2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám A ...

kozbeszerzok.hu

2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám A ...

2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

A BIZOTTSÁG 2151/2003/EK RENDELETE

(2003. december 16.)

a közös közbeszerzési szószedetrl (CPV) szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi

rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerzdésre,

tekintettel a közös közbeszerzési szószedetrl (CPV) szóló, 2002. november 5-i 2195/2002/EK

európai parlamenti és tanácsi rendeletre 1 , és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1) A 2195/2002/EK rendelet létrehozott egy, a közbeszerzésekre alkalmazandó egységes

osztályozási rendszert azzal a céllal, hogy egységesítse az ajánlatkérk által a szerzdésük

tárgyának megnevezéséhez használt hivatkozásokat.

(2) A CPV-kódok szerkezete szükségessé tehet kiigazításokat, st módosításokat, a piacok és

a felhasználói igények fejldésének függvényében.

(3) A CPV szerkezetét és kódjait naprakésszé kell tenni annak érdekében, hogy figyelembe

vegyék a mind a tagállamok, mind a CPV használói által kifejezett egyedi igényeket, és

hogy kijavítsák a különböz nyelvi változatokban felfedezett tárgyi hibákat.

1 HL L 340., 2002.12.16., 1. o.


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

(4) A jogalkotási folyamat során azonosított technikai kiigazítások és javítások vezettek a

2195/2002/EK rendelet elfogadásához, de azokat, amelyeket nem lehetett figyelembe

venni ebben a rendeletben, az említett rendelet mellékleteibe kell bevezetni.

(5) A CPV-szabályzatra vonatkozó javaslatról szóló véleményében 2 a Régiók Bizottsága

megállapította, hogy javítani kell a gyógyszerek osztályozását, és az Egészségyügyi

Világszervezet által létrehozott, az anatómiai, gyógyászati és kémiai („Anatomic

Therapeutic Chemical”, ATC) osztályozási rendszer használatát javasolta a CPV

gyógyszerek terén alkalmazott szerkezete és kódjai kiegészítése érdekében.

(6) Az érdekelt felek és a CPV használói konkrét javaslatokat fogalmaztak meg a CPV-szótár

javítása érdekében.

(7) A CPV kódjai és szerkezete naprakésszé tételének tükrözdnie kell azokban a szemléltet

táblázatokban, amelyek a CPV és az Egyesült Nemzetek Szervezetének ideiglenes

központi termékosztályozása (CPC Prov.), a gazdasági tevékenységek EK-beli statisztikai

osztályozása (NACE Rev. 1), illetleg a Kombinált Nómenklatúra (KN) közötti

megfelelést mutatják.

(8) Az egyértelmség érdekében aCPV-t, valamint a CPV és a CPC Prov. közötti megfelelési

táblázatot teljes egészében ki kell cserélni. A CPV kódjai vagy azok leírásai valamennyi

módosításának szerepelnie kell a 2195/2002/EK rendelet különálló új mellékletében.

(9) Az Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenység szerinti statisztikai

osztályozásáról (CPA) szóló 3696/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2001.

december 19-i 204/2002/EK rendelet 3 hatálybalépése elavulttá teszi teszi a 2195/2002/EK

rendelet II., a CPV és a CPA 96 közötti megfelelést jelz mellékletében közölt adatokat.

(10) A Tanácsnak egy, építési beruházásra, áru beszerzésére és szolgáltatásnyújtásra irányuló

közbeszerzési szerzdések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló európai

2 HL C 192., 2002.8.12., 50. o.


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása érdekében hozott 2003. március 20-i

33/2003/EK közös álláspontjában 4 és egy, a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési

ágazatokban a közbeszerzési szerzdések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló

európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása érdekében hozott 2003. március 20-i

34/2003/EK közös álláspontjában 5 a termékcsoportokat nem a termékek tevékenységek

szerinti statisztikai osztályozására (CPA) tekintettel hozták létre.

(11) Ezen okokból nem célszer a 2195/2002/EK rendelet II. mellékletében szerepl, a CPV és

a CPA 96 közötti megfelelési táblázat naprakésszé tétele. Ezt a mellékletet tehát hatályon

kívül kell helyezni.

(12)Ennek megfelelen a 2195/2002/EK rendeletet tehát módosítani kell.

(13)Az e rendeletben elírt intézkedések összhangban vannak a közbeszerzéssel foglalkozó

tanácsadó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2195/2002/EK rendelet a következképpen módosul:

Az I. melléklet helyébe e rendelet I. melléklete lép.

Az II. melléklet helyébe e rendelet II. melléklete lép.

Az III. melléklet helyébe e rendelet III. melléklete lép.

A IV. melléklet az e rendelet IV. mellékletében foglaltak szerint módosul.

Az V. melléklet az e rendelet V. mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

3 HL L 36., 2002.2.6.., 1. o.

4 HL C 147 E., 2003.6.24., 1. o.

5 HL C 147 E., 2003.6.24., 137. o.


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követ harmadik napon lép

hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelez és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. december 16-án.

a Bizottság részérl

Frederik BOLKESTEIN

a Bizottság tagja


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

I. MELLÉKLET

A KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓSZEDET (CPV)

Az osztályozási rendszer felépítése

1. A CPV egy alapszószedetbl és egy kiegészít szószedetbl áll.

2. Az alapszószedetet fastruktúra jellemzi, amelynek elemei legfeljebb kilenc jegy, a

szerzdések tárgyát képez áruk, építési beruházások vagy szolgáltatások

megnevezéséhez hozzárendelt kódszámok.

A kódszám 8 jegy, szerkezete a következ:

— az els két számjegy jelzi a fcsoportot/ágazatot (XX000000-Y);

— az els három számjegy jelzi a csoportot/alágazatot (XXX00000-Y);

— az els négy számjegy jelzi az osztályt/szakágazatot (XXXX0000-Y);

— az els öt számjegy jelzi az alosztályt/kategóriát (XXXXX000-Y);

Az utolsó három számjegy mindegyike az alosztályon belüli nagyobb részletezettséget

biztosítja.

A kilencedik számjegy az azt megel számjegyek ellenrzésére szolgál.

3. A kiegészít szószedet segítségével bvíthet a szerzdés tárgyának megnevezése. A

tételek egy alfanumerikus kódból állnak, és az azokhoz rendelt megnevezések lehetvé

teszik a beszerzés tárgyát képez áruk meghatározott jellegével vagy rendeltetésével

kapcsolatos további részletek hozzáadását.


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

Az alfanumerikus kód tartalma:

— a szekciónak megfelel bett tartalmazó els szint;

— négy számjegybl álló második szint, amelybl az els három jelzi a további

felosztást, az utolsó pedig ellenrzési célokat szolgál.

CPV-kód

Megnevezés

01000000-7 Mezgazdasági, kertészeti, vadgazdálkodási és kapcsolódó termékek

01100000-8 Termény, bolgárkertészeti és kertészeti termék

01110000-1 Gabonafélék és egyéb termények

01111000-8 Gabonafélék

01111100-9 Búza

01111110-2 Durumbúza

01111120-5 Lágy búza (étkezési búza)

01111200-0 Kukorica

01111300-1 Rizs

01111400-2 Árpa

01111500-3 Rozs

01111600-4 Zab

01111700-5 Maláta

01111900-7 Gabona- és malomipari termék (szemes termény)

01112000-5 Burgonya és szárított zöldség

01112100-6 Burgonya

01112200-7 Száraz fejtett hüvelyesek és hüvelyes vetemények

01112210-0 Száraz hüvelyesek

01112211-7 Lencse

01112212-4 Csicseriborsó

01112213-1 Sárgaborsó (szárazborsó)

01112220-3 Hüvelyesek

01113000-2 Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök

01113100-3 Szójabab

01113200-4 Földimogyoró

01113300-5 Napraforgómag

01113400-6 Gyapotmag

01113500-7 Szezámmag

01113600-8 Mustármag

01114000-9 Nyers dohány


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

01115000-6 Cukorgyártásra használt növény

01115100-7 Cukorrépa

01115200-8 Cukornád

01116000-3 Szalma és takarmány

01116100-4 Szalma

01116200-5 Takarmány

01117000-0 Növényi nyersanyag

01117100-1 Textiliparban használt növény nyersen

01117110-4 Gyapot

01117120-7 Juta

01117130-0 Len, kender

01118000-7 Természetes gumi, latex és kapcsolódó termékek

01118100-8 Természetes gumi

01118200-9 Természetes latex

01118210-2 Latex termék

01119000-4 Meghatározott területeken használt növény

01119100-5 Illatszer-, gyógyszer- és rovarirtószer-alapanyagként stb. használt növény

01119110-8 Illatszergyártásban használt növény

01119120-1 Gyógyszergyártásban használt növény

01119130-4 Rovarirtásra használt növény

01119140-7 Gombaölszerként és más hasonló célokra használt növények

01119200-6 Meghatározott területeken használt növényi vetmagvak

01120000-4 Zöldségek, kertészeti és faiskolai termékek

01121000-1 Zöldségfélék

01121100-2 Gumós és gyökérzöldség

01121110-5 Gyökérzöldség

01121111-2 Cékla

01121112-9 Répa

01121113-6 Hagymafélék

01121114-3 Petrezselyemgyökér

01121120-8 Gumós zöldség

01121200-3 Gyümölcszöldség

01121210-6 Bab

01121211-3 Disznóbab

01121212-0 Zöldbab

01121213-7 Futóbab

01121220-9 Borsó

01121221-6 Kerti borsó

01121222-3 Cukorborsó

01121230-2 Paprika


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

01121240-5 Paradicsom

01121250-8 Cukkíni

01121260-1 Gomba

01121270-4 Uborka

01121300-4 Levélzöldség

01121310-7 Fejes saláta

01121320-0 Tépsaláta

01121330-3 Articsóka

01121340-6 Spenót

01121400-5 Káposztafélék

01121410-8 Fejes káposzta

01121420-1 Karfiol

01121430-4 Brokkoli

01121440-7 Bimbóskel

01121500-6 Zöldségvetmag

01122000-8 Kertészeti termék

01122100-9 Él növény, gumó, gyökér, dugvány és oltvány

01122200-0 Vágott virág

01122210-3 Virágkötészet, virágcsokrok

01122300-1 Virágmag

01130000-7 Gyümölcsök, diófélék, élvezeti növények és fszernövények

01131000-4 Gyümölcsök és diófélék

01131100-5 Déligyümölcsök és trópusi diófélék

01131110-8 Déligyümölcsök

01131111-5 Banán

01131112-2 Ananász

01131113-9 Mangó

01131114-6 Datolya

01131115-3 Mazsola

01131116-0 Füge

01131117-7 Avokádó

01131118-4 Kivi

01131120-1 Kókuszdió

01131200-6 Citrusfélék

01131210-9 Citrom

01131220-2 Narancs

01131230-5 Grépfrút

01131240-8 Mandarin

01131250-1 Lime

01131300-7 Nem déligyümölcs


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

01131310-0 Bogyós gyümölcs

01131311-7 Ribiszke

01131312-4 Köszméte (egres)

01131313-1 Szamóca (földieper)

01131314-8 Málna

01131315-5 Áfonya

01131320-3 Alma, körte és birs

01131321-0 Alma

01131322-7 Körte

01131323-4 Birs

01131330-6 Csonthéjas gyümölcs

01131331-3 Kajszibarack

01131332-0 szibarack

01131333-7 Cseresznye, meggy

01131334-4 Szilva

01131340-9 Sz

01131341-6 Csemegesz

01131342-3 Borsz

01131400-8 Olajbogyó

01131500-9 Gyümölcsmagvak

01132000-1 Élvezeti növények

01132100-2 Kávébab

01132200-3 Teacserje, teaf

01132300-4 Maté tea

01132400-5 Kakaóbab

01133000-8 szernövény, feldolgozás nélkül

01200000-9 Él állat és állati termék

01210000-2 Szarvasmarha és abból készült termék

01211000-9 Szarvasmarha

01211100-0 Él szarvasmarha

01211200-1 Borjú

01212000-6 Nyers tehéntej

01213000-3 Szarvasmarhasperma

01220000-5 Tenyészállat és abból készült termék

01221000-2 Haszonállat

01221100-3 Juh

01221200-4 Kecske

01221300-5 Ló

01222000-9 Nyers juh- és kecsketej

01222100-0 Juhtej


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

01222200-1 Kecsketej

01223000-6 Gyapjú és állati szr

01223100-7 Nyírt gyapjú

01223200-8 Állati szr

01230000-8 Sertés

01240000-1 Baromfi, él állat és tojás

01241000-8 Baromfi, él állat

01242000-5 Tojás

01250000-4 Él kisállat és abból készült termék

01251000-1 Házi- és mezei nyúl

01251100-2 Házinyúl

01251200-3 Mezei nyúl

01252000-8 Állati termék

01252100-9 Természetes méz

01252200-0 Csiga

01252300-1 Állati eredet élelmiszer

01252400-2 Viasz

01300000-0 Vegyes mezgazdasági termék

01900000-6 Mezgazdasági kellék

02000000-4 Erdészeti és fafeldolgozási termék

02100000-5 Faanyag

02110000-8 level faanyag

02120000-1 Trópusi faanyag

02130000-4 zifa

02140000-7 Gömbfa

02150000-0 Puhafa

02160000-3 Fahulladék

02170000-6 Hulladékfa

02180000-9 Hengeresfa (rönkfa)

02181000-6 Fakaró

02182000-3 Cölöp

02190000-2 Épületfa

02191000-9 részáru

02200000-6 Gumi

02210000-9 Balzsam

02220000-2 Sellakk

02300000-7 Parafa

02400000-8 Erdészeti termék

02410000-1 Dísznövények, pázsitffélék, moha vagy zuzmó

02500000-9 Faiskolai termék


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

02510000-2 Növények

02511000-9 Dísznövények

02512000-6 Virághagymák

02513000-3 Bokrok, cserjék

02520000-5 Fák

05000000-5 Halak, halászati termékek és a halfeldolgozó ipar más melléktermékei

05100000-6 Halak

05110000-9 Él hal

05120000-2 Hal frissen vagy htve

05121000-9 Lepényhal frissen vagy htve

05121100-0 Nyelvhal frissen vagy htve

05121200-1 Sima lepényhal frissen vagy htve

05122000-6 kehalfélék frissen vagy htve

05122100-7 kehal frissen vagy htve

05122200-8 Fekete tkehal frissen vagy htve

05122300-9 Hekk frissen vagy htve

05122400-0 Foltos tkehal frissen vagy htve

05123000-3 Hering frissen vagy htve

05124000-0 Tonhal frissen vagy htve

05125000-7 Sárga tkehal frissen vagy htve

05126000-4 Apróhal frissen vagy htve

05127000-1 Lazac frissen vagy htve

05130000-5 Halhús

05200000-7 Rákfélék és héjas állatok

05210000-0 Friss rák és kagyló

05220000-3 Osztriga

05230000-6 Kagylóhús

05240000-9 Gerinctelen víziállat

05300000-8 Tengeri termékek

05310000-1 Korallok és hasonló termékek

05320000-4 Természetes szivacs

05330000-7 Tengeri moszatok

05331000-4 Algák

05400000-9 Halászati melléktermékek

05410000-2 Halliszt

10000000-3 Szén, lignit, tzeg és egyéb széntermékek

10100000-4 Szén és szénalapú tüzelanyagok

10110000-7 Szén

10120000-0 Szénalapú tüzelanyagok

10121000-7 szén


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

10122000-4 Brikett

10123000-1 Szilárd tüzelanyagok

10124000-8 Fosszilis tüzelanyagok

10125000-5 Fa tüzelanyagok

10200000-5 Lignit és tzeg

10210000-8 Lignit

10220000-1 zeg

10300000-6 Szénalapú termékek

10310000-9 Petróleum

10320000-2 Koksztermékek

10321000-9 Koksz

11000000-0 olaj, földgáz, olaj (bitumenes ásványolajakból) és ezekhez kapcsolódó termékek

11100000-1 olaj (nyers)

11200000-2 Földgáz

11300000-3 Olaj (bitumenes ásványolajakból) és ezekhez kapcsolódó termékek

11300000-6 Bitumenes pala vagy olajpala

12000000-7 Uránium- és tóriumérc

12100000-8 Urániumérc

12200000-9 Tóriumérc

13000000-4 Fémtartalmú ércek

13100000-5 Vasérc

13200000-6 Színesfémtartalmú ércek

13210000-9 Rézérc

13220000-2 Nikkelérc

13230000-5 Alumíniumérc

13240000-8 Nemesfémérc

13250000-1 Ólomérc

13260000-4 Cinkérc

13270000-7 Ónérc

13300000-7 Különféle ércek

14000000-1 Bányászati, kfejtési és kapcsolódó termékek

14100000-2 építanyagok

14110000-5 Építési k

14111000-2 Épít márványból és mészkl

14111100-3 Márvány

14111200-4 Travertin

14112000-9 Különféle építkövek

14112100-0 Gránit

14112200-1 Homokk

14112300-2 Bazalt


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

14112400-3 Szegélyk

14120000-8 Mészk, gipsz és kréta

14121000-5 Mészk és gipsz

14121100-6 Gipsz

14121200-7 Mész

14121210-0 Porított mészk

14121300-8 Mészk

14122000-2 Kréta és dolomit

14122100-3 Kréta

14122200-4 Dolomit

14130000-1 Palak

14200000-3 Homok és agyag

14210000-6 Kavics, homok, zúzott k és aggregátum

14211000-3 Homok

14211100-4 Természetes homok

14212000-0 szemcse, kszilánk, kpor, kavics, sóder, tört és zúzott k, kkeverék, homok-sóder

keverék és egyéb aggregátum

14212100-1 Kavics és sóder

14212110-4 Kavics

14212120-7 Sóder

14212200-2 Aggregátum

14212210-5 Homok-sóder keverék

14212300-3 Tört és zúzott k

14212310-6 Zúzott k

14212320-9 Zúzott gránit

14212330-2 Zúzott bazalt

14212400-4 Talaj (külszíni kzet)

14212410-7 Aktív talajréteg (humusz)

14212420-0 Altalaj

14212430-3 szilánk

14213000-7 Makadám, kátrányozott makadám és kátrányos homok

14213100-8 Makadám

14213200-9 Kátrányozott makadám

14213300-0 Kátrányos homok

14220000-9 Agyag és kaolin

14221000-6 Agyag

14222000-3 Kaolin

14300000-4 Ásványi, vegyi és mtrágya-alapanyagok

14310000-7 Ásványi mtrágya-alapanyagok


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

14311000-4 Természetes kalcium, alumínium-kalcium-foszfát és tisztítatlan természetes káliumsók

14311100-5 Természetes kalcium

14311200-6 Alumínium-kalcium-foszfát

14311300-7 Nyers természetes káliumsók

14312000-1 Vaspirit

14312100-2 Természetes vaspirit

14320000-0 Ásványi vegyi alapanyagok

14400000-5 Só és tiszta nátrium-klorid

14410000-8 só

14420000-1 Tengeri só

14430000-4 Lepárolt só és tiszta nátrium-klorid

14440000-7 Útszóró só

14450000-0 Sóoldat

14500000-6 Kapcsolódó bányászati és kfejtési termékek

14510000-9 Bitumen és aszfalt

14511000-6 Bitumen

14512000-3 Aszfalt

14520000-2 Drágakövek és féldrágakövek, habk, csiszolópor, természetes dörzsk; egyéb ásványok és

nemesfémek

14521000-9 Drágakövek és féldrágakövek

14521100-0 Drágakövek

14521110-3 Gyémánt

14521120-6 Rubin

14521130-9 Smaragd

14521140-2 Drágakpor

14521200-1 Féldrágakövek

14521210-4 Féldrágakpor

14522000-6 Ipari gyémántok, habk, csiszolópor és egyéb természetes dörzsk

14522100-7 Habk

14522200-8 Ipari gyémánt

14522300-9 Habk

14522400-0 Természetes dörzsk

14523000-3 Ásványok, nemesfémek és kapcsolódó termékek

14523100-4 Ásványok, ásványanyagok

14523200-5 Arany

14523300-6 Ezüst

14523400-7 Platina

15000000-8 Élelmiszer-feldolgozás termékei és italok

15100000-9 Állati termékek, hús és húskészítmények

15110000-2 Hús


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

15111000-9 Szarvasmarhafélék húsa

15111100-0 Marhahús

15111110-3 Sózott marhahús

15111140-2 Hasított marha

15111190-7 Darabolt marhahús és húsrész

15111191-4 Kicsontozott marhahús

15111200-1 Borjúhús

15111210-4 Darabolt borjúhús és húsrész

15112000-6 Baromfi

15112100-7 Friss baromfi, egészben

15112110-0 Liba

15112120-3 Pulyka

15112130-6 Csirke

15112140-9 Kacsa

15112200-8 Baromfi húsrészek

15112210-1 Csirke húsrészek

15112220-4 Pulyka húsrészek

15112230-7 Kacsa, liba és gyöngyös húsrészek

15112300-9 Baromfimáj

15112310-2 Libamáj

15113000-3 Sertéshús

15113100-4 Darabolt sertéshúsrészek

15113300-6 Hasított sertés

15114000-0 Belsségek

15115000-7 Bárány- és juhhús

15115100-8 Bárányhús

15115200-9 Juhhús

15117000-1 Kecskehús

15118000-8 Ló-, szamár- és öszvérhús

15118100-9 Lóhús

15118900-7 Szamár- és öszvérhús

15119000-5 Különféle húsok

15119100-6 Házinyúlhús

15119200-7 Mezeinyúl-hús

15119300-8 Vadhús

15119400-9 Békacomb

15119500-0 Házigalambhús

15120000-5 Állati gyapjú, nyers irha és nyers br

15121000-2 Gyapjú

15122000-9 Állati nyers irha


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

15123000-6 Állati nyers br

15124000-3 Madárbr és toll

15130000-8 Húskészítmények

15131000-5 Húskonzervek és húskészítmények

15131100-6 Töltött hústermék

15131110-9 Kolbászhús

15131120-2 Kolbászáru

15131130-5 Kolbász

15131131-2 Kenmájas

15131132-9 Marhafelvágott

15131133-6 Sertésfelvágott

15131134-3 Véreshurka

15131135-0 Baromfifelvágott

15131200-7 Szárított, sózott, füstölt vagy fszerezett hús

15131210-0 Füstölt sonka

15131220-3 Szalonna

15131230-6 Szalámi

15131300-8 Májkészítmények

15131310-1 Pástétom

15131320-4 Libamáj- és kacsamájkészítmények

15131400-9 Sertéshúskészítmények

15131410-2 Sonka

15131420-5 Húsgombóc

15131490-6 Sertéshúsos készétel

15131500-0 Baromfihúsból készült termékek

15131600-1 Marha- és borjúhúsból készült termékek

15131610-4 Marhahúsgombóc

15131620-7 Darált hús (fasírt)

15131640-3 Marhahúspogácsa

15131700-2 Húskészítmények

15200000-0 Halkészítmények és tartósított halak

15210000-3 Halfilé, halmáj és halikra

15211000-0 Halfilé

15211100-1 Friss halfilé

15212000-7 Halikra

15213000-4 Halmáj

15220000-6 Fagyasztott hal, halfilé és egyéb halhús

15221000-3 Fagyasztott hal

15222000-0 Fagyasztott halfilé

15223000-7 Fagyasztott halszelet


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

15229000-9 Fagyasztott haltermék

15230000-9 Sózással vagy szárítással, sós lében, füstöléssel tartósított hal

15231000-6 Hal, szárítva

15232000-3 Hal, sózva

15233000-0 Hal, sós lében tartósítva

15234000-7 Hal, füstölt

15234100-8 Lazac, füstölt

15234200-9 Hering, füstölt

15234300-0 Pisztráng, füstölt

15235000-4 Konzervált hal

15240000-2 Üvegben vagy dobozban konzervált, valamint egyéb módon feldolgozott vagy konzervált hal

15241000-9 Panírozott, illetve üvegben vagy dobozban konzervált hal

15241100-0 Konzervált lazac

15241200-1 Feldolgozott vagy konzervált hering

15241300-2 Szardínia

15241400-3 Konzervált tonhal

15241500-4 Makréla

15241600-5 Szardella

15241700-6 Halrudak

15241800-7 Panírozott halkészítmények

15242000-6 Kész halételek

15243000-3 Halkészítmények

15244000-0 Kaviár és kaviárpótló

15244100-1 Kaviár

15244200-2 Kaviárpótló

15250000-5 Tenger gyümölcsei

15251000-2 Fagyasztott rákok

15252000-9 Elkészített vagy tartósított rákok

15253000-6 Kagylóhúsból készült termék

15300000-1 Gyümölcs, zöldségfélék és kapcsolódó termékek

15310000-4 Burgonya és burgonyakészítmények

15311000-1 Fagyasztott burgonya

15311100-2 Burgonyaszirom és hasábburgonya

15311200-3 Kockára vágott, szeletelt és egyéb fagyasztott burgonya

15312000-8 Burgonyakészítmények

15312100-9 Burgonyapüré-pehely

15312200-0 Elsütött burgonyaszirom

15312300-1 Sült burgonyaszirom

15312310-4 Ízesített burgonyaszirom

15312400-2 Burgonya snack


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

15312500-3 Burgonyakrokett

15313000-5 Feldolgozott burgonya

15320000-7 Gyümölcs- és zöldséglevek

15321000-4 Gyümölcslevek

15321100-5 Narancslé

15321110-8 Narancslésrítmény

15321200-6 Grépfrútlé

15321300-7 Citromlé

15321400-8 Ananászlé

15321500-9 Szlé

15321600-0 Almalé

15321700-1 Gyümölcslé keverék, nem srített

15321800-2 rített gyümöcslé

15322000-1 Zöldséglé

15322100-2 Paradicsomlé

15330000-0 Gyümölcs- és zöldségfélék

15331000-7 Feldolgozott zöldség

15331100-8 Friss vagy fagyasztott zöldség

15331110-1 Feldolgozott gyökérfélék

15331120-4 Feldolgozott gumós zöldség

15331130-7 Bab, borsó, paprika, paradicsom és egyéb zöldségfélék

15331131-4 Feldolgozott bab

15331132-1 Feldolgozott borsó

15331133-8 Feles borsó

15331134-5 Feldolgozott paradicsom

15331135-2 Feldolgozott gomba

15331136-9 Feldolgozott paprika

15331137-6 Étkezési szójacsíra

15331138-3 Szarvasgomba

15331140-0 Leveles zöldségek és káposztafélék

15331142-4 Feldolgozott káposztaféle

15331150-3 Feldolgozott hüvelyes zöldség

15331170-9 Gyorsfagyasztott zöldség

15331400-1 Tartósított és/vagy konzervált zöldség

15331410-4 Paradicsomos bab

15331411-1 tt bab

15331420-7 Tartósított paradicsom

15331423-8 Paradicsomkonzerv

15331425-2 Paradicsompüré

15331427-6 rített paradicsom


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

15331428-3 Paradicsomszósz

15331430-0 Gombakonzerv

15331450-6 Feldolgozott olajbogyó

15331460-9 Zöldségkonzerv

15331461-6 Savanyúkáposzta konzerv

15331462-3 Zöldborsókonzerv

15331463-0 Kifejtbabkonzerv

15331464-7 Zöldbabkonzerv

15331465-4 Spárgakonzerv

15331466-1 Olajbogyókonzerv

15331470-2 Csemegekukorica

15331480-5 Rövid távra tartósított zöldség

15331500-2 Ecetben tartósított zöldség

15332000-4 Feldolgozott gyümölcsök és diófélék

15332100-5 Feldolgozott gyümölcs

15332140-7 Feldolgozott alma

15332150-0 Feldolgozott körte

15332160-3 Feldolgozott banán

15332170-6 Rebarbara

15332180-9 Dinnye

15332200-6 Dzsemek és ízek; gyümölcszselé; pürék és krémek gyümölcsbl vagy diófélébl

15332230-5 Ízek

15332231-2 Narancsíz

15332232-9 Citromíz

15332240-8 Gyümölcszselék

15332250-1 Gyümölcskrémek

15332260-4 Krémek diófélébl

15332261-1 Földimogyoróvaj

15332270-7 Gyümölcspürék

15332290-3 Gyümölcsdzsemek

15332291-0 Kajszibarack dzsem

15332292-7 Szeder dzsem

15332293-4 Feketeribiszke dzsem

15332294-1 Cseresznye dzsem

15332295-8 Málnadzsem

15332296-5 Eperdzsem

15332300-7 Feldolgozott diófélék

15332310-0 Pörkölt vagy sózott diófélék

15332400-8 Tartósított gyümölcsök

15332410-1 Szárított gyümölcsök


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

15332411-8 Feldolgozott ribiszke

15332412-5 Feldolgozott mazsola

15332419-4 Szultána

15333000-1 Zöldségfeldolgozás melléktermékei

15400000-2 Állati vagy növényi olajok és zsírok

15410000-5 Nyers állati vagy növényi olaj és zsír

15411000-2 Állati vagy növényi olaj

15411100-3 Növényi olaj

15411110-6 Olívaolaj

15411120-9 Szezámmagolaj

15411130-2 Földimogyoró-olaj

15411140-5 Kókuszolaj

15411200-4 olaj

15411210-7 Sütolaj

15412000-9 Zsírok

15412100-0 Állati zsír

15412200-1 Növényi zsír

15413000-6 Növényi zsírok és olajok szilárd maradéka

15413100-7 Olajpogácsa

15420000-8 Finomított olaj és zsír

15421000-5 Finomított olaj

15422000-2 Finomított zsír

15423000-9 Hidrogénezett vagy észterezett olajok és zsírok

15424000-6 Növényi viasz

15430000-1 Ehet zsírok

15431000-8 Margarin és hasonló készítmények

15431100-9 Margarin

15431110-2 Folyékony margarin

15431200-0 Csökkentett vagy alacsony zsírtartalmú szendvicskrémek

15500000-3 Tejtermék

15510000-6 Tej és tejszín

15511000-3 Tej

15511100-4 Pasztrözött tej

15511200-5 Sterilizált tej

15511210-8 UHT tej (ultrapasztrözött tej)

15511300-6 Fölözött tej

15511400-7 Részben fölözött tej

15511500-8 Teljes tej

15511600-9 rített tej

15511700-0 Tejpor


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

15512000-0 Tejszín

15512100-1 Alacsony zsírtartalmú tejszín

15512200-2 Magas zsírtartalmú tejszín

15512300-3 Aludttej

15512900-9 Habtejszín

15530000-2 Vaj

15540000-5 Sajttermékek

15541000-2 Asztali sajtok

15542000-9 Friss sajtok

15542100-0 Túró

15542200-1 Lágy sajtok

15542300-2 Feta sajt

15543000-6 Reszelt, rölt, kékpenész és egyéb sajtok

15543100-7 Rokfort sajt

15543200-8 Cheddar sajt

15543300-9 Reszelt sajt

15543400-0 Parmezán sajt

15544000-3 Kemény sajtok

15545000-0 Krémsajtok

15550000-8 Vegyes tejtermékek

15551000-5 Joghurt és egyéb savanyított tejtermékek

15551300-8 Joghurt

15551310-1 Joghurt, ízesítés nélkül (natúr)

15551320-4 Joghurt, ízesítéssel

15551500-0 Író

15552000-2 Kazein

15553000-9 Tejcukor vagy tejcukorszirup

15554000-6 Savó

15555000-3 Jégkrém és hasonló termék

15555100-4 Jégkrém

15555200-5 Szorbet

15600000-4 Malomipari termékek, keményítk és keményít termékek

15610000-7 Malomipari termékek

15611000-4 Hántolt rizs

15612000-1 Gabona- vagy zöldséglisztek és kapcsolódó termékek

15612100-2 Búzaliszt

15612110-5 Teljes kirlés liszt

15612120-8 Kenyérliszt

15612130-1 Finomliszt


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

15612150-7 Rétesliszt

15612190-9 Önkel búzaliszt

15612200-3 Gabonaliszt

15612210-6 Kukoricaliszt

15612220-9 Rizsliszt

15612300-4 Zöldségliszt és -dara

15612400-5 Sütipari termékekhez szükséges lisztes keverékek

15612410-8 Tortalisztkeverék

15612420-1 Sütlisztkeverék

15612500-6 Sütipari termékek

15613000-8 Gabonarleménybl készült termékek

15613100-9 Dara

15613300-1 Gabonatermékek

15613310-4 Feldolgozott gabonakészítmények reggelire (gabonapehely)

15613311-1 Kukoricapehely

15613312-8 Zabkeverék

15613313-5 Müzli

15613319-7 Puffasztott búza

15613380-5 Zabpehely

15614000-5 Feldolgozott rizs

15614100-6 Hosszúszem rizs

15614200-7 Fényezett rizs

15614300-8 Törmelék rizs

15615000-2 Korpa

15620000-0 Keményítk és keményít termékek

15621000-7 Kukoricaolaj

15622000-4 Szcukor és szcukorból készült termékek; gyümölcscukor és gyümölcscukorból készült

termékek

15622100-5 Szcukor és szcukorból készült termékek

15622110-8 Szcukor

15622120-1 Szcukorszirup

15622300-7 Gyümölcscukor és gyümölcscukorból készült termékek

15622310-0 Gyümölcscukor

15622320-3 Gyümölcscukor-készítmények

15622321-0 Gyümölcscukoroldat

15622322-7 Gyümölcscukorszirup

15623000-1 Keméníyt

15624000-8 Tápióka

15625000-5 Búzadara


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

15626000-2 Pudingpor

15700000-5 Állati takarmányok

15710000-8 Takarmánykészítmények haszon- és egyéb állatok számára

15711000-5 Haltakarmány-készítmény

15712000-2 Száraztakarmány

15713000-9 Háziállat takarmánya

15800000-6 Különféle élelmiszertermékek

15810000-9 Kenyér, friss péksütemények és cukrászsütemények

15811000-6 Péksütemények

15811100-7 Kenyér

15811200-8 Zsemle

15811300-9 Kifli, croissant

15811400-0 Lángos

15811500-1 Elkészített péksütemények

15811510-4 Szendvicsek

15811511-1 Kész szendvicsek

15812000-3 Sütemények és torták

15812100-4 Cukrászsütemények

15812120-0 Gyümölcsös és zöldséges sütemények, piték

15812121-7 Zöldséges sütemények (sós piték)

15812122-4 Gyümölcsös sütemények, gyümölcskenyér (édes piték)

15812200-5 Torták

15813000-0 Reggeli péksütemények, aprósütemények

15820000-2 Kétszersültek, kekszek; tartósított cukrászsütemények és torták

15821000-9 Kétszersült pék- és cukrászsütemények

15821100-0 Kétszersült péksütemények

15821110-3 Kétszersült kenyér

15821130-9 Ropogós kenyér

15821150-5 Kétszersült

15821200-1 Édes keksz

15830000-5 Cukor és cukortermékek

15831000-2 Cukor

15831200-4 Fehér cukor

15831300-5 Juharcukor és juharszirup

15831400-6 Melasz

15831500-7 Cukorszirup

15831600-8 Méz

15832000-9 Cukorgyártási hulladék

15833000-6 Cukoripari termékek

15833100-7 Desszertek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

15833110-0 Gyümölcskosárkák

15840000-8 Kakaó; csokoládé, cukoráruk

15841000-5 Kakaó

15841100-6 Kakaómassza

15841200-7 Kakaóvaj, kakaózsír vagy kakaóolaj

15841300-8 Kakaópor cukor vagy egyéb édesítanyag nélkül

15841400-9 Kakaópor cukorral vagy egyéb édesítanyaggal

15842000-2 Csokoládé és cukoráruk

15842100-3 Csokoládé

15842200-4 Csokoládékészítmények

15842210-7 Csokoládéital

15842220-0 Csokoládészelet

15842300-5 Édességek

15842310-8 Bonbonok

15842320-1 Nugátok

15842400-6 Cukorral tartósított gyümölcsök, diófélék vagy gyümölcshéjak

15850000-1 Tésztafélék

15851000-8 Lisztbl készült termékek

15851100-9 Száraztészta

15851110-2 Makaróni

15851120-5 Metélt tészta

15851190-6 Spagetti

15851200-0 Feldolgozott tészta és kuszkusz

15851210-3 Feldolgozott tészta

15851220-6 Töltött tészta

15851230-9 Lasagna (olasz széles metélt)

15851250-5 Kuszkusz

15851290-7 Tésztakonzerv

15860000-4 Kávé, tea és kapcsolódó termékek

15861000-1 Kávé

15861100-2 Kávé, pörkölt

15861200-3 Koffeinmentes kávé

15861300-4 Koffeintartalmú kávé

15862000-8 Pótkávé

15863000-5 Tea

15863100-6 Zöld tea

15863200-7 Fekete tea

15864000-2 Teakészítmények vagy matétea

15864100-3 Teafilter


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

15865000-9 Gyógytea fzet

15870000-7 Ételízesítk és fszerek

15871000-4 Ecet; mártások; ételízesít-keverékek; mustárliszt és -dara; elkészített mustár

15871100-5 Ecet és ecetpótló

15871110-8 Ecet

15871120-1 Ecetpótló

15871200-6 Mártások, ételízesít- és fszerkeverékek

15871210-9 Szójamártás

15871230-5 Paradicsomos ételízesít és mártás

15871250-1 Mustár

15871260-4 Mártások

15871270-7 Ételízesít-keverékek

15871273-8 Majonéz

15871274-5 Szendvicskrémek

15871279-0 Chutney szósz (csatni, csíps indiai mártás)

15872000-1 szernövény és fszer

15872100-2 Bors

15872200-3 szer

15872300-4 szernövény

15872400-5 Só

15872500-6 Gyömbér

15880000-0 Különleges élelmiszerek

15881000-7 Homogenizált élelmiszerkészítmények

15882000-4 Diétás termékek

15884000-8 Gyermektápszer

15890000-3 Máshová nem sorolt különféle élelmiszerek és szárazáruk

15891000-0 Leves és erleves

15891100-1 Húsleves

15891200-2 Halleves

15891300-3 Vegyes leves

15891400-4 Leves

15891410-7 Levespor

15891500-5 Erleves

15891600-6 Húslé

15891610-9 Húslékeverék

15891900-9 Zöldségleves

15892000-7 Növényi nedv és kivonat, savanyító és dúsító anyagok

15892100-8 Növényi nedv

15892200-9 Növényi kivonat

15892400-1 Dúsító anyagok


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

15893000-4 Szárazáruk

15893100-5 Élelmiszerkeverékek

15893200-6 Desszertkeverékek

15893300-7 Mártáskeverékek

15894000-1 Feldolgozott élelmiszertermékek

15894100-2 Vegetáriánus készételek

15894200-3 Készételek

15894210-6 Iskolai készételek

15894220-9 Kórházi készételek

15894300-4 Elkészített élelmiszerek

15894400-5 Snackek

15894500-6 Ételautomaták termékei

15894600-7 Szendvicstöltelékek

15894700-8 Csemegeáruk

15895000-8 Gyorséttermi termékek

15895100-9 Hamburgerek

15896000-5 Mélyfagyasztott termékek

15897000-2 Ételkonzervek

15897100-3 Hadi élelmezés

15898000-9 Éleszt

15899000-6 Sütpor

15900000-7 Italok

15910000-0 Desztillált szeszesitalok

15911000-7 Szeszes italok

15911100-8 Párlat

15911200-9 Likr

15930000-6 Bor

15931000-3 Ízesítetlen borok

15931100-4 Habzóbor, pezsg

15931200-5 Asztali borok

15931300-6 Portói

15931400-7 Madeira

15931500-8 Szmust

15931600-9 Sherry

15932000-0 Borsepr

15940000-9 Almabor és egyéb gyümölcsborok

15941000-6 Almabor

15942000-3 Gyümölcsborok

15950000-2 Nem desztillált erjesztett italok

15951000-9 Vermutok


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

15960000-5 Malátasör

15961000-2 Sör

15961100-3 Világos sör

15962000-9 Sörfzési vagy szeszgyártási üledék

15980000-1 Alkoholmentes italok

15981000-8 Ásványvíz

15981100-9 Szénsavmentes ásványvíz

15981200-0 Szénsavas ásványvíz

15981300-1 Szilárd halmazállapotú víz

15981310-4 Jég

15981320-7 Hó

15981400-2 Ízesített ásványvízek

15982000-5 Üdítitalok

15982100-6 Gyümölcsszörpök

15982200-7 Csokoládés tej

16000000-5 Dohány, dohányáruk és dohányzási kellékek

16100000-6 Dohányáruk

16110000-9 Szivarok

16120000-2 Szivarka (cigarillo)

16130000-5 Cigaretta

16200000-7 Dohány

16210000-0 Feldolgozott dohány

16300000-8 Dohányüzleti kellékek

17000000-2 Textíliák és textiltermékek

17100000-3 Textilszövetek és ezzel kapcsolatos árucikkek

17110000-6 Szövetek

17111000-3 Szintetikus szövet

17111100-4 Kevertszálas szövet

17112000-0 Pamutszövetek

17112100-1 Angin

17112200-2 Farmeranyag

17112300-3 Vászon

17112310-6 Vászonáruk

17112400-4 Puplin

17112500-5 Hevederszövet

17112510-8 Hevederszalag, rednygurtni

17120000-9 Kártolt gyapjúszövet

17130000-2 Len anyagok

17131000-9 Lenvászon

17140000-5 Különleges szövetek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

17141000-2 Bársony

17142000-9 Frottírszövet

17143000-6 Bútorszövetek

17144000-3 Függönyanyagok

17145000-0 Bélésanyagok

17150000-8 Kötött vagy horgolt anyagok

17151000-5 Kötöttáruk

17151100-6 Bársonyszövet

17152000-2 Horgolt anyagok

17160000-1 Ruhaszövet

17170000-4 Nem sztt szövet

17200000-4 Textiláruk

17210000-7 Háztartási és lakástextília

17211000-4 Takaró és útitakaró (pléd)

17211100-5 Takarók

17211200-6 Útitakaró

17212000-1 Ágynem

17212100-2 Leped

17212200-3 Paplanhuzat

17212300-4 Matrachuzat

17212400-5 Pehelypaplan

17212500-6 Párnahuzat

17212600-7 Hengerpárna huzatok

17213000-8 Asztalnem

17213100-9 Abrosz

17213200-0 Asztalkend

17214000-5 Testápolási és konyhai textília

17214100-6 Törülköz

17214200-7 Törlkend

17214300-8 Görgs törülköz

17214500-0 Arctörl kendk

17215000-2 Függönyök, drapériák, ágyfüggöny és sötétít függöny

17215100-3 Ablakfüggönyök, vitrázsok

17215110-6 Füstfogó függöny

17215200-4 Drapériák, térelválasztó és egyéb függönyök

17215300-5 Ágyfüggöny

17215400-6 Sötétít függöny

17215410-9 Bels sötétít függöny

17215420-2 Textilrolók

17215430-5 Rednyök


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

17215440-8 Szalagfüggönyök

17216000-9 Lakberendezési termékek

17216100-0 Lakberendezési termékek textilbl

17216110-3 Díszpárnák

17216120-6 Párna

17218000-3 Kórházi textíliák

17218100-4 termi textíliák

17218200-5 lepedk

17220000-0 Feldolgozott textiláruk

17221000-7 Zsákok és táskák

17221100-8 Utazótáska

17221110-1 Hátizsák

17221200-9 Sporttáska

17221300-0 Táska postaküldemények számára, levél- és csomagzsák

17221310-3 Postazsák

17221400-1 Szerszámos táska

17221500-2 Mosodai zsák

17221600-3 Textilzsák

17221700-4 Árucsomagoló zsák

17221710-7 Árucsomagoló táska

17222000-4 Ponyva, csónak, szörf vagy szárazföldi járm vitorlája, vászontet, napellenz, sátor és

kempingáruk

17222100-5 Ponyva, vászontet és napellenz

17222110-8 Ponyva

17222120-1 Vászontet

17222130-4 Napellenz

17222200-6 Álcázó huzatok

17222400-8 Vitorla

17222500-9 Kempingáruk textilbl

17222510-2 Felfújható matrac

17222520-5 Kemping- és tábori ágy

17222530-8 Sátor

17222540-1 Hálózsák

17222541-8 Hálózsák tollal vagy pehellyel töltve

17223000-1 Ejterny

17223100-2 Irányítható ejterny

17223200-3 Forgó ejterny

17225000-5 Különféle elállított textiláruk

17225100-6 Portörl rongy

17225200-7 Textil szbetét


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

17225300-8 Mentmellény

17225400-9 zoltótakaró

17225500-0 Szúnyogháló

17225600-1 Edénytörl rongy

17225700-2 Mentöv

17225800-3 Felmosóruha

17225810-6 Portörl

17230000-3 Sznyeg, lábtörl és pokróc

17231000-0 Sznyeg

17231100-1 Csomózott sznyeg

17231200-2 Szövött sznyeg

17231300-3 zéssel elállított padlósznyeg (textil padlóborító)

17231310-6 Sznyegcsempe

17231400-4 Egyéb sznyeg

17232000-7 Lábtörl

17233000-4 Pokróc

17234000-1 Ipari sznyeg

17240000-6 Különféle kötelek, hajókötelek, zsinórok és sodronykötél

17241000-3 Kötél, hajókötél, zsinór és sodronykötél

17241100-4 Zsineg, kötél és hajókötél

17241110-7 Hajókötél

17241120-0 Kötél

17241130-3 Madzag

17241140-6 Zsinór

17241200-5 Textilháló

17241210-8 Csomózott háló

17241220-1 Hurkolt kelmék, trikóáruk

17242000-0 Ipari rongy, géptisztítórongy

17250000-9 Nem sztt textiltermékek

17260000-2 Különféle textiltermékek

17261000-9 Tüll, csipke, szalagszövet, paszomány és hímzés

17261100-0 Szalagszövet, paszomány

17261110-3 Szalag

17261120-6 Textilszalag

17261130-9 Textilcimkék és jelvények

17261131-6 Textilcímke

17261132-3 Textiljelvény

17261133-0 Rangjelzés

17261140-2 Díszít paszomány

17261141-9 Díszít szalag


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

17261142-6 Vállap

17261200-1 Hálószövet

17262000-6 Filc

17263000-3 Textilvatta, fonal, szövet és mszaki célra szolgáló textiláru

17263100-4 Textilvatta

17263200-5 Fémfonal

17263300-6 Fémfonalból sztt szövetek

17263400-7 Impregnált, bevont vagy beborított textilanyagok

17263500-8 szaki célra szolgáló textiláru

17263510-1 Textil tömlbevonat

17263520-4 Textil szállítószalag

17263530-7 Szellvezetékek

17263600-9 Steppelt textiltermékek

17280000-8 Kötöttáruk, harisnyanemk és kapcsolódó termékek

17281000-5 Harisnyanem

17281100-6 Harisnyanadrág, harisnya és zokni

17281110-9 Harisnya

17281120-2 Harisnyanadrág

17281130-5 Zokni

17282000-2 Pulóver, kardigán és hasonló termékek

17282100-3 Póló, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áruk

17282110-6 Pulóver

17282120-9 Kardigán

17282130-2 Sportpulóver

17282140-5 Mellény

17300000-5 Textilfonal és cérna

17310000-8 Természetes textilszál

17320000-1 Mesterséges textilszál

17330000-4 Természetes szálból készült textilfonal és cérna

17331000-1 Selyemfonal

17332000-8 Gyapjúfonal

17333000-5 Pamutfonal

17334000-2 Lenfonal

17335000-9 Természetes szálból készült varrócérna és -fonal

17335100-0 Varrócérna

17335200-1 Kötfonal

17336000-6 Növényi textilszálból készült fonal

17340000-7 Szintetikus fonal vagy cérna

17341000-4 Szintetikus fonal

17342000-1 Szintetikus cérna


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

17342100-2 Szintetikus varrócérna

17342200-3 Szintetikus kötfonal

17400000-6 Textilhulladék

18000000-9 Ruházat és kiegészítk

18100000-0 Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítk

18110000-3 Egyenruha

18111000-0 Egészségügyi munkaruházat

18112000-7 Katonai ruházat

18113000-4 Ipari munkaruházat

18114000-1 Overál

18115000-8 Egyenruha

18115100-9 zoltó-egyenruha

18115200-0 Rendregyenruha

18115300-1 Katonai egyenruha

18130000-9 Különleges munkaruha

18131000-6 Véd- és biztonsági ruha

18131100-7 Golyóálló mellény

18131200-8 Biológiai és vegyvédelmi védruha

18131300-9 Sugárzás ellen véd ruha

18131400-0 Golyóálló ruha

18131500-1 Biztonsági mellény

18131600-2 Fényvisszaver mellény

18132000-3 Repüls ruha

18132100-4 Repüls kabát

18132200-5 Repüls öltöny

18133000-0 Különleges ruházat és felszerelés

18133100-1 Álcaruha

18133200-2 Katonai gyakorlóöltözet

18133300-3 Katonai gyakorlófelszerelés

18133400-4 Katonai gyakorlóruha

18133500-5 Katonai sisak, rohamsisak

18133600-6 Sisakhuzat

18133700-7 Síruházat

18133800-8 Sarkvidéki ruha és felszerelés

18133900-9 Búvárruha

18134000-7 Szörfruha

18134100-8 Túlélruha

18140000-2 Munkaruházati kiegészítk

18141000-9 Védkeszty

18142000-6 Védmaszk


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

18143000-3 Védfelszerelések

18200000-1 Felsruházat

18210000-4 Kabát

18211000-1 Pelerin

18212000-8 Köpeny

18213000-5 Széldzseki

18220000-7 Idjárásálló ruházat

18221000-4 Vízálló ruházat

18221100-5 Vízálló köpeny

18221200-6 Anorák

18221300-7 Eskabát

18222000-1 Vállalati ruha

18222100-2 Öltöny, kosztüm

18222200-3 Ruhaegyüttes

18223000-8 Zakó és blézer

18223100-9 Blézer

18223200-0 Zakó

18224000-5 Bevont vagy impregnált textilanyagból készült ruházat

18230000-0 Különféle felsruházat

18231000-7 i ruha

18232000-4 Szoknya

18233000-1 Rövidnadrág

18234000-8 Nadrág

18300000-2 i ruházat

18310000-5 Alsónem

18311000-2 Kombiné

18312000-9 Alsónadrág

18313000-6 i alsó

18314000-3 Fürdköntös

18320000-8 Ing és hálóruha

18321000-5 Ing

18322000-2 Hálóruha

18322100-3 Hálóing

18322200-4 Házikabát

18322300-5 Pizsama

18322400-6 Atlétatrikó

18322500-7 i hálóing

18323000-9 Melltartó, f, harisnyaköt és hasonló áruk

18323100-0 Melltartó

18323200-1


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

18323300-2 Harisnyaköt

18330000-1 Rövid ujjú trikó

18400000-3 Különleges ruházat és kiegészítk

18410000-6 Különleges ruházat

18411000-3 Csecsemruházat

18412000-0 Sportruházat

18412100-1 Tréningruha

18412200-2 Sporttrikó

18412300-3 Síruha

18412800-8 Úszódressz, fürdruha

18420000-9 Ruházati kiegészítk

18421000-6 Zsebkend

18422000-3 Sál

18423000-0 Nyakkend

18424000-7 Keszty

18425000-4 Nem brbl készült öv

18440000-5 Kalap és fejfed

18441000-2 Kalap

18443000-6 Fejfed és fejfed kiegészítk

18443100-7 Homlokpánt

18443200-8 Fém homlokpánt

18443300-9 Textil homlokpánt

18443310-2 Svájcisapka

18443320-5 Tábori sapka

18443330-8 Csuklya

18443340-1 Sapka

18443400-0 Állszíj, sisakszíj

18443500-1 Ellenz

18444000-3 Fejvéd

18444100-4 Biztonsági fejvéd

18444110-7 Sisak

18444200-5 Védsisak

18450000-8 Rögzít (csatok)

18451000-5 Patent, gomb

18451100-6 Gomb tartozékok

18452000-2 Biztosítót

18453000-9 Húzózár (cipzár)

18500000-4 rruházat

18510000-7 rruházati kiegészítk

18511000-4 rkeszty vagy ujjatlan keszty


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

18511100-5 Motoros keszty

18512000-1 r derékszíj és vállszíj

18512100-2 Derékszíj, öv

18512200-3 Vállszíjak

18600000-5 Szrme és szrmeáru

18610000-8 Szrmeáru

18611000-5 Kikészített szrme

18612000-2 Ruházati termékek szrmébl

18613000-9 szrme és ebbl készült áruk

18620000-1 Szrme

18700000-6 Használt ruhanem

19000000-6 r, bripari termékek és lábbelik

19100000-7 r

19110000-0 Kikészített, puhított br

19120000-3 Szarvasmarhafélék és lóféle állatok kikészített bre

19130000-6 Juh, kecske vagy sertés kikészített bre

19131000-3 Juh- és báránybr kikészítve

19132000-0 Kecske- és gidabr kikészítve

19133000-7 Sertésbr kikészítve

19140000-9 Egyéb állatok kikészített bre, mesterséges br és más br

19141000-6 Egyéb állati brök

19142000-3 r

19143000-0 rutánzat

19144000-7 Lakkbr

19150000-2 rhulladék

19200000-8 ráruk, bröndök és nyergesáruk

19210000-1 Nyergesáruk

19211000-8 Nyereg

19212000-5 Lovaglókorbács

19213000-2 Ostor

19220000-4 rönd

19221000-1 Diplomatatáska

19222000-8 Kézitáska

19223000-5 Erszény és levéltárca

19223100-6 Erszény

19223200-7 Levéltárca

19224000-2 Koffer

19225000-9 Kulacstartó és pisztolytáska

19225100-0 Kulacstartó

19225200-1 Pisztolytáska


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

19229000-7 Piperetáska

19230000-7 Óraszíj

19240000-0 Gépekhez, gépi berendezésekhez használatos brtermékek

19300000-9 Lábbelik

19310000-2 Lábbeli a sport- és munkásvédelmi lábbeli kivételével

19311000-9 Vízálló lábbeli

19312000-6 Lábbeli gumi vagy manyag részekkel

19312100-7 Szandál gumi vagy manyag felsrésszel

19312200-8 Gumicsizma

19312300-9 Utcai lábbeli gumi vagy manyag felsrésszel

19312400-0 Strandpapucs

19313000-3 Lábbeli br felsrésszel

19313100-4 Szandál

19313200-5 Papucs

19313300-6 Utcai lábbeli

19314000-0 Lábbeli textil felsrésszel

19315000-7 Csizma

19315100-8 Bokacsizma

19315200-9 Magas szárú cip

19315300-0 Magas szárú csizma

19315400-1 Horgászcsizma

19316000-4 Kalucsni

19320000-5 Sportcip

19321000-2 Sícip

19321100-3 Sífutó cip

19322000-9 Edzcip

19323000-6 Hegymászó cip

19324000-3 Futballcip

19330000-8 Munkásvédelmi cip

19331000-5 Lábbeli beépített fém orrmerevítvel

19332000-2 Különleges lábbeli

19332100-3 Repüls cip

19340000-1 Lábbeli részei

19341000-8 Cipfelsrész

19342000-5 Ciptalp

19343000-2 Cipsarok

20000000-6 Faanyag, fából készült termékek, parafa termékek, kosáráruk és vesszfonadékok (fonott áruk)

20100000-7 részelt faanyag

20110000-0 Vasúti talpfa

20111000-7 Fa talpfa


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

20112000-4 Talpfa részei

20120000-3 Bányafa

20130000-6 Feldolgozott puhafa

20131000-3 Kerítésalkatrészek

20140000-9 Keményfa

20150000-2 Parketta

20160000-5 Feldolgozott vagy megmunkált fa termékek

20161000-2 Megmunkált fa

20161100-3 Megmunkált oszlopok

20170000-8 részpor

20200000-8 Fa- és furnérlemez

20210000-1 Falemez és tábla

20211000-8 Rétegelt lemez

20212000-5 Laminált faanyag

20213000-2 Forgácslemez

20214000-9 Rostlemez

20215000-6 Fatábla

20216000-3 Furnérlemez

20220000-4 Tömörített fa

20300000-9 Ács- és épületasztalos-ipari termékek

20310000-2 Épületasztalos-ipari termék

20311000-9 Faablak

20311100-0 Franciaablak

20312000-6 Faajtó

20313000-3 Fa szalagparketta

20320000-5 Ácsipari termékek

20321000-2 Elre gyártott kerítéstábla

20322000-9 Fa tetszerkezeti tartók

20323000-6 Lépcsk

20330000-8 Elre gyártott faépület

20400000-0 Fatartályok, raklap, doboz és más tárolóedény

20410000-3 Fatartály

20411000-0 Fahordó

20411100-1 Fadoboz

20411200-2 Kábeldob

20412000-7 Farekesz

20412100-8 Hordó

20412200-9 Fatekn

20413000-4 Fadoboz

20420000-6 Fa raklap


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

20421000-3 Rakodó láda

20500000-1 Fából és parafából készült áruk

20510000-4 Fából készült termékek és kapcsolódó áruk

20511000-1 Fa kéziszerszámok

20512000-8 Fa szerszámtartók

20513000-5 Fa szerszámalkatrészek

20514000-2 Fakeretek

20515000-9 Koporsó

20520000-7 Parafa termékek, kosáráruk és vesszfonadékok (fonott áruk)

20521000-4 Kosáráruk

20521100-5 Vesszfonadékok (fonott áruk)

20522000-1 Természetes parafa

20522100-2 Parafa lapok

21000000-3 Különféle fapép, papír és papírtermékek

21100000-4 Cellulóz, papír és karton

21110000-7 Cellulóz

21111000-4 Fapép

21111100-5 Kémiai úton elállított fapép

21120000-0 Papír és karton

21121000-7 Újságpapír, kézi merítés papír és egyéb bevonat nélküli papír vagy karton grafikai célokra

21121100-8 Újságpapír

21121200-9 Kézi merítés papír vagy karton

21121300-0 Fény- és hérzékeny vagy termográfiai papír és karton

21121310-3 Fényérzékeny papír vagy karton

21121320-6 érzékeny papír vagy karton

21121330-9 Termográfiai papír vagy karton

21122000-4 Toalett-, csomagoló- és más papír és karton

21122100-5 Többréteg papír és karton

21122200-6 Csomagoló papír

21124000-8 Zsírpapír és más papírtermékek

21124100-9 Zsírpapír

21124200-0 Pauszpapír

21124300-1 Pergamenpapír

21124400-2 Átlátszó vagy áttetsz papír

21124500-3 vészi vagy kézmves papír

21124600-4 Rajzpapír

21124700-5 Térképpapír

21125000-5 Feldolgozott papír és karton

21125100-6 Összetett papír és karton


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

21125300-8 Írólap

21125400-9 Nyomdapapír

21125600-1 Önátíró vagy más másolópapír

21125610-4 Termográfiai papír

21125690-8 Fénymásoló vagy xerográfiai papír

21125691-5 Fénymásoló papír

21125692-2 Xerográfiai papír

21126000-2 Papírhulladék vagy használt papír és karton

21200000-5 Papírból vagy kartonból készült áruk

21210000-8 Hullámpapír vagy -karton

21211000-5 Papírból és kartonból készült tartók

21211100-6 Kartondoboz, doboz vagy láda

21211110-9 Papír- vagy kartondoboz

21211120-2 Iratrendezk, levéltálcák, tartódobozok és hasonló áruk

21211200-7 Papírzsák és -zacskó

21211210-0 Papírzsák

21211220-3 Papírzacskó

21211230-6 Egészségügyi tasak

21220000-1 Háztartási és kórházi papíráruk

21221000-8 Toalettpapír, zsebkend, kéztörl és szalvéta

21221100-9 Toalettpapír

21221200-0 Papír zsebkend

21221300-1 Papír kéztörl

21221400-2 Papírszalvéta

21222000-5 Egészségügyi és kórházi papíráruk

21222100-6 Egészségügyi papíráruk

21222110-9 Egészségügyi betét és tampon

21222120-2 Eldobható pelenka

21222121-9 Papír pelenkabetét

21222200-7 Kórházi papíráruk

21222210-0 Papír leszorítók

21222220-3 Papír sterilizáló zacskó és csomagoló kend

21222300-8 Eldobható papíráruk

21230000-4 Papír irodaszerek és egyéb áruk

21231000-1 Indigópapír, önátíró papír, sokszorosító papírstencil és indigó nélküli többmásolatos papír

21231100-2 Indigópapír

21231200-3 Önátíró papír

21231300-4 Indigó nélküli többmásolatos papír

21231400-5 Sokszorosító papírstencil

21232000-8 Boríték, zárt levelezlap és sima levelezlap


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

21232100-9 Zárt levelezlap

21232200-0 Sima levelezlap

21232300-1 Boríték

21233000-5 Domborított vagy perforált papír

21233100-6 Domborított vagy perforált nyomtatópapír

21233200-7 Domborított vagy perforált írólap

21233600-1 Végtelenített nyomtatópapír (leporello)

21233610-4 Roll blanketta

21234000-2 Gumival vagy ragasztóanyaggal bevont papír

21234100-3 Öntapadó papír

21240000-7 Tapéta és egyéb falburkolat

21241000-4 Papír- vagy kartonalapú falburkolat

21241100-5 Tapéta

21242000-1 Textil falborító

21243000-8 Papír- vagy kartonalapú padlóburkolat

21250000-0 Cigarettapapír és szpapír

21251000-7 Cigarettapapír

21252000-4 Szpapír

22000000-0 Különféle nyomtatott anyagok és nyomdai áruk

22100000-1 Könyv, nyomtatott brossúra és prospektus

22110000-4 Nyomtatott könyv

22111000-1 Iskolai könyv

22112000-8 Tankönyv

22113000-5 Könyvtári könyv

22114000-2 Szótár, térkép, kotta és egyéb könyv

22114100-3 Szótár

22114200-4 Atlasz

22114300-5 Térkép

22114310-8 Kataszteri térkép

22114311-5 Tervrajz

22114400-6 Kotta

22114500-7 Enciklopédia

22120000-7 Kiadvány

22121000-4 szaki kiadvány

22130000-0 Telefonkönyv

22140000-3 Prospektus

22150000-6 Brossúra

22160000-9 Füzet

22200000-2 Újságok, folyóiratok, idszakos kiadványok és magazinok


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

22210000-5 Újság

22211000-2 Folyóirat

22212000-9 Idszaki kiadvány, periodika

22212100-0 Sorozat

22213000-6 Magazin

22300000-3 Levelezlap, üdvözlkártya és más nyomtatott anyag

22310000-6 Levelezlap

22312000-0 Kép

22313000-7 Matrica

22314000-4 Mintarajz

22315000-1 Fénykép

22320000-9 Üdvözlkártya

22321000-6 Karácsonyi üdvözllap

22400000-4 Bélyegek, csekkek, bankjegyek, részvények, kereskedelmi hirdetési anyagok, katalógusok és

kézikönyvek

22410000-7 Bélyeg

22411000-4 Karácsonyi bélyeg

22412000-1 Postatiszta bélyeg

22413000-8 Takarékbélyeg

22420000-0 Értékjelzéssel ellátott papír

22430000-3 Bankjegy

22440000-6 Csekk

22450000-9 Biztonsági nyomtatvány

22451000-6 Útlevél

22452000-3 Postai rlap

22460000-2 Kereskedelmi hirdetési anyagok, katalógusok és kézikönyvek

22461000-9 Katalógus

22462000-6 Hirdetési anyagok

22470000-5 Kézikönyv

22471000-2 Számítógépes kézikönyv

22472000-9 Használati utasítás, üzemeltetési leírás

22473000-6 szaki kézikönyv

22500000-5 Nyomólemezek vagy hengerek, illetve a nyomtatásban használt egyéb hordozók

22510000-8 Ofszetnyomó lap

22520000-1 Szárazmaró berendezés

22521000-8 Dombornyomó berendezés

22800000-8 Papír vagy karton regiszter, számlakönyv, iratgyjt, rlap és más irodai papíráru

22810000-1 Papír vagy karton regiszter

22813000-2 Üzleti könyv, számlakönyv


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

22814000-9 Orvosi vénytömb

22815000-6 Jegyzetfüzet

22816000-3 Írótömb

22817000-0 Napló, határidónapló vagy személyes regiszter

22819000-4 Címjegyzék

22820000-4 rlap

22821000-1 Választási szavazólap

22822000-8 Kereskedelmi formanyomtatvány

22822100-9 Végtelenített kereskedelmi formanyomtatvány

22822200-0 Nem végtelenített kereskedelmi formanyomtatvány

22830000-7 Iskolai füzet

22832000-1 Füzetlap

22840000-0 Mintaalbum

22841000-7 Gyjtalbum

22841100-8 Bélyegkönyv

22841200-9 Bélyegalbum

22850000-3 Iratrendezk és tartozékaik

22851000-0 Iratrendez

22852000-7 Mappa

22852100-8 Iratborító

22860000-6 Nyomtatott irodai termékek a formanyomtatványok kivételével

22861000-3 Nyomtatott boríték

22861100-4 Nyomtatott ablakos boríték

22861200-5 Nyomtatott ablaktalan boríték

22861300-6 Nyomtatott röntgenboríték

22862000-0 Levélpapír

22863000-7 Névjegykártya

22864000-4 Cégkártya, ajánlókártya

22865000-1 Kupon

22866000-8 Címke

22866100-9 Vonalkódos címke

22866200-0 Poggyászcímke

22867000-5 Ebédjegy

22868000-2 Itatóstömb

22869000-9 Menetrend és órarend

22869100-0 Falinaptár

22869200-1 Naptár

22900000-9 Különféle nyomtatott termékek

22910000-2 Gépjármadó matrica


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

22920000-5 Jogosítvány

22930000-8 Személyi igazolvány

22940000-1 Belépési engedély

22950000-4 Belépkártya

22960000-7 Mérték utáni nyomtatott anyag

22980000-3 Jegy

22981000-0 Menetjegy

23000000-7 olajtermékek és tüzelanyagok

23100000-8 Finomított kolajtermékek

23110000-1 Könny és középnehéz olajak és származékaik

23111000-8 Motorbenzin és repülbenzin

23111100-9 Kerozin

23111110-2 Kerozin típusú sugárhajtóm-üzemanyagok

23111200-0 Ólmozatlan benzin

23111300-1 Ólmozott benzin

23112000-5 Speciális benzinek

23112100-6 Lakkbenzin

23120000-4 Nehézolaj és származékai

23121000-1 Gázolaj

23121100-2 Dízelolaj

23121200-3 Dízel üzemanyag

23122000-8 Tüzelolaj

23122100-9 olaj

23123000-5 Kenolaj és kenanyagok

23123100-6 Motorolaj

23123200-7 Kompresszorolaj

23123300-8 Turbinaolajok

23123400-9 Hajtómolajok

23123500-0 Reduktorolajok

23123600-1 Hidraulikus rendszerekben való felhasználásra vagy egyéb célokra szolgáló olajok

23123610-4 Hidraulikafolyadékok

23123620-7 Formaleválasztó olajok

23123630-0 Korróziógátló olajok

23123640-3 Villamosipari, szigetelolajok

23123650-6 Fékolaj

23123700-8 Fehérolajok és folyékony paraffin

23123710-1 Fehérolajok

23123720-4 Folyékony paraffin

23130000-7 Ásványolaj és abból készült termékek

23132000-1 Könnyolaj


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

23133000-8 Ásványolaj

23200000-9 Olajgáz és egyéb gáznem szénhidrogén a földgáz kivételével

23210000-2 Propán és bután

23211000-9 Propángáz

23211100-0 Cseppfolyós propángáz

23212000-6 Butángáz

23212100-7 Cseppfolyós butángáz

23300000-0 Különféle kolajtermékek

23310000-3 Vazelin és viaszok

23311000-0 Vazelin

23312000-7 Paraffinviasz

23313000-4 olajviasz

23320000-6 Ásványolaj üledék

24000000-4 Vegyszerek, vegyipari termékek és mesterséges rostok

24100000-5 Vegyszerek

24110000-8 Gázok

24111000-5 Ipari gázok

24111100-6 Hidrogén, argon, nemesgázok, nitrogén és oxigén

24111120-2 Argon

24111130-5 Nemesgázok

24111131-2 Hélium

24111139-8 Neon

24111140-8 Gyógyászati gázok

24111150-1 Hidrogén

24111160-4 Nitrogén

24111161-1 Folyékony nitrogén

24111170-7 Oxigén

24111200-7 Szervetlen oxigénvegyületek

24111210-0 Szén-dioxid

24111220-3 Nitrogén-oxidok

24111230-6 Gáznem szervetlen oxigénvegyületek

24111300-8 Cseppfolyós és srített leveg

24111310-1 Cseppfolyós leveg

24111320-4 rített leveg

24120000-1 Festékek és pigmentek

24121000-8 Oxidok, peroxidok és hidroxidok

24121100-9 Cink-oxid és -peroxid, titán-oxid, festékek és pigmentek

24121110-2 Cink-oxid

24121120-5 Cink-peroxid

24121130-8 Titán-oxid


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

24121200-0 Króm-, mangán-, magnézium-, ólom- és réz-oxidok és -hidroxidok

24121210-3 Króm-oxid

24121220-6 Mangán-oxid

24121230-9 Ólom-oxid

24121240-2 Réz-oxid

24121250-5 Magnézium-oxid

24121260-8 Fest és színez hidroxidok

24121261-5 Króm-hidroxid

24121262-2 Mangán-hidroxid

24121263-9 Ólom-hidroxid

24121264-6 Réz-hidroxid

24121265-3 Magnézium-hidroxid

24121300-1 Oltott mész

24122000-5 Cserzkivonatok, színezkivonatok, tanninok és festanyagok

24122100-6 Színezkivonatok

24122200-7 Cserzkivonatok

24122300-8 Tanninok

24122400-9 Festanyagok

24122500-0 Cserzkészítmények

24130000-4 Szervetlen alapvegyületek

24131000-1 Kémiai elemek, szervetlen savak és vegyületek

24131100-2 Félfémek

24131110-5 Foszfidok

24131120-8 Karbidok

24131130-1 Hidridek

24131140-4 Nitridek

24131150-7 Azidok

24131160-0 Szilikátok

24131170-3 Bórvegyületek

24131180-6 Finomított kén

24131200-3 Halogén

24131300-4 Alkálifémek

24131310-7 Higany

24131400-5 Hidrogén-klorid, szervetlen savak, szilícium-dioxid és kén-dioxid

24131410-8 Szervetlen savak

24131411-5 Kénsav

24131420-1 Foszforsav

24131430-4 Polifoszforsav

24131440-7 Hexafluór-kovasav

24131450-0 Kén-dioxid


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

24131460-3 Szilícium-dioxid

24131470-6 Hidrogén-klorid

24131500-6 Hidroxidok mint a szervetlen vegyületek alapanyagai

24131510-9 Fémoxidok

24131511-6 Vaspiritek és vas-oxidok

24131520-2 Nátrium-hidroxid

24131521-9 Marónátron

24131522-6 Folyékony lúg

24131600-7 Kénvegyületek

24131700-8 Kén

24131800-9 Szén

24131900-0 Klór

24132000-8 Halogénezett fémek; hipokloritok, klorátok és perklorátok

24132100-9 Halogénezett fémek

24132110-2 Nátrium-hexafluoroszilikát

24132120-5 Kloridok

24132121-2 Alumínium-klorid

24132122-9 Vas-klorid

24132123-6 Polialumínium-klorid

24132130-8 Alumínium-klórhidrátok

24132200-0 Hipokloritok és klorátok

24132210-3 Nátrium-klorit

24132220-6 Nátrium-hipoklorit

24133000-5 Szulfidok, szulfátok, nitrátok, foszfátok és karbonátok

24133100-6 Szulfidok, szulfitok és szulfátok

24133110-9 Különféle szulfidek

24133111-6 Hidrogén-szulfid

24133112-3 Poliszulfidok

24133120-2 Szulfátok

24133121-9 Nátrium-tioszulfát

24133122-6 Vas(III)-szulfát

24133123-3 Alumínium-szulfát

24133124-0 Nátrium-szulfát

24133125-7 Vas-szulfát

24133126-4 Réz-szulfát

24133200-7 Foszfinátok, foszfonátok, foszfátok és polifoszfátok

24133210-0 Nátrium-hexametafoszfát

24133220-3 Foszfátok

24133300-8 Karbonátok


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

24133310-1 Nátrium-karbonát

24133320-4 Nátrium-bikarbonát

24133400-9 Nitrátok

24134000-2 Különféle fémes savak sói

24134100-3 Kálium-permanganát

24134200-4 Fémoxisavak sói

24135000-9 Különféle szervetlen vegyi anyagok

24135100-0 Nehézvíz, egyéb izotópok és vegyületeik

24135200-1 Cianidok, cián-oxidok, cianátok, szilikátok, borátok, perborátok, szervetlen savak sói

24135210-4 Cianidok

24135220-7 Cián-oxid

24135230-0 Fulminátok

24135240-3 Cianátok

24135300-2 Hidrogén-peroxid

24135400-3 Piezoelektromos kvarc

24135500-4 Ritkaföldfémek vegyületei

24135600-5 Szilikátok

24135610-8 Nátrium-szilikát

24135700-6 Borátok és perborátok

24136000-6 Desztillált víz

24137000-3 Szintetikus kövek

24137100-4 Szintetikus drágakövek

24137200-5 Szintetikus féldrágakövek

24140000-7 Szerves alapvegyületek

24141000-4 Szénhidrogének

24141100-5 Telített szénhidrogének

24141110-8 Telített aciklikus szénhidrogének

24141111-5 Metán

24141112-2 Etilén

24141113-9 Propén

24141114-6 Butén

24141115-3 Acetilén

24141120-1 Telített ciklikus szénhidrogének

24141200-6 Telítetlen szénhidrogének

24141210-9 Telítetlen aciklikus szénhidrogének

24141220-2 Telítetlen ciklikus szénhidrogének

24141221-9 Benzol

24141222-6 Toluol

24141223-3 O-xilol


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

24141224-0 M-xilol

24141225-7 Sztirol

24141226-4 Etil-benzol

24141300-7 Szénhidrogének egyéb halogénszármazékai

24141310-0 Tetraklór-etilén

24141320-3 Szén-tetraklorid

24142000-1 Alkoholok, fenolok, fenol-alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy

nitrozoszármazékai, ipari zsíralkoholok

24142100-2 Ipari zsíralkoholok

24142200-3 Egyérték alkoholok

24142210-6 Metanol

24142220-9 Etanol

24142300-4 Diolok, polialkoholok és származékaik

24142310-7 Etilén-glikol

24142320-0 Alkoholszármazékok

24142400-5 Fenolok és származékaik

24142500-6 Alkohol

24142510-9 Etil-alkohol

24143000-8 Ipari monokarbon zsírsavak

24143100-9 Finomításból nyert olajsav

24143200-0 Karbonsavak

24143210-3 Ecetsav

24143220-6 Perecetsav

24143300-1 Telítetlen monokarbonsavak és vegyületeik

24143310-4 Metakrilsav észterei

24143320-7 Akrilsav észterei

24143400-2 Aromás polikarbon- és karbonsavak

24144000-5 Szerves vegyületek nitrogénfunkciós csoporttal

24144100-6 Aminok

24144200-7 Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal

24144300-8 Ureinek

24144400-9 Vegyületek nitrogénfunkciós csoporttal

24145000-2 Szerves kénvegyületek

24146000-9 Aldehid, keton, szerves peroxidok és éter

24146100-0 Aldehid-vegyületek oxigénfunkciós csoporttal

24146200-1 Ketonok és kinonok oxigénfunkciós csoporttal

24146300-2 Szerves peroxidok

24146310-5 Etilén-oxid

24146320-8 Éterek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

24147000-6 Különféle szerves vegyi anyagok

24147100-7 Színezési célú növényi származékok

24147200-8 Faszén

24147300-9 szénkátrány magas hfokon történ lepárlásából nyert olaj és más termék, szurok és

szurokkátrány

24147310-2 szénkátrány

24147311-9 Kreozot

24147320-5 Szurok

24147330-8 Szurokkátrány

24147400-0 Gyantatermékek

24147500-1 Facellulóz elállításánál keletkez maradék lúg

24150000-0 Talajjavító szerek és nitrogénvegyületek

24151000-7 Nitrogéntartalmú mtrágyák

24151100-8 Salétromsav és sói

24151110-1 Nátrium-nitrát

24151200-9 Kénes salétromsav

24151300-0 Ammónia

24151310-3 Cseppfolyós ammónia

24151320-6 Ammónium-klorid

24151330-9 Ammónium-szulfát

24152000-4 Foszfáttartalmú mtrágyák

24152100-5 Foszfáttartalmú ásványi mtrágyák

24152200-6 Foszfáttartalmú vegyi mtrágyák

24154000-8 Állati vagy növényi eredet trágyák

24158000-6 Különféle talajjavító szerek

24160000-3 Primer manyagok

24161000-0 Primer etilén-polimerek

24162000-7 Primer propilén-polimerek

24163000-4 Primer sztirol-polimerek

24164000-1 Primer vinil-polimerek

24164100-2 Primer vinilacetát-polimerek

24164200-3 Primer akril-polimerek

24165000-8 Primer poliészterek

24166000-5 Primer poliamidok

24167000-2 Primer karbamidgyanta

24168000-9 Primer aminogyanta

24169000-6 Primer szilikonok

24170000-6 Szintetikus gumi

24180000-9 Enzimek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

24200000-6 Mezgazdasági célú vegyipari termékek (agrokemikáliák)

24210000-9 Kártevirtók

24220000-2 Rovarirtók

24230000-5 Gyomirtók

24240000-8 Növénynövekedés-szabályozó szerek

24250000-1 Ferttlenítk

24260000-4 Rágcsálóirtók

24270000-7 Gombaölk

24300000-7 Festékek, lakkok, nyomdafestékek és ragasztószerek

24310000-0 Festékek

24311000-7 Útfestékek

24312000-4 vészfestékek

24312100-5 Zománcok és fénymázok

24312200-6 Olaj- és vízfestékek

24312210-9 Olajfestékek

24312220-2 Vízfestékek

24312300-7 Iskolai festékek

24312310-0 Festékkészletek

24312320-3 Jelztáblafest színek

24312400-8 Díszítési kellékek

24320000-3 Lakkok

24330000-6 Tinták

24331000-3 Nyomdafestékek

24331100-4 Mélynyomó festék

24331200-5 Tus

24340000-9 Masztixgyanták, töltanyagok, gitt

24341000-6 Masztixgyanta

24342000-3 Töltanyag

24343000-0 Gitt

24344000-7 Habarcs

24350000-2 Oldószerek

24351000-9 Maratószerek

24352000-6 Hígítók

24400000-8 Gyógyszerek

24410000-1 A tápcsatorna és az anyagcsere gyógyszerei

24411000-8 Savtúltengéses zavarok gyógyszerei

24412000-5 Funkcionális gasztrointesztinális zavarok

24413000-2 Hashajtó készítmények

24414000-9 Hasmenés elleni szerek

24415000-6 Cukorbetegség elleni gyógyszerek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

24415100-7 Inzulin

24416000-3 Vitaminok

24416100-4 Provitaminok

24417000-0 Ásványi anyagok

24420000-4 A vér, vérképz szervek és szív és érrendszer gyógyszerei

24421000-1 A vér és vérképz szervek gyógyszerei

24421100-2 Antitrombotikus szerek

24421200-3 Vérzés elleni szerek

24421300-4 Antianémiás készítmények

24421400-5 Vérpótló szerek és perfúziós oldatok

24422000-8 A szív és érrendszer gyógyszerei

24422100-9 Szív kezelésére szolgáló gyógyszerek

24422200-0 Magas vérnyomás elleni szerek

24422300-1 Vizelethajtó szerek

24422400-2 Érvédk

24422500-3 Aranyér elleni szerek helyi kezelésre

24422600-4 Bétablokkoló szerek

24422700-5 Kálciumcsatorna-blokkolók

24422800-6 A rennin-angistenzin rendszerre ható szerek

24430000-7 A brgyógyászat és a csont- és izomrendszer gyógyszerei

24431000-4 A brgyógyászat gyógyszerei

24431100-5 Gombaellenes szerek brgyógyászati használatra

24431110-8 Szalicilsavak

24431200-6 Puhítók és védszerek

24431300-7 Pikkelysömör elleni készítmények

24431400-8 Antibiotikumok és homeopátiás szerek brgyógyászati használatra

24431500-9 Corticosteroidok brgyógyászati használatra és brgyógyászati készítmények

24431600-0 Antiszeptikumok és ferttlenít szerek

24431700-1 Akne elleni szerek

24432000-1 Izom- és csontrendszer gyógyszerei

24432100-2 Gyulladáscsökkentk és antireumatikumok

24432200-3 Izomlazítók

24432300-4 Köszvény elleni szerek

24440000-0 Az urogenitális rendszer gyógyszerei és hormonok

24441000-7 Az urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok

24441100-8 gyógyászati fertzésellenes szerek és antiszeptikumok

24441200-9 Egyéb ngyágyászati gyógyszerek

24441300-0 Nemi hormonok és a genitális rendszer szabályozói

24441400-1 Fogamzásgátlók


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

24441410-4 Fogamzásgátló tabletták

24441420-7 Kémiai fogamzásgátlók

24442000-4 Szisztémás hormonális készítmények a nemi hormonok kivételével

24442100-5 Hipofízis és hipotalamuszhormonok és hasonlók

24442200-6 Corticosteroidok szisztémás használatra

24442300-7 Gyógyszerek pajzsmirigy kezelésére

24450000-3 Általános fertzésellenes szerek szisztémás használatra, vakcinák, daganatellenes és

immunmodulátor szerek

24451000-0 Általános fertzésellenes szerek szisztémás használatra és vakcinák

24451100-1 Baktériumellenes szerek szisztémás használatra

24451200-2 Gombaellenes szerek szisztémás használatra

24451300-3 Mycobacterium elleni szerek

24451400-4 Vírusellenes szerek szisztémás használatra

24451500-5 Immunszérumok és immunglobulinok

24451510-8 Ellenszérumok

24451520-1 Immunglobulin

24451600-6 Vakcinák

24451610-9 Diftéria-szamárköhögés-tetanusz vakcinák

24451620-2 Diftéria-tetanusz vakcinák

24451630-5 BCG-vakcina (liofilizált)

24451640-8 Kanyaró-mumpsz-rubeola vakcinák

24451650-1 Tífuszvakcina

24451660-4 Influenza vakcinák

24451670-7 Polio vakcinák

24451680-0 Hepatitis B vakcina

24451690-3 Állatgyógyászati felhasználású vakcinák

24452000-7 Daganatellenes és immunmodulátor szerek

24452100-8 Daganatellenes szerek

24452200-9 Endokrin terápia

24452300-0 Immunszuppresszív szerek

24460000-6 Az idegrendszer és az érzékszervek gyógyszerei

24461000-3 Az idegrendszer és gyógyszerei

24461100-4 Érzéstelenítk

24461200-5 Fájdalomcsillapítók

24461300-6 Epilepsziaellenes szerek

24461400-7 Parkinson-kór elleni szerek

24461500-8 Nyugtatók

24461600-9 Pszichoanaleptikumok

24461700-0 Az idegrendszer egyéb gyógyszerei

24462000-0 Az érzékszervek gyógyszerei


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

24462100-1 Szemészeti gyógyszerek

24470000-9 A légzrendszer gyógyszerei

24473000-6 A légút obstruktív betegségeinek gyógyszerei

24474000-3 Köhögés és megfázás gyógyszerei

24475000-0 Antihisztaminok szisztémás használatra

24490000-5 Különböz gyógyszerek

24491000-2 Parazitaellenes szerek, rovarirtó és rovar szerek

24491100-3 Egysejt paraziták okozta betegségek gyógyszerei

24491200-4 Féreghajtó szerek

24491300-5 Ektoparaziták elleni szerek, ideértve a rüh elleni szereket, rovarirtó és rovar szereket

24492000-9 Gyógyászati felhasználású oldatok

24492100-0 Infúziós oldat

24492200-1 Parenterális tápszerek

24492210-4 Parenterális tápoldatok

24492300-2 Enterális tápszerek

24492400-3 Perfúziós oldatok

24492500-4 Injekciós oldatok

24492510-7 Intravénás folyadékok

24492600-5 Galenusi oldat

24492700-6 Glükózoldat

24492800-7 Dializáló oldatok

24493000-6 Egyéb terápiás szerek

24493100-7 Mérgek

24493200-8 Nikotinpótlók

24494000-3 Diagnosztikumok

24495000-0 Egyéb nem terápiás szerek

24496000-7 Reagensek és kontrasztanyagok

24496100-8 Vércsoport-meghatározó reagensek

24496200-9 Vérvizsgálati reagensek

24496300-0 Kémiai reagensek

24496400-1 Izotópos reagensek

24496500-2 Laboratóriumi reagensek

24496600-3 Reagensek elektroforézishez

24496700-4 Urológiai reagensek

24496800-5 Kontrasztanyagok röntgenvizsgálathoz

24497000-4 Gyógyászati készítmények a fogászati fogyóeszközök kivételével

24497100-5 Beöntési készítmények

24497110-8 Csontpótló cementek

24498000-1 Klinikai termékek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

24498100-2 Mikrobiológiai kultúrák

24498200-3 Mirigyek és azok kivonatai

24498300-4 Savas anyagok

24500000-9 Glicerin, szappan, mosószerek, tisztító- és fényez készítmények, parfümök és szépségápolási

készítmények

24510000-2 Glicerin

24511000-9 Illatosított készítmények és viaszok

24511100-0 Helyiségillatosító készítmények

24511300-2 Fényezanyagok és krémek

24511310-5 Padlófényesít

24511320-8 Cipkrém

24511330-1 Fényez viaszok

24511340-4 Olajköt anyagok

24511350-7 Tömítanyagok

24511400-3 Súrolókrémek és -porok

24512000-6 Szerves felületaktív anyagok

24513000-3 Tisztítószerek

24513100-4 Szappanok

24513200-5 Mosókészítmények

24513210-8 Olajdiszpergáló szerek

24513290-2 Detergensek

24513291-9 Mosogatógépekhez való mosószerek

24513292-6 Zsírtalanító szerek

24513293-3 Zsíroldó szerek

24513294-0 Tisztító vegyületek

24513295-7 Öblít oldatok

24520000-5 Parfümök és piperetermékek

24521000-2 Piperetermékek

24521100-3 Kölnivizek

24521110-6 Dezodorok

24521120-9 Izzadásgátlók

24521200-4 Sminkkészítmények

24521300-5 Manikr- és pedikrkészítmények

24521400-6 Szépségápolási termékek

24521500-7 rápoló termékek

24521600-8 Samponok

24521700-9 Hajápolási készítmények

24521800-0 Száj- és fogápoló szerek

24521900-1 Borotválkozó szerek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

24600000-0 Robbanóanyagok és finom vegyszerek

24610000-3 Robbanószerek

24611000-0 Por alakú hajtóanyagok

24611100-1 Propergol üzemanyagok

24612000-7 Különféle robbanóanyagok

24612100-8 Dinamit

24612200-9 TNT

24612300-0 Nitroglicerin

24613000-4 Jelzrakéta, esrakéta, ködjelz és egyéb pirotechnikai termékek

24613100-5 Madárriasztó patronok

24613200-6 zijáték rakéták

24615000-8 Biztosíték, gyutacs, gyújtószerkezetek és villamos detonátorok

24620000-6 Ragasztók

24621000-3 Zselatinok

24621200-5 Ragasztóanyagok

24630000-9 Illóolajok

24640000-2 Fényképészeti vegyi anyagok

24641000-9 Fényképészeti lapok és filmek

24641200-1 Fényképészeti emulziók

24641210-4 Fényképészeti elhívó

24641220-7 Fényképészeti fixáló

24641230-0 Röntgenfilm elhívó

24641240-3 Röntgenfilm fixáló

24641250-6 Ersít vegyszerek

24641260-9 Képersít

24650000-5 Felvételt nem tartalmazó hordozók

24660000-8 Különleges célú vegyipari termékek

24661000-5 Zsírok és kenanyagok

24661100-6 Kenanyagok

24661110-9 Fúróiszap

24661120-2 Szilikonzsír

24661130-5 Fúrófolyadék

24661200-7 Olajadalékok

24661210-0 zoltópor

24661220-3 zoltószerek

24661230-6 zoltótöltetek

24661300-8 Hidraulikafolyadék

24661310-1 Jégoldó szerek

24661311-8 Fagyásgátló készítmények

24661400-9 Vegyileg módosított zsírok és olajok


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

24662000-2 Modellez paszták

24662100-3 Fogászati viasz

24663000-9 Kikészítési segédanyagok

24664000-6 Aktív szén

24664100-7 Új aktív szén

24664200-8 Regenerált aktív szén

24665000-3 Bio WC-k, vegyi WC-k, tartályos WC-k

24666000-0 Peptonok és proteinanyagok

24667000-7 Vegyi adalékanyagok

24667100-8 Elkészített kötanyagok öntödei formához vagy maghoz

24667200-9 Elkészített adalékok cementhez, habarcshoz, betonhoz

24668000-4 Vegyipari termékek az olaj- és gázipar számára

24668100-5 Fúrólyuk-vegyszerek

24668200-6 Pelyhesít szerek

24668300-7 Iszapolószerek

24668400-8 Gélampullák tömített robbanóanyagokhoz

24669000-1 Aeroszolok és vegyszerek korong formában

24669100-2 Aeroszolok

24669200-3 Kémiai elemek korong formában

24700000-1 Mesterséges szálak

24710000-4 Szintetikus szálak

24711000-1 Szintetikus fonókábel

24712000-8 Nagy szakítószilárdságú fonalak

24713000-5 Egyágú terjedelmesített fonal

24714000-2 Szintetikus monofilszálak

24720000-7 szál

24721000-4 Mesterséges vágott szál

24722000-1 Polipropilén

24723000-8 Mesterséges terjedelmesített fonal

24800000-2 Különféle vegyipari termékek

24810000-5 Radiátorfolyadékok

24820000-8 Vízkezel szerek (víztisztító és vízlágyító szerek)

24830000-1 Korróziógátló termékek

25000000-1 Gumi, manyag és fóliatermékek

25100000-2 Gumitermékek

25110000-5 Gumiabroncsok és kapcsolódó termékek

25111000-2 Gumiabroncsok

25111100-3 Gépjármvek gumiabroncsai

25111200-4 Motorkerékpárok gumiabroncsai

25111300-5 Nagyteherbírású gumiabroncsok


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

25111310-8 Teherautók gumiabroncsai

25111320-1 Buszok gumiabroncsai

25111330-4 Légi jármvek gumiabroncsai

25111400-6 Mezgazdasági gépek gumiabroncsai

25111500-7 Bels gumitömlk, futófelületek és szelepek

25111510-0 Gumiabroncs szelepek

25111520-3 Légtömlk

25111530-6 Gumiabroncs futófelületek

25111600-8 Kerekesszék gumiabroncsai

25111700-9 Használt gumiabroncsok

25111710-2 Lökhárítók, sárhányók

25111800-0 Újrafutózott gumiabroncsok

25111900-1 Kerékpár gumiabroncsai

25120000-8 Vulkanizálatlan és vulkanizált gumiáruk

25121000-5 Vulkanizálatlan gumiáruk

25122000-2 Vulkanizált gumiáruk

25122100-3 Vulkanizált gumi tubus, cs és töml

25122110-6 Fúrási tömlk

25122120-9 Rugalmas hosszabbító csövek

25122130-2 Gumitömlk

25122200-4 Vulkanizált gumi szállító- vagy erátviteli szalag, szíj

25122210-7 Gumi ventilátorszíj

25122220-0 Tömítések

25122230-3 Gumi szállítószalag

25122240-6 Gumi erátviteli szíj

25122300-5 Vulkanizált gumi egészségügyi és gyógyszerészeti áruk

25122310-8 Egészségügyi áruk

25122320-1 Gyógyszerészeti áruk

25122340-7 Cumi, cucli és hasonló áruk csecsemknek

25122400-6 Vulkanizált gumi padlóburkolók és sznyegek

25122410-9 Vulkanizált gumi padlóburkoló

25122420-2 Vulkanizált gumi sznyeg

25122421-9 Tornasznyeg

25122500-7 Vulkanizált gumi idomok

25122510-0 Ütközgyk

25122520-3 Gumitömítés

25122530-6 Gumiszalag

25122540-9 Gumibélyegz

25122550-2 Kiöntmassza

25130000-1 Gumírozott szövet


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

25131000-8 Gumiabroncs szövetanyag

25132000-5 Gumírozott szövet ragasztószalagok

25140000-4 Regenerált gumi

25150000-7 Gumihulladékból készült termékek

25160000-0 Gyógyászati gumiáruk

25161000-7 Gumi ruházati kiegészítk

25161100-8 Gumikesztyk

25161200-9 Eldobható gumikesztyk

25162000-4 Gumiruházat

25170000-3 Keménygumi áruk

25171000-0 Egészségügyi és gyógyszerészeti áruk

25172000-7 Gumilapok

25174000-1 Gumipárnázat

25200000-3 anyag termékek

25210000-6 anyag lap, lemez, cs és profil

25211000-3 anyag szál

25211100-4 anyag villamos vezeték

25211200-5 anyag rúd

25211300-6 anyag pálca

25212000-0 Csövek, csvezetékek, tömlk

25212100-1 anyag csövek

25212110-4 Rugalmas manyag csövek

25212120-7 Rugalmas PVC csövek

25212200-2 anyag csvezetékek

25212210-5 Rugalmas manyag csvezetékek

25212220-8 Rugalmas PVC csvezetékek

25212300-3 anyag tömlk

25212310-6 Rugalmas manyag tömlk

25212320-9 Rugalmas PVC tömlk

25212400-4 anyag karimák

25212500-5 Csövek, csvezetékek és tömlk manyag vagy PVC szerelvényei

25212510-8 Csövek manyag szerelvényei

25212520-1 Csövek PVC szerelvényei

25212530-4 Csvezetékek manyag szerelvényei

25212540-7 Csvezetékek PVC szerelvényei

25212550-0 Tömlk manyag szerelvényei

25212560-3 Tömlk PVC szerelvényei

25212600-6 Kemény PVC alkatrészek

25212610-9 Kemény PVC váz

25212620-2 Kemény PVC csvezeték


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

25212630-5 Kemény PVC cshálózat

25212700-7 PVC hab

25213000-7 anyag lap, lemez, film, fólia és csík

25213100-8 anyag film

25213200-9 anyag fólia

25213300-0 Háztartási fólia

25213400-1 anyag szalag

25213500-2 anyag lap

25213600-3 anyag lemez

25220000-9 anyag csomagolóanyag

25221000-6 Polietilén zsák és zacskó

25221100-7 Polietilén hulladékgyjt zsák és zacskó

25221200-8 Polietilén gyógyászati zacskó

25221210-1 Vérzsák

25221220-4 Plazmazsák

25221230-7 Vizeletzsák

25221300-9 Polietilén tároló zsák

25221310-2 Vastag bélelt boríték

25222000-3 anyag zsák és zacskó

25222100-4 anyag hulladékgyjt zsák

25222200-5 anyag gyógyászati zsák

25223000-0 Kemény manyag tartály

25223100-1 anyag láda

25223110-4 anyag palacktartó rekesz

25223200-2 anyag rekesz

25223300-3 anyag szeméttároló

25223310-6 anyag hordó

25224000-7 anyag ballon, palack és flakon

25225000-4 anyag orsók és csévék

25226000-1 anyag dugók, fedk és kupakok

25226100-2 anyag dugók

25226200-3 anyag fedk

25226300-4 anyag kupakok

25227000-8 Polisztirol termékek

25227100-9 Polisztirol fólia

25227200-0 Polisztirol lemez

25230000-2 anyag építanyagok

25231000-9 anyag padló-, fal- vagy mennyezetburkoló

25232000-6 anyag szaniteráruk

25232100-7 anyag kád, zuhanytálca vagy mosdókagyló


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

25232110-0 anyag kád

25232120-3 anyag zuhanytálca

25232130-6 anyag mosdókagyló

25232200-8 anyag WC-ülke és -fed

25232300-9 anyag WC-kagyló

25232400-0 anyag bidé

25233000-3 anyag medence, tartály, edény

25233100-4 anyag medence

25233200-5 anyag tartály

25233300-6 anyag edény

25234000-0 anyag ajtók, ablakok, keretek, küszöbök, nyílászáró táblák és rednyök

25234100-1 anyag ablak

25234110-4 anyag ablakkeret

25234200-2 anyag ajtó

25234210-5 anyag ajtókeret

25234300-3 anyag küszöb

25234400-4 anyag nyílászáró tábla és redny

25234410-7 anyag nyílászáró tábla

25234420-0 anyag redny

25235000-7 Elre gyártott épület manyagból

25236000-4 anyag akna- és védtet

25237000-1 anyag burkolatok

25237100-2 Mérórák manyag véddoboza

25237200-3 anyag bevonatok, burkolatok

25240000-5 Különféle manyag termékek

25241000-2 anyag öntapadó szalagok, csíkok és idomok

25241100-3 anyag öntapadó szalag

25241110-6 Ragasztószalag

25241120-9 Fényvisszaver szalag

25241200-4 anyag öntapadó csík

25241300-5 anyag öntapadó idom

25241310-8 Öntapadó címke

25242000-9 anyag öntapadó lemezek, lapok, filmek és fóliák

25242100-0 anyag öntapadó lemez

25242200-1 anyag öntapadó lap

25242300-2 anyag öntapadó film

25242400-3 anyag öntapadó fólia

25243000-6 anyag edények, konyhafelszerelések, más háztartási eszközök és egészségügyi áruk

25243100-7 anyag edények és konyhai felszerelések

25243110-0 anyag eveszközök


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

25243120-3 Háztartási élelmiszertartó edények

25243130-6 Tálak

25243140-9 anyag szárítóállvány

25243200-8 Szivacsok

25243300-9 anyag háztartási eszközök és egészségügyi áruk

25243310-2 anyag vödör

25243320-5 anyag szemetesvödör

25243330-8 anyag szemétlapát

25244000-3 Lámpák manyag alkatrészei, világítótestek és névtáblák manyagból

25244100-4 anyag névtáblák és jelztáblák

25244110-7 anyag névtáblák

25244120-0 anyag jelztáblák

25244121-7 Rendrségi jelzések

25244200-5 anyag köztéri bútorok

25244210-8 Köztéri bútorok manyag alkatrészei

25244220-1 Fényvisszaver macskaszem

25244230-4 Fényvisszaver szemcsék

25244300-6 anyag világítótestek

25244310-9 Világítótestek manyag alkatrészei

25245000-0 Gumi vagy manyag fejfed

25245100-1 Bukósisak

25245200-2 Gumi vagy manyag kalap

25246000-7 Villamos szigetelanyagok manyagból

25247000-4 anyag irodai vagy iskolai kellékek

25247100-5 anyag irodai kellékek

25247110-8 Gys irattartók

25247120-1 Gémkapocs

25247200-6 anyag iskolai kellékek

25247210-9 anyag rajzeszközök

25247220-2 anyag íróeszközök

25247230-5 Vonalzó

25248000-1 anyag bútorszerelvények

25248100-2 anyag szelemek

25248200-3 anyag alkatrészek

25248210-6 anyag kerítéselemek

25248220-9 anyag forgalomterel bóják

25248230-2 anyag sorompóelemek

25248240-5 anyag jelölk

25249000-8 anyag ruházati termékek

25249100-9 anyag keszty


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

25250000-8 Mágneskártyák

25251000-5 Hitelkártyák

25252000-2 Chipkártyák

25253000-9 Bevásárló hitelkártyák

25253100-0 Üzemanyagkártyák

25260000-1 Hangdokumentumok

25261000-8 Hanglemezek

25262000-5 Zenei kazetták

25263000-2 Kompaktlemezek

25270000-4 Gyanták

25271000-1 Epoxigyanta

25271100-2 Epoxigyanta csövek

25300000-4 Film termékek

25310000-7 Radiológiai filmek

25311000-4 Röntgenfilmek

25312000-1 Kék diazofilmek

25320000-0 Mozgófényképészeti filmek

25321000-7 Fényképészeti filmek

25321100-8 Polaroid filmek

25330000-3 Videofilmek

25331000-0 Videokazetták

25332000-7 Videoszalagok

26000000-8 Nem fémes ásványi termékek

26100000-9 Üveg és üvegtermékek

26110000-2 Üveg

26111000-9 Üveglapok

26111100-0 Megmunkálatlan üveg

26111200-1 Úsztatott (float) üveg

26111300-2 Üveg válaszfalak

26120000-5 Síküveg

26121000-2 Formázott síküveg

26121200-4 Biztonsági üveg

26121300-5 Üvegtükrök

26121400-6 Szigetel üveg

26130000-8 Öblösüveg termékek

26131000-5 Üvegpalackok, konzerves üvegek, -fiolák és -tartályok

26131100-6 Üvegpalack

26131200-7 Konzerves üveg

26131300-8 Üvegfiola

26131400-9 Üvegtartály


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

26132000-2 Ivópohár

26133000-9 Üvegáru

26133100-0 Asztali üvegáru

26133110-3 Csiszolt üvegpalack

26133200-1 Asztali és konyhai üvegkerámia tárgyak

26133300-2 Ütésálló üvegáru

26133400-3 Kerámiaüveg-áru

26134000-6 Üvegbetét vákuumedényhez

26134100-7 Üvegbetét vákuumpalackhoz

26140000-1 Üvegszál

26141000-8 Üvegszálas áru

26141100-9 Üvegszálas sznyegek

26141200-0 Üvegszálas szövetek

26141300-1 Üvegszálas ruhák

26150000-4 Feldolgozott üvegáru

26151000-1 Félkész üveg

26151100-2 Üveggolyók, rudak vagy csövek

26151110-5 Üveggolyók

26151120-8 Üvegrudak

26151130-1 Üvegcsövek

26151140-4 Üveggömbök

26151200-3 Présüveg fedlapok, téglák és csempék

26152000-8 szaki üveg

26152100-9 Üvegburák és katódsugárcsövek

26152110-2 Üvegburák

26152120-5 Katódsugárcsövek

26152200-0 Üveg faliórához, karórához vagy szemüveghez

26152210-3 Üveg faliórához

26152220-6 Üveg karórához

26152230-9 Üveg szemüveghez

26152300-1 Laboratóriumi, egészségügyi vagy gyógyszerészeti üvegáru

26152320-7 Egészségügyi üvegáru

26152330-0 Laboratóriumi üvegáru

26152331-7 Petri-csészék

26152339-3 Kémcsövek

26152340-3 Gyógyszerészeti üvegáru

26152350-6 Üvegampullák

26152400-2 Lámpák, világítótestek, világítójelzések, jelztáblák és névtáblák üveg részei

26152410-5 Jelzberendezések üvegei

26152411-2 Üveg névtáblák


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

26152412-9 Üveg jelztáblák

26152420-8 Utcai világítótestek üveg alkatrészei

26152430-1 Lámpák üveg alkatrészei

26152490-9 Üveg köztéri bútorok

26152500-3 Villamos szigetelk üvegbl

26152600-4 Üvegbl készült optikai elemek

26152700-5 Üveggyöngy

26200000-0 Nem tzálló kerámiaáru és tzálló kerámiaáru

26210000-3 Háztartási áruk kerámiából

26211000-0 Porcelán asztalnem, konyhai, háztartási és toalett áru

26211100-1 Porcelán asztalnem

26211110-4 Porcelán tányérok

26211120-7 Porcelán tálak

26211130-0 Porcelán csészék és csészealjak

26211200-2 Porcelán konyhaeszközök

26211300-3 Porcelán virágtartók

26211400-4 Porcelán toalett eszközök

26211500-5 Porcelán háztartási áru

26212000-7 Nem porcelán kerámia asztalnem, konyhai, háztartási és toalett áru

26212100-8 Kerámia asztalnem

26212110-1 Tányérok

26212120-4 Tálak

26212130-7 Kerámia csészék és csészealjak

26212200-9 Kerámia konyhaeszközök

26212300-0 Virágtartók

26213000-4 Kerámia dísztárgyak

26214000-1 Háztartási kerámia szaniterberendezések

26214100-2 Mosogatók és mosdókagylók

26214110-5 Mosogatók

26214120-8 Mosdókagylók

26214200-3 Fürdkádak

26214300-4 WC-kagylók és WC-tartályok

26214310-7 WC-kagylók

26214320-0 WC-tartályok

26214400-5 Bidék

26214500-6 Piszoárok

26230000-9 Kerámia szigetelk és szigetel szerelvények

26231000-6 Kerámia szigetelk

26232000-3 Kerámia szigetel felszerelések


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

26240000-2 Kerámia mszaki termékek

26241000-9 Porcelán eszközök laboratóriumi, vegyészeti és mszaki célokra

26241100-0 Porcelán laboratóriumi eszközök

26241200-1 Porcelán mszaki eszközök

26241300-2 Porcelán vegyészeti eszközök

26250000-5 Különféle áru kerámiából

26251000-2 Mezgazdasági, kertészeti, illetve áruszállítási vagy csomagolási célra szolgáló kerámiaáru

26251100-3 Mezgazdasági célra szolgáló kerámiaáru

26251200-4 Kertészeti célra szolgáló kerámiaáru

26251300-5 Áruszállítási vagy csomagolási célra szolgáló kerámiaáru

26252000-9 Kerámiaáru, kivéve a kerámia építanyagokat

26260000-8 zálló kerámiatermékek

26261000-5 Kerámialapok

26262000-2 Kerámiatéglák

26263000-9 zálló cement, habarcs és beton

26263100-0 zálló cement

26263200-1 zálló habarcs

26263300-2 zálló beton

26264000-6 Kerámia burkolólapok

26900000-7 Különféle nem fémes ásványi termékek

26910000-0 Csiszolóeszközök

26911000-7 Malomkövek, rlkövek és csiszolókorongok

26911100-8 Malomkövek

26911200-9 rlkövek

26911300-0 Csiszolókorongok

26912000-4 Csiszolóanyag por vagy szemcse alakban

26913000-1 Mesterséges korund

26914000-8 Mesterséges grafit

27000000-5 Alapfémek és kapcsolódó termékek

27100000-6 Alapfém

27110000-9 Bázikus nyersvas és acél

27111000-6 Nyersvas

27112000-3 Ferromangán termékek

27113000-0 Vaskohászati termékek

27114000-7 Vas

27114100-8 Vasöntvények

27115000-4 Acél

27120000-2 Acélötvözet öntvények

27130000-5 Szénacél termékek

27131000-2 Szénacél vezetékcsövek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

27132000-9 Szénacél csvezeték

27133000-6 Szénkefék

27140000-8 Rudak és pálcák

27141000-5 Melegen hengerelt rudak és pálcák

27150000-1 Vasúti pályaépítési anyagok

27151000-8 Vas vagy acélanyagok vasúti pálya építéséhez

27151100-9 Vasúti pályaépítési anyagok vasból

27151200-0 Vasúti pályaépítési anyagok acélból

27152000-5 Vas- vagy acélsínek

27152100-6 Vassínek

27152200-7 Acélsínek

27152300-8 Melegen hengerelt vasúti építelemek

27152310-1 Hengerelt csatlakozólemezek és alátétlemezek

27152320-4 Hengerelt terelsínek

27152330-7 Hengerelt talpfák és keresztkengyelek

27190000-3 Salak, iszap, vastartalmú hulladék és törmelék

27191000-0 Öntvény újraolvasztott hulladékból

27200000-7 Csövek

27210000-0 Vascsövek és szerelvények

27211000-7 Csövek és üreges profilok

27211100-8 Vascsövek

27212000-4 Különféle csszerelvények

27212100-5 Cskapcsolók

27212110-8 Peremes csatlakozók

27212200-6 Pillanatkapcsok és szorítókengyelek

27212300-7 Cshajlatok, T-idomok, csszerelvények

27220000-3 Acélcsövek és szerelvények

27221000-0 Üreges profilok

27222000-7 Csszerelvények

27222100-8 Karimák

27222200-9 Menetes csszerelvény

27222300-0 Nem öntött csszerelvény

27222400-1 Hegesztett könyökidomok és cshajlatok

27222500-2 Hegesztett szerelvények

27300000-8 Vas- és acéltermékek

27310000-1 Hidegen húzott termékek

27311000-8 Acélötvözet rudak

27312000-5 Acélötvözet szögvasak, idomvasak és szelvények

27313000-2 Rozsdamentesacél-termékek

27320000-4 Hidegen hengerelt termékek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

27321000-1 Síkhengerelt termékek

27321100-2 Síkhengerelt termékek vasból

27321200-3 Síkhengerelt termékek acélból

27330000-7 Hidegen alakított termékek

27331000-4 Hidegen alakított termékek acélból

27331100-5 Szögvasak, idomvasak és szelvények

27331110-8 Nem csidomú kábelcsatorna

27332000-1 Hidegen alakított termékek vasból

27340000-0 Huzal és különféle termékek

27341000-7 Huzal

27341100-8 Acélhuzal

27341200-9 Ötvözetbl készült huzal

27350000-3 Vasötvözetek

27351000-0 Nem ESZAK gyártmányú vasötvözetek

27351100-1 Ferromangán

27351200-2 Ferrokróm

27351300-3 Ferronikkel

27353000-4 Vas- vagy acélszemcse és -por

27354000-1 Félkész termékek

27354100-2 Félkész termékek vasból

27354200-3 Félkész termékek acélból

27354210-6 Félkész termékek rozsdamentes acélból

27355000-8 Kovácsoltvas termékek

27356000-5 Vasúti pályaépítési kellékek

27356100-6 Hegesztett vas vagy acél szögvas, idomvas és szelvény vasúti pályaépítéshez

27356200-7 Vasúti pályaépít anyagok vasból vagy acélból

27356210-0 Áramvezet sínek

27356220-3 Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más keresztezdési

darabok

27356230-6 Csatlakozólemezek és alátétlemezek

27356240-9 Sínkapocs, nyomtávlemez és kengyelek

27356250-2 Sínszék és sínszék ékje

27400000-9 Nemesfém és nemesfémmel bevont fémek

27410000-2 Nemesfémek

27411000-9 Megmunkálatlan fél-nemesfém termékek

27411100-0 Megmunkálatlan vagy porított ezüst

27411110-3 Ezüstpor

27411120-6 Megmunkálatlan ezüst

27411200-1 Félig megmunkált ezüst

27412000-6 Megmunkálatlan vagy porított arany


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

27413000-3 Megmunkálatlan vagy porított platina

27414000-0 Nemesfémhulladék vagy forgács

27420000-5 Nemesfémmel bevont fémek

27421000-2 Ezüsttel vagy arannyal bevont fémek

27422000-9 Platinával bevont fémek

27500000-0 Alumínium és alumíniumtermékek

27510000-3 Megmunkálatlan alumínium

27511000-0 Alumínium-oxid

27520000-6 Alumíniumtermékek

27521000-3 Félkész alumíniumtermékek

27521100-4 Alumíniumpor és -forgács

27521200-5 Alumíniumrudak, pálcák és profilok

27521300-6 Alumíniumhuzalok

27521400-7 Alumíniumlemezek

27521500-8 Alumíniumfóliák

27521600-9 Alumíniumcsövek és csszerelvények

27521610-2 Alumínium csszerelvények

27530000-9 Alumíniumhulladék és -törmelék

27531000-6 Alumíniumtartalmú hamu és üledék

27600000-1 Ólom, horgany és óntermékek

27610000-4 Ólom, horgany és ón

27611000-1 Ólom

27612000-8 Horgany

27613000-5 Ón

27620000-7 Félkész termékek ólomból, horganyból és ónból

27621000-4 Félkész termékek ólomból

27621100-5 Ólomrudak, -profilok és -huzalok

27621200-6 Ólomlapok, -lemezek, -filmek, -fóliák és -csíkok

27621300-7 Ólomcsövek és csszerelvények

27621400-8 Ólompor és -forgács

27622000-1 Félkész termékek horganyból

27622100-2 Horganyrudak, -profilok és -huzalok

27622200-3 Horganylapok, -lemezek, -filmek, -fóliák és -csíkok

27622300-4 Horganycsövek és csszerelvények

27622400-5 Horganypor, -szemcse és -forgács

27623000-8 Félkész termékek ónból

27623100-9 Ónrudak, -pálcák, -profilok és -huzalok

27623200-0 Ónlemezek, -lapok, -csíkok és -fóliák

27623300-1 Óncsövek és csszerelvények

27623400-2 Ónpor és -forgács


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

27630000-0 Ólom-, horgany- vagy ónhulladék és -forgács

27631000-7 Horganyt vagy ólmot tartalmazó hamu és üledék

27700000-2 Rézbl készült termékek

27710000-5 Megmunkálatlan réz

27712000-9 Finomítatlan réz

27713000-6 Megmunkálatlan finomított réz

27720000-8 Félkész termékek rézbl

27721000-5 Rézpor és -forgács

27722000-2 Rézrudak, pálcák és profilok

27723000-9 Rézhuzal

27724000-6 Rézlapok, -lemezek és -csíkok

27725000-3 Rézfólia

27726000-0 Rézcsövek és -csszerelvények

27726100-1 Rézcsövek

27726110-4 Sárgaréz csövek

27726200-2 Réz csszerelvények

27726210-5 Bronz csszerelvények

27726220-8 Sárgaréz csszerelvények

27730000-1 Rézhulladék és -törmelék

27731000-8 Réztartalmú hamu és üledék

27800000-3 Színesfémércbl készült termékek

27810000-6 Megmunkálatlan nikkel

27820000-9 Nikkeltermékek

27821000-6 Félkész termékek nikkelbl

27821100-7 Nikkelrudak, -pálcák, -profilok és -huzalok

27821200-8 Nikkellapok, -lemezek, -filmek, -fóliák és -csíkok

27821210-1 Nikkellapok

27821300-9 Nikkelcsövek és -csszerelvények

27821400-0 Nikkelpor és -forgács

27830000-2 Nikkelhulladék és -törmelék

27831000-9 Fémtartalmú hamu és üledék

28000000-2 Megmunkált termékek és anyagok

28100000-3 Építkezési fémtermékek

28110000-6 Fémszerkezetek és alkatrészek

28111000-3 Elre gyártott épületek

28111100-4 Elregyártott, moduláris épületek

28111110-7 Lakófülkék

28111200-5 Kabinok, cellák

28111300-6 Tábori kórházak

28111400-7 Tábori konyhák


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

28111500-8 Üvegházak

28112000-0 Fémépítmények és építményrészek, az elre gyártott épületek kivételével

28112100-1 Vas- vagy acélhídak

28112110-4 Vas és acél hídrészek

28112111-1 Vas hídrészek

28112112-8 Acél hídrészek

28112120-7 Hidak acélszerkezetei

28112130-0 Hidak vasszerkezetei

28112200-2 Torony, rácsszerkezet oszlop, daru és pilon

28112210-5 Derrick-daru

28112211-2 Fúrótornyok

28112212-9 Rögzített fúrótornyok

28112220-8 Távvezeték-oszlopok és -póznák

28112221-5 Távvezeték-oszlopok

28112222-2 Villamos távvezeték-oszlopok

28112223-9 Távvezeték támasztékok, lábazatok

28112224-6 Távvezetéket tartó oszlopok

28112225-3 Villanyoszlopok

28112230-1 Tornyok

28112231-8 Vastornyok

28112232-5 Acéltornyok

28112233-2 Víztornyok

28112240-4 Tartógerendák

28112250-7 Árbocok

28112260-0 Rádió- vagy televízióantenna-tornyok

28112261-7 Rádióantenna-torony

28112262-4 Televízióantenna-torony

28112263-1 Rácsszerkezet antennatorony

28112300-3 Vas-, acél- vagy alumíniumszerkezetek és alkatrészek

28112310-6 Állványzatok

28112311-3 Ívtámasztékok

28112312-0 Ívdúcok

28112313-7 Támasztékok

28112314-4 Csfüggeszt tartóelemek

28112315-1 Berendezés állványzathoz

28112316-8 Ívbilincsek

28112317-5 Állványzati szerkezetek

28112318-2 Csvezetékek alátámasztása

28112320-9 Fémszerkezetek

28112321-6 Autóbuszvárók


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

28112322-3 Telefonfülkék

28112329-2 Biztonsági rácsok

28112330-2 Alumíniumszerkezetek

28112380-7 Fémszerkezetek alkatrészei

28112381-4 Borítások

28112382-1 Zsilipgátak

28112383-8 Zsilipkapuk

28112390-0 Hordalékzsilipek

28112391-7 Hordalékzsilip-kapuk

28112400-4 Szádpalló

28112410-7 Szádfalazás

28120000-9 Épületasztalos áruk fémbl

28121000-6 Ablakok és kapcsolódó áruk

28121100-7 Vas- vagy acélablakok és kapcsolódó áruk

28121110-0 Vas- vagy acélküszöbök

28121120-3 Vas vagy acél nyílászáró táblák

28121130-6 Vas- vagy acélablakok

28121131-3 Vas vagy acél ablakkeretek

28121200-8 Alumíniumablak és kapcsolódó áruk

28121210-1 Alumínium nyílászáró táblák

28121220-4 Alumíniumablakok

28121221-1 Alumínium ablakkeretek

28122000-3 Ablakok, ajtók és kapcsolódó áruk

28122100-4 Ablakok

28122110-7 Ablakkeretek

28122111-4 Duplaüvegezés elemek

28122200-5 Ajtók

28122210-8 Ajtószelvények

28122211-5 Ajtókeretek

28122212-2 Ajtórácsok, ajtóvédelem

28122213-9 Ajtóküszöbök

28122214-6 Vas- vagy acélajtók

28122220-1 zvédelmi ajtók

28122230-4 Tolóajtók

28122240-7 Garázsajtók

28122300-6 Kapuk

28122310-9 Bejárati kapuk

28200000-4 Fémtartályok, ciszternák és konténerek; radiátorok és kazánok központi ftéshez

28210000-7 Fémtartályok, ciszternák, konténerek és túlnyomásos edények

28211000-4 Fémtartályok


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

28211100-5 Léghengerek

28211110-8 rített levegs hengerek

28211200-6 Légzkészülékek

28211210-9 Légzkészülék tzoltók számára

28211220-2 Légzkészülék búvárok számára

28211300-7 Vas- vagy acéltartályok

28211400-8 Tárolótartályok

28211410-1 Olajtároló tartályok

28211420-4 Iszaptároló tartályok

28211500-9 Víztartályok

28211600-0 Víztárolók

28212000-1 Cseppfolyós gáz tartályok

28212100-2 Gázpalackok

28212200-3 Gáztartályok

28213000-8 Nagyméret konténerek

28213100-9 Vas- vagy acélkonténerek

28213110-2 Silók

28213200-0 konténerek

28213210-3 Vízkamra

28213300-1 Szabványos áruszállító konténerek

28213400-2 Tárolókonténerek

28213500-3 Víztároló konténerek

28213600-4 Kerekes konténerek

28213700-5 Szemetes konténerek

28213800-6 Hulladékgyjt konténerek

28214000-5 Hordók

28214100-6 Tárolótartályok

28214200-7 Vas- vagy acélhordók

28214300-8 Konténeres tároló rendszer

28214310-1 Rakodógépek

28214400-9 Alumíniumhordók

28215000-2 Túlnyomásos edények

28215100-3 Túlnyomásos edények acélból

28216000-9 Dobok

28216100-0 Vas- vagy acéldobok

28216200-1 Hulladéktároló dobok

28216300-2 Alumíniumdobok

28217000-6 Dobozok

28217100-7 Vas- vagy acéldobozok

28217200-8 Mérszekrények


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

28217300-9 Elre gyártott dobozok

28217400-0 Alumíniumdobozok

28218000-3 Könnyfém tartályok, dugók, tartályfedelek és fedk

28218100-4 Könnyfém tartályok

28218300-6 Fém dugók, kupakok, fedelek és fedk

28218310-9 Dugók

28218320-2 Kupakok

28218330-5 Tartályfedelek

28218340-8 Fedk

28218400-7 Konzervdobozok

28218410-0 Vas vagy acél konzervdobozok

28218420-3 Élelmiszertartó konzervdobozok

28218430-6 Alumínium konzervdobozok

28219000-0 Ciszternák

28220000-0 test és kazán központi ftéshez és ezek alkatrészei

28221000-7 testek és kazánok

28221100-8 testek

28221110-1 testek központi ftéshez

28221111-8 Nem villamos ftés ftestek központi ftéshez

28221112-5 Központi ftéshez való radiátor alkatrészei

28221200-9 Kazánok

28221210-2 Vízforraló kazánok

28221220-5 Kazán központi ftéshez

28221221-2 Központi ftéshez való kazán alkatrészei

28222000-4 visszanyer rendszerek

28222100-5 visszanyer berendezések

28300000-5 Atomreaktor és alkatrészei

28310000-8 Atomreaktorok

28320000-1 Atomreaktor-alkatrészek

28321000-8 Reaktorh rendszerek

28322000-5 Atomreaktor-edény alkatrészei

28400000-6 Kábel, huzal és kapcsolódó termékek

28410000-9 Huzaltermékek

28411000-6 Drótkötelek

28411100-7 Vas vagy acél drótkötelek

28412000-3 Kerítésdrót

28412300-6 Szögesdrót

28413000-0 Sodronyfonat fémbl

28413100-1 Drótfonatos kerítés


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

28413200-2 Sodronyszövet

28414000-7 Ácskapocs, szögek, tkapcsok, rajzszögek

28414100-8 Ácskapocs

28414200-9 Szögek

28414300-0 kapcsok

28414400-1 Rajzszögek

28415000-4 Huzalalapanyagok

28415100-5 Hegesztési tartozékok

28415200-6 Hegesztési anyagok

28415300-7 Lágy- vagy keményforrasztási anyagok

28415310-0 Lágyforrasztási anyagok

28415320-3 Keményforrasztási anyagok

28416000-1 Varró- vagy kötk

28416100-2 Varrótk

28416200-3 Kötk

28417000-8 Vas- és lakatosáruk

28417100-9 Üllk

28417200-0 Hordozható kovácstzhely

28417300-1 Rácsok, rostélyok

28417400-2 Vas- és fémáruk

28417500-3 Kovácsáruk

28417510-6 Lakatosáruk

28418000-5 Vas- vagy acélhevederek

28419000-2 Villamosáram-vezetk

28419100-3 Acél vagy alumínium áramvezetk

28419200-4 Réz vagy bronz áramvezetk

28420000-2 Kábel és kapcsolódó termékek

28421000-9 Kábelek

28421100-0 Villamos kábelek

28421120-6 Kis- és közepes feszültség kábelek

28421130-9 Kisfeszültség kábelek

28421140-2 Közepes feszültség kábelek

28421150-5 Nagyfeszültség kábelek

28421200-1 Víz alatti kábelek

28421210-4 Tenger alatti kábelek

28421400-3 Árnyékolt kábelek

28421500-4 Jelzkábelek

28421600-5 Vas- vagy acélkábelek

28421610-8 Acélkábelek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

28422000-6 Kábeltartozékok

28422100-7 Kábelcsatornák

28422200-8 Kábelcsatlakozók

28422300-9 Kábelvezetékek

28422400-0 Kábelrögzítk

28500000-7 Különféle megmunkált fémtermékek és kapcsolódó áruk

28510000-0 Fürdszobai és konyhai fémáruk

28511000-7 Fém szaniteráruk

28511100-8 Csapok, csaptelepek

28512000-4 Fém asztali, konyhai vagy háztartási áruk

28512100-5 Fém asztali áruk

28512110-8 Szemetes edények

28512200-6 Fém konyhai áruk

28512210-9 Konyhai edények

28512220-2 Tányértartók

28512900-3 Fém háztartási áruk

28512910-6 Fém szeméttartályok

28512920-9 Levélszekrények

28512930-2 Fém szemetes edények

28512950-8 Fémedények

28520000-3 Fémáruk

28521000-0 Páncélburkolatú vagy páncéllal megersített széfek, páncélládák és ajtók

28521300-3 Széfek, páncélszekrények

28521500-5 Páncélburkolatú vagy páncéllal megersített ajtók

28521600-6 Biztonsági tároló szekrények

28521700-7 Fémdoboz és tároló szekrények

28521710-0 Poggyásztartó szekrények

28521720-3 Tároló szekrények

28521721-0 Biztonsági tároló dobozok

28521722-7 Biztonsági ládák

28521780-1 Okirattartó dobozok

28521790-4 Pénzkazetták

28522000-7 Kézbesít tálca, kisméret irodai vagy íróasztali felszerelések

28522100-8 Kézbesít tálcák

28522200-9 Kisméret irodai felszerelések

28522300-0 Íróasztali berendezések

28522400-1 Cserélhet lapos dosszié vagy iratgyjtk

28524000-1 Kis szobor és más dísztárgy; fénykép- vagy képkeret; tükör

28524300-4 Fényképkeretek

28524400-5 Képkeretek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

28525000-8 Horgok és karikák

28526000-5 Hajócsavar

28527000-2 Különféle fém alapú áruk

28527100-3 Harang, cseng

28527200-4 Létra

28527210-7 zoltólétra

28527220-0 Összecsukható létra

28527230-3 Lépcslemezek

28527300-5 Árumozgatási berendezések

28527330-4 Árumozgatási rakfelületek

28527340-7 Drótkötél tartozékok árumozgatáshoz

28527400-6 Jelztáblák és tartozékaik

28527410-9 Fém jelztáblák

28527420-2 Közúti jelztáblák

28527430-5 Utcai jelztáblák

28527440-8 Cégtáblák

28527450-1 Névtáblák

28527460-4 Címtáblák

28527700-9 Aknaelemek

28527710-2 Utcai aknafedk

28527720-5 Határoló dobozok

28527730-8 Aknakeretek

28527740-1 Aknafedelek

28527750-4 Csatornanyílás-fedk

28527760-7 Szerelnyílás-fedelek

28527790-6 Csatornalejárati vaslétra

28527800-0 Horgony

28527900-1 Mesterséges anód

28527910-4 Mesterséges anód horganyból

28527920-7 Mesterséges anód magnéziumból

28528000-9 Kard

28528100-0 Tengerészkard

28528200-1 Szurony

28528300-2 Lándzsa

28528900-8 Fémszerelvények

28528910-1 Fémlapok

28528920-4 Fémrudak

28528930-7 Fémidomok

28528940-0 Fémlemezek

28528950-3 Fémpolcozat


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

28528960-6 Fémbélyegz

28530000-6 Páncélburkolat

28531000-3 Fedburkolat

28540000-9 Csapágy

28541000-6 Mikroszemcsék

28542000-3 Golyóscsapágyak

28550000-2 Lágyacél

28551000-9 Pénzver érmék

28552000-6 Érmedobozok

28553000-3 Kézbilincsek

28560000-5 Dúcok, gyámok és bányászati támasztékok

28561000-2 Dúcok, gyámok

28561100-3 Bányászati dúcok, gyámok

28562000-9 Bányászati támasztékok

28564000-3 Hernyótalpak

28570000-8 Öntöttvas termékek

28580000-1 Különféle tzvédelmi eszközök

28581000-8 Létra rakodólaphoz

28581100-9 zlétra

28582000-5 zvédelmi eszközök

28582100-6 zoltó töml

28582200-7 zcsap

28600000-8 Eveszközök, szerszámok, zárak, kulcsok és pántok

28610000-1 Eveszköz

28611000-8 Kés és olló

28611100-9 Kés

28611110-2 Asztali kés

28611120-5 Konyhakés

28611200-0 Olló

28612000-5 Borotva

28612100-6 Borotvapenge

28613000-2 Manikr- és pedikrkészlet

28614000-9 Kanalak, villák

28614100-0 Kanál

28614200-1 Villa

28620000-4 Szerszámok

28621000-1 Kéziszerszámok

28621100-2 Ásó és lapát

28621110-5 Ásó

28621120-8 Lapát


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

28621200-3 Vasvilla

28621300-4 Fejszék, csákányok, kapák, gereblyék és strandgereblyék

28621310-7 Fejsze

28621320-0 Csákány

28621330-3 Kapa

28621340-6 Gereblye

28621341-3 Strandgereblye

28621400-5 Balta

28621500-6 Kézifrész

28621510-9 Kézifrész lap

28622000-8 Különféle kéziszerszámok

28622100-9 Vés

28622200-0 Fogó

28622210-3 Harapófogó

28622300-1 Kalapács

28622400-2 Huzalszorító

28622500-3 Csavarkulcs

28622600-4 Útjavító szerszámok

28622610-7 Útburkolat feltörésére használt tüske

28622700-5 Reszel vagy ráspoly

28622800-6 Csavarhúzó

28622900-7 Fúrófej, csavarhúzó fej és egyéb tartozékok

28622910-0 Fúrófej

28622920-3 Csavarhúzó fej

28622930-6 Szerszámos láda

28622940-9 Szerszámkészlet

28623000-5 Lábhajtású szerszámok

28630000-7 Zár, kulcs és pánt

28631000-4 Különféle lakatok és zárak

28631100-5 Zár

28631110-8 Ajtózár

28631120-1 Kerékpárzár

28631130-4 Jármzár

28631140-7 Bútorzár

28631200-6 Lakat és lánc

28631210-9 Lakat

28632000-1 Zárszerkezetek, záralkatrészek és kulcsok

28632100-2 Zárószerkezet

28632200-3 Kulcs

28632300-4 Lakatalkatrész


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

28632400-5 Záralkatrész

28633000-8 Pántok, vasalások és szerelvények

28633100-9 Pánt

28633200-0 Vasalás

28633300-1 Szerelvény

28700000-9 Rögzítk, láncok és rugók

28710000-2 Rögzít

28711000-9 Menetes rögzít

28711100-0 Facsavarok

28711200-1 Csavaros kampó vagy gyk

28711300-2 Menetvágó csavarok

28711400-3 Csapszegek

28711500-4 Peremes csatlakozókészlet

28711510-7 Csapszegek és csavarok

28711520-0 Félgömbfej csavarok és csavarok

28711600-5 Csavaranyák

28711700-6 Vas és acél menetes áruk

28712000-6 Vas és acél menet nélküli rögzítk

28712100-7 Szegecsek

28712200-8 Alátétgyrük

28712300-9 Sasszegek

28712400-0 Acél csatlakozólemezek

28713000-3 Réz rögzít elemek

28720000-5 Lánc

28721000-2 Csuklós lánc

28722000-9 Lánc alkatrészek

28730000-8 Rugók

28800000-0 Építanyagok és kapcsolódó termékek

28810000-3 Építkezési anyagok

28811000-0 Építanyagok

28811100-1 Tégla

28811200-2 Cement

28811210-5 Fúrócement

28811300-3 Kerámiák

28811400-4 Festékek és falburkoló anyagok

28811500-5 szigetel anyagok

28812000-7 Különféle építszerkezetek

28812100-8 Árnyékolók

28812110-1 Árnyékolók alkatrészei

28812120-4 Profilelemek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

28812200-9 Padlóburkolók

28812210-2 Fa padlóburkolat

28812220-5 Rugalmas padlóburkolat

28812230-8 Öntött padlók

28812240-1 Álpadló

28812250-4 Linóleum

28812300-0 Válaszfalak

28812310-3 Közfalak

28812400-1 Tetk

28812410-4 Tetvázak

28812420-7 Tettámasztékok

28812430-0 Tettartók

28812500-2 Tetfed anyagok

28812510-5 Zsindelyek

28812600-3 Hangszigetel anyagok

28812700-4 Gerenda

28813000-4 Útépítési anyagok

28813100-5 Útburkoló anyagok

28813120-1 Útburkoló lapok

28813130-4 Útburkoló kövek

28813140-7 Zúzottk

28813200-6 Útburkoló klapok

28813300-7 Bitumennel bevont anyagok

28813310-0 Bitumenes útburkoló anyagok

28813320-3 Bitumennel bevont zúzottk

28813330-6 Útbevonó anyagok

28813400-8 Autópálya-építési anyagok

28813500-9 Útburkolati jelek

28813510-2 Útjelz üveggömbök

28813700-1 Útjavítási anyagok

28813800-2 Útfelszín-burkoló anyagok

28813810-5 Útfelület-kezelés

28813900-3 Útkarbantartó anyagok

28813910-6 Téli karbantartó anyagok

28814000-1 Beton

28814100-2 Készre kevert beton

28814200-3 Betontermékek

28814210-6 Betonkoszorúk

28814220-9 Betonoszlopok

28814230-2 Betoncölöpök


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

28814240-5 Betoncsövek és szerelvények

28814250-8 Betonoszlopok

28814260-1 Beton tartóoszlopok

28814270-4 Beton burkolólapok

28814280-7 Beton talpfák

28815000-8 Épületszerelvények

28815100-9 Vezetékek

28815200-0 Vízvezeték- és ftésszerelési anyagok

28815210-3 Vízvezeték-szerelési anyagok

28815220-6 tésszerelési anyagok

28815300-1 Ajtótáblák

28815310-4 Görgs nyílászáró táblák

28815400-2 Tetablakok

28815500-3 Sprinklerberendezés

28815600-4 Lépcsvázak

28815700-5 Küls rolók

28815710-8 Vászontetk

28815800-6 Bels épületszerelvények

28815810-9 Függönykarnisok és függk

28815811-6 Függönykarnisok

28815820-2 Neonvilágítás

28815821-9 Fluoreszkáló fénycsövek

28815822-6 Izzólámpák és fluoreszkáló lámpák

28820000-6 Közúti szerelvények

28821000-3 Terelkorlát

28821100-4 Útvéd falak

28822000-0 Kerítések

28822100-1 Fapóznák

28823000-7 Biztonsági védfalak

28823100-8 Biztonsági kerítések

28823200-9 Védkorlátok

28824000-4 Köztéri bútorok

28824100-5 Jelztáblák

28824200-6 Közúti veszélyjelz lámpák

28824300-7 Világítótorony

28824400-8 Megállótáblák

28824500-9 Tereloszlopok, kikötbakok

28824600-0 Terel bóják

28824700-1 Jelzések

28824710-4 Jelzanyagok


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

28824720-7 Közúti jelztáblák

28825000-1 Közvilágítási berendezések

28825100-2 Közvilágítási oszlopok

28825200-3 Lámpaoszlopok

28825300-4 Köztéri lámpák

28830000-9 Szennyvíz-gerinccsatorna

28831000-6 Szennyvízkamra

28832000-3 Szennyvízcsatorna-elemek

28833000-0 Kovácsoltvas fedelemek

28834000-7 Kanyarelemek

28840000-2 Acél építelemek

28841000-9 Acél áramvezetk

28842000-6 Acélkeretek

28843000-3 Acél raklapok

28844000-0 Acélcsövek

28845000-7 Acéloszlopok

28846000-4 Acél tartógerendák

28847000-1 Acélanyagok

28847100-2 Acéllapok

28847200-3 Acélcsíkok

28847300-4 Acéllemezek

28850000-5 Cstermékek olajmezhöz

28860000-8 Csvezetékek, csövezetek, csövek, burkolatok, béléscsövek és kapcsolódó termékek

28861000-5 Csvezeték

28861100-6 Gázcsvezeték

28861110-9 Gázelosztó hálózat

28861200-7 Vízvezeték

28861400-9 Víz alatti csvezeték

28861410-2 Tenger alatti csvezeték

28861500-0 Nagynyomású csvezeték

28861600-1 Kisnyomású csvezeték

28861700-2 Csgörény

28861710-5 Csgörény-indító

28861720-8 Csgörény-fogadó

28861730-1 Csgörény-állomás

28862000-2 Csvezeték

28862100-3 Csvezeték szerelvény

28862200-4 Elosztócsövek

28862300-5 Szennyvízelvezet csvezeték

28862400-6 agyag csvezeték és kapcsolódó termékek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

28862410-9 agyagcs

28862420-2 agyag csidom

28862430-5 agyag akna

28862440-8 Cskötések és átmeneti építelemek kagyagból

28862500-7 Ivóvízvezeték

28863000-9 Csövek és csszerelvények

28863100-0 Csövek

28863110-3 Szennyvízelvezet csövek

28863111-0 Vízelvezet csövek

28863112-7 Szennyvízelvezet rendszer

28863120-6 Távfvezeték

28863121-3 téscsövek

28863130-9 Szennyvízcsövek

28863140-2 z- és vízcsövek

28863150-5 Kisnyomású csövek

28863160-8 Elosztócsövek és szerelvényeik

28863170-1 Nem vas és nem acél csövek és vezetékek

28863171-8 Polietiléncs

28863172-5 Polietilénvezeték

28863200-1 Csszerelvények

28863210-4 Csszorítók

28863230-0 Cscsatlakozók

28863240-3 Cskötések

28863241-0 Polietilén cskötések

28863242-7 Szigetelt kötések

28864000-6 Védborítások és védcsövek

28864100-7 Védborítások

28864200-8 Védcsövek

28864210-1 Rézcsövek

28864300-9 Csáruk

28864310-2 Csövek és szerelvények

29000000-9 Gépek, berendezések, szerkezetek, készülékek és kapcsolódó termékek

29100000-0 Mechanikai er elállítására és használatára szolgáló gépek

29110000-3 Turbina és motor

29111000-0 Motor

29111100-1 Fedélzeti hajóhajtóm

29112000-7 Turbina berendezések

29112100-8 zturbina

29112200-9 Hidraulikus turbina

29112210-2 Vízikerék


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29112300-0 Gázturbina

29112400-1 Turbinafelszerelések

29112410-4 Turbinamszerek

29113000-4 Turbinaalkatrész

29113100-5 zturbina alkatrészei

29113110-8 Talplemez

29113120-1 Turbinaház

29113130-4 Kondenzátoros légh rendszer

29113150-0 Kenrendszer

29113160-3 Páraleválasztó

29113161-0 Párátlanító

29113170-6 Forgó géprészek

29113171-3 Rotor

29113172-0 Lapát

29113190-2 Forgató hajtás

29113200-6 Hidraulikus turbina alkatrészei

29113300-7 Gázturbina alkatrészei

29113310-0 Légbefúvó rendszer

29113390-4 Tüzelgáz rendszer

29113400-8 Vízikerék alkatrész

29120000-6 Szivattyúk és kompresszor

29121000-3 Hidraulikus vagy pneumatikus energetikai ergép vagy motor

29121100-4 Hidraulikus vagy pneumatikus henger

29121200-5 Hidraulikus ergép

29121300-6 Pneumatikus ergép

29121400-7 Hidraulikus motor

29121500-8 Pneumatikus motor

29122000-0 Szivattyú

29122100-1 Folyadékszivattyú

29122110-4 zoltószivattyú

29122120-7 Helikopter-utántölt berendezés

29122130-0 Vízszivattyú

29122160-9 szivattyú

29122161-6 víz szivattyú

29122170-2 Kenési szivattyú

29122180-5 Üzemanyag-szivattyú

29122190-8 Betonszivattyú

29122200-2 Térfogat-kiszorításos, dugattyús folyadékszivattyú

29122210-5 Hidraulikus tápegység

29122220-8 Szennyvízszivattyú


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29122230-1 Adagolószivattyú

29122300-3 Nyomásfokozó folyadékhoz

29122400-4 Örvényszivattyú és folyadékemel

29122410-7 Gyógyászati felhasználású szivattyú

29122411-4 Szivattyú mesterséges tápláláshoz

29122419-0 Perfúziós szivattyú

29122420-0 Folyadékátemel

29122430-3 Centrifugálszivattyú

29122440-6 Forgószivattyú

29122450-9 Vákuumszivattyú

29122460-2 Légszivattyú

29122480-8 Centrifugális szivattyú

29123000-7 Kompresszor

29123100-8 Gázkompresszor

29123200-9 Forgókompresszor

29123300-0 Kompresszor hberendezéshez

29123400-1 Légkompresszor

29123410-4 Összeszerelt légkompresszor

29123500-2 Turbókompresszor

29123600-3 Térfogat-kiszorításos kompresszor

29123610-6 rítettlevegs berendezés

29123700-4 Centrifugális kompresszor

29123800-5 Kompresszorok polgári repüléshez

29124000-4 Szivattyú-, kompresszor-, ergép- vagy motoralkatrészek

29124100-5 Ergép- vagy motoralkatrészek

29124130-4 Pneumatikus ergép alkatrészek

29124150-0 Hidraulikus ergépek és motorok alkatrészei

29124170-6 Sugárhajtású motorok alkatrészei

29124200-6 Szivattyúk és folyadék átemelk alkatrészei

29124210-9 Üzemanyag-szivattyúk, kézi és betonszivattyúk alkatrészei

29124211-6 Üzemanyag-szivattyúk alkatrészei

29124212-3 Kéziszivattyúk alkatrészei

29124213-0 Betonszivattyúk alkatrészei

29124220-2 Térfogat-kiszorításos, dugattyús szivattyú alkatrészei

29124221-9 Hidraulikus szivattyú aggregát alkatrészei

29124222-6 Adagolószivattyú alkatrészei

29124230-5 Térfogat-kiszorításos, forgódugattyús szivattyú alkatrészei

29124290-3 Centrifugálszivattyúk alkatrészei

29124300-7 Vákumszivattyúk és leveg- vagy gázkompresszorok alkatrészei

29124310-0 Légszivattyúk alkatrészei


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29124320-3 Vákumszivattyúk alkatrészei

29124330-6 Légkompresszorok alkatrészei

29124340-9 Gázkompresszorok alkatrészei

29130000-9 Csapok, szelepek, csszerelvények és hasonló elemek

29131000-6 Csapok és szelepek

29131100-7 Szelepek funkciók szerint

29131110-0 testszelepek központi ftéshez

29131120-3 Elzárótolattyúk

29131130-6 fokszabályozók

29131140-9 Nyomáscsökkent, szabályozó, ellenrz vagy biztonsági szelepek

29131141-6 Nyomáscsökkent szelep

29131142-3 Szabályozószelep

29131143-0 Vízszabályozó szelep

29131144-7 Folyamatszabályozó szelep

29131145-4 Ellenrz szelep

29131146-1 Visszacsapó szelep

29131147-8 Biztonsági szelep

29131148-5 Elzáró szelep

29131150-2 Nyomásszabályozó csszelep

29131160-5 zcsap

29131170-8 Gázpalackszelep

29131200-8 Szerkezet alapján meghatározott szelep

29131210-1 Elzáró tolattyú

29131220-4 Nyomóvezeték szelep

29131230-7 Zárószelep

29131240-0 Gömbszelep

29131250-3 szelep

29131260-6 Golyós s

29131270-9 Kúpos szelepek

29131280-2 Pillangószelepek

29131290-5 Membrános szelep

29131291-2 Tolószelep

29131292-9 Csapószelep

29131300-9 Kútfej-elzáró szerkezetek és egyéb szelepszerelvények

29131310-2 Olajkútfej-elzáró szelep

29131320-5 Porlasztócs

29131390-6 Szelepszerelvények

29131400-0 Csapok és szelepek szaniterberendezésekben

29132000-3 Csap és szelep alkatrészek

29132100-4 Szelepemel


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29132110-7 Villamos szelepemel

29132120-0 Hidraulikus szelepemel

29132130-3 Pneumatikus szelepemel

29132200-5 Csap alkatrészek

29132300-6 Szelep alkatrészek

29140000-2 Hajtóáttételek, áttételi és hajtómelemek

29141000-9 Homlokkerekes hajtómvek, áttételi és hajtómelemek

29141100-0 Erátviteli, vezérm- és forgattyús tengelyek

29141110-3 Kardántengely

29141120-6 Vezérmtengely

29141130-9 Forgattyús tengely

29141200-1 Csapágyház

29141300-2 Fogaskerék és fogaskerék áttétel

29141400-3 Lendkerék és tárcsa

29141410-6 Csörl

29141500-4 Kuplung, tengelykapcsoló

29141600-5 Görgház, tárcsablokk

29141700-6 Tengelykapcsoló

29141800-7 Kardáncsukló

29142000-6 Hajtástechikai és erátviteli egységek alkatrészei

29142100-7 Hajtómalkatrészek

29142200-8 Hajtások (meghajtások) alkatrészei

29200000-1 Általános célú gépek

29210000-4 Ipari és laboratóriumi kemencék; hamvasztó- és sütkemencék

29211000-1 Kazánég

29212000-8 Hulladékéget

29213000-5 Olvasztókemence

29214000-2 Sütkemence

29214100-3 Kereskedelmi sütkemence

29215000-9 Hamvasztókemence

29219000-7 Kazánégk, kazánok és kemencék alkatrészei

29220000-7 Emel- és szállítóberendezések és alkatrészeik

29221000-4 Emel- és szállítóberendezések

29221100-5 Csigasorok és emelk

29221200-6 Bányászati szállítóberendezések, csörlk és járgányok

29221210-9 Bányászati szállítóberendezések és csörlk

29221211-6 Bányászati szállítóberendezések

29221212-3 Bányászati csörlk

29221220-2 Csörlk, járgányok

29221300-7 Gépjármemelk és csigás emelk gépjármhöz


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29221310-0 Beépített kocsiemel rendszer

29221320-3 Hidraulikus kocsiemelk

29221330-6 Pneumatikus kocsiemelk

29221340-9 Mechanikus kocsiemelk

29221350-2 Csigás emelk gépjármvekhez

29221400-8 Daruk, mozgó emelkeretek, és darus targoncák üzemen belüli felhasználásra

29221410-1 Daru

29221411-8 Kiköti daru

29221412-5 Rakparti daru

29221413-2 Rakodódaru

29221414-9 Konténerdaru

29221415-6 Toronydaru

29221420-4 Felspályás futódaru

29221421-1 Mozgódaru

29221422-8 Széttolható mozgóhíd

29221430-7 Karos daru

29221431-4 Mozgó emelkeret

29221432-1 Lábazatos karos daru

29221440-0 Jármre szerelt daru

29221441-7 Teherautódaru

29221450-3 Híddaru

29221500-9 Emelvillás targoncák, üzemi targoncák, vasúti perontargoncák

29221510-2 Emeltargonca

29221511-9 Emelvillás targonca

29221520-5 Üzemi targonca

29221521-2 Üzemi targonca árumozgató berendezéssel

29221530-8 Vasútállomási targonca

29221531-5 Szabad kormányzású jármvek

29221532-2 Segélyszolgálati jármvek berendezése

29221600-0 Liftek, vedres emelk, mozgólépcsk és mozgójárdák

29221610-3 Felvonó

29221611-0 Fürdfelvonó

29221612-7 Teherlift

29221613-4 Mechanikus felvonó

29221620-6 Vedres emel

29221621-3 Vedres felvonó

29221630-9 Emelszerkezet

29221640-2 Mozgólépcs

29221650-5 Mozgójárda

29221700-1 Felvonó- és szállítóberendezések


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29221710-4 Pneumatikus emelk és szállítóberendezések

29221720-7 Szállítómvek

29221721-4 Vedres típusú, folyamatos üzem felvonók és szállítóberendezések

29221722-1 Szalagos típusú, folyamatos üzem felvonók és szállítóberendezések

29221723-8 Megersített felület szállítószalagok bányászathoz

29221730-0 Szállítóberendezések

29221731-7 Szállítószalagok

29221800-2 Emel-, árumozgató-, be- és kirakodó gépek

29221810-5 Csillemozgatók, mozdony- vagy vasútikocsi-fordítók

29221820-8 Egysín felvonó és sífelvonó

29221821-5 Fels felfüggesztés egysín szerkezet

29221822-2 Székes felvonó

29221829-1 Sífelvonó

29221830-1 Fáklyacsúcs-eltávolító berendezés

29221840-4 Karusszelrendszer tároló- és visszaszállító rendszerek

29221850-7 Mechanikus árumozgató berendezés

29221890-9 Be- és kirakodó gépek

29221891-6 Berakodó gép

29221892-3 Kirakodó gép

29221893-0 Oldalvillás targonca

29221894-7 Konténermozgató berendezés

29221900-3 Emel- és árumozgató berendezések alkatrészei

29221910-6 Darualkatrészek

29221920-9 Üzemi targonca alkatrészei

29221950-8 Lift, vedres emel vagy mozgólépcs alkatrészei

29221951-5 Lift alkatrészei

29221952-2 Vedres emel alkatrészei

29221953-9 Mozgólépcs alkatrészei

29221954-6 Mozgójárda alkatrészei

29221980-7 Szállítószerkezet alkatrészei

29221981-4 Szállítószalag alkatrészei

29221989-0 Vedres szállítószerkezet alkatrészei

29221990-0 Szállítóberendezés és más emel vagy árumozgató berendezés alkatrészei

29222000-1 Vödrök, lapátok, fogók és markolók daruk és rakodók számára

29230000-0 - és szellberendezések

29231000-7 cserél egység, légkondicionáló, h- és szberendezés

29231100-8 cserél egység és leveg vagy más gáz cseppfolyósítására szolgáló berendezés

29231110-1 cserél egység

29231111-8 szivattyú


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29231120-4 Leveg vagy más gáz cseppfolyósítására szolgáló berendezés

29231200-9 Légkondicionáló berendezés

29231210-2 Ablaki légkondicionáló berendezés

29231220-5 Fali légkondicionáló berendezés

29231230-8 egységet és a h-f ciklus megfordítására alkalmas szelepet is tartalmazó berendezés

29231240-1 Jármvek légkondicionáló berendezései

29231250-4 Légkondicionáló berendezés alkatrészei

29231251-1 Fojtószelepek

29231252-8 Szellnyílások

29231300-0 - és fagyasztóberendezés

29231310-3 Fagyasztóberendezés

29231320-6 berendezés

29231321-3 kirakat

29231322-0 pult

29231329-9 Kereskedelmi hberendezés

29231400-1 Gázok szrésére és tisztítására szolgáló berendezés

29231420-7 Elektrosztatikus leveg- és gáztisztító berendezések

29231430-0 Szberendezések

29231431-7 Levegszk

29231432-4 Gázszk

29232000-4 Szellberendezés

29232100-5 Füstelszívó berendezés

29232200-6 Ventilátor

29232210-9 Ventilátor alkatrészek

29233000-1 - és fagyasztógépek és hszivattyúk alkatrészei

29233100-2 berendezés alkatrészei

29233200-3 Fagyasztóberendezés alkatrészei

29233300-4 szivattyú alkatrészei

29240000-3 Különböz általános célú gépek

29241000-0 Lepárló-, sz- vagy frakcionálóberendezés

29241200-2 Folyadéksz és -tisztító gépek és készülék

29241210-5 Folyadéksz gépek és készülék

29241211-2 Fúróiszap-sz készülék

29241212-9 Hidrociklon berendezés

29241213-6 Italsz és -tisztító berendezés

29241230-1 Ivóvízsz és -tisztító berendezés

29241231-8 Ivóvízsz berendezés

29241232-5 Légtelenít

29241233-2 Ivóvíztisztító berendezés


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29241234-9 Sótalanító berendezés

29241235-6 Sztelepek felszerelése

29241300-3 Olaj-, benzin- és légbeszívó sz

29241330-2 Olajsz

29241340-5 Benzinsz

29241350-8 Légbeszívó sz

29241400-4 Recirkuláló berendezés

29242000-7 Palackmosó, csomagoló, mér és permetezgép

29242100-8 Palack- és egyéb tárolóeszköz mosó, tölt, csomagoló és göngyölegképz gép

29242110-1 Palack és egyéb tárolóeszköz mosó és szárító gép

29242120-4 Palack, konzervdoboz és egyéb tárolóeszköz tölt és lezáró gép

29242130-7 Csomagoló- vagy bálázó gép

29242131-4 Szíjazó, kötöz gép

29242132-1 Csomagológép

29242133-8 Bálázógép

29242300-0 Mázsáló berendezés és mérleg

29242310-3 Mázsálógép

29242311-0 Karos mérleg

29242320-6 Mérleg

29242321-3 Bolti mérleg

29242322-0 Áru folyamatos súlyméréséhez való mérleg

29242323-7 Töltmérleg

29242400-1 zoltó készülék, vízágyú, gz- és homokfúvó eszközök

29242410-4 zoltókészülék

29242411-1 Habtöltés tzoltókészülékekhez

29242412-8 Hordozható tzoltó készülék

29242420-7 z- és homokfúvó készülék

29242430-0 Permetez berendezés

29242431-7 Szórópisztoly

29242470-2 Folyadék, gáz vagy por szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék

29242471-9 Gázszóró készülék

29242472-6 Ferttlenít berendezés

29242473-3 Túlnyomásos vízzel tisztító készülék

29242474-0 Nagynyomású tisztítóberendezés

29242479-5 Szagközömbösít felszerelés

29243000-4 Centrifuga, mángorló és árusító automata

29243100-5 Centrifuga

29243200-6 Mángorlógép

29243210-9 Hengerlgép

29243300-7 Automata elárusító gép


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29243310-0 Egészségügyi cikkeket árusító automata

29243320-3 Bélyegárusító automata

29243330-6 Automata árukiadó berendezés

29244000-1 kezelberendezés szilárd anyagokhoz

29244100-2 Berendezés gázok hkezelésére

29245000-8 Egyéb gépek alkatrészei

29245200-0 Centrifuga alkatrészei

29245300-1 Mángorlógép alkatrészei

29245400-2 Hengerlgép alkatrészei

29245500-3 Szgép alkatrészei

29245600-4 Tisztítógép alkatrészei

29245700-5 Szórógép alkatrészei

29245800-6 Súlyok mázsálógép számára

29246000-5 Ipari edénymosogató berendezés

29247000-2 Edénymosogató berendezés és tisztító, tölt, csomagoló vagy bálázó gépek alkatrészei

29247100-3 Edénymosogató berendezés alkatrészei

29247200-4 Tisztítógép alkatrészei

29247300-5 Töltgép alkatrészei

29247400-6 Csomagológép alkatrészei

29247500-7 Bálázógép alkatrészei

29248000-9 Gázfejlesztk

29248100-0 Ózonfejlesztk

29300000-2 Mezgazdasági, kertészeti és erdészeti gép

29310000-5 Mezgazdasági és erdgazdasági gép talaj elkészítésére vagy megmunkálására

29311000-2 Eke vagy tárcsás borona

29312000-9 Borona, irtóborona, talajlazító, gyomláló és kapa

29313000-6 Vet, palántázó és átültet berendezés

29314000-3 Trágyaszóró

29314100-4 trágyaszóró

29315000-0 Gyep- vagy sportpályahenger

29330000-1 Aratógép

29331000-8 Kaszálógép

29331100-9 nyíró

29331110-2 nyíró park, sportpálya, pázsit nyírására

29332000-5 Szénaforgató gép

29333000-2 Szalma- vagy takarmánybálázó gép

29333100-3 Felszed-bálázógép

29334000-9 Arató- és cséplgép

29340000-4 Mezgazdasági vagy kertészeti permetezgép


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29350000-7 Önrakodó vagy önürít mezgazdasági pótkocsi és félpótkocsi

29351000-4 Önrakodó mezgazdasági pótkocsi

29352000-1 Önürít mezgazdasági pótkocsi

29353000-8 Önrakodó mezgazdasági félpótkocsi

29354000-5 Önürít mezgazdasági félpótkocsi

29360000-0 Különleges mezgazdasági vagy erdészeti gép

29361000-7 Tojás, gyümölcs vagy más termény tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló gép

29361100-8 Terménytisztító gép

29361110-1 Tojástisztító gép

29361120-4 Gyümölcstisztító gép

29361200-9 Terményválogató- vagy -osztályozó gép

29361210-2 Tojásválogató- vagy -osztályozó gép

29361220-5 Gyümölcsválogató- vagy -osztályozó gép

29361300-0 Vetmag, szem vagy szárított gyümölcs tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló

gép

29362000-4 Fejgép

29363000-1 Állati takarmány elkészítésére szolgáló gép

29364000-8 Méhészeti gép

29365000-5 Baromfitenyészt berendezés

29365100-6 Baromfikeltet és manya

29370000-3 Vontató

29371000-0 Egytengelyes mezgazdasági vontató

29372000-7 Használt traktor

29373000-4 Vontatómotor

29380000-6 Mezgazdasági és erdészeti gépek alkatrészei

29381000-3 Mezgazdasági gépek alkatrészei

29382000-0 Erdészeti gépek alkatrészei

29400000-3 Szerszámgépek

29410000-6 Lézerrel mköd megmunkáló szerszámgépek és megmunkáló központ

29411000-3 Különleges célú szerszámgép

29412000-0 Megmunkáló központ

29412100-1 Vízszintes tengely megmunkáló központ

29412200-2 Függleges tengely megmunkáló központ

29420000-9 Fémipari eszterga, fúró- és marógép

29421000-6 Esztergagép

29421100-7 CNC (számítógépes számjegy-) vezérlés eszterga

29422000-3 Menetvágó vagy menetfúró gép

29423000-0 Marógép

29430000-2 Fémmegmunkáló szerszámgép

29431000-9 Fémek felületi megmunkálására szolgáló szerszámgép


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29432000-6 NC (számjegy-) vezérlés fémipari gép

29433000-3 Hajlító-, hajtogató-, simító- vagy egyengetgép

29434000-0 Kovácsoló gép

29435000-7 Alakos sajtológép

29436000-4 Prés

29436100-5 Hidraulikus prés

29437000-1 Szerszámgép fémek fúrására, furatmegmunkálására vagy marására

29437100-2 Szerszámgép fémek fúrására

29437200-3 Szerszámgép fémek furatmegmunkálására

29437300-4 Szerszámgép fémek marására

29438000-8 Fémmegmunkáló központ

29440000-5 Szerszámgép kemény anyagok megmunkálására a fémek kivételével

29441000-2 Szerszámgép k, kerámia, beton vagy üveg megmunkálására

29441100-3 Szerszámgép k megmunkálására

29441200-4 Szerszámgép kerámia megmunkálására

29441300-5 Szerszámgép beton megmunkálására

29441400-6 Szerszámgép üveg megmunkálására

29442000-9 Szerszámgép fa, csont, parafa, keménygumi vagy kemény manyag megmunkálására

29442100-0 Szerszámgép fa megmunkálására

29442200-1 Szerszámgép csont megmunkálására

29442300-2 Szerszámgép parafa megmunkálására

29442400-3 Szerszámgép keménygumi megmunkálására

29442500-4 Szerszámgép kemény manyag megmunkálására

29450000-8 Pneumatikus vagy motoros kéziszerszám

29451000-5 Pneumatikus kéziszerszám

29452000-2 Elektromechanikus kéziszerszám

29460000-1 Lágy- vagy keményforrasztó, illetve hegesztszerszám, felületi megereszt és melegszóró gép

és berendezés

29461000-8 Lágy- vagy keményforrasztó berendezés

29461100-9 Lágyforrasztó berendezés

29461200-0 Keményforrasztó berendezés

29462000-5 Hegeszt berendezés

29462100-6 Villamos hegeszt berendezés

29462200-7 Nem villamos hegeszt berendezés

29463000-2 Felületi megereszt gép

29464000-9 Olvasztó berendezés

29464100-0 Olvasztó berendezés manyaghoz

29465000-6 Fémszóró berendezés

29470000-4 Szerszámgépek alkatrészei és tartozékai

29471000-1 Szerszámtartók


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29472000-8 Munkadarab-befogók szerszámgéphez

29473000-5 Szerszámgép-osztófej és különleges tartozékok

29474000-2 Alkatrészek és tartozékok fémmegmunkáló szerszámgéphez

29475000-9 Alkatrészek és tartozékok keményanyag-megmunkáló szerszámgéphez

29475100-0 Láncfrész alkatrészei

29476000-6 Kéziszerszám alkatrészei

29477000-3 Pneumatikus szerszám alkatrészei

29500000-4 Különleges célú gépek és alkatrészek

29510000-7 Kohászati gépek és tartozék alkatrészei

29511000-4 Fémhengerl gépek

29511100-5 Fémhengerl gép alkatrészei

29512000-1 Öntgépek

29512100-2 Öntgép alkatrészei

29520000-0 Bányászati, kfejt és építipari gépek

29521000-7 Bányagépek

29521200-9 Szén- vagy sziklavágó és alagútfúró gépek, valamint fúró- vagy süllyesztgépek

29521210-2 Kútfúró gép

29521211-9 Fúrólyukfej-beépít szerszámok

29521212-6 Hosszabbítócs-csatlakoztató berendezés

29521213-3 Lyukbefejez berendezés

29521214-0 Beavatkozó berendezés furathoz

29521215-7 Fúrólyuk-ellenrz berendezés

29521216-4 Kitörésgátló berendezés

29521220-5 Szénrésel vagy meddprésel gép

29521230-8 Elvájó réselgépe, vágathajtó, lagútfúró gép

29521240-1 Bányászati fúróberendezés

29521241-8 Járatkészít gép

29521249-4 Sziklafúró berendezés

29521250-4 Süllyesztgép

29521300-0 Fúróberendezés

29521310-3 Tengeri fúrósziget

29521311-0 Tengeri fúróberendezés

29521312-7 Tengeri fúróegység

29521320-6 Olajfúró berendezés

29521321-3 Olajfúrógép

29521322-0 Mélyfúró berendezés

29521323-7 Fúróbetétek

29521324-4 Vonalszerelvények

29521325-1 Betétcs-akasztók

29521330-9 Olajfúró-szigeti berendezés


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29521331-6 Csúszótalpas egységek

29521332-3 Csúszótalpra szerelt modulok

29521340-2 Olajlelhelyi berendezés

29521341-9 Merülszivattyúk

29521350-5 Víz alatti berendezés

29521351-2 Víz alatti vezérlkábelek

29521360-8 Fúrólyuk-szerelvény

29521400-1 Mozgó, hidraulikus hajtású bányatámok

29522000-4 Földmunka- és fejtgépek és alkatrészeik

29522100-5 Földmunkagépek

29522110-8 Buldózerek

29522120-1 Ferdelapátos buldózerek

29522200-6 Földgyaluk és talajegyengetk

29522210-9 Útegyengetk

29522300-7 Földnyes gépek

29522400-8 Döngölgépek

29522500-9 Homlokrakodók

29522510-2 Homlokrakodók mélyásó kotróval

29522520-5 Homlokrakodók mélyásó kotró nélkül

29522600-0 Mechanikus lapátos kotró, exkavátor és kanalas rakodó, valamint bányagépek

29522610-3 Mechanikus lapátos kotrógépek

29522611-0 Mechanikus kanalas rakodók

29522620-6 Exkavátorok

29522621-3 Mechanikus exkavátorok

29523000-1 Építipari gépek

29523100-2 Gépek közmhöz, építkezéshez és hasonlóhoz

29523110-5 Cölöpverk

29523120-8 Útburkoló gépek

29523121-5 Útegyenget gépek

29523122-2 fejtgépek

29523123-9 Útépítési betonkever gépek

29523124-6 Úthengerek

29523125-3 Mechanikus hengerek

29523130-1 Hóekék és hókotrók

29523131-8 Hóeke

29523132-5 Hókotró

29523140-4 Cölöpkiemel gépek

29523150-7 Tömörítgépek

29523160-0 Kábelfektet gépek

29524000-8 Ásványfeldolgozó és öntödei mintakészít gépek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29524100-9 Ásványfeldolgozó gépek

29524110-2 Válogató és rostáló gépek

29524120-5 Ásványi anyagot bitumennel kever gépek

29524130-8 Beton- vagy habarcskeverk

29524131-5 Cementkeverk

29524140-1 rlgépek

29524141-8 Szénrl gépek

29524150-4 Öntödei minta

29524200-0 Öntödei mintakészít gépek

29525000-5 Lánctalpas jármvek

29526000-2 Bányászati, kfejt és építipari gépek alkatrészei

29526100-3 Lyukfúrógép alkatrészei

29526110-6 Kútfúrógép alkatrészei

29526111-3 Fúrható dugó

29526112-0 Ipari fúrófejek

29526113-7 Váltóollók

29526114-4 Vasnyak

29526115-1 Forgatóasztalok

29526116-8 Fúróiszap-vezeték felfüggeszt berendezés

29526117-5 Leköt berendezés

29526120-9 Aknakiemel gép alkatrészei

29526121-6 Burkolat-felfüggeszt berendezések

29526122-3 Bélésfelfüggeszt berendezés

29526123-0 Kitermel csfeszítk

29526124-7 Fúrólyukfejek

29526125-4 Kitermel cs hátraköt berendezés

29526126-1 Fúrólyukfej-vezérl rendszer

29526127-8 Fúrólyukfej berendezés

29526128-5 Csigás emelrendszerek

29526130-2 Szénrésel vagy meddprésel gép alkatrészei

29526131-9 Szénrésel gép alkatrészei

29526132-6 Meddprésel gép alkatrészei

29526140-5 Alagútfúró gép alkatrészei

29526200-4 Ásványfeldolgozó gép alkatrészei

29526300-5 Süllyesztgép alkatrészei

29526400-6 Exkavátor alkatrészei

29530000-3 Élelmiszer-, ital- és dohányfeldolgozó gépek és tartozék alkatrészeik

29531000-0 Élelmiszer-, ital- és dohányfeldolgozó gépek

29531100-1 Tejfeldolgozó gépek

29531110-4 Centrifugális tejszeparátorok


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29531200-2 Gabona- vagy szárított zöldségfeldolgozó gépek

29531300-3 Szeszes ital vagy gyümölcslé feldolgozására szolgáló gépek

29531400-4 Sütkemence, szárító mezgazdasági termék számára, valamint süt- és fberendezés

29531410-7 Sütkemencék

29531411-4 Grillsütk

29531420-0 Szárítók mezgazdasági termék számára

29531500-5 Élelmiszer vagy ital ipari elkészítésére vagy gyártására szolgáló gépek

29531510-8 Élelmiszeraprító gépek

29531511-5 Kenyérszeletel gépek

29531512-2 Szalonnaszeletel gépek

29531520-1 Élelmiszer-feldolgozó gépek

29531530-4 Tésztakészít gépek

29531600-6 Dohányfeldolgozó gépek

29532000-7 Élelmiszer-, ital- és dohányfeldolgozó gép alkatrészei

29532100-8 Élelmiszer-feldolgozó gép alkatrészei

29532110-1 Tejfeldolgozó gép alkatrészei

29532111-8 Fejgép alkatrészei

29532200-9 Italfeldolgozó gép alkatrészei

29532300-0 Dohányfeldolgozó gép alkatrészei

29540000-6 Textil, ruházat és br elállítására szolgáló gépek

29541000-3 Textilipari gépek

29541100-4 Mesterséges textilanyag feldolgozására szolgáló gépek

29541200-5 Fonógépek

29541300-6 Szövgépek

29541400-7 Kötgépek

29541500-8 Varrógépek

29541600-9 Mosodai mosógépek, vegytisztító gépek vagy szárítógépek

29541610-2 Mosókészülékek

29541611-9 Mosóberendezések

29541612-6 Mosógépek

29541613-3 Vegytisztító gépek

29541620-5 Szárítógépek

29541700-0 Ágynemvasaló és -hajtogató gépek

29541710-3 Ágynemhajtogató gépek

29541800-1 Textil-végkikészít gépek

29541810-4 Vasalógépek

29541820-7 Vasalóprések

29542000-0 Textil és ruházati cikk készítésére szolgáló gép alkatrészei

29550000-9 Papír és karton készítésére szolgáló gépek

29551000-6 Papír és karton készítésére szolgáló gép alkatrészei


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29560000-2 Különféle különleges célú gépek

29561000-9 Papírgyártó, nyomdai és könyvköt gép és alkatrészei

29561100-0 Könyvköt gépek

29561110-3 Könyvvarró gépek

29561200-1 Nyomdagépek

29561210-4 Ofszetnyomó gépek

29561220-7 Szedgépek

29561230-0 Jegynyomtatók

29561300-2 Fényszed rendszer

29561400-3 Fa-, papírpép-, papír- vagy kartonszárító gépek

29561500-4 Nyomdai és könyvkötészeti gép alkatrészei

29562000-6 Különleges célú villamos áruk

29562100-7 Faraday-kalitka

29562200-8 Visszhangmentes szoba

29562300-9 Elektromágnesességet elnyel anyag

29563000-3 Vegyipari gépek

29563100-4 Klórozó

29563200-5 Adagolóberendezések

29564000-0 Gépek gumi vagy manyag megmunkálására

29564100-1 anyag ablak és ablakkeret gyártására szolgáló gépek

29565000-7 Alagútmosó

29566000-4 Szennyvízkezel gépek

29566100-5 Szemétaprítók

29566110-8 Kioldóedény szennyvízkezeléshez

29566200-6 Szennyvíziszap-sajtolók

29566300-7 Szennyvízkezel kaparógépek

29566400-8 Szennyvízkeverk

29566500-9 Szennyvízszk

29566600-0 Oxigéntelít berendezések

29566700-1 Ülepít edények

29566800-2 Ülepítmedencék

29566900-3 Iszapfeldolgozó berendezések

29567000-1 Csvezeték-felszerelések

29567100-2 Csvezetékek bels felületének vizsgálatára szolgáló gépek

29567200-3 Csvezetékek bels felületének tisztítására szolgáló gépek

29567300-4 Ipari robotok

29568000-8 Komissiózó rendszerek

29568100-9 Raklap-visszakeres rendszerek

29569000-5 Ipari porszívók és padlófényezk

29569100-6 Ipari porszívók


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29569200-7 Ipari padlófényezk

29569300-8 Ipari porszívók alkatrészei

29569400-9 Ipari padlófényezk alkatrészei

29600000-5 Fegyverek, lszerek és tartozékaik

29610000-8 Harckocsik és páncélozott harci jármvek

29611000-5 Harckocsik

29611100-6 Harckocsi-alkatrészek

29612000-2 Páncélozott harci jármvek

29612100-3 Páncélozott harci járm alkatrészei

29620000-1 Katonai fegyverek

29621000-8 Irányított energiával mköd fegyverek

29622000-5 Rakétakilöv rendszer

29623000-2 Lángszórók

29624000-9 Vízágyúk

29630000-4 fegyverek

29631000-1 Könny lfegyverek

29631100-2 Pisztolyok

29631110-5 Revolverek

29631200-3 7mm-nél kisebb kaliber könny lfegyverek

29631300-4 7 mm-es vagy nagyobb kaliber könny lfegyverek

29632000-8 Puskák

29633000-5 Aknavetk

29634000-2 Nehézlfegyverek

29635000-9 Gázfegyverek

29640000-7 szerek

29641000-4 fegyver-patronok

29642000-1 szerek könny lfegyverhez

29642100-2 szerek 7mm-nél kisebb kaliber könny lfegyverhez

29642200-3 szerek 7 mm-es vagy nagyobb kaliber könny lfegyverhez

29643000-8 Töltényhüvelyek

29644000-5 Bombák, gránátok, torpedók, aknák és rakéták

29644100-6 Bombák

29644200-7 Gránátok

29644300-8 Torpedók

29644400-9 Aknák

29644500-0 Rakéták

29650000-0 Katonai fegyverek alkatrészei

29651000-7 Könny lfegyverek alkatrészei

29651100-8 7mm-nél kisebb kaliber könny lfegyverek alkatrészei

29651200-9 7 mm-es vagy nagyobb kaliber könny lfegyverek alkatrészei


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29652000-4 Rakétavetk alkatrészei

29653000-1 Aknavetk alkatrészei

29660000-3 Ólmosbotok és gumibotok

29700000-6 Háztartási készülékek

29710000-9 Villamos háztartási készülékek

29711000-6 Villamos háztartási készülékek élelmiszerrel kapcsolatos felhasználásra

29711100-7 - és fagyasztógépek

29711110-0 -fagyasztógépek

29711120-3 Mélyhk

29711121-0 Fagyasztóládák

29711122-7 Háztartási mélyhk

29711123-4 Fagyasztószekrények

29711124-1 Ipari fagyasztógépek

29711130-6 gépek

29711200-8 Élelmiszer-feldolgozó gépek (konyhagépek)

29711210-1 Élelmiszerkeverk

29711211-8 Élelmiszerrlk

29711300-9 Villamos melegítberendezések

29711310-2 Villamos kávéfk

29711320-5 Villamos teafk

29711330-8 Villamos kenyérpirítók

29711340-1 Tányérmelegítk

29711350-4 Gofrisütk

29711360-7 Villamos sütk

29711361-4 Mikrohullámú sütk

29711400-0 Sütrostélyok, tzhelyasztallapok, flapok és forralógyk

29711410-3 Sütrostélyok

29711420-6 zhelyasztallapok

29711430-9 lapok

29711440-2 Forralógyk

29711500-1 Konzervnyitók

29712000-3 Villamos háztartási készülékek testápolásra

29712100-4 Borotvák és hajnyírók

29712110-7 Borotvák

29712120-0 Hajnyírók

29712200-5 Fodrászati eszközök

29712210-8 Hajszárítók

29712300-6 Kézszárító készülék

29713000-0 Villamos háztartási tisztító és vasaló készülékek

29713100-1 Mosogatógépek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29713200-2 Ruhamosó és -szárítógépek

29713210-5 Mosó-szárítógépek

29713211-2 Szárító- és mángorlógépek

29713300-3 Hulladékrlk

29713400-4 Padlókarbantartó gépek

29713410-7 Padlótisztító gépek

29713420-0 Padlófényez gépek

29713430-3 Porszívók

29713431-0 Tartozékok porszívóhoz

29713500-5 Vasalók

29713510-8 zöls vasalók

29714000-7 Szellztet vagy recirkuláló berendezések

29714100-8 Ventilátorok

29714110-1 Elszívó gépek

29715000-4 Vízmelegít és épületek ftésére szolgáló készülékek; épületgépészeti berendezések

29715100-5 Villamos átfolyó és htárolós vízmelegítk és merülforralók

29715200-6 berendezések

29715210-9 Berendezések központi ftéshez

29715220-2 Villamos fellenállás

29715230-5 Villamos padlóf berendezések

29715240-8 Villamos légtérf berendezések

29715300-7 Épületgépészeti berendezések

29716000-1 Villamos háztartási készülék alkatrészei

29720000-2 Nem villamos háztartási készülékek

29721000-9 Háztartási f vagy melegít berendezések

29721100-0 Háztartási f berendezések

29721200-1 Gázhgépek

29721300-2 Nem villamos léghevítk vagy meleg levegt befúvó rendszerek

29721310-5 Léghevítk

29721320-8 Légszárítók

29721321-5 rített levegs szárítók

29721400-3 Nem villamos átfolyó és htárolós vízmelegítk

29721410-6 Gázkészülékek

29721411-3 Gázmelegítk

29722000-6 Kályha, tzhely, tányérmelegít és háztartási készülékek alkatrészei

29722100-7 Kályha alkatrészei

29722200-8 zhely alkatrészei

29722300-9 Tányérmelegít alkatrészei

29800000-7 Különféle berendezések

29810000-0 Közlekedéssel kapcsolatos berendezések


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29811000-7 Közúti berendezések

29811100-8 Útkarbantartási berendezések

29811110-1 Utcasepr gépek

29811120-4 Kifutópálya sepr gépek

29811200-9 Útjelz berendezések

29811300-0 Közlekedésirányító berendezések

29811400-1 Változó üzenetet kijelz útjelzk

29811600-3 Autóparkolói ellenrz berendezések

29811700-4 Útdíj-szed berendezések

29812000-4 Tengerészeti berendezések

29812100-5 Kiköti berendezések

29812110-8 Dokk berendezések

29812200-6 Radarberendezés

29812300-7 Navigációs berendezések

29812400-8 Propellerszárnyak

29813000-1 Vasúti berendezések

29813100-2 Sínpálya és tartozékai

29813110-5 Összekötrudak

29813120-8 Sínpályák

29813130-1 Villamossínek

29813140-4 Talpfák

29813150-7 Támasztékfejek

29813160-0 Keresztezések

29813170-3 Keresztezési csúcsbetétek

29813180-6 Vasúti váltócsúcs

29813200-3 Jelzberendezések

29813210-6 Jelztáblák

29813220-9 Jelzdobozok

29813300-4 Vonatfigyel rendszerek

29813400-5 Váltóf rendszerek

29813500-6 Vonalkit gépek

29814000-8 Teherhordó berendezések

29814100-9 Bejárati peron

29814110-2 Árumozgatási rakfelület

29814120-5 Iszapmozgatási berendezések

29814130-8 Iszapszárító berendezés

29814200-0 Hidraulikus rakfelület-emelk

29814300-1 Felvezet rámpák

29814310-4 Komprámpák

29814330-0 Utasjárdák


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29814340-3 Utasbeszálló lépcsk

29814400-2 Bakok

29814500-3 Úszódokkok

29814510-6 Úszó tárolóegységek

29815000-5 Repültéri berendezések

29815100-6 Poggyásztovábbító rendszerek

29815110-9 Poggyásztovábbító berendezések

29815200-7 Légiforgalom-irányító berendezések

29815210-0 Irányítótorony berendezések

29816000-2 Forgalomfigyel berendezések

29816100-3 Sebességmér kamerák

29816200-4 Forgalomáramlás-mér rendszerek

29820000-3 helyberendezések

29821000-0 Famegmunkáló gépek

29821100-1 Faipari csiszológépek

29821200-2 részgépek

29822000-7 Cipészszerszámok és -gépek

29823000-4 Szerszámgépek

29824000-1 Lakatosipari berendezések

29830000-6 Építipari berendezések

29831000-3 Hídépít berendezések

29832000-0 Szétszerel berendezések

29833000-7 Öntözberendezések

29834000-4 Vízelvezet berendezések

29834100-5 Uszodai berendezések

29835000-1 Parki és játszótéri felszerelések

29835100-2 Földkarbantartó berendezések

29836000-8 Ipari berendezések

29836100-9 Kompressziós berendezések

29836200-0 berendezések

29836300-1 Többfunkciós berendezések

29836400-2 Ipari gépek

29836410-5 Gázmotorok

29836420-8 Gázbefecskendez modulok

29836430-1 Kazánberendezések

29836431-8 Melegvíz-kazánok

29836432-5 zfejleszt kazánok

29836433-2 zfejlesztk

29836434-9 Segédberendezések kazánhoz

29836435-6 zkondenzátorok


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29837000-5 Elre gyártott berendezések

29838000-2 Hidraulikus berendezések

29838100-3 Hidraulikus készülékek

29839000-9 Berendezési készlet

29840000-9 Fedélzeti élelmezési berendezések

29841000-6 Könny élelmezési berendezések

29842000-3 Élelmiszerkészít berendezések

29842100-4 Hússzeletelk

29842200-5 Ebédli berendezések

29843000-0 Szállodai berendezések

29844000-7 Ipari konyhai berendezések

29845000-4 Éttermi berendezések

29850000-2 Vészhelyzeti és biztonsági berendezések

29851000-9 zoltási és mentési berendezések

29851100-0 zoltó berendezések

29851120-6 zoltó anyagok

29851200-1 Mentfelszerelések

29851300-2 Biztonsági berendezések

29851310-5 Helyi biztonsági berendezések

29851320-8 Nukleáris biztonsági berendezések

29851330-1 Biztonsági felszerelések

29852000-6 Biztonsági rendszerek

29852100-7 Biztonsági berendezések

29852200-8 Védberendezések

29852210-1 Atomreaktor-védelmi berendezések

29852220-4 Sugárzásvéd berendezések

29852300-9 Helyszíni azonosító berendezések

29852310-2 Mágneskártyás rendszerek

29852320-5 Rugalmas munkaid nyilvántartó-rendszer

29852330-8 Idmér rendszerek

29852340-1 Bélyegzórák

29852400-0 Fémdetektorok

29852500-1 Felügyeleti rendszerek

29852510-4 Érzékelk

29852600-2 Vonalkód-leolvasó rendszer, vonalkódtechnika

29860000-5 szaki berendezések

29861000-2 Ellenrzrendszerek

29861200-4 Irányító és ellenrz rendszerek

29861300-5 Hozzáférés-ellenrz rendszerek

29861400-6 Scada vagy azzal egyenérték rendszerek (mholdvezérlés mérésadat-rögzítk)


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

29861500-7 Járm-helymeghatározó rendszerek (mholdas gépjármkövetés, GPS)

29861600-8 Diszpécserrendszerek

29862000-9 Nyomtatási és grafikai berendezések

29862100-0 Film- és fólianyomtató berendezések

29862200-1 Nyomdagépek

29862300-2 Grafikai munkaállomás

29862400-3 Sokszorosítógépek

29862500-4 Gravírozógépek

29863000-6 Érmever gépek

29864000-3 Irodai automatizálási berendezések

29865000-0 Információ-feldolgozó berendezések

29865100-1 Raktárkezel rendszerek

29865110-4 Depórendszerek

29867000-4 Vezérlegységek

29867100-5 Digitális távvezérl egységek

29868000-1 Adagolóautomaták

29868100-2 Italadagoló automaták

29868200-3 Egészségügyi adagolóautomaták

29868300-4 Toalettpapír-adagolók

29870000-8 Máshová nem sorolt különféle berendezések

29871000-5 Ferttlenít berendezések

29872000-2 Gázhálózati berendezések

29872100-3 Gáznyomásos berendezések

29873000-9 Szennyvíztisztító-telepi berendezések

29874000-6 Bélyegzberendezések

29875000-3 Vízberendezések

30000000-9 Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek

30100000-0 Irodai gépek, berendezések és kellékek a számítógép kivételével

30110000-3 Szövegszerkeszt gépek

30111000-0 Szövegszerkesztk

30120000-6 Fénymásolók és nyomtatók

30121000-3 Fény- és hmásolók

30121100-4 Fénymásolók

30121110-7 Színes fénymásolók

30121120-0 Másolóberendezések

30121200-5 másolók

30121300-6 Sokszorosító berendezések

30121400-7 Másológépek

30122000-0 Irodai típusú ofszetnyomó gépek

30123000-7 Irodai és üzleti felhasználású gépek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

30123100-8 Jegyérvényesít gépek

30123200-9 Pénzkiadó automaták

30123300-0 Stencilmásoló gépek

30123400-1 Hajtogató gépek

30123500-2 Perforáló gépek

30123600-3 Érmekezel gépek

30123610-6 Érmeválogató gépek

30123620-9 Érmeszámoló gépek

30123630-2 Érmecsomagoló gépek

30124000-4 Irodai gépek alkatrészei és tartozékai

30125000-1 Fénymásoló berendezés alkatrészei és tartozékai

30125100-2 Tonerkazetták

30130000-9 Postahivatali berendezések

30131000-6 Levélosztályozó berendezések

30131100-7 Papír- vagy borítékhajtogató gépek

30131200-8 Borítékológépek

30131300-9 Címzgépek

30131400-0 Levélbélyegz gépek

30132000-3 Válogatógépek

30132100-4 Levélválogató gépek

30133000-0 Levélfeladó gépek

30133100-1 Postai kötegel gépek

30140000-2 Számoló- és könyvelgépek

30141000-9 Számológépek

30141100-0 Zsebszámológépek

30142000-6 Könyvelgépek

30143000-3 Pénztárgépek

30144000-0 Számoló típusú gépek

30144100-1 Postai bérmentesít gépek

30144200-2 Jegykiadó gépek

30144300-3 Jármszámláló gépek

30144400-4 Viteldíj-automaták

30150000-5 Írógépek

30151000-2 Villamos írógépek

30160000-8 Írógép és számológép alkatrészei és tartozékai

30161000-5 Írógép tartozékai

30162000-2 Számológépek alkatrészei és tartozékai

30190000-7 Különféle irodai berendezések és kellékek

30191000-4 Irodai berendezések

30191100-5 Irattározó berendezések


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

30191110-8 Körforgó kartotékrendszer

30191200-6 Írásvetít

30191300-7 Távmásoló berendezések

30191400-8 Iratmegsemmisítk

30192000-1 Irodai kellékek

30192100-2 Radírok

30192110-5 Tintaféleségek

30192111-2 Bélyegzpárnák

30192112-9 Festékforrások nyomtatógéphez

30192113-6 Festékpatronok

30192120-8 Tollak

30192121-5 Golyóstollak

30192122-2 Tölttollak

30192123-9 Rostirónok

30192124-6 Filctollak

30192125-3 Szövegkiemel tollak

30192130-1 Ceruzák

30192131-8 Töltceruzák

30192140-4 anyag táblák

30192150-7 Dátumbélyegzk, pecsét vagy számozó bélyegzk

30192200-3 Mérszalagok

30192300-4 Festékszalagok

30192310-7 Írógépszalagok

30192400-5 Reprográfiai kellékek

30192500-6 Írásvetít fóliák

30192600-7 Rajztáblák

30192700-8 Papíráruk

30192710-1 Fizetési borítékok

30192720-4 Fizetési postai tasakok

30192800-9 Öntapadó címkék

30200000-1 Számítógépek és tartozékaik

30210000-4 Adatfeldolgozó gépek

30211000-1 Nagyszámítógépek

30211100-2 Szuperszámítógépek

30211200-3 Hardver nagyszámítógéphez

30211300-4 Számítógép-platform

30211400-5 Számítógép-konfigurációk

30211500-6 Központi feldolgozóegység

30211600-7 Processzorok

30212000-8 Hardverek és szoftverek miniszámítógéphez


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

30212100-9 Hardverek mikroszámítógéphez

30212110-2 Központi feldolgozóegység miniszámítógéphez

30212200-0 Szoftverek miniszámítógéphez

30213000-5 Személyi számítógépek

30213100-6 Notebook típusú személyi számítógépek

30213200-7 Laptop típusú személyi számítógépek

30213300-8 Hordozható számítógépek

30213400-9 Központi feldolgozóegység személyi számítógéphez

30214000-2 Munkaállomások

30215000-9 Hardverek és szoftverek mikroszámítógéphez

30215100-0 Hardverek mikroszámítógéphez

30215110-3 Központi feldolgozóegység mikroszámítógéphez

30215200-1 Szoftverek mikroszámítógéphez

30216000-6 Mágneses vagy optikai leolvasók

30216100-7 Optikai leolvasók

30216110-0 Lapolvasók számítógéphez

30216120-3 Optikai karakterfelismer berendezés

30216130-6 Vonalkód-leolvasók

30216200-8 Mágneskártya-leolvasók

30216300-9 Lyukkártya-leolvasók

30217000-3 Alkatrészek, tartozékok és kellékek számítógéphez

30217100-4 Alkatrészek számítógéphez

30217110-7 Hálózati csatolók

30217120-0 Számítógépes portok

30217130-3 Számítógépes kártyák

30217131-0 Elektronikus kártyák

30217200-5 Számítógépes tartozékok

30217210-8 Tükrözésmentes képernyk

30217220-1 Egéralátétek

30217230-4 Gyorsítótárak

30217300-6 Számítógépes kellékek

30217310-9 Nyomtatóba illeszthet fontkazetta

30217320-2 Hajlékony lemezek

30217330-5 Mágnesszalagok

30217340-8 CD-ROM

30220000-7 Digitális térképészeti berendezések

30221000-4 Digitális kataszteri térképek

30230000-0 Számítógépes hardver

30231000-7 Számítógépek és nyomtatók

30231100-8 Számítógépek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

30231110-1 Adatbázisok

30231200-9 Számítógépes berendezések

30231210-2 Központi vezérlegységek

30231220-5 Számítógépes perifériák

30231230-8 Számítógép-terminálok

30231240-1 Konzolok

30231250-4 Kijelz képernyk

30231300-0 Asztali számítógépek

30231310-3 Kiadványszerkeszt berendezések

30231400-1 Optikai lemezolvasó rendszer

30231600-3 Gyógyászati számítógépes rendszer

30232000-4 Különféle számítógépes berendezések

30232100-5 Biztonsági másolatot készít/tároló eszköz

30232120-1 Számítógépes egerek

30232130-4 Számítógépes botkormány

30232140-7 Fényceruzák

30232150-0 Számítógépes pozicionáló gömb („hanyattegér”)

30232160-3 Fényceruza-táblák

30232200-6 Karusszeltárak

30232300-7 Kazettakezel berendezés

30232400-8 Memóriabvít berendezés

30232500-9 Adatfeldolgozó berendezés

30232510-2 Adatrögzítk

30232520-5 Adatbeviteli berendezés

30232530-8 Adatérvényesít berendezés

30232600-0 Kódolók

30233000-1 Tárolók, bemeneti vagy kimeneti egységek

30233100-2 Számítógépes tárolóegységek

30233110-5 Mágneskártyás tárolóegységek

30233120-8 Mágnesszalagos tárolóegységek

30233130-1 Mágneslemezes tárolóegységek

30233131-8 Hajlékonylemez-meghajtók

30233132-5 Merevlemez-meghajtók

30233140-4 Közvetlen hozzáférés tárolóeszköz

30233141-1 Lemeztároló rendszer

30233150-7 Optikailemez-meghajtók

30233160-0 Szalagos streamer

30233170-3 Tárolóeszközök

30233171-0 Lemezek

30233172-7 Optikai lemezek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

30233200-3 Bemeneti vagy kimeneti egységek

30233210-6 Bemeneti egységek

30233211-3 Számítógépes billentyzetek

30233212-0 Braille-író

30233220-9 Kimeneti egységek

30233230-2 Nyomtató és rajzológépek

30233231-9 Lézernyomtatók

30233232-6 s mátrixnyomtatók

30233234-0 Színes grafikai nyomtatók

30233235-7 Rajzológépek

30234000-8 Könyvtári automatizálási berendezések

30235000-5 Lemezvezérlk

30236000-2 Informatikai berendezések

30240000-3 Szoftverek

30241000-0 Számítógépes szoftverek

30241100-1 Adatbázis szoftverek

30241200-2 Alkalmazási szoftverek

30241210-5 Projektkezel szoftverek

30241300-3 Szoftverek nagyszámítógéphez

30241310-6 Számítógépes programok

30241320-9 Számítógép-bvítés

30241330-2 Mikrocsatornás architektúra

30241400-4 Operációs rendszerszoftverek

30241410-7 Programnyelvi fordítóprogramok

30241500-5 Rendszerszoftverek

30241600-6 Segédprogramok

30241700-7 Multimédia szoftverek

30242000-7 Biztonsági szoftverek

30242100-8 Víruskeres szoftverek

30242200-9 Hibakeres szoftverek

30243000-4 Gyógyászati szoftverek

30244000-1 Ügyviteli szoftverek

30244100-2 Könyvtári ügyviteli szoftverek

30244200-3 Memóriakezel szoftverek

30245000-8 Szoftvercsomagok

30245100-9 Táblázatkezel szoftverek

30245200-0 Üzletköti szofteverek

30245300-1 Statisztikai szoftverek

30246000-5 Kommunikációs szoftverek

30246100-6 Informatikai szoftverek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

30246200-7 Emulációs szoftverek

30247000-2 Kiadványszerkeszt szoftverek

30247100-3 Rajzoló- és fest szoftverek

30247200-4 Képfeldolgozó szoftverek

30248000-9 Szoftvertermékek

30248100-0 Szoftveralkalmazások

30248200-1 Szoftverlicencek

30248300-2 Szoftverfrissítések

30249000-6 Különféle szoftverek

30249100-7 Számítógéppel támogatott tervezési szoftverek

30249200-8 Digitális leképezési szoftverek

30249300-9 Oktatószoftverek

30249400-0 Pénzügyi rendszerszoftverek

30249410-3 Könyvelési szoftverek

30249420-6 Eurocsekk-kibocsátó rendszer

30249500-1 Irodai automatizálási szoftverek

30249600-2 Szövegszerkeszt szoftverek

30249700-3 Optikai karakterfelismer szoftverek

30249800-4 Nyomtatási háttértárkezel szoftverek

30250000-6 Számítógépes rendszerek

30251000-3 Számítógépes vezérlrendszerek

30252000-0 Adatbázis-kezelési rendszerek

30253000-7 Könyvelrendszerek

30253100-8 Számlázási rendszerek

30254000-4 Információs rendszerek

30254100-5 Elektronikus levelezrendszerek

30254200-6 Pénzügyi információs rendszerek

30254300-7 Utas-ismeretterjeszt rendszerek

30254310-0 Elektronikus hirdettáblák

30254320-3 Valós idej utas-ismeretterjeszt rendszerek

30255000-1 Gyógyászati információs rendszerek

30255100-2 Betegápolási információs rendszerek

30255200-3 Betegnyilvántartó rendszerek

30255300-4 kezelési rendszerek

30255400-5 Klinikai információs rendszerek

30255500-6 Casemix rendszerek

30256000-8 Könyvtárkezel rendszerek

30257000-5 Képfeldolgozó és archiváló rendszerek

30258000-2 Elektronikus adatkezelés

30259000-9 Különféle számítógépes rendszerek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

30259100-0 Automatizálási rendszerek

30259200-1 Hajó helymeghatározási rendszerek

30259300-2 Számítógéppel segített tervezési (CAD) rendszerek

30259400-3 Adatgyjt rendszerek

30259500-4 Digitális leképezési rendszerek

30259600-5 Optikai leolvasó-rendszerek

30259700-6 Dokumentumkezelési rendszerek

30259800-7 Hangosító rendszerek

30260000-9 Szerverek

30261000-6 Hálózati szerverek

30262000-3 Számítógép-szerverek

30263000-0 Állományszervez szerverek

30264000-7 UNIX vagy egyenérték szerverek

30265000-4 Nyomtató szerverek

31000000-6 Villamos gépek, készülékek, berendezések és fogyóeszközök

31100000-7 Villamos motorok, áramfejlesztk és transzformátorok

31110000-0 Villamos motorok

31111000-7 Tápegységek

31120000-3 Áramfejlesztk

31121000-0 Áramfejleszt készletek

31121100-1 Kompresszió-gyújtású (dízel-) motorhoz való áramfejleszt készletek

31121110-4 Áramátalakítók

31121111-1 Villamos forgó konverterek

31121200-2 Szikragyújtású motorhoz való áramfejleszt készlet

31121300-3 Szélenergiával mköd áramfejlesztk

31121310-6 Szélmalmok

31121320-9 Szélturbinák

31121330-2 Szélturbinás áramfejlesztk

31121331-9 Turbina forgórészek

31121340-5 Széler telep

31122000-7 Áramfejleszt egységek

31122100-8 Üzemanyagcellák

31124000-1 zturbinás áramfejleszt és kapcsolódó berendezések

31124100-2 Turbinás áramfejlesztk

31124200-3 Turbinás áramfejleszt vezérlszerkezete

31126000-5 Dinamók

31127000-2 Szükséghelyzeti áramfejlesztk

31128000-9 Turbógenerátorok

31129000-6 Dízelüzem áramfejlesztk

31130000-6 Váltóáramú generátorok (alternátor)


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

31131000-3 Egyfázisú motorok

31131100-4 Indítószerkezetek

31131200-5 Anódok

31132000-0 Többfázisú motorok

31140000-9 tornyok

31141000-6 Vízhk

31150000-2 Fénycseltétek kisülési cshöz vagy lámpához

31151000-9 Statikus átalakítók

31152000-6 Kapacitív ellenállások

31153000-3 Egyenirányítók

31154000-0 Szünetmentes áramforrások

31155000-7 Egyen-váltakozó áramú átalakítók

31156000-4 Szabályozható (megszakítható) áramforrások

31157000-1 Induktorok

31158000-8 Töltberendezések

31158100-9 Akkumulátortöltk

31160000-5 Villamos motor, áramfejleszt és transzformátor alkatrészek

31161000-2 Villamos motor és áramfejleszt alkatrészek

31161100-3 Gerjesztrendszerek

31161200-4 Gázh rendszerek

31161300-5 Generátor forgórészek

31161400-6 Elsdleges vízrendszerek

31161500-7 Tömítolaj-rendszerek

31161600-8 Állórész-h vízrendszerek

31161700-9 zgenerátor alkatrészek

31161800-0 Gázgenerátor alkatrészek

31161900-1 Feszültségszabályozó rendszerek

31162000-9 Transzformátor, induktor és statikus átalakítók

31162100-0 Kondenzátor alkatrészek

31170000-8 Transzformátorok

31171000-5 Folyékony dielektrikus transzformátorok

31172000-2 Feszültségváltók

31173000-9 szertranszformátorok

31200000-8 Villamos elosztó- és vezérlberendezések

31210000-1 Villamos készülékek villamos áramkörök kapcsolására vagy védelmére

31211000-8 Kapcsolótábla és biztosítékdobozok

31211100-9 Villamos berendezések kapcsolótáblája

31211110-2 Vezérlpultok

31211200-0 Biztosítékdobozok

31211300-1 Biztosítékok


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

31211310-4 Kismegszakítók

31212000-5 Megszakítók

31212100-6 Légvezetéki megszakítók

31212200-7 Áramkörvizsgálók

31213000-2 Elosztó berendezések

31213100-3 Elosztódobozok

31213200-4 Elosztó transzformátorok

31213300-5 Kábelelosztó szekrények

31213400-6 Elosztórendszerek

31214000-9 Kapcsolóberendezések

31214100-0 Kapcsolók

31214110-3 Leválasztó kapcsolók

31214120-6 Földelkapcsolók

31214200-1 Kapcsolós szakaszolók

31214300-2 Kültéri kapcsolóberendezések

31214400-3 Biztosítóbetétes kapcsolós szakaszolók

31214500-4 Villamos kapcsolótáblák

31214510-7 Elosztó kapcsolótáblák

31214520-0 Közepes feszültség kapcsolótáblák

31215000-6 Feszültségkorlátozók

31216000-3 Villámhárítók

31216100-4 Villámvédelmi berendezések

31216200-5 Villámhárító vezetékek

31217000-0 Túlfeszültség-levezetk

31218000-7 Villamos gyjtsínek

31219000-4 Véddobozok

31220000-4 Villamos áramköri részegységek

31221000-1 Villamos relék

31223000-5 Lámpafoglalatok

31224000-2 Csatlakozó és érintkez elemek

31224100-3 Dugók és aljzatok

31224200-4 Koaxiális csatlakozók

31224300-5 Csatlakozódobozok

31224400-6 Csatlakozókábelek

31224500-7 Kivezetések

31224600-8 Áramszabályozók

31224700-9 Elágazó dobozok

31224800-0 Kábelösszeköt készletek

31230000-7 Villamos elosztó és vezérlberendezések alkatrésze

31300000-9 Szigetelt huzalok és kábelek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

31310000-2 Villamos fvezetékek

31311000-9 Hálózati csatlakozások

31320000-5 Áramelosztó kábelek

31321000-2 Villamos áramvezet kábelek

31321100-3 Légvezetéki villamos kábelek

31330000-8 Koaxiális kábelek

31340000-1 Kábeltartozékok

31341000-8 Kábeldobok

31342000-5 Kábelelosztók

31343000-2 Kábelcsatlakozók

31344000-9 Szigetelt kábelszorítók

31350000-4 Villamos kábelek adatátviteli és vezérlési célokra

31351000-1 Villamos kábelek hozzáférés-vezérlési rendszerhez

31352000-8 Száloptikai kábelek

31352100-9 Száloptikai kábelek információátviteli célra

31352200-0 Optikai távközlési kábelek

31352300-1 Száloptikai kábelek adatátviteli célra

31400000-0 Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek

31410000-3 Primer elemek

31420000-6 Primer telepek

31421000-3 Savas akkumulátorok

31422000-0 Cellacsomagok

31430000-9 Villamos akkumulátorok

31431000-6 Ólom-sav akkumulátorok

31432000-3 Nikkel-kadmium akkumulátorok

31500000-1 Világító berendezések és villamos lámpák

31510000-4 Villamos izzólámpák

31511000-1 Zártbetétes fényszóró egységek

31512000-8 Halogén izzólámpák

31513000-5 Izzószálas lámpák

31514000-2 Gázkisüléses lámpák

31515000-9 Ultraibolya lámpák

31516000-6 Infravörös lámpák

31517000-3 Ívlámpák

31518000-0 Jelzfények

31518100-1 Fényszórók

31518110-4 Helyszínen üzemeltetett lámpák

31518200-2 Vészhelyzeti világító berendezések

31518300-3 Mennyezetvilágítás

31518400-4 Kifutópálya-megvilágítás


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

31518500-5 Higanygzlámpák

31518600-6 Kereslámpák

31520000-7 Lámpa és világítási szerelvények

31521000-4 Lámpák

31521100-5 Asztali lámpák

31521200-6 Állólámpák

31521300-7 Hordozható villamos lámpák

31521310-0 Figyelmeztet lámpák

31521320-3 Kézilámpák

31522000-1 Karácsonyfaégk

31523000-8 Megvilágított jelz- és névtáblák

31523100-9 Megvilágított jelztáblák

31523110-2 Megvilágított közúti jelzések

31523200-0 Állandó szöveg jelzések

31523300-1 Megvilágított névtáblák

31524000-5 Mennyezeti vagy fali világítótestek

31524100-6 Mennyezeti világítótestek

31524110-9 lámpák

31524120-2 Mennyezeti lámpák

31524200-7 Fali világítótestek

315242100-0 Falilámpák

31527000-6 Spotlámpák

31527100-7 Közúti lámpák

31527200-8 Kültéri lámpák

31527210-1 Lanternák

31527220-4 Alagútvilágítás

31527230-7 Hajók irányítására és megvilágítására szolgáló lámpák

31527240-0 Folyami irányításra és megvilágításra szolgáló lámpák

31527250-3 Légi jármvek irányítására és megvilágítására szolgáló lámpák

31527260-6 Világítástechnikai rendszerek

31527270-9 Peronlámpák

31527300-9 Háztartási lámpák

31530000-0 Lámpák és világító berendezések alkatrésze

31531000-7 Lámpaizzók

31531100-8 Fénycsövek

31532000-4 Lámpa és lámpaszerelvény alkatrészei

31600000-2 Villamos berendezések és készülékek

31610000-5 Jármmotorok és jármvek villamos berendezései

31611000-2 Huzalozási készletek

31612000-9 Villamos varniscs jármmotorhoz


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

31612200-1 Indítómotorok

31612300-2 Villamos jelzberendezések jármmotorhoz

31612310-5 Irányjelzk

31620000-8 Hangjelzk vagy vizuális jelzberendezések

31621000-5 Vasúti irányító, biztonsági vagy jelzberendezések

31621100-6 Irányító berendezések

31621200-7 Vasúti villamos jelzberendezések

31621300-8 Vasúti villamos berendezések

31622000-2 Szirénák

31623000-9 Közúti irányító-, biztonsági- vagy jelzberendezések

31623100-0 Forgalmi jelzlámpák

31623200-1 Belvízi utak irányító-, biztonsági--vagy jelzberendezései

31623300-2 Parkolási létesítmények irányító-, biztonsági- vagy jelzberendezései

31623400-3 Kiköti irányító-, biztonsági- vagy jelzberendezések

31623500-4 Repültéri irányító-, biztonsági- vagy jelzberendezések

31623510-7 Fedélzeti adatrögzítk

31623520-0 Repültéri világítás

31623600-5 Szignálgenerátorok

31623700-6 Jelelosztó antennák

31623800-7 Galvanizáló gépek

31623900-8 Keresztezdési irányító jeladó berendezések

31624000-6 Információs táblák

31624100-7 Változó üzenetet kijelz táblák

31625000-3 Betörést vagy tüzet jelz riasztókészülékek

31625100-4 zérzékel berendezések

31625200-5 zriasztó berendezések

31625300-6 Betörést jelz riasztóberendezések

31630000-1 Mágnesek

31640000-4 Egyéni funkcióval rendelkez gépek és készülékek

31641000-1 Szimulátorok

31641100-2 Autószimulátorok

31641200-3 Harcszimulátorok

31641300-4 Oktatási szimulátorok

31642000-8 Villamos észlelberendezések

31642100-9 Fémcs-észlel berendezések

31642200-0 Aknaészlel berendezések

31642300-1 anyagészlel berendezések

31642400-2 Nem fémes tárgyakat észlel berendezések

31642500-3 Faanyag-érzékel berendezések

31643000-5 Részecskegyorsítók


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

31643100-6 Lineáris gyorsítók

31644000-2 Különféle adatrögzítk

31645000-9 Flippergépek

31650000-7 Szigetel szerelvények

31660000-0 Szénelektródák

31670000-3 Gépek vagy berendezések villamos alkatrészei

31680000-6 Villamos kellékek és tartozékok

31681000-3 Villamos tartozékok

31681100-4 Villamos érintkezk

31681200-5 Villamos szivattyúk

31681300-6 Villamos áramkörök

31681400-7 Villamossági alkatrészek

31681410-0 Villamossági szerelési anyagok

31681500-8 Töltberendezések

31682000-0 Villamossági kellékek

31682100-1 Villamos elosztódobozok

31682200-2 szerpanelek

31682210-5 szer- és vezérlberendezések

31682220-8 Keverpultok

31682230-1 Grafikus kijelz táblák

31682300-3 Közepes feszültség berendezések

31682310-6 Közepes feszültség panelek

31682400-4 Légvezetéki villamos berendezések

31682410-7 Légvezetéki kábeltartók

31682500-5 Vészhelyzeti villamos berendezések

31682510-8 Vészhelyzeti energiaellátó rendszerek

31682520-1 Vészhelyzeti leállító rendszerek

31682530-4 Vészhelyzeti áramellátás

31682540-7 Alközponti berendezések

31700000-3 Villamos, elektromechanikus és elektrotechnikai kellékek

31710000-6 Villamos berendezések

31711000-3 Villamos kellékek

31711100-4 Villamos részegységek

31711110-7 Adó-vev berendezések

31711120-0 Villamos átalakítók (transzduktorok, jelváltók, mérváltók)

31711130-3 Ellenállások

31711140-6 Elektródák

31711200-5 Villamos eredményjelz táblák

31711300-6 Villamos idmér rendszerek

31711310-9 Jelenléti nyilvántartó rendszerek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

31712000-0 Mikroelektronikai gépek, berendezések és mikrorendszerek

31712100-1 Mikroelektronikai gépek és berendezések

31712200-2 Mikrorendszerek

31720000-9 Elektromechanikai berendezések

31730000-2 Elektrotechnikai berendezések

31731000-9 Elektrotechnikai kellékek

32000000-3 Rádiós, televíziós, hírközlési, távközlési és kapcsolódó berendezések és készülékek

32100000-4 Elektronikus vezérlk, csövek és részegységek

32110000-7 Villamos kondenzátorok

32111000-4 Állandó kapacitású kondenzátorok

32112000-1 Változtatható vagy állítható kapacitású kondenzátorok

32120000-0 Villamos ellenállások

32130000-3 Nyomtatott áramkörök

32131000-0 Elemeket tartalmazó nyomtatott áramköri lapok

32132000-7 Elemeket nem tartalmazó nyomtatott áramköri lapok

32140000-6 Elektroncsövek és (rádió)csövek

32141000-3 Katódsugaras televízió-képcsövek

32141100-4 Televíziós képfelvev csövek

32142000-0 Mikrohullámú csövek és berendezések

32142100-1 Magnetronok

32142200-2 Mikrohullámú berendezések

32142210-5 Mikrohullámú rádióberendezések

32142300-3 Klisztronok

32143000-7 Rádiócsövek

32144000-4 Vev- és ersítcsövek

32150000-9 Félvezetk

32151000-6 Diódák

32152000-3 Világító diódák (LED)

32153000-0 Tranzisztorok

32154000-7 Szerelt piezoelektromos kristályok

32160000-2 Elektronikus integrált áramkörök és mikroszerkezetek

32161000-9 Telefonkártyák

32161100-0 SIM-kártyák

32162000-6 Integrált áramkört tartalmazó kártyák

32163000-3 Elektronikus integrált áramkörök

32164000-0 Mikroszerelvények

32165000-7 Mikroprocesszorok

32170000-5 Elektronikus szerkezet alkatrészei

32171000-2 Villamos kondenzátor alkatrészei


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

32172000-9 Villamos ellenállások, szabályozó ellenállások (reosztát) és csúszóérintkezs ellenállások

(potenciométer)

32173000-6 Elektroncsövek alkatrészei

32180000-8 Modulok

32200000-5 Rádiótávbeszél, rádiótávíró, illetve rádiós és televíziós msorszórási adóberendezések

32210000-8 sorszóró berendezések

32211000-5 sorszóró produkciós berendezések

32220000-1 Televíziós adókészülékek vevkészülék nélkül

32221000-8 Rádiófrekvenciás irányadók

32222000-5 Videojel-kódoló gépek

32223000-2 Videojel-adókészülékek

32224000-9 Televíziós adókészülékek

32230000-4 Rádióadó-készülékek vevkészülékkel

32231000-1 Zárt láncú televíziós berendezések

32232000-8 Videokonferencia-berendezések

32233000-5 Rádiófrekvenciás átjátszóállomások

32234000-2 Zárt láncú televíziós kamerák

32235000-9 Zárt láncú felügyeleti rendszerek

32236000-6 Rádiótelefonok

32237000-3 Kézi adóvev készülékek

32240000-7 Televíziós kamerák

32250000-0 Mobiltelefonok

32251000-7 Autótelefonok

32252000-4 GSM-telefonok

32260000-3 Adatátviteli berendezések

32270000-6 Digitális átviteli berendezések

32300000-6 Televízió- és rádióvevkészülék, valamint hang- és videofelvev és -visszajátszó

berendezések

32310000-9 Rádióadás vevkészülékek

32320000-2 Televíziós és audiovizuális berendezések

32321000-9 Televíziómsor-sugárzó berendezések

32321100-0 Filmfelvev berendezések

32321200-1 Audiovizuális berendezések

32321300-2 Audiovizuális anyagok

32322000-6 Multimédiás berendezések

32323000-3 Videomonitorok

32323100-4 Színes videomonitorok

32323200-5 Fekete-fehér videomonitorok

32323300-6 Videoberendezések


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

32323400-7 Videolejátszó berendezések

32323500-8 Videós felügyeleti rendszerek

32324000-0 Televíziók

32324100-1 Színes televíziók

32324200-2 Fekete-fehér televíziókészülékek

32324300-3 Televíziós berendezések

32324400-4 Televízióantennák

32324500-5 Videóhangolók

32330000-5 Hang- és videofelvev és visszajátszó berendezések

32331000-2 Lemeztányérok, forgókorongok

32331100-3 Lemezjátszók

32331200-4 Kazettás magnók

32331300-5 Hangvisszaadó készülékek

32331400-6 Kompaktlemez-lejátszók

32332000-9 Mágnesszalagos rögzít készülékek

32332100-0 Diktafonok

32332200-1 Telefonos üzenetrögzít készülékek

32332300-2 Hangrögzítk

32333000-6 Videofelvev és -visszajátszó berendezések

32333100-7 Videofelvevk

32333200-8 Videokamerák, kamkorderek

32333300-9 Video-visszajátszó berendezések

32333400-0 Videolejátszók

32340000-8 Mikrofonok és hangszórók

32341000-5 Mikrofonok

32342000-2 Hangszórók

32342100-3 Fejhallgatók

32342200-4 Fülhallgatók

32342300-5 Mikrofon és hangszóró készletek

32342400-6 Akusztikus eszközök

32342410-9 Hangfeldolgozó berendezések

32342420-2 Hangkever asztalok stúdióba

32342430-5 Beszédtömörít rendszerek

32342440-8 Hangos üzenetküld levelezrendszerek, hangposta rendszerek

32342450-1 Hangfelvevk

32343000-9 Ersítk

32343100-0 Hangfrekvenciás ersítk

32343200-1 Megafonok

32344000-6 Rádiótávbeszél vagy rádiótávíró vevkészülékek

32344100-7 Hordozható személyhívók


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

32344110-0 Hangfelvev rendszerek, diktafonok

32344200-8 Rádióvevk

32344210-1 Rádióberendezések

32344220-4 Rádiós személyhívók

32344230-7 Rádióállomások

32344240-0 Rádiótorony

32344250-3 Rádióberendezések

32344260-6 Rádiós és multiplex berendezések

32344270-9 Rádiós és telefonos vezérlrendszerek

32344280-2 Hordozható rádiók

32350000-1 Alkatrészek hang- és videoberendezéshez

32351000-8 Tartozékok hang- és videoberendezéshez

32351100-9 Videoszerkeszt berendezések

32351200-0 Képernyk

32352000-5 Antennák és tükörsugárzók

32352100-6 Rádió- és radarberendezések alkatrészei

32352200-7 Alkatrészek és tartozékok radarhoz

32360000-4 Duplex távbeszél rendszerek

32400000-7 Hálózatok

32410000-0 Helyi hálózat (LAN)

32411000-7 Token-ring hálózat

32412000-4 Hírközlési hálózat

32412100-5 Távközlési hálózat

32412110-8 Internet-hálózat

32412120-1 Intranet-hálózat

32413000-1 Integrált hálózat

32413100-2 Hálózati útválasztók (router)

32415000-5 Ethernet hálózat

32416000-2 ISDN hálózat

32416100-3 ISDX hálózat

32417000-9 Multimédiás hálózat

32418000-6 Rádióhálózat

32420000-3 Hálózati berendezések

32421000-0 Hálózati kábelek

32422000-7 Hálózati alkatrészek

32423000-4 Hálózati elosztófejek (hub)

32424000-1 Hálózati infrastruktúra

32425000-8 Hálózati operációs rendszerek

32426000-5 Hálózati hirdetrendszerek

32427000-2 Hálózati rendszerek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

32428000-9 Hálózatbvítés, hálózatfejlesztés

32429000-6 Távbeszél hálózati berendezések

32430000-6 Nagy kiterjedés hálózat (WAN)

32440000-9 Távmér berendezések és végberendezések

32441000-6 Távmér berendezések

32441100-7 Távmér felügyeleti rendszerek

32441200-8 Távmér és vezérl berendezések

32441300-9 Telematikai rendszerek

32442000-3 Végberendezések

32442100-4 Terminálkártyák

32442200-5 Termináldobozok

32442300-6 Terminálemulátor

32442400-7 Terminálblokkok

32500000-8 Távközlési berendezések és kellékek

32510000-1 Vezeték nélküli távközlési rendszerek

32520000-4 Távközlési kábelek és berendezések

32521000-1 Távközlési kábelek

32522000-8 Távközlési berendezések

32523000-5 Távközlési létesítmények

32524000-2 Távközlési rendszerek

32530000-7 holdas távközlési berendezések

32531000-4 holdas hírközlési berendezések

32532000-1 Parabolaantennák

32533000-8 holdas földi állomások

32534000-5 holdas platform

32540000-0 Kapcsolótáblák

32541000-7 Kapcsolótábla berendezései

32542000-4 Kapcsolótábla panelek

32543000-1 Telefonos kapcsolótáblák

32544000-8 PABX berendezések

32545000-5 PABX rendszerek

32546000-2 Digitális kapcsoló berendezések

32546100-3 Digitális kapcsoló táblák

32547000-9 Vákuumos kapcsolótáblák

32550000-3 Távbeszél berendezések

32551000-0 Telefonkábel és kapcsolódó berendezések

32551100-1 Telefoncsatlakozók

32551200-2 Telefonközpontok

32551300-3 Telefonos fejhallgatók

32551400-4 Telefonhálózat


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

32551500-5 Telefonkábelek

32552000-7 Villamos berendezések vezetékes telefonhoz vagy távíróhoz

32552100-8 Telefonkészülékek

32552110-1 Vezeték nélküli telefonok

32552120-4 Segélykér telefonok

32552130-7 Nyilvános telefonok

32552140-0 Pénzbedobós telefonok

32552200-9 Távnyomtatók

32552300-0 Távbeszél vagy távíró kapcsoló berendezések

32552310-3 Digitális telefonközpont

32552320-6 Multiplexelk, többcsatornás kapcsolatok

32552330-9 Telefonközponti berendezések

32552400-1 Hangfrekvenciás jelkonvertáló berendezések

32552410-4 Modemek

32552420-7 Frekvencia-átalakítók

32552430-0 Kódolóberendezések

32552500-2 Teletext készülékek

32552510-5 Videotext terminálok

32552520-8 Telexkészülékek

32552600-3 Kaputelefonok

32553000-4 Villamos távbeszél- és távíró-berendezések alkatrészei

32560000-6 Száloptikai anyagok

32561000-3 Száloptikai csatlakozók

32570000-9 Hírközlési berendezések

32571000-6 Hírközlési infrastruktúra

32572000-3 Hírközlési kábel

32572100-4 Több villamos vezetl álló hírközlési kábel

32572200-5 Hírközlési kábel koaxiális vezetvel

32572300-6 Különleges alkalmazású hírközlési kábel

32573000-0 Hírközlési vezérlberendezések

32580000-2 Adatfeldolgozó berendezések

32581000-9 Adatközlési berendezések

32581100-0 Adatátviteli kábel

32581110-3 Több villamos vezetl álló adatátviteli kábel

32581120-6 Adatátviteli kábel koaxiális vezetvel

32581130-9 Különleges alkalmazású adatátviteli kábel

32582000-6 Adathordozók

32583000-3 Adat- és hanghordozók

32584000-0 Adathordozó anyagok


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

33000000-0 Gyógyászati és laboratóriumi eszközök, optikai és precíziós eszközök, órák, gyógyszerészeti

és kapcsolódó gyógyászati fogyóeszközök

33100000-1 Gyógyászati eszközök

33110000-4 Képalkotó berendezés orvosi, fogászati és állatorvosi használatra

33111000-1 Röntgenberendezések

33111100-2 Röntgenasztalok

33111200-3 Röntgen munkaállomás

33111300-4 Röntgenfeldolgozó készülékek

33111400-5 Röntgenátvilágítási berendezések

33111500-6 Fogröntgen

33111600-7 Radiográfiás készülékek

33111610-0 Mágneses rezonancia feldolgozó egység

33111620-3 Gammasugár-kamerák

33111640-9 Termográfok

33111650-2 Mammográfiai készülékek

33111700-8 Angiográfiai szoba

33111710-1 Angiográfiai kellékek

33111720-4 Angiográfiai eszközök

33111721-1 Digitális angiográfiai eszközök

33111730-7 Angioplasztikai kellékek

33111740-0 Angioplasztikai eszközök

33111800-9 Diagnosztikai röntgenrendszerek

33112000-8 Echográf, ultrahangos és doppler képalkotó berendezések

33112100-9 Ultrahangos szívdetektor

33112200-0 Ultrahangkészülék

33112300-1 Ultrahangos szkennerek

33112310-4 Színáram-doppler

33112320-7 Dopplerkészülék

33112330-0 Echoencefalográf

33112340-3 Echokardiográf

33113000-5 Mágneses rezonanciás képfeldolgozó berendezések

33113100-6 Mágneses rezonancia szkennerek

33113110-9 Magmágneses rezonanciajel-letapogató

33114000-2 Spektroszkópiai berendezések

33115000-9 Tomográfiai berendezések

33115100-0 CT letapogató készülékek

33115200-1 CAT letapogató készülékek

33120000-7 Funkcionális vizsgálati berendezések

33121000-4 Ambuláns 24-órás monitorizáló rendszer

33121100-5 Elektroencefalográfok, EEG-készülékek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

33121200-6 Szcintigráfiai készülékek

33121300-7 Elektromiográfok

33121400-8 Hallásvizsgáló készülékek

33121500-9 Elektrokardiogram

33122000-1 Szemészet

33123000-8 Kardiovaszkuláris eszközök

33123100-9 Vérnyomásmérk

33123200-0 Elektrokardiográfiai készülékek

33123210-3 Szívmegfigyel készülékek

33123220-6 Kardio-angiográfiás készülékek

33123230-9 Kardiográfok

33124000-5 Diagnosztikai és radiodiagnosztikai készülékek és kellékek

33124100-6 Diagnosztikai készülékek

33124110-9 Diagnosztikai rendszerek

33124120-2 Diagnosztikai ultrahangos eszközök

33124130-5 Diagnosztikai kellékek

33124131-2 Reagenscsíkok

33124200-7 Radiodiagnosztikai készülékek

33124210-0 Radiodiagnosztikai kellékek

33125000-2 Urológiai vizsgáló készülékek

33126000-9 Sztomatológiai készülékek

33127000-6 Immunanalizáló készülékek

33130000-0 Fogászat

33131000-7 Fogászati kézi berendezések

33131100-8 Szájsebészeti berendezések

33131200-9 Fogászati varrótk

33131300-0 Eldobható fogászati berendezések

33131400-1 Fogszonda

33131500-2 Foghúzó készülékek

33131510-5 Fogászati fúrók

33131600-3 Fogtöm készülékek

33132000-4 Fogászati implantátum

33133000-1 Fognyomat-vételi tartozékok

33134000-8 Endodontikai tartozékok

33135000-5 Fogszabályozó eszközök

33136000-2 Forgó és csiszoló berendezések

33137000-9 Fogászati profilaktikai tartozékok

33138000-6 Fogpótlási és fogszabályozó eszközök

33138100-7 fogsorok

33140000-3 Nem vegyi gyógyászati fogyóeszközök és hematológiai fogyóeszközök


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

33141000-0 Nem vegyi egyszer használatos fogyóeszközök és hematológiai fogyóeszközök

33141100-1 Kötszer; sebkapcsoló, sebvarró, érleköt kellékek

33141110-4 Kötszerek

33141111-1 Tapadós felület kötszerek

33141112-8 Sebészeti gipszek

33141113-5 Sebpólyák, kötések

33141114-2 Gyógyászati géz

33141115-9 Gyógyászati vatta

33141116-6 Kötszercsomagok

33141117-3 Pamut vatta

33141118-0 Törlkendk

33141119-7 Borogatások és nyomókötések

33141120-7 Sebkapcsoló, sebvarró, érleköt kellékek

33141121-4 Sebészi varratok

33141122-1 Sebészi kapcsok

33141123-8 Sebvarrót tartályok

33141124-5 Felszívódó varratok

33141125-2 Sebészeti varróanyagok

33141126-9 Érlekötések

33141127-6 Felszívódó vérzéscsillapítók

33141128-3 Sebészeti varrótk

33141200-2 Katéterek

33141210-5 Ballonos katéterek

33141220-8 Kanülök

33141230-1 Tágító eszközök

33141230-1 Katéter tartozékai

33141300-3 Érbeszúrás, vérmintavételi eszközök

33141310-6 Fecskendk

33141320-9 Orvosi tk

33141400-4 Csípfogó és szike, sebészeti kesztyk

33141410-7 Csípfogók és szikék

33141411-4 Sebészkések és pengék

33141420-0 Sebészeti kesztyk

33141500-5 Hematológiai fogyóeszközök

33141510-8 Vérkészítmények

33141520-1 Vérplazmakivonatok

33141530-4 Véralvasztó anyagok

33141540-7 Albumin

33141550-0 Heparin

33141560-3 Emberi szervek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

33141570-6 Emberi vér

33141580-9 Állati vér

33141600-6 Gyjt és gyjttasak, dréncs és készlet

33141610-9 Gyjttasak

33141611-6 Vizeletgyjt tasak

33141612-3 Vérgyjt tasak

33141620-2 Gyógyászati készletek

33141621-9 Inkontinencia készletek

33141622-6 AIDS-megel készletek

33141623-3 Elssegélydobozok

33141624-0 Gyógyszerbeadó készletek

33141625-7 Diagnosztikai készletek

33141626-4 Adagoló készletek

33141630-5 Vérplazmaszk

33141640-8 Váladékelvezet cs

33141641-5 Szondák

33141642-2 Váladékelvezet cs tartozékai

33141700-7 Ortopédiai kellékek

33141710-0 Mankók

33141720-3 Járókeretek

33141730-6 Sebészeti gallérok

33141740-9 Ortopéd lábbelik

33141750-2 Mesterséges ízület

33141760-5 Rögzítkötések

33141770-8 Kellékek töréshez, tk és lapok

33141800-8 Fogászati fogyóeszközök

33141810-1 Fogtöm anyagok

33141820-4 Fogak

33141821-1 fog porcelánból

33141822-8 fog akrilgyantából

33141830-7 Cementalap

33141840-0 Fogászati vérzéscsillapítók

33141850-3 Fogtisztító termékek

33142000-7 Újrahasználható kellékek

33150000-6 Terápia

33151000-3 Radioterápiás eszközök és kellékek

33151100-4 Gammaterápiás eszközök

33151200-5 Röntgenterápiás eszközök

33151300-6 Spektográfok

33151400-7 Radioterápiás kellékek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

33152000-0 Inkubátorok

33153000-7 zúzó mszer

33154000-4 Mechanoterápiás eszközök

33155000-1 Fizikoterápiás eszközök

33156000-8 Pszichológiai tesztel készülékek

33157000-5 Gázterápiás és lélegeztet készülékek

33157100-6 Gyógyászati gázmaszkok

33157110-9 Oxigénmaszk

33157200-7 Oxigénkészlet

33157300-8 Oxigénsátor

33157400-9 Gyógyászati légzkészülékek

33157500-0 Túlnyomásos kamrák

33157700-2 Fújópalack

33157800-3 Oxigénadagoló egység

33157810-6 Oxigénterápiás egység

33158000-2 Villamos, elektromágneses és mechanikai kezelés

33158100-3 Elektromágneses egység

33158200-4 Elektroterápiás eszközök

33158210-7 Stimulátorok

33158300-5 Gyógyászati ultraibolya készülékek

33158400-6 Mechanikai terápiás egység

33158500-7 Gyógyászati infravörös készülékek

33159000-9 Klinikai kémiai rendszerek

33160000-9 téti technikák

33161000-6 Elektrosebészeti egység

33162000-3 termi készülékek és mszerek

33162100-4 termi készülékek

33162200-5 termi mszerek

33163000-0 Gyógyászati felhasználású sátor

33164000-7 Hasi tükröz készülékek

33164100-8 Hüvelytükör

33165000-4 Kriosebészeti és krioterápiás készülékek

33166000-1 rgyógyászati készülékek

33167000-8 Sebészeti lámpák

33168000-5 Endoszkópiás és endosebészeti készülékek

33168100-6 Endoszkópok

33169000-2 Sebészeti mszerek

33169100-3 Sebészeti lézer

33170000-2 Anesztézia és újraélesztés

33171000-9 Anesztéziai és újraélesztési mszerek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

33171100-0 Anesztéziai mszerek

33171110-3 Anesztéziai maszk

33171200-1 Újraélesztési mszerek

33171210-4 Újraélesztési maszk

33172000-6 Anesztéziai és újraélesztési készülékek

33172100-7 Anesztéziai készülékek

33172200-8 Újraélesztési készülékek

33180000-5 Életmködést támogató eszközök

33181000-2 Vesemködést támogató készülékek

33181100-3 Vérdializáló készülékek

33181200-4 Dializáló szk

33181300-5 Egyéni vérdializáló monitor

33181400-6 Többpozíciójú (több beteget kiszolgáló) vérdializáló

33181500-7 Nefrológiai fogyóeszközök

33181510-0 Vesefolyadék

33181520-3 Vesedializáló fogyóeszközök

33182000-9 Szívmködést (keringést) támogató eszközök

33182100-0 Defibrillátor

33182200-1 Szívmasszázs-készülékek

33182210-4 Szívritmus-szabályozó

33182220-7 Szívbillenty

33182230-0 Szívkamra

33182240-3 Szívritmus-szabályozók alkatrésze és kiegészítje

33182241-0 Elemek szívritmus-szabályozóhoz

33182300-2 Szívsebészeti készülékek

33182400-3 Szívröntgen rendszerek

33183000-6 Ortopédiai segédeszközök

33183100-7 Ortopédiai implantátumok

33183200-8 Ortopédiai protézisek

33183300-9 Csontszintetizáló készülékek

33184000-3 testrészek

33184100-4 Sebészeti implantátumok

33184200-5 Érprotézisek

33184300-6 szív-alkatrészek

33184400-7 Mellprotézis

33184500-8 Szívkoszorúér-protézisek

33184600-9 szemek

33185000-0 Hallókészülékek

33185100-1 Hallókészülék alkatrészei és kiegészítje

33185200-2 Fülcsiga-implantátum


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

33185300-3 Fül-orr-gégészeti implantátumok

33185400-4 gége

33186000-7 Testen kívüli keringtet egység

33186100-8 Oxigéndúsító

33190000-8 Különféle orvosi eszközök

33191000-5 Sterilizáló, ferttlenít és egészségügyi eszközök

33191100-6 Sterilizáló berendezés

33191110-9 Autoklávok

33192000-2 Gyógyászati bútorok

33192100-3 Gyógyászati felhasználású ágyak

33192110-6 Ortopédiai ágyak

33192120-9 Kórházi ágyak

33192130-2 Motoros ágyak

33192140-5 Pszichiátriai heverk

33192150-8 Terápiás ágyak

33192160-1 Hordágyak

33192200-4 Orvosi asztalok

33192210-7 Vizsgálóasztalok

33192220-0 Boncasztalok

33192230-3 asztalok

33192300-5 Gyógyászati bútorok az ágy és az asztal kivételével

33192310-8 Húzó- és felfüggeszt szerkezetek orvosi ágyhoz

33192320-1 Vizeletpalack-tartók

33192330-4 Transzfúziós állványok

33192340-7 termi bútorok az asztal kivételével

33192400-6 Fogászati rendelk

33192410-9 Fogászati szék

33193000-9 Rokkantkocsik, kerekesszékek és ezekhez tartozó eszközök

33193100-0 Rokkantkocsik és kerekesszékek

33193110-3 Rokkantkocsik

33193120-6 Kerekesszékek

33193121-3 Motoros kerekesszékek

33193200-1 Rokkantkocsik és kerekesszékek alkatrészei és tartozékai

33193210-4 Rokkantkocsik alkatrésze és tartozéka

33193211-1 Rokkantkocsi motorja

33193212-8 Rokkantkocsi kormányszerkezete

33193213-5 Rokkantkocsi irányítószerkezete

33193214-2 Rokkantkocsi alváza

33193220-7 Kerekesszék alkatrésze és tartozéka

33193221-4 Kerekesszék párnája


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

33193222-1 Kerekesszék kerete

33193223-8 Kerekesszék ülése

33193224-5 Kerekesszék kereke

33194000-6 Transzfúziós és infúziós készülékek és mszerek

33194100-7 Infúziós készülékek és mszer

33194110-0 Infúziós szivattyúk

33194120-3 Infúziós termékek

33194200-8 Transzfúziós készülékek és mszerek

33194210-1 Vértranszfúziós készülékek

33194220-4 Vértranszfúziós kellékek

33195000-3 Páciensfigyel rendszerek

33195100-4 Monitorok

33195110-7 Légzszervi monitorok

33195200-5 Központi betegfigyel állomás

33196000-0 Gyógyászati segédeszközök

33196100-1 Segédeszközök idsek számára

33196200-2 Segédeszközök mozgássérültek számára

33200000-2 Mér, ellenrz, tesztel és navigációs mszerek és készülékek

33210000-5 Navigációs, meteorológiai, geológiai és geofizikai mszerek

33211000-2 Navigációs mszerek

33211100-3 Iránymér berendezések

33211110-6 Iránytk

33211200-4 Szextáns

33211210-7 Globális helymeghatározó rendszerek (GPS)

33211300-5 Szonárok

33211400-6 Akusztikus mélységmérk

33211500-7 Radarkészülékek

33211510-0 Lokátoros légtérellenrz berendezések

33212000-9 Földmér, hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai és meteorológiai mszer és készülékek

33212100-0 Távolságmér készülékek

33212200-1 Földmér mszerek

33212210-4 Hidrográfiai mszerek

33212220-7 Meteorológiai mszerek

33212230-0 Geológiai mérberendezés

33212240-3 Szeizmológiai mérberendezés

33212250-6 Topográfiai mérberendezés

33212300-2 Teodolitok

33220000-8 Távirányító berendezések

33221000-5 Rádiós távirányító berendezések


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

33222000-2 Távirányítású szirénák-

33230000-1 Precíziós mérlegek, rajzoló, számoló és hosszúságmér eszközök

33231000-8 Precíziós mérlegek

33232000-5 Rajzasztalok

33232100-6 Rajzgépek

33232200-7 Pantográfok

33232300-8 Logarlécek

33233000-2 Kézi hosszúságmér mszerek

33240000-4 Mennyiségmér mszerek

33241000-1 Sugárzásmér készülékek

33241100-2 Elektronsugaras adatrögzítk

33241200-3 Sugárzási dózismér mszerek

33241300-4 Áram-mennyiségmér mszerek

33241310-7 Ampermérk

33241320-0 Voltmérk

33241400-5 Geiger-Müller számlálók

33241500-6 Szennyezdésjelz mszerek

33241600-7 Sugárzásfigyel monitorok

33242000-8 Oszcilloszkópok

33242100-9 Oszcillográfok

33243000-5 Hibafigyel berendezések

33244000-2 Szennyezésfigyel készülékek

33250000-7 Fizikai jellemzk ellenrzésére szolgáló mszerek

33251000-4 Mérkészülékek

33251100-5 Hidrométerek

33251200-6 mérsékletmérk

33251300-7 Pirométerek

33251400-8 Barométerek

33251500-9 Higrométerek

33251600-0 Pszichrométerek

33252000-1 Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének és nyomásának mérésére szolgáló mszerek

33252100-2 Áramlásmér berendezések

33252110-5 Vízmér órák

33252200-3 Szintmér berendezések

33252300-4 Nyomásmér berendezések

33252310-7 Nyomásmérk

33252400-5 Mér és ellenrz berendezések

33253000-8 Észlel és analizáló berendezések

33253100-9 Észlelkészülékek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

33253110-2 Gázérzékel készülékek

33253120-5 Füstérzékel készülékek

33253130-8 Hibakeres készülékek

33253200-0 Analitikai mszerek

33253210-3 Gázanalizáló berendezések

33253220-6 Kromatográfok

33253221-3 Gázkromatográfok

33253230-9 Füstanalizáló berendezések

33253300-1 Spektrométerek

33253310-4 Tömegspektrométer

33253320-7 Emissziómér berendezések

33253321-4 Emissziós spektrométer

33253330-0 Színképelemz

33253400-2 Analizátorok

33253410-5 Tágulásanalizátor

33253420-8 Hangersség-mér berendezések

33253430-1 Zajszintmér berendezések

33253440-4 Rezgésanalizátorok

33253450-7 Biokémiai analizátorok

33253451-4 Citométerek

33253452-1 Véranalizátorok

33253453-8 Tejanalizátorok

33253454-5 Orvosbiológiai berendezések

33253455-2 Vérsejtszámlálók

33253456-9 Kémiai analizátorok

33253457-6 Hematológiai analizátorok

33253458-3 Immunmeghatározó analizátorok

33253500-3 Folyadékérzékel berendezések

33260000-0 Ellenrz és tesztel készülékek

33261000-7 Mikroszkópok

33261100-8 Elektronmikroszkópok

33261110-1 Pásztázó elektronmikroszkópok

33261120-4 Átvilágító elektronmikroszkópok

33261200-9 Szkennerek

33261300-0 Diffrakciós mszer

33262000-4 Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre

33262100-5 Lágyforraszthatóság-vizsgáló berendezések

33262200-6 Szervohidraulikus vizsgáló berendezés

33262300-7 Gázérzékel berendezések

33262400-8 Kábítószer-érzékel készülékek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

33262500-9 Gázellenrz berendezés

33262600-0 Robbanóanyag-észlel készülékek

33262610-3 Bombadetektorok

33262700-1 Dózismér rendszer

33262800-2 szerek jármvekhez

33263000-1 Mérszerek

33263100-2 Energiamér mszerek

33263200-3 Elektronikus mérszerek

33263300-4 Mágneses mérszerek

33263400-5 Villamosságmérk

33264000-8 Teljesítményszámlálók

33264100-9 Fordulatszámlálók

33264110-2 Sebességjelz jármvekhez

33264111-9 Tachométerek

33264112-6 Taxiórák

33264200-0 Stroboszkópok

33270000-3 Szabályozó és ellenrz mszerek és készülékek

33271000-0 Sebességkorlátozók

33280000-6 Sugárzás felhasználásán alapuló nem gyógyászati berendezések

33281000-3 Poggyászátvilágító berendezések

33282000-0 Röntgensugár használatán alapuló ellenrz berendezések

33300000-3 Ipari folyamatirányítási készülékek

33400000-4 Optikai mszerek

33410000-7 Szemüvegek és lencsék

33411000-4 Szemüvegek

33411100-5 Napszemüvegek

33411200-6 Szemüvegkeretek és foglalatok

33412000-1 Védszemüvegek

33412100-2 Munkahelyi védszemüvegek

33412200-3 Védszemüveg-keretek és -alkatrészek

33413000-8 Lencsék

33413100-9 Korrekciós lencsék

33413110-2 Kontaktlencsék

33413111-9 Intraokuláris (szemen belüli) lencsék

33413112-6 Szemüveglencsék

33420000-0 Polarizáló anyag

33421000-7 Száloptikai berendezések

33422000-4 Tükrök

33423000-1 Optikai szk

33424000-8 Optikai segédeszközök


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

33430000-3 Asztronómiai és optikai mszerek

33431000-0 Binokuláris távcsövek

33432000-7 Éjjellátó távcsövek

33433000-4 Optikai irányzékok

33434000-1 Optikai mikroszkópok

33435000-8 Teleszkópok

33436000-5 Speciális optikai mszerek

33436100-6 Lézerek

33436110-9 Ipari lézerek

33440000-6 Folyadékkristályos készülékek

33441000-3 Periszkópok

33450000-9 Fényképészeti berendezések

33451000-6 Fényképezgépek

33451100-7 Fényképezgép-lencsék

33451200-8 Fényképezgép-házak

33451300-9 Fényképezgépek nyomólemez vagy nyomóhenger készítésére

33451400-0 Azonnal elhívó (polaroid) fényképezgépek

33451500-1 Filmfelvev kamerák

33452000-3 Mozgóképvetít gépek

33452100-4 Vetítgépek

33452110-7 Diavetít gépek

33452200-5 Nagyítók

33452300-6 Kicsinyítk

33453000-0 Fényképészeti laboratóriumi berendezések

33453100-1 Villanófények (vaku)

33453110-3 Fényképészeti villanólámpák (vakuk)

33453111-0 Fényképészeti vakukockák

33453200-2 Fényképészeti nagyítók

33453300-3 Filmelhívó készülékek és berendezések

33453400-4 Vetítvásznak

33454000-7 Mikrofilm és mikrofiche készülékek

33454100-8 Mikrofilm készülékek

33454110-1 Mikrofilm-leolvasó készülékek

33454200-9 Mikrofiche készülékek

33454210-2 Mikrofiche-leolvasó készülékek

33454300-0 Mikrofotokópia készülékek

33454310-3 Mikrofotokópia-leolvasó készülékek

33500000-5 Idmér készülékek

33510000-8 Karóra, zsebóra és egyéb órák

33511000-5 Kar- és zsebórák


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

33511100-6 Karórák

33511200-7 Stopperórák

33512000-2 Egyéb órák

33512100-3 Ébresztórák

33512200-4 Faliórák

33512300-5 Órák jármhöz

33513000-9 Idpont-regisztráló és hasonló készülékek; parkolóórák

33513100-0 Idpont-regisztráló készülékek

33513200-1 Idpont-rögzít készülékek

33513300-2 Parkolóórák

33513310-5 Zsetonos mérórák

33513400-3 Folyamatszabályozó órák

33513500-4 Idkapcsolók

34000000-7 Gépjármvek, pótkocsik és gépjármalkatrészek

34100000-8 Gépjármvek

34110000-1 Személygépkocsik

34111000-8 Kombi gépkocsik

34112000-5 Négyajtós szedán, luxusautók

34113000-2 Négykerék-meghajtású jármvek

34113100-3 Dzsipek

34113200-4 Összkerék-meghajtású jármvek

34113300-5 Terepjárók

34114000-9 Különleges célú jármvek

34114100-0 Sürgsségi jármvek

34114110-3 Mentjármvek

34114120-6 Rohammentk

34114121-3 Ambulanciás jármvek

34114122-0 Betegszállító jármvek

34114200-1 Rendrautók

34114210-4 Rabszállító jármvek

34114300-2 Szociális szolgálati jármvek

34114400-3 Kisbuszok

34115000-6 Dízelhajtású jármvek

34116000-3 Gépjárm 10-nél kevesebb személy szállítására

34117000-0 Használt szállítójármvek

34120000-4 Gépjármvek 10 vagy annál több személy szállítására

34121000-1 Buszok

34121100-2 Tömegközlekedési buszok

34121200-3 Csuklós buszok

34121300-4 Emeletes buszok


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

34121400-5 Alacsony padlójú buszok

34122000-8 Távolsági buszok

34130000-7 Áruszállító gépjármvek

34131000-4 Dízelhajtású áruszállító jármvek

34132000-1 Akkumulátoros hajtású áruszállító jármvek

34133000-8 Pótkocsis teherautók

34133100-9 Tartálykocsik

34133110-2 Üzemanyag-szállító teherautók

34134000-5 Platós teherautók

34135000-2 Billenszekrényes teherautók

34136000-9 Furgonok

34136100-0 Könny furgonok

34136200-1 Platós furgonok

34137000-6 Használt áruszállító jármvek

34138000-3 Közúti vontatók

34139000-0 Karosszériák

34139100-1 Vezetfülkék

34139200-2 Alváztestek

34139300-3 Teljes karosszériák

34140000-0 Nehézgépjármvek

34141000-7 Dömperek

34142000-4 Darus teherautók

34142100-5 Emelhet rakodólapos teherautók

34142200-6 Tartálytöltk

34143000-1 Téli karbantartó jármvek

34144000-8 Különleges célú gépjármvek

34144100-9 Mozgó fúrótornyok

34144200-0 Jármvek segélyszolgálatok számára

34144210-3 zoltójármvek

34144211-0 Forgólétrás tzoltóautók

34144212-7 Vízszállító gépjármvek

34144213-4 zoltóautók

34144220-6 Autómentk

34144300-1 Mozgó hidak

34144400-2 Útkarbantartó jármvek

34144410-5 Szennyvízszippantó jármvek

34144420-8 Sószóró jármvek

34144430-1 Utcasepr jármvek

34144431-8 Csvezeték-tisztító jármvek

34144440-4 Homokszóró jármvek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

34144450-7 Locsolókocsik

34144500-3 Hulladék-és szennyvízszállító jármvek

34144510-6 Hulladékszállító jármvek

34144511-3 Hulladékgyjt jármvek

34144512-0 Hulladéktömörít jármvek

34144520-9 Szennyvízszállító tartálykocsik

34144600-4 Katonai jármvek

34144610-7 Támadó harcászati jármvek

34144700-5 Könny tehergépkocsik

34144710-8 Gumikerekes rakodók

34144730-4 Üzemanyagtölt jármvek légi jármvek számára

34144740-7 Repülgép-vontató jármvek

34144750-0 Rakományszállító jármvek

34144751-7 Felrakó nyeregkocsik

34144760-3 Mozgókönyvtárak

34144800-6 Lakókocsik

34144900-7 Villamos jármvek

34144910-0 Villamos buszok

34200000-9 Jármkarosszéria, pótkocsi és félpótkocsi

34210000-2 Jármkarosszériák

34211000-9 Buszkarosszériák

34212000-6 Mentautó-karosszériák

34213000-3 Áruszállító jármvek karosszériája

34220000-5 Pótkocsi, félpótkocsi és mozgatható konténer

34221000-2 Különleges célú mozgatható konténer

34221100-3 Mozgó mentegységek

34221200-4 Mozgó segélyszolgálati egységek

34221300-5 Vegyi baleseti egység

34223000-6 Pótkocsik és félpótkocsik

34223100-7 Félpótkocsi (nyerges vontató)

34223200-8 Repültéri üzemanyag-ellátó jármvek

34223300-9 Pótkocsik

34223310-2 Általános célú pótkocsik

34223320-5 Lószállító pótkocsik

34223330-8 Pótkocsira tehet mozgatható egység

34223340-1 Tartályos pótkocsik

34223350-4 Forgólétrás tzoltó pótkocsik

34223360-7 Üzemanyagtölt pótkocsik

34223370-0 Billenszekrényes pótkocsik

34223400-0 Lakókocsi típusú pótkocsik és félpótkocsik


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

34224000-3 Pótkocsi, félpótkocsi és egyéb jármvek alkatrészei

34300000-0 Jármvek és jármmotorok alkatrészei és tartozékai

34310000-3 Hajtómotorok és alkatrészei

34311000-0 Hajtómotorok

34311100-1 Gépjárm és motorkerékpár hajtására szolgáló belségés motorok

34311110-4 Szikragyújtású motorok

34311120-7 Kompresszió-gyújtású (dízel-) motorok

34312000-7 Motoralkatrészek

34312100-8 Ventilátorszíjak

34312200-9 Gyújtógyertyák

34312300-0 Gépjármk

34312400-1 Dugattyúk

34320000-6 Mechanikai pótalkatrészek a motorok és a motoralkatrészek kivételével

34321000-3 Tengelyek

34322000-0 Fékek és fékalkatrészek

34322100-1 Fékberendezés

34322200-2 Tárcsafékek

34322300-3 Fékbetétek

34322400-4 Fékpofák

34322500-5 Féktuskók

34323000-7 Sebességváltók

34324000-4 Kerék, annak alkatrészei és tartozékai

34324100-5 Kerék-kiegyensúlyozó szerkezet

34325000-1 Hangtompítók és kipufogócsövek

34326000-8 Tengelykapcsolók és hozzá tartozó alkatrészek

34327000-5 Kormánykerék, kormányoszlop és kormánym-ház

34328000-2 Jármemelk

34330000-9 Próbapadok

34340000-2 Járm-átalakító készlet

34350000-5 Biztonsági övek

34360000-8 Pótalkatrészek áruszállító jármhöz

34370000-1 Pótalkatrészek furgonhoz

34380000-4 Gépjárm-pótalkatrészek

34390000-7 Tartozékok traktorhoz

34400000-1 Motorkerékpárok, kerékpárok és oldalkocsik

34410000-4 Motorkerékpárok

34411000-1 Motorkerékpár alkatrészei és tartozékai

34411100-2 Motorkerékpár oldalkocsik

34411110-5 Alkatrészek és tartozékok motorkerékpár oldalkocsihoz

34420000-7 Robogók


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

34430000-0 Segédmotoros kerékpárok

34440000-3 Kerékpárok

34441000-0 Nem motoros kerékpárok

34442000-7 Kerékpár alkatrészei és tartozékai

35000000-4 Szállítóeszközök

35100000-5 Hajók és csónakok

35110000-8 Hajók

35111000-5 Hadihajók

35111100-6 Tengeri járrhajók

35111200-7 Repülgép-anyahajók

35111300-8 Tengeralattjárók

35112000-2 Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi jármvek

35112100-3 Tengeri utasszállító hajók, komphajók és hasonló személyszállító hajók

35112110-6 Komphajók

35112120-9 Tengeri utasszállító hajók

35112200-4 Áruszállító vízi jármvek

35112210-7 Ömlesztett árut szállító tartályhajók

35112220-0 Áruszállító hajók

35112230-3 Áruszállító vízi jármvek

35112240-6 Konténerszállító hajók

35112250-9 Távolsági komphajók (Ro-Ro hajó)

35112260-2 Tartályhajók

35112270-5 Jármszállító hajók

35112280-8 hajók

35113000-9 Halászhajók és egyéb különleges célú hajók

35113100-0 Halászhajók és feldolgozóhajók

35113110-3 Halászhajók

35113120-6 Feldolgozóhajók

35113200-1 Vontatóhajók

35113300-2 Különféle vízi jármvek

35113310-5 Kotróhajók

35113320-8 Nyílt tengeri úszódokkok

35113330-1 Búvárkiszolgáló vízi jármvek

35113331-8 Úszódaruk

35113340-4 Feldolgozóhajók

35113341-1 Szeizmikus kutatóhajók

35113342-8 Kutatóhajók

35113343-5 Környezetszennyezést ellenrz és eltávolító hajók

35113400-3 Segélyszolgálati hajók

35113410-6 zoltóhajók


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

35113420-9 Menthajók

35113430-2 Világítóhajók

35114000-6 Úszó vagy víz alatti fúró- vagy gyártószigetek

35114100-7 Fúróhajók

35114200-8 Önemel fúrószigetek

35114300-9 Fúrótorony fúrótalapzathoz

35114400-0 Úszó fúrószigetek

35114500-1 Úszó gyártó létesítmények

35114600-2 Félig víz alatti fúrótorony

35114700-3 Gyártószigetek

35114710-6 Mozgó szigetek

35114720-9 Nyílt tengeri sziget

35114730-2 Fúrószigetek

35115000-3 Úszó szerkezetek

35115100-4 Jelzbóják

35115200-5 Menttutajok

35115210-8 Felfújható menttutajok

35120000-1 Csónakok

35121000-8 Különleges célú csónakok

35121100-9 Motorcsónakok

35121110-2 Felügyeleti csónakok

35121120-5 Vámrségi járrcsónakok

35121130-8 Rendrségi járrcsónakok

35121140-1 Mentcsónakok

35122000-5 Luxus- és sporthajók

35122100-6 Vitorlás csónak/hajó

35122110-9 Kéttest (katamarán) vitorlás csónak/hajó

35122120-2 Gumi mentcsónakok

35122130-5 Vitorlás gumicsónakok

35122140-8 Kisméret vízi jármvek

35122150-1 Üvegszálból készült csónakok

35122160-4 Félmerev csónakok

35122200-7 Felfújható vízi jármvek

35122210-0 Gumicsónakok

35122220-3 Kenuk

35122300-8 Evezshajók és csónakok

35200000-6 Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülállomány és ezek alkatrészei

35210000-9 Vasúti mozdonyok és szerkocsik

35211000-6 Villamos mozdonyok

35212000-3 Dízel-villamos mozdonyok


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

35213000-0 Dízelmozdonyok

35214000-7 Mozdony szerkocsik

35215000-4 Siklók

35220000-2 Gördülállomány

35221000-9 Vasúti karbantartó vagy szereljármvek

35222000-6 Vasúti vagy villamos-személykocsik és trolibuszok

35222100-7 Villamos-személykocsik

35222200-8 Vasúti személykocsik

35222300-9 Trolibuszok

35222310-2 Vasúti kocsik

35222400-0 Poggyászkocsik és különleges célú kocsik

35223000-3 Vasúti áruszállító kocsik

35230000-5 Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, valamint gördülállomány alkatrészei;

mechanikus forgalomirányító berendezések

35231000-2 Mozdonyok és gördülállomány alkatrészei

35231100-3 Monoblokk kerék

35231200-4 Ütközk és vonókészülékek

35231300-5 Ülések gördülállományhoz

35231400-6 Tengelyek, kerekek, valamint mozdony és gördülállomány alkatrészei és egyéb alkatrészek

35232000-9 Mechanikus jelz- és irányítóberendezések

35300000-7 Légi jármvek és rjármvek

35310000-0 Helikopterek és repülgépek

35311000-7 Merevszárnyú repülgépek

35311100-8 Repülgépek

35311200-9 Pilóta nélküli légi jármvek

35311300-0 Pilóta által vezetett légi jármvek

35311400-1 Különleges célú légi jármvek

35312000-4 Helikopterek

35320000-3 rjármvek, mholdak és kerekes indítóállványok

35321000-0 rjármvek

35322000-7 holdak

35323000-4 rjárm indítóállványok

35330000-6 légballonok, kormányozható léghajók és hajtás nélküli légi jármvek

35331000-3 Vitorlázó repülgépek

35331100-4 Sárkányrepülk

35332000-0 légballonok

35333000-7 Kormányozható léghajók

35340000-9 Légi jármvek és rjármvek alkatrészei

35341000-6 Légi jármvek alkatrészei

35341100-7 Légi jármvek hajtómotorja


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

35341110-0 Gázturbinás sugárhajtómvek és turbólégcsavaros hajtómvek

35341111-7 Gázturbinás sugárhajtómvek

35341112-4 Turbólégcsavaros hajtómvek

35341120-3 Sugárhajtómvek

35341130-6 Légi járm hajtómotorjának alkatrészei

35341131-3 Gázturbinás sugárhajtóm és turbólégcsavaros hajtóm alkatrészei

35342000-3 Helikopter alkatrészek

35350000-2 Légi jármvek és rjármvek berendezései, oktatógép, szimulátor és ezekhez tartozó

alkatrészek

35351000-9 Légi járm berendezése

35351100-0 Légi járm indítószerkezete

35351110-3 Légi járm katapult rendszerek

35351200-1 Fedélzeti fékezszerkezet

35351300-2 Repülszimulátorok

35351310-5 Földi oktatógép

35400000-8 Különféle szállítóberendezés

35410000-1 Ló- vagy kézi vontatású szekér és egyéb nem mechanikus hajtású jármvek

35411000-8 Kézikocsik

35420000-4 Poggyásztargoncák

35421000-1 Tolószékek

36000000-1 Megmunkált áruk, bútorok, kézmipari és különleges célú termékek és kapcsolódó

fogyóeszközök

36100000-2 Bútorok

36110000-5 Székek, ülések és hozzá tartozó alkatrészek

36111000-2 Ülések fémkerettel

36111100-3 Ülések polgári légi jármhöz

36111200-4 Ülések gépjármhöz

36111300-5 Forgatható ülések

36111400-6 Irodai, osztálytermi és egyéb ülbútorok

36111410-9 Osztálytermi székek

36111420-2 Irodai székek

36111430-5 Színházi ülések

36111490-3 Katapultülések

36112000-9 Ülések fakerettel

36112100-0 Ebédlszékek

36112200-1 Karosszékek

36112300-2 Heverk

36112400-3 Padülések

36112500-4 Nyugszékek

36112600-5 Zsámolyok


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

36113000-6 anyag székek

36114000-3 Szék részei

36114100-4 Kárpitozás

36115000-0 Ülések

36120000-8 Nem háztartási bútorok

36121000-5 Irodabútor

36121100-6 Irodabútor fémbl

36121110-9 Fémasztalok

36121120-2 Fémszekrények

36121130-5 Fém íróasztalok

36121140-8 Fém irodai polcok

36121150-1 Fém könyvespolcok

36121160-4 Fém irattároló rendszerek

36121161-1 Fém irattároló szekrények

36121162-8 Fém kartotékszekrények

36121163-5 Forgó irattárolók

36121164-2 Irodai kézikocsik

36121170-7 Fém tárolószekrények

36121200-7 Fa irodabútor

36121210-0 Faasztalok

36121220-3 Faszekrények

36121230-6 Fa íróasztalok

36121240-9 Fa irodai polcok

36121241-6 Fa irattároló polcok

36121250-2 Irattároló rendszerek

36121251-9 Irattároló szekrények

36121252-6 Kartotékszekrények

36121253-3 Akasztós irattárolók

36121254-0 Fa kézikocsik

36121300-8 Kiállító vitrinek

36121400-9 Számítógépes bútor

36121410-2 Számítógépes asztalok

36121500-0 Válogatóasztalok

36121510-3 Válogatókeretek

36122000-2 Bolti bútor

36122100-3 Árubemutató vitrinek

36122200-4 Pultok

36122210-7 Kiszolgáló pultok

36122300-5 Tárolóegységek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

36123000-9 Laboratóriumi bútor

36123100-0 Laboratóriumi munkapadok

36130000-1 Háztartási bútor

36131000-8 Konyhai bútor és felszerelés

36131100-9 Szekrények

36131200-0 Polcok

36131300-1 Munkalapok

36131400-2 Tárolószekrények

36131500-3 Beépített konyhák

36131600-4 Elszívószekrények

36132000-5 Kerti bútorok

36133000-2 Hálószobai, étkezi és nappali szobai bútorok

36133100-3 Hálószobai bútorok

36133110-6 Ágyak, ágyfelszerelés és különleges lakástextíliák

36133111-3 Matracalátétek

36133112-0 Matracok és ágybetétek

36133113-7 Különleges lakástextíliák

36133114-4 Villamos ftés takarók

36133115-1 Gumilepedk

36133116-8 Gyermekágyak

36133120-9 Hálószobai bútorok az ágyon és az ágynemn kívül

36133121-6 Gardróbok

36133122-3 Fiókos szekrények

36133123-0 Éjjeliszekrények

36133200-4 Étkezbútorok

36133210-7 Ebédlasztalok

36133300-5 Nappali szobai bútorok

36133310-8 Íróasztalok és asztalok

36133311-5 Íróasztalok

36133312-2 Asztalok

36133313-9 Dohányzóasztalok

36133320-1 Könyvszekrények

36134000-9 Fürdszobabútorok

36140000-4 Különféle bútorok és felszerelések

36141000-1 Fémbútorok

36141100-2 Ruhafogasok

36141200-3 Munkapadok

36141400-5 Fém zsámolyok

36141500-6 Elemes bútor

36142000-8 Mozgatható könyvespolcok


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

36143000-5 Konferenciatermi bútor

36144000-2 Kiállítási bútor

36144100-3 Kiállítási állványok

36145000-9 Könyvtári bútor

36145100-0 Könyvtári berendezések

36146000-6 Váró- és fogadótermi bútor

36147000-3 anyagból és egyéb anyagból készült bútor

36147100-4 anyag bútor

36147110-7 anyag székek

36147200-5 Nádbútor

36148000-0 Bútorok részei

36150000-7 Iskolabútor

36151000-4 Iskolai asztalok és székek

36151100-5 Osztálytermi padok

36151200-6 Padok

36152000-1 Óvodai bútor

36153000-8 Oktatási berendezések

36153100-9 Tanítási berendezések

36153110-2 Oktatási kellékek

36153200-0 Képzési segédanyagok és eszközök

36200000-3 Ékszerek és azzal kapcsolatos árucikkek

36210000-6 Érmék és medálok

36211000-3 Érmék

36212000-0 Medálok

36220000-9 Ékszerek

36221000-6 Gyöngyök

36222000-3 Aranymves áruk

36223000-0 Nemesfémbl készült áruk

36224000-7 Drágakl és féldrágakl készült áruk

36225000-4 Ezüstmves áruk

36226000-1 Nyugdíjazási ajándékok

36300000-4 Hangszerek és hangszeralkatrészek

36310000-7 Hangszerek

36311000-4 Zongorák

36312000-1 Orgonák

36313000-8 Húros hangszerek

36314000-5 Fúvós hangszerek

36315000-2 Villamos ersítés hangszerek

36315100-3 Szintetizátorok

36316000-9 Üthangszerek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

36320000-0 Hangszerek, hangszeralkatrészek és -tartozékok

36400000-5 Sportcikkek és felszerelések

36410000-8 Szabadtéri sportfelszerelés

36411000-5 Sífelszerelés

36411100-6 Sílécek

36412000-2 Vízi sportfelszerelés

36412100-3 Vízisí

36413000-9 Vadász- és horgászcikkek

36414000-6 Kempingcikkek

36415000-3 Atlétikai felszerelés

36416000-0 Szabadids felszerelés

36420000-1 Tornatermi felszerelés

36500000-6 Játékok és játékszerek; vásári szórakoztató eszközök

36510000-9 Babák

36520000-2 Játékszerek

36521000-9 Játékhangszerek

36522000-6 Kerekes játékok

36523000-3 Kirakójátékok (puzzle)

36524000-0 Játékok

36530000-5 Vidámparki felszerelés, asztali vagy társasjátékok

36531000-2 Játékkártyák

36532000-9 Videojátékok

36533000-6 Biliárd

36534000-3 Érmével vagy zsetonnal mköd játékok

36535000-0 Körhinta, hinta, vásári céllövölde és más vásári szórakoztató eszközök

36535100-1 Hinták

36535200-2 Játszótéri felszerelés

36600000-7 Különféle megmunkált és egyéb áruk

36610000-0 Mosodai kellékek

36620000-3 Iskolai palatáblák vagy táblák író vagy rajzolófelülettel

36621000-0 Osztálytermi táblák

36622000-7 Palatáblák

36630000-6 Mesterséges termékek

36631000-3 Gyümölcsutánzatok

36632000-0 virágok

36633000-7

36634000-4 pázsit

36635000-1 Ékszerutánzatok

36640000-9 Bemutatási célra tervezett készülékek és berendezések

36641000-6 Ismeretterjeszt és reklámtermékek


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

36650000-2 Esernyk, napernyk, sétapálcák és botszékek

36651000-9 Napernyk

36652000-6 Esernyk

36653000-3 Botszékek

36654000-0 Sétapálcák

36655000-7 Esernyk, napernyk, sétapálcák és hasonló árucikkek részei, díszíti és tartozékai

36660000-5 Temetési kellékek

36670000-8 Konyhai berendezések, háztartási cikkek és élelmezési kellékek

36671000-5 Konyhai felszerelések

36671100-6 Konyhai edények

36671110-9 edények

36671120-2 Csészék és poharak

36671121-9 Csészék

36671122-6 Kisméret csészék

36671130-5 Élelmiszertartályok

36671140-8 Kulacsok

36671150-1 Vákuumpalackok

36671160-4 Tálcák

36671200-7 Asztali és konyhai edények

36671210-0 Asztali edények

36671300-8 Porcelán és egyéb konyhaedények

36672000-2 Élelmezési kellékek

36672100-3 Egyszer használatos élelmezési kellékek

36672110-6 Egyszer használatos eveszközök és tányérok

36672120-9 Egyszer használatos csészék

36672200-4 Élelmiszertálcák

36673000-9 Különféle típusú seprk, kefék és ecsetek

36673100-0 Seprk

36673200-1 Kefék, ecsetek

36673210-4 Festecsetek

36673220-7 Kozmetikai ecsetek

36673230-0 Fogkefék

36673300-2 Háztartási takarító seprk és kefék

36673310-5 WC-kefék

36674000-6 Öngyújtók, éghet anyagból készült áruk, pirotechnikai anyagok, gyufák és folyékony vagy

cseppfolyósított gáz tüzelanyagok

36674100-7 Öngyújtók

36674200-8 Öngyulladó vegyületek

36674300-9 Gyufák


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

36674400-0 Öngyújtógázok

36674500-1 Pirotechnika

36674600-2 Gyertyák

36675000-3 Hajápoló és fodrászati cikkek, kellékek

36675100-4 Fésk

36675200-5 Parókák

36680000-1 Felvonulási épületi kellékek

36700000-8 Fogyóeszköz és fogyasztási cikk

36710000-1 Fogyóeszközök

36711000-8 Tesztkészletek

36712000-5 Szk

36712100-6 Szbetétek

36712200-7 Gyorsan kopó alkatrészek

36713000-2 Egészségügyi áruk

36720000-4 Adó- vagy vámmentes áruk

36730000-7 Eldobható áruk

36731000-4 Egyszer használatos árucikkek

36731100-5 Gumióvszerek

36731200-6 Személyes használati tárgyak

36800000-9 Kézmves és mvészeti segédanyagok

36810000-2 Kézmipari kellékek

36820000-5 vészeti kellékek

36821000-2 vészecsetek

36822000-9 Rajztollak

36822100-0 Rajzkréták

36822200-1 Rajzszén

36822300-2 Kréták

36822400-3 Pasztellkréták

36900000-0 Különleges célú termékek

36910000-3 Rendrségi felszerelések

36911000-0 Céltáblák lgyakorlathoz

36912000-7 Tüntetés leverésére szolgáló felszerelések

36920000-6 Újrahasznosított termékek

36930000-9 Biztonsági eszközök

36931000-6 Biztonsági szerelvények

36932000-3 Biztonsági táskák

36933000-0 Pecsétek, bélyegzk

36934000-7 Címkék

36940000-2 Állati füljelzk

36941000-9 Szarvasmarha füljelzk


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

36950000-5 Komposztgyjtk

36960000-8 Zsetonok

36970000-1 Festékszóró fülkék

36980000-4 Hójelz póznák

37000000-8 Visszanyert másodlagos nyersanyagok

37100000-9 Visszanyert másodlagos fémes nyersanyagok

37200000-0 Visszanyert másodlagos nem fémes nyersanyagok

40000000-2 Villamos áram, gáz, atomenergia és fanyagok, gz, melegvíz és egyéb energiaforrások

40100000-3 Villamos áram

40200000-4 Iparilag elállított gáz

40210000-7 széngáz vagy hasonló gázok

40220000-0 Vezetékes gáz

40300000-5 z, melegvíz és kapcsolódó termékek

40310000-8 Melegvíz

40320000-1 z

40330000-4 Távftés

40340000-7 Távhszolgáltatás

40400000-6 Napenergia

40410000-9 Napelemek

40411000-6 Napkollektorok h termelésére

40412000-3 Fényelektromos napelemmodulok

40420000-2 Napelemes berendezések

40500000-7 Nukleáris fanyagok

40510000-0 Urán

40520000-3 Plutónium

40530000-6 Radioaktív anyagok

40540000-9 Radioaktív izotópok

41000000-9 Összegyjtött és tisztított víz

41100000-0 Természetes víz

41110000-3 Ivóvíz

41120000-6 Nem ivóvíz

45000000-7 Építési munkák

45100000-8 Terepelkészít munkák

45110000-1 Épületbontás és bontási munka, földmunka

45111000-8 Bontási, terepelkészítési és eltakarítási munka

45111100-9 Bontási munka

45111200-0 Terepelkészítési és eltakarítási munka

45111210-3 Robbantás és kapcsolódó törmelékeltakarítási munka

45111211-0 Robbantási munka

45111212-7 /törmelékeltávolítási munka


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45111213-4 Eltakarítási munka

45111214-1 Robbantás utáni eltakarítás

45111220-6 Aljnövényzet/bozót-eltávolítási munka

45111230-9 Talajstabilizálási munka

45111240-2 Talajvíz-elvezetési munka

45111250-5 Talajvizsgálati munka

45111260-8 Terepelkészítési munka bányamveléshez

45111290-7 Közm-elkészítési munka

45111291-4 Terepkialakítási munka

45112000-5 Földkitermelési és talajmozgatási munka

45112100-6 Árokásási munka

45112200-7 Talajfelszedési munka

45112210-0 Termföld-felszedési munka

45112300-8 Feltöltési és talaj-visszanyerési munka

45112310-1 Feltöltési munka

45112320-4 Talaj-visszanyerési munka

45112330-7 Talajjavítási munka

45112340-0 Talajferttlenítési munka

45112350-3 Erodált talaj visszanyerése

45112400-9 Földkiemelési munka

45112410-2 Sírásási munka

45112420-5 Alapásási munka

45112440-1 Domboldal teraszosítása

45112441-8 Teraszkiképzési munka

45112450-4 Földkiemelési munka régészeti lelhelyeken

45112500-0 Földmozgatási munka

45112600-1 Fejtés tömedékeléssel

45112700-2 Tereprendezési munkák

45112710-5 Tereprendezési munkák zöldterületen

45112711-2 Tereprendezési munkák parkokban

45112712-9 Tereprendezési munkák kertekben

45112713-6 Tereprendezési munkák tetkertekben

45112714-3 Tereprendezési munkák temetkben

45112720-8 Tereprendezési munkák sportpályákon és szabadid-létesítményeken

45112721-5 Tereprendezési munkák golfpályákon

45112722-2 Tereprendezési munkák lovaglópályákon

45112723-9 Tereprendezési munkák játszótereken

45112730-1 Tereprendezési munkák közutakon és autópályákon

45112740-4 Tereprendezési munkák repültereken

45113000-2 Terepmunkák


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45120000-4 Próba- és kutatófúrási munka

45121000-1 Próbafúrási munka

45122000-8 Kutatófúrási munka

45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

45210000-2 Magasépítési munka

45211000-9 Többlakásos épületek és önálló házak kivitelezése

45211100-0 Házépítési munka

45211200-1 Otthonok, menedékek

45211300-2 Lakóházak

45211310-5 Fürdszobák

45211320-8 Verandák

45211340-4 Többlakásos épületek

45211341-1 Lakások

45211350-7 Többfunkciós épületek

45211360-0 Városfejlesztés

45212000-6 Szabadid, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése

45212100-7 Szabadids létesítmények kivitelezése

45212110-0 Szabadidközpont

45212120-3 Tematikus szórakoztató park

45212130-6 Vidámpark

45212140-9 Rekreációs létesítmény

45212150-2 Filmszínház

45212160-5 Játékkaszinó

45212170-8 Szórakoztatási épület

45212171-5 Szórakoztatóközpont

45212172-2 Rekreációs központ

45212180-1 Jegyirodák

45212190-4 Árnyékoló szerkezet

45212200-8 Sportlétesítmények kivitelezése

45212210-1 Egycélú sportlétesítmények

45212211-8 Jégpálya

45212212-5 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése

45212220-4 Többcélú sportlétesítmények

45212221-1 Sportpályák építményeinek kivitelezése

45212222-8 Edzterem, tornacsarnok

45212223-5 Télisport-létesítmények

45212224-2 Stadion

45212225-9 Sportcsarnok

45212290-5 Sportlétesítményekkel kapcsolatos javítási és karbantartási munka


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45212300-9 vészeti és kulturális épületek kivitelezése

45212310-2 Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése

45212311-9 vészeti galéria

45212312-6 Kiállítóközpont

45212313-3 Múzeum

45212320-5 vészeti eladásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése

45212321-2 Eladóterem, hangversenyterem

45212322-9 Színház

45212330-8 Könyvtár

45212331-5 Multimédiás könyvtár

45212340-1 Konferenciaterem

45212350-4 Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek

45212351-1 störténeti memlék

45212352-8 Ipari memlék

45212353-5 Palota

45212354-2 Kastély

45212360-7 Vallási célú épületek

45212361-4 Templom

45212400-0 Szállás és étterem céljára szolgáló épületek

45212410-3 Szállodák kivitelezése

45212411-0 Szálloda

45212412-7 Diákszállás

45212413-4 Rövid idej tartózkodásra szolgáló szállás

45212420-6 Éttermek és hasonló létesítmények kivitelezése

45212421-3 Étterem

45212422-0 Étkezde

45212423-7 Önkiszolgáló étterem

45213000-3 Kereskedelmi épületek, raktárak és ipari épületek, illetve szállítással kapcsolatos épületek

kivitelezése

45213100-4 Kereskedelmi épületek kivitelezése

45213110-7 Boltok épülete

45213111-4 Bevásárlóközpont

45213112-1 Bolti egységek

45213120-0 Postahivatal

45213130-3 Bank

45213140-6 Piac

45213141-3 Vásárcsarnok

45213142-0 Szabadtéri piac

45213150-9 Irodaház


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45213200-5 Raktárak és ipari épületek kivitelezése

45213210-8 házak

45213220-1 Raktárépítési munka

45213221-8 Raktáráruházak

45213230-4 Vágóhíd

45213240-7 Mezgazdasági épületek

45213241-4 Magtár

45213242-1 Tehénistállók

45213250-0 Ipari épületek kivitelezése

45213251-7 Üzemegységek, ipartelepek

45213252-4 helyek

45213300-6 Szállítással kapcsolatos épületek

45213310-9 Közúti szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése

45213311-6 Buszpályaudvar

45213312-3 Parkolóház

45213313-0 Pihenhelyi épület

45213314-7 Buszgarázs

45213320-2 Vasúti szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése

45213321-9 Vasútállomás

45213322-6 Vasúti pályaudvar

45213330-5 Légi szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése

45213331-2 Repültéri épületek

45213332-9 Repültéri irányítótorony

45213340-8 Vízi szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése

45213341-5 Kompállomás épülete

45213342-2 Távolsági komphajó (Ro-Ro hajó) állomás épülete

45213350-1 Különféle szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése

45213351-8 Karbantartó hangár

45213352-5 Kiszolgáló raktár

45214000-0 Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése

45214100-1 Óvodaépületek kivitelezése

45214200-2 Iskolaépületek kivitelezése

45214210-5 Elemi iskola

45214220-8 Középiskola

45214230-1 Kisegít/különleges iskola

45214300-3 iskolai épületek kivitelezése

45214310-6 Szakiskola

45214320-9 szaki fiskola

45214400-4 Egyetemi épületek kivitelezése

45214410-7 Politechnikum


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45214420-0 Egyetemi eladó

45214430-3 Nyelvi laboratórium

45214500-5 Továbbképz intézmények kivitelezése

45214600-6 Kutatási célú épületek kivitelezése

45214610-9 Laboratóriumi épület

45214620-2 Kutatási és kísérleti létesítmény

45214630-5 Tudományos létesítmények

45214640-8 Meteorológiai állomások

45214700-7 Kollégiumok építése

45214800-8 Képzési épület kivitelezése

45215000-7 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos épületek, krematóriumok és

nyilvános illemhelyek építése

45215100-8 Egészségügyi épületek kivitelezése

45215110-1 Gyógyfürd

45215120-4 Különleges gyógyászati célú épület

45215130-7 Klinika

45215140-0 Kórházi létesítmények

45215141-7 terem

45215142-4 Intenzív osztály

45215143-1 Diagnosztikai szszoba

45215144-8 Vizsgálóhelyiség

45215145-5 Fluoroszkópiás szoba

45215146-2 Boncterem

45215147-9 Igazságügyi orvosszakérti szoba

45215148-6 Katéterez szoba

45215200-9 Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése

45215210-2 Bentlakásos szociális intézmények építése

45215212-6 Nyugdíjasház

45215213-3 Gondozóotthon

45215214-0 Bentlakásos intézet

45215215-7 Gyermekotthon

45215220-5 Nem bentlakásos szociális létesítmények építése

45215221-2 Napközi otthon

45215222-9 Hatósági központ, középületek

45215300-0 Krematóriumok építése

45215400-1 Temeti mtárgyak

45215500-2 Nyilvános illemhelyek

45215510-5 Nyilvános illemhelyek javítása és karbantartása

45216000-4 Közrendvédelmi, segélyszolgálati, honvédelmi épületek kivitelezése


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45216100-5 Közrendvédelmi és segélyszolgálati épületek kivitelezése

45216110-8 Közrendvédelmi épületek kivitelezése

45216111-5 Rendrkapitányság

45216112-2 Bírósági épület

45216113-9 Börtönépület

45216114-6 Országgylési és népgylési épületek

45216120-1 Segélyszolgálatokkal kapcsolatos épületek kivitelezése

45216121-8 zoltóság

45216122-5 Mentállomás

45216123-2 Hegyiment-állomás

45216124-9 Mentcsónak-állomás

45216125-6 Segélyszolgálati épület

45216126-3 Parti rség épülete

45216127-0 Életment szolgálat állomása

45216128-7 Világítótorony

45216200-6 Katonai épületek és létesítmények építése

45216210-9 Katonai étkezde

45216220-2 Katonai bunker

45216230-5 Katonai fedezék

45216240-8 Laktanyák

45220000-5 Mérnöki és építési munkák

45221000-2 Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése

45221100-3 Hídépítés

45221110-6 Híd

45221111-3 Közúti híd

45221112-0 Vasúti híd

45221113-7 Gyalogos híd

45221114-4 Vashídépítés

45221115-1 Acélhídépítés

45221117-5 Hídmérleg

45221118-2 Csvezetéktartó híd

45221119-9 Hídfelújítás

45221120-9 Viadukt

45221121-6 Közúti viadukt

45221122-3 Vasúti viadukt

45221200-4 Alagutak, aknák és aluljárók építése

45221210-7 Fedett vagy részben fedett földkitermelés

45221211-4 Közúti aluljáró

45221213-8 Fedett vagy részben fedett vasúti földkitermelés


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45221214-5 Fedett vagy részben fedett közúti földkitermelés

45221220-0 Közmalagutak

45221230-3 Aknák

45221240-6 Alagútépítés

45221241-3 Közúti alagút

45221242-0 Vasúti alagút

45221243-7 Gyalogos alagút

45221244-4 Csatornaalagút

45221245-1 Folyó alatti alagút

45221246-8 Tenger alatti alagút

45221247-5 Alagútfúrás

45221248-2 Alagútfalazás, -bélelés

45221250-9 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

45222000-9 Felépítményi munkák híd, alagút, akna és aluljáró kivételével

45222100-0 Hulladékkezel m

45222110-3 Hulladéklerakó

45222200-1 Katonai építési munka

45222210-4 Katonai tervezési munka

45223000-6 Szerkezetek, építmények

45223100-7 Fémszerkezet összeállítása

45223110-0 Fémszerkezet szerelése

45223200-8 Szerkezetépítési munkák

45223210-1 Acélszerkezetek építése

45223220-4 Szerkezetburkolási munka

45223300-9 Parkolóhely, pihenhely

45223310-2 Föld alatti parkolóhely

45223320-5 „Parkolj és utazz” (P+R) létesítmény

45223400-0 Radarállomás

45223500-1 Vasbeton szerkezet

45223600-2 Kutyakennel

45223700-3 Pihenhely

45223710-6 Autópálya-pihenhely

45223720-9 Benzinkút, töltállomás

45223800-4 Elre gyártott szerkezetek összeállítása és felállítása

45223810-7 Elre gyártott szerkezetek

45223820-0 Elre gyártott egységek és részegységek

45223821-7 Elre gyártott egységek

45223822-4 Elre gyártott részegységek

45230000-8 Csvezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülterek és vasutak


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

számára; terepegyengetés

45231000-5 Csvezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése

45231100-6 Csvezeték általános építési munkái

45231110-9 Csfektetés

45231111-6 Cs kiemelése és újrafektetése

45231112-3 Csrendszer szerelése

45231113-0 Cs újrafektetése

45231200-7 Olaj- és gázvezetékek építése

45231210-0 Olajvezetékek építése

45231220-3 Gázvezetékek építése

45231221-0 Gázszolgáltató vezeték

45231222-7 Gáztartály építése

45231223-4 Gázelosztás járulékos berendezései

45231300-8 Víz- és szennyvízvezetékek építése

45231400-9 Ersáramú vezeték építése

45231500-0 rített levegs csvezeték építése

45231510-3 Csposta rendszer srített levegs vezetékének építése

45231600-1 Hírközlési vezetékek építési munkája

45232000-2 Csvezeték- és kábelfektetés járulékos munkája

45232100-3 Vízvezeték építés járulékos munkája

45232120-9 Öntözrendszerek építése

45232121-6 Öntözvezeték szerelése

45232130-2 Esvízcsatorna szerelése

45232140-5 Távftés fvezetéke

45232141-2 Távftelep

45232142-9 átadó állomás

45232150-8 Vízelosztó csvezetékkel kapcsolatos munka

45232151-5 Vízvezeték felújítása

45232152-2 Szivattyúállomás

45232153-9 Víztornyok építése

45232200-4 Nagyfeszültség vezetékkel kapcsolatos munkák

45232210-7 Légvezeték építése

45232220-0 Alközpont

45232221-7 Áramátalakító alállomás

45232300-5 Távbeszél és hírközlési vezetékek építése és kapcsolódó munka

45232310-8 Telefonvezetékek építése

45232311-5 Közúti segélykér telefonvezetékek

45232320-1 Kábeles msorszóró vezeték

45232330-4 Antenna felállítása


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45232331-1 sorszórással kapcsolatos járulékos munkák

45232332-8 Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák

45232340-7 Mobiltelefon adóállomások

45232400-6 Szennyvízcsatorna építése

45232410-9 Csatornahálózat építése

45232411-6 Szennyvízcs szerelése

45232420-2 Szennyvíztisztító építése

45232421-9 Szennyvízkezel m

45232422-6 Iszapkezel m

45232423-3 Szennyvíz-szivattyúállomás

45232424-0 Szennyvízkifolyó

45232430-5 Vízkezelés

45232431-2 Szennyvízszivattyú állomás

45232440-8 Szennyvízcs építése

45232450-1 Vízelvezet cs építése

45232451-8 Vízelvezetés és felszíni munka

45232452-5 Vízelvezetés

45232453-2 Vízelvezet cs

45232460-4 Szaniterszerelési munka

45232470-7 Hulladékátrakó állomás

45233000-9 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása

45233100-0 Autópálya és közút építése

45233110-3 Autópálya építése

45233120-6 Közút építése

45233121-3 útvonal építése

45233122-0 Körgy

45233123-7 Alárendelt út

45233124-4 Országos fútvonal

45233125-1 Útkeresztezdés

45233126-8 Többszint útkeresztezdés

45233127-5 Úttorkolat

45233128-2 Körforgalom

45233129-9 Keresztút

45233130-9 Autópálya-építési munka

45233131-6 Magasút-építési munka

45233139-3 Autópálya-karbantartás

45233140-2 Közúton folyó munkák

45233141-9 Közútkarbantartás

45233142-6 Közútjavítás

45233144-0 Felüljáró


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45233150-5 Forgalomlassító szerkezetek építése

45233160-8 Gyalogút és egyéb zúzalékos útburkolatok

45233161-5 Gyalogút

45233162-2 Kerékpárút

45233200-1 Különféle útburkolatok

45233210-4 Autópálya burkolása

45233220-7 Közút burkolása

45233221-4 Útburkolati jelek festése

45233222-1 Útkövezés

45233223-8 Úttest újraburkolása

45233224-5 Osztott pályás úttest

45233225-2 Osztatlan úttest

45233226-9 Bekötút

45233227-6 Beszállító út

45233228-3 Útburkolat bevonása

45233229-0 Padkafenntartási munka

45233250-6 Burkolási munka az utak kivételével

45233251-3 Újraburkolás

45233252-0 Utca burkolása

45233253-7 Gyalogút burkolása

45233260-9 Utak gyalogosok számára

45233261-6 Gyalogos felüljáró

45233262-3 Gyalogos övezet, sétálóutca

45233270-2 Parkolóhely burkolati jeleinek festése

45233280-5 Szalagkorlát felszerelése

45233290-8 Útjelz tábla szerelése

45233291-5 Tereloszlopok, kikötbakok szerelése

45233292-2 Közlekedésbiztonsági berendezések szerelése

45233293-9 Köztéri bútorok szerelése

45233294-6 Közúti jelzések szerelése

45233300-2 Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása

45233310-5 Autópálya alapozása

45233320-8 Közút alapozása

45233330-1 Utca alapozása

45233340-4 Gyalogút alapozása

45234000-6 Vasút és drótköteles szállítóeszköz építése

45234100-7 Vasútépítés

45234110-0 Helyközi (intercity) vasút építése

45234111-7 Városi vasút

45234112-4 Vasúti kocsiszín


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45234113-1 Pályabontás

45234114-8 Vasúti töltés építése

45234115-5 Vasúti jelzések szerelése

45234116-2 Pályaépítés

45234120-3 Városi vasútpályával kapcsolatos munkálatok

45234121-0 Villamossal kapcsolatos munkálatok

45234122-7 Földalatti vasútpályával kapcsolatos munkálatok

45234123-4 Kéregvasút-pályával kapcsolatos munkálatok

45234124-1 Földalatti személyvasúti szállítás

45234125-8 Földalatti vasútállomás, metróállomás

45234126-5 Villamospálya építése

45234127-2 Villamos kocsiszín

45234128-9 Villamos peron

45234129-6 Városi vasútpálya építése

45234200-8 Kábellel vontatott közlekedési eszközök

45234210-1 Kábellel vontatott közlekedési eszközök kabinnal

45234220-4 Sífelvonók építése

45234230-7 Felvonószékek építése

45234240-0 Siklóvasút

45234250-3 Drótkötélvasút

45235000-3 Repülterek, kifutópályák és manverezési felület építése

45235100-4 Légikiköt építése

45235110-7 Repültér építése

45235111-4 Repültér burkolása

45235200-5 Kifutópálya építése

45235210-8 Kifutópálya újraburkolása

45235300-6 Manverezési felület építése légi járm számára

45235310-9 Gurulópálya

45235311-6 Gurulópálya burkolása

45235320-2 Légi járm hangáreltér építése

45236000-0 Terepegyengetés

45236100-1 Különféle sportlétesítmények terepegyengetése

45236110-4 Sportpálya terepegyengetése

45236111-1 Golfpálya terepegyengetése

45236112-8 Teniszpálya terepegyengetése

45236113-5 Versenypálya terepegyengetése

45236114-2 Futóversenypálya terepegyengetése

45236119-7 Sportpálya javítása

45236200-2 Pihenterület terepegyengetése

45236210-5 Gyermekjátszótér terepegyengetése


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45236220-8 Állatkert terepegyengetése

45236230-1 Kerti terepegyengetés

45236250-7 Park terepegyengetése

45236290-9 Pihenterület javítása

45236300-3 Temet terepegyengetése

45240000-1 Vízi létesítmények építése

45241000-8 Kikötépítés

45241100-9 Rakpart

45241200-0 Nyílt tengeri hajóállomás helyszíni építése

45241300-1 Móló

45241400-2 Dokk

45241500-3 Kiköthíd

45241600-4 Kiköti világítóberendezés szerelése

45242000-5 Víz melletti pihenési célú létesítmények építése

45242100-6 Vízisport-létesítmények építése

45242110-9 Sólya építése

45242200-7 Sporthajókiköt

45242210-0 Jachtkiköt

45243000-2 Parti védmvek

45243100-3 Parti sziklafal megersít munkák

45243110-6 Parti sziklafal stabilizáló munkák

45243200-4 Hullámtör gát

45243300-5 Tengerparti védgát

45243400-6 Partmegersítés

45243500-7 Partvédelmi létesítmények

45243510-0 Árvízvédelmi töltés építése

45243600-8 Rakparti fal

45244000-9 Tengeri építési munkák

45244100-0 Tengerparti és kiköti létesítmények

45246000-3 Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák

45246100-4 Partfal építése

45246200-5 Folyópartvédelmi munka

45246400-7 Árvízmegelzés

45246410-0 Árvízvédelmi karbantartás

45246500-8 Korzó

45246510-1 Deszkajárda

45247000-0 Gátak, csatornák, öntözcsatornák és vízvezetékek építése

45247100-1 Vízi utak építése

45247110-4 Csatornaépítés


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45247111-1 Öntözcsatorna

45247112-8 Vízelvezet csatorna

45247120-7 Vízi utak a csatorna kivételével

45247130-0 Vízvezeték

45247200-2 Gátak és hasonló rögzített szerkezetek építése

45247210-5 Gát

45247211-2 Gátfal

45247212-9 Gátmegersítés

45247220-8 Bukógát, duzzasztógát

45247230-1 Gát, töltés

45247240-4 Nem mozgatható duzzasztógát

45247270-3 Víztároló építése

45248000-7 Hidromechanikai szerkezetek építése

45248100-8 Csatornazsilip

45248200-9 Szárazdokk

45248300-0 Úszódokk építése

45248400-1 Kiköthely, rakodópart

45248500-2 Mozgatható duzzasztógátak

45250000-4 Ervek, bányászati és termellétesítmények, olaj- és gáziparhoz kapcsolódó épületek

kivitelezése

45251000-1 Er és f építése

45251100-2 Er építése

45251110-5 Atomer

45251111-2 Atomreaktor építése

45251120-8 Vízer

45251130-1 Árapály-er

45251140-4 er

45251141-1 Geotermikus er

45251142-8 Fatüzelés er

45251143-5 rített levegvel mköd er

45251150-7 torony építése

45251160-0 Szélervek szerelése

45251200-3

45251210-6 Kombinált f

45251220-9 Összetett termelés (kogenerációs) er

45251230-2 ztermel m

45251240-5 Hulladékgázzal ftött er

45251250-8 Távfközpont

45252000-8 Szennyvízkezel, -tisztító és hulladékéget mvek építése


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45252100-9 Szennyvízkezel m

45252110-2 Mozgó szennyvíztisztító

45252120-5 Vízkezel m

45252121-2 Ülepítési berendezések

45252122-9 Szennyvízemésztk

45252123-6 Szberendezések

45252124-3 Kotrási és szivattyúzási munkák

45252125-0 Meddhányói munka

45252126-7 Ivóvízkezel m

45252127-4 Szennyvízkezel m

45252130-8 Szennyvíztelepi berendezések

45252140-1 Iszapvíztelenít m

45252150-4 Szénszállító berendezések

45252200-0 Tisztítóüzemi berendezések

45252210-3 Víztisztító üzem

45252300-1 Hulladékéget üzem

45253000-5 Vegyi feldolgozó üzem kivitelezési munkája

45253100-6 Ásványi anyagokat és szervetlen vegyületeket eltávolító (demineralizáló) üzem

45253200-7 Kéntelenít üzem

45253300-8 Egyszeres vagy többszörös lepárlóüzem

45253310-1 Vízlepárló üzem

45253320-4 Alkohollepárló üzem

45253400-9 Petrolkémiai üzem kivitelezése

45253500-0 Gyógyszervegyészeti üzem kivitelezése

45253600-1 Ionmentesít üzem

45253700-2 Feltáró/digeráló üzem

45253800-3 Komposztáló üzem

45254000-2 Bányászati és termellétesítmények építése

45254100-3 Bányászati létesítmények építése

45254110-6 Tárnalejárat

45254200-4 Termelüzem kivitelezése

45255000-9 Olaj- és gázipari építési munkák

45255100-0 Termelési platformok építési munkái

45255110-3 Kutak

45255120-6 Platformok berendezései

45255121-3 Felszíni berendezések

45255200-1 Olajfinomító

45255210-4 Olajfogadó állomás

45255300-2 Gázfogadó állomás


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45255400-3 Elállítási munka

45255410-6 Nyílt tengeri elállítás

45255420-9 Szárazföldi elállítás

45255430-2 Olajfúró talapzat lebontása

45255500-4 Fúrási és feltárási munka

45255600-5 Felcsévélhet termelcs szerelése

45255700-6 Széngáz-elállító üzem

45255800-7 Gáztermel üzem

45259000-7 Üzem javítása és karbantartása

45259100-8 Szennyvíztelep javítási és karbantartási munkája

45259200-9 Szennyvíztisztító telep javítási és karbantartási munkája

45259300-0 javítási és karbantartási munkája

45259900-6 Üzemfelújítási munka

45260000-7 Tetfedés és egyéb különleges szakipari munkák

45261000-4 Fedélszék felállítása és tetfedés, illetve kapcsolódó munkák

45261100-5 Fedélszék-készítés

45261200-6 Tetfedés és tetfestés

45261210-9 Tetfedés

45261211-6 Tetcserepezés

45261212-3 Tetpalázás

45261213-0 Tetfedés fémmel

45261214-7 Tetfedés bitumennel

45261220-2 Tetfestés és egyéb tetbevonás

45261221-9 Tetfestés

45261222-6 Tetbevonás cementtel

45261300-7 Bádogozás és ereszcsatorna készítés

45261310-0 Bádogosmunka

45261320-3 Ereszcsatorna készítés

45261400-8 Szigetelési munkák

45261410-1 Tetszigetelés

45261420-4 Vízmentesítés

45261900-3 Tet javítása és karbantartása

45261910-6 Tetjavítás

45261920-9 Tetkarbantartás

45262000-1 Különleges szakipari munkák a tetfedésen kívül

45262100-2 Állványozás

45262110-5 Állványzat szétszerelése

45262120-8 Állványzat felállítása

45262200-3 Alapozás és ivóvízkút-fúrás

45262210-6 Alapozás


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45262211-3 Cölöpverés

45262212-0 Árokszádolás

45262213-7 Membrános kúttechnika

45262220-9 Ivóvízkút-fúrás

45262300-4 Betonozás

45262310-7 Vasbetonozás

45262311-4 Betonváz készítése

45262320-0 Betonsimítás

45262321-7 Aljzatbeton-simítás

45262330-3 Betonjavítás

45262340-6 Fugázás

45262350-9 Betonozás nem vasbetonnal

45262360-2 Cementelés

45262370-5 Betontakarási munkák

45262400-5 Acélszerkezet felállítása

45262410-8 Épületi acélszerkezet felállítása

45262420-1 Szerkezeti acélszerkezetek felállítása

45262421-8 Nyílt tengeri kiköthely acélszerkezete

45262422-5 Tenger alatti fúrás acélszerkezete

45262423-2 Fedélzetkészítés

45262424-9 Nyílt tengeri modul elállítása

45262425-6 Köpeny készítése

45262426-3 Cölöpkészítés

45262500-6 ves és falazási munka

45262510-9 faragó munkák

45262511-6 faragás

45262512-3 Bárdolt kövezés

45262520-2 Falazás

45262521-9 Homlokzati téglafalazás

45262522-6 vesmunka

45262600-7 Különféle különleges szakipari munkák

45262610-0 Ipari kémények

45262620-3 Támfalak

45262630-6 Kazánépítés

45262640-9 Környezetvédelmi fejlesztések

45262650-2 Burkoló munkák

45262660-5 Azbeszteltávolítási munka

45262700-8 Épület-átalakítási munka

45262800-9 Épület-bvítési munka

45300000-0 Épületszerelési munka


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45310000-3 Villamos szerelési munka

45311000-0 Villamos huzalozás és szerelés

45311100-1 Villamos huzalozás

45311200-2 Villamos szerelés

45312000-7 Riasztórendszer és antennák szerelése

45312100-8 zriasztó rendszer szerelése

45312200-9 Betörésjelz rendszer szerelése

45312300-0 Antennaszerelés

45312310-3 Villámvédelmi munkák

45312311-0 Villámhárító szerelése

45312320-6 Televízióantenna szerelése

45312330-9 Rádióantenna szerelése

45313000-4 Felvonó és mozgólépcs szerelése

45313100-5 Felvonó szerelése

45313200-6 Mozgólépcs szerelése

45313210-9 Mozgójárda szerelése

45314000-1 Távközlési berendezések szerelése

45314100-2 Telefonközpont szerelése

45314120-8 Telefon kapcsolóközpontok szerelése

45314200-3 Telefonvonal szerelése

45314300-4 Kábeles infrastruktúra szerelése

45314310-7 Kábelfektet szerelése

45314320-0 Számítógépes kábel szerelése

45315000-8 tés és egyéb villamos épület-berendezések villamos szerelése

45315100-9 Villamos gépészeti szerelési munkák

45315200-0 Turbina szerelése

45315300-1 Villamos hálózati szerelés

45315400-2 Magasfeszültség szerelés

45315500-3 Közepes feszültség szerelés

45315600-4 Alacsony feszültség szerelés

45315700-5 Kapcsolóállomás szerelése

45316000-5 Megvilágító- és jelzrendszerek szerelése

45316100-6 Kültéri világítóberendezések szerelése

45316110-9 Közúti világítóberendezések szerelése

45316200-7 Jelzberendezések szerelése

45316210-0 Forgalomfigyel berendezések szerelése

45316211-7 Megvilágított útjelz tábla szerelése

45316212-4 Forgalomirányító lámpa szerelése

45316213-1 Forgalomirányító berendezések szerelése

45316220-3 Repültéri jelzberendezések szerelése


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45316230-6 Kiköti jelzberendezések szerelése

45317000-2 Egyéb villamos szerelési munka

45317100-3 Szivattyú-berendezések villamos szerelése

45317200-4 Transzformátorok villamos szerelése

45317300-5 Villamos elosztóberendezések szerelése

45317400-6 Szberendezés villamos szerelése

45320000-6 Szigetelési munka

45321000-3 szigetelési munka

45323000-7 Hangszigetelési munka

45324000-4 Gipszkartonozás

45330000-9 Víz-, gázvezetékszerelési és szaniterszerelési munka

45331000-6 tés, szellzés és légkondicionálás szerelése

45331100-7 Központi ftés szerelése

45331110-0 Kazánszerelés

45331200-8 Szellzés és légkondicionálás szerelése

45331210-1 Szellzés szerelése

45331211-8 Kültéri szellzés szerelése

45331220-4 Légkondicionáló szerelése

45331221-1 Részleges légkondicionáló szerelése

45331230-7 berendezés szerelése

45331231-4 Fagyasztóberendezés szerelése

45332000-3 Víz-, gázvezeték-szerelési és alagcsövezési munka

45332200-5 Vízvezeték-szerelés

45332300-6 Alagcsövezési munka

45332400-7 Szaniterszerelvény szerelése

45333000-0 Gázkészülék szerelése

45333100-1 Gázszabályozó berendezések szerelése

45333200-2 Gázmér szerelése

45340000-2 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése

45341000-9 Korlát felállítása

45342000-6 Kerítés felállítása

45343000-3 zmegel szerelési munkák

45343100-4 zállóvá tétel

45343200-5 zvédelmi berendezések szerelése

45343210-8 Szén-dioxiddal oltó berendezések szerelése

45343220-1 zoltó berendezések szerelése

45343230-4 Önmköd tzoltó készülék (locsoló) szerelése

45350000-5 Gépészeti szerelések

45351000-2 Gépipari szerelések

45400000-1 Épületbefejezési munka


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45410000-4 Vakolás

45420000-7 Asztalos- és ácsipari szerelés

45421000-4 Asztalosipari munka

45421100-5 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése

45421110-8 Fém ajtó- és ablakkeret beszerelése

45421111-5 Fém ajtókeret beszerelése

45421112-2 Fém ablakkeret beszerelése

45421113-9 Fémküszöb beszerelése

45421114-6 Fémajtó beszerelése

45421115-3 Fémablak beszerelése

45421120-1 anyag ajtó- és ablakkeret beszerelése

45421121-8 anyag ajtókeret beszerelése

45421122-5 anyag ablakkeret beszerelése

45421123-2 anyag küszöb beszerelése

45421124-9 anyag ajtó beszerelése

45421125-6 anyag ablak beszerelése

45421130-4 Fa ajtó- és ablakkeret beszerelése

45421131-1 Fa ajtókeret beszerelése

45421132-8 Fa ablakkeret beszerelése

45421133-5 Faküszöb beszerelése

45421134-2 Faajtó beszerelése

45421135-9 Faablak beszerelése

45421140-7 Lakatosipari szerelés az ajtók és ablakok kivételével

45421141-4 Térelválasztó beszerelése

45421142-1 Ablakredny beszerelése

45421143-8 Sötétít beszerelése

45421144-5 Vászon árnyékoló beszerelése

45421145-2 Vászonredny beszerelése

45421146-9 Álmennyezet beszerelése

45421147-6 Rács beszerelése

45421148-3 Kapu beszerelése

45421150-0 Nem lakatosipari szerelés

45421151-7 Beépített konyhák szerelése

45421152-4 Válaszfal elhelyezése

45421153-1 Beépített bútor szerelése

45421160-3 Épületlakatos munka

45422000-1 Ácsipari szerelési munka

45422100-2 Faipari- és asztalosmunka

45430000-0 Padló- és falburkolás

45431000-7 Csempézés


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45431100-8 Padlócsempézés

45431200-9 Falcsempézés

45432000-4 Padlólerakás és -burkolás, falburkolás és tapétázás

45432100-5 Padlólerakás és -burkolás

45432110-8 Padlólerakás

45432111-5 Rugalmas padlóburkolat elhelyezése

45432112-2 Kövezetfektetés

45432113-9 Parkettázás

45432114-6 Fapadló lerakása

45432120-1 Álpadló lerakása

45432121-8 Számítógép-padlók (géptermi padlók) lerakása

45432130-4 Padlóburkolás

45432200-6 Falburkolás és tapétázás

45432210-9 Falburkolás

45432220-2 Tapétázás

45440000-3 Festés és üvegezés

45441000-0 Üvegezés

45442000-7 Védbevonat felvitele

45442100-8 Festés

45442110-1 Épületek festése

45442120-4 Szerkezetek festése és védbevonattal való ellátása

45442121-1 Szerkezetek festése

45442180-2 Újrafestés

45442190-5 Festékeltávolítás

45442200-9 Korrózióvéd bevonat felvitele

45442210-2 Galvanizálás

45442300-0 Felületvédelmi munkák

45450000-6 Egyéb épületbefejezési munka

45451000-3 Dekorációs munka

45451100-4 Díszítszobrászat

45451200-5 Furnérozás

45451300-6 Bels kertek

45452000-0 Épületek küls tisztítása

45452100-1 Épületek küls srített levegs/nyomott vizes tisztítása

45453000-7 Nagyjavítás és felújítás

45453100-8 Felújítás

45454000-4 Szerkezet-átalakítás

45454100-5 Helyreállítás

45500000-2 Mély- és magasépítési gépek és berendezések kölcsönzése kezelvel


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

45510000-5 Darukölcsönzés kezelvel

45520000-8 Földmunkagép kölcsönzése kezelvel

50000000-5 Javítási, karbantartási és szerelési szolgáltatások

50100000-6 Jármvek és azokkal kapcsolatos berendezések javítása, karbantartása és járulékos

szolgáltatása

50110000-9 Gépjárm és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása

50111000-6 Jármállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások

50111100-7 Jármállomány-kezelési szolgáltatások

50111110-0 Jármállomány-támogatási szolgáltatások

50112000-3 Gépjárm-javítási és karbantartási szolgáltatások

50112100-4 Gépjárm-javítási szolgáltatások

50112110-7 Jármkarosszéria-javítási szolgáltatások

50112111-4 Karosszérialakatos szolgáltatások

50112120-0 Szélvéd-cserélési szolgáltatások

50112200-5 Gépjárm-karbantartási szolgáltatások

50112300-6 Autómosás és hasonló szolgáltatások

50113000-0 Buszjavítási és -karbantartási szolgáltatások

50113100-1 Buszjavítási szolgáltatások

50113200-2 Buszkarbantartási szolgáltatások

50114000-7 Teherautójavítási és -karbantartási szolgáltatások

50114100-8 Teherautójavítási szolgáltatások

50114200-9 Teherautó-karbantartási szolgáltatások

50115000-4 Motorkerékpár-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50115100-5 Motorkerékpár-javítási szolgáltatások

50115200-6 Motorkerékpár-karbantartási szolgáltatások

50116000-1 Jármvek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50116100-2 Járm-villamosrendszer javítási szolgáltatások

50116200-3 Jármfékek és fékrészegységek javítása és karbantartása

50116300-4 Jármsebességváltók javítási és karbantartási szolgáltatásai

50116400-5 Jármvek erátvitelével kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50116500-6 Gumiabroncs-javítási szolgáltatások, beleértve a szerelést és centrírozást

50116510-9 Gumiabroncs vulkanizálása

50116600-7 Indítómotor-javítási és karbantartási szolgáltatások

50117000-8 Járm-átalakítási és felújítási szolgáltatások

50117100-9 Gépjárm-átalakítási szolgáltatások

50117200-0 Mentautó-átalakítási szolgáltatások

50117300-1 Járm-felújítási szolgáltatások

50118000-5 Közúti autómentési szolgáltatások

50118100-6 Mentési és helyreállítási szolgáltatások gépjármvek számára


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

50118110-9 Jármvontatási szolgáltatások

50118200-7 Mentési és helyreállítási szolgáltatások haszonjármvek számára

50118300-8 Mentési és helyreállítási szolgáltatások buszok számára

50118400-9 Mentési és helyreállítási szolgáltatások gépjármvek számára

50118500-0 Mentési és helyreállítási szolgáltatások motorkerékpárok számára

50190000-3 Jármbontási szolgáltatások

50200000-7 Légi, vasúti, közúti és vízi jármvek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó

szolgáltatások

50210000-0 Légi és egyéb jármvek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások

50211000-7 Légijárm-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50211100-8 Légijárm-karbantartási szolgáltatások

50211200-9 Légijárm-javítási szolgáltatások

50211210-2 Légi járm motorok javítása és karbantartása

50211211-9 Légi járm motorok karbantartása

50211212-6 Légi járm motorok javítása

50211300-0 Légi járm-felújítási szolgáltatások

50211310-3 Légi járm motorok felújítása

50212000-4 Helikopterjavítási és -karbantartási szolgáltatások

50220000-3 Vasúti és egyéb jármvek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó

szolgáltatások

50221000-0 Mozdonyjavítási és -karbantartási szolgáltatások

50221100-1 Mozdony-sebességváltó javítása és karbantartása

50221200-2 Mozdonyok erátvitelével kapcsolatos javítások és karbantartások

50221300-3 Mozdony-keréksorozatok javítása és karbantartása

50221400-4 Mozdonyfék és fékalkatrészek javítása és karbantartása

50222000-7 Gördülállomány javítása és karbantartása

50222100-8 Lengéscsillapító javítása és karbantartása

50223000-4 Mozdony-felújítási szolgáltatások

50224000-1 Gördülállomány-felújítási szolgáltatások

50224100-2 Gördülállomány üléseinek felújítása

50224200-3 Vasúti személykocsi felújítása

50225000-8 Vasútpálya karbantartása

50229000-6 Gördülállomány bontása

50230000-6 Közúti és egyéb jármvek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások

50232000-0 Közvilágítási és forgalomirányító lámpák karbantartása

50232100-1 Közvilágítás-karbantartási szolgáltatások

50232110-4 Közvilágítási berendezések üzemkésszé tétele

50232200-2 Forgalomirányító jelzések karbantartása

50240000-9 Vízi és egyéb jármvek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatása


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

50241000-6 Hajójavítási és karbantartási szolgáltatások

50241100-7 Hajójavítási szolgáltatások

50241200-8 Kompjavítási szolgáltatások

50242000-3 Hajó-átalakítási szolgáltatások

50243000-0 Hajóbontási szolgáltatások

50244000-7 Hajó- és csónak-felújítási szolgáltatások

50245000-4 Hajóbvítési szolgáltatások

50246000-1 Kiköti berendezés karbantartása

50246100-2 Szárazdokk-szolgáltatások

50246200-3 Bója-karbantartási szolgáltatások

50246300-4 Úszó szerkezetek javítása és karbantartása

50246400-5 Úszó talapzatok javítása és karbantartása

50300000-8 Személyi számítógépek, irodai, távközlési és audiovizuális berendezések javítása,

karbantartása és járulékos szolgáltatások

50310000-1 Irodagépek karbantartása és javítása

50311000-8 Könyvelgép karbantartása és javítása

50311400-2 Számoló- és könyvelgép karbantartása és javítása

50312000-5 Számítógépes berendezések karbantartása és javítása

50312100-6 Nagyszámítógép karbantartása és javítása

50312110-9 Nagyszámítógép karbantartása

50312120-2 Nagyszámítógép javítása

50312200-7 Miniszámítógép karbantartása és javítása

50312210-0 Miniszámítógép karbantartása

50312220-3 Miniszámítógép javítása

50312300-8 Adatátviteli hálózati berendezések karbantartása és javítása

50312310-1 Adatátviteli hálózati berendezések karbantartása

50312320-4 Adatátviteli hálózati berendezések javítása

50312400-9 Mikroszámítógép karbantartása és javítása

50312410-2 Mikroszámítógép karbantartása

50312420-5 Mikroszámítógép javítása

50312500-0 Informatikai szoftver karbantartása és javítása

50312510-3 Informatikai szoftver karbantartása

50312520-6 Informatikai szoftver javítása

50312600-1 Informatikai berendezések karbantartása és javítása

50312610-4 Informatikai berendezések karbantartása

50312620-7 Informatikai berendezések javítása

50313000-2 Grafikai sokszorosítógép karbantartása és javítása

50313100-3 Fénymásoló-javítási szolgáltatások

50313200-4 Fénymásoló-karbantartási szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

50314000-9 Faxkészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50315000-6 Telefonos üzenetrögzít-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50316000-3 Jegykiadó automata karbantartása és javítása

50317000-0 Jegyérvényesít automata karbantartása és javítása

50320000-4 Személyi számítógép javítása és karbantartása

50321000-1 Személyi számítógép-javítási szolgáltatások

50322000-8 Személyi számítógép-karbantartási szolgáltatások

50323000-5 Számítógépes periféria karbantartása és javítása

50323100-6 Számítógépes periféria karbantartása

50323200-7 Számítógépes periféria javítása

50324000-2 Személyi számítógépeket támogató szolgáltatások

50324100-3 Rendszer-karbantartási szolgáltatások

50324200-4 Megel karbantartási szolgáltatások

50330000-7 Távközlési berendezések karbantartása

50331000-4 Távközlési vonaljavítási és -karbantartási szolgáltatások

50332000-1 Távközlési infrastruktúra karbantartása

50333000-8 Rádiós hírközl berendezések karbantartása

50333100-9 Rádióadó-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50333200-0 Rádiótelefonok javítása és karbantartása

50334000-5 Vezetékes távbeszél- és távírókészülékek javítása és karbantartása

50334100-6 Vezetékes telefonkészülékek javítása és karbantartása

50334110-9 Telefonhálózat karbantartása

50334120-2 Telefonközpont bvítése

50334130-5 Telefonközpont-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50334140-8 Telefonkészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50334200-7 Vezetékes távírókészülékkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50334300-8 Vezetékes telexkészülékkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50334400-9 Hírközlési rendszerrel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások

50340000-0 Audiovizuális és optikai berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50341000-7 Televíziókészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50341100-8 Videotextkészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50341200-9 Televízióadó-javítási és karbantartási szolgáltatások

50342000-4 Audiokészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50343000-1 Videokészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50344000-8 Optikai berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50344100-9 Fényképészeti készülékkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50344200-0 Mozgófényképészeti készülékkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50400000-9 Gyógyászati és precíziós berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50410000-2 Mér-, tesztel- és ellenrz berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50411000-9 Méreszköz-javítási és -karbantartási szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

50411100-0 Vízfogyasztásmér-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50411200-1 Gázfogyasztásmér-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50411300-2 Villamos fogyasztásmér javítási és karbantartási szolgáltatások

50411400-3 Fordulatszámmér-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50411500-4 Ipari idmér berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50412000-6 Próbaeszköz-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50413000-3 Ellenrz eszköz javítási és karbantartási szolgáltatások

50413100-4 Gázérzékel-javítási és karbantartási szolgáltatások

50413200-5 zoltó készülékkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50420000-5 Gyógyászati és sebészeti berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50421000-2 Gyógyászati berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50421100-3 Kerekesszék-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50421200-4 Röntgenkészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50422000-9 Sebészeti berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50430000-8 Precíziós berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50431000-5 Karóra-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50432000-2 Órajavítási és -karbantartási szolgáltatások

50433000-9 Kalibrálási szolgáltatások

50500000-0 Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási és karbantartási

szolgáltatások

50510000-3 Szivattyúval, szeleppel, csappal és fémtartállyal kapcsolatos javítási és karbantartási

szolgáltatások

50511000-0 Szivattyújavítási és -karbantartási szolgáltatások

50511100-1 Folyadékszivattyú-javítási és karbantartási szolgáltatások

50511200-2 Gázszivattyú-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50512000-7 Szelepjavítási és -karbantartási szolgáltatások

50513000-4 Csapjavítási és -karbantartási szolgáltatások

50514000-1 Fémtartály-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50514100-2 Folyadéktartályok javítási és karbantartási szolgáltatásai

50514200-3 Víztárolójavítási és -karbantartási szolgáltatások

50514300-4 Szigetelcs-javítási szolgáltatások

50530000-9 Gépjavítási és -karbantartási szolgáltatások

50531000-6 Nem villamos gépekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50531100-7 Kazánjavítási és -karbantartási szolgáltatások

50531200-8 Gázkészülék-karbantartási szolgáltatások

50531300-9 Kompresszorjavítási és -karbantartási szolgáltatások

50531400-0 Darujavítási és -karbantartási szolgáltatások

50531500-1 Úszódaru-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50531510-4 Úszódaru-bontási szolgáltatások

50532000-3 Villamos géppel, készülékkel és hozzá tartozó berendezéssel kapcsolatos javítási és


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

karbantartási szolgáltatások

50532100-4 Villamosmotor-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50532200-5 Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások

50532300-6 Áramfejleszt-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50532400-7 Villamos elosztó berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50700000-2 Épületszerelvény-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50710000-5 Épületek villamos és mechanikus készülékeivel kapcsolatos javítási és karbantartási

szolgáltatások

50711000-2 Épületek villamos készülékeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50712000-9 Épületek mechanikus készülékeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50720000-8 Központi ftéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50721000-5 berendezések üzemkésszé tétele

50730000-1 aggregáttal (rendszerrel) kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50740000-4 Mozgólépcs-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50750000-7 Felvonó-karbantartási szolgáltatások

50800000-3 Különféle javítási és karbantartási szolgáltatások

50810000-6 Ékszerjavítási szolgáltatások

50820000-9 Személyi brtárgyakkal kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50821000-6 Csizmajavítási szolgáltatások

50822000-3 Cipjavítási szolgáltatások

50830000-2 Ruházat- és textiljavítási szolgáltatások

50840000-5 Fegyverekkel és fegyverrendszerekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50841000-2 Fegyverjavítási és -karbantartási szolgáltatások

50842000-9 Fegyverrendszer-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50850000-8 Bútorjavítási és -karbantartási szolgáltatások

50860000-1 Hangszerjavítási és -karbantartási szolgáltatások

50870000-4 Játszótéri berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50880000-7 Szállodai és éttermi berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50881000-4 Szállodai berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50882000-1 Éttermi berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50883000-8 Élelmezési berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

50884000-5 Kempingcikk-javítási és -karbantartási szolgáltatások

50900000-4 Beszerelési és üzembe helyezési szolgáltatások

50910000-7 Villamos és gépi berendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások

50911000-4 Villamos berendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások

50911100-5 Villamos motorral, áramfejlesztvel és transzformátor-alkatrésszel kapcsolatos beszerelési

szolgáltatások

50911110-8 Villamos motorral kapcsolatos beszerelési szolgáltatások

50911120-1 Áramfejlesztvel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások

50911130-4 Transzformátor-szerelési szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

50911200-6 Villamos elosztó- és vezérlberendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások

50911210-9 Villamos elosztóberendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások

50911220-2 Villamos vezérlberendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások

50912000-1 Gépi berendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások

50913000-8 zgenerátorok, turbinák, kompresszorok és kazánégk beszerelése

50913100-9 zgenerátorral kapcsolatos beszerelési szolgáltatások

50913300-1 Turbinabeszerelési szolgáltatások

50913310-4 Gázturbina-beszerelési szolgáltatások

50913400-2 Kompresszorbeszerelési szolgáltatások

50913500-3 Kazánbeszerelési szolgáltatások

50913510-6 Kazánég-beszerelési szolgáltatások

50913511-3 Hulladékéget-beszerelési szolgáltatások

50914000-5 Motorbeszerelési szolgáltatások

50914100-6 Benzinmotor-beszerelési szolgáltatások

50914200-7 Dízelmotor-beszerelési szolgáltatások

50914300-8 Vonatmotor-beszerelési szolgáltatások

50914400-9 Jármmotor-beszerelési szolgáltatások

50914500-0 Hajómotor-beszerelési szolgáltatások

50914600-1 Légijármmotor-beszerelési szolgáltatások

50920000-0 Mér-, ellenrz, teszt- és navigációs berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50921000-7 Mérberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50921100-8 Idmér berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50922000-4 Ellenrz berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50923000-1 Tesztberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50924000-8 Navigációs berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50930000-3 Hírközlési berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50931000-0 Rádió-, televízió-, hang- és videoberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50931100-1 Rádióberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50931200-2 Televízióberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50931300-3 Hangberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50931400-4 Videoberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50932000-7 Rádió- és televízióadóval kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50932100-8 Rádióadóval kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50932200-9 Televízióadóval kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50933000-4 Rádiótávbeszél-berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50934000-1 Vezetékes távbeszél berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50935000-8 Vezetékes távíró berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50940000-6 Gyógyászati és sebészeti berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50941000-3 Gyógyászati berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50942000-0 Sebészeti berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

50943000-7 Laboratóriumi berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50950000-9 Géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50951000-6 Általános célú géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50951100-7 Emel- és mozgatóberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások a felvonó és a

mozgólépcs kivételével

50951110-0 Emelberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50951111-7 Daruszerelési szolgáltatások

50951120-3 Szállítószerkezetekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50951130-6 Felfüggesztett beszállási berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50951140-9 Speciális szállítórendszerrel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50951400-0 Különféle általános célú gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50951410-3 Folyadéksz és -tisztító géppel és készülékkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50951411-0 Víz szrésére vagy tisztítására szolgáló géppel és készülékkel kapcsolatos szerelési

szolgáltatások

50952000-3 Mezgazdasági és erdészeti gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50952100-4 Mezgazdasági gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50952200-5 Erdészeti gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50953000-0 Szerszámgép-szerelési szolgáltatások

50954000-7 Különleges célú géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50954100-8 Bányászati, kfejtési, kivitelezési és kohászati gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50954110-1 Bányászati gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50954120-4 fejtési gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50954130-7 Kivitelezési gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50954140-0 Kohászati gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50954200-9 Élelmiszer-, ital- és dohányfeldolgozó gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50954210-2 Élelmiszer-feldolgozó gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50954220-5 Italfeldolgozó gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50954230-8 Dohányfeldolgozó gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50954300-0 Textil-, ruha- és bripari gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50954310-3 Textilipari gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50954320-6 Ruhaipari gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50954330-9 ripari gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50954340-2 Mosodai mosógéppel, vegytisztító géppel vagy szárítógéppel kapcsolatos szerelési

szolgáltatások

50954400-1 Papír- és kartongyártó gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50954410-4 Papírgyártó gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50954420-7 Kartongyártó gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50955000-4 Fegyverrendszerrel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50960000-2 Számítógéppel és irodai berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50961000-9 Számítógéppel és információ-feldolgozó berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50961100-0 Számítógép-szerelési szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

50961110-3 Hardverszerelési szolgáltatások

50961200-1 Információ-feldolgozó berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50962000-6 Irodai berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50980000-8 Fémtartályokkal kapcsolatos szerelési szolgáltatások

50981000-5 Tartályszerelési szolgáltatások

50982000-2 Ciszternaszerelési szolgáltatások

52000000-9 Kiskereskedelmi szolgáltatások

52100000-0 Élelmiszerrel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások

52200000-1 Itallal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások

52300000-2 Bútorral kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások

52400000-3 Ruhával kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások

52500000-4 Építanyaggal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások

52600000-5 Nyomdatermékkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások

52700000-6 Irodaszerrel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások

52800000-7 Kertészeti termékkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások

52900000-8 Gyógyászati termékkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások

55000000-0 Szállodai és éttermi szolgáltatások

55100000-1 Szállodaipari szolgáltatások

55200000-2 Kemping és egyéb nem szállodai szálláshely

55210000-5 Ifjúsági szállói szolgáltatások

55220000-8 Kemping szolgáltatások

55221000-5 Lakókocsis kemping szolgáltatások

55240000-4 Üdülközponti és üdüli (nyaraló) szolgáltatások

55241000-1 Üdülközponti szolgáltatások

55242000-8 Üdüli (nyaraló) szolgáltatások

55243000-5 Gyermeküdültetési szolgáltatások

55250000-7 Bútorozott szálláshely rövid távú bérbeadásával kapcsolatos szolgáltatások

55260000-0 Hálókocsi szolgáltatások

55270000-3 Panziók által nyújtott szolgáltatások

55300000-3 Éttermi és felszolgálási szolgáltatások

55310000-6 Éttermi pincéri szolgáltatások

55311000-3 Korlátozott vevkör étteremmel kapcsolatos pincéri szolgáltatások

55312000-0 Korlátozatlan vevkör étteremmel kapcsolatos pincéri szolgáltatások

55320000-9 Ételfelszolgálási szolgáltatások

55321000-6 Ételkészítési szolgáltatások

55322000-3 Ételfzési szolgáltatások

55330000-2 Büfészolgáltatás

55400000-4 Italfelszolgálási szolgáltatások

55410000-7 Bárüzemeltetési szolgáltatások

55500000-5 Étkezdei és élelmezési szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

55510000-8 Étkezdei szolgáltatások

55511000-5 Étkezdei és egyéb korlátozott vevkör büfészolgáltatás

55512000-2 Büféüzemeltetési szolgáltatások

55520000-1 Élelmezési szolgáltatások

55521000-8 Élelmiszer-ellátási szolgáltatások magánháztartások számára

55521100-9 Ebédszállítási szolgáltatások

55521200-0 Házhozszállítási szolgáltatások

55522000-5 Élelmezési szolgáltatások szállítási vállalatok számára

55523000-2 Élelmezési szolgáltatások egyéb vállalatok és intézmények számára

55523100-3 Iskolai ebédszolgáltatás

55524000-9 Iskolai élelmezési szolgáltatások

60000000-8 Szárazföldi és csvezetéken történ szállítási szolgáltatások

60100000-9 Szárazföldi szállítási szolgáltatások

60110000-2

(1) Szárazföldi utasszállítási szolgáltatás (1)

60111000-9 Vasúti utasszállítás

60112000-6 (1) Tömegközlekedési szolgáltatás (1)

60112100-7 Tömegközlekedési szolgáltatások villamossal

60112200-8 Tömegközlekedési szolgáltatások busszal

60112300-9 Tömegközlekedési szolgáltatások távolsági busszal

60113000-3 (1) Korlátozott vevkör szállítási szolgáltatás (1)

60113100-4 Iskolabusz-szolgáltatás

60113200-5 (1) Rabszállítási szolgáltatás (1)

60113300-6 (1) Betegszállítási szolgáltatás (1)

60113310-9 (1) Nem sürgsségi betegszállítási szolgáltatás (1)

60113400-7 (1) Mozgássérültek szállítása (1)

60113500-8 (1) Idsek szállítása (1)

60114000-0 (1) Menetrendszer utasszállítási szolgáltatás (1)

60115000-7 Személyszállítás gépjármvekkel

60115100-8 Taxi szolgáltatás

60116000-4 (1) Különleges célú szárazföldi utasszállítási szolgáltatás (1)

60116100-5 (1) Nem menetrendszer utasszállítás (1)

60116200-6 Városnéz busz szolgáltatás

60116300-7 Állattal vontatott jármvel történ utasszállítás

60117000-1 Utasszállító jármvek kölcsönzése vezetvel

60117100-2 Személygépkocsi kölcsönzése vezetvel

60117200-3 Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetvel

60120000-5 Szárazföldi áruszállítási szolgáltatás

60121000-2 Vasúti áruszállítás

60121100-3 Fagyasztott vagy htött áruk vasúti szállítása

60121200-4 olajtermékek vasúti szállítása


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

60121300-5 Ömlesztett folyadék vagy gáz vasúti szállítása

60121400-6 Konténeres áruk vasúti szállítása

60121500-7 Postaküldemények vasúti szállítása

60121600-8 Száraz ömlesztett áruk vasúti szállítása

60122000-9 Közúti áruszállítási szolgáltatás

60122100-0 Közúti áruszállítási szolgáltatások különleges jármvel

60122110-3 Szállítási szolgáltatások hkocsival

60122120-6 Szállítási szolgáltatások tartálykocsival

60122130-9 Szállítási szolgáltatások ömlesztett áru szállítására átalakított jármvel

60122140-2 Szállítási szolgáltatások konténerszállító jármvel

60122150-5 Szállítási szolgáltatások bútorszállító jármvel

60122160-8 Biztonsági szállítási szolgáltatás

60122161-5 Páncélozott gépjármvek szolgáltatása

60122170-1 Betegszállítási szolgáltatások

60122200-1 Közúti postai szállítás

60122230-0 Csomagszállítási szolgáltatás

60123000-6 Különleges szállítási szolgáltatás

60123100-7 Szénszállítás

60123200-8 Olajszállítás

60123300-9 Üzemanyagszállítás

60123400-0 Gázszállítás

60123500-1 Folyadékszállítás

60123600-2 Fegyver- és lszerszállítás

60123700-3 Szállítási szolgáltatások rakodópótkocsival

60129000-8 Áruszállító jármvek kölcsönzése vezetvel

60129100-9 Teherautó kölcsönzése vezetvel

60129200-0 Ipari jármvek kölcsönzése vezetvel

60129300-1 Furgon kölcsönzése vezetvel

60200000-0 Csvezetékes szállítási szolgáltatások

60210000-3 olajtermékek csvezetékes szállítása

60220000-6 Földgáz csvezetékes szállítása

61000000-5 Vízi szállítási szolgáltatások

61100000-6 Vízi utasszállítási szolgáltatások

61110000-9 Komppal való szállítási szolgáltatások

61200000-7 Vízi áruszállítási szolgáltatások

61210000-0 tött áruk vízi szállítása

61220000-3 Vízi olajszállítási szolgáltatások

61230000-6 Ömlesztett áru vízi szállítása

61240000-9 Vízi konténeres szállítási szolgáltatások

61250000-2 Postaküldemények vízi szállítása


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

61300000-8 Kábelfektet hajós szolgáltatások

61400000-9 Hajózási tevékenységek

61500000-0 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése személyzettel

61510000-3 Vízi járm kölcsönzése személyzettel

61511000-0 Tengerjáró vízi járm kölcsönzése személyzettel

61512000-7 Belföldi hajók kölcsönzése személyzettel

61513000-4 Környezetvédelmi hajóval kapcsolatos szolgáltatások

61514000-1 Nehézhajóval kapcsolatos szolgáltatások

61515000-8 Állóhajóval kapcsolatos szolgáltatások

61516000-5 Nyílt tengeri üzemanyagszállító-hajóval kapcsolatos szolgáltatások

61530000-9 Csónak kölcsönzése személyzettel

62000000-2 Légi szállítás

62100000-3 Menetrendszer légi szállítás

62110000-6 Menetrendszer légi utasszállítás

62120000-9 Menetrendszer légi áruszállítás

62121000-6 Menetrendszer légiposta-szállítás

62122000-3 Menetrendszer légi konténeres áruszállítás

62200000-4 Nem menetrendszer légi szállítás

62210000-7 Nem menetrendszer légi utasszállítás

62220000-0 Nem menetrendszer légi áruszállítás

62221000-7 Nem menetrendszer légiposta-szállítás

62222000-4 Nem menetrendszer légi konténeres szállítás

62230000-3 Repülcharter szolgáltatások

62240000-6 Légi szállítóeszköz kölcsönzése személyzettel

62241000-3 Légi járm kölcsönzése személyzettel

62241100-4 Rögzített szárnyú légi jármvek kölcsönzése személyzettel

62241200-5 Helikopter kölcsönzése személyzettel

62300000-5 rszállítási szolgáltatások

62400000-6 Légi és kapcsolódó szolgáltatások

62410000-9 Légi permetezési szolgáltatások

62420000-2 Légi erdz-oltási szolgáltatások

62430000-5 Légi mentési szolgáltatások

62440000-8 Légijárm-kezelési szolgáltatások

62441000-5 Repülgép-vezetési (pilóta) szolgáltatások

62450000-1 Légijárm-üzemeltetési szolgáltatások

63000000-9 Szállítást támogató és kiegészít szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások

63100000-0 Árukezelési és tárolási szolgáltatások

63110000-3 Árukezelési szolgáltatások

63111000-0 Konténerkezelési szolgáltatások

63112000-7 Poggyászkezelési szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

63112100-8 Utaspoggyász-kezelési szolgáltatások

63112110-1 Poggyász-összegyjtési szolgáltatások

63120000-6 Tárolási és raktározási szolgáltatások

63121000-3 Tárolási és visszakeresési szolgáltatások

63121100-4 Tárolási szolgáltatások

63121110-7 Gáztárolási szolgáltatások

63122000-0 Raktározási szolgáltatások

63200000-1 Szárazföldi szállítást támogató szolgáltatások

63210000-4 Vasúti szállítást támogató szolgáltatások

63220000-7 Közúti szállítást támogató szolgáltatások

63221000-4 Buszpályaudvari szolgáltatások

63222000-1 Autópálya-üzemeltetési szolgáltatások

63222100-2 Autópályadíj-szedési szolgáltatások

63223000-8 Híd- és alagútüzemeltetési szolgáltatások

63223100-9 Hídüzemeltetési szolgáltatások

63223110-2 Híddíj-szedési szolgáltatások

63223200-0 Alagút-üzemeltetési szolgáltatások

63223210-3 Alagútdíj-szedési szolgáltatások

63224000-5 Parkolói szolgáltatások

63225000-2 Hídmérleg szolgáltatások

63226000-9 Jármvek tankolásával kapcsolatos szolgáltatások

63300000-2 Vízi szállítást támogató szolgáltatások

63310000-5 Kiköt- és víziút-üzemeltetési és kiegészít szolgáltatások

63311000-2 Üzemanyag-raktározási szolgáltatások

63312000-9 Kiköt-üzemeltetési szolgáltatások

63313000-6 Víziút-üzemeltetési szolgáltatások

63314000-3 Hajók üzemanyagfeltöltésével kapcsolatos szolgáltatások

63315000-0 Utasterminál-üzemeltetési szolgáltatások

63320000-8 Révkalauz szolgáltatások

63330000-1 Kikötési szolgáltatások

63340000-4 Navigációs szolgáltatások

63341000-1 Nyílttengeri iránybeállítási szolgáltatások

63341100-2 Világítóhajó iránybeállítási szolgáltatások

63342000-8 Világítóhajóhoz kapcsolódó szolgáltatások

63343000-5 Bója iránybeállítási szolgáltatások

63343100-6 Jelzbója-szolgáltatások

63344000-2 Világítótorony-szolgáltatások

63350000-7 Mentési és vízfelszínre emelési szolgáltatások

63351000-4 Hajómentési szolgáltatások

63352000-1 Állóhajóhoz kapcsolódó szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

63353000-8 Hajók kiemeléséhez kapcsolódó szolgáltatások

63360000-0 Vízi szállítást támogató különféle szolgáltatások

63361000-7 Hajóbejegyzési szolgáltatások

63362000-4 Jégtörési szolgáltatások

63363000-1 Hajótárolási szolgáltatások

63364000-8 Hajócharterezési szolgáltatások

63365000-5 Hajóleszerelési szolgáltatások

63366000-2 Hajóüzemeltetési szolgáltatások

63366100-3 Hajó vízre bocsátási szolgáltatások

63366200-4 Távirányítású tengeralattjáróval kapcsolatos szolgáltatások

63367000-9 Halászhajóval kapcsolatos szolgáltatások

63368000-6 Kutatóhajóval kapcsolatos szolgáltatások

63369000-3 Horgonykezelési szolgáltatások

63370000-3 Hajóvontatási és tolatási szolgáltatások

63371000-0 Hajóvontatási szolgáltatások

63372000-7 Hajótolatási szolgáltatások

63400000-3 Légi szállítást támogató szolgáltatások

63410000-6 Repültér-üzemeltetési szolgáltatások

63420000-9 Légiforgalom-irányítási szolgáltatások

63430000-2 Légi járm üzemanyagtöltési szolgáltatások

63500000-4 Utazási irodák, utazásszervezk szolgáltatásai és idegenvezeti szolgáltatások

63510000-7 Utazási irodák szolgáltatásai és hasonló szolgáltatások

63511000-4 Szervezett társasutazásokkal kapcsolatos szolgáltatások

63512000-1 Jegyértékesítéssel és társasutak árusításával kapcsolatos szolgáltatások

63513000-8 Turistainformációs szolgáltatások

63514000-5 Turistavezeti szolgáltatások

63515000-2 Utazási szolgáltatások

63516000-9 Utazási ügyintézési szolgáltatások

63520000-0 Szállítási ügynöki szolgáltatások

63521000-7 Áruszállítási ügynöki szolgáltatások

63522000-4 Hajóközvetíti szolgáltatások

63523000-1 Kiköti és árutovábbítási ügynöki szolgáltatások

63524000-8 Útiokmány-készítési szolgáltatások

63600000-5 Logisztikai szolgáltatások

64000000-6 Postai és távközlési szolgáltatások

64100000-7 Postai és futárszolgáltatás

64110000-0 Postai szolgáltatások

64111000-7 Újságokkal és idszaki kiadványokkal kapcsolatos postai szolgáltatások

64112000-4 Levelekkel kapcsolatos postai szolgáltatások

64113000-1 Csomagokkal kapcsolatos postai szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

64114000-8 Postahivatali szolgáltatások

64115000-5 Postafiók-kölcsönzés

64116000-2 Postai küldeménymegrzési (poste restante) szolgáltatások

64120000-3 Futárszolgáltatás

64121000-0 Teljes kör (multimodális) futárszolgáltatás

64121100-1 Postai kézbesítési szolgáltatás

64121200-2 Csomagkézbesítési szolgáltatás

64122000-7 Bels irodai kézbesítési szolgáltatások

64200000-8 (2) Távközlési szolgáltatások (2)

64210000-1 (2) Távbeszél és adatátviteli szolgáltatások (2)

64211000-8 (2) Közcélú távbeszél szolgáltatások (2)

64212000-5 (2) Mobil távbeszél szolgáltatások (2)

64213000-2 (2) Közös telefonhálózati szolgáltatások üzleti célokra (2)

64214000-9 (2) Különleges telefonhálózati szolgáltatások üzleti célokra (2)

64214100-0 (2) holdkapcsolat bérleti szolgáltatások (2)

64214200-1 (2) Távbeszél kisközponti szolgáltatások (2)

64214400-3 (2) Földi távközlésivonal-bérbeadási szolgáltatások (2)

64216000-3 (2) Elektronikus üzenet- és információküldési szolgáltatások (2)

64216100-4 (2) Elektronikus üzenetküldési szolgáltatások (2)

64216110-7 (2) Elektronikus adatcsere-szolgáltatások (2)

64216120-0 (2) Elektronikus levelezési szolgáltatások (2)

64216130-3 (2) Telexszolgáltatások (2)

64216140-6 (2) Távíró-szolgáltatások (2)

64216200-5 (2) Elektronikus információs szolgáltatások (2)

64216210-8 (2) Értéknövelt információs szolgáltatások (2)

64216300-6 (2) Teletext-szolgáltatások (2)

64220000-4 (2) Távközlési szolgáltatások a távbeszél és adatátviteli szolgáltatások kivételével (2)

64221000-1 (2) Távközlési összeköttetést biztosító szolgáltatások (2)

64222000-8 (2) Távmunka-szolgáltatások (2)

64223000-5 (2) Személyhívó szolgáltatások (2)

64224000-2 (2) Telekonferencia szolgáltatások (2)

64225000-9 (2) Leveg-föld távközlési szolgáltatások (2)

64226000-6 (2) Telematikai szolgáltatások (2)

64227000-3 (2) Integrált távközlési szolgáltatások (2)

64228000-0

(2) Televíziós és rádiós msorszóró szolgáltatások (2)

64228100-1 (2) (7) (2) (7)

Televíziómsor-átviteli szolgáltatások

64228200-2 (2) (7) (2) (7)

Rádiómsor-átviteli szolgáltatások

65000000-3 Közmvek, közhasznú szolgáltatások

65100000-4 Vízszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

65110000-7 Vízellátás, vízszolgáltatás


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

65111000-4 Ivóvízelosztás

65120000-0 Víztisztító m üzemeltetése

65130000-3 Vízellátás üzemeltetése

65200000-5 Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

65210000-8 Gázellátás, gázszolgáltatás

65300000-6 Áramszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

65310000-9 Áramszolgáltatás

65320000-2 Villamos létesítmények üzemeltetése

65400000-7 Egyéb energiaforrás és annak szolgáltatása

65410000-0 Er üzemeltetése

65500000-8 Mérkészülék leolvasási szolgáltatások

66000000-0 Pénzügyi közvetít szolgáltatások

66100000-1 (3) Pénzügyi közvetít szolgáltatások, a befektetési banki, biztosítási és nyugdíjpénztári

szolgáltatások kivételével3

66110000-4 (3) Jegybanki szolgáltatások (3)

66120000-7 (3) Letéti szolgáltatások (3)

66130000-0 (3) Hitelnyújtási szolgáltatások (3)

66140000-3 (3) Pénzügyi lízing szolgáltatások (3)

66200000-2 (3) Befektetési banki szolgáltatások (3)

66300000-3 Biztosítási és nyugdíjbiztosítási szolgáltatások, a kötelez társadalombiztosítási szolgáltatások

kivételével

66310000-6 Életbiztosítási és egyéni nyugdíjbiztosítási szolgáltatások

66311000-3 Életbiztosítási szolgáltatások

66312000-0 Egyéni nyugdíjbiztosítási szolgáltatások

66320000-9 Csoportos nyugdíjbiztosítási szolgáltatások

66330000-2 Nem életbiztosítási szolgáltatások

66331000-9 Baleset- és egészségbiztosítási szolgáltatások

66331100-0 Balesetbiztosítási szolgáltatások

66331200-1 Egészségbiztosítási szolgáltatások

66331210-4 Önkéntes balesetbiztosítási szolgáltatások

66331220-7 Orvosi biztosítási szolgáltatások

66332000-6 Mindenre kiterjed (teljes kör) biztosítási szolgáltatások

66332100-7 Vállalkozói felelsségbiztosítási szolgáltatások

66333000-3 Jogi biztosítási szolgáltatások

66333100-4 Jogvédelmi biztosítási szolgáltatások

66334000-0 Szállítással kapcsolatos biztosítási szolgáltatások

66334100-1 Gépjárm-biztosítási szolgáltatások

66334200-2 Tengeri, légi és egyéb szállítással kapcsolatos biztosítási szolgáltatások

66334210-5 Vasúti biztosítási szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

66334220-8 Légi járm-biztosítási szolgáltatások

66334230-1 Hajóbiztosítási szolgáltatások

66335000-7 Áruszállítmány-biztosítási szolgáltatások

66336000-4 Kár- vagy veszteség-biztosítási szolgáltatások

66336100-5 zkár-biztosítási szolgáltatások

66336200-6 Vagyonbiztosítási szolgáltatások

66336300-7 Idjárásból fakadó és anyagi veszteség elleni biztosítási szolgáltatások

66336310-0 Idjárással kapcsolatos biztosítási szolgáltatások

66336320-3 Anyagi veszteség elleni biztosítási szolgáltatások

66336321-0 Pénzügyi veszteség elleni biztosítási szolgáltatások

66337000-1 Felelsségbiztosítási szolgáltatások

66337100-2 Gépjárm-felelsségbiztosítási szolgáltatások

66337200-3 Légijárm-felelsségbiztosítási szolgáltatások

66337300-4 Hajó-felelsségbiztosítási szolgáltatások

66337400-5 Általános felelsségbiztosítási szolgáltatások

66338000-8 Hitel- és készfizet kezességre szóló biztosítási szolgáltatások

66338100-9 Hitelbiztosítási szolgáltatások

66338200-0 Készfizet kezességre szóló biztosítási szolgáltatások

66338300-1 Kockázatkezelési biztosítási szolgáltatások

66339000-5 Egyéb nem életbiztosítási szolgáltatások

66339100-6 Olaj- vagy gázfúró szigettel kapcsolatos biztosítási szolgáltatások

66339200-7 Mérnöki biztosítási szolgáltatások

66339300-8 Járulékos biztosítási szolgáltatások

66339400-9 Szakmai felelsségbiztosítási szolgáltatások

66400000-4 Viszontbiztosítási szolgáltatások

66410000-7 Életbiztosítási szolgáltatások

66420000-0 Baleset- és egészség-viszontbiztosítási szolgáltatások

66430000-3 Egyéb nem élet-viszontbiztosítási szolgáltatások

67000000-7 Pénzügyi közvetítéssel kapcsolatos járulékos szolgáltatások

67100000-8 (3) Pénzügyi közvetítéssel kapcsolatos járulékos szolgáltatások a biztosítás és nyugdíjpénztár

kivételével (3)

67110000-1 (3) Befektetési banki tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások (3)

67111000-8 (3) Vállalat-összeolvadási és -vásárlási szolgáltatások (3)

67112000-5 (3) Vállalatfinanszírozási és vállalkozói tkebiztosítási szolgáltatások (3)

67113000-2 (3) Befektetési banki tevékenységgel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (3)

67120000-4 (3) Brókeri és azzal kapcsolatos érték- és árutzsdei szolgáltatások (3)

67121000-1 (3) Biztosításközvetítési szolgáltatások (3)

67121100-2 (3) Nyugdíj-befektetési szolgáltatások (3)

67122000-8 (3) Árutzsdei brókeri szolgáltatások (3)


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

67123000-5 (3) Feldolgozási és klíring szolgáltatások (3)

67130000-7 (3) Portfolió-, vagyon- és letétkezeli szolgáltatások (3)

67131000-4 (3) Portfoliókezeli szolgáltatások (3)

67131100-5 (3) Nyugdíjpénztár-kezelési szolgáltatások (3)

67132000-1 (3) Vagyonkezeli szolgáltatások (3)

67133000-83) Letétkezeli szolgáltatások (3)

67140000-0 Pénzpiaci ügyintézési szolgáltatások (3)

67141000-7 (3) Pénzpiac-mködtetési szolgáltatások (3)

67142000-4 (3) Pénzpiac-szabályozási szolgáltatások (3)

67150000-3 (3) Pénzügyi közvetítéssel kapcsolatos egyéb járulékos szolgáltatások a biztosítás és

nyugdíjpénztár kivételével (3)

67151000-0 (3) Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások (3)

67152000-7 (3) Devizával kapcsolatos szolgáltatások (3)

67153000-4 (3) Pénzügyi tranzakció-feldolgozási és klíringintézeti szolgáltatások (3)

67154000-1 (3) Hitelközvetítési szolgáltatások (3)

67200000-9 Biztosítással és nyugdíjpénztárral kapcsolatos járulékos szolgáltatások

67210000-2 Biztosításközvetíti és ügynöki szolgáltatások

67211000-9 Biztosításközvetíti szolgáltatások

67212000-6 Biztosítási ügynöki szolgáltatások

67213000-3 Biztosítási követelésrendezési szolgáltatások

67220000-5 Hajókárbecslési szolgáltatások

67230000-8 Veszteségrendezési szolgáltatások

67240000-1 Biztosítási statisztikai szolgáltatások

67250000-4 Kármentési ügyintézési szolgáltatások

67260000-7 Biztosítással és nyugdíjpénztárral kapcsolatos egyéb járulékos szolgáltatások

67261000-4 Biztosítási és nyugdíjpénztári tanácsadási szolgáltatások

67261100-5 Biztosítási tanácsadási szolgáltatások

67261200-6 Nyugdíjpénztári tanácsadási szolgáltatások

67262000-1 Nyugdíjpénztári ügyintézési szolgáltatások

70000000-1 Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások

70100000-2 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások

70110000-5 Ingatlanfejlesztési szolgáltatások

70111000-2 Lakóingatlan-fejlesztési szolgáltatások

70112000-9 Nem lakóingatlan-fejlesztési szolgáltatások

70120000-8 Ingatlan vétele és eladása

70121000-5 Épület-eladási és -vásárlási szolgáltatások

70121100-6 Épület-eladási szolgáltatások

70121200-7 Épület-vásárlási szolgáltatások

70122000-2 Földeladási és -vásárlási szolgáltatások

70122100-3 Földeladási szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

70122110-6 Beépítetlen telek eladási szolgáltatások

70122200-4 Földvásárlási szolgáltatások

70122210-7 Beépítetlen telek vásárlási szolgáltatások

70123000-9 Ingatlaneladás

70123100-0 Lakóingatlan eladása

70123200-1 Nem lakóingatlan eladása

70130000-1 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások

70200000-3 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos kölcsönzési vagy lízingszolgáltatás

70210000-6 Lakóingatlannal kapcsolatos kölcsönzési vagy lízingszolgáltatás

70220000-9 Nem lakóingatlannal kapcsolatos kölcsönzési vagy lízingszolgáltatás

70300000-4 Ingatlanközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások díjazásos vagy szerzdéses alapon

70310000-7 Épület-bérbeadási vagy -eladási szolgáltatások

70311000-4 Lakóépület-bérbeadási vagy -eladási szolgáltatások

70320000-0 Föld-bérbeadási vagy -eladási szolgáltatások

70321000-7 Föld-bérbeadási szolgáltatások

70322000-4 Beépítetlen telek bérbeadási vagy eladási szolgáltatások

70330000-3 Ingatlankezelési szolgáltatások díjazásos vagy szerzdéses alapon

70331000-0 Lakóingatlannal kapcsolatos szolgáltatások

70331100-1 Intézménykezelési szolgáltatások

70332000-7 Nem lakóingatlannal kapcsolatos szolgáltatások

70332100-8 Földkezelési szolgáltatások

70332200-9 Kereskedelmi ingatlankezelési szolgáltatások

70332300-0 Ipari ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások

70333000-4 Otthonteremtési szolgáltatások

70340000-6 Idmegosztásos ingatlanhasználati (time-sharing) szolgáltatások

72000000-5 Számítógép és azzal kapcsolatos szolgáltatások

72100000-6 Hardver-tanácsadási szolgáltatások

72110000-9 Hardver-kiválasztási tanácsadó szolgáltatások

72120000-2 Hardverösszeomlás utáni helyreállítási tanácsadó szolgáltatások

72130000-5 Számítógép helyének tervezésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások

72140000-8 Számítógépes hardverek átvételi ellenrzésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások

72150000-1 Számítógépes felülvizsgálati tanácsadó és hardveres tanácsadó szolgáltatások

72200000-7 Szoftverprogramozási és tanácsadási szolgáltatások

72210000-0 Szoftvercsomag-programozási szolgáltatások

72211000-7 Rendszer- és felhasználói szoftverek programozási szolgáltatásai

72212000-4 Alkalmazási szoftverek programozási szolgáltatásai

72220000-3 Rendszer- és mszaki tanácsadó szolgáltatások

72221000-0 Üzleti elemzési tanácsadó szolgáltatások

72222000-7 Információs rendszer és technológia stratégiai felülvizsgálatával és tervezésével kapcsolatos

szolgáltatások

72222100-8 Információs rendszer és technológia stratégiai felülvizsgálatával kapcsolatos szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

72222200-9 Információs rendszer és technológia tervezésével kapcsolatos szolgáltatások

72222300-0 Információs technológiával kapcsolatos szolgáltatások

72223000-4 Információs technológia követelményeinek áttekintésével kapcsolatos szolgáltatások

72224000-1 Projekt-ügyintézési tanácsadó szolgáltatások

72224100-2 Rendszermegvalósítás-tervezési szolgáltatások

72224200-3 Rendszerminség-biztosítás tervezési szolgáltatások

72225000-8 Rendszerminség-értékelési és -felülvizsgálati szolgáltatások

72226000-5 Rendszerszoftver-átvételi tesztelésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások

72227000-2 Szoftverintegrálási tanácsadó szolgáltatások

72228000-9 Hardverintegrálási tanácsadó szolgáltatások

72230000-6 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások

72231000-3 Katonai célú szoftver fejlesztése

72232000-0 Kereskedelmi ügyletbonyolító és ügyfélszoftverek fejlesztése

72240000-9 Rendszerelemzési és programozási szolgáltatások

72241000-6 Kritikus tervcélok meghatározásával kapcsolatos szolgáltatások

72242000-3 Tervmodellezés szolgáltatások

72243000-0 Programozási szolgáltatások

72244000-7 Prototípus-készítési szolgáltatások

72245000-4 Szerzdéses rendszerelemzési és programozási szolgáltatások

72246000-1 Rendszertanácsadói szolgáltatások

72250000-2 Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások

72251000-9 Rendszerösszeomlás utáni helyreállítási szolgáltatások

72252000-6 Számítógépes archiválási szolgáltatások

72253000-3 Súgóegység- és támogatási szolgáltatások

72253100-4 Súgóegység-szolgáltatások

72253200-5 Rendszertámogatási szolgáltatások

72254000-0 Szoftvertesztelési és -karbantartási szolgáltatások

72254100-1 Rendszertesztelési szolgáltatások

72260000-5 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások

72261000-2 Szoftvertámogatási szolgáltatások

72262000-9 Szoftverfejlesztési szolgáltatások

72263000-6 Szoftvermegvalósítási szolgáltatások

72264000-3 Szoftvermásolási szolgáltatások

72265000-0 Szoftverkonfigurálási szolgáltatások

72266000-7 Szoftvertanácsadási szolgáltatások

72267000-4 Szoftverkarbantartási szolgáltatások

72268000-1 Szoftverellátási szolgáltatások

72300000-8 Adatkezelési szolgáltatások

72310000-1 Adatfeldolgozási szolgáltatások

72311000-8 Számítógépes táblázatszerkesztési szolgáltatások

72311100-9 Adatkonvertálási szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

72311200-0 Kötegelt adatfeldolgozási szolgáltatások

72311300-1 Számítógépes idmegosztási szolgáltatások

72312000-5 Adatbeviteli szolgáltatások

72312100-6 Adatelkészítési szolgáltatások

72312200-7 Optikai karakterfelismerési szolgáltatások

72313000-2 Adatrögzítési szolgáltatások

72314000-9 Adatgyjtési és -egybevetési szolgáltatások

72315000-6 Adathálózat-kezelési és -támogatási szolgáltatások

72315100-7 Adathálózat-támogatási szolgáltatások

72315200-8 Adathálózat-kezelési szolgáltatások

72316000-3 Adatelemzési szolgáltatások

72317000-0 Adattárolási szolgáltatások

72318000-7 Adatátviteli szolgáltatások

72319000-4 Adatszolgáltatási szolgáltatások

72320000-4 Adatbázis-szolgáltatások

72321000-1 Értéknövelt adatbázis-szolgáltatások

72322000-8 Adatfeldolgozási/adatkezelési szolgáltatások

72500000-0 Számítógépekkel kapcsolatos szolgáltatások

72510000-3 Számítógépekkel kapcsolatos ügyintézési szolgáltatások

72511000-0 Hálózatkezel szoftveres szolgáltatások

72512000-7 Dokumentumkezelési szolgáltatások

72513000-4 Irodai automatizálási szolgáltatások

72514000-1 Számítógépes létesítménykezelési szolgáltatások

72514100-2 Számítógépek mködésének eszközfelügyelete

72514200-3 Számítógépes rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó eszközfelügyelet

72514300-4 Számítógépes rendszerek felügyeletéhez kapcsolódó eszközfelügyelet

72520000-6 Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások

72521000-3 Számítógépes támogatási szolgáltatások

72521100-4 szaki számítógép-támogatási szolgáltatások

72530000-9 Számítógépes hálózati szolgáltatások

72531000-6 Helyi hálózattal (LAN) kapcsolatos szolgáltatások

72532000-3 Nagy kiterjedés hálózattal (WAN) kapcsolatos szolgáltatások

72540000-2 Számítógép-fejlesztési (felújítás, feljavítás) szolgáltatások

72541000-9 Számítógép-bvítési szolgáltatások

72541100-0 Memóriabvítési szolgáltatások

72550000-5 Számítógép-felülvizsgálati szolgáltatások

72560000-8 Számítógép-tesztelési szolgáltatások

72570000-1 Számítógépes biztonságimásolat-készít szolgáltatások

72580000-4 Számítógép-katalógus és adatszótár-konvertálási szolgáltatások

72590000-7 Számítógépekkel kapcsolatos szakmai szolgáltatások

72591000-4 Szolgáltatások szintjét meghatározó megállapodás kidolgozása


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

73000000-2 (4) Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások (4)

73100000-3 Kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatások

73110000-6 Kutatási szolgáltatások

73111000-3 Kutatólaboratóriumi szolgáltatások

73112000-0 Tengerkutatási szolgáltatások

73120000-9 Kísérleti fejlesztési szolgáltatások

73200000-4 Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások

73210000-7 Kutatási tanácsadó szolgáltatások

73220000-0 Fejlesztési tanácsadó szolgáltatások

73300000-5 Kutatás és fejlesztés tervezése és kivitelezése

74000000-9 Építészeti, mérnöki, kivitelezési, jogi, számviteli és egyéb szakmai szolgáltatások

74100000-0 Jogi, számviteli, könyvvizsgálói, üzletviteli, gazdálkodási és kapcsolódó szolgáltatások

74110000-3 Jogi szolgáltatások

74111000-0 Jogi tanácsadási és képviseleti szolgáltatások

74111100-1 Jogi tanácsadási szolgáltatások

74111200-2 Jogi képviseleti szolgáltatások

74112000-7 Szabadalmi és szerzi jogi tanácsadó szolgáltatások

74112100-8 Szerzi jogi tanácsadó szolgáltatások

74112110-1 Szoftverrel kapcsolatos szerzi jogi tanácsadási szolgáltatások

74113000-4 Jogi dokumentációs és hitelesítési szolgáltatások

74113100-5 Dokumentációs szolgáltatások

74113200-6 Hitelesítési szolgáltatások

74113210-9 Elektronikus aláírás-hitelesítési szolgáltatások

74114000-1 Jogi tanácsadói és Ismeretterjeszt szolgáltatások

74120000-6 Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások

74121000-3 Számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások

74121100-4 Számviteli szolgáltatások

74121110-7 Könyvelési szolgáltatások

74121112-1 Bérszámfejtési szolgáltatások

74121113-8 Eladás- és beszerzés-nyilvántartási szolgáltatások

74121120-0 Pénzügyi bevallások összeállításával kapcsolatos szolgáltatások

74121200-5 Könyvvizsgálói szolgáltatások

74121210-8 Pénzügyi ellenrzési szolgáltatások

74121220-1 Bels ellenri szolgáltatások

74121230-4 Törvényileg elírt önellenrzési szolgáltatások

74121240-7 Könyvelési csalások kivizsgálásával kapcsolatos szolgáltatások

74121250-0 Könyvvezetés-felülvizsgálati szolgáltatások

74122000-0 Adózással kapcsolatos szolgáltatások

74122100-1 Adótanácsadói szolgáltatások

74122200-2 Adóvisszatérítés-elkészítési szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

74130000-9 Piackutatási, közvélemény-kutatási és kapcsolódó szolgáltatások

74131000-6 Piackutatási szolgáltatások

74131100-7 Felmérési, közvéleménykutatási szolgáltatások

74131110-0 Közvéleménykutatás-tervezési szolgáltatások

74131120-3 Közvéleménykutatás-végzési szolgáltatások

74131121-0 Telefonos közvéleménykutatási szolgáltatások

74131130-6 Közvéleménykutatás-elemzési szolgáltatások

74131200-8 Gazdasági kutatási szolgáltatások

74131300-9 Piactesztelési szolgáltatások

74131400-0 Teljesítmény-értékelési szolgáltatások

74131500-1 Megvalósíthatósági tanulmány

74131600-2 Társadalomkutatási szolgáltatások

74132000-3 Közvéleménykutatási szolgáltatások

74133000-0 Statisztikai szolgáltatások

74140000-2 Üzleti és vezeti tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

74141000-9 Üzleti és vezeti tanácsadói szolgáltatások

74141100-0 Általános vezeti tanácsadó szolgáltatások

74141110-3 Üzleti fejlesztési tanácsadó szolgáltatások

74141200-1 Pénzügyi vezeti tanácsadó szolgáltatások

74141300-2 Marketing vezeti tanácsadó szolgáltatások

74141400-3 Humánpolitikai üzletviteli tanácsadó szolgáltatások

74141500-4 Termelésszervezési tanácsadó szolgáltatások

74141510-7 Minségbiztosítási tanácsadó szolgáltatások

74141520-0 Tervezési tanácsadó szolgáltatások

74141600-5 Public relations szolgáltatások

74141610-8 Public relations vezeti szolgáltatások

74141620-1 Public relations tanácsadó szolgáltatások

74141700-6 Biztonsági tanácsadó szolgáltatások

74141800-7 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások

74141900-8 Környezetvédelmi tanácsadói szolgáltatások

74142000-6 Vezetéssel kapcsolatos szolgáltatások

74142100-7 Projektvezeti szolgáltatások, kivéve az építési munkák vezetését

74142110-0 Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét

74142120-3 Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését

74142200-8 (5) Választottbíráskodási és érdekegyeztetési szolgáltatás (5)

74150000-5 Vezeti holding szolgáltatások

74200000-1 Építészeti, mérnöki, kivitelezési és kapcsolódó mszaki tanácsadó szolgáltatások

74210000-4 szaki tanácsadó szolgáltatások

74220000-7 Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások

74221000-4 Építészeti tanácsadó szolgáltatások

74222000-1 Építészeti tervezési szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

74222100-2 Épületekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások

74222200-3 Szabadtéri területekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások

74222300-4 Épületbvítéssel kapcsolatos építészeti szolgáltatások

74223000-8 Építészeti tervpályázatok szervezése

74224000-5 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

74225000-2 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások

74225100-3 Építészeti és épületfelmérési szolgáltatások

74230000-0 Mérnöki szolgáltatások

74231000-7 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások

74231100-8 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások

74231110-1 Általános mérnöki támogatási szolgáltatások

74231120-4 Szállítórendszerekkel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások

74231121-1 Autópályával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások

74231122-8 Autópálya-mérnöki szolgáltatások

74231123-5 Vasútmérnöki szolgáltatások

74231124-2 Repültéri mérnöki szolgáltatások

74231130-7 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások

74231200-9 Építmérnöki tanácsadó szolgáltatások

74231300-0 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások

74231310-3 Zajcsökkentési tanácsadó szolgáltatások

74231320-6 Hangszigetelési és beltéri akusztikai tanácsadó szolgáltatások

74231330-9 Szennyvízkezelési tanácsadó szolgáltatások

74231400-1 Energetikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások

74231410-4 Áramszolgáltatás

74231420-7 Energiagazdálkodási szolgáltatások

74231430-0 Energiahatékonysági tanácsadó szolgáltatások

74231431-7 Épületek ftésével kapcsolatos gépészmérnöki szolgáltatások

74231500-2 Épületekkel kapcsolatos szolgáltatások

74231510-5 Építanyaggal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások

74231520-8 Építési tanácsadó szolgáltatások

74231521-5 Gépészeti tanácsadó szolgáltatások

74231530-1 Épületfelmérési szolgáltatások

74231540-4 Épületellenrzési szolgáltatások

74231600-3 Távközlési tanácsadó szolgáltatások

74231700-4 Veszélymegelzési és rizikófelügyeleti tanácsadó szolgáltatások

74231710-7 z- és robbanásvédelmi és ellenrzési tanácsadó szolgáltatások

74231720-0 Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos szolgáltatások

74231721-7 Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások

74231800-5 Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások

74231810-8 Épületek mesterséges és természetes világításával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások

74231900-6 Igazságügyi szakérti tanácsadás


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

74232000-4 Mérnöki tervezési szolgáltatások

74232100-5 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

74232110-8 Kivitelezés-gazdaságossági szolgáltatások

74232120-1 rendszer-tervezési szolgáltatások

74232200-6 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

74232210-9 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mennyiségfelmérési szolgáltatások

74232220-2 Csvezeték-tervezési szolgáltatások

74232230-5 Hídtervezési szolgáltatások

74232240-8 Gáttervezési szolgáltatások

74232250-1 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

74232300-7 Ipari folyamatokkal és termeléssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

74232310-0 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

74232320-3 Üzemekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

74232400-8 Mennyiségfelmérési szolgáltatások

74232500-9 Alaptervezési szolgáltatások

74232600-0 Járulékos építési szolgáltatások

74232700-1 Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások

74232800-2 Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások ellenrzése

74233000-1 Különféle mérnöki szolgáltatások

74233100-2 Fúróiszappal kapcsolatos tervezési szolgáltatások

74233200-3 szaki földtani tervezési szolgáltatások

74233300-4 Gépészeti tervezési szolgáltatások

74233400-5 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások

74233500-6 Mérnöki tanulmány

74233600-7 Mérnöki támogatási szolgáltatások

74233700-8 Korróziómérnöki szolgáltatások

74240000-3 Integrált mérnöki szolgáltatások

74250000-6 Várostervezési és tájrendezési szolgáltatások

74251000-3 Várostervezési szolgáltatások

74252000-0 Tájrendezési szolgáltatások

74252100-1 Tájkertészeti szolgáltatások

74260000-9 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások

74261000-6 Telekfelmérési szolgáltatások

74262000-3 Építésfelügyeleti szolgáltatások

74262100-4 Építési terület felügyeleti szolgáltatások

74263000-0 Kivitelezési tanácsadó szolgáltatások

74264000-7 Építésvezeti szolgáltatások

74264100-8 Építési projektvezeti szolgáltatások

74270000-2 Gépészettel kapcsolatos tudományos és mszaki szolgáltatások

74271000-9 Geológiai, geofizikai és egyéb tudományos felderítési szolgáltatások

74271100-0 Fúrómag-elkészítési és elemzési szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

74271200-1 Geológiai és geofizikai tanácsadó szolgáltatások

74271210-4 Geofizikai tanácsadó szolgáltatások

74271220-7 Geológiai tanácsadó szolgáltatások

74271300-2 Mikro-slénytani elemzési szolgáltatások

74271400-3 zetfizikai értelmezési szolgáltatások

74271500-4 Talajellenrzési szolgáltatások

74271600-5 Idjárás-elrejelzési szolgáltatások

74271700-6 Tudományos talajkutatási szolgáltatások

74271710-9 Geofizikai talajkutatási szolgáltatások

74271711-6 Régészeti lelhelyeken végzett geofizikai felmérések

74271720-2 Geológiai talajkutatási szolgáltatások

74271800-7 Térképészeti szolgáltatások

74271810-0 Régészeti lelhelyeken végzett topográfiai felmérések

74271900-8 Varázsvesszs vízkutatási szolgáltatások

74272000-6 Altalaj-felmérési szolgáltatások

74272100-7 Szeizmológiai szolgáltatások

74272110-0 Szeizmográfiai felmérési szolgáltatások

74272111-7 Szeizmikus adatbeszerzési szolgáltatások

74272112-4 Szeizmikus adatgyjtési szolgáltatások

74272113-1 Szeizmikus feldolgozási szolgáltatások

74272300-9 Magnetométeres felmérési szolgáltatások

74273000-3 Földfelszíni felmérési szolgáltatások

74273100-4 Hidrográfiai felmérési szolgáltatások

74273200-5 Méretfelmérési szolgáltatások

74274000-0 Térképkészítési szolgáltatások

74274100-1 Digitális feltérképezési szolgáltatások

74274200-2 Légi feltérképezési szolgáltatások

74274300-3 Kataszteri felmérési szolgáltatások

74274400-4 Hidrográfiai szolgáltatások

74274500-5 Tengeri felmérési szolgáltatások

74275000-7 Földmérési szolgáltatások

74275100-8 Fényképes felmérési szolgáltatások

74275200-9 Katonai térképészeti felmérés

74276000-4 szaki szolgáltatások

74276100-5 szaki ellenrz szolgáltatások

74276200-6 szaki segítségnyújtási szolgáltatások

74276300-7 szaki támogatási szolgáltatások

74276400-8 szaki tervezési szolgáltatások

74300000-2 Tesztelési, ellenrzési, elemzési, megfigyelési és vezérlési szolgáltatások

74310000-5 szaki tesztelési és elemzési szolgáltatások

74311000-2 Összetétel- és vegyülettisztasági vizsgálati és elemzési szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

74312000-9 Elemzési szolgáltatások

74312100-0 szaki elemzési szolgáltatások

74313000-6 szaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások

74313100-7 szaki ellenrzési szolgáltatások

74313110-0 Gépellenrzési szolgáltatások

74313120-3 Gépjármvel kapcsolatos mszaki ellenrzési szolgáltatások

74313130-6 Épülettel kapcsolatos mszaki ellenrzési szolgáltatások

74313140-9 Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos mszaki ellenrzési szolgáltatások

74313141-6 Csvezeték-ellenrzési szolgáltatások

74313142-3 Tengerészeti, hajózási biztonsági ellenrz szolgáltatások

74313143-0 Szivárgásvizsgálati szolgáltatások

74313144-7 Áramlásfigyelési szolgáltatások

74313145-4 Hídellenrzési szolgáltatások

74313146-1 Gátellenrzési szolgáltatások

74313147-8 Vasútpálya-ellenrzési szolgáltatások

74313200-8 szaki tesztelési szolgáltatások

74313210-1 Szeleptesztelési szolgáltatások

74313220-4 Roncsolásmentes tesztelési szolgáltatások

74320000-8 Megfigyelési és felügyeleti szolgáltatások

74321000-5 Közlekedésellenrzési szolgáltatások

74321100-6 Közlekedésfigyelési szolgáltatások

74322000-2 Vasútfigyelési szolgáltatások

74323000-9 Minségellenrzési szolgáltatások

74323100-0 Minségbiztosítási szolgáltatások

74400000-3 Hirdetési és marketing szolgáltatások

74410000-6 Hirdetési szolgáltatások

74411000-3 Hirdetési tanácsadási szolgáltatások

74412000-0 Hirdetésszervezési szolgáltatások

74420000-9 Marketingszolgáltatás

74421000-6 Közvetlen marketing szolgáltatások

74422000-3 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások

74423000-0 Vevszolgálati szolgáltatások

74423100-1 Vevi közvéleménykutatási szolgáltatások

74423110-4 Vevi elégedettség felmérés

74423200-2 Értékesítés utáni szolgáltatások

74423210-5 Vevi hségprogram

74500000-4 (6) Munkaer-toborzási és személyzeti szolgáltatás (6)

74510000-7 (6) Állásközvetítési szolgáltatás (6)

74511000-4 Munkaer-közvetíti szolgáltatások

74512000-1 Irodai kisegít személyzetet közvetít szolgáltatások

74513000-8 Alkalmazott-áthelyezési (költöztetési) szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

74520000-0 (6) Munkaer-közvetítési szolgáltatások (6)

74521000-7 Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások

74522000-4 Háztartási kisegít személyzettel való ellátási szolgáltatások

74523000-1 Kereskedelmi és ipari munkaervel való ellátási szolgáltatások

74524000-8 Ápolószemélyzettel való ellátási szolgáltatások

74525000-5 Egészségügyi személyzettel való ellátási szolgáltatások

74530000-3 (6) Munkar-toborzási szolgáltatás (6)

74540000-6 Személyügyi szolgáltatások, kivéve az állásközvetítést és a munkaer-kölcsönzést

74541000-3 Személyügyi és bérszámfejtési szolgáltatások

74542000-0 Személyzeti képzési szolgáltatások

74543000-7 Személyzetfejlesztési szolgáltatások

74600000-5 Nyomozóirodák és biztonsági szolgálatok szolgáltatásai

74610000-8 Biztonsági szolgáltatások

74611000-5 Riasztás-figyelési szolgáltatások

74613000-9 rzési szolgáltatások

74614000-6 Felügyeleti szolgáltatások

74614100-7 Követrendszerrel kapcsolatos szolgáltatások

74614110-0 Szökevénykeresési szolgáltatások

74615000-3 Járrözési szolgáltatások

74620000-1 Nyomozási szolgáltatások

74700000-6 Takarítási szolgáltatások

74710000-9 Szállástakarítási szolgáltatások

74720000-2 Ipari takarítási szolgáltatások

74721000-9 Ferttlenítési és kártevirtási szolgáltatások

74721100-0 Ferttlenítési szolgáltatások

74721200-1 Kártev-mentesítési szolgáltatások

74721210-4 Patkányirtási szolgáltatások

74721300-2 Füstöléssel való ferttlenítési szolgáltatások

74722000-6 Ablaktisztítási szolgáltatások

74724000-0 Kazán- és kéménytisztítási szolgáltatások

74730000-5 Különleges takarítási szolgáltatások

74731000-2 Épülettakarítási szolgáltatások

74731100-3 Csszerkezetek fúvatásos tisztításával kapcsolatos szolgáltatások

74732000-9 Tartálytisztítási szolgáltatások

74732100-0 Ciszternatisztítási szolgáltatások

74735000-0 Parkolóhely-takarítási szolgáltatások

74740000-8 Különféle tisztítási szolgáltatások

74741000-5 Telefonkészülék-tisztítási szolgáltatások

74742000-2 Közlekedési eszközzel kapcsolatos tisztítási szolgáltatások

74743000-9 Irodai berendezéssel kapcsolatos tisztítási szolgáltatások

74744000-6 Hulladékgyjt tartályok tisztításával kapcsolatos szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

74750000-1 Irodatakarítási szolgáltatások

74760000-4 Iskolatakarítási szolgáltatások

74800000-7 Különféle üzleti és üzlettel kapcsolatos szolgáltatások

74810000-0 Fényképészeti és járulékos szolgáltatások

74811000-7 Fényképészeti szolgáltatások

74811100-8 Reklámfényképezési szolgáltatások

74811200-9 Légi fényképezési szolgáltatások

74811300-0 Különleges fényképezési szolgáltatások

74811310-3 Fúrólyuk-fényképezési szolgáltatások

74811320-6 Víz alatti fényképezési szolgáltatások

74811330-9 Mikrofilm-szolgáltatások

74811340-2 Röntgenfényképezési szolgáltatások

74812000-4 Fénykép-feldolgozási (elhívó) szolgáltatások

74813000-1 Fénykép-helyreállítási, másolási és retusálási szolgáltatások

74820000-3 Csomagolás és azzal kapcsolatos szolgáltatások

74821000-0 Csomagolási szolgáltatások

74830000-6 Titkári és azzal kapcsolatos szolgáltatások

74831000-3 Irodai kisegít szolgáltatások

74831100-4 Telefonos üzenetrögzít szolgáltatások

74831110-7 Telefonkezeli szolgáltatások

74831120-0 Hívóközpont

74831200-5 Reprográfiai szolgáltatások

74831210-8 Fénymásolási szolgáltatások

74831300-6 Fordítási szolgáltatások

74831400-7 Tolmácsolási szolgáltatások

74831500-8 Gépírási, szövegszerkesztési és kiadványszerkesztési szolgáltatások

74831510-1 Gépírási szolgáltatások

74831520-4 Szövegszerkesztési szolgáltatások

74831530-7 Kiadványszerkesztési szolgáltatások

74831600-9 Irattározási szolgáltatások

74832000-0 Feladási (címlista) lista összeállítási és küldeményfeladási szolgáltatások

74832100-1 Küldeményfeladási szolgáltatások

74840000-9 Különleges tervezési szolgáltatások

74841000-6 Lakberendezési szolgáltatások

74842000-3 Belsépítészeti szolgáltatások

74843000-0 Formatervezési kisegít szolgáltatások

74844000-7 Bútortervezési szolgáltatások

74850000-2 Pénzbehajtási szolgáltatások

74851000-9 Útdíj-beszedési szolgáltatások

74860000-5 Kiállítás, vásár és kongresszus-szervezési szolgáltatások

74861000-2 Szeminárium-szervezési szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

74870000-8 Különféle üzleti szolgáltatások

74871000-5 Készletellenrzési szolgáltatások

74872000-2 Recepciós szolgáltatások

74873000-9 Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások

74873100-0 Létesítménykezelési szolgáltatások

74874000-6 Szerzdés-adminisztrációs szolgáltatások

74875000-3 Könyvtárkezelési szolgáltatások

74875100-4 Archiválási szolgáltatások

74875200-5 Katalogizálási szolgáltatások

74876000-0 Üzleti szervezési szolgáltatások

74877000-7 Üzleti utaztatási szolgáltatások

75000000-6 Közigazgatási, honvédelmi és társadalombiztosítási szolgáltatások

75100000-7 Közigazgatási szolgáltatások

75110000-0 Általános közszolgáltatás

75111000-7 Végrehajtói és törvényhozói szolgáltatások

75111100-8 Végrehajtói szolgáltatások

75111200-9 Törvényhozói szolgáltatások

75112000-4 Üzleti mveletekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

75112100-5 Közigazgatási fejlesztési projekt szolgáltatások

75120000-3 Ügynökségekkel kapcsolatos közigazgatási szolgáltatások

75121000-0 Közigazgatási oktatási szolgáltatások

75122000-7 Közigazgatási egészségügyi szolgáltatások

75123000-4 Közigazgatási házépítési szolgáltatások

75124000-1 Kikapcsolódással, kultúrával és vallással kapcsolatos közigazgatási szolgáltatások

75125000-8 Idegenforgalommal kapcsolatos közigazgatási szolgáltatások

75130000-6 Kormányzati kisegít szolgáltatások

75131000-3 Kormányzati szolgáltatások

75131100-4 Általános kormányzati személyzeti szolgáltatások

75200000-8 Közösségi szolgáltatások nyújtása

75210000-1 Külügyekkel kapcsolatos és egyéb szolgáltatások

75211000-8 Külügyekkel kapcsolatos szolgáltatások

75211100-9 Diplomáciai szolgáltatások

75211110-2 Konzuli szolgáltatások

75211200-0 Külföldi gazdasági segítséggel kapcsolatos szolgáltatások

75211300-1 Külföldi katonai segítséggel kapcsolatos szolgáltatások

75220000-4 Honvédelmi szolgáltatások

75221000-1 Katonai védelmi szolgáltatások

75222000-8 Polgári védelmi szolgáltatások

75230000-7 Igazságügyi szolgáltatások

75231000-4 Bírói szolgáltatások

75231100-5 Bíróságokkal kapcsolatos közigazgatási szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

75231200-6 nözk szabadságvesztésével és rehabilitációjával kapcsolatos szolgáltatások

75231210-9 Büntetés-végrehajtási szolgáltatások

75231220-2 Rabkísérési szolgáltatások

75231230-5 Büntetés-végrehajtási intézmények szolgáltatásai

75231240-8 Felfüggesztett szabadságvesztéssel kapcsolatos szolgáltatások

75240000-0 Közbiztonsággal és közrenddel kapcsolatos szolgáltatások

75241000-7 Közbiztonsággal kapcsolatos szolgáltatások

75241100-8 Rendrségi szolgáltatások

75242000-4 Közrenddel kapcsolatos szolgáltatások

75242100-5 Közrend-fenntartási szolgáltatások

75242110-8 Bírósági végrehajtói szolgáltatások

75250000-3 zoltási és mentési szolgáltatások

75251000-0 zoltó szolgáltatások

75251100-1 zoltási szolgáltatások

75251110-4 zmegelzési szolgáltatások

75251120-7 Erdz-oltási szolgáltatások

75252000-7 Mentési szolgáltatások

75300000-9 Kötelez társadalombiztosítási szolgáltatások

75310000-2 Segélyekkel, támogatásokkal és juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások

75311000-9 Betegségi pótlék

75312000-6 Anyasági pótlék

75313000-3 Mozgássérült-pótlék

75313100-4 Ideiglenes munkaképtelenségi pótlék

75314000-0 Munkanélküli segély

75320000-5 Közalkalmazottak nyugdíjbiztosítási programja

75330000-8 Családi pótlék

75340000-1 Gyermekek után járó pótlék

76000000-3 Olaj- és gáziparral kapcsolatos szolgáltatások

76100000-4 Gázipari szakmai szolgáltatások

76110000-7 Földgázkitermeléssel kapcsolatos szolgáltatások

76111000-4 Újragázosítási szolgáltatások

76120000-0 Földgázkitermeléssel kapcsolatos merülési szolgáltatások

76200000-5 Olajipari szakmai szolgáltatások

76210000-8 olajkitermeléssel kapcsolatos szolgáltatások

76211000-5 Perforált betétcs függesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások

76211100-6 Bélelési szolgáltatások

76211200-7 Iszapszelvényezési és fúróiszap-analízis szolgáltatások

76300000-6 Fúrási szolgáltatások

76310000-9 Földgázkitermeléssel kapcsolatos fúrási szolgáltatások

76320000-2 Nyílt tengeri fúrási szolgáltatások

76330000-5 Turbinafúrási szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

76340000-8 Magfúrás, csfúrás

76400000-7 Tengerifúrótorony-elhelyezési szolgáltatások

76410000-0 Kútbélelési és -csövezési szolgáltatások

76411000-7 Kútbélelési szolgáltatások

76420000-3 Kútbetonozási szolgáltatások

76430000-6 Kútfúrási és termelési szolgáltatások

76431000-3 Kútfúrási szolgáltatások

76440000-9 Fúrólyuk-szelvényezési szolgáltatások

76450000-2 Kútkezelési szolgáltatások

76460000-5 Kútfenntartási szolgáltatások

76470000-8 Kúttesztelési szolgáltatások

76480000-1 Olajkút-béléscsövezési szolgáltatások

76490000-4 Kútbefejezési szolgáltatások

76491000-1 Kútelzárási szolgáltatások

76492000-8 Kútelhelyezési szolgáltatások

76500000-8 Szárazföldi és nyílt tengeri szolgáltatások

76510000-1 Szárazföldi szolgáltatások

76520000-4 Nyílt tengeri szolgáltatások

76521000-1 Nyílt tengeri szerelési szolgáltatások

76522000-8 Nyílt tengeri ellátó hajóval kapcsolatos szolgáltatások

76530000-7 Lefelé irányuló fúrási szolgáltatások

76531000-4 Lefelé irányuló fúrólyuk-szelvényezési szolgáltatások

77000000-0 Mezgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások

77100000-1 Mezgazdasági szolgáltatások

77110000-4 Mezgazdasági termeléssel kapcsolatos szolgáltatások

77111000-1 Mezgazdasági gépek kölcsönzése kezelvel

77112000-8 Kaszálógép vagy mezgazdasági berendezések kölcsönzése kezelvel

77120000-7 Komposztálási szolgáltatások

77200000-2 Erdészeti szolgáltatások

77210000-5 Fakitermelési szolgáltatások

77211000-2 Fakitermeléssel kapcsolatos szolgáltatások

77211100-3 Faanyag-, épületfa-kitermelési szolgáltatások

77211200-4 Épületfa erdn belüli szállítása

77211300-5 Fatisztítási szolgáltatások

77211400-6 Favágási szolgáltatások

77211500-7 Faápolási szolgáltatások

77211600-8 Fák ültetése magvetéssel

77220000-8 Faanyag, épületfa-impregnálási szolgáltatások

77230000-1 Erdészettel kapcsolatos szolgáltatások

77231000-8 Erdgazdálkodási szolgáltatások

77300000-3 Kertészeti szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

77310000-6 Zöldterület-ültetési és karbantartási szolgáltatások

77311000-3 Dísz- és pihenkert-fenntartási szolgáltatások

77312000-0 Gyomeltávolítási szolgáltatások

77312100-1 Gyomirtási szolgáltatások

77313000-7 Parkfenntartási szolgáltatások

77314000-4 Rétfenntartási szolgáltatások

77314100-5 Gyepesítés

77315000-1 Magvetési munkák

77320000-9 Sportpálya-fenntartási szolgáltatások

77330000-2 Florisztikai szolgáltatások

77340000-5 Fametszés és sövénynyírás

77341000-2 Fametszés

77342000-9 Sövénynyírás

77400000-4 Zoológiai szolgáltatások

77500000-5 Állattenyésztési és -gondozói szolgáltatások

77510000-8 Vadszaporítási szolgáltatások

77600000-6 Vadászati szolgáltatások

77610000-9 Csapdaelhelyezési szolgáltatások

77700000-7 Halászattal kapcsolatos szolgáltatások

78000000-7 Nyomdai, könyvkiadói és kapcsolódó szolgáltatások

78100000-8 Nyomtatási szolgáltatások

78110000-1 Könyvnyomtatási szolgáltatások

78111000-8 Címjegyzék-nyomtatási szolgáltatások

78112000-5 Munkafüzet-nyomtatási szolgáltatások

78113000-2 Naptárnyomtatási szolgáltatások

78113100-3 Határidnapló-nyomtatási szolgáltatások

78114000-9 Jegyzetfüzet-nyomtatási szolgáltatások

78114100-0 Füzetnyomtatási szolgáltatások

78114200-1 Jegyzettömb-nyomtatási szolgáltatások

78114300-2 Levélpapírtömb-nyomtatási szolgáltatások

78114400-3 Itatóspapírtömb-nyomtatási szolgáltatások

78115000-6 Kereskedelmi hirdetési anyagokkal kapcsolatos nyomtatási szolgáltatások

78115100-7 Kereskedelmi katalógussal kapcsolatos nyomtatási szolgáltatások

78116000-3 Iktatókönyv-nyomtatási szolgáltatások

78117000-0 Számlakönyv-nyomtatási szolgáltatások

78118000-7 Megrendelkönyv-nyomtatási szolgáltatások

78119000-4 Orvosi vénytömb- és nyugtakönyvnyomtatási szolgáltatások

78120000-4 Papíráru-nyomtatási szolgáltatások

78121000-1 Borítéknyomtatási szolgáltatások

78122000-8 Jegyzetpapír-nyomtatási szolgáltatások

78122100-9 Indigó betétlapos átírófüzetekkel kapcsolatos nyomtatási szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

78123000-5 Minta- vagy gyjtalbumok-nyomtatási szolgáltatások

78124000-2 Iratrendez-, mappa- és iratborító-nyomtatási szolgáltatások

78125000-9 Névjegykártya-nyomtatási szolgáltatások

78130000-7 Biztonsági nyomdatermék-nyomtatási szolgáltatások

78131000-4 Engedélynyomtatási szolgáltatások

78132000-1 Bankjegynyomtatási szolgáltatások

78133000-8 Részvénynyomtatási szolgáltatások

78134000-5 Csekkrlap-nyomtatási szolgáltatások

78135000-2 Új bélyegek nyomtatási szolgáltatásai

78135100-3 Értékjelzéssel ellátott papír-nyomtatási szolgáltatások

78136000-9 Ebédjegy-nyomtatási szolgáltatások

78140000-0 rlapnyomtatási szolgáltatások

78141000-7 Hajtogatott üzleti rlap-nyomtatási szolgáltatások

78142000-4 Leporellonyomtatási szolgáltatások

78150000-3 Jegynyomtatási szolgáltatások

78151000-0 Belépjegy-nyomtatási szolgáltatások

78152000-7 Közlekedésijegy-nyomtatási szolgáltatások

78153000-4 Mágnescsíkosjegy-nyomtatási szolgáltatások

78160000-6 Naptárnyomtatási szolgáltatások

78170000-9 Menetrend-nyomtatási szolgáltatások

78180000-2 Újságnyomtatási szolgáltatások

78190000-5 Plakátnyomtatási szolgáltatások

78200000-9 Nyomtatással kapcsolatos szolgáltatások

78210000-2 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások

78220000-5 Szedési szolgáltatások

78221000-2 Nyomólemez-készítési szolgáltatások

78222000-9 Fénygravírozási szolgáltatások

78223000-6 Betszedési szolgáltatások

78224000-3 Litográfiai szolgáltatások

78225000-0 Grafikai tervezési szolgáltatások

78230000-8 Nyomtatási és kézbesítési szolgáltatások

78240000-1 Nyomtatási és elosztási szolgáltatások

78300000-0 Kiadói szolgáltatások

78310000-3 Könyvkötési és kikészítési szolgáltatások

78311000-0 Könyvkikészítési szolgáltatások

78312000-7 Könyvkötési szolgáltatások

78400000-1 Elfizetési szolgáltatások

80000000-4 Oktatási szolgáltatások

80100000-5 Elemi oktatási szolgáltatások

80110000-8 Iskola eltti oktatási szolgáltatások

80200000-6 Középiskolai oktatási szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

80210000-9 Szakközépiskolai és szakmunkásképzi oktatási szolgáltatások

80211000-6 Szakközépiskolai oktatási szolgáltatások

80212000-3 Szakmunkásképzi oktatási szolgáltatások

80220000-2 Hátrányos helyzet és fogyatékos tanulókkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások

80300000-7 Felsoktatási szolgáltatások

80310000-0 Fiatalokkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások

80320000-3 Egészségügyi oktatási szolgáltatások

80330000-6 Biztonsági oktatási szolgáltatások

80340000-9 Különleges oktatási szolgáltatások

80400000-8 Felntt és egyéb oktatási szolgáltatások

80410000-1 Különféle iskolai szolgáltatások

80411000-8 Jármvezet-iskolai szolgáltatások

80411100-9 Jármvezeti vizsgával kapcsolatos szolgáltatások

80411200-0 Gyakorlati jármvezeti tanfolyam

80412000-5 Repülvezet-iskolai szolgáltatások

80413000-2 Vitorlásiskolai szolgáltatások

80414000-9 Búváriskolai szolgáltatások

80415000-6 Síoktatási szolgáltatások

80420000-4 Képzési szolgáltatások

80421000-1 Szakképzési szolgáltatások

80421100-2 Személyzeti képzési szolgáltatások

80422000-8 Képzési létesítmény

80422100-9 Képzési programmal kapcsolatos szolgáltatások

80422200-0 Képzési szeminárium

80423000-5 Szakmai továbbképzési szolgáltatások

80423100-6 Ipari és mszaki képzési szolgáltatások

80423110-9 Ipari képzési szolgáltatások

80423120-2 szaki képzési szolgáltatások

80423200-7 Vezetképzési szolgáltatások

80423300-8 Számítógépes felhasználói megismertetési és képzési szolgáltatások

80423310-1 Számítógépes képzési szolgáltatások

80423320-4 Számítógépes tanfolyamok

80424000-2 Környezetvédelmi képzési szolgáltatások

80425000-9 Biztonságtechnikai képzési szolgáltatások

80426000-6 Egészségügyi és elssegély-nyújtási képzési szolgáltatások

80426100-7 Egészségvédelmi képzési szolgáltatások

80426200-8 Elssegély-nyújtási képzési szolgáltatások

80427000-3 Személyiségfejlesztési képzési szolgáltatások

80428000-0 Nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvoktatás

80430000-7 Egyetemi szint felnttoktatási szolgáltatások

80490000-5 Oktatási központ üzemeltetése


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

85000000-9 Egészségügyi és szociális gondozási szolgáltatások

85100000-0 Egészségügyi szolgáltatások

85110000-3 Kórházi és kapcsolódó szolgáltatások

85111000-0 Kórházi szolgáltatások

85111100-1 Sebészeti kórházi szolgáltatások

85111200-2 Gyógyászati kórházi szolgáltatások

85111300-3 gyógyászati kórházi szolgáltatások

85111320-9 Szülészeti kórházi szolgáltatások

85111400-4 Rehabilitációs kórházi szolgáltatások

85111500-5 Pszichiátriai kórházi szolgáltatások

85111600-6 Ortopédiai szolgáltatások

85111700-7 Oxigénterápiás szolgáltatások

85111800-8 Patológiai szolgáltatások

85112000-7 Kórházi kisegít szolgáltatások

85112100-8 Kórházi ágyakkal kapcsolatos szolgáltatások

85120000-6 Szakorvosi és ezzel kapcsolatos szolgáltatások

85121000-3 Szakorvosi szolgáltatások

85121100-4 Általános orvosi szolgáltatások

85121110-7 Általános gyermekorvosi szolgáltatások

85121200-5 Orvosi szakszolgáltatás

85121300-6 Sebészeti szakszolgáltatás

85130000-9 Fogorvosi és ezzel kapcsolatos szolgáltatások

85131000-6 Fogorvosi szolgáltatások

85131100-7 Fogszabályozási szolgáltatások

85131110-0 Fogszabályozási sebészi szolgáltatások

85140000-2 Különféle egészségügyi szolgáltatások

85141000-9 Egészségügyi személyzet által nyújtott szolgáltatások

85141100-0 Szülésznk által nyújtott szolgáltatások

85141200-1 Ápolók által nyújtott szolgáltatások

85141210-4 Otthoni egészségügyi kezelési szolgáltatások

85141211-1 Otthoni dialízis-kezelési szolgáltatások

85141212-8 Dialízis-szolgáltatások

85141220-7 Ápolók által nyújtott tanácsadói szolgáltatások

85142000-6 Természetgyógyászati szolgáltatások

85142100-7 Fizioterápiás szolgáltatások

85142200-8 Homeopátiás szolgáltatások

85142300-9 Higiénés szolgáltatások

85142400-0 Inkontinencia-termékek házhozszállítása

85143000-3 Mentszolgálat

85144000-0 Körzeti egészségügyi létesítménnyel kapcsolatos szolgáltatások

85144100-1 Körzeti védi ellátási szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

85145000-7 Egészségügyi laboratórium által nyújtott szolgáltatások

85146000-4 Vérbank által nyújtott szolgáltatások

85146100-5 Spermabank által nyújtott szolgáltatások

85146200-6 Szervbank által nyújtott szolgáltatások

85147000-1 Vállalati egészségügyi szolgáltatások

85148000-8 Egészségügyi elemzési szolgáltatások

85149000-5 Gyógyszertári szolgáltatások

85200000-1 Állat-egészségügyi szolgáltatások

85300000-2 Szociális gondozás és kapcsolódó szolgáltatások

85310000-5 Szociális gondozási szolgáltatások

85311000-2 Szociális gondozási szolgáltatások szállással

85311100-3 Idsgondozási szolgáltatások

85311200-4 Fogyatékosgondozási szolgáltatások

85311300-5 Gyermek- és fiatalgondozási szolgáltatások

85312000-9 Szociális gondozási szolgáltatások szállás nélkül

85312100-0 Napköziotthon-szolgáltatások

85312110-3 Napköziotthon-szolgáltatások gyermekek részére

85312120-6 Napköziotthon-szolgáltatások fogyatékos gyermekek és fiatalok részére

85312300-2 Életvezetési és tanácsadási szolgáltatások

85312310-5 Életvezetési szolgáltatások

85312320-8 Tanácsadási szolgáltatások

85312330-1 Családtervezési szolgáltatások

85312400-3 Nem bentlakásos intézmények által nyújtott gondozási szolgáltatások

85312500-4 Rehabilitációs szolgáltatások

85312510-7 Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások

85320000-8 Szociális szolgáltatások

85321000-5 Közigazgatási szociális szolgáltatások

85322000-2 Közösségi cselekvési program

85323000-9 Közösségi egészségügyi szolgáltatások

90000000-7 Szennyvíz- és hulladék-ártalmatlanítási szolgáltatások, ferttlenítési és környezetvédelmi

szolgáltatások

90100000-8 Szennyvíz- és hulladékgyjtési, illetve ártalmatlanítási szolgáltatások

90110000-1 Szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások

90111000-8 Szennyvízelvezetési és -kezelési szolgáltatások

90111100-9 Szennyvízelvezetési szolgáltatások

90111200-0 Szennyvízkezelési szolgáltatások

90111300-1 Szennyvíz-ártalmatlanítási szolgáltatások

90112000-5 Emésztgödör- és víztisztítótartály-kezelési szolgáltatások

90112100-6 Emésztgödör-kezelési szolgáltatások

90112200-7 Víztisztító tartállyal kapcsolatos szolgáltatások

90112210-0 Víztisztítótartály-kezelési szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

90112300-8 Emésztgödör- és víztisztítótartály-ürítési szolgáltatások

90113000-2 Csatornatisztítási szolgáltatások

90114000-9 Szennyvízcsatorna-kezelési szolgáltatások

90114100-0 Víztisztító m üzemeltetése

90115000-6 Szennyvízcsatorna-felügyeleti szolgáltatások

90120000-4 Hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások

90121000-1 Általános hulladékkezelési szolgáltatások

90121100-2 Hulladékgyjtési szolgáltatások

90121110-5 Városi szilárdhulladék-gyjtési szolgáltatások

90121120-8 Háztartásihulladék-gyjtési szolgáltatások

90121130-1 Szemétgyjtési szolgáltatások

90121140-4 Papírgyjtési szolgáltatások

90121200-3 Hulladékszállítási szolgáltatások

90121300-4 Hulladékkezelési szolgáltatások

90121310-7 Háztartásihulladék-ártalmatlanítási szolgáltatások

90121320-0 Városi szilárdhulladék-ártalmatlanítási szolgáltatások

90121330-3 Hulladékégetési szolgáltatások

90121340-6 Hamuártalmatlanítási szolgáltatások

90121400-5 Szennyezett folyadék kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatások

90122000-8 Különleges hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások

90122100-9 Mérgez hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások

90122110-2 Radioaktív hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások

90122111-9 Radioaktív hulladék gyjtése

90122112-6 Radioaktívhulladék-tárolási szolgáltatások

90122113-3 Radioaktív hulladék ártalmatlanítása

90122114-0 Radioaktív hulladék szállítása

90122120-5 Szennyezett talajjal kapcsolatos szolgáltatások

90122121-2 Szennyezett talaj eltávolítása

90122122-9 Szennyezett talaj ártalmatlanítása

90122123-6 Szennyezett talaj kezelési szolgáltatások

90122124-3 Talajtisztítás és -kezelés

90122130-8 Mérgezhulladék-ártalmatlanítási szolgáltatások a radioaktív hulladék és a szennyezett talaj

kivételével

90122131-5 Fegyver- és lszer-ártalmatlanítási szolgáltatások

90122132-2 Bomba-hatástalanítási szolgáltatások

90122200-0 Egészségügyi hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások

90122210-3 Klinikaihulladék-gyjtési szolgáltatások

90122220-6 Klinikaihulladék-ártalmatlanítási szolgáltatások

90122230-9 Biológiaihulladék-eltávolítási szolgáltatások

90122240-2 Kórházi hulladék gyjtése, szállítása és ártalmatlanítása

90122300-1 Iszappal kapcsolatos szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

90122310-4 Iszapeltávolítási szolgáltatások

90122320-7 Iszapszállítási szolgáltatások

90122330-0 Iszapkezelési szolgáltatások

90122340-3 Iszapártalmatlanítási szolgáltatások

90123000-5 Szeméttelep üzemeltetése

90123100-6 Szemétlerakóhely-üzemeltetési szolgáltatások

90123200-7 Szénlerakóhely-üzemeltetési szolgáltatások

90123300-8 Hulladéklerakóhely-üzemeltetési szolgáltatások

90200000-9 Köztisztasági hulladékszállítási szolgáltatások városi és vidéki területeken, és kapcsolódó

szolgáltatások

90210000-2 Utcatisztítási szolgáltatások

90211000-9 Utcaseprési szolgáltatások

90212000-6 Hólapátolási szolgáltatások

90213000-3 Jégmentesítési szolgáltatások

90220000-5 Víznyel-tisztítási szolgáltatások

90221000-2 Víznyel-ürítési szolgáltatások

90230000-8 Azbeszteltávolítási szolgáltatások

90240000-1 Ólommentesítési szolgáltatások

90250000-4 Ferttlenítési és kártevirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken

90260000-7 Strandtakarítási szolgáltatások

90300000-0 Környezetvédelemmel és ökológiával kapcsolatos szolgáltatások

90310000-3 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

90311000-0 Környezetvédelmi tanácsadói szolgáltatások

90312000-7 Környezetvédelmi hatástanulmány

90313000-4 Környezetvédelmi megfigyelrendszerek

90313100-5 Szennyezés-megszüntetési szolgáltatások

90313110-8 Olajkiömlés miatti szennyezést megszüntet szolgáltatások

90313120-1 Szennyezés-figyelési szolgáltatások

90314000-1 Emisszió-mérési szolgáltatások

90315000-8 Környezetvédelmi szolgáltatások

90315100-9 Környezet-fenntartási szolgáltatások

90315200-0 Környezetjavítási szolgáltatások

90315300-1 Újrahasznosítási szolgáltatások

90320000-6 Ökológiával kapcsolatos szolgáltatások

91000000-4 Tagsággal rendelkez szervezettel kapcsolatos szolgáltatások

91100000-5 Üzleti, szakmai és szakérti szervezetek által nyújtott szolgáltatások

91110000-8 Üzleti szervezetek által nyújtott szolgáltatások

91120000-1 Szakmai szervezetek által nyújtott szolgáltatások

91130000-4 Szakérti szervezetek által nyújtott szolgáltatások

91131000-1 Atombiztonsági szolgáltatások

91200000-6 Szakszervezetek által nyújtott szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

91300000-7 Tagsággal rendelkez különféle szervezettel kapcsolatos szolgáltatások

91310000-0 Vallási szolgáltatások

91320000-3 Politikai szervezetek által nyújtott szolgáltatások

91330000-6 Tagsággal rendelkez társadalmi szervezetek által nyújtott szolgáltatások

91331000-3 Polgári jóléti és közösségi kisegít szolgáltatások

91331100-4 Fiatalok szövetségei által nyújtott szolgáltatások

92000000-1 Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén

92100000-2 Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások

92110000-5 Mozifilm és videoszalag-gyártás és kapcsolódó szolgáltatások

92111000-2 Mozifilm- és videofilm-gyártási szolgáltatások

92111100-3 Oktatófilm- és videofilm-gyártása

92111200-4 Reklám, propaganda és ismeretterjeszt film és videofilm gyártása

92111210-7 Reklámfilm gyártása

92111220-0 Prezentációs videofilmek gyártása

92111230-3 Propagandafilm gyártása

92111240-6 Propaganda-videofilm gyártása

92111250-9 Ismeretterjeszt film gyártása

92111260-2 Ismeretterjeszt videofilm gyártása

92111300-5 Szórakoztató film és videofilm gyártása

92111310-8 Szórakoztató film gyártása

92111320-1 Szórakoztató videofilm gyártása

92112000-9 Mozifilm- és videofilm-gyártással kapcsolatos szolgáltatások

92120000-8 Mozifilm- és videofilm-forgalmazási szolgáltatások

92121000-5 Videofilm-forgalmazási szolgáltatások

92122000-2 Mozifilm-forgalmazási szolgáltatások

92130000-1 Mozifilm-vetítési szolgáltatások

92140000-4 Videofilm-vetítési szolgáltatások

92200000-3 (7) Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatás (7)

92210000-6 (7) Rádiómsor-szolgáltatások (7)

92211000-3 (7) Rádiómsor-terjesztési szolgáltatások (7)

92220000-9 (7) Televíziómsor-szolgáltatások (7)

92221000-6 (7) Televíziómsor-terjesztési szolgáltatások (7)

92230000-2 Rádióval és televízióval kapcsolatos kábeles szolgáltatások

92300000-4 Szórakoztatási szolgáltatások

92310000-7 vészeti és irodalmi alkotási és értelmezési szolgáltatások

92311000-4 alkotás

92312000-1 vészeti szolgáltatások

92312100-2 Színházi producer, dalcsoport, együttes és zenekar szolgáltatása

92312110-5 Színházi producer szórakoztató szolgáltatása

92312120-8 Dalcsoport szórakoztató szolgáltatása

92312130-1 Együttes szórakoztató szolgáltatása


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

92312140-4 Zenekar szórakoztató szolgáltatása

92312200-3 Szerzk, zeneszerzk, szobrászok, mutatványosok és egyéb egyéni mvészek által nyújtott

szolgáltatások

92312210-6 Szerzk által nyújtott szolgáltatások

92312211-3 Írói ügynökségi szolgáltatások

92312212-0 Képzési anyagok elkészítésével kapcsolatos szolgáltatások

92312213-7 szaki szerzi szolgáltatások

92312220-9 Zeneszerzk által nyújtott szolgáltatások

92312230-2 Szobrászok által nyújtott szolgáltatások

92312240-5 Mutatványosok által nyújtott szolgáltatások

92312250-8 Egyéni mvészek által nyújtott szolgáltatások

92320000-0 vészeti létesítmény-üzemeltetési szolgáltatások

92330000-3 Üdülterülettel kapcsolatos szolgáltatások

92331000-0 Vásárral és vidámparkkal kapcsolatos szolgáltatások

92331100-1 Vásári szolgáltatások

92331200-2 Vidámparki szolgáltatások

92332000-7 Strandszolgáltatások

92340000-6 Tánc- és eladó-mvészeti szolgáltatások

92341000-3 Cirkuszi szolgáltatások

92342000-0 Táncoktatói szolgáltatások

92342100-1 Szalontánc-oktatói szolgáltatások

92342200-2 Diszkótánc-oktatói szolgáltatások

92350000-9 Szerencsejátékkal és fogadással kapcsolatos szolgáltatások

92351000-6 Szerencsejátékkal kapcsolatos szolgáltatások

92351100-7 Lottózók szolgáltatásai

92351200-8 Játékkaszinó-üzemeltetési szolgáltatások

92352000-3 Fogadással kapcsolatos szolgáltatások

92352100-4 Kölcsönös fogadásra szolgáló gépek üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások

92352200-5 Bukmékeri szolgáltatások

92360000-2 Pirotechnikai szolgáltatások

92400000-5 Hírügynökségi szolgáltatások

92500000-6 Könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális szolgáltatások

92510000-9 Könyvtári és levéltári szolgáltatások

92511000-6 Könyvtári szolgáltatások

92512000-3 Levéltári szolgáltatások

92520000-2 Múzeumi szolgáltatások, illetve emlékmvek és memlékek megrzésével kapcsolatos

szolgáltatások

92521000-9 Múzeumi szolgáltatások

92521100-0 Múzeumi kiállítási szolgáltatások

92521200-1 Kiállítási tárgyak és leletek megrzésével kapcsolatos szolgáltatások

92521210-4 Kiállítási tárgyak megrzésével kapcsolatos szolgáltatások

92521220-7 Leletek megrzésével kapcsolatos szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

92522000-6 Emlékmvek és memlékek megrzésével kapcsolatos szolgáltatások

92522100-7 Emlékmvek megrzésével kapcsolatos szolgáltatások

92522200-8 emlékek megrzésével kapcsolatos szolgáltatások

92530000-5 Botanikai és állatkerti szolgáltatások, és természetvédelmi területi szolgáltatások

92531000-2 Botanikai kerti szolgáltatások

92532000-9 Állatkerti szolgáltatások

92533000-6 Természetvédelmi területi szolgáltatások

92534000-3 Vadállomány-megrzési szolgáltatások

92600000-7 Sportszolgáltatások

92610000-0 Sportlétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások

92620000-3 Sporttal kapcsolatos szolgáltatások

92621000-0 Sportesemény-támogatási szolgáltatások

92622000-7 Sportesemény-szervezési szolgáltatások

93000000-8 Különféle szolgáltatások

93100000-9 Mosodai és vegytisztító szolgáltatások

93110000-2 Szennyesgyjtési szolgáltatások

93111000-9 Mosodavezetési szolgáltatások

93112000-6 Mosoda-üzemeltetési szolgáltatások

93120000-5 Textiltisztítási szolgáltatások

93121000-2 Textil-impregnálási szolgáltatások

93130000-8 Szrmetisztítási szolgáltatások

93140000-1 Textilszínezési szolgáltatások

93150000-4 Vasalási szolgáltatások

93160000-7 Festési szolgáltatások

93200000-0 Fodrászati és szépségápolási szolgáltatások

93210000-3 Fodrászati szolgáltatások

93211000-0 Borbélyszolgáltatások

93220000-6 Szépségápolási szolgáltatások

93221000-3 Kozmetikai kezelési, manikrözési és pedikrözési szolgáltatások

93221100-4 Kozmetikai kezelési szolgáltatások

93221200-5 Manikrözési szolgáltatások

93221300-6 Pedikrözési szolgáltatások

93300000-1 Fizikai jóléti szolgáltatások

93310000-4 Törökfürdi szolgáltatások

93320000-7 Gyógyfürdi szolgáltatások

93330000-0 Masszázsszolgáltatások

93400000-2 Szálláshelyi és irodai szolgáltatások

93410000-5 Szálláshelyi szolgáltatások

93411000-2 Szálláshely-üzemeltetési szolgáltatások

93411100-3 Házvezetési szolgáltatások

93411200-4 Portaszolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

93411300-5 Házfelügyeli szolgáltatások

93411400-6 Gondnoki szolgáltatások

93500000-3 Városi kényelmi szolgáltatások

93510000-6 Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások

93511000-3 Parkolóhellyel kapcsolatos szolgáltatások

93511100-4 Parkolóhelyi büntetési szolgáltatások

93600000-4 Tengerészeti szolgáltatások

93610000-7 Nyílt tengeri szolgáltatások

93620000-0 Kikötkezeli szolgáltatások

93621000-7 Tengerészeti támaszpontokat kisegít szolgáltatások

93630000-3 Búvárszolgálat

93700000-5 Temetési és azzal kapcsolatos szolgáltatások

93710000-8 Temetési szolgáltatások

93711000-5 Temeti és halotthamvasztási szolgáltatások

93711100-6 Temeti szolgáltatások

93711110-9 Temet-karbantartási szolgáltatások

93711200-7 Halotthamvasztási szolgáltatások

93712000-2 Temetkezési vállalkozói szolgáltatások

93900000-7 Máshová nem sorolt különféle szolgáltatások

93910000-0 Leszerelési, felszámolási szolgáltatások

93920000-3 Áthelyezési, költöztetési szolgáltatások

93930000-6 Szabászati szolgáltatások

93940000-9 Kárpitozási szolgáltatások

93950000-2 Géplakatos szolgáltatások

95000000-2 Magánháztartás alkalmazottakkal

95100000-3 Kereskedelmi és ipari dolgozók által nyújtott szolgáltatások

95110000-6 Kereskedelmi dolgozók által nyújtott szolgáltatások

95120000-9 Ipari dolgozók által nyújtott szolgáltatások

95130000-2 Munkaer-közvetítési szolgáltatások

95131000-9 Személyzeti közvetíti szolgáltatások

95132000-6 Egyházi személyzeti szolgáltatások

95133000-3 Ideiglenes személyzet

95133100-4 Bejáróni szolgáltatások

95140000-5 Háztartási szolgáltatások

99000000-0 Területen kívüli szervezetek és testületek által nyújtott szolgáltatások

99100000-1 Nemzetközi szervezetek és testületek által nyújtott szakszolgáltatás

(1)

92/50/EGK irányelv: a CPC prov. 18. kategóriájába tartozó vasúti szállítás kivételével.


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

93/38/EGK irányelv: a CPC prov. 18. kategóriájába tartozó vasúti szállítás kivételével.

92/50/EGK irányelv: a távbeszél-, telex-, rádiótelefon-, személyhívó és mholdas szolgáltatás kivételével.

93/38/EGK irányelv: a távbeszél-, telex-, rádiótelefon-, személyhívó és mholdas szolgáltatás kivételével.

(A COM(2000) 275 és COM(2000) 276 bizottsági javaslatban ezt a lábjegyzetet törölték.)

92/50/EGK irányelv: az értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy

átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokra irányuló szerzdések, valamint a jegybanki szolgáltatásra

vonatkozó szerzdések kivételével. Kivéve még a földnek, meglév épületnek vagy más ingatlannak bármilyen

pénzügyi eszköz segítségével történ megvásárlására vagy bérlésére, vagy az ezekkel kapcsolatos jogokra

vonatkozó szerzdéseket; mindazonáltal, a vételi vagy bérleti szerzdés megkötésével egyidejleg, vagy az

ilyen szerzdés megkötése eltt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló

szerzdés ezen irányelv hatálya alá tartozik.

93/38/EGK irányelv: az értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátására, eladására, vételére vagy

átruházására irányuló szerzdések kivételével. Kivéve még a földnek, meglév épületnek vagy más ingatlannak

bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történ megvásárlására vagy bérlésére, vagy az ezekkel kapcsolatos

jogokra vonatkozó szerzdéseket; mindazonáltal, a vételi vagy bérleti szerzdés megkötésével egyidejleg,

vagy az ilyen szerzdés megkötése eltt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra

irányuló szerzdés ezen irányelv hatálya alá tartozik.

92/50/EGK irányelv: a kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásra irányuló szerzdések kivételével,

kivéve, ha a haszon kizárólag az ajánlatkérnél jelentkezik a szolgáltatásnak a saját tevékenységében való

felhasználása során, és feltéve, hogy a kapott szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkér teljes mértékben megfizeti.

93/38/EGK irányelv: a kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásra irányuló szerzdések kivételével,

kivéve, ha a haszon kizárólag az ajánlatkérnél jelentkezik a szolgáltatásnak a saját tevékenységében való

felhasználása során, és feltéve, hogy a kapott szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkér teljes mértékben megfizeti.

92/50/EGK irányelv: a választottbírói és békéltetési szolgáltatás kivételével.

93/38/EGK irányelv: a választottbírói és békéltetési szolgáltatás kivételével.

92/50/EGK irányelv: a munkaszerzdések kivételével.

93/38/EGK irányelv: a munkaszerzdések kivételével.

92/50/EGK irányelv: a msorközvetítk által programanyagok megvételére, fejlesztésére, gyártására vagy

közös gyártására vonatkozó szerzdések és a közvetítési idre vonatkozó szerzdések kivételével.


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

KIEGÉSZÍT SZÓSZEDET

Kód

Megnevezés

E001-0 Tisztításra

E002-7 Gyermekek számára

E003-4 Napközi otthon számára

E004-1 Grafikai célra

E005-8 Elérésre

E006-5 Ipari felhasználásra

E007-2 Óvodai felhasználásra

E008-9 Irodai felhasználásra

E009-6 Iroda számára

E010-6 Szabadtéri felhasználásra

E011-3 Árucsomagolásra

E012-0 Küldemény számára

E013-7 Számára

E014-4 Üzembe helyezés

E015-1 Átadás

E016-8 Nyomtatáshoz

E017-5 Bérlés

E018-2 Iskola számára

E019-9 Terv

E020-9 Tudományos célra

E021-6 Eldobható

E023-0 víthet

E024-7 zálló/lángálló

E025-4 zkésleltet

E026-1 zbiztos/lángbiztos

E027-8 Felújítás

E028-5 Rugalmas

E029-2 Háztartási hulladék

E030-2 Kiállítási felhasználásra

E031-9 zoltáshoz

E032-6 Mentési felhasználásra

E033-3 Túléléshez

E034-0 Felszerelt

E035-7 Képzési célra

E036-4 Hulladék ártalmatlanítására

E037-1 Cégkellék, cég ellátása

E038-8 Egész


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

Kód

Megnevezés

E039-5 Tárolási célra

E040-5 vítés

E041-2 szaki felhasználásra

E042-9 Meleg

E043-6 Szabványokkal és elírásokkal összhangban

E044-3 Táskában, tasakban

E045-0 Papírdobozban

E046-7 Tételben

E047-4 Csomagban

E048-1 Zacskóban

E049-8 Zsákban

E050-8 Tesztelési célra

E051-5 Beszerelés

E052-2 Azonnal oldódó

E053-9 Nemzetközi

E054-6 Városi felhasználásra

E055-3 Ez a hirdetmény versenyfelhívás

E056-0 Hulladék anyag számára

E057-7 Folyadék

E058-4 Ez a hirdetmény nem versenyfelhívás

E059-1 Keretmegállapodás

E060-1 Szintetikus

E061-8 Mágneses

E062-5 Tenger alatti

E063-2 Karbantartás

E064-9 Ügyintézés

E065-6 Küls

E066-3 Kézi

E067-0 Kemény

E068-7 Nagy igénybevételre méretezett

E069-4 Nagyteljesítmény

E070-4 Acél

E071-1 Kölcsönzés

E072-8 Kezel nélkül

E073-5 Kezelvel

E074-2 Helyszíni

E075-9 vagy egyenérték

E076-6 Környezetbarát


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

Kód

Megnevezés

E077-3 Fázis:

E078-0 anyaggal bevont

E079-7 Hordozható

E080-7 Porított

E081-4 Primer

E082-1 Magán

E083-8 Nyilvános

E084-5 Porrá tört

E085-2 Megvilágított

E086-9 Importált

E087-6 Különleges célú

E088-3 Száraz

E089-0 Háztartási

E090-0 Megersített

E091-7 Javítás

E092-4 Csere

E093-1 Fejlesztés

E094-8 Biztonsági

E095-5 Nyers

E096-2 Titkári

E097-9 Impregnált

E098-6 Lágy

E099-3 Színes

E100-4 Tömbben

E101-1 Táblában

E102-8 Ömlesztve

E103-5 Patronban

E104-2 Rizsmában

E105-9 Hideg

E106-6 Szabványos

E107-3 Megersítés

E108-0 Bevont

E109-7 Alárendelt tétel:

E110-7 Kellék

E111-4 Egyszer használatos

E112-1 Rúdban

E113-8 Öntapadó

E114-5 Gumi


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

Kód

Megnevezés

E115-2 Tekercsben

E116-9 Lapban

E117-6 Cs alakú

E118-3 Típus:

E119-0 Föld alatti

E120-0 Oldatban

E121-7 Csíkban

E122-4 víthet

E123-1 Kárpitozott

E124-8 Beltéri

E125-5 Üzembe állítás és karbantartás

E126-2 Integrált

E127-9 Bels tér

E128-6 és kapcsolódó üzembe állítási szolgáltatás

E129-3 és kapcsolódó termék

E130-3 és kapcsolódó üzembe állítási és karbantartási szolgáltatás

E131-0 és kapcsolódó szolgáltatás

E132-7 Automatikus

E133-4 Mesterséges

E134-1 Tanácsadás

E135-8 Fogyóeszköz

E136-5 Évente

E137-2 Könnysúlyú

E138-9 és kapcsolódó árucikk

E139-6 és kiegészít berendezés

E140-6 Cseppfolyósított

E141-3 Távolsági

E142-0 Karbantartás és javítás

E143-7 Por

E144-4 Mechanikai

E145-1 és tartozék

E146-8 A szabvány típusa:

E147-5 Mechanikus és villamos

E148-2 Mozgó

E149-9 Nemzeti

E150-9 Természetes

E151-6 Oktatási célra

E152-3 Katonai személyzet számára


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

Kód

Megnevezés

E153-0 Katonai felhasználásra

E154-7 és

E155-4 Haditengerészeti felhasználásra

E156-1 Kutatás és fejlesztés

E157-8 Idsek otthona számára

E158-5 Postahivatali felhasználásra

E159-2 Börtönben való felhasználásra

E160-2 Iskolai felhasználásra

E161-9 Nem háztartási

E162-6 Univerzális

E163-3 Föld feletti

E164-0 Légier számára

E165-7 Hadsereg számára

E166-4 Rendrség számára

E167-1 Nukleáris, biológiai és vegyi hadviselés

E168-5 Nem keretmegállapodás

E169-5 Javítás és karbantartás

E170-5 Fémbl

E171-2 Papírból

E172-9 anyagból

E173-6 Polietilénbl

E174-3 Polisztirolból

E175-0 Politénbl

E176-7 Acélból

E177-4 Ofszet

E178-1 Szerzdéses alapon

E179-8 Díjazásos alapon

E180-8 Kezelés és karbantartása

E181-5 Kültéri

E182-2 Generáljavítás

E183-9 Generál- és egyéb javítás

E184-6 Kölcsönzés

E185-3 Papír

E186-0 Felújítás és bvítés

E187-7 anyag

E188-4 Eltávolítás

E189-1 Poliészter

E190-1 Elre gyártott


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

Kód

Megnevezés

E191-8 Nyomtatott

E192-5 Feldolgozott

E193-2 Beszerzés

E194-9 Újratölthet

E195-6 Helyreállítás

E196-3 Újra feldolgozott

E197-0 Finomított

E198-7 Hivatkozás:

H001-1 Aszinkron

H003-5 Szoftverhez

H004-2 Számítógéppel támogatott

H005-9 Számítógépes alapú

H006-6 Asztali

H007-3 Digitális

H008-0 Hardverhez

H009-7 Számítógépes

H010-7 Biztonsági másolat céljára

H011-4 Hálózati felhasználásra

H013-8 Nagyfelbontású

H014-5 IBM-kompatibilis

H015-2 Számítógéppel vezérelt

H020-0 Mikrohullámú

H022-4 Többfelhasználós

H023-1 On-line

H027-9 Valós idej

H028-6 Távirányítású

H031-0 Szinkron

H032-7 VAX/VMS-kompatibilis

H042-0 Végfelhasználói felület (front-end)

H045-1 Multimédiás

H046-8 Többfeldolgozásos

H047-5 Többfeladatos

H049-9 Független

H051-6 Architektúra típusa

H052-3 Protokoll típusa:

K001-2 Golyóálló

K002-9 Férfi-

K003-6 i


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

Kód

Megnevezés

K004-3 Téli

K005-0 Nyári

K012-2 Sportolási célú

K014-6 Vízálló

K015-3 Szélálló

M001-6 Páciensek számára

M002-3 Altatáshoz

M003-0 vesekezeléshez

M004-7 Hörgendoszkópiához

M005-4 Égési sérülésre

M006-1 Citosztatikus kezeléshez

M007-8 Diagnosztikai radiológia számára

M008-5 Diétás felhasználásra

M009-2 Ferttlenítésre

M010-2 Gyógyszerészeti felhasználásra

M011-9 Éren belüli felhasználásra

M012-6 gyógyászati felhasználásra

M013-3 Vérdialízishez

M014-0 Hemodinamikai felhasználásra

M015-7 Szívsebészethez

M016-4 Kórházi felhasználásra

M017-1 Immunológiai felhasználásra

M018-8 Infúzióhoz

M019-5 Injekcióhoz

M020-5 Laboratóriumi felhasználásra

M021-2 termi felhasználásra

M022-9 Egészségügyi személyzet számára

M023-6 Gyógyászati felhasználásra

M024-3 Neuro-angiográfiás felhasználásra

M025-0 Idegsebészeti felhasználásra

M026-7 Ápolószemélyzet számára

M027-4 termek számára

M028-1 Ortopédiai felhasználásra

M029-8 Csontegyesítéshez

M030-8 Gyermekgyógyászat számára

M031-5 Közvetett orvosi felhasználásra

M032-2 Patológia számára

M033-9 Peritoneális dialízis számára


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

Kód

Megnevezés

M034-6 Gyógyászati

M035-3 Radiodiagnosztikai

M036-0 Radiológiai

M037-7 Radioterápiai reagensek

M038-4 Radiológiai immunpróba számára

M039-1 Radio-immunológia számára

M040-1 Érrendszeri

M041-8 Szerológia számára

M042-5 Intenzív osztályi felhasználásra

M043-2 vesekészülék számára

M044-9 Terápiás gyógyászat számára

M045-6 Transzperitoneális dialízis számára

M046-3 Hipotermia kezelése számára

M047-0 Urológiai kezelés számára

M048-7 Röntgenkészülék számára

M049-4 Szív- és érrendszeri

M050-4 Nem steril

M051-1 Steril

M052-8 Szívrendszeri

M053-5 Pszichiátriai célra

M054-2 Sebészeti felhasználásra

M055-9 Terápiás célra

M056-6 Törzskönyvezett gyógyszerkészítmény

N001-3 Egyfázisú

N002-0 Nyílt tengeri

N003-7 Nem szigetelt

N004-4 Széntüzelés

N005-1 Alacsony feszültség

N006-8 Megszakításos

N008-2 Szigetelt

N009-9 Szennyvízkezeléshez

N010-9 Nagyfeszültség

N011-6 Elosztási

N012-3 Fosszilis tüzelanyaggal ftött

N013-0 Olajipar számára

N014-7 Gázipar számára

N015-4 vítés

N016-1 Laboratórium számára


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

Kód

Megnevezés

N018-5 Mélytengeri használatra

N019-2 Földgáz tárolására

N020-2 Földgáz szállítására

N021-9 Víz kezelésére

N022-6 Villamos szerelvények számára

N023-3 Villamos berendezés számára

N024-0 Víziparban való használatra

N025-7 Tömbftéshez

N026-4 Szennyezett víz

N027-1 Galvanizált

N028-8 Gáztüzelés

N029-5 Villamos hajtású

N030-5 Villamos ftés

N031-2 álló

N032-9 Nagynyomású

N033-6 Háromfázisú

N034-3 Vízerben termelt áram

N035-0 Gyújtószikramentes (IS)

N036-7 Fatüzelés

N040-8 Kisnyomású

N041-5 Közepes nyomású

N046-0 Nem cseppfolyósított

N047-7 Megszakításmentes

N048-4 Szárazföldi

N049-1 Nukleáris

N053-2 Olajelnyel

N054-9 Olajtüzelés

N061-1 Reaktorépület

N066-6 z

N071-4 Merül

N073-8 Víz alatti

N078-3 Hulladékvíz

N081-7 Képlékeny

N082-4 Vízelvezetéshez

N083-1 Oxigénmentes

P001-7 Elsütött

P002-4 Palackozott

P003-1 Konzerv


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

Kód

Megnevezés

P004-8 tött

P005-5 Elzött

P006-2 Koncentrált

P007-9 tt

P008-6 Kóser

P009-3 Szeletelt

P010-3 Zacskós

P011-1 Olajban

P012-7 Szárított

P013-4 Felvágott

P014-1 Hallal

P015-8 Ízesített

P016-5 Reszelt

P017-2 Konyhai felhasználásra

P018-9 Friss

P019-6 Fagyasztott

P020-6 Szemcsés

P021-3 Sós lében tartósított

P022-0 Darabolt

P023-7 Természetes lében

P024-4 Szirupban

P025-1 Paradicsomos

P026-8 Vízben

P027-5 Hosszú élettartamú

P028-2 Sütésre kész

P029-9 Sózott

P030-9 Fagyasztva szárított

P031-6 Sterilizált

P032-3 Mélyhtött

P033-0 Sózatlan

P034-7 zve fagyasztott

P035-4 Vákuumcsomagolt

P036-1 zve htött

P037-8 Dobozolt

X001-3 Csuklós

X003-7 Személygépkocsi számára

X004-4 Légi járm számára

X005-1 Légi járm személyzete számára


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

Kód

Megnevezés

X006-8 Busz számára

X007-5 Utasok általi felhasználásra

X008-2 Vasúti közlekedés számára

X009-9 Balkormányos

X010-9 Dízelüzem

X011-6 Négykerék-meghajtású

X012-3 Jobbkormányos

X013-0 Terepre

X014-7 Bels nélküli

X015-4 Ipari jármvek számára

X016-1 Vasúti felhasználásra

X017-8 Szállítás számára

X018-5 Repültéri felhasználásra

X019-2 Jármvek számára

X020-2 A járm bruttó tömege:

X021-9 Benzinüzem

X022-6 Tengerjáró

X023-3 Vezet nélküli

X024-0 Félig merül

X025-7 Személyzettel

X026-4 Vezetvel

X027-1 Személyzet nélkül

X028-8 Vezet nélkül

Y001-0 Járulékos munka

Y002-7 Épületek számára

Y003-4 Vázkészítés

Y004-1 Befejezés

Y005-8 Betonszerkezet-kivitelezés

Y006-5 Kivitelezés

Y007-2 Átalakítás

Y008-9 Szigetelés számára

Y009-6 Tervezés és kivitelezés

Y010-6 Lakás:

Y011-3 Hosszabbítás

Y012-0 Befejez munka

Y013-7 Padló

Y014-4 Mechanikai szerelvény számára

Y015-1 Fejlesztés


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

Kód

Megnevezés

Y016-8 Meghosszabbítás

Y017-5 Szerelés

Y018-2 Fémszerkezet

Y019-9 Vegyes szerkezet

Y020-9 Modernizálás

Y021-6 Munka jellege

Y022-3

Y023-0 Elre gyártott épület kivitelezése

Y024-7 Felújítás

Y025-4 Helyreállítás

Y026-1 Újraburkolás

Y027-8 Szobák:

Y028-5 Fölös vízadagolással készített beton

Y029-2 szaki jellemzk:

Y030-2 Szakasz

Y031-9 Acélvázszerkezet kivitelezése

Y032-6 Gerendaszerkezet kivitelezése

Y033-3 Kulcsrakész kivitelezés

Y034-0 Szélesítés

Y035-7 És hozzá tartozó munka

Y036-4 Tervezés és fektetés

Y037-1 Felújítás

Y038-8 Autópálya számára

Y039-5 Kulcsrakész kivitelezés számára

Y040-5 Meleg aszfaltkeverék

Y041-2 Laminált

Y042-9 Módosítás

Y043-6 Többemeletes

Y044-3 Újjáépítés

Z001-7 Összeg:

Z002-4 Éves érték:

Z003-1 Terület:

Z004-8 A költségvetésben szerepl érték:

Z005-5 Kapacitás:

Z006-2 Kerület:

Z007-9 liter per év

Z008-6 Mélység:

Z009-3 Átmér:


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

Kód

Megnevezés

Z010-3 Magasság:

Z011-0 Kg per év

Z012-7 Hosszúság:

Z013-4 Szállítmány azonosítószáma:

Z014-1 Szállítmányok száma:

Z015-8 szállítmány:

Z016-5 Legnagyobb:

Z017-2 Legkisebb:

Z018-9 Cikkek száma:

Z019-6 Szakaszok száma:

Z020-6 Készletek száma:

Z021-3 Egységek száma:

Z022-0 Felhasználók száma:

Z023-7 Szám:

Z024-4 Túlmenen

Z025-1 Teljesítmény

Z026-8 Nyomás

Z027-5 Primer feszültség

Z028-2 Mennyiség:

Z029-9 Besorolás:

Z030-9 Reakcióid

Z031-6 Napi

Z032-3 A munka mérete:

Z033-0 Szekunder feszültség

Z034-7 Példányszám:

Z035-4 Vastagság:

Z036-1 Teljes becsült érték, hozzáadottérték-adó nélkül:

Z037-8 Egység mérete:

Z038-5 Egységek száma:

Z039-2 Érték:

Z040-2 Térfogat:

Z041-9 Tömeg:

Z042-6 Szélesség:

Z043-3 Méret:

Z044-0 Nem több, mint

Z045-7 Csatornák száma:

Z046-4 Ülések száma

Z047-1 Per év


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

Kód

Megnevezés

Z048-8 Készletek száma:

Z049-5 Lapok száma:

Z050-5 Tonna per év

Z051-2 Heti

Z052-9 kWh per év

Z053-6 MWh per év

Z054-3 Havi


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

II. MELLÉKLET

A 2195/2002/EK RENDELET I. MELLÉKLETÉBEN SZEREPL CPV-KÓDOK ÉS MEGNEVEZÉSEK

MÓDOSÍTÁSAI

II.A. – ÚJ MEGNEVEZÉSSEL TÁRSÍTOTT ÚJ ÉS MEGLÉV CPV-KÓDOK

CPV-kód

Megnevezés

02181000-6 Fakaró

05122000-6 kehalfélék frissen vagy htve

11000000-0 olaj, földgáz, olaj (bitumenes ásványolajakból) és ezekhez kapcsolódó termékek

11100000-1 olaj (nyers)

11300000-3 Olaj (bitumenes ásványolajakból) és ezekhez kapcsolódó termékek

14300000-4 Ásványi, vegyi és mtrágya-alapanyagok

14310000-7 Ásványi mtrágya-alapanyagok

15511100-4 Pasztrözött tej

15511200-5 Sterilizált tej

15881000-7 Homogenizált élelmiszerkészítmények

17263200-5 Fémfonal

18100000-0 Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítk

18222100-2 Öltöny, kosztüm

19140000-9 Egyéb állatok kikészített bre, mesterséges br és más br

21222220-3 Papír sterilizáló zacskó és csomagoló kend

22817000-0 Napló, határidónapló vagy személyes regiszter

23110000-1 Könny és középnehéz olajak és származékaik

23111000-8 Motorbenzin és repülbenzin

23111110-2 Kerozin típusú sugárhajtóm-üzemanyagok

23111300-1 Ólmozott benzin

23112000-5 Speciális benzinek

23120000-4 Nehézolaj és származékai

23123000-5 Kenolaj és kenanyagok

23123100-6 Motorolaj

23123200-7 Kompresszorolaj

23123300-8 Turbinaolajok

23123400-9 Hajtómolajok

23123500-0 Reduktorolajok

23123600-1 Hidraulikus rendszerekben való felhasználásra vagy egyéb célokra szolgáló olajok

23123610-4 Hidraulikafolyadékok

23123620-7 Formaleválasztó olajok

23123630-0 Korróziógátló olajok

23123640-3 Villamosipari, szigetelolajok

23123700-8 Fehérolajok és folyékony paraffin


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

CPV-kód

Megnevezés

23123710-1 Fehérolajok

23123720-4 Folyékony paraffin

24150000-0 Talajjavító szerek és nitrogénvegyületek

24151000-7 Nitrogéntartalmú mtrágyák

24152000-4 Foszfáttartalmú mtrágyák

24152100-5 Foszfáttartalmú ásványi mtrágyák

24152200-6 Foszfáttartalmú vegyi mtrágyák

24154000-8 Állati vagy növényi eredet trágyák

24158000-6 Különféle talajjavító szerek

24400000-8 Gyógyszerek

24410000-1 A tápcsatorna és az anyagcsere gyógyszerei

24411000-8 Savtúltengéses zavarok gyógyszerei

24412000-5 Funkcionális gasztrointesztinális zavarok

24413000-2 Hashajtó készítmények

24414000-9 Hasmenés elleni szerek

24415000-6 Cukorbetegség elleni gyógyszerek

24417000-0 Ásványi anyagok

24420000-4 A vér, vérképz szervek és szív és érrendszer gyógyszerei

24421000-1 A vér és vérképz szervek gyógyszerei

24421100-2 Antitrombotikus szerek

24421200-3 Vérzés elleni szerek

24421300-4 Antianémiás készítmények

24421400-5 Vérpótló szerek és perfúziós oldatok

24422000-8 A szív és érrendszer gyógyszerei

24422100-9 Szív kezelésére szolgáló gyógyszerek

24422200-0 Magas vérnyomás elleni szerek

24422300-1 Vizelethajtó szerek

24422400-2 Érvédk

24422500-3 Aranyér elleni szerek helyi kezelésre

24422600-4 Bétablokkoló szerek

24422700-5 Kálciumcsatorna-blokkolók

24422800-6 A rennin-angistenzin rendszerre ható szerek

24430000-7 A brgyógyászat és a csont- és izomrendszer gyógyszerei

24431000-4 A brgyógyászat gyógyszerei

24431100-5 Gombaellenes szerek brgyógyászati használatra

24431200-6 Puhítók és védszerek

24431300-7 Pikkelysömör elleni készítmények

24431400-8 Antibiotikumok és homeopátiás szerek brgyógyászati használatra


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

CPV-kód

Megnevezés

24431500-9 Corticosteroidok brgyógyászati használatra és brgyógyászati készítmények

24431600-0 Antiszeptikumok és ferttlenít szerek

24431700-1 Akne elleni szerek

24432000-1 Izom- és csontrendszer gyógyszerei

24432100-2 Gyulladáscsökkentk és antireumatikumok

24432200-3 Izomlazítók

24432300-4 Köszvény elleni szerek

24440000-0 Az urogenitális rendszer gyógyszerei és hormonok

24441000-7 Az urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok

24441100-8 gyógyászati fertzésellenes szerek és antiszeptikumok

24441200-9 Egyéb ngyágyászati gyógyszerek

24441300-0 Nemi hormonok és a genitális rendszer szabályozói

24442000-4 Szisztémás hormonális készítmények a nemi hormonok kivételével

24442100-5 Hipofízis és hipotalamuszhormonok és hasonlók

24442200-6 Corticosteroidok szisztémás használatra

24442300-7 Gyógyszerek pajzsmirigy kezelésére

24450000-3 Általános fertzésellenes szerek szisztémás használatra, vakcinák, daganatellenes és immunmodulátor

szerek

24451000-0 Általános fertzésellenes szerek szisztémás használatra és vakcinák

24451100-1 Baktériumellenes szerek szisztémás használatra

24451200-2 Gombaellenes szerek szisztémás használatra

24451300-3 Mycobacterium elleni szerek

24451400-4 Vírusellenes szerek szisztémás használatra

24451500-5 Immunszérumok és immunglobulinok

24451520-1 Immunglobulin

24451610-9 Diftéria-szamárköhögés-tetanusz vakcinák

24451620-2 Diftéria-tetanusz vakcinák

24451630-5 BCG-vakcina (liofilizált)

24451640-8 Kanyaró-mumpsz-rubeola vakcinák

24451650-1 Tífuszvakcina

24451680-0 Hepatitis B vakcina

24452000-7 Daganatellenes és immunmodulátor szerek

24452100-8 Daganatellenes szerek

24452200-9 Endokrin terápia

24452300-0 Immunszuppresszív szerek

24460000-6 Az idegrendszer és az érzékszervek gyógyszerei

24461000-3 Az idegrendszer és gyógyszerei

24461100-4 Érzéstelenítk

24461200-5 Fájdalomcsillapítók


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

CPV-kód

Megnevezés

24461300-6 Epilepsziaellenes szerek

24461400-7 Parkinson-kór elleni szerek

24461500-8 Nyugtatók

24461600-9 Pszichoanaleptikumok

24461700-0 Az idegrendszer egyéb gyógyszerei

24462000-0 Az érzékszervek gyógyszerei

24462100-1 Szemészeti gyógyszerek

24470000-9 A légzrendszer gyógyszerei

24473000-6 A légút obstruktív betegségeinek gyógyszerei

24474000-3 Köhögés és megfázás gyógyszerei

24475000-0 Antihisztaminok szisztémás használatra

24490000-5 Különböz gyógyszerek

24491000-2 Parazitaellenes szerek, rovarirtó és rovar szerek

24491100-3 Egysejt paraziták okozta betegségek gyógyszerei

24491200-4 Féreghajtó szerek

24491300-5 Ektoparaziták elleni szerek, ideértve a rüh elleni szereket, rovarirtó és rovar szereket

24493000-6 Egyéb terápiás szerek

24494000-3 Diagnosztikumok

24495000-0 Egyéb nem terápiás szerek

24496000-7 Reagensek és kontrasztanyagok

24511100-0 Helyiségillatosító készítmények

24660000-8 Különleges célú vegyipari termékek

25120000-8 Vulkanizálatlan és vulkanizált gumiáruk

25121000-5 Vulkanizálatlan gumiáruk

25122000-2 Vulkanizált gumiáruk

25122100-3 Vulkanizált gumi tubus, cs és töml

25122200-4 Vulkanizált gumi szállító- vagy erátviteli szalag, szíj

25122300-5 Vulkanizált gumi egészségügyi és gyógyszerészeti áruk

25122400-6 Vulkanizált gumi padlóburkolók és sznyegek

25122410-9 Vulkanizált gumi padlóburkoló

25122420-2 Vulkanizált gumi sznyeg

25122500-7 Vulkanizált gumi idomok

25130000-1 Gumírozott szövet

25132000-5 Gumírozott szövet ragasztószalagok

28111100-4 Elregyártott, moduláris épületek

29242473-3 Túlnyomásos vízzel tisztító készülék

29314100-4 trágyaszóró

29450000-8 Pneumatikus vagy motoros kéziszerszám


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

CPV-kód

Megnevezés

29610000-8 Harckocsik és páncélozott harci jármvek

29611000-5 Harckocsik

29611100-6 Harckocsi-alkatrészek

30191200-6 Írásvetít

31524200-7 Fali világítótestek

33110000-4 Képalkotó berendezés orvosi, fogászati és állatorvosi használatra

33112000-8 Echográf, ultrahangos és doppler képalkotó berendezések

33112330-0 Echoencefalográf

33113110-9 Magmágneses rezonanciajel-letapogató

33115100-0 CT letapogató készülékek

33115200-1 CAT letapogató készülékek

33191000-5 Sterilizáló, ferttlenít és egészségügyi eszközök

33191100-6 Sterilizáló berendezés

33192130-2 Motoros ágyak

33193121-3 Motoros kerekesszékek

33420000-0 Polarizáló anyag

34441000-0 Nem motoros kerékpárok

35121000-8 Különleges célú csónakok

36315100-3 Szintetizátorok

40411000-6 Napkollektorok h termelésére

40412000-3 Fényelektromos napelemmodulok

45111230-9 Talajstabilizálási munka

45112450-4 Földkiemelési munka régészeti lelhelyeken

45112710-5 Tereprendezési munkák zöldterületen

45112711-2 Tereprendezési munkák parkokban

45112712-9 Tereprendezési munkák kertekben

45112713-6 Tereprendezési munkák tetkertekben

45112714-3 Tereprendezési munkák temetkben

45112720-8 Tereprendezési munkák sportpályákon és szabadid-létesítményeken

45112721-5 Tereprendezési munkák golfpályákon

45112722-2 Tereprendezési munkák lovaglópályákon

45112723-9 Tereprendezési munkák játszótereken

45112730-1 Tereprendezési munkák közutakon és autópályákon

45112740-4 Tereprendezési munkák repültereken

45215300-0 Krematóriumok építése

45221114-4 Vashídépítés

45221115-1 Acélhídépítés

45231210-0 Olajvezetékek építése


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

CPV-kód

Megnevezés

45231220-3 Gázvezetékek építése

45232153-9 Víztornyok építése

45232400-6 Szennyvízcsatorna építése

45232410-9 Csatornahálózat építése

45232420-2 Szennyvíztisztító építése

45232430-5 Vízkezelés

45234220-4 Sífelvonók építése

45234230-7 Felvonószékek építése

45243110-6 Parti sziklafal stabilizáló munkák

45248300-0 Úszódokk építése

45251111-2 Atomreaktor építése

45251150-7 torony építése

45253100-6 Ásványi anyagokat és szervetlen vegyületeket eltávolító (demineralizáló) üzem

45253200-7 Kéntelenít üzem

45253600-1 Ionmentesít üzem

45255100-0 Termelési platformok építési munkái

45262370-5 Betontakarási munkák

45315700-5 Kapcsolóállomás szerelése

45442300-0 Felületvédelmi munkák

50232110-4 Közvilágítási berendezések üzemkésszé tétele

50721000-5 berendezések üzemkésszé tétele

60112100-7 Tömegközlekedési szolgáltatások villamossal

60112200-8 Tömegközlekedési szolgáltatások busszal

60112300-9 Tömegközlekedési szolgáltatások távolsági busszal

60113100-4 Iskolabusz-szolgáltatás

60115000-7 Személyszállítás gépjármvekkel

60115100-8 Taxi szolgáltatás

60116200-6 Városnéz busz szolgáltatás

60116300-7 Állattal vontatott jármvel történ utasszállítás

60117000-1 Utasszállító jármvek kölcsönzése vezetvel

60117100-2 Személygépkocsi kölcsönzése vezetvel

60117200-3 Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetvel

60120000-5 Szárazföldi áruszállítási szolgáltatás

60121400-6 Konténeres áruk vasúti szállítása

60122000-9 Közúti áruszállítási szolgáltatás

60122100-0 Közúti áruszállítási szolgáltatások különleges jármvel

60122110-3 Szállítási szolgáltatások hkocsival

60122120-6 Szállítási szolgáltatások tartálykocsival


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

CPV-kód

Megnevezés

60122130-9 Szállítási szolgáltatások ömlesztett áru szállítására átalakított jármvel

60122140-2 Szállítási szolgáltatások konténerszállító jármvel

60122150-5 Szállítási szolgáltatások bútorszállító jármvel

60122160-8 Biztonsági szállítási szolgáltatás

60122161-5 Páncélozott gépjármvek szolgáltatása

60122170-1 Betegszállítási szolgáltatások

60122200-1 Közúti postai szállítás

60122230-0 Csomagszállítási szolgáltatás

60123000-6 Különleges szállítási szolgáltatás

60123100-7 Szénszállítás

60123200-8 Olajszállítás

60123300-9 Üzemanyagszállítás

60123400-0 Gázszállítás

60123500-1 Folyadékszállítás

60123600-2 Fegyver- és lszerszállítás

60123700-3 Szállítási szolgáltatások rakodópótkocsival

60129000-8 Áruszállító jármvek kölcsönzése vezetvel

60129100-9 Teherautó kölcsönzése vezetvel

60129200-0 Ipari jármvek kölcsönzése vezetvel

60129300-1 Furgon kölcsönzése vezetvel

61512000-7 Belföldi hajók kölcsönzése személyzettel

62100000-3 Menetrendszer légi szállítás

62110000-6 Menetrendszer légi utasszállítás

62120000-9 Menetrendszer légi áruszállítás

62121000-6 Menetrendszer légiposta-szállítás

62122000-3 Menetrendszer légi konténeres áruszállítás

62200000-4 Nem menetrendszer légi szállítás

62220000-0 Nem menetrendszer légi áruszállítás

62221000-7 Nem menetrendszer légiposta-szállítás

63511000-4 Szervezett társasutazásokkal kapcsolatos szolgáltatások

64121100-1 Postai kézbesítési szolgáltatás

64121200-2 Csomagkézbesítési szolgáltatás

64122000-7 Bels irodai kézbesítési szolgáltatások

64228000-0 (2) (7) (2) Televíziós és rádiós msorszóró szolgáltatások (2)

64228100-1 (2) (7) (2) (7)

Televíziómsor-átviteli szolgáltatások

64228200-2 (2) (7) (2) (7)

Rádiómsor-átviteli szolgáltatások

66338000-8 Hitel- és készfizet kezességre szóló biztosítási szolgáltatások

66339400-9 Szakmai felelsségbiztosítási szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

CPV-kód

Megnevezés

74142100-7 Projektvezeti szolgáltatások, kivéve az építési munkák vezetését

74142110-0 Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét

74142120-3 Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését

74223000-8 Építészeti tervpályázatok szervezése

74271711-6 Régészeti lelhelyeken végzett geofizikai felmérések

74271810-0 Régészeti lelhelyeken végzett topográfiai felmérések

74730000-5 Különleges takarítási szolgáltatások

74811300-0 Különleges fényképezési szolgáltatások

74860000-5 Kiállítás, vásár és kongresszus-szervezési szolgáltatások

74861000-2 Szeminárium-szervezési szolgáltatások

74876000-0 Üzleti szervezési szolgáltatások

77211600-8 Fák ültetése magvetéssel

77314100-5 Gyepesítés

77315000-1 Magvetési munkák

78110000-1 Könyvnyomtatási szolgáltatások

78111000-8 Címjegyzék-nyomtatási szolgáltatások

78112000-5 Munkafüzet-nyomtatási szolgáltatások

78113000-2 Naptárnyomtatási szolgáltatások

78113100-3 Határidnapló-nyomtatási szolgáltatások

78114000-9 Jegyzetfüzet-nyomtatási szolgáltatások

78114100-0 Füzetnyomtatási szolgáltatások

78114200-1 Jegyzettömb-nyomtatási szolgáltatások

78114300-2 Levélpapírtömb-nyomtatási szolgáltatások

78114400-3 Itatóspapírtömb-nyomtatási szolgáltatások

78115000-6 Kereskedelmi hirdetési anyagokkal kapcsolatos nyomtatási szolgáltatások

78115100-7 Kereskedelmi katalógussal kapcsolatos nyomtatási szolgáltatások

78116000-3 Iktatókönyv-nyomtatási szolgáltatások

78117000-0 Számlakönyv-nyomtatási szolgáltatások

78118000-7 Megrendelkönyv-nyomtatási szolgáltatások

78119000-4 Orvosi vénytömb- és nyugtakönyvnyomtatási szolgáltatások

78120000-4 Papíráru-nyomtatási szolgáltatások

78121000-1 Borítéknyomtatási szolgáltatások

78122000-8 Jegyzetpapír-nyomtatási szolgáltatások

78122100-9 Indigó betétlapos átírófüzetekkel kapcsolatos nyomtatási szolgáltatások

78123000-5 Minta- vagy gyjtalbumok-nyomtatási szolgáltatások

78124000-2 Iratrendez-, mappa- és iratborító-nyomtatási szolgáltatások

78125000-9 Névjegykártya-nyomtatási szolgáltatások

78130000-7 Biztonsági nyomdatermék-nyomtatási szolgáltatások


2002.12.16. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 340. szám

CPV-kód

Megnevezés

78131000-4 Engedélynyomtatási szolgáltatások

78132000-1 Bankjegynyomtatási szolgáltatások

78133000-8 Részvénynyomtatási szolgáltatások

78134000-5 Csekkrlap-nyomtatási szolgáltatások

78135000-2 Új bélyegek nyomtatási szolgáltatásai

78135100-3 Értékjelzéssel ellátott papír-nyomtatási szolgáltatások

78136000-9 Ebédjegy-nyomtatási szolgáltatások

78140000-0 rlapnyomtatási szolgáltatások

78141000-7 Hajtogatott üzleti rlap-nyomtatási szolgáltatások

78142000-4 Leporellonyomtatási szolgáltatások

78150000-3 Jegynyomtatási szolgáltatások

78151000-0 Belépjegy-nyomtatási szolgáltatások

78152000-7 Közlekedésijegy-nyomtatási szolgáltatások

78153000-4 Mágnescsíkosjegy-nyomtatási szolgáltatások

78160000-6 Naptárnyomtatási szolgáltatások

78170000-9 Menetrend-nyomtatási szolgáltatások

78190000-5 Plakátnyomtatási szolgáltatások

90200000-9 Köztisztasági hulladékszállítási szolgáltatások városi és vidéki területeken, és kapcsolódó szolgáltatások

90250000-4 Ferttlenítési és kártevirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken

91000000-4 Tagsággal rendelkez szervezettel kapcsolatos szolgáltatások

91100000-5 Üzleti, szakmai és szakérti szervezetek által nyújtott szolgáltatások

91110000-8 Üzleti szervezetek által nyújtott szolgáltatások

91120000-1 Szakmai szervezetek által nyújtott szolgáltatások

91130000-4 Szakérti szervezetek által nyújtott szolgáltatások

91300000-7 Tagsággal rendelkez különféle szervezettel kapcsolatos szolgáltatások

91320000-3 Politikai szervezetek által nyújtott szolgáltatások

91330000-6 Tagsággal rendelkez társadalmi szervezetek által nyújtott szolgáltatások

92622000-7 Sportesemény-szervezési szolgáltatások

99000000-0 Területen kívüli szervezetek és testületek által nyújtott szolgáltatások

99100000-1 Nemzetközi szervezetek és testületek által nyújtott szakszolgáltatás

E084-5 Porrá tört

H009-7 Számítógépes

K002-9 Férfi-

K003-6 i

K004-3 Téli

K005-0 Nyári

M056-6 Törzskönyvezett gyógyszerkészítmény

N027-1 Galvanizált