A téma bibliográfiája - PTE Egyetemi Könyvtár

lib.pte.hu

A téma bibliográfiája - PTE Egyetemi Könyvtár

Tófalvy Tamás: A digitális jó és rossz megalkotása: Értékek konstrukciója és társítása

médiaplatformokhoz a 21. századi újságírásban

Ajánló bibliogáfia a Bölcsész Akadémia előadásához.

Készítette Radványi Ferenc könyvtáros.

A média

Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom. Gondolat Kiadó, Bp., 1983.

Angelusz Róbert: Az új kommunikációs technikák és a nyilvánosság. Az elektronikus

kommunikáció kihívásai. Világosság, 39. (1998) 4. sz. 16-29.

Bajomi-Lázár Péter: Közszolgálati rádiózás Nyugat-Európában. Membrán könyvek, 6.

Sükösd Mihály. Új Mandátum Kiadó, Bp., 2000.

Bajomi Lázár Péter: A közszolgálatiság alakváltozásai a nyugat-európai rádiózásban. Kultúra

és Közösség, 2. (1998) 1. sz. 41-49.

Bajomi-Lázár Péter: A magyarországi médiaháború. Membrán könyvek, 9. Sükösd Mihály.

Új Mandátum Kiadó, Bp., 2001.

Bajomi-Lázár Péter: Média és politika. Antenna könyvek. PrintXBudavár Zrt., Bp., 2010.

Bajomi-Lázár Péter: Média, hatalom. A médiaimperializmus tézise. Kritika, 29. (2000) 4. sz.

13-16.

Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. Antenna könyvek. PrintXBudavár – Médiakutató

Alapítvány, Bp., 2006.

Bajomi Lázár Péter - Sükösd Miklós: Médiapolitikai trendek Kelet-Közép-Európában

1989-2008. Politikatudományi Szemle, 23. (2009) 1. sz. 141-160.

Barbier, Frédéric - Bertho Lavenir, Catherine: A média története Diderot-tól az internetig.

Ford. Balázs Péter. Osiris kézikönyvek. Osiris Kiadó, Bp., 2004.

Barrat, Michael: Médiaszereplés felsőfokon. Bagolyvár Könyvkiadó, Bp., 2001.

Bayer Judit: A közszolgálatiság funkciójának, struktúrájának és finanszírozásának európai

elvei és szabályai. Médiakutató, 13. (2012) 2. sz. 49-55.

Briggs, Asa – Burke, Peter: A média társadalomtörténete. Gutenbergtől az internetig. Ford.

Göbölyös Magdolna, Konok Péter, Gelléri Gábor. Napvilág Kiadó, Bp., 2004.


Bugovics Zoltán: A torz(ító)szülött. Médiakritikai megközelítés. Gondolat Kiadó, Bp., 2004.

Castells, Manuel: Az információ kora. Gazdaság, társadalom és kultúra I. A hálózati

társadalom kialakulása. Az információs társadalom klasszikusai. Sor. szerk. Berényi Gábor,

Z. Karvalits László. Ford. Rohonyi András. Gondolat Kiadó – Infónia Kiadó, Bp., 2005.

Császi Lajos: A média rítusai. A kommunikáció neodurkheimi elmélete. Jel-Kép könyvtár.

Sor. szerk. Terestyéni Tamás. Osiris Kiadó – MTA – ELTE Kommunikációelméleti

Kutatócsoport, Bp., 2002.

Csermely Ákos: Veszedelmes viszonyok: együtt vagy együtt? Az internet és a média

átalakulásáról. Figyelő, 56. (2012) 39. sz. 31.

Dombi G. – Varga G.: Ennyi? Ennyi! Magyarország és az internethasználat 2003−2004-ben.

Népszabadság Infovilág extra melléklet, 2005. január 28.

Első HÍRes könyv. Beszélgetés 50 hazai újságíróval a médiáról, Magyarországról. Szerk.

Somogyi Zoltán, Szabados Krisztián, Sajti Botond. Political Capital és Privy Council

Communications, Bp., 2009.

Fehér Katalin: A virtuális valóság és az új média generációja. Médiakutató, 9. (2008) 1. sz.

83-94.

Fülöp Géza: Az információ. ELTE BTK, Bp., 1996.

Gálik Mihály: Egyszerűen digitális. Jel-Kép, 18. (1997) 4. sz. 75-82.

Harle Tamás: Pénzes pofonok. Fizetős tévék mozgatják a profi bokszot. Figyelő, 56. (2012)

8. sz. 72-75.

A hír értékei. Etika és professzionalizmus a mai magyar médiában. Szerk. Sükösd Miklós,

Csermely Ákos. Média Hungária könyvek, 2. Média Hungária, Bp., 2001.

Hoyer, Svennik: Média a harmadik évezred küszöbén. Forradalmak a kommunikációban.

Médiakutató, 2. (2001) 5. sz. 23-38.

Kaosi Ildikó: Sajtótámogatás. Médiakutató, 1. (2000) 1. sz. 7-17.

Keane, John: Média és demokrácia. Ford. Kulcsár Valéria. Helikon Universitas. Helikon

Kiadó, Bp., 1999.

Kóczián Sándor: A magyar médiaszabályozás és az információforrások védelme.

Médiakutató, 14. (2013) 1. sz. 67-80.

A közszolgálatiság újrafogalmazása a digitális forradalom küszöbén. Írások az internet és a

média világából. Szerk. Csermely Ákos. PrimeRate Kiadó, Bp., 2005.


Médiaismeret. Összeáll. Hartai László. In: Képkorszak. Szöveggyűjtemény a

mozgóképkultúra és a médiaismeret oktatásához. Összeáll. és szerk. Gelencsér Gábor, a

szöveggyűjt. összeállításában közreműk. Hartai László. Korona Kiadó, Bp., 1998. 247-335.

A média jövője. Internet és hagyományos média az ezredfordulón. Szerk. Csermely Ákos,

Ráduly Margit, Sükösd Miklós. Média Hungária könyvek, 1. Média Hungária, Bp., 1999.

A média jövője. Nem mind illik, ami szabad... Szerk. Csermely Ákos. Média Hungária

könyvek 3. Média Hungária, Bp., 2001.

Médiakritika. Tanulmányok a média kritikai megközelítéseinek témaköréből. Szerk.

Terestyéni Tamás. Jel-kép könyvtár. Osiris Kiadó - MTA-ELTE Kommunikációelméleti

Kutatócsoport, Bp., 1997.

Mráv Noémi: A tévémaci tudatformáló szerepe. Az államszocialista nevelés emblematikus

figurájának története. Médiakutató, 10. (2009) 2. sz. 7-28.

Nagy Sándor: Elektronikus leveleink védelme. Titkosítás, digitális aláírás, szabványos

tanúsítványok. Computer Books, Bp., 2005

Nagy Sándor: Útlevél a digitális világhoz. Nyilvános kulcsú tanúsítványok a gyakorlatban.

Computer Books, Bp., 2005.

O'Sullivan, Tim - Dutton, Brian – Rayner, Philip: Médiaismeret. Ford. Bényei Judit. Korona

Kiadó, Bp., 2002.

Pikó András - Wisinger István - Zöldi László: Általános médiaismeret. Szerk. Zöldi László.

Dialóg Campus tankönyvek. Studia mediorum. Dialóg Campus, Bp., 2007.

Pokol Béla: Médiahatalom. Válogatott írások. Windsor Kiadó, Bp., 1995.

Poe, Marshall: A history of communications : media and society from the evolution of speech

to the Internet. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

Rasmussen, Terje: Az új és a régi média kapcsolatai. Ford. Oczella Anett, Kiss Gábor. In:

Magyar Felsőoktatás, 10. (2000) 7. sz. 33-36.

A szabad sajtó. Szerk. Hedley Burrell. United States Information Agency, Washington, 1999.

Szecskő Tamás: Tömegkommunikáció és társadalom. (Három tanulmány: A

tömegkommunikáció társadalmi hatásai. A globális kommunikáció törésvonalai. Adalékok a

közszolgálati műsorszórás fogalmához. ) Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet, Bp.,

2009.

http://www.akti.hu/dok/dokumentum03.pdf

Szecskő Tamás: A tömegkommunikáció társadalmi hatásai. Bevezetés a tömegkommunikáció

szociológiájába. Kutatás közben, 199. Oktatáskutató Intézet, Bp., 1994.

Szűts Zoltán: Az internetes kommunikáció története és elmélete. Médiakutató, 13. (2012)

1. sz. 7-18.


http://www.mediakutato.hu/cikk/2012_01_tavasz/01_internetes_kommunikacio_tortenete/01.

html

Tardos Róbert: Az internet terjedése és használata Magyarországon 1997-2001. Jel-Kép, 24.

(2003) 1. sz. 7-22.

Tófalvy Tamás: A médiapániktól a szakmai közösség megalkotásáig: technológia, újságírás és

digitális média a 21. században.

http://kontent.blog.hu/2013/01/03/mediapanik_es_szakmai_kozosseg#more4993509

Tömegkultúra és tömegmanipuláció a modern társadalomban. A média- és a

művelődésszociológia új aspektusai. Szerk. Szretykó György. Comenius BT, Pécs, 2005.

Urbán Csilla: Rendszerváltás és szimbolikus kommunikáció. Médiakutató, 10. (2009) 3. sz.

63-77.

Zsolt Péter: Médiaháromszög. A modern tömegkommunikáció szerveződése. 8., átdolg., bőv.

kiad. EU-Synergon Kft., Vác, 2005.

Médiaetika

Eco, Umberto: Az írott sajtóról. In. Uő: Öt írás az erkölcsről. Ford. Dorogi Katalin. Európa

Könyvkiadó, Bp., 1998. 49-80.

Krokovay Zsolt: Médiaetika. A szólásszabadság és a polgárjogok. L'Harmattan Kiadó, Bp.,

2003.

Marton Árpád: A felettes mi. Kulturális és médiaetika a sámánok korától a showmanek koráig

avagy Korszerűtlen elmélkedés a szimbolikus és a diabolikus világlátás válaszútján.

Deliberationes könyvek. Gerhardus Kiadó, Szeged, 2009.

Rivers, William L. – Matthws, Cleve: Médiaetika. Ford: Doubravszky Sándor, Jánossy Ilona.

Fontos könyvek, 2. Bagolyvár Könyvkiadó, Bp., 1993.

Silverstone, Roger: Médiaerkölcs. A médiapolisz felemelkedése. Ford. Kerényi Szabina.

Napvilág Kiadó, Bp., 2010.

Zsolt Péter: Médiaetika. Funkciói, elmélete, gyakorlata. Szakmai etikák. 3. , bőv. kiad.

Szakmai etikák. Eu-Synergon, Vác, 2001.


Pszichológia, internet, média

Bodács Emil: A telekommunikációs manipuláció hatása a gyermekek személyiségére. In:

Globalizáció és család. A családszociológia új kihívásai. Szerk. Szretykó György. Comenius

BT, Pécs, 2002.

Boncz István: Az internetfüggőség pszichiátriája. Korunk, 23. (2012) 12. sz. 12-18.

Breton, Philippe: A manipulált beszéd. Ford. Lángh Júlia, előszó Dessewffy Tibor. Helikon

Kiadó, Bp., 2000.

Császi Lajos: Tévéerőszak és morális pánik. Membrán könyvek 15. Sor. szerk. Sükösd

Mihály. Új Mandátum Könyvkiadó, Bp., 2003.

Csepeli György: Álarcosbál a blogteremben. A névtelenség hatásai az új médium révén

történő kommunikációban. Kritika, 38. (2009) 6. sz. 3-5.

Erdélyi Ildikó: A televízió a családban. Tankönyvkiadó, Bp., 1988.

Hammer Ferenc: A veszély archeológiája. A számítógép és a gyerekek esete. Médiakutató, 7.

(2006) 3. 21-46.

Az internet a kockázatok és mellékhatások tekintetében. Szerk. Talyigás Judit. Scolar Kiadó,

Bp., 2010.

Juhász Dániel: Valóban fertőz minket a média?

http://pszichoblog.blog.hu/2009/10/09/media_38

Frydman, Marcel: Televízió és agresszió. Ford. Puskás Györgyi. Fordulópont könyvek. Pont

Kiadó, Bp., 1999.

A médiaerőszak. Tények, mítoszok, viták. Szerk. Stachó László, Molnár Bálint. Mathias

Corvinus Collegium – Századvég Kiadó, Bp., 2009.

Simonyi Gáspár: Ha behálóz a világháló: az internetfüggőség. Új Katedra, 2. (2009) 1-2. sz.

26-28.

Tévé előtt - védtelenül? : Tanulmányok a média hatásáról. Összeáll., szerk. Szávai Ilona.

2., jav. kiad. Pont Kiadó, Bp., 2010.


Digitális világ

Cope, Peter: A digitális világ : kalauz a digitális média megértéséhez és felhasználásához.

Alexandra Kiadó, Pécs, 2006.

Galvács László: Digitális átállás Ruandától Barcsig. Média, Kábel, Műhold, 17. (2013) 3. sz.

20-22.

Hutterer, Claus Michael: Digitális demencia, avagy hogyan veszítjük el az eszünket.

E-nyelv Magazin, 2013. 1. sz.

http://e-nyelvmagazin.hu/2013/03/05/digitalis-demencia-avagy-hogyan-veszitjuk-el-azeszunket/

Jenei Ágnes: Digitális interaktív televízió. Az (anti)utópisztikus valóság. Médiakutató, 8.

(2007) 1. sz. 59-76.

Pavlik, John Vernon: Media in the digital age. Columbia University Press, New York, 2008.

Shapiro, Carl – Varian, Hal R.: Az információ uralma . A digitális világ gazdaságtana. Ford.

Szikinger Péter. Geomédia szakkönyvek. Üzlet és menedzsment. Geomédia Szakkönyvek,

Bp., 2000.

Tóth Borbála: A digitális média feltérképezése: Magyarország. Médiakutató, 13. (2012) 3. sz.

9-77.

Újságírás

Foglalkozása: újságíró. Kutatásvezető Vásárhelyi Mária. Magyar Újságírók Országos

Szövetsége, Bp., 2007.

Gulyás Ágnes: Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon. Médiakutató, 1. (2000)

1. sz. 18-31.

Harle Tamás: Az újságírás mestersége és művészete. Kék Európa Stúdió, Bp., 2012.

Høyer, Svennik - Lauk, Epp: A hivatásos újságírás és a civil társadalom. Jel-Kép, 14. (1995)

1. sz. 73-89.

Tóth Szabolcs Töhötöm: Első leütés. Gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek. Másfél Flekk

Kiadó, Bp., 2011.

Trömböczky Péter: A szó kétélű fegyver. Az újságírás dramaturgiája. Savaria University

Press, Szombathely, 2006.


Velics Gabriella: Újságok, újságírók és olvasók: átmenet a famentes jövőbe. Médiakutató, 10.

(2009) 4. sz. 45-65.

A jó és a rossz

Antalóczy Tímea: A szappanoperák genezise és analízise I. Médiakutató, 2. (2001), 3. sz.

51-64. II. 2. (2001) 4. sz. 102-113.

Antalóczy Tímea – Füsrtös László: A valóságshow világa, avagy korunk arénája. Kultúra és

Közösség, 7. (2003) 1. sz. 35-46.

Buckingham, David: A gyermekkor halála után. Felnőni az elektronikus média világában.

Ford. Kertész Balázs, előszó György Péter. Helikon Huszonegy. Sor. szerk. Mihancsik Zsófia.

Helikon Kiadó, Bp., 2002.

Castells, Manuel: Az információ kora. Gazdaság, társadalom és kultúra II. Az identitás

hatalma. III. Az évezred vége. Az információs társadalom klasszikusai. Sor. szerk. Berényi

Gábor, Z. Karvalits László. Ford. Berényi Gábor, Rohonyi András. Gondolat Kiadó – Infónia

Kiadó, Bp., 2006-2007.

Császi Lajos: A Mónika-jelenség kulturális szociológiája. Gondolat Kiadó, Bp. – PTE

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs, 2011.

Égen-földön informatika : az információs társadalom technológiai távlatai. A tanulmány

kidolgozását vezette Dömölki Bálint. Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács - Typotex,

Bp., 2008.

A Kontroll Csoport jelentései. Média torzítások, elemzések. Kairosz Kiadó, Bp., 2002.

Lampé Ágnes interjúi. Médiaszabályozás pro és kontra. Simon Éva, Széky János, Hanák

András, Polyák Gábor, Koltay András, Nyakas Levente és Lapsánszky András a 2010-es

médiatörvény-csomagról. Médiakutató, 12. (2011) 4. sz. 7-36.

Makó Ágnes: Az őszödi beszéddel kapcsolatos online sajtómegjelenések néhány

jellegzetessége az Index és az Origo hírportálokon. Médiakutató, 12. (2011) 4. sz. 63-78.

A médiaerőszak. Tények, mítoszok, viták. Szerk. Stachó László, Molnár Bálint. Mathias

Corvinus Collegium – Századvég Kiadó, Bp., 2009.

Mészáros Rezső: A kibertér, és ami körülötte van. Társadalomföldrajzi megközelítés.

JATEPress, Szeged , 2008.

Nagy Zsófia: Jó élet és jó halál a magyarországi gyászjelentések tükrében. Médiakutató, 13.

(2012) 4. sz. 7-20.


Ságvári Bence – Pillók Péter – Galácz Anna: Az erőszak képei a magyar médiában (2006.

szeptember – október). Médiakutató, 8. (2007) 3. sz. 69-81.

Silverstone, Roger: A gonosz retorikája. In: Uő: Médiaerkölcs. A médiapolisz felemelkedése.

Ford. Kerényi Szabina. Napvilág Kiadó, Bp., 2010. 67-93.

Singer, Peter: The President of Good and Evil: Taking George W. Bush Seriously. London,

Granta, 2004.

Tóth Loretta: Hogyan szórakoztat az udvariatlanság? Az offenzív viselkedés megjelenése a

Magyar Televízió kvízműsoraiban. Médiakutató, 14. (2013) 1. sz. 4-17.

More magazines by this user
Similar magazines