Views
4 years ago

27/2012. - Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló ...

27/2012. - Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló ...

1.§ A

1.§ A Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 28. §-a következő (25) bekezdéssel egészül ki: „(25) Ahol a közterülethez csatlakozó építési telkekből tömbfeltáró úttal (utakkal) a szabályozási terv további építési telek (telkek) kialakíthatóságát szabályozza, a tömbfeltáró út (utak) kialakításáig a meglévő építési telkek, a) közterülethez csatlakozó része a szabályozási tervben jelölt övezeti határig (mint feltételezett telekhatárig) beépíthető, továbbépíthető. b) közterülethez nem csatlakozó részére építési engedély nem adható. c) telekszélességének megváltoztatására irányuló telekrendezés engedélyezhető.” 2.§ (1) A R.42.§ (6) bekezdése az alábbi m) ponttal egészül ki: „m) A Szent István tér és Avas-hegy közötti gyalogos átjáró műtárgy magassága a 137.40 mBf szintnél nem lehet magasabb, kivéve az ebből a szintből kiemelkedő mellvédkorlát vagy tető, ami a műtárgy alapterületének 5 %-ánál nem lehet több.” (2) A R.42.§ (6) bekezdése az alábbi n) ponttal egészül ki: „n) Az Erzsébet-téren a fürdő és 2414 hrsz.-ú ingatlan homlokzati síkjában két oldalán kapuval áttört falkerítést kell kialakítani.” (3) A R.42.§ (6) bekezdése az alábbi o) ponttal egészül ki: „o) A 2414 hrsz.-ú ingatlan déli tűzfalát homlokzatosítani kell.” (4) A R.42.§ (6) bekezdése az alábbi p) ponttal egészül ki: „p) A Szent István tér, kötelező építési vonallal nem jelölt részén a homlokzatmagasság nem lehet nagyobb, mint a városháza új tornyának homlokzatmagassága.” 3.§ A R.13.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A területen a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér stb.), vendéglátó épület, a terület fenntartásához szükséges épület helyezhető el. A területen belül parkoló, kiszolgáló út létesíthető akkor is, ha a szabályozási terv ezt külön nem jelöli.”

4.§ A R. 28.§ (16) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(16) Kertvárosi lakó, lakó-üdülő, üdülőházas, hétvégi házas és különleges pince rendeltetésű zónákban a) Telekalakítás ott is engedélyezhető, ahol a telekalakítással kialakuló telekméret az építési övezeti előírás irányába hat, de nem éri el az ott előírt mértéket. b) telekmérettől függetlenül a beépítettség csak az övezetben megengedett legkisebb telekméret kétszereséig vehető számításba.” 5.§ A R. 24. mellékletének a József Attila utcára vonatkozó része jelen rendelet 1. melléklete, a Szent István térre vonatkozó része jelen rendelet 2. melléklete, a Diósgyőri Ipari Parkra vonatkozó része jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul. 6.§ (1) Hatályát veszti a R. 13.§ (6) bekezdése. (2) Hatályát veszti a R. 22.§ (5) bekezdése. (3) Hatályát veszti a R. 23.§ (5) bekezdése (4) Hatályát veszti a R. 24.§ (5) bekezdése. (5) Hatályát veszti a R. 25.§ (5) bekezdése. (6) Hatályát veszti a R. 27.§ (9) bekezdése. 7.§ Ezen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Miskolc, 2012. július 30. Dr. Csiszár Miklós jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester

Miskolc Megyei Jogú Város Helytörténeti Oktatási Koncepciója 2012.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a ...
A városfejlesztés aktuális kérdései, különös tekintettel a megyei jogú ...
12/2011 - a Miskolc Megyei Jogú Város Építési - Miskolc.hu
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Javaslat a kéményseprő ...
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti ...
békéscsaba megyei jogú város helyi építési szabályzata
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 11/2012. (II. 27 ...
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
nyíregyháza megyei jogú város polgármesteri hivatala városi főépítész
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2012.
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2012. (III.29 ...
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/2011. (X ...
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ...
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 91/2012. (XII. 17 ...
J a v a s l a t Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város ...
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
MISKOLC VÁROS NAPJA 2012. május 11. - Programok
RÉSZLETES TERVEZÉSI PROGRAM - Szeged Megyei Jogú Város ...
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyz ő jét ő l 3100 Salgótarján ...
székesfehérvár megyei jogú város önkormányzat közgyűlése
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2011.
békéscsaba megyei jogú város önkormányzat közgyűlésének ...
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése mint ...
1. melléklet tata város építési szabályzatának módosítása ...
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2011. (II.17 ...
Értékelés Szeged Megyei Jogú Város zajtérképéről