Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

raba.hu

Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

Cyan Magenta Yellow Black

1 oldal

A Rába Jármûipari Holding lapja

■ LXII. évfolyam 3. szám ■ 2010. március ■ www.raba.hu

Miniszterelnök

Katonai minôsítô

vizsgálatok

10. oldal

a Rábánál

2–3. oldal

Március elsô felében zajlottak

a H18.240DAE-

102 tehergépkocsi katonai

minôsítô vizsgálatai a Rábaringen

és a KTI-TÜV

Nord Kft. vizsgálóállomásán.

A vizsgálatokról kérdeztük

Szabó János irányító

tervezôt.

Új kompetencia:

irányított elhûtési

technológia

4–5. oldal

A melegalakítás hômérsékletérôl

történô „irányított

elhûtéssel” bizonyos acél

alapanyagokból készült termékeknél

megfelelô mechanikai

(szilárdság, keménység)

és metallográfiai

(szövetszerkezet, szemcsenagyság)

jellemzôk érhetôk

el, állíthatóak be.

Személyi változás a

Jármû Kft. konstrukciós

szervezete élén

12. oldal

Lukáts András, a Jármû

Kft. konstrukcióvezetôje

április 1-jén nyugdíjba

vonul. A szakembert rábás

pályafutásáról kérdeztük.


Cyan Magenta Yellow Black

2 oldal

2 Holding

BAJNAI GORDON SZERINT KISEBB BÜROKRÁCIÁRA VAN SZÜKSÉGE MAGYARORSZÁGNAK

Miniszterelnöki látogatás

a Rábánál

Bajnai Gordon miniszterelnök március 4-

én Gyôrbe látogatott. Miután a Széchenyi

István Egyetemen megnézte az intézmény

nagyrészt európai uniós és állami forrásból

megvalósuló fejlesztéseit, a Rába Jármûipari

Holding Nyrt.-nél Pintér István elnök-vezérigazgatóval

tárgyalt. A találkozó érdekessége

volt, hogy a kormányfô az évtized elején a

cég igazgatósági tagjaként tevékenykedett, amit

szóba is hozott a beszélgetésen.

Pintér István prezentációjában kiemelte:

a cég valamennyi stratégiai piacán jelentôs

visszaesést élt meg tavaly, ennek ellenére

mindhárom üzletág megôrizte nyereségességét.

Mindezt úgy érték el, hogy nem kényszerültek

érdemi létszámcsökkentésre, és 2,5

milliárdos beruházási programot hajtanak

végre, részben uniós támogatással. A vezérigazgató

elmondta azt is, hogy a céget nemzetközi

élvonalbeli beszállítóvá tették, amely

olyan partnereknek gyárt, mint a John Deere,

a Claas, a Scania vagy a Volvo.

Megjegyezte azt is, hogy 2009-rôl „sok jót

nem lehet elmondani, csak hogy túl vagyunk

rajta”. Elôadásából kiderült, hogy a Rába forgalma

340-rôl 170 millió dollárra esett, a

kamat- és adófizetés, tôketörlesztés és amortizáció

elôtti eredmény (EBITDA) ugyanakkor

két százalékponttal javult. Pintér István

szerint ez óriási eredmény.

Bajnai Gordon azt hangoztatta: kormánya

tevékenysége részben azt célozta, hogy a nyugatról

keletre vándorló iparágak közül megállítsanak

olyanokat, amelyek hasznosak az országnak

és hagyományokkal rendelkeznek

nálunk. Ezek között említette a jármû-, az

elektronikai, az informatikai és a gyógyszeripart,

valamint a logisztikát, megjegyezve,

hogy ez utóbbihoz különösen jók Magyarország

adottságai. Emellett a bürokrácia csökkentésére

tett intézkedéseikrôl beszélt, mert

„a hazai vállalkozásoknak kétszer annyit kell

adminisztratív terhekre fordítaniuk, mint

nyugat-európai versenytársaiknak”.

A kormányfô célként fogalmazta meg, hogy

„olyan növekedésnek ágyazzunk meg, amely

évrôl évre két százalékkal meghaladhatja az

Európai Unió átlagos növekedését”. „Én

abban bízom, hogy a következô években egymást

követô kormányok azon a következetes,

józanész-alapú pályán mennek tovább, amelyet

a válság végre kikényszerített Magyarországból,

mivel ez a felzárkózás, a gyarapodás

és az euró bevezetésének útja” – mondta.

A miniszterelnök a Rába fôépületében interjút

adott a Kisalföld megyei napilapnak.

Ebben többek között azt nyilatkozta: a független

elemzôk mind azt állítják, hogy Magyarország

az elmúlt egy évben stabilizálta helyzetét.

„Most, a görög válság közepén, amikor

az egész eurózóna recseg-ropog, a forint még

erôsödött is. A jegybanki alapkamat az elmúlt

húsz évben soha nem volt olyan alacsony,

mint jelenleg. A Magyarország kockázatát

kifejezô nemzetközi biztosítási díj harmada

sincs a 2009 elejinek. A bizalom viszszatérése

egyértelmû” – fogalmazott a lapnak

Bajnai Gordon.


Cyan Magenta Yellow Black

3 oldal

Holding 3

A Rába felmondással

megszüntette az Engellel

kötött hosszú távú

ingatlanszerzôdést

A Rába Jármûipari Holding Nyrt. a szerzôdésben kikötött felmondási

okokra hivatkozva felmondta az Engellel 2002-ben kötött ingatlanfejlesztési

együttmûködési és elôszerzôdést. A felmondás következtében

a Gyôr központi részén fekvô, a Rába tulajdonában álló

és érvényes rendezési tervvel rendelkezô 43 hektár – nem számítva

a már értékesített 2,6 hektárt – a jövôbeni ingatlanfejlesztés szempontjából

szabad rendelkezésû terület. A társaság széles körben vizsgálja

a potenciális hasznosítási lehetôségeket.

A Rába döntését arra alapozta, hogy az Engel szerzôdéses kötelezettsége

ellenére az elsô fázist követôen nem kezdett újabb fázist,

és nyilvánvalóvá vált, hogy a projekt belátható és ésszerû határidôn

belül nem valósulhat meg. A mostani szerzôdésfelmondás

mellett a Rába továbbra is fenntartja a megkezdett fejlesztésekkel

kapcsolatos követeléseit az ingatlanfejlesztôvel szemben, és bízik

abban, hogy a még el nem készült épület befejezésre, a lakások átadásra

kerülnek és a fejlesztés során felmerült problémákat az

Engel mielôbb rendezni tudja.

A Rába célja továbbra is az, hogy a tulajdonában lévô, nagy értékû

ingatlanállományt optimális feltételek mellett hasznosítsa. A

Rába tulajdonában lévô, a városközpont tôszomszédságában fekvô

terület továbbra is jelentôs értéket képvisel. A Rába – ennek az értéknek

a megôrzését szem elôtt tartva – olyan megoldásban érdekelt,

amely ezt az adottságot minél hatékonyabban, idôkényszer nélkül

képes kihasználni.

A Rába értékesíti

a Busch-Rába Öntöde

Kft.-ben meglévô

kisebbségi részesedését

A két társaság megállapodása értelmében a Rába Nyrt. a németországi

BPW Bergische Achsen KG.

(továbbiakban BPW) számára értékesíti

a Busch-Rába Öntöde

Kft.-ben meglévô kisebbségi részesedését.

A BPW az öntöde másik

tulajdonosának, az M. Busch

GmbH-nak is többségi tulajdonosa.

A Rába azt követôen döntött arról, hogy értékesíti

a közös vállalatban meglévô 25,5 százalékos részesedését,

hogy lezárult az öntöde kapacitásbôvítését és technológiai

fejlesztését célzó értéknövelô program. A társaság döntése

teljes mértékben megfelel annak a stratégiai törekvésnek,

amely a kulcstevékenységekre való koncentrálást tûzi ki célul,

a fô tevékenységhez nem tartozó eszközök értékesítésébôl

származó forrásokat pedig stratégiai fejlesztési projektek végrehajtására

fordítja.

A megállapodás értelmében az ügylet nagyságáról és a tranzakció

egyéb részleteirôl a felek nem nyilatkoznak.

A tranzakció semmilyen módon nem érinti a felek között

fennálló stratégiai együttmûködést. Az öntöde – a megkötött

általános keretszerzôdés alapján – továbbra is minôségi

öntvényekkel látja el a Rábát, a gyôri társaság pedig kovácsolt

futómûalkatrészekkel a BPW hazai és nyugat-európai

üzemeit.


Cyan Magenta Yellow Black

4 oldal

4

Futómû Kft.

Új kompetencia: irányított

elhûtési technológia kifejlesztése

és bevezetése a kovácsüzemben

Amelegalakítás hômérsékletérôl

történô „irányított elhûtéssel”

bizonyos acél alapanyagokból készült

termékeknél megfelelô mechanikai

(szilárdság, keménység) és metallográfiai

(szövetszerkezet, szemcsenagyság)

jellemzôk érhetôk el, állíthatóak be. Az

így kezelt acélgyártmányok szilárdsági

jellemzôi megegyeznek, közel azonosak

az energiaigényes és költséges nemesítéssel

elérhetô jellemzôkkel. Ez az eljárás

a Rába szakemberei elôtt régebb óta

ismert. Készültek kisebb tanulmányok,

próbagyártások több-kevesebb sikerrel

a múltban is.

A DARAB HÔMÉRSÉKLET-ELOSZTÁSÁT

MUTATÓ HÔKAMERÁS FELVÉTEL.

A kovácsmelegbôl történô irányított

elhûtéssel kezelés eredményessége

érdekében speciális, úgynevezett kiválásos

keményedésre hajlamos acélokra

van szükség. Ezen acélok kifejlesztése,

tömeges elterjedése az utóbbi idôben

vett kedvezô fordulatot. Mind többen

figyeltek fel az eljárásban rejlô lehetôségekre.

A Rába szakembereit a ZF kereste

meg bolygótartó kovácsolása céljából.

Ezek a bolygótartók a ZF által kifejlesztett

speciális acél alapanyagból készülnek, és

szilárdságukat irányított elhûtéssel érik el. A

vállalhatóság feltétele volt az irányított elhûtés

feltételeinek megteremtése a Rába kovácsüzemében.

A feltételek megteremtésére külön

projekt indult.

Az irányított elhûtés lényege, hogy a bolygótartó

készre sajtolásának befejezô, sorjázó

mûvelete után a még magas hômérsékletû,

ausztenites állapotban lévô elôgyártmányok

rákerülnek egy speciális hûtôszalagra, ahol a

szalag elsô szakaszán intenzív hûtésnek vannak

kitéve. Ahhoz, hogy a szalagra kerülô

darabok hômérséklete mindig közel azonos legyen,

ütemes gyártásra van szükség. Az alakítás

hômérséklete csak kis tûrésmezôn belül ingadozhat.

Fontos szempont még az is, hogy az

alakítás utolsó mûvelete után a darabok hûtése

minél elôbb elkezdôdjön.

A bolygótartók kovácsolásának, irányított

elhûtésének megvalósításához két alapvetô

szempontot kellett figyelembe vennünk:

1. A ZF 59 (38MnVS6) specifikáció szerinti

alapanyag egy speciális alapanyag. Ez az

alapanyag a fô ötvözôkön kívül mikroötvözô

elemeket is tartalmaz. Ezek a mikroötvözôk a

kovácsmelegbôl történô irányított elhûtés

ELHÛTÔ PÁLYA DARABOKKAL.

alatt fém-nitridek formájában kiválnak és

együtt fejtik ki szilárdságnövelô hatásukat az

elhûtés sebességének függvényében kialakuló

perlites-ferrites szövetszerkezettel. Minél

erôsebb a hûtés, annál magasabb szilárdsági

tartomány érhetô el. A hûtés erôsségének

határt szab a megmunkálhatóságot rontó bainit

megjelenése. Túl gyenge hûtéssel viszont

a szilárdsági jellemzôk teljesíthetôsége kerülhet

veszélybe. A kísérletek során nagyon pontosan

kellett meghatározni azt az optimális hûtési

intenzitást, amellyel a kívánt mechanikai

és metallográfiai jellemzôk megfelelôek és

reprodukálhatók a kovácsdarab vastag és vékony

szelvényeiben egyaránt.

2. A másik nagy kihívás volt a megfelelô szabályozható

hûtés megvalósítása. Ehhez egy

speciális, egyedileg tervezett elhûtô szalagra

volt szükség. Az elhûtô szalag elsô szakaszát el

kellett látni szabályozható fúvott levegôs rendszerrel.

Fontos követelmény volt a szalag sebességének

szabályozhatósága is.

A szalag hûtési intenzitása két módon változtatható:

A) a szalag sebességének módosításával,

ekkor hosszabb ideig tartózkodnak a

darabok a szalag fúvott levegôvel átjárt részén;

B) a levegô mennyiségének változtatásával,

melynek mennyiségi elosztása a rendszerbe

beépített sublerekkel lehetséges.

A kísérleti gyártások során meghatározták

az optimális szalagsebességet és a fúvott levegô

megosztási mennyiségét. Az optimális hûtésintenzitás

meghatározásához a Rába saját

hôkamerával végzett vizsgálati eredményeit

használták fel. A projekt során meghatározták

azokat a gyártási, technológiai paramétereket,

amelyekkel a reprodukálható sorozatgyártás

biztosított. A késôbbi folyamatképesség-vizsgálatok

mindezt igazolták.


Cyan Magenta Yellow Black

5 oldal

Futómû Kft. 5

Az elért eredmények ellenére a

munka még nem zárható le, mert

tovább kell lépni a folyamat tökéletesítésében,

ezért további optimalizáló

intézkedéseket határoztak

meg, melyek jelenleg is folyamatban

vannak. Fôbb célkitûzések

közé tartozik a sajtolás mûveletközi

anyagmozgatásának, valamint

a hûtôszalagon lévô darabok

pozicionálásának megkönnyítése.

Végül meg kell említeni azokat a

személyeket, akik meghatározó közremûködôi

voltak a projekt sikeres

megvalósításának. Az elôzetes vizsgálatokat,

kísérleteket, amelyekre

a további tevékenységek épültek,

Losonczi Mihály, Bavolyár Miklós,

Hambek Gyôzô végezték. A kísérletek

megtervezésében, megvalósításában,

az eredmények kiértékelésében,

a technológia véglegesítésében

aktívan részt vettek Tancsics

Ferenc, Körmendi Zsuzsanna,

Frank György, Csehi Tibor és

természetesen a kovácsgyári vezetés,

a sajtológépen dolgozó kollektíva,

illetve Jakó Zoltán.

Az irányított elhûtéssel a kezelés

területén a Rába megtette az elsô

jelentôs lépést. A mikroötvözött

acélok széles körû bevezethetôsége

ma már elérhetô közelségbe került.

JAKÓ ZOLTÁN

Sikeres

KIR-audit

Zökkenômentesen lefolytatták a Futómû Kft.

környezetirányítási rendszerének ellenôrzô auditját

– tudatta Hofbauer Nándor környezetvédelmi

vezetô. Az ISO 14001:2004-es szabvány szerint

mûködô KIR-rendszerben nem talált eltérést dr.

Ormay György, az LRQA vezetô auditora a március

16–18. között tartott audit során. A vezetô

auditor külön kiemelte a Futómûnél alkalmazott

korszerû energia- és hulladékgazdálkodást, illetve

a jogi követelmények pontos betartását, és csak néhány

kisebb javító észrevételt tett a rendszer mûködésével

kapcsolatban. Javasolta a tanúsító szervezetnek

a tanúsítvány megerôsítését.


Cyan Magenta Yellow Black

6 oldal

6 Futómû Kft.

Sikeres ISO⁄TS audit

a Rába Futómû Kft.-nél

Amegszokott éves menetrend szerint márciusban ismét ISO⁄TS

minôségügyi rendszerauditot folytatott az AIB-Vincotte Hungary

Kft. tanúsító cég a Rába Futómû Kft.-nél. Az audit során

két auditor – Mrakovics Attila vezetôauditor és Nádas Péter társauditor

– a már megszokott szakmai igényességgel a cég folyamattérképén

definiált folyamatait mintavételezéssel vizsgálva kerestek evidenciákat

az ISO⁄TS minôségügyi szabvány követelményei szerinti mûködésre.

Az auditorok megközelítése

nem a hibakeresés volt, hanem a

szabványkövetelmények meglétének

igazolása, és értelemszerûen

csak akkor fogalmaztak meg nem

megfelelést, ha ilyen igazolást

nem vagy csak részben találtak. A

záróértekezleten a vezetôauditor

sikeresnek minôsítette az audit

kimenetelét, mely jelen gazdasági

környezetben kiemelten fontos,

hiszen a piacok leszûkülésekor

a minôségre sokkal érzékenyebbek

a vevôk.

Folyamatainkban találtak nem

megfeleléseket, melyekbôl szám

szerint 3 került megfogalmazásra,

azonban ezek az eltérések az auditorok

megítélése szerint is 90 napon

belül korrigálhatóak, így nincs akadálya

a tanúsított státusunk fenntartásának.

Általános vélemény volt, hogy a

kiépített rendszereink jók, esetenként

külön megdicsértek rendszerelemeket,

adatbázisokat, olyan folyamatelemek

is a kiemelt területek

között szerepeltek, melyekre

egy évvel ezelôtt még nem megfelelôséget

kellett rögzíteniük az auditoroknak,

viszont a végrehajtásban

még mindig nem vagyunk mindenütt

azonos módon következetesek.

A feltárt eltérésekre összeállított

intézkedési terv a megállapított

nem megfelelôségeken kívül természetesen

a fejlesztési javaslatokra

is kitér, hiszen a tanúsított státus

fenntartásán kívül ezek a cég jó

mûködését és profitábilitását is segítik.

Tanulságként levonható, az a

cég felel meg mindenben a szabványkövetelményeknek,

amely üzletileg

profitábilis, vevôi elégedettek,

folyamati szabályozottak.

Önmagában egy átgondolt és felépített

rendszer csak egy keret,

mely akkor szolgálja a hatékony

mûködést, ha a rendszerben dolgozó

emberek a hogyant és a miértet

is ismerik, és aszerint tevékenykednek.

HOFBAUER ÉVA


Cyan Magenta Yellow Black

7 oldal

Alkatrész Kft., Mór 7

Vlies hôformázó

technológia Móron

ARába Jármûipari Alkatrészgyártó

Kft. kollektívája által eddig ismeretlen,

de a gyár profiljába mindenképpen

illeszkedô termékcsoport gyártására

kaptak lehetôséget. A gyártás áthelyezésérôl

a Fehrer wiesentheidi gyárából már tavaly

megkezdôdtek a tárgyalások. A 3 lépcsôben

lezajlott átköltöztetés eredményeképpen

a társasághoz került eddig 9 hôformázó

állomás és 11 hôformázó szerszám is.

– Fontos megemlíteni, hogy ezzel párhuzamosan

idén januárban egy automata szabászati

présgép is hozzánk került, mely a

megnövekedett termelést segíti. Az új projekt

egy felújított területre került, ahova

végül márciusban költöztünk be teljesen.

Itt zajlik a jelenleg körülbelül évi 1 millió

hôformázott vlies – ejtsd flíz – elôállítása.

Ezeknek a termékeknek a nagy része viszszakerül

a Fehrer külföldi gyáraiba, de van

köztük olyan alkatrész, ami a gyár kerítésén

belül marad – mondta magazinunknak

elöljáróban Lampert Tamás, a móri gyár

gyártómérnöke.

A Fehrer–Rába vegyes vállalatnál készülnek

többek között a Peugeot 308 üléseibe

szánt vliesek.

– Ezeket az alkatrészeket a habosító szerszámba

helyezik, és ezt habosítják be. Ez

egyfajta merevséget biztosít a kész habnak,

valamint nyikorgásgátló szerepe is

van. Nem utolsó szempont az sem, hogy általa

a felhasznált habmennyiség jelentôs

része megtakarítható. Az alapanyagot nem

szövött, nemezszerû anyagnak tudnám leírni.

Ez egy különleges ragasztóval van átitatva.

Érdekesség, hogy a termék hófehér,

ezért különös gonddal, szó szerint kesztyûs

kézzel kell foglalkozni vele, mert szinte

minden porszem meglátszik rajta – magyarázta

Lampert Tamás.

A gyártómérnök elmondta, hogy a formára

vágott anyagot egyesével egy 110–120

fokra felmelegített szerszámba helyezik és

formára préselik. A hô hatására a ragasztó

megolvad, az alkatrész felveszi a szerszám

formáját, majd kihûlés után végleg megtartja

azt.

– A feladat természetesen nem ilyen egyszerû,

mert öt-hat különbözô paramétert figyelembe

véve kell a végterméket elkészíteni.

A projektben dolgozó emberek odaadó

munkájának köszönhetô, hogy folyamatosan

fejlôdünk, mindig tanulunk valami

újat – mondta Lampert Tamás, végül

hozzátette:

– Talán nem árulok el titkot, ha elmondom,

hogy az indulás nem volt zökkenômentes,

de gyerekcipôs gondjainkat mostanra

feldolgozva elmondható, hogy egyre

jobbak és pontosabbak vagyunk ezen az

új területen is, ahol még további bôvülés

is várható.


Cyan Magenta Yellow Black

8oldal

8 Alkatrész Kft.

Sikeres ISO TS 6949: 2009 felügyeleti

audit az Alkatrészgyártó Kft.-nél.

Az év elsô hónapjai fokozott munkát

igényelnek a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó

Kft. munkatársaitól Móron

és Sárváron egyaránt. Az elôzô év értékeléseinek,

eredményeinek figyelembevételével ki

kell tûzni az éves célokat. A társaság minôségés

környezetirányítási vezetôje, Klein János szerint

a változó gazdasági környezet miatt több

cél nem teljesült, ami miatt fontos a megfontolt

tervezés, hogy a fejlôdés és a folyamatos

munka eredményességének lehetôsége bemutatható

legyen.

– Munkatársaim – Endrôdi Katalin minôségügyi

rendszertervezô és Szabó György, a sárvári

gyár minôségbiztosítási csoportvezetôjének

– koordinálása a felkészülésben hatásosnak

bizonyult. A szakterületi munkatársaknak

– minôségfelügyelet, minôségtervezés,

minôségfejlesztés, beszállítófejlesztés – nem

kellett felkészülési tervet készíteniük, hisz

hosszú idô óta érzékelhetô a folyamatos

munka eredménye – mondta magazinunknak

Klein János.

– A belsô auditok eredményeként külön felkészülés

nélkül bonyolódtak le sikeresen a

vevôi auditok anélkül, hogy a feszült hangulat

– ami általában egy auditot megelôzô idôszakot

jellemez – érzékelhetô lenne. A gyár

munkatársainak együttmûködô, folyamatos

munkájának köszönhetôen felkészülten vártuk

az átvizsgálást végzô szakembereket a felügyeleti

auditon is.

A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. az

idei felügyeleti auditon ismét bizonyította az

ISO⁄TS 16949:2009 szabvány szerinti mûködését.

– A folyamatos fejlesztés eredményeként eltéréseket

nem tártak fel az auditálás során az

auditorok, akik elsôsorban a vevôi követelmények

teljesítésére helyezték a hangsúlyt. Az

auditorok alaposságára jellemzô, hogy bár

csak mintavételezéses vizsgálatot tartottak,

minden résztvevô számára világossá tették

azt a tényt, hogy az egyes folyamatok kimeneti

eredményei mennyire meghatározzák a

rendszer egészének eredményességét – tudtuk

meg Klein Jánostól.

A minôségirányítási auditon feltárt fejlesztési

lehetôségek mindenki számára világossá

tették, hogy új vevôk bizalmának elnyeréséhez

mindig megtalálhatók a javítási lehetôségek.

Ezeket hatékonyan a felülvizsgálatok

tudják feltárni.

– Jó érzés volt hallani, hogy az auditorok az

elmúlt évekhez képest egyre több erôsségünkrôl

beszéltek, amivel igazolták folyamatos

fejlesztésünk eredményességét. Kiemelték,

hogy munkatársaink a szabványízû megközelítés

helyett a vevô igényeinek való megfelelés

bizonyítékainak bemutatásával igazolták

a kiépített rendszernek megfelelô mûködést

– mondta Klein János, majd hangsúlyozta:

– Egy fejlesztési lehetôségeket keresô közös

munkává vált az audit, mely során a vevôi

elégedetlenség megelôzhetôségét biztosító,

jól kiválasztott munkamódszerek feltárására

is lehetôség nyílt. A munkatársakkal folytatott

interjúk közvetlen hangneme lehetôvé

tette, hogy szembesülhessenek azonnali viszszajelzés

alapján munkájuk eredményességének

és a fejlesztési lehetôségek feltárásának

fontosságával.

Az auditorok kiemelték, hogy a megváltozott

gazdasági környezet és a szûkülô erôforrások

ellenére a kft. a rendszermûködtetést és

sikeres fejlesztési tevékenységet igazolni tudta.

– Az átvizsgálással sem állt meg a munka,

hisz számunkra létfontosságú az új vevôk bizalmának

elnyerése munkánk sikeres bemutatásával

akkor is, ha a (potenciális) vevô

váratlanul érkezik. Erôsségünk, hogy munkánk

pillanatnyi teljesítményével nem elégszünk

meg és igazolni tudjuk folyamatos fejlesztési

munkáinkat, és a feltárt eltérések kijavítására

azonnal reagálnak munkatársaink

– mondta végül Klein János.


Cyan Magenta Yellow Black

9 oldal

Azzal, hogy a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó

Kft. sárvári gyárában egy

kézbe került a termelés és a logisztika

irányítása, könnyebb összehangolni az emberek

munkáját, figyelembe véve a gépkapacitást

és az alapanyag és félkész, valamint késztermékek

rendelkezésre állását.

A sárvári gyár termelési és logisztikai vezetôje,

Vadász Ferenc elöljáróban elmondta magazinunknak:

a termelôvállalatoknál kiemelt

fontosságú a rugalmas vevôkiszolgálás, a határidôk

pontos tartásával és az üzemi kapacitások

optimális kihasználásával.

– A termeléssel összefüggô feladatok minimalizálása

sokszor egymásnak ellentmondó

célkitûzéseket, döntéseket kíván. Minél több

és minél áttekinthetôbb, rendezettebb információ

áll a döntéshozó rendelkezésére, a döntések

meghozatala annál könnyebb – hangsúlyozta

Vadász Ferenc.

– A termelésirányítás és a logisztika egy

kézbe kerülése a körültekintô döntés meghozatalához

szükséges idôt is lerövidíti. Így hatáskörömbe

tartozik minden olyan intézkedési

lehetôség, amellyel a termelésszervezés

során meghatározott határidô betartása elôsegíthetô.

A termelésirányítás szorosan együttmûködik

a termelésszervezéssel, aminek a feladata

a gyártandó mennyiség idôbeli ütemezése

és a szükséges gyártókapacitások meghatározása.

A termelési és logisztikai vezetô megjegyezte:

a hagyományos felfogás, miszerint a logisztika

csak a késztermékek raktározásával és

szállításával foglalkozik, túlságosan leegyszerûsített.

– Az említetteken kívül a feladatok közé

éppúgy beleértendôk a termelôüzemek és a

raktártelepítések, a készletekkel való gazdálkodás,

a termelési folyamatokhoz kapcsolódó

árumozgás tervezése. A termeléshez szükséges

anyagok és alkatrészek beszerzése, valamint

e feladatokhoz kapcsolódó informatikai

képzések. Mindezek megléte tulajdonképpen

az összevonással egyszerûbbé vált. Ugyanis a

Alkatrész Kft., Sárvár 9

Összevont irányítás alatt a

termelés és a logisztika Sárváron

termeléshez, a szolgáltatásokhoz szükséges

anyagok, alkatrészek, félkész termékek beszerzésével

az ellátási, beszerzési logisztika foglalkozna.

De köztudott, hogy a logisztika nagyon

szoros összefüggésben van a termeléssel, a marketinggel

és a pénzüggyel is – magyarázta Vadász

Ferenc.

– A termelésvezetés tulajdonképpeni kibôvülésével

az átfogó szervezés, a részlettervek,

a minôség-ellenôrzés, a gyártásalakítás, a munkaszervezés

könnyebbséget jelent olyan szempontból,

hogy a rendelésfeldolgozás, az ügyfélszolgálat,

az alkatrészellátás, anyagmozgatás,

szállításkészletezés napi szinten mind egy kézben

van.

– Az általam irányított terület így jobban

áttekinthetô, illetve naprakész információkkal

vagyok ellátva. Az emberek munkáját

aszerint tudom szervezni, ahogyan érkezik az

anyag, s mikor és mit kell gyártani. Az eddigi

tapasztalatok szerint a válságból adódó nehézségeket

az új irányítás segített áthidalni –

mondta végül Vadász Ferenc.


Cyan Magenta Yellow Black

10 oldal

10 Jármû Kft.

Katonai minôsítô vizsgálatok

Március elsô felében zajlottak a szülnek, a futómû-felfüggesztések parabolarugóval,

lengéscsillapítókkal vannak szerelve, sen keményebb feltételeket kell teljesíteni,

katonai terepjáró tehergépkocsiknak lényege-

H18.240DAE-102 tehergépkocsi katonai

minôsítô vizsgálatai a Rábaringen

tehát várhatóan megváltoztak a jármû menettulajdonságai.

mint országúti testvéreinek. A terepakadályok

és a KTI-TÜV Nord Kft. vizsgálóállomá-

sán. A vizsgálatokról kérdeztük Szabó János

irányító tervezôt.

– A vizsgált típus a H18 tgk. Palift T13

horgos emelôvel felszerelt típusváltozata

szabványos négy és fél méteres rakodólapok

és egyéb mozgatható felépítmények szállítására,

8 tonna tömeghatárig. Hasonló jármûvet

már 2005 óta szállított a Rába a honvédségnek,

mi indokolja hát az újabb vizsgálatot?

– Öt éve még 206 kW (280 LE) teljesítményû,

Euro 3 normájú motorral szereltük jármûveinket,

hagyományos laprugózással. A

2009-tôl gyártott H18-asok szigorúbb, Euro 4

normájú 240 kW-s (326 LE) teljesítményû és

13 százalékkal nagyobb nyomatékú motorral,

automatikus kapcsolású sebességváltóval ké-

Természetesen a jármûveket a

civil jármûvekre is érvényes jogszabályok szerinti

vizsgálatok után, a 19⁄2009 HM rendelet

szerinti megengedett eltérésekkel, típusbizonyítvánnyal

adtuk át a megrendelônek.

– Miben különböznek a katonai vizsgálatok

a civil jármûvek számára elôírt vizsgálatoktól?

– A NATO-ban a jármûveket a Szövetséges

Jármûvizsgálati Kiadványok, azaz az AVTP-k

elôírásai szerint kell megvizsgálni és minôsíteni.

Természetesen ezek átfedésben vannak

a polgári életben is alkalmazott elôírásokkal

és vizsgálatokkal. Ilyen pl. a méretek, tömegek,

súlypont meghatározása, az alapvetô kormányzási

és irányíthatósági jellemzôk vizsgálata.

A katonai vizsgálatok ezenfelül tartalmazzák

azokat a vizsgálatokat, amelyek a katonai

célú felhasználás szempontjából fontosak. A

leküzdéséhez lényegesen jobb teljesítménysán.

dotációval kell a jármûveknek rendelkezni. Ismerni

kell a vonórúdon ténylegesen kifejthetô

vonóerôt. Más jellemzôket is meg kell állapítani,

ilyenek a jármû terepszögeinek, szabad

magasságának mérése, a dinamikus stabilitás

meghatározása, a terepakadályok leküzdési

képességének vizsgálata. Egy katonai terepjárónak

le kell küzdeni például a 30°-os

emelkedôt és a 20°-os oldallejtôt, fel és le

kell másznia egy félméteres lépcsôn, át kell kelnie

gázlón, meg kell határozni a leküzdhetô

árok szélességét, és így tovább. A vizsgálatok

eredményeinek alapján határozható meg a

vizsgált jármû terepjáró képességére és alkalmazhatóságára

jellemzô viszonyszám. Az

AVTP-kben elôírt vizsgálatokon túl el kell

még végezni a felépítménnyel ellátott jármû

kezelhetôségi vizsgálatait is.

– A felsorolt vizsgálatokból mi

az, amit el lehet végezni a Rábaringen?

– Lényegében minden haladással

összefüggô és a különbözô útviszonyokra

jellemzô vizsgálatot el lehet

végezni, kivéve a gázlón való átkelést

és a félméteres vagy annál nagyobb

lépcsôn való áthaladást, illetve

a laboratóriumi jellegû hátteret

kívánó vizsgálatokat. A kiépített

mûakadályok az elôírásos vizsgálatokon

túl további vizsgálatokat

tesznek lehetôvé, nagy kedvenc pl.

a kavicságy, az eltolt magas szinuszhullám

vagy a ferde ékbordás útszakasz,

amely már több legendás terepjárón

kifogott.

– Mivel zárultak a vizsgálatok?

– A vizsgálatok értékelése folyamatban

van. A vizsgálatok közvetlen

tapasztalatai és az eddig ismert

mérési részeredmények azt mutatják,

hogy az új típusváltozatú jármû

megfelel a katonai alkalmassági vizsgálatokon.


Cyan Magenta Yellow Black

11 oldal

Jármû Kft. 11

H18-oktatás katonáknak

A Magyar Honvédség gépjármûparkjának

hosszú távú fejlesztése keretében, a Rába Jármû

Kft. által szállított Rába H18.240 típusú katonai

terepjáró jármûvek szerkezeti felépítését,

vezetését, technikai kiszolgálását 10 gépkocsivezetô

és 10 logisztikai szakállományba tartozó

katona sajátíthatta el a március elején tartott

tanfolyam során.

Az elsô két napon elméleti oktatást, elôadásokat

kaptak a résztvevôk a Rába Jármû Kft.

munkatársaitól, majd a harmadik napon – a

tanfolyam zárásaként – az écsi próbapályán

tartott gyakorlati vezetés alkalmával kipróbálhatták

az elméletben elsajátított ismereteket

valós terepen is.


Cyan Magenta Yellow Black

12 oldal

12 Jármû Kft.

Személyi változás a Jármû Kft.

konstrukciós szervezete élén

HORVÁTH JÁNOS ÉS LUKÁCS ANDRÁS

Lukáts András, a Jármû Kft. konstrukcióvezetôje

április 1-jén nyugdíjba vonul. A

szakembert rábás pályafutásáról kérdeztük.

„Az ember többször érkezik meghatározó állomáshoz

az életében. Velem most ez történik

azzal, hogy eldöntöttem, nyugdíjba

vonulok. Tizenkét esztendôt töltöttem a

Rábánál, ami elsôre nem tûnik soknak az iskolával

együtt számítva negyvenkét évnyi

munkaviszonyból, mégis rendkívül meghatározó

idôszak volt számomra. Exikarusosként

kerültem a gyárba 1998-ban. Akkor a

fô feladatomat a buszprojekt vezetôjeként

a felépítmények megterveztetése, valamint

a licencadaptálás jelentette. A munka 1998.

augusztus végén kezdôdött és decemberre

már elkészült az elsô jármû. A Volánok igényei

miatt sok módosításra volt szükség,

emiatt el kellett térni a licenctôl, és az azonossági

elvek alapján típuscsaládot alakítottunk

ki. Ebben két-két szóló és csuklós, valamint

egy-egy 13,5, illetve 15 méteres

alaptípusú busz szerepelt. Persze sokkal több

változat készült, mert mindegyiknek számos

kivitele létezett, amelyek például az

üléselrendezésben, az ajtókiosztásban, a

hajtásláncban, a komfortfokozatban különböztek

egymástól. Ma is jó érzéssel gondolok

azokra az évekre, annak ellenére, hogy

2002-ben megszületett a döntés a buszprojekt

befejezésérôl. Az utolsó buszt – amely

egy 292-es csuklós volt – 2001 decemberében

adtuk át a Bakony Volánnak, ez azóta

is gond nélkül üzemel Várpalota és Veszprém

között.

Érdekesség, hogy amikor idekerültem, még

táblás szerkesztés volt. Számítógépbôl összesen

három mûködött, amibôl kettô gyakorlatilag

írógépet helyettesített. Mára eljutottunk

oda, hogy mindenki számítógépen tervez,

3D-ben. A régi módszerrel már nem

lennénk versenyképesek.

Közben még 2001-ben megbízást kaptam

a konstrukcióvezetôi posztra. Meg kell köszönnöm

azt a bizalmat, amit a buszgyártás

befejezése után – már arccal a katonai gyártás

felé – kaptam. A 2002-es, 2003-as idôszak

meglehetôsen nehéz volt, mert erôsen

leszûkített létszámmal dolgoztunk, de szerencsére

sikerült megnyerni a honvédségi tendert.

2003-ban rendkívül nagy erôkkel álltunk

neki a katonai jármûvek kifejlesztésének.

Sokféle típusváltozatot kellett kialakítani,

s a folyamat a mai napig tart. A katonai

projektrôl mindenkinek a teherautók

jutnak az eszébe, holott 2002 végén, 2003

elején az A osztállyal megkezdôdött a tervezése

és a gyártása a 12 méteres katonabusznak,

amelyikbôl azonban sajnos nem túl sok darabot

értékesítettünk a Magyar Honvédségnek.

Ebben közrejátszott, hogy az Ikarus Egyedi

Autóbusz Gyár, amely a karosszáló volt,

megszûnt létezni. Nagyon örülök annak,

hogy olyan társaságnak lehettem a vezetôje,

amelynek tagjai egymásért dolgoznak. Külön

büszkeség, hogy a jelenlegi kollektívából hat

fiatalt én vehettem fel és taníthattam be úgy,

hogy mára önálló tevékenységre érett mérnökök

lettek. Nagy büszkeséggel tölt el az is,

hogy a magyar jármûgyártás utolsó zászlóshajójától

mehetek nyugdíjba” – emlékezett Lukáts

András.

A szakember a következô években sem

fog unatkozni. „Sokáig nem volt egy unokám

sem, de hirtelen beindult az üzlet, és most

várom az ötödiket. A gyerekek sok elfoglaltságot

jelentenek, imádom ôket. Emellett az

elmúlt idôszak nagyon lefoglalt – naponta ingáztam

Székesfehérvár és Gyôr között –, így

sok tennivaló elmaradt a ház körül. Most nekiállhatok

a csinosításnak, a karbantartásnak.

Persze ha a cég igényli, szívesen rendelkezésére

állok kérdések megválaszolásában,

tanácsadásban” – mondta errôl.

Lukáts András örül annak is, hogy megoldódott

az utódlás kérdése. „Sokáig nyomasztott,

ki lesz az utódom, kire lehet rábízni a

jó kollektívát. Részben véletlen szerencse,

hogy megismertem Horváth Jánost, és rá

esett a választás. Rengeteg a feladat, sok a

nyitott projekt, ezért az a döntés született,

hogy már január közepétôl mellettem dolgozik.

Ez bevált, a napi munkák áttekintésével

ugyanis hatékonyabban tudja átvenni a munkakört.”

Horváth János a gyôri fôiskola elvégzése

után, 1980-ban a Rábánál kezdett dolgozni,

majd 2002 elején váltott. „Az elmúlt nyolc

évben egy présüzemben voltam sales manager

és cégvezetô. Újra elérkezett az idô, hogy

váltsak, és ekkor találkoztam Andrással.

Megpályáztam az állást és elnyertem. Január

18-tól dolgozom ismét a Jármû Kft.-ben, de

azért sem teljesen új a közeg, mert több kollégával

együtt dolgoztam korábban. A katonai

jármûvek gyártása a legfontosabb kérdés,

azonban mellette a polgári piacra is kell fejlesztenünk.

Rengeteg az elképzelés, meg kell

nézni, melyik hogyan találkozik a piaci igényekkel.

Ennek figyelembevételével szeretném

a jól összefogott társaságot irányítani a

jövôben” – nyilatkozta lapunknak a konstrukció

új vezetôje.


Cyan Magenta Yellow Black

13 oldal

Gépészmérnök Hallgatók

Országos Konferenciája

a Rába részvételével

HR 13

Tizenhárom hazai felsôoktatási intézmény

több mint nyolcvan hallgatója vett részt

az immáron negyedik alkalommal megrendezett

Gépészmérnök Hallgatók Országos Konferenciáján

Gyôrben. Az esemény a Rába aktív

szakmai közremûködésével valósult meg.

A háromnapos rendezvényt március 29-én

dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi István Egyetem

rektora nyitotta meg. A cégek bemutatkozása

és a témák kiosztása után kétnapos

workshop kezdôdött. A hallgatóknak az ipari

gyakorlatból vett gyártási, gyártástechnológiai

és tervezési feladatokat kellett megoldaniuk

csoportmunkában. Minden témán két vegyes,

több intézmény hallgatóiból álló csapat

dolgozott. A mûhelymunka során vállalati

szakemberekkel is konzultálhattak a résztvevôk.

A Rába Futómû Kft. részérôl Rákóczy

Kálmán segítette a hallgatók munkáját.

A versenyre a Pannon Egyetemrôl, a Budapesti

Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemrôl,

a Pécsi Tudományegyetemrôl, a Zrínyi

Miklós Nemzetvédelmi Egyetemrôl, a gödöllôi

Szent István Egyetemrôl, az Óbudai

Egyetemrôl, a rendezô Széchenyi István Egyetemrôl,

valamint a dunaújvárosi, a nyíregyházi,

a debreceni, a miskolci, a kecskeméti és a

szegedi intézménybôl érkeztek gépészmérnökhallgatók.

A találkozó programját bemutatók, laborlátogatások

színesítették. A gyárlátogatások alkalmával

a résztvevôk betekintést nyerhettek

több gyôri cég, köztük a Rába tevékenységébe

is.

Gyôr a hazai gépészmérnökképzés egyik meghatározó

központja, a gazdaság és a felsôoktatás

együttmûködése modellértékû. Mindezt

kitûnôen példázza a Gépészmérnök Hallgatók

Országos Konferenciája, amely kiváló lehetôséget

kínál a szakma iránt elhivatott gépészmérnök-hallgatóknak,

hogy egy képzési fórumon

is elmondhassák véleményüket, kapcsolatokat

építhessenek.

A rendezvény a gyôri egyetem Practing Alapítványa,

a Bridge Gyôri Egyetemi Hallgatói-oktatói

Klub és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Gépészmérnöki Hallgatói Szakbizottsága

szervezésében valósult meg. A versenyfeladatok

kidolgozásában a Rába mérnökei

is részt vettek. A hallgatók a feladatok

megoldásához szakmai támogatást kaptak. A

legjobb teljesítményt nyújtó gépészmérnökjelöltek

munkáját tárgynyeremények felajánlásával

a Rába is jutalmazta.

Fekete Tamás, a konferencia egyik fôszervezôje,

aki a Széchenyi István Egyetem Hallgatói

Önkormányzatának is tagja, épp gyárlátogatásról

visszafelé nyilatkozott lapunknak:

– Óriási fegyvertény, hogy a Rába Futómû

Kft. a konferencia mögé állt, csak egy adalék

ehhez: szakmai hírneve országszerte ismert,

olyannyira, hogy a hallgatók mindegyike

tudta, hová készülünk gyárlátogatásra. Ezzel

együtt meglepte ôket, amit láttak, a 67.000-

es csarnokban töltöttük a legtöbb idôt, a megmunkálások

ugyanis sokunkat érdekelték.

Rákóczy Kálmán, a Rába Futómû Kft. konstrukciós

teamvezetôje szerint mindkét csapat,

amelyik a vállalat által kitalált feladatot –

„Kúpkerék csapágyazások elôfeszítésének beállítására

alkalmas szerkezet tervezése” – kapta,

ötletesen és jól, de eltérô szemlélettel oldotta

azt meg.

– A feladat a legnehezebbek között volt,

mégis nagyon jól teljesítettek a versenyzôk.

Míg az egyes csapat arra törekedett, hogy a

kereskedelemben beszerezhetô eszközökkel

oldja meg a problémát, a kettes saját tervezésû

eszközzel indult, amelyet nagyon jó megoldásnak

találtunk. Egyszerû, költséghatékony,

könnyen megvalósítható eszközt terveztek,

amely szervizkörülmények között is jól

használható.


Cyan Magenta Yellow Black

14 oldal

14 HR

Kelendôek a Rába Quellebelépôjegyek?

KISS ZSOLT KISS TIBORNÉ

KOVÁCS IMRE

ALPER LÁSZLÓ TÓTH SÁNDOR

ALPER LÁSZLÓ

RÁBA MUNKAVÁLLALÓK SZAKSZERVEZE-

TE, ELNÖK

– Igen, nagyon is. Havonta 120 jegyet tudunk

kiosztani a dolgozók között, s mivel a túljelentkezés

nagy, azért a válogatási elv az, hogy elsôként

a fizikai munkát végzôk kaphatnak jegyet,

illetve a rászorulók, a törzsgárda, valamint

szakszervezeti tagok. Az elején jó fél évet kellett

várni, míg az igényeket teljesíteni tudtuk,

most már rövidebb valamelyest a várakozási idô,

de így is két-három hónap, míg egy kör lefut.

TÓTH SÁNDOR

KARBANTARTÓ-VILLANYSZERELÔ

– Nagyon jók a tapasztalataim, a családommal

szívesen megyünk el a Rába Quellébe.

Arra kell figyelni, hogy idôben érkezzünk,

mert ha sokan vannak, a parkolást nem könynyû

megoldani. Magánemberként biztosan

2010. évi VBK-igénylés

– melegétkezési

utalványt elfogadó

helyek

A 2010. évi választható béren kívüli juttatás (VBK) nyilatkozatainak

feldolgozása, összesítése alapján a rábás

dolgozók háromnegyede melegétkezési utalványt igényelt,

így az összes nettó juttatás felét ilyen jogcímen fizetjük

ki. Népszerû volt még az egészségpénztári hozzájárulás

(ide a nettó juttatás egyharmadát kérték), valamint

az üdülési csekk. Az elôzô évhez képest az adómentességnek

köszönhetôen növekedett az internetutalványt

választók száma, de mértéke összesen 5%-ot tett ki. Az

internetutalványokat az igénylôk február hónapban egész

évre elôre megkapták és azt szolgáltatónként eltérô

módon, egyéni ügyintézéssel tudják felhasználni.

Az üdülési csekkeket április hónap során, az iskolakezdési

utalványokat június hónapban osztjuk ki azoknak,

akik ezt kérték.

A szolgáltatótól kapott tájékoztatás szerint a melegétkezési

utalványokat a Match áruházak 2010. március

11-tôl, a Spar⁄Interspar áruházak március 26-tól, a Tesco

hipermarketek, szupermarketek és S-Market üzletek

2010. április 12-tôl fogadják el a törvényi elôírások

szerint.

MÉSZÁROS MÓNIKA

sokkal ritkábban járnánk el a fürdôbe, mert

a belépôjegy egy család számára borsos ár,

ezért külön öröm, hogy a cégvezetés ezt a lehetôséget

továbbra is biztosítja.

KISS ZSOLT

CELLAVEZETÔ

– Innen kezdeném én is: nagyon jó, hogy a

válság ellenére is megmaradt ez a lehetôség a

dolgozók számára, sokan ki is használják, s elmennek

pihenni a családjukkal a fürdôbe. A

szakszervezetnek nem kellett túl nagy nyomást

gyakorolnia a cégvezetésre, hogy meggyôzze a

jegyek szükségességérôl; amit számomra azt

mutatja, hogy vezetô és dolgozó egyaránt tudja,

szükség van az ilyen kikapcsolódásra ahhoz,

hogy a mindennapokban jól teljesítsünk.

KISS TIBORNÉ

SZERSZÁMKÖSZÖRÛS

– A családdal együtt mentünk el a fürdôbe

mi is, s volt olyan alkalom, amikor kollégákkal

futottunk össze. Nem tudok én sem

mást mondani, mint hogy egy jó lehetôség,

amit ki szoktunk használni. Van átfutási-várakozási

idô, hiszen sok kolléga igényel jegyet,

de be tudjuk osztani, hogy mikor, ki következik.

KOVÁCS IMRE

CELLAVEZETÔ

– Három-négy hónap után jut ránk egy-egy

alkalom, hasznos, kulturált pihenési lehetôséget

jelent egy-egy nap a fürdôben, ráadásul

a termálvíz a mozgásszervi megbetegedésekre

is jó hatással van... Láthatóan kialakult az

a kör, amely rendszeresen él ezzel a lehetôséggel,

s igényel jegyet. Összefoglalva a többiek

véleményét is, nagyon jó lehetôségnek tartom,

s remélem, hogy ezt még többen használhatjuk.

Tempo-küldöttválasztás

2010. március 4-én a Futómû Kft. oktatási központjában a Tempo Egészségpénztár

küldöttközgyûlésébe küldött- és pótküldöttválasztás zajlott. A

választáson több tagtárs vett részt, közülük néhányan komoly számú meghatalmazással

érkeztek. Az eseményt a Tempo Egészségpénztár által delegált

segítôink – Halmai Péter jegyzôkönyvvezetô és dr. Bartus Ildikó levezetô

elnök – vezényelték le.

A választás titkos szavazással zajlott. A legtöbb szavazatot Megál Gyuláné

és Nagy Kornélia kapta, így ôk vehették át küldöttként a megbízóleveleiket.

Torma Jánosnét és Gyuricsek Lászlónét pótküldöttnek választották.

A küldöttek (akadályoztatásuk esetén a pótküldöttek) képviselik a Rábadolgozók

érdekeit a Tempo-küldöttgyûléseken az elkövetkezô öt évben

2015 márciusáig. Az új küldöttek a 2010. április 1-jén tartott küldöttgyûlésen

mutatkoztak be.

NAGY KORNÉLIA

Jubiláló dolgozóink

35 ÉVE A RÁBÁNÁL

KULCSÁR MIHÁLY, Rába Futómû Kft., üzemeltetô villanyszerelô

LÉGRÁDI FERENC, Rába Futómû Kft., NC-esztergályos

MÉSZÁROS LÁSZLÓ, Rába Futómû Kft., NC-esztergályos

VARGA SÁNDOR, Rába Futómû Kft., vezérléstechnikai karbantartó

30 ÉVE A RÁBÁNÁL

LAKATOS FERENCNÉ, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, csoportvezetô

NAGY FERENC, Alkatrészgyártó Kft., Mór, betanított lakatos

VISI ATTILA, Rába Futómû Kft., hôkezelôberendezés-kiszolgáló

15 ÉVE A RÁBÁNÁL

ERDÉLYI ATTILA, Rába Futómû Kft., NC megmunkálóközpont-forgácsoló


Cyan Magenta Yellow Black

15 oldal

HR

15

Sikeres a munkahely-megôrzési program

Egy éve indult a Rába Futómû Kft. azon a

munkahelymegôrzésre kiírt központi pályázaton,

amelynek segítségével (illetve a cég válságkezelési

stratégiájának köszönhetôen) több mint

ezer dolgozó állását tudtuk megôrizni. A pályázat

eddigi megvalósításának értékelésére, tapasztalatcserére

a közelmúltban került sor – a

részletekrôl a munkaügyi központ egyik vezetôje

számolt be, aki a Rábában tett látogatást.

Rimányiné Somogyi Szilvia, a Nyugat-dunántúli

Regionális Munkaügyi Központ szolgáltatási

fôigazgató-helyettese elmondta: „A

Rába-gyár és a munkaügyi központ együttmûködése

hosszú évekre nyúlik vissza. A rendelkezésünkre

álló eszközökkel segítettük a gyárat,

amikor nehéz helyzetben volt, és megosztották

velünk örömüket, mikor a cég teljesítménye

sikeres volt. Munkahelymegôrzô központi munkaerô-piaci

program keretében jelentôs vissza

nem térítendô támogatásban részesült a cég. A

nyertes pályázat eredményeként több mint 1200

dolgozó munkahelyének egyéves megtartásához

járult hozzá a munkaügyi központ. A támogatás

idén április 30-ával zárul. A pályázat feltételeként

a Rába vállalta, hogy plusz egy évig

megtartja a több mint 1200 fôs létszámot.”

A mostani látogatás célja az eddigi folyamatok

áttekintése, illetve a további együttmûködési

lehetôségek keresése volt – szögezte le végül

Rimányiné Somogyi Szilvia. Hozzátéve: „Megállapodás

született arról is, hogy munkacsoportot

hozunk létre, melynek célja a közös munkaerô-piaci

képzési lehetôségek bôvítése.”

RÁBA MAGAZIN

– A RÁBA JÁRMÛIPARI

HOLDING HAVONTA

MEGJELENÔ LAPJA

A MUNKATÁRSAK ÉS

A PARTNEREK SZÁMÁRA.

FELELÔS KIADÓ:

MARTONICZ SZILVIA

A RÁBA NYRT.

MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA

A LAPCOM KFT.

(9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4⁄A)

ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ:

SZAMMER ISTVÁN

Székesfehérváron is

bemutatkozott

a Rába Paál László Mûvészkör

A Székesfehérvárért Nemzetközi Mûvészkör és

Simon M. Veronika festômûvész meghívására 2010

márciusától a székesfehérvári Platán Hotel Galériájában

vendégszerepel a gyôri Rába Paál László

Mûvészkör. A fennállásának 51. évfordulóját ünneplô

mûvészeti kör 60 festménnyel mutatkozott

be a kiállításon, amelyet április elejéig tekinthet

meg a közönség. A mûvészkör festôinek alkotásai

mellett Szabadváry Antal népi iparmûvész fafaragásaiban

is gyönyörködhet a mûvész-és mûvészetpártoló

közönség. A kiállítás megnyitóját március

3-án neves költôk, elôadók közremûködésével

(Enyedi Béla, Sipos Sándor, Stancsics Erzsébet és

Szántai Sándor) rendezték meg. Az eseményen

Simon M. Veronika Munkácsy- és Szent Istvánérmes

festômûvész méltató szavai mellett külön kiemelte

a bemutatkozó alkotók mûveinek egyéni

színvilágát, amely a szürke hétköznapokban is kellemes

élményt nyújt a közönségnek. Az ünnepi

estét Csontos Klára, a képzômûvészkör titkára Juhász

Gyula-idézettel zárta:

„ A tudósok az egész középkoron át hiába keresték

az örök élet titkát. A mûvészek már régen

megtalálták.”

CSONTOS KLÁRA

FELELÔS SZERKESZTÔ:

POMARANSKI LUCA

TERVEZÔSZERKESZTÔ:

SUDÁR ÉVA

MUNKATÁRSAK:

HANCZ GÁBOR, LACZÓ

BALÁZS, SUDÁR ÁGNES,

TÓTH GYULA

FOTÓ: H. BARANYAI EDINA

SZERKESZTÔSÉG:

9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4⁄A

TELEFON: 96⁄504-444,

FAX: 96⁄504-414. E-MAIL:

LAPCOM@LAPCOM.HU

NYOMÁS:

PALATIA NYOMDA ÉS

KIADÓ KFT., GYÔR

A RÁBA NYRT. KOMMUNI-

KÁCIÓS SZERVEZETE:

9027 GYÔR, MARTIN U. 1.

TELEFON: 96⁄624-521


Cyan Magenta Yellow Black

16 oldal

16 HR

Oktatások

a Rábakész Kft.-nél

A 2009. 12. 01-jétôl

2010. 05. 31-ig terjedô

idôszakban a „Munkahelymegôrzô

támogatás képzéssel

kombinálva” TÁMOP-

2009-2-3-3⁄A-09⁄1. program

keretében 240 órás

angol- és 196 órás ECDL

számítógépes képzés folyik

a Rábakész Kft.-nél. A

programnak köszönhetôen

25 fô angol-, 19 fô pedig

számítógépes oktatásban

részesül. Munkatársaink

nagy kedvvel és igyekezettel

vesznek részt a képzéseken,

ahol alapfokú ismeretekre

tesznek szert.

Bôvebb információ:

Rábakész Kft.

9027 Gyôr, Martin út 1.

Telefon: 96⁄624-981

A Rába Futómû Kft.:

munkavédelmi képviselôk, póttagok

A RÁBA FUTÓMÛ KFT-NÉL 2010. MÁRCIUS 23-ÁN LEZAJLOTT MUNKAVÉDEL-

MI KÉPVISELÔ VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEIT AZ ALÁBBIAKBAN KÖZÖLJÜK. A TES-

TÜLET ÁPRILIS 6-ÁN TARTOTTA ALAKULÓ ÜLÉSÉT, MELYEN SZABÓ ZOLTÁNT

A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÔ TESTÜLET ELNÖKÉVÉ VÁLASZTOTTÁK.

Új szolgáltatások

az Arrabonamed

Kft-nél

ARába számára foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást

végzô Arrabonamed orvosi rendelôjében 2010.

május 3-tól megkezdôdik a MOFETTA szárazgázkabin

üzemeltetése.

A geológusok mofettának nevezik a széndioxidot tartalmazó,

viszonylag alacsony hôfokú vulkáni kigôzölgést.

Ezt a természeti kincset a gyógyászatban már régóta alkalmazzák

különbözô kezelésekre, gyógyításra (pl: Kapuvár,

Mártaderecske). Az emberek több száz éve fürdôszerûen

használják a széndioxidgázt, annak kellemes melegítô

és gyógyító hatása miatt. A bôrön átdiffundáló

gáz a szövetekbe kerül és specifikus értágító hatást fejt ki.

Ez a hatás a bôr- és bôr alatti kötôszövetekben, és a belsô

szervekben is megnyilvánul.

A szárazgázkabin egy magyar találmány, mely széndioxid

gáz felhasználásával segíti az érszûkület és szövôdményeinek

gyógyulását. Javasolt még szív- és érrendszeri

betegségek kezelésére, vérnyomás tartós csökkentésére,

izületi betegségekkel kapcsolatos fájdalmak enyhítésére

és megszüntetésére, bôrproblémák, gombás eredetû elváltozások

megszüntetésére. A szárazfürdôt orvosi ellenôrzés

mellett üzemeltetjük a fizikoterápiás részlegen, egy kezelés

ára 3.000.-Ft, melybôl a Rábás dolgozók 20% kedvezményt

kapnak. Bejelentkezés a 96⁄624-085 telefonszámon.

2010. 04.01-tôl Dr. Galambos Barnabás sebész, érsebész

szakorvos kezdte meg magánrendelését az Arrabonamed

Kft-nél.

Rendelési idô: minden héten pénteken délután 16.00

és 18.00 óra között, bejelentkezés: 96⁄624-085.

More magazines by this user
Similar magazines