Layout 3 - Krieghoff

krieghoff

Layout 3 - Krieghoff

[ NIMRÓD 2012/2]

42

Hauser Péter

Gavallérpuska megfontolt lövőknek

Valódi elegancia,

a vadásziasság, a régóta

nagy vadászaink által is

hangoztatott „tiszta

golyó”-lövés megtestesítője.

Egy cső – egy

lövés! Napjainkban

újra reneszánszát éli ez

a fegyvertípus. Valóban

olyan előkelő? Tényleg

a legtöbb vadászati

módhoz alkalmas?

A Krieghoff Hubertus

modelljének próbája

ezekre a kérdésekre is

választ adott!

Egy vadászaton egyik vadásztárs

kérdezte tőlem, amikor előkerült

tokjából a puska.

– Ezzel jobban tudsz lőni?

– Jobban?! Nem – megfontoltab‐

ban!

Jelen esetben csak egy lövés van,

mire ebbe a puskába a második go‐

lyót tehetném, a vad már hét hatá‐

ron túl jár. Nincs második cső, nem

lehet gyorsan egy második lőszert a

töltényűrbe tenni, mint az ismétlő

(tolózáras) fegyvereknél. Mégis

igen nagy népszerűségnek örvend

napjainkban, és talán ezért is jel‐

lemzi ezt a fegyvertípust leginkább

az elegancia. Több neves vadász

kedvence. Hámori Csaba disznóhaj‐

tásra is ilyet használ, Kovács László

neves fegyverszakíró fegyvertárá‐

nak kedvence, Ugray Tamás a he‐

gyeket is ilyen puskával járja!

A Krieghoff vadászfegyver manu‐

faktúra egyik remekbe szabott Hu‐

[ FELSZERELÉS]

bertus modelljének használati ta‐

pasztalatait adom közre.

A Krieghoff név a magas minőség

garanciája: gyárlátogatásom alkal‐

mával megbizonyosodhattam a fe‐

lől, hogy gyártástechnológiájuk ki‐

magasló minőségű, az ellenőrzés

igen szigorú, az eltérések tűrésha‐

tárai igen alacsonyak (pl.: 2 µm).

A manufaktúra nem készít sok fegy‐

vert, mindössze évi 3000 darabot.

Aki ilyen fegyvert birtokol, az elit

klubban érezheti magát.

Külcsín

A Hubertus karcsú, elegáns vona ‐

laival azonnal a vadász szívébe lopja

magát. Az előagy mutatós tulipán‐

formával végződik, mutatósan il‐

leszkedik a csőhöz. A tipikusan

„Krieg hoff” formájú baszkül dural

vagy acél lehet, és opcionálisan vé‐

sethető. A krieghoff egyébként nem

készít gépi gravírozást!

A tus egyenes hátú, fekete gumi

agytalpban végződő, bajor pofadé‐

kos, határozott vonalú pisztolyfo ‐

gásos, mely markánsan fisírozott.

A manufaktúra a diófa alapanyagot,

ellentétben más gyártókkal, csak

négy osztályba sorolja. Senki se le‐

pődjön meg tehát, ha második vagy

harmadik kategóriájú tusfát kínál‐

nak a gazdagon gravírozott modell‐

hez. A tusnak, mondhatni, a legin‐

kább robosztus része a pisztolyfo‐

gásos markolat, ami biztos, komfor‐

tos fogású. A tusanyakon elhelye‐

zett kombi kézi felhúzó jól kezelhe‐

tő, igazán kézre áll. A felhúzáshoz

sem kell nagy erőkifejtés. A fegyver

súlyelosztása optimális, ergonómiá‐

ja egyedülálló!

Belbecs

A hagyomány ötvözése a legújabb

technikával, ez jellemzi a Krieghoff

mindegyik billenő csövű fegyverét.

A cső két dupla csőkampóval illesz‐

kedik a baszkülhöz, ezzel masszív

alapot adva. A fegyver nyitása ideá‐

lis, a kulcs elfordításával a cső szinte

az önsúlyától billen le. A hüvelyki‐

vonó ideális távolságra emeli ki a

hüvelyt, a lőszerek behelyezése, ki‐

vétele, cseréje kényelmesen oldható

meg.

Egy csőhöz egy lakatszerkezet du‐

kál, ami kombi kézi felhúzású, fe‐

szítőszerkezettel működtethető.

A kombi kézi felhúzó a Hubertus

talán legjobb technikai megoldása.

A Krieghoff mérnökei tökéletes

megoldása a kézi és az önfelhúzó

rendszer ötvözésére. Tehát az elsü‐

tőszerkezet rugóját a kézi felhúzó‐

val lehet feszített, tűzkész állapotba

hozni, azonban az ismétléskor egy‐

szerűen csak felhúzott állapotban

kell hagyni. Ilyenkor a fegyver le‐

nyitásával a rugó tűzkész állapotba

kerül, nem kell újból a kézi felhúzó‐


val bíbelődni. Hát nem nagyszerű

megoldás? Habár meg kell jegyez‐

nem, ennek az előnyeit igazából a

dupla golyós modelleknél látom!

Jómagam az eltelt majd’ egy év

alatt még nem használtam ki a

gyors felhúzás előnyeit.

Az elsütőszerkezetre, billentyű‐

re sem lehet panasz! Ergonomiku‐

san tervezett billentyű, tökélete‐

sen az ujjhoz simul. Az elsütési erő

1000–1500 g között állítható be.

A manufaktúra ezenfelül még

gyorsítóval is beépített, ami szinte

egyedülálló megoldás a kézi fel‐

húzású gavallérpuskáknál. Sem a

Blaser K95, sem a Merkel K3 mo‐

delljeibe nem integrálnak „rög‐

tönzőt”.

Súlya valamivel nagyobb, mint

az egycsövűek esetében megszo‐

kott, az általam használt acélbasz‐

külös kivitel 3,3 kg.

Gyakorlatban

Mint említettem, szinte mind‐

egyik vadászati módhoz nagysze‐

rűen alkalmazható ez a fegyver ‐

típus. Hajtóvadászatokon látom

egyedüli hátrányát. Habár ezt va‐

lószínűleg több vadász is cáfolná.

Németországi hajtásokon több va‐

dász vállán is gavallérpuska lógott.

A használat alatt megbizonyo‐

sodhattam afelől, igen csak uni‐

verzális ez a kurtály. Mivel nem

túl hosszú, mint általában a bille‐

nő csövűek, még a 60 cm csőhosz‐

szal sem, kisebb méretű leseken is

kényelmesen lehet forgolódni ve‐

le. Barkácsoláskor pedig, legyen az

autó vagy fogat, nem vagyunk bő‐

vében a helynek! Cserkelésen

nem húzza a vadász vállát. Hegyi

vadászaton sem vall szégyent. Al‐

pesi vadászatra is ezt a fegyvert

csomagoltam, és nem bántam

meg.

Hirtelen kezű vadász kezébe

nem ajánlom, nincs gyors ismétlé‐

si lehetőség.

Egy ilyen fegyverrel a használó‐

ja más megítélésben részesül. Hi‐

vatásos vadászok igyekeznek azt a

vadászt választani a csapatból, aki

gavallérpuskával érkezik. Ezt a

tényt néhányszor én is megta‐

pasztaltam. Tehát alpesi vadásza‐

tom alkalmával elsőrendű válasz‐

tás volt. Remekül elfért a hátizsák

mellett, hegymászáskor nem aka‐

dályozott. Ideális súlyelosztása so‐

kat segített a „Bergstock”‐ról való

pontos célzásban.

Őzvadászathoz nem tudok el‐

képzelni eszményibb fegyvert.

Lesvadászatra is príma válasz‐

tás, kecsessége minden előnyét itt

aztán ki lehet használni.

Ezzel a puskával valóban pon‐

tosabb lövéseim voltak. Miért?

Mint említettem, a megfontoltság

miatt. Mivel csak egy lövés áll ren‐

delkezésre, ezért minden esetben

lényegesen megfontoltabban en‐

gedtem útjára a golyót, és ez a ta‐

lálati pontosságon meg is látszik!

Tehát jobban nem fogsz lőni, de

megfontoltabban!

Értékelés

Ergonómia: *****

Karcsú, könnyed, kézre álló mo‐

dell. Minden a megfelelő he‐

lyen van a fegyveren.

Praktikum: *****

Megfelelő kaliberrel egy puska‐

ként is nagyszerű. Cserkelésre,

lesre, barkácsolásra ideális.

Gyorsítóval ellátott elsütő bil‐

lentyűje egyedülálló.

Biztosító: *****

Kombi kézi felhúzója nagyon

biztonságos, ugyanakkor igen

célszerű is.

Ár–érték arány: *****

Drága fegyver, mi tagadás, mint

általában ezek a fegyvertípusok,

azonban kiváló megoldásokat

kapunk a pénzünkért.

Összesített értékelés:*****

Remek elgondolások makulát‐

lan kivitelben!*

Nem kell mindig kaviár!

Ismét a középkategóriában,

a jó ár/érték arányú

távcsövek világába

kalandoztunk. A Steiner

két modelljét is górcső

alá vettünk. Egyet a

porro- és egyet a tetőélprizmás

modellek közül.

Hogyan teljesítenek

ezek a modellek?

Erre kerestük a választ!

Bayreuth bajorországi város, a Wag‐

ner‐fesztivál színhelye. Azonban ne‐

künk inkább egy jó nevű távcső‐

gyártó miatt érdekes.

Az 1947‐ben, Karl Steiner által

alapított üzem mára százötven dol‐

gozót foglalkoztató céggé nőtte ki

magát. Jó minőségű távcsöveket

gyártanak megfizethető áron, több

kategóriában, hajózáshoz, termé‐

szetjáráshoz, madármegfigyeléshez

és nem utolsósorban vadászathoz is.

Minden távcsövet magas minőség‐

ben, nagy precizitással, szigorú el‐

lenőrzéssel készít a gyártó, erre szol‐

gál bizonyítékul az egyes modellek‐

re adott 30 év garancia.

Próbára a vadásztávcsőmodellek

közül választottunk két, a hazai va‐

dászati módokhoz leginkább alkal‐

mas darabot.

Steiner Nighthunter Xtreme 8x56

H. P.

Porroprizmás modellünk a Night‐

hunter Xtreme 8x56. A széria ma‐

gas fényátviteli mutatója miatt is

közkedvelt. Erre utal a neve is!

A külcsín

Zöld gumiruhába bújtatott szerke‐

zet. Mint általában a porroprizmás

messzelátók, ez is szépen kitölti a

használója tenyerét. A polikarbonát‐

gumi‐borítás csúszásmentes, kelle‐

mesen tapad a kézhez. Ami meg‐

hökkentő, a távcsőház ütésálló. Ezt

ki is próbáltam! Az üzletben hosszas

unszolásra, félve ejtettem le, és cso‐

dák csodájára, semmi baja nem esett,

pedig a padló nem szivacsból volt, el‐

lenkezőleg, igen kemény felületű.

A többi „földhöz vágást” már na‐

gyobb bátorsággal tettem meg, ezek

a próbák is sérülésmentesen végződ‐

tek. Terepen a lesről ejtettem a földre,

ami azért már távolság! Semmi baja!

Tény, a gyár nem a szándékos rongá‐

lás ellen tette ütésállóvá, azonban a

teszt az teszt. Egyedül a lencsékre

kell vigyázni, ezek nem ütésállóak.

Az optikát azonban gumisapka védi.

Igen praktikusnak találtam az

íves gumi szemkagylót. Okos meg‐

oldás, nem engedi, hogy oldalfény

kerüljön a szembe. Ezzel zavartala‐

nul élvezhető a látvány, nincs „be‐

szivárgó” fény!

A belbecs

Leginkább a magas fényátviteli ké‐

pesség, amire a teszt előtt felhívták ›

[ NIMRÓD 2012/2]

[ VADGAZDÁLKODÁS] 43

More magazines by this user
Similar magazines