Ingatlan Árverési Hirdetmény - MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

mgki.hu

Ingatlan Árverési Hirdetmény - MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

Ingatlan Árverési Hirdetmény

Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet ( Árverező ) a Magyar Tudományos Akadémia

megbízásából árverezésre bocsátja az alábbi, Martonvásáron található belterületi építési

telkeket.( Árverési tételek. )

I. Az ingatlanok főbb adatai:

a.) Széchenyi u. 62. szám (1480 hrsz.) 1243 m2. Kikiáltási ár: 8.000.000.-Ft + ÁFA

b.) Széchenyi u. 76. szám ( 1481 hrsz. ) 1242 m2. Kikiáltási ár: 8.000.000.-Ft + ÁFA

Mindkét telek szabályos téglalap alakú. Valamennyi közmű ( víz, gáz, elektromos ellátás,

szennyvízcsatorna ) a telkek előtt halad el. A két telek rövidebb oldalával közvetlenül

összeér. A talajfelszín sík. Az ingatlanok tehermentesek. A beépíthetőségi feltételekről a

helyi Polgármesteri Hivatalnál kérjük előzetesen tájékozódjanak.

II. Árverésen történő részvétel feltételei

2.1. A regisztráció, valamint az árverés helye és ideje:

A nyilvános értékesítésen ajánlattevőként az vehet részt, aki az ajánlati biztosítékot legalább

az árverés megkezdése előtt befizette és az árverés időpontját megelőzően regisztráltatta

magát.

A regisztráció és árverés helye:

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. V-ös előadóterem.

A regisztráció ideje:

Kizárólag az árverés napján 2009. október 14-én 10.00-től 10.50 óráig.

Az árverés napja és kezdő időpontja:

2009. október 14-én ( szerdán ) 11.00 órai kezdettel.

A regisztráció csak az alábbi okiratokkal történő azonosítás után történik:

Magánszemély(ek) esetén

• Személyi igazolvány, lakcím- és adókártya

• Képviselet esetén ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzői okiratba foglalt

meghatalmazás, képviselő azonosítása érdekében személyi igazolvány, lakcím-és adókártya

Gazdasági társaság(ok) esetén

• 30 napnál nem régebbi cégkivonat

• Folyamatban lévő cégeljárást igazoló cégbírósági dokumentum és hozzá mellékelve az

eredeti társasági szerződést vagy okiratot

• Eredeti aláírási címpéldány, képviselő azonosítása érdekében személyi igazolvány, lakcímés

adókártya

• Amennyiben nem a törvényes képviselő jár el, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzői

okiratba foglalt meghatalmazás

Olyan jogi személy(ek) esetén amely(ek) nem minősül(nek) gazdasági társaságnak

• Nyilvántartásba vételt igazoló okirat

• Képviselő azonosítása érdekében személyi igazolvány, lakcím- és adókártya

• Amennyiben nem a törvényes képviselő jár el, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzői

okiratba foglalt meghatalmazás.


2.2. Ajánlati biztosíték megfizetése

Az ajánlati biztosíték összege 200.000.-Ft azaz Kettőszázezer Forint ingatlanonként. A

biztosíték megfizetése kétféleképpen lehetséges:

• Személyesen: az árverés napján és helyszínén a regisztráció időtartama alatt.

• Átutalással: Árverező MÁK 10029008-01716801-00000000 számú számlájára,


legkésőbb az árverés napját megelőző 5 banki munkanappal. A közlemény rovatba kérjük

feltüntetni az ingatlan helyrajzi számát. Az utalási bizonylatot a regisztrációnál be kell

mutatni.

Az ajánlati biztosíték adásvétel esetén foglalónak minősül és a vételárba beleszámít.

Azoknak, akik az értékesítésen eredménytelenül vettek részt, az ajánlati biztosíték soron

kívül visszafizetésre kerül átutalással a megadott számlaszámra, vagy a letett összegnek az

árverés befejezését követő jegyzőkönyvezéssel egyidejűleg.

III. Árverési eljárás szabályai

3.1. Az árverésre bocsátott ingatlanok

Az árverésre bocsátott ingatlanokra vonatkozó egyéb részletes információk megtekinthetőek

az Árverező internetes honlapján, a www.mgki.hu weboldalon. A meghirdetett ingatlanok

értékbecslési értéke tájékoztató jellegű információ.

3.2. Ajánlattétel módja

Az árverésen ajánlatot tenni csak az értékesítés megkezdésekor, a regisztrációkor kapott

sorszámot tartalmazó tárcsával lehet. A vevők a tárcsa átvételével, mint ráutaló

magatartással kifejtik, hogy a jelen hirdetményben foglalt feltételeket magukra nézve

kötelezőnek fogadják el.

A licitlépcső mértéke 50.000,-Ft!

Az árverésvezető az ingatlanokat egyedileg röviden bemutatja és a kikiáltási árat kihirdeti,

az árverési vevők pedig a számozott licitáló tábla feltartásával vételi ajánlatot tesznek. Ha az

aktuális árra több vételi ajánlat érkezik, az árverésvezető a licitlépcsőnek megfelelő

összeggel emeli az árat mindaddig, amíg csak egy vételi ajánlat marad. Amennyiben az

aktuális árra több vételi ajánlat érkezik, de azt az eredeti licitlépcső mértékével már senki

nem kívánja felüllicitálni, úgy árverésvezetőnek jogában áll a licitlépcső mértékét 50.000,-

Ft-ról 10.000,-Ft-ra csökkenteni. Az árverést az nyeri meg, aki az árverezett ingatlan

árverési vételárára vonatkozóan a legmagasabb árajánlatot teszi, és az árverésvezető

háromszori kikiáltással és leütéssel nyilvánosan elismeri. Az árverés vezetőjének

nyilatkozatával a legmagasabb, illetve a második legmagasabb vételárat ajánló árverési vevő

ajánlati kötöttsége beáll arra, hogy az ingatlant az árverésen általa legutoljára ajánlott

vételáron megvegye. Az ajánlati kötöttség az árverés napját követő 30. naptári napig áll

fenn.

Az árverési tételek a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg, licitálni csak telkenként

külön-külön lehet!

IV. Szerződéskötés

A legmagasabb ajánlatot tevővel Magyar Tudományos Akadémia, mint tulajdonos

meghatalmazása alapján az Árverező, az árverés napjától számított 15 nap elteltével, de

maximum 30 napon belül -- ügyvéd által készített és ellenjegyzéssel ellátott - adásvételi

szerződést köt. A szerződéskötéssel egy időben vevő köteles az ajánlati biztosítékkal (

foglalóval ) csökkentett teljes árverési vételárat megfizetni/átutalni Árverező részére.

Amennyiben az árverési vevő, az adásvételi szerződést a 30 napos határidőn belül nem köti

meg saját hibájából, vagy az árverési vételárat az adásvételi szerződés szerint nem fizeti

meg, az ajánlati biztosíték ( foglaló ) összegét elveszíti.


Az ingatlan birtokbavétele a vételár teljes kifizetésének napján történik. Az árverésen

megvásárolt ingatlan után az adó és más köztartozás, egyéb a tulajdonszerzéssel összefüggő

kötelezettség az árverési vevőt a tulajdonszerzés napjától terheli. Az Árverező fenntartja a

jogot arra, hogy az árverés nyertesének visszalépése esetén az árverés soron következő

helyezettjével kössön szerződést.

V. Árverés eredménytelen, ha

a. Az árverésen az ajánlattevő nem regisztráltatja magát.

b. A licitálók nem tettek érvényes vételi ajánlatot.

c. A nyertes ajánlattevő visszalépett. (Ebben az esetben a nyertes licitáló a befizetett

ajánlati biztosíték összegét elveszti.)

d. Az Árverező az árverést eredménytelennek nyilvánította.

Az árverés érvénytelen, ha az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverés résztvevőinek

érdekeit súlyosan sértő cselekmény miatt az árverés érvénytelenítéséről döntés született.

VI. Egyebek

Árverező fenntartja a jogot arra, hogy az árverést, az árverés kezdetéig bármikor

visszavonja. Abban az esetben, ha az Árverező visszavonás miatt nem tartja meg a kitűzött

árverést, az árverésre megjelenők az Árverező, sem az Árvereztető felé kártérítési, vagy

kártalanítási igényt nem terjeszthetnek elő. Az árverés visszavonása esetén az ajánlati

biztosítékot Árverező visszafizeti.

A jelen Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak.

Jogvita esetére a Felek az Árverező székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

Jelen Hirdetményt az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet a nyomtatott és elektronikus sajtó

egyes termékeiben, a Martonvásári Önkormányzat valamint a Kutatóintézet saját

hirdetőtábláján, és a Kutatóintézet honlapján ( www. mgki.hu. ) teszi közzé. A jelen

hirdetmény szövege az árverés helyszínén, a regisztráció időpontjától kezdve is

megtekinthető.

Az árverés közjegyző jelenlétében, jegyzőkönyvezéssel történik!

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

More magazines by this user
Similar magazines