„amit eszel, azzá leszel” hírhedt magyar konyha - Savaria Fórum

savariaforum.hu

„amit eszel, azzá leszel” hírhedt magyar konyha - Savaria Fórum

18. ÉVF. 37. SZÁM • SZOMBATHELY, 2008. OKTÓBER 4. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

„AMIT ESZEL,

AZZÁ LESZEL”

HÍRHEDT MAGYAR KONYHA

DIÁKHITEL:

ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK

AMATÔR FILMES SIKER:

A KAMERA KÉT OLDALÁN

Angol nyelviskola

gyermekeknek

3 hónapostól 14 éves korig.

Szombathely, Thököly u. 12.

Tel.: 30/267-9339

E-mail: szombathely@helendoron.com

www.helendoron.hu


www.perfekt.hu

PERFEKT ZRT.

9700 SZOMBATHELY, PETÔFI S. u. 1/b

FNYSZ 01-0507-04, AL-0036

Induló tanfolyamainkra

becsatlakozási lehetôség:

• Biztosításközvetítô (függô és független)

• Mérlegképes könyvelô vállalkozási szak

• Pénzügyi-számviteli ügyintézô

• Bérügyintézô

• TB ügyintézô

• TB és bérügyi szakelôadó

Októberben induló tanfolyamaink:

• Mérlegképes könyvelô – államháztartási szak

• Élelmiszer és vegyiáru eladó

• Kereskedô, boltvezetô (Együtt is végezhetô!)

Jelentkezni lehet:

Felvétel a jelentkezések sorrendjében!

PERFEKT ZRT. VÁLLALKOZÓI KÖZPONT

SZOMBATHELY, PETÔFI S. u. 1/b

Tel./fax: 94/345-220 • e-mail: szombathely@perfekt.hu • www.perfekt.hu

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Szombathely

Állást keresôk, munkavállalók figyelem!

A TÁMOP 1.1.2

„Decentralizált programok

a hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért”

címû projekt keretében az alábbi képzésekre

várjuk jelentkezésüket.

» Kereskedô-boltvezetô (kereskedelmi alapvégzettség szükséges)

» Felzárkóztató képzés (7–8. osztály megszerzésére)

A résztvevôk teljes képzési költségét megtérítjük,

a képzés ideje alatt keresetpótló juttatást biztosítunk.

Jelentkezni 2008. október10-ig a lakóhely szerint

illetékes kirendeltségeken lehet.

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

valósul meg.

NYÍLT NAP: 2008. október 15. (szerda) 8.00 óra • Helyszín: Díszterem

SZOMBATHELY

INGYENES HETILAPJA

FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Tóth Tímea, Tulok Gabriella

• FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt • CÍMLAPFOTÓ: Mészáros Zsolt • HIRDETÉSI VEZETÔ:

Horváth Vilmos (Tel.: 20/9843-025) • IRODAVEZETÔ: Kriston Barbara • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS:

Grafirka Stúdió • NYOMDA: Komárnói Nyomda Kft., Szlovákia • FELELÔS VEZETÔ: Meszlényi

István igazgató • Készül 33.700 példányban • KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft.

• 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató

• LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/321-441) • SZERKESZ-

TÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em.

• Telefon: 94/505-894, 94/505-895 • Fax: 94/788-028 • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu,

hirdetes@savariaforum.hu, www.savariaforum.hu • ISSN 1215-993X • MINDEN JOG FENNTARTVA!

2


2008. OKTÓBER 4.

F Ó R U M B A N

„Kordában kell tartani a kiadásokat”

SOÓS JÓZSEF A KÜLVÁROSI EMBEREK PROBLÉMÁIRÓL

A nemrégiben függetlenné vált képviselôé a területileg legnagyobb választókerület,

ahol az alapvetô infrastrukturális szolgáltatások egy része még hiányzik.

„Ezeket kell mielôbb pótolni, és olyan költségvetést kell készíteni, amit a közgyûlés

konszenzussal fogad majd el”, vélekedik Soós József.

– Milyen problémák jellemzik a választókerületét

– A 12-es körzet a területileg legnagyobb

szombathelyi választókerület,

magában foglalja a Zanati úti aluljárótól

keletre fekvô területeket. A körzet

egyik sajátossága, hogy rendkívül sok

ipari és kereskedelmi vállalkozás mûködik

itt, a városrészen az iparfejlesztések

több mint 150 évvel ezelôtt kezdôdtek,

és kisebb-nagyobb megszakításokkal

a mai napig tartanak. A tendencia

egyrészt örvendetes, hiszen az

évi ötmilliárdos iparûzési adónak a 47

százaléka itt termelôdik meg, másrészt

viszont azzal is jár, hogy a lakóknak el

kell viselniük az összes közlekedési és

környezetterhelési hatást, ami az ipari,

kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek

mûködésével jár. Úgy vélem, jogos

igényük az itt élôknek, hogy ilyen

komoly terhelés mellett rendelkezésükre

álljanak az alapvetô infrastrukturális

szolgáltatások. Igaz, hogy az útfelújítások

elég jó ütemben zajlanak,

de óriási probléma a csapadékvíz elvezetésének

megoldatlansága.

– De Zanat is ide tartozik…

– Igen, választókerületem másik jellemzôje,

hogy négy, jól elkülönülô településrészbôl

áll. Itt van a Zanati út

mellett fekvô Éhen Gyula tér, a Pick és

Bébic lakótelep, és a külön településrészként

álló Zanat. Örvendetesnek

tartom, hogy Zanat dinamikusan fejlôdik,

északi részén újabb lakótelep-bôvítés

várható. Gondot jelent a zanati

városrész néhány utcája esetében,

hogy azokat az önkormányzat még

nem tudta kezelésbe venni, így ezekben

a kezelôi feladatok az önkormányzaton

nem kérhetô számon. Megoldást

csak az önkormányzat segítô

együttmûködése hozhat.

– Vannak, akik szerint nem megfelelô

a buszjáratok rendje.

– Szerintem indokolatlan ez a kritika.

A 2002-ben indult ciklus elsô részében

fontos feladatom volt a zanati buszközlekedéssel

kapcsolatos anomáliák

feloldása, szerintem napjainkban már

elfogadhatóan bonyolódik a településrész

tömegközlekedése. De a kerékpárosoknak

itt is gondjaik vannak, hiszen

a körgyûrû körforgalmán átvergôdni

rendkívül balesetveszélyes. Abban bízom,

hogy megoldást jelenthet további

pályázati lehetôségek megnyílása.

– Milyen feladatok állnak a közeljövôben

az ön által elnökölt városfejlesztési

bizottság elôtt

– Az elsô, hogy októberben kerül a

közgyûlés elé az új rendezési terv. A bizottság

megbízásából felkértem a fôépítészi

irodát, dolgozza ki annak lehetôségét,

hogy a rendezési tervet a

jövôben évente módosíthassuk, hoszszabb

idôszakonként nehézkes kezelni

a felmerülô igényeket. Bizottságunk

ugyanakkor folyamatosan informálódik

az úgynevezett nagyprojektekkel

kapcsolatos történésekrôl, elképzelhetô,

hogy a velük kapcsolatos prioritási

sorrendek az idôközben megváltozó

körülmények miatt változnak. A nagyprojektek

többsége még nem jutott el

a megvalósíthatóság közelébe, ezzel is

szembe kell nézni, hiszen biztos, hogy

a 13 nagyberuházás közül nem minden

projekt valósul majd meg.

– Kapott-e visszajelzéseket a választóktól

azok után, hogy kilépett az

MSZP-frakcióból, és bejelentette csatlakozási

szándékát a jobboldalhoz tartozó

Pro Savariához

– Azt kell mondanom, hogy akikkel

találkoztam, azok helyeselték a döntésemet,

sôt, arra biztattak, hogy tartsak

ki, folytassam a munkámat. Úgy vélem,

a jövôben pedig a választók fogják

megítélni, hogy milyen sikerrel, eredményességgel

dolgozom majd.

– Amikor kilépett az MSZP-frakcióból,

döntését azzal indokolta, hogy

nem ért egyet a költségvetés arányaival,

túlzottnak tartotta a kultúrára

és a sportra fordított támogatásokat.

Közeleg a jövô évi büdzsé elôkészítése,

milyen tervezetet tud majd

támogatni

– A legfontosabb, megoldásra váró

gond, hogy a kiadási oldal változásait

nem követik bôvülô bevételi lehetôségek.

A legutóbbi közgyûlésre beterjesztett

költségvetési módosítás 360

millióval növelte volna a kiadásokat,

ezzel az év végére egymilliárd fölé kúszik

a mûködési hiányunk. Úgy vélem,

ARS POETICA:

A város érdekei

mindenek felett.

ÉLETÚT:

1949-ben született Szombathelyen.

Nôs, két gyermeke van.

Diplomáit a Miskolci Nehézipari

Mûszaki Egyetemen, a Budapesti

Mûszaki Egyetemen és a

Külkereskedelmi Fôiskolán szerezte.

2002 óta a keleti városrész

választott képviselôjeként

vesz részt az önkormányzati

munkában.

ha ez a trend változatlan marad, katasztrofális

helyzet állhat elô. Ezért korlátok

közé kell szorítani a mûködési

kiadásokat, miközben keresni kell a bevételi

oldal tételeinek bôvítési lehetôségeit

is, nem kihagyva ebbôl a folyamatból

az önkormányzati, ill. részben

önkormányzati cégek adta lehetôségeket

sem. A közgyûlés új többsége ennek

szellemében készíti el azt a költségvetéstervezetet,

amit természetesen

meg kell tárgyalni a közgyûlés többi

politikai szereplôjével. Lényeg, hogy a

jövôben konszenzusos, arányaiban

nem kifogásolható, takarékos költségvetése

legyen Szombathelynek.

SaFó

FOTÓ: Mészáros Zsolt

3


4

Támogatás az albérlôknek is

Azok is kaphatnak lakbértámogatást

ezentúl, akik nem önkormányzati bérlakásokban

laknak. Szombathely önkormányzat

a 2238 bérlakással rendelkezik,

és évente mintegy 4-5 száz szociális

bérlakásigénylést kénytelen

elutasítani, de az új támogatási rendszernek

köszönhetôen ezentúl nekik is

tudunk majd támogatást nyújtani, jelentette

be dr. Czeglédy Csaba alpolgármester

a lakbértámogatást igénylôk

körének bôvítésérôl szóló sajtótájékoztatón

a múlt hét elején. Kôvári Attila,

a lakásbizottság elnöke elmondta,

idén azok a családok adhatják be támogatási

kérelmüket, akik 2008. február

15-éig bérlakást igényeltek. Ôk október

15-étôl kapnak majd támogatást,

idén összesen 2,4 millió forintot szán

erre a város. Jövôre már minden albérletben

élô család beadhatja kérelmét,

ha megfelel a feltételeknek. A lakbértámogatás

mértéke függ a háztartás

összetételétôl, jövedelmi, vagyoni

helyzetétôl. A kapható összeg maximum

havi 20 ezer forint. A lakbértámogatási

rendszer részleteit megtalálja

lapunk 18. oldalán.

Ütemszerûen halad a feltárás

Az épülô 86-os Szombathely és Vát közötti

szakaszát járta be dr. Ipkovich

György polgármester az elmúlt szerdán.

A polgármester, aki miniszteri biztosként

felügyeli a fôút építését, vizitje

során arra volt kíváncsi, hogy ütemszerûen

haladnak-e a több mint két

hónappal ezelôtt elkezdôdött régészeti

feltárások. Összesen 13 lelôhelyen

végeznek ásatásokat a szakemberek,

de minden a tervek szerint halad, úgyhogy

valószínûleg már a jövô év elején

elindulhat az építkezés, számolt be

részletekrôl Ilon Gábor, a Kulturális

Örökségvédelmi Szakszolgálat régésze.

Dr. Ipkovich György miniszteri biztos

azt is elmondta, hogy a 86-os váti

elkerülô szakaszán újra kellett terveztetni

a közlekedési csomópontot,

ugyanis közben az utat gyorsforgalmivá

minôsítették. Fotó: Czika László

Forgatag a belvárosban

A környékbeli kistelepülések oktatási

intézményeinek pavilonjai, iskolák és

óvodák bemutatkozó mûsorai várták a

Fô térre kilátogatókat szombaton az

idén hetedszer megrendezett Kistérségi

Forgatagban. A felállított standokon

egyebek mellett Rum, Ják, Torony,

Gencsapáti, Vép, Táplánszentkereszt,

Söpte, Vasszécsény, Vassurány és Pornóapáti

intézményei mutatkoztak be.

Borok ünnepe a téren

Hagyományôrzô szándékkal rendezték

meg az elsô VasiBacchus Gasztro- és

Borfesztivált Szombathely Fô terén az

elmúlt hétvégén. A debütáló rendezvényen

borkirálynôt is választottak

Topor Adrienn személyében.

A látványos kísérletek éjszakája

A fizika, a kémia és a csillagászat csodáiba

nyerhettek betekintést a Kutatók

Éjszakájának vendégei múlt pénteken

a Savaria Egyetemi Központban

(SEK). Európa-szerte szeptember 26-án

rendezik meg a természettudományok

népszerûsítésére hivatott rendezvényt.

Pannónia mûvészete

A határokon is átnyúló Pannon régió

területén élô mûvészek alkotásaiból

nyílt tárlat szeptember 26-án a Szombathelyi

Képtárban. Az elsô alkalommal

megrendezett Ars Pannonica Biennálét

Zalán Tibor író nyitotta meg. A kiállításra

beadott több mint száz pályamûvet

szakmai zsûri értékelte, az elsô helyezett

Pistyur Imre szobrászmûvész lett.

A tárlat október 26-áig látogatható.

Emléktábla Gonda Györgynek

Dr. Gonda György tiszteletére avattak

emléktáblát a megye, a város és civil

szervezetek képviselôi pénteken a Jókai

utcában. A megye egykori kiemelkedô

közéleti vezetôje és jeles kultúrapártolója

idén lenne 85 esztendôs.

Új nevek az Olimpikonok Falán

A Vas Megyei Sportigazgatóság által

tavaly állított Vasi Olimpikonok Fala a

pekingi olimpiát követôen új nevekkel

gazdagodott. Ifj. Veréb István birkózó,

Fazekas Róbert és Pars Krisztián atléták,

Németh Pál mesteredzô (ô immár

hetedik alkalommal), valamint –

pótlólag – az athéni olimpián Kálovits

Anikó edzôjeként részt vett Kívés István

került fel a márvány dicsôségtáblára.

Az ünnepi alkalom kapcsán Kovács

Ferenc, a megyei közgyûlés elnöke

köszöntötte az ünnepelteket és a

szépszámú részvevôt.

Esküt tettek

Két magyar nemzetiségû román állampolgár

tett magyar állampolgársági esküt

az elmúlt héten Szombathelyen, a

polgármesteri hivatalban.

Jutalomátadások

Az augusztus 20-i ünnepségen való

közremûködésért pénzjutalmat kaptak

a Hermann Ottó Szakközépiskola

tanulói, illetve felkészítô tanáraik.

A diákok a jutalmat az osztálypénzhez

rakják, amibôl egy kirándulást

szerveznek majd. Megköszönték a

Savaria Történelmi Karneválon köztisztasági

feladatot ellátók munkáját

is. Dr. Ipkovich György polgármester

elmondta: az egész város jó hírét vitték

a Hárofit Egyesület munkatársai

azzal, hogy a három nap alatt ragyogó

tisztaság uralkodott a karnevál

helyszínein. A közel 70 köztisztasági

dolgozó vásárlási utalványt vehetett

át a polgármestertôl.

Tornász Világ Kupa

Nôi és Férfi Tornász Világkupát rendeznek

Szombathelyen, az Arena Savariában.

A pénteken kezdôdött háromnapos

versenyen négy kontinens

huszonegy országának 180 sportolója

méreti meg magát.


2008. OKTÓBER 4.

V I S S Z A P I L L A N T Ó

A N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emlékezés a tábornokokra

sebb, az ország modernizálásának nagy

korszakában ünnepelhettek a szombathelyiek

a századforduló elôtti évben,

az ötvenedik évfordulón. Ami ma

már teljesen elképzelhetetlen: „Városunk

hazafias érzületû lakossága méltóképpen

adott kifejezést e hó 6-án, az

aradi vértanuk halálának ötvenéves évfordulóján

kegyeletének. A középületeken

és a legtöbb magánházon is

gyászlobogók hirdették a históriai nevezetességû

nap szomorú jelentôségét.”

Délelôtt tíz órára zsúfolásig megtelt

a székesegyház. A ravatalt a Farkas

István vezetése alatt kivonult negyvennyolcas

honvédek és a hadastyánok állták

körül, a legtöbb egyesület pedig

gyászfátyolos zászló alatt vonult ki.

(A források felkutatásában a Berzsenyi

Dániel Megyei Könyvtár munkatársai

segítettek.)

SaFó

Balogh József:

ARADI, ÔSZI DAL

Figyel az Isten árván,

nem áll magyar a strázsán.

Kinek volt ez az átka

Néma a börtön rácsa.

Amikor bátrak halnak,

ki kezd új forradalmat

Gyilkol idegen horda,

Petôfi kardja rozsda.

Ôsz van, dermed a lélek,

aradi gyertyák égnek.

„Száz év elôtt szövetséges nélkül harcoltunk

a reakció két hatalmas erôssége

ellen. Ma erôs szövetségesek állanak

oldalunkon: az emberi haladás élcsapata,

a világszabadság és világbéke ôre, a

hatalmas Szovjetunió, a szövetséges

népi demokráciák, a felszabadult Kína

és szerte a világon a dolgozók tömegei”.

A fenti idézetet találta a megyei

napilap tudósítója 1949-ben a legalkalmasabbnak

arra, hogy kifejezze, mit is

gondolt a formálódó új hatalom az aradi

vértanúk emléknapjáról, 1849. október

6-ról a századik évfordulón. Sólyom

László altábornagy ünnepi beszédébôl

ragadtunk ki egy röpke részletet. Valójában

nincs szándékunkban kedves olvasóinkat

az akkori PR-osok szövegeivel

untatni, csak arra voltunk kíváncsiak,

miként emlékeztek meg az 1849-

ben kivégzett hôs tábornokokról ötven,

hetvenöt és száz évvel késôbb.

A források közül az 1949-esben számtalan

gyöngyszemre bukkantunk, ezért is

nyitottunk a Vasmegye cikkével. Különösképpen

„A magyar és román nép

Kossuth, Petôfi és Táncsics szellemében

ünnepelte az aradi vértanuk emlékét”

címû (jaj, de hosszú címeket adtak annak

idején) írás után temettük mélyen

a fejünket a kezünkbe. A híradásból

megtudhattuk, a magyar–román barátság

jegyében „Arad 30 ezer dolgozója

vonult a tizenhárom hôs tábornok száz

év elôtti vesztôhelyén felállított emlékmûhöz”.

Losonczy Géza államtitkár rádióbeszédben

arra emlékeztetett, hogy

a „Horthy fasizmus” idején „a reakció

megemlékezése október 6-ról hamis

volt és álnok, hiszen Haynau utódai

nem áldozhattak ôszinte kegyelettel

Haynau áldozatainak emléke elôtt”.

Mielôtt megpróbálnák megfejteni az

elôzô rendszerben „parádés karriert”

befutó Losonczy szavait, lépjünk csak

vissza az idôben, vagy lépjünk vissza a

jövôbe, a talán érdemtelenül is sokat

szapult Horthy-korszakba, amikor

mégis csak méltón emlékeztek meg az

aradi vértanúkról. Trianon árnyékában

magyar–román barátságról nyilván szó

sem lehetett. A hetvenöt éves évfordulón

a Vasvármegye híradása szerint az

iskolák mellett hat civil egyesület és kör

is ünnepséget rendezett. A nagytemplomban

dr. Gaál Sándor apátplébános

mondott gyászmisét, amelyen a szombathelyi

iskolák tanulói vettek részt.

A Kultúregyesület megemlékezésén dr.

Krisztin Ernô, az egyesület titkára tartott

beszédet: „végigvezette a hallgatóságot

a magyar nemzet kálváriáin

1848-tól a háború borzalmain”, és nem

maradhatott ki a különösen fájdalmas

trianoni békediktátum sem. A megemlékezést

a Dalosegyesület rendkívül

nagyhatású Nem nem soha címû dala

zárta. Lényegesen békésebb, csende-

Tábornok-tizenhármak,

rátok angyalok várnak.

Hant kortyolja a könnyet,

s csöndek, iszonyúk jönnek

FIX ÁRON

ÉJJEL-

NAPPAL

TELEFON: 06 80 620 620 • 312-222

személytaxi • tehertaxi • autómentés • sofôrszolgálat

www.radioszombathelytaxi.hu

5


H Á T T É R

FOTÓ: Czika László

Távhô: díjemelés után

SZÁZALÉKOS „SZÁMHÁBORÚ” A KÖZGYÛLÉSEN

Az áremelkedések mindig feszültségekkel

járnak, fôként, ha utána jóval

mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni a

megszokottnál. Az áremelésekrôl szóló

döntéseket sem könnyû meghozni,

pláne nem a köz vagyonával gazdálkodó

önkormányzatnak. A távhôdíj

szeptemberi emelése is hullámokat

kavart.

Három hete tart a fûtési szezon,

melynek kezdetén korrigálni kellett

az árakat. A távhôszolgáltatás díjainak

drasztikus vagy kevésbé magas

mértékû növelése között dönthetett

a közgyûlés, de az egyértelmû volt,

hogy az árak emelése elkerülhetetlen.

Idén ugyanis négyszer emelkedett

a világpiacon a gáz ára, amit városunkban

nem követett távhôdíjemelés.

Pedig a szombathelyi távhôszolgáltatás

kilencven százalékban

földgázalapú. Mindössze tíz százalékot

vált ki a faapríték fûtési célú felhasználása.

De mondhatnánk úgy is,

hogy szerencsére – egy elôrelátó fejlesztésnek

köszönhetôen – tíz százalékát

kiváltja a faapríték, egyébként

magasabb is lehetne a díj. A földgázáremelésekre

reagálniuk kell a szolgáltatóknak.

Szükség lett volna a jelentôsebb

korrrekcióra Szombathelyen

is, hiszen a szolgáltatást végzô

Szombathelyi Távhôszolgáltató Kft.

likviditása függ attól, hogy a bevételeik

teljesülnek-e.

Egy felmérés szerint háztartásunk

energiafelhasználásának több mint

hetven százalékát fûtésre használjuk.

A leggyakoribb fûtési mód Magyarországon

a gázfûtés, ezt követik

a szén, fa, illetve az elektromos üzemelésûek,

valamint ezek kombinációi.

Bár az energiaforrásokat illetôen

napjainkban még a szénhidrogéneké

a fôszerep, máris számolnunk

kell az olyan alternatív megoldásokkal,

mint például a napkollektoros

vagy a hôszivattyús rendszerek.

Ki mivel fût, olyan gondokkal találkozik.

Szerkesztôségünket is többféle

felvetéssel keresték meg. A távfûtéses

lakásokban élôk természetesen

még a kisebb mértékû díjemelés után

is háborogtak. Jóllehet jogosan, hiszen

a szolgáltatás formájából adódóan

ôk nehezen spórolnak. Míg az

egyedi fûtésû lakásokban élôk választhatnak,

mikor fûtenek be, ôk

csak ablaknyitással tudják szabályozni

saját lakásuk hômérsékletét. A kényelmet

meg kell fizetni, hangzik a

fával és szénnel fûtök körébôl, akik

maguk szerzik be a tüzelôanyagot, és

naponta veszik a fáradságot, hogy

meleget teremtsenek maguknak.

Mellette megjegyzik, hogy a fa és a

szén ára is emelkedik, csak ahhoz

nem kapnak támogatást.

A polémia hasonló volt a közgyûlés

múlt heti tanácskozásán is. Mint arról

lapunkban már beszámoltunk, a 34

százalékos gázáremelés követésére

két variációt dolgozott ki a szolgáltató:

egy 26,4 százalékos, illetve egy

12,2 százalékos mértékût. Dr. Németh

Gábor ügyvezetô igazgató

hangsúlyozta, hogy a fogyasztókra

jutó terheket a cég nem tudja átvállalni.

A két politikai oldal a felelôsséget

emelte ki, igaz, más-más megközelítésbôl.

Dr. Nemény András (MSZP)

aláhúzta: felelôsségük van az iránt is,

hogy a cég ne menjen tönkre. Hangsúlyozta,

ha most kisebb mértékben

emelnek, nehogy késôbb, esetleg decemberben

egy újabb emelésrôl kelljen

dönteniük. Szakály Gábor (Fidesz–KDNP),

a szociális bizottság elnöke

szociális problémaként részletezte

a magasabb mértékû emelést.

Németh Kálmán (SZDSZ) alpolgármester

is a szociális érzékenységet

emelte ki, de a távfûtés támogatásához

a szociális segélyezés kidolgozását

tartotta célravezetônek. Dr.

Czeglédy Csaba (MSZP) alpolgármester

tovább ment, amikor a magasabb

mértékû emelés mellett érvelve a saját

példáján mutatta be, hogy távfûtéses

lakásban élôként ô megfizeti a

magasabb díjat, és a valóban rászorulók

kapjanak támogatást, kompenzálást

a fûtési számla kifizetéséhez.

Dr. Gyimesi József (ESZE) kiemelte: a

gázzal fûtôk már elszenvedték az

áremelést, ugyanakkor véleménye

szerint is kiszolgáltatottabbak a távhôsök,

hiszen kényszerfogyasztók,

emiatt támogatni kell ôket. Ô az infláció

mértékét nem meghaladó emelés

mellett érvelt. Érdekes megnyilvánulást

tett Soós József független

képviselô, amikor kijelentette, hogy

más-más szerepben van a távhôszolgáltató

cég felügyelôbizottságának

elnökeként (hiszen a cég a magasabb

mértékû emelést támogatta), illetve

képviselôként, ahol a jobboldal álláspontját

tette magáévá. Ami nem volt

más, minthogy október 1-jétôl a távhô-szolgáltatási

díjakat átlagosan

12,2 százalékkal emeljék. Dr. Czeglédy

Csaba javaslatára végül a szociálisan

rászorulók támogatására 20 millió

forintot különítettek el. A távhôcég

folyószámlahitel-keretét pedig

200 millió forinttal növelték, amire a

közgyûlés vállalt kezességet.

TG

6


2008. OKTÓBER 4.

Ö N K O R M Á N Y Z A T

Szombati ingyenes parkolás

ESTE HATIG LESZNEK NYITVA AZ ÜZLETEK

Hat hónapig ingyenesen parkolhatunk

szombatonként Szombathelyen,

egyelôre kísérleti jelleggel.

A parkolóhelyek bôvítését szolgálja

egy vállalkozói beruházás, a Kôszegi

utcai parkolólemez megépítése

is.

A Szombathelyi Szombat program

a belvárosi kereskedelmi lehetôségek

bôvítését szolgálja. Egyik leglátványosabb

eleme a díjmentes

parkolás bevezetése, amely a belváros

forgalmának fellendítését segítheti

elô. Az ingyenes parkolás

mellett vevôcsalogató lépés lehet,

hogy az üzletek szombatonként 18

óráig tartanak nyitva, emellett kulturális

és kereskedelmi jellegû

programok színesítenék a hétvégék

elsô napját. A programot kísérleti

jelleggel ez év december 1-jével

vezetik be, és a jövô esztendô

májusának végéig tart majd, errôl

szeptember 25-én döntött a közgyûlés.

A program sikeres megvalósításához

az önkormányzat augusztusban

tájékoztató fórumot

tartott, az elkövetkezendô idôszakban

pedig felveszik a kapcsolatot,

keresik az együttmûködési lehetôségeket

az érintett belvárosi

kereskedôkkel, szolgáltatókkal.

A fizetôparkolást üzemeltetô cég,

a SZOVA Zrt. kidolgozta, mely

megoldás lenne a legjobb. Javaslatuk

szerint az ingyenes parkolást

nemcsak a piros, hanem a sárga és

a zöld zónákban is bevezetnék, hiszen

ha csak az I. övezetben tehetnénk

le autóinkat díjmentesen, akkor

a II. és a III. övezet kihasználtsága

csökkenne, az I. övezetben pedig

túlzsúfoltság lenne. Így az ingyenes

parkolás nem csak a belvárosra

korlátozódik.

A SZOVA Zrt. a fizetôparkoló rendszer

kiterjesztését tervezi a piac környéki

utcákban (Nádor utca, Bercsényi

utca, Kinizsi Pál utca, Gyöngyös

utca, Vak Bottyán utca) is, a forgalomtechnikai

tervek már készen vannak.

A lakosságot a fizetôparkoló

övezet kiterjesztésérôl egy késôbbi

fórumon kérdezik majd meg, bevezetését

2009 januárjától tervezik.

A parkolási helyzetet érinti a Kôszegi

utcában tervezett beruházás is.

A közgyûlés a belváros felújításáról

szóló programot, az Integrált Városfejlesztési

Stratégiát tárgyalta volna,

azonban elhalasztották, mivel a témában

szükség van még egyeztetésre.

Határozatot hoztak viszont arról,

hogy a Kôszegi utcai parkolólemezt

nem a belváros kulturális és üzleti

célú megújítására nyert pályázat részeként

építik meg. Korábban a Kôszegi

utcai ingatlan tulajdonosa, az

ITP Royal Kft. az önkormányzat projektpartnereként

szerepelt a fejlesztésben,

a jelenlegi álláspont szerint

azonban a vállalkozás saját beruházásként

szeretné megépíteni a parkolólemezt.

TG

FOTÓ: Czika László

Szelektív gyûjtés, válogatás regionális szinten

SZÁZKILENCVEN VASI TELEPÜLÉS SZEREPEL A PROJEKTBEN

A környezet védelmében valósulna

meg az a beruházás, amelynek kezdeti

lépései most zajlanak. A hulladékgazdálkodási

projektben Szombathelyen

kívül Vas megye további

190 települése vesz részt a tervek

szerint.

A szilárdhulladék-kezelésre nyújthat

be pályázatot a megye területén

létesülô hulladékgazdálkodási

önkormányzati társulás, amelynek

megszervezését Szombathely vállalta

magára. A 191 vasi önkormányzatot

tömörítô társulás európai uniós

támogatásra szeretne pályázatot

benyújtani a Nyugat-dunántúli Regionális

Hulladékgazdálkodási Projekthez.

A múlt heti közgyûlésen a társulás

megalakításával és a szakértôi feladatok

ellátásával megbízott Technoplus

Környezetvédelmi és Technológiai

Fejlesztô Kft. ügyvezetô igazgatója,

Tóth Árpád adott tájékoztatást.

A program egyrészt a régi, már

bezárt, önkormányzati tulajdonban

lévô települési hulladéklerakók, szeméttelepek

térségi szintû rekultivációját

tartalmazza, 160 rekultiválandó

lerakóról van szó. A projekt másik

része a lakosságnál keletkezô,

szelektíven gyûjthetô hulladékok

térségi gyûjtési feltételeinek biztosítására

vonatkozik. A papír, a mûanyag,

a fém, üveg szelektív begyûjtésével

növelhetô a települési szilárd

hulladék hasznosítási aránya, és

csökkenthetô a lerakásra kerülô hányad.

Ehhez 134 új gyûjtôszigetet

szeretnének kialakítani, további 254,

már meglévô gyûjtôsziget edényzetét

pedig kicserélik. Tervezik a társult

településeken a házhoz menô

szelektív gyûjtés feltételeinek kialakítását,

a családi házas övezetekben

a házi komposztálás elterjesztését,

és tíz hulladékudvar építését, köztük

Szombathelyen is. A regionális

válogatómû is városunkban, a Körmendi

úti telephelyen épül majd

meg. A beruházás tervezett költsége

8 és fél milliárd forint, melynek

átlagosan 15 százalékát kell csak

önrészként biztosítani. A projekt

elôkészítésére két év, a megvalósításra

négy év áll a társulás rendelkezésére.

Vas megye településit érintve már

mûködik hasonló társulás. A Nyugat-

Balaton és Zala-völgy térségi hulladékgazdálkodási

társulás Zalaispa

projektjéhez 282 Zala, Somogy és Vas

megyei település csatlakozott, a hulladékkezelô

központ Zalabéren van.

Tulok Gabriella

7


FOTÓ: Mészáros Zsolt

Diákhitel: érvek és ellenérvek

PÁRATLAN SEGÍTSÉG VAGY SOKÁIG HÚZÓDÓ ADÓSSÁG

A továbbtanulás nem olcsó mulatság. Sok család számára komoly anyagi terhet

jelent a gyermekek taníttatása. Mibôl finanszírozzák diákéveiket azok a fiatalok,

akik mögött nincs szülôi támogatás A lecke fel van adva. A fiatalok egy része

munkát vállal az iskola mellett, de vannak, akik diákhitelt vesznek fel.

Munka után, a szórólapozásból hazaérkezve

még le sem vetett jelmezében

tankönyvei felett egy diák bóbiskol.

Íme, a diákhitelt népszerûsítô plakát,

melyen ez olvasható: „Tényleg erre

akarsz emlékezni a diákéveidbôl”,

valamint „Legyél, aki lenni akarsz!”.

Sok fiatal elôtt valóban két választási lehetôség

áll, ha szülei nem tudják anyagilag

támogatni a tanulmányait. Vagy

elmegy dolgozni az iskola mellett, vagy

felveszi a diákhitelt. Ha valaki a munkát

választja, akkor minden bizonnyal kevesebb

ideje, energiája marad a tanulásra,

már ha egyáltalán össze tudja egyeztetni

a kettôt. A fent említett reklám épp

ezt a negatívumot hangsúlyozza, és

ajánlja a másik alternatívát: a diákhitelt.

Na de nem lesz még nehezebb adóssággal

a vállunkon kezdeni a pályát

– Bár a szüleim nem tudtak túl sok

pénzzel támogatni tanulmányaim

alatt, mégsem vettem fel a diákhitelt.

A családom egyedül a kollégiumi díjam

kifizetését vállalta, ami havi 10 ezer forint

volt. Nappali tagozatos hallgatóként

az iskola mellett nem volt idôm

dolgozni, azonban igyekeztem minél

jobb eredményeket elérni. A fôiskolán

kapott szociális támogatásból (kb.

5000 forint), a tanulmányi ösztöndíjamból

(12–17 ezer forint), valamint a

nyári munka során félretett pénzbôl

éltem évközben – magyarázza egy friss

diplomás lány. Mint mondja, annak ellenére,

hogy más fiatalnak általában

több zsebpénze volt, mint neki, sosem

érezte azt, hogy nélkülöznie kell, vagy

valamirôl lemarad.

– A környezetem gyakran figyelmeztetett,

hogy csak a legvégsô esetben

vegyem fel a diákhitelt, hiszen sosem

tudhatom, mi lesz velem az iskola

után. Most pályakezdôként érzem igazán,

hogy jól döntöttem. Tanítónôként

86 ezer forintot viszek haza. Ha ebbôl

még éveken át vonnák a hiteltörlesztésemet,

fogalmam sincs, hogy mihez

kezdenék. Így is roppant nehéz úgy takarékoskodni,

hogy elôre tudjak lépni.

Szeretnék például néhány éven belül

legalább egy saját otthont, bár az sem

lesz könnyû – mesél a terveirôl az ifjú

pedagógus.

Fedezet nélkül bármire

A diákhitelt 2001-ben hívta életre a

Magyar Köztársaság Kormánya. Célja:

„hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen

a felsôoktatásban való részvételre,

függetlenül az egyén, illetve családja

anyagi teherviselô képességétôl…”

– szól a hallgatói hitelrendszerrôl

és a Diákhitel Központról szóló kormányrendelet.

A lényeg, hogy bármelyik

diák könnyedén hozzájuthat: nem

kell hozzá fedezet, bármire el lehet

költeni, például közlekedésre, költségtérítésre,

albérletre, jegyzetekre. Sokat

hallani azonban arról is, hogy vannak

olyan fiatalok, akik ebbôl mennek

nyaralni, bulizni. Mindenkinek szíve joga

arra költeni a pénzét, amire akarja,

na de azért nem árt körültekintônek

lenni, hiszen ez akkor is egy hitel, amit

egyszer vissza kell fizetni, és nyilván az

ember nem sodorja magát adósságba

ok nélkül.

Csak ha muszáj

– Harmadévesként döntöttem úgy,

hogy felveszem a diákhitelt, de akkor

is csupán a legalacsonyabb (havi 15

8


2008. OKTÓBER 4.

U T Á N A J Á R T U N K

ezer) összeget, mert már sehogy sem

tudtam kijönni a pénzembôl, és a szüleim

sem tudtak többet adni. Két szak

mellett, nappali tagozaton nem lett

volna idôm dolgozni, maximum hétvégén,

de azt a néhány szabadnapot szerettem

volna a szeretteimmel tölteni –

indokolja döntését egy végzôs tanár

szakos hallgató.

– Korábban a nôvérem négy éven keresztül

vett fel havi 30 ezer forintot. Ô

azóta már végzett. Folyamatosan törleszti

a részleteket, de az elmondása

szerint alig csökken az összeg. Én éppen

emiatt döntöttem úgy, hogy amint

lehet, egyben vagy nagyobb összegekben

visszafizetem az egészet – mondja

a leendô tanárnô, aki azt is elárulja,

hogy örökölt, és ebbôl a pénzbôl tudja

majd rendezni a számlát.

A sok kicsi… nem megy sokra

Mivel a törlesztôrészlet nem egy nagy

összeg (az elsô két esztendôben az elôzô

évben október 31-én érvényes minimálbér

6 százaléka, a harmadik évtôl

kezdve pedig a visszafizetô két évvel

azelôtti bérének a 6 százaléka havonta),

hiába fizetget valaki havonta, a

befizetett pénz nagyobbik része csupán

az éves (jelenleg 9,5 százalék) kamatot

fedezi.

Tegyük fel, hogy valakinek van összesen

egymillió forint tartozása (havi 25 ezer

forintot vett fel négy éven keresztül),

havonta fizet körülbelül 10 ezer forint

törlesztést. Az egymilliós tartozás 9,5

százalékos, azaz jelenleg érvényes éves

kamata 95 ezer forint. A törlesztés során

befizetett összeg egy év alatt 120 ezer

forint. Ebbôl az éves kamat 95 ezer. Magyarul

a tôketartozás csupán 25 ezer forinttal

csökkent, tehát a következô esztendôben

még mindig 975 ezer forint a

tartozás, erre majd megint rájön az éves

kamat és így tovább…

Rögtön látható, hogy a havi kis összegû

törlesztés nem igazán célravezetô.

Érdemes elôtörleszteni, ha nem akarjuk

évtizedekig elhúzni a dolgot. De vigyázzunk,

mert ez nem azt jelenti,

hogy a szokásos összegnél egyszerûen

csak többet utalunk.

– Kétféleképpen akartam csökkenteni

a tartozást. Egyrészt úgy, hogy a szokásos

havi összegnél többet befizetek

(mert a minimumot fizetve a tartozás

összege a kamatokkal együtt csak növekedett),

illetve egy nagyobb összeget

is átutaltam a számlámról. Amikor

megkaptam az elsô egyenlegértesítôt,

és utána nekiálltam kérdezôsködni,

akkor mondták, hogy ez nem így mûködik.

A minimum összegen felül befizetett

pénzt nem vonják le automatikusan

a tartozásból. Ezt egy külön

elôtörlesztési számlára kell utalni, és

írásban kell rendelkezni róla, hogy a

pluszban befizetett pénzt írják jóvá a

tartozás csökkentésére – részletezte

egy informatikusként dolgozó fiú, hogyan

járt.

Kalkuláljunk!

A diákhitel honlapján egyébként található

hitelkalkulátor is, melynek segítségével

kiszámítható, hogy meddig

kell majd fizetnünk a részleteket.

A kalkulátornak azt is meg kell adni,

hogy mennyi lesz a hitelt felvett személy

kezdô bruttó fizetése, valamint a

fizetésemelésének a mértéke ötévente.

És valójában ez az, amit elôre biztosan

nem tudhatunk…

A diákhitel elônye a többi szabad felhasználású

hitelekkel szemben, hogy nem kell

azonnal elkezdeni a törlesztését. Ha egy

család nem szeretné gyermekére terhelni

a kölcsönt, akkor akár más szabad felhasználású,

de jelzáloghitelt is felvehet, akár

még kedvezôbb kamatokkal is, azonban

ennek a törlesztését nyomban el kell kezdeni.

Ez a lehetôség talán akkor lehet elgondolkodtató,

ha az összeget egyébként

is egyszerre adnák ki, mondjuk tandíjra.

Mindent összevetve le kell szögezni,

számtalan diák számára nyújt pótolhatatlan

segítséget a Diákhitel, de bármennyire

kedvezô, azért mégiscsak

egy hitel. Nem árt alaposan tájékozódni

a felvétele elôtt, hiszen ami sok fiatal

szemében most könnyen jött pénznek

tûnik, az a boldog diákévek után

komoly teherré válhat.

Tóth T.

Múlt heti játékunk helyes megfejtése: mintegy 1,7 milliárd forint. A Savaria

moziba szóló belépôjegyeket Tóth Roland nyerte, aki a nyereményét a

szerkesztôségünkben veheti át. E heti kérdésünk: Mekkora a diákhitel jelenleg

érvényes kamata A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely,

Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az

ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk október 9-éig.

A TUDNIVALÓK

A diákhitel egy speciális kölcsön. Minden 40 év alatti, felsôoktatásban tanuló

diák igénybe veheti. Alapszabály: legfeljebb 10 szemeszterben, de akár

egy szemeszterre is kérhetô. Egy félévre államilag támogatott képzésben maximum

200 ezer forint, költségtérítéses képzésben maximum 250 ezer forint

vehetô fel. A kérhetô havi hitelösszegek: 15, 21, 25, 30, 40 és 50 ezer forint.

A hitel közvetlenül költségtérítésre is fordítható. Igénybevétele esetén nincs

hitelbírálat, nem kell hozzá kezes, sem egyéb fedezet. A tanulmányok alatt

nem kell törleszteni, kamatot fizetni, a visszatérítést a tanulmányok befejezését

követô négy hónap lejárta után kell megkezdeni. A törlesztési kötelezettség

azonban független a munkaviszonytól. A törlesztô részletek a jövedelemhez

igazodnak, évente változhatnak.

A törlesztés futamidejét bármikor meg lehet rövidíteni elôtörlesztéssel,

melynek az összege bármekkora lehet, és nincsenek külön költségei. Az elôtörlesztés

közvetlenül a tôketartozást csökkenti.

A visszafizetés során különbözô kedvezményeket lehet kérni a gyermekvállalással

kapcsolatos élethelyzetekben (TGYES, GYED, GYES). Ez lehet a törlesztési

kötelezettség szüneteltetése, valamint igényelni lehet célzott kamattámogatást

is, ami azt jelenti, hogy az adott idôszakban az állam fizeti

az esedékes kamatot. Emellett a törlesztés szüneteltetését kérhetik azok is,

akik rokkantsági nyugdíjra, rokkantsági járadékra, baleseti rokkantsági

nyugdíjra jogosultak.

A törlesztési idôszak elsô két évében a minimálbér alapján kell a törlesztést

fizetni. A harmadik évtôl kezdve a részlet kiszámításának alapja a már két

évvel korábbi jövedelem.

A diákhitel kamata változó, melynek meghatározása kormányrendeletben

rögzített, a jelenleg érvényes kamat 9,5 százalék.

9

Játék


„Amit eszel, azzá leszel

A FIATAL KOROSZTÁLY EGYRE TUDATOSABBAN ÉTKEZIK

Mennyire táplálkozik egészségesen

a magyar Mibôl mennyit együnk

ôsszel Minden E–számmal jelölt

összetevô káros Tanácsos-e multivitaminokat

és étrendkiegészítô tablettákat

szednünk Utánajártunk…

„Amit eszel, azzá leszel” – tartja a

mondás. Napjainkban nagyon sok

szó esik az egészséges táplálkozásról,

nem is csoda. Kínában épp az elmúlt

hetekben betegedett meg több ezer

csecsemô egy cég melaninnal fertôzött

tejporától. Ennek az élelmiszerbotránynak

eddig négy halálos áldozata

van. Ha már a kisgyermekek tápszerének

eredete is megkérdôjelezhetô,

milyen élelmiszereket fogyaszthatunk

teljes biztonsággal

A legjobb a hazai

– Sajnos a híres magyar konyha

kezd hírhedt magyar konyhává válni,

hiszen a statisztikák szerint Európa

legbetegebb népe vagyunk.

Rendkívül sósan, cukrosan és zsírosan

étkezünk. Egy magyar férfi naponta

ötször több nitrátot visz be a

szervezetébe, mint például egy mediterrán

férfi. Nem ártana példát

vennünk a francia, az olasz, vagy a

görög konyháról.

Óvatosan az ôszi gyümölcsáradattal

– Ilyenkor ôsszel nagyon gazdag a választék

zöldségekben, gyümölcsökben

és olajos magvakban, de azért nem

árt a mértékletesség. A sok gyümölcs

fogyasztása akár elhízáshoz is vezethet,

hiszen a nagy mennyiségû gyümölcscukrot

már nem tudja lebontani

a szervezet, így zsírrá alakítja. Fogyasszunk

naponta 30-50 dekagramm

– Bármennyire is rohanó világban

élünk, és a családanyák is roppant elfoglaltak,

azért lehetôség szerint ne

hagyatkozzunk teljes egészében az

élelmiszeriparra. Az otthon fôzött

házi ételek sokkal egészségesebbek,

hiszen nincs bennük tartósítószer. Ha

édességre vágyunk, akkor sem kell

azonnal a boltot megrohannunk. Készítsünk

inkább otthon házi lekvárt

és gyümölcsjoghurtot – tanácsolja Takátsné

Kádár Sarolta dietetikus.

– Szerencsére azt tapasztalom, hogy

a fiatalabb, 15-30 éves korosztály

már egyre jobban figyel az egészséges

életmódra. Tudatosan állítja

össze az étrendjét, és ügyel arra,

hogy eleget mozogjon. A gond inkább

a középkorú réteggel van. Ôk

nagyon ragaszkodnak a magyaros

konyha ételeihez, és csupán akkor

változtatják meg étkezési szokásaikat,

ha megbetegednek – magyarázza

a dietetikus.

A „hírhedt” magyar konyha

Magyarországon a halálozás háromnegyedéért

a táplálkozással és az

életmóddal összefüggô betegségek

a felelôsek. Elsôsorban a szív és érrendszeri,

másodsorban a daganatos

megbetegedésekrôl van szó. A nem

megfelelô táplálkozás és életmód jelentôs

mértékben hozzájárul a lakosság

kedvezôtlen egészségi állapotához.

A MAGYAROK ÉS AZ EGÉSZSÉG

A magyarok úgy érzik, hogy a közepesnél kicsit jobb egészségnek örvendenek,

és többé-kevésbé tesznek is azért, hogy egészségesen éljenek

– derült ki a Szonda Ipsos nemrégiben végzett nemzetközi kutatásából.

Leggyakrabban természetes eredetû élelmiszereket vásárolunk,

figyelünk rá, hogy a termék rosttartalma magas, míg zsírtartalma alacsony

legyen, valamint azt is szemügyre vesszük a csomagoláson, hogy

helyben termelt, és teljes kiôrlésû-e az áru. A kutatásból kiderül, hogy

a nôk és az idôsebb korosztály jobban odafigyel arra, hogy egészséges

élelmiszereket válasszon. Sokan úgy vélik, hogy a mindennapi életben

problémát jelent az egészséges étrend követése, hiába tudják, mi lenne

a helyes út. A Szonda Ipsos felmérése arra is rámutatott, hogy minden

második magyar úgy véli: kisebb-nagyobb súlyfelesleggel rendelkezik.

A lakosság egytizede egyenesen elhízottnak tartja magát.

10


2008. OKTÓBER 4.

U T Á N A J Á R T U N K

gyümölcsöt, de inkább többszöri étkezés

alkalmával, és szintén ügyeljünk

az olajos magvak fogyasztására. Ezeknek

rengeteg pozitív élettani hatása

van, de ne együnk többet 5-6 dekagrammnál

naponta – ad útmutatást a

táplálkozási szakértô.

Nem árt az utánpótlás

A különféle összetételû étrendkiegészítô

készítményeknek, multivitaminoknak

mostanság már se

szeri, se száma. Arról kérdeztük a

dietetikust, hogy a szervezetünknek

tényleg szüksége van-e az ilyen formájú

tápanyag-utánpótlásra, vagy

elegendô lenne, ha megfelelôen étkeznénk.

– Sajnos, az elmúlt évtizedekben a

föld és a levegô rengeteget vesztett

tápanyagtartalmából, így az általunk

fogyasztott élelmiszerek sem

olyan táplálóak már, mint régen.

A hetvenes években a fejes káposztákban

90 százalékkal több tápanyag

volt, mint ma. Az a tapasztalat,

hogy már helyes táplálkozással

sem tudunk elegendô tápanyagot

bevinni a szervezetünkbe, így nem

árt, ha ôsztôl tavaszig szedünk valamilyen

természetes alapanyagú

multivitamint – vélekedik Takátsné

Kádár Sarolta.

Káros-E

Az élelmiszerek csomagolását nézegetve

gyakran találkozunk az E–számokkal,

néha már elrettentôen sokkal.

Ezek nem mások, mint az EU-ban

engedélyezett étel adalékanyagok rövid

jelölései. Gyakran már meg sem

merjük venni azokat a termékeket,

melyek címkéjén háromnál több ilyen

adalékanyag van feltûntetve. A táplálkozási

szakértôtôl megtudtuk,

hogy a tévhitekkel ellentétben ezeknek

az összetevôknek több mint a fele

természetes anyag, ártalmatlanok

az egészségünkre, sôt némelyik kifejezetten

fontos. Nem árt óvatosnak

MITÔL BIO A BIO

Ökotermék (biotermék) az a növényi

vagy állati eredetû élelmiszer,

amelyet az ökológiai gazdálkodás

szabályainak megfelelôen állítottak

elô. A valódi biotermékeket ellenôrzött

körülmények között termelik.

Semmilyen mûtrágyát, szintetikus

és toxikus anyagot nem használnak

elôállításuk során. A bionövények

tápanyag-utánpótlását kizárólag

szerves eredetû anyagokkal oldják

meg. Az ökológiai gazdaságokban

olyan természetes eredetû szerekkel

védekeznek a kórokozók ellen,

amelyek nem szívódnak fel a növényekben,

valamint vízzel könnyen

lemoshatók. A biotermékek elôállítása

többe kerül, mint az átlagos,

vegyszerrel kezelt termékeké. Magyarországon

a biokertészetek, illetve

a biogazdálkodással foglalkozó

szervezetek ellenôrzését a Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Minisztérium

felügyelete, illetve a

Biokontroll Hungária Kht. ellenôrzi.

lennünk azonban a húsipari termékkel,

melyeket fôként nitrátos pácsóval

tartósítanak, valamint kifejezetten

káros a szervezetre az E-330-as jelölésû

citromsav, ami sajnos szinte minden

élelmiszerben megtalálható.

Nagyon egészségesek a ma már nálunk

is egyre több helyen megvásárolható

bioélelmiszerek is, azonban

érdemes odafigyelni, hogy valóban

ökológiai gazdaságokban termeltéke

az ilyen címkével ellátott élelmiszereket.

Az általunk megkérdezett

dietetikus véleménye szerint Magyarországon

még nincs olyan szigorú

ellenôrzés, mint a nyugat-európai

országokban.

Szivárvány, házikó, piramis…

A táplálkozás és az egészség szoros

kapcsolata fél évszázada vált világossá

a tudósok elôtt. Annak érdekében,

hogy a hétköznapi ember is megértse

az egészséges táplálkozás alapelveit, a

szakemberek különbözô ábrákkal igyekeznek

szemléltetni, hogy mibôl menynyit

fogyasszunk. Hol piramis, hol torta,

hol szivárvány, hol házikó alakzatban

felrajzolt élelmiszereket láthatunk.

A piramis legalsó sávjában például a

gabonafélék kaptak helyet. Mivel ez a

sáv a legszélesebb, ebbôl célszerû a legtöbbet

fogyasztani. Felette helyezkednek

el a gyümölcsök, zöldségek, amikbôl

már egy kicsit kevesebbet kell ennünk,

és így tovább. A lényege szinte

mindegyik útmutatónak ugyanaz, esetleg

kisebb eltérések lehetnek közöttük.

Fô a változatosság!

Mint már arról szó volt, a legtöbbet a

gabonafélékbôl és az ezekbôl készített

élelmiszerekbôl tanácsos enni.

A legjobb természetesen az, ha a minél

magasabb rosttartalmú, teljes

kiôrlésû lisztbôl készült termékeket

választjuk. Ezek segítik az emésztést

és a bélmûködést. A gabonafélékhez

társulva a gyümölcsök, zöldségek és

fôzelékek adják az egészséges táplálkozás

alapját. A szakemberek szerint

mind a kettô élelmiszercsoportból

többször tanácsos enni egy nap. A

zöldségek és gyümölcsök számos vitamin

mellett tartalmaznak még koleszterinfelszívódást

gátló anyagokat is.

A szemléltetô ábrákon az ezt követô

sávba a tejtermékek kaptak helyet,

persze ezek közül is az alacsony zsírtartalmú

élelmiszerek fogyasztása

ajánlott. Tehát a sajtokat és a túrót,

valamint a joghurtot is igyekezzük

beilleszteni az étrendünkbe.

A legkevesebbet a húsokból és húskészítményekbôl,

zsiradékokból és olajokból

kell fogyasztani, ezekbôl is inkább

baromfi, hal, sovány hús és felvágott

kerüljön gyakrabban az asztalra,

de azt se feledjük, hogy a szervezetnek

megfelelô mennyiségû folyadékra

is szüksége van. Naponta összesen

másfél-két liter az ajánlott mennyiség,

de ennek egy részét különbözô levesek

fogyasztásával is fedezhetjük.

Nem árt tehát megfontolni a szakemberek

tanácsait. Ne csak akkor

kezdjük óvni a szervezetünket, ha

már késô, ha már megbetegedtünk.

Az egészséges táplálkozás a mi felelôsségünk,

tegyünk érte!

Tóth T.

11


Lépések az Aranyparton

SZOMBATHELYI FILMESEK A KAMERA INNENSÔ ÉS TÚLSÓ OLDALÁN

A Szombathelyen tanuló Balogh János

(képünkön jobbra) és Csóka Miklós

amatôr filmesek, legalábbis a szónak

abban az értelmében, hogy nem

ebbôl élnek, és hogy nevük még nem

cseng ismerôsen. Másrészrôl viszont

többet tudnak a filmezésrôl, mint

azok, akik a családi videók elkészítésénél

többre nem vállalkoznak. Pedig

filmet készíteni nem könnyû, úgy meg

fôleg nem, hogy arra a filmes szakma

is felfigyeljen. Az idei Mediawave-en,

a Fényírók Fesztiválján Lépések címû

kisfilmükkel besöpörték a fôdíjat, ami

már a sokadik díjuk a lelkes szombathelyi

filmeseknek.

12

– Az idei volt a tizennyolcadik Mediawave.

Az április 25-tôl május 5-ig

Gyôrben rendezett fesztiválon – ahol

a résztvevô filmesek az ott eltöltött

napok alatt készítik el mûveiket – a

Lépések címû filmetekkel elnyertétek

a fôdíjat. Felvetôdik a kérdés, hogyan

történtek az elsô lépések, mikor

kezdtetek filmezni

Csóka Miklós: Életünk elsô filmjét is

már közösen készítettük az általam

írt forgatókönyv alapján, a címe Illúzió

volt. Ezt és az ezután készített pár

alkotást már neveztük különbözô

függetlenfilmes fesztiválokra, a MozgóKépMás

csoport színeiben. Így jutottunk

el elsô ízben Piliscsabára,

egy, a Faludi Ferenc Akadémia által

szervezett nyári alkotótáborba, majd

egy évvel késôbb a ravazdi Mediawave

táborba.

– Milyen filmeket készítetek

Cs. M.: Dialóg nélküli, fikciós kísérleti,

illetve kisjátékfilmnek is aposztrofált

filmeket készítünk.

Balogh János: A legtöbben, akik

amatôr filmezéssel foglalkoznak, ott

rontják el, hogy túl sokat akarnak. A

mi filmjeinkben nincsen szöveg, és a

forgatókönyv sem túl hosszú, vagyis

megvalósítható. Még így is számtalan

probléma adódhat.

– Például

B. J.: Nem jók a fények, nem megfelelô

a háttér. Az a beállítás, ami papíron

életképes, a filmen nem jön át,

filmes szakszóval élve leesik a képrôl.

Akadhat technikai hiba, tehát ha valami

nem, vagy nem megfelelôen

mûködik. Sokszor adódik szervezési

probléma, abban, hogy ki mit hoz,

kik tudnak eljönni a megbeszélt idôpontban.

A legtöbbször az idô a legnagyobb

gond, abból sosincs elég,

sokszor kell kapkodni a forgatáson,

és még lehetne sorolni. A lényeg,

hogy ezek a problémák csak a forgatás

helyszínén derülnek ki. Mindig

kell improvizálni, mindig vannak váratlan

események, amelyekre lehetetlen

felkészülni.

– Mindig is filmezni akartatok

Cs. M.: Bennem már korábban is

megfogalmazódott, hogy a filmezéssel

szeretnék foglalkozni, ahhoz

azonban, hogy a filmmûvészetire,

vagy az ELTE-re bejuthassak, sem

megfelelô tanulmányi átlagom, sem

kellô tájékozottságom nem volt. Jelenleg

videó vágó szoftverekrôl írom

a szakdolgozatom, és most töltöm

szakmai gyakorlatomat a Duna Televíziónál.

Egy fél éve pedig pár perces

PR-filmeket rendezek társaimmal a

Savaria Egyetemi Központ megbízásából

az egyetemen található szakokról.

B. J.: Én soha nem gondoltam arra,

hogy valaha filmezek majd, egyszerûen

csak belecsöppentem. Amikor

2003-ban Szombathelyre kerültem,

segítettem néhány barátomnak a

vizsgafilmjeik elkészítésében. Késôbb

megalapítottuk a MozgóKépMás

amatôr filmes csoportot

– Hogyan lesz film egy ötletbôl

Cs. M.: Sok beszélgetés és gondolkodás

elôzi meg, míg az ötletbôl film

lesz, ezt a folyamatot rendszerint az

alkotótáborokban diktált szoros határidôk

felgyorsítják. Persze késôbb,

ha van rá lehetôség, többnapos beszélgetés,

javítgatás során nyeri el

végsô formáját a film.

– Milyennek képzeljünk el egy forgatást

Cs. M.: Ilyenkor az egész stáb egy emberként

gondolkodik és cselekszik.

Az Aranypart címû filmünkben egy

iskolás kislány is szerepelt, akinek hiteles

játéka teljesen magával ragadott.

Elsô ízben tapasztalhattam meg

a színészvezetést, ez életem egyik

legkedvesebb emléke. A legutóbbi

filmünk, a Lépések forgatása sem

volt átlagos, hiszen egy lebontott

olajgyár helyén vettük fel a jeleneteket,

ez az „atomcsapás utáni” látkép

remekül alátámasztotta filmünk

mondanivalóját. Másztam gyárkéményre

a madártávlat kedvéért, és

volt, hogy a kamerám objektíve egy

aknából kandikált kifelé.

B. J.: Én az Aranypartban és a Lépésekben

is mint színész vettem részt,

nagyon élveztem mindkettôt, még

akkor is, amikor a Lépések címû film

forgatásán a tûzô naptól szinte teljesen

leégtem.

– Honnan van pénzetek a filmezésre

Cs. M.: Nincsen komoly technika a hátunk

mögött, éppen ezért a témaválasztáskor

meghatározó szempont a

megvalósíthatóság.

FILMEK ÉS DÍJAK:

Kulcs (2005)

Göcseji amatôr film szemle:

különdíj

Letaszítva (2006)

Göcseji amatôr film szemle:

operatôri különdíj

Aranypart 81' (2007)

Göcseji amatôr film szemle: fôdíj

37. Dunántúli Függetlenfilm

Szemle: fôdíj

Passport Control II Nemzetközi

Film Fotó és Mûvészetkritikai

Mûhely: fôdíj

Pannonfiling Amatôr

Mozgóképes Találkozó: fôdíj

14. Diákfilmszemle: különdíj

VII. Nemzetközi Super 8mm

Fesztivál: legjobb magyar film

Lépések (2008)

Nemzetközi filmworkshop:

I. díj, közönségdíj

B. J.: Ahhoz, hogy egy pár perces kisfilmet

elkészítsünk, nem kell sok pénz,

egy kamerával és egy állvánnyal már el

lehet indulni, a többi csak rajtunk múlik.

Több filmünkkel is nyertünk már, de

anyagi támogatást csak az utolsó két

alkotásunkért kaptunk. A Mediawaveen

készített filmeknél pedig a teljes

technikai háttér biztosítva van, így volt

ez most is a Lépések forgatásán.

– Hogyan képeztétek magatokat korábban,

és hogyan képzitek most

Cs. M.: Eleinte elsôsorban autodidakta

módon a MozgóKépMás csoporton

belül. Aztán az elsô, 2006-os

Mediawave-es szereplésünkön megismerkedtünk

néhány szakemberrel,

és ôk is segítettek a munkában.


2008. OKTÓBER 4.

K U L T Ú R A

B. J.: Eddig három alkotótáborban

voltunk, ezek közös jellemzôje a

rengeteg tapasztalatcsere mellett,

hogy mindegyik végén egy film születik.

A filmekhez pedig nemcsak a

szakemberek nyújtanak segítséget,

hanem az ország, esetenként a világ

minden tájáról összesereglett amatôr

filmes.

– Akik esetleg nem is annyira amatôrök.

Elképzelhetô, hogy a közeljövô

filmes szakembereivel beszélgetek

most

Színházmûvészeti Tanszékének harmadéves

színészhallgatója is vagyok.

Ennek ellenére nem lehet tudni, mit

hoz a jövô, én, ha lehetséges, a kamera

minkét végén ott akarok állni.

– Van kialakult szereposztás köztetek

Ki a fônök Gyakoriak a nézeteltérések

B. J.: Megoldhatatlan problémák nincsenek,

vitás kérdések persze vannak,

de azért is tudunk már évek óta

együtt dolgozni, mert mindig mindent

meg tudtunk beszélni.

A MOZGÓKÉPMÁS

CSOPORT

A MozgóKépMás csoport egy filmes

önképzôkör, amely 2004 februárjában

alakult Szombathelyen

a Berzsenyi Dániel Fôiskola hallgatóiból.

Tagjait olyan fiatalok alkotják,

akik nemcsak nézni szeretnék

a filmeket, de készíteni is.

A csoport célja egy olyan fôiskolás

filmmûhely megalapozása,

amely teret nyújt a tagok számára

a filmes önkifejezésre.

MEDIAWAVE

(A FÉNYÍRÓK FESZTIVÁLJA)

A vidéki filmes fesztiválok között a legnépszerûbb rendezvény kétségtelenül

a gyôri Mediawave. Nem véletlenül, hiszen a csaknem két hétig tartó

alkotótáborba a világ minden tájáról érkeznek amatôr filmesek, hogy kicseréljék

tapasztalataikat. A Fényírók Fesztiváljának idei vendége az Oscardíjas

Jirí Menzel volt.

Cs. M.: Szeretnék a késôbbiekben is a filmezéssel

foglalkozni, például szívesen

rendeznék, egyelôre gyûjtöm a kapcsolatokat

és keresem a lehetôségeket.

B. J. : Számomra az elsô most a színészet,

energiáim kilencven százalékát

most is ez emészti fel, de az biztos,

hogy a filmezés mindig az életem része

marad.

– Kérdés persze, hogy a kamera melyik

végén állsz majd, hiszen ahogyan

már említetted, a mostani díjnyertes

filmetekben, a Lépésekben is

az egyik színész te voltál.

B. J.: Kezdetben mindig én álltam a kamera

mögött, mára azonban ez megváltozott,

valószínûleg azért, mert számomra

az amatôr filmezésnek az a

legnagyobb hozadéka, hogy érdeklôdni

kezdtem a színészet iránt,

olyannyira, hogy jelenleg a NYME–SEK

Cs. M.: Vitás kérdésekben általában a

sors vagy a határidô dönt.

– Most is közeleg egy határidô, október

tizenhatodika.

B. J.: Igen, október 16–19-én rendezi

meg a MozgóKépMás csoport, a Magyar

Független Film és Videó Szövetség

és az AGORA-Savaria Filmszínházzal

együttmûködve az 55. Országos

Függetlenfilm Szemlét, ami

több mint húsz év elteltével most

lesz újra Szombathelyen. A mi dolgunk

a rendezvényen fôleg a szervezés

és az esemény reklámozása lesz,

ami meglehetôsen sok munkát igényel,

nem fogunk unatkozni.

Budai Dávid

13


C I V I L

Fórum a város szélén

„SZOMBATHELY MOSTOHAGYERMEKEI VAGYUNK”

Nincs megoldva a csapadékvíz-elvezetés, a környék kis utcái nem bírják el a

megnövekedett forgalmat, járdaszigetek, valamint kerékpárutak építésére

lenne szükség – vetették fel észrevételeiket a szentkirályi városrész lakói a

zarkaházi Szily-kastélyban tartott szerdai lakossági fórumon.

Az élénk érdeklôdés mellett zajló

fórumot Sági József, a 17. számú választókerület

önkormányzati képviselôje

hívta össze. A fô téma Szombathely

Településrendezési Tervének

a módosítása volt, ezen belül is

a Gyöngyöshermán, Bogát, Szentkirály

és Szôlôs környékét érintô változásokat

ismerhették meg az ott

lakók, akiknek a kérdéseire Lakézi

Gábor, a városfejlesztési és üzemeltetési

osztály vezetôje, Kutnyánszky

László fôépítész és Soós József, a városfejlesztési,

-üzemeltetési és környezetvédelmi

bizottság elnöke válaszolt.

A tervben szereplô módosítások egyike,

hogy a jövôben zsákutcává válik a

Bogáti-kastély mellett lévô Almásy

László, Vízmellék és Festetics utca.

A korábbi elképzelés szerint ezeket

összekötötték volna egy hátsó úttal,

amely a Bogáti útra ért volna ki, de

ez nem épült meg.

A fórumon szóba került egyebek

mellett az is, hogy új út épülhetne

Szentkirályon, amely összekötné a

városrészt a 87-es fôúttal. A korábbi

tervek alapján a Vadász utcát hoszszabbították

volna meg, de a helyiek

úgy vélik, szerencsésebb lenne, ha

egy kicsit keletebbre inkább egy mezôgazdasági

utat jelölnének ki e célra.

A rossz minôségû Bogáti fasort is

járható úttá alakítanák, mely összeköttetés

lehetne a 86-os fôúttal, és

ezáltal megszûnhetne a jelenlegi

bogáti leágazás. Szóba került még a

zarkaházi temetô körül lévô terület

zöldövezetté nyilvánítása is, ezáltal

növelni lehet a temetô területét.

Sági József kijelentette, a sporttér területére

játszóteret terveztet a képviselôi

keretébôl, valamint arról is szó

esett, hogy a szentkirályi templom

(képünkön) és a temetô elôtti utat is

aszfaltozzák majd.

A jövô tervei mellett azonban számos

jelenlegi problémáról is beszámoltak

az összegyûltek. Sokan panaszkodtak

például a szinte az egész városrészt

érintô csapadékvíz-elvezetési gondokra,

a ritka buszjáratokra és a járdák

hiányára. Többen kijelentették,

úgy érzik, az önkormányzat elhanyagolja

a városrészt, mivel sok terület

csupán félig lakott, így nincs meg az

a 90 százalékos beépítettség, amely

után az önkormányzat kezelésébe

venné az utcákat. „Szombathely

mostohagyermekei vagyunk”, vélekedtek

páran a teremben…

Lakézi Gábor az este folyamán többször

hangsúlyozta, hogy az ismertetett

elképzelések csak lehetôségek.

Hogy ebbôl mi valósul majd meg a jövôben,

azt nem lehet tudni. Többször

felhívta a lakók figyelmét arra: a településrendezési

tervet érintô elképzeléseiket

idôben jelezzék, hiszen a

most elhangzott észrevételeket már

nem tudják az idei módosításba

beépíteni.

SaFó

E B O L T Á S

4-én (szombat) 8–10 óráig Károly Róbert

krt., Szolgáltató ház, 8–10 óráig

Zanati italbolt, 9–11 óráig Olad, Iskola

elôtti tér, – 6-án (hétfô) 15–17

óráig Kandó K. utca, – 7-én (kedd)

15–17 óráig Kétrózsa köz (Emlékmû),

– 8-án (szerda) 15–17 óráig Gyöngyöshermán

(Harangláb), – 9-én (csütörtök)

15–17 óráig Vadász Vendéglô

(Kámon) 15–17 óráig Vadász utca.

Pótoltás: október 15-én (szerda)

15–17 óráig Csiti tó, benzinkút mellett,

– 16-án (csütörtök) 15–17 óráig

Honvéd tér (Pelikán park). Minden

három hónapnál idôsebb eb oltása

kötelezô. Az oltás alól kivont ebek

kiirtásra kerülnek. A fel nem derített

és oltatlanul maradt ebek tulajdonosai

viselik a felelôsséget az esetleges

köz- és állategészségügyi következményekért.

A 80/2002. (IX. 4.)

FVM rendelet 8. §. (2) bekezdése értelmében

ez évben már az ebek

évenkénti veszettség elleni immunizálásával

egyidejûleg el kell végezni

az ebek széles spektrumú féreghajtó

szerrel való kezelését is. Tömegoltáskor

az oltás és féregtelenítés

költsége 2.500 Ft/eb, melyet a

helyszínen kell fizetni.

14


2008. OKTÓBER 4.

C S A L Á D I

Boldog névnapot, Petra!

A Petra a Péter nônemû alakja, közvetlenül a férfinév latin Petrus formájából

származik, és egyben a Petronella önállósult becézése. Jelentése: kô, szikla.

Névnapok: június 29., október 2., december 21. Jelen esetben az lenne a stílusos,

ha németül is köszöntenénk mai ünnepeltünket, a tizennégy éves Fazekas

Petrát. Hogy miért, a következôkben erre is fény derül.

– Boldog névnapot, Petra! Tudsz valamit

arról, hogy miért kaptad ezt a

nevet

– Igen, ezt kivételesen tudom. Anyukám

gyerekkorában minden nap nézte

az esti tornát a tévében, és az

egyik szereplô kislányt Petrának hívták.

Szép szôke haja volt, és anyu elhatározta,

ha neki lánya lesz, szintén

Petrának fogják hívni.

– Mit gondolsz, jól választott

– Ôszintén szólva, nem mindig szeretem

a nevemet, de úgy gondolom,

mindenki hasonlóképpen van ezzel.

Az én esetemben ez azért van így,

mert – szerintem – nem lehet jól becézni.

Igaz, ha nekem kellene választanom

magamnak nevet, nem tudom,

hogyan döntenék. Végül is már

megszoktam a Petrát…

– Ezek szerint becézgetnek, de nem

tetszik ez neked

– Igen, van egypár becenevem, de

nem igazán szívlelem ôket. Ilyen például:

Petrus, Peba, néha Peti, vagy az

osztálytársaim által kitalált Gabol. Ez

a sulitáskám márkája, és ezzel piszkálnak

minden nap. Vannak azért

olyan beceneveim is, amit szeretek,

de azt inkább az apukám szokta

használni, mint például: „Pé”.

– Most, hogy nemrég elkezdôdött

az iskola, hogy érzed magad

– Jól. Nem vagyok stréber, de azért

már augusztus végén hiányzik a suli.

Jó, lehet, hogy nem a tanulás hiányzik,

sôt biztos, hanem az osztálytársak.

Sajnos én úgy vagyok vele, hogy

az elsô hetekben nagy lelkesedéssel

tanulok, de aztán hamar beleunok.

Oberwartban, a Kétnyelvû Gimnáziumban

tanulok, ahova imádok járni,

mert nem traktálják a gyerekeket

olyan sok – a diákoknak néha fölöslegesnek

látszó – dologgal. Azért néha

már elegem van a német nyelvbôl,

fôleg ahogyan Burgenlandban

használják...

– Ott vannak inkább barátaid, vagy

itthon

– Is-is. Számomra nehéz barátkozni,

mert Ausztriában kevesebben állnak

közel a szívemhez, itthon pedig nem

nagyon vagyok olyan körökben, mert

egyszerûen nem is nagyon van idôm.

Sajnos nehezen találok barátokat, de

addig is itt van nekem a családom,

akikre mindig számíthatok.

– Említetted, hogy kevés a szabadidôd.

– Igen, meglehetôsen sûrû napjaim

vannak. A tanulás mellett sok az

edzés. Elsôsorban a tánc, ami kitölti

az életemet, de ezen kívül a kosárlabdát,

a rajzolást és a falmászást is

szeretem. Minden vágyam, hogy táncos

legyek, de ehhez még hosszú utat

kell végigjárnom. Addig szeretnék

táncolni, amíg csak tudok… Utána

pedig jó lenne tanítani. A sok elfoglaltság

mellett szinte csak hétvégén

tudok igazán lazítani, akkor általában

tévét nézek, mint sok-sok tini.

Jó, azért szoktam játszani a kutyáimmal

is, és jut idôm itt-ott találkozni a

barátnôkkel is.

NMZs.

Malom Sörözô

HÁZI KOCSONYA

• elvitelre is •

TAVALYI ÁRON!

Tel.: 70/296-1830

Malom u. 6.

GYÜMÖLCS KRÉMES

Hozzávalók: kb. 30 szelethez:

3 csomag réteslap, 1 l tejszín

vagy növényi alapú tejszín, 3

dl tej, 20 dkg cukor, 2 cs. vaníliás

cukor, 5 tojás sárgája, 1

csomag zselatin (2,5 dkg), 1 dl

víz, 1–2 csomag zselatin fix,

50–70 dkg gyümölcs (bármilyen),

csipet só, olaj, tej

Három csomag réteslap tetejét

egyenként, vékonyan kenjük

meg forró zsírral, majd süssük

barnulásig. A tojások sárgáit

keverjük habosra a cukorral,

majd fôzzük fel a 3 dl tejjel.

A 2,5 dkg zselatint keverjük ki 1

dl meleg vízzel, és öntsük a még

meleg krémhez, ezután hûtsük

le az egészet. A tejszínt verjük

habbá a vaníliás cukorral és a

csipet sóval. Mielôtt teljesen

megkeményedne, adjuk hozzá

a zselatin fixet. Az elkészült tejszínhabot

krémmel keverjük el.

A réteslapokból egy csomaggal

(8 lap) tegyünk egy tepsi aljára,

és a krém egyharmadát egyenletesen

kenjük rá. Ebbe a krémbe

szórjuk a gyümölcs harmadát.

Tegyük rá a második csomag

réteslap felét, krémmel

kenjük be, és rakjunk rá gyümölcsöt.

Erre tegyük a második

csomag réteslap utolsó 4 lapját,

majd krémmel és gyümölccsel

fedjük be. Végezetül fedjük be

a süteményt a 3. csomag réteslappal,

és szórjuk meg az egészet

porcukorral.

www.cekkerbolt.hu

Bevásárolunk

Ön helyett!

15


C I V I L

FOGADÓÓRÁK

TRAFFIPAX-MENETREND

A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Dr. Szakács Dávid, Szombathely 1. sz. választókerületének

önkormányzati képviselôje október 7-én (kedd) 17.00 órától a

Városháza földszinti helyiségében fogadóórát tart.

Kiemelten várja a Minerva lakópark problémáival érkezôket.

Szakály Gábor, Szombathely 7. sz. választókerületének önkormányzati

képviselôje október 7-én (kedden) 9.00 órától a Városháza földszinti helyiségében

fogadóórát tart. október 13-án (hétfôn) 17.00 órától a Paragvári

utcai Általános Iskola földszinti tantermében fogadóórát tart.

Dr. Hankó Faragó Miklós országgyûlési képviselô október 10-

én (pénteken) 8.00–9.00 óra között a Városháza földszinti

helyiségében fogadóórát tart.

SZÜLETÉS: Tóth Imre János és Kovács Tímea fia: Teodor, Eredics Barna és Major Stefánia leánya:

Blanka, Barók Zsolt Gyula és Bedôcs Edit leánya: Vivien, Kisgyörgy-Imreh Levente és Nagy Krisztina

fia: Bence, Libricz Tivadar és Kelemen Annamária Gertrúd leánya: Kata, Sáry György Rudolf és

Szarka Noémi leánya: Léna, Vajda Ottó és Forgács Éva leánya: Lolita, Aczél János és Németh Mária

Renáta fia: Péter, Takács János és Gombkötô Anita fia: János, Németh Zsolt László és Kovács Ágnes

fia: Milán, Gerencsér Árpád és Nagy Krisztina Márta fia: Soma Tibor, Hôbör Gábor Ferenc és Nagy

Krisztina fia: Dávid, Kis Krisztián és Zsolnai Mónika fia: Krisztián, Szôke Norbert és Németh Natasa

leánya: Nóra, Bányai Tamás és Vizi Erika leánya: Szofi, Dienes Norbert és Büki Katalin leánya:

Jázmin, Jerabek László és Karlovich Andrea Piroska fia: Benjámin, Horváth Tamás László és Farkas

Beáta fia: Mihály, Kovács Krisztián és Lukács–Borbély Andrea fia: Áron, Kazári Tamás és Soós Márta

leánya: Fanni, Frigy Tibor és Kiss Éva fia: Tibor, Polgár Ferenc és Németh Szabina fia: Marcell, Varga

Tamás Gábor és Ódor Andrea fia: Adrián Tamás, Turai László és Novák Gyöngyi Erzsébet leánya:

Nóra Anna, Gombkötô András és Szabó Veronika leánya: Hanna, Farsang Zoltán Tibor és Szitás

Zsuzsanna Zsanett leánya: Kamilla, Joó István és Szén Andrea leánya: Patrícia, Polczer Péter és

Grastyán Csilla Eszter fia: Márk, Szabó István és Szecsôdi Éva leánya: Szandra.

HÁZASSÁG: Balogh Miklós és Nagy Lívia, Galambos Szilárd és Wittinger Katalin, Halmi Pál és

Pongrácz Tímea, Faller Ferenc és Dr. Heckenast Dóra, Laski Kornél László és Tóth Krisztina, Keszei

Szabolcs és Bokor Henrietta Edina, Bóna Dávid Ferenc és Nagy Beatrix, Sebestyén Péter és Mészáros

Adél Judit, Birkás András és Fábián Adrienn Katalin, Nagy Attila Károly és Mándli Zsanett.

HALÁLESET: Magyar József, Szele Tibor, Hajas Endre, Lepold László Róbert, Biczó László, Nagy

Margit, Csóbor Dezsô, Gödölléné sz. Kaufmann Hilda, Pozsgai Józsefné sz. Jakab Etelka, Horváth

József Károly, Kovács Gyula, Oláh Istvánné sz. Papp Erzsébet, Söptei Ferencné sz. Boldizsár Mária,

Homoki Károlyné sz. Horváth Rozália, Horváth Péterné sz. Sütt Mária, Füzfa József, Kontics Imréné

sz. Úti Margit, Megyes Istvánné sz. Máté Anna, Hottinger Ferencné sz. Windisch Paula, Pauer

Jánosné sz. Tóth Irén, Kovács Margit.

Garzuly Ferenc:

ISMERETLEN ÉVSZAK: SZABÁLYTALAN NAPLÓ

Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2008. 269 oldal

A Szombathelyen neurológus, neuropatológus fôorvosként ismert

szerzô – 2006-ban megjelent orvostörténeti esszékötete (Fekete víz,

örvénylô idô) után – egy gondolatokban és emlékekben gazdag

napló megírásával rukkolt elô. Mielôtt bárki megijedne egy orvosi

szakterminológiától hemzsegô könyv kézbevételétôl, elárulom, hogy a kötetre fôképp

a könnyedség, a személyes hangvétel és a szelíden ironikus kommentárok által

megkapó élvezetes olvasmányosság jellemzô. A napló a 2007. júniustól szilveszterig

terjedô idôszak történéseinek füzére, megtoldva a 2037-es és 2038-as év utópiájával;

tartalmát tekintve sokféle tudományos és mûvészeti szakterülethez kapcsolódik,

a képzômûvészettôl és a kultúrfilozófiától a mentalitások világán át a

szombathelyi vagy a pozsonyi helytörténetig, mindez a Garzuly–Geszler családban

történtekkel átszôve. Számos érdekességet tudunk meg például a szerzô szülésznôgyógyász

nagyapjáról, dr. Limbacher Rezsôrôl, aki Pozsonyban elôször alkalmazta

a császármetszést egy tüdôgyulladás miatt meghalt terhesnél; az apai nagyapa

sem kisebb tettet hajtott végre, hajóskapitányként körülhajózta a Földet. A Geszler

felmenôk között pedig az ország elsô készruha üzlet tulajdonosai említhetôk vagy

a geológus ôs, aki a cári Oroszországban olajat kutatott, késôbb pedig a Földtani

Intézet igazgatója volt. A kiadvány mélyebb rétegeinek felfedezése pedig az emberi

élet határain túlra kalauzolja az olvasót.

Baráthné Molnár Mónika, Berzsenyi Dániel Könyvtár

október 4. 14.00–22.00 87-es fôút

Tanakajd, Vasszécseny október

5. 07.00–11.00 Söpte–Vasasszonyfa,

12.00–15.00 Sé –Torony,

14.30–17.30 Csákánydoroszló,

Körmend, Felsôberki út

október 6. 10.00–18.00 87-es fôút

Tanakajd–Vasszécseny, 08.30–

15.30 Ôriszentpéter, Magyarszombatfa

október 7. 08.00–

12.00 87-es fôút Lukácsháza,

09.00–12.00 Káld, 18.30–21.00

Szentgotthárd október 8. 12.00–

16.00 Szombathely– Gencsapáti,

14.00–18.00 Hosszúpereszteg

külter, 8-as fôút 14.30–21.00

86–os fôút, Nádasd október 9.

12.00–20.00 87-es fôút Táplánszentkereszt–Vasszécseny,

06.00–10.00 Sárvár, 08.30– 15.30

8-as fôút, Rönök, 8-as fôút, Vasszentmihály

október 10. 12.00–

16.00 Tokorcs, 06.00–10.00 Sárvár,

10.30–17.00 Körmend,

Hegyalja út Körmend, Rákóczi

F. út október 11. 14.30–18.00

87-es fôút Tanakajd–Vasszécseny,

06.00–14.00 Felsôjánosfa,

Nagyrákos.

ÜGYELETES PATIKA

Az ügyelet adott nap 20.00-tól

másnap 8.00-ig tart.

Az ügyelet október 4-tôl

október 11-ig.

Október 4–9.,

SZENTLÉLEK GYÓGYSZERTÁR

Fô tér 9.

312-466, 20h-08h

Október 10–11., Szo

ISIS GYÓGYSZERTÁR

Rákóczi F. u. 1.

322-123, 18h-08h

NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZ

Szombathely, Bartók Béla krt. 9/B

Telefon: 94/310-034

16


2008. OKTÓBER 4.

P R O G R A M A J Á N L Ó

OKTÓBER 4–11.

szeptember 26–október 26.

Szombathelyi Képtár – I. Ars Pannonica

Biennálé. Kortárs képzômûvészeti tárlat

október 1–20.

Berzsenyi Dániel Megyei és Városi

Könyvtár – „Élhetetlen feltalálók, halhatatlan

találmányok”. A könyvtár

technikatörténetünk korszakalkotó találmányait

és furcsaságait mutatja be

gyûjteményén keresztül.

október 3–31.

Vitalitas Bútorgaléria – Heckenast János

Ybl-díjas építész kiállítása

október 4., 8.00–18.00

október 5., 8.00–17.00

OÁMK – Díszmadár-kiállítás

október 4., 11.00

MMIK, színházterem

Idôsek világnapja – Gálamûsor

október 4., 18.00

Zanati Közösségi Ház (Külsô Zanati u.

119.) Szüreti mulatság, táncház Zanaton!

október 5., 17.00

Country Táncház – Élô-Tér Folk Klub

október 6., 10.25–10.45

Nyitra Utcai ÁMK – Emeleti Galéria

Megemlékezés az aradi vértanúkról.

október 6–17.

XXIX. Csillagászati és Ûrkutatási Hetek

Szervezô: Gothard Amatôr Csillagász

Egyesület

október 7., 17.00

Zanati Közösségi Ház

(Szombathely, Külsô Zanati út 119.)

Vas Megyei Szív Egyesület október havi

szívszûrése

október 7., 19.00

MMIK, színházterem

Weöres Sándor Színház – Márkus Emília-bérlet.

A.R. Gurney: Love Letters –

szerelmes levelek két részben. Szereplôk:

Hernádi Judit, Gálffi László

október 7–17.

Agora–Gyermekek Háza – Matéria –

Kézmûves sorozat 2-8. osztályosoknak.

október 7. 17 óra

Berzsenyi Dániel Könyvtár földszinti

elôadóterme – Pálfy Margit: Kussoltat a

sors címû elôadóestje Latinovits Zoltán

születésének 77. évfordulója tiszteletére.

A belépés díjtalan.

október 8., 14.30

Agora–Gyermekek Háza – Kuba, a cukor

és a dohány „hazája” – Dr. Mészáros

Zoltán elôadása

október 8., 15.00

NYME–SEK Történettudományi Intézete,

Tanácsterem (A–épület)

Péter Katalin: Házasság a régi Magyarországon

a 16–17. században

Az elôadó a koraújkori Magyarország

történetének elismert kutatója, az MTA

Történettudományi Intézetének tudományos

fôtanácsadója, a CEU professzora.

október 8., 15.00 és 19.00

Agora–Mûvelôdési és Sportház

Rideg Sándor: Indul a bakterház

Vígjáték – Veszprémi Petôfi Színház

október 8–10., 9.00 és 10.30

Mesebolt Bábszínház kamaraterem

Mesemondó csodaverkli

október 9., 17.00

Agora–Szalon – Iskola a láthatáron

Szalay László nyugalmazott fôigazgató

és Szále László újságíró beszélgetése

október 9., 16.00

Nyitra Utcai ÁMK – Szép korúak egészséges

életmódja. Elôadó: Dr. Tarján Jenô

fôorvos

október 9., 18.00

Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár

Kertész József A fény fia címû kötetét

Tóth Imre egyetemi docens mutatja be

október 10., 17.00

48-asok tere, Batthyány Lajos-szobor

Méltóság mezeje. Nárciszok az emberi

méltóságért. A Szombathelyi Hospice

Alapítvány csatlakozott az európai Méltóság

Mezeje Programhoz.

október 10., 19.00

Szent Márton-templom

Hangverseny a Szombathelyi Hospice

Alapítvány szervezésében.

október 10., 17.00

MMIK, Elôtér Galéria

Maros Sándor természetfotós kiállítása

október 10.,

Agora–Szalon és Pincegaléria – Táncház

17.30 Kézfogócska – gyerek-fonó és táncház

19.00 Táncház – muzsikus portréval

október 10., 18.30

Martineum Felnôttképzô Akadémia

Meszlényi László: A politika és az ember

címû elôadása

október 11., 16.45

Olad – Búcsúi ünnepség és körmenet

október 11., 20.00

OÁMK – Apostol-koncert

október 11., 9.00–11.00

Agora–Gyermekek Háza

Cserebere Klub

október 11., 9.00–12.00

Agora–Gyermekek Háza

Kézmûves Kuckó – Batikolás

október 11., 19.00

MMIK – Kiss Anna: Holdviola (premier)

A Csokonai-díjas Ferrum Színházi Társulás

elôadása

október 11.

Ôriszentpéter – Ôrségi Nemzetközi

Tökfesztivál

október 11–12., 10.00–18.00

Velem – Gesztenyeünnep

október 11.

Zanati Közösségi Ház

„Ganajhintô Retróparty”

SAVARIA MOZI

2–8. 16.30-kor WALL-E (95’)

2–5. 18.15-kor Delta 92’ (16)

2–8. 2–5-ig, valamint 7-én és 8-

án 15.00-kor; 2–5-ig és 8-án

18.30-kor, 6-án 19.00-kor,

valamint 2–7-ig 20.15-kor, 8-án

21.00-kor is

A nyomozó 110’ (16)

2–8. 2–5-ig, valamint 7-én és 8-

án 17.00-kor, 6-án 17.30-kor

Utazás a Föld középpontja felé

92’ (12)

2–8. 2–5-ig, valamint 7-én és

8-án 20.30-kor; 6-án 21.00-kor

A másik Boleyn lány 115’ (12)

7. 18.30 Juno 96’ (12)

NYME SEK Örökmozgó

Mûvészmozi

6. 18.15-kor

Vénusz 95’ (12)

7. 18.15-kor

Kiadatás 120’ (16)

8. 18.15-kor

Vérzô olaj 158’ (16)

9–13. 16.45-kor

Új Eldorádó 76’ (12)

9–15. 9–12-ig 18.15-kor,

13–15-ig 20.15-kor

Mamma Mia! 109’ (12)

9–12. 20.15-kor

Színes fátyol 125’ (12)

9–15. 16.30-kor

Az ajánlat 104’ (18)

9–15. 9–13-ig 18.30-kor; 14-én

és 15-én 16.15-kor

A nyomozó 110’ (16)

9–15. 20.30-kor

Szerelem a kolera idején

138’ (12)

Szhely., Kossuth L. u. 19. • Tel.: 94/329-498

www.isisgaleria.hu • info@isisgaleria.hu

17


Ö N K O R M Á N Y Z A T

A LAKBÉRTÁMOGATÁSRÓL

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése

megalkotta a nem önkormányzati

tulajdonban lévô lakásban

lakók lakbértámogatásáról szóló rendeletet,

mely 2008. október 15-én lép

hatályba.

A rendelet alapján az önkormányzat

vissza nem térítendô lakbértámogatást

nyújt a költségvetésben meghatározott

összeghatárig (2008-ban

2.400.000,- Ft).

Lakbértámogatást azok a személyek

igényelhetnek, akik:

• nem önkormányzati tulajdonban

lévô lakásban bérlôként laknak és

az önkormányzatnál nyilvántartott

érvényes lakáskérelemmel rendelkeznek,

• a bérleti díjuk nem haladja meg az

1.000,- Ft/m 2 /hó összeget,

• a lakásban együtt élôk a kérelem

benyújtását megelôzô 3 naptári

hónapban elért egy fôre jutó havi

nettó jövedelme eléri az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének (az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összege

2008. évben 28.500 Ft) 200%-át, és

• egy fôs háztartás esetén 450%-át;

• két fôs háztartás esetén 340%-át;

• három fôs háztartás esetén 300%-át;

• négy fôs háztartás esetén 274%-át;

• öt és több fôs háztartás esetén

244%-át nem haladja meg.

• a lakásban együtt élôk vagyona

nem haladja meg az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének 50-szeresét.

A támogatás

• egy-kettô személy esetén 55 m 2

alapterületig;

• három személy esetén 60 m 2 alapterületig;

• négy személy esetén 70 m 2 alapterületig;

• öt személy esetén 80 m 2 alapterületig;

• hat személy esetén 90 m 2 alapterületig

terjedhet.

Minden további és fogyatékossági támogatásban

részesülô személy esetén

az alapterületet 10 m 2 -rel növelni kell.

A lakbértámogatás mértéke havonta

a 20.000 Ft-ot nem haladhatja meg,

melyet az önkormányzat minden hónap

10. napjáig folyósít a kérelmezô

számlájára.

A támogatás a megkötött bérleti szerzôdésben

foglalt használatbavétel

napjától, de legkorábban a kérelem

benyújtása hónapjának 1. napjától kerül

megállapításra és a bérleti jogviszony

megszûnéséig, de legfeljebb

minden év december 31-ig szól.

A kérelemhez szükséges formanyomtatvány

beszerezhetô ügyfélfogadási

idôben a Polgármesteri Hivatal Lakásirodáján,

illetve Ügyfélszolgálatánál,

valamint letölthetô a www.szombathely.hu

honlapról.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmezô

és a vele együttlakó családtagjainak:

• a benyújtást megelôzô 3 naptári hónapban

elért jövedelemigazolását

• vagyoni helyzetérôl szóló nyilatkozatot,

• bérleti szerzôdés egy példányát.

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK BIZOTTSÁGAI

1./ Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

(11 fô)

Elnök: Molnár Miklós

Tagok: Horváth Zsolt, Marton Zsolt,

dr. Nemény András, Lazáry Viktor,

Soós József, Baranyai László,

dr. Berényi Tamás, László Balázs, Sákovics

Csaba, Tóth Róbert

2./ Jogi Bizottság (7 fô)

Elnök: dr. Szakács Dávid

Tagok: Csönge Márta, dr. Nemény

András, dr. Takátsné dr. Tenki Mária,

dr. Kövér István, dr. Pap Hunor,

dr. Popgyákunik Péter

3./ Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok

Bizottság (9 fô)

Elnök: Sági József

Tagok: Feiszt György, Gyimesi József,

dr. Horváth György, Rettegi Attila,

dr. Tarján Jenô, Punger Pál, Takács

Imréné, Wiktora Antal

4./ Lakás Bizottság

(5 fô)

Elnök: Kôvári Attila

Tagok: Horváth Csaba, dr. Takátsné

dr. Tenki Mária, Olasz József, Ostyola

Szilárd Attila

5./ Oktatási és Ifjúsági Bizottság

(7 fô)

Elnök: Rettegi Attila

Tagok: Oroszvári Péter, Sági József,

Varga Tamás, Andor Ottó, Bozzay

Imre György, Kulics György

6./ Szociális, Foglalkoztatási és Esélyegyenlôségi

Bizottság (7 fô)

Elnök: Szakály Gábor

Tagok: Csönge Márta, Gyebrovszki

János, dr. Takátsné dr. Tenki Mária,

Csukás Dóra, Gregersen–Labossa

György, Milkó István

7./ Városfejlesztési, -üzemeltetési és

Környezetvédelmi Bizottság

(11 fô)

Elnök: Soós József

Tagok: Csermelyi András, Harangozó

Bertalan, Horváth Csaba, Kôvári Attila,

Marton Zsolt, dr. Idrányi Zsolt, Litkei

Tamás, Nagy Imre Gyôzô, Tóth

Kálmán, Vargha Károly

8./ Sport Bizottság (7 fô)

Elnök: Varga Tamás

Tagok: Lazáry Viktor, Prugberger

Emil, dr. Oroszvári Péter, Lendvai Ferenc,

dr. Polgár Tibor, Somogyi Ernô

9./ Költségvetési Szakmai Bizottság

(5 fô) Elnök: dr. Nemény András

Tagok: Ács Csaba, dr. Boros Zoltán,

Kamarás László, Palágyi József

10./ Egészségügyi Szakmai Bizottság

(9 fô) Elnök: dr. Prugberger Emil

Tagok: dr. Tarján Jenô, Bertáné Tulok

Patricia, dr. Andits Tamás, Dobos

Imre, Friedmanszkiné Mohácsi Éva,

dr. Kovács Lajos, dr. Prugberger László,

dr. Teleki György

11./ Bûnmegelôzési, Közbiztonsági

és Közrendvédelmi Bizottság

(14 fô) (SZMSZ szerint majd 11 fô

lesz) Elnök: Harangozó Bertalan

Tagok: Göncz Szabolcs, Knob Ernô,

Tóth Zoltán, Varsányi Péter, Marovics

Pál, Szabó László, Biácsi Tamás, dr. Szele

Györgyi, Bolla József, Boór Sándor,

Pintérné Pozsgai Emília, dr. Stánitz

Éva, dr. Szendrô Németh Tamás

Közbeszerzési Bíráló Bizottság (7 fô)

Elnök: Csermelyi András

Tagok: dr. Szabó Gábor, Molnár Miklós,

Marton Zsolt, Szakály Gábor,

Gyebrovszki János

(+1 MSZP–SZDSZ képviselô)

18


2008. OKTÓBER 4.

19


Ö N K O R M Á N Y Z A T

EMLÉKEZÉS

A VÉRTANÚKRA

Szombathely Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt

2008. október 6-án a Premontrei

Rendi Szent Norbert

Gimnáziumba az aradi vértanúk

mártírhalálának 159. évfordulója

alkalmából megrendezésre

kerülô városi megemlékezésre.

Program: 16.00 Emlékezô

szentmise a gimnázium

dísztermében. 17.00 Ünnepi

mûsor az aradi vértanúk

emlékfalánál: Ünnepi beszéd,

Koszorúzás (azt követôen átvonulás

a Batthyány térre).

18.00 Ünnepi megemlékezés

a gróf Batthyány Lajos-emléktáblánál.

Az emlékezés gyertyáinak

elhelyezése az emléktáblánál.

Közremûködnek: Premontrei

Rendi Szent Norbert

Gimnázium diákjai, a Váci Mihály

Általános Iskola és AMI

diákjai.

Kérjük mindazokat a szervezeteket,

amelyek koszorút kívánnak

elhelyezni az aradi

vértanúk emlékfalánál (Premontrei

Gimnázium), koszorúzási

szándékukat a Kulturális

Iroda 520-176-as telefon

számán szíveskedjenek bejelenteni

2008. október 3. (péntek)

12.00 óráig. A Batthyány

téri rendezvény ideje alatt

forgalomkorlátozás lesz.

FORGALOMKORLÁTOZÁS

2008. október 6-án

Az aradi vértanúk mártírhalálának

159. évfordulója alkalmából

tartandó megemlékezés

zavartalan lebonyolítása

érdekében az alábbi idôpontban

és helyen forgalomkorlátozás

lesz.

17.55 – kb. 18.30-ig Batthyány

tér: Thököly I. u. – Rákóczi F.

u., Aréna u. – Zrínyi I. u., Légszeszgyár

u. – Rákóczi F. u.,

Mátyás király u. – Zrínyi I. u.

keresztezôdések.

A rendôrség ezen idô alatt a

menetrend szerint közlekedô

autóbuszok kivételével mindennemû

gépjármûforgalmat

elterel. Az ünnepség befejezését

követôen áll vissza az

eredeti forgalmi rend.

A rendezôk a lakosság és az

utazóközönség türelmét és

megértését kérik.

KI GONDOZZA A PARKOKAT

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kommunális és

Környezetvédelmi Iroda felhívja a lakosság figyelmét, hogy a város

zöldterülete parkfenntartás szempontjából, az alábbi területegységekre

van felosztva:

I. területegység: Bartók B. krt. – Horváth Boldizsár krt. – Vasút u. – Szent

Márton u. – Hunyadi J. u. – Szent Flórián krt. – Brenner krt. – Jókai M. u.

által határolt belváros és környéke.

II. területegység: Dolgozók útja – Rohonci út – Bartók B. krt. – Horváth Boldizsár

krt. – Vasút u. – Zanati út által határolt terület Zanat városrésszel.

III. területegység: Zanati út – Szent Márton u. – Hunyadi J. u. – Szent Flórián

krt. – Körmendi út által határolt terület Gyöngyöshermán városrésszel.

IV. területegység: Dolgozók útja – Rohonci út – Bartók B. krt. – Jókai M. u.

– Brenner krt. – Körmendi út által határolt terület Petôfi-telep városrésszel,

és a Parkerdôhöz vezetô árokkal és futóösvénnyel.

Az I. és a II. területegység fenntartását a Prenor Kft. (Szombathely, Béke

tér 1.), a III. és a IV. területegység fenntartását a Bokorpark Kft. (Szombathely,

Kôszegi u. 2.) végzi 2006. február 1-tôl. A zöldterületeket érintô lakossági

bejelentéseket – kivéve a FAKIVÁGÁS iránti kérelmet, amelyet továbbra

is a Polgármesteri Hivatal Kommunális és Környezetvédelmi Irodáján

– az adott terület parkfenntartójához lehet benyújtani, ill. telefonon

jelezni, az alábbi elérhetôségeken: PRENOR Kft. részérôl: munkaidôben

(hétköznap 8-16 óráig) a Paragvári u. 1. sz. alatti telephelyén, a 94/314-

581-es telefonszámon, egyéb idôpontokban a 94/312-951-es telefonszámon.

A BOKOR PARK Kft. részérôl: munkaidôben (hétköznap 8-16 óráig)

a Kôszegi u. 2. alatti központban, a 94/508-024-es telefonszámon, egyéb

idôpontban a 06-30/491-8585-ös telefonszámon. A közterületen álló fák és

cserjék metszésére vonatkozó lakossági igényeket az illetékes parkfenntartó

részére 2008. október 20-ig írásban lehet benyújtani.

INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁS ELÔTT

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül, a Nemzeti Iskolafelújítási

Program részeként augusztusban döntött a kormány az eddigi

legnagyobb iskola- és óvodafelújítási programjáról. A közoktatás fejlesztési

program keretében 5,2 milliárd Ft értékben kaptak támogatást

a pályázaton sikeresen szereplô oktatási intézmények. Szombathelyen

3 intézmény került a nyertes pályázók közé.

A kormány döntését követôen már Szombathelyen is megfogalmazódott

az a kérés, hogy a többszörös pályázati túljelentkezés miatt a regionális

fejlesztési tanácsok kapjanak lehetôséget arra, hogy az Új Magyarország

Fejlesztési Terv közoktatás fejlesztési célokat szolgáló 7

éves keretének elôrehozott megnyitásával további iskola és óvodafelújítási

projektekrôl döntsenek az idén.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács így 3 milliárd Ft támogatás

odaítélésérôl dönthet zártkörû pályázat keretében, melyre azok

az intézmények lesznek meghívva, amelyeknek a pályázatát az elsô

körben elfogadták és megfelelônek minôsítették.

Szombathelyrôl így 6 további intézmény:

• Nagy Lajos Gimnázium

• Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzô Iskola és Kollégium

• Gépipari, Informatikai, Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium

• Zrínyi Ilona Általános iskola

• Szûrcsapó Utcai Óvoda (43. sz. alatti)

• Losonc utcai Óvoda

pályázatáról döntenek még az idei évben a Nyugat-dunántúli Regionális

Fejlesztési Tanácsban. Ennek köszönhetôen már 9 oktatási intézmény

korszerûsítése valósulhat meg Szombathelyen a közeljövôben.

Dr. Czeglédy Csaba oktatási ügyekért is felelôs alpolgármester

20


2008. OKTÓBER 4. C I V I L

Totál Szombathely 2008 – ONLINE MOZGÓKÉPES ÉS FOTÓS VERSENY

Májusban Szombathely Megyei

Jogú Város megbízásból az

Agora Szombathelyi Kulturális

és Turisztikai Központ, az Oladi

ÁMK Savaria Ifjúsági Centrum

és a NYME–SEK Örökmozgó

Mûvészmozi ismét meghirdette

a Totál Szombathely online

mozgóképes és fotós versenyt.

• A verseny legfontosabb feltétele,

hogy az alkotásoknak

tetszôleges módon, de felismerhetôen

és jól azonosíthatóan

Szombathelyhez kell kötôdniük.

• Idén is nevezni lehet bármilyen

mûfajú, 10 percnél nem hoszszabb

mozgóképes alkotással.

• A zsûri idén külön kategóriaként

értékeli a szombathelyi

iskolák életét bemutató alkotásokat.

Ezek is bármilyen, a

fentiekben részletezett mûfajban

elkészülhetnek.

• Idén nevezni lehet városképlátkép

mûfajú önálló fotográfiákkal

is. Vagyis a felvételeken

elsôsorban városunk épített

és természeti környezete,

a városlakókat és polgárokat

körülvevô tér legyen hangsúlyos

és felismerhetô. A képkészítôk

érzékeltessék a mindennapjaikat

élô szombathelyiek

és városuk viszonyát is.

• Az alkotóknak munkáikat

2008. október 31-én éjfélig

fel kell tölteniük a YouTube,

fotók esetében az Indafoto

elnevezésû portálokra. A feltöltéssel

egy idôben regisztrálniuk

kell a verseny honlapján

(www.totalszombathely.hu/a

versenyrôl/jelentkezés), valamint

írásban a meghirdetô

oladi intézmény postacímén

(9700 Szombathely, Simon István

utca 4.), egyúttal a benevezett

alkotás(ok) egy példányát

is el kell küldeni oda (filmek

esetében video-dvd formátumban,

fotóknál jpg-formátumban

minimálisan 2-3

MB nagyságban, ahol a képpontok

száma minimálisan

2000x3000).

A legjobb versenymûvek bemutatására

és a díjak átadására

a Szent Márton Hét keretében,

2008. november 14-én kerül

sor: a filmek esetében az

Agora–Savaria Filmszínházban,

a fotók kiállítására pedig

az Oladi ÁMK Savaria Ifjúsági

Centrumban.

A nevezéssel, az elkészült mûvek

feltöltésével vagy a verseny

bármely részletével kapcsolatos

kérdésekkel a szervezôkhöz lehet

fordulni, elérhetôségük a

verseny honlapján: www.total

szombathely.hu

Jó versenyzést, filmezést és fotózást

kívánnak a szervezôk!

WORLD WALKING

DAY–VILÁG

GYALOGLÓ NAP

A Mozdulj Magyarország!

Rendezvénysorozat

keretében október

12. World Walking Day–

Világ Gyalogló Napot

rendeznek Szombathelyen.

A rendezvény célja:

A gyaloglás megismertetése,

megszerettetése,

hogy a lehetô legtöbb

embert mozgósítsa

a rendszeres testmozgásra,

melyen lakhelytôl,

kortól, nemtôl és

nemzetiségtôl függetlenül

bárki részt vehet.

Rendezô: a szabadidôsport

világszervezetétôl

a Trim and Fitness International

Sport for All

Association-tól kapott

felhatalmazás alapján a

Magyar Szabadidôsport

Szövetség. A helyi rendezvény

lebonyolítását

a Barangolók Természetbarát

Sportegyesület

végzi. Találkozás: 9

órakor Szombathelyen a

Liget Hotel elôtt. Gyalogtúra

a Parkerdôbe.

A Kelemen major büfénél

pihenô. A pihenô

alatt szellemi totó, meglepetések,

majd tovább

az Erdei Iskola felé a városba

vissza. A táv összesen

10 km. (Aki nem bírja

a sok gyaloglást, az a

12.40 órakor induló autóbusszal

vissza tud jönni.)

Ajánlott viselet: kényelmes,

puha talpú cipô,

sportcipô, laza egyetlen

testrészt sem szorító

ruházat. Találkozzunk

október 12-én a Világ

Gyalogló Napon 9 órakor

Szombathelyen a Liget

Hotel elôtt.

Barangolók Természetbarát

Sportegyesület Vezetôsége

21


Pelikán

GYÓGYSZERTÁR

Szombathely,

Semmelweis I. u. 4–6.

Tel.: 94/500-440

Fax: 94/500-439

Betegtájékoztató:

www.pelikanszombathely.novodata.hu/gyogynet2/

A változtatás jogát fenntartjuk!

NYITVA TARTÁS:

Hétfô–péntek: 8.00–20.00

Szombat: 8.00–13.00

Igényeljen

pontgyûjtô kártyát!!!

AKCIÓ OKTÓBERBEN

Béres Szemerô filmtabl.,

30 db 2.430 Ft 2.099 Ft

Béres Csonterô filmtabl.,

60 db 2.760 Ft 2.399 Ft

Kalmopyrin tabl.,

12 db 625 Ft 565 Ft

Nurofen drazsé

24 db 850 Ft 769 Ft

Nasivin orrspray

10 ml 1210 Ft 999 Ft

Juvita C-vitamin tabl.,

30db

415 Ft 299 Ft

Akciós termékek egész évben!

Calcium pezsgôtabl.

20 db 900 Ft 800 Ft

Algoflex forte filmtabl.,

20 db 1109 Ft 999 Ft

Béres csepp

30 ml 1120 Ft 999 Ft

Ne bízza a kisbíróra!

Menjen biztosra, hirdessen

a Savaria Fórumban!

Tel.: 94/505-895

INGATLANKÖZVETÍTÔ és

FORGALMAZÓ KFT.

Szombathely,

Berzsenyi tér 2.

Telefon:

94/510-336 30/94-66-121

www.heckenastingatlan.hu

„A jelen és a jövô

mosolygós gyermekeiért”

KHE az SZJA 1% 2007-ben

felajánlott összegbôl az udvar

pormentesítését, autómentes

napi rendezvényét és

a mosdófelújítást támogatta.

A fennmaradó összeget

a tanév során használjuk fel.

Köszönjük a támogatást!

A TAKARÉKOSSÁG MELLETT FONTOS A BIZTONSÁG

Sokat spórolhat egy család a téli hónapokban a fûtésen,

ha kicseréli, korszerûsíti nyílászáróit. Azonban

mielôtt nekilátnának a munkának, nem árt megfontolni

egy-két jó tanácsot.

– Ha például fûtött a garázs, vagy épp a háza alatt

van, fontos, hogy szigetelt garázskaput vásároljunk,

ne válasszuk a billenô verziót (ezek nem szigeteltek) –

tanácsolja Szalayné Kálmán Mónika, az „X” Biztonságtechnikai

Ajtó- és Kaputechnika Kft. ügyvezetôje.

– Ablakcsere esetén arra kell ügyelni, hogy nem a

kamrák száma számít, hanem a nyílászáró jó minôségû

üvegezése. Emellett fôként új házak esetében fontos

a folyamatos szellôztetés is, mellyel elkerülhetjük

a penészedést – adott tájékoztatást az ügyvezetô,

majd azt is hozzátette, hogy épp emiatt praktikusak a

bukó ablakok. Hangsúlyozta, hogy ha igazán nagy

biztonságban akarják érezni magunkat a családok,

akkor célszerû a drágább, több ponton záró acélajtókat

választani, melyek kívülrôl fa hatást keltenek.

A Mabisz által minôsített és bevizsgált ajtókért még a

biztosító is garanciát vállal. Tehát ha valakinél ilyen

ajtót törnek fel (bár erre még nem volt példa), akkor

betörés esetén egész biztosan megkapják majd a kártérítést.

Mint mondta, a legtöbb tömbházban is idôszerûvé

vált már az elavult bejárati ajtók lecserélése.

Sok lakásba roppant könnyen be lehet jutni.

– Sokan azután fordulnak hozzánk, mikor már betörtek

hozzájuk. Pedig egy családi ház riasztórendszerének

kiépítését meg tudjuk oldani 60–100 ezer forintból,

de ha valahova már betörnek, ott biztos nagyobb

a kár. Jobb lenne megelôzni a bajt.

(x)

22


2008. OKTÓBER 4.

• Garanciális és garancián túli javítás

• Karosszériajavítás • Fényezés

• Gyári alkatrészek, felszerelések és kiegészítôk

széles választékban!

Szombathely, Zanati út 27/A

Tel.: 94/513-083 • www.bonuskft.com

BORÓKA GYÓGYSZERTÁR

AZ INTERSPAR BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN

Szombathely, Újvilág u. 1. • Tel.: 500-322

Nyitva tartás: hétfôtôl–péntekig: 8–20 óráig, szombat: 8–18 óráig.

• gyógyszerek

• homeopátiás készítmények

• dermokozmetikumok

Nyereményjáték: 2008. október 1-tôl december 17-ig.

A nyereményjátékban részt vehetnek mindazon 18. életévüket

betöltött természetes személy vásárlók, aki a megadott idôszakban

minimum 5.000 Ft értékben vásárolnak, és a vásárlás

helyszínén elhelyezett gyûjtôládába leadják névvel,

címmel, telefonszámmal ellátott vásárlást igazoló nyugtát.

Nyeremény: SAMSUNG 32A330 LCD televízió

Sorsolás közjegyzô jelenlétében: december 18-án 15 órakor.

KATAVICS KFT.

Szombathely, Lovas u. 24. • Tel.: 505-191, Fax: 505-192

E-mail: katavicskft@t-online.hu

Bemutatóterem: Szombathely, Thököly u. 44.

(volt Bizományi Áruházzal szemben) • Tel.: 30/ 9574-294

Kültéri nyílászárók gyártása

▲ ingyenes helyszíni felmérés

▲ Remmers anyagokkal felületkezelve

▲ 10 év garanciával

Beltéri ajtók gyártása egyedi igény szerint

ECLISSE falban futó tolóajtó-rendszer fém tokkal,

valamint katalógusból választott ajtólappal

Lakásbútorok:

konyha, nappali, háló, dolgozó, fürdôszoba; irodabútorok gyártása

és tervezése is – festett, illetve dekoros kivitelben

Lépcsôk, korlátok

www.katavicskft.hu

HITEL I N G A T L A N

(46) Oladi városrészen igényesen

kialakított 78 m 2 -es, 4

szobás lakás sürgôsen eladó.

Ir. ár: 13,9 mFt

(59) Déli városrészen 64 m 2 -es

1+2 szobás, felújított lakás

eladó. 9,99 mFt

(62) Toronyi lakóparkban,

csendes utcában, 3 szobás, 68

m 2 -es sorház, sok extrával saját

kerttel eladó.

16,45 mFt

(65) Belvárosban 1. emeleti,

61 m 2 -es, felújított 1+2 szobás

lakás sürgôsen eladó.

11,35 mFt

(67) Oladi városrészen 1+2

szobás, felújított 72 m 2 -es lakás

azonnali költözéssel kiadó.

55.000 Ft/hó

gyors, kényelmes, teljes körû ingatlanforgalmazási ügyintézés

díjmentes hitelügyintézés és jogi segítségnyújtás • költöztetés, tervezés,

kivitelezés-közvetítés

Tel.: 94 508 104 • www. szova-lak.hu • info@szova-lak.hu

(68) Belváros közeli 4 szobás,

130 m 2 -es, egyszintes családi

ház, szép kerttel eladó.

28 mFt

(74) Belvárosi 1+1 szobás 55

m 2 -es bútorozatlan tégla lakás

azonnali költözéssel kiadó.

48.000 Ft/hó

(80) Derkovitson az Órás házban,

37 m 2 -es 1+1 szobás jó állapotú

lakás sürgôsen eladó.

6,95 mFt

(81) Derkovitson 44 m 2 -es 1+1

szobás igényesen felújított tégla

lakás eladó.

8,93 mFt

(82) Belvárosban lévô 64 m 2 -

es 2+1 szobás, felújításra szoruló

tégla lakás sürgôsen eladó.

12,99 mFt

(84) Városközpontban lévô,

felújításra szoruló 34 m 2 -es 1

szobás tégla lakás sürgôsen,

azonnali költözéssel eladó.

7,7 mFt

(86) Stromfelden lévô 3 szintes,

392 m 2 összalapterületû,

4 szobás, luxus kategóriás,

több generációs családi ház, 3

állásos garázzsal eladó.

48,6 mFt

(87) Sében, befejezés elôtt álló,

4 szobás, exkluzív kivitelezésû

kétszintes 117 m 2 -es családi ház

350 m 2 -es telekkel eladó. 28 mFt

(92) A belváros frekventált

részén, kétszintes, 262 m 2

összalapterületû, téglaépítésû

irodaépület hosszú távra irodának,

üzletnek kiadó.

800.000 Ft +ÁFA/hó

(96) Belváros közeli, 100 m 2 -es

3 szobás felújításra szoruló

családi ház, parkosított nagy

kerttel, garázzsal eladó.

18,5 mFt

(100) Jákon, 1996-ban épült

igényes belsô kialakítású, 100

m 2 -es 3 szobás, családi ház

eladó. 16,5 mFt

(103) Derkovicshoz közel,

csendes környéken, teljesen

felújított 58 m 2 -es, 2+1 szobás

tégla lakás eladó. 10,9 mFt

(104) Belvárosban felújításra

szoruló, 1. emeleti egyedi

gázfûtéses, 2 szobás 62 m 2 -es

polgári lakás azonnali költözéssel

eladó.

12,5 mFt

Nyugalom szigete

a belvárostól 10 percre!

Új építésû családi és sorházak 98-118

m 2 -en, 2+2 szobával, garázzsal és fedett

kocsibeállóval, 2 fürdôszobával, fedett

terasszal 300 m 2 parkosított kerttel,

igényes kerítéssel

28.400.000 Ft

Induló banki költségek nélkül (nincs folyósítási jutalék, nincs értékbecslési díj, nincs szerzôdéskötési díj, akár

jövedelemigazolás nélkül is igényelhetô, halasztott tôketörlesztéssel) igényelhetôk otthonteremtési támogatások!

M I N D E N H O L J Ó , D E L E G J O B B – A S A J Á T – O T T H O N !

23


ALAPFELSZERELTSÉG:

• Automata klímaberendezés

• ABS

• 8 légszák, aktív fejtámlák

• Fedélzeti számítógép

• Elektromos ablakemelôk

elôl, hátul stb…

4 ÉS 5 AJTÓS VÁLTOZATBAN IS.

Telefon:

94/513-087

Kevesebbért, mint gondolná!

58 féle akciós mûvelet

Opel és Chevrolet modellekhez

-tól

(10W40 olaj, olajszûrô)

Téli gumik ingyen szereléssel

8.200 Ft-tól.

Gyári alu- és lemezfelnik

30–50% kedvezménnyel.

Áraink az eredeti gyári alkatrészek árát,

a munkadíjat és az áfát is tartalmazzák!

SZOMBATHELY

9700 Szombathely, Csaba u. 13. • Tel.: 94/513-915

More magazines by this user
Similar magazines