóépitészenek véleményével zárult. A lefolytatott eljárás szabályszerűségét igazoló

jóváhagyó vélemény 2010. február 3-án erkezett meg a Polgármesteri Hivatal Városépitészeti

Csoportjához.


2

A véleményeztetési eljárásba az országos településrendezési és építési kövctclményckról

szóló 25311997. (XII. 20.) Konnányrendelct 3. számú mellékIete alapján (a továbbiakban:

üTÉK) bevont államigazgatási szervek és véleményem hatóságok a tervezett fejlesztésekkel

kapcsolatban nem éltek kifogássaL

A Településszerkezeti Terv módosítását közgyűlési határozat meghozatalával kelllezámi.

A Településszerkezeti Terv módosítását az alábbi fejlesztési igények indokolták:

I. Balassa utca nyomvonalának változtatása~

2. kisvárosi lak6övezct kialakítása a Gyulai út mellett;

3. terület biztosítása LCl1csésí úti Ifjúsági park kialakításához;

4. parkolóház és parkoló építési lehetőség biztosítása a Kossuth tér mellett;

5. avasútfejlesztéshez kapcsolódóan szabályozási tcrv módosítások;

6. Fürjescn fcltáró út kialakítása;

7. Mezömeg)'eren zöJdterületbóllakóterület kialakítása:

8. a Parkerdö területbóvítése lakóterület rovásilra:

9. a Réthy Pál Kórház melieui területek visszaminősítése lakóterülené:

10. az elkerülő út mellett új utca kialakítása:

ll. Mester utca szabályozási szélességének változtatása;

12. utca szabályozási szélességének csökkentése (Dobozi út nyúlványa);

\3. Kinizsi utca 3791/1 hrsz.-Ú ingatlan bcépíthctőségének elősegítése a beépítési szabályok

megváltoztatásával.

A tervezet! módosításoknak az Étv. 9. § (4) bekezdése szerinti közszemlére létele során a 4. és

9. IX'nttal kapcsolatban lakossági észrevételek érkeztek. Az észrevételt beküldők nem

javasolják a módosítások jelen formában történő közgyűlési elfogadását.

A 4. pontra vonatkozóan az észrevételt tevő a volt Körös Szálló közeljövőben tervezett

funkcionális átalakításával járó felújításával indokolja a jelenlegi állapot megtartásának

szükségességét.

A 9. pontra vonatkozóan az észrevételt tevők a tervezett övezeti módosítás elveivel

egyetértenek, de azt csak az általuk javasolt paraméterek alkalmazásával tudják elfogadni. A

javaslat azonban a magasabb szintű jogszabály (ülÉK) előirásaival ellentétes, így az nem

teljesíthető.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység:

- Stratégiai-Fejlesztesi Osztály VároSítészeti Csoport

- Titkársági Osztály Jogi, Önkonminyzati és Szervezési Csoport


3

Kérem a Tisztelt Közgyülést az alábbi határozati javaslat elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzat Közgyűlése megismerte a 306/2006. (IV.

8.) közgy. határozaual elfogadott Településszerkezeti Terv J3 területen tönénó

módosításáról szóló előterjesztést. és az alábbi határozatot hou.a.

A 20212008. (111. 27.) közgy. határozattal elfogadott Te1cpülésszerkezcli Terv 13 területen

ll1ódosuljon:

1.1 A Balassa utcának az Ipari út és a 47. sZ{lmú városi elkerülő út közöui szakaszán belüli

nyomvonala a 16,00 tn-CS szabályozási szélesség megtartása mellett módosuljon.

2./ Az Omaszta dűlő és a Trófea utca közötti lakóterület Lke-Ok (kenvárosias lakóterület

oldalhatáron álló beépítéssel) övezeti besorolással rendelkező Gyulai út melJetti egy

telekmélységig tartó ingatlanjai Lk-Ok (kisvárosias lakóterület oldalhatáron álló

beépítéssel) óvezetre ITIÓdosuljon.

3.1 A Lencsési út - Tölgyfa utca - 0172. hrsz-ú csatorna és a városi könöhés közötti Má­

Iv (mezőgazdasági terület) övezeti besorolás KS-I (különleges teriilet-spon.

szabadidő. strand) övczctre módosuljon.

4.1 A Kossuth tér és az Ifjúsági ház telekhatára kőzötti 3910/2; 3910/4; 3910/4. hrsz-ú

terület Vt-2 (településközpont vegyes terület) övezeti besorolása K-KZ (különleges

terület (közlekedési» övezetre módosuljon.

5.1 A IV. Transz-európai Közlekedési Folyosó fejlesztése során a város közigazgatási

területén belűl az alábbi módosítások tönénjenek meg:

3. Mezőmegyeri gyalogos. kerékpáros aluljáró (a megszűntetett közúti keresztezés

helyén),

b. Szerdahelyi- Franklin utcai személygépkocsi, kerékparos és gyalogos aluljáró,

c. Békéscsaba vasútállomáson aluljáró létesítése, valamint az aluljáró kivezetése a

Ludvigh utca és a buszpályaudvar felé,

d. az Orosházi úti vasúti felüljáró és az útcsatlakozások álépítése,

e. a Kétegyhazi út (4433 jelü) és az Orosházi út (4432 jelü) összekötése a Gyár utcán

keresztül,

( Kereki utcai szintbeli közúti átjáró korszerüsÍlése. bövítése.

g. a Kétegyházi úti (4433 jelü) szinlbeli közúli keresztezés megszűntetése.

h. a Makkosháti szintbelí közúti keresztezés megszüntetése,

l. a kutyamenhelytől bekötőút létesítése. a makkosháli bekötőút kiváltására.

6.1 A Fürjesi feltáró ÚI kialakítása a 44-es számú tOközlekedési út és a 47. számú

közlekedési út közön.

7.1 Mezömegyeren a 12090. hrsz-ú Z (közpark) övezeti besorolású zöldterület Szeder utca

felöli része Lke-Ok (kenvárosias beépítés oldalhatároll álló beépítéssel) övezetre

módosuljon.

8.1 Az 1512/5. hrsz-ú parkerdöre korábban tervezett Lke-Ok (ken városias beépítés

oldalhatáron álló beépitéssel) övezeti bcsorolású lakóterülcl Ee (egészségügyiszociális,

turisztikai rendeltetésű erdőlcrülct) övezetre módosuljon.


4

9.1 A Békéscsabai Réthy Pál Kórház mellett a 765-770. hrsz-u; a 792. hrsz-u; 793. hrsz-u

és a 794/1. hrsz-u ingatlanok K-EÜ (különleges terülct-egészségügyi) övezeti

besorolása Lke-OK (kcrtvárosias lakóöve'i:ct- oldalhatáron álló beépítéssel) övezetre

ffiÓdosuljon.

10./ A Varságh Béla és a Vandháli utcák összekötése a várost elkerülö 47 sz. fOközlekedési

úttal párhuzamosan II 0518/9. hrsz-ú földrészleten.

11.1 A Mester ulcával határos 13327/2. hrsz.-ú útra és a 13326. hrsz-ú lakóingatlanra elöírt

14,00 nl-es utcaszahályozási szélesség 12,00 nl-re csökkenjen.

12.1 A Dobozi utról délkeleti irányba nyíló 18703/2. hrsz-u és a 18703/1. hrsz-u

fóldrészletek .,egyéb közút" besorolásának megszüntclése az előírt 14,00 m-es

utcaszabályozási szélesség csökkentéséveL

13.1 Az Andrássy út - Kinizsi utca - Csaba ulca - Mcdnyánszki utca által határolt

területnek az átminösítése VI-2 (Iclcpi.ilésközpont vegyes terület) övezetről Vt-Kl

(településközpont vegyes terület kialakult beépítéssel) övezetre a 3777/16. hrsz-ú és II

3777/19. hrsz-ú terület Andrássy út felöli részének a kivételével.

Felelös: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzö

I-Iatáridö: 2010. március l.

I

Dr. Sz\' re ak~J\'ia

jeg '7..ő

Ellenjegyzés: ~ /

. ... /a:r-e

P enzugYI: ...............•.......... o •••


Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének.

Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

KIVONAT

II

Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2010. február 9-i

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A 306/2006. (IV. 8.) közgyűlési határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv

módosítása

44/2010. (11.09.) VKMB hlllározlI!lI

8 igen egyhangú szavazattal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Yárosfcjlcsztési,

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi határozat elfogadását javasolja a

közgyűlésnek:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte a 306/2006. (IV.

8.) közgy. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv 13 területen történő

módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza.

A 202/2008. (III. 27.) közgy. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv 13 területen

módosuljon:

l.! A Balassa utcának az Ipari út és a 47. számú városi elkerülő út közötti szakaszán belüli

nyomvonala a 16,00 m-es szabályozási szélesség megtartása mellett módosuljon.

2.1 Az Omaszta dűlő és a Trófea utca közötti lakóterület Lke·Ok (kertvárosias lakóterület

oldalhatáron álló beépítéssel) övezeti besorolással rendelkezö Gyulai út melletti egy

telekmélységig tartó ingatlanjai Lk-Ok (kisvárosias lakóterület oldalhatáron álló

beépítéssel) övezetre módosuljon.

3.1 A Lencsési út - Tölgyfa utca - 0172. hrsz-ú csatorna és a városi körtöltés közötti Má­

Iv (mezőgazdasági terület) övezeti besorolás KS-I (különleges terület·sport,

szabadidő, strand) övezetre módosuljon.

4.1 A Kossuth tér és az Ifjúsági ház telekhatára közötti 3910/2; 3910/4; 3910/4. hrsz-ú

terület Vt-2 (településközpont vegyes terület) övezeti besorolása K-KZ (különleges

terület (közlckedési) övezetre módosuljon.

5.1 A IV. Transz-európai Közlekedési Folyosó fejlesztése során a város közigazgatási

területén belül az alábbi módosítások történjenek meg:

a. Mezőmegyeri gyalogos, kerékpáros aluljáró (a megszüntetett közúti keresztezés

helyén),

b. Szerdahelyi- Franklin utcai személygépkocsi, kerékpáros és gyalogos aluljáró,

c. Békéscsaba vasútállomáson aluljáró létesítése, valamint az aluljáró kivezetése a

Ludvigh utca és a buszpályaudvar felé,

d. az Orosházi úti vasúti felüljáró és az útcsatlakozások átépítése,

e. a Kétegyházi út (4433 jelű) és az Orosházi út (4432 jelű) összekötése a Gyár utcán

keresztül,

f. Kereki utcai szintbeli közúti átjáró korszerűsítése, bövítése,

g. a Kétegyházi úti (4433 jelű) szintbeli közúti keresztezés megszüntetése,


h. a Makkosháti szintbeli közúti keresztezés megszüntetése,

I. a kutyamenhelytől bekötőút létesítése, a makkosháti bekötőút kiváltására.

61 A Fürjesi feltáró út kialakítása a 44-es számú tOközlekedési út és a 47. számú

közlekedési út között.

7.1 Mezómegyeren a 12090. hrsz-ú Z (közpark) övezeti besorolású zöldterület Szeder utca

felöli része Lke-Ok (kertvárosias beépítés oldalhatáron álló bcépítéssel) övezetre

módosuljon.

8.1 Az. 151215. hrsz-ú parkerdöre korábban tervezen Lke-Ok (kertvárosias beépítés

oldalhatáron álló beépítéssel) övezeti besorolású lakóterület Ee (egészségügyiszociális,

turisztikai rendeltetésű erdóterület) övezetre módosuljon.

9.1 A Békéscsabai Réthy Pál Kórház mellett a 765-770. hrsz-ú; a 792. hrsz-ú; 793. hrsz-ú

és a 794/1. hrsz-ú ingatlanok K-EÜ (klilönleges terület-egészségügyi) övezeti

besorolása Lke-OK (kertvárosias lakóövezet- oldalhatáron álló beépítéssel) övezetre

módosuljon.

10./ A Varságh Béla és a Vandháti utcák összekötése a várost elkerülö 47 sz. föközlekedési

úttal párhuzamosan a 0518/9. hrsz-ú fóldreszleten.

11.1 A Mester utcával határos 1332712. hrsz.-ú útra és a 13326. hrsz-ú lakóingatlanra előirt

14,00 m-es utcaszabályozási szélesség 12,00 m-re csökkenjen.

12.1 A Dobozi útról délkeleti irányba nyíló 1870312. hrsz-ú és a 18703/1. hrsz-ú

fóldrészletek "egyéb közút" besorolásának megszüntetése az előirt 14,00 m-es

utcaszabályozási szélesség csökkentésével.

13.1 Az Andrássy út - Kinizsi utca - Csaba utca - Mednyánszki utca által határolt

területnek az átminősítése Vt-2 (településközpont vegyes terület) övezetról Vt-K 1

(településközpont vegyes terület kialakult beépítéssel) övezetre a 3777116. hrsz-ú és a

3777119. hrsz-ú terület Andrássy út felöli részének a kivételével.

Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

Határidő: 2010. március 1.

Kmf.

Dr. Ferenczi Auila s.k.

elnök

A kivonat hiteléül:

~"A"J.

Bondámé Viczián Anikó

Bizottsá~i titkár

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!