05.11.2014 Views

A kritikai gondolkodás fejlesztése - pedtamop412b.pte.hu - Pécsi ...

A kritikai gondolkodás fejlesztése - pedtamop412b.pte.hu - Pécsi ...

A kritikai gondolkodás fejlesztése - pedtamop412b.pte.hu - Pécsi ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A magyarországi RWCT-trénerek konferencia-előadásai

BALOGH Lászlóné – IMRE Lászlóné: Az RWCT program bemutatása, előadássorozat az Olvasás éve

alkalmából könyvtárosok és pedagógusok számára, Nyíregyháza, 2001, október-december.

BALOGH Lászlóné: A néprajz tanítása RWCT-s szemlélettel, előadás a Mit ér az ember, ha olvasó? HUNRA

Konferencián, Kaposvár, 2001, április.

BALOGH Lászlóné: A néprajztanítás módszertani kérdései, előadás, Apáczai napok, Győr, 2000, október.

BALOGH Lászlóné: Tanulni tanítunk, előadás, Apáczai napok, Győr, 2001.

BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla – PRISKINNÉ RIZNER Erika: Az olvasás

mint az interaktív és reflektív tanulás eszköze, előadás a Mit ér az ember, ha olvasó? HUNRA konferencián,

Kaposvár, 2001, április.

BÁRDOSSY Ildikó - DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla – PRISKINNÉ RIZNER Erika –

TRATNYEK Magdolna: From Knowledge Accumulation to Personal Development: How to Get Learners

Personally Involved in Their Educational process, in: How to Develop Individual Curricula in Productive

Learning. IPLE 12 th International Seminar, Pécs–Harkány, 2000, október.

BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla – PRISKINNÉ RIZNER Erika: Olvasási

stratégiák és technikák a tanárjelöltek szakmai felkészülésében, előadás az Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés

HUNRA konferencián, Debrecen, 2002, április.

BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit –PETHŐNÉ NAGY Csilla – PRISKINNÉ RIZNER Erika: Az interaktív

és reflektív tanulás lehetőségei a tanárképzésben, előadás a Tanárképzés és tudomány Országos Tudományos és

Módszertani Konferencián, Budapest, 2000. augusztus.

BARTHA Jánosné: Szövegfeldolgozási technikák a szövegértés szolgálatában, előadás, Apáczai napok, Győr,

2001.

BUDAI Júlia – FÁBIÁNNÉ PÁGER Anna - PÁGER Margit: Mit adott nekünk, tanároknak az RWCT?, előadás

a Mit ér az ember, ha olvasó? HUNRA konferencián, Kaposvár, 2001, április.

BUDAI Júlia –PÁGER Anna – PÁGER Margit: What did RWCT GIVE U sas Teachers?, előadás RWCT

konferencián, Brassó, Románia, 2001, június.

BUDAI Júlia: Orosz olvasás tanítása főiskolásoknak, előadás az Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés HUNRA

konferencián, Debrecen, 2002, április.

CSERHALMI Zsuzsa: Olvasási stratégiák oktatása az irodalomtanításban, előadás a Mit ér az ember, ha

olvasó? HUNRA konferencián, Kaposvár, 2001, április.

DUDÁS Margit: A kooperatív tanulás lehetőségei a hallgatók nézeteinek feltárásában, in: Változó iskola,

változó pedagógus szerepek, Thüringiai – Magyar Pedagógusképző Intézetek Nemzetközi Konferenciája

kötetben, Eger, 2001, 75-88. o.

F. HEGYI Mariann: Írás és szövegértés, előadás az Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés HUNRA konferencián,

Debrecen, 2002, április.

FÁBIÁNNÉ PÁGER Anna: Az RWCT alkalmazása a napi gyakorlatban a 6-10 éves korúak olvasástanításában,

előadás az Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés HUNRA konferencián, Debrecen, 2002, április.

IMRE Lászlóné: RWCT-s technikák az anyanyelvi tantárgypedagógia oktatásában, előadás, Apáczai napok,

Győr, 2001.

IVÁNNÉ BODÓ Veronika – KOCSIS Tiborné: Hangalak és jelentés tanításának egymásra épülés az alsó és

felső tagozatban, előadás, Apáczai napok, Győr, 2001, október.

IVÁNNÉ BODÓ Veronika: RWCT-s eljárások a meseelemzésben felső tagozaton, előadás az Olvasásfejlesztés –

pedagógusképzés HUNRA konferencián, Debrecen, 2002, április.

KOCSIS Tiborné: A folyamat-alapú olvasás tantárgyközi lehetőségei, előadás az Olvasásfejlesztés –

pedagógusképzés HUNRA konferencián, Debrecen, 2002, április.

KOCSIS Tiborné: Hatékony szövegbefogadás RWCT-technikák ötvözésével, előadás a Mit ér az ember, ha

olvasó? HUNRA konferencián, Kaposvár, 2001, április.

MAGYAR István: RWCT speciális kollégium az Eszterházy Károly Főiskolán, előadás a Mit ér az ember, ha

olvasó? HUNRA konferencián, Kaposvár, 2001, április.

PÁGER Margit: Integrálás, komplexitás, tudatosítás. Az RWCT filozófiájának alapelvei az alternatív pedagógiák

olvasástanításában, előadás az Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés HUNRA konferencián, Debrecen, 2002,

április.

TÓTH Beatrix: Az értő olvasás fejlesztése változatos technikákkal, előadás az Olvasástanítás, olvasásfejlesztés,

hátránykompenzálás, Olvasás Éve Programiroda és Hunra konferencián, Budapest, 2002, március.

381

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!