A munkahelyi egészségterv - Országos Egészségfejlesztési Intézet

oefi.hu

A munkahelyi egészségterv - Országos Egészségfejlesztési Intézet

Kiss Judit

A munkahelyi egészségterv

Lillafüred, 2008. április 22.


Munkahelyünk a mindennapi

statisztikák tükrében…

hazánkban az egészségkárosító tényezıknek kitett munkavállalók száma

eghaladja az 1 milliót

a munkahelyi stressz csökkentésével a betegségbıl eredı hiányzás 25%-al

vesebb lehetne

a világon 71 millió munkanapot töltenek otthon hátfájás miatt

dohányzó kollégái 160 munkaórából minimum 12 órát elfüstölnek

nemzetközi számítások szerint a munkával kapcsolatos egészségkárosodások

dásai és veszteségei meghaladják a bruttó nemzeti össztermék értékének 4%-

! Magyarországon ezek a károk elérhetik a 400-500 Md Ft-ot is


Az egészséget meghatározó tényezık (WHO, 1998.)

Társadalmi lejtı

Stressz

Gyermekkor

Társadalmi

kirekesztettség

Munkajellemzık

Munkanélküliség

Társadalmi támogatás

Szenvedélybetegségek

Táplálkozás

Közlekedés


z egészségfejlesztés 5 kulcsterülete

az Ottawai Karta (1986) alapján

Egészséget támogató társadalompolitika: politikai döntések egészségre

gyakorolt hatásai

Egészséget támogató környezet: természetes és mesterséges környezet

védelme

Közösségi aktivitások erısítése: közösségfejlesztés,

közösségi alapú döntéshozatal

Egyéni képességek fejlesztése: egészség-információk,

élethosszig tartó tanulás

Az egészségügyi ellátás átszervezése: alapellátás prevenció-orientációja,

szakmai képzés, kutatás

Munkahelyi

Egészség

Fejlesztés

(MEF)


A munkahelyi egészségfejlesztés

definíciója

„A munkahelyi egészségfejlesztés a munkaadók, a munkavállalók és a társadalom

valamennyi olyan együttes tevékenységét jelenti, amely a munkahelyi egészség

és jól-lét javítására irányul. A cél eléréséhez szükséges lépések és eszközök: a

munkaszervezet javítása, a dolgozói részvétel biztosítása és a személyi

kompetencia fejlesztése.” (Az ENWHP Luxemburgi Deklarációja, 1997.)

23 ENWHP- tagország:


A munkahelyi egészségtervrıl…

•…komplex programtervezet, amely a munkavállalók életminıségének é

munkafeltételeinek javítását, egészségük fejlesztését szolgálja - közösség

erıforrások mozgósításával.

•…folyamat-jellegő, megvalósításának lépései:

1. kiinduló helyzet felmérése (állapotleírás, egészségstratégia)

2. cselekvési terv kidolgozása ennek alapján programok megvalósítása

3. az egészségterv folyamatos külsı-bels

belsı kommunikációja

+ folyamatos értékelés, monitorozás és visszacsatolás a program során!

Megvalósításában minden érintett egyenrangú és aktív félként vesz rész

mivel a munkahelyi közösség igényein alapul.


A munkahelyi egészségtervek megvalósításában

résztvevı helyi szereplık

•Menedzsment

•Munkavállalók

•Érdekképviseleti

szervek

Helyi

önkormányzat

és szervei

•Civil szervezetek

•Helyi politikusok és

lobbyszervek

• Helyi vállalkozók

• Helyi szolgáltatók

• Vevık, beszállítók

•Alapellátás

•Foglalkozásegészségügyi

szolgálat

•ÁNTSZ helyi szervei

• Mővelıdési

intézmények

•Kulturális és

sportszerveztek

Média


A munkahelyi egészségterv felépítése

Állapotleírás

HOL ÁLLUNK MOST

Egészségfejlesztési stratégia

HOVÁ TARTUNK

Cselekvési terv

HOGYAN VALÓSÍTJUK MEG

NYOMON-

KÖVETÉS,

ÉRTÉKELÉS

(+visszacsatolás

az eredmények

alapján)

A projekt és eredményeinek

kommunikálása


A munkahelyi egészségterv készítésének lépései

I. Állapotleírás (egészségkép)

1. A tények leírása a legfontosabb jellemzık mentén kijelölhetıek a

prioritások, felállítható a problémák rangsora: Mi a fı probléma

2. „Szubjektív rangsorok" felállítása: Hogyan észlelik a munkavállalók a

problémákat

3. A szereplık leírása: Kire lehet számítani a közös cselekvés kapcsán, hogyan

tudjuk felkelteni és fenntartani az érdeklıdésüket

4. Tényleges szereplık : Kik azok a szereplık, akik ténylegesen részt tudnak

venni a megvalósítási folyamatban


Az állapotleírás fıbb tartalmi elemei

A munkahelyen dolgozók demográfiai jellemzése

• dolgozók száma, kora, neme, életkori csoportok,

• iskolai végzettség, szakképzettség – idıbeli trendek

A munkakörülmények jellemzése

•munkavégzés feltételei (pl. üzemcsarnokok, irodák száma, felszereltsége, komfortossága,

megközelíthetısége, munkaidı hossza, túlmunka jellemzık, ingázásból adódó problémák, stb.)

A természetes és épített környezet állapotának jellemzése

• a munkahely természetes és épített környezeti állapotát jellemzı adatok (levegı- és

vízminıség, környezeti zaj, ezek forrásainak jellemzése, munkahely elhelyezkedése ipari

parkban, stb.)

• a munkahelyet biztosító épületek fizikai állapota (pl. építések, felújítások, stb.)

• a munkahely hozzájárulása a környezeti állapot minıségének befolyásolásához

Az infrastrukturális helyzet jellemzése

• a munkahely megközelíthetıségét leíró adatok

• telefonellátottság

• a helyi kommunikációs lehetıségeket (rendszeresen megjelenı belsı

munkahelyi nyomtatott kiadványok, vállalati lapok) leíró adatok


Munkahelyi fluktuációra vonatkozó adatok

a munkavállalók és a menedzsment szintjén egyaránt (pl. felmondások okainak összegzése)

A munkavállalók egészségi állapotának jellemzése

akut és krónikus megbetegedések, foglalkozási eredető betegségek adatai, munkahelyi

balesetek

az egészségügyi ellátás igénybevételére vonatkozó adatok, táppénzes napok száma

munkahelyi kockázatok, munkabiztonsági jellemzık, rehabilitáció

A mentálhigiénés helyzet jellemzése

munkavállalással, a foglalkoztatás bizonytalanságával kapcsolatos problémák (pl. bérhelyzet,

elımenetel, vezetés jellemzıi)

kiszolgáltatottságból eredı problémák (pl. képzetlenség) , családi és munkahelyi szerepek

összeegyeztetése

A dolgozók életmódjának jellemzése

az egészséges életmódot támogató szokásokra vonatkozó megállapítások (sportolási

lehetıségek, szabadidıs s sportok elterjedtsége, táplálkozási szokások, egyéb szabadidıs

tevékenységek)

a káros szenvedélyek elterjedtségére (dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás)


Az egészségügyi ellátás intézményeinek jellemzése

• az ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásuk leírása (foglalkozás-egészségügyi szolgálat,

rendelı jellemzése, rendelési idı megfelelısége, szakellátás hozzáférhetısége)

Szociális, gazdasági feltételek és körülmények jellemzése

• munkahelyet kiszolgáló helyiségek korszerősége sége (pl. mosdók, öltözı, ebédlı, büfé)

• rekreációt lehetıvé tevı helyiségek (pl. tornaterem, sportpályák, zöldterület nagysága)

• szociális munkahelyi háló mőködése, egyéb szociális intézmények léte (pl. bölcsıde, óvoda)

A segítı hálózat jellemzése

• a problémák megoldásában résztvevı professzionális segítık és civil segítık (a sport, a kultúra

területérıl, stb.)

• egyéb személyek, alapítványok, vállalkozók, elérhetı külsı erıforrások

Társadalmi egyenlıtlenségek jellemzése

• munkavégzés szempontjából hátrányos helyzetben lévık aránya

•munkanélküliség által veszélyeztetettek aránya

A munkahely problémáival kapcsolatos munkavállalói vélemények elemzése

• a munkavállalók megoldandó problémáira vonatkozó felmérés eredményeinek elemzése


Fıbb adatforrások

1. meglévı adatforrások feldolgozás: kvantitatív módszerek

(pl. adatok másodelemzése)

hivatalos nyilvántartások (pl. kötelezı adatgyőjtés KSH, ÁNTSZ, önkormányzat felé)

személyzeti ügyekért felelıs részleg (HR)

iratanyagából nyert adatok

2. felhalmozódott iratanyag feldolgozás: kvalitatív módszerek

(pl. tartalomelemzés)

jegyzıkönyvek és emlékeztetetık az értekezletekrıl, vezetıi ülésekrıl, stb.

foglalkozásegészségügyi-orvosi szolgálat nyilvántartása (kartotékrendszer)

3. közvetlen információgyőjtés

(pl. kérdıívek: statisztikai feldolgozás,interjúk: tartalomelemzés)

kérdıívek (on-line vagy papíralapú)

interjúk (személyes megkérdezés)

feldolgozás: kvalitatív + kvantitatív


A munkahelyi egészségterv felépítése

Állapotleírás

HOL ÁLLUNK MOST

Egészségfejlesztési stratégia

HOVÁ TARTUNK

Cselekvési terv

HOGYAN VALÓSÍTJUK MEG

NYOMON-

KÖVETÉS,

ÉRTÉKELÉS

(+visszacsatolás

az eredmények

alapján)

A projekt és eredményeinek

kommunikálása


Példa 1.:

it gondol, melyek azok a tényezık, amelyek Ön szerint az egészségére

etve jóllétére veszélyt jelentenek a munkájával kapcsolatban

irodai klímaberendezések negatív hatásai: rossz levegı, hőtı-főtı

légkondicionálók hiányos karbantartása - légúti megbetegedések

megelızésének elkerülésére

egészségtelen (szennyezett, zajos) környezet

dohányos kollégák füstölgése (folyosóban és irodában)

egész napos ülés

egy légterő iroda

munkavégzı helyiség egészségtelen kialakítása (nincs ablaka)

ergonómiailag nem megfelelı irodabútor, neonfény és monitor

számítógép elıtt eltöltött idı (számítógép állandó használata)

folyamatos költöztetés, munkavégzésre alkalmatlan szobába

kényszerítés

. minıségen aluli ebédellátás, nem megfelelı ételek a munkahelyi

étkezıben

. ritka takarítás, elégtelen tisztaság

Prioritás-rangsor:

1.

2.

3.

4.


2.

5.

4.

1.


4

3

1

5

5. 3. 2


Példa 2.:

A BMI (testtömeg index) kategóriái nemek szerint

60%

50%

55,4%

49,3%

Százalékos arány

40%

30%

20%

10%

2,2% 5,6%

31,5%

34,0%

10,9% 11,0%

Férfiak

Nık

0%

sovány

normál

túlsúlyos

elhízott

BMI kategóriák


A munkahelyi egészségterv felépítése

Állapotleírás

HOL ÁLLUNK MOST

Egészségfejlesztési stratégia

HOVÁ TARTUNK

Cselekvési terv

HOGYAN VALÓSÍTJUK MEG

NYOMON-

KÖVETÉS,

ÉRTÉKELÉS

(+visszacsatolás

az eredmények

alapján)

A projekt és eredményeinek

kommunikálása


A munkahelyi egészségterv

készítésének lépései

II. Cselekvési terv

az egészségkép tényeire épül (MIÉRT)

definiálja a célcsoportot (KINEK)

a célcsoport igényei alapján pontosan megfogalmazza a feladatokat (MIT)

kijelöli a feladat-megvalósítás módszerét, eszközeit (HOGYAN)

kijelöli a felelısöket (KIVEL)

ütemezi a tevékenységeket idıben-térben (határidık, helyszín) (MIKOR HOL)

feltárja a pénzügyi forrásokat (saját és külsı forrás), megvizsgálja a

fenntarthatóság kérdését (MIBİL)

az elvégzett tevékenység monitorozására is részletesen kitér (MI VÁLTOZZON)


Egészségünk pillérei: stabil alapokon állunk

g é s z s é

e

g

Egészséges

táplálkozás

Testedzés

Mértékletes

alkoholfogyasztás

Stresszkezelés

Dohányfüstmentesség


Példa 1.: egészséges táplálkozási szokások

Problémák

Magas a

túlsúlyos munkavállalók

aránya

Nem megfelelı

táplálkozási

szokások

Közétkeztetés

minısége nem

„egészségbarát”

Egyéni és

csoportos

tanácsadás,

tréning

Egyéni dietetikai

tanácsadás

elıadások

Ajánlatok

kidolgozása a büfé

és az étkezde

számára

Javaslatok


Példa 1.:A problémára adott válaszok…


Példa 2.: Dohányzás vagy egészség

Problémák

Magas a

ohányzó munkavállalók

aránya

Társas támogatás

hiánya a leszokásban

Egyénileg vagy közösen

Motivációkeltés a

leszokásra:

agyd abba és nyersz”

kampány

Leszokást

segítı csoportos

munkahelyi tréning

Telefonos tanácsadás:

Kék szám:

06 40 200 493

Javaslatok


Példa 2.: Egy konkrét gyakorlati ajánlás a

munkahelyen:

Leszokást segítı munkahelyi tréning

Értékek

Motivációk

Elhatározás

Ingerkontroll

technikák

Megvonási

tünetek

kezelése

Megküzdési

stratégiák

„Függetlenség

Napja”

Életmódváltó

ötletek

Módszerek a

visszaesés

megelızésére

Megerısítı

technikák


A munkahelyi egészségterv felépítése

Állapotleírás

HOL ÁLLUNK MOST

Egészségfejlesztési stratégia

HOVÁ TARTUNK

Cselekvési terv

HOGYAN VALÓSÍTJUK MEG

NYOMON-

KÖVETÉS,

ÉRTÉKELÉS

(+visszacsatolás

az eredmények

alapján)

A projekt és eredményeinek

kommunikálása


A munkahelyi egészségterv készítésének lépései

III.A A cselevési terv kommunikálása

Célja: az egészségterv minél szélesebb körben való megismertetése

belsı és külsı kommunikáció (intranet, weboldal, országos és helyi média,

konferencia, faliújság, kiadvány, hírlevél, stb.)

Az egészségképnek különbözı változatai lehetnek aszerint, hogy kik azok a

célcsoportok, akiknek kommunikáljuk a tényeket:

döntéshozók (országos, regionális, megyei)

a projekt finanszírozói

egészségfejlesztık, orvosok, pedagógusok

munkavállalók


A munkahelyi egészségterv

gyakorlati hasznai:

Move Europe (2007-2009)

A program célja:

Az európai és országos kampány vállalatokat mozgósít annak érdekében, hogy

az „Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken” cél

megvalósuljon.

Tevékenységek:

internet-alapú önmenedzselı program (2007. április)

programindító konferencia, sajtótájékoztatók (2007. június 26.)

országos kampány, weboldal (2007. június óta)

„jó gyakorlatok” begyőjtése, értékelése (2008. június-december)

programzáró díjátadó konferencia (2009. május, Róma)


„Legjobb Gyakorlat” az ENWHP minıségi kritériumai

alapján

A A munkahelyi vezetés bevonásával és támogatásával kialakított

A munkavállalók bevonásával és aktív részvételével megvalósított

A szervezeti filozófiához jól illeszkedıı

A A szervezeti stratégiába megvalósítási szinten is beépült

Szervezeti megközelítésre épített

Rendelkezik a megvalósításhoz szükséges erıforrásokkal

A A MEF elméletére és gyakorlatára egyaránt épít

Folyamatosan monitorizált és értékelt

Bizonyítékokra épülı, tudományosan megalapozott

Átfogó megközelítésre alapozott


Pályázatok a munkahelyi egészségfejlesztés

támogatására

• A pályázatok célja

– a munkaadók és a munkavállalók egészségtudatos magatartásának

fejlesztése és a munkahelyi egészségfejlesztés modellértékő

kezdeményezéseinek támogatása

• A pályázatok témája

– Munkahelyi egészségfejlesztési programok anyagi támogatása

– Egészségbarát Munkahely díj kiosztása

• Pályázati kiírók:

– Egészségügyi Minisztérium

– Amerikai Kereskedelmi Kamara

– …..


KÖSZÖNÖM MEGTISZTELİ FIGYELMÜKET!

Kiss Judit

e-mail: kiss.judit@oefi.antsz.hu

telefon: (1) 428-8239

www.oefi.hu

More magazines by this user
Similar magazines