03.11.2014 Views

6. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya

6. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya

6. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

XV. ÉVFOLYAM <strong>6.</strong> SZÁM 2008. JÚNIUS-JÚLIUS ÁRA: 200.- Ft<br />

Magyaror<strong>sz</strong>ág az<br />

egyetlen or<strong>sz</strong>ág, amelyik<br />

önmagával határos. ...<br />

Dinnyés József<br />

A virágot a napfény<br />

fejle<strong>sz</strong>ti ki, az emberi<br />

lelket a <strong>sz</strong>eretet."<br />

/Gárdonyi Géza/<br />

A következő <strong>sz</strong>ám<br />

megjelenésének napja:<br />

július 24.<br />

Lapzárta: július 17.<br />

FOGADÓNAPOK<br />

Dr. Udvardi Erzsébet<br />

polgármester<br />

2008. 07. 07. Kisbér: 9-12-ig<br />

07.08. Hanta: 13-14-ig<br />

Dákai József alpolgármester<br />

2008.07.1<strong>6.</strong> Kisbér 14-17-ig<br />

Cser Tamás alpolgármester<br />

2008.07.1<strong>6.</strong> Kisbér 9-12-ig<br />

Lovasi Péter rendőrkapitány<br />

2008. 07. 29. Kisbér: 9-12-ig Minden jó, ha jó a vége (írásunk a 8. oldalon)<br />

( írásunk a 10. oldalon)


2<br />

KISBÉRI ÚJSÁG<br />

Kisbér Város Képviselő-testülete<br />

2008. június 2-ai ülésének kivonata<br />

Megnyertük a 100 millió Ft-os<br />

"Intelligens iskola" pályázatot.<br />

(Erről a következő <strong>sz</strong>ámban<br />

külön tájékoztatunk. Szerk.)<br />

<strong>Megyei</strong> Tűzoltóság Flórián Napi<br />

ünnepségén Bertalan Lá<strong>sz</strong>lók a<br />

kisbéri tűzoltóság vezetőjét ki-.<br />

tüntetésben ré<strong>sz</strong>esítették, melyhez<br />

a Kisbér Város Képviselőtestülete<br />

gratulált.<br />

Atestület elfogadta Kisbér Város"<br />

Önkormányzata 2007. évben<br />

végzett gyermekvédelmi és gyermekjóléti<br />

tevékenységéről, valamint<br />

a városi gyámhivatal munkájáról<br />

ké<strong>sz</strong>ült be<strong>sz</strong>ámolót. Kö<strong>sz</strong>önetét<br />

fejezte ki a gyermekvédelmi<br />

és gyermekjóléti tevékenység<br />

ellátásában ré<strong>sz</strong>tvevő dolgozóknak,<br />

valamint a Városi Gyámhivatal<br />

munkatársainak.<br />

A Képviselő-testület elfogadta a<br />

Kisbéri Kistérségi Szociális és<br />

Gyermekjóléti Alapellátási Központ<br />

2007. évi munkájáról <strong>sz</strong>óló -<br />

Kisbér városát érintő - be<strong>sz</strong>ámo-,<br />

lóját. Kö<strong>sz</strong>önetét fejezte ki a<br />

<strong>sz</strong>olgálat valamennyi munkatársának.<br />

Kisbér Város Képviselő-testületea<br />

Közép-dunántúli Regionális<br />

Közigazgatási Hivatal Szociális<br />

és Gyámhivatala KEM Területi<br />

Kirendeltsége által - a Kisbéri<br />

Családok Átmeneti Otthonában<br />

tartott <strong>sz</strong>akmai ellenőrzés kapcsán<br />

ké<strong>sz</strong>ített intézkedési terv<br />

2.)-4.) bekezdésében foglaltak<br />

teljesítése érdekében a következő<br />

költségvetési rendelet módosításakor<br />

megvizsgálja az előirányzat<br />

növelésének lehetőségét. Az<br />

intézkedési terv más bekezdéseit<br />

jóváhagyta.<br />

A Város a 2008/2009-es tanévtől<br />

a gimnázium épületében kíván<br />

helyet biztosítani a Hangfestő<br />

Mapfokú Művé<strong>sz</strong>etoktatási Intézmény<br />

ré<strong>sz</strong>ére..<br />

Felhatalmazta a város polgármesterét<br />

az intézmény vezetőjével<br />

való egyeztetésre.<br />

2008. július 01. napjától határozatlan<br />

időre, 3 hónapos felmondási<br />

idővel bérbe adja az iMS<br />

Magyaror<strong>sz</strong>ág Vezetői Tanácsadó<br />

Kft. ré<strong>sz</strong>ére a Wass Albert Művelődési<br />

Központban található 1.19.<br />

<strong>sz</strong>ámmal jelölt, 23,42 m2 nagyságú<br />

helyiséget.<br />

A helyiség bérleti díja 45.000.-<br />

Ft/hó, mely tartalmazza a helyiség<br />

közüzemi díjait. A bérleti díj<br />

2008. december 31. napjáig van<br />

érvényben, azt követően minden<br />

évben az éves hivatalos inflációs<br />

ráta mértékével emelkedik. Az<br />

emelés évente a tárgyév január<br />

01. napjától esedékes.<br />

Kisbér Város Képviselő-testülete<br />

elfogadta az IMS Magyaror<strong>sz</strong>ág<br />

Vezetői Tanácsadó Kft-vel kötendő<br />

i megbízási <strong>sz</strong>erződést Felhatalmazta<br />

a város polgármesterét" a<br />

<strong>sz</strong>erződés aláírására.<br />

Kisbér Város Képviselő-testülete<br />

pályázatot hirdet a Wass Albert<br />

Művelődési Központ és Könyvtár<br />

igazgatói teendőinek ellátására.<br />

A "Batthyány Kázmér Szakkórház<br />

működésének stratégiája" napirendnél<br />

dr. Mogyorósi József<br />

főorvos képviselte a kórházat,<br />

adott tájékoztatást az intézmény<br />

rövid és hos<strong>sz</strong>abb távú terveiről.<br />

Dr. Mogyorósi József főorvos:<br />

"Jelenleg a 77 ágy rehabilitáció, a<br />

30 ágy belgyógyá<strong>sz</strong>ati o<strong>sz</strong>tály, il-<br />

' letve a kialakítás alatt lévő ápolási<br />

o<strong>sz</strong>tály (30 ágy Szerk.) biztosan<br />

működtethető a jövőben, biztos<br />

jövőképet tartalmaz az intézmény<br />

<strong>sz</strong>ámára."<br />

Dákai József: "A kórházban tett<br />

látogatás során igazgató úr felvázolta<br />

a jövőképet, mely <strong>sz</strong>erint<br />

hos<strong>sz</strong>abb távon finan<strong>sz</strong>írozhatóvá<br />

válik a belgyógyá<strong>sz</strong>at (ennek<br />

voltak feltételei), ha ezt tudja tartani,<br />

akkor a testület stratégiájával<br />

a kórház stabilan működőképessé<br />

tud válni. Ez most átmeneti<br />

idő<strong>sz</strong>ak, majd kiderül, hogy a<br />

következő vezetés mennyire tudja<br />

majd ezt tartani. A testület úgy<br />

döntött, hogy a belgyógyá<strong>sz</strong>ati<br />

o<strong>sz</strong>tályt megtartja, a végrehajtás<br />

'az intézményé, hogy meg kell<br />

tartani."<br />

Belány Róbert: "A legfontosabb<br />

'az. hogy rövidtávon is legyen<br />

stratégia a hiány maximális mérséklése<br />

és legyen a kórház <strong>sz</strong>akorvosokkal<br />

úgy ellátva, hogy működőképessé<br />

váljon."<br />

A tájékoztatót a képviselő-testület<br />

tudomásul vette.<br />

Kisbér Város Képviselő-testülete<br />

nem kíván ré<strong>sz</strong>t venni az É<strong>sz</strong>akdunántúli<br />

MÉH Zrt. (9024 Győr,<br />

Bartók B. u. 4.) alaptőke emelésében.<br />

A hulladékkezelési köz<strong>sz</strong>olgáltatás<br />

ellátására kiírt közbe<strong>sz</strong>erzési<br />

eljárással kapcsolatban a Közbe<strong>sz</strong>erzések<br />

Döntőbizottsága határozatára<br />

figyelemmel úgy döntött,<br />

hogy a pályázatot eredménytelennek<br />

nyilvánítja. A köz<strong>sz</strong>olgáltatás<br />

ellátására új pályázatot<br />

írt ki. 3) Utasította a város<br />

polgármesterét, hogy a hulladékkezelési<br />

köz<strong>sz</strong>olgáltatásra kiírandó<br />

új közbe<strong>sz</strong>erzési eljárás bonyolítására<br />

4 db árajánlatot kérjen<br />

be olyan közbe<strong>sz</strong>erzési eljáfást<br />

bonyolító cégektől, akik tapa<strong>sz</strong>talattal<br />

rendelkeznek ezen a<br />

területen.<br />

A Város Képviselő-testülete a<br />

Táncsics Mihály Gimnázium és<br />

Szakközépiskola 2008/2009 tanévre<br />

vonatkozó 7. o<strong>sz</strong>tály 23 főnél<br />

kevesebb o<strong>sz</strong>tálylét<strong>sz</strong>ámmal<br />

történő indításáról a következő<br />

ülésén határoz.<br />

Kisbér Város Képviselő-testülete<br />

felkérte a Kisbéri Többcélú Kistérségi<br />

Társulás munka<strong>sz</strong>ervezetének<br />

vezetőjét, illetve utasította<br />

a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét,<br />

hogy a képviselő-testület<br />

2008. június havi ülésére ké<strong>sz</strong>ítsen<br />

tájékoztatót 4 éves időtartamra<br />

a kistérségi társulás működésé-,<br />

nek tapa<strong>sz</strong>talatairól, a társulás<br />

előnyeiről, hátrányairól Kisbér<br />

város vonatkozásában. A tájékoztató<br />

térjen ki a finan<strong>sz</strong>írozási kérdésekre,<br />

a pályázaton elnyert támogatásokra.<br />

Kisbér Város Képviselő-testülete<br />

elrendelte, hogy a védőnői <strong>sz</strong>olgálat,<br />

mint <strong>sz</strong>akfeladat a Kisbéri<br />

Városigazgatóságtól kerüljön át a<br />

Polgármesteri Hivatal intézménygazdálkodási<br />

irodájához<br />

2008. július 1-től kezdődően.<br />

Kisbér Város Önkormányzatának<br />

Képviselő-testülete a KEOP -<br />

1.2.0/1F - 2008 - 0042 azonosító<strong>sz</strong>ámú<br />

"Bakonysárkány-Vérteskethely-Kisbér<br />

települések közös<br />

<strong>sz</strong>ennyvízelvezetési projektje"<br />

megnevezésű 28.500.000 Ft.<br />

+ÁFA (5.700.000 Ft) azaz<br />

34.200.000 Ft ös<strong>sz</strong>költségű második<br />

forduló előké<strong>sz</strong>ítéséhez<br />

24.225.000 Ft pályázati ös<strong>sz</strong>eg<br />

támogatáshoz 4.275.000 Ft nettó<br />

+ 5.700.000" ös<strong>sz</strong>. ÁFA azaz,<br />

9.975.000 Ft önerőt az alábbiak<br />

<strong>sz</strong>erint biztosítja.<br />

Kisbér Város Önkormányzata által<br />

átadott fejle<strong>sz</strong>tés célú pénze<strong>sz</strong>köz<br />

2.207.467 Ft (22.13%).<br />

Vérteskethely Község Önkormányzata<br />

által átadott fejle<strong>sz</strong>tés<br />

2008. június-július<br />

célú pénze<strong>sz</strong>köz: 3.123.173 Ft<br />

(31.31%), Bakonysárkány Község<br />

Önkormányzatának fejle<strong>sz</strong>tési<br />

célú pénze<strong>sz</strong>köze: 4.644.360 Ft<br />

(4<strong>6.</strong>56%). Kisbér Város Önkormányzata<br />

a 2.207.467 Ft önerőt<br />

2008. évi költségvetésében biztosítja.<br />

Kisbér Város Önkormányzata<br />

felhatalmazta Bakonysárkány<br />

Község Önkormányzatát, melyet<br />

Weilandits István polgármester<br />

képvisel a projekttel kapcsolatosan,<br />

nevében teljes jogkörrel eljárjon<br />

Az 1. pontban foglalt projekt keretében<br />

Kisbér Városában megépülő<br />

<strong>sz</strong>ennyvízti<strong>sz</strong>tító mü bővítés<br />

tulajdoni hányadait az Önkormányzatok<br />

a kapacitásbővítés általuk<br />

igényelt ré<strong>sz</strong>einek arányában<br />

(Bakonysárkány 2/8 arányban<br />

(100 m3), Vérteskethely 1/8<br />

arányban (50 m3), Kisbér 5/8<br />

arányban (250 m3) <strong>sz</strong>erzik meg,<br />

erre külön megállapodást kötnek.<br />

Kisbér Város Képviselő-testülete<br />

elfogadta az Alpha-Vet Állatgyógyá<strong>sz</strong>ati<br />

Kft. Állatkórházzal<br />

(8000 Székesfehérvár, Homoksor<br />

7.) a gyepmesteri-állatmentési tevékenység<br />

ellátására kötendő<br />

<strong>sz</strong>erződés-tervezetet a kiadott<br />

<strong>sz</strong>erződés-tervezet <strong>sz</strong>erint.<br />

Kisbér Város Képviselő-testülete<br />

az EuroRaptor Pályázati Tanácsadó<br />

Irodával (4400 Nyíregyháza,<br />

Bocskai u. 37/a) kötendő megbízási<br />

<strong>sz</strong>erződés-tervezetről a döntést<br />

elhala<strong>sz</strong>totta.<br />

Felkérte az Oktatási, Ifjúsági és<br />

Sport Bizottságát, valamint a<br />

Pénzügyi Bizottságot, hogy a<br />

2008. június havi testületi ülésre a<br />

megbízási <strong>sz</strong>erződés-tervezetet<br />

tárgyalják meg és javaslatukat terjes<strong>sz</strong>ék<br />

a képviselő-testület elé.<br />

Kisbér Város Képviselő-testülete<br />

utasította a Polgármesteri Hivatalt,<br />

hogy a városi honlap <strong>sz</strong>erke<strong>sz</strong>tésére<br />

kérjen 3 db ajánlatot.<br />

Kisbér Város Képviselő-testülete<br />

engedélyezte, hogy a Fodor Vágóhíd<br />

Kft. az általa, bérelt üzlet előtt<br />

(2870 Kisbér, Széchenyi u.1-3.) a<br />

járda és útpadka területet murvával<br />

befedhesse, és az üzlet elé a járda<br />

gyalogosforgalmának zavarása nélkül<br />

4 db a<strong>sz</strong>talt kihelyezzen.<br />

Több napirend nem lévén, dr.<br />

Udvardi Erzsébet polgármester a<br />

nyílt ülést bezárta.<br />

A továbbiakban zárt ülést tartott a<br />

képviselő-testület az ÖTV 12. § (4)<br />

bekezdésében foglaltak alapján,<br />

amelyről külön jegyzőkönyv ké<strong>sz</strong>ül.<br />

Malomsoki Lá<strong>sz</strong>ló


2008. június-júliusi KISBÉRI ÚJSÁG<br />

Tegyünk városunk<br />

ti<strong>sz</strong>taságáért !<br />

A nyár bekö<strong>sz</strong>öntével sokasodnak a Városházára érkező jelzések,<br />

bejelentések, melyek városunk <strong>sz</strong>emetességére, a közti<strong>sz</strong>taság<br />

romlására, a közterületek elko<strong>sz</strong>osodására, gyomosodására<br />

vonatkoznak. A várost járva sajnos mindenki meggyőződhet arról,<br />

hogy ezek a bejelentések nem alaptalanok, környezetünk<br />

nem mutatja a kellő ápoltságot és ti<strong>sz</strong>taságot.<br />

A közti<strong>sz</strong>taság fenntartása érdekében több jog<strong>sz</strong>abály is kötelezettségeket<br />

ír elő a lakosság, az- ingatlantulajdonosok ré<strong>sz</strong>ére,<br />

köztük KisbérVáros Képviselő-testületének 18/2005. (XI.7) <strong>sz</strong>ámú<br />

helyi rendelete is. Ezen jog<strong>sz</strong>abályi kötelezettségek nem valamiféle<br />

jogá<strong>sz</strong>i kreálmányok, sokkal inkább a jogos társadalmi<br />

elvárások jog<strong>sz</strong>abályba foglalását jelentik, a helyi közösség életkörülményeinek<br />

javítása érdekében. Olyan magatartások előírásáról<br />

van <strong>sz</strong>ó, amiket a helyi közösség hagyományosan minden<br />

tagjától joggal vár el, elvégzésük <strong>sz</strong>ükségessége közmegegyezés<br />

tárgyát képezi.<br />

Röviden emlékeztetnék az év ezen <strong>sz</strong>akában legfontosabbakra:<br />

az ingatlan tulajdonosa (kezelője, bérlője, ha<strong>sz</strong>nálója) köteles az<br />

ingatlant és az ingatlan előtti, körüli járda<strong>sz</strong>aka<strong>sz</strong>t, közterületet,<br />

zöldterületet, gyalogos közlekedésre <strong>sz</strong>olgáló utakat, lépcsőket<br />

ti<strong>sz</strong>tántartani, az árkok és átere<strong>sz</strong>ek ti<strong>sz</strong>títását elvégezni; a járdán<br />

felburjánzó gyomnövényt a burkolat rongálása nélkül kiirtani,<br />

valamint az úttest, vagy a gyalőgosjárda terébe benyúló ágak,<br />

bokrok nyeséséről gondoskodni.<br />

Megállapítható tehát, hogy erős társadalmi beágyazottsággal bíró<br />

közösségi elvárásokról van <strong>sz</strong>ó. Elvégzésük nem jár túlzott terhékkel,<br />

különösebb erőfe<strong>sz</strong>ítések nélkül teljesíthetőek, ugyanakkor<br />

nélkülözhetetlenek a város lakhatóvá, élhetővé tételéhez. A jog<strong>sz</strong>abályi<br />

előírások betartásával Kisbér polgárai nyernek a legtöbbet, a<br />

környezet rendbe tétele nagyban hozzájárul a lakók közérzetének<br />

javításához, városunk rendezettségével, ti<strong>sz</strong>taságával kapcsolatban<br />

érzett bü<strong>sz</strong>keségünk erősítéséhez, egy egé<strong>sz</strong>séges civil kurázsi kialakításához.<br />

A városunkba látogató, azon átutazó vendégeink benyomásait<br />

is alapvetően meghatározza, hogy milyen közterületekkel<br />

találkoznak Kisbéren, milyen állapotúak magáningatlanaink,<br />

ami városunk idegenforgalmára komoly hatással van.<br />

Az előírt magatartások hatósági e<strong>sz</strong>közökkel való kikény<strong>sz</strong>erítésére<br />

a vonatkozó jog<strong>sz</strong>abályok megfelelő e<strong>sz</strong>közöket biztosítanak,<br />

kötelezéssel, bírságolással a kötelezett terhére való végrehajtással<br />

elérhető, hogy mindenki megtegye városunk ti<strong>sz</strong>taságáért<br />

azt, amit a közösség tőle joggal elvár. Ezekkel az e<strong>sz</strong>közökkel<br />

<strong>sz</strong>ükség <strong>sz</strong>erint élni is fogok, de meggyőződésem, hogy a be-<br />

• látás, a polgárok meggyőződése, a környezet irántrigényesség, a<br />

közösség iránt érzett felelősség, és az önkéntes teljesítés azok,<br />

amik leghatékonyabban biztosíthatják a város ti<strong>sz</strong>taságának<br />

fenntartását. Kérem ezért Kisbér város minden lakosát, közintézményét,<br />

üzletét, vállalkozóját, hogy áldozzon egy kis figyelmet<br />

környezetünknek, és tegyen városunk ti<strong>sz</strong>taságáért.<br />

Együttműködésüket kö<strong>sz</strong>önöm.<br />

Dr. Dörnyei Vendel<br />

Kisbér Város Jegyzője<br />

Batthyány Kázmér Szakkórház<br />

a büfé üzemeltetésére vállalkozókat keres!<br />

Bővebb felvilágosítás a gazdasági igazgatónál.<br />

Pros<strong>sz</strong>er Ottó mb. gazdasági igazgató<br />

Ti<strong>sz</strong>telt hántaiak és kisbériek!<br />

A kommunális hulladék el<strong>sz</strong>állítás néhány aktuális kérdéséről<br />

<strong>sz</strong>eretném tájékoztatni Önöket.<br />

1. A kommunális hulladék gyűjtését és el<strong>sz</strong>állítását végző <strong>sz</strong>olgáltató<br />

kivála<strong>sz</strong>tása közbe<strong>sz</strong>erzési eljárás keretében folyik. Ez egy<br />

időigényes folyamat, de az önkormányzat mindent elkövet, hogy<br />

az ös<strong>sz</strong>ességében legkedvezőbb feltételeket ajánló vállalkozással<br />

köthessen <strong>sz</strong>erződést. Eredmény a második félévben várható.<br />

2. Az átmeneti idő<strong>sz</strong>akban a feladatot ellátó tatabányai AVE Zrt.<br />

minden héten az esedékes napon <strong>sz</strong>állítja el a <strong>sz</strong>emetet. (AKKOR<br />

IS HÉTFŐN SZÁLLÍTANAK, HA HÉTFŐ ÜNNEP.)<br />

2. Az előző években a 70 év feletti egyedül élő lakosok <strong>sz</strong>ámára<br />

50 <strong>sz</strong>ázalékos kedvezmény volt a magán<strong>sz</strong>emélyek kommunális<br />

adójából. Ezt az önkormányzat - TÖRVÉNYI KÖTELEZETT­<br />

SÉG MIATT - 2008 évben meg<strong>sz</strong>üntette. Vi<strong>sz</strong>ont lehetőség van<br />

az érintettek ré<strong>sz</strong>ére egy írásbeli kérelem formájában az adó mérséklésére<br />

vagy eltörlésére. Ezt az sem befolyásolja, ha az első félévi<br />

adót az érintett már befizette, mert a második féléviből még<br />

levonható az engedmény.<br />

Sinkovicz Zoltán képviselő<br />

Kisbér Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet<br />

a Wass Albert Művelődési Központ és<br />

Könyvtár igazgatói teendőinek ellátására.<br />

Az igazgatói megbízás 5 évre <strong>sz</strong>ól, 2008. augu<strong>sz</strong>tus 1-től 2013.<br />

július 31-ig.<br />

Pályázati feltételek:<br />

büntetlen előélet,<br />

<strong>sz</strong>akirányú egyetemi végzettség,-vagy, nem<strong>sz</strong>akirányú' egyetem]»<br />

végzettség és felsőfokú <strong>sz</strong>akirányú munkaköri <strong>sz</strong>akvizsga,<br />

főiskolai könyvtárosi, közművelődési képzettséggel és<br />

legalább ötéves <strong>sz</strong>akmai gyakorlat,<br />

Bérezés a közalkalmazotti törvény <strong>sz</strong>erint.<br />

A pályázatokat a megjelenést követő 30 napon belül Kisbér Város<br />

polgármesteréhez kell benyújtani (2870, Kisbér, Széchenyi u 2.)<br />

A pályázathoz csatolni kell:<br />

- büntetlen előélet igazolását (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi<br />

bizonyítvány),<br />

- iskolai végzettség, <strong>sz</strong>akképzettség, <strong>sz</strong>akmai gyakorlat igazolását,<br />

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő<br />

testületi ülés.<br />

A Köztársaság utca Desseő Gyula utca sarkán valaha állt<br />

Víztoronyról keresünk fényképeket, esetleg rajzokat, met<strong>sz</strong>eteket.<br />

Akinek van ilyen, kérjük keresse <strong>sz</strong>erke<strong>sz</strong>tőségünket.<br />

Kö<strong>sz</strong>önjük.<br />

Kisbéri Újság<br />

Kisbér város havonta megjelenő közéleti lapja<br />

2870 Kisbér, Perczel Mór u. 40. Tel.: 34/552-006<br />

Fő<strong>sz</strong>erke<strong>sz</strong>tő: Malomsoki Lá<strong>sz</strong>ló Tel.: 30/9274-708<br />

Szerke<strong>sz</strong>tőség címe: Városi Könyvtár<br />

Kisbér, 2870. Városház tér 2. Tel.: 34/353-903<br />

E-mail: kisbujs@freemail.hu<br />

kisbujs@gmaii.com<br />

Nyomda: Multi Grafi Kft. 2942 Nagyigmánd, Fácán u«23.<br />

E-mail: muitigrafi@freemail.hu<br />

3


4<br />

Horgá<strong>sz</strong>verseny<br />

A gyermeknap kora reggelén<br />

nagy volt a nyüzsgés a tóparton.<br />

Lelkes horgá<strong>sz</strong>palánták tucatjai<br />

a verseny kezdete előtt<br />

egy órával keresték a legjobb<br />

horgá<strong>sz</strong>állást. A két és fél órás<br />

pecázás végén kiderült, hogy a<br />

35 ré<strong>sz</strong>tvevőből 14-en vála<strong>sz</strong>tottakjói,<br />

fogtak halat. Az eredményesség<br />

ellenére, akik megvárták<br />

az eredményhirdetést,<br />

nem távoztak üres kézzel, azaz<br />

díj nélkül a versenyről.<br />

1992-1994-es korcsoport (12<br />

ré<strong>sz</strong>tvevő)<br />

I. Horváth Tamás István 4630 gr<br />

II. Varga Ádám 4560 gr<br />

III. Horváth József 2670 gr<br />

IV Hatejer Máté 2220 gr<br />

V Tóth <strong>Attila</strong> 2060 gr<br />

VI. Ferenczi András 800 gr<br />

VII. Pacsika Ádám 520 gr<br />

VIII. Wolf István 280 gr<br />

Hatejer Máté a verseny legnagyobb<br />

halát fogta, egy 2,220<br />

grammos amurt.<br />

1995-97-es korcsoport 7 ré<strong>sz</strong>tvevője<br />

nem fogott halat<br />

Gyermeknap<br />

1998-2000-es korcsoport (10<br />

ré<strong>sz</strong>tvevő)<br />

I. Cser Tibor 4660 gr<br />

II. Balogh Ádám 3230 gr<br />

ül. Szűcs Sándor (Bokod) 1330 gr<br />

IV. Pacsika Dávid 1320 gr<br />

V Zámbó István 1300 gr<br />

2001-es korcsoport (6 ré<strong>sz</strong>tvevő)<br />

1. Balogh József 830 gr<br />

Pere<strong>sz</strong>tegi Lá<strong>sz</strong>ló<br />

KISBÉRI ÚJSÁG<br />

A gyermeknap programját <strong>sz</strong>ínesítette<br />

a betyárgulyás-főző<br />

verseny, a traktorok, házi ké<strong>sz</strong>ítésű<br />

erőgépek bemutatója, a<br />

Perczel Mór Hagyományőrzők,<br />

cserké<strong>sz</strong>ek<br />

bemutatkozása,<br />

jelenléte,<br />

és<br />

a Milfajt<br />

Ferenc<br />

unokáj a<br />

cím elnyeréséért<br />

vívott<br />

küzdelem.<br />

Az idei 5.<br />

Milfajt Ferenc<br />

betyárgulyás-főző<br />

is jól sikerült.<br />

Gulyásból 1. díj Ferenczi József<br />

csapata, (aki az általa két üstben<br />

főzött gulyást <strong>sz</strong>éto<strong>sz</strong>totta a<br />

gyermeknap ré<strong>sz</strong>tvevői között)<br />

2. Nyugdíjasklub (termé<strong>sz</strong>etesen<br />

népi viseletben) 3. Riez Gábor<br />

csapata. A zsűriben a Cigány<br />

Kisebbségi Önkormányzat<br />

és a cserké<strong>sz</strong>ek jelenlévő korelnökei,<br />

vezetői vettek ré<strong>sz</strong>t.<br />

A traktorok, házi ké<strong>sz</strong>ítésű erőgépek<br />

versenyében 1. Szakács<br />

Tibor 2. Molnár István 3.<br />

Karkucka Zsolt 4. Iván Árpád.<br />

Bemutatót tartottak a motorosok<br />

is, kiknek dübörgő csodáit<br />

mindenki megnézte.<br />

A 2008-as év Milfajt Ferenc<br />

unokája cím birtokosa, a nyugdíjas<br />

klub tagja, Miklós betyár<br />

lett, aki elméleti - elmesélte a<br />

nagy betyár előd életútját - és<br />

gyakorlati - nagyokat durrantott<br />

karikás ostorral, pontosan<br />

el<strong>sz</strong>akította az újságpapírt ostorával<br />

- tudásáról tett tanúbizonyságot.<br />

Békási Imre<br />

A gyermeknapon fellépett a<br />

bakonyosok utánpótlás csoportja,<br />

a balettosok, akik a Valahol<br />

Európában című musicalből<br />

adtak elő egy kedves ré<strong>sz</strong>letet.<br />

Kis ének és tánccsokrukkal<br />

sok érdeklődőt vonzottak a<br />

<strong>sz</strong>ínpad elé.<br />

Közben folyt a kerékpárosok<br />

ügyességi versenye - sok koro<strong>sz</strong>tállyal<br />

és sok<br />

ré<strong>sz</strong>tvevővel<br />

- a<br />

Tűzoltó<strong>sz</strong>ertár<br />

előtt.<br />

Sakk<strong>sz</strong>imultánon<br />

vehettek<br />

ré<strong>sz</strong>t a<br />

gyermekek<br />

- és<br />

2008. június-július<br />

felnőttek - a sátrak alatt, melyet<br />

Malomsoki Lá<strong>sz</strong>ló tartott.<br />

Szépségverseny volt a <strong>sz</strong>ínpadon,<br />

melyen minden eddiginél<br />

többen vettek ré<strong>sz</strong>t. A döntés<br />

<strong>sz</strong>ünetében a mazsorettek <strong>sz</strong>órakoztatták<br />

a nézőket.<br />

Az óvodások között Bencsik<br />

Alexandra lett a leg<strong>sz</strong>ebb, udvarhölgyei<br />

pedig Cseh Rebeka<br />

és Vaderna Petra lettek. Az iskolások<br />

között Németh Patrícia<br />

győzött, őt követte Kelemen<br />

Vanes<strong>sz</strong>a és Rácz Regina.<br />

Különdíjat kapott a legfiatalabb,<br />

Menkó Regina és Bocska<br />

Erzsi, a legidősebb Nyári<br />

Mónika és a leg<strong>sz</strong>ebb hajú<br />

versenyző Hullám Ditta, valamint<br />

Szabó Zsanett. Minden<br />

kicsi kapott egy-egy kedves<br />

ajándékot.<br />

A hétméteres-rúgó verseny<br />

(hagyományosan Földes Péterrel<br />

a kapuban) és a rögtönzött<br />

focitorna sem maradhatott<br />

el, (játékvezető Belány<br />

Róbert volt), miközben már<br />

meggyújtották az esti tábortüzet.<br />

- eMeL -<br />

Palacsintasütő vöröskere<strong>sz</strong>tes aktivisták<br />

20 kg listből, kb 1500 darab<br />

palacsintát sütöttek. Németh<br />

Ferencné, Tógyer Józsefné,<br />

Németh Attiláné, Töltősi Lá<strong>sz</strong>lóné,<br />

Sivinger Mariann,<br />

Iványi Jánosné, Takács<br />

Istvánné, Neumayer Miklósné,<br />

Bors Istvánné,<br />

Szabó Jenőné, Mé<strong>sz</strong>áros<br />

Erzsébet és Molnár<br />

Ernőné segített 12 órától<br />

este 7 óráig.<br />

Minden adományozónak,<br />

aki a <strong>sz</strong>ódavizet, az üdítőt,<br />

a gázt, gázrezsót, l-l üveg<br />

lekvárt, tojást, diót, kakaót,<br />

vagy bármilyen csekély adománnyal<br />

hozzájárult a gyermeknap<br />

sikeréhez, hálás <strong>sz</strong>ívvel kö<strong>sz</strong>önjük<br />

az adományt.<br />

Németh Ferencné VK vezető<br />

Gyermeknapi<br />

támogatók<br />

Bakonyvidéke Takarék<strong>sz</strong>övetkezet,<br />

Samu cukrá<strong>sz</strong>da, Venezia<br />

cukrá<strong>sz</strong>da, Tenger Istvánné vállalkozó,<br />

Csikár Imre vállalkozó,<br />

Lassy állateledel, Tóth Árpád vállalkozó,<br />

UNIOPTIK ZB BT Kossuth<br />

L. u., Pannon GSM, Marika<br />

élelmi<strong>sz</strong>er, Szivárvány kuckó, Pápai<br />

Ferenc <strong>sz</strong>őnyeg di<strong>sz</strong>kont, "D"<br />

Modell Torma Ferenc, Csonka<br />

Zoltán ajándék, Törzsök Sándorné<br />

cipőbolt, Ferenczi József<br />

Magyar HÚS, Fornetti, Gyógy<strong>sz</strong>ertár,<br />

UNIVER, Biovarázs Riez<br />

Jánosné, Szente OPTIKA, FIDI­<br />

BUSZ BT, Biczó Sándor, Balom<br />

Győző, Virágbolt Túrják Tünde,<br />

VITA SÜTŐ KFT, Békási <strong>sz</strong>ikvíz,<br />

Talabér <strong>sz</strong>ikvíz, Rauch Lá<strong>sz</strong>ló<br />

vállalkozó, ADIDAS bolt, Vöröskere<strong>sz</strong>t,<br />

Pölöskei <strong>sz</strong>örp Szabó<br />

Zoltán, Csá<strong>sz</strong>ári pékség, Csá<strong>sz</strong>ári<br />

csemege, Sellő ABC, INFO <strong>sz</strong>iget,<br />

Villamossági <strong>sz</strong>akbolt Kossuth<br />

L. u., Vadá<strong>sz</strong>bolt, Rendőrség,<br />

Városigazgatóság, Óvoda, Általános<br />

iskola, Tűzoltóság, Kisbéri<br />

ÁFÉSZ, Cigány Kisebbségi Önkormányzat,<br />

Kovács Viktor,<br />

Pá<strong>sz</strong>ti István, Pá<strong>sz</strong>tiné Ács Edit,<br />

Harmath <strong>Attila</strong> vállalkozó,<br />

Belány Róbert, Földes Péter,<br />

Malomsoki Lá<strong>sz</strong>ló, Sakkbarátok<br />

Egyesülete, Gyöngy<strong>sz</strong>em Óvoda,<br />

Fide<strong>sz</strong> MPSZ


2008. június-július<br />

Hírek a Táncsicsból<br />

A tanév utolsó hetei mozgalmasnak<br />

ígérkeznek. Most rendeztük<br />

meg évfolyamonként<br />

magyarból, történelemből, matematikából<br />

az "év Táncsicsosa"<br />

vetélkedőt. Nagyon sok diák<br />

mérte ös<strong>sz</strong>e a tudását. A legjobbak<br />

a következők lettek.<br />

Történelemből a 9. évfolyam<br />

anyagából Fegyveres Zsófia, a<br />

10. évfolyam anyagából Cseke<br />

Petra, a 11. évfolyam anyagából<br />

mego<strong>sz</strong>tottan elsők Illés<br />

Zsófia és Reif Márk.<br />

Matematikából 7. évfolyamon<br />

Armós Richárd, 9-es anyagból<br />

Cseke Petra, a 10. évfolyamon<br />

Zámbó Laura, a 11 .évfolyamon<br />

Vida Orsolya lett az első.<br />

Magyar irodalomból 7. évfolyamon<br />

Fegyveres Zsófia, 9.<br />

évfolyamon Cseke Petra, 10.<br />

évfolyamon Csuta Lídia, 11.<br />

évfolyamon Vida Orsolya teljesített<br />

a legjobban.<br />

Lezajlott az or<strong>sz</strong>ágos gépíróverseny<br />

is. Nagyon <strong>sz</strong>ép eredmények<br />

<strong>sz</strong>ülettek egyéni és<br />

csapatversenyben egyaránt. Papik<br />

Zsuzsanna 9.b o<strong>sz</strong>tályos tanuló<br />

4. helyezést ért el. Felké<strong>sz</strong>ítő<br />

tanára Barabás Anna.<br />

Június 13-val véget ért a tanév.<br />

326 tanuló fejezte be tanulmányait.<br />

A kitűnő tanulók <strong>sz</strong>áma<br />

15. Az iskola tanulmányi átlaga<br />

3.7 lett. A gimnázium legjobb<br />

teljesítményt nyújtó o<strong>sz</strong>tályai: a<br />

7.o<strong>sz</strong>táy 4,31-es átlaggal,a 12.a<br />

o<strong>sz</strong>tály 4,13-mal, a 9.b o<strong>sz</strong>tály<br />

4,05-os teljesítménnyel.<br />

A legjobb tanulmányi és a legtöbb<br />

közösségi munkát végzők<br />

jutalomkönyvben ré<strong>sz</strong>esültek.<br />

Június 16-án megkezdődtek a<br />

<strong>sz</strong>óbeli érettségik. A jó írásbeli<br />

munkák alapján reméljük mindenki<br />

sikerrel ve<strong>sz</strong>i az utolsó<br />

nagy erőpróbát is.<br />

A június 27-i tanévzáró értekezlettel<br />

válóban befejeződik<br />

mindenki <strong>sz</strong>ámára a tanév.<br />

Újabb Táncsicsos hírekkel<br />

<strong>sz</strong>eptemberben jelentkezünk.<br />

Kisbér, 2008. június 17.<br />

Fané Fekete Mária tanárnő<br />

HÍREK A BÁNKIBÓL<br />

Mint arról már be<strong>sz</strong>ámoltunk a<br />

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési<br />

Intézet or<strong>sz</strong>ágos projektvetélkedőt<br />

hirdetett a 9-10<br />

évfolyamos <strong>sz</strong>akiskolai tanulók<br />

ré<strong>sz</strong>ére.<br />

Áprilisban megrendeztük az iskolai<br />

fordulót, ahol a ré<strong>sz</strong>tvevő csapatok<br />

bemutatták, mely területeken és<br />

milyen ötletekkel tennék kellemesebbé<br />

az iskolát. Ezen a fordulón<br />

két csapat jutott tovább a regionális<br />

Orvosi kamara közgyűlése Kisbéren<br />

A Magyar Orvosi<br />

Kamara (MOK)<br />

május 28-án a<br />

Batthyány Kázmér<br />

Szakkórház<br />

tanácstermében<br />

Komárom-Kisbéri<br />

Vála<strong>sz</strong>tókerületi<br />

taggyűlést<br />

tartott.<br />

A taggyűlésen<br />

ré<strong>sz</strong>t vett Dr. Éger<br />

István, a MOK elnöke,<br />

Dr. Hargitai<br />

Zoltán, a MOK<br />

Komárom-E<strong>sz</strong>tergom<br />

<strong>Megyei</strong> Területi<br />

Szervezet<br />

elnöke, Dr.<br />

Gordán Ildikó a MOK Komárom-E<strong>sz</strong>tergom<br />

<strong>Megyei</strong> Területi<br />

Szervezet alelnöke, Dr.<br />

Udvardi Erzsébet, Kisbér Város<br />

polgármestere, Dr. Fehér<br />

Miklós, a Batthyány Kázmér<br />

Szakkórház főorvosa, valamint<br />

a kórház orvosai, kisbéri háziorvosok.<br />

A rövid kö<strong>sz</strong>öntés után Dr.<br />

A képen a Magyar Orvosi Kamara Komárom-<br />

E<strong>sz</strong>tergom <strong>Megyei</strong> területi Szervezet elnöke,<br />

dr. Hargitai Zoltán, a Magyar Orvosi Kamara<br />

elnöke, dr. Éger István,<br />

és dr. Fehér Miklós a kisbéri kórház főorvosa<br />

Éger István bevezetőjében ismertette<br />

a március 9-ei nép<strong>sz</strong>avazással<br />

kapcsolatosan kialakult<br />

helyzetet, valamint tájékoztatást<br />

adott annak finan<strong>sz</strong>írozási<br />

következményeiről. Tájékoztatása<br />

mindenre kiterjedt,<br />

a politikát, a gazdaságot és az<br />

egé<strong>sz</strong>ségügyet érintő nép<strong>sz</strong>avazási<br />

döntés következményeiről.<br />

KISBÉRI ÚJSÁG<br />

vetélkedőre, melyre májusban<br />

Ve<strong>sz</strong>prémben került sor.<br />

Itt 12 csapat <strong>sz</strong>ínvonalas<br />

bemutatóját láthattuk.<br />

A kisbéri Bánki Donát Szakképző<br />

Iskola sikeresen<br />

<strong>sz</strong>erepelt.<br />

A táncklubot nép<strong>sz</strong>erűsítő<br />

CARMEN DANCE csapat<br />

második helyezést ért el. A csapat<br />

tagjai: Huppauer Szilvia,<br />

Faragó Bettina, Rostás Aida,<br />

Erős Tamás, Venczel Tamás és<br />

Lukács Lá<strong>sz</strong>ló, felké<strong>sz</strong>ítő tanáruk:<br />

Pulai János.<br />

A Bánki Donát Sport Club a<br />

hatodik helyen végzett. Tagjai:<br />

Horváth Paula, Németh Kitti,<br />

Vaderna Annamária, Galambos<br />

Alexandra, felké<strong>sz</strong>ítő tanáruk:<br />

Szabó Erzsébet.<br />

A csapatok jól érezték magukat,<br />

kellemes, barátságos fogadtatásban<br />

ré<strong>sz</strong>esültek, értékes<br />

ajándékokat kaptak. GM<br />

Rövidesen megjelenik Üdvözlet Kisbérről - Kisbér képeslapokon címmel<br />

egy könyv, amely több mint 100 képeslapot fog tartalmazni. Gyűjtötte<br />

és kiadja Jaksics György kisbéri <strong>sz</strong>ármazású lakos. A <strong>sz</strong>övegeket<br />

Hegedűs Pál kisbéri helytörténé<strong>sz</strong> írta minden kép alá. Az ajánló sorokat<br />

Ráday Mihály ismert városvédő írta. A kötet a budapesti és kisbéri bemutató<br />

után vásárolható meg.<br />

Elmondta, hogy 20 perces<br />

be<strong>sz</strong>élgetésen találkozott<br />

az egé<strong>sz</strong>ségügyi mini<strong>sz</strong>terrel,<br />

kinek átadott egy<br />

komplex problémalistát a<br />

MOK ré<strong>sz</strong>éről. A Szakdolgozói<br />

Konferencián a mini<strong>sz</strong>ter<br />

is jelezte, hogy<br />

égetően <strong>sz</strong>ükség van a bérek<br />

rendezésére az egé<strong>sz</strong>ségügyben,<br />

és erre ígéretet<br />

is tett 2009-ben. Sajnálattal<br />

jegyezte meg, hogy az<br />

egyik leghallgatottabb kereskedelmi<br />

rádióban, a déli<br />

hírek után külföldi - európai,<br />

amerikai - állásajánlatokat<br />

reklámoznak, melyekkel<br />

az egé<strong>sz</strong>ségügyben<br />

dolgozókat célozzák meg.<br />

Az elnök úr ré<strong>sz</strong>letes tájékoztatást<br />

adott a vizítdíjjal kapcsolatosan<br />

a nép<strong>sz</strong>avazás után kialakult<br />

helyzetről. A Parlament<br />

Egé<strong>sz</strong>ségügyi Bizottságának<br />

elnöke bejelentette, hogy június<br />

végén, július elején egy<br />

rendkívüli bizottsági ülés le<strong>sz</strong>,<br />

ahol várhatóan ismertetik az új<br />

5<br />

egé<strong>sz</strong>ségbiztosítási törvény koncepcióját,<br />

minek következtében 5<br />

viták fellángolása várható.<br />

Külön kitért a fekvőbeteg <strong>sz</strong>akellátás<br />

bérezési vi<strong>sz</strong>onyaira, ismertette<br />

a megoldás társadalompolitikai<br />

nehézségeit. A<br />

MOK <strong>sz</strong>erint a járható út a<br />

többletmunka EU normák <strong>sz</strong>erinti<br />

megoldása.<br />

Dr. Hargitai Zoltán az új kamarai<br />

törvény által előírt <strong>sz</strong>ervezeti<br />

átalakulás <strong>sz</strong>ükségességéről<br />

és a vála<strong>sz</strong>tókerületi ös<strong>sz</strong>evonások<br />

indoklásáról be<strong>sz</strong>élt.<br />

Dr. Gordán Ildikó a vála<strong>sz</strong>tókerületi<br />

elnökvála<strong>sz</strong>tás teendőiről,<br />

valamint a kamara <strong>sz</strong>ükségességéről<br />

be<strong>sz</strong>élt.<br />

Dr. Fehér Miklós kérdésére,<br />

mi<strong>sz</strong>erint jelenleg mit csinál a<br />

Magyar Orvosok Szövetsége<br />

(MOSZ), Éger István vála<strong>sz</strong>olt:<br />

15.000 kolléga nyilatkozott<br />

úgy, hogy a <strong>sz</strong>ervezet tagja kíván<br />

lenni. Jelenleg a <strong>sz</strong>ervezet<br />

or<strong>sz</strong>ágos és területi meg<strong>sz</strong>ervezése<br />

történik.<br />

A közgyűlés végén kötetlen be<strong>sz</strong>élgetés<br />

alakult ki a ré<strong>sz</strong>tvevők<br />

között. - emel -


KISBÉRI ÚJSÁG<br />

KISBÉR SZAKOKTATÁSA 120 ÉVES<br />

120 év történetét leírni nagyon<br />

nehéz, sok utánjárással, fáradsággal<br />

járó feladat.<br />

Megti<strong>sz</strong>teltetés Kisbér <strong>sz</strong>akképzéséről<br />

megemlékezni ezen az.<br />

évfordulón.<br />

Amikor erre ké<strong>sz</strong>ültem rájöttem,<br />

hogy <strong>sz</strong>inte lehetetlen feladatra<br />

vállalkoztam, ugyanis 10-15<br />

perc nem elég ahhoz, hogy a fejezeteket<br />

felolvassam, nem pedig<br />

ahhoz hogy a történteket dióhéjban<br />

előadjam.<br />

Mégis megpróbálom, ha valami<br />

kimarad, nem <strong>sz</strong>ándékos, <strong>sz</strong>ívesen<br />

vála<strong>sz</strong>olok az esetleges kérdésekre.<br />

E történet nem csak kisbéri, hanem<br />

magyar is.<br />

Érdekesség, hogy az első ipartörvény<br />

1872. február 29-én hirdettetett<br />

ki a képviselőházban<br />

(<strong>sz</strong>ökőnap).<br />

Az 1888. február 29. - Kisbér<strong>sz</strong>akképzésének<br />

kezdete <strong>sz</strong>intén<br />

<strong>sz</strong>ökőnap. Tehát ha a <strong>sz</strong>ületésnapokat<br />

nézzük, 2008. február 29-<br />

én voltunk 30 évesek. így már<br />

nem is olyan nehéz feladat.<br />

Az első fontos esemény a <strong>sz</strong>abadságharc<br />

leverését követően:<br />

1872-ben az ipartörvény <strong>sz</strong>entesítést<br />

nyert és a képviselőházban<br />

kihirdettetett február 29-én fejezete<br />

az ipar megkezdéséről <strong>sz</strong>ól,<br />

mi<strong>sz</strong>erint "a magyar korona területén<br />

minden nagykorúnak<br />

nyilvánított egyén, nemre való<br />

tekintet nélkül, bármely iparágat<br />

önállóan és <strong>sz</strong>abadon gyakorolhat".<br />

Fejezete az iparosokról <strong>sz</strong>ól. E<br />

fejezetben fektették le az iparos<br />

kötelességét, ha tanoncot tart.<br />

Néhányat említenék: köteles kiképezni,<br />

jó erkölcsre, rendre,<br />

munkásságra <strong>sz</strong>oktatni; ha írni,<br />

olvasni, <strong>sz</strong>ámolni nem tud, ezeknek<br />

megtanulására ipariskolába<br />

járásra <strong>sz</strong>orítani; a tanulóvi<strong>sz</strong>ony<br />

befejeztével köteles a tanoncnak<br />

igazságos bizonyítványt adni.<br />

Az 1884-es ipartörvény elrendelte<br />

az ipari tanulók (tanoncok,<br />

inasok) KÖTELEZŐ SZAK­<br />

MAI OKTATÁSÁT.<br />

Kötelezte a községeket arra,<br />

hogy 50 tanonc esetén iparostanonc<br />

iskolákat <strong>sz</strong>ervezzenek. E<br />

törvény kiadását követően határozta<br />

el Kisbér község elöljárósága,<br />

hogy iparostanonc iskolát<br />

alapít.<br />

Kisbér <strong>sz</strong>akoktatásának története<br />

1888-ban kezdődik. Az alapító<br />

okirat a Szlovák Állami Levéltárban<br />

- Nyitra-Ivánka - található.'<br />

A kisbéri elöljáróság 1888. február<br />

29-én határozatot hozott a<br />

község ipartanonc iskola felállításáról,<br />

amely a pénzügymini<strong>sz</strong>térium<br />

hozzájárulásával megengedtetett.<br />

Ezennel megalakult Kisbéren az<br />

ipartanonc képzés.<br />

1945-ig községi iskolaként működött<br />

államsegéllyel.<br />

1945-ben államosították és a<br />

Munkaerőtartalékok Hivatalához<br />

tartozott "133 <strong>sz</strong>. iparostanuló<br />

iskola" néven. 313. <strong>sz</strong>. Ipari<br />

Szakmunkásképző Intézet;<br />

314. <strong>sz</strong>. Ipari Szakmunkásképző<br />

Intézet kihelyezett iskolája Kisbér;<br />

314. <strong>sz</strong>. Ipari Szakmunkásképző<br />

Intézet és Erősáramú<br />

Szakközépiskola Kihelyezett tagozata<br />

Kisbér - 1983; Kisbér<br />

Városi Tanács VB. Szakmunkásképző<br />

Iskola 1990. július 1.;<br />

Bánki Donát Szakmunkásképző<br />

Iskola 1990. <strong>sz</strong>eptember 1.<br />

1900-ban a <strong>sz</strong>ázadfordulón 90<br />

növendéke volt az iskolának<br />

négy évfolyamon: előké<strong>sz</strong>ítő, I.,<br />

II., III. o<strong>sz</strong>tály.<br />

Az oktatott <strong>sz</strong>akmák <strong>sz</strong>áma 21, a<br />

helyi igényekhez igazodva.<br />

Ez a lét<strong>sz</strong>ám folyamatosan nőtt,<br />

napjainkban elérte a 300 főt.<br />

,A kisbéri <strong>sz</strong>akoktatásnak nem<br />

volt önálló épülete, 1974-ig különböző<br />

helyeken folyt az oktatás:<br />

- általános iskola<br />

- általános iskola udvarán lévő<br />

téglaépület (2 tanterem)<br />

- általános iskola udvarán lévő<br />

faház<br />

- Táncsics Mihály Gimnázium<br />

- Református templom melletti<br />

épület<br />

1974-ben felépült a jelenlegi<br />

épület, amelyet a Gamma Művek<br />

Kisbéri Gyáregysége a<br />

Munkaügyi Mini<strong>sz</strong>térium anyagi<br />

támogatásával épített.<br />

Ekkor ké<strong>sz</strong>ült a bitumenes sportpálya<br />

és a parkosítás is.<br />

•Új fejezet kezdődött a kisbéri<br />

<strong>sz</strong>akképzésben.<br />

Függetlenített vezető mellett főhivatású<br />

tanárok és oktatók végzik<br />

munkájúkat a mai napig.<br />

A profilti<strong>sz</strong>títás eredményeként<br />

a 73-74-es tanévtől csak 6 <strong>sz</strong>akmában<br />

folyt képzés. Ezekre a<br />

<strong>sz</strong>akmákra a Gamma Művek<br />

gyáregységének volt <strong>sz</strong>üksége (a<br />

tanulók 95-% -a ide járt <strong>sz</strong>akmai<br />

gyakorlatra).<br />

Ez a vasas profil 1987-ben bútora<strong>sz</strong>talos<br />

<strong>sz</strong>akmával gyarapodott<br />

az Építőipari és Szolgáltató<br />

Szövetkezet kibővült a<strong>sz</strong>talos<br />

üzemének <strong>sz</strong>akmunkás utánpótlása<br />

céljából.<br />

A további bővülés és újabb <strong>sz</strong>akmák<br />

beindítása csak akkor válhatott<br />

lehetővé, ha az iskola épülete<br />

is bővül, így 1990-ben megtörtént<br />

az emeletráépítés városi<br />

önerőből, később megyei segítséggel.<br />

Ettől az évtől kezdve ismét önálló<br />

iskolája lett Kisbér városának,<br />

a Bánki Donát Szakmunkásképző<br />

Iskola. 1991-ben újabb <strong>sz</strong>akmával<br />

bővült a paletta, nőiruhaké<strong>sz</strong>ítő.<br />

100 évnek kellett eltelni ahhoz,<br />

hogy ti<strong>sz</strong>ta lányo<strong>sz</strong>tályok is induljanak.<br />

A tanműhelygondok akkor oldódtak<br />

meg véglegesen, amikor<br />

1993-ban megvásárlásra került a<br />

régi Forg. I. épülete és újjávarázsolva,<br />

berendezve adott otthont<br />

az a<strong>sz</strong>talos és nőiruha-ké<strong>sz</strong>ítő<br />

<strong>sz</strong>akmás tanulóknak.<br />

Újabb fejezet kezdődött a magyar<br />

<strong>sz</strong>akmunkásképzésben<br />

1999. <strong>sz</strong>eptember l-jén, amikor<br />

4 évre emelkedett a <strong>sz</strong>akmai oktatás<br />

(bevezetésre került a 9-10.<br />

o<strong>sz</strong>tály, valamint 2 évre csökkent<br />

a. <strong>sz</strong>akma megtanulása.<br />

Hogy ezí mennyire volt jó dön--<br />

tés, bizonyítja az, hogy 2003-<br />

ban bevezették az 5 éves <strong>sz</strong>akoktatást.<br />

Ennek első végzős évfolyamai<br />

éppen napjainkban adnak<br />

<strong>sz</strong>ámot az öt év alatt elsajátított<br />

ismeretekből.<br />

Hogy ez mennyire volt jó döntés,<br />

bizonyítja az, hogy 2007-től<br />

bevezetésre került a legújabb,<br />

legmodernebb képzési forma, a<br />

projekt alapú moduláris képzés.<br />

Ennek vagyunk alanyai valamennyien,<br />

vezetők, tanárok, oktatók,<br />

tanulók.<br />

Nem lenne teljes a megemlékezés,<br />

ha kihagynánk azoknak a<br />

vezetőknek méltatását akik áldozatos<br />

munkával ~ igazgatják, vezették,<br />

irányították iskolánk<br />

munkáját.<br />

2008. június-július<br />

Egybehangolták az elméleti és<br />

gyakorlati képzést. Próbáltak eligazodni<br />

a <strong>sz</strong>akképzési rend<strong>sz</strong>erek<br />

útve<strong>sz</strong>tőin, és a község, később<br />

varost vezetést _ meggyőzni<br />

arról, hogy' ennek az iskolának<br />

igenis létjogosultsága van ebben<br />

a körzetben.<br />

Anyagi gondok mindig voltak,<br />

vannak, le<strong>sz</strong>nek. Ők sorba járták<br />

a vállalatokat, vállalkozókat, intézményeket<br />

anyagi támogatás<br />

reményében, több kevesebb sikerrel.<br />

Kö<strong>sz</strong>önjük Nekik.<br />

Churchill mondta: "Egy iskolaigazgató<br />

olyan hatalomnak birtokosa,<br />

amilyet egy mini<strong>sz</strong>terelnökre<br />

sohasem bíznának."'<br />

Az iskola történetéhez tartozik<br />

az is, hogy tanulóink rend<strong>sz</strong>eresen<br />

indultak az évente megrendezett<br />

tanulmányi és <strong>sz</strong>akmai<br />

^versenyekén. <strong>Megyei</strong> és, or<strong>sz</strong>ágos<br />

<strong>sz</strong>inten értek el kiváló eredményeket<br />

és ezzel öregbítették<br />

iskolánk és a felké<strong>sz</strong>ítő tanárok<br />

hírnevét.<br />

Bü<strong>sz</strong>kék vagyunk arra is, hogy<br />

sokan továbbtanultak, különböző<br />

magasabb <strong>sz</strong>intű iskolákban<br />

és ezzel sikerélményt okoztak<br />

tanáraiknak, o<strong>sz</strong>tályfőnökeiknek,<br />

hogy a sokéves fáradságos<br />

munkájuk nem volt hiábavaló.<br />

Bü<strong>sz</strong>kék vagyunk nyugdíjasainkra<br />

és azokra, akik már nem<br />

lehetnek velünk a mai napon. Az<br />

ő becsületes munkájuk nélkül<br />

<strong>sz</strong>erényebb lett volna ez a megemlékezés.<br />

Töltsék békességben, nyugalqni-<br />

4)án inyttgdija&' éveiket, vévente*<br />

legalább egy<strong>sz</strong>er találkozzunk és<br />

emlékezzünk az itt eltöltött<br />

évekre, élményekre.<br />

Ez volt Kisbér <strong>sz</strong>akoktatásának<br />

története dióhéjban.<br />

Remélem e történet tovább folytatódik<br />

kevesebb negatív előjellel,<br />

és eljön a 130., 140., 150-ik<br />

évforduló is. Bizonyára le<strong>sz</strong><br />

olyan is, aki ezeket az eseményeket<br />

leírja, csokorba gyűjti, és<br />

közzé te<strong>sz</strong>i, ahogy ezt én is tettem.<br />

Kívánok mindenkinek, vezetőknek,<br />

tanároknak, oktatóknak, tanulóknak<br />

türelmet, toleranciát és<br />

kitartást a következő évekhez.<br />

Kisbér, 2.008. június 0<strong>6.</strong><br />

Böröczki Lajos


2008. június-július KISBÉRI ÚJSÁG<br />

IX. Kisbéri Napok - Július 5-13-ig<br />

Július <strong>6.</strong> és 13. vasárnap - Donner János Kupa<br />

Hely<strong>sz</strong>ín: Spartacus pálya<br />

Nagypályás labdarugó torna. 21 éven aluliak <strong>sz</strong>ámára<br />

Időpont: 15 óra, 17 óra<br />

Július 5. <strong>sz</strong>ombat - 19 óra - Rock Fe<strong>sz</strong>tivál<br />

- POKOLGÉP KONCERT -<br />

amatőr rock zenekarok koncertje Amaranth, Pihent Elme,<br />

Noise+ Hely<strong>sz</strong>ín: Lovarda tér<br />

Július 9. <strong>sz</strong>erda - Kerékpártúra a Vértesen kere<strong>sz</strong>tül.<br />

Közös túra a gútai testvérváros kerékpárosaival.<br />

Indulás: 8 óra Sportcsarnok<br />

Július 10. csütörtök - 17 óra 30* TÓFUTÁS - Park tó<br />

-19 óra Nemzetközi Fogyatékos Fe<strong>sz</strong>tivál<br />

Néptánc, moderntánc, hang<strong>sz</strong>er, ének, <strong>sz</strong>ínját<strong>sz</strong>ás, vers<br />

Hely<strong>sz</strong>ín: az új Batthyány Kázmér Kórház parkolója<br />

Július 11-12-13 IX. KISBÉRI OPEN<br />

F1DE ÉRTÉKSZÁMSZERZŐ NEMZETKÖZI sakkverseny -<br />

Ménes istállók- épülete<br />

Július 11. péntek - 16 óra - Halá<strong>sz</strong>léfőző verseny<br />

Hely<strong>sz</strong>ín: Park tó<br />

Programok: 17 óra Alig Színpad - Csalóka Péter mesejáték<br />

18 óra BARANTA bemutató fellépnek a kisbéri Barantások<br />

19 óra HEIMATTÖNE zenekar <strong>sz</strong>órakoztató műsora<br />

Hely<strong>sz</strong>ín: Lovarda tér<br />

19 óra Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület<br />

műsora<br />

20 óra 30' -tői a KORMORÁN Együttes koncertje<br />

22 órától utcabál a Syncron Együttessel a Lovarda téren<br />

Július 12. <strong>sz</strong>ombat<br />

8 óra 30" KISBÉR KUPÁÉRT - Kispályás labdarugó torna<br />

Spartacus pálya<br />

Egé<strong>sz</strong> nap a gútai testvérváros és a kisbéri nyugdíjasoknak<br />

programok.<br />

- 11 óra Kiállítás megnyitó<br />

Jielyi művé<strong>sz</strong>ek-alkotásainak bemutatója<br />

- 15 óra 30' Vidám felvonulás a városban<br />

Útvonal: Széchenyi utcai sorompó, Bu<strong>sz</strong> végállomás, Lovarda<br />

Indulás előtt ügyességi motoros bemutató a Széchenyi utcában<br />

Csőre Ádám és Katona Balázs ré<strong>sz</strong>vételével<br />

-16 óra Dr. Udvardi Erzsébet<br />

Kisbér város polgármesterének kö<strong>sz</strong>öntője<br />

- 16 óra 15' - KÖLYÖKPARÁDÉ - Pap Rita és Bodnár <strong>Attila</strong><br />

ré<strong>sz</strong>vételével, majd a műsoruk második ré<strong>sz</strong>ében SLÁGE­<br />

REK MINDEN KINEK címmel <strong>sz</strong>órakoztatják a közönséget<br />

- 18 óra 30' Dinnyés József- dallamos közérzetem című műsora<br />

következik<br />

- 19 óra 30' - 21 óráig a KARTHAGÓ KONCERT<br />

- 21 órától Machine Mause koncert le<strong>sz</strong> látható<br />

- 22 óra 30' TŰZIJÁTÉKOT nézhet meg a közönség a Park<br />

tónál<br />

- 23 órától UTCABÁL a Lovarda téren<br />

- Délután - Jósda - Kézműves kirakodás<br />

Július 13. vasárnap<br />

- Az Aranyosgyéresi Református Kórus és Pro Canta Együttes<br />

műsora 17 órakor a Civil Inkubátor Házban<br />

- A mosoly or<strong>sz</strong>ága operett előadás 19 órakor a Wass Albert<br />

Művelődési Központban<br />

Július 14-20-ig Egyes Fogathajtó Lovas Világkupa Kisbér<br />

Utcabál- Széchenyi utca - Syncron Együttessel - 18-án<br />

Kertavató ünnepség a<br />

Kiskastélyban<br />

Egy korábbi cikkünkben megkö<strong>sz</strong>öntük<br />

a helyi vállalkozóknak,<br />

a Helytörténeti Gyűjteménynek<br />

nyújtott nagyvonalú támogatást.<br />

Azóta felgyorsultak az események<br />

a Honismereti Kör életében.<br />

A város képviselőtestülete<br />

úgy határozott, hogy a gyűjteménynek<br />

helyt adó kiskastély<br />

épületét múzeumi célra kívánja<br />

ha<strong>sz</strong>nosítani. Egy regionális turi<strong>sz</strong>tikai<br />

fejle<strong>sz</strong>téseket támogató<br />

pályázatban lehetőség adódott e<br />

cél megvalósításához támogatást<br />

kérni.<br />

A pályázati anyag előké<strong>sz</strong>ítésében,<br />

Honismereti Körünk is ré<strong>sz</strong>t<br />

vehetett. Ké<strong>sz</strong>ítettünk egy tervezetet<br />

a Helytörténeti Gyűjteménynek<br />

jelenleg helyt adó kiskastély<br />

épületének Kistérségi Helytörténeti<br />

Múzeummá, és a kastélykert,<br />

múzeumkerté, botanikus kerté<br />

alakításához.<br />

Nagy örömünkre a beadott tervezet<br />

és leírások alapján az önkormányzat<br />

elké<strong>sz</strong>íttette az építé<strong>sz</strong>eti<br />

és kertépíté<strong>sz</strong>eti terveket,<br />

amelyet továbbított a pályázat<br />

kiírója felé.<br />

A felkérés nagy megti<strong>sz</strong>teltetés,<br />

a siker nagy öröm volt <strong>sz</strong>ámunkra.<br />

Elhatároztuk ezért, hogy a <strong>sz</strong>okásos<br />

foglalkozásokon túl ré<strong>sz</strong>t<br />

vállalunk, a kiskastély környezetének<br />

gondozásában.<br />

Felbátorodva a korábbi segítségkérés<br />

sikerében most is támogatókat<br />

kerestünk. Felvettük a kapcsolatot<br />

a helyi Nyugdíjas Klubbal,<br />

be<strong>sz</strong>éltünk munkánkról, ter :<br />

veinkről és mego<strong>sz</strong>tottuk velük<br />

elképzeléseinket, tervezett vállalásunkról.<br />

Nagy örömmel fogadtuk, hogy felajánlották<br />

segítségüket. Megbe<strong>sz</strong>élésünket<br />

tett követte és egy május<br />

eleji esős nap után velük ös<strong>sz</strong>efogva,<br />

kitakarítottuk a kertet. Szép<br />

7<br />

<strong>sz</strong>ámmal gyűltünk ös<strong>sz</strong>e. Öröm<br />

volt nézni az ásóval, kapával, gereblyével,<br />

kosárba gyűjtött virágpalántával,<br />

virágmaggal érkezőket.<br />

Több pótkocsi <strong>sz</strong>emetet <strong>sz</strong>edtünk<br />

ös<strong>sz</strong>e, elvadult bokrokat irtottunk<br />

ki, ös<strong>sz</strong>egyűjtöttük a levágott ágakat,<br />

a leka<strong>sz</strong>ált füvet.<br />

Nagy élmény volt látni, ahogy virágágyásokat<br />

ké<strong>sz</strong>ítettek, virágot<br />

vetettek és ültették a magukkal<br />

hozott virágokat a lelkes ré<strong>sz</strong>tvevők.<br />

Elgondolkodtam azon vajon<br />

milyen, lenne ez a kis kastélykert,<br />

ha több<strong>sz</strong>ör került volna sor ilyen<br />

közös munkára, és<br />

milyen,, lehetné a,<br />

város.<br />

Azóta is öntözzük,<br />

kapáljuk a területet,<br />

megpróbáljuk<br />

lehetőségeinkhez<br />

mérten csinosítgatni.<br />

Megható<br />

volt látni, amikor<br />

egyik este egy nénike<br />

vizet, a másik<br />

virágtápot hozott, hogy megöntözze,<br />

ápolja azt a virágot, amit<br />

maga hozott és ültetett.<br />

A közös munka öröméré, egy<br />

május végi <strong>sz</strong>ombat délutánon<br />

kertavató ünnepséget rendeztünk.<br />

Az ünnepségre meghívtuk a támogatóinkat;<br />

az"Önkormányzat a Profit<br />

Club a VOSZ képviselőit.<br />

Megkö<strong>sz</strong>öntük mindenki munkáját.<br />

Az adományokból <strong>sz</strong>akácsnőnk<br />

finom pincepörköltet ké<strong>sz</strong>ített,<br />

amiért közfelkiáltással aranyko<strong>sz</strong>orús<br />

mester<strong>sz</strong>akácsnővé neveztük<br />

ki.<br />

A <strong>sz</strong>ép ti<strong>sz</strong>ta környezetben és a<br />

jó társaságban jól éreztük magunkat,<br />

s bizony még dalra is fakadtunk.<br />

Bebizonyosodott, hogy ös<strong>sz</strong>efogással,<br />

odafigyeléssel, tenni akarással<br />

és egy kevés jó kedvűen<br />

végzett munkával, sokkal <strong>sz</strong>ebbé<br />

lehet tenni városunk egy-egy területét.<br />

Jó lenne, ha több hely<strong>sz</strong>ínen is<br />

ilyen civil kezdeményezés <strong>sz</strong>ületne!<br />

Mennyivel, több virággal és<br />

mennyivel, ti<strong>sz</strong>tább környezettel fogadhatnánk<br />

a hozzánk látogatókat<br />

Meretei János<br />

Honismereti Kör tagja


8 KISBÉRI ÚJSÁG<br />

2008. június-július<br />

Anyák napja<br />

az általános iskolában<br />

Hagyományainkhoz híven az<br />

idén is megünnepeltük iskolánkban<br />

az anyák napját.<br />

A műsort a 2. évfolyam tanulói<br />

adták, akik igazán kitettek magukért.<br />

A verseken, dalokon kívül<br />

megcsodálhattuk a balettosok<br />

előadását, valamint a kis<br />

néptáncosok lenyűgöző táncát.<br />

Az énekkarosok <strong>sz</strong>ívhez <strong>sz</strong>óló<br />

dalai alatt a vetítővá<strong>sz</strong>non kedves<br />

képek jelentek meg, amelyek<br />

az anya-gyermek kapcsolat<br />

korai pillanatait örökítették<br />

meg.<br />

A gyerekek jelenlétének fő<strong>sz</strong>ereplője<br />

azon töprengett, hogy<br />

mivel <strong>sz</strong>erezhetne örömet<br />

édesanyjának.<br />

Próbálkozott különféle varázslatokkal,<br />

mígnem erre a következtetésre<br />

jutott: minden édesanyját<br />

gyermeke jósága tehet<br />

igazán boldoggá.<br />

A műsor végeztével minden<br />

kisgyermek megkö<strong>sz</strong>öntötte<br />

édesanyját a saját ké<strong>sz</strong>ítésű<br />

ajándékkal.<br />

Kö<strong>sz</strong>önjük a műsort a <strong>sz</strong>ervezőknek<br />

és a <strong>sz</strong>ereplőknek!<br />

Spiegelhalter Istvánné<br />

Anyanyelvi verseny a kisbéri<br />

Petőfi Sándor Általános Iskolában<br />

Iskolánkban 2008. április 23-<br />

án, nyolcadik alkalommal került<br />

megrendezésre a körzeti<br />

Anyanyelvi verseny, melyet<br />

harmadik és negyedik o<strong>sz</strong>tályosoknak<br />

hirdettünk meg. A<br />

verseny célja a tehetséggondozás,<br />

a magyar nyelv ápolása és<br />

az anyanyelv <strong>sz</strong>eretetének erősítése.<br />

Az idén is nagy volt az<br />

érdeklődés, a jelentkezők<br />

45 perc állt rendelkezésükre,<br />

hogy a helyes vála<strong>sz</strong>okat kiválas<strong>sz</strong>ák,<br />

illetve megadják.<br />

Eredményhirdetésig intézményünk<br />

média termében üdítővel<br />

és ropogtatni valóval vártuk<br />

kedves vendégeinket. Az<br />

alapos és sikeres felké<strong>sz</strong>ülések<br />

kö<strong>sz</strong>önhetően a verseny végén<br />

alábbi sorrend alakult ki:<br />

A megmérettetésről senki sem<br />

3. o<strong>sz</strong>tály felké<strong>sz</strong>ítő tanár<br />

1. helyezett Békási Antónia (Kisbér) Bujna Tiborné<br />

2. helyezett Szabó Flóra (Kisbér) Bujna Tiborné<br />

3. helyezett Varga E<strong>sz</strong>ter (Bakonysárkány) Sinkoviczné Varga Márta<br />

4. o<strong>sz</strong>tály felké<strong>sz</strong>ítő tanár<br />

1. helyezett Tálos Anita (Ete) Rohoncziné Varga Piroska<br />

2. helyezett Bodó Imola (Kisbér) dr. Bozori Endréné<br />

3. helyezett Nagy E<strong>sz</strong>ter(Kisbér) Spiegelharter Istvánné<br />

Bakonysárkány, Bakony<strong>sz</strong>ombathely,<br />

Súr, Á<strong>sz</strong>ár, Tárkány,<br />

Ete és Kisbér településekről<br />

érkeztek. Intézményünk aulájában<br />

gyülekező 38 kisdiákot<br />

Vida Gyuláné igazgató a<strong>sz</strong><strong>sz</strong>ony<br />

kö<strong>sz</strong>öntötte. Megnyugtató,<br />

bátorító <strong>sz</strong>avai után az izgalomtól<br />

kipirult arcú diákok<br />

négy tanteremben láttak munkához.<br />

A megoldásra váró érdekes,<br />

kreativitást igénylő feladatokat<br />

Pilcz Éva és Prekler<br />

Marianna tanító nénik korcsoportonként<br />

állították ös<strong>sz</strong>e. A<br />

gyerekek helyesírási, nyelvhelyességi<br />

és logikai feladatokban<br />

mérték ös<strong>sz</strong>e tudásukat.<br />

távozott üres kézzel. Az első<br />

három helyezettet könyvvel, a<br />

többi ré<strong>sz</strong>tvevőt emléklappal<br />

jutalmaztuk. Gratulálni <strong>sz</strong>eretnék<br />

minden kedves jelenlévőnek.<br />

Remélem jövőre ismét találkozunk.<br />

Fontosnak tartom,<br />

hogy napjaink rohanó világában<br />

ne feledkezzünk meg<br />

anyanyelvünk <strong>sz</strong>épségéről.<br />

Soraimat Kölcsey <strong>sz</strong>avaival<br />

<strong>sz</strong>eretném zárni: "... idegen<br />

nyelvet tanulni <strong>sz</strong>ép, a hazait<br />

pedig a lehetségig mívelni kötelesség."<br />

Skrihárné Horváth Hajnalka<br />

tanító<br />

Minden jó, ha jó a vége<br />

- utolsó hét a Petőfi Sándor<br />

Általános Iskolában -<br />

Mielőtt az Oktatási Mini<strong>sz</strong>ter<br />

2008-at a "Rene<strong>sz</strong>án<strong>sz</strong> évévé"<br />

nyilvánította a kisbéri Petőfi<br />

Sándor Általános Iskola e tanévi<br />

feladatává jelölte ki ennek<br />

megünneplését.<br />

Jelmondatunk - "Addig él egy<br />

nemzet, míg vannak hagyományai"<br />

(Széchenyi István) - kötelez<br />

bennünket a hagyományápolásra.<br />

Jeles évfordulók sokoldalú<br />

feldolgozására nem elő<strong>sz</strong>ör<br />

kerítettünk sort.<br />

A gyűjtő munka során rengeteg<br />

ötlet, feladat merült fel, melyet<br />

egyheti programba sűrítettünk.<br />

Két hét is kevés lett volna. A<br />

Nemzeti Alaptantervben az<br />

életmód történet nagy hangsúlyt<br />

kap. E modern munkaformával<br />

(projektoktatás) igyekeztünk<br />

megélni Mátyás király<br />

korát:_felvenni a kor ruháit,<br />

megkóstolni ételeit, viselni a<br />

hivatalokat, elját<strong>sz</strong>ani az akkori<br />

gyermekjátékokat, megidézni<br />

a vásári hangulatot, virtust,<br />

kipróbálni az ősi mesterségeket,<br />

megélni emberi kapcsolatokat,<br />

gazdálkodni a javakkal.<br />

A program tet<strong>sz</strong>ésre talált a<br />

Komárom-E<strong>sz</strong>tergom <strong>Megyei</strong><br />

Közoktatásért Közalapítvány<br />

által kiírt pályázaton, mert<br />

megnyertük.<br />

A tantestület egy emberként<br />

vett ré<strong>sz</strong>t a megvalósításban.<br />

Hallatlan munka folyt az év végi<br />

teendők elvégzésével párhuzamosan.<br />

A maga helyén mindenki<br />

kiválóan helyt állt.<br />

Mindenre nem volt elég az<br />

erőnk, energiánk, fantáziánk.<br />

Segítségért fordultunk egykori<br />

tanítványainkhoz, partnereinkhez,<br />

akik ma már felnőtt sikeres<br />

vállalkozók (Schek Ferenc,<br />

Balom Győző, Tribu<strong>sz</strong> Gábor),<br />

vagy olyan hobbit űznek (Iván<br />

Árpad, Nagy Péter, Simon János)<br />

ami emelte a rendezvény<br />

<strong>sz</strong>ínvonalát. Egy <strong>sz</strong>óra segítettek.<br />

Pongrácz Imre, Fodor Sándor<br />

a kellékek be<strong>sz</strong>erzésében<br />

<strong>sz</strong>intén <strong>sz</strong>erepet vállalt. A vásári<br />

e<strong>sz</strong>em-i<strong>sz</strong>om a tantestület<br />

nyugdíjas és aktív tagjainak<br />

és a konyha dolgozóinak<br />

kö<strong>sz</strong>önhető. A városigazgatóság<br />

dolgozói<br />

segítsége nélkülözhetetlen<br />

volt.<br />

A pályázat nyereményéből<br />

a hangosító berendezést<br />

fogjuk tökéletesíteni,<br />

hogy rendezvényeink<br />

<strong>sz</strong>ínvonalát a technika<br />

jobban segíthesse.<br />

A gálára <strong>sz</strong>eretettel hívtunk<br />

sokakat, sajnos a meghívással<br />

kevesebben éltek a vártnál.<br />

Aki itt volt nem bánja, aki nem<br />

jött sajnálja!<br />

A gyerekek ragyogó <strong>sz</strong>eme, arca,<br />

tettreké<strong>sz</strong>sége, aktivitása,<br />

viselkedése elárulta, hogy célba<br />

találtunk. Ez a legfontosabb.<br />

Fejes Zoltánné


2008. június-július KISBÉRI ÚJSÁG 9<br />

Tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése<br />

A tehetség fogalma: A tehetségnek<br />

nincs egyetlen véglegesnek<br />

tekinthető definíciója,<br />

egy a sok közül így hangzik:<br />

"Tehetségen azt a velünk <strong>sz</strong>ületett<br />

adottságokra épülő, majd<br />

gyakorlás, céltudatos fejle<strong>sz</strong>tés<br />

által kibontakoztatott képességet<br />

értjük, amely az emberi tevékenység<br />

egy bizonyos, vagy<br />

több területén az átlagost me<strong>sz</strong><strong>sz</strong>e<br />

túlhaladó teljesítményeket<br />

tud létrehozni."<br />

A tehetség kritériumai: az alkotás,<br />

a produktum, a teljesítmény<br />

minősége, újdonsága,<br />

eredetisége, felha<strong>sz</strong>nálhatósága.<br />

Megjelenési módjai: erős motiváltság,<br />

képzelőerő, érzelmi instabilitás,<br />

érzékenység, új<strong>sz</strong>erűség,<br />

flexibilitás, eredetiség.<br />

A tehetség egyik ismertető jegye<br />

a képességek magasabb<br />

<strong>sz</strong>intje. A tevékenységek során<br />

a gyakorlás által kialakított<br />

<strong>sz</strong>emélyiségvonásokat akár<br />

alacsony, akár közepes, akár<br />

magasabb <strong>sz</strong>ínvonalakat érnek<br />

el, képességeknek nevezzük.<br />

A gyakorlás és a tehetség <strong>sz</strong>oros<br />

kapcsolatát <strong>sz</strong>emléletesen<br />

juttatja kifejezésre Edison<br />

egyik nyilatkozatában: "A<br />

lángé<strong>sz</strong>i egy <strong>sz</strong>ázalék ihlet és<br />

kilencvenkilenc <strong>sz</strong>ázalék veríték."<br />

Tudósok, művé<strong>sz</strong>ek sora<br />

arról <strong>sz</strong>ámol be, hogy az eredményességhez,<br />

a képességek<br />

magasabb fokra fejle<strong>sz</strong>téséhez<br />

milyen intenzív munkára, milyen<br />

jelentős erőfe<strong>sz</strong>ítésre van<br />

<strong>sz</strong>ükség.<br />

Az általános iskola nyolc évében<br />

a képességek fejle<strong>sz</strong>tésének<br />

megalapozását kell célul<br />

tűznünk, hogy ezzel is sikerüljön<br />

a tehetségek <strong>sz</strong>ámát megsok<strong>sz</strong>orozni.<br />

A képesség pedig<br />

egy-egy életfeladathoz elengedhetetlenül<br />

<strong>sz</strong>ükséges biológiai,<br />

<strong>sz</strong>ociális és p<strong>sz</strong>ichés feltételek<br />

ös<strong>sz</strong>essége, amelyet az<br />

ember ré<strong>sz</strong>ben örökölt, ré<strong>sz</strong>ben<br />

kitartó munkával meg<strong>sz</strong>erez.<br />

Minden ember életében csak<br />

olyan képességek valósulhatnak<br />

meg, amelyek adottságai<br />

génjeiben bennfoglaltatnak. Az<br />

adottságok azonban nagyon<br />

tág, sok emberi jellemben <strong>sz</strong>inte<br />

végtelen lehetőséget jelentenek.<br />

A környezeti hatások határozzák<br />

meg, hogy ezekből<br />

mi, mikor,<br />

milyen mértékben<br />

és hogyan<br />

valósul meg. Az<br />

emberi képességeket<br />

csakis külső<br />

hatásokkal lehet<br />

befolyásolni,<br />

mivel a genetikai<br />

lehetőségek<br />

a fogamzást követően<br />

már adottak.<br />

A tehetséges tanulók kivála<strong>sz</strong>tásának<br />

és foglalkoztatásának<br />

formái:<br />

SZINT<br />

VERSENY/VERSENYZŐ<br />

Közlekedésismeret<br />

Vaderna Antal<br />

Katona Szabina<br />

Matematika Zrínyi<br />

Sinkovicz Júlia<br />

Matematika Kalmár<br />

Sinkovicz Júlia<br />

Kémia Hevesy<br />

Szabó Vivien<br />

Bergendi Laura<br />

Beöthy Bence<br />

Biológia Bókay<br />

Samu Anna<br />

Német nyelvi<br />

Takács Dzsenifer<br />

Kemény Márk<br />

Történelem.<br />

TANULMÁNYI VERSENYEK<br />

2007/2008<br />

EREDMÉNYEK<br />

ISKOLAI TERÜLETI MEGYEI ORSZÁGOS<br />

1. - 1. 4. és 17.<br />

1. - <strong>6.</strong><br />

14.<br />

1. 3.<br />

1. 5. -<br />

2. 8.<br />

3.<br />

2.<br />

1.<br />

továbbjutó 11<br />

Samu Anna Szőke Marin 8.<br />

Jére Hunor<br />

10.<br />

Vers és prózámondó<br />

Katona Szabina<br />

Botanikai megyei<br />

Horváth E, Pénzes B,<br />

Trázsi N, Nádasi M<br />

Katona G, Sárközi D<br />

Mesemondó német<br />

Samu Anna<br />

Szimmei<strong>sz</strong>ter Dzsenifer<br />

Csodálatos termé<strong>sz</strong>et<br />

Szíjj 1, Lázár A,Morvái D<br />

Szőke M, Szommer M<br />

Prózamondó Já<strong>sz</strong>ai<br />

Pápai E<strong>sz</strong>ter<br />

Szavaló Petőfi körzeti<br />

Samu Anna<br />

Anyanyelv körzeti<br />

Békási A. 3o<br />

Szabó F 3.0<br />

Bodó 1. 4.o<br />

Nagy E 4.0<br />

Szavaló Költé<strong>sz</strong>et napi<br />

Samu Anna 5.0<br />

Ippoliti Deborah 4.0<br />

Orbán Dóra 4o<br />

Ki mit tud angol- német<br />

Katona Szabina<br />

VERSENY/VERSENYZŐ<br />

Felolvasó<br />

Pápai E<strong>sz</strong>ter<br />

Katona Szabina<br />

Német nyelvi <strong>sz</strong>avaló<br />

Horváth Cintia 5-<strong>6.</strong>o<br />

Jaros Lá<strong>sz</strong>ló 5-6 o<br />

Szimmei<strong>sz</strong>ter Dzsenifer<br />

Katona Szabina 7-8.0<br />

Takács Dzsenifer 7-8.0<br />

továbbjutó 1.<br />

továbbjutó<br />

továbbjutó 2.<br />

1.<br />

3.<br />

1.<br />

1.<br />

1.<br />

2.<br />

2.<br />

3.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

2.<br />

1.<br />

5.<br />

10.<br />

EREDMÉNYEK<br />

FELKÉSZÍTŐ<br />

Dr.Bozori<br />

Endréné<br />

Lovas<br />

Jánosné<br />

Lovas<br />

Jánosné<br />

Lovas<br />

Jánosné<br />

Bakonyi. .<br />

Ilona<br />

Fejes<br />

Zoltánná<br />

Kistele kíné'-J E.<br />

Bakonyi<br />

Ilona<br />

Szabóné HA<br />

Bakonyi<br />

Ilona<br />

Kistelekiné J.E.<br />

Bújna Tné<br />

Dr. Bozoriné<br />

Spiegelhaltemé<br />

Morvainé P.Zs<br />

Morvámé P.Zs.<br />

ISKOLAI TERÜLETI MEGYEI ORSZÁGOS FELKÉSZÍTŐ<br />

1.<br />

2.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

1.<br />

1.<br />

Kistelekiné J.E.<br />

Gyenes Gné<br />

Szabóné HA.<br />

Szabóné HA.<br />

Gyenes Gné<br />

a) 5. o<strong>sz</strong>tályban <strong>sz</strong>akkörbe<br />

<strong>sz</strong>ervezzük ezeket a tanulókat.<br />

Termé<strong>sz</strong>etesen olyan tanulókat<br />

is <strong>sz</strong>ívesen fogadunk,<br />

akik nem kifejezetten<br />

tehetségesek, de érdeklődők.<br />

b) A foglalkoztatott tanulók<br />

első "próbatétele"<br />

a háziverseny, különböző<br />

feladatmegoldó,<br />

pont<strong>sz</strong>erző versenyen<br />

való ré<strong>sz</strong>vétel.<br />

Ez elsősorban a tanulóknak<br />

nagy elismerés,<br />

de a munkaközösségünk<br />

jó munkájának jutalma,<br />

érdeme is. Megmérettetés<br />

ez <strong>sz</strong>ámunkra, munkánk értékelése<br />

is, hi<strong>sz</strong>en idegen környezetben<br />

mások által ös<strong>sz</strong>eállított<br />

feladatokon mérhetjük le<br />

tanítványaink tudását, tehetségét,<br />

s nem utolsósorban arról is<br />

képet kaptunk, mennyiben sikerült<br />

a tehetséges tanulókat<br />

helyesen kivála<strong>sz</strong>tani, kiművelni.<br />

Nagyon fontos a családdal történő<br />

együttműködés.<br />

Ezen tanulókat <strong>sz</strong>üleik ö<strong>sz</strong>tönzik<br />

a tanulásra, aminek döntő <strong>sz</strong>erepe<br />

van a tehetség nevelésben.<br />

"Az emberiség jövője a tehetséges<br />

fiatalok nevelésétől függ."<br />

Bakonyi Ilona


10 KISBÉRI ÚJSÁG 2008. június-július<br />

Trianon: gyá<strong>sz</strong>, remény, jövő<br />

A nemzeti gyá<strong>sz</strong>napon mindannyiunknak<br />

meg kell állnunk<br />

egy pillanatra. Meg kell állnunk,<br />

hogy alaposan és komolyan<br />

végiggondoljuk annak a<br />

közösségnek a múltját, a sorsát<br />

és a jövőjét, amelyhez tartozunk.<br />

A történelmi korokat áttekintve<br />

- különösen Trianonra gondolva<br />

- nekünk, magyaroknak sok<br />

• népet kellene utálnunk. A hábo-.<br />

riik, árulások, meg<strong>sz</strong>állás, kizsákmányolás,<br />

tömeggyilkosság,<br />

és a könyörtelen béke<strong>sz</strong>erződések<br />

miatt.<br />

Vannak kiemelten nem <strong>sz</strong>erethető<br />

népek, mint például a románok,<br />

akik megvárták az első<br />

világháborúban a legnagyobb<br />

licitet és a legnagyobb ígéretet<br />

adó antant oldalán léptek be a<br />

háborúba. Aztán a második<br />

körben jókor <strong>sz</strong>álltak ki a ve<strong>sz</strong>tes<br />

bandából, tehát ezért kell<br />

őket egyré<strong>sz</strong>t utálni, mert ügyesebb<br />

politikusaik voltak, mint<br />

nálunk, és amúgy is a nagy magyar<br />

hűségen kifogott a gaz román<br />

becstelenség. És még meg.<br />

is érte nekik. Másré<strong>sz</strong>t az egé<strong>sz</strong><br />

hu<strong>sz</strong>adik <strong>sz</strong>ázad folyamán sem<br />

jöttek ki igazán a magyarsággal<br />

(igen finoman <strong>sz</strong>ólva) ezért aztán<br />

ki vannak kiáltva főellenségnek,<br />

a románok egy közvélemény<br />

kutatás <strong>sz</strong>erint meg tőlünk<br />

tartanak a legjobban. Itt<br />

tartunk.<br />

Utálnunk kell a <strong>sz</strong>lovákokat is<br />

per<strong>sz</strong>e, mert végig azt nyomták<br />

nyugati sajtóban, hogy a magyarság<br />

elnyomja a kisebbségeket<br />

(ami egyébiránt igaz is<br />

volt, csak éppen a derék tótok a<br />

bolhából is elefántot csináltak).<br />

Érdekes, hogy a politikusaik<br />

voltak annyira ügyesek, hogy<br />

or<strong>sz</strong>ágot tudtak <strong>sz</strong>akítani Magyaror<strong>sz</strong>ágból,<br />

illetve az<br />

O<strong>sz</strong>trák-Magyar- M onarchiából<br />

(OMM). Mert modern módon<br />

politizáltak, gátlástalanul. Manapság<br />

megy az adok kapok,<br />

magyarverések, néha nálunk<br />

pingálnak ki egy <strong>sz</strong>lovák .művelődési<br />

házat. Itt tartunk.<br />

A franciákat meg végképp utálni<br />

kell, mert a trianoni béke<strong>sz</strong>erződésnél<br />

nem minket támogattak,<br />

sőt meg akartak <strong>sz</strong>abadulni<br />

egy nagy OMM-től,<br />

mint lehetséges konkurenciától<br />

az európai <strong>sz</strong>íntéren. Sokan bele<br />

<strong>sz</strong>eretnék magyarázni, hogy<br />

Clemenceau magyarellenes<br />

volt, és azért harcolt a magyar<br />

törekvések ellen. Az igazság<br />

az, hogy ez egy populista<br />

ma<strong>sz</strong>lag, mert azt könnyebb elhinni<br />

és elhitetni, mint a tényeket<br />

közölni, hogy "Kedves emberek!<br />

Ezt irgalmatlanul el<strong>sz</strong>úrlak!<br />

Bénák voltak a politikusaink!"<br />

Majd felsorolni a bénázásaikat.<br />

Itt tartunk.<br />

A <strong>sz</strong>erbeket is utálni kell, mert<br />

ugyebár volt az újvidéki adokkapok<br />

- azt most hagyjuk, hogy<br />

milyen mértékű volt a népirtás<br />

a két esetben-, na meg manapság<br />

is hallani magyarverésekről.<br />

A labancok bezárták a magyar<br />

nyelvű iskolákat, az oro<strong>sz</strong>ok<br />

meg<strong>sz</strong>álltak, kiraboltak<br />

bennünket és a jó öreg kommunizmust<br />

is a nyakunkba varrták<br />

a csinovnyikjaikon kere<strong>sz</strong>tül, a<br />

CAI-A/1 LEHEL COACHBUILDER<br />

NEMZETKÖZI FOGATHAJTÓ BAJNOKSÁG<br />

ID. JÁMBOR VILMOS EjVlI ÉKVERSENY<br />

A verseny programja:<br />

2008. 07. 1<strong>6.</strong> <strong>sz</strong>erda 8,00-<br />

2008. 07. 18. péntek<br />

9,00 DÍJHAJTÁS 2. RÉSZ •<br />

11,00 1. ÁLLATORVOSI ASZAR ID. JÁMBOR VIL­<br />

KONTROLL - KISBÉR MOS FOGATHAJTÓ CEN­<br />

LOVARDA<br />

TRUM<br />

16,00 MEGNYITÓ ÜNNEP­ 20.00 EREDMÉNYHIRDE­<br />

SÉG A VÁROSHÁZA TÉS - KISBÉR LOVARDA<br />

TÉREN<br />

21.00 NEMZETEK BAJNOK­<br />

2008. 07. 17. csütörtök 9.00 SÁGA, LOVAK ÉS LÓERŐK<br />

DÍJHAJTÁS 1. RÉSZ - ÖSSZECSAPÁSA - KISBÉR<br />

ÁSZÁR ID. JÁMBOR VIL­<br />

MOS FOGATHAJTÓ CEN­<br />

TRUM<br />

SZÉCHENYI UTCA<br />

2008. 07. 19.<strong>sz</strong>ombat 9,00<br />

MARATONHAJTÁS<br />

németekkel is sokat háborúztunk<br />

na meg a nácik, a horvátoké<br />

Fiume... Soroljam még?<br />

Kíváncsi vagyok, hogy meddig<br />

kell azokért a ros<strong>sz</strong> lépésekért,<br />

amit apáink apáinak apái és a<br />

többi nemzet apáinak, apáinak<br />

apái követtek el még ma is pofonokat<br />

kio<strong>sz</strong>tani és kapni, meg<br />

hőzöngeni. Nem hi<strong>sz</strong>em, hogy<br />

a határ innenső vagy túlsó oldalán<br />

élő magyaroknak az odavis<strong>sz</strong>a<br />

gyűlölködésből bármi jó<br />

is <strong>sz</strong>ármazna."<br />

Ös<strong>sz</strong>ességében nekünk magyaroknak<br />

nem áll <strong>sz</strong>ándékunkban<br />

annyira nem <strong>sz</strong>eretni a <strong>sz</strong>om<strong>sz</strong>éd<br />

or<strong>sz</strong>ágok népeit, a franciákat,<br />

mint lehetne, mint gondolják,<br />

mert mi befogadó-megbocsátó<br />

nemzet vagyunk. Az igazi<br />

<strong>sz</strong>kíta magyarságra oly jellemző<br />

ez a tulajdonság.<br />

A városi megemlékezésen katonai<br />

ti<strong>sz</strong>teletadás mellett emlékeztünk.<br />

Soha ilyen sokan<br />

nem voltunk az emlékmű Plébánia<br />

előtti felállítása óta.<br />

Bobula Ida: A mi határunk című<br />

versét Vida Martina 5. o<strong>sz</strong>tályos<br />

tanuló <strong>sz</strong>avalta el.<br />

Midőn az Úr ez or<strong>sz</strong>ágot<br />

teremte,<br />

ASZAR ID. JÁMBOR VIL­<br />

MOS FOGATHAJTÓ CEN­<br />

TRUM<br />

20,00"' EREDMÉNYHIRD-<br />

ETÉS - KISBÉR LOVAR­<br />

DA<br />

2008. 07. 20. vasárnap 9,00<br />

AKADÁLYHAJTÁS<br />

ÁSZÁR ID. JÁMBOR VIL­<br />

MOS FOGATHAJTÓ CEN­<br />

TRUM<br />

12.00-13.00 SZÜNET -<br />

13,00 AKADÁLYHAJTÁS -<br />

ÁSZÁR ID. JÁMBOR VIL­<br />

MOS FOGATHAJTÓ CEN­<br />

TRUM<br />

EREDMÉNYHIRDETÉS<br />

Gránit-hegyekből vont köré határt.<br />

Határt, amit el nem mozdíthat<br />

senki,<br />

Falat minek az emberkéz nem<br />

árt.<br />

Egy ezredévig éltünk itt e földön,<br />

Az istenkéztől vont határ alatt,<br />

Míg jött a béke és azok,- kik<br />

győztek,<br />

Nagybölcsen új határt alkottanak.<br />

Piros irónnql húzták Trianonban.<br />

'Az Isten nézi, mosolyog és ván-<br />

Előbb-utóbb majd megmutatja<br />

nékik: -<br />

Hogy az Övé az igazi határ.<br />

Dr. Udvardi Erzsébet, Kisbér<br />

Város polgármestere emlékezett<br />

1920. június 4-re. Azon a<br />

napon is esett az eső. Ilyen hasonló<br />

<strong>sz</strong>omorú nap volt, mint<br />

2008. június 4-e. Hasonló volt<br />

a politikai helyzet a maihoz. Az<br />

or<strong>sz</strong>ág végletesen mego<strong>sz</strong>tott<br />

volt, akkor egy ve<strong>sz</strong>tes háború<br />

után. Azon a napon 10 órakor<br />

az egé<strong>sz</strong> or<strong>sz</strong>ágban meg<strong>sz</strong>ólaltak<br />

a harangok, a gyá<strong>sz</strong> harangjai.<br />

Ma mi emlékezünk arra a<br />

napra, arra a kor<strong>sz</strong>akra.<br />

Pongrácz Imréné érzelmekkel<br />

átitatott megemlékezésében a<br />

nemzeti hagyományok, az ősi<br />

magyar kultúra ápolásának<br />

<strong>sz</strong>ükségességéről be<strong>sz</strong>élt.<br />

A Pro Cantata kórus <strong>sz</strong>ép énekei,<br />

és a Szózat közös eléneklése<br />

után Kisbér minden koro<strong>sz</strong>tálya<br />

gyertyákat helyezett el az<br />

emlékmű kövére, emlékezve<br />

nemzetünk egyik leggyá<strong>sz</strong>osabb<br />

napjára.<br />

- Malomsoki -<br />

Értesítés<br />

A Gyöngy<strong>sz</strong>em Óvoda nyári<br />

felújításának, karbantartásának<br />

ideje:<br />

2008. július 7. - augu<strong>sz</strong>tus 4. (4 hét)<br />

Ez idő alatt az óvoda zárva tart.<br />

Nyitás 2008. augu<strong>sz</strong>tus 4-én.<br />

Július 7-14-ig a hántai óvoda fogadja<br />

azokat a gyermekeket, akik <strong>sz</strong>ülei nem<br />

tudják megoldani gyermekük elhelyezését.<br />

Az oda<strong>sz</strong>állításról a <strong>sz</strong>ülőknek kell<br />

gondoskodni. Az igényüket a vezető óvónőnek<br />

kell jelezni.


2008. június-júliusi KISBÉRI ÚJSÁG 11<br />

... Sokat kell majd tanulnom,...<br />

Be<strong>sz</strong>élgetés Tihanyt Dániellel<br />

A Kedves Olvasók a Kisbéri Újság<br />

2008. április-májusi <strong>sz</strong>ámában olvashattak<br />

egy riportot Tihanyi Dánielről.<br />

Malomsoki Fő<strong>sz</strong>erke<strong>sz</strong>tő<br />

Úr be<strong>sz</strong>élgetett vele, és az utolsó<br />

néhány mondata Daninak így<br />

hangzott:<br />

"- Célom az élő zenével, hogy rádiókba<br />

bekerüljek. Szólókarriert -<br />

énekes és produceri- <strong>sz</strong>eretnék.<br />

Szeretnék musical darabokban<br />

énekelni."<br />

Úgy tűnik, hogy ez a terve Daninak<br />

hamarosan megvalósul! Május<br />

közepén ré<strong>sz</strong>t vett egy <strong>sz</strong>ereplő válogatáson<br />

és ... de ne menjünk<br />

ennyire előre!<br />

- Honnan és mikor tudtad meg,<br />

hogy <strong>sz</strong>ereplőket keresnek egy ké<strong>sz</strong>ülő<br />

darabhoz?<br />

- Az egyik unokatestvé-reméknél<br />

ját<strong>sz</strong>ottam éppen, és ő mondta,<br />

hogy az interneten talált egy felhívást,<br />

mi<strong>sz</strong>erint a Magyar Dal<strong>sz</strong>ínház<br />

<strong>sz</strong>ereplőket keres, és válogatást.tartanak<br />

Komáromban.<br />

- Ké<strong>sz</strong>ültél erre ő megmérettetésre,<br />

vagy csak oda "csöppentél" és<br />

le<strong>sz</strong>, ami le<strong>sz</strong>...<br />

- Nem! Határozott céllal mentem -<br />

és látom Danin, hogy ez a lépés valóban<br />

nagyon tudatos lehetett, -<br />

igaz csak egy-két napom volt a ké<strong>sz</strong>ülésre,<br />

de akkor reggeltől estig<br />

gyakoroltam.<br />

- Mit kellett előadni?<br />

- A musical dalaiból kellett vála<strong>sz</strong>tani,<br />

én egy duettet és egy három<strong>sz</strong>ereplős<br />

dalt adtam elő. Ott derült<br />

ki, hogy ki le<strong>sz</strong> a partnerem. Nem<br />

tűnt könnyűnek a feladat, de<br />

megoldottuk...<br />

- ...úgy néz ki nem is akárhogy!<br />

Mondd el Te a Kedves Olvasóknak,<br />

hogy mi lett a vége ennek a<br />

válogatásnak!<br />

- 'Június elején é-mailben értesítettek,<br />

hogy sikerült a megmérettetés,<br />

annyira, hogy én kaptam a fő<strong>sz</strong>erepet...<br />

- Ez kezdetnek azért nem ros<strong>sz</strong>,<br />

sőt nem nagy falat egy kicsit?<br />

Mert, ha ez musical, akkor itt nem<br />

csak énekelni kell tudni, hanem<br />

ját<strong>sz</strong>ani, <strong>sz</strong>íné<strong>sz</strong>nek lenni, prózát<br />

előadni, jeleneteket, <strong>sz</strong>erepeket<br />

életre kelteni!?<br />

- Ez biztosan nem le<strong>sz</strong> könnyű, de<br />

ha lehet ezt mondani, bízom magamban.<br />

Sokat kell majd tanulnom,<br />

70 oldalas a <strong>sz</strong>övegkönyve<br />

ennek a két felvonásos darabnak.<br />

A címe: Will Shakespeare, vagy<br />

amit akartok. A <strong>sz</strong>erzők Bródi János<br />

és Várkonyi Mátyás.- Ők voltak<br />

ott a meghallgatáson is.<br />

Dani egy Szakértő pontosságával<br />

foglalja ös<strong>sz</strong>e röviden, tömören, hogy<br />

véleménye <strong>sz</strong>erint mi is kell egy jó ze-<br />

.nei, <strong>sz</strong>ínpadi produkcióhoz a <strong>sz</strong>íné<strong>sz</strong><br />

ré<strong>sz</strong>éről: olyan ének- tudás, amiben<br />

van tűz, legyen érthető a <strong>sz</strong>öveg, ez nagyon<br />

fontos, és a <strong>sz</strong>íné<strong>sz</strong>i játék.<br />

- Hogyan fogadta a környezeted<br />

ezt az örömhírt?<br />

- Nagyon örültek, apukám meghatódott<br />

mikor megtudta. Szüleimnek<br />

nagyon sokat kö<strong>sz</strong>önhetek<br />

egé<strong>sz</strong> életem során, Apukám sokat<br />

segített nekem azzal, hogy kereste<br />

a lehetőségeket a zenélésre, a közönség<br />

előtti megmutatkozásra is.<br />

- Amikor valaki ilyen jól teljesít,<br />

és lehetősége adódik egy új feladat<br />

az életében, és ráadásul ennyire<br />

fiatal, akkor előfordul, hogy<br />

hirtelen megnő az irigyei <strong>sz</strong>áma,<br />

és az is előfordul, hogy a kezdeti<br />

siker nagyon megváltoztatja az illetőt,<br />

nem tarta<strong>sz</strong> ettől?<br />

- Aki igazi barát, ő<strong>sz</strong>intén velem<br />

örül és <strong>sz</strong>urkol nekem. Ami engem<br />

érint... igyek<strong>sz</strong>em megmaradni<br />

olyannak, amilyen most vagyok.<br />

Örülök annak a lehetőségnek,<br />

hogy tanulhatok majd..., nagyon<br />

<strong>sz</strong>eretnék tanulni, hogy végre megmondják,<br />

- olyanok, akik értenek a<br />

zenéhez, - hogy mi az, amit jól csinálok<br />

és mi az, amin változtatnom<br />

kell. Most nem tanulok énekelni,<br />

hanem saját magam képezem magamat,<br />

de é<strong>sz</strong>re vettem, hogy a válogatásra<br />

ké<strong>sz</strong>ülés alatt és most<br />

gyakorlás közben is már érezni lehet<br />

a fejlődésem <strong>sz</strong>intjeit. A Dal<strong>sz</strong>ínház<br />

berkein belül pedig, énektanár<br />

foglalkozik majd velem.<br />

- A múltkori riportban elhangzott,<br />

hogy vannak saját <strong>sz</strong>erzeményeid<br />

is. ír<strong>sz</strong> <strong>sz</strong>övegeket és zenét is hozzá,<br />

mindig együtt jár ez a kettő?<br />

- Igen. Éneklés és zene<strong>sz</strong>erzés -<br />

egyfk a másikból következik. A<br />

legújabb <strong>sz</strong>erzeményem: Leg<strong>sz</strong>ebb<br />

hazugság című dal, egy hónapig<br />

dolgoztam rajta.<br />

- Mit gondol<strong>sz</strong>, kitől örökölted a<br />

zene iránti tehetségedet? (A vála<strong>sz</strong><br />

megegyezik az én elképzelésemmel.<br />

..)<br />

- Anyai nagymamámnak <strong>sz</strong>ép<br />

hangja van, <strong>sz</strong>eretett énekelni, való<strong>sz</strong>ínű,<br />

hogy tőle...<br />

- Be<strong>sz</strong>élgessünk kicsit a helyi vonatkozású<br />

fellépésekről is! En<br />

sajnos még nem hallottalak, bár<br />

már hallottam Rólad másoktól.<br />

Egy utcában lakunk, ismerjük<br />

egymást lassan 20 éve, és a helyi<br />

sajtóból kell mégis megtudni,<br />

hogy egy leendő híresség bontogatja<br />

<strong>sz</strong>árnyait kisvárosunkban.<br />

(Dani azonban ké<strong>sz</strong>ült.)<br />

- Hoztam egy-két <strong>sz</strong>ámot, ha van<br />

<strong>sz</strong>ámítógéped, felte<strong>sz</strong>em, itt van<br />

nálam pendrive-on...-(hát igen a<br />

technika,) megegyezünk, ha befejeztük<br />

a be<strong>sz</strong>élgetést, meghallgatom<br />

legújabb <strong>sz</strong>erzeményét, - Leg<strong>sz</strong>ebb<br />

hazugság - azóta meghallgattam<br />

már néhány<strong>sz</strong>or, nagyon<br />

<strong>sz</strong>ép, lírai fülbemá<strong>sz</strong>ó dallam<br />

- Nem le<strong>sz</strong>mostanában valamilyen<br />

bemutatkozási lehetőséged<br />

helyi közönség előtt?<br />

- Az utóbbi időben <strong>sz</strong>oktam esküvőkön<br />

énekelni a Polgármesteri<br />

Hivatalban...<br />

- ... és ez hogy tet<strong>sz</strong>ik? A Te korodban<br />

a fiúk az esküvőktől "fáznak<br />

" egy kicsit, nem?!<br />

-. Nekem nagy élmény, <strong>sz</strong>ép a <strong>sz</strong>ertartás,<br />

és nagyon jó vis<strong>sz</strong>ajelzéseket<br />

kapok, ez mindig új lendületet ad, és<br />

megerősít, hogy jó az, amit csinálok.<br />

Szoktam ját<strong>sz</strong>ani kisebb rendezvényeken,<br />

pld. hamarosan le<strong>sz</strong><br />

egy o<strong>sz</strong>tálytalálkozó, ahová hívtak.<br />

A helyi rendezvények programjában<br />

(a hántai falunapon) is kaptam<br />

helyet, ez jó alkalom le<strong>sz</strong> a bemutatkozásra<br />

azt hi<strong>sz</strong>em.<br />

- A TV-ben hallottam, hogy ismét<br />

indul a Mega<strong>sz</strong>tár című tehetségkutató<br />

műsor...<br />

Dani <strong>sz</strong>avamba vág, és már közli is<br />

- Igen, már jelentkeztem!<br />

- Még ey fontos kérdés: mikor<br />

le<strong>sz</strong> a darab bemutatója? Tud<strong>sz</strong><br />

már ré<strong>sz</strong>leteket?<br />

- A próbák hamarosan kezdődnek,<br />

és valamikor augu<strong>sz</strong>tus végén kerül<br />

<strong>sz</strong>ínpadra a produkció. Hogy<br />

hol, pontosan mikor, sajnos még<br />

nem tudom.<br />

- Ígérd meg, hogy amint kiderülnek<br />

ezek a ré<strong>sz</strong>letek, elmondod, és én ezt<br />

mego<strong>sz</strong>tom a Kisbéri Újság valamennyi<br />

olvasójával. Nagyon sok sikert<br />

kívánunk Neked, és <strong>sz</strong>orítunk,<br />

hogy sikerüljön, amit elterveztél!<br />

I. Kele Márta<br />

HALÁSZLÉFŐZŐ -<br />

VERSENY<br />

Az IX. Kisbéri Napok keretében<br />

a Városi Önkormányzat és a Kisbér 70<br />

Horgá<strong>sz</strong>egyesület<br />

2008. július 11-én ( pénteken ) megrendezi a<br />

IX. Kisbéri Halá<strong>sz</strong>léfőző-versenyt<br />

Nevezés: 2008. július 7. 12 óráig<br />

Nevezési díj: 1000,- Ft / csapat<br />

Nevezés: Wass Albert Művelődési Központban<br />

Somogyi Lá<strong>sz</strong>lónénál<br />

Csak a határidőig nevezett csapatok kapnak<br />

halat, kenyeret és tűzifát.<br />

Hely<strong>sz</strong>ín: Kisbéri Park tó (D-K-i ti<strong>sz</strong>tás)<br />

Az Önkormányzat (a támogatók segítségével) biztosítja:<br />

a versenyzőknek (csapatoknak):<br />

1 db (kb.. 1,5-2 kg-os) pontyot,<br />

10 kg tűzifát és<br />

1 db kenyeret,<br />

az Önkormányzat vendégeinek az evőe<strong>sz</strong>közöket<br />

A versenyző biztosítja: halá<strong>sz</strong>lé kocka, apróhal, fű<strong>sz</strong>erek, víz,<br />

bogrács, a<strong>sz</strong>tal, <strong>sz</strong>ékek, poharak, tányérok, e<strong>sz</strong>közök, stb.<br />

A hely kijelölése: 16 óra<br />

Tűzgyújtás, 1 db élőhal és 1 db kenyér kio<strong>sz</strong>tása: 16 óra 10 perc<br />

Szabályok: alapié ké<strong>sz</strong>ítés, hal pucolás csak helyben, bármilyen<br />

halat fel lehet ha<strong>sz</strong>nálni<br />

Eredményhirdetés: Sorsolás 20 órától<br />

Jutalmak: 1-3 helyezett tárgyjutalom, Emléklap<br />

4-6 helyezett Emléklap<br />

A Rendezvény állandó támogatói: Pá<strong>sz</strong>tor Imre, Pá<strong>sz</strong>torné<br />

Nagy Ildikó, Nagy Benedek, Csá<strong>sz</strong>ári pékség, Horváth József,<br />

Erdé<strong>sz</strong>et, Balogh József, Tribu<strong>sz</strong> István, Tribu<strong>sz</strong> Lá<strong>sz</strong>ló, Horgá<strong>sz</strong>egyesület<br />

Kisbér<br />

A verseny közben jótékonysági palacsintasütés le<strong>sz</strong>.<br />

A civil <strong>sz</strong>ervezetek árulják az általuk ké<strong>sz</strong>ített palacsintákat. A<br />

bevételt saját működésükre fordítják.


12 KISBÉRI ÚJSÁG 2008. június-július<br />

Öregfiúk focigála<br />

Manapság dívik a retró. A<br />

Spartacus öregfiúk csapatának<br />

egykori kapitánya, Böröczki<br />

Lajos azonban immáron hatodik<br />

alkalommal hívta meg az<br />

1979-es bajnokcsapat, és az akkori<br />

ificsapat tagjait, valamint a<br />

Spartacusban egykor ját<strong>sz</strong>ott<br />

játékosokat egy barátságos<br />

mérkőzésre, és az azt követő<br />

vacsorára, be<strong>sz</strong>élgetésre, no<strong>sz</strong>talgiázásra.<br />

A buli meccset<br />

minden évben nyár elején rendezik<br />

meg, most éppen május<br />

31 -én volt.<br />

1979-ben egy fiatal, tehetséges<br />

csapat megnyerte a Járási bajnokságot.<br />

A csapat tagjai voltak:<br />

Nemes Lá<strong>sz</strong>ló kapus, Németh<br />

Sándor jobbhátvéd,<br />

Böröczki Lajos söprögető,<br />

Szűcs József beállós, Pá<strong>sz</strong>ti István<br />

balhátvéd, középpályán<br />

Szabó Zoltán, Török Zoltán,<br />

Ródl József és Morvái Imre, a<br />

csatárok pedig Banka Tibor és<br />

Kovács István voltak. Tehát 4-<br />

4-2-es felállásban, ját<strong>sz</strong>ottak,<br />

gyakorlatilag egé<strong>sz</strong> idényben<br />

ezzel a csapattal. Szerepet kapott<br />

még a kapuban Tari József,<br />

a mezőnyben pedig Malomsoki<br />

Miklós, Németh Lajos és Hadnagy<br />

Lajos.<br />

Minden évben hagyomány,<br />

hogy a "kerek" éveseket külön<br />

kö<strong>sz</strong>öntik. Ez ez ében csak<br />

azért maradt el, mert most nem<br />

volt kerek évfordulós. Tavaly 3<br />

játékos is, Pá<strong>sz</strong>ti István, Ródl<br />

József, Németh Lajos, akik<br />

arany plakettet, míg Böröczki<br />

Lajos 60 évesen gyémánt plakettet<br />

kapott.<br />

Talán nem titok, - férfiakról lévén<br />

<strong>sz</strong>ó -, hogy jövőre Hegedűs<br />

Lá<strong>sz</strong>ló, Vaderna Kálmán és<br />

Erdősi Gábor le<strong>sz</strong> 50 éves.<br />

Hagyomány az is, hogy a hajdani<br />

nagy<br />

csapat lehetőleg<br />

együtt ját<strong>sz</strong>ik.<br />

A<br />

csapat ez<br />

évbeni átlagéletkora<br />

meghaladta<br />

az<br />

ötven évet. Hozzájuk képest fiatalok<br />

az ellenfelek, akiket általában<br />

aktív játékosok is erősítenek.<br />

A meccset mindenki komolyan<br />

ve<strong>sz</strong>i, - ez lát<strong>sz</strong>ott ismét<br />

a bemelegítésen -, de egymásra<br />

azért nagyon vigyáznak.<br />

Minden évben eljönnek az egykori<br />

csapattársak közül többen,<br />

akik inkább a lelátóról no<strong>sz</strong>talgiáznak.<br />

Most Baranyai Gábor<br />

és Malomsoki Miklós <strong>sz</strong>urkolt<br />

a pálya <strong>sz</strong>éléről egykori csapattársaknak.<br />

Eljönnek találkozni,<br />

ját<strong>sz</strong>ani Csá<strong>sz</strong>árról, Tatabányáról,<br />

Balatonfüredről, Á<strong>sz</strong>árról.<br />

A mérkőzés végeredménye-tulajdonképpen<br />

nem fontos, de a<br />

(futball) történeti hűség kedvé-<br />

ért a góllövők neveit és egy-két<br />

érdekességét jegyeztünk fel:<br />

Az első nagy helyzetet az első<br />

percben a "fiatalok" hagyták ki,<br />

amire a 2. percben Ródl József<br />

(Kese) góllal vála<strong>sz</strong>olt. 1:0 az<br />

Öregfiúknak. Ezután beindult a<br />

fiatalok gólgyára. Jaross Lá<strong>sz</strong>ló<br />

(Nyu<strong>sz</strong>i) egyenlített. 1:1 az állás,<br />

majd Jáki Tamás a fiataloknak<br />

előnyt <strong>sz</strong>erzett. 1:2. Egyik<br />

kapuban Windisch Péter "fiatalok",<br />

a másikban Hadnagy Péter<br />

Öregfiúk (Menyus), állt.<br />

Mindkét kapus villantott egykori<br />

tehetségéből, de Menyus<br />

<strong>sz</strong>inte mindent fogott. Több<br />

ziccert védett, aminek kö<strong>sz</strong>önhetően<br />

lett ez a félidei eredmény.<br />

(Vagy nem ez?)<br />

A második félidőben a fiatalok<br />

beerősítettek. Morvái Gábor<br />

(kis Rici) lőtt két gólt egymás<br />

után. Az 1:4 nem maradt sokáig,<br />

mert Hegedűs Lá<strong>sz</strong>ló<br />

(Popey) parádézott és gólt lőtt.<br />

2:4-el már mentek volna zuhanyozni<br />

- és enni-inni - a fiatalok,<br />

de Ródl Józsefnek ismét<br />

elsült a lába. Két<strong>sz</strong>er is. A 4:4-<br />

es végeredmény barátságos<br />

mérkőzéshez méltó.<br />

A mérkőzés után a Ferenczi József<br />

által üstben főzött gulyás<br />

és a hűtött sör, házi bor mindenkinek<br />

ízlett.<br />

A "mag" éjfélig kitartott, a régi<br />

<strong>sz</strong>ép időkre mindenki <strong>sz</strong>ívesen<br />

emlékezett. Be<strong>sz</strong>élgetéssel, nótával<br />

elröppent az idő.<br />

Az Öregfiúk csapat 1984-ben<br />

alakult, tehát jövőre le<strong>sz</strong> 25<br />

éves.<br />

A Spartacus jövőre le<strong>sz</strong> 50<br />

éves. Ebből az alkalomból tervben<br />

van egy könyvecske kiadása.<br />

A kiadványba bekerülnek<br />

képek, történetek, csapatös<strong>sz</strong>eállítások<br />

az elmúlt fél<strong>sz</strong>áz e<strong>sz</strong>tendőből.<br />

- Soki -<br />

V. HANTÁI VIGASSÁGOK<br />

2008. JÚNIUS 28. (SZOMBAT)<br />

MEGHÍVÓ<br />

PROGRAMOK:<br />

Horgá<strong>sz</strong>verseny a hántai tónál<br />

Kerékpáros ügyességi verseny.<br />

Falu vacsora<br />

Műsorok:<br />

16 óra 30 Mazsorett táncosok bemutatója<br />

17 órakor A kisbéri Gyermek-néptánc<br />

Együttes műsora<br />

17 óra 30 Hip-Hop Együttes Kisbérről<br />

18 óra Dömök Kri<strong>sz</strong>tina műsora<br />

18 óra 30 BaRock együttes műsora<br />

19 órától Tombola sorsolás<br />

Folyamatos programok:<br />

- sakk<strong>sz</strong>imultán<br />

- póni simogatás és lovaglás gyerekeknek<br />

- baranta bemutató<br />

- or<strong>sz</strong>ágos patkoló kovács mester<br />

bemutatója<br />

20 órától LL Junior és együttesének<br />

műsora<br />

20 óra 45' Pap Rita és Bodnár <strong>Attila</strong><br />

műsora<br />

Tihanyi Dániel <strong>sz</strong>órakoztatja a<br />

vendégeket<br />

Mindenkit <strong>sz</strong>eretettel vár Hanta<br />

Ré<strong>sz</strong>önkormányzata.


2008. június-július KISBÉRI ÚJSÁG<br />

13


14 KISBÉRI ÚJSÁG<br />

2008. június-július<br />

APRÓHIRDETÉS<br />

Raktárhelyiség kiadó<br />

A Városigazgatóság kezelésében lévő 300 m 2 alapterületű fedett, villamos<br />

árammal ellátott raktárhelyiség kedvező áron kiadó. Érdeklődni lehet:<br />

Városigazgatóság, Kisbér, Perczel Mór u. 40. Telefon: 06-34/552-006<br />

vagy 06-20/5741-567<br />

A Nakor Kft. Komárom és<br />

Tata után Kisbér,<br />

Nagyigmánd, Bábolna és<br />

környékein megkezdi<br />

konténeres hulladék<strong>sz</strong>állítását!<br />

- Építési törmelék<br />

- Kommunális és lomhulladék<br />

- Ipari hulladékok<br />

- 4m 3 és 6m 3 konténerek<br />

Közületeknek és magán<strong>sz</strong>emélyeknek A LEGJOBB<br />

ÁRON!<br />

NAKOR KFT.<br />

Tel.: 06/30-9478-211 34/540-453


2008. június-júliusi KISBÉRI ÚJSÁG 15<br />

Szeretne elutazni?<br />

Görög <strong>sz</strong>igetek: Kefalónia 8 nap/ 7 éj repülővel,apartmanban<br />

Ré<strong>sz</strong>vételi díj: 39.900 Ft/fő<br />

Tartalmazza: a repülő, a <strong>sz</strong>állás, tran<strong>sz</strong>fer, idegenvezetés költségét<br />

Külön fizetendő: reptéri illeték, üzemanyag pótdíj, biztosítás<br />

Minden héten akciós utak!<br />

Egyhetes nyaralások:<br />

Sárvár: 41.000 Ft/fő, Csopak: 31.000 Ft/fő,<br />

Balatonfüred: 31.200 Ft/fő, Gyula: 44.600 Ft/fő<br />

Balatonlelle: 41.000 Ft/fő, Bükfürdő: 49.000 Ft/fő<br />

Kehidakustány: 47.000 Ft/fő<br />

és sok-sok más üdülőhelyen<br />

Üdülési csekkel is fizetheti nyaralását.<br />

Kisbér Tourist Utazási Iroda<br />

Telefon: 352-700 és 06/30/217-8722<br />

Kisbér Széchenyi u. 2. Tel.: 34/354-42<br />

NYÁRI AKCIÓS AJANLATAINK:<br />

- dioptriás nap<strong>sz</strong>emüveg lencsék, teljes UV védelemmel, - Ajándék akciónkról érdeklődjön<br />

az üzletben.<br />

- TRANSITIONS fényre sötétedő <strong>sz</strong>emüveglencsék - 20% engedménnyel,<br />

- DRIVE .WEAR forradalmian új'polarizált fényre sötétedő <strong>sz</strong>emüveglencse, minden<br />

időjárási körülményben a legkényelmesebb litásélmény. • '•*"<br />

Nap<strong>sz</strong>emüvegek nagy vála<strong>sz</strong>tékban.<br />

- UV védelem, - polár<strong>sz</strong>űrő, - optikai pontosság<br />

V<br />

EGÉSZSÉGBIZTOSfTÁSi KÁRTYA ELFOGADÓHELY<br />

Apró<br />

Eladó Kisbéren 1085 rrr-es zártkert telek 380-as villannyal, víz, gáz a<br />

mellette lévő telken. Érd.: 06-20/311-9287 Perczel M. u. 40.<br />

Sinkó Tiborné gyógymas<strong>sz</strong>őr 34/352-728<br />

Malomsoki Ingatlaniroda - Értékbecslés, ingatlanközvetítés<br />

Kisbér Rákóczi F. u. 30. Tel: 34/353-363 30/9274-708<br />

Megbízható, leinformálható bébi<strong>sz</strong>ittert keresek <strong>sz</strong>eptembertől 7 éves<br />

gyermekem mellé heti 2-3 alkalomra 16-19 óráig.<br />

Lová<strong>sz</strong> Ildikó 20/439-0897<br />

Kedves<br />

Vendégeink!<br />

Ti<strong>sz</strong>telettel<br />

tájékoztatjuk<br />

Önöket, hogy a<br />

BAKONY<br />

ÉTTEREM -ben<br />

melegétel vásárlási utalványokat elfogadjuk.<br />

S0DEX MELEGÉTEL, ENNIKÉK,<br />

ACC0R SERVIS<br />

Vállaljuk rendezvények, o<strong>sz</strong>tálytalálkozók<br />

lebonyolítását.<br />

Esküvői rendezvények ára: 2500,-R/fő<br />

Hidegtálakra rendelést felve<strong>sz</strong>ünk.<br />

Üdülési csekket elfogadunk!<br />

Telefon: 34/353-905, vagy 06-20/353-9694<br />

Továbbra is várjuk kedves vendégeinket.<br />

házasságot kötöttek<br />

Szabó Pál és Fodor Beáta<br />

Forrai Gábor és Ő<strong>sz</strong> Kíra Ilona<br />

Forgács Zoltán és Elekes Viktória<br />

Balassa Bálint és Vida Noémi<br />

Neumayer Miklós és Horváth Andrea<br />

Szabadkai <strong>Attila</strong> Gábor és Pető Judit<br />

Születtek<br />

Kálmán Antal és Magyar Aranka<br />

fia Dávid<br />

Molnár Gábor és Kraü<strong>sz</strong> Aranka<br />

fia Marcell<br />

Szloboda Norbert és Nagy Kri<strong>sz</strong>tina<br />

lánya Dorka<br />

Kiss Tibor és Ru<strong>sz</strong>in Mónika<br />

fia Szabolcs<br />

Elhunytak:<br />

Kiss István János <strong>sz</strong>ül. 1936<br />

Horváth Gábor József <strong>sz</strong>ül. 1928<br />

Beke Zsigmondné <strong>sz</strong>ül. Bíró Margit 1921<br />

Meggyesi József <strong>sz</strong>ül. 1940<br />

Kühár Péter <strong>sz</strong>ül. 1945<br />

Felker Lá<strong>sz</strong>ló <strong>sz</strong>ül. 1920<br />

Lakatos Lajosné <strong>sz</strong>ül. Zsolnai Valéria 1927


16 KISBÉRI ÚJSÁG 2008. június-július<br />

horgá<strong>sz</strong>verseny ré<strong>sz</strong>tvevői<br />

Gyermeknapi<br />

bakonyos fellépői<br />

Trianon évfordulóján Dr. Udvardi Erzsébet polgármester<br />

idézte fel a döntés hátterét, következményeit<br />

Kertavató ünnepség <strong>sz</strong>ervezői, Hegedűs Pál és Méreti János,<br />

Mocher Imre és Dákai József társaságában<br />

Öregfiúk focigála ré<strong>sz</strong>tvevői<br />

"A gyerekek ragyogó <strong>sz</strong>eme, arca, tettreké<strong>sz</strong>sége, aktivitása,<br />

viselkedése elárulta, hogy célba találtunk. Ez a legfontosabb."<br />

Fejes Zoltánné<br />

Az erdei táborban az első nap egyik nagy élménye volt a bobpálya

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!