A téma bibliográfiája - PTE Egyetemi Könyvtár

lib.pte.hu

A téma bibliográfiája - PTE Egyetemi Könyvtár

Romsics Ignác: A rendszerváltás okai

Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia kiállításához.

Készítette Radványi Ferenc könyvtáros.

A rendszerváltás külső tényezői

Agárdi Péter: Világrendszer-változás és politikai fordulat. In: Uő: A kultúra sorsa Magyarországon,

1985-1996. Történeti és kronológiai bevezető a "Magyarország kulturális állapota"

című komplex szociológiai felméréshez és elemzéshez. Új Mandátum Kiadó, Bp., 1997.

12-13.

Ash, Timothy Garton: Ein Jahrhundert wird abgewählt. Aus den Zentren Mitteleuropas,

1980-1990. Aus dem Englischen von Yvonne Badal. Deutscher Taschenbuch Verlag, München,

1990.

Berend T. Iván: Átmeneti sikerek és végső kudarc: a posztsztálini évtizedek – modernizáció,

erózió és összeomlás. In: Uő: Terelőúton. Közép- és Kelet-Európa 1944-1990. Ford. Radics

Katalin. Vince Kiadó, Bp., 1999. 191-313, 326-365.

Brown, James F.: Eastern Europe and Communist Rule. Duke University Press, Durham –

London, 1988.

Fischer Ferenc: Gorbacsov peresztrojkájától a berlini fal leomlásáig (1985 tavaszától 1989

őszéig). Új európai és világrend felé. – A világ globális problémái (1989-). In: Uő: A kétpólusú

világ 1945-1989. Dialóg Campus Kiadó, Bp. – Pécs, 2005. 331-376.

Fülöp Mihály – Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a szovjet típusú rendszerek válsága

és felbomlása idején (1975-1989). In: Uők: Magyarország külpolitikája a XX. században.

Aula Kiadó, Bp., 1998. 441-456.

Kelet-Közép-Európa: honnan hová Szerk. Ehrlich Éva et al. Akadémiai Kiadó, Bp., 1994.

Közép-európai olvasókönyv. Szerk. Módos Péter. Osiris Kiadó – Közép-Európai Kulturális

Intézet, Bp., 2005.

Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Szerk., bev. Romsics Ignác. Teleki László

Alapítvány, Bp., 1995.

A rendszerváltás a Szovjetunióban (1989-1991). Összeáll. Máté István. Szovjet füzetek IX.

Sor. szerk. Krausz Tamás. Magyar Ruszisztikai Intézet, Bp., 1993.

Romsics Ignác: A Gorbacsov-faktor. Egy világbirodalom hatalmi válsága. Rubicon, 15.

(2004) 5-6. sz. 42-45.


Romsics Ignác: Magyarország és a nagyhatalmak. Magyar történelmi sorsfordulók. Magyar

Napló, 9. (1997) 12. sz. 38-42.

Belső okok

Andorka Rudolf: A magyar társadalom: a múlt öröksége, a rendszerváltozás problémái és

lehetséges jövőbeli fejlődés 2005-ig. In: Uő: Merre tart a magyar társadalom Szociológiai

tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Antológia Kiadó, Lakitelek,

1996. 15-55.

Berendt T. Iván: A magyar gazdasági reform útja. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.,

1988.

Berend T. Iván: Magyarország 1988. In: Magyarország politikai évkönyve 1988. Szerk. Kurtán

Sándor, Sándor Péter, Vass László. R-Forma Kiadói Kft. – Reform, Debrecen, 1989.

45-52.

Berend T. Iván: Második tétel: szociáldemokratizálódó pártellenzék, radikalizálódó reform és

összeomlás Magyarországon. Uő: Terelőúton. Közép- és Kelet-Európa 1944-1990. Ford.

Radics Katalin. Vince Kiadó, Bp., 1999. 314-325.

Bihari Mihály: Az állampárt végórái. – Stabil demokrácia, alacsony fokú legitimáció, éleződő

konfliktusok. In: Uő: Magyar politika 1945-1995. (A magyar politikai rendszer történetének

főbb szakaszai a második világháború után.) Korona Kiadó, Bp., 1996. 85-170.

Fordulat és reform 1987. Medvetánc, 6. (1987) 2. sz., melléklet.

Földes György: Az eladósodás politikatörténete, 1957-1986. Maecenas Könyvkiadó, Bp.,

1995.

Gunst Péter: A magyar gazdaság 1968 után (rövid áttekintés). In: Uő: Magyarország gazdaságtörténete

(1914-1989). Magyar gazdaságtörténet, 2. 3. kiad. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.,

2001. 161-177.

Gyarmati György: Politika és társadalom 1945-1989 között. In: Magyarország a XX. században.

I. köt. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Babits Kiadó, Szekszárd, 1996. 140-250.

A helyzet (sajtóösszeállítás). Merre menjünk Mozgó Világ, 11. (1988) 1., tematikus szám.

Hischler Richárd: „Önök ne törődjenek a bíráló szomszédokkal!” – HVG interjú. Válaszol az

USA budapesti nagykövete. Heti Világgazdaság, 11. (1989) 29. sz. 62-63.

Honvári János: Az új gazdasági mechanizmus lefékeződése, szektás fordulat a gazdaságpolitikában.

– A rendszer bukása. In: Uő: XX. századi magyar gazdaságtörténet. Bolognatankönyvsorozat.

Aula Kiadó, Bp., 2006. 457-485.

Huszár Tibor: A megtorpanás, a hátrálás évei. A megkérdőjelezett kádárizáció. In: Uő: Kádár.

A hatalom évei, 1956-1989. Függelék Győri László, Némethné Vágyi Karola, bibliográfiát


összeáll. Győri László, annotált névmutatót, a röv. jegyzéket összeáll. Némethné Vágyi Karola.

Corvina Kiadó, Bp., 2006. 187-316.

Izsák Lajos: Gazdaság és társadalom. A reform megtorpanása, eladósodás és válság. Uő:

Rendszerváltástól rendszerváltásig. Magyarország története 1944-1990. Tudomány – egyetem.

Főszerk. Glatz Ferenc. A Magyar történelem alsorozatot szerk. Horváth Jenő.

Kulturtrade Kiadó, Bp., 1998. 159-171.

Kaposi Zoltán: Alkalmazkodási nehézségek és a tervgazdasági rendszer összeomlása

(1972/73-1990). In: Uő: Magyarország gazdaságtörténete 1700-2000. Studia oeconomica.

Dialóg Campus tankönyvek. Dialóg Campus Kiadó, Bp. - Pécs, 2002. 414-431.

Lakitelek, 1987. A magyarság esélyei. A tanácskozás hiteles jegyzőkönyve. Püski Kiadó, Bp.,

1991.

A lakosság jövedelme és fogyasztása 1970-1986. Központi Statisztikai Hivatal, Bp., 1987.

Lengyel László: Kádár János és rendszerének hanyatlása. In: Uő: Kis magyar bestiárium. Helikon

Kiadó, Bp., 2001. 11-27.

Lengyel László: A kádárizmus alkonya. Rubicon, 11. (2000) 7-8. sz. 63-68.

Lengyel László: Végkifejlet. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1989.

Lenkei Gábor: Rendszerváltók. Valóság, 36. (1993) 1. sz. 63-72.

A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988). Írta és szerk. Csizmadia Ervin. I. Monográfia,

II. Interjúk, III. Dokumentumok. T-Twins Kiadó, Bp., 1995.

Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen. Központi Statisztikai Hivatal, Bp.,

1996.

N. Pál József: "Hát mi lesz ebből, tekintetes úr" A rendszerváltozás értelméről, másfél évtized

után. Hitel, 19. (2006) 2. sz. 125-134.

Rainer.M. János: A Kádár- rendszer válsága. Rubicon, 9.(1998) 1. sz. 34-39.

Réti Pál: „Fennáll a veszélye, hogy kimaradunk a buliból.” – HVG interjú. Válaszol egy Európa-szakértő.

Heti Világgazdaság, 11. (1989) 43. sz. 21-22.

Tomka Béla: Gazdasági növekedés és fogyasztás Magyarországon a 20. században. Szakaszok,

dinamika és meghatározók. Korunk, 21. (2010) 4. sz. 34-45.

A többpártrendszer kialakulása Magyarországon, 1985-1991. Tanulmánykötet. Szerk. Bihari

Mihály. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1992.

Út a rendszerváltás felé. Rubicon, 15. (2004) 5-6., tematikus szám

.


A rendszerváltás

Alkotmány- és politikatörténet, 1985-1994. In: 20. századi magyar történelem, 1900-1994.

Szerk. Pölöskei Ferenc et al. Egyetemi tankönyv. 2., bőv. kiad. Korona Kiadó, Bp., 1997.

373-392.

Bába Iván: Békés átmenet. Adalékok a kialkudott rendszerváltoztatáshoz. Demokratikus Átalakulásért

Intézet, Bp., 2007.

Bába Iván: The Hungarian transition: Parties and movementsin the political regime change in

Hungary between 1987 and 1994. Transl. by Ádám Bartos. International Centre for

Democratic Transition, Bp., 2011.

V. Bálint Éva: Rendiség a romokon. Vélekedések a rendszerváltás éveiből. Pesti Szalon

Könyvkiadó, Bp., 1994.

Bánlaky Pál: Oldalnézetből. Esszék és tanulmányok 1988-1994. Vita Könyvkiadó, Bp., 1994.

Bárány Anzelm: A rendszerváltozás nyugati szemmel. In: Jobbközéparányok. Janus arcú

rendszerváltozás II. Szerk. Körmendy Zsuzsanna, összeáll. Tóth Gy. László. Kairosz Kiadó,

Szentendre, 2002.

Baranyai József: A rendszerváltás titkos forgatókönyve. Egy modell Magyarországnak.

Bartax Kiadó, Bp., 2006.

Beke Kata: Jézusmária, győztünk! C. E. T. könyvek, 1. Belvárosi Könyvkiadó, Bp., 1993.

Bihari Mihály: Az átmenet magyar útja. A magyarországi rendszerváltás. Összefoglaló értékelés.

Rubicon, 15. (2004) 5-6. 4-14.

Bihari Mihály: Demokratikus út a szabadsághoz. Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1990.

Bozóki András: Szemérmes alkotmányozás. Rendszerváltás és jogállami forradalom

1989-ben.

https://docs.google.com/viewera=v&q=cache:cGnHZdMvLwkJ:www.mtapti.hu/uploaded_fi

les/6827_0_Alkotmanyozas_Magyarorszagon_III_1.pdf+&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=AD

GEEShhc7vBQFWUT-YniESVeh-I5tBHcNPCJRrWPoRojO0Kn1ZQU3MqhN-

64og0s4VXZ0aviCmIolPIgMxdCjJf2t8YVC3-gJrU0fVAW2po8cRWptSt_Kxhks8CsgtOIou-

HH2YflXf&sig=AHIEtbQ4C7aACndTAGt4sMGFR3Vyh4Zc0Q

Bruszt László: 1989: Magyarország tárgyalásos forradalma. In: Magyarország politikai évkönyve

1988. Szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. Aula Kiadó – OMIKK, Bp.,

1990. 160-166.

Debreczeni József: A miniszterelnök. Antall József és a rendszerváltozás. Osiris Kiadó, Bp.,

1998.

Ellenzéki Kerekasztal. Portrévázlatok. Szerk. Richter Anna. Ötlet Kiadó, Bp., 1990.


Gallai Sándor: Politikai rendszerváltás Magyarországon. In: Uő: Politika és politikatudomány.

Aula Kiadó, Bp., 2005. 225-239.

Gyarmati György: A rendszerváltás. In: Magyarország a XX. században I. köt. Főszerk. Kollega

Tarsoly István. Babits Kiadó, Szekszárd, 1996. 251-281.

Izsák Lajos: Rendszerváltás 1989-1990. In: Uő: Rendszerváltástól rendszerváltásig. Magyarország

története 1944-1990. Tudomány – egyetem. Főszerk. Glatz Ferenc. A Magyar történelem

alsorozatot szerk. Horváth Jenő. Kulturtrade Kiadó, Bp., 1998. 172-175.

Janus-arcú rendszerváltozás. Tanulmányok. Összeáll. Schmidt Mária, Tóth Gy. László.

Kairosz Kiadó, Szentendre, 1998.

Kulcsár Kálmán: Két világ között. Rendszerváltás Magyarországon 1988-1990. Akadémiai

Kiadó, Bp., 1994.

Kulcsár Kálmán: Politikai rendszerváltozás Magyarországon. (Az átmenet politikai és jogi

problémái.) Társadalomkutatás, 9. (1991) 1. sz. 5-31.

Lendvai, Paul: Honnan – hová Gondolatok a közép - és kelet - európai változásokról. Ford.

Glavina Zsuzsa. Pesti Szalon Könyvkiadó, Bp., 1995.

Pozsgay Imre: 1989: Politikus-pálya a pártállamban és rendszerváltásban. Püski Kiadó, Bp.,

1993.

A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben. Dokumentumok.

Főszerk. Bozóki András, szerk. Elbert Márta et al. I-IV. köt. Magvető Kiadó, Bp., 1999.,

V-VIII. köt. Új Mandátum Kiadó, Bp., 2000.

Rendszerváltás történész szemmel. Szerk. Kende János. Politikatörténeti Alapítvány, Bp.,

1992.

Rendszerváltók a baloldalon. Reformerek és reformkörök 1988-1989. Válogatott dokumentumok.

Vál., sajtó alá rend. Ágh Attila, Géczi József, Sipos József. Kossuth Kiadó, Bp., 1999.

A rendszerváltozás, 1988-1999. In: Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914–1999. II. köt.

Szerk. Romsics Ignác. Osiris Kiadó, Bp., 2000. 429-555.

Ripp Zoltán: Rendszerváltás Magyarországon, 1987–1990. Napvilág Kiadó, Bp., 2006.

Ripp Zoltán: Liberálisok és szocialisták a rendszerváltozásban. A Szabad Demokraták Szövetsége

és a Magyar Szocialista Párt viszonya 1989-1994. Múltunk, 43. (1998) 3-4. sz.

417-477.

Romsics Ignác: A Harmadik Magyar Köztársaság. In: Uő: Huszadik századi magyar politikai

rendszerek. Korunk, 21. (2010) 4. sz.15-17.

Romsics Ignác: A rendszerváltás amerikai szemmel. (Zbigniew Brezinski: The Grand

Failure. The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century. Charles Gati: The


Bloc that Failed. Bennett Kovrig: Of Walls and Bridge. The United States and Eastern

Europe. James F. Brown: Surge to Freedom. The End of Communist Rule in Eastern Europe.

David S. Mason: Revolution in East-Central Europe. Gale Stokes: The Walls Came Tumbling

Down. James F. Brown: Hopes and Shadows. BUKSZ, 7. (1995) 1. sz. 10-21.

Romsics Ignác: Rendszerváltás és az elitek. Rubicon, 15. (2004) 5-6. sz. 101-105.

Romsics Ignác: Rendszerváltás Magyarországon. Múltunk, 51. (2006) 2. sz. 302-308.

Romsics Ignác: A rendszerváltozás. A „tárgyalásos forradalom”. In: Uő: Magyarország története

a XX. században. Osiris Kiadó, Bp., 1999. 535-555.

Romsics Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás. Prohászka Imre fotóival. Szerk. Rácz Árpád.

Rubicon-könyvek, Rubicon-Ház Bt., Bp., 2003.

Szűcs Zoltán Gábor: Az antalli pillanat. A nemzeti történelem szerepe a magyar politikai diskurzusban

1989-1993. Posztmodern politológiák. Sor. szerk. Szabó Márton, Szűcs Zoltán

Gábor. L'Harmattan Kiadó, Bp., 2010.

Tenner György: Az átmeneti korszak fiaskói (1956-1989). Ezredvég, 21. (2011) 1. sz. 75-93.

Tőkés Rudolf: A posztkommunizmusból a demokráciába. Politika, pártok és parlamenti választások

Magyarországon 1990-ben. Alapítványi kiadványok, 1. Konrad Adenauer Alapítvány,

Bp., 1990.

Válogatás a kelet-európai rendszerváltozással foglalkozó magyarországi elméleti irodalomból,

1989-1991. Eszmélet, 3. (1991) 11-12. sz. 187-200.

Wiener György: Választás és rendszerváltás – 1990. In: Parlamenti választások Magyarországon

1920-1998. Szerk. Földes György, Hubai László. 2., bőv., átdolg. kiad. Napvilág Kiadó,

Bp., 1999. 297-328.

A rendszerváltás következményei

Agárdi Péter: Gazdasági-társadalmi dinamika és foglalkoztatás; jövedelmi viszonyok és polarizálódás.

Iskolai végzettségi arányok, művelődési esélyek és a kulturális tőke domináns szerepe.

In: Uő: A kultúra sorsa Magyarországon, 1985-1996. Történeti és kronológiai bevezető

a "Magyarország kulturális állapota" című komplex szociológiai felméréshez és elemzéshez.

Új Mandátum Kiadó, Bp., 1997. 14-24.

Andorka Rudolf: A rendszerváltozás szociálpolitikai problémái. Valóság, 35. (1992) 7. sz.

25-33.

Bartha Eszter: Magányos harcosok. Munkások a rendszerváltás utáni Kelet Németországban

és Magyarországon. Kelet-európai monográfiák, 2. L'Harmattan Kiadó - ELTE BTK Kelet-

Európa Története Tanszék, Bp., 2011.


Bélyácz Iván: Privatizáció. Tanulmányok a gazdasági rendszerváltás időszakából. Janus Pannonius

Egyetemi Könyvkiadó, Pécs 1993.

Bélyácz Iván: Tulajdon és gazdaság. Tanulmányok a gazdasági rendszerváltás időszakából.

Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1994.

Bélyácz Iván: Tulajdonreform. Tanulmányok a gazdasági rendszerváltás időszakából. Janus

Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1991.

Bozóki András: Politikai pluralizmus Magyarországon, 1987-2002. Századvég Kiadó, Bp.,

2003.

Freid Mónika - Holka Gyula: A társadalmi-gazdasági változások néhány vonása az elmúlt 20

évben (1989-2009). Statisztikai Szemle, 89. (2011) 1. sz. 20-49.

Golnhofer Erzsébet: Rendszerváltozások és egyéni élettörténetek. Educatio, 15. (2006) 3. sz.

539-552.

Körösényi András: A magyar politikai rendszer. Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Bp., 1998.

Kukorelli István: Az alkotmányozás évtizede. Közjogi, politikai tanulmányok, parlamenti

jegyzetek. Korona Kiadó, Bp., 1995.

Mitrovits Miklós: A történelem kriminalizálása. Átvilágítások, perek és kárpótlás a cseh, a

lengyel és a magyar gyakorlatban (1989-2012). Eszmélet, 24. (2012) 94. sz. 98-119.

Őrszigethy Erzsébet: Távol a hatalomtól. – Elitek Besenyőtelken. Valóság, 36. (1993) 3. sz.

38-50.

A rendszerváltás húsz éve. Változások és válaszok. Szerk. Bayer József, Boda Zsolt.

L’Harmattan Kiadó – MTA Politikai Tudományok Intézete, Bp., 2009.

Romsics Ignác: És ami azóta történt... In: Uő: Magyarország története a XX. században.

Osiris Kiadó, Bp., 1999. 555-580.

Sági Matild: Managerek. In: Társadalmi riport, 1994. Szerk. Andorka Rudolf, Kolosi Tamás,

Vukovich György. TÁRKI, Bp., 1994. 351-377.

Szalai Erzsébet: Az elitek átváltozása. Cserépfalvi Kiadó, Bp., 1996.

Szalai Erzsébet: Rendszerváltás és a hatalom konvertálása. Szociológiai Szemle, 6. (1997) 2.

sz. 75-101.

A század- és rendszerváltás társadalma. Szerk. Kolosi Tamás, Tóth István György. MTA, Bp.,

2000.

Szőts Zoltán Oszkár: A rendszerváltás nyomtatott sajtója és Horthy Miklós újratemetése

(1989-1994). Múltunk, 56. (2011) 2. sz. 206-238.


A tulajdon kötelez – az új tőkésosztály társadalmi szerepe, a TÁRKI tanulmányával. Szerk.

Hankiss Elemér, Matkó Iván. Figyelő Rt., Bp., 1997.

Valuch Tibor: Az 1989-19990-es rendszerváltás társadalmi hatásai. In: Rendszerváltás(ok)

Magyarországon. Szerk. Gerhard Péter, Koltai Gábor, Rácz Attila, V. László Zsófia. Mundus

Novus Könyvek, Bp., 2010. 191-206.

Valuch Tibor: Elitek az 1989-1990-es rendszerváltozás után. In: Uő: Magyarország társadalomtörténete

a XX. század második felében. Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Bp., 2005.

141-145.

Zétényi András: Alkotmánykoncepciók Magyarországon a rendszerváltozás után. Comitatus,

17. (2007) 3. sz. 41-49.

Zombory Máté: Az emlékezés térképei. Magyarország és a nemzeti azonosság 1989 után.

L'Harmattan Kiadó, Bp., 2011.

A rendszerváltás kritikája

Andor László - Galló Béla - Hegyi Gyula: Tíz év után… Három írás a rendszerváltásról s annak

szükséges korrekciójáról. Napvilág Kiadó, Bp., 2000.

Galló Béla - Mohai V. Lajos: "Tükörbe kell néznünk, abba a tükörbe, amelyet a rendszerváltozás

vesztesei tartanak elénk". Egyenlítő-beszélgetés Szili Katalinnal, az Országgyűlés elnökével.

Egyenlítő, 5. (2007) 3. sz. 7-11.

Hack-Handa József: Rendszerváltás a visszapillantó tükörből. Lakossági vélemények az

1989-es magyar rendszerváltásról. In: Rendszerváltás(ok) Magyarországon. Szerk. Gerhard

Péter, Koltai Gábor, Rácz Attila, V. László Zsófia. Mundus Novus Könyvek, Bp., 2010.

207-226.

Kende Péter: Félreértések és csalódások. Miért nem sikerült a politikai rendszer konszolidációja

1989 után 2000, 23. (2011) 9. sz. 3-21.

Lendvai, Paul: Az eltékozolt ország. Ford. Liebentritt Katalin, Paul Lendvai. Noran Libro

Kiadó, Bp., 2011.

Lengyel László: A kisnyúl pártján. Officina Nova Kiadó, 1996.

Lengyel László: Pártházból palotába. Helikon Universitas. Helikon, Bp., 1998.

Lengyel László: A rendszerváltó elit tündöklése és bukása. Helikon Kiadó, 1996.

Pozsgay Imre: A rendszerváltás /k/ára: nyílt párbeszéd a sorsfordító évtizedekről. Kossuth

Kiadó, Bp., 2003.

Renszerváltás és társadalomkritika. Szerk. Krausz Tamás. Napvilág Kiadó, Bp., 1998.


Vass Csaba: Ha sikerült, miért nem sikerült mégsem (A korszellem alakulása a rendszerváltozást

megelőzően és annak hatására.) Hitel, 13. (2000) 10. sz. 65-75.

More magazines by this user
Similar magazines