Értékek és jó gyakorlatok a munkahelyi egészségfejlesztésben ...

oefi.hu

Értékek és jó gyakorlatok a munkahelyi egészségfejlesztésben ...

work. in tune with life.

Értékek és gyakorlatok a munkahelyi

egészségfejlesztésben

- Nemzetközi kitekintés-

Nyitórendezvény

“Munka: Lélekre Hangolva. Move Europe”

Budapest, 2010. február 3.

Dr. Reinhold Sochert / ENWHP


work. in tune with life.

Tartalom

A Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata - ENWHPAz ENWHP bemutatása

Mit jelent a munkahelyi egészségfejlesztés

A munkahelyi egészségfejlesztés gyakorlatai


Fogalmak és folyamatok

A munkahelyi egészségfejlesztés jelenlegi helyzete és a benne

rejlı értékekA „ gyakorlatok” elterjesztése

Eredmények és elınyök

2 / Dr. Reinhold Sochert - ENWHP


work. in tune with life.

ENWHP

1996 – Alapítás

Titkárság

31 tag

Luxembourgi Nyilatkozat

Fı célok:

A munkahelyi egészségfejlesztés

feltételeinek kialakítása

A munkahelyi egészségfejlesztés

gyakorlatainak elterjesztése

A fenntartható társadalmi és

gazdasági fejlıdéshez való

hozzájárulás

3 / Dr. Reinhold Sochert - ENWHP


work. in tune with life.

ENWHP –

KEZDEMÉNYEZÉSEK

4 / Dr. Reinhold Sochert - ENWHP


work. in tune with life.

A munkahelyi egészségfejlesztés európai története

WHO

Ottawai Karta

Munkahelyi egészségfejlesztés

(MEF)

A foglalkozásegészségügy

és

munkavédelem (FEM)

hiányosságai

Az egészség társadalmipszichoszomatikus

értelmezése

Hangsúly a sztenderdeken és

a szakértıkön

Munka és életmód koncepció

Természettudományos és

technikai megközelítés

Autonómia/Az egészség feletti kontroll/

Társadalmi támogatás /Részvétel

A pszicho-szociális stressz

és kockázati tényezık

figyelmen kívül hagyása

5 / Dr. Reinhold Sochert - ENWHP


A munkahelyi egészségfejlesztés elemei

work. in tune with life.

MEF

FEM

Önkéntes intézkedések: az egészség

fejlesztése, motiváció és munkával való

elégedettség

Fı szereplık: egészségtudományi,

pszichológiai, szociológiai,

humánerıforrás-fejlesztési szakértık

A munkavállalók aktív részvétele:

Az ember, mint autonóm lény

Potenciálra épülı modell: Forrásorientált

és alapvetıen szalutogenetikus

megközelítés

A források beazonosítása és

kiaknázása: hangsúly a lehetıségeken/

a fejlesztési perspektíván

Törvényi kötelezettségek: balesetek és

foglalkozási megbetegedések

megelızése

Fı szereplık: foglalkozás-

egészségügyi és munkavédelmi

szakértık

Szakértı-központú: az ember, mint

védelmet igénylı tárgy

Deficit-központú modell: hiba-orientált

és alapvetıen patogenetikus

megközelítés

Veszélyforrások és az egészségkockázati

tényezık beazonosítása:

hangsúly a veszélyeken/ védelmen

védelmi lehetıségeken

6 / Dr. Reinhold Sochert - ENWHP


work. in tune with life.

A „ gyakorlat” fogalma és meghatározása

Projekt menedzsment

Szükségletfelmérés

Intézkedések

kidolgozása

Egészségügyi Irányító Bizottság

Egészségügyi jelentés

(megbetegedési adatok, munkavállalói felmérés,

szakértıi értékelés)

Egészség-kör

Intézkedések

megvalósítása

Értékelés

Kivitelezés- és magatartás orientált

(ergonómia, szervezés, kommunikáció, vezetés)

Folyamat és eredmény

Marketing

Információ és kommunikáció

(menedzsment, személyzet)

7 / Dr. Reinhold Sochert - ENWHP


work. in tune with life.

Projekt menedzsment: Egészségügyi Irányító Bizottság

Végrehajtó Tanács/

ügyvezetı igazgató

Személyzeti osztály

Feladatok:

Munkavédelmi

megbízott

Prioritások és célok kijelölése

Foglalkozás-egészségügyi

orvos

MEF intézkedések koordinációja

Programok értékelése

Fogyatékossággal élı

munkavállalók képviselıje

Munkatanács

8 / Dr. Reinhold Sochert - ENWHP


work. in tune with life.

Igényfelmérés: a munkavállalói kutatás megtervezése

Információ a társadalmi-demográfiai jellemzıkrıl és a munkakörnyezetrıl

Kérdések az észlelt stresszre és terhelésre vonatkozóan

Stressz és terhelés munkatevékenységek szerint

Stressz és terhelés munkafeltételektıl függıen

Stressz és terhelés munkafelszereléstıl függıen

Stressz és terhelés munkaidı szerint

Skála:

5- fokozatú

Lickert-skála

Stressz és terhelés a munka feletti kontroll hiányától függıen

Stressz és terhelés a vezetéstıl függıen

Stressz és terhelés a munkatársanként

Kérdések az észlelt egészségügyi panaszokra vonatkozóan

9 / Dr. Reinhold Sochert - ENWHP


work. in tune with life.

Igényfelmérés: a munkavállalók körében folytatott

kutatás eredményei

80%

60%

40%

A vállalati átlagtól való eltérés

A B osztály kevesebb elismerést

és támogatást kap feletteseitıl,

és rosszabbnak érzi a

munkahelyi légkört

20%

0%

-20%

A D osztályon az átlagnál

magasabb a stressz elıfordulása

és nagyobb a terhelés a

munkaeszközök miatt

-40%

-60%

-80%

Vezetıség

Kollegák

Gerincpanaszok

Munkaeszközök

A osztály B osztály C osztály D osztály

A C osztályon az átlagnál

magasabb a gerincpanaszok

elıfordulása

10 / Dr. Reinhold Sochert - ENWHP


work. in tune with life.

Egészség-kör

6-8

munkavállaló

Közvetlen felettes

Osztályvezetı

Feladatok:

A munkakörülmények, illetve a

stressz és terhelés közti

kapcsolat elemzése

Javaslatok kidolgozása az

egészségre kiható

munkakörülmények javítására

Felelıs (facilitátor)

Üzemorvos

Munkatanács

Munkavédelmi

megbízott

11 / Dr. Reinhold Sochert - ENWHP


work. in tune with life.

Az egészség-kör

kialakításának

menete és

mőködése

12 / Dr. Reinhold Sochert - ENWHP


work. in tune with life.

A MEF elterjedtsége a vállalatok mérete szerint

60

%-ban; n = 2164/2563/2531/2422/3014

2004 2005 2006 2007 2008

40

20

38

37

39

37

38

0

12

22 23 22

18

20

14 15

8

10

12

14

9

11

10 11 12

13 14

9

7 6 5 5

7

1-9 10-49 50-99 100-499 500-1.499 1500 u.m.

Megelızési jelentés 2004-2008

13 / Dr. Reinhold Sochert - ENWHP


work. in tune with life.

A MEF elterjedtsége: az intézkedés típusa szerint

80

%-ban; n = 2164/2563/2531/2422/3014

2004 2005 2006 2007 2008

60

40

20

54

65

70

68

66

67

73

75

71

71

20

24

26

25

25

60

51

53

58 59 60

54

56

33

50

0

Projekt Project

Management

menedzsment

Szükségletfelmérés

Needs

Analyses

Egészségkör

Health

Circle

Behaviour Magatartás and és

kivitelezés Design

Evaluation

Értékelés

Megelızési jelentés 2004-2008

14 / Dr. Reinhold Sochert - ENWHP


work. in tune with life.


ERROR: ioerror

OFFENDING COMMAND: image

STACK:

More magazines by this user
Similar magazines