31.01.2015 Views

PanIII 16 0814.pdf

PanIII 16 0814.pdf

PanIII 16 0814.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ingyenes

Ceglédi

III. évfolyam, 16. szám

2009. augusztus 14.

P A N O R Á M A

ANNO 2007

„Féltve és õrizve”

2009. augusztus 20.

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE


EMI minõsített

borovi fa nyílászárók

K=1.0 hõszigeteléssel közvetlenül a gyártótól:

fa ablak ony 60x60

fa ablak ony 90x120

fa ablak kfny 150x120

fa ablak kfny 120x120 kfny

18.740 Ft

9.900 Ft

81.875 Ft

8.900 Ft

19.900 Ft

31.250 Ft

28.125 Ft

53.400 Ft

A kilincs

nem tartozék.

79.060 Ft

34.930 Ft

Az akció

2009. aug.

31-ig, illetve

a készlet erejéig

tart. Az árak

akciós árak és az

ÁFA-t tartalmazzák.

Mûanyag nyílászárók óriási akciója!

Szinte féláron 5-6 légkamrás

mûanyag ablakok!

raktárkészletrõl,

50%engedménnyel

azonnal!

Ízelítõ árainkból

mûa. ablak 5 légk. 60x60 ony 9.000 Ft

mûa. ablak 5 légk. 90x60 bny 12.500 Ft

mûa. ablak 5 légk. 120x120 bny 20.900 Ft

mûa. ablak 5 légk. 120x150 bny 23.500 Ft

K=1.0 hõszigetelés, igény szerint árajánlat

készítés, szakszerû beépítés.

5 légkamrás mûa. bejárati ajtó

78.500 Ft

71.500 Ft


Hirdessen

lapunkban!

KEDVEZMÉNYES

AJÁNLAT ÕSZRE

4 hirdetés lekötése esetén

30%

kedvezmény!

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Tel.: 20-415-0243

panoramainfo@freemail.hu

Ceglédi

P A N O R Á M A

Kiadó:

Panoráma Média Kft.

2700 Cegléd, Csalogány u. 3.

Tel/Fax.: (53) 312-038

E-mail:

panoramainfo@freemail.hu

Lapigazgató:

Krizsán Ervin

Tel.: (20) 415-0243

Megjelenés: minden

páratlan hét pénteken

Ceg léden és térségében

Következõ lapzárta:

augusztus 24. 16 óra

Példányszáma: 15.000 db

Nyomdai munkák:

Magyar Közlöny Lap- és

Közlönykiadó Kft. Nyomdája

6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.

Kéziratot nem õrzünk meg és nem

küldünk vissza. Fenntartjuk a

jogot, hogy az olvasói leveleket

szerkesztve adjuk közzé.

3

s

Bevezetõ

zent István király Intelmeiben, Imre herceghez írott

levelében, a X. fejezetben így szól: „Az erények mér -

téke teszi teljessé a királyok koronáját, … életed vitele

kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy a királyt ke -

gyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa

át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség

szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell ne -

vezni. Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam

jövõ reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt

és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz

és a rokonságodhoz, vagy a fõemberekhez, avagy a gazdagokhoz,

a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a kül -

földiekhez is, sõt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet

gyakorlása vezet el a legfõbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden

erõszakot szenvedõhöz, õrizd szívedben mindig az isteni intést:

„Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” Légy türelmes minde -

nek hez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem

fér nek a hatalomhoz. Azután légy erõs, nehogy a szerencse túlságosan

felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy

Isten felmagasztaljon most és a jövõben. Légy majd mértékletes,

hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd,

hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szán -

dékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy

elkerüld a bujaság minden bûzét, valamint a halál ösztönzõjét.”

Sokat lehet tanulni azoktól, akik másokat féltenek. Biztos, hogy

ha a szeretettel teli felelõsség nem is képes minden bajtól

megõrizni, de képes arra, hogy a másikat figyelmeztesse. István

király szent volt, mert amikor az emberre nézett, az embert féltette,

Istent akarta látni. Mi is szeretnénk, ha legdrágább kin -

cseink védve lennének. A hazánk, a nyelvünk, a gyerekek, az

öregek, a betegek, a jövõnk. István, a király intelmeiben most is

figyelmeztet, mint utódokat, most is aggódik és félt. A kérdés

mára inkább az, hogy komolyan vesszük-e mi magunkat, jövõnket,

a gyerekek jövõjét, betegeinket, öregeinket Van-e nekünk

„istváni” szavunk, intelmünk egymáshoz Értékeinket féltjük,

vagy inkább perlekedünk a múltunkat kikezdõ cinikusokkal és a

jövõnket másoknak szánó, igazságot ki nem fejtõkkel Tudnunk

kell, hogy méltók vagyunk arra, hogy itt békében éljünk és van

miért megbecsülni magunkat.

Mi féltve lettünk és õrizve vagyunk!

BOKROS LEVENTE plébános


4

Fürdõmérleg

Bár a nyárnak még koránt sincsen vége,

azért tendenciákról már beszélhetünk. A

Ceglédi Gyógyfürdõ és Szabadidõközpont 3

fõ létesítménye teljes üzemmódban fogadja

a vendégeket.

aszálláshelyen, vagyis az Apart -

manpark és kempingben két

egészen eltérõ szállásszolgáltatást

lehet igénybe venni. Örömteli tény,

hogy a kemping forgalma a nyitás

óta eltelt években folyamatosan nõ. Az idei

nyáron már a magyar lakókocsizók mellett a

holland turisták is szép számmal megjelentek.

Az apartmanok kihasználtsága nem számottevõen,

de láthatóan csökkent ebben a szezonban.

A vendégkört jellem zõen magyarok

alkotják, akik a gazdasági válság hatására talán

óvatosabbak, amikor a nyaralás hosszáról döntenek.

Még mindig nagyon gyakori fizetõ -

eszköz az üdülési csekk. A szálláshelyen

például július hónapban a teljes bevétel majdnem

50%-át tette ki. A vendégek annyit

szeretnek költeni, amekkora értékben rendel -

kezésükre áll az üdülési csekk.

Híreink

A legrövidebb a szezon az Aqua Cent -

rumban. A csúszdapark a tanítás végével, a

nyári szünet kezdetén nyit. A hétköznapi

kombinált jegy, – mellyel gyakorlatilag a

csúszdapark mellé ajándékként belépõt kap

a vendég a Gyógy- és Strand fürdõbe is –

népszerûsége töretlen. Hétvégén pedig csak

a jó vagy rossz idõ, azaz az idõjárás szab

határt a vendégek számának. Változatlanul

nagyon vonzó az Inga csúszda és valamennyi

csõcsúszda. Ez utóbbiakat jelentõs részben

csak csúszógumival lehet használni. Sajnos a

vendégek egy része nem vigyáz ezekre – a

szórakozás szempontjából nélkülözhetetlen

– eszközökre. Ki lyu kad, szétdurran, leg -

rosszabb esetben le eresztve a szatyorban

végzi, pedig nem ott lenne a helye… Az

éjszakai csúszdázás egészen új kezde -

ményezés részünkrõl. Új honlap is készült

hozzá www.ejszakaicsuszdazas.hu címmel.

A csúszdák balesetmentes, de élményt

nyújtó bevilágítása cseppet sem könnyû feladat.

Az üzemeltetés folyamatosan fejleszti

ezt is. A legjobb és legszebb képeket ér -

demes megnézni a honlapon.

A Gyógy- és Strandfürdõ szabadtéri strand

része május elsején nyitott. 2009-ben az idõ -

járás eddig nem fogadta kegyeibe a strandolókat.

Sem a hosszú hétvégéken, sem

pedig a júniusi, júliusi hétvégéken nem volt


jó idõ. Ez egyébként két dolgot jelent: nem

strandolnak az emberek és nem keres pénzt

az üzemeltetõ. Lett azonban újságárus és

pizzás, sokak örömére és a nyári rendez vé -

nyek is megtartásra kerültek. Meg külön böz -

tetett figyelem kísérte a VIRGA Fesztivált,

melyet fõiskolások szerveztek és mely ki vá -

lóan ötvözte a népzenét a könnyûzenével és

a kultúrával. A megszokottak szerint a nyár

minden hétvégéjére jutott valamilyen rendezvény.

A strand vendégeit szórakoztatta

LL Junior, Zséda, a Magna Cum Laude,

Péterfy Bori és még sokan mások. Sikeres

volt az Egészségnap, a Virga Fesztivál, a

Danubius Strandparty.

A nyár utolsó két hetére is jut még bõven a

további élményt nyújtó mûsorokból.

Au gusz tus 16.: Relevé tánciskola bemutatói,

Vénusz SE szinkronúszó bemutatói, Sivatag

rózsái hastánc show, Fit Kid bemutatók,

Fame Dance mûsora, mentõs bemutatók,

fellép: VIVIEN

Au gusz tus 20.: Relevé tánciskola néptánc

bemutatói, Vénusz Se szinkronúszó bemutatói,

Fame Dance mûsora

Au gusz tus 23.: Relevé tánciskola bemutatói,

Fit Kid bemutatók, Fame Dance

mûsora, mentõs bemutatók, fellép: VIVIEN

A strandoló, csúszdázó vendégeket folya -

matosan szondázzuk, a kérdõíves megkérde -

zésbõl kiderül, mik azok a hiányok, amelyek

a nyaralást, az üdüléssel, pihenéssel eltöltött

idõt még kellemesebbé, komfortosabbá

tehetik. Épüljön még sok szép medence,

legyen sok árnyék, szép nagy fák, legyen

járhatóbb és biztonságosabb a Budai út,

készüljön el a Pesti út felõli bekötõ út,

induljon sûrûbben a városból buszjárat és a

sort még folytathatnánk. Tennivaló tehát

akad még, de ez már a tulajdonos, Cegléd

feladata. Az üzemeltetõ Ceglédi Ter mál -

fürdõ Kft. balesetek, és nagyobb technikai

problémák nélkül állja a sarat.

HORVÁTH SZABOLCS

Látogasson el a Bern Kávéházba

naponta 17:00-tól a

„BOLDOG ÓRÁKBAN”!

Kedvezményes árakkal várjuk

Vendégeinket!

A J Á N L A T U N K :

· Adria alkoholmentes koktél

· Berni limonádé

· Marlenka örmény mézes sütemény

2700 Cegléd, Árpád u. 23/a - Tel.: 53 500 269


6

legfeljebb az elmúlt nyár kellemes perceit

idézgethetik fel, azt a több mint

száz embert, akik 6 hét alatt deszkáikra

álltak, s azt a mintegy kétezer nézõt,

akik lelkesen tapsolva élvezték a fellépõk

muzsikáját. Profik és amatõrök

egyaránt megfordultak itt. Pénteken -

ként az ifjúságé volt a fõszerep, tehetséges

fiatalokból álló zenekarok késztették táncra

és éneklésre a Kifli klub öreg fenyõfái között

tömörülõ gyereksereget, míg szombatonként

a Kaszinó udvara várta a felnõtt(ebb)eket

gitárzenével, operettel, musicallel, nótaszóval

vagy éppen kórusmuzsikával. Öröm volt

õket látni és hallani.

Mindig jó érzés, ha olyan tehetségekkel

találkozunk, akik városunkhoz kötõdnek

vagy mert itt születtek, itt nõttek fel, vagy

mert a munkájuk, családi, baráti kapcsolataik

kötik õket ide. Most õk adtak a városnak

– tehetségüket, lelkesedésüket, tudásuk

legjavát, szívüket-lelküket – mindent, ami

bennük van. Aki ott volt, láthatta a fellépõk

odaadását, nagyszerû helytállását, s érez -

hette a közönség szeretetét, amivel fogadták

õket. Hallhatta azt a tapsorkánt, amivel megköszönték

a nagyon hangulatosra sikerült

estéket.

Mi is köszönjük a Play, a Malter, az Idill, a

No Pie, a Cross Roads, az Apple Headz, az

Open zenekaroknak, a Three Way Ticket -

nek, Scheer Líviának és Ozsgyáni Mihály -

Híreink

Bezár a Hazai Pálya

A nyár lassan a végéhez közelít. Napközben még ugyan tombol, de a hûvösödõ éjszakákba már

beleborzong az ember. Vége a szabadságnak, vége a grillparty-k idõszakának, és a Mûvelõdési

Központ, a CIÖK és a Kifli Klub közös rendezvénysorozata, a Hazai Pálya szabadtéri színpadai

is hamarosan üresen ácsorognak.

nak, a HangTÁRsulatnak, a Napfény Nóta

Klubnak, Varga Pálnak és Csanád Lász ló -

nak, a X. Szent Pius énekkarnak, hogy fe -

lejt hetetlenné tették számunkra ezeket az

estéket.

Köszönjük a Ceglédiek a Ceglédiekért

Egyesületnek is, akik támogatást nyújtottak

ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.

A Hazai Pálya vonata a végállomására ér,

augusztus 14-én a Kifli klubban az Idill és az

Open zenekar koncertjével, 15-én pedig a

Kaszinó udvarán Magyar Elin, Mester Dávid

és Ecsedi Péter klasszikus zenei estjével zárjuk

a nyarat. A színpadok pedig aludni

térnek, hogy a jövõ nyáron újra teret adhassanak

új tehetségeknek. SÁGI JUTKA


Heti képek

Mûködik a lift

SOK EMBER SOKSZOR ELMONDOTT PANASZÁT

sokszor közzétettük, a ceglédi vasútállomás

mûködésképtelen liftjei miatt. Végre, több

mint egy éves várakozás után a peronokon

elhelyezett felvonók újra mûködnek, nagy

segítséget nyújtva a mozgáskorlátozottaknak,

a kismamáknak, a gyermekkocsival utazóknak

és a nehézléptû idõs embereknek.

Bízzunk benne, hogy a barbár rongálók békén

hagyják a lifteket, különösen, mert a közelben

ipari kamerákat is fölszereltek.

KÖD

50 éve a szakmában

23 ÉVE NYÍLT MEG CEGLÉD EGYIK LEGRÉGEBBI

cukrászüzlete, a Csilla Fagylaltozó, ahol

kizárólag hagyományos készítésû tejes- és

gyümölcs fagylaltok kaphatók, ami ma már

r i t ka s á g s z á m b a

megy az elterjedt

gyártási technikák

(porfagylaltok) ko -

rában. A cukrász

képesítéssel ren -

del kezõ tulajdo -

nos, Ma gyar Lász -

lóné, Margó 50

éve fog lal kozik a

szakmával.

Régi-új kerítés

LÁTVÁNYOS SZAKASZÁBA ÉRKEZETT a gimnázium

kerítésének felújítása. Végéhez közelednek

a kõmûvesmunkák és megkezdõdött a

felújított, kipótolt vasszelvények rögzítése.

Remélhetõleg tanévkezdésig elvonulnak a vállalkozók

és régen nem látott pompával mutatja

majd magát a régi-új kerítés.

KT

TANSZERVÁSÁR!

Felszegi Papírbolt

Papír - írószer - nyomtatvány szaküzlet

Alszegi-Pesti út sarka (Ökovízzel szemben)

Nyitva: H-P 8-17-ig, Szo 8-12-ig

Iskolakezdésre teljes áruválasztékot kínálunk

Minõségnek megfelelõ alacsony árak

Személyes kiszolgálás

Gyermeke tanszereinek bevásárlásakor számíthat ránk!

Szeretettel várjuk!


8

Híreink

Morzsák

a Kossuth Mûvelõdési Központ

és Könyvtár nyári táborairól

MESÉRÕL MESÉRE

A gyermekkönyvtárban 2009. június 15-19-ig

zajlott olvasótáborban 30 alsó tagozatos diák

vett részt. A napi program reggeli tornával

indult, majd irodalmi és kézmûves foglalkozásokon

vettek részt a táborozók. Mesét dramatizáltunk,

melynek bemutatója a tábor utolsó

napján, pénteken volt. Június 16-án Lázár

Katalint, a Játszótárs c. könyv szerzõjét láttuk

vendégül. Sokoldalú, változatos játéklehe -

tõségekkel, érdekes feladatokkal telt a vele

töltött délelõtt. Június 18-án az abonyi

Vadasparkba kirándult a csoport, ott sétako -

csi kázáson vettünk részt. Minden nap kihasz -

náltuk a könyves környezet lehetõségeit,

olvastunk, felolvastunk, különbözõ irodalmi

játékokat játszottunk.

DELFIN ÚSZÓTÁBOR

Ebben az évben tizenegyedik alkalommal

szerveztük meg úszótáborunkat, 2009. június

29- július 03-ig. Egy hét alatt az intenzív úszótanfolyamon

15 óra anyagát sajátították el a

gyerekek. A tápiószentmártoni Sportcentrum

feszített víztükrû tanmedencéje ideális hely -

színt biztosított a tanfolyam részére. Napi

többszöri alkalommal körforgásszerûen váltották

egymást a gyermekek a vízben. Termé sze -

tesen maradt idõ játékra, kézmûves kedésre,

sorversenyekre, labdajátékokra is.

LOVASTÁBOR

Szintén tizenegyedik alkalommal szerveztük

meg a gyermekek és a szülõk által igen kedvelt

lovastábort. A

tábor júl. 13-17-

ig, Újszilváson a

Club szil vás lovas

tanyán zajlott,

ahol nem csak a

lovaglás örömé -

vel is merked het -

tek meg a tá bo -

rozó gyermekek,

ha nem találkoztak a tanyasi élet szépségeivel

is. A lovaglás mellett kézmûves foglalkozásokkal,

íjászattal, a Kincsem csodaparipa

életérõl szóló történet megismerésével, a

lovakról szóló ismeretterjesztõ filmekkel színe -

sítettük programjainkat. Ellátogattunk a ceglédi

Vadász múzeumba is, ahol nagy szeretettel

fogadtak minket.

ÖKOTÁBOR

Június 22-26-ig került megszervezésre ez a

tá bo rozási forma, melynek célja a Tápióság

nö vény- és állatvilágának, kultúrájának

meg ismerése.

Egy hét a Tápióságban! Itt van a szomszédságunkban

és mégsem ismerjük! Ki hitte volna,

hogy Farmos, Tápiószele, Tápiógyörgye és

ezek környéke ennyi természeti értéket, kulturális

örökséget rejt. Most lehetõségünk volt

mindezek megismerésére. A kellemes hangulatú

kirándulások, változatos, színes prog -

ramok nemcsak élményt adtak, hanem is me -

reteinket is gazdagították, miközben élvez tük

a helybeliek vendégszeretetét.

FORTÉLYOS KÉZMÛVES

ALKOTÓTÁBOR

A bentlakásos táborban július 6-10-ig, 9 fõ

(felnõttek és diákok) vett részt, amelynek a

szarvasi Vajda Péter Mûvelõdési Központ

adott ideális helyszínt.


ó

n-

r-


õ.

k

Helyi mesterek, a Szarvasi Kézmûves Egyesü -

let tagjai segítettek a „fortélyokat” elsajátíta ni,

úgymint szalmafonás, foltvarrás, gyapjúfonás,

mézeskalács díszítés, csuhétárgyak készítése.

Az alkotómunka mellett a néprajzi ismere -

teinket is bõvítettük, és a szabadidõben meg -

ismerkedtünk a Hármas-Körös holtágának

part ján fekvõ csodaszép, barátságos, termé -

szeti és épített örökségekben bõvelkedõ alföldi

kisváros nevezetességeivel.

A tábor költségei kiegészültek a Nemzeti Kul -

turális Alap által meghirdetett pályázaton

nyert összeggel.

Az öt nap során elsajátított kézmûves fortélyok

továbbfejleszthetõk, mi több, továbbadhatók

és az internet segítségével a mes te -

rekkel a napi kapcsolat is fenntartható.

Hasznos, tartalmas volt ez az egy hét, tárgyi

tudásban és lélekben is megerõsödve 7. oldal érkez -

tünk vissza. AZ INTÉZMÉNY MUNKATÁRSAI

egészségpénztári kártyák elfogadása

Angolok a táborban

AZ ELMÚLT HETET ÖTVEN CEGLÉDI GYERMEK

tölthette felejthetetlen jókedvben hét ame -

rikai társaságában. A Felház utcai református

gyülekezet harmadik alkalommal szervezte

meg az angol nyelvû tábort, ahol a gyerekek

három kisebb csoportban bibliai törté ne -

tekhez kapcsolódóan fejleszthették angoltudásukat.

Idén a helyi cserkészcsapat is bekap -

csolódott a táboroztatásba. Az ott lévõ

gyerekek többsége ebben a táborban találkozott

elõször más kultúrából érkezõvel, s

eközben tartós értékrenddel ismerkedtek meg,

hiteles anyanyelvi tanáraik által. A külföldi

tanárok megismerése mindig újabb rácso -

dálkozásra ad alkalmat a gyülekezet se gítõ kész

táboroztatói számára is, hiszen õk nemcsak

erre vetõdött amerikaiak, hanem olyan

nagyszerû emberek, akik idejüket, pénzüket,

energiájukat nem sajnálva jönnek el kö zénk.

dr. Kuthy Gábor

gasztroenterologiai

magánrendelés

- emésztõszervi betegségek kivizsgálása,

kezelése - rákszûrés

- gyomor-, végbéltükrözés

- vastagbéltükrözés. ALTATÁSBAN is!

- Helicobacter kilégzési teszt

Helye: Szolnok, MÁV Kórház

Endoszkópos labor

Bejelentkezés: 30/278-0803

SB


Közlemény

Akció!

F E L H Í V J U K

SZÍVES FI GYEL-

MÉT, hogy az

„Ö KO VÍZ”

Kft. – a fel -

m e r ü l õ

igényeknek

eleget téve – 2009. szeptember 30-ig meg -

hosszabbítja az építési-bontási hulladék elhelyezésével

kapcsolatos akcióját, az alábbi

tudnivalók szerint:

A ceglédi regionális hulladéklerakón, egyéni

beszállítás esetén, térítésmentesen helyez he -

tõek el mennyiségi korlátozás nélkül, a

következõ minõségi követelmények mellett az

alábbi hulladékok:

homogén, tiszta és

szennyezõdésmentes beton

homogén, tiszta és

szennyezõdésmentes tégla

homogén, tiszta és szennyezõdésmentes

beton, tégla, cserép és kerámia frakció

vagy azok keveréke

homogén, tiszta és szennyezõdésmentes

föld és kövek

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regionális

hulladéklerakó kizárólag a fenti felsorolásban

szereplõ hulladékfajtákat fogadja térítésmentesen!

Kevert építési és bontási hulladék továbbra is

az érvényes lerakati díjak ellenében he lyez -

hetõ el a lerakón.

Cegléd is sikerrel pályázott

A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS Fej -

lesz tési Tanács augusztus 7-ei ülésén határoztak

a költségvetési forrásból megvalósítható

pályázatok elbírálása során, három különbözõ

kategóriában.

A legfontosabb döntéseikrõl a szervezet

elnöke dr. Steiner Pál tartott tájékoztatót,

amelyen részt vett a Proregio Kht ügyvezetõ

igazgatója, dr. Lukovits Tamás is.

A tanács elnöke elmondta, hogy ezen fej -

lesztési programokra közel ötmilliárdos

keretösszeg áll rendelkezésre, amelynek na -

gyobb részét az útfelújítási támogatások teszik

ki. A hazai forrásokra az önkormányzatok

idén júniusig pályázhattak.

A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztésekre

22,9 millió forint áll rendelkezésre. A projekt -

bõl egyetlen ceglédi kistérséghez tartozó

település nem részesült.

Az önkormányzati fejlesztések támogatása

területi kötöttségek megnevezésû pályázat 153

pályázatból 49 számára 698,1 millió forint

vissza nem térítendõ támogatást ítélt oda a

tanács. Ezzel a vonatkozó régiós keretet ma ra -

déktalanul felosztották. Cegléd Város Önkormányzata

a helybéli óvodák játszótereinek

fejlesztésére 20 millió forintot kért és meg is

kapott ebbõl tizenkilenc millió forintot.

266 pályázat érkezett be a települési önkormányzati

belterületi közutak felújításának,

korszerûsítésének támogatására. A tanács

döntése alapján 54 fõvárosi, 60 budapesti

kerületi és 100 Pest megyei önkormányzat

jutott összesen 698,1 millió forint értékben.

Cegléd a Szolnoki út felújítására sikerrel

igényelt 18,9 millió forintot.

Dr. Lukovits Tamás tájékoztatása szerint a

Közép-Magyarországi régió áll országos vi -

szonylatban az elsõ helyen az Európai Uniós

pénzek lehívásában. Ugyanis az EU forrásokra

92%-os a pénzlekötési tervük szerzõ dé -

sekkel.

KÖD


Híreink

Lopják a kerékpárokat

AZ ELMÚLT NAPOKBAN TÖBB KERÉKPÁRT loptak

el a város különbözõ pontjairól. A leg sû rûb ben

„látogatott” helyek a Rákóczi út, SZTK, gyógy -

szertárak, piac, Kossuth F. utca kör nyéke. Nem

kizárt, hogy az éjszaka leple alatt a családi ház

udvaráról lopják el a

kerék párokat. Kérjük a

kerékpár tulajdonosokat,

és leendõ tu lajdonosokat

hogy ke rék párt csak megbízható

helyrõl és sze -

mélytõl vá sároljanak. A

ke rék pá rokat minden e -

setben megfelelõ lakattal

zárják le.

CJ

Új tanulási formák

A KÖZMÛVELÕDÉS A NEM FORMÁLIS és informális

tanulás szolgálatában címû pályázatával

a Kossuth Mûvelõdési Központ és Könyvtár

60. 559. 889 Ft-ot nyert el uniós pályázaton.

A forrást gyermek és ifjúsági korosztálynak

szóló képesség- és kompetenciafejlesztõ, te -

het séggondozó és közmûvelõdési progra mok -

ra, digitális és nyelvi kompetenciák fej lesztése,

fordítják ceglédi szakközépiskolákkal közösen

indított programokon.

Megújuló pinceszínház

MEGKEZDÕDÖTT A PINCESZÍNHÁZ FELÚJÍTÁSA,

melynek költségeit a Gobbi Hilda Színjátszó

Alapítvány biztosítja. A festés mellett új

burkolatot kap a kis terem és korszerûsítik a

nagy terem fénytechnikai rendszerét. Szep -

temberben már ebben a megújult környe -

zetben várja hûséges nézõit a színház. Elsõ

bemutató a 8 NÕ címû krimi lesz. Rendezõje

Bicskei Elizabeta.

AL

Érettségizni

szándékozó

felnõttek

figyelem!

A BEM JÓZSEF MÛSZAKI

SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

a 2009/2010-es tanévre

felvételt hirdet

FELNÕTTEK KÖZÉPISKOLÁJA

ESTI TAGOZATÁRA.

A felvétel feltétele: betöltött 18. életév.

A tagozatra elsõsorban szakmunkás képzõt,

szakiskolát végzettek jelentkezését

várjuk, de minden egyéb megfelelõ

elõképzettséget is beszámítunk.

Tanulmányi idõ: 3 év.

Jelentkezés az iskola titkárságán,

2009.augusztus 31-ig, tanévnyitó és

beiratkozás szeptember 2., 17 óra.

Az iskola címe:

2700 Cegléd, Jászberényi út.2.

Bõvebb információ telefonon vagy az

iskola honlapján:

www.muszaki-cegled.sulinet.hu

Tel.: 53-505 350, 53-505 352


Kistérség

Óvodafejlesztés

HÁROMCSOPORTOS ÓVODA ALAPKÖVÉT tették

le Albertirsán. A város Újtelepi részén ez lesz

az elsõ közintézmény. A létesítménybe

szeptembertõl 75 gyermek jár majd. A

beruházás a Közép Magyarországi Operatív

program keretében 90 százalékos támogatással

valósulhat meg.

A 235 millió forintos

fejlesztésnek köszönhetõen

a böl csõde

több helyisége is felszabadul.

Annak át -

alakításra szintén

pályázatot nyújtottak

be, amely már sikeresen

túl is jutott az

elsõ fordulón.

Új és használt

építõipari gépek

kereskedelme, kölcsönzése

- tömörítõgépek

- hidraulikus szerszámok

- minikotrók

- kosaras emelõk

- önszerelõ toronydaruk

- betonmarók

- Makita kisgépek

- asztali vizesvágók

- kõroppantók stb.

Femikont Kft.

2700 Cegléd, Kõrösi út 36.

Telephely:a 4. sz. út ceglédi

körforgalmú csomópontjánál.

Tel/fax: 53-500-068, 53-319-291

Email: femikontkft@t-online.hu

Nyitva: H-P: 7-17, Szo: 7-12

Közlekedési baleset a 4-esen

2009. AUGUSZTUS 8-ÁN 08:00 ÓRAKOR egy

moldáv állampolgár által vezetett személygépkocsival

a 4-es fõúton Budapest felõl Szolnok

irányába közlekedett. Haladás közben a Kátai

út keresztezõdésébe érve a kihelyezett „Elõzni

tilos!” tábla ellenére egy kocsioszlop elõzésébe

kezdett. Az elõzés közben késõn vette észre a

vele azonos irányba közlekedõ a Kátai útra

balra kanyarodó személygépkocsit és hátuljának

ütközött. Az ütközés következtében l fõ

könnyû, l fõ súlyos sérülést szenvedett.

Fogatok és díjugratók

LOVASNAPOKAT RENDEZTEK ABONYBAN. A

program az Abonyi Lovas Klub Egyesület és a

Városi Önkormányzat együttmûködésével

valósulhatott meg. A rendezvény egyik

napján a fogatoké, máskon pedig a díjugra -

tóké volt a fõszerep. A verõfényes idõ nem -

csak a lovasoknak kedvezett, a kellemes

meleg, a felhõtlen ég, és a jól szervezett

esemény rengeteg látogatót vonzott.


Kistérség

Kastélykoncertek

A BUDAPEST RAGTIME

BAND MÛSORÁVAL

indult idén a dánszentmiklósi kastélykoncert

sorozat. A Leader támogatással létrejött

rendezvénysorozat szervezõje a Dánszent -

miklósért Egyesület. A rendezvénysorozat

augusztus 20-ig tart, Palya Bea, a Sebõ

Együttes és a Madách színház mûvészei is

fellépnek a település kastélyaiban.

Lecsófesztivál

LECSÓFÕZÕ FESZTIVÁLT RENDEZTEK Nyárs -

apáton. A hagyományteremtõ kezdeményezés

célja, hogy a térség baráti társaságai

Nyársapáton is találkozhassanak és eltölt -

hessenek egy kellemes napot. A Szarka

Kúriában megtartott fõzõfesztiválon a helyi

indulók mellett ceglédi, csemõi és nagykõrösi

csapatok is részt vettek.

Játszótér Csemõben

JÁTSZÓTERET AVATTAK CSEMÕBEN. A parkot a

Homok utcai gyermekek vehetik birtokba, szám

szerint hatvanhárman. A tér kialakításához

szükséges feltételeket az önkormányzat és a

Létminimum Alatt Élõk helyi szervezete

közösen teremtette elõ. A szervezet ötvenezer

forinttal tudott hozzájárulni a parképítés költségeihez.

A szülõk számára bográcshelyeket

alakítottak ki padokkal, de van itt kosárlabda

palánk, és hamarosan

focipálya is, kapukkal.

Az avatóra külön ün -

nepséget szerveztek,

amelyen a gyermekek

rajzversenyen, fánkevõ

versenyen, kötélhúzáson,

és szépségver se nyen

vehettek részt.

Ingyenes érettségire felkészítés!

Diákigazolvány igényelhetõ.

További részletek: www.szefi.hu

CEGLÉD OKTATÁSI KÍNÁLATA:

• Gimnázium esti tagozat 9-11. osztály

Tájékoztatás: Gulyás Zoltán

Tel.: 30/255-69-19

E-mail: cegled@szefi.hu

OM azonosító: 200246 Felnõttképzési nyilvántartási szám: 06-0061-06


14

Sport

Pólós edzõtábor

A történet kilenc évvel

ezelõtt kezdõdött. Az egy -

kori ceglédi játékos Csen -

des István jelentkezett,

hogy amerikai vízilabdásokat

szervezne Magyar -

országra edzõtáborozni.

Így került a képbe Cegléd is. Azóta hosszantartó,

jó kapcsolat alakult ki. Minden évben

Floridából és Los Angelesbõl jönnek utánpótlás

csapatok, de a ceglédi gyerekek is

többször voltak már Amerikában játszani.

Tavaly török csapatot, az idén pedig az

amerikaiak mellett két egyiptomi csapatot is

láthattunk a ceglédi uszodában. Ezek az

edzõtáborok rendszeresen egy tornával

fejezõdnek be. Az idei tornán hat csapat vett

részt. A végeredmény: 1. Kecskemét, 2.

Cegléd, 3. Heliopolis A (Egyiptom), 4.

Heliopolis B (Egyiptom), 5. Los Angeles

Notredame (USA), 6.West Valey (USA)


Majer bronz a Prágában

FOLYAMATOSAN

UTAZNAK

és versenyeznek a ceglédi

judosok. A múlt hétvégén a

két Ungvári testvér ver seny -

zett a Sindelfingeni Germán

Openen, ami az utolsó el le -

nõrzõ verseny volt a VB elõtt.

Ezúttal Miklós – aki ráadásul

egy súlycsoporttal feljebb

indult – lett érmes 6 gyõ ze -

lem, 1 vereséggel. Attila most 2 fordulót ment.

A lényeg a versenyt követõ edzõtábor volt, ahol

30 ország 300 világklasszisával készülhettek.

Innen a két Ungvári hazafelé, míg Bíró Tamás ed -

zõ Majer Tiborral (képünkön) Prágába, a Junior

Világkupa következõ állomása felé vette az irányt.

A RESTART-CVSE 60 kg-os kitûnõségén látszott

az edzõtábor okozta fáradtság, az elsõ

mérkõzésén egy kihagyás után vereséget szen -

vedett. Ellenfele azonban két újabb gyõzelemmel

továbbvitte a vigaszágra. Itt már jobban

ment Tibinek, s négy ipon gyõzelemmel a

bronzéremig masírozott. Ezzel az újabb éremmel

biztossá vált, hogy Majer Tibor képviselheti a

magyar színeket a Jereváni Junior EB-n, illetve

az Athéni Junior VB-n.

RESTART-CVSE Judo szakosztály

Ha suli,

akkor budmil!

- táskák, tolltartók

- tornafelszerelések

- cipõk

Elkezdõdött a bajnokság

LEJÁTSZOTTA ELSÕ MÉR KÕ -

ZÉSÉT a labdarúgó NB II

Keleti csoportjában a Re -

start-Ceglédi VSE. Simon

Antal vezetõedzõ csapata a

legutóbbi bajnokság bronz -

érmesét, a Makót fogadta

hazai pályán, ahol 1:1-es

döntetlent értek el.

Új mezben (fehér mez,

rajta egy kék-sárga sávval) futott ki a pályára

a Kolláth – Miklósvári, Buzás, Villányi, Nagy

A. – Fekete A., Tóth A. – Kenderes, Horváth

D., Dr. Selei – Lendvai összetételû csapat,

akik bár volt néhány helyzetük az elsõ játék -

részben, egy hibát követõen egygólos hátrányban

vonultak az öltözõbe a szünetben.

A második játékrészre bátrabban játszó ceglédi

csapat futott ki, akik a csereként beálló

Rebecsák góljával ki is egyenlítettek, és az utolsó

húsz percben számos helyzetet dolgoztak ki.

Az eredmény azonban már nem változott.

Simon Antal így értékelte a szezonkezdetet:

„Jelentõsen átalakult a ceglédi csapat a nyári

szünetben, több meghatározó játékos távozott.

Õket megpróbáltuk pótolni, de a mérkõzésen

még érezhetõ volt, hogy a nyári felkészülés

alatt teljesen még nem csi -

szolódtak össze az új já -

tékosok. Ellenfelünk, fõleg

Cegléd,

Kossuth F. u. 7-9.

53/322-789

az elsõ játékrészben, a me -

zõnyben fölénk kerekedett,

többet birtokolták a labdát.

Ez persze annak is

betudható, hogy egy stabil,

összeszokott csapat ellen

játszottunk, ahonnan nyá -

ron csak két játékos távozott,

a csapat gerince

együtt maradt. Úgy érzem

rászolgáltunk a döntet -

lenre, amivel értékes egy

pontot szereztünk.” FLO


16

mikor kerültél a víz közelébe

- 1970-ben még fociztam és

pinpongoztam, amikor Tóth

Tamás, aki akkor már úszott

szólt, hogy nincs-e kedvem

lejönni az uszodába. Tetszett az ötlet és

azóta is itt vagyok.

- T u d t á l - e

már akkor jól

úszni

- Valamilyen

szinten igen.

A k k o r i b a n

e l s õ s o r b a n

Papp Márta

néni, néha

Gyula bácsi és Zsíros Éva foglalkoztak az

úszókkal. Késõbb jött Takács Antal edzõ a

szakosztályhoz. Jártunk úszóversenyekre,

de mindenkit inkább a vízilabda vonzott.

- Mikor játszottad az elsõ mérkõzésedet

- Még abban az évben el is indultunk az ifi

bajnokságban. Már akkor körvonalazódott

egy új generáció: Beck Peti, Papp Gyula,

Jónás Zsolt, Pálinkás Laci, Bóbis Karcsi.

Miután mi fiatalabbak voltunk az ifi kor -

csoportnál sokszor kikaptunk, de a vízilabdát

örökre megszerettük. Az edzõnk

Komáromi Laci volt, aki már akkor a felnõtt

csapatban játszott.

Ember

Harminckilenc év az uszodában

Tankó Zoltánt a vízilabda szakosztály

technikai vezetõjét a CVSE évadzáróján

Utassy-dijal tüntették ki. Ebbõl az alkalomból

beszélgettünk vele az elmúlt évtizedekrõl.

A helyszín természetesen az uszoda volt.

- Néhány év után te is a felnõtt csapathoz

kerültél.

- Igen, 1976-ban már az OB II-ben játszottam.

A következõ évben pedig a Kecs -

kemét ellen megnyertük az osztályozót és

1988-ig végig az OBI/B osztályban szerepeltünk.

- Mikor fejezted be az aktív pályafutásod

- 1988-ban, részben családi okok miatt, de közrejátszott

a mindig kiújuló vállsérü lé sem is.

- Az uszodához nem lettél hûtlen, azóta a

parton szervezed a szakosztály életét.

- Elõször intézõ, majd késõbb technikai

vezetõ lettem, most pedig a szakosztály ve -

zetése a feladatom.1992-ben az elsõ osz tály -

ban szerepeltünk. 2002-2003-ban felkerül -

tünk az OB I -be, ezek sikeres évek voltak.

- A kitüntetést a sportvezetõi munkásságodért

kaptad. Milyen feladatokat kell nap

mint nap megoldanod


- Mondhatnám mindent. A pálya, – hogy

alkalmas legyen a játékra, – a nevezések, a

szerelések, a szakosztály életének a

szervezése. Azonban ebben az évben az

újjáalakult szakosztály-elnökségtõl sok se -

gítséget kapok. Külön öröm számunkra,

hogy dr. Beck György nagy elfoglaltsága

ellenére elvállalta az elnöki teendõket.

Jelenleg az OB I-ben egy csapatra való, a

ceglédi szakosztályban nevelkedett játékos

szerepel. Az utánpótlás nevelésben országos

hírû az egyesületünk. Minden évben

van több korosztályos válogatott játékosunk.

Közel kétszáz igazolt sportolónk

van. Rendszeresen szervezünk tornákat,

mint például a Beck Péter emléktorna,

tehát van mit csinálni.

- Nem tudom megkerülni a kérdést, mi a

helyzet az uszodával

- A város pályázatot írt ki, különbözõ

elképzelések vannak. Én úgy gondolom,

hogy talán a reálisabb az lenne, ha a város

összefogna és valahogy lépcsõzetesen, saját

erõbõl újjáépítenénk. Tudomásom szerint

van, kész helyben készült terv is. Közeleg

az augusztus 20-a, amely nevezetes

idõpont az uszoda életében. 1933-ban

elõdeink ezen a napon avatták fel a létesítményt.

Jó lenne az örökséget megõrizni,

egy biztos uszoda nélkül vízilabdázni nem

lehet.

KISFALUDI ISTVÁN


18

Ember

Vasutas-sors a múlt századból

Cegléd a múlt század elsõ felére vasúti cso -

móponttá nõtte ki magát. Az Alföld kapuját

„vasutas város” jelzõvel is illették az ak ko ri

idõkben. Nem véletlenül, mivel az át m e nõ

forgalom az egyik legtradicionálisabb fõ -

vonallá a vat ta

a keleti- és dé -

li irányba is el -

ágazó szár ny -

vona la kat.

A MÁV Ceglédi

Állomásfõnökség

létszámába

volt, amikor

1500 vasutas

tartozott, benne foglalva a forgalmi, fû tõ há zi,

pályamesteri és egyéb mû szaki fõnökségeket

is (mint távközlési, biztosító berende zési szakmák).

Mára kevesen vannak olyanok, akik

személyes sorsukat, emlékeiket a vasúthoz

köthetik a múlt század elejétõl napjainkig.

Ezek közé tartozik a ceg lédi Katona Lajos,

aki a maga 92 évével úgy sorolja kalandos

pályájának egy-egy epizódját, mintha tegnap

történt volna. Ka tona Lajos, ahogy mondani

szokás „végig járta a hadak útját”, de nem

mint katona, hanem vasutasként.

lajos bácsi akkor lett vasutas, amikor a

MÁV alkalmazásában lenni a létbiztonságot,

a biztos megélhetést jelentette

sok ember számára. Az „állam az

államban” szervezeti struktúra híres

volt ellátó rendszerérõl, szociális

érzékenységérõl. Hogyan jutott Ön be

a vasutasok nagy családjába

- A polgári iskola elvégzése után kereskedõtanonc

lettem, a korom miatt még csak

álmodoztam a vasútról, tekintve, hogy apám

is a MÁV-nál szolgált egész életében.

Egyébként õ volt a Cegléd-Csemõ-Hantháza

szárnyvonal elsõ vonatának vezetõje 1909-

ben. Ez nem a mozdonyvezetõvel azonos

személy, úgymond fõkalauz. Akkori szokás

szerint én is jelentkeztem a MÁV-nál és elõjegyzésbe

vettek. Amikor elértem a 18 éves

kort a pályamester vett fel és egy asztalos

mellé tettek segédmunkásnak, mint „fûsze-

rest”. Persze a feladatom az volt, hogy a

késõbbiekben tanuljak és a célom az, hogy a

forgalmi szolgálatnál dolgozhassak.

- Meddig boldogította a fûszeres fiú a

pályamester

- Nem sokáig. Öt hónap eltelte után

Turgony állomásra helyeztek gyakornoknak,

ami abból állt, hogy készülnöm kellett a forgalmi

és kereskedelmi szakvizsgákra. Ekkor

75 pengõ volt a fizetésem és egy dolgom

volt, a távírász és a forgalmi szakvizsgák

letétele, de még hátra volt az önállósító vizs -

ga, mivel anélkül még csak „félember”

voltam az okosok között.

- Gondolom ez is eljött elõbb-utóbb, miképp

alakult a további beilleszkedés

- A vizsgák után Nagydobos állomáson rendszeresítettek.

Itt már 112 pengõ volt a besoro -


lásom és rendelkezõ forgalmi szolgálattevõ –

piros sapkás – lehettem, de a MÁV is úgy

rendelkezett velem ahogy akart. Vonali tartalékos

voltam, ha valaki beteg lett, szabad -

ságra ment engem oda vezényeltek, a Király -

háza-Szatmárnémeti vonalon. Ne keressék a

térképen, egyik-másik település ma már nem

az óhazához tartozik. A MÁV vonatai egykor

Kassától egész Rijekáig és Pozsonytól Székely -

földig „futkároztak”.

- Teljesen idegen környezetben, ahol szolgálatot

teljesített, hogy fogadták az ott élõ em ber ek

- Azt vallottam mindig az emberi kapcsolatokról,

hogy kettõn áll a vásár. Legtöbb he -

lyen szeretettel befogadtak és inkább segítettek,

mint fenntartásaik lettek volna velem

szemben. Azt is az egyik – utolsó – befogadó

házigazdámnak köszönhetem, hogy most itt

vagyok. Történt, hogy akkor már közeledett a

front, a férfiakat és a nem tetszõ kisebbségieket

vagy behívták katonának, vagy elhurcolták

õket. Totális volt a zûrzavar. A ruszin

szállásadóim súgták meg: „Menjen Katona úr,

ne essék baja..” Kacsasülttel búcsúztattak,

szedtem a cókmókomat és eljöttem. Harminc

kilométerre volt a front, másnap az orosz csa -

patok megszállták a várost.

- A vasutasokra saját hazájukban eltérõ jog -

szabályok vonatkoznak háború és katasztrófa

esetén, miként folytatódott a nagy kaland, ha

szabad így nevezni küldetését

- Nem volt mit tenni, útra keltünk Macsali

Károly kollegámmal, akivel a véletlen folytán

találkoztam össze Rakaszon. Õ késõbb év tize -

deken keresztül a ceglédi állomás oktató tisztje

volt, a sors hozott össze bennünket. A

Felvidéken vezetett utunk Prága irányába. Itt

azonban ismét elváltak útjaink és ki-ki kereste

a szerencséjét, latolgatta esélyeit. Közben a

menekülõ civil áradattal együtt tragikus volt a

kitoloncolás eszköze és módszere. Sokan el -

veszítették teljes vagyonukat és a „limittel”,

20 kg-os csomag mentek a végtelenbe. Én úgy

tértem haza, ahogy elmentem, egy kofferrel a

kezemben.

Következõ oldalon folytatás!

Az Unghváry László Kereskedelmi és

Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

(2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.)

pályázatot hirdet

az alábbi állásokra:

- kereskedelmi

gazdasági szaktanár

– határozatlan idõre

ALKALMAZÁSI FELTÉTEL:

szakirányú fõiskolai vagy egyetemi végzettség

FELADATKÖRE:

A kereskedelem-marketing üzleti adminisztráció

szakmacsoport elméleti és gyakorlati

tantárgyainak oktatása.

- kereskedelmi szakoktató

– határozatlan idõre

ALKALMAZÁSI FELTÉTEL:

minimum középfokú, szakirányú végzettség

és 5 év szakmai gyakorlat

FELADATKÖRE:

A kereskedelem-marketing üzleti adminisztráció

szakmacsoport elméleti és gyakorlati

tantárgyainak oktatása.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELÕNYT JELENT:

- számítástechnikai képzettség

- 5 év szakmai gyakorlat

- tanirodai gyakorlat

A pályázatot postai úton 2009. augusztus 15-ig

lehet Csuti Emese igazgatóhoz benyújtani.

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:

önéletrajz, oklevél-másolat, erkölcsi

bizonyítvány, motivációs levél, referenciák.


- 1945 után minden kezdõdött elõlrõl, már

ami a vasutat illeti

- Nem elõlrõl, mélyebbrõl. A vasút célpontja

volt a frontnak, csúnya munkát végeztek

Cegléden és más városokban is. Én a háború

után közvetlenül egy évig Szajolban szolgáltam

és csak 1947-ben jöttem végleg haza, és

mint naplózó szolgáltam 12/24-ben, ahogy ez

természetes volt a MÁV-nál.

- Lajos bácsit, mint ktg-s ismerte meg a szakma

és a fuvaroztatók mainál lényegesen na -

gyobb köre, szerette azt csinálni

- A MÁV hatalmas teherforgalmat bonyolított

le akkoriban, ami az újjáépítéssel és a gazdaság

fejlõdésével csak emelkedett, elérte az

évi 1,4 millió tonnát. A tehervagonok forgási

sebessége napi koordinációt követelt, amit

állomási, igazgatósági és vezérigazgatósági

szinten kezeltünk.

Az üres, speciális vagonokat a megrendelõ

cégeknek idõben ki kellett állítanunk, amit ha

úgy kívánta a helyzet az ország másik sarkából

is ide hozattunk. Ebben a munkakörben dolgoztam,

amit szerettem és készséggel láttam el

a fuvarozók megelégedésére. 1977-ben vonultam

nyugdíjba és köszöntem el a vasúttól.

- Azt mesélje el még Lajos bácsi, hogyan lett

Önbõl szakszervezeti titkár

- 1957-ben volt az elsõ hivatalos Vasutas nap,

ami a jelenlévõk megítélése szerint jól sikerült.

A fõnökség engem bízott meg az ünnepi

köszöntõ megtartásával. Nem volt egyszerû a

feladat, nem szónoknak születtem, de a feladat

az feladat. Hazavittem két akkori bros su rát és

megkértem a feleségemet, aki szintén vasutas

volt, hogy állítson össze egy beszédet erre az al -

ka lomra. Õ úgy átírta a tömény politikai fenn -

hangú sorokat, hogy a becserélt mondatrészek

az emberekrõl, rólunk szóltak a legközvet le -

nebb formában. Ne mondjam nagy taps fogadta,

amikor felolvastam. Olyan jól sikerült, hogy

néhány hét múlva engem választottak meg a

forgalmi szolgálat SZB. titkárának. Persze

igyekeztem e tisztségemben is az embereket

szolgálni.

- Többek között a sportot is, hiszen Katona

Lajos évtizedeken át a CVSE támogatója volt

különbözõ választott tisztségekben és egyéb ként

is, hiszen a rendszerváltásig a vasutas sport gyámja

a MÁV-on belül a szakszer ve zetek voltak…

- Sok sikerélménnyel és kudarccal járt a CVSE

nagykorúvá válása, amely 1945 után gyorsult

fel. Én 18 éves voltam, amikor az egyesület

megalakult. Ott voltam 1935-ben az alakuló

ülésen, nyugdíjas édesapámmal és Ócsai

Ottóval, a birkózás egyik helyi úttörõjével. A

labdarúgás mindig központi kérdés volt az

egyesületen belül, úgy gondolom így van ez

ma is. Mellette a birkózást lehetett büszkén

kiemelni az elsõ 20-25 évben.

- A végére egy stílszerû foci sztorit, ha lehet

Lajos bácsi…

- A sportpálya gyeptéglázása folyt az ötvenes

évek körül, de már befejezõdött. A CVSE

csapata a Békéscsaba ellen készült a szezon

elsõ bajnoki mérkõzésére. A pályagondnok

Tóth Pixi nem akarta még a füves pályára

felengedni a csapatokat. Ebbe nem egyeztünk

bele és a gondnokkal, Plavecz kertésszel vasárnap

reggel felkerestük Szelepcsényi Imre polgármestert

a házánál, aki pizsamában nyitott

ajtót. Elõadtuk petíciónkat és kérve kérleltük

járuljon hozzá a pálya használatához. Kéré -

sünket a szakember – Plavecz úr – nyo ma -

tékosította. A labdarúgást felettébb szeretõ

polgármester, bár akkor még a rivális városi

csapat a Kossuth SE is létezett, hozzájárult a

füves pálya igénybe vételéhez.

MAGYAR LÁSZLÓ

dr. Baranyi Klára fõorvos

pszichiátriai és pszichoterápiás

magánrendelése

Cegléd, Magyar u. 14. Kedd - Csütörtök: 15-19 óra

Cegléd, Ady E. u. 16. Hétfõ: 17-19.30

Albertirsa, Kossuth L. u. 22/1. péntek: 14-16 óra

Bejelentkezés: 06-20-9828-171


Egy hét rendõri szemmel

Az elmúlt héten terüle -

tünkön 44 bûncselekmény

történt. Ebbõl is -

meretlen tettes ellen 30,

ismert személy ellen 14

esetben indult eljárás,

helyszínes bûncselekmény

12 volt.

területünkön a korábbi idõszakhoz

képest 16-al kevesebb bûncselekményt

regisztráltunk. Ez a bûncselekmény -

szám csökkenés a vagyon elleni bûn -

cselekmények – azon belül is a lopások

– száma drasztikus csökkenésének

tudható be. Ebben a kategóriában 44-

rõl 28-ra csökkent az elkövetések száma. A

lopásokat tovább elemezve az is megálla -

pítható, hogy ez a nagy mértékû bûncselekményszám

csökkenés a dolog elleni erõszakkal

elkövetett lopások kedvezõen történõ ala -

kulásának tudható be, ugyanis ebben a

kategóriában, mintegy 50%-kal, 31-rõl 16-ra

csökkent az elkövetések száma.

Továbbra is tapasztalhatóak, a sorozatos

kerékpárlopások, melyek egy pár hete rend szeressé

váltak. Az elmúlt héten is 7 kerék párt

tulajdonítottak el illetékességi terüle tün kön

összesen 4 helyszínrõl.

Az elmúlt héten történt egy gépkocsilopás is,

amikor is Cegléden, a Külsõ-Jászberényi úton

lévõ TT Credit Kft. telephelyérõl tulajdonított

el a tettes egy eladásra kiállított 1,1 millió

Ft értékû Suzuki Sarnurai típusú személy gépkocsit.

CZIGÁNY JÁNOS R. FTZLS.

Árnyoldal

Népmese

AZ EU NEM ADOTT ELÉG TÁMOGATÁST a kormánynak,

a kormány nem ad az önkormány -

zatnak, az önkormányzatnak nincs pénze a

fiatalokra, a fiatalok nem tudnak magukkal

mit kezdeni, így kukákat rugdosnak. Akkor

most ki a felelõs a kidöntött ceglédi kukákért!

Allergiás újságíró

A BELVÁROSBAN, EGY ÚJONNAN ÉPÜLT társasház

elõtt parlagfû-dzsungel fogadja az arra

járókat. Nem tudom mi kerül többe, a büntetés

vagy a rendben tartás! Az biztos, hogy

az egyre növekvõ létszámú allergiás betegek

így ráfizetnek.

KEKEC


22

Kié lesz az arany strandügyben

1932 õszén a ceglédi

képviselõk testülete

úgy döntött, hogy a

polgárok érdekében

megépítik a városi

für dõt és strandot.

Kölcsönt vettek fel és a lakosság téglajegyeket

vásárolt. 1933 áprilisában tették meg az elsõ ka -

pavágást s a beruházás öt hónap alatt el készült.

Azóta sem végeztek semmilyen komo lyabb épí té -

szeti és gépészeti felújítást. Ráadásul a gondatlan

gazdák miatt a gyógyvizes kút hozama is a felére

apadt. A medencék szomszédságában lévõ sport -

csarnok meg szûk harmincévnyi nemtörõdömség

után került mára siralmas állapotba.

akét intézmény rekonstrukciójának

leg jobb megoldása megkeresésére e -

se ti bizottságot hoztak létre a kép vi -

se lõk. S pályázatot is hirdettek, a -

mely re két jelentkezõ akadt. Az egyik

a város pénzébõl akarná felújítani az objektu mo kat

az önkormányzat költségén és még kö zös üze meltetést

sem vállal. A másik, egy kis rész kivételé -

vel gyakorlatilag mindent ledózerolná, és úgy

épí tené újjá azokat. A fürdõ telkére gyógyszállót

is építene, igaz nem a gyógyvizet kihasználva a

moz gásszervi betegek részére, hanem a szívbete -

gek rehabilitációjára. A Takács Miklós (Fidesz)

vezette grémiumot nem párt-, hanem szakmai

alapon hozták létre. Akik menet közben folya -

matosan kikérték az iskolák, az érintett sport -

Politika

egye sületi szakosztályok, valamint a sport csar nok

és a strand vezetõinek véleményét. Határozott

dön tésük az volt, hogy a város a teljes tulajdonjogát

megtartva, saját erõbõl szaka szosan újítsa

fel a létesítményeket. Ezt azonban még napirend -

re sem bocsátották, hanem a témát két ízben is –

az ülés megkezdésekor – a polgár mester javas la -

tára törölték a megtárgyalandó anyagok közül.

A fürdõ ügyében kissé késve, de szerencsére a jú -

lius 30-ára meghirdetett lakossági fórumon tud ták

meg az érdeklõdõ polgárok a bizottság ja vas latát,

valamint a pályázatok tartalmát. Eddig u gyanis

az üzleti érdekek miatt a témát a bizott ság is min -

dig zárt ülésen tárgyalta. A hozzá szó lók dön tõ

há nyada a szakbizottság álláspontját tá mo gatta.

Mond ván a hitelbõl, és az egy esü leti hoz zá járu -

lásból bátran hozzá lehet kezdeni a ki vite lezés -

hez. Az épít kezés támogatása érde ké ben pedig

minden elle nérv da cára, téglajegyet kell ki ad ni.

Jószerével minden hozzászóló ellenezte a polgár -

mester által

támo gatott

j e l e n t õ s

m é r e t û

felújí tást,

amely nek

során egy

s z í v g y ó -

gyászati re -

habilitációs

szállo dát

építe né nek

az a múgy is

k i c s i n y

t é r s é g

Széchenyi

út felõli sark

á r a .


Mások kifogásolták, hogy a nagyobb mérvû kor -

szerûsítés megvalósítása esetén mindössze 20%

tulajdon marad a város kezében, ami kevés ah -

hoz, hogy gátját állják egy esetleges tetemes ár -

eme lésnek. A „folyosóbeszélgetésen” néhá nyan

kételkedtek a nagyforgalmú és gyakran mentõ-,

valamint tûzoltóautók zajától hangos Széchenyi

út melletti szívkórház helyszínének helyes sé gé -

ben. Ráadásul a medencékben zajló sportese mé -

nyek közönsége sem suttogva szokott drukkolni,

s a „Sporiból” is erõsen kihallik, mond juk egy

Pokolgép koncert, amitõl még a messzebb lévõ

emeletes házakban is majd’ szívbajt lehet kapni.

Felmerül az a kérdés is, hogy mennyi ceglédi fér

be a medencébe, ha a szálló vendégek közül,

mondjuk hatvanan fürödni sze ret nének

A polgármester azonban folyamatosan amellett

érvelt, hogy készüljön szálloda, fedett uszoda, maradjon

egy nyitott termál- és egy kisebb ud vari

gyermekmedence a konzorcium kivitele zésé ben,

közös üzemeltetéssel. Szerinte ugyanis a je len

gazdasági helyzetben komolytalan bízni a la kos -

ság adományozó kedvében. Erre meg is kap ta a

replikát, hogy a már említett biztos pénz mellé

csak az egyéves egyesületi bepótlást kell mellé

tenni s máris megoldható a korrekt fel újítás, ke -

vésbé grandiózus formában. A beszélge tés során

kiderült, hogy eddig egyik cég sem mutatta be

banki fedezetigazolását. Igazán ko moly döntés,

csak ennek birtokában lehetséges. Mindezek mel -

lett az sem tisztázott egyelõre, hogy 25 év közös

mûködtetés eltelte után, me lyik lé te sítmény

marad az önkormányzat és melyik a cégcsoport

kezelésében. A tanácskozás végén nyílt színi tapsot

kapott a hozzászóló hölgy, aki azt mondta,

hogy amennyiben a testület nem a szakbizottság

javaslatát fogadja el a sajáterõs, szakaszos felújí -

tás ra, akkor népszavazást kezde mé nyez Ceg lé den.

A fórumon elhangzottakra is figyelemmel július

31-ére ismét zárt ülésre várták a strandügyi ad’ -

hoc bizottságot. Az ügyben összehívandó újabb

tes tületi ülésrõl azonban semmi hírt nem halla ni.

Pedig a kézilabda, meg a vízilabda szak osztályok

képviselõi könyörögve-kérve sürgették a döntést,

mivel el kell készíteniük a versenynaptáraikat.

Mindenesetre az megnyugtató, hogy Földi László

polgármesternek a lakossági fórumon elhangzott

tájékoztatása szerint bármely megoldást is vá lasztják,

a gyermekek úszásoktatásához, a sportegye -

sületek edzéseihez, a kihelyezett tornaórákhoz,

az egészségüket úszással is óvók, meg az izületi

bántalmaikat a termálmedencében gyógyítók szá -

mára a korábbihoz hasonló támogatást min dig

megadja a város.

KÖD

ÁRAINK AZ ÁFA EMELÉS UTÁN IS VÁLTOZATLANOK!!!

...minden Sixteam kerékpárra!

Elõrendeléssel,

akciókkal nem

összevonható!

Megérkeztek a legújabb

kerékpár modellek ROCK MACHINE

KALAND-KERÉPÁR-

SPORT-TÚRA üzlet

Cím: Cegléd, Árpád u. 23. Tel.: 53/313-898

KERÉKPÁROK, SPORT RUHÁZAT, SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS


24

Cegléd non coronat

2009. május 18-án megjelent a hír többek

között az FN. hu hírportálon, hogy Bajnai

Gordon miniszterelnök elveszi az állami

vezetõk fizetésének jelentõs hányadát. Bajnai

Gordon azt kérte a nemzeti vagyonkezelõtõl,

hogy 50 százalékkal csökkentse az állami

tulajdonú társaságok igazgatósági és felügyelõbizottsági

tagjainak tiszteletdíját; a

miniszterelnök azt is kérte, hogy a vagyon -

kezelõ a menedzservezetõk fizetését havi kétmillió

forintban maximálja.

b

„UGOCSA

ajnai Gordon közölte: a menedzservezetõk

bruttó kétmillió forint feletti

jövedelemrészét jótékony célra kell

felajánlani, amelyre Kiss Péter, a társadalmi

kapcsolatokért felelõs tárca

nélküli miniszter tesz javaslatot, még

a héten. A kormányfõ szerint az állami

vállalatok vezetõ tisztségviselõinek is jó példával

kell elõl járniuk, rájuk is vonatkozik a társadalmi

szolidaritás elve. Kiemelte: az Magyar

Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. mellett a más állami

vállalatokat felügyelõ minisztereknél is kezde mé -

nyezte, hogy járnak el hasonlóan, és csökkentsék

az állami cégek vezetõinek fizetését.

Bajnai Gordon emlékeztetett arra, hogy az állam

már több, saját magára vonatkozó intézkedést

kezdeményezett. Példaként említette, hogy hétfõn

szavaz az Országgyûlés a miniszteri fizetések

15 százalékos csökkentésérõl, és miniszterek és

államtitkárok jubileumi jutalmának eltörlésérõl.

Korábban döntöttek arról, hogy megszûnik az a

lehetõség, amivel az államtitkárok fizetését „el

Politika

lehet téríteni” a törvényben megszabott plafon -

tól; illetve felére csökkentették az állami vezetõk

külföldi napidíját. A kormányfõ felidézte, hogy õ

egy évre egy forintért vállalta a miniszterelnökséget.

A parlament a nyári szünet elõtt meglehetõsen

botrányos formában, de megszüntette a költség -

térítést és a képviselõk az államtól felvett és átke -

resztelt pénzekrõl kénytelenek elszámolni. Per -

sze az önkormányzati vezetõk tiszteletdíjának

szabályai között nyitva hagyták a kaput a polgármesterek

és helyetteseik elszámolás nélküli

költségtérítésére, ami a bérük 20-30, illetve 10-

20 százaléka lehet. Köztudott, hogy ez Cegléden

is csúcsra járatva így mûködik. Az azonban hozzátartozik

az igazsághoz, hogy sem tavaly, sem

pedig idén egyetlen fillér jutalmat nem vettek fel

választott önkormányzati tisztségviselõink.

NON CORONAT” a latinul fenn -

maradt, ismert történeti közmondás

annyit tesz: Ugocsa nem koronáz. A

hagyomány szerint Ugocsa vármegye

írta ezt a lakonikus választ az 1505-iki

rákosi gyûlés határozatára, amikor I.

Ferdinánd a rendeket koronázásra

(1527 nov. 3.) meghívta. Tény, hogy

1635. már használták. Egy másik ver -

zió szerint az 1722-iki országgyûlésen

hangzott el elõször, amikor a „Prag ma -

tica sanctió”-t tárgyalták. A leány -

örökös megkoronázását illetõleg a

szavazás coronat vagy non coronat ki -

fejezésekkel történt. Állítólag egye dül

az ugocsai követ szavazott non coronatal

s ezóta forog közszájon.


KÖZINTÉZMÉNYEK ELSÕSZÁMÚ VEZETÕINEK JÖVEDELEM-KIMUTATÁSA

2008-as adatok. A havi illetmény a hónaponként járó bruttó fizetést jelenti. Míg a személyi juttatás rovat sok összetevõjû, benne foglaltatik például a prémium, a

jutalom természetesen bruttósítva, de abban található a kafetéria is, ami még egyelõre adómentes, mint például az étkezési jegy, vagy az üdülési hozzájárulás.

Polgármester

Havi illetménye:

501.584 Ft

Évi összes személyi juttatás: 8.342.833 Ft

Alpolgármester

Havi illetménye:

456.000 Ft

Évi összes személyi juttatás: 6.990.926 Ft

Alpolgármester

Havi illetménye:

456.000 Ft

Évi összes személyi juttatás: 7.121.680 Ft

Kossuth Mûvelõdési Központ és K. igazgató

2008. 07. 01-tõl 217.200 Ft

Évi összes személyi juttatás: 3.590.899 Ft

Várkonyi István Ált. Iskola és Ó. igazgatója

Havi illetménye 2008 01. 01-tõl 246.300 Ft

Évi összes személyi juttatás: 4.541.000 Ft

OBGH vezetõje

Havi illetménye 2008. 02. 01-tõl 270.000 Ft

2008. 04. 01-tõl 305.000 Ft

2008. 12. 01-tõl 270.000 Ft

Évi összes személyi juttatás: 4.209.543 Ft

Ady Endre utcai Óvoda vezetõje

Havi illetménye 2008. 01. 01-tõl 264.000 Ft

2008. 04. 01-tõl 299.000 Ft

2008. 12. 01-tõl 264.000 Ft

Évi összes személyi juttatás: 4.128.207 Ft

Köztársaság utcai Óvoda vezetõje

Havi illetménye 2008. 01. 01-tõl 247.400 Ft

2008. 04. 01-tõl 282.400 Ft

2008. 12. 01-tõl 247.400 Ft

Évi összes személyi juttatás: 4.459.723 Ft

Táncsics Mihály Á. Iskola és Ó. igazgatója

Havi illetménye 2008. 01. 01-tõl 252.300 Ft

2008. 03. 01-tõl 305.600 Ft

Évi összes személyi juttatás: 3.714.770 Ft

Bölcsõdei és Védõnõi Igazgatóság igazgatója

Havi illetménye 01. 01-tõl 200.000 Ft

Évi összes személyi juttatás: 2.902.587 Ft

Kõrösi úti Óvoda vezetõje

Havi illetménye 01. 10-tõl 239.000 Ft

2008. 04. 01-tõl 274.000 Ft

2008. 12. 01-tõl 239.000 Ft

Évi összes személyi juttatás: 4.161.158 Ft

Pesti úti Óvoda vezetõje

Havi illetménye 2008. 01. 01-tõl261.500 Ft

2008. 04. 01-tõl 296.500 Ft

2008. 12. 01-tõl 261.500 Ft

Évi összes személyi juttatás: 4.022.751 Ft

Széchenyi úti Óvoda vezetõje

Havi illetménye 2008. 01. 01-tõl245.000 Ft

2008. 04. 01-tõl 280.000 Ft

2008. 12. 01-tõl 245.000 Ft

Évi összes személyi juttatás: 3.841.169 Ft

Lövész utcai Óvoda vezetõje

Havi illetménye 01. 01-tõl 255.700 Ft

2008. 04. 01-tõl 290.700 Ft

2008. 12. 01-tõl 255.700 Ft

Évi összes személyi juttatás: 4.007.003 Ft

Ceglédi Sportcsarnok Kft. ügyvezetõje

Havi bruttó kereset 2008-ban 350.000 Ft

Évi összes személyi juttatás: 4.814.000 Ft

Hiv. Önk.Tûzoltóparancsnokság Tû. õrnagy

Beosztása: 2008. január – augusztusig

tûzoltási mûszaki mentési Ov. (Pk. h.) havi

illetménye:

489.721 Ft

2008. szeptember 1-tõl kinevezve tûzoltóparancsnoki

beosztásba. Szept.-dec. havi

illetménye (növekedés: 44.834/hó 9,2 %)

534.555 Ft

Évi összes személyi juttatás: 6.506.613 Ft

Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet Non -

profit Közhasznú Kft. ügyvezetõ igazgatója

Havi illetménye:

600.000 Ft

Évi összes személyi juttatás: 7.621.506 Ft

Ceglédi Termálfürdõ Üz. Kft. ügyvezetõje

Havi megbízási díj 2008-ban 500.000 Ft

2008. évi bruttó megbízási díj 6.000.000 Ft

Évi összes személyi juttatás: 15.000.000 Ft

Ceglédi Városi Tv ügyvezetõ-fõszerkesztõje

Havi ügyvezetõi megbízási díj 100.000 Ft

Havi fõszerkesztõi EKHO-s díj 180.000 Ft

2008. évi EKHO-s bruttó éves jövedelem

(7 hónapra) 1.482.355 Ft

Évi megbízási díj (7 hónapra) 700.000 Ft

Összes szem. juttatás: (7 hó) 2.392.355 Ft

MOBILPARK Kht. ügyvezetõje

Havi munkabér 2008-ban 500.000 Ft

Évi összes személyi juttatás: 6.500.000 Ft

Felügyelõ-bizottság tagjai

Évi bruttó tiszteletdíja 360.000 Ft

Elnök évi bruttó tiszteletdíja 480.000 Ft

Az országos politikai és állami tulajdonú cégek

vezetõinek jövedelme többször is megjelent a

médiumokban, mivel az, közpénzbõl származik.

A ceglédi sajtó a helyi fõemberek jövedelmérõl

viszont bölcsen() hallgat nemcsak a rendszer -

váltás elõtti idõszakban, hanem azóta is. Kértem

hát a jegyzõ és a képviselõtestület pénzügyi

bizottsága elnökét, hogy tegyék lehetõvé a polgármester,

meg helyettesei és az önkormányzati

tulajdonban, kezelésben lévõ cégek és intéz mé -

nyek elsõszámú vezetõinek a jövedelem-kimutatását.

Mielõtt a kimutatást ki-ki vérmérséklete szerint

mérlegelve jónak, vagy túlzónak ítéli, azt le szö -

gezem, arról még nem hallottam, hogy Cegléden

tesznek-e hasonló intézkedéseket, pedig szívesen

tudósítanék róla. Egyelõre bérügyben Cegléd

non coronat.

Sajnos az ÖKOVÍZ Kft vezetõjének jövedelmi

adatait többszöri kérésünk ellenére sem kaptuk

meg. Sajnáljuk, mert az önkormányzati cégek -

nek el kell számolniuk az adófizetõkkel, akiknek

a pénzébõl gazdálkodnak. Az adatvédelmi biztos

határozott álláspontja: nyilvános a közfeladatot

ellátók fizetési adata. Amennyiben mégis rendelkezésünkre

bocsátják eme információt, úgy

azt soron kívül közétesszük.

KÖD


26

Kezdõdik a tanítás!

Augusztus közepe van. Jelzi ezt a naptár és jelzi a nappalok rövidülése is. Ilyenkor egyre több

családban már szóba kerül az iskolakezdés. A minap bevásárlás közben láttam az egyik üzletben,

hogy egy anyuka papírral a kezében válogatott a füzetek között. Ezt látva nekem is

eszembe jutott, hogy ideje az iskoláról beszélni, írni.

közhely, de igaz: a jót nagyon könnyû

megszokni. Ez történik az

iskolásokkal a nyár folyamán.

Ilyenkor – természetesen joggal –

úgy érzi minden diák, hogy övé a

világ, azt csinál, amit akar, fel -

fedezheti a közeli és távoli világot.

Mire kitör a nagy nyári szünidõ, a családok

nagy része túl van a tervezés és szervezés

A holnap sikerének kulcsa...

... Perfekt!

Szerezzen szakképesítést új

OKJ szerinti képesítéseinken!

Kihelyezett képzéseink Cegléden!
Képzéseink helyszíne:

Ceglédi Közgazdasági és Informatikai

Szakközépiskola,

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 32.

Információ: (1) 577 1900

www.perfekt.hu

Suli

FNYSZ 01-0507-04, FAT: AL-0036

nehézségein, kialakult a gyerek nyári prog -

ramja és felügyelete, és a család pihenése is

megtervezett.

Ami a legjobb a nyári szünetben, hogy nincs

rohanás, kapkodás, kötelezõen betartandó

határidõ. Teljesen mindegy, hogy hétfõt

vagy szerdát mutat a naptár és nagyjából az

is mindegy, hogy hány óra van. Lehet

késõbb kelni, reggel kicsit még lustálkodni,

hiszen lefeküdni sem kell korán.

Természetesen azért a nyári szünetnek is

értelmesen eltöltött napokból kell állnia. Ezt

a célt szolgálják a különbözõ táborok,

gyerekprogramok. Lassan azonban ez is

elmúlik.

A nyár a végéhez közeledik, ezért célszerû a

táskát, tolltartót átnézni, kiegészíteni.

Általában a szülõk kezében ott van a

következõ tanévre beszerzendõk listája,

tehát érdemes elkezdeni a vásárlást, hogy

legyen mibõl választani. Az esetlegesen

hiányzó cikkekre is van még idõ várni.

Augusztus 20-a után pedig – mivel már

úgyis hamarabb sötétedik – célszerû elkezdeni

a gyerekeket szoktatni a korábban

fekvés, korábban kelés rendjéhez.

Kedves Szülõk! Mindannyian átélték már

egy-egy hosszabb szabadság után, hogy a viszszaszokás

milyen nehézségekkel jár. Kérem,

legyenek türelmesek a gyerekekkel az elsõ

napokban, hetekben! Nemcsak az idõ be -

osztást kell újra megszokniuk, de a rend -


Nyelvtanfolyamok

indulnak minden tudásszinten

FOLYAMATOSAN

hallgatók által választott intenzitással

délelõtti, illetve délutáni órákban is.

Tanfolyamok hossza: 12 hét, 48 óra, a hallgatók által

választott idõpontokban, akkreditált nyelvi program

alapján. Minden államilag elismert nyelvvizsgára

készítünk fel hallgatókat. Nagy tapasztalattal

rendelkezõ, magas képzettségû

pedagógusokkal dolgozunk.

Az elmúlt két évben hallgatónk

– akiknek javasoltuk a nyelvvizsgát –

100%-ban elsõre sikeresen vizsgáztak!

Cím: 2700 Cegléd, Fehér u. 4.

(bejárat a Széchenyi útról)

Tel.: 06-30/9711-725

E-mail: ozike69@t-online.hu

www.sirlancelot.segitek.hu

szeres munkát, feladatvégzést, figyelemössz

pon tosítást is.

Szeptemberben egy-két hétig fokozatosan

kell a napirendet kialakítani, de ez a

gyerektõl is türelmet, kitartást igényel.

Fontos, hogy az elsõ fárasztó napok után

ismét vissza zökkenjen a már jól bejáratott

napi rendbe.

Ehhez kívánok sok-sok türelmet minden

szülõnek és gyereknek.

HORTINÉ MÁRKUS ZSUZSANNA tanítónõ

Olvasói levél

Tisztelt Szerkesztõség!

LEVELEMMEL NAGYOBB BALESETEKET, tragé -

di ákat szeretnék megelõzni. Férjem augusztus

4-én a Táncsics M. utca – Kossuth F.

utca sarkán lévõ lakótelepen parkolt, majd

amikor visszasétált az autóhoz, rálépett az

autó mellett lévõ csatornafedélre, az megbillent

és férjemet gyakorlatilag derékig

benyelte a csatornanyílás. Összezúzta a

combját, térdeit, sípcsotjait, bokáját. Két

nagy szerencséje volt, az egyik, hogy nem

egy 50 kg-os emberrõl van szó, a másik,

hogy éppen ott volt egy barátja, aki segített

neki kikászálódni a nyílásból. Valószínûleg

nagyobb volt az ijedtség, mint a sérülés, de

mi van akkor, ha éppen egy gyerek vagy egy

kisebb termetû felnõtt kerül ebbe a hely -

zetbe Amíg nincs tragédia, addig nem tesz

senki semmit!

Nem mellesleg kb. fél éve van egy 40x40

cm-es fedetlen csatornanyílás a Déli út –

Etelka utca sarkán lévõ ház elõtti füves

területen. Rengeteg iskolás gyerek jár ott át

a Sajtó utca felõl. Nem tudom, ez a háztulaj -

donos, vagy a közterületfenntartók kötelessége,

de elég nagy galibát tud okozni egy

„kis lyuk”. Sok gond megelõzhetõ lenne

minimális körültekintéssel, egy 40x40-es

csatornafedéllel, jó rögzítéssel és rendszeres

karbantartással.

Köszönettel: A


28

Az utolsó percben

A hazai sajtó és média nagy figyelmet fordított

az elmúlt hetekben a Kislétán történtekre.

Van-e csak egy ember is, aki elõtt nem

ismeretes, hogy egy anya és egy 13 éves

kislány vált a romákat érõ támadás-sorozat

újabb áldozatává.

szerkesztõségünkbe érkezett több

reflexió a romák elleni támadásokkal

kapcsolatban. Megnyu god -

tam. Talán mégsem olyan rossz a

helyzet, legalább néhány ember

erkölcsi érzéke fellázadt az események ellen.

Mert bár a média napi szinten foglalkozik az

ügy fejleményeivel, a köz beszéd, mintha

kevésbé háborodna fel ártatlan gyerekek,

családok áldozattá válása kap csán. Túl nagy

és nyomasztó a többségi társadalom részérõl

tapasztalható csend.

Szociológusok, szakemberek és politikusok

már a rendszerváltás óta, vagyis 20 éve mondogatják

valamit tenni kellene a magyar or -

szági cigányság felzárkóztatásáért, a kisebbségi

és a többségi társadalom közötti szakadék

áthidalásáért, ami segíthetett volna a

rasszizmus visszaszorításában. De a tettek

mezején sem maguk az érintettek, sem a szakemberek,

sem a politikusok úgy tûnik nem

voltak elég motiváltak. Most már, hogy nagy

a baj, oltják a tüzet minden oldalon, csak -

hogy, kisvödörrel. A bátortalan és gyenge

próbálkozások után most már megy a kapkodás.

Hiányzik az összehangolt, higgadt

cselekvés. A gyilkosságokig valahogy eljutottunk,

valahonnan. Talán onnantól kezdve

kellene rendbeszedni az egészet.

Gondolat

Olvasói levél

„A NÖVEKVÕ, CIGÁNYSÁG ELLENI rasszizmus

egyenesen felháborítja a lelkemet. Én

is gyûlöletesnek tartom a rablást, a gyil -

kosságot, a bûnös cselekményeket. Termé -

szetesen, aki vét, felelnie kell a tetteiért.

De kérdem én, miért büntetünk ártatla -

nokat! Az amúgy is nehéz életeket miért

terheljük gyûlölettel S kérdem én, miért

terheljük önmagunkat is meg azzal, hogy

gyûlölünk Kinek jó ez! Pedig létezik irgalmas

szeretet a vétlennek és létezik megbo -

csátás az ellenünk vétõknek.”(r) PONT-BÖSKE

Sok szörnyûség történik mostanában. Az

emberek – romák és nem romák – biztonságérzete

lassan már nem is létezõ fogalom.

Elfogadottá vált burkoltan vagy nyíltan

rasszistának lenni, s mindezért – sok egyéb

mellett – a problémák elodázása, szõnyeg alá

söprése is felelõs. E bonyolult probléma -

hegyet nem lehet e pár sorban megoldani,

mégis gondolatébresztõnek muszáj feltenni

néhány kérdést – leginkább önmagunknak:

Nem lenne-e országos közfelháborodás, ha

nem egy roma asszony és lány, hanem egy

magyar származású lenne az áldozat, esetleg

gyaníthatóan roma elkövetõkkel Jó lesz

elgondolkodni mit tennénk, ha itt, a mi

környékünkön gyilkolnának meg egy védtelen

asszonyt és lányát, mondjuk az

Ugyerben Vagy esetleg a szomszédunkban

Valamit mégiscsak tenni kellene, mert már

nem az utolsó órában, hanem az utolsó

percekben vagyunk.

KA


Adjátok

meg…

Kócos kis cigánylány,

Lelke még hófehér –

Csöppnyi kezecskéje

Könyörgõn enni kér.

Mélytüzû szép szeme

Könnyesen ragyogott –

Lehet, hogy az éjjel

Kenyérrõl álmodott.

Lehet, hogy kincs rejtõz

A kopott gönc mögött.

Csiszolatlan gyémánt,

Koldusnak öltözött.

Lehet, hogy lelkében

Virágfa sarja nõ

Melyet most palántál

A bátor ültetõ.

Lehet, hogy egyszer majd

Csillagról álmodik

S álmainak útján

Ûrhajón távozik.

Még forrás is lehet –

Hûsítõ csobogás

Szomjazó lelkeknek

A vigasztalódás.

Nyármeleg szép szívvel

Áraszthat meleget –

Orvosként gyógyíthat

Szenvedõ beteget.

Sok minden lehet, ha

Szûnik a rasszi’ gõg!

Adjátok meg hozzá

A TÜRELMES IDÕT.

41 éves Cápa

MÁS AUTÓBA BE SE ÜLNE az 1968-as évjáratú Citroen DS tulaj -

donosa, Mezõlaki Csaba. A csemõi nyaralótulajdonos évente

többször megteszi az utat Magyarország és Hollandia között 41

éves autójával. Az autóban úgy 700.000 km lehet, de semmi

gond nincs vele.

...EGÉSZEN ADDIG, MÍG

ÁT NEM MEGYÜNK hozzá.

Onnan áttekintve

mihozzánk már a mi

kertünk is egész más -

hogy mutat.*

*A kép illusztráció!

Képekben

A szomszéd kertje zöldebb

TUSKÓ gazdaságos

AZ EGYIK HELYI

KERÉKPÁRÜZLETBEN

figyeltem fel, az

ötletes reklámra,

egy alig használt,

mégis lestrapált

olcsó bringa ké pé -

ben. Az olcsóbb

nem mindig jobb!

KEKEC


30

A bodajki kõ

A Bakonyba készültünk üdülni barátainkkal.

Tervezés közben, a térképet nézve egyre többször,

és egyre hosszabban pihent meg pillantásom

egy település nevén. A sors-szerû be -

teljesedés örömével ajándékozott meg, ami -

kor rájöttem: Zirc felé a számunkra legcél -

szerûbb útvonal keresztülhalad Bo dajkon.

Hát legalább átutazom rajta egyszer! – gondoltam,

s mintha egy soha számon nem kért

adósságot készültem volna leróni, eljutva oda.

édesapám gyakran felemlítette ezt a

helyet. A múlt században –

munkanélküli segély nem lévén –

dolgos férfi nem átallott a megélhetésért

a családtól távoli vidéken

munkát vállalni. Így aztán édesanyám

magára utaltan, egyedül

saralta, tapasztotta az épülõ vertfalú házacska

padlását: velem vi -

selõsen, az utolsó hónap

terhétõl nyögve-éme -

lyeg ve. Apám a dunántúli

útépítéseken földmunkával

kereste a ke -

nyérrevalót, hétszámra

távol.

Tikkasztó délutáni hõ -

ség ben értünk Bodajkra.

Mindannyian frissítõ ká -

véra, hideg üdítõre, fagylaltra

áhítoztunk, s a hu -

nyorgó hõség, a szom -

júság messze ûzte tompa

Gondolat

gondolataimból a visszaemlékezés szándékát

is. Kissé túlfutottunk már, amikor tudatosult

bennem, hogy a sarkon szolid, teraszos

cukrászda kelleti magát, napernyõinek csalogató

hûvösével. Fék, tolatás, bekanyarodás,

kerekek lágy surrogása az arasznyi zöldben –

aztán az autó alól fémes csikorgás, durva

horzsolás hallatszott. A hosszú fû gallérjából

otromba, szürke kõdarab vigyorgott ko -

nokul, a kocsi alvázáról lopott színû széles,

piros szájjal... Kávézás közben messzire

merengtem. Hallgatag, borús kedvem láttán

barátom megkérdezte: – A kõ miatt búsulsz

Õszinte szóval válaszoltam, de valójában

nem az õ kérdésére feleltem: – Igen. Még

mindig az a kõ bánt.

Amaz, a régi kövecske barna volt, három

élû, sima törésû: olyan csonka piramis-féle.

Egyik oldalán apró, fekete páfrány-rajzolat

finom csipkéje kunkorodott. A tükrös

fadobozban volt a helye, a borotvaszappan,

pamacs, penge, és a sebkezelõ timsó férfititkú

társaságában. Sokszor kunyeráltam –

hadd legyen már az enyém! – de hosszú évek

teltek el, amikor csillapíthatatlan gyûjtõ -

Bodajki panoráma


Indián nyár Bükfürdn a Hunguest Hotel Répce***

és Répce Goldban****

6=7 AKCIÓS CSOMAG – HUNGUEST Hotel Répce***

Érvényes: 2009.09.01–2010.04.01. (kivéve 2009.10.25-11.01., 2009.12.30–2010.01.03. )

68 600 Ft-tól/f/7 éj

A csomag tartalma: 7 éjszaka szállás, félpanziós ellátás, a szálloda wellness-szigetének használata,

fürdköntös-használat, részvétel a sportprogramokon, személyenként 5 napi belép a Büki

Gyógy- és Strandfürdbe, Áfa

3=4 AKCIÓS CSOMAG – HUNGUEST Hotel Répce Gold****

Érvényes: 2009.08.23-2010.04.01. (kivéve kiemelt ünnepek)

3 éj: csütörtök – vasárnap; 4 éj: vasárnap - csütörtök

48 000 Ft-tól/f/3 vagy 4 éj

A csomag tartalma: 3 vagy 4 éjszaka szállás, félpanziós ellátás, a szálloda wellness-szigetének

használata, fürdköntös-használat, részvétel a napi aktív sportprogramokon, személyenként 2 napi

belép a Büki Gyógy- és Strandfürdbe, Áfa

Nyugdíjas kedvezmény min. 7 éj foglalástól: NINCS egyágyas felár, két fs elhelyezés

esetén pedig 10% kedvezmény!

Szeptembertl decemberig szinte minden hétvége

GASZTROHÉTVÉGE a Hunguest Hotel a Répce és Répce Goldban!

EXTRA térítend:Az idegenforgalmi adó 380,-Ft/ f/ éj (18-70 év között), 2009.12.31-ig, utána válozhat. Üdülési

csekket elfogadunk! További színes csomagjaink iránt szállodáink alábbi elérhetségein érdekldhetnek!

Hunguest Hotel Répce***

Hunguest Hotel Répce Gold****

9740 Bükfürd, Termál krt. 41. 9740 Bükfürd, Európa út 3.

Tel.: 06-94-358-058, 358-140 Tel.: 06-94-558-505, 558-558

Fax: 06-94-358-460 Fax: 06-94-358-460

E-mail: hotelrepce@hunguesthotels.com

E-mail: hotelrepcegold@hunguesthotels.com

www.hotelrepce.hunguesthotels.com

www.hotelrepcegold.hunguesthotels.com

szen vedélyemet látva így szólt apám: – Bo -

dajkról hoztam emléknek az útépítésrõl,

még ötvenötben… Olyan, mintha egy kis

növény kövesedett volna bele. Nesze, a tiéd.

Õrizd most már te!

Nem tudom, mikor, hogyan maradt el tõlem,

pedig valóban vigyáztam rá. Talán a diák -

évek szédült kavalkádjában Vagy a sok ideodaköltözés

viharában Nem tudom. Még

felnõtt férfiként is félõn gondoltam arra: mit

feleljek, ha rákérdez egyszer... Bár õ soha

nem hozta szóba – most, nem elmondva, ö -

rök re elhallgatva nagyobb teherként ne -

hezedett rám egy szégyenkezõ vallomásnál.

Üldögéltünk a teraszon. Türelmetlen, len -

gedezõ szél kezdte csukogatni az alkony zsa -

lugátereit, keményre szárította rajtunk átizzadt

ruháinkat. Szedelõzködés közben felnéztem:

a széles úttorkolat túloldalán is me -

rõs alakok sejlettek a félhomályban… A férfi

az árokparton ült fekete klottgatyában, a

fiú mellette állt, mezítlábas talpával dör -

zsölte lábszárán a szúnyogcsípések helyét.

Édesapám le sem véve szemüvegét, a meg -

szokott mozdulattal hüvelyk,- és mutatóujjával

összefogva, körkörös mozdulattal egyenletessé

oszlatta lencséjén a maszatot: – No

mutasd, mid van, Jamfi!

Felé nyújtottam nyitott tenyerem, és nagyot

nyelve bírtam csak kinyögni: – Nincs meg a

kõ, Édesapám!

Kezembe nézett, majd arcomra villant tekintete

a vastag üveg mögül: – De hiszen mindent

megõriztél, fiam!

Valóban: ujjaim fészkében ott melegedett a

sok emlék-kavics, váltakozva ragyogtak fel a

drágakõ tisztaságával…

Hívón, sürgetõen szólítottak, és kis karavánunk

továbbindult. A dombhajlat mögött,

az elsõ kanyar után három gigászi szélerõmû

brummogó, suhogó propellere körözött

méltóságteljesen. Megfontoltan vágták ap -

róra az égbolton az idõt, ami még a nappalból

megmaradt.

BORDA JÁNOS


NARANCS-FUTÁR

Olcsón is lehet finomat!

Cegléd legbõvebb ételválasztéka!

120 féle étel, házhozszállítva!

Erõleves füstöltsajt b. 400,-

Fokh.krém leves 400,-

Húsgombóc leves 500,-

Gombaleves 500,-

Májgaluska leves

+tojáskocka 650,-

LEVESEK

Zöldségragu leves 500,-

Tejszínes májgombóc

leves 550,-

Legényfogó leves

(füst.kolbi,kapor) 600,-

Görög gyümileves 500,-

„2 SZEMÉLYES” TÁLJAINK

(igazán éhes embereknek való!)

Vega tál (Rántott gomba, -karfiol, -sajt rizs, hasábburi, tartár) 2800,-

Roston tál I. (Mexikói, görög, -hawaii csirke, hasábburi) 2800,-

Boci tál (Gundel borjú,milánói borjú ,Piedone gulyás buci) 2800,-

Roston tál II. (Sajtos,-fokhagymás,-milánói cs.mell,hasábburi) 3000,-

Sajt tál (Rántott trappista-, camembertfüstölt

sajt, rizs, hasábburi, tartár, áfonyaöntet) 2800,-

Paraszt tál (Sült sonka, sült császár, grillkolbász, tükörtojás,

fûszeres burgonyagerezdekkel, savanyúsággal) 3000,-

Bendegúz tál (Rántott -sertésszelet, -csirkemell,-borjú,

hasábburi rizs,zöld köret) 3000,-

Maxima tál (Rántott sajt rántott velõ,gyros hús,

hasábburi, rizs) 3000,-

Röfi tál (Bakonyi sertésborda, Holstein szelet,

Óvári sertés szelet rizssel, rösztivel) 3200,-

Flekken tál (Makói flekken, gombás flekken, cigánypecsenye,

steakburgonyával, rizzsel, savanyúsággal) 3400,-

Töltött tál I. (Panírozott töltött húsok)

(Velõvel,-májjal-gombával tölt.s.szel,sajttal-sonkával

töltött jérce, fûsz. burg. gerezdek, rizs) 3400,-

Töltött tál II. (Roston sült töltött húsok)

(Sajttal,-gombával töltött s.szelet,cordon pipi,steakburi,rizs) 3400,-

Szalag tál (Roston sült töltöttek) (Sajttal-sonkával töltött

sertésszelet, cordon pipi,2db sajttal tölt.sonka,hasábburival,rizs) 3400,-

FRISSEN SÜLTEK

Rántott gomba 600,-

Rántott karfiol 700,-

Rántott csirkemell 800,-

Párizsi csirkemell 800,-

Rántott sertés szelet 800,-

Párizsi sertés szelet 800,-

Borzas sertés szelet 900,-

Rántott borjú 980,-

Rántott velõ 800,-

Rántott sajt 800,-

Rántott f.sajt áfonyaönt. 850,-

Rántott cam. áfonyaönt. 850,-

Májjal-gombával t.sertéssz. 980,-

Velõvel töltött s.szelet 980,-

Sajttal–sonkával t.jércem. 980,-

Gyros tál I. (pulykafilé-intenzív fûsz) 980,-

Gyros tál II. (csirk.-enyhébb fûsz.) 980,-

Kebab tál I. (bárányból) 1180,-

Kebab tál II. (sertésbõl) 980,-

Brassói 980,-

Milánói borjú 980,-

Gundel borjú vajas gal.l 980,-

Óvári borjú (sajt,son,,gom.) h.buri 980,-

KÖRETEK

Fõtt burgonya 300,-

Hasábburgonya 350,-

Steak burgonya 500,-

Mediterrán burg.gerezdek 550,-

Magyaros burg.gerezdek 550,-

Röszti 400,-

Burgonyapüré 400,-

Krokett 500,-

Rizs vagy galuska 350,-

Rizi-bizi vagy kuk. rizs 400,-

Zöld kör. (karf.,répa,borsó,kuk.) 500,-

Kertész kör. (káp,ubi,retek,par.) 500,-

ROSTON

Görög csirke (rcs.mellka

Mexikói csirke (cs.mell,

Hawaii csirke (ananássz

Milánói csirke (gomba,

Bandi csirkéje (rápiríto

Imi pipi (fokhagymás szó

Cordon pipi (sajttal-son

*

Flekken (sertés tarja,sok

Cigánypecsenye

Gombás flekken

Hagymás rostélyos

Mexikói flekken (csípõ

Lecsós rostélyos

*

Bakonyi sertésborda (

Holstein szelet (tükörto

Sertésszelet parasztos

Budapest szelet

*

Gombával töltött serté

Sajttal töltött sertéssz

Sajttal-sonkával t.sert

KÉSZÉ

Sertéspörkölt

Sertés paprikás

Csülökpörkölt

Rizseshús

Mediterrán rizottó

Borsos tokány

Gombás tokány

Böllér tokány (kolbi, ub

Pacalpörkölt

Csülkös pacal

Marhapörkölt

Bográcsgulyás buciva

Babgulyás bucival

Piedone gulyás

Zúzapörkölt

„Ha azt akarja, hogy se Ön, se én ne haljunk éhen, rendeljen t

30/410–1234 Rendelés: 10


SÜLTEK

TELEK

p.fokh.sz) 800,-

csíp.sz) 800,-

al, sonk.) 900,-

sonka) 900,-

tt sajttal) 800,-

szban) 800,-

kával tölt.) 980,-

*

fokh.) 900,-

980,-

980,-

980,-

s!!) 980,-

980,-

*

tejf.-gomb) 900,-

jás) 900,-

an 980,-

980,-

*

ssz. 980,-

elet 980,-

éssz. 980,-

700,-

750,-

800,-

600,-

980,-

700,-

780,-

orka) 850,-

800,-

800,-

800,-

l 800,-

800,-

980,-

800,-

ölünk!”

-22-ig

SPAGETTIK

Fokhagymás-tejfölös 400,-

Sajtos - tejfölös 500,-

Vega I.(kukorica,gomba,tejföl) 500,-

VegaII.(kuk.,borsó,par.szósz) 500,-

Gombás-paradicsomos 400,-

Bolognai (par.szósz, darált hús, sajt) 650,-

Milánói (par.szósz,sonka,gomba,sajt) 700,-

Fittnesz (tejföl, sonka, kukorica) 700,-

Bajor (tejföl, virsli, hagyma) 700,-

Carbonare (tejföl,bacon,tojás,fokh.,sajt) 750,-

SALÁTÁK

Kertészsaláta (káp,ubi,retek,jégsali,par,sajt) 600,-

Vitamin sali (kuk,bor,ubi,par,jégsali,tart,sajt) 700,-

Energia s.

(son,gom,káp,ubi,par,kapros-fokh.öntet,sajt) 800,-

Tonhal saláta

(káp,ubi,retek,tonhal,citrom,jégsali,sajt) 800,-

Mexikói sali (bac,bab,bor,kuk,jégsali,cs.sz) 800,-

Gyros sali (gyros,káp,ubi,retek,par,tzatz,sajt) 850,-

Görög s. (káp,ubi,retek,feta sajt,olívab.tzatz.,sajt) 850,-

Séf sali (káp,csmell,ubi,zsemlek.,tart,sajt) 980,-

Buci saláta

(káp,csmell,ubi,par,fõtt toj,jégsali,tartár,f-sajt) 980,-

Három kívánság saláta 980,-

SAVANYÚSÁG

Csemege ubi 300,-

Vegyes vágott 250,-

Káposztasaláta 250,-

Erõs „mix” 300,-

Uborkasaláta 350,-

Tejfölös uborkasaláta 400,-

Paradicsomsaláta 400,-

Tavaszi saláta(ubi,par, hagyma) 450,-

Cékla 300,-

Tartár 300,-

Mustár, Ketchup 100,-

Tzatziki v. gyros öntet 100,-

DESSZERTEK

Palacsinta (ízes,kakaós,fahéjas,diós)

2db 400,-

Gyümölcskehely 400,-

Gesztenyepüré 400,-

Somlói 500,-

GYORSÉTKEINK

Kövön sütött óriás hamburgerek 500,-

(Óriás hambizsömle, húspogácsa, ubi, paradicsom,

hagyma, ketchup, mustár, majonéz)

Egyéb belevalók: sonka, sajt, gomba,

szalámi,kolbász, bacon, tarja, tükörtojás

80,-/adag

Röfi-burger (húspogácsa helyett rántott szelet) 700,-

Pipi-burger (húspogácsa helyett ránt.csirkem.) 700,-

Boci-burger (rántott borjúval) 800,-

Csíz-burger (húspogácsa helyett rántott sajttal) 700,-

Gyros-burger (húspogácsa helyett gyros hús) 800,-

Hot-dog (virsli pizzatésztában) 400,-

Gyros pitában (gyros hús primõr zöldségek, szósz) 580,-

Lapos (Óriás hambizsömle, sajttal-sonkával töltve, összesütve) 400,-

Sült burgonya (nagy adag) 500,-

Steak burgonya (nagy adag) 700,-

Héjas, fûszeres burgonyagerezdek

(nagy adag) 800,-

Doboz ár: 60,- Doboz nélküli csom.: 30,-

Aludoboz 2 személyes tálakhoz: 120,-

Minimális rendelési tétel: 800 forint.

NARANCS-FUTÁR

30/410–1234


34

Az elveszett boldogság I.

Legtöbben egész életünkben keresünk

valamit, amirõl úgy érezzük, hogy egyszer

már a miénk volt, de valahol, valamikor

elvesztettük… Vágyakozunk egy sor dolog

után és ezek teljesülésétõl, birtoklásától

tesszük függõvé boldogságunkat.

anyagi javak, jólét, siker, hírnév,

egészség, szépség, fiatalság, ké nye -

lem, jó munkahely, aranyos

gyerekek, megértõ, támogató szü -

lõk, jó családi származás,

gondtalanság, béke az

országban, a családban és a

lélekben, …- mennyi minden

tartozik az általunk

elképzelt boldogság fogalmába.

Bár korunkra különösen

jellemzõ az általános boldogtalanság

érzés, azért a bol -

dogság keresése nem új -

keletû dolog, nemcsak a 21.

századi ember sajátsága. A

legtöbb nép mítoszaiban,

meséiben fellelhetõ ez a

réges-réginek mondható vágyakozás az

elveszett Paradicsom után. Létezik egyáltalán

a tökéletes boldogság állapota Élnek a

földön emberek, akik nemcsak keresik,

hanem a mindennapokban megélik a teljes

testi és lelki harmóniát A feltett kérdésekre

két válasz biztosan létezik: az egyik

megválaszolását a teológusokra hagynám…

A másik elmélet szerint Jean Liedloff,

amerikai pszichológusnõ a Dél- Amerika

dzsungeleiben ma is kõkorszaki körülmé -

Gondolat

nyek között élõ jekána indiánok között

eltöltött évek tapasztalatai alapján egy na -

gyon egyszerû és szép, de a civilizált ember

számára sajnos már idegen választ ad.

Liedloff sok furcsát tapasztalt ebben a társadalomban,

például azt, hogy a nép nyel -

vében egyáltalán nem létezik az a szó, hogy

munka, azaz a muszájból, sok erõfeszítéssel

és kevés élvezettel végzett tevékenység. A

jekána indiánok számára minden ténykedés

öröm, még a megerõltetõ tennivalók közben

is természetesen, felszabadultan viselkednek,

viccelõdnek, nevetgélnek. A fárasztó,

veszélyes, vagy unalmas, egyhangú

munkát mindig kö -

zösen végzik, miközben

élénk, vidám beszélgetés

folyik. Másik érdekes megfigyelése,

hogy ha ezeket az

embereket beleértve a gye -

rekeket is fájdalom, vagy

baleset éri, például elvágják a

kezüket, vagy megsérti a

lábukat az éles bozót, soha

nem bosszankodnak, sírnak.

A fájdalom nem zökkenti ki

õket természetes nyugalmukból.

Társadalmukban nincsenek depressziós

felnõttek, elhagyott gyerekek, nincs erõszak,

agresszió, nem ismerik a válást. Ezekbõl az

emberekbõl árad a derû, számukra a

boldogság nem egy elérendõ cél, hanem egy

természetes állapot. Mi a titka ezeknek a

szemmel láthatóan boldog és kiegyensúlyo -

zott embereknek A pszichológusnõ a cse -

csemõkkel és a gyerekekkel való bánásmódban

találta meg a magyarázatot. (Folytatjuk)

DR. MÁTYUS KATALIN


Winettou õrs

Többször eszembe jut iskoláskori élményem

az õrsi óráról. Én már az elõzõ rendszer leáldozó

szakaszában voltam iskolás, a szocializmus

elszürkülõben volt. Állítólag néhány

évtizeddel elõttünk még igazi iskolai ifjúsági

közélet zajlott, de az én idõmben már nem.

anyolcvanas évek második felében

voltam ötödikes. A tanév elsõ he -

teiben történt, hogy osztályfõ nö -

künk kijelölte az osztály egyik

„eminens” tanulóját a fiúk közül,

hogy õ legyen az õrsvezetõ az osztály felét

kitevõ fiúk csapatában. Kiválaszthattunk

egyet a suli zászlógyûjteményébõl.

Párduc,

Fecske, Gomba és hasonló

akkoriban menõ lehe -

tõségek közül – ne künk

fiúknak – végül is valami

vagányabb, harciasabb

kellett. Így lett a nevünk

Winettou õrs.

Már nem voltunk kisdobosok. Elõzõ õsszel

piros nyakkendõt kaptunk, úttörõk lettünk.

Bár én – így több hónappal az avatás után –

már nem éreztem semmit az ünnep forradalmi

hangulatából, matematika óra helyett

mégis óriási lelkesedéssel vetettem bele

magam a szervezkedésbe. Legelsõként a legfonto

sabb programpontra, a különbözõ

posztok kijelölésére került sor. Most, ta -

nítási napon nem viseltük egyenruháinkat,

mely sötétkék nadrágból, fehér úttörõingbõl,

sípból, sípzsinórból és úttörõövbõl és a piros

nyakkendõbõl állt volna, csak a suliban

Vélemény

35

kötelezõ kék nejlon köpeny volt rajtunk.

Nehéz volt a feladat, hisz úgy 15 srácnak kellett

posztokat kiosztani. A „sima” õrsi tagságot

csak a mindig segítõkész Kicsiny Gábor

vállalta volna be. A többieknek mégiscsak

kellett valamilyen pozíció. Ilyenek jöhettek

szóba: õrsvezetõ, õrsvezetõ-helyettes, kukta,

táborhely- és tisztaságfelelõs, zászlós, sportfelelõs,

pénztáros, nótafa, krónikás… Az

õrsgyûléseket elvileg kéthetente tartottuk

volna, de én csak erre az egy alkalomra

emlékszem. Az úttörõi lelkesedés a posztok

elnyerésével tulajdonképpen ki is merült.

A hétvégi akadályversenyre készültünk. Az

volt a terv, hogy míg mi ott a többi õrssel

összemérjük tudásunkat, a kukta és he -

lyettese megfõzik a paprikás krumplit.

Nekem már ott elment a kedvem az egésztõl,

hogy – mivel egyedül én jártam zeneiskolába

a csapatból – nótafa lettem.

Ezt a lefokozást máig

nem hevertem ki, na de

mindegy…

Azóta eltelt több, mint

két évtized. Korosztályom

felnõtt. Már nem egy

játékos akadályversenyre

készülünk, hanem tény -

leges társadalmi problémákra kell megoldást

találnunk, olyanokra, mint a gazdasági válság,

munkanélküliség és a cigányság problémája.

Az idõ eltelt, de az 5.b felelõs -

ségérzete úgy tûnik, maradt az akkori szinten.

Ma is jut poszt bõven, hisz egyesületek,

alapítványok születnek naponta, de vajon a

problémákra születik-e válasz Elszapo -

rodtak a valódi társadalmi felelõsséget nem

viselõ szervezetek, melyek arra jók csak,

hogy a benn fentesek pozíciót halmozzanak

és le gye nek az osztozkodásnak fedõszervei.

KEKEC


SPINDELBAU Kft.

Saunier Duval Szervízközpont - gázkészülékek, fûtéstechnika

SPINDELBAU KFT. Gázkészülék szerviz Cegléd, Béla u. 4. Tel: 06-53/312-485 és 06-20/971-38-73

Ceglédi szimbólumok

Gyanítom, darázsfészekbe nyúlok a témaválasztással, de tudván tudom, hogy a vitatott,

vitatható kérdések csak a nyilvánosság keretében tárgyalhatók meg, így tisztázhatók. Egyál -

talán mi tekinthetõ ceglédi specifikus szimbólumnak, már így nyersen kimondva, nagy talány.

mûveltség és tájékozottság

kérdése, hogy mit tekint -

hetünk – tréfásan kifejezve

„ceglédiensis”-nek. Fût fát

bogarat épületet alkotást

életszemléletet életstílust vagy „micso dát”

Biztosan ígérem, hogy nem oldom meg a

kérdést e töprengõ írással, de a szükségét

érzem a tisztázás elindításának. Úgy

hiszem, ezzel is enyhíthetõ a betelepültek,

betelepülõk és a törzsökös ceglédiek közötti

feszültség, amit jelez olyan „de”-vel

kezdõdõ mellékmondat, mint „…de nem

gazdag, … de nincs pénze, … de katolikus,

….de nem igazgató… de, és de… vége -

láthatatlan módon az udvarias és kevésbé

szívélyes elutasítások és kirekesztések kommunikálására

szolgáló fordulatok.

Persze mondhatnám, mire ennyire fel,

hiszen mindig kész a sunyin ropogós válasz,

hát, hiszen nem is itt született. Egykor Vel -

key Imre bátyámmal délutánszám forgattuk

az érveket, van-e a városnak „genius loci”-

ja Nem akarok rá válaszolni, de nem gyávaságból,

hanem azért, mert nem fela da -

tom és értelmezhetetlen is – szerintem. A

pénzen szerzett tekintély s kevélység, ami

bizony igazán nem tetszik nekem – igazi

csoportképzõ jelenség. Vagyis nem is

annyira a kevélységen, a hatalom hódo -

latán van a hangsúly, hanem a „pízen”.

Amely mostanság lassan szeretné betölteni

a globalizált világban egy fõisten szerepét és

tárgyát. Vagyis kedvez e ceglédi „fíling nek”,

pedig érdemes lenne Claude Lévi-Strausst

olvasni, aki száz éves bölcs ként az ember

legmélyebb ismeretét adja munkáiban.

Ennyi tépelõdés után inkább elektromos

surranóval ronccsá tett biciklimmel kerülök

egyet a városban. Néhány ceglédi sajátos -

ságot, szimbólumot mindenképpen sze ret -

nék nagybecsû olvasóim figyelmébe aján-

Városcímer Református Nagytemplom Evangélikus templom Szent Kereszt templom oltárképe

(FOTÓ: SZABÓ SÁNDOR)


Ajánlatok 2009. július 1-tõl visszavonásig,

a készleten lévõ új Corolla

modellekre érvényesek a Toyota

márkakereskedõk hozzájárulásával.

A kedvezményes ajánlatok pontos

feltételei megtalálhatóak a Toyota

márkakereskedésekben és a

www.toyota.hu oldalon. A Corolla

modellek kombinált üzemanyagfogyasztása

(l/100 km): 4,9 – 6,9.

CO2-kibocsátása (g/km): 127 – 162.

A képen látható autó illusztráció.


lani, ezekre igazán büszkék lehetnek – ha

ismerik azokat.

A város címere mindenképpen alapvetõ

szimbóluma Ceglédnek, de legalább enynyire

szeretni való az a kis bokrosodó habitusú

növény, amely a város valószínû

névadója, mint a mogyoró Monornak és a

magyar kõris Nagykõrösnek – Ceglédnek a

cinegefûz. A Kossuth kultusz ugyancsak

összeforrt a várossal, a város népével és

kiemelten a református atyafiakkal. Mind -

járt folytatható a Református Nagy temp -

lommal, amely szinte minden Ceglédet

érintõ anyagban szerepelt, amelyet egy

katolikus építész – Hild József – tervezett.

Gyakorolta és gyakorolták az ökumenét…

Természetesen a szomszédban emelkedõ

Evangélikus templom is része a templomszimbólumoknak.

A Szent Anna kápolna

helyén épült Szent Kereszt plébánia-temp -

lom annyira katolikus, mint amennyire két

„szomszédjával” ceglédi is. A negyedik

templom viszont leomolt átvitt értelemben,

elpusztította a II. világháború gyalázatos

eszménye, az antiszemitizmus…

Az Öregszõlõk, Ugyer, Cigányszék, Sõreg,

Zöldhalom stb. azt az agrártermelõ

népességnek kellene, hogy jelképe legyen,

akik mezõvárossá emelték Ceglédet. Nehéz

a sort ugyan lezárni, de a ceglédi sárga -

barackok, alanyfajták, meggy- és õszi -

barackfajták nélkül ugyancsak nehéz Ceg -

léd lényegét meghatározni.

De akadnak halványodó képek is, mint a

Török János-féle Gazdaképzõ Intézet, a

tradicionális szõlõ- és gyümölcskultúra,

vagy a ceglédi nyelvjárás, a nádseprû. De a

ceglédi kanna épp most támad fel – de

ceglédies módon, ugyanis vannak, akik

vitatják ezt a formát. Zavaró lehet az

abonyi kék kanna is. Csak legalább elmondanák

a maguk verzióját, mert hát én csak

betelepültem és másként szocializálódtam…

ESDÉ


38

Utcanévadási szokások

Hosszú történet lenne elmesélni hogyan lett Cegléd az István-király kori, néhány házas falucs -

kából – mely a tatár és a török-dúlás következtében elnéptelenedett, majd újratelepült – 1849-

re 17000, majd napjainkra 38000 lakosú város. Tény, hogy három nagy országút találkozása volt

itt, a Budára, a Délvidékre és a Tiszai gázlón át, Erdélybe vezetõ út tette fontossá ezt a helyet.

évszázadokig az útelágazás körül

elszórtan épültek a kicsinyke házak,

keskeny, tört vonalú utcácskákkal és

ez a rendezetlen építkezés a fosztogatók

elleni védekezést szolgálta.

Akkor még mindenki ismert mindenkit,

családnevük még nem is

volt az embereknek, nyilvánvaló volt, hogy

Pétör az Estvány fia. Késõbb alakultak ki a

megkülönböztetést segítõ nevek, a Balog

Estvány balkezes volt, a Veres Estvány vörös

hajú, a Mészáros Estvány meg értett a mar -

havágáshoz. Nem voltak számozva a házak,

elnevezve az

utcák, a nö -

vekvõ lélekszámú

vá ros

nem volt

nagyobb,

mint ma

e g y - k é t

háztömb. A rablóhadak dúlásán kívül a

tûzvészek pusztították az épületeket, csak lassacskán

vált szabályozottá a beépítés, már számuk

is volt a házaknak, de még nem kellett

elnevezni az utcákat.

A fejlõdés lassacskán mégis kikövetelte az

utcák elnevezését. A nevek eleinte spontán

alakultak ki és igen kifejezõek voltak. Kell-e

magyarázni a Rövid, Szép, Csinos, Darab,

Köz, Kis, Homok, Folyó, Könyök, neveket

Ezek az utca jellemzõ tulajdonságát jelölték.

História

Érdemes megnézni az 1800-as évszázad végi

térképet, a Sarló utca vége visszakanyarodott

egészen közel az elejéhez, majdnem szabályos

sarló alakot formálva. Ma már nem így néz ki,

de még most is õrzi a Sarló nevet. Néhol a

jelentõsebb épület

adta az utca találó

elnevezését. Ilyen

az Iskola, a Kút, a

Malom, a Temetõ,

a Mûhely, a Kis -

híd késõbb a Vas -

út utca. Ér dekes,

hogy a Bástya utca

neve az utca végén

állt, majd lerombolódott

egykori szélmalom

romjairól

kapta a nevét, míg a

Sajtó utca nem a nyomtatott sajtóról lett el -

nevezve, hanem a korábban valahol ott mû -

ködõ olajos magvat préselõ sajtóról. Nem csak

építményrõl, de jellemzõ növényrõl, ott élõ

állatokról is neveztek el utcákat. Ma is van

Fûzfa, Nyár, Hollós, Szárcsa, Szarvas, Borz,

Sas, Szarka, Zöldfa utcánk de még a csíkhalról

nevet kapó Csíkos-szél is, amit idõnként

helytelenül Csikós-szélnek írunk. A Szõlõ

utca vezetett ki az Öregszõlõbe.

És itt meg kell említeni, hogy a régi elneve zé -


sek mennyire tartják magukat. Az Öregszõlõ

már évszázadokkal ezelõtt is Öregszõlõ volt, a

több mint százötven éve lecsapolt, szabályzott

és házhelynek kimért Újvárost még ma is így

emlegetjük, ahogy az akkortájt szabályzott

Gerje patakot is Újároknak. Évszázadokkal

ezelõtt mérték ki és a kimért területnagyság

latin nevével „Jugerum” jelölték azt a részt,

amit a magyar ember nem tudott kimondani

és ezért Ugyeroknak emlegetett. Apáról fiúra

szállt és száll ma is az Ugyer elnevezés és a

többi is. Nyelvünk megõrizte az Akasztó-szél

elnevezést, a régi térképek még jelölték az

Akasztóh

a l m o t ,

ahol az

1 6 0 0 - a s ,

1 7 0 0 - a s

é v e k b e n

még va ló -

ban akasztottak. A bitó alá, a halomba ásták

el a betyárokat és négy évtizede a terület

rendezésekor a buldózer emberi csontokat

forgatott ki a földbõl. E sorok írója ma már

nem büszke rá, hogy gyerekként ott játszott

akkor, azokkal a csontokkal.

A Káta utca, Berény utca, Szele utca, Kõrös

utca, Vízállás utca, Besnyõ utca irányt je -

leztek. Idõvel a Káta utcából Nagykátai, a

Berény utcából Jászberényi, a Kõrös utcából

Nagykõrösi út lett. Ebbe az elnevezési családba

tartozik a mai Pesti, Budai, Szolnoki utunk

is. Találóan jelzi a helyzetét a Felszegi, Déli és

Alszegi út is.

Mára kialakult egy logikus elnevezési mód,

vannak olyan városrészek, ahol fõleg virág -

nevek, másutt gazdálkodással kapcsolatos

szerszámnevek a gyakoriak. De itt is vannak

kivételek, mint ahogy nem is lehet csak rendszer

szerint neveket adni. Jó megoldás a ke -

resztnév (Árpád, Béla, Mária, Dorottya) is.

Sokkal veszélyesebb a történelmi személyekrõl

elnevezés. Számos példa bizonyítja, hogy az

uralkodó politikai széljárás ledönti a kellõen át

nem gondolt, ki nem értékelt életmûvû

ÜDÜLJÖN

KEDVEZMÉNYES

ÁRON

A GYULAI HUNGUEST

HOTEL ERKELBEN!

2009. augusztus 23. és december 23. között,

minimum 5 éjszakai szállodai tartózkodás esetén,

kétágyas szoba, személyenként

már 6. 935,- Ft/éjtõl az A*** épületben, illetve

már 7. 885,- Ft/éjtõl a D*** épületben!

TARTALOM: szállás félpanziós ellátással, korlátlan belépésre jogosító

WELLNESS- ÉS FÜRDÕBELÉPÕ, valamint ÁFA.

A VÁRFÜRDÕ KÖZVETLEN ÁTJÁRÁSSAL KÖZELÍTHETÕ MEG SZÁLLODÁNKBÓL!

Üdülési csekket elfogadunk! Gyermek és egészségpénztár tagsági kedvezmények!

Az engedmény érvényesítéséhez kérjük, érkezéskor ADJA LE HIRDE TÉ SÜN KET

szállodánk recepcióján. Ajánlatunk kiemelt idõszakok kivételével

érvényes! Szobák csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. Az

A*** épületi komfort szoba ára 2009. 09. 30-ig érvényes, további rész -

letes tájékoztatás akcióinkról az elérhetõségeinken kérhetõ.

Hunguest Hotel Erkel*** H-5700 Gyula, Várkert u. 1.

Telefon: (06 66) 561 190; (06 66) 463 555 Fax: (06 66) 561 191

Honlap: www.hotelerkel.hu ; E-mail: reserve@hotelerkel.hu

személyek szobrát, esetünkben az utca név -

táblát. Csak a Reiner Albert – Kárpáti Aurél

utcanévre, vagy a Károlyi Mihály – Unghváry

László intézménynévre gondoljunk.

Az utcanévadási, névváltoztatási jogot gyakor -

ló önkormányzat kénytelen csínján bánni a

jogával, hiszen nem csak a táblák cseréje, de az

ott lakók személyi okmányainak lakcímváltoztatása

is komoly költségekkel járna. Ez persze

nem jelenti azt, hogy az evangélikus templom

melletti Kígyó közt önkormányzati rendelettel

Ordass Lajos köznek átnevezett utcácskában

az önkormányzat ne tartsa be saját hatályos

41/1991. számú rendeletét és másfél év késéssel

felszereltesse az utcanévtáblát. Talán ki

kellene már cserélni a pontos i-vel írt Gubody

utca táblákat is.

Sok más példát hozhatnék utcanévadási

anomáliáinkra, nem teszem, csak egy a

közelmúltban fotózott sümegi példát sze ret -

nék mutatni arra, hogy másutt sem megy minden

a legnagyobb rendben. KÁROLY TAMÁS


40

Kényelmetlen ez a szék és estefelé ez a sok

szúnyog. Mögöttem a bokor tele van velük.

Jobb helyet is találhattak volna ennek a

széknek. Na, mindegy.

aminap olvastam újra kiskönyv -

táram féltve õrzött kincseit, közöttük

azokat a könyveket, amelyek

élménye valamikor meghatározta

hobbiként indult mûvészeti te vé -

kenységemet. Összességében és részleteiben

is megfogott az a hangulat és környezet,

amelyet a hírneves piktor elõdök varázsoltak

maguk köré a dél-franciaországi tájakon,

kiélvezve Provance színeit, akarva és akaratlanul

nyomot hagyva maguk mögött, és persze

bennünk.

Viszont az egyik legmegragadóbb számomra

az egészben az, ahogyan csoportokba ve rõd -

ve, a közös munka élményén épít kezve,

együtt járták a tájat ...

... a fenébe, a szék változatlanul kényelmetlen.

De hogy még a legyek is csípnek!

Van ilyen ...

Szóval, együtt járták úttalan útjaikat, rálelve

ki-ki a saját témájára. Ahogy õk, példájukat

Alkotók

Festõk kertje

követve és én is megtaláltam úttalan útjaim

a zalai dombok között, a nyírségi akácosok

mentén, vagy akár a csemõi homokon,

belekóstolva a közös munka élményébe, a

szabad térbe, az alkotás örömébe, a ma -

gunkkal cipelt már napon felforrt fehérbor

ízébe, szúnyogba, bogarakba, a tûzõ napba,

… szóval sok mindenbe.

Ezen gondolkodva ülök itt a kertben egy

széken és velem szemben a festõvásznak

mögül kitekintgetõ három fürkészõ szempár

vizsgálja minden arcrezdülésem, én pedig

õket. Ugyanezt az élményt élik át õk is, csak

nem kellett a nyírségbe, a zalai dombok közé

utazniuk. Minek is, majd legközelebb. Most

egy ceglédi kisutca kertjében találnak rá

együtt az alkotás élményére. Ehhez persze

kellett egy „szerencsétlen” modell, aki

személyemben, sárga pólóban ücsörög egy

széken – már nem sokáig bírom –, fegyelmet

erõltetve magára, lopva vakarózva élve át

ugyanezt az élmény, csak a modell oldaláról.

Végre felállhatok!

Kiegyenesedés, nagy sóhaj, törzskörzés. Na,

lássuk mi van a túloldalt!

Te jó ég! Ez tényleg én lennék a vásznakon

Egy rendkívül „szimpatikus, kedves arcú

anyagyilkos”. Ez azért gáz…

pedig kénytelen vagyok

hinni nekik, mert az elõzõ

modellrõl tényleg jó és

hiteles képek születtek.

…. és még a szúnyogok is

dagadtra csíptek.

MATETITS LÁSZLÓ

Ceglédi Alkotók Egyesülete


Gubody Ferenc Szakképzõ Iskola

2700 Cegléd, Alkotmány u. 7. Tel.: 06-53/500-574

E-mail: info@gubody.t-online.hu

Nem vettek fel középiskolába

várunk nappali tagozaton a 9. osztályban!

Szakközépiskola (9-12 évfolyam) Szakközépiskola nyelvi elõkészítõ képzéssel (9-13 évfolyam)

Szakközépiskola párhuzamos oktatással (9-13 alkalmazott grafikus)

A 8. osztályt végzett és szakmunkás bizonyítvánnyal

rendelkezõ tanulók részére érettségivel záruló esti középiskolát indítunk.

A 4 év alatt felkészülhet a középfokú érettségire (szakmunkások 3 év).

10 osztályt végzetteknek (nappali és esti tagozaton)

- Irodai asszisztens (gépíró és szövegszerkesztõ) - Számítógép-szerelõ karbantartó

- Szociális gondozó - Festõ, mázoló és tapétázó

Érettségizettek részére (esti tagozaton)

- gazdasági informatikus (emelt szintû 2 éves) - logisztikai ügyintézõ (emelt szintû 2 éves)

- Alkalmazott grafikus (emelt szintû 2 éves) - Kereskedelmi ügyintézõ (középfokú 1 éves)

Az iskolarendszerû szakképzésben résztvevõk élvezik mindazon kedvezményeket és ellátásokat, amelyekre

az iskolával létrejött tanulóviszony jogosít. (Diákigazolvány, családi pótlék, nappali tagozaton árvaellátás.)

Legalább 5 osztály végzett, hátrányos helyzetû, illetve különbözõ tanulási, be illesz ke -

dési problémákkal küszködõ 15-22 éves fiatalok részére országos program részeként

indítunk nappali tagozatos képzést, melynek célja a 8. általános iskola elvégzése, majd

azt követõen a továbbtanulás biztosítása, a fiatal részére szakmai képzés biztosítása.

Reméljük hamarosan Önt is hallgatóink sorában üdvözölhetjük!

Tervezett szakképesítéseinkre várjuk jelentkezésüket.

VINCZE IMRÉNÉ A KURATÓRIUM ELNÖKE

2009. ÕSZRE TERVEZETT TAFOLYAMAI:

TECHNO-FOOD'96 KFT.

Akkreditált

Felnõttképzési

Intézetének

2700 Cegléd,

Alkotmány u. 7.

Tel/Fax: 53/310-598,

20/9614-025

Akkr. szám: 1106

Élelmiszer, vegyi árú, mûszakicikk eladó Vendéglátó

eladó, étkezdés Kereskedõ boltvezetõ Társa da lom -

biztosítási és bérügyi szakelõadó Mérlegképes könyvelõ

32 órás alapfokú számítógép-felhasználó Nevelõszülõ

Nyelv tan folya mok, kiscsoportos, különbözõ szinten.

Igény szerint kihelyezett tanfolyamok.

Részletfizetési kedvezmény.

Jelentkezés, felvilágosítás: Vincze Imrénénél

a baloldali címen, telefonszámon


42

Gasztro

Szilvamánia

Szilva érett a telkünkön, le kell szedni, be kell

fõzni. Pedig minden évben eldöntöm, hogy

nem fogok túl sok lekvárt befõzni, de amikor

megérkezik a szilvaszezon nem bírok ellenállni

a hamvas, lilás szemeknek. Nem is értem,

hogy miért olyan mostohasorsú a szilva a

háziasszonyok körében, valami miatt a sárgabaracklekvárnak

nagyobb nimbusza van,

azt szinte mindenki tesz el. A családunknak

mégis a kedvenc lekvárja készül szilvából –

talán még a bodzabogyódzsem egy másik

kedvenc. De errõl talán majd máskor.

A NAGYBETÛS

Szilvalekvár. A szóról elõször mindig a nagymamám

jut eszembe, aki szerencsére még

mindig „ideát” van. S bár földrajzilag messze

lakik, Borsodban, amíg telefon, levél, autó,

busz van, addig csak szervezés kérdése, hogy

közel legyünk egymáshoz. A birs almasajt mellett,

igazi üstben fõzött szilva lekvárt hoz

mindig, ha meglátogat minket, vagy mi õt.

Utánozhatatlan mozdulattal szedi ki – az esetleg

akár évtizedes lekvárt – az üvegbõl, felforrósítja,

hogy újra kenhetõ legyen. A mozdulat,

az illat, maga a rítus rég elmúlt nyarakat,

gyerekkorom vajas-lekváros kenyereit, s velük

a mamaság-unokaság felhõtlen boldogságát

juttatja eszembe. Hiába, a „Mama lekvárja”

csak egy van!

HÁRMAN AZ ÜST MELLETT

A múltkor a szomszédasszonnyal beszéltük

meg a világ dolgait, szóba jött a szilva is, ki

hogyan, mikor teszi el. Az utcában – mint

mondta – 30 éve még együtt fõzte 3 szomszédasszony

az üstben a télirevalót. Na, an nak

is lehetett hangulata, sok mindent elmond

ez a szikár tény. Az emberi-jószomszédi kap -

csolatokról is, meg arról is talán nem voltak

olyan elviselhetetlenül melegek akkoriban a

nyarak, hogy kibírták az üst mellett órákig,

az alatt aztán lehetett pletyizni.

Én mint modernebb és elfoglaltabb háziasszony

már más módszerekkel dolgozom, de

a lekvárfõzésnek – ki tudja miért van valami

– archaikus hangulata. Talán az õskori

bogyószedésre, vagy a tûzhely õrzésére, de az

is lehet, hogy a génekbe vésett asszonyi gondoskodásra

vezethetõ vissza, de nagyon

élvezem. Mániámat bizonyítja, hogy a

speizben már nincs hely és boldog-boldogtalant

dzsemmel látok el, akik persze lelkesen

visszajárnak utánpótlásért.

EGY RECEPT

Biztosan mindenkinek vannak bejáratott,

különleges vagy hagyományos, az enyémnél

fényévekkel jobb receptjei. Most hadd

osszam meg mégis Önökkel az enyémet. Én

a kimagvazott szilvát négybe vágom – ebbe

nagyobb gyerekek is bevonhatóak nagyon

élvezik. (Amikor üvegekben díszlik a vég -

eredmény, mindenkinek büszkén zengik,

hogy õk csinálták.) Vastag aljú edénybe szó -

rom kilónként 50 dkg cukorral, de lehet

kevesebb is ki, hogy szereti, teszek hozzá 1


citrom levét és sárga lereszelt héját,

fahéjat ízlés szerint és fél-1 dl jó

minõségû vörösbort – csak az íze

miatt, az alkoholtartalom úgyis

elpárolog. Amikor a forrásban

vörössé válnak, illatoznak a szilvaszemek

– ekkor megjelenik az

egész család az edény mellett – és

szétesni kezdenek, botmixerrel

pépesítem, de úgy, hogy maradja -

nak benne szilvadarabok. Olyan jó

lesz ráakadni, majd az üvegben. Ilyenkor

belerakom a zselésítõt (többféle kapható) 1-

2 percig fõzöm és üvegekbe töltöm.

Dunsztolni sem kell, eláll évekig és finom

gyümölcsös íze marad.

Mindig hagyok egy kis tálkában frissen

megkóstolni, mert az illatokra összegyûlik a

család. Én meg 20 kg szilva után fáradtanelégedetten

hátradõlök és újra megfogadom:

Jövõre a végsõkig ellenállok lekvárfõzõ

mániámnak.

KRIZSÁN ANETT

MEGÚJULT

DÉL-PEST MEGYEI MEZÕGAZDASÁGI ZRT.

2700 Cegléd, Bede 575.

GAZDA-

ÁRUHÁZA

továbbra is várja régi és új vevõit,

gazdag áruválasztékával

Cím: 2700 Cegléd, Külsõ - Kátai út 98.

Telefon: 53/505-932, 53/505-935, 20/349-90-38

Nyitva tartás:

hétköznap: október 31-ig: 7 00 - 17 00

november 1.-tõl: 8 00 - 16 00

szombat: 8 00 - 12 00


44

Növényeket a lepkéknek

Kisebbik leányunk nagy rovarbarát,

különösen a lepkékért rajong. Ha megfog

egy-egy példányt, átlátszó dobozba teszi és

napokig hordozza magával mindenhová, a

nagymama és más családtagok legnagyobb

rémületére.

iIsmerõsöktõl hallottuk, hogy a bu -

dapesti állatkertben van egy lepkekert,

különleges trópusi pillangókkal.

Felkerekedtünk egy szép nyári napon,

hogy gyermekünk kíváncsiságát e

repülõ szépségek iránt kielégítsük. A

látvány minden várakozást felülmúlt;

tenyérnyi azúrkék és kisebb tarka-barka pillangók

hada szálldosott a zsiliprendszerû

bejárattal ellátott fedett házban. Rászálltak a

ruhánkra, a kezünkre. Láttunk bábból kikelni

pillangót, mely aztán szárnyait szárítgatva

fejjel lefelé kapaszkodott vékony rovarlábain.

Nagy élmény volt a csöpp három -

évesnek, de nekünk is ez a látogatás.

SZEZON ELÕTTI

AKCIÓNK:

60 cm-es

konténeres

smaragd tuja

990 Ft

60 cm-es

konténeres

leylandi ciprus

850 Ft

KONTÉNERES NÖVÉNY, BIZTOS EREDÉS!

ÉVELÕ-PARK Kft.

Csemõ-Zöldhalom,

Varga dûlõ 6.

(A Mikebudai út felõl)

30/967-2637

H-P: 8-17-ig; Szo: 8-14.30-ig

Kert

Ha Ön, kedves olvasó szintén lepkebarát,

most megtudhatja, hogy milyen növényeket

kell ültetni ahhoz, hogy messze környékrõl

önhöz repüljenek a lepkék!

Tavasszal fehéren virágzik a gyöngyvesszõ,

népies nevén koszorúvirág. A nagy fehér -

sávos lepke hernyója a gyöngyvesszõ cserjén

él, a cserje összesodort, elszáradt le velei

között telel át, báb alakban. A kifejlett lepke

is a tápnövénye környékén éli le életét.

Hasonlóan vonzó a fagyal is, amely tavasszal

sárgásfehér színû virágainak nyílásával okoz

sok örömöt. Egy kis szerencsével egy igazi

lepkeritkaság is megjelenhet a virágzó

fagyalon májusban: a díszes tarkalepke.

Bordó-fekete-fehér színeivel igazi kuriózuma

lehet a kerteknek.

Májusban az orgona esõ utáni párás melegben

mámorítóan édes illatot árasztó virág -

tömege messzirõl odacsalogatja a viráglátogató

rovarokat.

A nyári idõszak egyik legszínpompásabb,

mostanában kicsit elfelejtett növénye a

nyáriorgona. Virága lehet fehér, rózsaszín,


ordó vagy lila. Rendkívül dekoratív, nagy

virágzatával a nyáron repülõ nappali lepkék

egyik kedvenc nektáradó növénye. A nyár

végén nyílik a kékszakáll és a barátcserje.

Mindkét fajta levele is aromás, fûszeres

illatú. Virágjuk kék, augusztus közepétõl

októberig virágoznak. A sárga különbözõ

árnyalataiban virágzik a cserjés pimpó. A

piros és fehér virágú fajtákat azonban nem

ajánlom a helyi meszes talajokba, mert

mészérzékenyek, míg a sárga virágú fajták

nagyon jól bírják a meszes talajt.

Mediterrán származású a sétányrózsa, mely

ugyan nem télálló, mégis kárpótol minket

pompás narancsos-sárgás árnyalatú virág za -

taival.

A lágyszárú egynyári és évelõ növények

közül az illatos, feltûnõ színû virágok vonzzák

legjobban a lepkéket. A lepkék kertbe

csalogatásához úgy kell összeválogatni virágainkat,

hogy tavasztól õszig mindig legyen –

egy-egy nagyobb csoportban – virágzó

növény kertünkben. A teljesség igénye

nélkül néhány fajta: oregánó, pünkösdi

rózsa, évelõ õszirózsa, díszcsorba, bíbor

kasvirág, kúpvirág, legényrózsa, lángvirág,

verbéna, zsálya, kakukkfû, menyecskeszem.

Jó, ha tudjuk; a pillangók nem csak

éhségüket szeretnék csillapítani kertünkben.

A kifejlett egyedek fõ feladata a fajfenn -

tartás. Párzás után fészket keresnek a petéik

számára, azaz olyan környezetet és tápnövényt,

amely az új nemzedék számára

táplálékot nyújt a különbözõ életciklusokon

át a kifejlett egyedekig, és megfelelõ

rejtekhelyet biztosít számukra. Akik úgy

döntenek, hogy megpróbálkoznak a lepke -

csalogató növények ültetésével, számolniuk

kell a petékbõl kikelõ hernyókkal is, és

türelmesen ki kell várniuk azt az idõszakot,

amíg a hernyókból báb, a bábból pedig csodaszép

pillangó fejlõdik.

KLEMENTISZ ÁGNES - www.evelopark.hu


46

Fehér Táltos Állatorvosi Rendelõ, Állatpatika és kutyakozmetika

2700, Cegléd Pesti út 28

Tel: 06-30-9388-078, 06-310-971

Dr. Nagy Barnabás

Allergiás a kutyám!

Chili és Pancsa két west highland white

fajtájú kutyus. Nagyon sûrûn látjuk õket,

szinte havonta kénytelenek kezelésre járni.

Állandóan viszketnek, vakaróznak, bõrüket

rágják, nyalogatják. Az ok az allergia.

az allergia a szervezet túlérzé keny -

sége, az immunrendszer a normális

ingerre olyan túlzott reakciót ad,

amit az inger (allergén) jellege, vagy

intenzitása nem indokolna. Kutyák -

nál igen tipikus, naponta több allergiás

beteget látunk el. Fõleg nyáron fordul elõ és

szinte mindig bõrtünetekkel jár, az emberi

allergiával ellentétben kivételes a légzõszervi

és a bélrendszeri tünet.

Kutyáknál leggyakoribb az úgynevezett atópiás

bõrgyulladás. Ez az allergiás reakció azon formája,

melyet belélegzett allergének idéznek

elõ. Ilyenek lehetnek a fák, füvek, gyom nö -

vények pollenjei, háziporatkák és gomba -

spórák. Bizonyos fajták nagyon terheltek (pl.

westi, golden retriever, labrador). Az elváltozások

a lábvégeken és a fejen kezdõdnek,

súlyosabb esetben az egész testre kiterjednek,

kapcsolódhat hozzá fülgyulladás is.

Szintén nagyon elterjedt a bolha allergia. Itt a

bolhanyál vált ki túlérzékenységet. Tipikus

esetben a bõrelváltozások az ágyéktájékon

jelentkeznek. Az allergiás elváltozások 10%-át

az eleségallergiák adják. Fõleg a fehérjék okoznak

allergiát, de elõfordulhat szénhidrátoktól

is. Laikusok tévesen fehérje túletetésrõl

beszélnek, de ez hibás, mivel nem a fehérje

mennyisége, hanem milyensége számít (pl.

szárnyashúst vagy marhahúst tartalmaz-e a

táp). Az eleségallergia igazolására elvonásos

diétát alkalmazunk. Legalább két hónapon át

olyan tápot kapnak az állatok, amelyben a

korábban fogyasztott fehérje-komponens

nincsen. A kutyapatikában kapható gyógy -

tápok kiválóak erre a célra.

Az allergiák kezelésében alapvetõ a kiváltó ok

megszûntetése. Sajnos ez gyakran nem kivite -

lezhetõ (pl. belélegzett allergének), gyakori az

egyszerre több allergénre való érzékenység is.

Fontos a megfelelõ bolhairtás is. A legmegbízhatóbbak

a cseppentõs készítmények. Jó

tudni, hogy a bolhapopuláció 5%-a él csupán

a kutyán, a többi pete, lárva, báb, ami a

környezetben van, és akár egy évig is fertõzõképes

marad. Tehát a bolhairtást célszerû

többször is ismételni egy éven át.

Az allergiát tünetileg gyógyszerekkel kezelhetjük.

Kutyáknál a humán gyógyászatban

kiterjedten használt antihisztaminok alig hatnak,

a szteroid gyulladáscsökkentõk nagyon

jók, de hosszabban adva rengeteg a mellék -

hatásuk. Az oki kezelés során az allergént

emelkedõ adagban, injekciósan adjuk hosszú

idõn át. Ez a módszer nagyon drága és az eredmények

sem mindig meggyõzõek.

DR. NAGY BARNABÁS


...

47

C s a p v i z e t K ö s z ö n ö m , a z t n e m k é r e k !

Félelem vagy trend

kereskedelmi adatok szerint éven -

te több tízezer forintot költenek a

családok palackozott víz vásárlására.

A döntés hátterében

valójában nem is csapvíz mi -

nõségének kifogásolása áll, annál

inkább a fogyasztói társadalomra gyakorolt

reklámok hatása, miszerint a csomagolás

alapján választunk. Elgondolkodtató. Könynyedén

rendelkezésünkre áll (hiszen csak

meg kell nyitnunk a csapot), mindannyiunknak

szüksége van rá, mégis kampá -

nyolnunk kell népszerûsítése

érdekében.

Tudniillik, a csapvíz az egyik

legszigorúbban ellenõrzött é lel -

miszer, a szolgáltatható víz

minõségi paramétereit ugyanis

jogszabályok írják elõ, be tar tását

rendszeresen vizsgálják. A csap -

víznek sosem jár le a szavatossága,

sõt még haza sem kell cipelni,

csak egyetlen mozdulat kell, a

csapot elfordítani. A literre

vetített árát nem is említve.

Lehet, hogy egyes gyártók és forgalmazók

csak felesleges pénzkiadásokra

ve szik rá az embereket

az egész ségmegõrzés ígéretével

Nézzünk néhány további érvet a

csapvíz fogyasztása mellett:

A csapvíz fogyasztásával nem

szaporítjuk az évente több millió

kidobott mûanyag palack számát,

gyártásukról, szállításukról nem

beszélve.

A csapvíz „eljuttatása a fogyasztás

helyszínére” nem igényel közúti szállítást,

ezért nem is okoz levegõszennyezést.

A csapvíz szolgáltatásához hozzátartozik

annak elvezetése és megtisztítása, amely

talán a legfontosabb környezetvédelmi

feladatok közé tartozik.

Döntsön tehát belátása, meggyõzõdése

szerint, hogy mit és mennyiért fogyaszt. A

közhely, miszerint – „Víz nélkül nincs élet” –

ugyanis örök igazság marad.

„ÖKOVÍZ”


48

Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet

Takarékszövetkezetek

és a helyi érdekek

A hitelintézeti fiókok több mint felét ma is a szövetkezeti hitelintézetek mûködtetik. A kis -

településeken hagyományosan meghatározó, mással nem pótolható szerepet töltenek be a

lakosság, a helyi vállalkozások és az önkormányzatok pénzügyi igényeinek kiszolgálásában.

akis tételek és a relatív munkaigényes

ügyletek miatt a lakosság és a vállalkozások

tekintélyes hányadát látják

el pénzügyi szolgáltatásokkal részben

olyan településeken, ahol más szolgáltató

gyakorlatilag nincs jelen. A takarékszövetkezetek

számára mindig vannak helyi prioritások,

ellentétben számos nagy bankkal.

A pénzügyi válság elérte a gazdálkodó szer -

vezeteket és a háztartásokat is. Csakis az egymás

iránti bizalom helyreállításával, a másik mun -

kájának megbecsülésével, egymás támogatásával

juthatunk vissza a helyes útra. A szövetkezetek

munkája eleve a bizalomra épül, ez a legfontosabb

tõkénk. Mi ott vagyunk minden kilométerkõnél,

ismerjük tagjainkat, ügyfeleinket,

ismerjük a helyi adottságokat. A magyarságunkból

adódóan jobban szót értünk a helyi

emberekkel a megoldásokra mindig készen

állunk. A mi szövetkezetünk tulajdonosai a hazai

kis- és középvállalkozások és a helyben lakó, a

takarékszövetkezetekhez kötõdõ lakosság. Mi

vagyunk a haza. Ne féljünk ezt kimondani. Mi,

akik itt élünk, munkánkkal összefogásunkkal,

közös cél kialakításával és annak megvalósításával

tudunk kilábalni a mostani válságból.

Természetesen a takarékszövetkezetnek nyere -

séges gazdálkodásra kell törekednie, de elsõd -

leges célunk nem a profit maximalizálása, akár az

ügyfelek félrevezetése árán is, hanem tisztes -

séggel jó minõségû termékeket, szolgáltatásokat

kínálni. Ez az, ami biztosíthatja a magyar

takarékszövetkezetek mûködését hosszú távon.

A megtermelt nyereségeket minden esetben a

hazai fejlesztésekre fordítjuk, nem kerül ki az

országból.

A Takarékszövetkezeti Integráció és a Magyar

Fejlesztési Bank (MFB) kapcsolata immár

csaknem egy évtizedre nyúlik vissza. Az MFB

küldetése, hogy klasszikus fejlesztési bankként a

magyarországi, elsõsorban kis- és középvállalati

szektor által végrehajtott, beruházások finanszí -

rozásával járuljon hozzá a fejlesztéspolitikai cé lok

megvalósulásához. Feladata, hogy a ma gyar gazdaság

fejlesztési igényeit alapvetõen pénz- és

tõkepiacokról bevont források kedvezõ feltételû,

de piaci alapú kihelyezésével segítse elõ.

2005-2007 között kerültek sorra a Sikeres

Magyarországért hitelprogramok, amelyek na -

gyobb része átalakult, s az Új Magyarország

Hitelprogram részévé vált. E programok célja a

modern technika, technológia adaptálása, az

infrastruktúra fejlesztése, elsõsorban a kis- és

középvállalkozások és az önkormányzatok

lehetõségeinek bõvítése.

A jelenleg is futó EURIBOR alaphoz kötött

kamatozású hitelprogramok a következõk:

· Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési

Hitelprogram, ennek részeként a Vidékfejlesztési

Hitelprogram és a Kis- és Középvállalkozói

Hitelprogram

· Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram

· Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Infrastrukturális Hitelprogram, ezen belül a


Panel Plusz Hitelprogram és Kötvényfinan -

szírozási Program

· Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hi -

telprogram

BUBOR alapú refinanszírozási hitelkonstrukciók:

· Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hi -

telprogram

· Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram

Takarékszövetkezetünk az MFB ügynökeként

csatlakozott Új Magyarország Kisvállalkozói

Hitelprogramhoz, melynek célja mikro- és

kisvállalkozások beruházásainak finanszírozása.

A következõkben az Európai Unió LEADER

programjáról írunk. A rövidítés a program francia

elnevezésének kezdõ betûibõl származik:

Liaison Entre Actions pour le Development de

ł'Economie Rurale. Magyarul: Közösségi

Kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése

érdekében. Egy terület fejlesztési stratégiáját, az

abban részt vevõ önkormányzatokból, a térség

vállalkozóiból és civil szervezõdéseibõl meg ala -

kult helyi akciócsoport az ott élõk bevonásával

állítja össze. Az elkészült stratégia alapján, a

döntéshozó egy keretösszeget határoz meg az

akciócsoport számára. A keretösszeget helyi

pályáztatás útján kell a végsõ kedvezményezettek

számára biztosítani, a helyi pályáztatás lebo -

nyolításáért a helyi akciócsoport a felelõs.

A takarékszövetkezet az alábbi hiteleket tudja

biztosítani:

· egyrészt a LEADER helyi akciócsoportok

mûködési költségeinek elõfinanszírozását,

· másrészt az egyes pályázók által benyújtott és

elfogadott pályázatokkal kapcsolatos saját erõ és

pályázati pénzek elõfinanszírozását.

A támogatási céloknak megfelelõen széleskörû

finanszírozási lehetõségek állnak rendelkezésre a

vállalkozások, települési önkormányzatok, ön -

kor mányzati társulások, nonprofit szervezetek,

egyházi jogi személyek számára.

· Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése a

vidéki térségekben.

· Turisztikai tevékenységek ösztönzése vidéki

munkahelyek létrehozása vagy megõrzése

érdekében. A vidéki turizmusformák közül a

fenntartható fejlesztések, beruházások infrastrukturális

és szolgáltatási feltételeinek, marke -

tingjének támogatása.

· Falumegújítás és fejlesztés. A településkép, a

vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek,

közterületek állapotának javítása, a helyi piacok

létrehozásának, fejlesztésének támogatása.

· Vidéki örökség megõrzése. A vidéki térség

településein a kulturális örökség fenntartása,

helyreállítása, korszerûsítése, az épített, természeti

és kulturális örökség és helyi identitás

megõrzése, megújítása és ezáltal a települések

vonzerejének növelése.

A LEADER programban igényelhetõ támogatás

mértéke, ha az ügyfél természetes személy,

mikro-, kis- és középvállalkozás:

· hátrányos helyzetû területen megvalósuló

fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás

65%-a,

· egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az

összes elszámolható kiadás 60%-a.

Települési önkormányzat, települési kisebbségi

önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi

jogi személy, nonprofit szervezet esetén köz -

hasznú tevékenység ellátásához köthetõ be -

ruházásoknál a támogatás mértéke az összes

elszámolható kiadás 100%-át is elérheti.

A támogatások elõfinanszírozása beruházási

hitellel, a folyósítás szakaszosan, a beruházás

megvalósulási fokának megfelelõen történik. Le -

hetõség van a saját erõ finanszírozására is.

A Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezetnél gyors

hitelbírálat, kedvezõ kamat, pályázati és projekttanácsadás,

valamint rugalmas ügyintézés várja a

jelentkezõket. A takarékszövetkezeten keresztül

a támogatások eljutnak az ország legkisebb pont -

jára is. Itt és most a hazai pályán a legnagyobb

öröm lenne együttmûködni.

Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet

2700 Cegléd, Eötvös tér 6.

Tel.: 06-53-506-110

Fax: 06-53-506-125

E-mail: kozpont@delpest.tksz.hu

Web: www.delpesttksz.hu


50

elhunyt Cseh Tamás. A halálát követõ

napon, amikor még talán hírértéke

van a dolognak, szenteltek neki a

magukra valamit adó oldalak egy-két

cikket, a közszolgálati tévékben volt

persze emlékmûsor, s aztán jöhet a csend, meg

a slágerek. Nem hinném, hogy Cseh Tamás

valaha is MTV-ikon lesz, abban pedig szinte

biztos vagyok, hogy sosem fognak egy-egy

szórakozóhelyen szembejönni velem a dalai, de

talán így is van ez jól. Akkor tudniillik

valószínûleg nem fogyasztanék olyan jóízûen,

bután, a csámcsogás közben meg kellene állnom

néha gondolkodni egy-egy soron. Kinek

lenne kedve ilyen versszakok közben vidáman

megenni, amit elé tesznek:

„Sûrû a vérem, és férfi a metrón kiabál,

Nincs itthon semmi pénz,

szemétben turkál a tanár,

Szomszédban háború,

és közben rólad álmodok.

Még kéne mondani valami fontos mondatot.”

Cseh Tamás ezért volt megkerülhetetlen alakja

a magyar zenei életnek, a szüntelen igazmondásért.

A legsikeresebb talán a ’70-es években

volt, Bereményi Gézával közösen szerzett

dalaiban úgy énekelte meg a szocializmus

fonákságait, hogy azok ma is érthetõvé,

átérezhetõvé válnak; de a rendszerváltás után is

ugyanolyan hitelesen tudott beszélni az új idõk

problémáiról, kritikus szemlélete, iróniája

végképp védjegyévé vált. A színpad azonban

nemcsak zenészként volt fontos az egy szál

gitáros nagyvárosi énekmondó számára, olyan

társulatoknak is tagja volt õ, mint a Hu szon -

ötödik Színház, a Katona vagy a Bárka.

Ráadásul Cseh Tamás nem csupán alkotóként,

magánemberként is kritikusan szemlélte az õt

Zene

Az indiántábor az égbe megy

kö rülvevõ világot, olyannyira, hogy barátaival a

Bakonyban létrehoztak egy indiántábort a

rendszerbõl való kilépés szimbólumaként, s ez a

tábor a mai napig mûködik. Hadiösvény címû,

a témához kapcsolódó regényének elején ezt

olvashatjuk:

„Ajánlom ezt a könyvet barátaimnak, akikkel

1961-ben egy hegyi tisztáson felvertük az elsõ

indián sátrakat. Tiszta törvényekre, egyszerû -

ség re, átlátható, értelmezhetõ világra vágytunk.”

Csillagokkal táncoló Kojot címmel pedig

észak-amerikai indián mesékbõl is összeválogatott

nekünk egy könyvre valót, a kötet illusztrációit

a mûvész fia, Cseh András készítette.

Meséi, filmszerepei mellett húsznál is több al -

buma marad ránk, de a Finálét maga így kezdte:

„Mit mondjak

még neked

Le zárva már a

bo ríték.

Jön nek az új

szavak, valamit

nagyon mondanék.

Jaj, Irén, holnap

küldök még egy

új levelet.

Gyûröm és

forgatom, hiába,

le van zárva már.

Hiába új szavak,

jöhettek, le van

zárva már.”

PA

(A cikk teljes válto za ta

a www.nekem8.info

internetes oldalon ol -

vasható.)


51

Július 30-a és augusztus 1-je között valami új

született a Ceglédi Gyógy- és Strand für dõ ben.

Egyetemisták szerveztek ide egy háromnapos

fesztivált, melyet maguk így definiáltak: „A

Virga egy olyan könnyûzenei fesztivál, amely

modern felfogásban közvetíti a kulturális

mértékeket és népi hagyományokat.”

Virga Fesztivál

iután az esemény honlapján

minden második mondatban

szerepelt legalább egy -

szer a magyar szó, erõs

félelmeim, fenntartásaim

voltak a Virgával kapcsolatban, a

koncertlistán szereplõ nevek miatt

viszont péntek este mégiscsak ki -

látogattam a strandra. Jól tettem.

Remekül szórakoztam, nagyon

szimpatikus, vidám közönséggel

táncoltuk át a nagyszerû koncer -

teket, közben azonban sokszor

elgondolkodtam, miért vagyunk

ilyen kevesen. Ha nagyvonalú

vagyok, akkor is maximum 200

ember lehetett a színpad elõtt,

úgy, hogy az 1700 forintos napijegyért

(diákigazolvánnyal 1300 Ft)

járt a strandolás, a nézelõdés, a

napközbeni programok, 6-8 koncert

és a táncház.

Nem értem. Péterfy Bori, Kerekes

Band, Suhancos, ezeket az e -

gyütteseket szánták a szervezõk

húzóneveknek, szerintem valóban

jól is csengenek, nagy múltú fesztiválokon

is fõmûsoridõben lépnek fel ezek

az emberek, de rajtuk kívül voltak itt kezdõ

zenekarok, népzenészek, világzenei formációk

is szép számmal. Pénteken kora este

hall gattam rock bandát, erdélyi magyar folk

zenekart, majd jött a Kerekes Band. Õk

valami elképesztõen dinamikus világ zenét

játszanak, Csángó Boogie vagy Eth no Funk

címû dalaikat a rádiókból is is merhetjük.

Zenéjük gyimesi és moldvai muzsikákra

épül, de ezt szinte bármilyen stílussal képesek

remekül ötvözni, a jazztõl kezdve, a

rockon át, az elektronikus hang zásvilágig.

A Kerekes Bandet a Sheket követte a színpadon.

A nyolc szegedi fia talból álló

együttes két néptáncossal kie gé szülve igazi

örömzenét varázsolt a csillagos ég alá, a

magyar népzene és a klezmer hagyományait

alakítják õk saját arcukra, energikus színpadi

jelenlétükkel bárkit táncba visznek.

A nagyszerû estén egyedül a népes közönséget

hiányoltam. Ha már egyszer az EP

választásokon elsöprõ sikert aratott Ceg -

léden is a jobboldal (81.06%-ot értek el),

akkor egy olyan rendezvényen, ami a ma -

gyar hagyományok közvetítését tûzte ki

céljául, tömegnek kellene lennie. Vagy

nem ezt jelenti a magyarság Szerintem az

úgynevezett nemzeti rocknál sokkal értékesebb

egy olyan zenekar, ahol a muzsikusok

magyar népzenét játszanak, s itt hagyo -

mányõrzõ együtteseket is láthattunk, de

olyanokat is, akik a régi értékeket mai

nyelven próbálják közelebb vinni a közönséghez.

A Kerekes Band koncertjén pedig

még zúzni, pogózni is lehetett, csak épp itt

a gitár mellett furulya, brácsa, koboz is

szólt a színpadon.

PA


52

Zenetábor a pincében

Két hetes intenzív tanfolyamot, tábort szer ve zett

a KIFLI klub a ceglédi zenekedvelõ fiataloknak.

Az alapkoncepció szerint dél elõtt neves ze né szek

oktatták a fiatalokat, délután pedig két igen

ismert ceglédi zenekarunk zenészei vállal ták a

korre pe tálást a fejlõdés és gyakorlás érde ké ben.

atábor oktatói Nagy Gábor – a Zan -

zibár együttes szólógitárosa –, Banai

Szilárd – 2009. év Arany Dob verõ

díjasa – és Csanád László – gitáros,

elõadó – vol tak. A délutáni gyakorlás

és tanulás párban zajlott, minden résztvevõje a

tábornak maga mellett tudhatott egy ceglédi

zenészt az Open (Bencze Dániel, Hernádi Péter,

Rimóczi Zsolt) vagy Play (Kassai Krisztián,

Mester Zsolt, Nagy Gábor) zenekarból. A

párválasztásban a diákoknak volt döntõ szerepe,

aminek lebonyo lí tásában Jezerniczky Márta is

segédkezett. Mes ter Zsolttal és Hernádi Péterrel

beszélgettem a tábor élményeirõl.

- Hogy telt az elsõ hét Milyen volt a hozzáállás

a munkához

- Azt láttuk, hogy a délutáni foglalkozások

sokkal eredményesebbek voltak, mint a csoportos

mun kák, talán pont azért, mert a két fél

között kiala kult viszony inkább volt baráti, mint

tanár-diák kapcsolat. Mindenki nagyon ko -

molyan vette a munkát. Az is egyértelmûvé vált,

hogy a srácok na gyon gyakorolhattak otthon

esténként, fej lõdtek, napról napra készültek,

gyakorolták a kiadott fe la datokat.

- Mi volt a menete a délutáni programoknak

Ennyi zenész egy ilyen kis helyen hogyan tudta

meg oldani úgy a munkát, hogy ne zavarják a

másikat

Zene

- Minden páros próbált egy szeparált helyet találni

magának a klubban, néha kicsit zavaró volt,

de a hangulatnak köszönhetõen tudtunk a

feladatokra koncentrálni. Megoldottuk a hely ze -

tet, a hely minden pontját kihasználtuk a taní -

tásra. Volt, aki fent az udvaron tanított, volt, aki

a bejáratban lévõ pultnál.

- Hova vezethetõ vissza ez a tábor, mik voltak az

elõzmények

- Az eredeti ötletrõl talán Márti néni tudna

többet mondani, de én úgy gondolom, hogy

ennek az egésznek az õse a néhány éve mû -

ködõ Gitár Klub volt. Ott mindig remek volt a

hangulat és érezhetõ volt a fejlõdés a tanoncokon.

Talán a délutáni hangulat és az oda -

figyelés annak kö szön hetõ, hogy a srácok

figyelemmel tudják kísérni a két zenekar

munkáját, hiszen az Open is és a Play is rendszeresen

lép fel hétvégente, és azt mondhatjuk,

hogy egyelõre úgy tûnik, ezek a koncertek si -

keresek. A másik dolog a KIFLI klub befoga -

dó készsége, nagyon sok fiatal jár próbálni a

klubba, ezért is lehet egy ilyen tábor népszerû.

- Mit próbáltatok mutatni, átadni a táborozóknak

Volt valami célotok

- Részemrõl próbáltam szélesíteni a velem dolgozó

látókörét. Minél több stílust, módszert

megismertetni vele, hogy ezáltal is nagyobb

tudásra tegyen szert. Én a tanítványomnak a

számok aján lott felépítését magyaráztam és

próbáltam minél több stílus felé fordulni.

Remélem a tábort legalább annyira élvezték a

résztvevõk, mint a ze ne karok tagjai.

Azt gondolom, hogy nagyon kevés ilyen kez de -

ményezés van Cegléden, ami ekkora tömeget

mozgatna meg és örülök, hogy a tábor tanárai -

nak sorát kiegészítette ennek a két kimagasló

zenekarnak a gárdája is.

VJ


majdnem minden, köszönhetõen

annak, hogy soha

nem rugaszkodtunk el a

valóságtól, álmodni is csak

kicsiket mertünk, olyat,

amiben hittünk, és amirõl tudtuk, hogy saját

erõnkbõl és egy kicsi támogatásból megvalósítható.

Felbecsülhetetlen értékû az a

munka, amit barátaim, és a színházat

szeretõ, lelkes segítõink az évek során ezért a

színházért tettek! Közülük már sokan

elmentek, és most valamelyik égi társulatnak

dolgoznak ugyanolyan önzetlenséggel,

mint ahogyan tették életükben. Rájuk

Színház

Jubileumi évad

A PATKÓS IRMA SZÍNHÁZ 10 éves fennállását ünnepli a 2009-2010-es évadban. Az évforduló

lehetõséget teremt arra, hogy értékeljünk, sõt már-már kötelez is bennünket arra, hogy számot

vessünk magunkkal, terveinkkel, álmainkkal! Vajon mi valósult meg abból, amit elterveztünk

53

emlékezünk akkor, és névadónkra, Patkós

Irmára, amikor a jubileumi évad mûsorára

tûzzük Sütõ András: Káin és Ábel címû

mûvét, amit 2010. március 27-én, a Színházi

Világnapon láthat majd a ceglédi közönség.

A visszaemlékezés és a tisztelgés jegyében

kerül felújításra a Legyek Ura (színpadi

játék), a Nyílt tengeren (abszurd dráma) és

a Fejedelem (rockopera).

A régi sikerek mellett mûsoron tarjuk az

elmúlt évadok sikerdarabjait: Anatevka,

avagy hegedûs a háztetõn (musical), Ke -

lemen kõmûves (rock- ballada), Macskabaj

(gengszter komédia), Szûzrõl elnevezett

(bohózat), Havasi Gyopár (zenés szerelmi

játék), NÁSZ-GYÁSZ-TÁNC (zenés játék),

8 NÕ (krimi), Õrült nõk ketrece (musical).

Új produkciók is készülnek, ezek közül csak

Moliere: Fösvény c. komédiáját, és Presser

Gábor: Padlás c. musicaljét emelném ki, de

természetesen lesznek megint gyerekdara bok

és Pinceszínházi elõadások is.

Az ünnepi évad kiemelt rendezvényei:

Névadónkra emlékezünk (március 8.) a

Színházi Világnap (március 27.) és a Tánc

Világnapja (április 29.).

Reméljük, sokan kíváncsiak lesznek ránk, és

megnézik majd a Patkós Irma Színház

jubileumi elõadásait is, nemcsak a városba

látogató kitûnõ vendégtársulatokat, hiszen

csak Önökkel, nézõkkel együtt teljesíthetjük

évtizedes célkitûzésünket: a magyar nyelv és

kultúra szolgálatát! ANDÓ LÁSZLÓ


Andrzej Stasiuk: Kilenc

„HAMSUN, SARTRE, GENET ÉS KAFKA ÍZEIT véltem

felfedezni Stasiuk könyörtelenül pontos, mégis drámai

erejû prózájában. A Kilencnek minden jel szerint a kortárs

regényirodalom kimagasló alkotásai között a helye. Egy gyö -

kértelen, nyugtalan kelet-európai nemzedék portréja ez, meg

egy városé, amely beletörõdött, hogy a posztkommunizmus

nem egészen az, aminek hirdetik” – írta Irvine Welsh a The New

York Times Book Review-ban Stasiuk regényérõl. A nálunk fõleg

egyéni hangvételû esszékönyveirõl (Az én Európám, Hogyan lettem

író, Dukla, Útban Babadagba) ismert lengyel szerzõ regénye

pár évvel a rendszerváltás után játszódik: emberi sorsok véletlen -

szerûen ütközõ biliárdgolyókként találkoznak az átalakulóban lévõ

Varsóban, egy adósságát visszafizetni próbáló kisvállalkozó

krimielemeket sem nélkülözõ történetével a középpontban.

De Stasiuk esszéihez hasonlóan a Kilenc fõszereplõje is az

idõ, ez a „láthatatlan anyag”, amelynek árjával a hõsök si ker -

telenül próbálnak szembeúszni.

Domnica Radulescu: A trieszti gyors

MONA, A REGÉNY HÕSNÕJE, AKI MÉG A HUSZADIK ÉLETÉVÉT sem

töltötte be, az 1980-as évek elején kényszerül otthagyni hazáját, tanulmányait

és brassói szerelmét. Elõször Olaszországba menekül, majd

végül, több hónapos kalandos úton, politikai menekültként Amerikában

telepedik le. Nehezen, de otthont teremt magának, és két gyermeke

születik. Ám sosem tudja elfelejteni elsõ szerelmét, akit úgy

kényszerült otthagyni, hogy el sem búcsúzhatott tõle.

Nina Stein: Katalin leányai

A FIATAL TÖRTÉNÉSZHALLGATÓ, MIRA, HÁZI DOLGOZATA ÍRÁSA során

egy rejtélyes mintázatú terítõt lát meg egy régi újság fényképén.

Barátjával, a mûvészettörténész Berdissel próbálja megfejteni a furcsa

szimbólumok jelentését. A nyomok egy titokzatos társasághoz vezetnek,

akik a 18. század végén a határ menti városban, Tirpében, egy leány -

neveldében próbálták meg értékes tudásukat megõrizni a nyilvánosság elõl

– miközben titkosügynökök, császári kémek, és dörzsölt vállalkozók jártak

nyomukban. A két bölcsész a kutatás során egyre sötétebb történetekre

bukkan, miközben úgy tûnik, valakinek még most is nagyon fontos, hogy a

titkok rejtve maradjanak…

PAP ZOLTÁN


Útinapló

San Francisco

Kalifornia második legnagyobb települését

sokan kedveskedve csak Frisconak becézik. S

valóban a dimbes-dombos tengerparti hely -

ség bájos épületeivel, barátságos, segítõkész

lakóival azonnal megnyeri magának az

utazót. A város, a turisták álma nemcsak jól

szervezett tömegközlekedése, szép házai, de

gazdag színházi-, zenei- és egyéb szórakoztatóprogramjai

miatt is.

különösen híresek jazz klubjai. A

vidék fantasztikus borkínálatának

megalapozása a ferences rendi szer zeteseknek

köszönhetõ, akik 1823-ban

a miseboruk elõállítása érde ké ben

szõlõt ültettek. Az iparszerû terme -

lést azonban a magyar gróf Ha raszty

Ágoston emelte magaslatra 1857-ben. Aki európai

fajtákat telepített elsõ nagy szõlõs kert jé ben.

A toronyházak kivételével minden épületen ott

láthatók a korábbi tûzvészek okán, a filmekbõl

jól ismert külsõ tûzlétrák. A legkisebb étkezdénél

is külön tûzriadó csengõ és tûzoltóautó parkoló

található. Legutóbb 1994-ben rázta meg a

helységet (6,7-es erõsségû) földrengés.

Elsõ utunk a tengerpartra vezetett. Önkéntelenül

dúdoltam az amuri partizánok dalát, mi -

szerint a Csendes óceánnál véget érnek a csaták.

Ha csatát nem is, de oroszlánfókákat, hûs vízben

fürdõzõ nagyanyót unokájával, no meg néhány

lepukkant gitározó, vagy kukázó hippikövületet

azt láttunk. A kikötõben õsi vitorlással, második

világháborús hadihajóval és tengeralattjáróval,

no meg a Tom Sawyer kalandjaiból ismert

lapátkerekes gõzhajóval is találkoztunk. Nem

hagy tuk ki a filmbõl ismert híres szökésrõl és a

még híresebb foglyáról Al Caponéról nevezetes,

Alcatraz börtönszigetet sem. A város különleges

látványa a Grace Chatedral, amely a párizsi

Notre Dame mintájára épült. A lenyûgözõ templom

a Nob Hill tetejét koronázza. Különös köz -

le kedési eszköz az 1873-ban átadott kábelvontatású

villamos, amely azért született meg, mert

a lovak nem tudták biztonságosan húzni a meredek

emelkedõkön a kocsikat. A múlt század

közepén autóbuszra akarták kicserélni a cable

cart, de a közfelháborodás miatt máig megtartották

mind a három vonalat.

A dombokkal teli városban szem elõl tévesztettük

a Golden Gate hidat. Egy lakópark közepén

találtuk magunkat, ahol kedves öreg hölgyek

sétáltak kivillanó aranyfogakkal. Kérdésünkre

azt válaszolták: „Nye ponyemáju!” Nemhiába

volt a nyolcévnyi kötelezõ orosz nyelvtanulás,

szót értettünk egymással. Megtudtuk a helyes

útirányt és azt is, hogy szüleik még a cáratyuskát

szolgálták. Persze eljutottunk az Arany Kapu

hídhoz. San Francisco öblének egy részét John

Frémont nevezte el Golden Gate-nek 1844-ben.

Errõl kapta a nevét az 1937-ben átadott híd,

amely 2,7 kilométer hosszúságával sokáig világ -

elsõ nek számított.

Búcsúzóul megnéztük a Levi Strauss farmergyár

központi irodaépületét, kiállítását és óriási

áruházát. Lett egy eredeti, hagyományos 501-es

farmerom, de ezt már nem nekem kellett téglával

csuszolni, mint tini koromban, mert gyárilag

koptatták avétosra. Azután a szobámban rész -

letesen megvizsgálva találtam benne egy pici

cetlit, amely tanúsítja, hogy a származási ország:

Mexico. Ez is Amerika!

KÖD


56

avizet és a természet szépségeit kedvelõ

ceglédieknek ajánlom, hogy

üljenek be kocsijukba s alig ötven

perces, Pest megyén belüli utazást

követõen szemük-szájuk eláll a

csodálkozástól, mert arra a gyönyörû kör -

nyékre kerülnek, ahol én jártam a minap.

A hûs augusztusi hajnalon friss szél borzolja a

folyót, amikor Szigetszentmártonban, a Már -

toni csárdánál vízre szállunk. A nádas öblébõl

csendes motorzúgással kisurranó hajó lágyan

szeli a szürkészöld habokat. A parti stégek

napernyõi még leeresztett szoknyával állnak az

üres mûanyagszékek mellett.

Áporkával átellenben a Cseke szigetnél,

szúnyogokat kapkodó villásfarkú fecskék cikáznak

jó alacsonyan, köröttünk. Elérjük az elsõ

úszószigeteket, amelyek Európában is egyedül -

állóak s közelükben fürgén bucskáznak a

mélybe a reggelit keresõ vadkacsák. Néhány

kora reggel kitelepült pecás int felénk, miköz -

ben zsákmányra várva lesik a vízen libegõ

úszóikat. Öreg ladik melletti mólóról sirályok

Utazás

Ismerd meg megyédet!

A gazdasági világválság dacára még mindig

sok embertõl hallani, hogy „Görögbe”,

„Törökbe”, avagy „Olaszba” megyünk

nyaralni. Holott hazánk is bõvelkedik szép

látnivalókkal.

röppennek fel a szoborként, mereven álló

szürkegém szomszédságából. A sirályok lusta

szárnycsapásokkal intenek búcsút egy kecses

hattyúnak. Nem messzire tõlünk, a még minden

bizonnyal korgó gyomrú kormorán bukik

újra és újra alá, hal után kutatva.

Az egyszerûbb parti házak között elõ-elõ villannak

a kovácsoltvas erkélyû, habostortához

hasonló kinézetû palotácskák. Kikötõikben

ug rásra készen állnak a fürdõzõket, a mada -

rakat és a vízi világot riogató, tengerjárásra

mértezett motorral fölszerelt csónakok. Még

jó, hogy a jetski-seket kitiltották, bár néha akad

közülük próbálkozó, akár az eldobált mûanyagpalackokkal

megcsúfolt vízililiomok között is.

Bölcs intézkedés, hogy az úszólápok mellett a

megengedett legnagyobb sebesség öt kilométer

óránként s az a többi részeken sem lehet több

tizenötnél. Vízirendõrt azonban sajnos jó, ha

kétszer-háromszor látni naponta. Elkelne a gyakoribb

ellenõrzés és az itt tartózkodók ré szérõl

a mostaninál is környezetbarátabb és kultu rál -

tabb viselkedés, mert az elragadó táj, a kies vi -

dék békés pihenést ígér a természet kedvelõi nek.

Nem véletlen, hogy a Ráckevei-Soroksári

Dunaág védett flórája és faunája értékeinek

megtartására várhatóan az eddigi legnagyobb

összértékû, 34 milliárd forintos Európai Uniós

támogatású projekt valósul meg hamarosan. A

kiviteli tervek már Brüsszelben várják a

jóváhagyást.

KÖD

FOTO: RÁCZ RÓBERT


Velence busszal

***szállodában, szeptember 5-7.

38 000 Ft/fõ

Regatta Velencében

A világ egyik legjobb hajós népe a világ legszebb díszletében minden év szeptemberének elsõ

vasárnapján legrégibb hajósversenyére készül. Mindenki izgatottan figyeli, hogyan feszítik ki

a legendás spaghetót, a rajtot jelentõ kötelet, miként verik le a Canal Grande medrébe a

paleto nevû oszlopot, amit a hajóknak majd meg kell kerülniük.

avelencei evezõverseny, a regatta

legalább hétszáz éves. A rossz

nyelvek szerint még régebbi is

lehet, hiszen már az ezredfordulón

véres verseny dúlt a caorlai

parasztok között (õk hozták a szárazföldrõl

Velencébe a friss zöldséget), ki ér hamarabb

a Rialto híd lábánál lévõ piacra. Aki gyor -

sabban „fölért”, nemcsak jobb helyet talált,

hanem megszabhatta portékája árát is.

A fennköltebb változat szerint persze nem a

padlizsánt szállították a bárkán, hanem szü -

zeket, s a velenceiek épp ezekkel a caorlei

hajókkal érték utol 940-ben a

dalmát kalózokat, akik lányokat

raboltak a Bazilikából.

Annyi bizonyos, hogy

regattákat

(eve zõs versenyeket) már a XIV. század óta

tartottak. Az elsõ pompázatos hajófel vo -

nulást pedig feltehetõen Caterina Cornaro

tiszteletére rendezték 1489-ben, abból az

alkalomból, hogy szegény ciprusi királyné

férje halála után (önként) lemondott trónjáról

Velence javára.

A lagúnaváros

gaz dagságának és

hatalmának hival -

kodó jelképét, a

húszevezõs aranyozott

Bucintorót

Napóleon 1797-

ben ugyan felégettette,

a városi ta -

nács hamar megé -

pítette másola tát.


A ceglédi cipõgyár termékeit a

PUMA cipõk magyarországi gyártójának

hagyományaira építve újra gyártja a

HSN Plusz Bt. A régi helyen Cegléd, Fûtõház

úti boltunkban várjuk kedves vásárlóinkat

megújult termékválasztékunkkal.

Ajánljuk hagyományos

sportcipõinket, munkacipõinket,

amelyek továbbra is a legjobb

minõségû bõrbõl készülnek.

A lábegészségügyi,

láb kényelmi szempontok

határozzák meg

termékeink fejlesz té sé -

nek fõ irányait továbbra is.

Boltunkban rendkívül kedvezõ, gyári áron

vásárolhatja meg kiváló minõségû termékeinket!

A kosz tümös felvonulást tehát ma is a

Bucintoro vezeti be, fedélzetén a dózséval,

nagykövetekkel és velencei nemesekkel,

akik soha nem eveztek.

A rendezvénysorozat két részbõl áll: az ün -

nepi díszbe öltözött hajók felvonulásával

kezdõdik, melyet a különbözõ kategóriákban

megrendezett evezõsverseny követ. A Grand

Canal-on felvonuló hajókat, középkori kosz -

tümöket viselõ evezõsök irányítják. Ezután

következik az izgalmas verseny, mely a kör -

nyezõ települések legénységei között zajlik és

jó olasz szokás szerint, az evezõsök jókedvûen,

hangosan bíztatják saját csapatukat. A célt

egy díszesen faragott faépítmény (machina)

jelzi, itt hirdetnek eredményt és adják át a

díjakat. A gyõzelem különleges jelentõséggel

bír, hiszen a gyõztes beleírja nevét Velence

halhatatlan városának történelmébe.

A verseny után kezdõdik az igazi ünneplés, a

csöndes kis utcácskák életre kelnek, igazi kar neváli

hangulat kerekedik. BÜCHEL KATALIN

Mozimûsor

Patkós Irma terem

ANGYALOK ÉS DÉMONOK

08.13-19. csütörtöktõl-szerdáig, 17:45 órai kezdettel

08.15-16. szombat-vasárnap, 15:30 órai kezdettel is

16 éven felülieknek! Színes, magyarul beszélõ amerikai

film, (140p)

CRANK 2. - Magas feszült ség

08.13-19. csütörtöktõl-szerdáig, 20:00

órai kezdettel 12 év alatt szülõi kísérettel!

Színes, feliratos amerikai akciófilm, (96p)

HARRY POTTER

ÉS A FÉLVÉR HERCEG

08.20-26. csütörtöktõl-szerdáig, 17:30 és 20:00

órai kezdettel 08. 20-23.

csütörtöktõl-vasárnapig,

15:00 órai kezdettel is

12 év alatt szülõi kísérettel!

Színes, magyarul beszélõ amerikai

film, (154 p.)

Huszárik Zoltán terem

MADE IN HUNGARIA

08.13-19. csütörtöktõl-szerdáig,

17:30 órai kezdettel

08. 13-án csütörtökön

19:30 órai kezdettel is

08. 15-16. szombat-vasárnap,

15:30 órai kezdettel is

12 év alatt szülõi kísérettel!

Színes, magyar zenés film, (100 p.)

CHE - AZ ARGENTINA

08.14-19. péntektõl-szerdáig,

19:30 órai kezdettel

12 év alatt szülõi kísérettel!

Színes, feliratos spanyol-francia film, (126 p.)

VERSAILLES

08.20-26. csütörtöktõl-szerdáig,

17:30 és 19:30 órai kezdettel

12 év alatt szülõi kísérettel!

Színes, feliratos francia film. (110 p.)


60

Program

Õszköszöntõ

A Ceglédért Független Egyesület ma már nyugodtan

mondhatja, hogy hagyományainkhoz

híven ebben az évben is megszervezi 5. alkalommal,

augusztus 29-én az Õszköszöntõ

rendezvényét, a Városháza díszudvarában.

az elmúlt évekhez hasonlóan ez az

este is a szórakozásé, kikapcso -

lódásé lesz. Minden évben

lehetõséget biztosítunk a városunkban

mûködõ tánciskoláknak,

fitness szakosztálynak, vagy különbözõ

mozgáskultúrát tanuló csoportoknak

a fellépésre, hogy minél szélesebb

körben megismerjék munkájukat.

Ezen az estén két olyan mû -

vésszel találkozhatnak az érdeklõdõk,

akik ebben az évben már

jártak nálunk, a Laska fesztiválon.

Nem véletlen, hogy

mégis õket választottuk. Akik, ott

voltak, és velünk együtt nevettek és tapsoltak

Forgács Gábornak fergeteges elõ -

adásán, biztosan értik miért hívtuk vissza

õt. Akik pedig nem látták, jöjjenek el,

mert biztosan jól fognak szórakozni.

A mi mozgásunkról és a hozzávaló zenérõl,

PROGRAM

18 0 0 -18 30 RELEVE Tánciskola bemutatója

Ádám Ildikó és Horváth Tünde vezetésével

18 3 0 -19 00 Akrobat Team produkciója

19 0 0 - 19 10 Köszöntõ – Bobál István

19 1 0 - 19 40 CVSE Fittness szakosztály bemutatója

19 4 0 -20 00 Fame Dance stúdió

20 0 0 -21 00 Forgács Gábor elõadómûvész mûsora

21 0 0 -24 00 Disco- DJ Dominique – Várkonyi Attila

Belépés ingyenes

pedig DJ. Dominique fog gondoskodni.

Róla csak annyit,

hogy remek zenéket játszik, sok

tudással, és jó humorral. Azok a

lányok és fiúk, akik fent táncoltak

mellette a színpadon, biztosan szeretettel

emlékeznek rá. Mi pedig, akik lentrõl

figyeltük, és ott énekeltük a slágereket,

sokszor táncra perdülve, újra megismételnénk

ezt az estét.

SZEBENI ERZSÉBET

A Duo Galéria Szent Hubertus napjára

rajzpályázatot hirdet az álltalános iskolások körében.

A pályázat témája: Szent Hubertusz legendája.

A rajzok beküldésének határideje: 2009. szeptember 15.

Az eredmény hirdetés szeptember 19-én lesz a Hubertusz parkban.


Meghívó

2009. augusztus 20.

(csütörtök)

Cegléd Város Önkormányzata

tisztelettel

meghívja Önt és

Kedves családját Állam -

alapító Szent István

királyunk tiszteletére és

az új kenyér megáldására

rendezendõ ünnepségre.

SZENT KERESZT

KATOLIKUS

TEMPLOMBAN

9.30 óra

Szent mise

SZABADSÁG TÉREN

10.00 óra

Ceglédi Fúvószenekar

ünnepi muzsikája

10.40 óra

Az új kenyér megáldása

a történelmi egyházak által,

a kenyér felszelése.

10.45 óra

Földi László polgármester

ünnepi köszöntõje és beszéde.

11.00 óra

„Néktek emlékezem…”

Maczkó Mária Liszt, Kazinczy

és Magyar Örökség Díjas

elõadómûvész ünnepi mûsora

Szent István király tiszteletére

a Szabadság téren. Gitáron

kísér és közremûködik

Dr. Szabó András

elõadómûvész.

Kísérõ program:

VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBEN

12.00-13.00

Helyi és környékbeli cukrászdák és pékségek süteménykülönlegességeinek

bemutatója az ünnephez kap -

csolódóan, majd ezt követõen ingyenes kóstoló.

Korlátozott számban kóstolójegyek válthatók a ceglédi

Tourinform Irodában (Cegléd, Kossuth tér 1.).

Csak az elõre megváltott jegyek ellenében tudunk minden

érdeklõdõ kedves vendéget kiszolgálni.

SZABADSÁG TÉREN

13.15 óra

Olgyay Családi Zenekar élõ, zenés fellépése.

14.15 óra

Belvárosi Cigányzenekar és Lakatos Mihály,

a Magyar Köztársasági Érdemrend

Lovagkeresztjével kitüntetett cigányprímás

fellépése. Közremûködik Bende Tibor

magyarnóta énekes.

15.30 óra Demjén Ferenc koncert

16.10 óra

Kõhalmi Ferenc bûvész gyermekmûsora

17.30 óra

Olaszországi Szicília tartomány San Marco

Fúvószenekarának és a Ceglédi Fúvószenekar

közös fellépése

19.00 óra

Total Funky Zenekar fellépése (Cegléd)

21.00 óra Tûzijáték a strand elõtti területen

21.40 óra

Crystal együttes élõ koncertje

23.20 óra Koktél zenekar utcabálja

Kísérõ program: Blaskó Sándor, abonyi származású

szobrászmûvész kiállítása a Városháza aulában

„Lelkünkben élõ õsképek” címmel.

Szeretettel várjuk Kedves Mindnyájukat, ünnepeljünk

együtt augusztus 20-án!

A mûsorváltozás jogát a szervezõk fenntartják!


A CVSE Labdarúgó Szakosztálya tájékoztatja a Tisztelt

Szülõket, hogy a 2009/2010-es bajnoki idényre

AZ EDZÉSEK KEZDETE

augusztus 24. hétfõ, 16 órai kezdettel!

Várunk minden régi és új focizni vágyó gyermeket

az alábbi korosztályokban:

2004 és utána születettek: Ecseri Károly (30/2811061);

2003.01.01. után születettek: Pintér István (20/5874650);

2002.01.01. után születettek: Klemenc Attila (30/2070648);

2001.01.01. után születettek: Villányi Gergely (30/2055484);

1998-2000-es születésûek: Zágon László és Juhász Dániel

(20/2142623; 30/4971458)

További információ az edzõktõl kérhetõ!

CVSE LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY

ELÕZÕ HETI REJTVÉNYÜNK NYERTESEI:

Türei Adrienn Cegléd, Csákány u. 10.

Tóth Noémi Cegléd, Gyopár u. 12.

Keszthelyi Sándorné C., Széchenyi út 20.

Nyeremé nyü ket a Blue Jeans

Far mer boltban vehetik át Cegléden a

Kossuth F. u. 8 sz. alatt.

DR. SZABÓ ANDRÁS

BÕRGYÓGYÁSZ-KOZMETOLÓGUS RENDELÉSE

Cegléd, Bajcsy Zs. Tér 3/A. (Felszegi Patika mellett)

Tel.: 20/312-0403 minden pénteken 16 00 -18 00

KOMPLEX BÕRGYÓGYÁSZATI DIAGNOSZIKA

- Helicobacter szûrés: Rozácea, felnõttkori pattanások, csalán kiüté sek

okának diagnosztizálása

- Candida gyorsteszt: Candida gomba kizárása

- Allergiateszt: ekcémák kivizsgálására (fémekkel, vegyszerekkel,

kozmetikumokkal, fogászati anyagokkal is)

- Gombatenyésztés és gyógyszerérzékenység-vizsgálat makacs,

vissza térõ körömgombásodás esetén

- Mikrokamerás vizsgálat hajhullás, korpásodás kezelése elõtt

- Anyajegyek szûrõvizsgálata, bõrrákszûrés dermatoszkóppal.

SZÉLES KÖRÛ KOZMETOLÓGIAI ELLÁTÁS

- Pattanások gyógyítása

- Botox kezelés ránctalanításra,

hónaljizzadás megszüntetése

- Hialuronsavas ráncfeltöltés

- Szemölcsök elektromos

eltávolítása

- Végleges szõrtelenítés, pigmentfoltok,

hajszálerek eltávolítása, új generációs IPL-lel

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL

SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ

Felhívás

Jelentkezz

A CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS

INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

FELSÕFOKÚ

BANKI SZAK-

ÜGYINTÉZÕ

képzésére,

amelyet a

BUDAPESTI GAZDASÁGI FÕISKOLA

PÉNZÜGYI SZÁMVITELI FÕISKOLAI KARÁVAL

kötött megállapodás

alapján végzünk!

JELENTKEZÉS MÓDJA:

a Ceglédi Közgazdasági és

Informatikai Szakközépiskola

titkárságán munkanapokon

2009. augusztus 31-ig.

A jelentkezési lap és részletes

tájékoztató letölthetõ a

www.ckik.hu honlapról.


Tulajdonos váltás

Piszkos Frednél!

Szolíd árakkal, kultúrált környezetben

várjuk vendégeinket!

Rendezvényeket külön teremben vállalunk!

Minden péntek este

Fésûs Feri & Lívia

szórakoztatja vendégeinket.

Augusztusban minden vasárnap

12-15-ig az elfogyasztott ebéd

után ajándék desszert!

Menü: 600 Ft

elõrendelés esetén

Nyitvatartás: H-Cs: 9-23,

P-Szo: 9-02, V: 9-23

Telefon: 53/501-080

Cím: Cegléd, Várkonyi István u. 49.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!