Szervezeti és Működési Szabályzat

mgki.hu

Szervezeti és Működési Szabályzat

M ugy ar T ud o md ny o s A k a d ö mi a A g r dr t udo mdny i K ututö k ö zp o n t

SZERVEZF.TI E S TVTÜKÖUN SI SZA S ANY ZIr

2012


TARTALOMJEGYZEK

TARTALOMJEGYZEX........... ......................2

Ärr.q.rÄNos nrsz ..................... s

Bevezetö rendelkez6sek............ ...... 5

L

A kutatdközpont jogälläsa...............

.......'.'..... 5

2. A kutatdközpont alapitäsa...............

.'.'...'...'.'.5

3. A kutatöközpont alapadatai............. ...-.-.-.....-. 5

4. A kutatdközpont közfeladatkönt ellätott tevdkenysdge: ...........".. .'.'.... 8

5. A kutatöközpont gazdälkodäsa..........

...'.'.....12

6. A vagyonnal kapcsolatoszabälyok. ............ 13

1. Erdekeltsdgi rendszer....

..'...'.'.'.' 13

8. A kutatöközpont alapitl| tulajdonosi j ogai gazdälkod| szewezetekben ................... l3

9. A kutatdközpont alaptevdkenysög6t ös müköddsöt meghatfirozd jogszabälyi 6s egyöb normativ

rendelkez6sek: .............. ...'.'.'.'.'......'... 13

\.ßF.JF-28T.............. .................... 14

A kutatöközpont vezet6se ............ 14

10. A kutatdközpont vezetdse.....

.'.'....14

rr. FEJE2ET............ ..................... 15

A kutatröközpont szewezete ......... 15

11. A kutatöközpont szewezeti felöpftdse, szervezeti egysdgeinek engedölyezettlötszäma............. 15

III. F8J82ET............ ................... 16

Aziränyitäsban 6s a dönt6shozatalban r6sztvevö testületek. ......... 16

12. A testületi szervek müködösönek ältalänoszabälyai ........ 16

13. A testületi szervek összetdtele. feladata....... ....................... 16

14. A közalkalmazoltak rdszvdtelijoga a kutatöközpont ve2et6s6ben........""... ............21


v. FEJEZET........... ....................21

A kutatrfközpont müköd6s6vel kapcsolatos rendelkez6sek ............21

15. A kutatdközpont közfeladatai ellätäsänak m6dja ...............21

16. Szakmai, funkcionälis kapcsolatok............... ......................22

17. Függelmi kapcso1atok................. ....................24

18. A jogkörök gyakorläsa................ .....................25

19. A kutatdközpont belsö ellenörzösi rendszere ............. ........30

20. Belsö iränyitäs, szabä1y2atok................. ..........33

V.FF-JF-Z.ET............ ..................... 34

A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos rendelkez6sek ........34

21. Az alapvetö 6s egyöb munkältatdijogok gyakorläsänak rendje ............34

22. Közalkalmazottijogviszonnyal kapcsolatos követelmönyek .............. 355

23. A munkavögzös, a munkakapcsolat 6s a munkaköri leiräsok. ...............40

24. Aközalkalmazottak teljesitmdnydnek 6rtökel6se ............. ..................... 4l

25. A munkakör ätadäs-ätvötel rendje ...................41

xüLöNös RESz ......42

r. FEJEZET .............. ....................42

A kutatöközpont vezetöinek feladat- 6s hatäsköre.............. ............42

26. A föigazgatö ........... ......................42

27 . Föigazgat6-he1yettes................. ....................... 46

28. Gazdasägi igazgat6 .......................47

29.Tudomänyos intözetigazgat1k ......50

30. Tudomänyos osztäly vezetöje...... ....................52

3l . Tdmacsoport-vezetö. ..................... 53

32. Fitotron osztälyvezetö................ ...................... 54

33. Szämviteli osztälyvezetö ............ .....................55


tl

l l

n

l l

nt

l

l

n

tl

n

il

ll

n

tl

r-1

t

l l

tl

34. Müszaki osztälyvezetö.............. ....................... 55

35. Tudomänyos titkär.. ...................... 56

36. Belsö ellenörzdsi feladatokat ellätö közalkalmazott....... ....................... 56

37. Központi Titkärsäg vezetöje..... ....................... 59

II. F8JE28T...............

..................60

Az egyes szervezeti erys6gek müköd6se 6s feIadatai................ .......60

38. A kutatöközpont kutatäsi feladatokat ellät6 szervezeti erysdgeinek müköd6se 6s feladatai.......60

39. A gazdasägi szervezet müköddse 6s feladatai ....................67

40. Kutatöközponti rdszlegek .............70

41. Oktatäsi szervezöd6sek - kihelyezetttanszökek............... ..................... 7l

nl l

n

tl

r-'t

ll

n

t t

r-l

l l

ll

n

tl

i-t

l l

I

n

li

nl t

r'1 l l

I I

nl

l


ÄrrarÄNos nnsz

Bevezetö rendelkez6sek

1.

A kutat6központ j ogälläsa

A kutatöközpont önällö jogi szemdly, amely gazdälkodäsi jogköre alapjan önäll6an

müködö Ös gazdäikodö köztestületi költsdgvetösi szerv, hozzä mäs önäil,öan müködö

költsögvetdsi szerv nem tartozik.

)

3.

A kutatdközpont alapitäsa

A kutatöközpont aMagyay Tudomänyos Akadömia Ällatorvos-tudomränyi Kutatöint6zetnek,

a Magyar Tudomanyo/ Akadömia Növdnyvddelmi Kutatöintdzetnek, ös a Magyar

Tudomänyos Akaddmia Talajtani 6s Agrokömiai Kutatöintdzetnek a Magyar Tudomanyos

Akadömia Mezögazdasägi Kutatöint6zetbe törtdnö beolvadäsäval jött l6tre.

A kutatöközpontjelen Szervezeti 6s müködösi szabälyzatinak (a toväbbiakban: szabälyzat)

jövrähagyäsakor hatälyos, mddositäsokkal egysdges szerkezetbe foglalt alapitö okiratät - a

Magyar Tudomilnyos Akadömia (a tovribbiakban: MTA) Közgyrilösdnek7l20I1. (KI. 05.)

szätmühatätozatalapjln - az MTA elnöke E-131212011. szämon adta ki, az alapitl okirat

2012. jantnr l-jön ldpett hatälyba.

A kutatdközpont alapadatai

3.1 Neve, rövid[tett neve:

teljes neve:

röviditett neve:

3.2 Angol nyelv{i elnevezöse:

3.3 Szökhelye ös telephelyei:

szdkhelye:

Magyar Tudomrinyos Akadömia

Agrärtudomänyi Kutatöközpont

MTA ATK

Centre for Agricultural Research,

Hungarian Academy of Sciences

2462Martonväsär, Brunszvik u. 2.

telephelyei:

3.4 Levelezösi ctme:

I022Budapest, Herman Ottö üt 15.

1143 Budapest, Hungäria krt. 21.

1029 Budapest, Nagykoväcsi tfi 26-30

2162 Orbottyän, Kvassay telep

70 I 9 Särhatvan, Ötvenkilencpuszta

(Pusztaegres külterület 0100 hrsz.)

2462Martonväsar, Brunszvik u. 2.


3.5 Hivatalos elektronikus levölc[mek: atk@agrar.mta.hu

aoti@agrar.mta.hu

taki@agrar.mta.hu

novi@agrar.mta.hu

mgi@agrar.mta.hu

3.6 llletökessöge, müködösi köre: orszägos

3.7 Irdnyitö szervönek

neve:

szökhelye:

Magyar Tudomänyos Akadömia (toväbbiakban: MTA)

1051 Budapest, Szdchenyi Istvän tör 9.

3. 8 A k utatö kö zp o nt fe I ügy e I ete, m [i kö dö s öt ir d ny ftö te s t ü tete k :

Az MTA tevdkenysdgöt - a Közgyülds döntöseinek ös haträrozatainak megfelelöen

- azMTA Alapszabälyäbanmeghatärozott mödon azMTA elnöke iränyit1a. Az

elnök azMTA, mint központi krlltsdgvetösi fejezet tekintetdben a fejezetet iränyftd

szerv Yezetöje. Az MTA fötitkära - a Közgyülds hatärozataival ös az MTA

elnökdnek iränymutatäsaival összhangban- az MTA Titkärsägon keresztül ellfitja

a kutatöhäl6zat adminisztrativ iränyitäsät. A kutatdközponttestületi felügyeletdt az

Akadömiai Kutatdintdzetek Tanäcsa (a toväbbiakban: AKT) lätja el. A

kutatöközpont 6s intözetei tevdkenysögöt, fejlesztdsi terveit külsö tanäcsadö

testület elemzi, völemdnyezi. A kutatöközpont tudomänyos tevdkenysögdröl ds

gazdälkodäsärll dvente beszämolöt köszit, amelyet a Magyar Tudomänyos

Akadömiäröl szölö 1994. övi XL. törvönyben (a toväbbiakban: MTA tv.) ds az

M TA Alap szab äJy ärb an I e irtak szerint ört6ke I .

3.9 A kutatöközpont szervezeti egysögekönt müködö tudomdnyos intözetek:

3.9. 1. MTA Agrärtudomänyi Kutatöközpont Äilatorvos-tudomänyi lnt|zet

Centre for Agricultural Research,

Hungarian Academy of Sciences

1.1.2. MTAAgTärtudomänyiKutatöközpontMezögazdasägi lntlzet

F röviditett neve:

MTA ATK MGI


Centre for Agricultural Research,

Hungarian Academy of Sciences

1.1.3. MTAAgTärtudomänyiKutatöközpont

Növ6nyv6delmi Int6zet

) rövidftett neve: MTA ATK NöVI

) röviditett neve angolul: ppl CAR HAS

Centre for Agricultural Research,

Hungarian Academy of Sciences

1.1.4. MTAAgTärtudomänyiKutatöközpont

Talaj tani 6s Agrok6m iai Intilzet

F rövidftett neve:

F röviditett neve angolul:

MTA ATK TAKI

ISSAC CAR HAS

Chemistry,

Centre for Agricultural Research,

Hungarian Academy of Sciences

3. l0 A kutatöközpont azonositö adatai:

F Älamhäztartäsiazonosftö szäm: 039640

^

D El ö iränyzat- fe lhas znäläsi keret szäml ht kezelö p önzintözet :

Y

Magy ar Äl lamki ncstär F ej 6r Me gyei Igazgatl säg Älampön zttri Ir o da

(a toväbbiakban: Kincstär)

Szämlaszäm: 10029008-01716801 -0000000 t

IBAN szäm: HU70 100290080t71 680100000000

Magyar Ällamkincstär

Devizaszämla:

Szämlaszttrn: 10004885- I 00020 I 0-00118035

IBAN szfrm: HU02 100048851000201000118035

Magyar Ällamkincstär

Devizaszämla:

Szämlaszftm: 10004885-

I 0002010-001 I 663 I

IBAN szäm: HU80 1000488510002010001I 6631


7 21900 Egydb termdszettudomänyi, müszaki kutatäs, fej lesztös

3. 1 1 Hivutalos bdlyegzfie:

Ovälis bölyegzö, a külsö iven feltil: Magyar Tudomänyos Akaddmia; alul:

Agrärtudomänyi Kutatöközpont; köz6pen: a Magyar Tudomänyos Akadömia

allegöriäj a (vödj egye).

3. 12 Publikriciös növhaszndlut :

A kutatöközpont tudomänyos tevdkenysöget vögzö közalkalmazottla publikäciöiban

a tudomänyos intdzet neve mellett a kutatöközpontot is köteles feltüntetni, a

kutatöközpont alapitö okiratäban meghatätozottak szerint:

> MTA ATK (röviditett növ)

4.

A kutatöközpont közfeladatk6nt ellätott tev6kenys6ge:

A kutatöközpont autonöm mödon vesz röszt az MTA közfeladatainak megoldäsäban,

önä||öan is vällal közfeladatokat, toväbba egyöb tevökenys6get is vdgezhet. A kutatÖközpont

közfeladatkdnt ellätott alaptevökenys6göt aziränyftl szerv alapitö okiratban hatärozzameg.

4.1 A kö4feludatkönt elldtott alaptevökenysög köre:

A kutatöközpont tevdkenysögdnek cölja, hogy alapkutatäsokat, alkalmazott

kutatäsokat 6s fejleszt6seket vögezzen az agrärtudomänyok területön, valamint

vegyen röszt a tudomänyos ös szakmai ismeretek ätadäsäban. A kutatdközpont ös

tudomänyos int6zetei ellätjäk az alapitl okiratban meghatärozottevökenysdget, 6s a

kutatäsi alaptevökenysög köröben kiemelten foglalkoznak a következö

tudomän1'területekkel 6s kutatäsi feladatokkal.

Az ällatorvo s-tudomäny területön :

par azitäs) bete gsd geinek 6s ezek körokozö inak tanulmäny oz6sa;

az ölelmiszerbiztonsätgot szolgälö diagnos^ikai ös vakcinäzäsi mddszerek

fejlesztöse, ezzel kapcsolatos környezetvddelmi, molekuläris-biolögiai,

biotechnolögiai, immunolögiai ös kÖrtani kutatäsok v ögzöse;

betegsögek (zoonözisok) körokozlinak ös ällat-rezervoärjainak kutatäsa, a

fertözdsi veszdly csökkentöse Ös megelözöse;


felbukkanäsänak vagy üjrajelentkezösönek monitorozäsa, üj körokozök

felismeröse, kimutatäsa ös jellemzöse;

r6szvdtel a fertözö betegsdgek elleni orszägos vddekez6si programokban.

A növdnytermesztds, -nemesitds 6s agrotechnika területön:

sejtbiolögiai, szövettani, növönyölettani, növönyi fejlödös- 6s

szaporodäsbioldgiai, molekuläris biolögiai, funkcionälis genetikai, genomikai,

proteomikai, metabolomikai, bioinformatikai ös rendszerbiolögiai

megközelft6sekkel;

fenotipusänak ös genotipusänak jellemz6se, a genetikai variabilitäs növel6se, üj

genetikai forräsok lötrehozäsa elönemesitössel, a nemesitösi mödszerek

fejlesztdse;

6lelmiszerbiztonsäg javitäsft elösegitö kivälö beltartalmi tulajdonsägokkal

rendelkezö növönyi genotipusok szelekciöja;

alkalmazkodökdpessdggel rendelkezö ttj növönyfajtäk, beltenyösztett törzsek

6s hibridek nemesitöse hagyomänyos ös molekuläris nemesitdsi mödszerekkel,

täjfaJtilk, rögi magyar fajtäk, egzotikus forräsok, valamint termesztett rokon ös

vad faj ok genetikai ällomänyänak felhaszn äläsäv aI;

kis{rletekben, a klimavältozäs hatäsainak tanulmänyozäsa, növönytermesztdsi

faktorok összefüggds-vizsgälata, agroökol6giai rendszerek fenntarthatösägänak

kutatäsa tartamkisdrletekben.

A növdnyvddelem területön:

vddekezösi eljäräsok folyamatos kutatäsa klasszikus, biotechnolögiai ös

ökolögiai mödszerekkel ;

mezögazdasägi technolögia kömiai ös genetikai biztonsägäval kapcsolatos

vizsgälatok, kömyezeti kockäzatazonositäs ös -elemzös, mellÖkhatäsok

vizsgfilata nem c6lzott szervezeteken;

elleni rezisztencia dlettani, biokömiai ös molekularis biolögiai hätterönek a

tisztäz:äsa;,

harmonizäciljara agrärtäjban: autökolögiai, populäcidbioldgiai,

viselkedösökolögiai, taxonömiai, evolüciöbiolögiai vizsgälatok kärtevökön, a

biotögiai v6dekezösben, termdszetvödelmi vagy indikäci6s szempontböl

fonto s, izeltläbu faj okon;

termösbiztonsägot 6s versenyköpessdget veszöIyeztetö kärtevök populäciöinak

szab äLy o zäs a 6 rdekdb e n ;


10

környezetkimölö növönyvödöszer-hatöanyagok vezörvegyületeinekeres6s6re:

növ6nyvddö szer hatö anyagok szintözise, üj szintözi s utak ki do I g ozäsa;

A talajtan ös agrokömia területön:

klimavältozäsnak a talaj-, viz-, anyag- ös energiaforgalmi folyamataira, ös a

felszini viTek minösdgöre gyakorolt hatäsainak kutatäsa, täbla- ds vizgyüjtö

szintü modellez6se különbözö t6r- ös idölöptökekben;

kölcsönhatäsok talajfolyamatokban, növönytäplä1äsban, talajremediäciöban

jätszott szerepdnekutatäsa, a környezet ökolögiai ällapotänak jellemzöse;

biolögiai folyamatainak matematikai modellezöse ;

talajtdrköpezös ös a tdrbeli modellezds eszközeivel a talajdegradäciös

folyamatok jellemzösöre, azok megelözöse 6s käros hatäsainak mdrsdklöse

drdekdben.

4. 2 K utatö kö zp ont k utatds i fe ladat a ih o z k ap c s o rö trö e gy ö b fe I a dato k :

ismeretterjesztö kiadvänyokat jelentet meg;

kapcsolatokat tart fenn 6s ldtesit mäs orszägok tudomänyos intdzmönyeivel,

nemzetközi tudomänyos tärsasägokkal; elösegfti a magyar agrärtudomänyi,

ftld- 6s kömyezettudomänyi 6s ällatorvos-tudomänyi kutatäsok jelenldtöt a

nemzetkö zi tudomänyo s dletben ;

Y hazai 6s nemzetközi tudomänyos programokat 6s konferenci äkat szervez,

pälyäzatokat ir ki;

gazdasägi has zno s itäs ät ;

közös kutatäsi, kdpzösi ös toväbbköpzösi feladatokat lat el;

kutatöközponti könyr,'tär röszekdn t v ö gzlk feladatukat).

4,3 Az alaptevökenysög tevökenysögi körök szerinti röszletes felsorolttsa dz

d I I a m h d zt a rt d s i s zu kfe I ad ut o k r e n dj e s ze r int :

A kutatäsi alapfeladatokhoz kapcsolödöan:

72l l2l Kömyezeti, ipari biotechnolögiai alapkutatäs

72I I22 Környezeti, ipari biotechnolögiai alkalmazott kutatäs

721123 Környezeti, ipari biotechnolögiai kisdrleti fej lesztds

72 | I 31 Mezö gazdasägi b iotechnolö giai alapkutatäs

72 | | 32 Mezö gazdasägi biotechnolö giai alkalmazott kutatäs


1.1,

72 | I 33 Mezö gazdasägi b iotechno lö giai ki sörleti fej lesztö s

721900 Egydb termdszettudomänyi, müszaki kutatäs, fej lesztds

komplex tämogatäsa

72 | 9 I 2 Matematik ai alkalmazott kutatäs

721931 Agrärtudomänyi alapkutatäs

721932 Agrärtudomänyi alkalmazott kutatäs

721933 Agrärtudomänyi kisörleti fejlesztös

721941 Biolögiai alapkutatäs

7 21942 Biolögiai alkalmazott kutatäs

721943 Biolögiai kfsörleti fejlesztds

721951 Kömiai alapkutatäs

721952 Kdmiai alkalmazott kutatäs

7 21961 Földtudomänyi alapkutatäs

7 219 62 Földtudomänyi alkalmazott kutatäs

721963 Földtudomanyi kisdrleti fej lesztds

72 | 972 Mü s zaki tudom ränyi alkalmazott kutatäs

721973 Müszaki tudomänyi kisdrleti fej lesztds

749050 Mäshova nem sorolt egydb szakmai, tudomänyos,

müszaki tevdkenysög

Az egy öb alapfeladatokhoz kapcsolödöan:

559099 Egydb mäshovä nem sorolt szälläshely szolgältatäs

562917 Munkahelyi 6tkeztetds

581100 Könyvkiadäs

581200 Cfmtärak, levelezöj egyzökek kiadäsa

581400 Folyöirat, idöszaki kiadväny kiadäsa

62090 0 E gy6 b informäc i 6 -te chno I ö g iai szolgäitatäs

63 I I 00 Adatfeldolgozäs, web-hoszting szolgältatäs

639990 M.n.s. egydb informäciös szolgältatäs

682002 Nem laköingatlan bdrbeadäsa, üzemeltetdse

7 | 1200 Mdrnöki tevökenysdg, müszaki tanäcsadäs

823000 Konferencia, kere skedelmi bemut at6 szerv ezöse

854221 Alapköpzös

854222 Mesterkdpzds

854223 Doktori kdpzös

855937 Mäshova nem sorolt egyöb felnöttoktatäs

9 | 0121 Könyvtäri ällomäny gy arupitäsa. nyi lväntartäsa

910122 Könyvtäri ällomäny feltäräsa, megörzdse, vddelme

9 | 0123 Könyvtäri szol gältatäsok

910203 Müzeumi kiällitäsi tevdkenysdg

910301 Tört6nelmi hely, 6pitmöny, egyöb lätvänyossäg müködtetöse

910302 Törtdnelmi hely, öpitmöny, egyöb lätvänyossäg megöväsa


12

4.4 A sznbüd kapacittisok kihuszndldsdval elldtott tevökenysögek tevökenysögi körök

szerinti röszletes felsoroldsu az dllamhdztarttisi szakfelaclatok rendje szerint

75 0000 Äl lat-egdszsdgügyi ellätäs

4.5 Rendszeresen elldtott vdllalkozdsi tevökenysöge

A kutatöközpont az F.-131212011. szämon kiadott alapitl okiratäban kapott

felhatalmazäs alapjän vällalkozäsi tevökenysög folyatasrära jogosult, e tevökenysdgböl

szärmaz| bevöteleinek együttes összege azonban köt egymäst követö övben nem

haladhatja meg a targydvben tönylegesen teljesitett összkiadas egyharmadät. A

kutatöközpont jelen szabälyzat hatälyba löpdsekor vällalkozäsi tevdkenysöget nem

folytat, ha vällalkozasi tevdkenysdg folytatäsät hatäroznä el, a jelen szabälyzat

kiegöszftdsdvel az ellätott tevökenysdge köröt, a tevdkenysdgi körök ällamhäztartäsi

szakfeladatok rendje szerinti besoroläsät ajelen szabälyzatban rögziteni kell.

5. A kutatdközpont gazdälkodäsa

A kutatöközpont költsögvetösi rendszerben az MTAtv. az akadömiai Alapszabäly 6s

Ügyrend, az MTA közgyülöse ältal elfogadott Vagyon gazd,älkodfusi Iränyelvik, toväbbä

az akadömiai Vagyongazdälkodäsi ös vagyonhasznosftäsi szabälyzat, az ällamhäntartäsr|l

s26162071. övi CXCV. törvöny 6s avdgrehajtästua kiadott 36812011. ( XII.31.) Korm.

rendelet elöiräsai szerint gazdälkodik a rendelkezösöre bocsätott pönzeszközökkel 6s sajät

bevdteleivel, tevdkenysögdben a költsdgvetösi gazdilIkodäs elveit ös szabälyait 6rvdnyesiti.

A kutatöközpont az MTA ältal rendelkezdsre bocsätott pönzeszközökkel, valamint a sajät

bevötelekkel egysdges gazdälkodäsi rendszerben müködik. A kutatöközpont intdzetein

belül a p6nzügyi fegyelem mdlyrehatöbb ellenörzdse ördeköben önelszämoll egysögek

alakithat6k ki. Az önelszämolö egysdgek gazdälkodäsi feltdteleiröl dvente elöiränyzati

költsdgterv kdszüI.

Jelen szabälyzat alkalmazäsäban önelsz6mol6 egysög a Mezögazdasägi Intözetben a

komplex kutatäsi ös gazdälkodäsi tev6kenysdget vögzö Kaläszos Gabona Gönbanki 6s

Nemesitdsi Önelszämolö Egysög (Gönmegörzösi ös Organikus Nemesitösi Osztäly,

Kaläszos Gabona Nemesitdsi Osztäly, Kaläszos Gabona Rezisztencia Nemesitösi

Osztäly), a Kukoricakutatäsi 6s Növdnytermesztdsi Önelszämolö Egysög

(Kukoricanemesitdsi Osztäly, Növdnytermesztdsi Osztäly), valamint az Alapkutatäsi

Önelszämolö Egysdg (Növdnyi Molekularis Biolögia Osztäly, Alkalmazott Genomikai

Osztäly, Növdnyi Sejtbiolögiai Osztäly, Növ6nydlettani Osztäly). Az Ällatorvostudomänyi

Intözet, a Növdnyvddelmi Intözet, valamint a Talajtani ös Agrokdmiai Intözet

egy-egy önällö önelsziimolö egys6get köpeznek. Az önelszämolö egysögek költsdgtervei

magäban foglaljäk a tudomänyos intözeti tämogatäs, a sajät forräsok 6s a beruhäzäsi keret

felosztäsät ös kiadäsät. Az önelszämoll egysdgek elszämoltatäsa szüksög szerint, de

legaläbb negyedövenk6nti kiörtökelös keretöben törtönik. Az önelszämolö egysdgek

iränyitäsäraaföigazgatö azintözetigazgatl v6lemdnyönek ismeretöben vezetöt jelöl ki. Az

Igazgat1tanäcs völemdnyezi az önelszämolö egysdgek öves költsdgkeretöt, 6s a ki6rtöke16s

alapul vöteldvel figyelemmel kisdri gazdälkodäsukat. Az önelszämolö egysdgek 6ves

költsdgkeretdt a föigazgatl hatärozza meg. Az adott övre vonatkozö gazdälkodäsi

feltdtelek közldse a föigazgatl ältal kiadott körlevdl formäjäban törtdnik. A


13

költsdgkereteket a föigazgatl 6v közben - amennyiben a hatdkony gazdäikodäs vagy a

vesztesdgek megelözdse azt indokolja - mödosithatla; azokközött ätcsoportosftäst hajthat

vösre.

6.

A vagyonnal kapcsolatos szabälyok

A kutatöközpont közfeladatainak ellätäsa sorän hasznält ingö 6s ingatlan vagyon azMTA

vagyonähoz tartozik. Az MTA ingatlan 6s ingö vagyonänak (tärgvr eszkozEl, köszletek)

hasznälatfira, illetve a tulajdonoskönt valö rendelkezds feltdtei-eire, a vagyoni ört6ket

köpviselö szellemi tulajdonnal valö rendelkezösre, toväbb ä a gazd,asägi äsasägokban

birtokolt röszeseddsekkel, a pönzeszközökkel 6s a tevdkenysög iredmönyöböl szärmaz;

eszközökkel törtönö gazdälkodäsra az MTA tv.-ben, a vonatkozö ällamhäztartäsi

jogszabälyokban, az MTA Alapszabälyäban 6s ügyrendjdben, valamint az MTA

Közgyüldse ältal elfogadott Yagyongazdälkodäsi iränyelvekben, toväbbä a

Yagyongazdälkodäsi 6s vagyonhasznositäsi szabälyzatban foglaitak iränyadök.

1

Erdekelts6gi rendszer

Alaptevö kenysög e lszdmo lds a - e löirdnyzat maradvdny

Az alaptevökenysdgi feladatokat a jelen szabälyzat 4.1 pontja tartalmazza. Az

alaptevökenys6gre vonatkozö elszämoläsi szabälyokat kell alkalmaznj azon

tevdkenysdgek eset6n is, amelyeket - az ällamhhztartäsr6l szölö jogszabälyok vonatkozö

rendelkezdse alapjän - az alapitl okiratban nem kell feltüntetni.

Az alaptev6kenysdg kördbe tartozl feladatok kiadäsainak ös bevöteleinek különbözete a

költsdgvetdsi maradväny, amely a központi alrendszerb e tartoz| köztestületi költsdgvet6si

szerveknöl az elöitänyzat-maradväny. Az eIöiränyzat-maradväny a mödositott kiadäsi 6s

bevöteli elöiränyzatok ös azok teljesitösönek különbözete. Az elöiränyzat-maradviinynak

tartalmaznia kell apälyazati bevdtelek maradvänyät is.

8.

A kutatöközpont alapitöi, tulajdonosi jogai gazdälkod 6 szewezetekben

9.

a) Martonväsäri Elitmag Vetömagszaporitö, Termeltetö ös Forgalmazö Korlätolt

Felelössdgü Tärsasäg /Szökhelye:2462 Martonväsär, Brunszvik u. 2. Cögjegyz6ket

vezetö birösäg: Fejör Megyei Birdsäg mint Cögbirösäg, Cögegyzök szäma: 07-09-

001835; köpviseli: Cseh Katalin ügyvezetö igazgatl, önällö aläiräsi joggal,

ad6 szäma:l 0659540- 2 -07 I

b) Martonväsäri Bäzismag Vetömagszaporitö, Termeltetö 6s Forgalmazö Korlätolt

Felelössdgü Tärsasäg /Szökhelye:2462 Martonväsar-Erdöhät 093136 hrsz.

cögsegyzöket vezetö bfrösäg: Fejör Megyei Birösäg mint c6gbirösäg, cögsegyzök

szäma:07-09-001837; köpviseli: dr. Oross Dönes ügyvezetö igazgato, önäll6 aläiräsi

joggal, ad6szäma: 10659533-2-07 I

A kutatöközpont alaptev6kenys6g6t 6s müköd6s6t meghatäroz| jogszabälyi 6s egy6b

normativ rendelkez6sek:


t4

a kutatöközpont alapitö okiratäban foglaltak

20 I I . 6vi CXCV. törv6ny az illlamhäztartäsr ol (Ätrt. )

36812011. (XIL 31.) Korm. rendelet az äIlanhaztartasrll sz6lö törvdnv

vögrehajtäsaröl (Ävr.)

24912000. (XII. 24.) Korm. rendelet az ällamhätztafiäszervezetei beszämoläsi

ös könyvvezetdsi kötelezettsdgdnek saj ätossägairdl

2000. 6vi C. törvöny a szämvitelröl

37012011 (XII.31.) Korm. rendelet a költsdgvetdsi szervek belsö

kontrollrendszerdröl ös a belsö ellenörzösröl

201 | . 6vi CVIII. törvdny a közbeszerzdsekröl (Kbt.)

2004. övi CXXXN. törvöny a kutatäs-fejlesztdsröl ös a technolögiai

innoväciöröl

aa Munka Törvönykönyve (Mt.)

1992. övi XXXIII. törvdny a közalkalmazottak jogälläsäröl (Kjt.)

8412011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottakjogälläsäröI sz6l6 1992.

6vi XXXIII. törvönynek a Magyar Tudomänyos Akadömia iränyitäsa alä

tafioz1 költsdgvetösi szervekn6l, illetve mäs kutatö- ös kutatäst kieg6szitö

intdzetekn6l tört6nö vdgrehajtäsärdl (Kjt. V.)

2007 . övi CLII. törvöny az egyes vagyonnyilatkozat-töteli kötelezettsögekröl

2005. övi CXXXIX. törvöny a felsöoktatäsröl

3312007 . (IIL 7.) Korm. rendelet a doktori iskola ldtesitdsdnek eljäräsi rendjöröl

ös a doktori fokozat messzerzdsönek feltdteleiröl

10. A kutat6központ vezet6se

I. FEJEZET

A kutatöközpont vezet6se

A kutatöközpont egyszemdlyi felelös vezetöje a filigazgatl, aki magasabb vezetö

megbfzässal rendelkezö közalkalmazott. A föigazgatö ös az egyes szervezeti egysögek

között, valamint a szervezeti egysögeken belül a feladatkörök 6s hatäskörök a föigazgatl

rendelkezdse szerint decentralizältak. A föigazgatl valamennyi, a kutatöközpont

müköddsöt 6rintö k6rddsben - az elöiränyzat-felhasznäläsi keretszämläval rendelkezös

kivöteldvel, tovilbbä ha jogszabäly, jelen szabälyzat vagy egydb akadömiai szabälyozäs

eltdröen nem rendelkezik - önällöan dönt.

A föigazgatö közvetlen iränyitäsa 6s ellenörzöse alä tartoz6, a Kjt. 6s a Kjt. V. szerinti

magasabb vezetö megbizässal rendelkezö helyettesek:

A föigazgatö közvetlen iränyftäsa 6s ellenörzöse alä tartoz6, a Kjt. ös a Kjt. V. szerinti

vezetö megbizässal rendelkezö, ös vezetö megbizdssal nem rendelkezö, de meghatäroz6

munkakö rt e I I ätö kö zalkalmazottak :


15

osztälyvezetö (szervezetileg közvetlenül aföigazgatö alä rendelt szervezeti

egysdg esetdn),

a belsö ellenörz6si feladatokat ellät6 közalkalmazott,

tudomänyos titkär,

központi titkärsäg v ezetö.

A föigazgatl iränyitäsi jogainak jelen szabälyzatban meghatänozott köröt - jogszabäly

eltdrö rendelkezöse hiänyäban a kutatöközpont vezetö megbizässal rendelkezö

közalkalmazottjära ätruhäzhatja. A vezetök hatäskör6t, jogait 6s felelöss6gdt a vonatkozd

hatälyos jogszabälyok, az iränyitö szerv rendelkez6sei, a kutatöközponti belsö

szabälyzatok, föigazgatdi rendelkezdsek (utasitäsok), 6s a jelen szabälyzattartalmazza.

II. FEJEZET

A kutatdközpont szew ezete

11. A kutatdközpont szervezeti fel6pit6se, szervezeti egys6geinek enged6lyezett l6tszäma

A kutatöközpont szewezeti egys6gei a tudomänyos intözetek, a tudomänyos osztälyok, a

tömacsoportok ds a kutatömunka feltdteleit biztositd egydb szewezeti egysdgek. A

kutatöközpont szervezeti fel6pftösöt az 1. szdmü mellöklet tafialmazza.

Tadomdnyos szervezeti egtsögek megneve4öse:

1 1.1 Ällatorvos-tadomtinyi Intözet

A kutatöközpontban az äilatorvos-tudomänyi szakterületen virolögiai, bakterioldgiai

ös par azitolö gi ai kutatäsokat folytatö t ö m ac s op orrofr müködnek.

11.2. Mezfigazdasdgi Intözet

a) Alkalmazott Genomikai Osztäly

b) Gdnmegörzösi 6s Organikus Nemesitösi Osztäly

c) Kaläszos Gabona Nemesitösi Osztäly

d) Kaläszos Gabona Rezisztencia Nemesitösi Osztäly

e) Kukoricanemesit6si Osztäly

f) Növdnydlettani Osztäly

g) Növdnyi Molekuläris Biolögia Osztäly

h) Növdnyi Sejtbiolögiai Osztäly

i) Növdnytermesztösi Osztäly

I 1.3 Növönyvödelmi Intözet

a) Allattani Osztäly

b) Biotechnolö giai O sztäly

c) Alkalmazott Kömiai ÖkolOgiai Osztäly

d) Körölettani Osztäly

e) Növdnykörtani Osztäly

I1.4. Talajtani ös Agrokömiai Intözet


16

a) Agrokdmiai ds Növdn1.täpläläsi Osztäly

b) Környezetinformatikai Osztäly

c) Talajbioldgiai ös -biokdmiai Osztäly

d) Talajtani Osztäly

11.5. Tovdbbi kutatököqtonti szervezeti egysögek megnevelöse:

a) G azdasägi lgazgatl säg

Pönzügyi- Szämviteli 6s Humänpolitikai Osztilly

Müszaki-, Üzemeltetösi 6s Ellätäsi Osztäly

b) Fitotron

c) Központi Tikärsäg

Päiyäzati 6s Innoväciös Csoport

Informatikai Csoport

11.6. Tudomdnyos intözetekhez tartozö nem tudomdnyos szervezeti egysögek

megnevezöse:

a) Talajtani 6s Agrokdmiai Intözet Kisdrleti telepei

b) Növönyvddelmi IntözetNagykoväcsi Kisörleti telepe

c) AOTI Kisdrleti Altathäz

d) Mezöga zdasägi Intözet Beethoven Müzeum

A kutatöközpont szervezeti egysdgeinek engeddlyezett lötszämät a 2. szrimü

m e I I ö k I e t tartalmazza.

III. FEJEZET

Az iränyitäsban 6s a dönt6shozatalban r6sztvevö testületek

12. A testületi szervek müköd6sdnek ältalänos szabälyai

A testületi szervek a föigazgatö egyszemölyi felelössdgdnek örintetlenül hagyäsäval

közremüködnek a kutatöközpont iränyitäsäban, vdlem6nyt nyilvänitanak, 6s javaslatokat

tesznek a hatäskörfübe utalt tdmakörökben, de javaslatuk - jogszabäly vagy az iränyitl

szew ältal kiadott ellentdtes rendelkez6s hiänyäban - aföigazgatöt nem kötelezi.

A testületi szervet - szüksdg szerint - annak elnöke hivja össze ös vezeti ülöseit,

amelyröl jegyzökönyvet/emldkeztetöt kell kösziteni. Az elnök akadälyoztatäsa esetdn az

elnöki feladatokat az elnökhelyettes, ennek hiänyäban az elnök ältal a testület tagjai

közül kijelölt szemdly lätja el. A testület älläsfoglaläsait (hatärozatait) a

jegyzökönyvekben elkülönitetten kell megfogalmazni, illetve azokat kronologikus

sorrendben nyilvän kell tartani. A testületek müköddsdnek röszletes szabälyait a testület

ügyrendje tarlalmazza beleörtve a hatärozatk6pessdg szabälyait 6s a döntöshozatal

mödjät.

13. A testületi szervek összet6teleo feladata

I 3, I. Az lgazgatötandcs


17

Az Igazgatötanäcs (a toväbbiakban: IT) a kutatöközpont föigazgatöjänak dönt6selökdszitö

6s tanäcsadö testülete, amely ülösein minden, a kutatdközpontot örintö

fontosabb kdrdösben völemdnyt nyilvänithat, 6s javaslatot tehet. A föigazgatl az

ül6sen elhangzottak alapjän önä1l6an dönt a hatäsköröbe tartozl kördösekben, azIT

völemdnye a föigazgatöt nem kötelezi.

Az IT elnöke a föigazgatö. Akadälyoztatäsa, tävollöte esetdn az IT ülöseit a

föigazgatö-helyettes vezeti, aki a döntdsekröl utölagos beszämolässal köteles

t|jökoztatni a föigazgatlt. Az IT titkära a tudomänyos titkar.

Az rr tagtrai: a föigazgatl, a föigazgat1-helyettes, a gazdasägi igazgatö 6s a

tudomänyos intdzetigazgatök. Az IT ül6sdn az egyes napirendekhez kapcsolödöan

meghivottkdnt, tanäcskozäsi joggal r6szt vehetnek az 6rdekvddelmi szervezetek

kdpviselöi, illetve a föigazgatl ältal felkdrt közalkalmazottak vagy mäs drdekelt

szemdlyek. Az lgazgat1tanäcs üldsdnek ällandö meghivott rdsztvevöje a

közalkalmazotti tanäcs elnöke.

A döntds - a föigazgatö egyszemdlyi felelössdge mellett - nem csökkenti a testület

tagj ainak, a szew ezeti e gys 6 gek vezetö inek fele lö s sd gdt.

A föigazgatö köteles kikdrni az IT völemönyöt az aläbbi ügyekben hozandö döntösek

elött:

szemdlyi ds anyagi kördösek,

Aföigazgatö kikdrheti az IT völemdnydt az aläbbi ügyekben hozandd döntösek elött:

} tudomänyos munkakörre tört6nö pälyäzati kiiräsok,

F vezetöi megbizäs adäsa, visszavonäsa esetdn,

ätsoroläsok,

p önzeszközök fe I hasznäläsa.

Az IT a fentieken tül jogosult mindazon ügyekben vdlemdnyt nyilvänitani,

amelyeket tagjai elö terjesztenek. Az IT 6ves munkaterve alapjän legaläbb köt havi

idöközönkdnt ülösezik, szüksög esetön azonban bärmikor összehivhato. Az IT

ülösdröl a titkär emlökeztetötköszit, amelyet az elnök hagy jövä, ös azt,jövähagyäst

követöen a rösztvevök megkapjäk. Az elnök rendelkezdse alapjän, ha jegyzökönyv

felvötelöre kerül sor, elözetesen jegyzökönyvvezetöt ös kdt hitelesitöt kell egyszeni

szötöbbsdggel megväl asztani.

13.2. A Kutatöközponti Tudomdnyos Tandcs

A Kutatöközponti Tudomänyos Tanäcs (a toväbbiakban: KUTTA) a föigazgatl

tanäcsadö szerve, amely a föigazgatl egyszemdlyi felelössögönek örintetlenül


18

hagyäsäval vdlemdnyt nyilvänit, ös javaslatot tesz a kutatöközpont tudomänyos

kutatäsi tevökenysdgövel kapcsolatos ldnyeges körddsekben.

A KUTTA üldseit aföigazgatö hivja össze, alevezetö elnöki funkciöt aföigazgat1-

helyettes tölti be.

A KUTTA tagjai: a föigazgatl, föigazgatd-helyettes, a tudomänyos intözetigazgatdk

6s osztällvezetök, az AOTI igazgatlja ältal javasolt, 6s a föigazgatl ältal felkört

tdmacsoport-vezetök, valamint a föigazgatl ältal felkdrt tudomänyos fokozattal

rendelkezö közalkalmazottak. A föigazgatö felkördse alapjän a KUTTA ülösön

tanäcskozätsi joggal röszt vehetnek olyan, nagy szakmai tekintöllyel 6s tudomänyos

fokozattal rendelkezö, nemzetközileg elismert szemölyek is, akikkel a

kutatöközpontnak m6r koräbban is volt munkakapcsolata, ös akik a müvelt

tudomänyterület különbözö magyar 6s nemzetközi förumain a kutatdközponti

eredmönyeket hitelesen, szakszerüen 6s objektiven drtdkelik, ös elfogulatlanul

közvetitik.

A KUTTA szüksdg szerint, de övente legaläbb hat havi idöközönkönt üldsezik. A

KUTTA javaslatot tehet a müvelt tudomänyos területek bövitdsdre, szükitösöre,

kezdemdnyezheti üj kutatäsok inditäsät, toväbbä sztiksög szerint röszt vesz az

Orszäggyülös, illetve a Kormäny eld terjesztendö akaddmiai beszämoldhoz

k6szftendö röszanyagok összeällitfusäban. A KUTTA javaslatära is figyelemmel

hatärozza meg a föigazgatl a kutatdközpont tudomänyos munkakörben

foglalkoztatott közalkalmazottaival szembeni követelm6nyrendszert, lefolyatja a

tudomänyos fümunkatärsi besoroläst körö tudomänyos munkatärsak minösitösi

eljäräsäü..

13.3 A Küls6 Tandcsadö Testület

A kutatöközpont munkäjät ös felügyeletöt külsö tanäcsadö testület (KTT) segiti, az

MTAtv.-ben ös az MTA Alapszabälyäban meghatirozott feladatköröben eljärva.

A KTT a hazai 6s külföldi tudomänyos közössdgek tekintdlyes tagjaibdl äll. A

testület lötszämät, összetdteldt ös müködösöt az MTA Alapszabälyahatärozza meg,

müködösöre az MTA Ügyrendj6ben, illetve a testület sajät ügyrendjdben foglaltak

iränyadök. Tagjainak felkörösöröl ös felmentösdröl azMTA elnöke gondoskodik, az

MTA Alapszabtiyäban rögzitett eljäräs alapjän. A KTT figyelemmel kisdri a

kutatdközpont munkäjät, tanäcsaival segiti terveinek kialakitäsät, az AKT

felkdrdsdre rendszeresen közremüködik a kutatöközpont munkäjänak elemzösdben,

6rtökel6sdben. A testület jogosult az elemzöshez, älläsfo glaläsähoz,

vdlemdnyalkotäsähoz szüksöges minden informäcidt bekörni. Az egyes tudomänyos

röszterületek behatdbb elemzdse ördekdben albizottsägok lötrehozfustna van

lehetösög. A müködösdhez 6s kihelyezett ülösdhez szüksöges feltötelek biztositäsäröl

a föigazgatönak kell gondoskodnia.

13.4 A kutatöközponti ülös

A kutatöközponti közölet föruma, amelyen a kutatöközponttal közalkalmazotti

jogviszonyban ällö közalkalmazottak jogosultak röszt venni. A kutatöközponti ül6s

feladata, hogy mödot adjon a kutatöközpont egdszdt örintö kdrdösek megvitatäsära


19

ös - ha szüksöges - a kutatöközponti közössög älläsfoglaläsära.

Az ülöst aföigazgatö hivja össze, alevezetö elnöki funkciöt aföigazgatö-helyettes

tölti be. Kutatöközponti ül6st övenkönt legaläbb egyszer kell tartani. Az ülös együttal

betölti az öves munkadrtekezlet szerepöt, s ezen a föigazgatl drtdkeli az elözö öv

munkäjät, ismerteti a kutatöközpont feladatait. Az ül6sen a röszvötel valamennyi

kutatö kö zp onti közal k almazott szämär a köte I ezö.

Kutatöközponti ül6st kell összehivni az AKT föigazgatöi pälyinatok elbiräläsara

ldtrejött eseti bizottsägänak felköröse alapjän, toväbbä minden olyan, a tudomänyos

tevdkenysdget 6rintö esetben, amikor a kutatöközpont tudomänyos munkakörben

foglalkoztatott közalkalmazottainak völemönyöt szüksöges megismerni. Ebben az

esetben, a tudomänyos munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak jogosultak

szavazni. A föigazgatf az IT meghallgatäsa utän kutatöközponti ül6st hivhat össze

minden olyan alapvetö, a kutatöközpont egöszöt örintö kdrdds megtärgyaläsära,

amelyben a kutatöközponti közössdg vdlemdnynyilvänitäsät szüks6gesnek tartja

(pöldäul: üj, több öves kutatäsi programok, jelentös fejlesztdsek, äfiszervezösek stb.).

Kutatdközponti ülds összehiväsät, valamely kördös napirendre tüzösöt a

kutatdközponti közössdg is kezdemdnyezheti. A kutatöközpont egöszöt 6rintö

kördösek esetdn a kutatöközpontban foglalkoztatott közalkalmazottak több mint

fel€nek, tudomänyos kördösekben a tudomrinyos munkakörben foglalkoztatott

közalkalmazottak több mint feldnek kezdemönyezösöre a föigazgatö köteles a

kutatöközponti ülöst ö sszehivni.

13.5 A tudomdnyos intözet örtekezlete

A tudomänyos intdzet drtekezlete a kutatäsi egysög munkaforuma, amelyet övente

legaläbb egyszer tartanak. Ha a kutatdközpont müködösönek egöszöt örinti a

napirend, ebben az esetben az örtekezletre a f6igazgat6t is meg kell hivni. A

tudomänyos intözethe z tartozö közalkalmazottak j o gosultak völemönyt nyilvanitani

az 6ket örintö, a kutatäsokkal kapcsolatos, illetve szemdlyi kdrddsekben: pälyäzatok,

kutatäsi együttmüködös kutatöközponton, illetve a tudomänyos intdzeten belül 6s

kivüI, nemzetközi kapcsolatok alakitäsa, tudomänyos eredmdnyek megjelentetdse,

felhasznäläsa, szämitästechnikai fejlesztds, ös egydb a vezetö ältal elöterjesztett

ügyek.

1 3.6 Tovtibbi bizottstigok

Könyvtärbizottsäg

A Könyvtärbizottshg rendeltet6se, hogy a kutatöközpont könyvtäränak

müködds6hez, akutatäsi feladatok ell6täs6hoz szüksdges könyv 6s folyöirat igdnyek

kielÖgitösöt elösegitse. Javaslatokatesz - valamennyi szervezeti egysög ördekeit

köpviselve, szem elött tartva a rendelkezösre ällo pdnzügyi lehetösdgeket - a

könyr,tär fejlesztdsöre. Vdlemdnyezi a szakkönyvek 6s szakfolyöiratok

megrendeldsdt, a könyvtäri szolgältatäsokat 6s fejlesztdseket, a könyvtäri ällomäny

leltarozäsät ös az ällomänyböl törtdnö törl6st. A Könyvtärbizottsäg elnököt az

igazgatok vdlemöny6nek ismeretdben k6t 6ves idötartamra a föigazgatö k6ri fel,

titkätra a Központi Titkärsäg vezetöje. Hivatalböl tagiai a könyr,tari csoportvezetök.

A Könyvtärbizottsäg müköd6söröl a föigazgat1t 6s az lgazgatdtanäcsot a


20

könyvtärbi zotts äg v ezetöj e 6venkönt köte le s täj dkoztatni.

Müszerbizottsäg

A bizottsäg a föigazgatl szämära javaslatot köszit az akadömiai müszerbeszerz6si

keretböl megvalösitäsra kerülö központi müszerfejlesztösi programra. Az igdnyeket

a központ ördekeit figyelembe vöve rangsorolja. Vdlemönyezi a nagyjavitäsokat.

Tagjai: a gazdasägi igazgatl, az intözet igazgatlk vagy azok kijelölt k6pviselöi. A

bizottsäg vezetöjöt aföigazgatö kdri fel kdt 6ves idötartamra.

Oktatäsi Bizottsäg

A föigazgatö tanäcsadö testülete oktatäsi ügyekben. ÄllandO tagjai: a kutatöközpont

akad6mikusai, kihelyezetttanszökek vezetöi, a kutatöközpont igazgatli. Az oktatäsi

bizottsäg elnököt a föigazgatl köri fel kdt öves idötartamra. Müködösöröl a

föigazgatlt, az lgazgatö Tanäcsot, valamint a KUTTA-I a bizottsäg vezetöje

dvenkönt köteles täjökoztatni. Az oktatäsi bizottsäg feladata a kutatdközpont

munkatärsainak posztgraduälis kdpzdsben val6 rdszvötel6nek elösegitöse, a

köpzdsben rösztvevök elömenetelösönek nyomon követöse, adott esetben rendszeres

beszämoltatäsa ös az egyetemekkel valö kapcsolattartäs. A kutatöközpontban lövö

kihelyezett tanszökek müködösdnek felügyelete a felsöoktatäsi intözm6nyekkel

egyetörtösben. Javaslatt6tel egyetemekkel valö együttmüködösekre, a doktori

iskoläkban törtönö röszvdtel v6lemdnye zöse, szerzödösekidolgozäsa.

Informatikai Bizottsäg

Az ATK egysdges informatikai szolgältatäsainak ös infrastruktüräjänak kialakitäsät

ös müködtetdsöt v6lem6nyezö bizottsäg. A bizottsägba a föigazgatl, valamint az

intözet igazgatlk l-1 tagot delegälnak, valamint tagsa a bizottsägnak az ATK

központi informatikai felelöse is. A bizottsäg tagjai egymäs közül elnököt

välasztanak, de az ATK Központ informatikai felelöse nem välaszthatö meg

elnöknek. A bizottsäg javaslataival segiti a föigazgatl döntdseit. Az elnök a

bizottsäg ülöseit összehivja, levezeti, abizottsäg vdlemönyt köszit a föigazgatö ös az

Igazgatl Tanäcs röször e.

Lakäsbizottsäg

A Lakäsbizottsätg a föigazgatö elököszitö, javaslattevö testülete a kutatöközpont

lakäsok bdrleti joganak elbiräläsäban. Elnöke - a föigazgatö megbizottjakönt - a

gazdasägi igazgatö. A Bizottsäg tagjai az illetökes intözet igazgatö(k), a

Közalkalmazotti Tanäcs elnöke, a reprezentativ szakszervezet köpviselöje. A

Lakäsbizottsäg szi.iksög szerint ülösezik. A Bizottsäg a kdrelmezö közalkalmazott

szociälis körülmönyeinek, szakmai kvalitäsainak ismeretöben köszit iavaslatot a

lakäsbdrleti j og elbiräläsära.

Szabadalmi ös szabadalomätadäsi bizottsäg

A Bizottsäg feladata a szabadalmi bejelentösek, visszavonäsok jövähagyäsära, a

kereskedelmi hasznositäsra kijelölt szabadalmak, fajtaoltalmak vagy a nemesitösi

anyag kereskedelmi ätadäsärd I j avaslat elökdszitd s e a föigazgatl r öször e.

A Bizottsäg ällandö tagja a gazdasägi igazgatl, eseti tagok a


21.

bejelentösre/visszavonäsra/hasznositäsra kerülö szabadalmat elöällitö intözet

igazgatlja, tudomänyos osztälyvezetöje, valamint a szabadalmat elöällitö feltalälök

k6pviselöje. A Bizottsäg igdny szerint ül6sezik. Hatärozatköpes, ha valamennyi tagia

jelen van. Javaslatait jegyzökönyvbe foglalja, 6s älläsfoglaläsät a foigazgat1val

közli. A Bizottsäg döntöseit egyszerü szötöbbsdgel hozza meg.

Munkahelyi Ällatkis6rleti Bizottsäg

A munkahelyi ällatkisörleti bizottsäg (a toväbbiakban: MÄg) az Ällatorvostudomänyi

Intdzetben müködik, ös az ällatkisörletek vögzdsdvel kapcsolatos

engeddlyezösi 6s felügyeleti teendöket Iätja el. A MAB feladata az intözmöny

ällatkisdrleti szabälyzatänak (etikai k6dexönek) elk6szit6se, az ällatkisdrleti

szabälyzat vögrehajtäsänak ellenörzöse, ällatkisdrleteinek szakmai-etikai felügyelete,

valamint az ällatkisödet vögzösdre jogosult szemölyek oktatäsänak ös köpzösönek

szervezdse. A MAB 3 föböl äil, tagJait az AOTI igazgatöja kdri.fel, a föigazgati

egyidejü tfijökoztatäsäval. Megbizatäsuk visszavonäsig tart. A MAB az ügyrendjdt

maga ällapitja meg.

14, A közalkalmazottak r6szv6teli joga a kutatöközpont vezet6s6ben

A közalkalmazottakat a Kjt.-ben 6s az Mt.-ben foglalt rendelkezdsek szerint röszvöteli jog

illeti meg a kutatöközpont vezetdsdben. A rdszvdteli jogokat a munkältatöval

közalkalmazotti jogviszonyban ä116 közalkalmazottak közössöge nevdben az ältaluk

közvetlenül välasztott közalkalmazotti tanäcs gyakorolja. A közalkalmazotti tanäcs

müköddsdvel kapcsolatos szabälyokat a közalkalmazotli szabälyzattartalmazza.

IV. FEJEZET

A kutatdközpont müköd6s6vel kapcsolatos rendelkez6sek

15. A kutatdközpont közfeladatai ellätäsänak mddja

A kutatöközpont alapitl okiratänak megfelelöenvögzi tevdkenysdgdt 6s közremüködik az

MTA közfeladatainak teljesitösöben. A közfeladatokon tülmenöen azonban, az elnyert

pälyäzatok 6s kutatäsi-fejlesztösi szerzödösek ältal behatärolt mödon, az alapitl okiratban

foglaltakkal összhangban a föigazgatl hatärozza meg a kutatöközpont feladatait,

tevdkenysdgdt.

A kutatdközpontban a feladatellätäs centralizältan, illetve decentralizältan törtönhet.

I 5. I. Centralizdlt ( katatö közpo nti s aintü) feladato k

szerv ezeti egysdgeivel valö kapcsolattartäs;

osztott feladatokböl adödö - megszerv ezöse, ellenörzöse, vdgrehajtäsa;


22

örvönye sitö s ek me ghat är ozäsa;

szemdlyek kijelölöse;

kutatdkö zp ont b e I s ö szab 6ly zatai nak ki adäs a ;

szellemi tulajdon köröbe tartozl tudomänyos müvek, termdkek felhasznäläsi,

kiadäsi joga.

1 5. 2. Dece ntralizdlt (intözeti s zintü) fe laduto k

feladataival összhangban lövö - kutatäsi terveinek elök6szit6se, ütemezdse.

megvaldsitäsa;

tudomänyos utänpötläsra (fi atal kutatök, ösztöndij asok stb.).

16. Szakmai, funkcionälis kapcsolatok

Az irfnyit1 szerwel, annak tudomänyos testületeivel, az MTA Titkärsäganak szervezeti

egysögeivel, mäs akaddmiai kutatöközpontokkal, kutatöintözetekkel, egydb

szervezetekkel, intözmdnyekkel ös gazdälkodl szervezetekkel a kapcsolatot

föszabälykdnt a föigazgatl, 6s felhatalmazäsa alapjan a jelen szabälyzatban feltüntetett

feladataik megvalösitäsa drdekdben a föigazgatl-helyettes, a gazdasägi igazgatl ös a

tudomänyos intdzetek igazgatli tar11äk. A föigazgatö ennek megfelelöen szabälyo zhatja a

kapcsolattartäs rendj 6t.

16.1 A kutatöközpont kapcsolata az akadömiai köztestületi szervekkel

1 6.1.1. Akadömiui Kutatöintözetek Tandcsa

Az MTA tv. alapjän az akadömiai kutatöhälözat testületi felügyeletöt az AKT

lätja €1, az AKT tevdkenysögöt a kutatöközpont vonatkozäsäban az


23

Elettudomänyi Szakbizottsäg segiti. Az AKT konzultativ testülete az

Akadömiai Kutatdhelyek Vezetöinek Tanäcsa. Az AKT a szakmai felügyelet

kördben gyakorolja az MTAtv.-ben, valamint az akadömiai Alapszabälyban

ös Ügyrendben meghat ärozott hatäsköröket.

I 6.1.2 MTA Agrdrtudomdnyi Osztdlya

A tudomänyos osztäly örtdkeli a kutatöközpont beszämolöjät; közremüködik

a kutatöközpont fligazgatljänak kivälasztfsäban; az MTA elnöke vagy az

AKT felkördsdre älläst foglal, 6s völemdnyt nyilvänit a kutatöközpont

tevdkenysögdröI, tagokatjelöl a kutatöközpontkülsö tanäcsadö testületöbe.

16.1.3 MTA Titkdrsdga

Az iränyitö szerv kdpviselet6ben a közvetlen kapcsolattartö szakmai

ügyekben az MTA Titkärsägänak Kutatöintözeti Föosztälya, jogi jellegü

ügyekben a Jogi ös Igazgatäsi Föosztälya, pönzigyi-gazdasägi ügyekben a

G azdas ägi lgazgatl säga.

16.2 Az informdciökfogaddsa ös hasznositdsa

A hivatalos informäciök fogadäsära a kutatöközpont föigazgatlja jogosult,

akadälyoztatäsa esetdn e tekintetben szakterületüknek megfelelöen a föigazgat1-

helyettes ös a gazdasägi igazgatd is illetdkesek. A hivatalos informäciök fogadäsära

szakterületükön a tudomänyos intdzetek igazgatlijogosultak a föigazgatö egyidejü

täi1ökoztatäsäval. A föigazgatö helyett eljär6 magasabb vezetö, valamint vezetö az

akadälyoztatäs megszünösdvel minden ldnyeges kdrddsben köteles utölag a

f öigazgatlttäjökoztatni.

16.3 A külkapcsolatok kialakftdsdnak ös fenntartdsdnuk rendje

A külföldi jogi szemölyekkel, jogi szemdlyisög nölküli szervezetekkeldtesitendö

kapcsolatok kialakftäsädrt a kutatöközporrt. föigazgatlja felelös, ugyanakkor a

kutatök is javaslatot tehetnek a föigazgatönak külftildi tudomänyos kapcsolatok

kialakftäsära. A föigazgatl az ältala lötesitett, vagy a jogi szemdlyekkel 6s

szervezettekkel engeddlyezett kapcsolatok fenntartäsära a központ valamelyik

kutatäsi egysdgdt vagy egysdgeitbizza meg a tudomänyos kompetenciäk figyelembe

vöteldvel. A vendögkutatök fogadäsäval kapcsolatos (toväbbä a nem magyar

ällampolgär kutatök magyarorszägi munkavällaläsäval összefüggö) eljäräsokkal

összefliggö feladatok ellätäsära a szakterülethez kapcsolödö illetdkes szemdlyt jelöl

ki.

A közalkalmazott:

munkatärsaival fenntartott kapcsolatokat is a kutatdközpont kutatäsi

stratögiäjänak 6s sajät kutatäsi tdmäinak megfelelöen alakitja ki, a

tudomänyos intdzet igazgatöjänak ös a föigazgatl egyetdrtdsövel;


24

t6mäihoz üj, eredmdnyes kapcsolatokat dpitsen ki, amelyek elösegitik a

kutatöközpont nemzetközi projektjeiben val6 röszv6tel6t; a hivatalos külföldi

üton szerzettapasztalatokröl j elent6sben köteles beszämolni;

föigazgatl ös a tudomänyos intözet igazgatöja jogosult; ha a meghiväs

kötelezettsdgvällalässal is jär (pönzügyi kihatäsa van), az igazgatl a külföldi

ällampolgär hivatalos meghiväsära ös hivatalos meghivölevdl kiküld6söre a

föigazgatl j övähagyäsäval j o go sult ;

MTA elnök6nek vonatkozö hatärozatuban, valamint a föigazgat1i

utasitäsban fo slaltakat.

16.4. A közördekü bejelentösek ös panaszok kezelöse

A közördekü bejelentöseket ös panaszokat a vonatkozö jogszabälyban foglaltak

szerint kell kezelni, s eszerint kell a szüksdges intözkedöseket megtenni.

17. Függelmi kapcsolatok

17.1 Szolgdlati üt

A kutatöközpont szeruezeti felöpitösdben a magasabb vezetö megbizäsü vezetö

iränyitla az alärendelt szervezeti egysdg(ek) vezetöjöt; az alärendelt szervezeti

egysög(ek) vezetöje közvetlenül iränyitja a szewezeti egysdgöhez beosztott

közalkalmazottakat. Ha a magasabb vezetö megbizäsü vezetö az ügymenet

gyorsitäsa vagy az alacsonyabb vezetöi megbizäsü vezetö akadäiyoztatäsa miatt a

beosztottak röszöre közvetlenül ad ki utasitäst, vagy közvetlenül intözkedik, az

utasitäst kap6 beosztott közalkalmazott enöl utdlag haladöktalanul köteles közvetlen

v ezetöj öt tij öko ztatni.

Nem katelezö a szolgälati üt betartäsa:

hasznälatäban l6vö akaddmiai vagyontärgyak biztonsägät, öpsögöt

veszölyeztetö esetekben. Az erröl 6rtesülö, vagy ezt öszlelö közalkalmazott

köteles a leggyorsabban elörhetö vezetöt täjökoztatni, illetve az eset

körülmdnyeihez mörten köteles utasitäs ndlkül is intdzkedni, illetve segitsdget

nyüjtani;

szolgälati üt betartäsäval nem orvosoltäk, vagy összeferhetetlensdg miatt

szoleälati üton nem orvosolhatök.

A vezetö kötelessdge a szolgälati üt betartäsa ördeköben, hogy vezetö funkci6i

gyakorläsanak akadälyoztatäsa esetön beosztottai kellö idöben kapjanak täjökoztatäst

arröI, hogy mely vezetö l6tja el helyettesitdsdt, kitöl fogadhatnak el utasitäst. A

vezetönek ti$ökoztatnia kell erröl a többi szervezeti egysdg vezetöjdt is.


25

17.2. A vezetflk kivöteles beavatkozdsijoga

A vezetöknek kivöteles beavatkozäsi joga van. Ennek alapjän avezetö - amennyiben

jogszabäly eltöröen nem rendelkezik - jogosult sajät hatäskördbe vonni az altrendelt

vezetö(k) vagy közalkalmazott(ak) hatäsköröböl a döntdsi, intözkedösi, vögrehajtäsi

jogkört konkröt ügyekben 6s az ügymenet bärmely szakaszäbarr,ha'.

informäciök 6s egy6bkönt döntdsre, intözkedösre, vdgrehajtäsra kötelezett

közvetlen beosztottak nem ällnak (vagy az ügy termöszetöböl eredöen nem

ällhatnak) rendelkez6sre; az informäciök beszerzöse körülmönyes, tülzottan

idöigdnyes, illetve lehetetlen, s ezek miatt az alärendelt vezetö,

közalkalmazott kellöen megalapozott döntöst, int6zkeddst, vdgrehajtäst nem,

vagy csak kösedelmesen tud hozni;

18. A jogkörök gyakorläsa

hasznälatäban l6vö akadömiai vagyontärgyak biztonsägät, 6ps6göt

veszölyeztetö esetekben. Az enöl örtesülö, vagy ezt öszlelö közalkalmazott

köteles a leggyorsabban elörhetö vezetöt täjökoztatni, illetve az eset

körülmdnyeihez mörten köteles utasitäs ndlkül is intözkedni, illetve segitsöget

nyüjtani.

A v ezetö ezen intözke dd s6rö I köte le s az ör intetteket täi 6ko ztatni.

I 8. 1 A kutatöközpont köpviselete

A kutatöközpont ältalanos köpviseletdrc a föigazgatö jogosult, aki e jogköröt

ältalänosan meghatärozott, illetöleg egyedi esetekben, ällandö vagy ideiglenes

jelleggel ätruhänhatja (idedrtve a birdsäg ös hatösäg elötti kdpviseletet 6s kdpviseleti

jog ätruhäzäsät is). A jogkörök ätruhäzäsa a jogkör ös az ellätandö feladat pontos

megj elö16sdvel t


26

szabälyzat tartalmazza. A szabftlyzatban foglaltak vögrehajtäsäört, a szervezeti,

müködösi 6s ügyrendi szabälyok, az alkalmazott informatikai eszközök ös eljäräsok,

az irattäri tervek ös iratkezeldsi elöiräsok folyamatos összhangSäört, az iratok

szakszerü ds biztonsägos megörz6söre alkalmas irattär kialakitäsädrt ös

müködtetdsddrt, toväbbä az iratkezeldshez szüksdges egydb tärgyi, technikai 6s

szemdlyi feltötelek biztositäsäört, felügyelet66rt a kutatöközpont föigazgatlja

felelös. A kutatöközpont hivatalos bölyegzöinek hasznälat|val kapcsolatos

rende lke z 6 s ek et a B ö I ye gzö k hasznillati ö s ny i I v änt artäsi szab äly zata tartalmazza.

18.3 A kötelezettsögvdllalds, a pönzügyi ellenjegyzös, a teljesftös igazoldsa, az

örvönyesitös ös az utalvdnyozris szabdlyozdsa

A kötelezetts6gvällaläs

A kutatöközpont nevöben a kutatöközpont feladatainak ellätäsfit (vdgrehajtäsät)

szolgälö fizetdsi vagy mäs teljesitösi kötelezettsdget vällalni, vagy ilyen követelöst

elöirni - a kapcsolödö felelössdggel - a föigazgatl, vagy az ältala iräsban

felhatalmazott közalkalmazott jogosult, az alapitd okiratban foglalt feladatok

cdlszeni 6s hatökony ellätäsara figyelemmel.

Kötelezettsögvällaläsnak minösül az a foglalkoztatäsra iränyulö jogviszony l6tesitdsörö1,

szerzödös (megällapodäs) megkötdsdröl, illetve mas, pdnzben kifejezhetö 6rtdkü

szolgältatäs teljesitdsdre iränyulö kötelezettsög vällaläsrlröl szölö, szabälyszenien

megtett jognyilatkozat, arnelyet a költsdgvetösi szerv a költsdgvetöse elöiränyzatainak

terhöre vällal, idedrtve az aru vagy szolgältatäs megrendeldsdröl elküldött ös

visszaigazolt megrendeldst, a jdvahagyott feladat megvalösftäsa ördek6ben kötött,

szerzödösseI aläfiÄmasüott 6s a Kincsttimak az adott 6v december 20-äig bejelentett, a

kormiänyhatärozat alapjan ätcsoportositott elöiranyzat felhaszrräläsara tett 6s ahatarozat

megjelendsötöl szämitott hatvan napon belüli intdzkedds dokumentumät, toväbbä a

nyertes pälyin6k,r6l kiadott döntösi listät is.

A közbeszerzösekröl sz6lö törvöny ös a felhatalmazlsa alapjän kiadott

kormänyrendeletek szerint - a közbeszerzös megkezd6sekdnt a közbeszerzösi

eljäräst meginditö - feladott hirdetmdny, megküldött rdszvdteli, ajänlattöteli felhiväs,

toväbbä a päiyiaati kiiräs, az azonos cdlü elöiranyzatok esetdben a meghirdetett

tämogatäsi konstrukciö dokumentumai a kötelezettsdgvällaläst elözetesen,

feltötelesen tanüsidäk. Ezen intözkedösek kiadäsära - idedrtve az annak vällaläsära

ös a pönzügyi ellenjegyzdsre vonatkozö elöiräsokat is - a kötelezettsdgvällaläs

ältalänos szabälyait kell alkalmazni azzal, hogy a lekötött keretet fel kell szabaditani,

amennyiben az intözkeddst visszavonj äk.

A kutatöközpont szewezeti egysögeikönt müködö intdzetek igazgatöi a föigazgatl

iränyitäsäval ätruhäzott jogkörben vällalhatnak kötelezettsdget a sajät intdzetük

feladatainak ellätäsät (vdgrehajtäsäQ szolgälö fizetösi vagy mäs teljesitösi

kötelezettsdgek tekintetöben, a jelen szabäIyzatban ös mellökletöben

meghatärozottak szerint. Kötelezettsögvällaläsaik a kutatöközpont jövähagyott

költsögvetdsi elöiränyzatän belül az ältaluk vezetett szervezeti egys6g jövähagyott

belsö költsdgvetds dologi kiadäsainak mörtököig terj edhet.


27

A kötelezettsögvällaläsnak elöiränyzat-felhasznäläsi terven kell alapulnia. Gazdasilgi

kihatäsü kötelezettsögvällaläs a gazdasägi igazgatl vagy az ältala iräsban kijelölt

szemdly pdnzügyi ellenjegyzöse utän 6s csak iräsban törtdnhet.

Jogszabäly eltdrö rendelkezdse hiänyäban nem szüksdges elözetesen iräsbeli

kötelezettsögvällaläs az oly an kifi zetösek telj esit6sdhez, amelyek

birösägi, hatösägi döntdsen, vagy mäs, a fizetösi kötelezettsög összegöt vagy

az összeg megällapitäsänak mödjät, toväbbä a felek valamennyi jogät 6s

kötelezettsdgdt megällapitd kötelezö elöiräson alapulö, fizet6si

kötelezettsögnek minösülnek.

Az elözetes iräsbeli kötelezettsdgvällaläst nem igönylö kötelezettsdgvällaläsok

teljesitdsdnöl az drvönyesitdsre, az utalvänyozäsra ös nyilväntartäsra vonatkozö

szabälyokat alkalmazni kell. Ezekben az esetekben a kifizetösek rendjöt a

kutat ö kö zp ont Gazdälko däs i szab äly zatäb an r ö gziteni ke I I .

A kötelezettsögvällaläst követöen gondoskodni kell annak nyilväntartäsba vdteldröl 6s

a kötelezettsdgvällaläs drtdkdböl a k


28

kötelezettsögvällaläs kizärllag ellenjegyzös utän, iräsban törtönhet. Az elleniesvzös

dätumät fel kell tüntetni.

Az ellenjegyzösre jogosultnak az ellenjegyzdst megelözöenmeg kell gyilzödnie arrol,

hogy

a j|vähagyott költsdgvetös fel nem hasznält, illetve le nem kötött, a

kötelezettsdgvällaläs t6rgyäval összefüggö kiadäsi elöiränyzata rendelkez6sre

äll, illetve a befolyt bev6tel vagy amegtervezett 6s värhatöan befolyö bevötel

biztosida afedezetet;

a kifizetds idöpondäban afedezet rendelkezdsre äll;

a kötelezettsögvällaläs nem sdrti a gazdälkodäsra vonatko zö szabälyokat.

Az ellenjegyzö ennek a feladatiänak az ellätäsähoz szakörtöt vehet igönybe. Ha a

kötelezettsdgvällaläs nem felel meg az elözöekben leirtaknak, erröl täjökoztatni kell a

kötelezettsdgvällalöt, a kutatöközpont föigazgatljät ös a gazdasägi igazgatöt. Ha a

föigazgatl a täjökoüatäs ellendre iräsban utasitäst ad az ellenjegyzösre, az

ellenjegyzösre jogosultnak az Ävr. vonatkozd rendelkezösdben foglaltak-szerint kell

eljrirnia.

Teljesit6s igazoläsa

A teljesitds igazoläsa a kiadäs drvdnyesitdse 6s utalvfnyozäsa elött törtönik. A

teljesftds igazoläsa sorän ellenörizhetö okmänyok alapjfn ellenörizni ds szakmailag

igazolni kell a kiadäsok teljesitdsönek jogossägät, összegszerüsögöt,

ellenszolgältatäst is magäban foglalö kötelezetts6gvällaläs esetdn - ha a kifizetös

vagy annak egy rösze az ellenszolgältatäs teljesitösdt követöen eseddkes - annak

teljesitdsdt. A teljesitöst az igazoläs dätumänak 6s a teljesitds tdnydre törtönö utaläs

me$elöl6sövel, az ara jogosult aläLirtLsäval kell igazolni.

A teljesitös igazoläsänak rendjdt a kutatdközpont gazdälkodäsi szabälyzaa

tartalmazza.

Az öw6nyesft6s

Az öwönyesitÖs az a müvelet, amely alapjän a kiadäs teljesitdsdnek ös a bevötel

beszedösönek elrendeldse megtörtdnik. Az örvönyesitönek teljesitds igazoläsa

alapjän kell ellenöriznie az összegszerüsöget, a fedezet megldtdt ös azt, hogy a

vonatkozd j o gszab älyokb an, val amint bel sö szabälyzatokban elöirt követelmdnyeket

betartottäk-e.

Amennyiben az öwönyesitö a vizsgälat sorän a vonatkozö jogszabälyi rendelkezdsek ös

a belsö szabälyzatok megsdrt6sdt tapasztalja, köteles ezt jeleznt az utalvänyozönak. Az

drvdnyesitös nem tagadhatl meg, ha ezt követöen az utalvänyozl ene fräsban utasitja.

Ebben az esetben az öwönyesitönek az Ävr. vonatkozd rendelkezösdben foslaltak

szerint kell eljarnia.

Ervdnyesitdst a gazdasägi igazgatö ältal iräsban kijelölt - p6nzügyi-szämviteli

vdgzettsögü vagy kdpesitdsü - munkatärs vögezhet. Az drvdnyesitö szemdly nem

lehet azonos a kötelezetts6gvällaläsra, utalvänyozäsra jogosult 6s a teljesitöst igazolö

szemöllyel.


29

Az utalvänyozäs

Az utalv äny o zäsi j o go t - fö s zab äl yk önt - a föi gazgatl g yakoro lj a.

Az utalvänyozäs a kiadäs teljesitösdnek, a bevötel beszedösdnek, elszämoläsänak

elrendezdsdre örvdnyesitett okmäny. A kiadäs teljesitds6nek elrendelösdre az

drvdnyesitett okmriny alapjfun a föigazgatl, vagy az ältala iräsban felhatalmazott

közalkalmazott j ogosult.

Összefdrhetetlens69 utalvänyozäs eset6n

A kötelezettsdgvällalö 6s a pönzügyi ellenje gyzö ugyanazon gazdasägi esem6nyre

vonatkozöan azonos szemöly nem lehet. Az öwönyesitö nem lehet azonos a

kötelezettsögvällaläsra, utalvänyozäsra jogosult ds teljesitdst igazolö

közalkalmazottal. Kötelezettsdgvällaläsi, pönzigyi ellenjegyzösi, drvdnyesitdsi,

utalvänyozäsi ös teljesitös igazoläsra iränyuld feladatot nem vögezhet az, aki ezt a

tevdkenysdgdt a Ptk. szerinti közeli hozzätartozljavagy amaga javäralätnäel.

A kötelezettsdgvällaläs, a pönzigyi ellenjegyzds, a teljesitds igazoläsa, az

drvönyesitös, utalvänyozäs gyakorläsänak mödjäval, eljäräsi ös dokumentäciös

röszletszabälyaival, valamint az ezeket vögzö szemölyek kijelölösönek rendjövel, ds

azadatszolgältatäsi feladatok teljesitösövel kapcsolatos belsö elöiräsokat, feltöteleket

a kutatökö zp ont G azdälko däs i S zab äly zata r ö gziti.

18.4 A gazddlkoddssal ös a köpviselettel kapcsolatos dtruhdzottjogkörben gyakorolt

jogok

A gazdälkodässal ös kdpviselettel kapcsolatos jogkörök äfiruhänäsa ältalänos vagy

ideiglenes jelleggel törtönhet. Az ältalänosan ätruhäzott jogköröket röszletesen a

föigazgatl hatärozza meg, iräsban. A gazdälkodässal ös a kdpviselettel kapcsolatos

jogköröket akadalyoztatds esetere vagy egydbkdnt ideiglenesen a jelen

szabälyzatban foglaltakon tülmenöen csak a föigazgatl ruhäzhatla ät iräsbeli

rendelkezdssel, amelyben pontosan meg kell hatärozni az idötartamot, a jogkört, a

feladatot/ügyet 6s a kdpviselet terjedelmdt. A tudomänyos intdzet igazgatlja a

gazdälkodässal ös kdpviselettel kapcsolatos jogköreit az intözet osztätlyvezetöjöre az

elöbbiek szerint, ös aföigazgatö egyetörtösdvel ruhäzhatja trt..

Az igazgat6 a tudomänyos intözet közalkalmazottainak munkaköri leiräsät ds

minösitdsöt elökösziti, melyet jöväüngyäsrafelterjeszti aföigazgatönak.

I 8. 5 Bankszdmldk feletti rendelkezös

A KincstärnäI, illetve hitelintdzetekndl vezetett szämläk feletti rendelkezdsre

jogosult közalkalmazottakat a föigazgatö jelöli ki iräsban. Nevüket 6s aläiräsukat be

kell jelenteni az drintett hitelintözetekbe. Az aläiräs bejelentö kartonok egy-egy

mäsolati pdldänyät a gazdasägi igazgatö köteles biztonsägos helyen örizni, a

kutatö kö zp ont P önzkez e I 6 s i szab äly zatäb an fo glal tak s zerint.


30

18.6. A tudomdnyos pttlytizatokkal elnyert tdmogatdsok, szerzfldöses munkdk gazdasdgi,

p ö nzügy i els zdmo lds dn ak r en di e

A kutatässal kapcsolatos szerzöddsek megkötdse a teljesitett feladatok igazolilsa,

kifizetdse, hatäridök betaftäsa, valamint a gazdasägi-pönzügyi elszämoläsok

elkdszitöse az elnyert pälyhzatok tämogatäsi szerzöd6söben foglaltaknak

megfelelöen tört6nik. Az elszämoläs a Gazdasägi lgazgatlsätg ügyrendjdben ös az

elnyert päly äzat szerzö dösöben fo glaltaknak me gfelelöen törtönik.

18.7 A szellemi tutajdon vödelmövel kapcsolatos jogok

A kutatfközpontban folyö tudomänyos munka eredmdnyekönt l6trejövö bärmely

szellemi termdkkel kapcsolatos szabälyokat rdszletesen a Szellemitulajdon-kezel6si

szab äly zat tartalmazza.

19. A kutatdközpont belsö ellenörz6si rendszere

tg.I A bels6 kontrollrendszer kiulakitdsa ös m[lködtetöse

A kutatöközpont fö\gazgatlja a kutatöközpont müködösdnek folyamatära ös

sajätossägaira tekintettel köteles kialakitani, fiiggetlensdgdnek biztositäsäröl

gondoskodni, müködtetni 6s fejleszteni a kutatöközpont belsö kontrollrendszeröt,

valamint az annak röszöt köpezö belsö ellenörzöst. A belsö kontrollok kialakitäsa

sorän a föigazgatö figyelembe veszi az ällamhäntartilsört felelös miniszter ältal

közzötett mödszertani ütmutatöt, iränyelvet. A belsö kontrollrendszet tartalmazza

mindazon elveket, eljäräsokat 6s belsö szabälyzatokat, melyek biztosftjäk, hogy

a) a költsögvetfsi szerv valamennyi tevdkenys6ge 6s cölja összhangban legyen a

szabälyszerüsdggel, szabälyozottsäggal, valamint a gazdasägossäg, hatdkonysäg

ös eredmdnyessög követelmönyeivel,

b) az eszközökkel 6s forräsokkal valö gazdälkodäsban ne kerüljön sor pazarläsra,

visszaöldsre, rendeltetdsellenes felhasznäläsra,

c) megfelelö, pontos 6s naprak6sz informäciök älljanak rendelkezdsre a

költsdgvetösi szerv müködösövel kapcsolatosan, ös

d) a belsö kontrollrendszer harmonizäciöjära 6s összehangoläsära vonatkozö

jogszabälyok vögrehajtäsra kerüljenek a m6dszertani ütmutatök

figyelembeveteldvel.

A belsö kontrollrendszer kialakitäsa 6s müködtetdse sorän a föigazgatlnak

figyelembe kell vennie az ällamhäztartäsört felelös miniszter ältal közzötett

mödszertani ütmutatökban foglaltakat. A belsö kontrollrendszer fejlesztdse sorän

figyelembe kell venni az ällamhäztartäsi külsö ellenörzdst, a kormänyzati szintti

ellenörzdst vögzö szervek 6s belsö ellenörzdst vögzök ältal megfogalmazott

aj änläsokat 6s .i avaslatokat.

19. l. I Kontrollkörnyezet

A föigazgatö köte I e s o lyan kontro I lkör ny ezetet ki al akitani, am e I yb en


31

A föigazgatö köteles olyan szabiiyzatokat kiadni, folyamatokat kialakftani 6s

müködtetni a kutatöközponton belüI, amelyek biztositjäk a rendelkezösre ällö

forräsok szabälyszerü, szabäryozott, gazdasägos, hatdkony 6s eredmenyes

felhasznäläsät. A föigazgatl köteles elkösziteni 6s rendszeresen aktualizäiru a

kutatöközponi ellenörzdsi nyomvonalät, amely a kutatökö zpont müköd6si

folyamatainak szöveges, täbläzatokkal vagy folyamatäbrakkäl szemldltetett

leiräsa, amely tartalmazza különösen a felelössögi ds informäciös szinteket 6s

kapcsolatokat, iranyitäsi ös ellenörzösi folyamatokat, lehetövd töve azok

nyomon követdsdt 6s utölagos ellenörzdsdt. A foigazgatö köteles szabälyozni a

szabälytalansägok kezeldsdnek eljäräsrendjöt, amely a jelen szibälyzat

mellökletdt köpezi.

19.1.2 Kockdzatkezelös

A föigazgatl köteles a kockilzati t6nyezök figyelembevdtelövel

kockäzatelemzöst v6gezni ös kockäzatkezeldsi rendszert müködtetni. A

kockazatelemzösoriin fel kell mdmi 6s meg kell ällapitani a kutatöközpont

tevökenysdgöben, gazdäikodäsäban rejlö kockazatokat, valamint meg kell

hatätozni az egyes kockäzatokkal kapcsolatos szüksöges intdzkedöseket, azok

teljesitdsönek folyamatos nyomon követdsdnek mödjät. A kockiäzatkezelös

keretdben meg kell hatäronnaz egyes kockazatokkal kapcsolatos intözkedöseket

ös megtdtelfü mödjät. A kutatöközpontmüködösdben rejlö kockäzatos területek

kivälasztäsät az älIamhänartasört felelös miniszter ältal kiadott, kötelezö erövel

nem rendelkezö mödszertani ütmutatö sesiti.

I 9. 1. 3 Ko ntro I ltevö kenys dge k

A föigazgatl köteles a kutatöközponton belül kontrolltevökenysdgeket

kialakitani, melyek biztositjäk a kockäzatok kezeldsöt, hozzäjärulnak a

szetvezet cöljainak eldrdsöhez. A kontrolltevdkenysög r6szek6nt minden

tevökenysdgre vonatkozlan biztositani kell a folyamatba 6pitett, e|özetes,

utölagos ös vezetöi ellenörz6st (FEUVE), különösen az aläbbiak

vonatkozäsäban:

a)

b)

a pdnzügyi döntösek dokumentumainak elkdszitöse (ideörtve a

költsögvetdsi tervezds, a kötelezettsdgvällaläsok, a szerzödösek, a

kifizetdsek, a tämogatäsokkal valö elszämoläs, a szabitlTialansäg miatti

visszafizettetösek dokumentumait is),

a p önzigy i kihatäsü döntd sek cö I szerüsö g i, gazdasägo ss ägi, hatdkonysägi

6s eredmönyessögi szempontü megalapozottsäga,


32

c) a költsdgvetösi gazdälkodäs sorän az elözetes ös utölagos pönzügyi

ellenörzds, a pönzügyi döntdsek szabälyszeräsdgi szemp*tUOi tört6nö

jövähagyäsa, illetve pdnzügyi ellenjegyz6se,

d) a gazdasägi esemdnyek elszämoläsa (a hatälyos jogszabälyoknak

megfelelö könyvvezetös 6s beszämoläs) kontrollj a.

A föigazgatö köteles a kutatöközpont belsö szabälyzataiban - a felelössdgi

körök meghatärozäsäval - legaläbb az aläbbiakat szabälyozni:

19.1.4 Informdciö ös kommunikdciö

A föigazgatö köteles olyan rendszereket kialakitani ös müködtetni, melyek

biztositjäk, hogy a megfelelö informäciök a megfelelö idöben eljutnak az

il letökes szew ezeti egys6 ghez, i I I etve közalkalma zotthoz.

Az informäciös rendszerek keretdben a beszämolasi rendszereket ügy kell

müködtetni, hogy azok hatdkonyak, megbizhatdak 6s pontosak legyenek, a

beszämoläsi szintek, hatriridök ös mödok vilägosan meg legyenek hatarözva.

19.1.5 Monitoring

A föigazgatö köteles kialakitani a kutatöközpont tevökenysögönek, a c6lok

megvalösitasänak nyomon követösdt biZositö rendszert, amely az operativ

tevökenys6gek keret6ben megvalösulö folyamatos ös eseti nyomon

követdsböI, valamint az operativ tevdkenysdgektöl ftiggetlenül müködö belsö

ellenörzdsböl äll.

19.1.6. A bels6 ellenörzös

A belsö ellenörzds a kutatdközpont operatfv tevdkenysögeire 6s gazdälkodäsära

iränyul, mely ellenörzöst elözetes kock(natelemzös alapjän a meghatarozott

stratögiai ellenörzdsi tervnek megfelelöen elkösziteff dves ellenörzösi terv

elöf räsai alapj tn kell vdgezni.

A belsö ellenörzös feladatköre magäban foglalja a kutatdközpontban folyö

valamint a

A kutatdközpont föigazgatlja köteles biztositani a belsö ellenörzös

funkcionäli s füg getlensö göt, különö sen az aläbbiak tekintetöben :

a) az 6ves ellenörzdsi terv kidolgozäsa, kockazatelemzösi mödszerek

alapjands soronkivüli ellenörzdsekfigyelembevdteldvel;


33

b)

c)

d)

e)

19.1.7. A

az ellenörzdsi program elköszitdse 6s vögrehajtäsa;

az ellenörzdsi mödszerek kivälas zt6sa;

következtetösek ds ajänläsok kidolgozäsa, ellenörzösi jelentös

elkdszftöse;

a belsö ellenör bizonyossägot ad6 ellenörzösi 6s a nemzetközi,valamint

az ällamhäztartäsört felelös miniszter ältal közzötett belsö ellenörzdsi

standardokkal összhangban lövö tanäcsadäsi tevökenysögen kivül mäs

tevökenysög vdgrehajt äsäbanem vonhatö be.

vezetdk e lle nfirzösi tevö kenys ögö ne k fo r mtii

a minösdgbiztositäsi rendszer elj äräsainak alkalmazäsa;

a szew ezeti informäciök folyamato s 6rtöke I ö se ;

a beosztottak beszämoltatäsa, a munka vdgzdsönek - sztiksdg szerint

helyszini - ellenörzdse;

azIT ös bizottsägok örtekezletei;

a kiadmänyozäsi jogkör gyakorläsa.

I 9. 1. 8 A tevökenys ögi fo ly amatb a öpitett e llenfirzös fo rmtii

F a munkafolyamatba dpitett ellenörzds;

D az ügyviteli folyamatba 6pftett ellenörzds.

20. Belsö iränyftäs, szabälyzatok

A kutatöközpont tevdkenysdgöt jogszabälyok, iranyitl szervi rendelkezdsek, a jelen

szabälyzat, a kutatdközpont belsö szabälyzatai ös föigazgatöi rendelkezdsek (utasitäsok)

szabälyozzäk' A kutatöközpont föigazgatöjänak kötelezettsöge az egyes szervezeti

egysdgek ügyrendjdnek kiadäsa 6s azok naprak6szs6g6nek biztosftäsa.

20.1.1 Jelen szabdlyzat mellökletöt köpezik a ffiigazgatö tiltal kiadott szon

szabdlyoztisok, amelyeket jogszabdly a szervezeti ös müködösi szabtilyzatok

mellökletekönt rendel kiadni, igy különösen:

ös utalvänyozäs rendje (4. szämü mell6klet)

20.1.2 Aföigazgatö dltal jogszabdlyi rendelkezös alapjdn, jelen szabtülyzattal

ö s s zlt an g b an kiadott/kiad h atö tov d b b i a lapv etö s zab dly o ztis o k :

követelmönyrendszer


34

) Pönzkezelösi szabäiyzat

F A Gazd asägi lgazgatösäg ügyrendje

követelmönyrendszer

F Iratkezelösi szabälyzat

ko ckäzatkezeld si szab äiy zat

Fentieken tül kiadhatö szabdlyzato k:

elszämoläsäval kapcsolatos k6rdösek,

kdrddsei,

szabälyai,

20.1.3 Aföigazgatö dltal megköthetö, a jelen szabdlyzat mellökletöt nem köpez6,

megdllapodris o k ös s aabdlyzato k fels oro lds a

A föigazgatl a kollektiv szerzödöst a reprezentativ szakszervezettel, a

közalkalmazotti szabälyzatot a közalkalmazotti tanäccsal köti meg.

V. FEJEZET

A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos rendelkez6sek

21. Az alapvetö 6s egy6b munkältatöi jogok gyakorläsänak rendje

Az alapvetö ös egydb munkältatöi jogok gyakorläsänak rendjöt jelen szabälyzat 3. sztimü

m e I I ö k I e t e tartalmazza.


35

22. Közalkalmazottij ogviszonnyar kapcsolatos követelm6nyek

2 2. 1 Foglalkoztatdsi követelmönyek

A tudomänyos munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak esetdben a Kjt. V. 6s

a kutatöközponti követelmönyrendszerben az adott munkakörre elöirt

követelmdnyek az iränyadök. Nem tudomänyos munkakörben foglalkoztatott

közalkalmazottak tekintetöben a Kjt. V. melldklete szerinti meghatärozäsokat 6s a

kutatdközponti sajätossägoknak megfelelö követelmönyeket kell igyelembe venni.

A gazdasägi igazgatlnak a felsöoktatäsban szerzett pönzügyi -szäÄviteli szakiränyü

vögzettsdggel, vagy a felsöoktatäsban szerzett egydb vdgzettsöggel, ös emellltt

legaläbb ällamhäztartäsi mdrlegkdpes könyvelöi kepesitdssel kelfiendelkeznie. A

gazdasägi igazgatlnak a könyvviteli szolgältatäs kör6be tartozl feladatok ellätäsa

tekintetdben szerepelnie kell a szämvitelröl szö16 2000. övi C. törvöny vonatkozö

rendelkezds6ben meghatarozott nyilväntartäsok valamelyikdben, toväbbä

rendelkeznie k9l.l a tevökenysög ellätäsära j ogositö engeddllyel (igazolvännyal).

Az örvönyesitdsi feladatokat ellätö szemölynek, valamint a pdnÄgyi ellenjegyz6sre

feljogosftott szemdlynek a felsöoktatäsban szerzett pinzugyi-szäviteti

vdgzettsöggel, vagy legaläbb közdpfokü iskolai vögzettsöggel es emefitt p6nzügyiszämviteli

kdpesitdssel kell rendelkeznie.

22.2 vagyonnyilatkozat-tdteli kötelezettsöggel betölthetö munkakörök

Az egyes vagyonnyilatkozat-töteli kötelezettsdgekröl sz6l6 2007. dvi CLII. törvöny

szerint vagyonnyilatkozatra kötelezett minden olyan közalkalmazott, aki a

kutatöközpont költsögvetösöben szereplö valamely költsögvetdsi vagy egy6b

pdnzeszközök felett rendelkezik, azok felhasznäläsäval valö elszämoltatäsäört

felelös, avagy e pönzeszközök tekintetdben döntösre vagy ellenörzdsre jogosult,

toväbbä valamely közbeszerzösi eljäräsban rendelkezik dönt6si ;oggäf . A

vagyonnyilatkozat-töteli kötelezettsdg kiterjed mindazokra, akik a jelen-szabälyzat

hatälybaldpdsdnek napjän ahatälya alätartoznak. Ha a közalkalmazottijogviszony

ldtrejöttdre, a magasabb vezetö, illetve vezetö megbizits adäsära k6söbb kerul sor, ä

vagyonnyilatkozat-töteli kötelezettsdgnek az alkalmazäst megelözöen kell eleget

tenni.

A kutatöközpontban vagyonnyil atkozat-tötelre kötelezett:

P tudomänyos intözet igazgatbk

22. 3 A közal kalmazottak kal sze mb e n tdmasztott tiltaldnos követe Imöny e k

A kutatöközpont val amennyi közalkalm azottj a köteles :

tudäsa szerint 6s kifogästalan magatartässal megörizni;


36

szabälyoknak megfelelö magatartäst tanüsitani;

ismereteinek alkalmazäsäval a legjobb tudäsa szerint eljarni, ös ezzel

bizto sitani a r äbizott feladatok sikerdt 6 s eredmdnye s s ö g6t ;

A kutatöközpont tudomilnyos besoroläsü közalkalm azottaikötelesek különösen:

toväbbi etikai szabäly ozäsok elväräsainak me gfel e lön tevdkenytedni ;

osztälyaival 6s mäs akadömiai kutatöintözetekkel, kutatöközpontokkal

fenntartott kapcsolatokat erösiteni.

2 2. 4 A fe ladato k telj esltösövel öss zefiggf köteles s ö ge k

A kutatöközpont közalkalmazottai kötelesek megismerni ös a munkav6gz6s sorän

betartani a munkäjukkal kapcsolatos jogszabälyok, iränyitö szervi rendlelkez6sek,

belsö szabälyzatok ös utasitäsok elöfräsait.

A kutatöközpont közalkalmazottai felelösek a kutatöközpont hasznälatäba adott

akaddmiai (ingatlan 6s ingö) vagyon vödelmödrt, megöväsädrt, a feladatok

vögzösöhez rendelkezösre bocsätott eszközök szakszerü kezel6sö6rt, rendeltetdsszerü

hasznälatäört, azok b i zto n s ägo s me g ö rzö s ö ö rt.

Valamennyi közalkalmazott felel a - munkäja sorän 6s egydb mödon - tudomäsära

jutott üzleti titok megörz6s66rt. Az üzleti titoka alapvetöen a polgäri

Törvönykönyvröl szölö 1959. 6vi IV. törvönyben, mig közbeszerzdsi ügyben a Kbt.-

ben meghatärozotr fogalmat kell alkalmazni. A kutatdközpont közalkalmazottja

bärmely szerv elött a tudomäsära jutott üzleti titkot köpezö informäciöval

kapcsolatban csak akkor tanüskodhat, bärmely szervnek csak akkor tehet

nyilatkozatot, adhat szakdrtöi völemdnyt, ha a kutatöközpont igazgatlja a titoktartäs

kötelezettsdge alöl felmentette, illetve ha arrajogszabäly, bfrösäg vagy mäs hatösäg

kötelezi.

A közalkalmazottak jogälläsärdl sz6l6 1992. övi XXXIIL Törvdnynek a Magyar

Tudomänyos Akadömia iränyftäsa alä tartozö költsögvetdsi szervekndl, illetve mäs

kutatö- 6s kutatäst kiegöszitö intdzeteknöl tortönö vdgrehajtäs ä16l sz6l6 8412011. (V.

26.) Korm. rendelet 8. $-a alapjäntudomänyos kutatöi munkakörben a munkahelyen

töltendö idö tartama heti öt nap, amely alol a föigazgatl indokolt esetben iräsban,

hatärozott idötartamra felmentdst adhat.

A közalkalmazott nem ldtesithet munkavögzösre iränyuld toväbbi jogviszonyt, ha az

közalkalmazotti jogviszonyäval összeförhetetlen. Az összeförhetetlensög egyes

eseteit a Kjt. vonatkozö rendelkezdsei tartalmazzäk Ha a közalkalmazott

munkaideje a közalkalmazottijogviszonyban 6s a munkavögzösre iränyuld toväbbi

jogviszonyban - röszben vagy egdszben - azonos idötartamra esik, a munkavögzösre

iränyulö toväbbi jogviszony csak a föigazgatö elözetes iräsbeli hozzäjfruläsäwal


37

lötesithetö. A hozzätjäruläs megtagadäsäval szemben munkaügyi jogvita nem

kezdemdnyezhetö.

A közalkalmazott munkaideidt nem drintö toväbbi munkavögzdsre iränyulö

jogviszony l6tesitösdt - a tudomänyos, oktatöi, müvöszeti, lektäri, szerkesztöi,

valamint jogi oltalom alä esö szellemi tevdkenysög, toväbbä a közördekü önköntes

tevdkenysög kivöteldvel - köteles a munkältatönak elözetesen fräsban bejelenteni,

amely összeferhetetlensdg esetön a toväbbi jogviszony ldtesitdsdt megtiltja. A

munkavögzöse iränyulö toväbbi jogviszony ldtesitösöt megtiltö intözkedös ellen

munkaügyi j ogvita kezdemdny ezhetö.

Összefdrhetetlens6g esetdn a Kjt. vonatkozö rendelkezösdben foglalt szabälyokat

kell alkalmazni.

Minden közalkalmazott jogosult ds köteles felhivni az illetökes vezetö figyelmöt, ha

valamely belsö utasitäst helytelennek, illetve kärosnak tart, de ez ä hatälyos

vonatkozö utasitäsok vögrehajtäsa al6l nem mentesit. Minden vezetö megbizäisal

rendelkezö közalkalmazott felelös az iränyitftsa alä rlrtoz1 szervezet mükrid6sö6rt, a

kutatäsi tervekben, belsö szabälyzatokban vagy igazgatöi utasitäsokban a szewezeti

egysdg röszöre meghatärozott feladatok vdgrehajtäsäört, az iränyitätsört 6s

ellenörz6sdrt. Minden vezetö megbizässal rendelkezö közalkalmazott kötelessdge a

munkafegyelem betartäsa 6s betartatäsa, a munkavögzös folyamatos, rendszeres

ellenörzöse. Mulasztäsok, vdtsögek esetdn - azok sülyätdl 6s gyakoris ägät6l ftiggöen

- jogosult, illetve köteles a röszöre meghatärozott keretek között u f"t"to5"gt.

vonäsi jogkört gyakorolni, illetve fegyelmi eljäräst kezdemdnyezni az alapvätö

munkältatöi j ogokat gyakorlö v ezetönöI.

2 2. 5. A tado mdnyos p ti Iy dzato kkal kapcs o lutos re ndelkezös e k

A kutatdközpont tudomänyos munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottai a

tudomänyos intdzetigazgatlval egyeztetve , a föigazgatö jövähagyäsa utän pälyäzatot

nyüjthatnak be kutatäsi tdmakörükhöz kapcsolödöan. A tudomänyos intözetigazgat1

a föigazgatlval egyeztetve nyüjthatja be pälyazatät. A kutatökctzpont

föigazgatljänakpälylzata esetdn a kutatöközpont k6pviselöje aföigazgatö-helyettes.

Több intözet együttmüködösöben nyertes pälyäzat Iömavezetöje szemölyönek

kivälasztäsät a vällalt feladatok aränyäban hatärozzilk meg. A pälyäzati bevdtelek

elosztäsäröl a föigazgatö rendelkezik, a pälyäzatban örintett igazgatlkjavaslatära is

figyelemmel.

A pälyäzati elöiräsokra figyelemmel, a pälyäzati feladatokra külsö szervek ös

szemölyek vehetök igönybe, akkor ha:

päly äzati töma a kutatö központ kutatäsi profi lj äba ille szkedik;

megfelelö sajätos szakmai adottsägokkal, kdpessögekkel rendelkezö szemölyt

a kutatöközpont nem foglalkoztat.

A külsö szemdlyek szakmai tevdkenysdgöre 6s felügyeletdre a kutatöközponti

közalkalmazottal


38

meghatärozottak iränyadök. A pälyäzatokon foglalkoztatottakkal törtdnö

szerzödöskötdsre vagy közalkalmazotti jogviszony ldtesitösöre egyebekben a jelen

szabäiyzatban 6s mellökleteiben a szerzöddskötösre ös közalkalmazotti jogviszony

löte sitd sdre ältaläno san r ö gzitett szabälyok iränyadök.

A kutatöközpont, vagy a tudomänyos intözet nevdben beadott 6s elnyert, hazai vagy

nemzetközi pälyäzatokat a kutatöközponthoz kell telepiteni. A kutatdközpont ältal

felügyelt minden pälyäzattal kapcsolatban drvönyesiteni kell a kutatöközponti

minösdgbiztositäsi szabälyokat. A pälyäzatok benyüjtäsäthoz a pälyäzati csoport

nyüjt segitsöget. A beadott pälyazat egy pdldänyät a pälyäzati referens röszöre

minden ördekelt köteles leadni. A pdnzügyi rösz elköszftösöben a projekt vezetö

iränymutatäsa alapjän a vonatkozl jogszabälyok figyelembe vöteldvel a Pönzijgyi-

S zämviteli- 6 s Humänpo I itikai O sztäly ügy intözöi nyüj tanak se gitsd get.

A nyertes pälyäzatokrll a pälyäzati ügyintözö nyilväntartäst vezet. Minden nyertes

päIyäzat szerzödösdt ös pönzügyi tervdt egy eredeti pdldänyban a Pdnzügyi-

Szämviteli- 6s Humänpolitikai Osztälyra le kell adni, hogy a könyveldsi rendszerben

a szerzödösben vällalt elkülönftett pönzügyi nyilväntartäst kialakitsa ös folyamatos

vezetösdröl gondoskodni tudjon. A projektvezetö szemöly felelössdgvällaläsi

nyilatkozatot ir alä, amelyben rögzitösre kerül, hogy a szakmai feladatok ellätasät -

összhangban a pönzügyi teljesitössel - folyamatosan figyelemmel kis6ri ös

negyeddvente a pönzügyi teljesit6st apälyäzati ügyint6zövel egyezteti. Ez az eljäräsi

rend alkalmazandl a K+F pälyä.zatokrrais.

A pälyäzati elszämoläsokhoz az aläbbi dokumentäcidra van szüksdg, amelynek

elköszitdsöröl a projekt vezetöje, illetve az ältala kijelölt szemöly köteles

gondoskodni ös azt aPönzigyi- Szämviteli- ös Humänpolitikai Osztälyon apälyäzati

nyilvantartäsba leadni.

l.) Szemdlyi jellegü kifizetösek:

a) A kinevezösi okmänyt ös a munkaköri leiräst ki kell eg6sziteni az

aläbbiakkal: a projekt azonositö szäma, amelyben röszt vesz a

közalkalmazott. Valamint, röviden le kell imi milyen feladatot lät el a

rösztvevö szemdly a projektben.

b) Jelenldti iv mellökletdt köpezi egy teljesitösigazoläs, amelyben egyörtelmüen

a projekt azonositd szäm feltüntetöse alapjän meg kell hatärozni, hogy mely

közalkalmazott häny 6rät dolgozik az adott projekten, illetve a

munkaidej6nek häny szäzalökät töltötte el az adott kutatäsra. Ezt a

dokumentumot a tdmavezetöje igazolja le 6s a jelenldti iwel együtt havonta a

Pdnzügyi- Szämviteli- ös Humänpolitikai Osztälyra kell leadni.

c) Belföldi kiküldetds, külsö munkavögzds, külsö kisdrlet esetön ki kell tölteni a

kiküldetösi rendelvdnyt, amelynek egydrtelmüen tafialmaznia kell, hogy

melyik pälyäzati projektre törtdnt a munkavdgzös. Amennyiben gdpkocsi

igdnybevötelöre is szüksög van a menetlevölen is fel kell tüntetni a projekt

azonositd szämot.

Külföldi kiküldetds, konferenciän törtdnö rdszvdtel eset6n az itijelentds is a

pälyäzati elszämoläs rösze. Az uti jelentösben utalni kell a pälyä.z;ati szäm

feltüntetdsöveI arra, hogy a konferencia hogyan kapcsolödik az adott kutatäsi


39

feladathoz, ös mint forräst az utazäsi költsögek fedezetöhez megkell jelölni

az adott projektet.

2.) Dologi költsögek:

a) A szämlfun fel kell tüntetni, hogy melyik azonosit 6 szämu pälyäzatra került

felhasznäläsra az adott kdszlet. Amennyiben több palyazutho, is kerül

felhasznäläsra valamilyen anyag, cölszerü külön szämlitk6mi.

b) Külsö megbizäs, külsö kisdrlet, szolgältatds igdnybevötele eset6n

megrendelölapon fel kell tüntetni, hogy meiyik azonositö szämü pälyäzatra

konkrdtan milyen megrendelds tortdnik. A szolgältatäsröl szerzöd6st kell

kötni. Amennyiben a teljesitös megtörtönik, a szimlän a teljesit6st igazolni

szüksd ge s a p dly änati azono sit6 szäm feltüntetd sövel.

3.) Tärgyi eszközbeszerzds:

a) A megrendelölapon fel kell tüntetni, hogy melyik azonositöszämü pälyäzatra

kell az eszköztbeszerezni.

b) Amennyiben szüksdges (összeghatärtöl fiiggöen) a közbeszerzdsieljäräs

lefolytatäsa ügydben az Müszaki-, üzemeltetdsi ös Ellätäsi Osztäly

vezetöjövel elözetesen egyeztetni szüksdges.

c) Szerzödös a szällitlvaI.

d) A teljesitös igazoläsa a szämlän az adott pälyäzati szäm feltüntetdsövel

törtdnik.

Az üzembe helyezösi eljäräsröl a Müszaki-, Üzemeltetösi ös Ellätäsi osztäly

vezetöje köteles gondoskodni. Az eljäräs dokumentäci6jät (megrendeld,

közbeszerzösi eljäräs bizonylatai, szerzödösek üzembe helyezösi jegyzöirinyv) a

tärgyi eszközöket nyilväntartd közalkalmazott röszöre kell ätadni-, iLi * eszköz

aktiväläsärdl gondoskodik.

2 2. 6 Köazereplös, nyilatkozat töme gtdj ö koztatö s zervek rös zö re

A tömegtäjdkoztatl szervek munkatärsainak tevökenysögöt a kutatdközpont

közalkalmazottainak az aläbbi szabälyok betartäsa mellett kell elösegiteniük.

A televiziö, a rädi6, az irott ös az elektronikus sajtö kdpviselöinek adott

mindennemü felvilägositäs nyilatkozatnak minösüI. A felvilägositäs, nyilatkozattötel

esetdn be kell tartani a következö elöiräsokat:

föigazgatl vagy az ältala esetenkdnt felhatalmazott közalkalmazott jogosult;

tudomänyos munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott jogosult

nyilatkozni;

ismertetösört a nyilatkozö felel;

titoktartäsra vonatkozd rendelkez6sekre, valamint a kutatöközpont j6

hirnevdre 6s ördekeire;


40

amelynek idö elötti nyifvanossägra hozatala a kutatöközpont

tevdkenysdgdben zavatt, anyagi uugy

"k,itcsi

kärt okozna, toväbbä olyan

kdrdösekröI, amelyeknd.l adöntZs n.ü u nyllatkozattevö hatäskördbe tartozik;

kutatöközpont szellemi altotäsokhoz,kapcsolödö -i|og)|rreset, vagy

jogvödelmöt (különös tekintettel az üjdonsägrontäsra 7, u, elsöbbs6gi

elönyökre), Yagy a kutatöközpont szelleÄi termkekkel törtdnö rendelkezdsi

j o gät csorb ithatl a, korlätozhatj a.

23. A munkav6gz6s, a munkakapcsolat 6s a munkaköri lefräsok

23.1 A munkavögzös ös a munkakapcsorat drtardnos szabdryai

A kutatöközpont közalkalmazottainak jogälläsät, feladatait 6s az ehhez kapcsolödö

hatäskört, döntdsi jogkört ös felelössölet a munkaköri leiräs taftalmazza.

feladatkör

A

azon feladatok összessdge, amelyet az adott munkakört betöltö

közalkalmazottnak el kell lätnia. A hatiskör a szemölyi ds anyagi eröforräsok feletti

rendelkezösi jog a feladatok vdgrehajtäsa ördekdben.

23.2 A munkaköri refrdsokksr kapcsoratos erjdrdsi szabdryok

Aföigazgatö munkaköri leiräsät aziränyitl szerv vezetöje adja ki.

A föigazgatö. hatärozza meg a föigazgatö-helyettes, a gazdasägi igazgat1, a

tudomänyos intdzetigazgatlk, az iranyitäsa alä rendelt tuaoma,riyos osztälyok

vezetöi, a tudomänyos titkär 6s - a tudomänyo s intözetigazgatdk bevonäsäval - a

tudomänyos_ munkakörben foglalkoztatott kozilkalmazottak munkakciri feladatait. A

föigazgatl hatätozza meg a belsö ellenörzdsi feladatokat ellätö közalkalmazott

munkaköri feladatät, _

figyelembe vöve a költsögvetösi szervek belsö

kontrollrendszeröröl ös a belsö ellenörzdsröl sz6lö jogszabäly, valamint a belsö

ellenörzdsi közikönyv elöiräsait. A Gazdas ägi lgazgatdsäg kozalkalmazottainak

munkaköri fel adatait a gazdasägi i gazgatl hatär o zza me g.

Valamennyi munkaköri leiräsnak tartalmazni kell :

megjelöl6sdt;

megnevez6sdt;

közalkalmazotti jogviszonyban, munkaköri kötelezettsögk6nt alkotott

tudomänyos müre, a szoftverek 6s a know-how-k v6delÄ6r., illetve a

szol gälati talälmäny vö de I m6re ;


41.

kö zal kal ma zott aläir äs6t,

A munkaköri leiräst härom pdldänyban kell elkdsziteni. Az eredeti p6ldäny a

közalkalmazottö, egy-egy mäsolati pöldänyt a közvetlen felettesndl, illetve a

munkaügyi nyilväntartäsban kell elhelyezni. A munkaköri leiräst aközalkalmazott

munkäba l6pdsöt, illetve mäs munkakörbe soroläsät követöen haladöktalanul ki kell

adni, az a kiadäsra kötelezett 6s a közalkalmazott aläiräsäval l6p hatälyb a. Ha a

munkaköri leiräs kiadäsära kötelezett nem az alapvetö munkältatdilogokat gyakorlö

vezetö, a munkaköri leiräs örvönyessdgöhez a munkältatöi jogokaigyakorlö vezetö

aläiräsa is szüksdges.

24. A közalkalm azottak telj esitm6ny6nek 6rt6kel6se

A tudomänyos munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak munkäjänak öves

6rtdkel6sdt atärgyövet követö 6v januär-februäri beszämoläsi idöszakäban a iudomiinyos

intözetigazgatök ös a föigazgatö-helyettes vdgzik, ös a föigazgatö hagyja jövä az MTA

ütmutatäsai, valamint a ,,Tudomänyos munkakörben foglalkoztatäüuttu vonatkozö

követelmönyrendszer" fi gyelembe vdtelövel.

A tudomänyos intözetigazgatlk munkäjänak örtökeldsöre a föigazgatö jogosult, szintön a

januär-februäri beszämoläsi idöszakban. A föigazgatö-helyettes ;""käät a föigazgat1

6rt6keli. Az ört6kelös cdlja arurak megällapitäsa, hogy az egyes kozalkalmazottutl, u,

egyes tudomänyos intözetigazgatlk ös osztälyvezetök 6s/vagy t6macsoport vezetök 6s

tudomänyos osztälyok az 6ves munkatervükben elöirt (vagy azon felül 6v közben

felmerült) feladataikat teljesitettdk-e. A tudomänyos munkakörben foglalkoztatott

közalkalmazottaknak, a tudomänyos intdzeteknek 6s a kutat6kö zpont eg6szönek a

tudomänyos teljesitmönydröl a naptäri 6v februär 20-ig megtaft;tt kutätök


42

vögleges betöltöse nem indokolt, a munka vdgz6sövel ideiglenesen mäs

közalkalmazottat lehet megbizni, vagy az akadälyoztatäs idötartamäla - hatfuozott

idöre - üj közalkalmazottat lehet felvenni.

A pönztilrosi munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat csak a gazdasägi

ügyintözöi besoroläsü könyvelö helyettesftheti, az ätadäst-ätv,ötelt mindig iräsba kell

fo glalni, a kutatöközpont pdnzkezelösi szabäiy zata szerint.

25.2 A munkskör vögleges dtaddsu-titvötele törtönhet

Ätadäs-ätv öteli jegyzökönyvet kell kdszit eni a föigazgatö-helyettes, a tudomiinyos

intözetigazgatök ös az osztälyvezetök munkakördn.k ätudär-ätvdtelekor. Ezen tül a

föigazgatl rendelkezik arröI, hogy mely munkakörök dtadäs-iltvötel6nöl kell

jegyzökönyvet kdszfteni. Az äiadäs-ätvöteli eljäräst a föigazgatö, illetve az 1ltala

kij elölt szemdly j elenl6t6ben kell lefolvtatni.

rüröNös nnsz

I. FEJEZET

A kutatdközpont vezetöinek feladat- 6s hatäsköre

26. Aföigazgatöt

26.1. Jogdlldsa

S ze rvezeti egts öget vezetö közulkalmazottak feladat- ös h atds köre

A föigazgat1t az MTA tv.-ben foglaltak szerint az Eurlpai Uniö ajänläsainak

megfelelö pälyäzati eljäräs alapjfun az MTA elnöke nevezi ki, bizza meg, illetve

menti fel, vonja vissza megbizäsät A megbizäs a vonatkozö jogszabälyokban

meghatärozott idöre szöI. A föigazgatl közalkalmazotti 3Ägvisronytan a

kutatöközponttal äll, felette az alapvetö ös egydb munkältatöi jogokat az MTA

elnöke ös fötitkara gyakorolja, az MTA elnökdnek vonatkozö hatärozatäban

foglaltak szerint. Az MTA Alapszabälya szerint az AKT a föigazgatoi pälyäzat

elbitiläsäta lötrehozott 5 fos eseti bizottsäga javaslata elkdszit6se sorän a

kutatöközpont tudomänyos munkakörbe sorolt közalkalmazottainak v6lem6ny6t is

kikörheti. A föigazgatö, mint a költsdgvetösi szerv vezetöje a kutatököLpont

ügyeiben a vonatkozö jogszabälyok ös az iränyitl szerv rendelkezdseinekeietei

között önällöan ds egydni felelössdggel dönt.

A f öi gazgatö s aj ät hatäskö rbe n az aläbbi j o gkö rö ket gyak o ro lj a :


43

kiadmänyozäsi jog...mindazon ügye5b:} amelyeket jogszab*ry.

szabälyzat jelen

vagv külön rendelkez.ls' alapjän ;;i;;äi

val

a

amel y

kutatöközpont

közalkalma zottj ähoz;

".-

6rintö elvi, tudomänvpolitikai

##::Jr*ltatöközpontot

ds tudomänyos

kutat6közponJ

,dcint69.a ältal hasznärt(turajdonolt) vagyon

kutatdközponti

vonatkozasäban;

röszvdtel välraräsa ti"-"tt kutaiäsi ätuautot

a kutatöközponti

uurr;

kutatdi közöss6g fej lesztdsiränyänak

a kutatöközpont

meghatärozäsa;

humänpolitikai ä,rnu3 arrut o aÄy itxa-,-

gyakorläsa

a Lunkältatöi j

(ld.

o gok

a J. sztimü mellökletet)i

j avaslattdtel a kutatökö zp onti munkatirsak kitüntetö söre

a kutatöközpont

;

hazai 6s külfttldi kapcsolatainak iränyitäsa;

a kutatöközpont terveinek vögleg", kiulukitäru;

minösitett iratok kezeldse;

kiadvänyok felelös szerkesztöi teendöinek ellätäsa.

A föigazgatd iränyitäsi jogköre kiterjed a kutatökö zpont müködösdnek egöszöre.

Ennek gyakorläsäta a föigazgatl e[yedi rendelkezdseket, utasitäsokat adhat

utasitäsok

ki.

kiadäsära akkor kenil sor,-ir a azt jogszabäly, iränyitl szervi rendelkezös

elöfrja, illetve kutatöközponti drdekböl a "folgazgatl azt szüksögesnek itöli.

föigazgatö

A

pdnzügyi, gazd,asägi kötelezettsegväti;si, utalvänyozäsi ös teljesit6s

igazoläsi jogköröt a 4. szdmü meilöklet tarhlÄazza.

26.2 Feladat- ös hatdsköre, a hattiskörök gyokorrdsdnak möclja:

Agrärtudomänyi Osztälyäval, az ositälyhoz tartozb tudomänyterületi

bizottsägokkal, az MTA Titkärsägänak föositäl yaival;

az AKT-val;

tudomänyos koncepciöjänak, beszämolöinak elököszitöse, ellenörz6se,

j6vähagy6sa, felterjesztdse az MTA Titkärsägänak Kutatöintözeti

Föosztälyäthoz;

tevökenysöghez igazodö felosztäsa, az intözet szervezeti egysdgek vezetöi

j avaslatänak fi gyelembevöteldvel ;

a tanäcsadö testületek tagjainak felkdrdse 6s visszahfväsa;

a szervezeti egysdgek (tudomänyos osztälyok ds nem tudomänyos egysdgek)

müködösdnek ko ordin äIäsa azok v ezetöi tft1 än;

a kutatÖközponti közalkalmazottak szakmai fejlödöse feltöteleinek

biztosftäsa;

vdlemönydnek meghall gatäsäval ;


44

a kutatöközpont szervezeti ds müköddsi szabälyzatätnak az IT v6lem6ny6nek

kikdrösövel t


45

rendelkezds feladatkördbe utal.

26. 3 Helyettesttösönek renclj e

A föigazgatöt tävollöte, illetve akadälyoztatäsa esetdn, ha a föigazgat1 vagy a

fejezetet iränyitö szel vezetöje mäskdnt nem rendelkezik, ältalä]ros"jelleggel a

föigazgatl-helyettes helyettesiti. A föigazgatöt - annak külön iräsbeli rendelkezdse

szerint tudomänyos kdrdösben a szakterületileg illetdkes tudomänyos

intlzetigazgat6 is helyettesitheti.

26.4 Felelössäge

A föigazgatö erkölcsileg, fegyelmileg 6s anyagilag felel a jelen pontban emlitett

kötelezettsdgei teljesitösöört, igy különösen:

I

a kutatöközpont tudomänyos cdlkiiüzdseinek a meghatirozäsäört;

kialakitäsä6rt;

6s hatdkony müködtetös66rt, a

belsö ellenörzösi feladatäkat ellät6 közalkalmazott funkcionälis

ftig getlensö gdnek bizto sit6säört;

közalkalmazottak munkäjänak megfelelö

iräny itäsäört 6s ellenö rzösöört:

ellenörzösö6rt;

szabäIyzatainak, toväbbä a kutatöközpont müköddsöt segitö egyöb

szabälyzatoknak ös rendelkezöseknek a naprak6szsög66rt;

b etartäsilört 6s betartatäsäört.

26. 5 Ellenürzdsi kötelezettsöge

A föigazgatl kötelezettsöge a kutatöközpont egösze müköddsönek folyamatos

ellenörzdse, ennek köröben együttesen kell vizsgälnia a kutatöközpont tudomänyos

ös gazdasägi tev6kenysdg6t. A föigazgatl ellenörzösi funkciöjät az aläbbiak szerint

gyakorolja:

täjdkozödässal;


46

közalkalma zottak rendszeres beszämoltatäsäval :

26'6 Aföigazgatö a közulkalmuzottak közössögövel törtön6 együttmüköddse sordn

ältal biztositott jogainak gyakorläsähozszüksöges intözmönyi feltdteleit.

27 . F öigazeatö-helyettes

27.1. Jogdlldsa

A fi5igazgatö-helyettest pälyazati eljäräs alapjän, az MTA elnökdnek elözetes

egyetdrtösdvel a foigazgatl n9v9zi ki, bizza meg, illetve menti fel, vonja vissza

megbizäsät A föigazgatl-helyettes közalkalmazotti jogviszonyban a

kutatöközponttal äll, magasabb vezetö beosztäsü közalkaiÄzott, fblette a

munkältatdi jogokat a föigazgatl gyakorolja. Feladatait a vonatkozö

jogszabälyokban meghatärozott idöre sz6I6 vezetöi megbizäs alapjän lätja el. A

föigazgatö-helyettesi feladatok ellätäsäval megbizhatö a-kutatökö )ionthoz tartoz1

valamelyik tudomänyos intözet igazgatlja is. A foigazgat!-helyettes a feladatköröbe

tartoz' ügyekben a kutatöközpontot hatösägok elött, mäs intdzmönyekkel ös

magänszemdlyekkel szemben a föigazgatö ältalänos vagy egyedi felhatalm azäsäval

kdpviselheti. Ezekben az ügyekben kiadmänyozäsijoggai renäekezik. E jogkör6ben

tett intözkeddse iröl a föigazgatöt fo lyamato s an köteles iäj ekoztatni.

Atuhäzott jogkörök iekintetdben feladatainak ellätäsa sorän folyamatosan

együttmüködik a tudomänyos intdzetigazgatlkkal ös a gazd,asägigazgatöval. Az

ätruhäzott jogkörben tett intdzkedöseiröl a föigazgant folyamätosan köteles

ti4ökoztatni. Gazdasägi kihatässal järö intözkedd.st isak a gazdasägi igazgat1

pönzngyi ellenjegyzösövel tehet, az ezzel kapcsolatos szabälyokat a 4, szimü

mellöklet tartalmazza

Amennyiben a föigazgatö-helyettes tevökenysdgdben tartösan, 30 napot

meghaladöan akadälyoztatva van, vagy ezen munkakör nincsen betoltve, a

föigazgatl ältal iräsban kijelölt, a kutatöközpont szervezeti egysdgekönt müködö

tudomänyos intözet igazgatöjalätja el aföigazgatö-helyettesi feladatokat.

27.2 Feladat- ös hatdsköre, a hutdskörök gyakorldsdnak mödja

F a föigazgatlt. annak tävolldtdben ältalänos ügyekben kdpviseli ös

helyettesiti;

F közremüködds a kutatöközpont tudomänyos cöljainak, kutatäsi iränyainak ds

koncepciöinak ki alakf täsäban;

P a tudomänyos kutatäst örintö ügyek föigazgatöi döntdsre elököszitöse;

F a kutatäsi egysdgek kutatäsi munkäjänak, a kutatäsi tervek megvalösitäsänak,

illetve vögrehajtäsänak összehangoläsa 6s ellenörzdse;

) a kutatöközpont nemzetközi kapcsolataival összeftiggö szervezösi f-eladatok

koordinäläsa:


47

,> a kutatöközpont tudomänyos minösögbiztositäsi tevökenysögdnek

koordinäläsa;

) a szakmai követelmdnyrendszer kialakitäs änak azelököszitdse 6s szervezöse.

F a kutatöközpont, a kutatäsi egysögek hazai ös nemzetközi kapcsolatainak

kezdemönyezdse 6s segftdse kutaiöhelyekkel, gazdärkod,6

szervezetekkel;

"gyeiemekker,

> küIft ldi venddgek fogadäsänak, programj änak szervezdse;

} tudomänyos ds egy6b tan6cskozÄ.ok" k"rä"-dnyez6se;

F rendszeres beszämoläs, a föigazgatlnak ; kutatäsi egysögek kutatäsi

_ tevdkenysdgdröl ös az iränyitäsa äläiendelt feladatok älläsäröl;

D hazai 6s külfrldi intdzmönyekkel kutatäsi tdmäjü egyezmdnyek,

megällapodäsok megköt6s6nek elösegitdse;

> tudomänyos I tervek teljesit6söhez szüksdges pönz- ös tärgyi eszközök

felosztäsäban ds azok vdgrehajtäsäban tört6nö i6srvötel;

F az irott ös elektronikus sajt6 tijökoztxäsa a kutatöközpont munkäjriröl;

F közremüködds a humänpolitik;i feladatok ellatasäban;

F röszvötel a föigazgatö döntöseinek elökdszitösdben ös azok vdgrehajtäsänak

biztositäsa;

} a kutatöközpont jogszabälyokban, iränyitl szervi rendelkezdsekben ös a jelen

szab äly zatban fo glaltak szerinti mükö dö s6nek bizto sitäsa;

) az IT, a tanäcsadö testületi ülösek ös a kutatöközponti ül6sek elököszit6sönek

ös lebonyolitäsänak biztositäsa;

F javaslattötel közalkalmazotti jogviszony ldtesitdsöre, illetve az fu1nyitäsa alä

tartozl közalkalmazottak felment6sdre, felelössdgre vonäs ära, jutalmazäs1ra ös

kitüntetös6re;

F gondoskodäs a kutatöközpont megjelenitösöröl az interneten;

) eljär minden olyan ügyben, amelyet jogszabäly, belsö szabälyzat, az iränyit1

szerv rendelkezdse, i gazgatli utasitäs feladatkör6be utal ;

) ellät minden egydb, a kutatdközpont müköddsdvel kapcsolatban räbizottfeladatot.

27.3 Helyettes[tösönek rendje

A föigazgatö -helyette s hel yette sit6s6röl a f öigazgatl gondo sko dik.

27.4 Felelössöge

A föigazgatö-helyettes erkölcsileg, fegyelmileg 6s anyagilag felel kötelezettsdgeinek

teljesftdsdört; a föigazgatl eseti megbizäsainak vdgrehajtäsfuört; az iränyitäsa alä

tartoz1 szerv ezeti e gys6 g, tömac soport müköd6sö ört.

28, Gazdasägi igazgatö

28.1 Jogdlldsu

Agazdasägiigazgat1tpälyäzati eljäräs alapjän az MTA elnöke nevezi ki,bizzameg,

menti fel, vonja vissza megbizäsät ös ällapitja meg dijazäsät. A gazd,asägi igazgato

közalkalmazotti jogviszonyban a kutatöközponttal äll, feladatait a vonatkoz6

jogszabälyokban meghatärozott magasabb vezetö megbizässal lätja el. A


48

munkältatöi jogok gyakorläsa az MTA elnökdnek vonatkozö hattrozatihan

iranyadök' foglaltak

A gazdasägiigazgatl szakmai iränyitäsasorän figyelemmel

MTA Titkärsäg

kell lenni az

gazd'asägigazgatliänak strategiai intözkeddseire 6s döntöseire. gazdasägigazgat'

A

az illtala elläiott leladatok tefintetdben - folyamaios

kötelezettsdggel - Llsramotasi

a föigazgatö helyettes e, rr .az

tugia. Eetaoatait

föigazgatdjänakközvetlen

a kutatöközpont

vezetdse 6s ellenörzöse mJrett lätja el.

28'2 Feladat'ös hattisköre, o hatdskörök gtakorrdsdnak mödja

a kutatöközpont feladatainak eredmdnyes ds gazdasägos megoldäsähoz

szäksöges gazdälkodäsi feltdtelek meghatärozäsa 6i a bizäsftäsuk drdekdben

elöirt intözkeddsek megtdtele ;

a kutatöközpont müköddse sorän a gazdärkodäsi, pönzrigyi 6s munkaügyi

feladatokkal kapcsolatos jogszabälyofban, iränyitö rr.rrri rendelkezdsekben

foglalt elöiräsok drvönyesitöse, a vögrehajtäs ellenörzdse;

a gazdasägi szervezet munkäjrinak közveilen iränyitäsa ös ellenörzdse;

a kutatöközpont költsdgvetösi tervönek elköszitösl;

közremüködds a kutatöközpont beruhäzäsi, felüjitäsi terveinek elk6szit6s6ben;

a költsdgvetds vdgrehajtäsänak ördekdben a pdnzügyi fegyelem betartäsa ös

betartatäsa, a pönzügyi kötelezettsögeh teSesitesel' a követeldsek

örvönyesftöse;

a kutatdközpont hasznälatäban l6vö akadömiai vagyon vödelme ;

a pönz- ös trirgyi eszközökkel valö gazdälkodäs;

a szemdlyi juttatäsok elöiränyzatäval 6s a munkaerövel valö gazdälkodäs;

a szämviteli rend ös az ezzel kapcsolatos szämviteli politika kialakitäsa 6s

müködtetöse;

abizonylati rend 6s a bizonylati fegyelem megszervezöse;

az elöirt informäciö s adatszol gältatäsok (beszämolök) ö s szeällitäsa;

rdszvdtel a tävlati 6s köz6ptävü kutatäsi tervek, valamint pälyäzatokpönzügyi

röszönek összeällitäsäban:

kapcsolatos feladatok ellätäsa:

rendelkezösükre ällö pönzigy i keretek felhasznäläsärö I ;

egyeztetve;

ätcsoportositäsokkal

az MTA vagy mäs külsö szerv (Kincstär, KSH, TB, MNB, NAV stb.) ältal

elöirt gazdasägi vonatkozäsü egyöb adatszolgältatäsokhoz (pl.

költsögvetdsekhez, többlettämogatäs igönyldsöhez, statisztikai jelentdsekhez

stb.) szüksöges tervezetek hatäridöre törtönö elköszftdse, rdszvötel a

kutatöközpont egysdges költsdgvetösi feladataiban;

kialakitäsära;


49

ältal elrendelt belsö ellenörz€sekhez segitsdgnyüjtäs, a szüks6ges

iratok

bizonylatok,

elökdszitdse 6s rendelkezdse boc Jätäsä;

egydb szervekkel, valamint a hitelintdzetekkel szemben

kötelezettsdgeit

fbnnällö

hiänytalanul ds idöben teljesitse, toväbbä a

kötelezetts6g

fbnnällö

telj esftdsdre megfelelö fedezet älljän rendelkez6sre;

illetmdnyek szämfejt6se, ätutalirsapontosan ös hatäridöU"n rn"gtort6njen;

28.3. Jogköre

hatösägok, mäs szervek 6s magänrr.-Ety"i elötti kdpviseletönek ellätäsa;

rendjöre * .ö .ezzel

kapcsolatos tigyvitelre vonatkoz 6an a kutatöközpont

egöszöt örintö intözkeddseket tehet; a közvetlen iränyftäsa alä nem tartoz6

szervezeti egysdgek vezetöi e körbe tartoz| intdzköddseket csak elözetes

ho zzäj äruläs äval teh etne k.

A gazdasägi igazgatö pdnzügyi ellenjegyzöse szüksdges minden, a vonatkozö

ällamhäztartäsi jogszabälyban meghatärözoit okirat kiälliiäsäho z: igy'az olyanokirat

kiällitäsähoz, amely a kutatöközpont jövähagyott terveiben, elöiränyzataiban

(müködösi ös felhalmozäsi elöiränyzat) megldvö kötelezettsög vällaläsa, toväbbä a

kutatöközpont jövähagyott terveiben nem szereplö feladatok kältsögeinek viselös6re

vonatkozik, valamint a kutatökö zpont tärgyi eszközeinek ätidäsähoz. illetve

örtökesitösdhez kapcsolddik. A gazdasägi igazgatö vagy az ältala iräsban kijelölt

közalkalmazott pdnzügyi ellenjegyzöse ndlkül a kutatöközpontot terhelö, gaziasägi

kihatisü kötelezettsdg nem vällalhatö, követelds nem irhatö d, gazdasägikihatässal

jarö, valamint a kutatöközpont kezelösöben ldvö eszközöket "1,ö,

örintö intözkedös nem

tehetö.

A kutatöközpont közalkalmazottainak alkalmazäsa, ätsoroläsa, äthelyezöse ös

közalkalmazotti jogviszonyänak megszüntetdse elött a fedezet rendelkezdsre

älläsätrll a gazdasägi igazgatl völemönydt ki kell kdrni, illetve a kdrdösekhez

javaslatot tehet. Munkältatöi jogok gyakorläsäval kapcsolatos jogkördt a 3. szdmü

mellöklet, kötelezettsögvällaläsi, pönzügyi ellenjegyzösi, teljesitds igazoläsi ös

utalvänyozäsi jogköröt a 4. suimü mellöklet tartalmazza.

2 8.4. Helyettesttösönek rendje

A gazdasägi igazgatlt ätmeneti akadälyoztatäsa esetdn a szämviteli osztälyvezetö

helyettesiti. A gazdasägi igazgatö tartös akadälyoztatäsa esetön a kutatöközpont

föigazgatlia haladdktalanul köteles gondoskodni helyettesftdsdröI, a gazdasfugi szewezet

vezetöi älläshely megüresedösesetön annak betöltesöröl , Az älläshely betölt6s6ig tartö

ätmeneti idöszakra a föigazgato - az MTA elnökdnek egyetdrtds6vel - az Avr.


50

vonatkozö rendelkezösöben foglaltaknak megfelelö v6gzetts6gü

ki

közalkalmazottat

a gazdasägi

jelöl

feladatok ellätäsrira

28.5 Felelössöge

Felelös a kutatöközpont pönzügyi-gazdasägi, ezen belül különösen

vögrehajtäsi,

a tervezdsi,

beszämoläsi, k


51

igazgatöval együttÄüködve, anSak jövahagyävu ;. a föigazgatöhoz terjesztdse;

;i"fiiffl;itfjäJekintetter ","Ä-i'io, roro,ui"r.- -.g,^ rzösöre, a

-";;;;#;'

;ffä: !*^^Ji|i!iJi J.ä:h';' " roigazgxöiai' a p,tyäzat

-*'

feladatok megszerve zös&öl ös teljesitös eiOt;

telj e sitd söröl rendszeres besziimoläs, illetve äaitszolgaltatäs ;

munkakörben foglalkoztatott közalkalma zottal egyöni munkajelentdst

köszittetnek;

kapcsolatos munkältatöi jo[ok gyuk";i;;" tekintetdben, 6s ätruhäzott

jogkcirben_munkältatöi jogokat gyakoiolnak;

ds betartäsrinak ellenörzöse;

29.3 Helyettesitösük

lefräsban vagy egyedi utasfiässal a feladatkörükbe utal.

Amennyiben a tudomänyos intözetben osztäly szewezeti egysdgek müködnek,

intözetigazgatöt

az

tävolldte vagy akadälyoztatÄa esetdre az-'6ltila - a föigazgat;

egyetörtösdvel kijelölt osztäiyvezetö helyettesftheti ältalänos jelleggel.

Amennyiben az intlzetigazgatl ez elöbbiek szerint ältalänos jelleggel nem jelöl ki

osztälyvezetöt, külön megbfzässal ös eseti jelleggel jelöli ki treiyenJjte sre az intözet

val amely o sztälyv ezetöj 6t, erröl a föi gazgitdt käieles tät1 ökoztatni.

Amennyiben a tudomänyos intezeiben osztäly szervezeti egysög nincsen, az

intözetigazgatöt szakmai ügyekben az illtala kijelölt, rrur.tärürj1.g illetökes

tdmacsopott-vezetö helyettesiti azzal, hogy a helyetiesftös nem terjed ki az igazgat;

hatäskördbe turtoz;9 kötelezetts6gvällaläsi es muntattatöi jogok gyakorläsära. Az

igazgat' hatäskördbe tartozl kotelezettsdgvällaläsi ös munkältatöi jogositvänyokat

ez esetben a f6igazgat6 vagy a föigazgatö-helyettes gyakorolja. Amennyiben a

tudomänyos intdzet igazgatljaa munkävdgzösben tartösan akadälyoztatva van, vagy

a vezetöi älläshely betöltetlen, az igazgatli feladatok at - azMTA elnökdnek elözetes

egyetdrtdsdvel -.a fitigazgatl, vagy az ältala az adott intdzetböl kijelölt tudomänyos

o sztälyv ezet6 | ätj a el helyette sf td ssel.


52

29.4.4 Ellenörzösi kötelezettsögük

Az intözetigazgatl ellenörzösi tevdkenysöge kiterjed a kutatäsi feladatok mellett az

iränyitäsa alatt ällö tudomänyos intdzltbän a gazdasägi, munka.endi ds ügyrendi

elöiräsok drvdnyesitdsdre is.

29.5 Felelfssögük

A tudomänyos intdzetigazgatlk erkölcsileg, fegyelmileg ös anyagilag

kötelezettsdgek felelösek

teljesfi6s66rt,

a

valamint a -ioigutgito

vdgrehajtäsäött, szakszerü 6s maraddktal an ellätäsäört. "r",i-- -"gbizäsainak

Felelösek különösen:

tärgyi eszközök hat.kony es gaidasigos fehäsznebraert;

ös igazgatli utasftäsokban foglalt kötelezettsögek teljesftösdört, a szewezeti

egyf öq.szfmära megh atär ozott feladatok vegreh4 tasairt;

ältal äno s an e l fo gad ott szab frry ainak me gi smertet. sdört ;

foglaltak telj esftös66rt.

30. Tudomänyos osztäly vezetöje

30.1 Jogdttdsuk

A tudomänyos osztäly vezetöjöt- amennyiben jogszabäly

-

mäskdnt nem rendelkezik

pälyäzati eljäräs alapjän, a tudomänyos ätär.t igazgatiljänak javaslatära

egyetdrtösdvel

ös

a föigazgatl nevezi,ki, bizza meg, illetve menti fel, vonja

vezetöi

vissza

megbfzäsät. Az osztälyvezet| köialkalmazotti

kutatöközponttal iog;srorryuun a

äll, vezetö beosztäsü közalkalmazott, felette u Äritattutöi jogokat

a föigazgat', ds ätruhäzott hatäskörben az igazgatl gyakorolja. Feladatait

vonatkozö jogszabälyokban a

meghatilrozott idöre J,orc u""J{or megbfzässalätia el.

30.2 Felaclat- ös hatdskörük, a hatdskörök gyakorrdsdnak mödja

A tudomäny-os osztäly vezetöje iränyitja ös felügyel i az alärendelt osztäly

egysdg

szervezeti

tevdkenysdgdt. Az osztälyväzetö a Iudomrinyos intözet igazgatiljänak

iränyitäsa ös felügyelete alatt vögzi munkäjät.

A tudomiinyos osztäly vezetljönet feladatäi:

cdljainak, kutatäsi iränyainak 6s koncepciöinak kialakitäsäb*l

teljesitösöben;

teljesit.sdnek szervezöse, iränyitäsa ds ellenö rzöse,


53

)'>

t:rr:#:Ilä::

tartozo közarkarma zottak iränvitäsa, erenörzöse ds

feladatok megszervezdsdben ds tllj esftös6t;,

rendszeres. beszämoläs, il I etve adatszol gältatäs ;

lefräsban vagy egyedi utasitässal a feladatkörükbe utal.

30.3 Helyettesftösük

A tudomänyos osztälyv ezetöt akad,älyoztatäsa esetdn a tudomänyos intözet

igazgatlja ältal kij elölt {ozalkalm azott heryettesiti.

3 0.4 Ellenörzösi kötelezettsögük

Az osztälyvezetö ellenötzösi tevdkenysdge kiterjed a kutatäsi feladatok mellett az

iränyftäsa alatt ä11ö osztälyban u -,rntu.ändi ds tigvr"noi elöiräsok drvdnyesitösöre

30.5 Felelfissögük

Az osztälyvezetö erkölcsileg, fegyelmileg ds anyagilag felel kötelezettsögeinek

teljesitdsödrt; az igazgatb eJeti me gbizäsainak vögreh ajtäsäört; az iritnyitäsa

tartoz1 o sztäly

alä

müköd6 s6ört.

3 1. Tdmacsoport-vezetö

31.1 Jogdildsak

A tdmacsoport szervezeti egys ög vezetöje a Kjt. ös a Kjt. V. szerinti vezetöi

megbfzässal nem rendelkezö, de kiemelt tudomänypolitikai ds erkölcsi felelöss6ggel

hrtoz' olyan kutatöközponti (intdzeti) közalkalÄazott, aki a tdmacsoport szakmai

tevdkenysdgöt itänyitja. Tömacsoport vezetösdvel csak t"ao*anyos fokozattal

rendelkezö, megfelelö tudomänyos tevdkenysöget vdgzö, kellö szaÄutudomiinyos

publikäciöval rendelkezö olyankutatö bizhittt Ä.g, u[itoi -rgutuporottan elvarhatö

a tdmacsoport müköddsdhez szüksdges külsö efuforräsok bevonasa (eredmdnyes

pälyäzati gyakorlat). A tdmacsoport 6i a kutatöcsoport vezet6sdre a közalkalma zottat

a föigazgat6 täjökoztatäsäval egyidejüleg az igazgitljelöli ki, illetve szünteti meg a

kijelöldst. A tdmacsoport ds a kutatolsopärt -irän yitäshra törtönö kijelöldst az

igazgatö a fugazgatö egyidejü täjökoztatäsäval szüntetheti meg, illetve az toväbbi

intdzkedds ndlküI, automatikusan megszünik a csoport megszünösövel egyidejüleg

is.

31.2 Feladah ös hatdskörük, a hotdskörök gyakorrdsdnak mödja


54

A tdmacsoport

-vezet

öje tränyitja

csoport tagfainak

.6s felügyeli a csoport tevdkenysögdt,

munkäiät",6s iudomany"-r'äjrqaer.dl

segfti a

';Y;:::-i,:n'41'

A csoport müködösdver ds

"gveuken' ;;;ü;;,.iäi

r,u,a.kcirbe ;;;zo jogkörö ket az

31.3. Helyettesftösük

A tdmacsoport vezetöjdnek akadälyoztatäsaesetdn

a

'**;::r::*gatöia

helyettesitdsröl a tudomiinyos

gondoskodik, ha szüksdges, mäs közal karmazottat kijelörve a

31.4 Ellenfirzösi kötelezettsögük

A tömacsoport vezet öje az iränyitäsa alatt ä116 csoport szakmai tevdkenysdg.t

felügyeli' a beosztott fiatal kutatök 6s doktoranduszok szakmai elörehaladäsät

folyamatosan ellenörzi.

31.5. Felelfissögük

A tömacsoport_ vezetöje erkölcsileg, fegyelmileg

kötelezettsdgeinek

ös anyagilag

teljesitdsödrt;3z

felel

igazgo:to .r.ti-"gutr*i""t

iränyitäsa

uäg;"lruita,

alä tartozl

äört; az

c soport mtik


55

33. Szämviteli osztäl yvezetö

33.1 Jogdttdsa

Az osztälyvezetö feladatait a vonatkozö jogszabälyokban

lät1a

meghatiirozott

er. Az idöre szölö

;,rrrr.#t,..gbrzässar

osztätyuL.Tto, u riigargatÄiT;;;;"s,1lerve vonja

f; :ffi ::ä'"iä.ffäoi;:*,;:'n:5sijü;rtfrirä#

33.2. Feladat- ös hatdsköre

t ds i:L,,:ili;i"äJ["rt

Humänporitikai

llzya' iränyitäsa, az iränyitäson

dselököszit6se.

i ##:T*":t:11

vezetdse,amdrlegetalätäm-asztöt"ttiuumegszervez6se

u"ocs-olatok menedzseldse.

kidol gozäs äb an v al6 rö szv6tel.

) Rdszvdtel az idöközi mdrlegjelentds, az

valamint

elemi

azMTAvagy _költsögvetösi beszämolö,

mäs r.diso rr"ru

ältal 6ln"stär, KSH,

elöirt rü,

gazdasägi

vNg,

vonatkozäsi,

NAV stb.)

többlettämogatäs

"gydu )Jutsrotgaltatäsok (pl. költs6gvet.sek,

igönyldse, rtutirriilui ;eLnteret stb.) szükseges

elkdszitdsöben

tervezetek

6s a kutatöktizponi ärr1ö, költsegvet6si

Hftf,T#rtdnö

) Folyamatos täjökoztatässal segfti a gazdasägi igazgatömunkäiät.

33.3.3 Helyettesttöse

A szämviteli osztälyvezetöt akad,älyoztatäsaesetön a gazdasägi

kö zalkalmazo

igazgat;ältal

tt he I yette

kijelölt

s iti.

34. Mfiszaki osztälyv ezet6

34.1. Jogdlldso

Az osztälyvezetö feladatait avonatkozö iogszabälyokban meghatärozott idöre szölö

vezetöi megbizässal lätia el' Az osztälyvezätöt a föigazgatö b'irr:a--;;g, illetve vonja

vissza vezetöi megbizäsät' 6s gyakorolja tekintetdüen a munkältatöi jogokat.

34.2. Feladat- ös hattiskör

fejlesztösi, felüjftäsi, karbantartäsi, rizeÄiltetösi valamint biztonsäg

feladatok

szervezösj

ir äny itäs a ds felügyel ete.


56

34.3 Helyettesltöse

ääiffi*r".i,1'#,;ä:|]t

akadätvoztatfisaesetdn a gazdasägi igazgat;ältal kijelölt

szervezeti egysöget nem vezet6, meghatdrozö munkukört betött, közarkarmazottok

feladat_ ös hatttsköre

35. Tudomänyos titkär

35.1. Jogdlldsa

A tudomänyos titkärt e feladatok ellätäsära a föigazgat|

közalkalmazottai

a kutatöközpont

közül keri r.el e t"Jo-Äyor titkrir

j

feladatait

o gszab älyokban

a vonatkoz6

me ghatär o zott i d öre sz6l6 o sztäly v ezetöi me gb izäs

kutatömunkäja

s al, tu do mänyo

mellett

s

lätja el.

35.2 Feludat- ös hatdsköre

adatok azonnari toväbb itäs a az intö zetek r ö ször e ;

ellätäsa;

kapcsolatos feladatok; kutatökö zponti közalkalmazottak öväbbk6-pzösövel,

oktatäsäval kapcsolatos ügyek intdz6s6nek felügyelete ;

35.3. Helyettesftöse

A tudomänyos titkär akadälyoztatäsa esetdn a f6igazgat6 esetenk6nt k6ri fel

valamely kutatöközponti közalk almazottat a helyette sitösre.

36. Belsö ellenörz6si feladatokat elrätö közalkalmazott

36.1 Jogdlldsa

A belsö ellenörzdst a kutatöközponttal közalkalmazotti jogviszonyban ällö, belsö

ellenör m rnkakörben foglalkoztatott közalkalmazott vögii. n uetso ellenörzöst

v ö gzö kö zalkalmazott tevdken y s ö gdt kö zvetl enü | a f öi gaz{atö nak al ärende I ve v ö szi.


57

A belsö ellenör a tevdkenysögdt a vonatkozö jogszabälyok,

ellenörzdsi a nemzetközi

standardok,

belsö

az {llamhäztartäsört r.i.ro, miniszter

mödszertani

ältal közzötett

ütmutatök, 6s a belsö ellenörzösi kdzikönyv elöiräsai

Tevdkenysdgönek

alapjän lätja

ellätäsa

et.

sorän függetlennek, külsö

pärtatlannak

befolyästöl mentesnek,

ds tärgyilagosnak kell lännie. A üelsö ellenör nem vehet röszt a

kutatdközpont operativ müköddsdvel kapcsolatos feladatok ellätäsäba,

aläbbiakban:

különösen az

a) jogszabälyban meghatärozott kivötellel a kutatöközpont müködds6vel

36.2. Feladata

kapcsolato s döntd sek me ghozatala;

b) a kutatöközpont bärmely vögrehajtäsi vagy iränyitäsi tevdkenys6göben

16szvdtel;

valö

c) pönzügyi tranzakciök kezdemönyezöse, vagy jövähagyäsa, vagy

vällaläsa, kötelezettsdg

a belsö

eJ ---

ellenörzdsi egysdgre ,rorrutkolokon fivul;'

d) a kutatdközpont aärmely, nem a belsö ellen örzösi egysdg 6ltal

munkatärsa

alkalmazott

tevdkenys6gdnek iränyitäsa, kiv6ve, ha ezek a

szakdrtökdnt

munkatärsak

segitik a belsö ellenöröket;

e) belsö szabftlyzatok elkdszitöse, a belsö ellenörzösre vonatkozdkon kivül;

f) intözkeddsi terv elkdszftöse, a belsö ellenörzdsre vonatkozökon kfvüI.

A belsö ellenörzös kiterjed a kutatökö zpont minden tevökenysegöre, különösen a

költsdgvetösi bevdtelek ös kiadäsok tervezösönek, felhasznälätsänak 6s

elszämoläsänak, valamint az eszközökkel 6s forräsokkal val6 gazdilkodäsnak a

vizsgälatära.

A belsö ellenörzös bizonyossägot adö tevdkenysdge kördben ellätandö feladata:

a) elemezni, vizsgälni 6s drtdkelni a beisö- kontrollrendszerek kiöpitdsönek,

müköddsÖnek jogszabälyoknak ds szabälyzatoknak valö megfelel6söt, valamint

müköd6 sdn ek gazdasägo s sägät, hatdkonysägät 6 s eredm6nye s sZ g6t ;

b) elemezni, vizsgälni a rendelkezdsre ällö-eröfonäsokkai val6 gazdalkodäst, a

vagyon megdvasät 6s gyarapitäsät, valamint az elszämoläsok migfelelösögö! a

beszrimolök valödisägät;

c) a vizsgält folyamatokkal kapcsolatban megällapitäsokat, következtetöseket 6s

javaslatokat megfogalmazni a kockäzati tönyezöi, hiänyossägok megszüntet6se,

kiküszöböldse vagy csökkentöse, a szabälytalansägäk Äegelözäe, illetve

feltaräsa drdeköben, valamint a kutatökö zpont mükoddse eräm6.ryess6g6nek

növeldse 6s a belsö kontrollrendszerekjavitäsa, toväbbfejlesztöseraeteben;

d) nyilväntattani ös nyomon követni a belsö ellenörzösi jllentösek alapjän megrett

intdzkedöseket.

A bizonyossägot ad6 tevÖkenysö get azaläbbi ellenörzösi tfpusok szerint kell ellätni:

a) a szabälyszenisdgi ellenörzds arra iränyul, hogy az adoti szervezet vagy szewezeti

egysÖg müköddse, illetve tevökenysöge megfelelöen szabällozott-e, ös

drvdnyesülnek-e a hatälyos jogszabälyok, belso szabälyzatok ös vezetöi

rendelkezdsek elöfräsai:


58

b) a pönzügyi ellenörzös cdlja az adott szervezet, program vagy feladat p6nzügyi

elszämoläsainak, valamint az ezek alapjäul szolgä16 szämvG[ nyilväntartäsok

ellenörzöse;

c) a rendszerellenörzös keretöben az egyes rendszerek kialakitäsänak, illetve

mükö ddsdnek ätfo gö vizsgälatäü. kell elvö gezni ;

d) a teljesitmdny-ellenörzös cölja annak megällapitäsa, hogy az ad,ott szewezet ältal

vögzett tevdkenysögek, programok egy jöl körülhatärolhatö területdn a müköd6s,

illetve a fbrräsfelhaszn6l6s gazdasägosan, hat6konyan ds eredmdnyesen valösul-e

meg;

e) az informatikai ellenörzds a költsdgvetdsi szervnöl müködö informatikai

rendszerek megfelelösdgdre, megbizhatlsägära, biztonsfugära, valamint a

rendszerben tärolt adatok teljessögöre, megfelelös ögöre, szabälyossägära ös

vödelmöre iränyul.

A tanäcsadd tevdkenysdg keretdben elläthatö feladatok lehetnek különösen:

a) vezetök tiimogatäsa az egyes megoldäsi lehetösögek elemz6sövel, 6rt6kel6s6vel,

v izs gälatäv al, ko ckäzatänak bec s I ö s 6 ve I ;

b) pönzügyi, tärgyi, informatikai 6s humäneröforräs-kapacitäsokkal valö összerübb

6s hatökony abb gazdälkodäsra iränyulö tanäcsadäs ;

c) a vezetösdg szakdrtöi trimogatäsa a kockinatkezelösi ös szabälytalansägkezel6si

rendszerek 6s a teljesftmdnymenedzsment rendszer kialakitäsjLban, folyamatos

to väbbfej I e sztd s öben ;

d) tanäcsadäs a szervezeti struktüräk racionalizäläsa, a vältozäsmenedzsment

területön;

e) konzultäciÖ 6s tanäcsadäs a vezetös röszöre a szewezeti stratdgia elköszitösdben;

f) javaslatok megfogalmazäs a költsdgvetösi szerv müködöse eredm6nyess6gdnek

növelöse 6s a belsö kontrollrendszerek javitäsa, toväbbfejlesztöse drdeköben, a

költsdgvetd si szerv bel sö szabä ly zatainak tartalmäfi , szerkezetdt illetö en.

A bel sö e I lenörzdst v ö gzö közalkalma zott tov äbbi feladata :

a) a belsö ellenörzdsi közikönyv elköszftdse;

b) a kockiuatelemzössel alätätmasztott stratdgiai 6s öves ellenörzösi tervek

összeällitäsa, a költsdgvetdsi szerv vezetljönek jövrähagyäsa utän a tervek

vögrehajtäsa, valamint azok megvalösitäsänak nyomon követ6se;

c) a belsö ellenörzösi tevökenysög megszervezöse, az ellenörzdsek vdgrehajtäsänak

iränyitäsa;

d) az ellenörzdsek összehangoläsa;

e) amennylben az ellenörzds sorän büntetö-, szabälysörtösi, kärtöritdsi, illetve

fegyelmi eljäräs megindftäsära okot adö cselekmöny, mulasztäs vagy hiänyossäg

gyanüja merül fel, a föigazgatlnak, illetve a föigazgatö drintettsEg" .r"t6n u,

iränyit1 szerv vezetöj6nek a haladdktalan täjökoitatäsa ds javaslatt6tel a

megf'elelö elj äräsok meginditäsara;

f) a lezirt ellenörzdsi jelentös, illetve annak kivonatiinak a föigazgat1 szämäta

törtdnö megküldöse;

g) az öves ellenörzdsi jelentös, illetve az összefoglalö öves ellenörzösi ielentös

összeällitäsa.

Az emlitett feladatokon tül köteles


59

a) gondoskodni arröI, hogy örvönyesüljenek az ällamhäztartäsört

6ltal kö

felelös

zzötett miniszter

mödszertäni ritmutatdk ;

b) gondoskodni a belsö ellenörzdsek nyilvänt artästrill, a

fiiggöen

föigazgatö

a

döntösötöl

külsö ellenörzdsek

'a,

nyiiväntartasäröI, ,alamiit ellenörzösi

megörzösötöI, illetve a dokumentumok

,*:iff:tilmok

ds az ad,atokbiztonsägos

d) a föigazgatlt az dves ellenörzdsi terv megvalösftäsäröI,

e I tör6

6s

s ekrö

az

|

attöl

täj öko ztatni

valö

:

e) kialakftani ds müködtetni azelvdgzett belsö ellenörzösek nyilväntartäsät;

f.) a belsö ellenörzösi tevdkenysdg sorän kezelt adatokat illetöen

adatvddelmi

betartani

6s minösftett

az

adat-ok i6d.l*ör" vonatkozö elöiräsokat.

37. Központi Titkärs ägvezetlje

37.1. Jogdlldsa

A titkarsäg vezetöje feladatait a vonatkoz 6 jogszabälyokban meghatärozott idöre

sz6l6 osztälyvezetöi megbizässal lät1a el," ökintetöben a minkältat6i jogok

gyakorläsära a kutatöközpont föigazgatÄja j o go sult.

37.2 Feladata

ältalänos igazgatäsi feladatok ellätäsa:

iränyitia a központi titkärsäg adminisztrativ munkäjät , elvögzi az iktatässal

kapcsolatos teendöket;

iränyitja a Pälyänati 6s Innoväciös Csoport, valamint az Informatrkai Csoport

tevdkenysögöt;

közremükö dik az IT tevökenysögdvel kapcsolatos operatfv feladatokban;

közremüködik a kutatdk özpont rendezvönyeinek elökdszitdsdben 6s

szervezds6ben;

ellät1a a protokolläris 6s rcprezentäcids feladatokat;

gondoskodik a kutatdközpont hivatalosan meglätogatö külföldi

ällampolgärokra vonatkozd idegenrend öszeti feladatäk betartäsäröI, a

kapcsolatos adminiszträciö ellätäsäidl;

teljesfti a föigazgatl, a gazdasägiga,gatö valamint a tudomänyos titkär egy6b

eseti megbizäsait.

37.3 Helyettesitöse

A titkärsäg vezetöj5nek akadälyoztatäsa esetdn a fligazgatö esetenk6nt k6ri fel

valamely kutatöközponti közalk almazottat a helyette sitösre

A jelen szabälyzatban nem szereplö, egyöb meghatärozö tevdkenysöget ellätö

közalkalmazottak feladat- ös hatäskördre vonatkozd röszletes szabälyokat ügyrend

tartalmazza.


60

" ä,*lltöközpont

Az e gyes rr"*.r.r,tl-iil""f

f,ä kö d6s e 6s rera d a tai

kutatäsi feladatoka t errätö szewezetiegys6geinek müköddse 6s

A kutatöközpont alapvetö kutatäsi egysdge

tudomänytenilet

a tudomänyos

fö töm;köreiben

intözet, amely

elsösorbaäault

a

terjedö

ututarokat

közöptävi

folytat,

tudomänyos

legaläbb hiirom

terv

6vre

alapjän. a tuoo-jnyos

megszüntetdsöröl

intözet ldtr;hozäsäröI,

szölö javaslatot

illetve

az ti-ds a KUTTA vetemenyet

"r","ir" a föigazgat.

ffi:1ffi,ä:Hä:ff#ffii[J'"* -'iJZ; ;^ tudomänvo, in,e'",.r

"ei.a-,,ur

A tudomänyos intdzeten belül tudomänyos osztälyok

szervezeti

ös/vagy tdmacsoport/kutatöcsoport

egysögek müködnek. Az egyes i,rao-,lrryos

osztälyvezetö'

osztälyok

A-tudomänyos vezetöje

osztälyok

az

egjlnässal -.iier.na.ltsögi

Tdmacsoportok kapcsolatban

huzamos idejü

ällnak.

munkäral-speciälis kutatäsi

lötre'

terüiet

Kutatöcsoportok In.iu"terg.. jönnek

egy-eÄy meghatärozött kutatömunka

idötartamra jönnek

elvdg zösöre,meghatärozott

ldtre' A le-u.roport/kutaröcsoporr

javaslata lötesit ösöi alapjan,a..ft)lgazsatö

az irilGt", igazgat.

hagyjä jövä, illetvJ ,rtint.ti

legaläbb

meg.

4 kutatöböl

A csoporrot,

äll,

amery

1te-u"ro"po rt-vezetö vezeti. A tudomänyos

föigazgatö indokolt esetben -

intözet igazgatöjinak javaslatära a

-

tömacsoport/kutatöcsoport

ennöl kisebb ldtszämü

1etÄtrorarat i, engedölyezheti.

A kutatökö zpont szervezeti egysdgei munkäjukat a

szabälvzatok iogszabälyi elöiräsok alapjänköszitett

6s a föigazgatl ätutiorattugyoit tigyr.niüä foglaltak szerint vögzik.

A kutatöközponton beltil a kutatäsi feladatokat ellätö szewezeti

tevökenysögüket egysdgek

közlptävt

kutatäsi

6s 6ves kutatäsi teruet atapian vögzik.A

terv tdmacsoportokba/kutatöcsoportokba

közdptävü kutatäsi

foglalva, iji.trr" t6mänk6nt

kutatöközpont tartalmazza

kutatäsi egysögeinek,

a

tudom7nyos munkatärsainak

kutatäsi

ttizcis

területeit,

6s egyöni

az eliögzindö i.ruautotui.'E;;^;;*et kell kösziteni

munkanak egy-egy

valamennyi

öwe esedökes rdszfeladatairöI. az eves tervet a tömave

az adott

zetö

tdmäban

köszitiel,

több

ha

kutatrlsi egysdg munkatärsai vesznek röszt. Azegydni

tudomanyos

terv

munkakcirben

azegyes

foglalkoÄtottközalkalmazottak valamennyi

foglalja:

feladatät

terwdma,

magäban

egydni kutatäs, tudom:inys zewezös,közmüvelödds, egy6b

munka'

kutatöközponti

A tematikus tervek, a kutatäsi egyseg tervei, o ut egydni tervek

minden 6v

teljesitdsöröl

vdgdn^ beszämold jelentdst Lell- köszfteni, melynek tartalmi

követelmdnyeit

6s formai

a föigazgatl hatfrozza meg. A tervek elköszitdsd ört azadott

egysdg vezetöie

szervezeti

felelös. Az egydni 6ves jelentdst a föigazgatö elt6rö

hiänyäban

rendelkez6se

murkalap kitöltdsdvel kell teli esfteni.

S t. 1. Ällatorvos-tudomdnyi Intözet

A tudomänyos intdzetet igazgatl vezeti. Az intözet az dllatorvos-tudomdny területön

az aläbbi feladatokat lätia el:

p ar azitäs) bete gsö geinek d s ezek körokozöinak tanulmän y o zina;


61

az dlelmi s zerbiztonsägot szolgäio aiugno rrtir."i

fejlesztöse,

Jr

ezzel kapcsolatos

";ü;;;ri

mödszerek

kom"yezo*d.r-i,

biotechnolögiai,.immunilogiui

-"r"trräris-biolögiai,

es körtani kutatäsok vdgzöse;

betegsdgek (zoon6zisot; t


62

- a növdnyi adaptäciö genetikai alapjainak tanulmänyozäsa,

vizforgal

a növönyi

om ös v izhaszno s it6 köpe s sd g

-

vizs gäl ata;

durum buza- ds zabfajtäk nemesit.se , röszvöter rezisztens

nemesitdsdben.

btzafaltäk,

Kukorica Nemesitdsi Osztäly

Az osztäly feladatai különösköppen:

- nemesft.s mödszertani, kukoricaheter'zis kutatäsok:

- beltenyösztettkukoricatörzsek6s hibridek rr;i;k;;j;,

- speciälis beltartalmü kukorica nemesitdse takarmänyozäsi, bioenergetikai

dlelmiszeripari

6s

cdlra;

Növ6nytermeszt6si Osztäly

Az osztäly feladatai különösköppen:

- gabonafdldk vizsgälata a hazänkban elsökönt beällitott martonväsäri

növönytermesztösi tartamkisörletekben;

- klimaelemek hatäsvizsgälata monokultüräban. vetösforgökban, elt6rö

täpanyagellätottsägi szinteken;

- a kukorica- ds büza genotipusok termösprodukciöjät 6s agronömiai reakciöit

me ghattn o zö tdnyezök tanulmänyozäsa.

Növ6nyi Molekuläris Biotögia Osztäly

Az o sztäly feladatai különö skdppen :

- a stresszvälasz biokömiai 6s molekuläris biolögiai vizsgälata növöny-,

szövet- ös sejtszinten;

- agronömiailag fontos gdnek tdrkdpez6se , izoläläsads marker alapü szelekciös

rendszerek fej lesztdse;

- funkcionälis genomikai kutatäsok a gabonafölök stresszvälaszäban szerepet

jätsz6 gönek jellemzdse c6ljäböl;

- a stressztürdsben szerepet jätszö jelätviteli ütvonalak tanulmänyozäsa.

Növ6nydlettani Osztäly

Az osztäly feladatai különöskdppen:

- stressztürö kdpessdg meghatärozäsära szolgalö tesztrendszere kidolg ozäsa;

- a növdnyi stresszrezisztenciaölettani, biokdmiai alapjainak tanulmän-yozäsa;

- a növÖnyi sejtekben zajlö szabälyozäsi, jelätviteli utak tanulmänyozäsa;

- üj modern analitikai mödszerek bevezetdse, illetve kifeilesztdse:


63

Növ6nyi Sejtbiok6,giai Osztäly

Az o sztäly feladatai különöskdppen :

- a zätvatermö növdnyek megp orzäsi, megtermdkenyüldsi ös termdsfejlödösi

folyamatainak sejtbiolö giai iizsgälata;

- a him ds a nöi gametogen ezis, az in vitro androgenezis ds gynogenezis

szabäly ozäsi mechanizmJsainak kutatäsa;

- abiotikus stresszek hatäsänak vizsgälataa növdnyek ivaros folyamataira;

- a MAP-kinäzok szerepdnek kutatäsa.

Gdnmegörz6si 6s Organikus Nemesit6si Osztälv

Az osztäly feladatai különöskdppen:

- gabonagdnbankikutatäsok;

- abuzäval rokon- fajok genomösszetdtelönek jellemzdse, üj genetikai

elöällitäsa

forräsok

molekuräris citogenetikai 6s g.*titui

- organikus

:"llemzdse;

nemesftdsi kutatäsi feladatok

"

elir6ez6se.

Alkalmazott Genomikai Osztäty

Az osztäly feladatai különöskdppen:

- növönynemesftdsi mödszerek fejlesztdsöhez szüksdges

genomikai/proteomikai kutatäsok v6gzöse;

- genomikai/proteomikai.kutatäsi együttmüköd6s a kutatöközpont osztälyaival , hazai

ds nemzetközi kutatöhelyekkel :

38.3. Növönyvödelmi Intözet

A tudomänyos.intözetet az igazgatö vezeti. Az intözet a növönyvödelem területön az

aläbbi feladatokat lätia el:

vddekezdsi elj äräsok kutatäsa;

mezögazdasägi technolögia kömiai ds genetikai biztonsägäval fapcsoiatos

vizsgälatok, környezet i ko ckäaat-azono sf täs 6s -e I emz6 s.

dlettani, biokömiai 6s molekuläris biolögiai hätterdnek a tisztäzäsa;

.

.

viselkeddsökolögiai, taxonömiai, evolüciobiologiai kutatäs-ok;

kärtevökpopuläciöinakszabälyozfsaördekdben;

hatöanyagok v ezörv együleteinekeresdsdre;


64

A tudomänyos intözetben az aläbbi osztäry szerv ezetiegysdgek müködnek:

Ällattani Osztäly

Az osztäly feladatai különöskdppen:

- a kärtevö rovarok fejlödösdt ös szaporodäsät szabälyzö

biokdmiai

hormonälis

mechanizmusok,

ds

kcirnyezeikfmdlö rovarö18 szerek

hatäsrinak

biolögiai

tanulmiinyo zäsa:

- a rovartäpnövdny kapcsolat magatartäsi

-

körddsein ek vizsgärata;

a rovarok kdmiai kommunik äciljäval ös szaporodäsäval

magatartäsänak

kapcsolatos

tanulm äny ozäsa;

- a környezetkimörö, integrält növdnyvddelem ökoldgiai

drdekdben

megalapozäsa

fi tofag ös zoofäg rovarközössö gek szerv ezödösdnek v izsgälata.

Biotecholögiai Osztäty

Az o sztäly feladatai kül önö skdppen :

- gdnsebdszetl vagy in vitro szelekciös üton betegsög-, 6s stressz-rezisztens

növ6nyek elöällftäsa;

- szölöpatogönAgrobqcterium tume/itciens leküzddse biolögiai eljäräsokkal.

Kdr6lettani Osztäly

Az osztäly feladatai különöskdppen:

- növdnyi körfolyamatok ölettani tanulmrinyozäsa:-

- a növönykörokozö virusok, baktdriumok 6s gombäk patogenitäsäört felelös

faktorok vizsgälata;

- növönyi vödekezdsi mechanizmusok ölettani, biokömiai

-

vizsgälata;

a rezisztencia-nemesitds körtani, ölettani alapjainak tanulmäiyozäsa;

- a biolögiai rendszerekben különbözö stressziatäsokra välaszkdnt jelentkezö

biokömiai reakciök tanulmänyozäsa;

- a növdnye kedvezötlen hatäsokkal, betegsdgekkel szembeni ellenällösägäban

szerepet jätszö faktorok biok6m iai, k6mia i jellemz6se.

Növ6nykörtani Osztäly

Az osztäly feladatai krilOnöskdppen:

növdnykörokozö mikroorganizmusok biolögiäjänak, ökolögiäjänak,

genetikäj rinak kutatäsa;

a betegsdgek elleni komplex vödekezds alapjainak kidolgozäsa;

üj identifi käci6s 6s diagnosztikai mödszeret kiaotgozasa-;

üj nö vönyb ete g s 6 gek kö roktanän ak tisztäzäsa:

biolögiai vddekezösi eljäräsok kidolgozäsa.


65

Alkalmazott K6miai ÖkolOgiai Osztäly

Az osztäly feladatai különöskdppen :

a növdnyvddelem rovartani probldmäinak k6miai ökolögiai szempontböl valö

megközelftöse, a lehetsöges megoldäsok alapkutatäsi szintü feldlerftdse, 6s a

gyakorlat szämär a alkalmazhatövä tdtele ;

viselkedösi vizsgälatok a kömiai 6s vizuälis rovarkommunikäciöval

kapcsolatban;

szemiokemikäliäk kivonäsa, szerkezetfelderitdse, alkalmazhatösäsuk

drtdkelöse laboratdriumi ds szabadföldi mödszerekkel;

csapdafej lesztds ds saj ät fej lesztdsü termökek drtökelöse ;

CSALOMON csapdacsaläd csapdaköszitm6nyeinek elkdszitöse, fejleszt6se,

minösdgellenörzdse,

szaktanäcsadäs keretöben valö teriesztdse.

Az intdzetben a nagykoväcsi telepen Ökotoxikolögiai ds Kömyezetanalitikai

Csoport is müködik. Feladata a növönyvödelmi technolögiäk folytän a környezetben

felldpö vältozäsok, kihatäsok vizsgälata.

38.4 Talajtani ös Agrokdmiai Intözet

A tudomänyos_ intdzetet az igazgatl vezet| Az intözet a talaj-viz-növöny rendszer

fizikai-kömiai-biolögiai folyamatainak vizsgdlata területön az äläbbr feladatok atlätja

el:

klimavältozäsnak a talaj-, viz-, anyag- 6s energiaforgalmi folyamataira ös a

felszini vizek minösögdre gyakorolt hatäsainak kutatasa, t^bl;- ös vizgyüjtö

szintü modellez6se különbözö tdr- 6s idöldptdkekben;

kölcsönhatäsok talajfolyamatokban, növdnytäplälästan, talajremediäciöban

jätszott szerepönek kutatäsa, a környezet ökolögiai ällapotänak jellemzöse;

biolögiai folyamatainak matematikai model lezdse ;

talajdegradäciös folyamatok jellemzösdre, azok megelözöse ös käros

hatäsainak mörsdklöse 6rdek6ben.

A tudomänyos intözetben az aläbbi osztäly szervezetiegysdgek müködnek:

Agrok6miai 6s Növdnytäpläläsi Osztäly

Az osztäly feladatai különösköppen:

- az agrokdmia, növdnytäpläläs, a kömyezettudomäny területdn v6gzett

alapkutatäsok vögzöse, röszvdtel az agrokömiäval, környezetv6delemmel

kapcsolatos fej lesztösi, innoväciös tev6kenysögben;

- különbözö növdnyi täpanyag formak törbeli elosztäsänak ös azok idöbeni

dinamikäjänak meghatdrozäsa, a gyökör mikrokörnyezetdnek vizsgälata; a

talaj,,täpanyagszolgältatö k6pessöge,, jellemzöse;


66

- termesztett növönyek täpelem-felvdteldnekbiztositö

vizsgälata

szaktanäösaaati..trärrer

ös a täpanyagellätäst

- alapj ainak

növdnyi

kidorgozasa;

täpanyagok ferszini öshagy

l ehetö

felszfri

sdgeinek,

alatti

felidtet.in.t

vizekbe jutäsi

- ti rrt inäs a ürue

termöszeti okok

uea"he

vagy "rit"int

6rdek6ben;

emberi beavatko zäsok

stresszheryzetek

hatÄ-ära u"ttiu"*"ro

tdrsögi regiszträ1äsa,

äJuenvi

a haidko", "ü"är"oozäs - az artemativ mezö gazäasä!

kidolg ozäsa;

agrok.miai probrörriain"* tanurmänyozäsa.

Környezetinformatikai Osztäly

Az osztäly feladatai különösköppen:

- a környezetinformatikai adatgazd.älkodässal ös -szolgältatässal

környezeti eröforräs ok valamint

adatainä a

-

eremzd s6vel tup"r"oru,o

töszvötel s

az

kutatäsok

agrär-környezet gazd,älkod,ässal

;

ös u'to.rr.rti

mintavdtelezdsi talaj felv6telez.si,

mödszerek kidolgozariuuf

innoväciös tevökenysdgben;

ffisolatos fejlesztösi 6s

- monitoring rendszer tervezöse, kialakftäsa a

környezeti

mezögazdasägi

terheldsre, eredetü

valamint a talajok kcimyezeti

tal aj tani

ällapotära

ad atok el

vonatkozö

ö ällitas ära d s info

-

rmuiitui rra,r*Jr.r.

tdrbeli

bizto sitäsfu

talajinformäciös

a;

rendszerek ds .

integrart

törinformati környezetv.delmi

kai adatbäzi sok tervez.se,

- dpf t6 s., -.it,it"te

talajtulajdonsägok

r" ;

törbeli vizsgärata, oigi,äri, "lalajtörköpezös, modellezds;

t6rbeli

- törinformatika, tävörzökelds ös sztochasztikus modellezös

talajörzökenysdg

integräciöja

€s a talajdegradäciös

a

-

folyamatok iJrtepezeseu"n;

talajökolögiai indikätor rÄndizer fejlesztöse;

- korszerü tarajfervdtelezdsi, mintav.telezdsi mödszerek

talaj o sztäly

kidolgozäsa,

o zäs, talajtörk 6pezö s.

Talajbiolögiai 6s -biok6miai Osztäly

Az osztäly feladatai különöskdppen :

- talajbiolögiai 6s talajbiokömiai alapkutatäsok

-

vögzöse;

a talajok biolögiai ällapotänak ös

korszerü -degradäciöjäuk 1"11"-rös6re szolgä16

mö d szerek fej I ö s zt6 s e, alkalmizäs

-

a;

a talaj szdn- ös nitrogdnforgalm.i

. dinamika;aert felelös

folyamatok

mikrobiol6giai

rdszleteinek 6s a uiätogiai szabälyozäs

- iehetösögeinek

kölcsönhatäs

feltäräsa;

vizsgälatok a gyrikerk


67

Talajtani Osztäly

Az o sztäly feladatai külcinci sköppen :

-

talajtani alapkutatäsok, rdszvdtel a diszciplinähoz kapcsolödö fejlesztö

innoväciös

6s

munkäban;

ökolögiai

.ta]a.19t< -szerepdnek

vizsgälatira korszerü talaj-, kömyezetbiofizikai

ös

mördsi mödszeiek kutatäsa, a mörtörtdkek informacios_, ös/vagy

szakörtöj rendszerrd fej le szt6 se ;

t,:rxi,:i$ft1'l-:i#lf äfJ:ä"ärff ;:;y,i;:ä,;"'oru.dasä

- a talajminösdg talajökoldgiai jellemz6se, vältiz' tlimatikus feltdtelek

közötti alkalmazäsa ds a szabälyozäs lehetösögeinek

-

a megällapitäsa;

közremüködds a talaj term6kenysdgdt 6s vizgazdälkodäsät fenntartö

j

illetve

av itö talajfi zikai b e av atko zäs o k ki äo I go zäsäb an, val amint a b eavatko zäs

ökolögiai

ok

hatäsainak a felmöröse

Talajtani 6s Agrokdmiai Int6zet Kfsdrleti telepei

A kisörleti telepeket a kfsdrleti telepvezetö vezeti.A kfsdrleti telepek feladatai:

A Nagyhörcsöki Kisörleti Telep,,(zbtg srirtratvan 59 puszta,pusztaegres külterület

0100 hrsz.) 50 ha területen, az-Örbottyäni Kisörleti r.rep iäi äTÄrttyän Kassay

telep) 24 ha területen müködik. A kisörleti telepek feladata agrärtudomänyi,

biolögiai. 6s földtudomänyi alapkut atäshoz, alkalmazott kutatäshoz, kisörleti

fejlesztdshez szüksdgeszäntöftjldi kisparceilis ds fölüzemi kisdrletek v6gzöse.

39. A gazdasägi szewezetmüköd6se 6s feladatai

A gazdasägi szetvezet feladatait a gazd,asägi igazgatö közvetlen iränyitäsäval v6gzi.

gazdasägi

A

szervezet l6t1a el a költsögvetds elö]räiyzatai tekintetöbei a gazdälkodässal

(költsdgvetds tervezdse, elliränyzat-mödositäs, ätcsoportositäs 6s felhasznäläs,

frnanszirozäs, beszämoläs), könyvvezetdssel 6s adatszolgältatässal, toväbbä

kutatöközpont

a

müködtetösövel, üzemeltetösövel, a vagyonguidalkodarsal (beruhäzäs,

vagyonhasznälat, hasznositäs, vagyonv6delem) kapcsoläto, f"ludutokat. A gazd,asägi

szetvezet lät1a el MTA .az

fejezetsajätos nemietközi kapcsolatok elöiräÄyzatäbZl

ätcsoportositott elöiränyzat terhöre tört6nö külföldi ki- 6s beutazäsokkal kapcsolatos

feladatok teljes körü bonyolitäsät ,(vizum,

repülöjegy, szälläs, napidij biztositäsa,

pönzügyi elszämoläsa, stb.). Ezeknek a relaaatoknak az elläiasanat a belsö

kontrollrendszert müködtetnie kell.

A gazdasägi szewezet feldpitdse:

- P6nzügyi, Szämviteli ds Humänpolitikai Osztäly

- Müszaki, üzemeltetdsi 6s Ellätäsi Osztäly

- tudomänyos intdzetekben müködtetett gazdasägi 6s ellätäsi csoportok


68

39.1. Pönzügyi, Sztimviteli ös Humdnpolitikai Oszttily

Pönzügyl Szämviteli ds Humänpolitikai osztäly kiemelt feladatai:

gazdälkodätssal, könyvvezetdssel, a szämviteli rend betartäsäval, kapcsolatos

feladatok keretöben müködteti a hatälyos szämviteli törv6nyben

meghatiirozott, toväbbä az ällamhilztartäs szerv ezetei beszämoläsi ös

könyvvezetdsi kötelezettsögdnek sajätossägäröl sz6lö kormrinyrendelet

alapjän a könyvvezetdsi, szämviteli rendszertl eleget tesz aKutatöközpontra

vonatkozö beszämoläsi kötelezettsdgeknek;

ös aföigazgatb el6 terjeszti;

pälyäzatokhoz kapcsolödd nyilväntartäsi, elszämoläsi ds teszämoläsi

munkälatokat, együttmüködik a könyvvizsgälöval;

adatszolgältatäsi feladatokat;

mdrl e g val ö di s ägät alätämaszto I e I tärszerve zö si, leltär el I enö rz6 s i fe I adato kat ;

összefüggdsben vezeti a Kutatöközpont valamennyi közalkalmazottjänak

teljes körü nyilväntartäsät, munkaügyi adminisztiäci6j6t, illetmönyönek

szämfejtdsöt, bdren kfvüli juttatäsokkal kapcsolatos feladatokat, szemölyügyi

ös emberi eröforräs gazdälkodässal kapcsoiatos informäciökat s)ofuältat;

egysdgei valamint a hatälyos jogszabälyi keretek között harmadik

szemdlyekdszervezetek fel6.

A Pdnzügyi, Szämviteli 6s Humänpolitikai Osztälynak ügyrenddel kell rendelkeznie,

amelyben a kutatöközpont mäs szabälyzataiban a gizdälkodässal kapcsolatban

szabälyozott toväbbi kdrddseket szabälyozza. A Pdnzügyi, SzäÄviteli ös

Humänpolitikai Osztäly ügyrendje röszletesentartalmazza az ellätandö feladatokat, a

vezetö(k) ös beo sztottak feladat-, hatäs- ös j o gköröt, tov äbbä szabäly ozza:

az elöir äny zatok felhasznäläsänak rend.i öt ;

a kötelezetts6gvällaläs (rdszletes, jögcimenkönti ös drtökhatärok közötti

szabälyok), a pönzügyi ellenjegyzös, a teljesitds igazoläsa ös az örvönyesitds,

utalv äny ozäs rdszl ete s rendj 6t ;

a gazdasägi szerv ezet fel dpitö s6t;

a költsögvetösi tervezds rendi6t;

a költsdgvetdsi beszämoläs rendi6t.

A kutatöközpont Gazdälkodäsi szabälyzatban rendezi a költsögvetdssel ös az ältala

kezelt elöirfinyzatokkal kapcsolatos, a gazdälkodäsra, ellenörzdsre. az


69

adatszolgältatäsok rendj6re vonatkozö belsö elöiräsokat ös az Ävr.-ben a

kutatökö zp ont bel sö szabäly zatänak hatäsköröbe utalt e gy6b k6rd6 seket.

39.2. Müszaki-, üzemeltetösi ös Eltdtdsi Osztdly

Yezetöje a mtiszaki osztälyvezetö, a gazdasilgi igazgatd közvetlen beosztottja.

A hatäsköre a kutatöközpont egöszörä kiterjeä.

A Müszaki-, Üzemeltetdsi 6s Ellätäsi osztäly ellätja a kutatöközpont

vagyongazdälkodäsäval, közbeszerzösi tevökenysdgdvel kapcsolatos flladatokat,

gondoskodik a kutatöközpont központi beruhäzisi, felnjitasi 6s karbantartäsi

fonäsainak terhöre törtdnö kivitelezöi munkäk lebonyolitäsäröI, elläda

kutatöközpont

a

müködösdt ös üzemeltetösdt elösegftö olyan tevdkenys6get, amelyet

kutatöközpont

a

belsö szabälyzatai hatäskördbe utalnak. A Müszak i-', ü2"Äatet6si

Ellätäsi

ös

osztäly a fentieken kfvül kiemelten elläda a következö feladatokat:

kutatdközpont öpületeit 6s egy6b berendezöseit;

(müszaki adatok, ällapot stb.), hasznositäsäval, kezelds6vel kapcsolatos

feladatokat;

pdnzügvi ellenjegyzds6t követöen felterjeszti jlvähagyäsri a föigf,i,gatönak;

felüjitäsi 6s karbantartäsi koncepciöinak kialakitäsäban, müszaki ds p6nzügyi

tervezdsdben, maj d azok lebonyolitäsäban 6s elszämoläsäban;

szemölyszälf]äsJ ös anyagmozgatäst vögez, ellätja a kutat6kcizponton belüli

közbesit6si feladatokat;

helyessdgöt a kutatöközpont teljes területdn, együttmüködve a telephelyek

ältal a fe I ad at ellätäsär a kij e I ö I t munkatärs s al ;

fogyasztäst;

szolgältatökkal, elökdsziti a szolgältatöi szerzöddseket, vezeti a

telekommunikäciös költsdgekkel kapcsolatos analitikus nyilväntartäst,

j avaslatot tesz a hällzat fej lesztösdre;

informatikai rendszereket 6s csatlakozd szolgältatäsokat;

)

területdre. vonatkozö jogszabälyok 6s a kutatöközpont altai kiadott ide

vonatkozö szab|ly zatok szerint a Kutatöközpont biztonsägo s müködösörö l.


70

40. Kutat6központi r6szlegek

40.1 Központi Titkdrstig

A Titkärsäg feladata:

- a Kutatöközpont ältalänos igazgatäsi feladatainak, a kutatöközponti

adminisztrativ vezetök

munkäj änak ellätÄa;

- elläda az.rr.tevökenysögdvel kapcsolatos operativ feladatokat;

- közremüködik a Kuiatöközpont testüieti szerveinek , rendezvdnyeinek

elökdszftds6ben 6s szervezösdbän;

- folyamalos munkakapcsolatot tart az M'rA Titkärsägäval, valamint a

kutatöközponti intdzetek i gazgatöinak titkärs ägav all titkäräval;

- ellätja. a protokolläris, reprezentäciös feladatokat, közremüködik a

mddiakapcsolatokban;

- röszt vesz a kutatöközpont tävlati, közöptävü ds öves kutatäsi terveinek,

tudomänyos beszämolöinak technikai


71,

- a központ tudomänyos szervezeti egysögei ältal lötrehozott szellemi termökek

szabadalmaztatäsa, vagy rdszvdtel- a szabadalmaztatäsi folyamat

lebonyolitäsäban;

- szabadalmak nyilviintartäsa, az ezzel kapcsolatos hatäridök figyel6se,

szabadalmi dijbefizetösek bonyolitäsa.

40.4 Fitotron Osztrily

Az osztäiy müszaki jellegü feladatai:

- a fitotron egysögek müködtetdse (programozäs, .

javitäs, karbantartäs,

folyamatos ellenörzös stb.) ;

- a vernalizärci's kamra müszaki üzemeltet6se ös a fitotron fogadöällomäsäröl

taplälkoz' villamos hällzat (kastdly, buzäs öpület, kukoricäsLpület stb.) szakds

tävfelügyelete 24 6räs üzemidöben.

Az o sztäly növdnynevelö s sel kapc solato s feladatai :

- a növdnynevelds alapvetö felt6teleinek biztosftäsa (tenyöszedöny, talaj,

täpoldatok stb.);

- a növdnyekrutin jellegü gondo zäsa (csiräztatäs, vet6s, öntöz6s

-

stb.);

fitotroni 6s külsö kisörleti anyagfelvdtelezdse, feldolgozäsa.

A kutatäst kiszolgälö feladatok:

- autolgta meteoroldgiai ällomäs üzemeltetdse, adatok gyüjtöse;

- metodikai 6s fejlesztdsi munkäk;

- kutatäs növdny növekedds modellezösönek t6makör6ben.

40. 5. Kfsörteti ÄUatntiz

Az Ällatorvos-tudomänyi rntlzet Kfs6rleti Allathäza ällatkfsörletek vögz6s6re

szolgälö ällattartl szobäkat, valamint a kisdrleteket kiszolgälö järuldkos (elökdszitö,

takarmänytäroll, boncolö, szociälis) helyisdgeket foglal mägäban. Az ällathaz

szakmai müköddsöt a VtÄg felügyeli.

40.6. Beethoven Müzeum

A martonväsäri Beethoven Müzeum a jelentös törtdnelmi mülttal rendelkezö

kastdlydpületben talälhatö, amely a hazai zenetörtönelem egyik kiemelkedö

helyszine. A kutatöközpont kezel6sdben l6vö gyüjtemöny 3JtentOs hazai 6s

nemzetközi ördeklödöst mondhat magäönak, es metion kdpviseli a tudomäny ös a

müvdszet harmonikus együttölösöt.

41. Oktatäsi szervezöd6sek - kihelyezett tansz6kek

A kutatdközpont aktivan röszt vesz a felsöfokü oktatäsban. Ennek sorän az egyetemekkel

törtdnö megällapodäs keretöben a Kutatöközpont intdzeteiben kihelyezett tansz6keket hoz

lötre a graduälis 6s a posztgraduälis oktatäi, valamint az egyetemekkel közös kutatäsi

tevdkenysdg elösegftdse cöljäböI. A kihelyezett tanszökekei az IT engeddlyövel lehet

ldtesfteni. Ennek vezetöjdt ös tagiait szintön az IT hagyja j6vä -az egyetemmel

egyetörtdsben' A tagokra a javaslatot a kihelyezetttanszök""i"7|i"ldsziti elö.


72

zÄnö RENDELKEzpspT

Je\en az Akaddmiai Kutatöintdzetek Tanäcsa ältali jdvähagyäst követöen, märcius 20-än löp

hatälyba azzal, hogy a koräbbi szervezeti ös müköddsi szabälyzat egyidejüleg hatälyät veszti.

Budapest, 2012.märcius,,lh.,,

A Közalkalmazotti Tanäcs röszöröl:

.*h^;^-p

_{.=g

Kö zalkalm azotti Tanäcs elnöke

off+rr oN., P

f{"f-.#*"

iW,

ll

5

[. .{

t1

LI

7:l

4fu.,1^ ui ."1,{

.lövÄnl.cyÄsr zÄnanm

A jelen szabälyzatot az AKT . ./..1....12012. (9'.V.1,) szätmu älläsfoglaläsäval hagyr a j6vä.

Egyidejüleg felhatalmazäst kap a kutatöközpont föigazgatlja, hogy a jogszabälyon alapulö

mödosftäsokat jelen szabälyzatban sajät hatäskörben ätvezesse, 6s a mödositott szabälyzatot

30 napon belül a jövähagyäsramegküldje afejezetetiränyitö szervnek, valamint tegyen eleget

az informficiös önrendelkezösi jogröl 6s az informäcilszabadsägröl szölö törvdnyben foglalt

kö zzötöteli kö te I e z ett s 6 gdnek.

A kutatöközpont föigazgatljänak a jelen szabälyzathatälyba ldpösdt követö egy 6ven belül

felül kell vizsgälnia valamennyi, a koräbbi szervezeti ös müköddsi szabälyzat mellökletekdnt

vagy azzal összhangban kiadott kutatöközponti szabälyozäst. A helyettesitdsekhez kapcsolödö

juttatäsok meghatfirozäsära - a munkältatöi jogok gyakorlöjanak szem6lydtö1 függöen - a

föigazgatl, illetve afejezetet iränyitö szerv vezetoje jogosult.

Budapest, 2012. öv mincius ,,44.,,

tltulu,.

Dr. Ndmeth Tamäs

az MTA fotitkära,

az AKT elnöke

az MTAtslnöke,.

a fejezetet ir6nyit6 szerv vezetöje


'I

-:a

'gs

:''t q)

C)

(,)

0

d)

6

.c)Ä

A.ti

. = a

> -

NJ{

o'E

l

^

>.a

ö0tr

Ntr

:C)#

F

d

bo

N

b0

h

^^'c) t;

.Rl

A^ \J

.:Y

= ; ; q

ä .(3

: : t s

F F S

N

a

a

>t

s1'

6 0 )

q)

o

\q)

\q)

.c)

o)

N

c)

Lr

q)

N

o

.3ä

.- .1

*xx

'ti

i\9.:

.3 E.K

a

q.€

N =

';) gl

z

o0 N

öo

X ( )

>!-

sp .ö

a a

zu

(r)

bo:g ,{

s ffi.d

F K 5

>'

N

a

a

-

N

( , H

---------}

.o

>'

.i

!r(

= \)

s

N

tt

a

.ts

N

t4

F

a

o

a

' i r

öo.ä : .(s>F

a

'^'o u;

ü .cg '=

giE

F N S

-

-iz.g ö

F ,.'=

F.ö-U

c d ( E

O N t r

a..!s r

.N :4,9

vd tr

' 5 N

iD 'CE

'gs

v.<

L

.v

rf)

l-

a

^^'o ui

.(g

h^ \J

.= '!Y i; vt

t .d

i(-= P

F KS

r i H


i

l

l

r

i

r 1

l i

i i

-

I r

Mezögazdasägi lntfizet

Alkalmazott Genomik ai Osztäly

Gönmegörzdsi

ds Organikus Nemesitdsi Osztälv

\ Kaläszos Gabona - Nemesft6si Osztälv

Kaläszos Gabona Rezisztencia Nemesftdsi Osztälv

I i

Kukoricanemesitösi Osztäly

Növönydlettani Osdäly

: Növönyi Molekuläris Biolögia Osztäly

Növönyi S ej tbiolö gi a O sztäly

, I Növönvtermesztdsi OszJälv

i

-.,' Növ6nyvödelmi Intözet ^laftani Osztrilv

r

i

i

i

Biotechnolögiai Osztrily

'_r

t l

i I

I

t i

-1

I ,

i

i

I I

Körölettani Osztäly

Növdnykörtani Osztäly

Alkalmazott Kömiai ökotOgiai Osztäly

Talajtani 6s Agrokdmiai Int6zet Agrokdmiai ös Növdnytäpläläsi Osztäly

Környezetinformatikai Osztäly

Talajbiolögiai 6s -biokdmiai Osztaly

Talajtani Osztäly

n

i l

j i

l

i i

it

i l

r

i

I

L

J

I


2. szdmü mellöktet

A kutatöközp o n t szew ezeti egys 6gein ek en ged6ly ezett lltszäma

Szervezeti egys6gek

Magasabb u.r"

közalkalmazottak (föigazgatl, föigazgatö-helyettes,

gazdasägi igazgatl)

2012.januär 1-töl

2

Yezetö megbfzässal rendelkezö közalkalmazottak

(intözetigazgatl, tudomiinyos 6s nem tudomänyos

osztälyvezetök)

23

Gazdasägilgazgatlsäg 66

Kutatöközponti szervezeti egysdgek

Allatorvo s-tudomiinyi Intözet

Mezögazdasägi Intözet

Növdnyvddelmi Intdzet

Talaj tani 6s Agroköm iai lntözet

Összes älläshely:

52

187

93

86

443


76

3, szdmü mellöklet

l. Alapvetö munkältatdi jogok

A munkältatöi jogok gyakorläsa

a) közalkalmazotti jogviszony ldtesit ösöre pälyänat kiiräsäna;

b) munkältatöi jogokat.6s kötelessdgeket gyakorlö, illetve teljesitö szemdly nev6nek

kö zl ö se alkalmazäs e I ött vagy v älto z6s e, "td.,

:

c) kinevezös (a közalkalmazott besoroläsa, illetmönydnek, munkakör6nek,

munkavdgzös helydnek meghatiirozäsa) ös kinevezds mödosftäsa;

d) szewezeti egysög (tudomänyos intdzet) vezetdsöre vonatkozö megbizäs adäsa, a

megbizäs visszavonäsa, vezetöi megbizäsröl lemondäs elfogadäsa;

e) szewezeti egysdg (tudomänyos osztäly) vezetds6re vonatkozd megbizäs adäsa, a

megbizäs visszavonas a, v ezetöi me gbf zäsröl lemondäs elfo gadäsa;

D szewezeti egysög (nem tudomänyos osztäly) vezetdsöre vonatkozö megbizäs

adäsa, a megbizäs visszavonäsa, vezetöi megbizäsröl lemondäs elfogadäsa;

g) közalkalmazotti jogviszony megszünösönek megällapitäsa; közalkalmazotti

jogviszony megszüntetöse (közös megegyezössel, ätheiyezössel, felment6ssel);

kö zalkalmazotti j o gvi szonyrö I törtönö I emondäs e I fo gadäsa ;

h) munkavögzös alöli mentesitds a felment6s ideje alatt, vagy munkältatöi dönt6s

alapjrin egyöb esetekben, fizetds ndlküli szabadsäg engeddlyezöse;

i)

i)

k)

D

vdgkielögitös - jogszabälyban elöirt - mörtökdnek megällapitäsa, felmentds,

rendkivüli lemondäs esetön;

munkavdgzdssel összeftiggö toväbbköpzdsben valö r6szv6tel elöiräsa;

tanulmänyi szerzödds köt6se;

cim adomänyozäsa, közalkalmazotti jogviszonyban adhatd cimpötldk

megällapitäsa;

m) minösftds;

n)

közalkalmazott munkaidejöt rdszben vagy egöszben örintö munkavögz6sre iranyulö

toväbbi jogviszony ldtesftdsöhe z val6 hozzäjäru16s vagy annak megtagadäsa;

o) közalkalmazott munkaidejdt nem örintö munkavögzösre irlnyulö toväbbi

jogviszony bejelentösdnek tudomäsulvötele, összeferhetetlensdg miatt a jogviszony

ldtesitdsdnek megtiltäsa;

p) az i:zleti titokkör meghatärozäsa;

q) fegyelmi eljäräs 6s kärtöritdsi eljaräs meginditäsäval ds lefolytatäsäval

kapcsolatban a munkältatöt megilletö ds kötelezö jogkörök;

r) magasabb fi zetösi fokozat eldrdsdhez szäksöges v fu akozäsidö csökkentöse;


77

s) tudomiinyos munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak mäsodik ös harmadik

fizetösi fokozatba soroläsa feltöteldnek valö megfelelds vizsgälata atudomänyos

munkaköne vonatkoz ö szabälyzatban meghat är ozotl kutatöi lovetelm6nyek Ä a

minösftös eredmdnyönek figyelembevöteldvel;

t) jutalmazäs;

u) illetmönyki egöszitös, kereset-kieg öszitös megällapftiisa;

v) illetmdnypötlök (vezetöi, idegennyelv-tudäsi ös egdszsögkrirosftö kockrlzat miatti

pötl6k) megällapitäsa;

w) közalkalmazottijogviszonyban munkaköri kötelezettsögkdnt alkotott tudomilnyos

müvek körönek me ghatär oz6sa.

x) az övi alapszabadsäg 6s a pltszabadsäg kiadäsa.

2. Egöb munlciltatöi jogok

a) közalkalmazotti jogviszony megsztindsdröl sz6l6 igazoläs kiadäsa;

b) jubileumi jutalomra jogositö közalkalmazotti jogviszony idötartamrinak

megällapitrisa 6s a jubileumi jutalom kifizetdsöröl vald gondoskädas.

A munkältatdi jogok ryakorläsa

A kutatöközpont föigazgatljänak 6s a gazdasägi igazgatö tekintetdben a munkältat6i jogok

gyakorläsa a Magyar Tudomänyos Akaddmia einökdnek 312009. CX. 30.) szätmi

hatätr ozatäv al közzötett rendelkezösben foglaltak szerint tört6nik.

A tudomränyos 6s nem tudomrinyos vezetöi, valamint tudomiinyos 6s nem fudomänyos

beosztotti munkakorök esetdben a munkältatöi jogok gyakorläsanak rendjdt az aläbbi täblazat

foglalja össze:


78

Munkakör megnevez6se

Alapvetö munkältatd jogok

gyakorlöja

Egy6b munkältatö

jogok gyakorlöja

Tudomiinyos intdzet v ezetöj e ;

föigazgatö-helyettes (vezetöi megbizäsähoz, ds a

megbizäs visszavonäsähoz az MTA

Tudomänyos intdzet

osztälytezetöje

Tudomänyos beosztotti (idedrtveä

tdmac soport -v ezetötkutatäsv ezetöt

is)

Nem tudomänyos vezetö

(osztälyv ezetö) 6s beo sztott,

föigazgatlnak közvetl enül

alärendelten

Nem tudomänyos vezetö

(o süälyv ezetö ), valamel y

szerv ezeti egysög vezetöj önek

alilrendelten

elnökdnek esvetdrfdse szii kqi

1.a), l.c);1.e); t.g); l.i); l.k); l.l);

l m); l.n); l.o); Lq); l.u); Lv)

- intözet igazgatlja: minden, a

föigazgatl hatäsköröbe nem

utalt munkältatli jog (az l.t)

pont szerinti jogositväny

föigazgatl rendelkezdse

szerint

- föigazgatl:

1.a); 1.c); 1.g); l.k); 1.1); 1.q);

l.u); 1.v)

- intözet igazgatöja: minden, a

föigazgatl hatäsköröbe nem

utalt munkältatöi jog (az I.t)

pont szerinti jogositvany

föigazgatö

szerint

rendelkezöse

- föigazgatl

l.a), l.c); 1.0; 1.g); t.i); 1.k); l.l);

1.m); l.n); l.o); l.q); l.t); 1.u); l.v)

- szervezeti egysdg vezetöje:

minden, a föigazgatl

hatäskördbe nem utalt

gazdasägi igazgatl

gazdasägi igazgatl

gazdasägi igazgatb

gazdasflgi igazgatl

gazdasägigazgatl

Nem tudomänyos beosztotti

- föigazgatö:

l.a); l.c); l.g); l.h); Lk); t.l); 1.q);

1.t); 1.u); l.v); l.p); I .r); l.t)

- szewezeti egysdg vezetöje

(osztälyvezetö): minden, a

föigazgatl hatäskördbe nem

utalt munkältatöi i

gazdasägigazgatö


\q)

C)

N

N

0 -

. . r

V \ J

b

V)

'c

N

b,1'

ts

'$

l'-

0

c)

\q)

.El

ö0

N


oo

tv

o

>l

öo

,l4

c

öo

N

öo

tv

(.)

>l

ö0

öo

N

öo

iv

C)

öo

,Y

oo

N

öo

q)

>r

b0

öo

N

oo

tv

C)

>'

öo

N

.c)

E

N

i

()

öo

N

ö0

N

öo

o

bo

N

i

b0

N


öo

iv

q)

N

.o

N

äo

iY

q)

öo

N

.o

h0

N

äo

()

N

.c)

b0

N

iY

()

öo

N

.c)

t :

t'e

l : o

t :

Ito

t l

t ' -

t . o

t c

t

I

J

o

t ö !

l : 9

l

s

E

N

13

V)

s

b.

.$

v\

.E

(a

s.

t.J

.x. s

\

öd

:S

N

B

6

s B

=

.s

l'.9

*

:s

_t(

\r

ar)

'!2 .a

o a

q ) N

o b l

F

.d 'R


'F .9

.o c)

c)

I

ao

\0)

v,

öo

N

öo

€.o

! a d bo

N

X .cs

00

!)>

-

L

00

q)

. A N

( g >

xi*

8o'ä

. F -

oo.o bo.o

üF, ä ( d

t N roN

N !s^ N N

)Y

a{

4

N

R

-t

,. Ca

p.:

.€k

t:";

_9 .:

ins

s

x

..'*<

S.\

u 'si

!.it o

ü [.r

_ q t

s =

s-t

d\

G

bo

N

ö0

tv

*\a

6

V1

'(l

x

q)

\t

U)

a)

t-

tl

.q)

R

€$

br)-

L'^ c)

k

öo.o

K ü

E N

N 9s-

(€orJ

öo

N

öo

s

q)

B

r-

L

B

'q)

F

q

6

4

'c

t s *

.I. r*

'R' \

.S '=

i: .;: ^

i: ^o sJ

j oox

r^\ ':'F $ n

-


5.szdmü mellöklet

Szabälytalansägok kezel6se

I. A szabälyozäs c6ljao tartalma

Az MTA Agrärtudomänyi Kutatöközpont az ällamhftztartäsrdl szölö jogszabälyokban

foglaltaknak megfelelöen, a vonatkozö egydb szabälyozäsok figyelembevdtel6vel a

szabälytalansägokezeldsönek eljäräsren djöt i'aläbbiak szerint hatäroziä mes..

1.1. A szabälyozäs c6lja

A szabälyozäs cölja, hogy rögzitse a szabälytalansäg fogalmät, valamint azokat az

eljäräsokat, mödszereket, intdzkedöseket, amelyek biztisitjäk' az Agrärtudomänyi

Kutatöközpont sajätossägainak, adottsägainak, körülmönyeinäk megfele'iö eljäräsrend

kial akf täsät, a szab Slytal ansägok üj bö I i

"l,öfo.d,ll

är änak me ge lözö söt.

A szabälytalansägokezelösdnek eljäräsrendje rdsze a belsö kontroll, ezen belül a

folyamatba 6pitett, elözetes 6s utölagos ,"t"töi ellenörzösi (FEUVE) rendszernek. A

FEUVE rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljäräsokat ds belsö szabälyzatokat,

amelyek alaplän az Agtärtudomänyi Kutatöközpont örvönyesiti a feladatai ellätäsära

szolgälö elöiränyzatokkal, löts,zämmal 6s a vagyonnal val6 szabälyszerü, gazdasägos,

hatökony ds eredmönyes gazdälkodäs követelmdnyeit.

1.2. A szabälyozäs tartalma

A szabälf alans ägok kezeld sönek elj äräsren d1 e tartalmazza:

a szabälytalansäg fo galmät, a me gelözösövel kapc so lato s felelö s sö get,

a szabälytal ansäg öszlelösöt (ütvonal),

az intözkedö sek, elj aräsok me ghat är ozäsät,

az intözked6sek, eljäräsok nyomon követ6söt,

a szab älyal an sä g/intdzkedö s nyi I väntartäs iinak tartalmät.

II. A szabälytalansäg fogalma, megelöz6s6vel kapcsolatos felelössög, az int6zked6sek c6lja

2.1. A szabälytalansäg fogalma

A szabälytalansäg valamely lötezö szabälytll (jogszabäly, közjogi szervezetszabälyoz1

eszkö2, utasitäs, szabälyzat, stb.) valö eltdrös, amely az Agrärtudomänyi Kutatöközpont

feladatellätäsa sorän, annak bärmely területön ös bärmely elem6ben elöfordulhai. A

szabälytalansäg fogalomkördbe a kiigazithatö mulasztäs, hiänyossäg, fegyelmi, büntetö,

szabälysdrtÖsi, illetve kärtöritösi eljäräs meginditäsära okot adö cselekmöny egyaräni

beletartozik.

A szabälytalansäg lehet :

- szändökos: ha azt tudatosan, többnyire valamilyen elöny sajät röszre valö megszerz6se

cöljäbdl követik el; ide tartozlk pdldäul a csaläs, a sikkasztäs, a partnerrel, ügyfdllel

valö összejätszäs, a vesztegetös, a szänddkosan szabälytalan kifizetös, a

nyilväntartäsok tudatosan meghamisitott vezetöse, ös ezen szabälytalansägok

minösftett esetei;


81

- gondatlansägböl elkövetett: ha azt a közalkalm azott völetlenüI, figyelmetlensdgböI,

vagy hanyagul vdgzett munka sorän követi el, ös emiatt hatäridö [iseoelembe esik,

vagy szämszakihibät vdt, vagy helytelenül vezeti a nyilväntartäst.

A szabälytalansäg elkövetö s6h ez alapv etö en

'szervezeti hiänyossägok (pl: nem-megfelelö, nem egyörtelmü szabälyzatok, eljäräsok,

kontrollok, a feladatellätäs követelmönyeire nem okiattäk ki a munkaiärsakat);

- szemölyi tönyezök (pl: felkdszültsdg, a belsö szabälyzatok ismeretdnek hiänya,

tapasztalat hiäny.a, alacsony elismertsög, motivälatlansäg, szerept6vesztds,

figyelmetlensdg, stb.) vezethetnek.

2.2. A szabälytalansäg megeröz6s6ver kapcsoratos fereröss6g

A szabälyozottsäg biztositäsa ds a szabälytalansägok megelözdse a föigazgat6 feladata

6s felelössöge, amely a Szew ezeti ös müköaesi säbal y ritbun me ghatäiozott szervezeti

egysdg vezetök feladatainak, hatäskördnek, felelössdgdnek 6s beizämoltathatösägänak

szabäly ozottsägän keresztül valösul meg.

A röszletes feladatokat a hatälyos belsö szabälyzatok 6s a munkaköri leiräsok

tartalmazz{k.

Aföigazgatö felelös azört, hogy:

- az Agtärtudomänyi Kutatöközpont a jogszabälyoknak megfelelö szabälyzatok alapjrin

müködjön, a müködds megfeleljen a szabäiyzatoknak, a siervezeti egysigek vezetöi a

szabälyok betartäsät folyamatos an ellenörizzök,

- szabälylalansäg öszleldse esetön az illetökes vezetö

azonrnl intdzkedj en i s,

tudja, hogy mit kell tennie ös

- a megtett intdzkedössel a szabälytalansäg megszünjön, a toväbbi szabälytalansägot

megakadälyozzitk.

2.3. A szabälytalansägokkal kapcsolatos int6zked6sek c6lja

A szabälytalansägokkal kapcsolatos intözkedösek cölj a, hogy:

- megakadälyozza a jogszabälyokban ds a belsö szabälyzatokban elöirtak megszeg6s6t, a

szab ä,lytalans äg kial akuläsät (me ge lö zös),

- helyreällitsäk az elöiräs szerinti ällapotot, a hibäkat, hiänyossägokat, töved6seket

kiigazitsäk (korrekciö),

- a szab älytal ansäggal kapcsolato s fel el ö s sö get m e gällapitsäk,

- a szabälytalansäg öszlelöse, megszüntetdse sorän szerzett tapasztalatok be6püljenek a

folyamatba dpitett elözetes ös utölagos vezetöi ellenörzös (FEUVE) rendszerbe

(me gismdtl ödds me gak adäly ozäsa).


82

III. A szabälytalansägok 6szlel6se

3.1. A szabälytalansägok 6szlel6se a belsö kontrolrrendszerben

A szabälytalansägot a belsö kontrollrendszerben dszlelheti :

a szabälytalansägot elkövetö közalkalmazott, akinek a szolgäiati üt betartäsäval a

közvetlen vezetöjöhez kell fordulnia, iräsban vagy szöban; a szöbeli jelz6st is

iräsban (egyzökönyvben) kell rögzfteni. Ebben az esetben a szabälyalansäg

tönykönt kezelhetö;

a folyamatba 6pitett, elözetes, utölagos ös vezetöi ellenörzös rendszeröb en azok a

munkatärsak, akik egy adott folyamatban, a folyamat elözö szakaszdn munkät

vögzök szabälytalansäga miatt örintettek, valamint akik a folyamatok kapcsolödäsi

pontjain ellenörzö szerepet is betöltenek; az dszlelt szabälytalansägröl az örintett

közalkalmazottnak iräsban kell täjdkoztatäst adnia a folyamat gazd,änak, ha pedig az

szemdly6ben drintett, akkor a folyamatgazda felettes6nek. Ebben az esetben

azonban, az öszlelöskor mdg csak a szabälytalansäg gyanüjärdl van szö, amelyet

kösöbb a kivizsgäläs vagy megerösft, vagy nem;

a beosztott közalkalmazott ältal öszlelt szabäly,talansägröl fräsba foglalt täjökoztat1t

kell k6sziteni, a külön szabälyzatokban leirt esetekben;

a belsö ellenör.

Amennyiben egy adott szervezeti egys6g valamely munkatärsa öszleli a

szabäiytalansägot, haladdktalanul kciteles drtesiteni a szewezeti egysdg vezetöjöt.

A szewezeti egysög vezetöjönek örintettsdge esetön a föigazgatöt, annak örintetts6ge

esetön a Magyar Tudomänyos Akaddmiät kell örtesiteni az öszlelönek a

szabälytalansägröI.

A szabälytalansägjelentdsekor ki kell törni arra,hogy:

mi a szabälytalansäg pontos tartalma,

milyen normätöl tdrtek el,

elövülösi idön belül dszleltdk-e a szabälyralansägot, a szabälytalansäg melyik

területe(ke)t örinti,

esetleges enyhitö körülmöny (pl. hatäridö tülldpöst väratlan, elhärithatatlan akadäly

okozta, a hibäs elszämoläst informatikai hiba okozta stb.),

a szabälytalansäg gyanüja dokumentumokon alapulö, vagy helyszfni ellenörzös

sorän merült-e fel,

koni gälhat ö - e a szabälyalansäg,

pönzbeli juttatäst örintö szabälytalansäg esetdn van-e reälis lehetös6g a

visszakövetelösre, ha igen, megtettök- e az elthez szüksdges intdzkedöseket;

kärtöritösi igdny felmerül6se esetön megtettdk- e az örvönyesitöshez szüksdges

intdzkeddseket,

valamint, hogy mik azok az esetleges egydb tönyek, körülmdnyek, amelyek a

szabälytalansäg megitdlöse szempontj äböl relevänsak lehetnek.


83

Amennyiben a Kutatöközpont vezetö megbizässal rendelkezö közalkalm azottai dszlelik

a szabälytalansägot, a feladat-, hatäskör 6i a felelössdgi rend szerint kell int6zkedniük a

szabälytalansäg megszüntetösdre. A kügazithat| mulasztäs, hiänyossäg szervezeti

egysögvezetöi hatäskörben rendezhetö, minden egyöb (100 EFt-ot meinaaol kär6rtökü)

szab äly talans ä grö I täj öko ztatni ke I I a f ö i gazgatlt.

Amennyiben a belsö ellenörzds öszleli u t ibälytulansägot, a 37012011. (XII. 31.) Korm.

rendelet rendelkezöseinek, illetve a belsö ellenörzsi közikönyvben fbglaltaknak

megfelelöen kell eljärni.

Az ellenörzött szewezeti egysdgnek a belsö ellenörzds megällapitäsai alapjän a

szabälytalansägok megszüntetdsöre intdzkeddsi tervet kell k6siit.n^i., u jövähagyott

intdzkeddsi tervpontok vögrehajtäs ir6l hatäridöre be kell szämo lni a f;igazgatönak.

A belsö ellenörzös ältal feltärt szabfiylalansäg esetdn ktilon kell vizsgälni azaläbbiakat:

a FEUVE rendszer mi6rt nem dszlelte a szabärytalansägot,

mi tette lehetövö a szabälytalansäg bekövetkezdsöt,

ha a FEUVE rendszer öszlelte a szabälytalansägot, vagy az azt lehetövö tevö

tÖnyezöket, az drintett szervezeti egysög vezitöje -iert nem tette meg a

megelözdshez, a käros következmdnyek csökkentösdhez sztiksdges int6zked6sek-et,

ha a vezetö megtette a szüksdges intözkedöseket, az miört nem 6rte el a kivänt

hatäst,

volt-e koräbban olyan vizsgälat, amelynek fel kellett volna tärni a

szabälytalansägot.

3.2. A szabälytalansäg 6szlel6se a külsö ellenörz6s, egy6b külsö szem6ly ältal

Ha a szabälytalansägot külsö ellenörzdsi szerv öszleli, megällapitäsait az ellenörzösi

jelentös tartalmazza. A külsö ellenörzds ältal feltärt büntetö, szaüälysörtösi, kiirt6rit6si,

illetve fegyelmi eljäräs meginditäsära okot adö cselekmöny mulasztäs vagy hiänyossäg

gyanüja esetdn az ellenörzö szewezet a müködösöt szabilyozl törvdny vagy rendelet

alapjän jär el. A külsö ellenörzös ältal vögzett ellenörzösek ellenörzesi jeläntöseinek

javaslatai alapjän összeällitott intözkedösi tervet- felelös 6s hatäridö meglelOtesövel - a

föigazgatl küldi meg az ellenörzdst vdgzö szerv vezetöjönek.

Ha egyöb külsö szemöly (pl. szerzlddssel feladatot ellätö termdszetes, vagy jogi szemöly

stb.) dszleli szabälytalansägot


6s erröl drtesiti a Kutatdközponi barmelyil

közalkalmazottjät, vagy vezetöjöt, annak a III. 3.1. pont szerint kell eljärni.

IV. Int6zked6seko eljäräsok meghatärozäsa

A szabälytalansilg dszlelösdt, jelentösöt követöen a föigazgat1 dönt a szabälytalansäg

kivizsgäläsardl, illetve annak formäjaröI, szfüsdg .r.te.r szakdrtö ig6nybev6telörö[

illetdkessdg vagy hatäskör hiänyäban a szabätlytalansägi gyanü kivizsgäläi ära vonatkoz1

javaslat ös a kapcsolödö dokumentumoknak a vizsgälitra jogosult szewezet r6szdre

ätadäsä161.


84

Bizonyos esetekben (pl. büntetö- vagy szabälysdrtdsi, sülyosabb fegyelmi ügyekben)

szüksdges intözkedösek

a

meghozatala az ana illetökes szervek örtesitesdt is jelenti,

ördekdben,

annak

hogy megalapozottsäg esetdn az illetdkes szerv a megfelelö eljäräsokat

meginditsa' Mäs esetekben (pl. fryyelmi ügyekben) a tdnyälläs tisztäiäsära a föigazgatö

vizsgälatot rendelhet el, indokolt külsö szakdrtö bevonäsäval.

"r.tü.n

A szabälytalansägi vizsgälat maximälis idötartama 30 nap lehet. Amennyiben ez ahatinidö

kevdsnek bizonyul,. a vizsgälatot folytatönak ezt a tönyf - az indok 6s a javasolt hatäridö

feltuntetösdvel - jeleznie kell a filigazgatönak. Hatäridö hosszabbitäst csak a föigazgat|

engeddlyezhet.

A v izs gälat eredmdnye I ehet :

annak megällapitäsa, hogy nem törtönt szabälWalansäs.

a szabälytalansägi eljäräs intdzkedös neittiti mägszüntetöse (pl. hibäs

j

6szlelös,

elentdktele n szabälytalansäg, stb. ),

szab älytalansäg me gtörtdntdt megäl I apf tö 6s intözkedd st elrendelö döntd s,

toväbbi vizsgälat elrendelöse, amelyre többnyire akkor kerül sor, ha a szabälyalansäg

megällapitäsät követöen a felelössög eläontösdhez 6s/vagy a hasonlö esetek

megelözdsdhez szüksdges intözkedösek meghatärozäsähoz n"- Jieg a rendelkezösre ällö

informäciö.

A vizsgälatot vdgzöknek intdzkedösi javaslatot kell kdsziteni a hasonld szabälytalansägok

elkerüldsöre. A javaslalok vögrehajtäsät a föigazgatö rendelheti el. A Kutatöközpontban

foglalkoztatott közalkalmazottak ältal elköv etett szabälytalansäg, kärokozäs eset6n a kärt

okozöt a vonatkozö jogszabälyok szerint felelössdgre keli vonni 6s intözkedni kell az okozott

kär megtöritöse iränt.

V. Int6zked6sek, eljäräsok nyomon követ6se

Az ötintett szewezeti egysdg vezetöje köteles nyomon követni a vögrehajtäst, ös erröl

beszämolni a föigazgatönak. A föigazgatö - a beszämoltatäsokon keresztül - koveti nyomon

az elrendelt vizsgälatokat, a meghozott döntdseket, illetve a meginditott eljäräsok älläsät.

A feltärt szabälytalansäg tipusa alapjän el kell vögezni a toväbbi szabäiytalansäg felmerülöse

kockäzatinak azonositäsät (hasonl6 tevökenysdgek, tömäk, kockäzatainat meghat ärozäsa).

A belsö ellenörzöst täjökoztatni kell a felmerült szabälytalansägröI. A megtett intözkedösek

hatäsänak 6s hatdkonysägänak örtdkeldsdt az örintett ,r"rr"""i egysdg väze6jönek el kell

v€gezni.

Amennyiben a nyomon követ6s sorän az ällapithatö meg, hogy a megtett intdzkedösek nem

eldg hatdkonyak 6s eredmdnyesek, a szabälylalansäggal drintätt szervizeti egysdg vezetöjöt,

valamint annak felettesdt iräsban kell felszölftani a toväbbi, megfelelö intözkedösek

meghozatalära.

A szabälytalansäg toväbbi fennälläsa esetdn üjabb intdzkedöst kell hozni, illetve

kezdemdnyezni, az elmaradt intdzkedösek felelösdt meg kell nevezni, szüks6g esetön

szankcionälni kell.


85

A szabälytalansäg megfelelö konigäläsa esetdn nincs toväbbi teendö.

vr. A szabärytaransägok, az int6zked,6sek nyilväntartäsa

A szabäL14'alansägokkal kapcsolatban keletk ezett iratanyagok nyilväntartäsänak naprakösz ös

pontos vezetöse, az iratanyag kezeldse, elkülönitett nyilvrini*tätu a gazdasägi igazgat1

feladata.

A nyilväntartäsnak tartalmaznia kell a tängyövet követö övre vonatkozö belsö ellenörzösi terv

elköszitdsöhez szüksöges kockäzatelemzös alapjäul is szolgä16 informäciökat, az aläbbiak

szerint:

a szabälytalansäg tipusa (btintetö-, szabälysörtösi, fegyelmi vagy kärt6rit6si eljäräsra

okot adö),

a szabälytalansäg rövid leiräsa,

a kapcsoldd 6 lezärult elj äräs eredmdnye,

az örintettek szäma, beosztäsa,

az esetleges kär mörtöke,

a szabälytalansäg kezeldse drdeköben tett intdzkeddsek leiräsa.

A pälyäzati üton felhasznäIlsra kerülö forräsok, költsögvetösi elöiranyzatok tekintet6ben

figyelembe kell venni a Nemzeti Fejlesztösi Terv operativ programjai, az EeUAL Közössögi

KezdemÖnyezös program 6s a Kohözids Alap projektek- tämogatäsainak fogadäsähJz

kapcsolödö pdnzügyi lebonyolitäsi, szämviteli 6s ellenörzdsi rendszerek kialakitäsaröl szölö

36012004. (XIL 26.) Korm. rendelet VII. Szabälytalansägok kezelöse cimü feiezet6ben

meghatärozottakat is.

More magazines by this user
Similar magazines