V and T napta´r szerel - Nyugat-Dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete

fakertesz.hu

V and T napta´r szerel - Nyugat-Dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete

OMMI

2006.dec. 13-14.-én az FVM 2 napos konferenciát,

vitanapot rendezett a

dísznövény szaporítóanyagok elôállítását,

forgalmazását szabályozó hazai és európai

hatósági rendrôl és gyakorlatról.

3 ország, Németország, Belgium és Olasz -

or szág 1-1 szakértôjét kérte fel hazájuk

ha tó sági szabályozási rendjének

ismertetésére, az EU irányelvek hazai

szabályozásában.

A konferencián a rendezô FVM képviselôin

túl, az OMMI, a Dísznövény Szövetség és

en nek tagegyesületei, a Magyar Agrárkamara

va lamint a Pest megyei Növényvédelmi és

Ta laj vé del mi Szolgálat képviselôi vettek

részt.

A 98/56 EC európai irányelvekrôl, ezek hazai

jogrendbe való illesztésérôl (62/2004. FVM

rend.) valamint alkalmazásukról szólt a két

napos konferencia, beszélgetés, vita. Mind az

európai jogszabály értelmezésérôl, de

különösen az országonkénti átültetésérôl,

alkalmazásáról egységes véleményt kialakítani

nem sikerült. Az OMMI két képviselôje szinte

mindenben a magyar jogszabály és jogalkalmazási

gyakorlat („OMMI ellenôrzés”)

helyességének megerôsítését lát ta, szemben

a többi 23 résztvevô ér telme zé sé vel. A

három ország sza k értôje természetesen a

magyar jogszabályt, ennek alkalmazási gyakorlatát

nem minôsítette, de országuk

ellenôrzési rendjét bemutatva ez szöges el -

len tétben áll a hazai gyakorlattal (ugyanazon

közös EU tagjaiként, ugyanazon 98/56 EC

rendelet irányelveinek használata mellett.)

A Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások kép -

viseletében a konferencián részt véve, az

alábbi következtetésekre ju tottam:

1. Majdnem ahány ország, európai ha tó -

ság, érdekképviselet (Copa, Co ge ga, holland,

angol, stb.) annyi meg fogal mazás, ér -

tel mezés rejlik a fenti rendeletben és or -

szá gonkénti honosításában a „szaporítóanyag”

és „szaporítóanyag termesztô”

kifejezés mö gött. A magyar szakmai

nyelv hasz nálat különösen eltér az EU

irányelvekben használttól: ezt a jogalkotók

is érez hették, mert hol szaporítóanyag, hol

alapanyag fogalmáról be szél nek. Ha egy

többször átültetett 30-40 éves díszfára vo -

nat koz tatjuk, mindkét kifejezés a ma gyar

szakmai nyelvhasználatban bizarrnak tûnik.

Min den nek ellenére, ha egy nagyobb

méretû díszfa továbbnevelési céllal kerül

értékesítésre, a szaporítóanya gok

nevelését, for galma zá sát szabályozó rendelet

sze rint kell eljárni: a termesztésben a

származást, a nyomon követhetôséget, a

termesztés kritikus pont jait ad mi nisztrálni

kell.

2. Szöges ellentétben áll az európai és a

hazai ellenôrzési gyakorlat több lé nyeges

ponton: Európában nincs té teles ellenôrzés

(ezt az EU rendelet sem írja elô), míg nálunk

ez az ellenôrzés díjkivetésének az alapja. Az

pe dig, hogy hazánkban az elôírt nyomon

követhetô nevelés során egy adott szaporítóanyagot

10-20-30 évig évente

ellenôrizzenek, ezen tevékeny ség díját

évente a termelônek leszámlázzák, abszurd.

3. Fentiekbôl következik, hogy a származást

és a termesztés folyamatát, pontosabban

ennek nyomon követhetôségét kell

ellenôrizni. Ezt az Agrárkamara képviselôje,

6

More magazines by this user
Similar magazines