A Mi Kórházunk: 2001. február ( III/1) - Szent János Kórház

janoskorhaz.hu

A Mi Kórházunk: 2001. február ( III/1) - Szent János Kórház

A Mi Kórházunk

a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet

magazinja

Fókuszban:

a nõvérhelyzet

Betegeink között...

Segíthetünk

A Biblia az

egészségvédelemrõl

Exkluzív riport

Gálvölgyi Jánossal

III. évfolyam 1. szám

2001. február


A MI KÓRHÁZUNK

a Fõvárosi Önkormányzat

Szent János

Kórház és Rendelõintézet

magazinja

Felelõs kiadó:

Dr. Nagy Péter Pál, fõigazgató

Fõszerkesztõ:

Balázs László

Szerkesztõségi titkár:

Dr. Glanz János

Szerkesztõbizottság:

Dr. Belsõ László

Dr. Harmos Géza

Prof. Dr. Jánosi András

Prof. Dr. Lipcsey Attila

Nándori Ferenc

Somogyvári Zoltánné

Az újságban megjelent riportokat

Fodor Gábor készítette.

A Szerkesztõség

levelezési címe:

Fõvárosi Önkormányzat

Szent János Kórház és RI.

Fõigazgatóság

1125 Budapest, Diós árok 1–3.

Tel.: 458-4510

Fax: 458-4656

Kiadja a Tudomány Kiadó Kft.

1146 Budapest,

Hermina út 57-59.

Tel.: 384-5531

Fax: 384-5399

A kiadásért felel:

Guti Péter ügyvezetõ

Tartalomjegyzék

Fókuszban

A nõvérhiány ...................................................................................................3

Egy nap...

Akik a háttérben dolgoznak – avagy nélkülük nem megy...........................5

Betegeink között

A Szülészet–Nõgyógyászati Osztályon ..........................................................6

Portré

A platina negyedóráért....................................................................................8

Klubélet

Sztómás betegek klubja a Szent János Kórházban .......................................9

Exkluzív

„A népszerûség inkább teher, mint garancia”

– Beszélgetés Gálvölgyi Jánossal..............................................................10

Színes hírek az egészségügy világából...........................................................11

A Biblia az egészséges életmódról

A bibliai egészségmegõrzés ..........................................................................12

Segíthetünk

A láz: önmagában nem betegség .................................................................13

Sérv- és epekõ-panaszok...............................................................................13

A depresszióról..............................................................................................14

Konferencián jártunk

Kongresszusok az Olimpiák helyszínén......................................................15

Nyomdai elõkészítés:

Engárd Viktor

Fotó:

Kriszti Fotó Bt.

Nyomdai munkálatok:

Grafit Pencil Kft.

Megjelenik 2 havonta

ISSN 1585–6275

A folyóiratban megjelent

valamennyi eredeti írás és képi

anyag csak a Szerkesztõség írásos

hozzájárulásával sokszorosítható

vagy közölhetõ más lapban.

2 A Mi Kórházunk


Fókuszban • Fókuszban • Fókuszban • Fókuszban • Fókuszban

A nõvérhiány

Felütöm a telefonkönyvet. Budapest,

Szentágothai János Egészségügyi

Szakközépiskola és Szakiskola. Tárcsázok,

majd Demeter Józsefné igazgatót

kérem a vonalhoz:

– Ha meglátogatnám Önöket, beszélhetnék

egy olyan nappali tagozatos

hallgatójukkal, aki ápolónõ szeretne

lenni

– Sajnos, ez lehetetlen.

– Tiltja a szabályzatuk

– Szó sincs róla, egyszerûen az a

helyzet, hogy jelentkezõk hiányában

egyelõre lemondtunk a nappali kurzus

indításáról.

Hát ez nem valami jól kezdõdik,

de egyelõre nem adom fel, megpróbálok

további információkat szerezni.

Szigetvár, Zrínyi Miklós Gimnázium,

Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ

Intézet. Sajnos az elmúlt három

esztendõben itt sem indult ápolóosztály.

Újabb cím: Komló, Kazinczy

Ferenc Szakközépiskola. Nem,

nincs érdeklõdés, már négy éve nem

tudnak összehozni egy ápoló osztályt.

Ezeket a benyomásokat gyorsan

összevetem néhány ténnyel. Mucha

Márkné, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke

szerint a több, mint harminc

ezres ápolónõi állás 20-30 százaléka

betöltetlen. A Pécsi Tudományegyetem

Intenzív és Sebészeti Klinikája már

többször arra kényszerült, hogy nõvérhiány

miatt kórtermeket zárjon

be. Különösen szorongatott helyzetbe

kerültek a hazai gyermekosztályok,

ezek tizenhét százalékában a

meglévõ ápolónõk kizsákmányoló

jellegû túlterhelésével sem tudták

biztosítani az alapszintû ellátást.

Békefi Dezsõ, a Magyar Gyermekorvosok

Társaságának fõtitkára arról tud

beszámolni, hogy hetvenkét kórház

kilencvenhat gyermekosztályán végzett

felmérés szerint a három mûszakos

ápolónõi állások tizennyolc százaléka

betöltetlen. A speciális intézményekben

minden negyedik állás

üres. Az év elsõ öt hónapjában minden

huszadik ápolónõ felmondott, a

budapesti kisebb kórházakból pedig

minden tizedik távozott.

Miközben a nõvérhiány egyre aggasztóbb

tüneteket ölt, ezen belül is

növekszik az alulképzettek, illetve

szakképzetlenek aránya. A kialakult

helyzetet a nõvérimport sem enyhíti,

a tapasztalatok arra utalnak, hogy a

„vendégápolónõk” többsége, miután

megkapta a letelepedési engedélyt,

elhagyja a pályát. S elegendõ utánpótlásra

egyelõre vajmi kevés a remény,

hiszen országosan mindöszsze

néhány százan (a fõvárosban

húsznál is kevesebben) járnak a

szakközépiskolák nappali tagozatú

ápoló osztályaiba.

A tények – így, csoportosítva –

még akkor is megdöbbentõek, ha

Aktualitások

Dr. Lelkes Gábor a Központi

Laboratórium osztályvezetõ fõorvosa

intézetünkbõl eltávozott

2000. december 1-jével,

Dr. Fendler Kornél mb. osztályvezetõ

fõorvos irányítja az osztályt.

A Traumatológiai Osztály

nyugállományba vonulás miatt

megüresedett osztályvezetõ fõorvosi

állását 2001. január 1-

tõl Dr. Detre Zoltán tölti be.

2001. január 1-jével az aktív

kórházi ágyak csökkenésével

lehetõség nyilott két új osztály

szervezésére, illetve a Pulmonológiai

Krónikus Osztály ágyszámainak

növelésére. Jelenleg

alakítjuk ki a feltételeit egy 40

ágyas részleges térítési díjjal

igénybe vehetõ Ápolási Osztálynak,

valamint egy 35 ágyas

Mozgásszervi Rehabilitációs

Osztálynak. A Pulmonológiai

Krónikus Osztály ágyszáma 40-

rõl 60-ra módosul.

A Fõvárosi Önkormányzat hozzájárulásával

tervpályázatot

írunk ki címzett támogatással

megvalósítandó Regionális

Egészségügyi Központ kialakítása

céljából.

2001. januárjában a Traumatológiai

és az Idegsebészeti Osztályon

bevezettük az egyszer

használatos mûtéti izolációs

rendszert, amelynek kiterjesztését

a többi manuális osztályra

folyamatosan fogjuk megvalósítani,

egy–másfél éven belül.

Képünk illusztráció

Dr. Harmos Géza

orvos igazgató

2001. február

3


Fókuszban • Fókuszban • Fókuszban • Fókuszban • Fókuszban • Fókuszban • Fókuszban • Fókuszban

egyébként régóta nem titok, hogy a

hazai egészségügy súlyos gondokkal

küzd, s hogy ezek között is az egyik

legfenyegetõbb az, amelyet jókora

visszafogottsággal nõvérhelyzetnek

nevezünk. Amit nem értek: mitõl,

hogy két esztendeje a korábbiakhoz

mérten is összehasonlíthatatlanul

látványosabb tempóban omladozik

egy szakma

Ismét tárcsázom Demeter Józsefnét,

a Szentágothai igazgatóját, hogy

jönnék, ha szakít rám egy félórát.

Félóra múlva leültet, kávéval kínál,

én meg belefogok.

– Asszonyom, tud valami magyarázattal

szolgálni arra, hogy miért éppen

két esztendeje merültek ki az ápolónõi

hivatás utánpótlásának forrásai

– Az alapvetõ ok régóta az, hogy

a szakma nem biztosít lehetõséget a

tisztességes megélhetésre. Ehhez

azonban más is járult. A szakközépiskolákba

jelentkezett fiatalok 1998-

ig érettségit és középfokú szakmai

végzettséget szerezhettek. Két éve

azonban a szakképzés csak érettségi

után kezdõdhet. Ez azt jelenti, hogy

ha valaki ápolónõ akar lenni, az

érettségi után még három esztendeig

kénytelen iskolába járni, amire viszont

már gyakorlatilag senki sem

akar vállalkozni.

Mi indokolta ezt a módosítást

– Az EU csatlakozás, s az ezzel járó

magasabb követelmények. Az EUkonform

tantervek.

– Beszélhetnék még tanulókkal, akik

most ápolónõképzésben vesznek itt

részt

– Természetesen.

Beszéltem a huszonhét esztendõs

Juhászné Bágyi Annával, aki nyolc

éve ápolónõ, meg az ötven esztendõs

Schenk Irénnel, aki kilenc esztendeje

segédápolónõ. Az elõbbi eddig

bruttó harminchatezret, az utóbbi

pedig bruttó negyvenezret keresett.

Mindketten szeretik, amit csinálnak,

s akkor is szívesen tanulnak,

ha ettõl számottevõ béremelést nem

remélhetnek.

Ezeken a hasábokon igyekszünk

olyan szakmai kérdéseket

feszegetni, amelyek – így vagy úgy

– messze túlmutatnak a nõvérsorson.

Somogyvári Zoltánné, a Szent

János Kórház nagy élet- és szakmatapasztalatokkal

rendelkezõ ápolási

igazgatója így kezdi:

– Noha a Szent János Kórház

az egyik legnagyobb egészségügyi

intézmény a fõvárosban, mégis

csak része az egésznek. Méghozzá

nem kivételes része, tehát a szóban

forgó gondok terhét mi is hordozzuk.

Tetézve azzal is, hogy – nem

úgy, mint egy vidéki városkában –

bennünket számos olyan gyógyító

intézmény vesz körül, amelyek szívesen

magukba szippantják a jobb

körülmények reményében távozni

szándékozó nõvért.

Mitõl függ az, hogy marad-e

vagy kilép a nõvér

Mint a világon a legtöbb dolognak,

ennek is sokféle oka lehet.

Két tényezõt azonban kiemelnék.

Az egyik a bér, a másik a munkához

kapcsolódó tárgyi feltétel. Az

elõbbi eléggé közismert, talán

annyit tennék hozzá, hogy a minimálbér

felemelésének minden

közvetlenül érintett – s ilyenek sokan

voltak – nagyon örült. Más

kérdés, hogy nálunk a törvényileg

is kötelezõen elõírt bérfejlesztés

nyolcvanhét százalékát biztosítja

az Országos Egészségbiztosítási

Pénztár, tehát tizenhárom százalék

forrását nekünk kell biztosítanunk.

Ebben az alaphelyzetben

nem kínálkozik számunkra széles

mozgástér. Ezzel szemben a munka

tárgyi feltételeinek javítása érdekében

nagy szerephez juthat a

reális képzelõerõ is. Ezért készült

nálunk egy erre vonatkozó önálló

Fókuszban

project is, amelyet az eddigi jelekbõl

ítélve visszaigazol az élet.

– Konkrétan mit kell értenünk a

nõvérmunka tárgyi feltételein

– Nem elhanyagolható tényezõ

például, hogy a betegmozgatás

milyen fizikai megterheléssel jár a

nõvér számára. Ezért például többek

között csúszólepedõket szereztünk

be, s egy-egy hetes úgynevezett

betegmobilizálási tanfolyamra

küldtünk eddig csaknem

ötven ápolónõt, ahol a legkisebb

fizikai erõvel végzett mozgatás különbözõ

fortélyaival ismerkedhettek.

Továbbá a korábbiaknál sokkal

nagyobb gondot fordítunk

olyan eszközök beszerzésére, amelyeknek

a segítségével a nõvérek

gyorsabban, higiénikusabban segíthetik

az arra rászorult krónikus

betegek tisztálkodását. Mondok

mást. A mûtét elõtti izolációhoz,

az egyik lehetséges fertõzésveszély

elkerülése érdekében, a régebben

alkalmazott textil izolációt, folyamatosan

egyszer használatos anyagokra

cseréljük, ami sokakat rengeteg

adminisztratív, s egyéb figyelmet

követelõ tevékenységtõl

(szállítás stb.) szabadít meg. Megjegyzem,

hogy ezt a módszert a

Fõvárosi Önkormányzathoz tartozó

intézmények közül, a Szent János

Kórházban vezették be elõször,

és eddig egyedüliként intézményünk

használja. Mindez nem

igényel elviselhetetlen költségráfordítást,

s jó a személyzetnek, jó a

betegnek.

– Engedjen meg egy utolsó, személyes

kérdést: nem veszik túlságosan

is igénybe a megoldhatatlan gondok

– Csak mint a legtöbb embert.

És tudja a legapróbb sikert is nagyon

élvezem.

4 A Mi Kórházunk


Egy nap... • Egy nap... • Egy nap... • Egy nap... • Egy nap... • Egy nap... • Egy nap... • Egy nap...

Akik a háttérben dolgoznak

– avagy nélkülük nem megy…

Popsztár, vállalkozó, politikus,

bankrabló, ügyvéd. Belõlük kerülnek

ki korunk hõsei. Tanár, katona, színész,

orvos csak van. Azokról már

nem is beszélve, akik még ezekbe a

kategóriákba sem sorolhatók. Õk, a

társadalmilag névtelenek roppant tömegeinek

egyedei, a kiszorítottak

és vesztesek népsége, ám egyszersmind

azok is, akik oly gyakorta

nem csak szívükre, de vállukra

is veszik a terheket.

És nem csupán muszájból.

A már tizenkét órája „éhbérért”

robotoló nõvérnek ugyan ki

vethetné szemére, hogy – jártányi

ereje is alig maradván – elege

van már mindenbõl, tessenek

végre õt békén hagyni! Csakhogy

néha megesik, hogy a szenvedés

és a kiszolgáltatottság érzése

miatt mégis csak megkapja a

szemrehányást a nõvér a betegtõl,

az egyik áldozat a másiktól.

Mindezek közben pedig korunk

hõseit láthatjuk a televízióban.

Mariann nõvér egy napja

Készült a Szent János Kórház,

Krónikus Belgyógyászatán Mariann

nõvér egy munkanapjáról. A sötétbarna

hajú, zöld szemû, karcsú

lány nem volt hajlandó önmagáról

bármit is szólni, de amikor arra kértük,

hogy engedje figyelemmel kísérni

tevékenységét, csendesen bólintott.

06.45 Az éjszakástól átveszi az

ápolási dokumentációt, belepillant,

majd kolléganõjével elindul a betegek

felé a szokásos osztályátadásra.

Lázlapokat néz, kérdésekre válaszol.

Az egyik kórteremben a 80 esztendõs

N.P. a földön fekszik, lecsúszott az

ágyról. Mariann nõvér nekilát az éjszakással

és iszonyú fizikai erõfeszítéssel

felemeli a 120 kg-os férfit,

ágyába rakja, elrendezi a párnáját,

takaróját, vízzel itatja, visszahelyezi

az oldaldeszkákat és folytatja körútját.

Nyolc kórteremben, harmincöt

beteggel vált szót.

Képünk illusztráció

07.30 Meghozták a reggelit a tálalóba.

Mariann nõvér most vajat ken,

csengetésekre ágyakhoz szalad, majd

megpakolja a fémkocsit és elindul

reggelit osztani. No, meg etetni azokat,

akik önállóan már erre sem képesek.

09.40 Mariann nõvér vonásain

nem látszik semmiféle feszültség, de

léptei, mozdulatai felgyorsulnak.

Nincs ideje még körülnézni sem. Sietni

kell. A kórtermekben ágynemû

cserék, s a harmincöt beteg közül

legalább heten szólnak, üzennek

egyszerre, hogy „lelkem, úgy érzem,

nem tiszta a pelenkám”. Az orvosok

már vizitelnek. Mariann nõvér kíséri

õket (saját érdeke is, hogy minden

betegrõl a lehetõ legtöbbet tudja), de

közben azért gyógyszert oszt, mert

ennek is meg kell lennie. A vizitnek

már vége, a gyógyszerosztást még

nem tudta befejezni. Figyelni kell,

nagyon. Itt nem lehet tévedni.

12.00 Ismét a tálalóban. A tálcák

a fémkocsiban, irány a beteg. Ebédosztás,

etetés. Közben nyugtatja, türelemre

bíztatja K.R. hetvennyolc

esztendõs nénit, aki éppen most

szorulna pelenkaváltásra.

13.00 Mariann nõvér az éjszakásnak

elkészíti az ápolási

dokumentációt. Nem a véglegeset,

este hétig még sok minden

rákerülhet, de most van egy órányi

szusszanás, tehát ennek most

van itt az ideje.

14.30 Megint pelenkázás. És

sebkezelés.

16.30 Mariann nõvér vacsorát

készít a betegeknek. És mosogat.

17.00 Vacsoraosztás. És etetés.

És utána ismét pelenkázás.

19.45 Mariann nõvér öltözik.

Azután veszi a kabátját. Elindul

valamerre, ahol lakik, s talán várja

is valaki.

Ui.: Késõbb másoktól megtudtuk,

hogy Mariann nõvér 28 esztendõs,

itteni tevékenységét megelõzõen

Zalaegerszegen, a Pécsi Tudományegyetem

kihelyezett egészségügyi

karán volt tanársegéd. Nemrégiben

elvégzett egy mobilizációs kurzust (jó

ez a betegmozgatás fortélyainak elsajátításához),

romológiát hallgat egy

tanfolyamon (erre még korábban vállalt

zalaegerszegi elõadásaihoz van

szüksége), s éppen most vizsgázik az

ELTE szociológiai szakának levelezõ

tagozatán. Fizetése bruttó negyvennyolcezer,

amire jön még a pótlék és a

túlóra.

Magyar Egészségügy 2001. február

2001. február

5


Betegeink között • Betegeink között • Betegeink között • Betegeink között • Betegeink között

A Szülészet–Nõgyógyászati

Osztályon

Egyébként semmi különös

Szent János Kórház, Nõgyógyászat.

Az ágyak fölött bevillan a téli

napfény. Végigpásztázik egy háromcsillagos

új hotelszoba berendezéseire

emlékeztetõ bútorokon,

majd a felhõjáték odatereli a

hordozható bölcsõben pihenõ

emberkére. Mintha megcirógatná.

S mintha az édesanya,

Vencel Katalin keze is a

fényre rebbenne. Mozdul a

kicsi felé, aki csak harminc

órája érkezett erre a világra.

Nézem õket. Nem zavartatják

magukat. Katalin rám

sem tekintve feleli kérdésemre,

hogy igen, nagyon jól vannak,

jobban már nem is lehetnének.

Értem. Legalábbis

azt hiszem, hogy értem, mit

jelent 35 esztendõsen még

szülni egy gyereket. Persze, az

én ismeretem errõl jóval szegényesebb,

mint Kataliné.

Nekem csak az jut eszembe,

hogy az orvostudomány mai

állása szerint ez az asszony

pontosan abban az életkorban

van, amikor még minden

különleges vizsgálat nélkül is

javallt a szülés. Kataliné az ismeretgazdagság,

mert akarta,

vágyta ezt a napfénycirógatott

negyediket. Ugyanúgy, mint

korábban mind a hármat,

akikre most a férje vigyáz, merthogy

„képzett apuka”.

Másik ágy

A huszonöt éves Faragó Bernadett

halk visszafogottsággal mondja,

hogy õ visszajáró, merthogy itt

olyan, mint egy amerikai filmben.

Hogy mi olyan Nem, nem csak a

gondosan megválogatott bútorokra,

vagy a falfelületek különleges színvilágára

akar utalni ezzel, amirõl mellesleg

az hírlik, hogy orvosok, nõvérek,

mûtõsök közös és roppant gondos

mérlegelésével döntetett el. Bernadett

mindkét gyermekét „császárral”

segítették itt életre, méghozzá kifogástalan

szakmai tudással, de még

csak nem is errõl van szó. Az „alapfelszereltséghez

tartozó extrák” gyakorolják

a legnagyobb hatást az

anyukákra. Olyanok, mint az, hogy

az iroda ajtaja mindig szélesre tárt;

egyetlen orvos sem tér ki sietõsen a

válasz elõl, ha megállítják valamelyik

folyosón; a csecsemõk bármikor,

bármennyi ideig maradhatnak édesanyjukkal,

s akár az egynapos bébiket

is utcai ruhában nézegethetik a

látogatók és nem üvegablakon keresztül,

hanem testközelbõl. Utóbbi

nem istenkísértés. Az osztály saját

felmérései is egyértelmûen bizonyítják,

hogy ettõl az anyatej védettsége

mellett nem növekszik a fertõzések

száma.

Az osztály könyvtára

Itt, ebben a helyiségben

jönnek össze az orvosok a feladatok

kijelölésére, értékelésére,

esetmegbeszélésre, vagy

olyan „házi szertatásra”, amikor

egymás között azt ünneplik,

ha valamelyikük sikerrel

alkalmazott új eljárást. Dr.

Lintner Ferenc osztályvezetõ

fõorvos jelenlegi beosztását

megelõzõen huszonegy esztendeig

volt klinikus, innét

hozta magával azt a szemléletet,

amelyben egymástól elválaszthatatlan

a kutatás, a gyógyítás

és az oktatás. Helyettese,

Dr. Balog Imre, valamint a

kollégák – beleértve ebbe az

intézmény elsõ számú vezetõit

is – úgy tekintenek az

ilyen törekvésekre, mint ama

hagyományra, amelyek révén

a Szent János Kórház klinikai

presztízst élvez, noha státusza

más. E könyvtár falai között

nem csak a mûtéti, ügyeleti

beosztások, s egyéb napi

tennivalók kerülnek napirendre,

hanem az is, hogy miként lehet

elsajátítani és bevezetni a legkorszerûbb

módszereket.

A legmodernebb eljárások

Az osztály versenyhelyzetbe került,

s a nagyon jó környezeti feltételeknél

is meghatározóbb szerepe van

a legmodernebb eljárásoknak abban,

6 A Mi Kórházunk


hogy mind több és több beteg itt

akarja gyógyíttatni magát. Az

endoscopia lehetõségeinek széles

körû és rendkívül sikeres alkalmazása

érthetõ módon vonzó azok számára,

akik ennek révén kerülhetik el

a nagyobb sebészi beavatkozásokat

és gyorsabban, fájdalommentesebben

nyerhetik vissza egészségüket. A

feltételezett elváltozás gócának megközelítése

a szûk átmérõjû csõ bevezetésének

segítségével, s az abban elvégzett

diagnosztizálás, valamint –

számos esetben – mûtéti eljárás, öszszehasonlíthatatlanul

kisebb fizikai

és pszichikai megterhelésnek teszi ki

a beteget, mint a nyílt feltárás. Ezen

belül az osztályon végzett számos

hystoroscopia (méhtükrözés) nem

kevesebbet jelent, mint azt, hogy ha

például rendellenes vérzési tünetekkel

kerül egy asszony az osztályra,

nem kell mûtéti úton feltárni a kiváltó

okot, vagy vaktában kaparni. Ráadásul

– jó esetben – a bevezetett

csövön belül azonnal eltávolítható

is, ami nem odavaló.

A hangulat

Betegeink között

Nem túlzás, itt a kiegyensúlyozottság

uralkodik. Betegeken, orvosokon,

nõvéreken egyaránt. Amikor

azonban végrehajtanak egy endoscopiát,

akkor ez azonnal felvillanyozza

a betegeket is (közöttük gyorsan terjed

az ilyesmi), az orvosokból pedig

külön elégedettséget vált ki, hogy az

így végzett beavatkozásokért az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár

jóval többet utal át a kórház számlájára,

mint a hagyományos megoldásokért.

Azután itt van a születés

misztériuma. Aki csak teheti, napközben

mindig vet egy-két pillantást

a legfiatalabb megérkezettre. Életkortól,

nemtõl és kórházi státusztól függetlenül,

merthogy ez mégiscsak a

legszebb esemény.

Egyébként semmi különös, a nõgyógyászat

mûködik.

A Szent János Kórház

gyógyítást kiegészítõ

szolgáltatásai, termékei

Kápolna Patika

A kórházunk területén mûködõ gyógyszertárban, a Magyarországon

törzskönyvezett valamennyi gyógyszer és gyógykészítmény kapható.

Az épület száma: 7. (A kápolna mögött)

Telefon: 458-4500/4854 mellék

Nyitva: Hétköznapokon 9.00–13.00-ig, és 14.00–18.00-ig.

II. Belgyógyászat

Az épületben, az otthoni önkontroll eszközeit biztosítják betegeik

részére, vércukormérõket, ujjszúró berendezéseket. Ezen kívül technikai

tanácsadással is várják a hozzájuk fordulókat.

Az épület száma: 8. – Az alagsorban, a diabétesz szakrendelõben.

Telefon: 458-4588 vagy 458-4500/4972 mellék

Szemészet

A szemészeti szakrendelés épületében mûködõ Optika üzlet,

pótszemüvegeket, kereteket, valamint napszemüvegeket forgalmaz. A

helyszínen lehetõség nyílik szemüvegkészítésre és javításra is.

Az épület száma: 7. (A gyógyszertár mögött, a kápolna épületében)

Telefon: 458-4558 vagy 458-4555

Audiológia

Az épületben hallókészülékeket, valamint fülillesztékeket lehet

készíttetni.

Az épület száma: 17/a. (A Fül-Orr-Gégészet mögött)

Telefon: 458-4652

Traumatológia

Az épületben olyan mûanyag – cella cast – gipszekkel állunk betegeink

rendelkezésére, amelyek könnyebbek, jobban szellõznek, és ezáltal a

hagyományos gipsznél higiénikusabb a viseletük.

Az épület száma: 26. – A gipszelõben lehet érdeklõdni.

Telefon: 458-4500/4806 mellék

Gyermeksebészet

Az épületben a nyaki sérüléseknél használható Schanz gallért, valamint

a boka rögzítését elõsegítõ air cast rögzítõt biztosítunk betegeink

részére.

Az épület száma: 19.

Telefon: 458-4525

2001. február

7


Portré • Portré • Portré • Portré • Portré • Portré • Portré • Portré • Portré • Portré • Portré • Portré

A platina negyedóráért

Dr. Detre Zoltán, az orvostudomány

kandidátusa, a Szent János

Kórház Traumatológiájának nemrégiben

kinevezett vezetõje ötven esztendõs.

Felsõfokon használja az angolt

és a franciát, ezen kívül beszél

németül. Testalkata sovány, mozdulatai

sejtetik fizikai állóképességét,

amelyre már csupán az ólomkötényben

végzett mûtétei során is szert tett

az idõk folyamán. Pályáját patológusként

kezdte, ahonnét útja – a honi

modern traumatológia egyik megalapozójának

tekinthetõ Manninger

Jenõ irányítása alatt álló – Országos

Traumatológiai Intézetbe vezetett,

ahol a fõigazgató egyik helyettese

lett. Pályázatát jelenlegi beosztásának

elnyerésére nem csak a Szent János

Kórház presztízse, hanem jórészt

az motiválta, hogy jó esélyt lát a kormányzat

és a fõváros által régóta tervezett

címzett céltámogatás megszerzésére

egy itt létesítendõ, elsõsorban

a fõváros budai régióját kiszolgáló

sürgõsségi centrum megteremtéséhez.

Dr. Detre Zoltánnal az alábbi

beszélgetésre szombat délelõtt, szerényen

berendezett kórházi dolgozószobájában

került sor.

– Hogyan fest egy sürgõsségi centrum

– Legegyszerûbben talán akkor

tud errõl képet alkotni magának, ha

a televízió Vészhelyzet címû sorozatára

gondol.

Mi a különbség a traumatológia és

a szóban forgó centrum között

– A különbség óriási, de a lényeg

abban rejlik, hogy a sürgõsségi centrumban

a traumatológus különféle

specialistákkal mûködik együtt,

amelynek a jelentõsége alig felbecsülhetõ.

A legkitûnõbb kutatók ma

már nem csak a sokkos állapotba kerültek

„arany órájáról” beszélnek, vagyis

arról az elsõ hatvan percrõl,

amikor az esetek jelentõs hányadában

még nagyon jó gyógyulási esélylyel

lehet a traumás beteget ellátni.

Az orvosi szótárba bekerült

ugyanis a „platina negyedóra”,

a traumát követõ tizenöt

percben végrehajtott elhárításihelyreállítási

periódus, amikor

még a legjobbak az esélyek. Ez

a lehetõség a legfejlettebb térségekben

csillant fel, s egyebek

között az is kellett hozzá, hogy

legyenek olyan sürgõsségi

centrumok, amelyek gyorsan

elérhetõek és traumatológusokon

kívül rendelkeznek megfelelõ

specialistákkal. Közbevetõleg

megjegyezném, hogy

nemzetközi statisztikák szerint

az ilyen centrumokban végzett

kezelés átlagosan húsz százalékkal

növeli a súlyos sérültek

túlélési esélyeit. Mindebbõl is

következõen nem lenne célszerû

olyan adottságokat figyelmen kívül

hagyni, hogy egyrészrõl a Szent János

Kórház területi elhelyezkedése

révén viszonylag könnyen elérhetõ a

fõváros budai régiójának minden

szegletébõl, másrészrõl pedig ebben

az intézményben jelenleg is megtalálható

az ilyen centrumhoz szükséges

valamennyi kiváló specialista.

Szervezéssel pedig megoldható,

hogy a hét minden napján és a nap

huszonnégy órájában ez a szolgálat

azonnal elérhetõ legyen.

– Önt most elsõsorban ez a terv foglalkoztatja

– Sokat foglalkoztat, de távolról

sem elsõsorban. A traumatológia

épületében – amely száz esztendõvel

ezelõtt épült a mellkas sebészet és a

tüdõbetegek elhelyezésére, – hozzávetõlegesen

száz ágy van. Tavaly

több, mint háromezer egyszáz fekvõ

sérültet, s ezen felül közel tizenhatezer

hatszáz ambuláns sérültet láttunk

el. Itt átlagosan napi tíz-tizenhárom

mûtétre kerül sor, s nem csak

balesetire, hanem ortopédre is, tehát

végeznünk kell mozgásszervi és

egyéb helyreállító beavatkozásokat,

utókezeléseket is.

– Ebben az utóbbiban is van gyakorlata

– Igen. Sõt ortopéd szakvizsgát is

tettem, de mindezt csak azért hoztam

szóba, hogy érzékeltessek valamit

a tennivalók sorából. Könnyen

belátható, hogy ilyen körülmények

között nem lehet és nem is szabad

csupán egy lehetséges jövõre összpontosítani,

bármennyire fontosnak

érzem is azt.

– Az utóbbi idõben volt olyan pillanat,

amikor nosztalgiát érzett az Országos

Traumatológiai Intézet után

– Nem volt. Hosszú idõt töltöttem

ott, életem meghatározó szakaszait,

s erre szívesen emlékezem, de

ez nem nosztalgia, nem valamiféle

visszavágyás. Sokat köszönhetek számos

ottani kollegámnak, s köztük is

elsõsorban Manninger és Renner

professzoroknak, de az ott szerzett

ismereteimet teljes szívvel szeretném

a nagy hírû Szent János Kórház szolgálatába

állítani.

8 A Mi Kórházunk


Klubélet • Klubélet • Klubélet • Klubélet • Klubélet • Klubélet

Sztómás betegek klubja a

Szent János Kórházban

1990 márciusában alakult meg a

Szent János Kórház ILCO klubja nevet

viselõ civil szervezõdés, amely a

Magyar ILCO Szövetség klubjaként a

Szent János Kórház sebészetének égisze

alatt mûködik.

A klub célja és feladata a hozzá

forduló stómás (általában vastagbél

vagy végbél rákból gyógyult, de maradandó

elváltozással élõ) emberek

személyre szóló lelki és fizikai utógondozása,

a fejlett rehabilitációs

metódusok elterjesztése, a tagság

életminõségének javítása, azzal hogy

segítünk visszailleszkedni az egészséges

emberek közösségébe.

Negyedévenként tartunk klubnapot,

amelynek feladatául a megváltozott

életvitelû emberek segítését,

orvosi felügyeletét, szakápolók tanácsadásait,

s nem utolsósorban a

közös problémák, gondok megoldását

(érdekvédelem), kikapcsolódást

tûztük ki. Itt ismerhetjük meg a különbözõ

cégek által kifejlesztett segédeszközöket,

az életünk megkönynyítését

segítõ új módszereket (pl. irrigálás

ismertetése, betanítása).

Az egyesületi megalakulás után,

1994-tõl pályázhattunk, késõbb az

1%-ot gyûjthettük, így nagyobb lett

mozgásterünk. Kirándulásokat szerveztünk,

múzeumba, színházba járunk

közösen. A klubnapokra elõadókat

hívunk, karácsonykor megajándékozzuk

kis elõadás keretében

klubtagjainkat, Béres-cseppet osztunk

stb.

Taglétszámunk 35–40 fõ körül

mozog. Látogatottságunk, ami a kezdeti

idõszakban 8–10 fõ volt, mára

már a 20–25 fõt is eléri (plusz a kísérõ

vendégek, hozzátartozók).

Klubunk munkáját a kórház sebészete

is támogatja, azzal hogy az öszszejövetelekre

termet biztosít, másolja

és postázza meghívóinkat.

Klubnapokon a sebészet patronáló

orvosa (dr. Berki István) és stómaterápiás

nõvére (Dícsõ Zsuzsa) lát el

bennünket tanácsaival, felel aggodalmainkra,

vizsgálatokra küld el, illetve

kiírja a részünkre 100%-os TBtámogatással

járó segédeszközöket.

Az elmúlt 2–3 évben kialakult a

budapesti társklubokkal egy baráti

kapcsolat, meghívjuk egymást klubnapjainkra,

rendezvényekre, kirándulásokat

közösen teszünk. 1999-

ben és 2000-ben négy klub a mi

szervezésünkben üdülést szervezett

Bakonyszücsre a Daganatos Betegek

Lelki Rehabilitációs Központjába,

ahol öt napot töltöttünk el együtt, s

csodás élményekkel tértünk haza

(volt velünk olyan társunk, aki nyolc

éve történt mûtétje óta még nem volt

üdülni). Ezen úgy belelkesedtünk,

hogy 2000 júniusában még a Balatonra

is elmerészkedtünk, s a gátlásokat

levetkõzve támogattuk egymást.

Tehát a nagy célunk, hogy a mûtött,

daganatos betegségbõl gyógyult

embereket kimozdítsuk otthonról,

közösségbe hívjuk õket, úgy érezzük,

hogy az elmúlt 10 év alatt, ha kis lépésekkel

is, de sikerült.

A klubról további tájékoztatást a

következõ telefonszámon adunk:

319-6085.

Ferdinándyné Dr. Keszei Erzsébet

Klubvezetõ

Vényre kiváltható

betegápolási termékek:

• Járóbotok, járókeretek,

kerekesszék

• Fürdõkád ülõke, fürdõkád

kapaszkodó, szobai WC

• Felfekvés megelõzésére

párna, matrac

• Gumiharisnyák

• Emlõprotézisek, protézis

tartó melltartók

• Sztómaterápiás

segédeszközök (Convatec,

Coloplast, Biotrol, Dansac)

• Papír inkontinencia betétek

• Katéterek

• Fólia- és gumilepedõ

• Gyógycipõk, papucsok,

lábápolási termékek,

talpbetétek

• Könyök-, csukló-, térd-,

bokavédõk

• Gyógynövény alapanyagú

készítmények

• Vérnyomás- és

vércukorszint-mérõ

készülékek és kiegészítõk

• Haskötõk, fûzõk,

kompressziós nadrágok

Medica Humana

Gyógyászati Segédeszköz

Szaküzlet

Budapest, I. ker., Fõ u. 56–58.

(A Batthyány téri csarnoknál)

Tel./fax: 489-35-39

Tel.: 489-35-40, 489-35-41

Nyitvatartás:

hétfõ, szerda, péntek: 9–17-ig

kedd, csütörtök: 9–18-ig

szombat, vasárnap: zárva

2001. február

9


Exkluzív • Exkluzív • Exkluzív • Exkluzív • Exkluzív • Exkluzív • Exkluzív • Exkluzív • Exkluzív • Exkluzív

„A népszerûség inkább teher,

mint garancia”

Beszélgetés Gálvölgyi Jánossal

Vasárnap este van, Gálvölgyi János

ezekben a percekben érkezett

haza „Az utolsó hõsszerelmes” 160.

elõadásáról, kipakolja táskájából a

noteszét és smink készletét, majd felém

fordul:

– Örülök a találkozásnak.

Miért

– Jótékonyan kizökkent.

Tudja így, játék után

mindig valami ürességet

érzek, kell egy kis oldódás.

– Nem jobb ilyenkor csavarogni

egyet a kollégákkal

– Nem, az nem az én

formám. Társaságban senki

sem talál jópofának, a

rosszkedvemmel meg miért

önteném nyakon pályatársaimat

Mitõl rosszkedvû

– Csak úgy, önmagamtól.

Elképesztõen túladagolt

bennem a kételkedés

minden iránt, de elsõsorban

is a saját teljesítõ képességem

tölt el gyanakvással,

s ezt szüntelenül,

újra és újra le kell gyõznöm.

Roppant fárasztó,

de mit tegyek, ha egyszer

ilyen vagyok

– Nem gondolja, hogy ez

ellentmond színpadi szerepvállalásainak,

következésképpen annak a látszatnak,

amelyet közönségében kelt

– Ha jól értem, most azt kérdezte,

hogy hazudok-e a színpadon.

Nem hazudok. A színpadon én nem

vagyok sem szomorú, sem jókedvû.

Egyszerûen profi vagyok, aki a legjobb

tudása szerint teszi, amit tennie

kell.

– Mondja, hogyan lehet ép ésszel

megúszni a sikert

– Az apósom, Rodolfó egy hasonló

kérdésre egyszer azt felelte,

hogy intelligencia kérdése az egész.

Ezzel természetesen nem azt akarom

mondani, hogy a Gálvölgyi rém intelligens,

de annyira azért mégis,

amennyi egy ilyen csapda elkerüléséhez

szükséges. Ma a Hõsszerelmesben

vastapsot kaptam, de én holnap

is fellépek, s akkor majd nem hivatkozhatok

arra, ami ma történt. A

népszerûség inkább teher, mint garancia.

Az újramegfelelés kegyetlen,

idõnként nyomasztó felelõsségének

viselésére kényszerít.

– Érik kudarcok

Mint minden embert. A magánkudarcok

nagyon tudnak fájni,

ezeket leginkább a munka enyhíti,

de nem hinném, hogy ez recept lehet.

Nekem a felszabadító, önbeteljesítõ

munka jutott osztályrészemül,

amiért hálás vagyok a sorsnak.

– Szorult már kórházi ápolásra

– Egyetlen alkalommal. Szalagszakadással.

– Ez minden

– Eddig. S hadd tegyem hozzá,

miközben hiszek abban, hogy minden

életnek van egy eleve megírt forgatókönyve,

komolyan veszem

Anatole France szavait,

aki szerint harminc

éven felül az ember felelõs

az õ arcának vonásaiért. A

fogantatásunkkal eleve

kódolt alkati lehetõségeink

sok apró, személyes

döntéssel egészülnek ki,

amelyek rákerülnek arra a

bizonyos forgatókönyvre,

s ez – így együtt – adja ki

fogékonyságainkat a fölösleges

súlytöbblettõl

kezdve a szív- és érrendszeri

betegségeken keresztül

a legkülönbözõbb kóros

elváltozásokra is.

– Ezzel egyszerûen azt

akarja mondani, hogy vigyázzunk

magunkra

– Ilyesmit, de közben

nem árt védekezni a

ránkzúduló felvilágosító

attakok ellen sem! Reggelizek.

Tejeskávé és pirítós

gõzölög az asztalon.

Eközben szól a rádió. Két halálos

gázolás, izraeli vérfürdõ, csökkentett

urántartalmú lövedékek meg

koleszterin, csontritkulás, fertõzéses

agyhártyagyulladás, tbc és rosszindulatú

daganatok. Nem akarok én

menekülni a valóság elõl, de ettõl

elmegy az étvágyam, ezért tisztelettel

kérem, hogy hagyjanak engem

reggelizni!

10 A Mi Kórházunk


Exkluzív • Exkluzív • Exkluzív

Színes hírek az egészségügy világából

– Szelíd kérés. Megengedi magának

azt is, hogy felemelje a hangját, ha valami

nem tetszik

– Nem engedem meg, de azért

megtörténik.

– Gyakran

– Egyáltalán nem gyakran, de ha

mondjuk azt látom, hogy valaki ittasan

jött a próbára, akkor nem tartóztatom

magam.

– Késõbb megbánja

– Tulajdonképpen nem. Ilyenkor

ugyanis az sem zavar, ha túl szigorúnak

vagy egyenesen kellemetlennek

tart valaki.

– Szokott vacsoravendégeket hívni

Mire a magamfajta hazakeveredik

a munkából, normális ember lefekvéshez

készülõdik, a kollegákkal

meg együtt vagyunk munka közben.

– Ebbe belejátszik a saját elfáradása

is

– Nem a fáradtság, hanem az

életmód számlájára írnám ezt. Meg

talán azzal indokolnám, hogy esténként

már a következõ nap hangulatát

próbálom megteremteni magamban.

– Egyszóval ilyenkor is dolgozik

– Ha ezt annak lehet nevezni, akkor

igen.

– Befutott embertõl általában nem

kérdezik, de én most mégis kíváncsi lennék

arra, hogy miként képzeli el a jövõjét

– Jó szerepek vannak bennem, de

ez egy nagyon kiszolgáltatott pálya,

abból kell csinálni valamit, amire

igény és lehetõség van. Mi nem választjuk,

ránk kiosztják a szerepet, s

ezt egyfajta értelmes alázattal kell fogadni.

– Könnyen tanul szerepet

– Igen, most is a fejemben van

hat darabból nyolcszáz oldal.

– Meddig tudja a szöveget raktározni

– Addig, amíg az öltöztetõ elviszi

a ruhát, vagyis amíg tart a szerep,

megy a darab.

A fluoridok és csont

Közismert, hogy az fluoridnak jó

hatása van a gyermekek fogazatára.

Egyes országokban a megfelelõ

fluoridfelvételt az ivóvíz fluoriddúsításával

próbálják elérni, persze

ilyenkor nemcsak a gyerekek, hanem

mindenki magas fluoridbevitelben

részesül. A felnõttekre való hatások

nem egyértelmûek: egyes vizsgálatok

azt mutatták, hogy a sok fluorid

együtt jár a nõk idõskori csontkalcium-vesztésének

csökkenésével. Más

vizsgálatok nem találtak ilyen összefüggést,

sõt egy esetben azt találták,

hogy a fluorid-„pótlás”-ban részesült

nõk között magasabb volt a csonttörés

kockázata.

Mikor jön a második

Az anya szempontjából nem

mindegy, mikor érkezik a következõ

gyermek. Több, mint 400ezer(!) délamerikai

terhesség anyai komplikációit

elemezve kutatók arra a következtetésre

jutottak, hogy a két terhesség

közötti túl rövid idõ (kevesebb,

mint 6 hónap) jelentõsen emeli a

vérszegénység, a korai burokrepedés,

és az anyai halálozás veszélyét. Az öt

évnél hosszabb „szünet” esetén viszont

a terhességi toxemia kockázata

emelkedik. Mindkét összehasonlítás

a 18. és 23. hét között mutatta a legkisebb

kockázatot.

Ha reggel, akkor orrvérzés

Szervezetünk rengeteg paramétere

mutat napi ingadozást: pl. a hormonok

szintje, a vérnyomás, valamint

ritmicitást mutat sok betegség megjelenése

is (pl. infarktus, agyvérzés

stb.) Egy olaszországi kórház betegfelvételi

adatait elemezve az orrvérzés

napi (ún. cirkadián) ritmusát fedezték

fel. A „betegség” kialakulási

idõpontja két csúcsot mutatott, egy

nagyobbat reggel és egy kisebbet az

esti órákban. Ez a mintázat az agyvérzés

kialakulása, illetve a vérnyomás

napi ingadozásához hasonlít,

ami a vérnyomásnak az orrvérzés kialakulásában

való szerepét támasztja

alá.

Kábítószer az iskoláskorúak

körében

Angliai 11–16 évesek körében

végzett felmérések szerint a tiltott, illetve

a legális drogok használata

csökkenõ tendenciát mutat. Egy

2000-es felmérés szerint ezen korosztály

5,5%-a fogyaszt rendszeresen

drogot. Ugyanezen érték a cigaretta

tekintetében 11,7% -os, az alkohol

esetében 14%-os. A lányok

többet dohányoznak, a fiúk viszont

gyakrabban fogyasztanak alkoholt.

A 16 évesek 42%-a(!) nyilatkozott

úgy, hogy heti rendszerességgel fogyaszt

nagyobb mennyiségû alkoholt.

A bukósisak életet menthet!

A kerékpározás üdvözlendõ elterjedése

különösen a fejsérülések veszélyét

növeli. A kerékpáros-bukósisak

használata valószínûleg jó hatású,

ám ezzel kapcsolatban még nem

készültek átfogó tanulmányok. Kutatók

az angliai kórházak baleseti felvételi

statisztikáját vizsgálták meg

1991 és ’95 között, mely periódusban

a sisak elterjedtsége jelentõsen

emelkedett. Az ebben az idõszakban

regisztrált 35.000 kerékpáros-sérülés

adatai azt mutatták, hogy a fejsérülések

aránya az összes sérüléshez viszonyítva

minden korcsoportban

(gyerekek, serdülõk, felnõttek) kb.

10%-kal csökkentek. A sisak használatának

elterjesztése azért is fontos,

mert a városi kerékpározással szembeni

tartózkodás egyik legfontosabb

oka a balesetveszély.

Fodor Gábor

Forrás: Pro Patiente • http://www.pro-patiente.hu

2001. február

11


A Biblia az egészséges életmódról • A Biblia az egészséges életmódról • A Biblia az egészséges életmódról

A bibliai egészségmegõrzés

„Csak egészség legyen, semmi

más” – hangzik fel sokszor, sokak részérõl

a jól ismert mondás. Az egészség

valóban alapérték. Nélküle nehezebben

megy minden, jóllehet nagyon

sok ember éppen betegségében

talál magára, kezd el gondolkodni

komolyan és számot vetni az életével.

Nem tudom, mennyire ismeretes

tény, hogy betegségeink 60–80%-át

mi magunk idézzük elõ. A genetikus

vagy környezeti okokra visszavezethetõ

betegségek csak 20–40%-ot

képviselnek. További könnyen megjegyezhetõ

adat, hogy a magunk által

támasztott betegségek további

60–80%-a pedig abból származik,

amit a táplálkozással beviszünk szervezetünkbe.

Innen az a jellegzetesség, hogy a

Könyvek könyvében, a Bibliában a

legtöbb egészségügyi törvényt a táplálkozással

kapcsolatban ismerjük.

Kevésbé feltárt terület ez még a magukat

vallásosnak vagy hívõknek tartók

számára is. Ezeken a hasábokon

idõrõl idõre szeretnénk megismertetni

ezeket.

Amikor a zsidó nép kivonult

Egyiptomból, Isten a következõ ígéretet

tette nekik: „És monda: Ha a te

Uradnak Istenednek szavára hûségesen

hallgatsz és azt cselekszed, ami

kedves az õ szemei elõtt és figyelmezel

az õ parancsolataira és megtartod

minden rendelését: egyet sem bocsátok

reád ama betegségek közül, amelyeket

Egyiptomra bocsátottam, mert

én vagyok az Úr, a te gyógyítód.” (II.

MÓZES, 15:26)

Az ie. XV. századi Egyiptom telisteli

volt betegségekkel. Olyannyira

elöntötte a sok kórság, hogy a

gyógykészítmények száma több ezerre

rúgott, egészen pontosan annyira,

amennyi Magyarországon volt az

1980-as évek végén: több mint kétezer.

Az ígéret tehát hatalmas volt.

Késõbb jó félezer évvel ezután olvashatjuk

a zsoltárokban, hogy a zsidó

nép nemzedékeiben nem volt beteges.

A nép táplálkozásából a Biblia

szerint Isten két dolgot iktatott ki radikálisan

(amely a környezõ nemzeteknél

általános volt): a zsiradékok

és a vér fogyasztását (III. MÓZES,

3:17). Ebben az idõben természetesen

ismeretlen volt a „koleszterin”

kifejezés. A jelenség mögött azonban

ez állt. Isten nem engedte meg az

emberi szervezet eltorzítását az egyik

legérzékenyebb területen, a véredényrendszerben.

Ma, amikor a

szív- és érrendszeri betegségek Magyarországon

az elsõ vonalba kerültek,

minden nap fel kellene hívni erre

a figyelmet. Eladatlan sertészsírtömegeket

használnak fel az élelmiszeriparban,

s jónéhány éve felröppentek

hírek arról is, hogy fagyasztott

állatvért porlasztanak festékanyagként

édességekbe. A modern

élelmiszeripar egészségkárosító hatásáról

nem kell külön szólnunk. Elég,

ha csak Yudkin professzor híres

könyvére, az Édes-vészes cukorra

utalunk.

E két súlyos egészségkárosító

anyagot könnyûszerrel helyettesíthetjük

növényi olajjal, fõleg hidegen

sajtolt formájában, de akár teljesen

el is hagyhatjuk azt. Párolni vízben is

lehet. Sütni pedig tanácsosabb tepsiben

és nem bõven rotyogó olajban.

A mellékelt receptek ennek jegyében

adnak gyakorlati tanácsokat!

Szójapástétom

Hozzávalók:

• 25 dkg hõkezelt szójadara

(vagy szójakocka)

• 1 nagy vöröshagyma

• 1 ek. Vegeta

• sok petrezselyem- és

zellerzöld,

• 4–5 ek. olaj

• kb. 3 dl víz

• só

• 1 ek. margarin

Elkészítés:

A szójakockát kétszer kiáztatjuk

forró vízben (legjobb, ha egy éjszaka

ázik). A vöröshagymát apróra vágjuk,

a fokhagymát szétnyomkodjuk,

megpároljuk. A kinyomkodott szójakockát

beletesszük a párolt hagymába

és megfõzzük. Majd húsdarálón

ledaráljuk. Ha szójadarával készítjük,

akkor az elkészített hagymába

belekeverjük az elõzõleg beáztatott

szójadarát. Hozzáadjuk a vágott petrezselymet,

zeller zöldet és a margarint,

a sót. Jól kikeverjük, hûtõben

tároljuk.

Pitypang (gyermekláncfû)

saláta

Hozzávalók:

• 2 marék pitypanglevél

• kis nemesszója olaj

• citromlé

• 3 krumpli

• 3 tojás

• só

Elkészítés:

Országunk egyes vidékein már kora

tavasszal szedhetõ a pitypang.

Zsenge zöld leveleit leszedjük, jól

megmossuk, kicsit megsózzuk, leöntjük

olajjal és lefedett edényben

néhány órán át állni hagyjuk. Ezután

hozzáadjuk a citromlevet és az öszszetört

fõtt krumplit. Összekeverjük,

tálra rakjuk és a csillagokra vagy karikákra

vágott tojásokkal díszítjük.

Az egészségmegõrzés Bibliai alapelveivel

kapcsolatban további felvilágosítást

kaphatnak az Oltalom alapítvány

elõadótermében a VI. ker.

Benczúr u. 9. szám alatt, valamint a

34-33-333-as telefonon.

Dr. Reisinger János

12 A Mi Kórházunk


Segíthetünk • Segíthetünk • Segíthetünk • Segíthetünk • Segíthetünk • Segíthetünk • Segíthetünk

A láz: önmagában nem betegség

„Betegségtõl és gyógyulástól

egyformán irtózott szegény,

mindent kívánt és nem mosolygott

se képeskönyvön, se mesén”

A költõ, Szabó Lõrinc sorai mindennél

jobban kifejezik mennyire tehetetlen

a szülõ, amikor beteg gyermekén

kellene és próbál segíteni.

Nem egyszerû eligazodni a bajok, tünetek

dzsungelében. Elsõként tekintsük

át mit kell tudni a lázról, hiszen

ez a tünet hívja fel a szülõ figyelmét

legtöbbször gyermeke kezdõdõ betegségére.

A gyermekkori betegségek jelentõs

részének egyik vezetõ tünete. Önmagában

nem betegség, sõt a szervezet

magasabb hõmérséklete hasznos

is lehet a kórokozók legyõzésében.

A legújabb felfogás szerint, az egy

éven felüli gyermekeknél szükségtelen

a hónaljban mért 38 °C alatti

hõemelkedés csillapítása. Nem így

az egy év alatti korosztály esetében!

Az újszülött hõmérsékletét a végbelében

kell mérni, a hõmérõ által mutatott

értéket levonás nélkül kell elfogadni.

A hõszabályozás ebben a

korban még nem elég fejlett, környezeti

hõingadozások nagymértékben

befolyásolják. A normál érték

36,5–37,5 °C között van. Az ettõl eltérõ

hõmérséklet okát minden esetben

tisztázni kell. A lázas állapotot

nem szabad elhanyagolni. Ugyanakkor

jó tudni, hogy sok újszülött kori

betegség láz nélkül zajlik.

A csecsemõ hõmérsékletét – türelmes

babánál – hónaljban is lehet

mérni. Ez az érték a végbélben

0,5 °C-kal magasabb. A lázcsillapítás

a hónaljban mért hõmérséklet alapján

történik. A csecsemõ hirtelen felszökõ

láza idegrendszeri görcsöt

válthat ki, s ez bizony életveszélyes,

ha nem csillapítják.

A végbélben mért 38,5 °C fölött

semmiképpen nem szabad várni az

orvosi vizsgálatig, hanem el kell kezdeni

a gyógyszeres és/vagy egyéb lázcsillapítást!

Mindig legyen a hûtõszekrényben

lázcsillapító kúp, illetve szirup. Patikában

recept nélkül is kapható a legtöbb

(Rubophen, Mexalen, Panadol,

Germicid). A pontos adagolást a háziorvos

szabályozza.

A gyógyszeres csillapítás mellett

nagyon hasznos a hûtõfürdõ, illetve

az egész test borogatása, közkeletû

nevén a priznic. Ilyenkor a lázas csecsemõt

testhõmérsékletének megfelelõ

vízbe kell tenni, majd a fürdõvizet

fokozatosan langyosra kell hûteni.

A langyos vízben, tûrõképességétõl

függõen, legalább 5–6 percig kell

fürdetni a csecsemõt. Amennyiben ez

valamilyen okból nem kivitelezhetõ,

priznicet kell készíteni. A csuklóhomlok-boka

borogatása nem elég.

A lázcsillapítás megkezdése után

haladéktalanul háziorvoshoz kell

fordulni! Egyéb gyógyszerekkel, például

antibiotikumokkal nem szabad

kísérletezni!

A nagyobb gyermekek láza esetén

kisebb a szövõdmény veszélye. A lázas

állapotot természetesen ilyenkor

is komolyan kell venni, de a szülõ

már jobban tudja, hogyan reagál

gyermeke a magas lázra, milyen csillapítási

mód a leghatásosabb.

Dr. Szabó Judit

adjunktus

Gyermekosztály

Sérv- és epekõ-panaszok

Az Általános Sebészeti Osztályon

betegeink gyakran fordulnak hozzánk

kérdésekkel.

– Lágyéksérvet állapítottak meg –

sérvkötõt viselek – helyes-e

– Amennyiben jelentõs ellenjavallata

nincs, mûtétet javaslok. A

sérvmûtét kockázata választott idõpontban

alig számottevõ. Az extrém

módon megnõtt, esetleg kizáródott,

szövõdményes (bélelhalás stb!) körülmények

között végzett beavatkozás

veszélyei lényegesen nagyobbak.

A szövõdmény váratlanul, külföldön

stb. is felléphet – igen nagy gondot

okozva.

A sérvkötõ viselése kényelmetlen,

a sérvtartalomban összenövéseket

okoz, zavarja az öltözködést, nyaralást,

utazást. A magas kor, esetleges

2001. február

13


Segíthetünk • Segíthetünk • Segíthetünk • Segíthetünk • Segíthetünk • Segíthetünk • Segíthetünk

kísérõ betegségek is fokozzák a kockázatot.

Mindezek alapján az idõben

végzett mûtétet javaslom.

– Más irányú kivizsgálásom során

epekõbetegséget állapítottak meg, ilyen

jellegû panaszom nincs, mit tegyek

– Az úgynevezett „néma”, panaszt,

tünetet nem okozó epekõbetegség

vonatkozásában szemléletváltozás

következett be. A korai, könynyebb

diagnózis (ultrahang), illetve

a beteg számára kisebb tehertétellel

járó laparascopos beavatkozás a mûtéti

javallat felállítása felé terelte a

gondolkodást. A „néma” epekõ idõzített

bomba, bármikor (szabadság,

utazás stb.) panaszt okozhat, nem

beszélve a gyakori szövõdményekrõl

(sárgaság, hasnyálmirigy gyulladás,

epehólyag gyulladás stb.). Az egyik

legrosszindulatúbb daganat, az epehólyagrák

csak köves epehólyagból

indul ki. Sajnos az idõ múlásával az

epekõhordozó sem fiatalodik, így

idõsebb korban, kísérõ betegségek

mellett, esetleg szövõdmény felléptekor

kényszerülünk mûtétre –

melynek szövõdményei, halálozása

lényegesen magasabb, mint a választott

elõkészítés után végzett mûtété,

és ilyen esetben a laparascopos

módszer alkalmazására is kicsi az

esély.

Mindezek alapján a mûtétet javaslom.

Dr. Kiss Sándor

osztályvezetõ fõorvos

Sebészet

A depresszióról

Az utóbbi hónapokban számos

kérdés merült fel a hangulati élet zavaraival

kapcsolatban, különös tekintettel

a depresszióra.

A depresszió nagyon régen ismert

probléma, már – a híres görög orvos

– Hippokrates is sokat foglalkozott e

kérdéskörrel, s azóta szinte központi

kérdése lett a társadalomnak és az

orvostudománynak. Különös jelentõséget

kap a depresszió két okból is,

egyrészt meglehetõsen gyakori elõfordulása

miatt, másrészt az öngyilkossággal

való szoros kapcsolata miatt.

Tudnunk kell, hogy a befejezett

öngyilkosságok hátterében 65–70%-

ban a depresszió áll. A depressziós

esetek száma a népességben meglehetõsen

magas: aktuálisan 6–8%-ra

tehetõ mindenütt a világon. Fontos

körülmény az is, hogy az élet során a

depresszió fellépésének lehetõsége

25%. Érdekes és fontos, hogy a nemek

között 2:1-hez, sõt 3:1-hez is lehet

a nõ/férfi arány.

A depresszió súlyos szenvedést

okoz az illetõ egyén számára, de komoly

problémákat jelent a környezet

számára is. A legjellegzetesebb tünetek

a rossz hangulat, a szorongás, az

életuntság, az indokolatlanul erõs fáradékonyság,

az alvászavarok, étvágycsökkenés,

különféle testi fájdalmak

jelentkezése.

Az orvostudomány fejlõdésével

szerencsére ma már a depressziós tünetek

jelentõs mértékben befolyásolhatók,

gyógyíthatók. A gyógyítás a

szakember – elsõsorban a pszichiáter

– feladata. Lényeges, hogy figyeljünk

a depresszió problémájára

nemcsak magunknál, hanem a környezetünkben

élõkre is. A kórisme

biztos felállítása és a választott terápiás

eljárás már szintén a szakember

feladata.

A XXI. században a terápiás lehetõségek

rendkívül széleskörûek, a

pszichoterápiás eljárásoktól a fénykezelésen

és alvásmegvonáson át, a

korszerû különféle antidepresszáns

gyógyszerekig.

Fontosnak tartjuk a megelõzést is.

Az orvosi tapasztalat azt mutatja,

hogy az örökletes tényezõkön kívül a

túlhajszoltságnak, a különféle életnehézségeknek

és stresszhatásoknak

is jelentõs szerepe van. Mindezek

miatt az egészséges életvezetés (sportolás,

megfelelõ táplálkozás, a kóros

anyagok – például alkohol, nikotin

– kerülése, jól megszervezett kikapcsolódás,

kulturális programok beiktatása)

nagymértékben csökkenti a

depresszió rizikóját.

A depressziót illetõen is igaz az a

nagyon régi mondás „ép testben, ép

lélek”.

Prof. Dr. Lipcsey Attila

a Szent János Kórház

tudományos igazgatója

14 A Mi Kórházunk


Konferencián jártunk • Konferencián jártunk • Konferencián jártunk • Konferencián jártunk • Konferencián jártunk

Kongresszusok az Olimpiák

helyszínén

Sydney! Csodálatos város, csodálatos

világ!

Itt rendezték meg a XVII. Nemzetközi

Allergológiai és Immunológia

kongresszust, 2000. október 16-20-

ig, összekapcsolva „The Asian Pacific

Assosiation of Allergology and

Clinical Immunology and West

Pacific Allergy Symposium”-mal,

közvetlenül az Olimpia után és a

Paraolimpia idején.

Minden együtt volt! A 2000-s év,

az Olimpiák, kongresszus, és egy

gyönyörû, más földrész, gyönyörû

tájakkal, nyugodt emberekkel.

Tömören így jellemezhetõ a felejthetetlen

élményt adó tudományos

kongresszuson való részvétel.

Vegyes érzelmekkel indultunk

erre a nagy útra, összekeveredve

bennünk a kongresszusi részvétel

és szereplés izgalma, a hoszszú,

többórás utazás, az ismeretlen

világ kíváncsisága.

Ausztrália korábban a mai Indiával,

Afrikával és az Antarktisszal

egybefüggõ kontinenst alkotott.

A bolygó földtani változásai és az

õskontinens széttöredezése következtében

keletkezett árokba, mélyedésekbe

benyomult az óceán, így

okozva elszigeteltségét és független

kontinenssé válását. Ennek a folyamatnak

köszönhetõen a helyi állatés

növényfajok elszakadtak az evolúció

fõáramától, és egzotikus módon

fejlõdtek. A kontinens tájain sokáig

csak az õslakosok nomád törzsei éltek.

Az õs-ausztrálok azoknak az

Ázsiából érkezett kõkorszaki csoportnak

a leszármazottai, akik mintegy

40.000 évvel ezelõtt hatoltak be

a földrészre. Érdekesség, hogy a mai

Ausztrália képét III.György angol király

parancsára idehurcolt fegyencek,

valamint õreik és leszármazottaik

alakították ki. Ekkor kezdõdött meg

a gyarmatosítás folyamata, mely

együttjárt a barna-bõrû õslakosság

módszeres irtásával, és földjeik, állataik

eltulajdonításával. A kolonizáció

kezdetén körülbelül 300000 lélekszámú

õslakosok ma már feleanynyian

sincsenek.

A mai Ausztrália képét a múlt és

az elmúlt 50 év hatalmas fejlõdése

együttesen formálja, melynek eredménye

az õserdõk és sivatagok szinte

változatlan, nyugodt, álló életével

szemben a jövõ évezredet vetítõ felhõkarcolók,

nyüzsgõ, állandóan

mozgó világa.

E csodálatos világban megsokszorozódott

a kongresszus élménye, a

baráti beszélgetések hangulata az

elõadótermekben, a szünetekben és

a közös vacsorákon.

Az elõadások kora reggeltõl, késõ

estig tartottak, folyamatosan, több

elõadó teremben párhuzamosan. Így

mindenki válogathatott a különbözõ

témákban, érdeklõdési körüknek

megfelelõen.

A nagy plenáris szekciókon elsõsorban

elméleti-kutatási témák szerepeltek,

mint például „Cytokinek és

allergiás betegségek”, (cytokinek=sejten

belüli vívõ anyagok, melyek

felelõsek a gyulladásos reakció

erõsítéséért, fenntartásáért, koordinálásáért,

valamint további gyulladásos

sejtek odavonzásáért) vagy

„Különbözõ szabályozási mechanizmusok

szerepe az asztma bronchiale

patogenezisében”, vagy „The Human

Genome Project” bemutatása.

A zsúfolásig megtelt kisebb termekben

a prevenció (megelõzés)

fontosságáról és szükségszerûségérõl,

az immunterápiákról, az allergiás

betegségek elõfordulási gyakoriságáról

statisztikai feldolgozásban és

mint érdekesség, az Aboriginal

populatio (így nevezik az õslakosokat)

allergiás betegségérõl hallhattunk

igen színvonalas elõadásokat.

De nem felejtkezhetünk meg a

nagy gyógyszercégek impozáns elõadás

sorozatairól sem, melyek a legújabb

terápiás készítményeik, valamint

többéves projektjeik (allergiás

gyermek-felnõtt populácio életminõség

változása) bemutatásával keltették

fel érdeklõdésünket.

A kiállítási standokon is gyarapíthattuk

kíváncsiság- és tudásvágyunkat,

valamint játékkedvünknek

is eleget tehettünk az

ötletes kérdés-felelet quizek

megoldásával. Természetesen a

jól megválaszolt kérdések jutalma

sem maradt el a plüss kenguru,

vagy koala maci ajándékozásával.

Végezetül pár fontos adat Ausztráliáról

nem hiányozhat e rövid ismertetésbõl.

Területe valamivel kisebb, mint

Európa, 7 682 300 km 2 , az USA szárazföldi

területével azonos. Legközelebbi

szomszédai: Indonézia, Pápua-

Új Guinea, Salamon szigetek, Fidzsi

szigetek és Új-Zéland. Legmagasabb

pontja Mount Kosciusko, 2228

méter. Legmélyebb pontja: Lake

Eyre, 16 méterrel a tenger szintje

alatt fekszik.

Lakossága: 18 millió, minden negyedik

lakos vagy bevándorló vagy

másodgenerációs ausztrál. Az õslakosok

számaránya kb. 1%. Fõvárosa

Canberra, 360.000 lakosú.

Dr. Mohácsi Edit

Allergia Szakrendelõ

2001. február

15


Konyhasarok

receptgyûjtemény

FOGYÓKÚRÁZÓK, DIÉTÁZÓK FIGYELMÉBE!

Megjelent a Diabetes c. lap Konyhasarok rovatában

az elmúlt három évben összegyûlt recepteket, részletes

kalóriatáblázatot tartalmazó kiadványunk.

Minden recept energia- és szénhidráttartalma is feltüntetésre került.

Rakott zöldbab

dék levet elpárologtatjuk, majd tojással,

reszelt sajttal elkevert joghurtot tovább sütjük.

még nem pirult volna meg, kibontva Sajtos szelet

• 40 dkg zöldbab

locsolunk a tetejére. Visszatesszük a E.: 246 kcal Sz.: 10 g

• 40 dkg sertéskaraj

• 40 dkg szûzpecsenye

sütõbe és rápirítjuk. Tálaláskor petrezselyemzölddel

díszítjük. Sonka he-

• 30 dkg karfiol

• 2 ek étolaj

• 3 dkg liszt

• 2 ek étolaj

lyett más felvágott is használható, Sajtos kukoricasaláta

• 8 dkg Lapka sajt (4 szelet)

• 2 dl kefír

de a sonka és felvágott nélkül is finom.

• 40 dkg mirelit kukorica

A karajból négy szeletet vágunk, ki-

• só, bors, paprika

• 4 dkg reszelt sajt

• só, bors

E.: 219 kcal Sz.: 14 g

• 15 dkg Göcseji sajt

verjük és sózzuk. A lisztet elkeverjük

A zöldbabot enyhén sós vízben félpuhára

fõzzük. A húsból kisebb érméket

• 20 dkg alma

beleforgatjuk a hússzeleteket és az

• 2 dl kefír

tetszés szerint borssal, paprikával,

vágunk, kiveregetjük, megsózzuk, Sajtos finomság

• 2 gerezd fokhagyma

olajon készre sütjük. Egy tepsi aljára

borsozzuk. Serpenyõbe tesszük az

• 1 mk fehérbors

lerakjuk, mindegyikre egy fõtt karfiolrózsát

teszünk, majd erre kerülnek a

olajat és a lisztbe mártott húsokat • 50 dkg sárgabarack

• só, citromlé

megsütjük. Tûzá ló tál aljára tesszük • 10 dkg lágysajt

A kefírt simára keverjük a citromlével, sajtszeletek. A sütõbe, vagy a

a zöldbab felét, megszórjuk a fele • 3 ek tejszín

zúzott fokhagymával, sóval, borssal. mikróba csak addig tesszük be, amíg

mennyiségû reszelt sajttal, ráhelyezzük

a hússzeleteket és a maradék A barackokat vágott felükkel felfelé mát és sajtot. A kukoricát megfõz-

E.: 287 kcal Sz.: 4 g

• összetört édesítõ tabletta

Belekeverjük a kis kockákra vágott al-

a sajt olvadni nem kezd.

zöldbabbal befedjük. Ráöntjük a kefírt, tepsire tesszük, megszórjuk az öszszetört

édesítõszerrel és kb. 10 perlátához

keverjük. Fél napra tegyük be

zük, lecsepegtetjük, kihûtjük és a sa-

a hússütésbõl visszamaradt olajat és

végül a maradék sajttal megszórjuk, cig sütjük. Közben összekeverjük a a hûtõszekrénybe, hogy az ízek jól Sajtos-tojásos rizs

szép pirosra sütjük.

sajtot a tejszínnel, és kávéskaná lal a összeérjenek.

E.: 326 kcal Sz.: 15 g

barackok közepébe galuskát szaggatunk

belõle. Ha van, citromfûvel

• 20 dkg rizs

E.: 285 kcal Sz.: 30 g

• 4 db tojás

diszítve tálaljuk.

• 2 dkg reszelt sajt

Rakott zöldség

E.: 151 kcal Sz.: 13 g

Legfontosabb élelmiszereink szénhidrát- Sajtos és energiatartalma marhaszelet

• 3 dkg light margarin

Nyersanyagok Sz.(g) E.(kcal) Nyersanyagok Sz.(g) E.(kcal)

• só, bors, ételízesítõ

• 40 dkg kelkáposzta

• 40 dkg marhafelsál

A rizst ételízesítõvel, sós vízben puhára

fõzzük. A tojásokat 3-4 percig

A megadott mennyiségi értékek 100 gramm (10 dkg) élelmiszerre vonatkoznak, kivéve azokat, ahol egy Rebarbara 3 15 Földieper 7 35

• 20 dkg sárgarépa

Sajtos hústekercs

• 3 dkg vöröshagyma

csomagolási egységben, illetve 1 darab mennyiségben ezt külön jeleztük.

Retek (piros) 2 15 Grapefruit 7 35

• 10 dkg gyökér

• 2 ek étolaj

fõzzük, és megtisztítjuk. Egy tûzá ló

A táblázatok fejléceiben szereplõ rövidítések: Sz.: Szénhidrát (g) E.: Energia (kcal)

Retek (fekete) 1 10 Kiwi 11 55

• 10 dkg karalábé

• 35 dkg csirkeme l

• 0,5 dkg liszt

tálat kikenünk margarinnal, beleteszszük

a rizst, nyolc fészket csinálunk

Sárgaborsó 53 330 Kókuszdió 10 400

• 20 dkg pulykasonka

• 4 dkg zabkorpa

• 1 dl energiaszegény tejföl

Nyersanyagok Sz.(g) E.(kcal) Nyersanyagok Sz.(g) E.(kcal) Sárgarépa 8 35 Körte 12 50

• 2 dl joghurt

• 1 db tojás

• 4 dkg reszelt sajt

és belehelyezzük a félbevágott tojásokat.

Sózzuk, borsozzuk. Meghintjük

Sóska 2 25 Mandarin 10 45

• 2 dkg reszelt sajt

• 8 dkg Óvári sajt

• só, bors

Gabonafélék, lisztesáruk, kenyerek

Édesipari termékek

Spárga 2 15 Maracuja 14 70

• 1 db tojás

• 5 dkg vöröshagyma

A húsból négy szeletet vágunk és jól reszelt sajttal, olvasztott margarinnal

meglocsoljuk, és sütõben rövid

Abonett 1 db 5 30 Cukor 100 400 Sütõtök 16 75 Mazsola 65 275

• margarin, só, ételízesítõ, köménymag,

petrezselyemzöldje

• 3 dkg paradicsompüré

hagymával megpirítjuk és annyi vizet ideig sütjük. Melegen, frissen tálal-

• 1 ek étolaj

kiverjük. Az olajon a reszelt vörös-

Alföldi kenyér 55 250 Csokoládé (átlag) 55 570 Szárazbab 54 315 Málna 5 30

Bakonyi barna kenyér 50 245 Diabetikus aprósütemény 60 500 Torma 16 75 Meggy 11 50

A káposztát legyaluljuk és kevés sóval • só, törött bors, petrezselyemzöldje

fedõ alatt puhára pároljuk. A lisztet E.: 283 kcal Sz.: 40 g

öntünk rá, hogy éppen e lepje, majd juk.

Búza (teljes liszt) 65 555 Diétás csokoládé (átlag) 50 560 Tök 6 30 Narancs 8 40

átgyúrjuk. A többi zöldséget felkarikázzuk.

A sonkaszeleteket kockára A ledarált csirkeme let összegyúrjuk simára keverjük a tejfö lel és ezzel

Búzacsíra 40 510 Diétás nápolyik 60 500 Uborka 2 10 Naspolya 12 55

Búzadara 75 340 Fagylaltok (átlag) 30 150 Vöröshagyma 8 40 Nektarin (kopasz barack) 11 50

vágjuk. Egy jénait kikenünk margarinnal,

belerakjuk a káposzta felét, amit a zabkorpával. Ízesítjük sóval, borssal tálra tesszük, megszórjuk a reszelt

a tojással, reszelt vöröshagymával és sûrítjük be a pecsenye levét. Forró

Búzakorpa 50 520 Fruktóz 99 400 Ze ler 5 30 Õszibarack 9 40

Búzakorpás buci 50 280 Glukonon 99 390 Zöldbab 7 40 Ribizli (fekete) 9 45

kicsavartunk, rátesszük a többi zöldséget

és a sonkát. Betakarjuk a kálõ

méretû alufóliát beolajozunk, téglaben

fõtt spagetti i lik hozzá.

és petrezselyemzölddel. Egy megfele-

sajttal, ami szépen ráolvad. Sós víz-

Búzaliszt (fõzõ) 70 350 Jégkrém (vanília, csoki) 28 160 Zöldborsó 14 90 Ribizli (vörös) 7 35

Briós 1 db 30 170 Kakaópor 42 440 Zöldpaprika 3 20 Ringló 14 60

poszta másik felével. 2 deci vízben elkeverünk

1 teáskanál ételízesítõt, Vékonyan bekenjük paradicsompürélap

alakban elterítjük rajta a húst. E.: 371 kcal Sz.: 3 g

Chips 45 260 Krémpor (Aranka) 80 436

Sárgabarack 10 45

Cracottes 1 db 5 30 Méz 80 330 Fõzelékkonzervek

Szeder 6 30

késhegynyi õrölt köményt és a zöldségekre

öntjük. Az edényt lefedjük, alufólia segítségével a húst feltekervel,

megszórjuk reszelt sajttal. Az

Diétás búzakorpás kenyér 20 200 Nápolyi (átlag) 60 550 Csemege uborka 3 15 Szilva 13 55

Fehér kenyér 55 260 Zselatin 0 370 Kovászos uborka 2 10 Szõlõ 18 75

és közepes hõmérsékleten fél óráig jük és becsomagoljuk. Elõmelegített

Félbarna kenyér 55 260

Natúr lecsó 9 45

pároljuk. A fedõt levesszük, a mara-

sütõben 45 percig sütjük. Ha a hús

Fonott kalács 55 280 Fõzelékfélék – zöldségek

Paradicsompüré 20 110 Olajos magvak

Graham kenyér 55 260 Articsóka 10 50 Savanyúkáposzta 3 20 Dió 11 655

Graham liszt 65 330 Bimbós kel 6 50 Vágott vegyes savanyúság 2 15 Földimogyoró 14 610

Ham-let keksz 1 db 4 35 Brokkoli 2 25

Gesztenye 32 165

Háztartási keksz 80 390 Burgonya 20 90 Gombák

Gesztenyemassza (mélyhûtött) 54 225

Hóvirág kétszersült 75 390 Cékla 6 30 Csiperke 3 40 Mandula 7 625

Kifli 1 db 25 130 Cikória 2 15 Csiperkekonzerv 3 30 Mák 24 535

Korpás zsemle 1 db 25 125 Cukkini 5 30 Laskagomba 6 40 Mogyoró 9 690

Kukoricacsíra 20 315 Csicsóka 4 30 Vargánya 1 40 Tökmag 4 635

Kukoricadara-liszt 70 350 Fokhagyma 26 135

Kukoricapehely 85 360 Karalábé 7 40 Ételízesítõk

Gyümölcskészítmények

Lenmagos kenyér 50 260 Karfiol 4 30 Ketchup 24 105 Befõttek (átlag) 20 80

Pászka 80 380 Káposzta (fejes, vörös) 6 35 Majonéz 3 735 Citromlé (Olympos) 4 25

Perec 1 db 20 120 Kelkáposzta 4 35 Mustár 4 95 Dzsemek (átlag) 62 250

Pu fasztott rizs 80 360 Kínai kel 2 15 Piros Arany 6 70 Diétás befõttek (átlag) 8 50

Réteslap (1 csomag) 25 165 Kukorica (fõzni való) 24 125

Diétás dzsemek (átlag) 27 185

Rizs 80 350 Kukorica (pattogatni való) 62 405 Gyümölcsök

Diétás szörpök (átlag) 2 7

Rizs (barna) 70 350 Lencse 53 335 Alma 7 30 Garden („light”) gyümölcslé 5 20

Rozskenyér (Dabas) 50 255 Mangold 3 25 Ananász 12 50 Gyümölcsszörpök (átlag) 66 270

Száraztészta (4 tojásos) 75 380 Padlizsán 5 25 Banán 24 105 Õszibarack-, sárgabaracklé 16 70

Száraztészta (8 tojásos) 70 390 Paradicsom 4 20 Citrom 2 25 Paradicsomlé (natúr) 6 30

Szójaliszt 35 320 Paraj 2 20 Cseresznye 14 60

Szójáskenyér 40 220 Patiszon 6 30 Csipkebogyó 8 50 Húsok, húskészítmények

Zabpehely 65 375 Petrezselyemgyökér 6 30 Dinnye (görög) 7 30 Baromfivirsli – 190

Zsemle 1 db 30 150 Petrezselyemzöld 10 60 Dinnye (sárga) 10 55 Bárányhús – 195

Zsemlemorzsa 73 340 Póréhagyma 6 35 Egres 8 35 Borjúhús – 120

42

62

43

63

A kiadvány 449 Ft-os áron

megrendelhetõ Kiadónknál belföldi

rózsaszín postautalványon, melyen

kérjük a kézbesítés pontos címét

megadni.

1146 Budapest,

Hermina út 57–59.

Telefon: 384-5531

More magazines by this user
Similar magazines