A határozat hibái

adko.hu

A határozat hibái

Az előadás képei letölthetőek:

www.adko.hu

Előadások


VEZINFÓ

Mit tegyünk, ha jön az

adóellenőr

Budapest, 2011. április 14.


Előadó:

Vadász Iván

alelnök

a Magyar Adótanácsadók

és Könyvviteli Szolgáltatók

Országos Egyesülete


Az előadás képei letölthetőek:

www.adko.hu

Előadások


Jogszabályok:

Ket (2004. évi CXL. tv) (Áe)

Art (2003. évi XCII. tv)

Pp (1952. évi III. tv)

Vht (1994. évi LIII. tv)


Jogszabályok:

Ctv (2006. évi V. tv)

Csődtv. (1991. XLIX. tv)

Gt. (2006. évi IV. tv)

Ptk (1959. évi IV. tv)


Leggyakoribb problémák:

– fiktív számlák

– tagi kölcsön

– színlelt szerződések

– kapcsolt vállalkozások

– ÁFA ügyek


Mi a teendő

-képviselő kinevezése

- időnyerés

- iratbetekintés

- belső ellenőrzés (pl. saját vagyongyarapodás

felmérése)


Mi a teendő

- vállalkozás továbbfolytatásának biztosítása

- székhely, lakóhely változtatás

- adóigazolás beszerzése (amíg lehet)


Adózói védekezés

AKTÍV

PASSZÍV


Aktív adózói magatartás

– személyes megjelenés,

– túlbuzgó nyilatkozás,

– revizor által kért összesítések elkészítése,

– az igazát bizonygatja,

– nem tartogatja az érveit, hanem mielőbb előadja,

– az eljárás gyors befejezésére törekvés


Aktív adózói magatartás hátrányai

– önkéntelenül is segíti a revizor munkáját,

– a revizor által nem ismert információkat ad át,

– lehetővé teszi, hogy a revizor korrigálja tévedéseit


Passzív adózói magatartás

– nem bizonygatja az igazát, hanem az adóhatóság

„eredményeit” kritizálja,

– késleltet, húzza az időt, elévülésre játszik,

– nem nyilatkozik, vagy csak írásban,

– kizárólag a meghatalmazott képviselő tartja a

kapcsolatot az adóhatósággal,


Passzív adózói magatartás

– nem végzi el az adóellenőr munkáját (nem készíti el a kért

kimutatásokat),

– semmitmondó észrevétel, fellebbezés (az adóperre

tartogatja az ütőkártyákat),

– helyszíni ellenőrzés korlátozása


Passzív adózói magatartás hátrányai

– a revizor követeli az együttműködést, ezért

elkerülhetetlen a konfrontáció,

– az ügyfél türelmetlen, szeretne akciózni

– a revizor gyanúját erősíti


1. Ellenőrzés

2. Hatósági eljárás

3. Bírósági felülvizsgálat

4. Adóvégrehajtás


Értesítés,

mebizólevél

bemutatása

Ellenőrzés

Jegyzőkönyv

átadása

15 napon

belül

I. fokú

adóhatározat

jkv

átadástól

60 napon

belül

Észrevétel

Biztosítási

intézkedés


Biztosítási intézkedés

Art. 149. §

Ha a pénzkövetelés későbbi kielégítése veszélyben van

Bankszámla zárolása, ingó foglalása, ingatlanra vh. jog,

I. fokú adóhatóság rendeli el végzéssel és I. fokú adóhatóság foganatosítja


I. fokú

adóhatározat

30 napon belül 30 napon túl

Fellebbezés

Felügyeleti

intézkedés

mellőzés vagy

intézkedés

II. fokú

adóhatározat


I. fokú

adóhatározat

30 napon belül 30 napon túl

Fellebbezés

Felügyeleti

intézkedés

mellőzés vagy

intézkedés

II. fokú

adóhatározat


II. fokú adóhatározat

Helybenhagy

Megsemmisít,

új eljárásra

utasít

Megváltoztat

Módosítás,

Visszavonás

Terhére 1 éven belül

Javára elévülési időn belül


1. Ellenőrzés

2. Hatósági eljárás

3. Bírósági felülvizsgálat

4. Adóvégrehajtás


Megbízólevél

Ellenőrzési

cselekmények

90/120 nap


Megbízólevél

Észrevételezési

határidő

Ellenőrzési

cselekmények

90/120 nap 15 nap

Jegyzőkönyv

átadása


Megbízólevél

Észrevételezési

határidő

Ellenőrzési

cselekmények

90/120 nap 15 nap

60 nap

Jegyzőkönyv

átadása

I. fokú határozat

átadása

Biztosítási intézkedés


Megbízólevél

Észrevételezési

határidő

Fellebbezési

határidő

Ellenőrzési

cselekmények

90/120 nap 15 nap 15/30 nap

60 nap 60 nap

Jegyzőkönyv

átadása

I. fokú határozat

átadása

II. fokú határozat

átadása

Biztosítási intézkedés


Megbízólevél

Észrevételezési

határidő

Fellebbezési

határidő

Keresetindítási

határidő

Ellenőrzési

cselekmények

90/120 nap 15 nap 15/30 nap 30 nap

60 nap 60 nap

Jegyzőkönyv

átadása

I. fokú határozat

átadása

II. fokú határozat

átadása

Biztosítási intézkedés

Végrehajtási

cselekmények


BÍRÓSÁGI

FELÜLVIZSGÁLAT


Szabályosan

kézbesített II. fokú

adóhatározat

30 napon belül

kereset

ha nincs kereset

Bírósági

felülvizsgálat

Adóvégrehajtás

Adózó székhelye, lakhelye

szerint illetékes megyei

bíróság

Adózó székhelye, lakhelye

szerint illetékes I. fokú

adóhatóság


Keresetlevél

30 nap

I. fokú

adóhatóság

5 vagy 3 nap

Megyei

Bíróság

15 vagy 8 nap

II. fokú

adóhatóság


ADÓVÉGREHAJTÁS


Végrehajtási

cselekmények

Átvezetés

visszatartás

Végrehajtás

követelésre,

munkabérre

Végrehajtás

bankszámlára

Végrehajtás

ingóra,

ingatlanra

Végrehajtási kifogás 8 napon belül – halasztó hatályú


A végrehajtás

felfüggesztése,szüneteltetése

Bíróság

APEH

Vh. felfüggesztés

iránti kérelem

Ideiglenes

fizetési haladék

Vh. felfüggesztés

iránti kérelem

Fizetési könnyítés

iránti kérelem


Adómegállapításhoz való jog

elévülése


2003. évre

elévülés kezdete

2004. 12. 31.

kivéve:

2003. 1.-11. havi bevallások

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elévülés vége

2009.12.31..


Végrehajtáshoz való jog elévülése


Végrehajtási jog

elévülésének kezdete

2009. 12. 31.

Végrehajtáshoz

való jog

elévülésének vége

2014.12.31..

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

végrehajtható

okirat


Legális megoldások

– passzív védekezés

– új cég alapítása

– vagyonáthelyezés

– jogorvoslatok


Helyes magatartás

– revizorral nem beszélgetünk

– egyedül nem megyünk be az APEH-ba

(kivéve: iratátadás)

– nyilatkozatot csak írásban teszünk


Hallgatás joga

NYILATKOZATTEVŐ

(ügyfél képviselője)

TANÚ

(pl. alkalmazott, üzleti

partner)

indokolás

n é l k ü l

megtagadhatja

a nyilatkozatot

indokolva

megtagadhatja

a vallomást


Közigazgatási eljárás 51. §

„Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás

során nyilatkozatot tegyen, vagy a

nyilatkozattételt megtagadja.”

joggyakorlás ≠ az együttműködés hiánya


A tanúvallomás megtagadható, ha

a) a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, vagy

b) a tanú vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját

bűncselekmény elkövetésével vádolná.


nem emlékszem

utána kell néznem

írásban nyilatkozom

nézzék meg az iratokban


Ha a revizor kérdez…….


Az első sikeres

vagyongyarapodási

vizsgálat „áldozata”

Al Capone


Értesítés

ellenőrzésről

Időhúzás

Belső

vizsgálat

Nyilatkozat

Fedezet

keresése

Vagyonmentés

Felkészülés

végrehajtásra


Értesítés,

megbízólevél

Jegyzőkönyv

átadás

I. fokú

adóhatározat

II. fokú

adóhatározat

Végrehajtás,

vagy

adóper

Adózói

iratbetekintés

Adózó

nyilatkozata

Észrevétel

Fellebbezés


Nyilatkozat tartalma:

– a forráshiány fedezetének megjelölése

Art 1. § (5) bek.

„Az adózó köteles a jogait jóhiszeműen gyakorolni

és elősegíteni az adóhatóság feladatainak

végrehajtását.”


A határozat hibái

– szabálytalan kézbesítés

nem a meghatalmazott részére

– rendelkező rész összevetése az indokolással


A határozat hibái

– egyéb érdekelt ügyfelek bevonása

könyvvizsgáló,

számlakiállító üzleti partner,

rosszul számfejtett alkalmazott

mögöttes felelős

Ket. 15. §

(1) Ügyfél …akinek jogát vagy

jogos érdekét az ügy érinti….


A határozat hibái

– kívülálló számára a szöveg nem érthető

– számszaki ellentmondások

– számszaki levezetések hiánya


A határozat hibái

A világosság elve (Szvt 15. § )

•áttekinthető,

•érthető,

•törvénynek megfelelően rendezett

forma

Valódiság elve (Szvt 15. §)

•a tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak,

•bizonyíthatóknak,

•kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük


A határozat hibái

– bizonyítékok ismertetése

külföldi megkeresés

kapcsolódó vizsgálat


A határozat hibái

– a bizonyítékok minősége

közvetlen

közvetett

becslés (valószínűsítés)

Államigazgatási főiskola tankönyve

„A helyes bizonyítás a közvetlen és a közvetett

bizonyítékok egymásba fonódó, egymást

kiegészítő egysége, de mégis a közvetlen

bizonyítékok elsődlegessége mellett.”


A határozat hibái

– a becslés feltételeinek bizonyítása

– becslés módszerének leírása

az adóalap valószínűsítésének bizonyítása


A határozat hibái

– bizonyítékok mérlegelése

mérlegelés indokainak ismertetése

– tényállás feltárásának alapossága

az adóalany javára szolgáló tények

az eltűnt üzleti partner felkutatása


Számlával kapcsolatos bizonyítékok mérlegelése

Valódiságot támasztja alá

Fiktívvé minősítést igazolja

készült szerződés

kiállították a számlát

van teljesítésigazolás

készpénzes kiegyenlítés

a számlakiállító nem adott

bevallást

az eladó eltünt

kivitelező nem jelentett be

alkalmazottat


A határozat hibái

– értesítés bizonyítási cselekményről

joggyakorlás a tanú meghallgatási

tárgyaláson

– szakértő kirendelése

ha különleges szakértelem szükséges

APEH-on belül, vagy külső

meghallgatása


A határozat hibái

– bizalomvédelem elve

korábbi ellenőrzések megállapításai,

állásfoglalások követése

– az indokolásban található ellentmondások

a könyvvizsgáló szakvéleménye


A határozat hibái

– megkülönböztetés nélküli eljárás

Art 1. § (3) bek. és 130. §

Eladónál

jó a számla

Vevőnél

rossz a számla


A határozat hibái

– előírás és tájékoztatás a hibák kijavításáról

Art 1. § (5) bek. és 129. §

– törvényi tilalmak

súlyosbítás

ismételt ellenőrzés


– kötelező méltányosság

mérlegelés szempontjai


Illegális megoldások

– iratok eltüntetése

– cégeladás, fantomizálódás

– vagyonmentés


Iratok eltűnése


A tag és vezető felelőssége

Btk 289-290. §

2006. évi V. tv (Ctv)

1991. évi XLIX. törvény (Csődtv)


Felelős

személy

A részesedését

eladó tag

A nem jelentkező

tag

Felelős

ügyvezető

A vagyoncsökkenést

előidéző személy

Könyvvizsgáló

HA többségi

befolyása

van (Ptk 685/B. §)

HA többségi

befolyása

van (Ptk 685/B. §)


A tag felelőssége Gt 50. §

A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság jogutód

nélküli megszűnése esetén nem hivatkozhat korlátolt felelősségére

az a tag (részvényes), aki ezzel visszaélt. ……..korlátlanul és

egyetemlegesen felelnek a megszűnt társaság ki nem elégített

kötelezettségeiért.

………..ha a társaság vagyonával sajátjukként rendelkeztek, a

társasági vagyont saját vagy más személyek javára úgy

csökkentették, hogy tudták, illetve az általában elvárható

gondosság tanúsítása esetén tudniuk kellett volna, hogy ezáltal a

társaság a kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz

képes teljesíteni

……… alkalmazni kell a betéti társaság kültagjára is.


Korlátlanul felel (2006. évi V. tv 93. §)

a többségi befolyással rendelkező tag, ha

– ha a cég a saját tőkéjének 50 %-t meghaladó tartozás,

– a cég hitelezőjének kereseti kérelmére,

– a bíróság megállapítja,

kivéve, ha a tag bizonyítja, hogy a megszüntetési eljárás

bekövetkezéséhez magatartásával nem járult hozzá.


Korlátlanul felel (2006. évi V. tv 93. §)

a többségi befolyással rendelkező tag, ha

– ha a cég a saját tőkéjének 50 %-t meghaladó tartozás,

– a cég hitelezőjének kereseti kérelmére,

– a bíróság megállapítja,

kivéve, ha a tag bizonyítja, hogy a megszüntetési eljárás

bekövetkezéséhez magatartásával nem járult hozzá.


Korlátlanul felel (2006. évi V. tv 93. §)

a többségi befolyással rendelkező tag, ha

– a céget a cégbíróság a megszüntetési eljárást követően törölte,

– a cég a saját tőkéjének 50 százalékát meghaladó tartozást

hagyott hátra,

– a cég hitelezője kereseti kérelme alapján,

kivéve, ha a volt tag bizonyítja, hogy a vagyoni hányada

átruházásának időpontjában

a cég fizetőképes volt, a vagyonvesztés csak ezt követően

következett be, vagy

a cég nem volt fizetőképes, de a tag az átruházás során

jóhiszeműen járt el.


Korlátlanul felel (2006. évi V. tv 93. §)

a többségi befolyással rendelkező tag, ha

– a céget a cégbíróság a megszüntetési eljárást követően törölte,

– a cég a saját tőkéjének 50 százalékát meghaladó tartozást

hagyott hátra,

– a cég hitelezője kereseti kérelme alapján,

kivéve, ha a volt tag bizonyítja, hogy a vagyoni hányada

átruházásának időpontjában

a cég fizetőképes volt, a vagyonvesztés csak ezt követően

következett be, vagy

a cég nem volt fizetőképes, de a tag az átruházás során

jóhiszeműen járt el.


Korlátlanul felel (2006. évi V. tv 93. §)

a többségi befolyással rendelkező tag, ha

– a céget a cégbíróság a megszüntetési eljárást követően törölte,

– a cég a saját tőkéjének 50 százalékát meghaladó tartozást

hagyott hátra,

– a cég hitelezője kereseti kérelme alapján,

kivéve, ha a volt tag bizonyítja, hogy a vagyoni hányada

átruházásának időpontjában

a cég fizetőképes volt, a vagyonvesztés csak ezt követően

következett be, vagy

a cég nem volt fizetőképes, de a tag az átruházás során

jóhiszeműen járt el.


Fantomcég fogalma:

bejegyezték a cégjegyzékbe, DE

- székhelye és képviselője

egyaránt ismeretlen

(nem azonosítható vagy eltűnt)


Cégeljárás

fantomizálódásnál

Ha nincs

vagyon

Ha van

vagyon

Cégbíróság

megszünteti a céget

Felszámolási

eljárás


A CÉG TÖRLÉSE

Art. 24. §

„Az adóhatóság törli a bejelentkezett és

adószám alapján nyilvántartásba vett

adózók közül azt…akinek (amelynek) a

cégjegyzékből való törlését a cégbíróság

jogerős végzésével elrendelte…”


A CÉG TÖRLÉSE

Az APEH vezető jogászai leszögezték:

„Az adózó nyilvántartásból való törlése

nem érthető szó szerint…”


A CÉG TÖRLÉSE

Btk 289.§

A számviteli fegyelem megsértése

Btk 299.§

Gazdasági adatszolgáltatás elmulasztása

2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető


Btk 310. § (5) bek. Adócsalás

…büntetendő, aki a megállapított adó….meg nem

fizetése céljából téveszti meg a hatóságot és ezzel

az adó…behajtását jelentősen késlelteti, vagy

megakadályozza.


Fedezet

elvonás

Ptk

203. §

Btk

290. §

csődbűntett

297. §

gazdasági tartozás


ADÓS

HITELEZŐ

Rosszhiszemű

szerző


A fedezetelvonás

a kötelezett a jogosult kielégítéséül szolgáló vagyont

eladja,

elajándékozza,

a házastársának a különvagyonába utalja,


haszonkölcsönbe adja,

eladományozza

engedményezi

apportálja, stb.

saját elhatározásából vagyonilag

kedvezőtlenebb helyzetbe hozza

önmagát


Fedezetelvonás Ptk 203. §

Az a szerződés, amellyel harmadik személy

igényének kielégítési alapját részben vagy egészben

elvonták, e harmadik személy irányában

hatálytalan, ha

– a másik fél rosszhiszemű volt,

– vagy reá nézve a szerződésből ingyenes előny

származott.


Vélelmezett rosszhiszeműség és ingyenesség, ha valaki

– hozzátartozójával,

– többségi befolyása alatt álló cégével,

– a tagjával vagy vezető tisztségviselőjével, illetve

annak hozzátartozójával,

– „egyszerű” befolyása alatti jogi személlyel

köt fedezetet elvonó szerződést.


A szerződés érvényes

DE

a hitelezővel szemben

hatálytalan


ADÓS

HITELEZŐ

Roszhiszemű

szerző

Ítélet


Közeli hozzátartozó:

A Ptk. 685. § b) :

- a házastárs, bejegyzett élettárs

- az egyeneságbeli rokon,

- az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek,

-az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő,

- valamint a testvér.


Csupán hozzátartozó:

- az élettárs,

- az egyeneságbeli rokon házastársa,

bejegyzett élettársa, a jegyes,

- a házastárs, bejegyzett élettárs

egyeneságbeli rokona és testvére,

- valamint a testvér házastársa, bejegyzett

élettársa


Btk. 297. § (1) bek.

Aki a gazdasági tevékenységből

származó tartozás fedezetéül szolgáló

vagyont elvonja, és ezzel a tartozás

kiegyenlítését részben vagy egészben

meghiúsítja, bűntettet követ el, és öt évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


BH2000. 140

A tartozás fedezetének elvonása bűntette

csak a fedezetként szerződéssel lekötött vagyon

elvonása által valósulhat meg

[Btk. 297. § (1) bek.].


- „akarnak, de takarnak”

- kétoldalú

- a leplezett szerződés érvényes

pl. visszavásárlási szerződés


A házastárs anyagi felelőssége

Csjt. 30. §

Bármelyik házastársnak a

vagyonközösség fennállása alatt kötött

visszterhes ügyletét a másik házastárs

hozzájárulásával kötött ügyletnek kell

tekinteni


A házastárs nem felel a házastársa

által kötött ügyletért (tartozásért), ha

bizonyítja, hogy az ügylethez nem

járult hozzá.

(megdönthető vélelem)

A házastárs különvagyona nem

szolgálhat a hitelezők igényének

kielégítése alapjául.


A házastárs különvagyonához tartozik:

a házassági vagyonjogi szerződésben

különvagyonként fel-tüntetett

vagyontárgy.


Házastárs bűncselekménye

- az előnyt a jogalap nélküli gazdagodás

szabályai szerint kell megtéríteni,

- felelősség mértéke sem korlátozható a

közös vagyonból megillető részre

BH2000. 546


Art 35. §

Ha az adózótól nem lehet behajtani, az

adó megfizetésére határozattal

kötelezhető:

a) az adózó örököse

b) a megajándékozott


Társaság átalakulása

– formaváltás

– szétválás (különválás, kiválás)

– egyesülés (beolvadás, összeolvadás)

kedvezményezett átalakulás


Új cég + apportálás + átalakulás

Régi cég


Új cég + apportálás + átalakulás

Új cég

Régi cég


Új cég + apportálás + átalakulás

Új cég

Régi cég

Közös Kft


Új cég + apportálás + átalakulás

Új cég

Régi cég

vagyon

apportálás

Közös Kft


Új cég + apportálás + átalakulás

Új cég

törzstőke

befizetés

Régi cég

vagyon

apportálás

Közös Kft


Új cég + apportálás + átalakulás

Új cég

törzstőke

befizetés

Régi cég

vagyon

apportálás

Közös Kft

átalakulás


Új cég + apportálás + átalakulás

Új cég

törzstőke

befizetés

Régi cég

vagyon

apportálás

Közös Kft

átalakulás

Közös Zrt


Tulajdoni arányok változása átalakulás után

Közös Kft

Közös Zrt

Régi Cég

80 %

Új Cég

20 %

Régi Cég

20 %

Új Cég

80 %


Vagyon

őrző

cég

Eszközök

bérbeadása

Aktív

cég

•ingatlanok,

•gépek,

•járművek,

•vagyoni értékű jogok


Vagyon

őrző

cég

Eszközök

bérbeadása

Aktív

cég

Előnyök:

- gyorsított amortizáció

- vagyon védelem

- bérleti díj variálható


Ajánlott cégstruktúra

HU

aktív cég

AT bankszámla

AT bankszámla

eszközök bérbeadása

HU

vagyonőrző

Offshore tulajdonos


Stróman belépése


Stróman

független személy

tulajdonosi

meghatalmazott


független személy

közeli hozzátartozó


férj

részesedés szerzés

független

személy

feleség

férj, feleség

független

személy


Részesedés szerzés módjai

- alapítás,

- részesedés vásárlás,

- tőkeemelés

- részesedés csere,

- átalakulás


Kontroll biztosítása

tag ügyvezetővé történő megválasztása

határozatlan időre

bankszámla feletti rendelkezés megtartása

munkáltatói jogkör megtartása

társasági szerződésbe foglalt garanciák

szindikátusi szerződés


Garanciák a társasági szerződésben:

- eltérő jogosultság a részesedések esetében,

-részesedés átruházás belső korlátozása

- vételi jog vagy visszavásárlási jog kikötése

- üzletrész adásvételi előszerződés megkötése

-részesedés átruházás külső korlátozása

- adásvételen kívüli jogcím kizárása

- átruházáshoz a társaság beleegyezése


Szindikátusi szerződés

-befolyását megőrizni kívánó tulajdonos köti a strómannal

- stróman kötelezettséget vállal arra, hogy tagsági jogait a

szindikátusi szerződésben foglaltak szerint gyakorolja


Gt. kógens szabályai

Szindikátusi szerződés


A szerződés tárgykörei:

- a társaság szervezetének kialakítása,

- szavazással kapcsolatos megállapodás,

- együttszavazás

- részesedésszerzéssel, elidegenítéssel,

-új tag belépésének feltételeivel

kapcsolatos megállapodás

- titoktartási rendelkezések


FOGALOM

– alacsony vagy 0 % az adókulcs

– kettős adózást kizáró egyezmény nincs

– a tényleges tulajdonosok anonimitása

biztosított


Nem offshore állam


OFFSHORE CÉG TÍPUSAI

MAGÁNYOS

OFFSHORE

TÁRSAS

OFSHORE

SZERZŐDÉS KAPCSOLATBAN ÁLL

EGY MAGYAR TÁRSASÁGGAL

TULAJDONOSI KAPCSOLATBAN ÁLL

EGY MAGYAR TÁRSASÁGGAL


Magányos offshore

Magyar cég


Magányos offshore

Magyar cég

Offshore cég


Magányos offshore

Magyar cég

adásvételi

szerződés

Offshore cég


Társas offshore

Magyar cég

Offshore

cég


Társas offshore

Magyar cég

tulajdonos

Offshore

cég


Társas offshore

Tag

Tag

Tag

Magyar cég

Tag

tulajdonos

Offshore

cég


Oldalági offshore

Megrendelő

árbevétel

pályázat

Fővállalkozó

vállalkozói

díj

Alvállalkozó

osztalék

OFFSHORE

cég


Rejtőzködő offshore

GIBRALTAR

Offshore

Offshore

Offshore

Offshore

MÁLTA vagy CIPRUS

EU

Holding

HUNGARY

Magyar

Holding

Cég

Cég

Cég


Társas offshore

alapítása és működtetése


„Hozzávalók”

Offshore cég

Offshore

ügyvéd

MAGYAR

CÉG

Magyar

ügyvéd

Külföldi

bankszámla


Magyar cég tagjai

Magyar

magánszemély

OFFSHORE

CÉG

Magyar

Jogi személy


Cégalapítás kintről

Off-shore

ügyvédi iroda

Alapító iratok,

meghatalmazás

Magyar

ügyvédi iroda

Társasági szerződés

aláírása

a off-shore cég nevében

Magyar cég

Társasági

szerződés


Írányítás bentről

Off-shore

ügyvédi iroda

meghatalmazás

Magyar

ügyvédi iroda

Szavazás

a taggyűlésen

Határozat


Kontroll biztosítása

– a magyar cégbeli

részesedésre vételi jog kikötése

ügyvezetés megválasztása határozatlan időre

eltérő döntési jogosultságok az üzletrészek

részvények esetében (pl. aranyrészvény)

részesedés elidegenítéséhez társasági beleegyezés

szükséges

– az offshore cég bankszámlája feletti rendelkezési

jogosultság kizárólag a tényleges tulajdonost illeti meg


Tilos

a magyar bankszámla!


Gibraltári offshore


Gibraltár

– Magyarországgal nincs egyezménye

– nincs információcsere

– nincs bűnügyi együttműködés


Gibraltári cégalapítás

– minimális alaptőkével (100 £)

– Adómentesség feltétele:

Gibraltáron nem végez gazdasági tevékenységet,

nem vezet bankszámlát Gibraltáron

– már létező céget lehet megvenni, vagy újat alapítani


Alapításhoz szükséges iratok:

a magánszemély útlevele

bankigazolás

a lakcímére érkező 3 db közüzemi számla

angolszász jog szerinti végrendelet

végrendeleti végrehajtó kijelölése, pl. magyar

ügyvéd

adatlapok kitöltése


A gibraltári ügyvédi iroda elkészíti és megküldi:

– alapító okirat

– alapszabály

– cégkivonat (3 hónapnál nem régebbi)

– jótállási nyilatkozat (goodstanding)

– kötelezettségvállaló nyilatkozat (deed of trust)

– meghatalmazások

– az ügyvezető cég iratai


Az offshore cég

funkciói

Adózatlan

nyereség

felhalmozása

Adózott

eredmény

leszívása

Vállalat

finanszírozás

Vagyonőrzés

Külkereskedelem

eredménye itt

csapódik le

Tagi osztalék

formájában

Tőke

Tőketartalék

Kölcsön

Tulajdonos

elrejtése


EXPORT

Magyar cég

Alacsony áron

eladás

Off-shore

Piaci áron

továbbértékesítés

Tényleges

vevő


IMPORT

Magyar cég

Magasabb áron

továbbadás

Off-shore

Árrés

Osztrák bankban

Piaci áron

értékesítés

Tényleges

eladó


Osztalék útja

Magyar cég

Osztalék

adómentesen

Társas

Offshore

Szja tv

Egyéb jövedelem

Jövedelem

Magyar

tulajdonos


CY

osztalék

HU

nincs adókötelezettség


Nulla adó

Magyar

cég

Saját

üzletrész

megvásárlása

Társas

offshore

– a vételár adómentes

– saját üzletrész keletkezik

– ezt a magyar társaság bevonja

– ráfordításként elszámolják a vételárat


Ajánlott cégstruktúra

HU

aktív cég

AT bankszámla

AT bankszámla

eszközök bérbeadása

HU

vagyonőrző

Offshore tulajdonos


MAGÁNYOS

OFFSHORE

Költség

számlázás

MAGYAR

CÉG

HÁTRÁNYA

− az adóhatóság (NAV) igényli a teljesítés bizonyítását


A jogsértés határpontja

Offshore cég

alapítás


A jogsértés határpontja

Offshore cég

alapítás


A jogsértés határpontja

Offshore cég

alapítás

Offshore cég

belépése

magyar cégbe


A jogsértés határpontja

Offshore cég

alapítás

Offshore cég

belépése

magyar cégbe


A jogsértés határpontja

Offshore cég

alapítás

Offshore cég

belépése

magyar cégbe

Osztalék utalása

Offshore cég

bankjába


A jogsértés határpontja

Offshore cég

alapítás

Offshore cég

belépése

magyar cégbe

Osztalék utalása

Offshore cég

bankjába


A jogsértés határpontja

Offshore cég

alapítás

Offshore cég

belépése

magyar cégbe

Osztalék utalása

Offshore cég

bankjába

Osztalék felvétel

offshore bankjából


A jogsértés határpontja

Offshore cég

alapítás

Offshore cég

belépése

magyar cégbe

Osztalék utalása

Offshore cég

bankjába

Osztalék felvétel

offshore bankjából


A jogsértés határpontja

Offshore cég

alapítás

Offshore cég

belépése

magyar cégbe

Osztalék utalása

Offshore cég

bankjába

Osztalék felvétel

offshore bankjából

Felvett osztalék nem

szerepel a magyar szja

bevallásban


Ha a haszonhúzó magyar magánszemély

Egyéb jövedelem (Szja tv 28. §)

16 % szja

27 % eho


A készpénz repatriálása

Átutalás

Személyi

poggyászként

Bankkártya

használata

Cégbe helyezés

(törzstőke,

tagi kölcsön)

Tulajdon

vasárlás

Kedvezményezett

részesedéscsere


Offshore ügyletek

Törvénytelen

fiktív költség számlázása

színlelt áron kötött ügyletek

(olcsón ad el, drágán vásárol)

tartozás fedezetének elvonása

korrupciós pénz megőrzése

jövedelem felvétele az adó

megfizetése nélkül

Törvényes (önmagában)

osztalék adómentes kiutalása

belföldi ingatlan vásárlása

ingatlan vásárlása külföldön

újra befektetés másik

vállalkozásba

üzletrész vásárlása

részesedéscsere

tőzsdei ügyeletek bonyolítása


Ellenőrzött külföldi társaság

fajtái

belföldi magánszemély

tulajdonos

bevétel többsége

HU-ból származik

ha van tényleges

tulajdonos

pl. ha osztalékot,

kamatot

kap HU-ból


Ellenőrzött külföldi társaság

fajtái

kivéve: ha OECD tagállam, és

van gazdasági jelenlét

1. a társasági adó mértéke kevesebb 10 %-nál

vagy

2. pozitív eredmény, de 0 adóalap

vagy

3. társ. adó magas, de pozitív eredménynél sem fizet


EKT hátrány

– nem költség az ellenőrzött külföldi társaság részére

juttatott ellenérték,

– kivéve, ha az adózó bizonyítja, hogy a vállalkozási

tevékenységét szolgálja


Minden költségelszámolás esetén

• nem lehetnek kapcsoltak

(anonimitás)

•be kell mutatni

- a tulajdonosokat,

- és a könyvelést,

Ha nem sikerül, akkor

vállalkozási érdek

bizonyítása


CY

áru számla

HU

költség elszámolható, ha

1. tulajdonosok nem látszanak és

2. igazolt a gazdasági jelenlét

3. a szállítás költségét az eladó viseli

4. magyar vevő igazolja a vállalkozási érdeket továbbértékesítéssel


A jogsértés határpontja

Offshore cég

alapítás

Offshore cég

kereskedik

Offshore cég

importál árut a

kapcsolt magyar

cégbe

Offshore cég az árrés

után nem fizet adót

ott ahol rezidens

Magyar cég nem

jelentette be a

kapcsoltságot


Köszönöm

a figyelmet

More magazines by this user
Similar magazines