05.11.2014 Views

A kritikai gondolkodás fejlesztése - pedtamop412b.pte.hu - Pécsi ...

A kritikai gondolkodás fejlesztése - pedtamop412b.pte.hu - Pécsi ...

A kritikai gondolkodás fejlesztése - pedtamop412b.pte.hu - Pécsi ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A magyarországi RWCT-trénerek konferencia-előadásai<br />

BALOGH Lászlóné – IMRE Lászlóné: Az RWCT program bemutatása, előadássorozat az Olvasás éve<br />

alkalmából könyvtárosok és pedagógusok számára, Nyíregyháza, 2001, október-december.<br />

BALOGH Lászlóné: A néprajz tanítása RWCT-s szemlélettel, előadás a Mit ér az ember, ha olvasó? HUNRA<br />

Konferencián, Kaposvár, 2001, április.<br />

BALOGH Lászlóné: A néprajztanítás módszertani kérdései, előadás, Apáczai napok, Győr, 2000, október.<br />

BALOGH Lászlóné: Tanulni tanítunk, előadás, Apáczai napok, Győr, 2001.<br />

BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla – PRISKINNÉ RIZNER Erika: Az olvasás<br />

mint az interaktív és reflektív tanulás eszköze, előadás a Mit ér az ember, ha olvasó? HUNRA konferencián,<br />

Kaposvár, 2001, április.<br />

BÁRDOSSY Ildikó - DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla – PRISKINNÉ RIZNER Erika –<br />

TRATNYEK Magdolna: From Knowledge Accumulation to Personal Development: How to Get Learners<br />

Personally Involved in Their Educational process, in: How to Develop Individual Curricula in Productive<br />

Learning. IPLE 12 th International Seminar, Pécs–Harkány, 2000, október.<br />

BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla – PRISKINNÉ RIZNER Erika: Olvasási<br />

stratégiák és technikák a tanárjelöltek szakmai felkészülésében, előadás az Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés<br />

HUNRA konferencián, Debrecen, 2002, április.<br />

BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit –PETHŐNÉ NAGY Csilla – PRISKINNÉ RIZNER Erika: Az interaktív<br />

és reflektív tanulás lehetőségei a tanárképzésben, előadás a Tanárképzés és tudomány Országos Tudományos és<br />

Módszertani Konferencián, Budapest, 2000. augusztus.<br />

BARTHA Jánosné: Szövegfeldolgozási technikák a szövegértés szolgálatában, előadás, Apáczai napok, Győr,<br />

2001.<br />

BUDAI Júlia – FÁBIÁNNÉ PÁGER Anna - PÁGER Margit: Mit adott nekünk, tanároknak az RWCT?, előadás<br />

a Mit ér az ember, ha olvasó? HUNRA konferencián, Kaposvár, 2001, április.<br />

BUDAI Júlia –PÁGER Anna – PÁGER Margit: What did RWCT GIVE U sas Teachers?, előadás RWCT<br />

konferencián, Brassó, Románia, 2001, június.<br />

BUDAI Júlia: Orosz olvasás tanítása főiskolásoknak, előadás az Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés HUNRA<br />

konferencián, Debrecen, 2002, április.<br />

CSERHALMI Zsuzsa: Olvasási stratégiák oktatása az irodalomtanításban, előadás a Mit ér az ember, ha<br />

olvasó? HUNRA konferencián, Kaposvár, 2001, április.<br />

DUDÁS Margit: A kooperatív tanulás lehetőségei a hallgatók nézeteinek feltárásában, in: Változó iskola,<br />

változó pedagógus szerepek, Thüringiai – Magyar Pedagógusképző Intézetek Nemzetközi Konferenciája<br />

kötetben, Eger, 2001, 75-88. o.<br />

F. HEGYI Mariann: Írás és szövegértés, előadás az Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés HUNRA konferencián,<br />

Debrecen, 2002, április.<br />

FÁBIÁNNÉ PÁGER Anna: Az RWCT alkalmazása a napi gyakorlatban a 6-10 éves korúak olvasástanításában,<br />

előadás az Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés HUNRA konferencián, Debrecen, 2002, április.<br />

IMRE Lászlóné: RWCT-s technikák az anyanyelvi tantárgypedagógia oktatásában, előadás, Apáczai napok,<br />

Győr, 2001.<br />

IVÁNNÉ BODÓ Veronika – KOCSIS Tiborné: Hangalak és jelentés tanításának egymásra épülés az alsó és<br />

felső tagozatban, előadás, Apáczai napok, Győr, 2001, október.<br />

IVÁNNÉ BODÓ Veronika: RWCT-s eljárások a meseelemzésben felső tagozaton, előadás az Olvasásfejlesztés –<br />

pedagógusképzés HUNRA konferencián, Debrecen, 2002, április.<br />

KOCSIS Tiborné: A folyamat-alapú olvasás tantárgyközi lehetőségei, előadás az Olvasásfejlesztés –<br />

pedagógusképzés HUNRA konferencián, Debrecen, 2002, április.<br />

KOCSIS Tiborné: Hatékony szövegbefogadás RWCT-technikák ötvözésével, előadás a Mit ér az ember, ha<br />

olvasó? HUNRA konferencián, Kaposvár, 2001, április.<br />

MAGYAR István: RWCT speciális kollégium az Eszterházy Károly Főiskolán, előadás a Mit ér az ember, ha<br />

olvasó? HUNRA konferencián, Kaposvár, 2001, április.<br />

PÁGER Margit: Integrálás, komplexitás, tudatosítás. Az RWCT filozófiájának alapelvei az alternatív pedagógiák<br />

olvasástanításában, előadás az Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés HUNRA konferencián, Debrecen, 2002,<br />

április.<br />

TÓTH Beatrix: Az értő olvasás fejlesztése változatos technikákkal, előadás az Olvasástanítás, olvasásfejlesztés,<br />

hátránykompenzálás, Olvasás Éve Programiroda és Hunra konferencián, Budapest, 2002, március.<br />

381

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!