Views
3 years ago

A tartalomból: - Savaria Fórum

A tartalomból: - Savaria Fórum

2 SAVARIA FÓRUM

2 SAVARIA FÓRUM Felhívás bírósági ülnök-választásról A Magyar Köztársaság Alkotmányának 46.§ (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (továbbiakban: Bjt) 125.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízása 4 évre szól. A legutóbbi ülnökválasztásra 2003. évben került sor, akiknek a megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le. A Magyar Köztársaság Elnöke 28/2007. (II. 28.) KE határozata alapján a bírósági ülnökök megválasztását 2007. március 5. és április 22. közé esõ idõtartamban kell lebonyolítani. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése a Szombathelyi Városi Bírósághoz, a Vas Megyei Bírósághoz, valamint a Szombathelyi Munkaügyi Bírósághoz választ ülnököket. A Bjt szerint a bírósági ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkezõ magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi önkormányzatok, valamint – pártok kivételével – társadalmi szervezetek jelölik. A fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén mûködõ alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A munkaügyi bíróságok ülnökeit elsõsorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik. Bírósági ülnöknek büntetlen elõéletû, választójoggal rendelkezõ 30. életévét betöltött, de 70. életévét el nem érõ magyar állampolgár jelölhetõ. Felkérem a Szombathelyen lakóhellyel és választójoggal rendelkezõ magyar állampolgárokat, társadalmi szervezeteket, alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményeket, hogy jelöljenek bírósági ülnöknek választható személyeket, akik a fent leírt feltételeknek megfelelnek. A jelöléshez szükséges nyomtatványok Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Képviselõi Osztályán beszerezhetõk. Az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekben a 94/520-233-as telefonon kaphatnak tájékoztatást. A jelöléseket tartalmazó nyomtatványokat – a jelölt elfogadó nyilatkozatával együtt – legkésõbb 2007. március 12. napjáig (hétfõ) 16.00 óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal I. emelet 112/B. számú irodájában. A bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeirõl szóló tájékoztató a Városháza földszinti hirdetõtábláján megtekinthetõ. Szombathely, 2007. március 5. Dr. Ipkovich György polgármester Forgalomkorlátozás a március 15-i ünnepi rendezvények idején 2007. március 15-én a rendezvények zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi idõpontokban és helyeken forgalomkorlátozás lesz. 09.15 – kb. 09.45-ig Horváth Boldizsár-szobor: a Király utca (Petõfi Sándor utca – Mártírok tere közötti szakasza) és a Széll Kálmán utca (Király utca – Wesselényi Miklós utca közötti szakasza). 09.45 – kb. 10.15-ig a Március 15. tér: a Március 15. tér – Deák F. u., 48-as honvéd u. – Wesselényi M. u., Szelestey L. u. – Wesselényi M. u., Petõfi S. u. – Kõszegi u. – Paragvári u., Karinthy F. u. – Liszt F. u. keresztezõdések által határolt terület lezárásra kerül. Az átvonulás ideje alatt kb. 10.15 – kb. 10.30 óra között rövid idejû részleges zárásra kell számítani a felsorolt utcákban: Petõfi Sándor utca, Ady tér, Sörház utca és az ezekbe torkolló utcákban. 10.30 – kb. 12.00-ig Petõfi Sándor-szobor: a Sörház utca a Brutscher József utcától, és a Hollán Ernõ utca a Kiskar utcáig lezárásra kerül. A rendõrség a fenti idõpontokban és helyeken a gépjármûforgalmat eltereli. Változások az autóbusz-közlekedésben A Vasi Volán Rt. tájékoztatja az utazóközönséget, hogy Szombathely Megyei Jogú Város 2007. március 15-i ünnepi rendezvényei miatt az érintett helyi járati autóbuszok az alábbiak szerint közlekednek. 9.15–10.30 óra között: A Vasútállomásról induló és a Vasútállomásra érkezõ „1”-es, „5”-ös és „25”-ös vonalszámú járatok nem érintik a Szelestey u. 27., SZTK, Berzsenyi Könyvtár, Paragvári úti Iskola, Horváth Boldizsár krt. és MÁV Üzletigazgatóság elnevezésû megállóhelyeket. A járatok a Horváth B. krt.-on a Kórház elnevezésû megállóhelyen állnak meg. Az „5”-ös járatok a Paragvári u. – Horváth B. krt. – Vörösmarty u. útvonalon közlekednek, és a Paragvári úti iskola, Horváth B. krt. és Kórház megállóhelyeken állnak meg. 10.15–12.00 óra között: A „3”-as, „8”-as és „9”-es vonalszámú járatok nem érintik az Autóbuszállomás és Nyomda (Autóbuszállomás irányába) elnevezésû megállóhelyeket, ideiglenesen a BDF és Óperint Üzletház megállóhelyeken állnak meg. Az ünnepség befejezése után áll vissza az eredeti forgalmi rend. A rendezõk a lakosság és az utazóközönség megértését kérik. Lomtalanítás! Az elõzõ évekhez hasonlóan tavaszi lomtalanítási akciót hirdet Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya a Szombathelyi Városgazdálkodási Kft. szervezésében. Az akció során a lakosság megszabadulhat a rendszeres hulladékgyûjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttároló edényzetbe a méretük miatt el nem helyezhetõ), a lakásban, háztartásban feleslegessé vagy selejtessé vált tárgyaktól (például bútor, eszköz, háztartási gép). A város lakóterületét öt részre osztva, öt szombati napon történik a gyûjtés. • Az elsõ lomtalanítási nap 2007. 03. 17., a terület pedig: a kõszeg–szentgotthárdi vasútvonaltól keletre esõ városrész, az ipartelep utcái, beleértve Zanatot, valamint a volt bucsui vasúttól északra esõ városrészt (Kámon, Herény) • A második nap 2007. 03. 24., a terület pedig: a Thököly utcától északra esõ városrész a Perint és Gyöngyös patak között a Petõfi S. utcáig, valamint a Szt. Márton utcától északra a Gyöngyös patak és a vasútvonal között a volt bucsui vasút nyomvonaláig (tehát a belváros, valamint a Sugár, Hadnagy és 11-es Huszár út, Lovas utca környéke) • A harmadik nap 2007. 03. 31., a terület pedig: Petõfi S. és Honvéd utcáktól északra esõ városrész a Perint és a Gyöngyös patak között a Váci M. utcával bezárólag (tehát a Derkovits-ltp., valamint az Akacs M., Szabó M., Deák F., Engels F. utcák környéke, Hübner, Domonkos, Báthory utcák környéke) • A negyedik nap 2007. 04. 14., a terület pedig: a Perint pataktól nyugatra esõ városrész (ide tartozik Olad, az oladi ltp., a Csónakázó-tó környékétõl a Jáki úti temetõig húzódó városrész, Újperint, Petõfi telep), valamint Gyöngyöshermán és Szentkirály • Az ötödik nap 2007. 04. 21., a terület pedig: a Szt. Márton u. és Thököly I. utcáktól délre esõ városrész, melyet keletrõl a szentgotthárdi vasútvonal, nyugatról a Perint patak határol, (tehát a belváros déli része, Joskar-Ola-ltp., Százhold, Károly Róbert és Szent Gellért utcák körüli ltp., valamint az Acsádi I. u. és környéke) Nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a törmelék, ágnyesedék, lapátos áru, valamint a szabványos edényzetben is elhelyezhetõ hulladék nem limlom, tehát ezek kirakását kérjük mellõzni, annál is inkább, mivel egy esetleges szeles idõ esetén ez komoly környezetszennyezést okozhat! Ugyancsak kérjük, hogy veszélyes hulladékot se rakjanak ki szállításra (például elem, akkumulátor, festékes doboz)! A limlomot lehetõség szerint az akció napjának reggelén (fél nyolcig) szíveskedjenek szállítójármûvel megközelíthetõ közterületre kirakni, csökkentve ezzel a guberálás miatti szennyezés veszélyét. Kérjük, hogy a limlom szelektált kirakásával (külön pl. fém, fa, karton) segítsék munkánkat! Bõvebb felvilágosítás az 501-960-as telefonon kérhetõ. A limlom akció a lakosságra vonatkozik, intézményekre, vállalkozásokra, kereskedelmi egységekre nem! Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya Szombathely Megyei Jogú Város ingyenes hetilapja • Mb. fõszerkesztõ: Kupi Györgyi • Lapzárta: csütörtök 12.00 óra • Hirdetési vezetõ: Horváth Vilmos (20/9843-025) • Hirdetésszervezés: Grófsics László (20/455-7721) • Címlap: A régi víztorony • Fotó: Czika László, Vass Szilárd • Nyomdai elõkészítés: Kerényi DTP & Design Stúdió (70/31-55-919) • Nyomda: ORIGO Print Nyomda, Budaörs, tel.: 23/887-544 • Kiadja a Savaria Médiacentrum Lapkiadó Kht. • Felelõs kiadó: Váradi Gábor ügyvezetõ igazgató • Szerkesztõség: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22. • internet: www.savariaforum.hu • Tel.: 94/506-552, 94/506-557 • Fax: 94/506-551 • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu • Terjesztés: Savaria Post Kft. Tel.: 94/320-757 • Készült 33.000 példányban • ISSN 1215-993X Szerkesztõség: 94/506-552 • Hirdetésfelvétel: 94/506-557 • Internet: www.savariaforum.hu • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu

SAVARIA FÓRUM Víztorony: madarak helyett a turisták járják A Brenner parki víztorony lassan nyolcvanéves, és már jó ideje csak a madarak lakják. A funkcióját vesztett épület turisztikai látványosságként, kulturális találkozóhelyként születhet újjá, ha a több mint egymilliárdos átalakítás tervei megvalósulnak. Nyolcvan évvel ezelõtt még semmiféle turistacsalogató szerepet nem szántak a ma már sokak fantáziáját megmozgató építménynek, egész egyszerûen olyan ütemben nõtt Szombathely lakosságszáma, hogy a régi, Szent István park feletti, 500 köbméteres víztorony már kevésnek bizonyult a vízellátáshoz, újra volt tehát szükség. A nyomásingadozás állandó probléma volt, de sokszor vízhiány is keserítette a szombathelyiek életét. Bravúr és praktikum 1926-ban született meg az elhatározás: egy új, 800 köbméteres tornyot kell építeni. Becsey Antal építészmérnök el is készítette a gépészeti terveket – nem véletlenül bízták rá ezt a munkát, szombathelyi hidrológiai beruházásoknál dolgozott már korábban is. A víztorony tervezésére egy budapesti mérnökiroda szakembereit kérték fel. Közülük az építészeti megoldások leginkább Sárkány István, a statikai tervek pedig Enyedi Béla nevéhez fûzõdnek. Utóbbinak (a kor egyik jeles szakemberének) köszönhetõ, hogy az elsõ torony stílusától teljesen eltérõ, vasbeton tartórendszerrel és tárolómedencével rendelkezõ víztornya lett Szombathelynek. A legelsõ elképzelések szerint a Légszeszgyár utca, azon belül is a gázgyár szomszédsága lett volna az építkezés helyszíne, utóbb mégis a Brenner park mellett döntöttek, mondván, feltehetõen a város ezen része dinamikusabban fejlõdik majd. 1928-ban az 55 méter magas építményt rendkívül vastag betonból, szokatlanul gyorsan húzták fel a parkos területen, ami a szakértõk szerint már csak azért is bravúr, mert abban a korban sem toronydaru, sem betonszivattyú, sem ma már nélkülözhetetlennek számító vegyszerek nem álltak a kivitelezõk (a Kopfensteiner Testvérek Rt.) rendelkezésére. Raktár és madárvárta A már ’28 novemberében üzembe helyezett, de véglegesen csak ’29. május 30-án átadott új víztorony a második világháborúig zavartalanul mûködött, ’45-ben azonban a tornyot (amelynek földszintjén korábban óvóhelyet alakítottak ki) bombatalálat érte. A kupola teljesen leszakadt, de a medence, a födémszerkezet, a raktár is megsérült. Három évet kellett várni a szomorú esemény után, hogy a helyreállítást összesen 480 ezer forintból elvégezzék. (Az elosztóhálózat is tönkrement a bombázás okozta károk miatt: a közel 1600 méter hosszú nyomócsövet teljesen újjá kellett építeni, a száznál is több megrongálódott tûzcsap felét vadonatújjal kellett pótolni.) A víztorony ’85-ig állt a vízellátás szolgálatában, ebben az évben ugyanis átvette a feladatát a parkerdei medence. A Brenner parki ipari mûemlék jellegû építmény állaga azóta igencsak leromlott: földszintjét a tulajdonos önkormányzat és a kezelõ VASIVÍZ Zrt. használja raktárként, a csigalépcsõt pedig a madarak lakták be. „Vízi” játszótér panorámával Kis szerencsével és sok pénzzel néhány éven belül szebb fejezet kezdõdhet a torony életében: terv ugyanis már létezik a hasznosításra. Több, már csírájában elhalt (kereskedelmi, vendéglátói, magáncélú) ötlet után a mostani elképzelés bekerült a nemrégiben a közgyûlés által elfogadott kiemelt fejlesztési tervek közé. Az idõközben (1993-ban) helyi védelem alá helyezett víztoronyból európai mércével mérve is nívós turisztikai látvány válhat, ha az 1,2 milliárd forintos, uniós forrásra is számító beruházás megvalósul. Információs e-pontot, recepciót, konferenciák és kulturális programok rendezésére alkalmas közösségi teret építenének ki az épületben, amely egyben a „vízi kultúra” bemutatóhelyeként, a gyerekeknek pedig interaktív játszótérként is szolgálna. Áthaladva a mind az öt érzékszervre ható kiállítótéren egy panoráma kilátóhoz érkezhet majd a turista (vagy az érdeklõdõ szombathelyi), ahonnan a város legtávolabbi szeglete, sõt a környezõ vidék is jól megfigyelhetõ. FEJLESZTÉSI TERVEK 3 Az élményt fokozná az új lépcsõház és a kettõs látványlift, amelybõl szintén csodás kilátás nyílna. Kialakítanának egy jellegzetesen helyi termékeket és ételeket árusító vendéglátóhelyet is. A tervek szerint a víztorony környezete is megszépülne: friss parkosítás, egy különleges kút, egy régi korokat idézõ fedett zenepavilon és egy szabadtéri színpad megépítése várna a kivitelezõkre, emellett új utcabútorokat helyeznének ki, és díszkivilágítás is járna az átalakított toronynak. Akiknek pedig a szívéhez nõtt a KRESZpark, azoknak sem kell aggódniuk: a közlekedés gyakorlására alkalmas tér megmaradna, de természetesen új burkolatot, táblákat kapna. A szombathelyi városképet formáló Brenner parki víztorony megépítése óta látványosságszámba megy, de néhány évtizede inkább elhanyagolt állapota, mintsem impozáns mivolta okán. Ez persze mit sem változtat azon, hogy a por és rozsda alatt ugyanaz az építészeti remekmû bujkál, mint nyolcvan éve. hhá Forrás: Balogh Péter: Szombathelyi víztornyok II. In: Vasi Építész I. évf./8–9.; 100 éves a szombathelyi vízmû 1898–1998. VasiVíz Rt. 1998.

A tartalomból: - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
mi lesz veled, huszárlaktanya? kulturális kiadások - Savaria Fórum
SZÉPÜL A SZENTÉLY - Savaria Fórum
[~Å{|öpuwÇÄ - Savaria Fórum
FESZTIVÁL A VÁROSBAN - Savaria Fórum
Ésszerûsített kiadások - Savaria Fórum
Meglepetés ár! - Savaria Fórum
BOLDOGÍT AZ OCHO MACHO - Savaria Fórum
BAJNOKPÁROS - Savaria Fórum
VÁSÁROLJUNK OKOSAN - Savaria Fórum
=C,£~ėus - Savaria Fórum
MAGELLÁN: FÜGGÔ JÁTSZMA - Savaria Fórum
Apáczai iskola - Savaria Fórum
WELLIS hidromasszázs kabinok, kádak - Savaria Fórum
Leomlott a „kékcsempés” - Savaria Fórum