Views
3 years ago

BAJNOKPÁROS - Savaria Fórum

BAJNOKPÁROS - Savaria Fórum

FELKÉSZÜLTEN –

FELKÉSZÜLTEN – BIZTONSÁGBAN! Szombathely Megyei Jogú Város Bûnmegelôzési és Közbiztonsági Bizottsága, a Szombathelyi Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum és a Városi Diákönkormányzat támogatásával kétfordulós vetélkedôt hirdet szombathelyi középiskolák 9–10. évfolyamos tanulói részére. A vetélkedô 1. fordulójában 6 fôs csapatoknak a bûnmegelôzés jegyében kell készíteniük videofilmet (max 10. perc), vagy „pps” formátumú prezentációt, vagy fotókkal illusztrált „doc” formátumú esszét (az alábbi témakörökbôl szabadon választott). Velem történt – Veled ne történjen! címmel. Az ajánlott, feldolgozható témakörök: discobaleset, kábítószeres karrier!?, közlekedés, tûzvédelem, vagyonvédelem. Az elkészített anyag saját vagy barátokkal, ismerôsökkel vagy médiákban látott megtörtént eseményt dolgozzon fel azzal a szándékkal, hogy a korosztály más tagjainak tanulságul szolgálhasson. A pályamûveket 2007. november 15-én 16.00 óráig kell eljuttatni digitális formában adathordozón borítékban mellékelve a csapat adatlapját a következô címre: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3. VI. emelet 606-os irodába. A borítékra kérjük felírni a vetélkedô mottóját: FELKÉSZÜLTEN – BIZTONSÁGBAN! Eredményhirdetés: 2007. november 23-án (pénteken), amelyrôl a csapatok írásban hivatalosan az iskola igazgatóján keresztül, valamint az általuk megadott e-mail címen értesülnek. A 2. fordulóra a bírálók által választott 10 legjobb pályamû készítôi kapnak meghívást. Ennek idôpontja: 2007. december 13. 9.00-16.00-ig, helye az Oladi Általános Mûvelôdési Központ Savaria Ifjúsági Centrum. Itt a 6 fôs csapatok elméleti és gyakorlati versenyen mérhetik össze bûnmegelôzési ismereteiket. A vetélkedô meghívottjait egy közzétett honlap- és szakirodalom jegyzék, 1. forduló témaköreihez segítô szakemberek elérhetôsége, valamint a vetélkedô összeállítói által szervezett nyilvános elôadássorozat segíti az eredményes felkészülésben. A felhívás és az elôbb említett információk (honlap és szakirodalom jegyzék, 1. forduló témaköreihez segítô szakemberek elérhetôsége, az elôadás sorozat idôpontjai és helyszíne a www.szombathely.hu/aktuális/felhívások honlapon megtekinthetôk. A 2. fordulóban résztvevô minden csapatot jutalmazzuk. A vetélkedô elsô 3 helyezett csapata külön jutalomban részesül! Boór Sándor vezetô-fôtanácsos, a Bûnmegelôzési és Közbiztonsági Bizottság titkára FOGADÓÓRA Dátum Okt. 20. szombat Okt. 21. vasárnap Okt. 22. hétfô Okt. 23. kedd Okt. 24. szerda Okt. 25. csütörtök Dr. Prugberger Emil, Szombathely 11. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje október 24-én (szerdán) 15.30-tól a városháza földszinti kistermében fogadóórát tart. I D Ô J Á R Á S - E L Ô R E J E L Z É S Idôkép Helyenként felhôs hideg idô várható Hômérséklet -2˚C 5˚C Helyenként havazás várható -3˚C 5˚C Helyenként havazás várható -4˚C 3˚C Helyenként havazás, havasesô várható -4˚C 3˚C Hideg, szeles, derült idô várható -3˚C 5˚C Idônként havasesô várható -1˚C 7˚C Okt. 26. péntek Változékony idô várható 2˚C 10˚C T Á J É K O Z T A T Ó Szombathely önkormányzata tájékoztatja a Szombathelyen önkormányzati tulajdonú lakásban élô bérlôket (lakáshasználókat), hogy a közgyûlés 2007. szeptember 27-i ülésén módosította a lakbérek és a lakbértámogatás megállapításáról szóló rendeletét, egyúttal a lakbértámogatás mértékét és hatókörét arányosan növeli azért, hogy a szociálisan rászorultak számára a lakbéremelés ne jelentsen jelentôs többletkiadást. Lakbértámogatásra jogosult(ak) azon bérlô(k), illetôleg a lakásban lakó személy(ek)nek, aki(k)nek – a kérelem benyújtását megelôzô 3 naptári hónapban elért – egy fôre jutó nettó átlagjövedelme a nyugdíjminimum (27.130 Ft) egy fôs háztartás esetén 450%-át (122.085 Ft), két fôs háztartás esetén 340%-át (92.242 Ft), három fôs háztartás esetén 300%-át (81.390 Ft), négy fôs háztartás esetén 274%-át (74.336 Ft), öt és több fôs háztartás esetén 244%-át (66.197 Ft) nem haladja meg. A támogatás egy-kettô személy esetén 55 m 2 alapterületig, három személy esetén 60 m 2 alapterületig, négy személy esetén 70 m 2 alapterületig, öt személy esetén 80 m 2 alapterületig, hat személy esetén 90 m 2 alapterületig terjedhet. Minden további személy esetén az alapterületet személyenként 10 m 2 -el növelni kell. A feltételek fennállása esetén sem jogosult lakbértámogatásra: aki(k), ill. a vele(velük) együttlakó bármely családtagja olyan ingatlantulajdonnal rendelkezik, vagy 3 éven belül rendelkezett, amelynek forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50-szeresét meghaladja (2007. évben 1.356.500 Ft.); aki(k) a lakást nem bérlôként használja(ák), kivéve, aki(k) Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének, a szociálisan hátrányos helyzetben lévôk részére adósságkezelési szolgáltatás mûködtetésérôl szóló önkormányzati rendelete alapján szerzôdést kötött(ek) és azt teljesítette(ék). A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA A lakbértámogatás igénybevételére a Polgármesteri Hivatal Lakásirodájánál kell a kérelmet benyújtani az e célra rendszeresített nyomtatványon (nyomtatvány letölthetô a www.szombathely.hu honlapról, illetve beszerezhetô a Hivatalban.) A kérelemhez csatolni kell a kérelmezô és a vele együtt élô(k), jövedelemigazolását, vagyoni helyzetérôl szóló nyilatkozatot (értékbecslést) és a lakbér megállapításról szóló értesítést. HATÁRIDÔ: 2007. november 30. A lakbértámogatáson túl lakásfenntartási támogatás is igényelhetô – a szükséges feltételek megléte esetén – a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Irodájánál. Az erre vonatkozó igénylôlap beszerezhetô a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Irodájánál, illetve letölthetô a www.szombathely.hu honlapról. 14

2007. OKTÓBER 20. K Ö Z É R D E K Û TRAFFIPAX-MENETREND Október 22. 86-os fôút, Vát, Körmend, Sárvár. Október 24. Vép, 86- os fôút, Nádasd, 84-es fôút, Zsédeny. Október 25. 86-os fôút, Vát, Szombathely, 8-as fôút Körmend - Rábafüzes közötti szakasz, 84-es fôút, Rábapaty. Október 26. Szombathely, 8- as fôút, Egyházashollós, Sárvárhegyközség, 84-es fôút, Rábapaty. Október 27. Gencsapáti, 8-as fôút Csákánydoroszló-Rábafüzes közötti szakasz, Sárvár- hegyközség. Október 28. Szombathely, Söpte, 8-as fôút Körmend-Egyházashollós között, 84-es fôút, Rábapaty, Zsédeny. (A rendôrség a helyszíneket a közlekedésbiztonsági helyzet alakulása és egyéb feladatok végrehajtása miatt megváltoztathatja.) ELADÓ INGATLANOK Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában álló alábbi ingatlanok bérbeadására: Üzlet, iroda: Király u. 13. fszt. 3. üzlet (37 m 2 ); Király u. 1. I/3. iroda (17 m 2 ); Brenner T. krt. 12. fszt. 1. üzlet (40 m 2 ); Brenner T. krt. 12. fszt. 2. üzlet (40 m 2 ); Brenner T. krt. 10. fszt. 3. üzlet (29 m 2 ); Jászi O. u. 1. fszt. 1. üzlet (15 m 2 ). Személygépkocsi tároló: Újvilág u. sorgarázs 6. sz.; Széll K. u. 9. mögötti kt. 6. sz.; Jászi O. u. 1. alatti 3. sz.; Bartók B. krt. 39/A. 2. sz. (Claudius Szálló mellett); Bem J. úti garázssor 620. sz.; Petôfi S. u. 31. sz. alatti 1. sz, 6. sz. és 9. sz.; Széll K. u. 8. mögötti kt. 3. sz. A pályázati ajánlatok beadási határideje: 2007. október 29. 12 óra. További információ: Polgármesteri Hivatal, Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.; Tel.: 94/520-204, www.szombathely.hu (E-ügyfélszolgálat – Közgyûlés – Pályázatok útvonal) ÜGYELETES PATIKA Az ügyelet adott nap 18.00-tól másnap 18.00-ig tart. Az ügyelet október 20-tól október 27-ig. Szentlélek, Fô tér 9. 26-án, pénteken 18.00 órától ISIS, Rákóczi F. u. 1. NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZ Szombathely Bartók Béla krt. 9/B Telefon: 94/310-034 Városi megemlékezés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 51., a Magyar Köztársaság kikiáltásának 18., Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megalakulásának 17. évfordulója és az elesett szombathelyi nemzetôrök emlékére 2007. október 23-án megemlékezést tart. Program: 10.00 Városháza díszterme: az ’56-os Szövetség Vas Megyei Szervezetének ünnepi közgyûlése. 17.00 Jáki úti temetô: Welther Károly síremlékének megkoszorúzása. 18.56 Március 15. tér: Országzászló felvonása katonai tiszteletadással, ünnepi mûsor. 18.00 56-osok tere: Ünnepi megemlékezés az elesett szombathelyi nemzetôrök emlékére, koszorúzás. 19.00 Városháza díszterme: ünnepi közgyûlés, ünnepi mûsor. Kérjük, hogy az ünnep alkalmából lobogózzák fel házaikat, épületeiket! Forgalomkorlátozás október 23-án: Október 23-án a rendezvények zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi idôpontokban és helyeken forgalomkorlátozás lesz. 16.45 – kb. 17.45-ig Március 15. tér: Markusovszky u. – Deák F. u., Hadnagy u. – Honvéd u. – Wesselényi u., Szelestey L. u. – Wesselényi u., Petôfi S. u. – Kôszegi u., Karinthy F. u. – Liszt F. u., Március 15. tér –Deák F. u. keresztezôdések. 17.45 – kb. 18.55-ig Nemzetôrök Emléktáblája (56-osok tere): Király u. – Széll K. u., Kisfaludy u. – Vörösmarty u., Vörösmarty u. – Szelestey u., Széll K. u. – Wesselényi u. keresztezôdések. A rendôrség ezen idô alatt mindennemû gépjármû forgalmat elterel. A fenti helyszíneken az ünnepségek befejezését követôen áll vissza az eredeti forgalmi rend. Változások az autóbusz-közlekedésben: A Vasi Volán Rt. tájékoztatja az Utazóközönséget, hogy Szombathely Megyei Jogú Város 2007. október 23-i ünnepi rendezvényei miatt az érintett helyi járati autóbuszok az alábbiak szerint közlekednek. 16.45–18.00 óra között: Az „1”-es, „5”-ös és „25”-ös számú autóbuszok nem érintik a Berzsenyi Könyvtár, Paragvári úti Iskola, Horváth Boldizsár krt. és MÁV Üzletigazgatóság elnevezésû megállóhelyeket. Az „1”-es és „25”-ös járatok a Horváth B. krt.-on a Kórház elnevezésû megállóhelyen állnak meg. Az „5”-ös járatok a Paragvári u. – Horváth B. krt. – Vörösmarty u. útvonalon közlekednek és a Paragvári úti iskola, Horváth B. krt. és Kórház megállóhelyeken állnak meg. 17.45–19.00 óra között: Valamennyi Vasútállomást érintô járatnál a Vörösmarty u. 15. és 56-osok tere elnevezésû megállóhelyek is kimaradnak. Az ünnepség befejezése után áll vissza az eredeti forgalmi rend. SZÜLETÉS: Retkes András és Mórotz Eszter leánya: ANNA, Boldizsár József és Horváth Gabriella leánya: BEATRIX, Dabóczi György Tamás és Spanraft Lívia leánya: VIKTÓRIA, Kremser Csaba Zoltán és Jeney Anita leánya: ELIZA, Sövegjártó Gábor és Kovács Henrietta leánya: ANNA, Spitzer Gábor és Koroknyai Krisztina fia: VALTER GÁBOR, Ekbauer Zoltán és Molnár Gabriella fia: BENCE, Horváth Zsolt és Biró Katalin fia: BALÁZS, Horváth Levente és Bartik Klára fia: LEVENTE, Szalai Tamás és Németh Melinda Terézia leánya: TITANILLA ANNA, Sodics Miklós és Takács Andrea leánya: ALÍZ, Pôdör Miklós és Virágh Brigitta leánya: VIRÁG ANNA, Dr. Fukszberger Balázs és Dr. Artner Tünde Zsuzsanna leánya: ÉVA, Kila Zsolt és Papp Melinda leánya: BIANKA, Orosz János István és Farkas Edit leánya: NINA, Bauer Zsolt és Mátis Anett fia: MAR- CELL, Stampf Attila és Makkai Rita Erzsébet fia: ÁRMIN, Gyôre Roland és Fábián Kármen Cecília fia: NOEL, Jagodics Gyula és Németh Edina Veronika fia: BENCE, Kardos Rudolf István és Tóth Adrienn fia: PATRIK, Takács Ferenc és Szigeti Ramóna Mónika fia: ARNOLD ATTILA, Kovács György István és Poór Éva leánya: ANNA, Sebesi Krisztián és Horváth Tímea Erika leánya: GRÉTA ROZÁLIA, Szele Attila László és Böszörményi Orsolya fia: PÉTER. HÁZASSÁG: Gadóczy József és Vincze Ágnes, Polgár Zoltán Péter és Erdélyi Eszter. HALÁLESET: Rejtényi Jánosné sz. Poór Piroska Margit, Nyáriné Bognár Ilona Mária, Arthofer József, Kovács Gyula, Vincze Péter, Németh Lászlóné sz. Kámán Mária, Horváth Endre, Tarczi Lajosné sz. Frank Ilona Anna , Horváth András, Gergelics Imre, Németh Gyula, Marton Ferencné sz. Asbóth Gizella, Pethô György, Kápolnási László, Nézô Istvánné sz. Móré Erzsébet, Bôdy Istvánné sz. Virág Margit, Földvárszki Jánosné sz. Magyar Zsuzsanna Mária, Szanati Gábor, Ceglédi Imre Tibor, Kalmár László Antal, Csire János, Gombás Gyula, Dr. Idrányi Zsolt Istvánné sz. Kiss Erzsébet, Dr. Halmai Tibor, Mazzag Antalné sz.Molnár Mária, Varga Imre Béla, Németh Imre, Takács József, Kovács Kálmán, Molnár Lászlóné sz. Szántó Valéria, Pócza Ferenc, Sinka Józsené sz. Kiss Gizella, Kázár Józsefné sz. Bognár Margit. A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K 15

FESZTIVÁL A VÁROSBAN - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
FELH®VúS - Savaria Fórum
Krónikus vita - Savaria Fórum
Apáczai iskola - Savaria Fórum
Ésszerûsített kiadások - Savaria Fórum
Meglepetés ár! - Savaria Fórum
„amit eszel, azzá leszel” hírhedt magyar konyha - Savaria Fórum
TÁMAD A VÍRUS - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
BELVÁROSI PARKTESZT - Savaria Fórum
mindenki jutka nénije közgyûlés - Savaria Fórum
volt egyszer egy rendszerváltás megbízható az ... - Savaria Fórum
KORMÁNYFÔI LÁTOGATÁS - Savaria Fórum
[~Å{|öpuwÇÄ - Savaria Fórum
SZÉP VOLT, GABI! - Savaria Fórum
Álláshirdetésünk a 11. oldalon. - Savaria Fórum
JÓKOR, JÓ HELYEN - Savaria Fórum