ÉSZAK-EURÓPA ORSZÁGAI

muszakikiado.hu

ÉSZAK-EURÓPA ORSZÁGAI

ÉSZAK-EURÓPA

ORSZÁGAI

Reykjavík

Lappok

NÉPEK

Észak-Európa népeit a hasonló természeti adott ságok

mellett a szoros történelmi kapcsolatok és a nyelvrokonság

fűzik egybe. A svédek, a dánok, a norvégok és

az Izland szigetén élő emberek germán eredetű nyelveket

beszélnek. Finnugor eredetű nyel vet a finneken kívül

a kis számban élő lappok beszélnek. Észak-Euró pa

országai nagy területűek, de a mostoha természeti viszonyok

miatt – Dánia kivételével – viszonylag kevés ember

lakik itt, ezért kicsi a népsűrűség.

Izland

Dánia

Norvégia

Oslo

Helsinki

Finnország

Stockholm

Svédország

Koppenhága

Észak-Európa országai, fõvárosai

és a lappok elterjedési területe

Mely országokban élnek a lappok

TERMÉSZETI ERÔFORRÁSOK

Az országok régóta hasznosított természeti erőforrásai, a tenger

és az erdőségek mellett egyre nagyobb szerepet kaptak a kitermelhető

ércek, az Északi-tenger szénhidrogénkészlete és a folyók

vízenergiája. Dánia esetében pedig fontos természeti erőforrás

a termőföld.

A TENGER

Norvégia és Izland számára a legfontosabb természeti kincs.

A nagy É–D-i kiterjedésű, erősen tagolt felszínű Norvégia belföldi

közlekedésében egész évben a legfontosabb a hajózás. A hagyományoknak

köszönhetően az országnak ma is hatalmas tengeri

hajóflottája van, amely más országok számára is vállal bérfuvarozást.

Az 1970-es években kezdődött meg a kontinens partjaihoz

közeli, tengeri kőolaj- és földgázlelőhelyek kiaknázása,

amelyben Norvégia is jelentős szerepet kapott. A kibányászott

mennyiség meghaladja a szükségleteket, ezért bőven jut exportra

is. A szénhidrogén-bányászat fellendítette a gépiparnak azokat

az ágait is, amelyek a bányászathoz szükséges fúrótornyokat

és egyéb berendezéseket állítják elő.

Szigetország lévén Izlandnak is alapvető természeti erőforrása

a tenger. Az északi hideg, ezért oxigéndús tengerekben találjuk

meg a világ leggazdagabb halászterületeit. A korszerű, halfeldolgozásra

is alkalmas hajók kifejlesztése révén a halászat az ország

gazdasági alapjává vált.

ERDÔSÉGEK

Az északi országok közül Svédország és Finnország rendelkezik

a legnagyobb erdőállománnyal. A Finnország területének kétharmadát

borító erdők adják a gazdasági élet alapját. Míg korábban

a fát első sorban építő- és tüzelőanyagnak használták, addig

ma főként papírt és cellulózt készítenek belőle. Mivel régen a

kivágott fát a folyókon úsztatták le, a faipar feldolgozóüzemei

ma is a folyótorkolatoknál vannak. A fa- és papíripari termékek

120

100

80

60

40

20

0

Dánia

Magyaro.

Svédo.

Finno.

Norvégia

Izland

Észak-Európa országainak népsûrû sége

(Magyarországéval összehasonlítva)

Mivel magyarázod a különbség okait

JÓ, HA TUDOD!

Észak-Európai országait skandináv államoknak

is nevezik. Ezek közül Svédország, Norvégia

és Dánia királyság. Érdekes, hogy az

összes északi ország zászlója ugyanolyan

mintájú, csak színeikben különböznek. Az

északi államok a világ legfejlettebb országai

közé tartoznak. Habár a világ népességének

csak nagyon kis hányada él itt, jelentős szerepet

vállalnak a világkereskedelemben és a termelésben.

Észak-Európa országaira a magas

életszínvonal a jellemző. ■

EURÓPA 115


felét exportálják. A fafeldolgozás hagyományai hívták életre a

fa- és papíripari gépek gyártását. Az 1980-as évektől kezdődően

azonban a finn ipar leggyorsabban fejlődő területe az elektronikai

és távközlési eszközök (pl. mobiltelefonok) előállítása lett.

Kõolaj

Cinkérc

Földgáz

Krómérc

Vasérc

Rézérc

Észak-Európa ásványkincsei

Melyik országhoz kapcsolódnak az egyes

ásványkincsek

ÉRCEK

Észak-Európa államainak ércbányászata, Dánia és Izland kivételével,

jelentős. A legnagyobb hagyománya a nagy fémtartalmú

svéd vasérc bányászatának van. Svédország Európa legnagyobb

vasérctermelője és -ellátója. A bányászat legfontosabb központjait

Észak-Svédországban találjuk. A vasércet külföldre szállító

hajók visszafelé a vaskohászathoz szükséges kokszot hozzák.

A kiváló minőségű acélra nagy a kereslet egész Európában. Az acélgyártáshoz

szükséges energia jelentős részét a folyókon létesített

vízerőművekben állítják elő. Ez az iparág hívta életre a világhírű

svéd gépipar legtöbb ágát is. Legfontosabb a közlekedési eszközök

(Volvo, Scania, Saab), a fegyverek és a különféle ipari berendezések

gyártása. A gépipar központjai az ország középső

részének tengerparti városaiba települtek: ezek közül a legjelentősebb

Göteborg és a főváros, Stockholm. Göteborgban találjuk

Észak-Európa legnagyobb autógyára, a Volvo központját. Egyre

fontosabb a nagy szaktudást igénylő elektronikai és híradás-technikai

ágazatok szerepe is. A nagy hagyományokkal rendelkező

svéd faipar világhírű ágai a gyufagyártás és a bútoripar.

Az észak-európai faipari központok

a folyók mellé települtek

Magyarázd meg, miért!

JÓ, HA TUDOD!

Izland sajátos erőforrása a Föld belső hőjének

hasznosítása. A ma is aktív vulkáni területen a

geotermikus energiát lakóházak, üvegházak

fűtésére használják. ■

VÍZENERGIA

Az ásványi energiahordozók Észak-Európából hiányoznak, ezért

ezek az országok kezdetektől fogva kihasználták a bővizű és nagy

esésű folyók energiáját. Norvégia és Svédország Európa vízenergiában

leggaz dagabb országai. A vízerőművek építéséhez legkedvezőbb

feltételeket Norvégiában találjuk. Így az ország villamosenergia-termelésének

csaknem egészét a vízerőművek adják.

Az olcsó energiaforrás miatt honosodtak meg a nagy mennyiségű

elektromos energiát igénylő kohá szati iparágak is. Az importált

116 EURÓPA


Kisváros az Északi-tenger partján

Mivel foglalkoznak az itt élő emberek

%

100

18%

14%

80

60

10%

7%

timföldből alumíniumkohókban készül a fémalumínium, ennek

jelentős részét Nyugat-Európa országai ba szállít ják.

40

65%

77%

20

TERMÔFÖLD

A mezőgazdaság számára a legkedvezőbb feltételek Dániában

vannak. Az ország területének majdnem 2/3-án szántóföldeket

találunk. A talajadottságok mellett a kedvező éghajlat is hozzájárult

ahhoz, hogy az ország exportjának jelentős részét a mezőgazdasági

termékek adják. A korszerű, gépesített gazdaságokat

szövetkezetek fogják egybe, amelyek a termékek feldolgozását és

értékesítését is megkönnyítik a gazdák számára. A mezőgazdaság

vezető ágazata a sokoldalú állattenyésztés: szarvasmarhát, sertést

és baromfit tartanak. A fejlett állattenyésztést a szántóföldeken

termelt lédús takarmányok termesztése segíti. A gabo nanövények

közül az árpa és a búza vetésterülete a legnagyobb. A hagyományos

élelmiszer-ipari ágazatok mellett azonban napjainkban a munkaigényes

gépipari ágazatok szerepe is egyre fontosabb.

0

Dánia

Szántóföldi gazdálkodás

Rét, legeltetõ gazdálkodás

Erdõgazdálkodás

7%

Finnország

Egyéb

2%

A földterület hasznosítása

Finnországban és Dániában

Fogalmazd meg a különbséget!

Mivel magyarázhatod ezt

JÓ, HA TUDOD!

A gazdasági tevékenység

alapján…

Az egy fõre jutó

áramfogyasztás

Norvégiában

Az egy fõre jutó

alumíniumtermelés

Norvégiában

A norvég kereskedelmi

hajóflotta nagysága

Az egy fõre jutó

halfogás Izlandon

Az exportált faipari

termékek értéke

Finnországban

…a világranglistán

elfoglalt hely

1.

1.

5.

1.

2.

Koppenhága

Melyik ország fôvárosa

EURÓPA 117


Stockholm

Észak-Európa államai közül Svédország rendelkezik a legtöbb természeti

erőforrással. Az ország háborúktól mentes történelme és semle

ges politikája is hozzájárult ahhoz, hogy nemcsak Észak- Euró pa,

de a világ egyik legfejlettebb állama legyen.

Alfred Nobel (1833–1896)

ÉRDEKESSÉG

A dinamit feltalálója, a svéd Alfred Nobel alapította

végrendeletében a Nobel-díjat, amelyet

minden év december 10-én adnak át a

tudomány különböző területein, illetve a béke

ügyének előmozdításáért végzett kiemelkedő

munka elismeréséül. A dán Ole Krik Christiansen

asztalosmester műhelyéből 1934-

ben indult világhódító útjára az az elemes

építőjáték, amelyet ma Legó ként ismer a világ.

Az elnevezés a „leg god” azaz „játssz

jól” kifejezésből származik. Svédországból

származik a szabadtéri néprajzi múzeumot

jelentő skanzen szó. Skanzen a neve a világ

első, Stockholm mellett létesített falumúzeumának.

Az IKEA márkanév egyet jelent a fenyőből

készült, természetességet sugalló

bútorokkal. A svéd családi vállalkozás ma a

világ számos országában mű köd tet bútorés

lakásfelszerelési áruházat. A norvégok

tartják 7250 méterrel az eddigi világrekordot

az olajkutak fúrásában. ■

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Észak-Európa országainak gazdasági életében öt természeti erőforrás

különböző súllyal játszik szerepet.

Norvégiá ban a folyók vízenergiáját, valamint a tengeri kőolaj- és

földgázlelőhelyeket használják ki leginkább. A tagolt tengerpart

a hajózásnak nyújt kedvező lehetőséget.

Svédor szág ban a vasérc bányászatára épülő vaskohászat és acélgyártás

a fejlett gépgyártás alapjait teremtette meg.

Finnországban a hatalmas erdőségek miatt lett a gazdaság húzóágazata

a faipar.

Dánia szántóföldjein jött létre Európa egyik legfejlettebb mezőgazdasága.

Izland a halászatból szerzi jövedelmének jelentős részét. ■

KULCSFOGALMAK

Természeti erôforrás • hajózás • kôolaj- és földgázkitermelés

• erdôk • vízi energia • szövetkezet

KÉRDÉSEK, FELADATOK

➊ Mutasd meg a térképen Észak-Európa országait és azok fővárosát!

➋ A diagram segítségével hasonlítsd össze hazánk az északi államok

népsűrűségét!

➌ Mely országok számára jelent fontos természeti erőforrást a tenger

➍ Mely országok rendelkeznek a legnagyobb erdőállománnyal, és hogyan

hasznosítják az erdők fáját

➎ Miért fejlett Dániában a mezőgazdaság

➏ Melyek Dánia legfőbb terményei és tenyésztett állatai

➐ Hova települtek a legfontosabb gépipari ágazatok Svédországban

➑ Milyen iparágak honosodtak meg Norvégiában Miért

➒ Milyen Észak-Európából származó termékekkel találkozhatunk hazánkban

is

118 EURÓPA

More magazines by this user
Similar magazines