TÁJÉKOZTATÓ - Általános Orvostudományi Kar - Debreceni Egyetem

aok.unideb.hu

TÁJÉKOZTATÓ - Általános Orvostudományi Kar - Debreceni Egyetem

DEBRECENI EGYETEM

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK

TÁJÉKOZTATÓ

2013-2014. TANÉV

DEBRECEN, 2013.


Tartalomjegyzék

A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE......................................................................................................2

A DE OEC ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETE, JOGELŐDÖK................................................4

AZ ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM HIVATALAI ÉS INTÉZMÉNYEI........................................7

ADMINISZTRATÍV SZERVEZETI EGYSÉG................................................................................................................10

A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI........................................................................................................11

KLINIKÁK, TANSZÉKEK, INTÉZETEK.......................................................................................................................23

EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK................................................................................................................................51

A KREDITRENDSZER.....................................................................................................................................................57

MINTATANTERV............................................................................................................................................................59

ÉVKÖZI BLOKKGYAKORLATOK................................................................................................................................93

AKKREDITÁLT GYAKORLATI KÉPZŐHELYEK.......................................................................................................95

SZAKMAI GYAKORLATI KÉPZŐHELYEK...............................................................................................................104

OKTATÓ HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOSI HÁLÓZAT

..........................................................................................................................................................................................105

I. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA.....................................................................................112

II. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA...................................................................................134

III. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA..................................................................................148

IV. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA..................................................................................165

V. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA...................................................................................182

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TEMATIKÁJA...................................................................................196

PÁLYATÉTELEK, DIPLOMAMUNKA CÍMEK..........................................................................................................230

OKTATÓKÓRHÁZAK ÁLTAL MEGHIRDETETT PÁLYATÉTELEK, DIPLOMAMUNKA CÍMEK....................251

KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT IRODALOM....................................................................................................................261

DE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ........................................................................................................274

DE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ÁOK KARI MELLÉKLETE..........................................................297

A DE HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT ÁOK KARI MELLÉKLETE................................306

PÁLYÁZATOK, ALAPÍTVÁNYOK..............................................................................................................................307

HALLGATÓI SZERVEZETEK......................................................................................................................................310

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK.....................................................................................................................................312

EGYETEMI NAPTÁR A 2013/2014-ES TANÉVRE.....................................................................................................314


1. FEJEZET

1. FEJEZET

A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE

A Debreceni Egyetem történeti háttere

Debrecen felsőoktatásának gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza: 1538-ban alapították a Debreceni Református

Kollégiumot. A Kollégium évszázadokon át a magyar oktatás, kultúra fejlesztésében, fenntartásában országosan

kiemelkedő szerepet játszott. Falai között meglehetősen széleskörű felsőoktatás alakult ki, aminek meghatározó szerepe

volt - Debrecen városának áldozatkészsége mellett - abban, hogy 1912-ben a pozsonyival egy időben Debrecenben

került sor Magyar Királyi Tudományegyetem alapítására. A Kollégium három akadémiai tagozatát (ma úgy

mondanánk, főiskolai karát) adta az új egyetemnek, amely az alapító okirat szerint, a klasszikus egyetemi mintára, a

városi közkórházra alapozva, negyedik, orvostudományi karral bővül.

A Debreceni Universitas Egyesülés korszaka (DUE)

Debrecenben a '80-as években, az országos kormányprogramot megelőzve, megindultak az egyeztetések a széttagolt

felsőoktatás újraegyesítéséről. A folyamatban részt vett az agrártudományi, valamint a Debrecenben megjelent főiskolai

szintű műszaki képzés (akkor az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Debreceni Főiskolai Egysége), valamint az MTA

Atommagkutató Intézete (ATOMKI) is. 1991-ben hivatalosan is megalakult a Debreceni Universitas Egyesülés (DUE),

amelynek keretében az intézmények közötti, meglevő kutatási, oktatási együttműködések dinamikusan fejlődtek,

jelentős közös fejlesztések valósultak meg. A Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) és a Debreceni

Agrártudományi Egyetem (DATE) együttműködésében beindult Debrecenben a közgazdasági és üzleti képzés (jelenleg

önálló kar), újraindult a jogászképzés (jelenleg ugyancsak önálló kar), az YMMF debreceni egysége levált budapesti

anyaintézményétől, és Műszaki Főiskolai Kar néven betagozódott a KLTE-be. A DOTE és a KLTE együttműködésében

beindult a DOTE-n a gyógyszerész-képzés, a DOTE, DATE és KLTE közös képzéseként a molekuláris biológus

képzés, a DUE neve alatt, nemzetközi együttműködésben jött létre a Felsőoktatási Menedzsment Központ, amely 1998

tavaszán zárta első posztgraduális kurzusát. A DUE kapta meg, a debreceni felsőoktatás fejlesztésének céljaira, a

századfordulón épült tüzérlaktanya (utóbb szovjet laktanya) mintegy 15 hektárnyi területét és lepusztult épületeit a

Kassai úton. Ugyancsak a DUE hozta létre az összes debreceni felsőoktatási intézményt összekötő optikai kábeles

informatikai hálózatot, ami közös számítógép- és telefon-hálózatot szolgál ki, lehetővé téve többek között a közös

könyvtár-informatikai fejlesztést, ami szintén jelentős mértékben megvalósult.

A Debreceni Egyetemi Szövetség kialakulása (DESZ)

1996 nyarán országos kormányprogramként felerősödött a széttagolt magyar felsőoktatás integrációjának előkészítése.

Míg az 1993-ban elfogadott Felsőoktatási Törvény nem teremtett kedvező törvényi hátteret az universitasmozgalomnak,

addig az 1996-ban elfogadott törvénymódosítás kimondta, hogy a felsőoktatási intézmények felsorolása

1998. december 31-ével lejár. Azt követően egyetem csak abban az esetben működhet, ha több tudományterületen,

tudományterületenként több tudományágban, valamint több szakon folytat megfelelő színvonalú képzést (főiskola több

tudományágban, több szakon). A felsőoktatási szövetséget úgy definiálta a törvény, mint az egységes felsőoktatási

intézménnyé történő átalakulás maximum két évig fennálló átmeneti szervezeti keretét. A Világbank szakértőivel

együttműködve elkezdődött egy felsőoktatás-fejlesztési program előkészítése, amely az integrációt, és azzal együtt a

felsőoktatás korszerűsítését kívánja szolgálni (a gyorsan változó társadalmi igényekre rugalmasan reagálni képes,

hatékonyan működő és gazdálkodó, színvonalas oktató- kutató-tevékenységet folytató, és a társadalom, a régiók

fejlődését minden módon hatékonyan szolgáló, ehhez optimálisan szükséges kritikus méretet meghaladó

intézményekből álló intézményrendszer kialakítása). Ezzel kapcsolatban, 1996-ban és 1997-ben pályázatok kerültek

kiírásra a Felsőoktatás Fejlesztési Alapprogramok (FEFA) keretében. Ezeken a DUE tagintézményei, kibővülve a Liszt

Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Konzervatóriumával (LFZFDK), mindkét évben sikeresen szerepeltek, 300-

300 MFt összegű fejlesztést nyertek el. A sikeres pályázás alapfeltétele az összes tagintézmény tanácsa által elfogadott

integrációs szándéknyilatkozat volt. Ezt első ízben 1996. szeptember 25-én írta alá öt debreceni felsőoktatási intézmény

(DATE, DOTE, DRHE, KLTE, LFZFDK), valamint társulási szándékkal az ATOMKI vezetője, azzal, hogy készek

önként létrehozni a Debreceni Egyetemi Szövetséget, mint az egységes Debreceni Egyetem felé vezető átmeneti

intézményt. Az 1998 év eseményei már a Debreceni Egyetemi Szövetség (DESZ) megalakulásának történetéről

szólnak. A résztvevő intézmények köre 1997 végén bővült a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolával

(KFRTF), így a Szövetség alapító tagjai között volt Debrecen mind a hat felsőoktatási intézménye (DATE, DOTE,

DRHE, KLTE, KFRTF, LFZFDK), továbbá társult tagként az ATOMKI.

A Debreceni Egyetem (DE)

2000. január 1-jével a város egyik legtekintélyesebb, legbonyolultabb szervezete, a Debreceni Egyetem jött létre

húszezres hallgatói létszámával. Hajdú-Bihar megye egyetemei és főiskolái integrálódtak, melynek eredményeként öt

egyetemi és három főiskolai karral kezdte meg működését a Debreceni Egyetem. A város három nagy jogelőd

egyetemének karai, az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara, az Orvostudományi Egyetem

Általános Orvostudományi Kara, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi, Természettudományi karai

és 2000. január 1-től a Közgazdaságtudományi Kar, a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola, a

Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolai Kar, valamint a Kossuth Lajos Tudományegyetem Műszaki Főiskolai Kara önálló

2


A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE

karként tagozódtak a monumentális intézménybe. Az intézetek sorában a Debreceni Konzervatórium speciális

művészképző intézményként illeszkedik a struktúrába, Nyíregyházán, Karcagon kutatóintézetek, Debrecenben a

Tangazdaság és Tájkutató Intézet működik. 2002-től Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karral, 2003-tól pedig három

újabb karral, a Fogorvostudományi Karral, Gyógyszerésztudományi Karral és az Állam- és Jogtudományi Karral

gazdagodott a Debreceni Egyetem. A Népegészségügyi Iskola, 2006-tól Népegészségügyi Kar, mely az ország első, és

egyetlen Népegészségügyi Kara, néhány éve a prevenció, az egészségügyi továbbképzés úttörő intézménye. 2006-ban a

Konzervatórium és jogelődei fennállásának negyvedik esztendejében a Zeneművészeti Kar kezdte meg működését.

Ezzel az egyetem karainak száma tizenötre emelkedett. A korábbi orvos- és agráregyetem bázisán Orvos- és

Egészségtudományi és Agrártudományi Centrumok alakultak. Az Állam- és Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi

Kar, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, az Informatikai Kar, a Közgazdaságtudományi Kar, a

Természettudományi és Technológiai Kar és a Zeneművészeti Kar Tudományegyetemi Karok néven képeznek egységet

a Debreceni Egyetemen belül. A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete, valamint az egyházi

fenntartású intézmények (Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Kölcsey Református Tanítóképző Főiskola)

társult tagjai a Debreceni Egyetemnek.

A Debreceni Egyetem négy és fél évszázados, megszakítás nélküli múlttal ma az ország legrégebben folyamatosan

ugyanabban a városban működő felsőoktatási intézménye. Mintegy 31000 hallgatójával, közel 1500 oktatójával az

ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye, 15 karával és 25 doktori iskolájával pedig kétségtelenül a

legszélesebb képzési és kutatási kínálatot nyújtja. Az oktatómunka, és különösen a kutatómunka minőségét jelzi, hogy

az oktatók közel kétharmada tudományos fokozattal rendelkezik, köztük 30 professzor a Magyar Tudományos

Akadémia rendes, vagy levelező tagja. Ez a kiemelkedő szellemi központ, hatalmas oktatási és K+F kapacitás egyre

jelentősebb hatással van a régió gazdasági és társadalmi fejlődésére, kulturális felemelkedésére, egyre nagyobb

figyelmet fordít a tudásalapú gazdaság és társadalom igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálására, a regionális

tudásközpont szerepkör betöltésére. Kiemelkedő eredmény a Debreceni Egyetem akkreditációs intézményi értékelése „a

Debreceni Egyetem minden szempontból eléri, sőt lényegesen meghaladja a MAB által előírt akkreditációs

követelményeket.” A MAB az egyetem szakjait, doktori iskoláit akkreditáltnak minősítette és a párhuzamos

akkreditációk után az Általános Orvostudományi Kar, valamint a Fogorvostudományi Kar elnyerte a "Kiválósági hely"

címet. Az egyetem 12 képzési területen, 63 alapszakon, 74 mesterképzésen, 14 felsőfokú szakképzési, 4 osztatlan

szakon és 119 szakirányú továbbképzési szakon nyújt széles választékot a felvételizők számára. A Debreceni Egyetem

széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, mely kiterjed mind az öt kontinensre. Az egyetemünkön

tanuló külföldi állampolgárságú személyek száma is folyamatosan nő. Három osztatlan, 12 alapképzési és 7

mesterképzési szakot hallgathatnak idegen nyelven a hallgatók. Az intézményi szerződések keretében megvalósult

oktatói illetve hallgatói mobilitás jelentős. Az ERASMUS program az Európai Bizottság által kiírt SOCRATES

program részeként 1998-tól folyamatosan működik a Debreceni Egyetem és jogelőd intézményeiben. Tanévenként 200-

nál több hallgatónak nyílt lehetősége kiutazni 27 országba. Az elmúlt három év során több, mint 200 beutazó hallgató

érkezett az egyetemre és évente közel 80 sikeres ERASMUS oktatói mobilitási pályázat valósult meg. A Debreceni

Egyetemen a doktori képzés eredményességét jelzi, hogy évente egyre többen szereznek fokozatot. 2012-ben 135 PhDoklevelet

adott ki az egyetem.

Az egyetemen folyó oktató-, kutató- és gyógyítómunka hatékonyságát lényegesen meghatározza az egyetem könyvtári

bázisa. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára állományával és szolgáltatásával a magyar felsőoktatási

könyvtárak egyik vezető intézménye. Közel hatmillió dokumentummal az ország második legnagyobb könyvtáraként

szolgálja az egyetem hallgatóít és oktatóít. A Debreceni Egyetem minden beiratkozott hallgatója tagja az Egyetem

Hallgatói Önkormányzatának. A HÖK feladata a hallgatói érdekképviselet az egyetem felső vezetésében. A Debreceni

Egyetemen a hallgatók közreműködésével döntenek a kollégiumi felvételekről, a lakhatási támogatásokról, a szociális

ösztöndíjak odaítéléséről. Az egyetemisták legtöbb kulturális programját a Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok

Kulturális Egyesülete, a HAHA szervezi. A Kassai úti egyetemi Campus területén, a Lovarda épületében 3000 nm-es

hallgatói klub ad helyet a különböző programoknak.

A Debreceni Egyetem hazánk legszélesebb spektrumú és egyik legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező állami

egyeteme. Éves költségvetése meghaladja Debrecen városának költségvetését. További fejlődését az a nagyberuházási

program biztosítja, melynek keretében már átadásra került a Társadalomtudományi és Egészségtudományi Központ, a

Táj és Vidékfejlesztési Központ, az Élettudományi Épület és Könyvtár. A Kassai úti Campuson 2005-ben adták át az

ország első befektetői tőkéből épülő kollégiumát. A Debreceni Egyetem a város és a régió gazdasági, társadalmi,

kulturális fejődésében is meghatározó szellemi központ, betölti a tudáscentrum szerepét is.

3


2. FEJEZET

2. FEJEZET

A DE OEC ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

TÖRTÉNETE, JOGELŐDÖK

A DE OEC ÁLTALÁNOS OVOSTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETE, JOGELŐDÖK

A Debreceni Tudományegyetem elődjének a több mint 400 éves Református Kollégium tekinthető, ahol az 1750-es

években Hatvani István a kollégium professzorának munkája fordulópontot jelentett a magyarországi

természettudományok oktatásában: matematika és filozófia mellett többek között kísérleti fizikát, kémiát, állattant,

orvosi biológiát tanított.

A XIX. század második felében merült fel az egyetem építésének gondolata és Debrecen város törvényhatósági

bizottsága 1906-ban megbízta Kenézy Gyula, bábaképezdei igazgató főorvost a tudományegyetem létrehozására

szervezett előkészítő bizottság irányításával, aki mindent elkövetett, hogy a teológiai, bölcsész és jogtudományi fakultás

mellett az orvosi kar is létrejöjjön. 1912-ben Ferenc József törvénycikkelyben rendelkezett a debreceni egyetem

felállításáról, valamint egy oktatási célnak megfelelő közkórház felállításáról. Az egyetem szabályzata szerint az

egyetemnek öt kara lett, köztük az orvostudományi kar.

Kenézy - mint az építkezés kormánybiztosa - közbenjárására 1914 márciusában az orvosi kar építkezése indult meg

elsőnek a KORB FLÓRIS által tervezett Debreceni Egyetemen. Az I. világháború kitörése azonban megfékezte a

kezdeti nagy lendületet.

Bár ezekben az években önálló orvostudományi kar még nem volt, de a teológiai, valamint a jog és államtudományi kar

egyes tantárgyai és előadói összefüggésbe hozhatók a későbbi orvosi kar tárgyaival és professzoraival.

1918. október 23-án történt meg a tudományegyetem felavatása, doktoravatással. Ekkor az orvosi kar épületei közül

csak az ún. felvételi épület volt kész. A klinikák átadása 1923-ban kezdődött el és 1927-ig tartott. Az új komplexum -

felépülése után - Európa egyik legszebb klinikája lett.

1918. október 19-én az egyetem orvostanári gyűlést tartott, melyen Kenézy Gyula korelnök indítványt tett a debreceni

magyar királyi tudományegyetem orvoskarának megalakítására. A gyűlés az indítványt elfogadva egyhangú határozattal

kimondta az Orvosi Kar magalakítását. Dékánjául megválasztották Kenézy Gyulát, a prodékán Orsós Ferenc, a kari

jegyző Vészi Gyula lett.

Az Orvosi Kar sokévi előkészítő munka és Kenézy Gyula fáradhatatlan munkássága és energiája eredményeként 1921.

november 4-én nyílt meg. A megnyitót Kenézy Gyula ny. r. tanár, mint az orvosi tantestület szeniora tartotta. A

következő napokban már kezdetét is vette az oktatás.

A II. világháború jelentős károkat okozott az Egyetemnek. A fasiszta kormány Németországba akarta telepíteni az

egyetemeket, de ennek a szándéknak Debrecen nem tett eleget. Mégis 1944. végén a kar 15 kinevezett professzora

közül mindössze négyen maradtak Debrecenben: Sántha Kálmán, Bodnár János, Verzár Frigyes és Szalay Sándor. Ők

biztosították a gyógyító munka folyamatosságát és az oktatás is megkezdődött november végén.

Egy évvel később – az 1945/46-os tanévben – már 116 oktató dolgozott díjas állásban, az orvostanhallgatók létszáma

pedig 359-re emelkedett.

1946. végén kormányhatározat intézkedett a kettős tanszékek szétválasztásáról: az Anatómiai és Törvényszéki

Orvostani, a Közegészségtani és Gyógyszertani, az Élettani és Kórtani ennek megfelelően önálló intézetté váltak.

Az oktatás mellett a tudományos kutatás is egyre nagyobb jelentőséget kapott. 1946-ban Sántha Kálmán dékán

javaslatára a kari ülésekre a hallgatóság képviselőit is meghívták.

1951-ben a Minisztertanács kiadott rendelete értelmében az orvostudományi kar, kiemelkedve a tudományegyetemek

szerkezetéből, önálló egyetemmé alakult és az Egészségügyi Minisztérium felügyelete alá került.

Az így létrejött DOTE folyamatosan több új épülettel bővült: Kórélettani és Mikrobiológiai Intézet épülete (1949),

Művese Állomás (1970) Radiológia Klinika (1971), az Elméleti Tömb épülete (1973), Nőgyógyászati Klinika új

szárnya (1982), II. és III. számú kollégium.

1977-ben az Általános Orvosi Kar mellett a Fogorvosi Szak is létrejött. 1988-ban Nyíregyházán az Egészségügyi

Főiskola kezdte meg működését, mely hamarosan a DOTE karává fejlődött. 1997/98-tól, az orvosdiagnosztikai

laboratóriumi analitikus szakon, debreceni székhellyel is megindult a képzés. 2008 szeptembertől az orvosi

laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus szak 3 szakirányával az Általános Orvostudományi Kar képzései

közé tartozik.

1987-ben angol nyelvű orvosképzés indult be az egyetemen 49 fővel, ami a 2012/2013-as tanévre 1633 főre növekedett.

2000-ben az angol nyelvű Fogorvosképzés is elkezdődött 12 fővel, jelenleg 357-en tanulnak az angol programon. 1996

szeptemberében a DOTE és KLTE közreműködésével gyógyszerészképzés indult 47 hallgatóval. Ezzel együtt

kezdődött meg a Népegészségügyi Iskola működése és az Egészségügyi Fakultás kibővítése. A 2004/2005-ös tanévtől

beindult az angol nyelvű gyógyszerészképzés is, ahol jelenleg 131 hallgató tanul.

Az egyetemi autonómia létrejöttével párhuzamosan megvalósult az egyetemi doktori habilitáció és az egyetemi doktori

(Ph.D) cím megszerzésének lehetősége (1995).

4


A DE OEC ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETE, JOGELŐDÖK

1996 nyarán országos kormányprogramként felerősödött a széttagolt magyar felsőoktatás integrációjának előkészítése.

Az 1996-ban elfogadott Felsőoktatási Törvény módosítása kimondta, hogy a felsőoktatási intézmények felsorolása

1998. december 31-ével lejár. Ezt követően az egyetem csak abban az esetben működhet, ha több tudományterületen,

tudományterületenként több tudományágban, valamint több szakon folytat megfelelő színvonalú képzést. Ennek

értelmében 1998-ban megalakult a Debreceni Egyetemi Szövetség, melynek alapító tagjai a következő felsőoktatási

Intézmények voltak: Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE), Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE),

Debreceni Református Hittudományi Egyetem, (DRHE), Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE), Kölcsey

Református Tanítóképző Főiskola (KFRTF), Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Konzervatóriumával

(LFZFDK), társult tag pedig az Atommagkutató Intézet (ATOMKI) volt.

2000. január 1-ével létrejött Hajdú-Bihar megye egyetemei és főiskolái integrálódásával a több mint húszezres hallgatói

létszámú Debreceni Egyetem. Ezen belül a korábbi orvostudományi egyetem bázisán Orvos- és Egészségtudományi

Centrum alakult.

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (OEC) szervezeti keretébe tartozott az Általános

Orvostudományi Kar, a Főiskolai Kar (jelenleg Egészségügyi Kar), a Fogorvostudományi Intézet (2003-tól Kar), a

Gyógyszerésztudományi Intézet (2003-tól Kar), valamint a Népegészségügyi Iskola (2006-tól Kar), ahol a 2004/2005-

ös tanévtől új egyetemi alapképzés indult, a népegészségügyi felügyelő szak, 2006/2007-es tanévtől pedig az

egészségügyi gondozás és prevenció BSc-szak népegészségügyi ellenőr szakiránnyal. A 2008/2009-es tanévben a

Népegészségügyi Kar 2 új mesterképzést indított, a Népegészségügyi és az Egészségpszichológia M.Sc. szakot, 2010-

től pedig 2 újabb szakkal, az Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás, és a Komplex rehabilitáció mesterszakkal

bővítette képzési kínálatát. A 2008/2009-es tanévtől az Általános Orvostudományi Kar is részt vesz az osztott

képzésben, ugyanis ebben az évben került át a Karra az Egészségügyi Karról az Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó

Diagnosztikai Analitikus alapszak (OLKDA), a 2009/2010. tanévtől pedig két új mesterképzéssel, a Molekuláris

biológus és Táplálkozástudományi MSc-vel szélesítette képzési palettáját. 2011-ben kapott szakindítási engedélyt az

ÁOK harmadik mesterképzési szaka, a Klinikai Laboratóriumi Kutató MSc, amely 2012-ben elindult nappali és

levelező képzésben. A DEOEC-ben a szakirányú továbbképzési szakok száma is nőtt. Az ÁOK az egészségügyi

szakmenedzser továbbképzés mellett angol-magyar orvos- és egészségtudományi szakfordító szakot, az NK pedig hat

szakirányú továbbképzési szakot hirdetett meg. Nyíregyházi székhellyel az Egészségügyi Kar hat alapszakon, hét

szakirányán és két mesterképzési és három szakirányú továbbképzési szakán várja a hallgatókat.

Az OEC vezető testülete a Centrum Tanács, amely az alkotó Karok Tanácsainak közös szervezete. A Centrumot annak

Elnöke vezeti, aki az Egyetemi Tanácstól és a Rektortól átruházott jogköröket, illetve a Kari Tanácsok által adott

irányító jogosítványait gyakorolja. Az Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma csaknem 1700 klinikai ágyon

történő betegellátás keretében felelős a Tiszántúl és Északkelet-Magyarország lakosságának a progresszív betegellátás

keretében történő legmagasabb szintű ellátásáért, illetve emellett számos területen országos és nemzetközi hírű klinikai

tevékenysége nagy számú beteget vonz más régiókból is. A több mint 4000 munkatárs évente közel 100 000 esetben

fekvőbeteget gyógyít, a járóbeteg szakorvosi ellátás keretében közel másfél millió szakrendelési megjelenés történik.

Az OEC meghatározó további speciális feladata a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek,

szakpszichológusok, családorvosok, a népegészségügyi szakemberek és egészségügyi diplomások képzésével a régió és

az ország szakemberekkel történő ellátása, valamint azok magas szintű továbbképzése. A DEOEC szakképzési

rendszerében résztvevők összlétszáma jelenleg meghaladja az 1000 főt, akik majd szakképzésük végén a szakvizsga

letétele után szerzik meg alap- vagy ráépített szakképesítésüket. A DEOEC évente több száz továbbképzési tanfolyamot

szervez a régió egészségügyi szakemberei számára. A DEOEC Szak- és Továbbképzési Központjában a régióból közel

5800 orvos, 837 fogorvos, 1065 gyógyszerész és 166 szakpszichológus regisztráltatta magát kötelező, foyamatos

továbbképzésre. Oktatói és kutatói tudományos tevékenységükkel, nemzetközi kongresszusokon történő részvételükkel,

azok hazai szervezésével jelentős nemzetközi publikációs tevékenységükkel nagymértékben hozzájárulnak hazánk

orvostudományi és egészségtudományi kutatási eredményeihez, tudományos elismertsége növeléséhez. A DEOEC

jelentős lépéseket tett az elmúlt években a modern molekuláris medicina gyakorlása feltételeinek megteremtésében, így

a klinikai, genomikai kutatás, a sejtterápia és génterápia bevezetésében. 2002-ben a mintegy 15 laboratóriumból létrejött

Molekuláris Medicina Kutató Központ elnyerte az Európai Unió Kiválósági Központja kitüntető címet.

2007-ben befejezésre került a több, mint 12 milliárdos költséggel megvalósuló Auguszta program, melynek keretében

Kardiovaszkuláris és Onkológiai Komplex Regionális Egészségcentrum jött létre, amely a szív- érrendszeri és

daganatos megbetegedések terén kielégíti az Észak-Alföldi és Észak-Magyarországi régiók teljes körű progresszív

betegellátási igényét, az érintett betegségcsoportok kezelésének teljes vertikumát, beleértve a megelőzést, a szűrést,

diagnosztikát, konzervatív és műtéti terápiát, rehabilitációt, utógondozást, és a szekunder prevenciót. A beruházás

megvalósításához a DEOEC 1,32 milliárd forintos önrészt tudott hozzátenni a 9 milliárdos Uniós és az 1,8 milliárd

forint értékű kormányzati támogatáshoz. A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumának európai

színvonalú, korszerű betegellátását támogatja a 2012-ben elkészült Egészség Központ Fejlesztési Projekt, amelynek

megvalósítási költsége 11.793 958.243. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében elnyert forrás olyan

5


2. FEJEZET

infrastrukturális háttér kiépítését tette lehetővé a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma

számára, ami nélkülözhetetlen a szakszerű, 21. századi betegellátáshoz.A fejlesztés több részterületet is érintett.

Megépült az In Vitro Diagnosztikai Tömb. A DE OEC létrehozta a Központi sürgősségi, központi intenzív, felnőtt és

gyermek onkohematológia tömböt, centralizálta a belgyógyászati ellátást. Megtörtént a Bőrgyógyászati Klinika égési

osztályának fejlesztése, megvalósult a Gyermekgyógyászati Intézet központi gyermekintenzív osztálya. További

fejlesztéssel lehetővé vált a fogyatékos gyermekek fogászati ellátása, mind az egészséges, mind a sérült kispáciensek

fej-nyaksebészeti, arc-állcsont és szájsebészeti ellátása feltételei javultak. Megvalósult az élődonoros vesetranszplantáció

infrastrukturális háttere. A Pathológiai és az Igazságügyi Orvostani Intézet centralizációja keretében új,

korszerű, költséghatékony infrastruktúra jött létre.

A DEOEC működésében a legmodernebb minőségbiztosítási módszerek alkalmazásában, széleskörű klinikai

tevékenységében, kutató és oktatási eredményeivel egyre jobban megközelíti az Egyesült Államokban és Európában

hosszú évtizedek óta egyetemi keretek között működő hasonló centrumok teljesítményét és gyakorlatát.

6


AZ ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM HIVATALAI ÉS INTÉZMÉNYEI

3. FEJEZET

AZ ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

HIVATALAI ÉS INTÉZMÉNYEI

DEBRECENI EGYETEM

REKTOR

Dr. Szilvássy Zoltán egyetemi tanár

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

HIVATALAI ÉS INTÉZMÉNYEI

CENTRUM ELNÖK:

Dr. Fülesdi Béla egyetemi tanár

CENTRUMELNÖK HELYETTESEK:

ÁLTALÁNOS CENTRUMELNÖK-HELYETTES,

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁN

KLINIKAI CENTRUMELNÖK-HELYETTES:

STRATÉGIAI CENTRUMELNÖK-HELYETTES:

SZAK- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI CENTRUMELNÖK-

HELYETTES:

TUDOMÁNYOS CENTRUMELNÖK-HELYETTES:

Dr. Mátyus László egyetemi tanár

Dr. Nagy Endre egyetemi tanár

Dr. Bíró Klára egyetemi docens

Dr. Ádány Róza egyetemi tanár

Dr. Bíró Tamás egyetemi docens

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

DÉKÁNHELYETTESEK:

ÁLTALÁNOS DÉKÁNHELYETTES:

OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES:

TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTES:

Dr. Szekanecz Zoltán egyetemi tanár

Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár

Dr. Virág László egyetemi tanár

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

DÉKÁN:

OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES:

ÁLTALÁNOS DÉKÁNHELYETTES:

Dr. Hegedűs Csaba egyetemi tanár

Dr. Tornai István egyetemi docens

Dr. Redl Pál egyetemi docens

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR

DÉKÁN:

DÉKÁNHELYETTES:

Dr.Vecsernyés Miklós egyetemi docens

Dr. Halmos Gábor egyetemi tanár

7


3. FEJEZET

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR

DÉKÁN:

DÉKÁNHELYETTES:

Dr. Balázs Margit egyetemi tanár

Dr. Bánfalvi Attila egyetemi docens

CENTRUMELNÖKI HIVATAL: 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., Pf. 5.

Telefon: (52) 417-571

Telefax: (52) 419-807

CENTRUM GAZDASÁGI IGAZGATÓ:

Kecskés Gábor

OKTATÁSSZERVEZÉSI KÖZPONT:

Oktatási Igazgató: Dr. Kerékgyártó Csilla

4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 94., Pf. 69. (Oktatási

Központ)

Telefon/fax: (52) 258-020

NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT:

Igazgató: Dr. Jenei Attila egyetemi docens

4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 94.(Oktatási Központ)

Telefon: (52) 258-058 258-056

Fax:: (52)414-013

ÁOK DÉKÁNI HIVATAL:

ÁOK DÉKÁNI HIVATAL VEZETŐJE:

4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 94., Pf. 69. (Oktatási

Központ)

Telefon: (52) 258-086

Fax: (52) 255-150

Juhász Katalin

FOK OKTATÁSI TITKÁRSÁG VEZETŐJE:

Dr. Lampé István klinikai főorvos

EGÉSZSÉGÜGYI KAR:

DÉKÁN:

DÉKÁNHELYETTESEK:

Dr. Fábián Gergely főiskolai tanár

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2.

Telefon: (42) 404-411Telefax: (42) 408-656 , 404-403

Dr. Kósa Zsigmond főiskolai docens

Dr. Semsei Imre tudományos főmunkatárs

Dr. Sárváry Attila főiskolai tanár

REKTORI HIVATAL:

Dr. Mészáros József mb. főtitkár

Rácz Annamária főtitkár-helyettes

Dr. Rőfi Mónika főtitkár-helyettes

8


AZ ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM HIVATALAI ÉS INTÉZMÉNYEI

4010 Debrecen, Egyetem tér 1., Pf. 37.

Telefon: (52) 316-185 , 512-900/62157,62500

Telefax: (52) 416-490

Internet: http://www.unideb.hu

MARKUSOVSZKY LAJOS KOLLÉGIUM: II.sz. Kollégium: Nagyerdei krt. 98.

Telefon: (52) 411-717/55887, 55051

I. em.: 55061, II.em.: 55062, III.em.: 55063

III. sz. Kollégium: Móricz Zs. krt. 22.

Telefon: (52) 411-717/55611, 55376

Kollégiumi bizottság: 55008, 54729

DEENK KENÉZY ÉLETTUDOMÁNYI

KÖNYVTÁRA:

Főigazgató, könyvtárvezető: Karácsony Gyöngyi

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Telefon: (52) 518-601/ 22082

Telefon/fax: (52) 413-847

KÖZMŰVELŐDÉSI TITKÁRSÁG:

4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. (Oktatási Központ)

Telefon: (52) 258-038

Fax: 255-250

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATI IRODA 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

Telefon: (52) 411-717/55008, 55220, 55370

Telefon/Fax: (52)255-028

MAGYAR ORVOSTANHALLGATÓK

EGYESÜLETE (MOE):

III. sz. Kollégium

4004 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.

Telefon/fax: (52) 418-192, (52) 411-717/54219

ERASMUS/SOCRATES IRODA:

4004 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. (Oktatási Központ)

Telefon/fax: (52) 530--567, tel: (52) 411-717/58011, 258-

011

Honlap: http://www.erasmus.dote.hu

SÁNTHA KÁLMÁN SZAKKOLLÉGIUM: 4004 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. (Oktatási Központ 407,

409 szoba)

Telefon: 611-717/56132, , (52) 258-122, (52) 258-121,

(52) 411-717/58121, 58122

Honlap: http://www.szakkoli.dote.hu

9


4. FEJEZET

4. FEJEZET

ADMINISZTRATÍV SZERVEZETI EGYSÉG

OKTATÁSSZERVEZÉSI KÖZPONT

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 94.

Telefon: 52-258-020 Fax: 52-255-001

Oktatási igazgató

Titkárság

Dr. Kerékgyártó Csilla

Fekete Tünde

Dékáni hivatalvezető

Dékáni titkárság

Juhász Katalin

Domján Judit

Tanulmányi osztályvezető-helyettes

Tanulmányi előadó

Angol Program, előadó

Pénzügyi előadó

Kiadványszerkesztő

Fábián Edit

Bakonszegi Anna

Buka Tamás

Csűry - Bagaméry Beáta

Dókáné Barta Zsuzsa

Karcza Anikó

Ojtozi Ágnes

Pásztori Anna Mária

Jasák Richárd

Ludánszki Sándorné

Somogyi Adrienn

Gancsella Dóra

Derzsi Judit

Szak- és Továbbképzési Központ, előadó

Királyné Sári Szabina

Kiss Annamária

Sólyomné Dihen Tímea

Takács-Szabó Erzsébet

Takácsné Csatári Ibolya

Erasmus Iroda

Gara Péter

Ph.D. előadó

Oláh Zsuzsa

HÖK Iroda, előadó

Kollégiumi Bizottság Iroda, előadó

Szűcs Viktória

Szödényi Krisztina

10


A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI

5. FEJEZET

A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI

ANATÓMIAI, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTANI INTÉZET

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-567 Fax: 52-255-115

Web: http://www.anat.dote.hu

Intézetvezető egyetemi tanár

Fogorvosi Anatómia Tanszék,

tanszékvezető egyetemi tanár

Professor Emeritus

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Tudományos munkatárs

Egyetemi gyakornok

Ph.D. hallgató

Dr. Antal Miklós

Dr. Matesz Klára

Dr. Földes István

Dr. Módis László

Dr. Székely György

Dr. Birinyi András

Dr. Felszeghy Szabolcs

Dr. Kisvárday Zoltán

Dr. Wolf Ervin

Dr. Zákány Róza

Dr. Juhász Tamás

Dr. Matta Csaba

Dr. Mészár Zoltán

Dr. Szentesiné Dr. Holló Krisztina

Dr. Balázs Anita

Dr. Katóné Papp Ildikó

Dr. Rácz Éva

Martinec Bernadett

Dr. Antal Zsófia

Hegedűs Krisztina

Hegyi Zoltán

Kiss Nikoletta Gréta

Sólyom Zsanett

Szakadát Mónika

Dr. Wéber Ildikó

Docova Klaudia

Ducza László

Dr. Fariba Javdani

Gaál Botond

Dr. Hajdú Tibor

Katona Éva

Kecskés Szilvia

Dr. Papp Tamás

11


5. FEJEZET

Kurzus direktor (neurobiológia)

kurzus direktor (szövet- és fejlődéstan)

Tanulmányi felelős (I. év)

Tanulmányi felelős (II. év)

Somogyi Csilla

Takács Roland

Varga Rita

Dr. Kisvárday Zoltán

Dr. Wolf Ervin

Szakadát Mónika

Kis Gréta

BIOFIZIKAI ÉS SEJTBIOLÓGIAI INTÉZET

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-412-623 Fax: 52-532-201

E-mail: biophys@med.unideb.hu, Web: http://biophys.med.unideb.hu

Intézetvezető egyetemi tanár

Biofizikai Tanszék, tanszékvezető egyetemi

tanár

Biomatematikai Tanszék, tanszékvezető

egyetemi tanár

Sejtbiológiai Tanszék, tanszékvezető

egyetemi tanár

Egyetemi tanár

Professor Emeritus

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Tudományos főmunkatárs

Tudományos munkatárs

Tudományos segédmunkatárs

Dr. Szöllősi János

Dr. Panyi György

Dr. Mátyus László

Dr. Szabó Gábor

Dr. Vereb György

Dr. Damjanovich Sándor

Dr. Bacsó Zsolt

Dr. Jenei Attila

Dr. Krasznai Zoltán

Dr. Nagy Péter

Dr. Fazekas Zsolt

Dr. Goda Katalin

Dr. Hajdú Péter

Dr. Székvölgyi Lóránt

Dr. Varga Zoltán

Dr. Hegedüs Éva

Dr. Szántó G. Tibor

Dr. Dóczy-Bodnár Andrea

Dr. Vámosi György

Dr. Pap Pál

Dr. Sárközi Sándor

Dr. Simon László

Dr. Tóth Ágnes

Dr. Váradi Tímea

Dr. Bácskai Tímea

Bartók Ádám

12


Egyetemi gyakornok

Ph.D. hallgató

Tanulmányi felelős

A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI

Dr. Batta Gyula Gábor

Dr. Horváth Henrietta

Szalóki Nikoletta

Nizsalóczki Enikő

Dr. Szöőr Árpád

Dr. Balajthy András

Bársony Orsolya

Csomós István

Dr. Doan Xuan Quang Minh

Domján Brigitta

Gutayné Dr. Tóth Zsuzsanna

Imre László

Dr. Kovács Tamás

Lajtos Tamás

Mocsár Gábor

Dr. Nánási Péter

Rente Tünde

Shrestha Dilip

Szalóki Gábor

Szántó András

Szilágyi Orsolya

Tarapcsák Szabolcs

Dr. Tóth Gábor

Veres Adrienn

Volkó Julianna

Dr. Fazekas Zsolt

BIOKÉMIAI ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI INTÉZET

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-416-432 Fax: 52-314-989

Web: http://bmbi.med.unideb.hu

Intézetvezető egyetemi tanár

Fogorvosi Biokémiai Tanszék,

tanszékvezető egyetemi tanár

Egyetemi tanár

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Dr. Tőzsér József

Dr. Szondy Zsuzsa

Dr. Fésüs László

Dr. Nagy László

Dr. Balajthy Zoltán

Dr. Fuxreiter Mónika

Dr. Szatmári István

Dr. Bálint Bálint László

Dr. Csősz Éva

13


5. FEJEZET

Egyetemi tanársegéd

Tudományos főmunkatárs

Tudományos munkatárs

Tudományos segédmunkatárs

Főiskolai docens

Biológus

Ph.D. hallgató

14

Dr. Király Róbert

Dr. Sarang Zsolt

Dr. Scholtz Beáta

Dr. Tőkés Szilvia

Dr. Köröskényi Krisztina

Dr. Mótyán János

Dr. Simon-Vecsei Zsófia

Dr. Barta Endre

Dr. Mádi András

Dr. Miskei Márton

Dr. Rühl Ralph

Dr. Csomós Krisztián

Dr. Demény Máté

Dr. Keresztessy Zsolt

Dr. Nagy Zsuzsanna

Dr. Póliska Szilárd

Dr. Varga Tamás

Bartáné Tóth Beáta

Brázda Péter

Czimmerer Zsolt

Gyöngyösi Adrienn

Matúz Krisztina

Mihály Johanna

Pap Attila

Péntek-Garabuczi Éva

Dr. Tóth Katalin Ágnes

Veréb Zoltán

Révészné Dr. Tóth Réka

Cseh Tímea

Hathy Edit

Kerekes Tamás

Mátyás Erzsébet

Nagy Éva

Simó Emília

Szalóki Szilvia

Dr. Albert Réka

Béke Gabriella

Bencsik Renáta

Bozóki Beáta

Dániel Bence

Elvan Elguren


Tanulmányi felelős

A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI

Gazda Lívia

Golda Mária

Ixchelt Cuaranta Monroy

Dr. Joós Gergely

Kalló Gergő

Keresztesi Edina

Kiruphagaran Thangarajan

Kiss Beáta

Dr. Koller Júlia

Dr. Kristóf Endre

Lábiscsák Péter

Dr. Meskó Bertalan

Dr. Mohamed Faisal Mahdi

Nagy Gergely

Nagy Katalin

Nagy-Bársony Alexandra

Német István

Pallai Anna

Rashmi Sharma

Sárvári Anitta Kinga

Simándi Zoltán

Takács Erika

Tóth Boglárka

Tóth Ferenc

Tóth Mária

Újházi Boglárka

Dr. Tőkés Szilvia

ÉLETTANI INTÉZET

4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-575 Fax: 52-255-116

Web: http://phys.dote.hu

Intézetvezető egyetemi tanár

Fogorvosi Élettani és Gyógyszertani

Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár

Egyetemi tanár

Egyetemi docens

Dr. Csernoch László

Dr. Nánási Péter

Dr. Kovács László

Dr. Szűcs Géza

Dr. Bányász Tamás

Dr. Bíró Tamás

Dr. Magyar János

Dr. Szűcs Péter

15


5. FEJEZET

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Tudományos tanácsadó

Tudományos főmunkatárs

Tudományos munkatárs

Külső előadó, főiskolai tanár

Egyetemi gyakornok

OTKA posztdoktori álláshely

Ph.D. hallgató

Tanulmányi felelős

Dr. Benkő Szilvia

Dr. Pál Balázs

Dr. Szentandrássy Norbert

Dr. Tóth István Balázs

Dr. Almássy János

Dr. Horváth Balázs

Dr. Jóna István

Dr. Szentesi Péter

Dr. Czifra Gabriella

Dr. Dienes Beatrix

Dr. Sztretye Mónika

Dr. Cseri Julianna

Dr. Jenes Ágnes

Dr. Oláh Attila

Dr. Szöllősi Attila

Dr. Fodor János

Gönczi Mónika

Kőszeghy Áron

Ambrus Lídia

Bodnár Dóra

Budai Marietta

Geyer Nikolett

Dr. Hegyi Bence

Kistamás Kornál

Kovács Adrienn

Nagy Zsuzsanna

Dr. Palicz Zoltán

Dr. Ruzsnavszky Ferenc

Szabó Imre Lőrinc

Tóth Adrienn

Dr. Váczi Krisztina

Varga Diána

Vasas Nikolett

Dr. Bányász Tamás

(GYTK)

Dr. Czifra Gabriella

(B.Sc., M.Sc.)

Dr. Magyar János

(ÁOK, FOK)

16


A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI

FARMAKOLÓGIAI ÉS FARMAKOTERÁPIAI INTÉZET

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-009 Fax: 52-255-009

Web: http://king.pharmacol.dote.hu/education

Intézetvezető egyetemi tanár

Professor Emeritus

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Tudományos főmunkatárs

Tudományos munkatárs

Egyetemi gyakornok

Ph.D. hallgató

Tanulmányi felelős

Dr. Szilvássy Zoltán

Dr. Gergely Judith

Dr. Benkő Ilona

Dr. Pórszász Róbert

Dr. Szentmiklósi József

Dr. Megyeri Attila

Dr. Peitl Barna

Dr. Sári Zsuzsanna Réka

Dr. Cseppentő Ágnes

Dr. Németh József

Dr. Gál Zsuzsanna

Dr. Drimba László

Hegedűs2 Csaba

Kovács Diána

Lelesz Beáta

Marics Balázs

Ungvári Éva

Dr. Pórszász Róbert

HUMÁNGENETIKAI TANSZÉK

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-416-531 Fax: 52-416-531

E-mail: sbiro@med.unideb.hu, Web: http://www.genetics.dote.hu

Tanszékvezető egyetemi tanár

Egyetemi tanár

Professor Emeritus

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Tudományos főmunkatárs

Külső előadó, ny. egyetemi docens

Egyetemi gyakornok

Ph.D. hallgató

Dr. Biró Sándor

Dr. Takács László

Dr. Barabás György

Dr. Penyige András

Hádáné Dr. Birkó Zsuzsanna

Dr. Beyer Dániel Ernő

Dr. Keserű Judit

Dr. Szilágyi-Bónizs Melinda

Dr. Vargha György

Dr. Fehér Zsigmond

Dr. Schlammadinger József

Dr. Vitális Sándor

Szentesiné Szirák Krisztina

Dr. Buglyó Gergely

17


5. FEJEZET

Tanulmányi felelős

Paholcsek Melinda

Dr. Vargha György

IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI INTÉZET

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-865 Fax: 52-255-865

Intézetvezető egyetemi docens

Professor Emeritus

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Klinikai szakorvos

Igazságügyi elmeszakértő, tanársegéd

Igazságügyi genetikus szakértő

Szerződéses

Vegyész

Szakorvos jelölt

Tanulmányi felelős

Dr. Herczeg László

Dr. Buris László

Dr. Módis Katalin

Dr. Gergely Péter

Dr. Turzó Csaba

Dr. Fodor Mihály

Dr. Tar Erika

Fazakas Ferenc

Dr. Süvöltős Mihály

Posta János

Dr. Székely Andrea

Dr. Borsay Beáta Ágnes

Dr. Rácz Kálmán

Dr. Turzó Csaba

IMMUNOLÓGIAI INTÉZET

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. • Telefon: 52-417-159 Fax: 52-417-159

Web: www.immunology.unideb.hu

Intézetvezető egyetemi tanár

Egyetemi docens

Egyetemi tanársegéd

Tudományos munkatárs

Egyetemi gyakornok

Ph.D. hallgató

Dr. Rajnavölgyi Éva

Dr. Bácsi Attila

Dr. Lányi Árpád

Dr. Laczik Renáta

Dr. Szabó Attila

Dr. Gogolák Péter

Dr. Koncz Gábor

Csillag Anikó

Dr. Agod Zsófia

Bacskai Ildikó

Bene Pál Krisztián

Bokhobza Esther

Chatterjee Arunima

Fekete Tünde

Dr. Horváth Krisztián

18


Tanulmányi felelős

A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI

Pázmándi Kitti

Dr. Lányi Árpád

KLINIKAI KUTATÓ KÖZPONT

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

Igazgató, egyetemi docens

Professor Emeritus

Egyetemi docens

Egyetemi tanársegéd

Tudományos főmunkatárs

Tudományos munkatárs

Tudományos segédmunkatárs

Ph.D. hallgató

Központi gyakornok

Kutató orvos

Tanulmányi felelős

Dr. Bereczky Zsuzsanna

Dr. Muszbek László

Dr. Hársfalvi Jolán

Pénzes-Daku Krisztina

Dr. Katona Éva

Dr. Komáromi István

Dr. Bagoly Zsuzsa

Dr. Fejesné Tóth Eszter

Fekete Attila

Dr. Orosz Zsuzsanna

Gindele Réka

Dr. Kállay Csilla

Dr. Kovács Emese

Dr. Kovács Kitti Bernadett

Dr. Mezei Zoltán András

Dr. Miklós Tünde

Nagyváradi László

Pataki Lajos

Shemirani Gazaleh

Székely Edina

Dr. Koncz Zsuzsa

Dr. Shemirani Amir Houshang

Dr. Bagoly Zsuzsa

LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-340-006 Fax: 52-417-631

E-mail: kbmpi@kbmpi.hu, Web: www.kbmpi.hu

Intézetvezető egyetemi tanár

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Dr. Kappelmayer János

Dr. Antal-Szalmás Péter

Dr. Balogh István

Dr. Hevessy Zsuzsa

Dr. Kerényi Adrienne

Dr. Pal Bhattoa Harjit

Dr. Csáthy László

19


5. FEJEZET

Tudományos főmunkatárs

Rezidens

Szakorvos jelölt

Meghívott előadó

Tanulmányi felelős

Dr. Ivády Gergely

Dr. Miszti-Blasius Kornél

Dr. V. Oláh Anna

Dr. Fagyas Miklós

Dr. Kárai Bettina

Nagy Zsuzsanna

Budainé Dr. Tóth Judit

Dr. Koczok Katalin

Dr. Mezei Zoltán András

Dr. Nagy Jr. Béla

Dr. Szántó Eszter

Dr. Bagoly Zsuzsa

Dr. Bereczky Zsuzsanna

Dr. Hársfalvi Jolán

Dr. Lenkey Ágota

Dr. Muszbek László

Dr. Nagy Erzsébet

Dr. Kerényi Adrienne

ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI TANSZÉK

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: (52) 255-170 Fax: (52) 255-170

E-mail: simont@med.unideb.hu, Web: www.olkd.med.unideb.hu

Tanszékvezető egyetemi docens

Egyetemi tanár

Egyetemi tanársegéd

Főiskolai tanár

Főiskolai docens

Analitikus

Ph.D. hallgató

Szakorvos

Meghívott előadó

Dr. Berényi Ervin

Dr. Góth László

Dr. Jakab András

Dr. Szabó Béla

Révészné Dr. Tóth Réka

Béresová Mónika

Bozó Alíz

Lakatos Szilvia

Nagy Marianna

Nyesténé Nagy Teréz

Dr. Fürjes Gergely

Dr. Lánczi Levente István

Dr. Bágyi Péter

Dr. Décsy Judit

Gyarmati Menyhért

Dr. Kern Mária

Dr. Molnár Péter

20


A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI

Dr. Nagy Erzsébet

Dr. Simon Éva

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-425 Fax: 52-255-424

E-mail: mikro@dote.hu, Web: mikrobiologia.deoec.hu

Intézetvezető egyetemi docens

Professor Emeritus

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Tudományos segédmunkatárs

Klinikai mikrobiológus

Biológus

Ph.D. hallgató

Szakorvos jelölt

Tanulmányi felelős (ÁOK, FOK)

Tanulmányi felelős (GYTK)

Dr. Kónya József

Dr. Gergely Lajos

Dr. Majoros László

Dr. Szabó Judit

Dr. Veress György

Dr. Csoma Eszter

Dr. Szarka Krisztina

Dr. Dombrádi Zsuzsanna

Dr. Kardos Gábor

Dr. László Brigitta

Oraveczné Gyöngyösi Eszter

Dr. Szalmás Anita

Simonné Miszti Cecilia

Kis Andrea

Dr. Berényi Réka

Domán Marianna

Dr. Ebrahimi Shabnam

Ferenczi Annamária

Kovács Renátó

Mózes Julianna

Szakács Levente

Dr. Tatár Timea

Dr. Bukta Evelin

Dr. Kozák Anita

Dr. Veress György

Dr. Majoros László

ORVOSI VEGYTANI INTÉZET

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. • Telefon: 52-412-345 Fax: 52-412-566

E-mail: medchem@med.unideb.hu, Web: medchem.unideb.hu

Intézetvezető egyetemi tanár

Egyetemi tanár

Dr. Virág László

Dr. Dombrádi Viktor

21


5. FEJEZET

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Tudományos munkatárs

Tudományos segédmunkatárs

Egyetemi gyakornok

Ph.D. hallgató

Tanulmányi felelős

Dr. Erdődi Ferenc

Dr. Gergely Pál

Dr. Bay Péter

Dr. Csortos Csilla

Dr. Farkas Ilona

Dr. Tóth Béla

Dr. Bakó Éva

Dr. Bakondi Edina

Dr. Hegedűs Csaba

Dr. Kiss Andrea

Dr. Lontay Beáta

Dr. Kókai Endre

Dr. Docsa Tibor

Dr. Iván Judit

Dr. Szántó Magdolna

Bécsi Bálint

Földi Richárd

Kovács Katalin

Törő Gábor

Bátori Róbert

Boratkó Anita

Dedinszki Dóra

Fodor Tamás

Horváth Dániel

Kerekes Éva

Kónya Zoltán

Lakatos Petra

Nagy Lilla Nikoletta

Péter Margit

Petrényi Katalin

Sipos Adrienn

Valkó Zsuzsanna

Dr. Bakó Éva

PATHOLÓGIAI INTÉZET

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-245 Fax: 52-255-245

Web: pathol.med.unideb.hu

22

Intézetvezető egyetemi tanár

Neuropathologiai Tanszék, tanszékvezető

egyetemi docens

Dr. Méhes Gábor

Dr. Hortobágyi Tibor


Egyetemi tanár

Professor Emeritus

Egyetemi docens

Egyetemi tanársegéd

Klinikai szakorvos

Szakorvos

Rezidens

Szakorvos jelölt

Tanulmányi felelős

A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI

Dr. Molnár Péter

Dr. Gomba Szabolcs

Dr. Nemes Zoltán

Dr. Dezső Balázs

Dr. Hortobágyi Tibor

Dr. Tóth László

Dr. Kajtár Béla

Dr. Soós Györgyike

Dr. Szász Sándor Csaba

Dr. Soós Györgyike

Dr. Tóth László

Dr. Baráth Lukács

Dr. Bidiga László

Dr. Cristofari Julia Lisa

Dr. Nagy Bence

Dr. Szász Sándor Csaba

Dr. Aranyi Vanda

Dr. Arday Anna

Dr. Bedekovics Judit

Dr. Hendrik Zoltán

Dr. Irsai Gábor

Dr. Csonka Tamás

Dr. Bidiga László

23


6. FEJEZET

6. FEJEZET

KLINIKÁK, TANSZÉKEK, INTÉZETEK

ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS TANSZÉK

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-347 Fax: 52-255-347

Web: www.aitt.dote.hu

Tanszékvezető egyetemi tanár

Egyetemi docens

Klinikai főorvos

Egyetemi tanársegéd

Ph.D. hallgató

Szakorvos

Dr. Fülesdi Béla

Dr. Hallay Judit

Dr. Molnár Csilla

Dr. Herman Katalin

Dr. Szűcs Gabriella

Dr. Gyulaházi Judit

Dr. Megyeri Boglárka

Dr. Mihály Eszter

Dr. Síró Péter

Dr. Végh Tamás

Dr. Molnár Levente

Dr. Nemes Réka

Dr. Béczy Krisztina

Dr. Békési Gyöngyi

Dr. Berhés Marianna

Dr. Bodnár Ferenc

Dr. Csoba Emese

Dr. Czifra Imre

Dr. Czurkó Marina

Dr. Duris Róbert

Dr. Éberhardt Edit

Dr. Erdei Irén

Dr. Fagyas Anita

Dr. Fekete Ágnes

Dr. Filep Annamária

Dr. Fodor Andrea

Dr. Gál Judit

Dr. Gyöngyösi Zoltán

Dr. Juhász Marianna

Dr. Kanyokné Dr. Szászi Erzsébet

Dr. Kobzos Ilona

Dr. Koszta György

Dr. László István

24


Rezidens

Szakorvos jelölt

KLINIKÁK, TANSZÉKEK, INTÉZETEK

Dr. Nagy Dániel

Dr. Németh Erzsébet

Dr. Orosz Lívia

Dr. Palatka Tünde

Dr. Pálóczi Balázs

Dr. Papp Csaba

Dr. Pető Erika

Dr. Pongrácz Adrienn

Dr. Simon Éva

Dr. Sira Gábor

Dr. Sotkovszki Tamás

Dr. Spisák Zsuzsanna

Dr. Szatmári Katalin

Dr. Szelei Emil

Dr. Szűcs Ildikó

Dr. Tankó Béla

Dr. Timkó Adrienn

Dr. Ungvári Zsolt

Dr. Vajas Zsuzsa

Dr. Váradi Magdolna

Dr. Vass Györgyi

Dr. Vitális Eszter

Dr. Zudor András

Dr. Büdi Tímea

Dr. Cserép Edit

Dr. Csernoch Vera

Dr. Fábián Ákos

Dr. Fodor Babett

Dr. Illés Anna

Dr. Kazup Ágota

Dr. Szatmári Szilárd

Dr. Takács Béla

Dr. Varga Dávid Richárd

Dr. Asztalos László

Dr. Fábián Ákos

Dr. Jakab Zsuzsa

Dr. Jánvári Enikő

Dr. Jenei Kluch Lenke

Dr. Kovács Zsuzsanna

Dr. Máté István

Dr. Papp Enikő

25


6. FEJEZET

Tanulmányi felelős

Dr. Raffay Ágnes

Dr. Szabó-Maák Zoltán

Dr. Szamos Katalin

Dr. Takács Gergely

Dr. Venczel Andrea

Dr. Megyeri Boglárka

BELGYÓGYÁSZATI INTÉZET

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

Igazgató, egyetemi tanár

Dr. Paragh György

Anyagcsere Betegségek Tanszék

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-600 Fax: 52-255-951

Tanszékvezető egyetemi tanár

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Tudományos főmunkatárs

Tudományos munkatárs

Klinikai szakorvos

Klinikai szakorvosjelölt

Ph.D. hallgató

Rezidens

Dr. Paragh György

Dr. Balogh Zoltán

Dr. Káplár Miklós

Dr. Katona Éva Melitta

Dr. Páll Dénes

Dr. Fülöp Péter

Dr. Harangi Mariann

Dr. Jenei Zoltán

Dr. Somodi Sándor

Dr. Seres Ildikó

Dr. Katkó Mónika

Dr. Koncsos Péter

Dr. Köbling Tamás

Dr. Sira Lívia

Dr. Gaál Krisztina

Dr. Sztanek Ferenc

Dr. Zsíros Noémi

Lőrincz Hajnalka

Varga Viktória

Dr. Juhász Imre

Dr. Szentimrei Réka

26


KLINIKÁK, TANSZÉKEK, INTÉZETEK

Belgyógyászati Angiológiai Tanszék

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 06 52 255-480 Fax: 06 52 255-218

Web: www.3belklinika.deoec.hu

Tanszékvezető egyetemi tanár

Klinikai főorvos

Egyetemi adjunktus

Szakorvos

Ph.D. hallgató

Szakorvos jelölt

Külső előadó

Dr. Soltész Pál

Dr. Szomják Edit

Dr. Tizedes Franciska

Dr. Kerekes György

Dr. Veres Katalin

Dr. Tímár Orsolya

Dr. Diószegi Ágnes

Dr. Kovács Dávid

Dr. Sochka Ervin

Dr. Laczik Renáta

Dr. Veisz Richárd

Endocrinológiai Tanszék

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-600

Tanszékvezető egyetemi tanár

Professor Emeritus

Egyetemi docens

Klinikai főorvos

Egyetemi tanársegéd

Dr. Nagy Endre

Dr. Leövey András

Dr. Bodor Miklós

Dr. Boda Judit

Dr. Erdei Annamária

Dr. Gazdag Annamária

Dr. Juhász Mária

Fogorvosi Orvostani Tanszék

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: +36-52-255-172 Fax: +36-52-255-172

E-mail: itornai@med.unideb.hu

Tanszékvezető egyetemi docens

Dr. Tornai István

(E-mail: itornai@med.unideb.hu)

Gastroenterológiai Tanszék

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

Web: http://2bel.med.unideb.hu

Tanszékvezető egyetemi docens

Egyetemi docens

Dr. Altorjay István

Dr. Tornai István

27


6. FEJEZET

Klinikai főorvos

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Szakorvos

Szakorvos jelölt

Dr. Várvölgyi Csaba

Dr. Palatka Károly

Dr. Papp Mária

Dr. Vitális Zsuzsa

Dr. Bubán Tamás

Dr. Földi Ildikó

Dr. Haraszti Boglárka

Dr. Kacska Sándor

Dr. Dávida László

Dr. Pályu Eszter

Dr. Tornai Tamás

Geriátriai Tanszék

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-218 Fax: 52-255-218

Web: www.3belklinika.deoec.hu

Tanszékvezető egyetemi tanár

Szakorvos jelölt

Dr. Bakó Gyula

Dr. Szabó Adrienn

Haematológiai Tanszék

4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52/255-601 Fax: 52/255-598/56598

E-mail: illesarpaddr@gmail.com, Web: http://2bel.med.unideb.hu

Tanszékvezető egyetemi docens

Egyetemi tanár

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Tudományos munkatárs

Klinikai szakorvos

Ph.D. hallgató

központi gyakornok

Szakorvos jelölt

Dr. Illés Árpád

Dr. Udvardy Miklós

Dr. Gergely Lajos

Dr. Batár Péter

Dr. Miltényi Zsófia

Dr. Rejtő László

Dr. Váróczy László

Dr. Simon Zsófia

Dr. Szász Róbert

Szarvas Marianna

Dr. Mezei Gabriella

Dr. Reményi Gyula

Dr. Ujj Zsófia

Dr. Márton Adrienn

Dr. Radnay Zita

Dr. Jóna Ádám

Dr. Magyari Ferenc

28


Dr. Páyer Edit

KLINIKÁK, TANSZÉKEK, INTÉZETEK

Klinikai Farmakológiai Tanszék

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-315-759

Tanszékvezető egyetemi docens

Egyetemi tanár

Egyetemi tanársegéd

Ph.D. hallgató

Külső előadó

Dr. Bodor Miklós

Dr. Kovács Péter

Dr. Somodi Sándor

Dr. Berta Eszter

Dr. Borvendég János

Dr. Gachályi Béla

Klinikai Immunológiai Tanszék

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52/255-218 Fax: 52/255-218

Web: www.3belklinika.deoec.hu

Tanszékvezető egyetemi tanár

Egyetemi tanár

Professor Emeritus

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Tudományos főmunkatárs

Tudományos munkatárs

Szakorvos

Molekuláris biológus

Laborvezető szakorvos

Ph.D. hallgató

Rezidens

Dr. Zeher Margit

Dr. Bodolay Edit

Dr. Dankó Katalin

Dr. Sipka Sándor

Dr. Szegedi Gyula

Dr. Gaál János

(részállású)

Dr. Csiki Zoltán

Dr. Szántó Antónia

Dr. Tarr Tünde

Dr. Végh Judit

Dr. Griger Zoltán

Dr. Zöld Éva

Dr. Gyimesi Edit

Dr. Csipő István

Dr. Papp Gábor

Dr. Horváth Ildikó

Dr. Májai Gyöngyike

Dr. Baráth Sándor

Dr. Zilahi Erika

Dr. Nagy Gábor

Dr. Bodoki Levente

Dr. Szabó Krisztina

Dr. Győri Nikolett

29


6. FEJEZET

Dr. Husi Katalin

Dr. Nagy-Vincze Melinda

Dr. Székely Borbála

Népegészségügyi Medicina Tanszék

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

Tanszékvezető egyetemi docens

Egyetemi tanársegéd

Dr. Kárpáti István

Dr. Köbling Tamás

Nephrológiai Tanszék

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-414-227 Fax: 52-414-951

Tanszékvezető egyetemi tanár

Professor Emeritus

Egyetemi docens

Klinikai főorvos

Adjunktus

Tudományos főmunkatárs

Klinikai szakorvos

Szakorvos jelölt

Dr. Balla József

Dr. Kakuk György

Dr. Kárpáti István

Dr. Mátyus János

Dr. Újhelyi László

Dr. Trinn Csilla

Dr. Ben Thomas

Dr. Jeney Viktória

Dr. P. Szabó Réka

Dr. Pető Ákos

Dr. Pucsok Klára

Dr. Váradi Zita

Dr. Becs Gergely

Dr. File Ibolya

Dr. Kádár András

Reumatológiai Tanszék

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-091 Fax: 52-255-091

E-mail: reuma.titkarsag@med.unideb.hu, Web: www.rheumatology.hu

30

Tanszékvezető egyetemi tanár

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Klinikai szakorvos

Dr. Szekanecz Zoltán

Dr. Szántó Sándor

Dr. Szűcs Gabriella

Dr. Szamosi Szilvia

Dr. Váncsa Andrea

Dr. Végh Edit

Dr. Bodnár Nóra


központi gyakornok

Szakorvos jelölt

KLINIKÁK, TANSZÉKEK, INTÉZETEK

Dr. Soós Boglárka

Dr. Gulyás Katalin

Dr. Horváth Ágnes

Ritka Betegségek Tanszék

4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-411-717/55196 Fax: 52-255-574

E-mail: g.pfliegler@gmail.com, Web: http://2bel.med.unideb.hu

Tanszékvezető egyetemi docens

Egyetemi tanársegéd

Szakorvos

Külső munkatárs

Szakorvos jelölt

Dr. Pfliegler György

Dr. Brúgós Boglárka

Dr. Urbán Krisztián

Dr. Kovács Erzsébet

Dr. Kovács György

Sürgősségi Orvostan Tanszék

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-411-717/56968

E-mail: ujvarosy.andras@mentok.hu

Tanszékvezető egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Mentőszervezet vezető mentőtiszt

Oxyológus szakorvos

Mentőorvos

Mentőtiszt

Tanulmányi felelős

Dr. Lőrincz István

Dr. Vincze Zoltán

Ujvárossy András

Dr. Komoróczy Zoltán

Dr. Lunczer István

Dr. Nagy Gergely

Dr. Ötvös Tamás

Dr. Pápai György

Dr. Seres Gábor

Dr. Szép Imre

Dr. Keller János

Dr. Petrus Margit

Dr. Szatmári Zoltán

Dr. Ujvárossy Dóra

Dede György

Kiss Attila

Kovács Zsolt

Nagy Károly

Pap János

Rózsás Tímea

Szemán Anikó

Ujvárossy András

31


6. FEJEZET

Haemopoetikus Transzplantációs Központ

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

Központvezető egyetemi tanár

Egyetemi tanár

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Tudományos segédmunkatárs

Szakorvos jelölt

Dr. Udvardy Miklós

Dr. Kiss Attila

Dr. Rejtő László

Dr. Szász Róbert

Szarvas Marianna

Dr. Ujj Zsófia

Thrombosis és Haemostasis Központ

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 255-152 Fax: 255-152

E-mail: zboda@med.unideb.hu, Web: http://2bel.med.unideb.hu

Központvezető egyetemi tanár

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Tudományos segédmunkatárs

Klinikai szakorvos

Központi gyakornok

Rezidens

Dr. Boda Zoltán

Dr. Mikita János

Dr. Oláh Zsolt

Dr. Schlammadinger Ágota

Dr. Ilonczai Péter

Szarvas Marianna

Dr. Árokszállási Anita

Dr. Rázsó Katalin

Dr. Selmeczi Anna

Dr. Koncz Zsuzsa

BŐRGYÓGYÁSZATI KLINIKA

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-602 Fax: 52-255-736

E-mail: dermatologia@med.unideb.hu, Web: www.dermatologia.deoec.hu

Tanszékvezető egyetemi tanár

Bőrgyógyászati Allergológiai Tanszék,

tanszékvezető egyetemi tanár

Égési-Bőrsebészeti Osztály, tanszékvezető

egyetemi docens

Egyetemi tanár

Professor Emeritus

Klinikai főorvos

Egyetemi adjunktus

Dr. Remenyik Éva

Dr. Szegedi Andrea

Dr. Juhász István

Dr. Hunyadi János

Dr. Horkay Irén

Dr. Péter Zoltán

Dr. Emri Gabriella

Dr. Irinyi Beatrix

32


Egyetemi tanársegéd

Szakorvos

Rezidens

Szakorvos jelölt

Tanulmányi felelős (ÁOK)

Tanulmányi felelős (FOK)

KLINIKÁK, TANSZÉKEK, INTÉZETEK

Dr. Szabó Éva

Dr. Törőcsik Dániel

Dr. Bodnár Edina

Dr. Gáspár Krisztián

Dr. Kiss Borbála

Dr. Kiss Flóra

Dr. Erdei Irén

Dr. Csordás Anikó

Dr. Kósa Péter

Dr. Paragh Lilla

Dr. Rácz Anita

Dr. Sawhney Irina

Dr. Szima Georgina Zita

Dr. Varga Szilvia

Dr. Almádi Tamás

Dr. Gellén Emese

Dr. Herédi Emese

Dr. Kékedy Judit Krisztina

Dr. Várvölgyi Tünde

Dr. Szabó Éva

Dr. Juhász István

FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÉS FEJ- NYAKSEBÉSZETI KLINIKA

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: +36-52-255-805

Tanszékvezető egyetemi docens

Egyetemi tanár

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Klinikai szakorvos

Dr. Tóth László

Dr. Sziklai István

Dr. Jókay István

Dr. Tóth Ágnes

Dr. Batta József Tamás

Dr. Szilvássy Judit

Dr. Szűcs Attila

Dr. Rezes Szilárd

Dr. Papp Zoltán

Dr. Pászti Erika

Dr. Tóth Andrea

33


6. FEJEZET

GYERMEKGYÓGYÁSZATI INTÉZET

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-289 Fax: 52-255-335

Web: www.debrecenigyermekklinika.hu

Intézetvezető egyetemi tanár

Gyermekhematológiai-Onkológiai Tanszék,

tanszékvezető egyetemi tanár

Klinikai Genetikai Központ, szakmai

igazgató egyetemi tanár

Gyermek Belgyógyászati Tanszék,

tanszékvezető egyetemi docens

Gyermek Sürgősségi-Csecsemő és

Gyermekpulmonológiai Tanszék,

tanszékvezető egyetemi docens

Egyetemi docens

Klinikai főorvos

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Klinikai szakorvos

Szakorvos

Pszichológus

Rezidens

Dr. Balla György

Dr. Kiss Csongor

Dr. Oláh Éva

Dr. Mogyorósy Gábor

Dr. Nagy Béla

Dr. Csízy István

Dr. György Ilona

Dr. Káposzta Rita

Dr. Korponay-Szabó Ilma

Dr. Nemes Éva

Dr. Szabó Tamás

Dr. Szegedi István

Dr. Nagy Andrea

Dr. Felszeghy Enikő

Dr. Tóth Judit

Dr. Bálega Erika

Dr. Papp Ágnes

Dr. Pataki István

Dr. Szikszay Edit

Dr. Bene Zsolt

Dr. Berkes Andrea

Dr. Biró Erika

Dr. Gáspár Imre

Dr. Juhász Éva

Dr. Kadenczki Orsolya

Dr. Magyar Ágnes

Dr. Mándi Zsuzsa

Dr. Szakszon Katalin

Dr. Varga Petra

Osváthné Tizedes Erika

Dr. Fehér Boglárka

Dr. Grabicza Anita

Dr. Jancsik Réka

34


Szakorvos jelölt

Tanulmányi felelős (ÁOK V-VI. évf.)

Tanulmányi felelős (FOK)

Tanulmányi felelős (IV. évf.)

Tanulmányi felelős (TDK)

KLINIKÁK, TANSZÉKEK, INTÉZETEK

Dr. Juhász Péter

Dr. Kicska Nóra

Dr. Kőmíves Sándor

Dr. Márki Mariann

Dr. Nagy Katalin

Dr. Soltész Vanda

Dr. Szabó Levente

Dr. Szőllős Anna

Dr. Vasas Krisztina

Dr. Zele Zsuzsa

Dr. Zoltán Tímea Kincső

Dr. Bakó Károly

Dr. Balázs Gergely

Dr. Brojnás Anita

Dr. Elek Norbert

Dr. Erdei Klára

Dr. Kurucz Krisztina

Dr. Lakatos Erzsébet Ilona

Dr. Lantos Lajos

Dr. Mák Edina

Dr. Nagy Orsolya

Dr. Orosz Petronella

Dr. Rózsa Tímea

Dr. Sutka Melinda

Dr. Tóth Anita

Dr. Pataki István

Dr. Kiss Csongor

Dr. Oláh Éva

Dr. Bene Zsolt

Neonatológiai Tanszék

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 417-144

Tanszékvezető egyetemi tanár

Klinikai főorvos

Egyetemi tanársegéd

Szakorvos

Dr. Balla György

Dr. Kovács Judit

Dr. Polonkai Edit

Dr. Bérces Mária

Dr. Horváth Zsolt

Dr. Katona Nóra

Dr. Kotormán Tünde

35


6. FEJEZET

Tanulmányi felelős

Dr. Kovács Tamás

Dr. Kovács-Pászthy Balázs

Dr. Riszter Magdolna

Dr. Sveda Brigitta

Dr. Szima Sándor

Dr. Horváth Zsolt

IDEGSEBÉSZETI KLINIKA

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-419-418 Fax: 52-419-418

Igazgató, egyetemi tanár

Egyetemi docens

Klinikai orvos

Rezidens

Dr. Bognár László

Dr. Klekner Álmos

Dr. Novák László

Dr. Szabó Sándor

Dr. Dobai József

Dr. Fekete Gábor

Dr. Mezey Géza

Dr. Mohamed Tayeb Rahmani

Dr. Ruszthi Péter

Dr. Hutóczki Gábor

INFEKTOLÓGIAI ÉS GYERMEKIMMUNOLÓGIAI TANSZÉK

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-613 Fax: 52-430-323

Web: www.infekt.gyermekimmun.deoec.hu

Tanszékvezető egyetemi tanár

Egyetemi docens

Egyetemi tanársegéd

Tudományos munkatárs

Analitikus

Molekuláris biológus

Ph.D. hallgató

Laborvezető

Rezidens

Dr. Maródi László

Dr. Erdős Melinda

Dr. Gulácsy Vera

Dr. Méhes Leonóra

Dr. Tóth Beáta

Csorba Gabriella

Taskó Szilvia

Abdul Rahman Omar

Dr. Juhász Pálma

Pistár Zsuzsanna

Dr. Sarkadi Adrien Katalin

Soltész Beáta

Dr. Balogh István

Dr. Nagy Gábor

Dr. Dezső Dóra

36


Szakorvos jelölt

Tanulmányi felelős

KLINIKÁK, TANSZÉKEK, INTÉZETEK

Dr. Sarkadi Adrien Katalin

Dr. Juhász Pálma

Dr. Gulácsy Vera

KARDIOLÓGIAI INTÉZET

4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. • Telefon: 06-52-255-928 Fax: 06-52-255-928

E-mail: edes@dote.hu, Web: http://www.debkard.hu/

Igazgató, egyetemi tanár

Dr. Édes István

Kardiológiai Klinika

4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. • Telefon: 52-255-928 Fax: 52-255-928

E-mail: hegedusi@t-email.hu, Web: www.debkard.hu

Intézetvezető egyetemi tanár

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Klinikai szakorvos

Dr. Édes István

Dr. Csanádi Zoltán

Dr. Hegedűs Ida

Dr. Kőszegi Zsolt

Dr. Barta Judit

Dr. Bódi Annamária

Dr. Borbély Attila

Dr. Fülöp Tibor

Dr. Szűk Tibor

Dr. Fülöp László

Dr. Gergely Szabolcs

Dr. Homoródi Nóra

Dr. Jenei Csaba

Dr. Kolozsvári Rudolf

Dr. Lizanecz Erzsébet

Dr. Sipka Sándor

Dr. Balogh László

Dr. Bene Orsolya

Dr. Clemens Marcel

Dr. Daragó Andrea

Dr. Hertelendi Zita

Dr. Kenéz Gáspár

Dr. Kertész Attila

Dr. Kun Csaba

Dr. Leny Andrij

Dr. Nagy László

37


6. FEJEZET

Vegyész

Rezidens

Tanulmányi felelős

Dr. Péter Andrea

Dr. Rácz Ildikó

Dr. Sándorfi Gábor

Dr. Szabó Gábor

Szatmáriné Kruzich Valéria

Dr. Balogh Ágnes

Dr. Czuriga Dániel

Dr. Fagyas Miklós

Dr. Kovács Emese

Dr. Kracskó Bertalan

Dr. Rácz Ágnes Orsolya

Dr. Szegedi Andrea

Dr. Hegedűs Ida

Klinikai Fiziológiai Tanszék

4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. • Telefon: 52-255-978 mellék: 53577

Fax: 52-255-978 mellék: 56869

E-mail: klinfiz@med.unideb.hu,

Web: http://www.debkard.hu/klinikai-fiziologiai-tanszek.html

Tanszékvezető egyetemi tanár

Egyetemi docens

Tudományos segédmunkatárs

Ph.D. hallgató

Laboranalitikus

Tanulmányi felelős

Dr. Papp Zoltán

Dr. Tóth Attila

Dr. Alvarado Contreras Gerardo

Csató Viktória

Kalász Judit

Dr. Kovács Árpád

Dr. Nagy László

Úri Katalin

Pásztorné Tóth Enikő

Dr. Tóth Attila

(E-mail: atitoth@dote.hu)

Szívsebészeti Tanszék

4004 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. • Telefon: 52-255-306 Fax: 52-255-306

38

Tanszékvezető egyetemi docens

Professor Emeritus

Klinikai főorvos

Klinikai szakorvos

Szakorvos

Dr. Szerafin Tamás

Dr. Péterffy Árpád

Dr. Horváth Ambrus

Dr. Maros Tamás

Dr. Szentkirályi István

Dr. Palotás Lehel


Szakorvos jelölt

Tanulmányi felelős

KLINIKÁK, TANSZÉKEK, INTÉZETEK

Dr. Simon József

Dr. Csizmadia Péter

Dr. Debreceni Tamás

Dr. Durkó András

Dr. Szerafin Tamás

NEUROLÓGIAI KLINIKA

4032 Debrecen, Móricz Zs. körút 22. • Telefon: 52-255-341 Fax: 52-453-590

E-mail: neuro@dote.hu, Web: neurologia.deoec.hu

Tanszékvezető egyetemi tanár

Egyetemi tanár

Professor Emeritus

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Szakorvos

Ph.D. hallgató

Rezidens

Szakorvos jelölt

Tanulmányi felelős

Dr. Csiba László

Dr. Fekete István

Dr. Mechler Ferenc

Dr. Csépány Tünde Cecília

Dr. Magyar Mária Tünde

Dr. Oláh László

Dr. Boczán Judit

Dr. Hidasi Eszter

Dr. Vámosi Bertalan

Dr. Csapó Krisztina

Dr. Fekete Klára Edit

Dr. Kozák Norbert

Dr. Mezei Zsolt

Dr. Frendl Anita

Dr. Kovács Edina

Dr. Puskás Szilvia

Dr. Széll Ibolya

Dr. Szepesi Rita

Dr. Viszokay Kornél

Dr. Harman Aletta

Dr. Rácz Lilla

Vér Csilla

Dr. Farkas Szabolcs

Dr. Hofgárt Gergely

Dr. Kovács Kitti Bernadett

Dr. Kovács Katalin Réka

Dr. Szabó Katalin Judit

Dr. Kovács Katalin Réka

39


6. FEJEZET

NUKLEÁRIS MEDICINA INTÉZET

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-510 Fax: 52-255-510

E-mail: jvarga@med.unideb.hu, Web: http://oktatas.nuklmed.deoec.hu/index.php

option=com_content&view=article&id=75&Itemid=264

Intézetvezető egyetemi docens

Radiokémiai Központ vezető

Egyetemi tanár

Professor Emeritus

Egyetemi docens

Tudományos főmunkatárs

Tudományos munkatárs

Biológus

Ph.D. hallgató

Fizikus

Vegyész

Meghívott előadó

Tanulmányi felelős

Dr. Varga József

Dr. Mikecz Pál

Dr. Galuska László

Dr. Trón Lajos

Dr. Garai Ildikó

Dr. Balkay László

Dr. Emri Miklós

Dr. Márián Teréz

Dr. Kertész István

Dr. Pintér Gábor

Dr. Trencsényi György

Krizsán Áron

Lajtos Imre

Dr. Máté Gábor

Spisák Tamás

Dr. Kis Sándor Attila

Dr. Kis Sándor Attila

Dr. Opposits Gábor

Pohubi László

Pohubi László

Dr. Jószai István

Miklovicz Tünde

Péliné Szabó Judit

Pótári Norbert

Rubleczky Béla

Dr. Szikra Dezső

Várhalminé Németh Enikő

Dr. Barna Sándor Kristóf

Dr. Barta Zoltán

Dr. Fedinecz Nikol

Forgács Attila

Dr. Sántha Orsolya

Dr. Balkay László

40


KLINIKÁK, TANSZÉKEK, INTÉZETEK

ONKOLÓGIAI INTÉZET

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98 • Telefon: 06 52 255 585 Fax: 06 52 255 585

Intézetvezető egyetemi docens

Dr. Horváth Zsolt

Onkológiai Tanszék

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-411-717/54331

Web: www.onkologia.dote.hu

Tanszékvezető egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Klinikai szakorvos

Tanulmányi felelős

Dr. Kocsis Judit

Dr. András Csilla

Dr. Gonda Andrea

Dr. Szekanecz Éva

Dr. Juhász Balázs

Dr. Mailáth Mónika

Dr. Tóth Judit

Dr. András Csilla

Sugárterápia Tanszék

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-585 Fax: 52-255-585

Vezető

Klinikai főorvos

Szakorvos

Fizikus

Mérnök

Menedzserasszisztens

Rezidens

Szakorvos jelölt

Dr. Erfán József

Dr. Adamecz Zsolt

Dr. Besenyői Mária

Dr. Dér Ádám

Dr. Kollák Erzsébet

Dr. Opauszki Adrienn

Dr. Urbancsek Hilda

Balogh István

Dr. Dobos Erik

Hócza Gergely

Kovács Attila

Dr. Pintye Éva

Valastyánné Nagy Julianna

Nagy Lajos

Zámbó Lajos

Nagy János

Dr. Csiki Emese

Dr. Hevesi Erika

Dr. Furka Andrea

41


6. FEJEZET

Tanulmányi felelős

Dr. Szabó Imre egyetemi adjunktus

Dr. Szántó Erika

Dr. Besenyői Mária

ORTOPÉDIAI KLINIKA

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-815 Fax: 52-255-815

Web: www.ortopedia.dote.hu

Tanszékvezető egyetemi docens

Professor Emeritus

Klinikai főorvos

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Klinikai szakorvos

Szakorvos jelölt

Dr. Csernátony Zoltán

Dr. Rigó János

Dr. Szepesi Kálmán

Dr. Jónás Zoltán

Dr. Jónás Zoltán

Dr. Bazsó Tamás

Dr. Hunya Zsolt

Dr. Karácsonyi Zoltán

Dr. Kiss László

Dr. Szabó János

Dr. Szeverényi Csenge

Dr. Rybaltovszki Henrik

Dr. Soltész István

Dr. Győrfi Gyula

ORVOSI REHABILITÁCIÓ ÉS FIZIKÁLIS MEDICINA TANSZÉK

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf. 103. • Telefon: 52-255-942 Fax: 52-255-109

E-mail: orfmt@med.unideb.hu, Web: www.rehab.dote.hu

Tanszékvezető egyetemi docens

Egyetemi docens

Pszichológus

Ph.D. hallgató

Szakorvos

Dr. Jenei Zoltán

Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

Burainé Bojtor Andrea

Szilágyi Alíz

Dr. Nagy Adél

Dr. Simkovics Enikő

Sipos Zsanett

Dr. Szabó Éva

Dr. Bajusz-Leny Ágnes

Dr. Bulyovszky Lilla

Dr. Horváth Judit

Dr. Illyés László

Dr. Sárközi Anna

42


Rezidens

Dietetikus

Ergoterapeuta

Gyógypedagógus

Gyógytornász

Gyógytornász-ergoterapeuta

Informatikus

Logopédus

Neuropszichológus

Szociális munkás

Szociálpedagógus, oktatási főelőadó

Vezető gyógytornász és ergoterapeuta

KLINIKÁK, TANSZÉKEK, INTÉZETEK

Dr. Simkovics Enikő

Dr. Sveda Brigitta

Dr. Szabó Éva

Dr. Zsadányi Judit

Dr. Borsi Katalin

Dr. Iszlai Réka

Dr. Iván Ildikó

Dr. Konkoly Krisztina

Dr. Nagy Krisztina

Dr. Pohl Lorena Imola

Dr. Szegedi Boglárka

Dr. Varga Zsófia

Nagy Éva

Lakatos Julianna

Olajos Istvánné

Antal Szabina

Bodnár Zsuzsa

Dr. Korvinné Pató Katalin

Galvács Enikő

Győrfiné Jánossy Andrea

Kurta Anna

Sipos Zsanett

Szabados Éva Anna

Váradi Károly

Dézsi Beáta Alíz

Mózesné Kapocska Ildikó

Polonkai Adrienn

Lente Györgyi

Kavaleczné Ilyés Julianna

Baksa Szilvia

Hőgye Zsófia

PSZICHIÁTRIAI TANSZÉK

4042 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-240 Fax: 52-255-240

Tanszékvezető egyetemi docens

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Dr. Frecska Ede

Dr. Égerházi Anikó

Dr. Andrejkovics Mónika

Dr. Berecz Roland

Dr. Glaub Theodóra

43


6. FEJEZET

Klinikai szakorvos

Klinikai szakpszichológus

Rezidens

Szakorvos jelölt

Dr. Balla Petra

Dr. Cserép Edina

Dr. Kele Ildikó

Dr. Kovács Attila

Dr. Kristóf Andrea

Dr. Magyar Erzsébet

Dr. Süveges Ágnes

Bukta Henrietta

Gasparik Éva

Kulcsár Emese

Pusztai Annamária

Dr. Balázs Anett

Dr. Varga Zsófia

Dr. Asztalos Zoltán

Dr. Béres Elíz

Dr. Cserép Edina

Dr. Falussy Linda

Dr. Ferenc Ákos

Dr. Jáger Tibor

Dr. Sári Balázs

RADIOLÓGIAI KLINIKA

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-136 / 54308 Fax: 52-255-136 / 56136

E-mail: mate.janos@med.unideb.hu, Web: http://radiologia.med.unideb.hu/

Tanszékvezető egyetemi tanár

Professor Emeritus

Egyetemi docens

Klinikai főorvos

Egyetemi adjunktus

Klinikai szakorvos

Rezidens

Szakorvos jelölt

Dr. Kollár József

Dr. Péter Mózes

Dr. Borbély János

Dr. Sikula Judit

Dr. Péter Mózes

Dr. Sikula Judit

Dr. Karácsonyi Botond

Dr. Pásztor Éva

Dr. Bánk Judit

Dr. Endes Gábor

Dr. Shandeep Momi

44


KLINIKÁK, TANSZÉKEK, INTÉZETEK

SEBÉSZETI INTÉZET

4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22 • Telefon: 52-411-717/55316 Fax: 52-255-356

Web: http://www.sebeszet.deoec.hu

Igazgató, egyetemi tanár

Endokrin-Emlősebészeti Központ,

központvezető egyetemi docens

Érsebészeti Tanszék, központvezető

egyetemi docens

Gasztroenterológiai-Onkológiai Tanszék,

tanszékvezető egyetemi tanár

Mellkassebészeti Központ, központvezető

egyetemi adjunktus

Szervtranszplantációs Központ,

központvezető klinikai főorvos

Professor Emeritus

Egyetemi docens

Klinikai főorvos

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Klinikai szakorvos

Rezidens

Szakorvos jelölt

Dr. Damjanovich László

Dr. Juhász Ferenc

Dr. Galajda Zoltán

Dr. Damjanovich László

Dr. Takács István

Dr. Asztalos László

Dr. Balázs György

Dr. Lukács Géza

Dr. Sápy Péter

Dr. Szentkereszty Zsolt

Dr. Olvasztó Sándor

Dr. Győry Ferenc

Dr. Tanyi Miklós

Dr. Dinya Tamás

Dr. Enyedi Attila

Dr. Fedor Roland

Dr. Pósán János

Dr. Bánfi Csaba

Dr. Bodnár Fruzsina

Dr. Fülöp Balázs

Dr. Garami Zoltán

Dr. Kanyári Zsolt

Dr. Kósa Csaba

Dr. Litauszky Krisztina

Dr. Martis Gábor

Dr. Orosz László

Dr. Boros Péter

Dr. Nagy Péter Ferenc

Dr. Tóth Gyula

Dr. Andrási Mónika

Dr. Csiszkó Adrienn

Dr. Deák János

Dr. Kóder Gergely

45


6. FEJEZET

Dr. Kovács Dávid

Dr. Ötvös Csaba

Dr. Susán Zsolt

Dr. Szabó Károly

Dr. Váradi Csongor

Sebészeti Műtéttani Tanszék

4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. • Telefon: 52-416-915 Fax: +36-52-416-915

Web: www.surg.res.dote.hu

Tanszékvezető egyetemi docens

Egyetemi tanár

Professor Emeritus

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Egyetemi gyakornok

Diplomás vezető asszisztens

Külső oktatók

Tanulmányi felelős (ÁOK)

Tanulmányi felelős (FOK)

Tanulmányi felelős (szabadon választható

kurzusok)

Dr. Németh Norbert

Dr. Mikó Irén

Dr. Furka István

Dr. Pető Katalin

Dr. Deák Ádám

Dr. Kiss Ferenc

Dr. Klárik Zoltán

Dr. Lesznyák Tamás

Dr. Tóth Enikő

Ványolos Erzsébet

Dr. Furka Andrea

Dr. Takács E. Ildikó

Dr. Tóth-Martinez Adrienn

Dr. Klárik Zoltán

Dr. Pető Katalin

Dr. Kiss Ferenc

Dr. Kiss Ferenc

Dr. Pető Katalin

Dr. Tóth Enikő

SZEMKLINIKA

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-456 Fax: 52-255-456

Intézetvezető egyetemi tanár

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Dr. Berta András

Dr. Balázs Erzsébet

Dr. Damjanovich Judit

Dr. Módis László

Dr. Csutak Adrienne

Dr. Fodor Mariann

46


Egyetemi tanársegéd

Klinikai szakorvos

Ph.D. hallgató

Diplomás vezető asszisztens

Rezidens

Informatikus

Tanulmányi felelős

Tanulmányi felelős (TDK)

KLINIKÁK, TANSZÉKEK, INTÉZETEK

Dr. Kemény-Beke Ádám

Dr. Nagy Valéria

Dr. Németh Gábor

Dr. Takács Lili

Dr. Kolozsvári Bence

Dr. Losonczy Gergely

Dr. Steiber Zita

Dr. Surányi Éva

Dr. Ujhelyi Bernadett

Dr. Vajas Attila

Dr. Kettesy Beáta

Dr. Nagy Annamária

Dr. Papp Erika

Dr. Balogh Zsuzsa

Dr. Rentka Anikó

Dr. Turáni Melinda

Nagyné Szőke Erzsébet

Dr. Orosz Zsuzsanna

Dr. Szalai Eszter

Nagy Zoltán

Dr. Balázs Erzsébet

Dr. Steiber Zita

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: +36-52-255-144 Fax: +36-52-255-705

E-mail: ztoth@med.unideb.hu

Tanszékvezető egyetemi tanár

Nőgyógyászati Onkológia Tanszék,

tanszékvezető egyetemi tanár

Egyetemi tanár

Professor Emeritus

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Dr. Póka Róbert

Dr. Póka Róbert

Dr. Hernádi Zoltán

Dr. Tóth Zoltán

Dr. Borsos Antal

Dr. Lampé László

Dr. Balogh Ádám

Dr. Jakab Attila

Dr. Kovács Tamás

Dr. Major Tamás

Dr. Szeverényi Péter

Dr. Török Olga

Dr. Birinyi László

47


6. FEJEZET

Egyetemi tanársegéd

Tudományos főmunkatárs

Szakorvos

Pszichológus

Biológus

Nyugdíjas

Rezidens

Szakorvos jelölt

Tanulmányi felelős

Dr. Csorba Roland

Dr. Juhász Alpár Gábor

Dr. Krasznai Zoárd

Dr. Sápy Tamás

Dr. Zatik János

Dr. Daragó Péter

Dr. Fekete István

Dr. Móré Csaba

Dr. Török Péter

Dr. Vad Szilvia

Dr. Veress Lajos

Dr. Bartha Tünde

Dr. Deli Tamás

Dr. Kozma Bence

Dr. Lukács János

Dr. Molnár Zsuzsanna

Dr. Ormos Márk

Dr. Kovácsné Dr. Török Zsuzsanna

Ráczné Buczkó Zsuzsanna

Dr. Somsákné Dr. Zsupán Ildikó

Dr. Balogh Ádám

Dr. Maka Eszter

Dr. Singh Jashanjeet

Dr. Balla Heidi

Dr. Erdődi Balázs

Dr. Farkas Ágnes

Dr. Kerepesi Judit

Dr. Lampé Rudolf

Dr. Orosz László

Dr. Orosz Gergő

Dr. Kovács Tamás

Dr. Szeverényi Péter

TRAUMATOLÓGIAI ÉS KÉZSEBÉSZETI TANSZÉK

4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. • Telefon: 52-419-499, 52-511-780 Fax: 52-419-499

E-mail: dbtrauma@med.unideb.hu, Web: traumatologia.deoec.hu

Tanszékvezető egyetemi docens

Egyetemi tanár

Professor Emeritus

Dr. Turchányi Béla

Dr. Fekete Károly

Dr. Záborszky Zoltán

48


Címzetes egyetemi docens

Klinikai főorvos

Klinikai szakorvos

A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

állományába tartozó főorvos

A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

állományába tartozó adjunktus

A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

állományába tartozó szakorvos

Rezidens

Szakorvos jelölt

Tanulmányi felelős

KLINIKÁK, TANSZÉKEK, INTÉZETEK

Dr. Ács Géza

Dr. Frendl István

Dr. Kiss Sándor

Dr. Urbán Ferenc

Dr. Szarukán István

Dr. Bagyó János

Dr. Balázs József

Dr. Barta Béla

Dr. Dézsi Zoltán

Dr. Lazarov Szeferinkin Bojko

Dr. Molnár László

Dr. Molnár Levente

Dr. Nagy András

Dr. Németh Árpád

Dr. Rezes Dániel

Dr. Varga Zsigmond

Dr. Horkay Péter

Dr. Kiss Árpád

Dr. Motazedian Ardeshir

Dr. Barkaszi Árpád

Dr. Bogdán Aurél

Dr. Czakó Danie

Dr. Deeb Mahmoud Subuh

Dr. Kiss Sándor Imre

Dr. Kiss László

Dr. Lőrincz Ádám

Dr. Németi Zoltán

Dr. Pap Zoltán Domokos

Dr. Papp József

Dr. Huszanyik Gergely

Dr. Kovács Dávid

Dr. Mikó Zoltán

Dr. Berényi Péter

Dr. Fésüs Márton

Dr. Gorzsás Szabolcs

Dr. Körei Csaba

Dr. Muraközi Katalin

Dr. Urbán Ferenc

49


6. FEJEZET

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-222 Fax: 52-255-222

Klinikaigazgató egyetemi tanár

Klinikai főorvos

Egyetemi tanársegéd

Főorvos

Szakorvos

Rezidens

Szakorvos jelölt

Tanulmányi felelős

Dr. Szilasi Mária

Dr. Brugós László

Dr. Fodor Andrea

Dr. Vaskó Attila

Dr. Koncz András

Dr. Kardos Tamás

Dr. Lieber Attila

Dr. Mikáczó Angéla

Dr. Ördög Csilla

Dr. Papp Zsuzsa

Dr. Sárközi Anna

Dr. Szűcs Ildikó

Dr. Erdődi Zoltán

Dr. Makai Attila

Dr. Nagy Attila

Dr. Dávid Judit

Dr. Lajtos Melinda

Dr. Vass József

Dr. Fodor Andrea

(fodorandrea34@gmail.com)

UROLÓGIAI KLINIKA

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-256 Fax: 52-255-256

E-mail: benyomatyas@yahoo.com, Web: www.urologia.deoec.hu

50

Tanszékvezető egyetemi docens

Urológiai Klinika Andrológiai Központ,

igazgató egyetemi docens

Professor Emeritus

Klinikai főorvos

Egyetemi adjunktus

Szakorvos

Szakorvos jelölt

Tanulmányi felelős

Dr. Flaskó Tibor

Dr. Varga Attila

Dr. Tóth Csaba

Dr. Lőrincz László

Dr. Berczi Csaba

Dr. Farkas Antal

Dr. Tállai Béla

Dr. Benyó Mátyás

Dr. Kiss József Zoltán

Dr. Murányi Mihály

Dr. Szegedi Krisztián

Dr. Tóth Árpád

Dr. Benyó Mátyás


7. FEJEZET

EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK

EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK

FOGPÓTLÁSTANI ÉS BIOANYAGTANI TANSZÉK, FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-430

E-mail: lampe.istvan@dental.unideb.hu

Tanszékvezető egyetemi tanár

Klinikai főorvos

Adjunktus

Tanársegéd

Klinikai szakorvos

Molekuláris biológus

Vegyész

Dr. Hegedűs Csaba

Dr. Lampé István

Dr. Bistey Tamás

Dr. Radics Tünde

Dr. Mohácsi Rita

Dr. Pétercsák Anita

Dr. Bukovinszki Katalin

Dr. Hrubi Edit

Dr. Skaliczki Marianna

Dr. Skopkó Boglárka

Dr. Szepesi Márta

Kerényi Farkas

Bakó József

Kuttor Andrea

Szalóki Melinda

CSALÁDORVOSI ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI TANSZÉK,

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: +36-52-25-52-52 Fax: +36-52-25-52-53

E-mail: csotanszek@sph.unideb.hu, Web: www.fam.med.unideb.hu

Tanszékvezető egyetemi docens

Professor Emeritus

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Szakorvos

Az egyetemi oktatásban résztvevő

háziorvosok, házi gyermekorvosok

Dr. Rurik Imre

Dr. Ilyés István

Dr. Jancsó Zoltán

((részállású))

Dr. Kolozsvári László

((részállású))

Dr. Szidor Judit

Dr. Tamás Hajnalka

Dr. Lengyel Emőke

Dr. Baji Sándor

Dr. Erdei István

Dr. Hintalan János

51


7. FEJEZET

Dr. Kisfaludy Zsolt

Dr. Kovács Eszter

Dr. Márton Hajnalka

Dr. Palla Sándor

Dr. Sándor Péter József

Dr. Simay Attila

((c. egyetemi docens))

Dr. Szerze Péter

Dr. Szövetes Margit

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSMENT ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TANSZÉK,

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 06-52-411-717/55052

Fax: 06-52-411-717/55187

E-mail: lepp.anett@med.unideb.hu

Tanszékvezető egyetemi docens

Egyetemi docens

Egyetemi tanársegéd

Dr. Bíró Klára

Dr. Zsuga Judit

Dr. Bányai Gábor

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET, NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-255-594 Fax: 52-255-723

Web: http://mti.deoec.hu

52

Intézetvezető egyetemi docens

Egészségügyi Humán Tudományok

Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens

Klinikai- és Egészségpszichológiai Tanszék,

tanszékvezető egyetemi docens

Professor Emeritus

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Klinikai szakpszichológus

Dr. Kósa Karolina

Dr. Bánfalvi Attila

Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó

Dr. Molnár Péter

Dr. Bugán Antal

Dr. Nagy Beáta Erika

Dr. Bóta Margit

Dr. Kakuk Péter

Dr. Tánczos Judit

Dr. Tisljár Roland

Bálint Mária

Dr. Kőmüves Sándor

Dr. Nemes László

Dr. Szabó-Bartha Anett

Dr. Csörsz Ilona


Pszichológus (klinikákon)

Pszichológus

Ph.D. hallgató

Meghívott előadó

Tanulmányi felelős

Dr. Kovácsné Dr. Török Zsuzsanna

Tisljár-Szabó Eszter

Cserepes Réka Eszter

Knapek Éva

Merza Katalin

Nagy Erika

Spanyol Ágnes

Tanyi Zsuzsanna

Döbrőssy Bence

EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK

Dr. Bánfalvi Attila

(III. évf. ÁOK, FOK (orvosi antrop., orvosi

szoc.))

Dr. Bóta Margit

(III. évf. FOK (orvosi pszichológia))

Dr. Csörsz Ilona

(IV. évf. ÁOK, FOK (magatartásorvostan,

magatartástudományi szigorlat))

Dr. Kakuk Péter

(IV. évf. ÁOK FOK (bioetika))

Dr. Nemes László

(IV. évf. GYTK (bioetika))

Dr. Tánczos Judit

(I. évf. ÁOK, FOK (kommunikáció))

Dr. Tisljár Roland

(I. évf. ÁOK (magatartásorvostan alapjai, FOK

(bevezetés az orvosi pszichológiába I.))

MEGELŐZŐ ORVOSTANI INTÉZET, NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR

4028 Debrecen, Kassai út 26. • Telefon: 52-417-267 Fax: 52-417-267

Web: www.nk.unideb.hu

Intézetvezető egyetemi tanár

Biomarker Analízis Tanszék, tanszékvezető

egyetemi tanár

Népegészségügyi Medicina Tanszék,

tanszékvezető egyetemi docens

Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék,

tanszékvezető egyetemi docens

Egészségfejlesztési Tanszék, tanszékvezető

egyetemi docens

Professor Emeritus

Egyetemi docens

Dr. Ádány Róza

Dr. Balázs Margit

Dr. Kárpáti István

Dr. Sándor János

Dr. Kósa Karolina

Dr. Kertai Pál

Dr. Ádám Balázs

Dr. Bárdos Helga

Dr. Gődény Sándor

Dr. Szűcs Sándor

53


7. FEJEZET

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

Tudományos segédmunkatárs

Ph.D. hallgató

Szakorvos jelölt

Meghívott előadó

Tanulmányi felelős (ÁOK)

Tanulmányi felelős (FOK, GYTK)

Dr. Árnyas Ervin

Dr. Bíró Éva

Dr. Fiatal Szilvia

Dr. Köbling Tamás

Dr. Molnár Ágnes Márta

Dr. Nagy Attila Csaba

Dr. Tóth Réka

Dr. Diószegi Judit

Ecsedi Szilvia

Kornyicki Ágota

Kovács Nóra

Petrovski Beáta

Pikó Péter

Rigó Karolina

Sipos Valéria

Szász István

Tomori Valéria

Vízkeleti Laura

Csenteri Orsolya

Dombrádi Viktor

Erdélyi Zsuzsa

Esafiogho Peter Eseroghene

Földvári Anett

Kiss Tímea

Koroknai Viktória

Nagy Károly

Otuyelu Ekundayo Babajide

Pál László

Szabó Edit

Vincze Ferenc

Dr. Rácz Gábor

Dr. Juhász György

Dr. Legoza József

Dr. Fiatal Szilvia

(e-mail: fiatal.szilvia@sph.unideb.hu)

Dr. Szűcs Sándor

54


EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK

NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT

4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. • Telefon: 52-258-058, 52-258-060

Igazgató, egyetemi docens

Előadó

Menedzserasszisztens

Dr. Jenei Attila

Balogh Ildikó

Benkő Dóra

Gagna-Szakó Adrienn

Galvácsi Anett

Györe Katalin

Kontér Erik

Kovács Rita

Szűcs Dóra

Pálocska Zsanett

IDEGENNYELVI KÖZPONT OEC SZAKCSOPORT

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. • Telefon: 52-258-030 Fax: 52-255-266

E-mail: ilekt@med.unideb.hu, Web: ilekt.med.unideb.hu

Vezető

Tanár

Dr. Lampéné Dr. Zsíros Judit

Balóné Jóna Annamária

Darócziné Kövesi Éva

Fodor Marianna

Gerő Ildikó

Jánossyné Nagy Jusztina

Kovács Judit

Krasznai Mónika

Mezei Zsuzsa

Répás László

Dr. Takácsné Tóth Emőke

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR KENÉZY

ÉLETTUDOMÁNYI KÖNYVTÁRA

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. • Telefon: 52-518-610 Fax: 52-518-605

E-mail: kenezy@lib.unideb.hu, Web: http://kenezy.lib.unideb.hu

Könyvtárvezető

Gyarapítási Osztály, osztályvezető

Szakreferens

Folyóirat Osztály

Karácsony Gyöngyi

Polónyiné Kerekes Margit

Fejes Erika

Pappné Czappán Marianna

Kulcsár Kornélia

55


7. FEJEZET

Feldolgozás

Olvasószolgálati Osztály, osztályvezető

Olvasószolgálat

Könyvtárközi kölcsönzés

Másolószolgálat

Gyűjtemény kezelő

Publikációs adatbázis

Web referens

Informatikus

Tanulmányi felelős

Polónyiné Kerekes Margit

Fórián Éva

Kállai Zsuzsa

Molnár Georgina

Varga Adrienn Éva

Petró Leonárd

Varga Adrienn Éva

Pappné Jakucs Krisztina

Égerháziné Németi Ibolya

Bacskai Ferenc

Horváth Csaba

Farkas-Rácz Ildikó

Fazekas-Paragh Judit

Görögh Edit

Korpásné Szűcs Melinda

Legeza Boglárka

Balázs László

Driszkó Károly

Harangi Gabriella

Molnár Péter

Petró Leonárd

DEOEC TESTNEVELÉSI ÉS SPORTKÖZPONT

4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. • Telefon: 52-411-600/54436 Fax: 52-411-600/54436

E-mail: sport@dote.hu

Vezető

Testnevelő tanár

Nagyné Varga Katalin

Magyarits Miklós

Szoó László

56


8. FEJEZET

A KREDITRENDSZER

A KREDITRENDSZER

A KREDITRENDSZER

2003. szeptemberétől minden magyarországi egyetemen kötelező a kreditrendszer bevezetése. A kreditrendszer a

hallgatói munka mennyiségi és minőségi értékelésére szolgál. A kreditpont a tantervben szereplő valamely kötelező,

kötelezően választható vagy szabadon választható tárgyra fordítható együttes munkamennyiség relatív mérőszáma. A

tárgy elsajátításához szükséges munkamennyiségbe a tárgy előadásain, szemináriumain, gyakorlatain (ezek óraszámát

kontaktórának nevezzük) való aktív részvételen kívül beleértjük a hallgatók egyéni (könyvtárban, otthon végzett)

munkáját, a vizsgára készülést is. A tárgyhoz rendelt kreditponton (mennyiségi mutató) túlmenően a hallgató a tárgy

eredményes teljesítésekor érdemjegyet (minőségi mutató) is kap. A Magyarországon bevezetésre kerülő

kreditrendszernek az Európai Kreditátviteli Rendszerhez (ECTS) kell igazodnia. Az ECTS elsődleges célja a külföldi

felsőoktatási intézményben folytatott résztanulmányok leghatékonyabb megszervezése, a hallgatói mobilitás elősegítése

és a hallgató külföldi teljesítményének az anya intézményben való teljes elismerése.

A kreditrendszerű képzés rugalmasabb, a hallgató számára nagyobb választási lehetőséget, a tanulmányok során egyéni

előrehaladási ütemet tesz lehetővé, valamely kötelező vagy kötelezően vagy szabadon választható tárgynak más

egyetemen, külföldön való teljesítését teszi lehetővé. A rugalmas kreditakkumulációs rendszer esetén az évismétlés

fogalma értelmetlenné válik.

Fontos azonban megemlíteni, hogy a hallgató a kreditrendszerű képzésben sem élvez tökéletes szabadságot. A

kreditrendszer sem engedi, hogy a hallgatók önkényesen vegyenek fel tárgyakat, összekeverjenek modulokat.

Az ismeretek egymásra épülése miatt szükséges, hogy az egyes tantárgyakat oktató tanszékek meghatározzák, azokat az

előfeltételeket, amelyek teljesítése szükséges ahhoz, hogy az adott tantárgyat a hallgató felvegye.

A rendelet értelmében a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar általános orvos szakán tanuló

hallgatókra vonatkozó legfontosabb szabályok a következők:

1. 360 kreditpont szükséges ahhoz, hogy az egyéb kritérium feltételek teljesítése mellett, diplomát kaphasson a hallgató,

mely az ajánlott tanmenetben hat év alatt érhető el.

2. A kreditrendelet értelmében egy félév alatt a hallgatónak átlagosan 30 kreditpontot kell teljesítenie.

3. Egy kreditpont megszerzésének kritériuma 30 munkaóra, mely magába foglalja a kontaktórán kívül a nem

kontaktórák számát is.

4. Kredit akkor adható, ha egy tantárgyból a hallgató sikeres vizsgát tett.

5. A diploma megszerzéséhez szükséges kreditértéket a hallgató kötelező, kötelezően választható és szabadon

választható tantárgyakból tett sikeres vizsgák letételével érheti el. (kötelező kreditpontos kurzus: teljesítése

elengedhetetlen a diploma megszerzéséhez; kötelezően választható kreditpontos kurzus: meghatározott számú

kreditpontot az ebben a csoportban meghirdetett kurzusokból kell a hallgatónak teljesítenie; szabadon választható

kreditpontos kurzus: témájában szabadon választható kurzusok)

6. A 360 kreditpont 80 %-át, azaz 288 pontot kell a kötelező, 15 %-át, azaz 54 pontot a kötelezően választható

kurzusokból megszerezni. A hiányzó pontok (5%) szabadon választható kurzusok letételével szerezhetők meg.

7. A szakmai kurzusok a képesítési követelményben meghatározott módon három modulba sorolhatók. Az alapozó

modulban elméleti ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítása történik. A preklinikai modul a klinikai ismereteket

készíti elő. A klinikai modulban a klinikai ismeretek és képességek elsajátítására és szakmai gyakorlatok végzése

történik. A különböző modulokban teljesített kötelező és kötelezően választható tárgyak kreditpont értékeinek a

következő értékek között kell lenniük: alapozó ismeretek: 92-124, előkészítő klinikai ismeretek: 44-64, klinikai

alapismeretek: 138-186 pont.

8. A későbbiekben ismertetésre kerülő mintatantervekben a kötelező kurzusok ajánlott ütemezését mutatjuk be,

melyekhez a kötelezően választható és szabadon választható kurzusokból megfelelően választott tárgyak

kreditpontjának teljesítésével a diploma megszerzéséhez szükséges kreditpontok 12 szemeszter alatt megszerezhetők.

9. A két féléves tárgyaknál abban a félévben, amikor a tárgyból a hallgató szigorlatot tesz magasabb kreditértéket kap,

hiszen a szigorlatra történő felkészülés több nem kontaktórát igényel a hallgatótól.

10. A kötelező szigorlatok száma 15, egy szigorlat legalább 10 kreditpont értékű ismeretanyag számonkérését jelenti.

11. A szakdolgozat 20 kreditpont értékű.

12. A szigorló év gyakorlatai kötelezőek, elvégzésük után 1 kreditpont/hét jár.

13. A kreditrendszerű képzésben a hallgatónak egyes időszakokra vonatkozóan a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban

(TVSZ) meghatározott minimális kreditpontot kell teljesíteni. 14 félév után a hallgató automatikusan a költségtérítéses

rendszerbe kerül.

14. Azok a hallgatók, akik egy oktatási időszakban nem teljesítették a vizsgát a felvett tantárgyból, s ilyen módon a

képzésük hosszabb, mint 12+2 félév, költségtérítési díjat fizetnek.

57


8. FEJEZET

15. Azoknak a hallgatóknak, akik tanulmányaikat 2007 szept. után kezdték meg államilag finanszírozott képzésben, az

utolsó két aktív félévben meg kell szerezniük az ajánlott mintatantervben előírt kreditmennyiség legalább ötven

százalékát, azaz 30 kreditpontot ahhoz, hogy állami finanszírozott képzésben maradjanak. Amennyiben a 30 pontot nem

teljesítik, tanulmányaikat a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatják.

16. A testnevelés, nyári szakmai gyakorlatok után kredit nem adható, ám azokat a diploma megszerzéséhez a

Tájékoztatóban leírt módon kötelező teljesíteni.

17. A hallgatói teljesítmények értékelésének módja, mely a tanulmányi ösztöndíjhoz, pályázatokhoz szükséges, a DE

TVSZ Kari Mellékletében található

18. A további kérdésekben a Kari TVSZ az irányadó.

Reméljük, hogy ez az oktatási forma elősegíti tanulmányainak sikeres teljesítését.

Egyetemi munkájához sok sikert kívánunk!

58


9. FEJEZET

MINTATANTERV

MINTATANTERV

Tantárgyak

Általános és orvosi genetika

Anatómia, Szövet- és

Fejlődéstan I.

Biofizika

Biostatisztika

Kommunikáció

Magatartástudományok alapjai

Molekuláris biológia

Orvosi kémia

Sejtbiológia

Újraélesztés és korszerű

elsősegélynyújtás

Ápolástan nyári gyakorlat I.

vagy II. évfolyam után

Neptun kód

AOGEN01A2

AOANA01A2

AOBIF01A1

AOBST01A1

AOKOM41A1

AOPSZ01A1

AOMB101A2

AOKEM01A1

AOSEJ01A2

AOELS01A1

AO_NYGY_APOL

Ea.

30

20

48

6

Kötelező kurzusok

1. év

I. szemeszter

Sz. Gy. Vizsga

30 22 KK

28

K

20

5 fgy

K

60 45 KK

15

5 fgy

Kredit

6

2

1

2

11

2

Ea.

30

29

42

30

6

Sz.

14

25

II. szemeszter

Gy.

Vizsga

30

KK

86

K

15

K

20

KK

15

5 fgy

120

A

Kredit

4

8

5

6

2

0

Tantárgyfelvétel feltétele

Nincs feltétel

nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

a III. évfolyamra történő regisztráció

feltétele az ápolástan nyári gyakorlat

teljesítése

59


9. FEJEZET

Tantárgyak

Anatómia, Szövet- és

Fejlődéstan II.

Biokémia I.

Biokémia II.

Neurobiológia

Orvosi Élettan I.

Orvosi Élettan II.

Ápolástan nyári gyakorlat I.

vagy II. évfolyam után

Neptun kód

AOANA05A3

AOBIK01A3

AOBIK02A4

AONEB01A4

AOELE01A3

AOELE02A4

AO_NYGY_APOL

Ea.

51

42

60

Kötelező kurzusok

2. év

I. szemeszter

Sz. Gy. Vizsga

130

Sz

14 30 K

30 45 K

Kredit

11

7

7

Ea.

45

62

36

Sz.

15

15

18

II. szemeszter

Gy.

Vizsga

30

Sz

52

KK

27

Sz

120

A

Kredit

7

8

9

0

Tantárgyfelvétel feltétele

Sejtbiológia, Anatómia, Szövet- és

Fejlődéstan I.

Orvosi kémia, Molekuláris biológia

Biokémia I.

Orvosi élettan I.

Anatómia, Szövet- és Fejlődéstan I.,

Biofizika

Anatómia, Szövet- és Fejlődéstan II.,

Orvosi Élettan I., Biostatisztika

a III. évfolyamra történő regisztráció

feltétele az ápolástan nyári gyakorlat

teljesítése

60


MINTATANTERV

Tantárgyak

Belgyógyászat I. (Propedeutika)

Belgyógyászat II.

(Immunológia, reumatológia)

Immunológia

Klinikai biokémia I.

Klinikai biokémia II.

Klinikai fiziológia

Műtéttani alapismeretek

Onkológia alapjai

Orvosi antropológia

Orvosi mikrobiológia I.

Orvosi mikrobiológia II.

Orvosi pszichológia

Orvosi szociológia

Pathologia I.

Pathologia II.

Neptun kód

AOBEL20A5

AOBEL03A6

AOIMM01A5

AOKBK01A5

AOKBK02A6

AOKFI02A6

AOMUT01A5

AOONK03A5

AOANT41A6

AOMIK01A5

AOMIK02A6

AOPSZ06A6

AOSZO41A5

AOPAT01A5

AOPAT02A6

Ea.

30

40

30

15

13

30

8

30

Kötelező kurzusok

3. év

I. szemeszter

Sz. Gy. Vizsga

30

K

8 12 K

15

5 fgy

18 12 K

5 fgy

30

K

7

5 fgy

45

K

Kredit

4

4

3

3

1

5

1

5

Ea.

27

45

15

20

20

45

Sz.

30

15

II. szemeszter

Gy.

Vizsga

18

K

30

Sz

K

K

30

Sz

10

K

45

Sz

Kredit

3

7

3

1

5

2

5

Tantárgyfelvétel feltétele

Orvosi élettan II., Anatómia, Szövet- és

Fejlődéstan II.

Belgyógyászat I., Immunológia

Sejtbiológia, Biokémia II.

Biokémia II., Orvosi élettan II.

Klinikai biokémia I.

Pathológia I., Orvosi élettan II.

Anatómia, Szövet- és Fejlődéstan II.,

Orvosi Élettan I.

Általános és orvosi genetika, Biokémia II.

Magatartástudományok alapjai

Sejtbiológia, Anatómia, Szövet- és

Fejlődéstan II.

Orvosi Mikrobiológia I.

Magatartástudományok alapjai

Magatartástudományok alapjai

Anatómia II., Neurobiológia

Pathologia I.

61


9. FEJEZET

Tantárgyak

Belgyógyászat nyári gyakorlat

III. évfolyam után

Neptun kód

AO_NYGY_BEL

Ea.

Kötelező kurzusok

3. év (folytatás)

I. szemeszter

Sz. Gy. Vizsga

Kredit

Ea.

Sz.

II. szemeszter

Gy.

Vizsga

90

A

Kredit

0

Tantárgyfelvétel feltétele

a IV. évfolyamra történő regisztráció

feltétele a belgyógyászat nyári gyakorlat

teljesítése

62


MINTATANTERV

Tantárgyak

Belgyógyászat III. ( Szív- és

érrendszeri betegségek)

Belgyógyászat IV.

(Endokrinológia, Nephrológia)

Belgyógyászati blokkgyakorlat

I. (IV. évfolyam)

Belgyógyászati blokkgyakorlat

II. (IV. évfolyam)

Bioetika

Farmakológia I.

Farmakológia II.

Fogászat

Kissebészet blokkgyakorlat

Klinikai genetika

Magatartásorvostan

Magatartástudományi szigorlat

Megelőző orvostan és

népegészségtan I.

Neptun kód

AOBEL05A7

AOBEL07A8-K3

AOBLOKKBEL_I_IV

AOBLOKKBEL_2_IV

AOETI01A7

AOGY001A7

AOGY002A8

AOFOG01A7

AOBLOKKKISSEB_IV

AOKGE01A7

AOMAG41A7

AOMAG01A8

AOMEG01A7

Kötelező kurzusok

4. év

I. szemeszter

Ea. Sz. Gy. Vizsga

20

10

K

60

K

10

10

K

30

20

K

10

16

KK

60

A

20

K

20

5 fgy

30

40

5 fgy

Kredit

3

0

2

4

2

0

2

1

5

Ea.

20

50

10

Sz.

II. szemeszter

Gy.

Vizsga

10

K

60

K

20

Sz

16

KK

Sz

Kredit

3

0

6

2

0

Tantárgyfelvétel feltétele

Belgyógyászat I. (Propedeutika), Klinikai

fiziológia, Pathológia II.

Belgyógyászat I. (Propedeutika),

Pathológia II., Klinikai biokémia II.

Belgyógyászat I. (Propedeutika), Klinikai

fiziológia, Pathológia II.

Belgyógyászat I. (Propedeutika),

Pathológia II., Klinikai biokémia II.

Orvosi pszichológia

PathológiaI I., Orvosi Élettan II., Klinikai

fiziológia

Farmakológia I.

Pathologia II.

Nincs feltétel

Általános és orvosi genetika, Pathológia II.

Magatartástudományok alapjai

Orvosi antropológia, Magatartásorvostan,

Bioetika

Orvosi mikrobiológia II., Klinikai

biokémia II.

63


9. FEJEZET

Tantárgyak

Megelőző orvostan és

népegészségtan II.

Ortopédia

Radiológia és Nukleáris

Medicina I.

Radiológia és Nukleáris

Medicina II.

Sebészet blokkgyakorlat

Sebészet I.

Sebészet II.

Szülészet blokkgyakorlat

Szülészet-nőgyógyászat I.

Szülészet-nőgyógyászat II.

Traumatológia I.

Tüdőgyógyászat

Urológia

Neptun kód

AOMEG02A8

AOORT01A7

AORAD01A7

AORAD01A8

AOBLOKKSEB_IV

AOSEB03A7

AOSEB04A8-K1

AOBLOKKSZUL_I

V

AOSZU01A7

AOSZU02A8

AOTRA01A7

AOPUL01A7

AOURO01A7

Ea.

10

10

10

10

15

15

10

Kötelező kurzusok

4. év (folytatás)

I. szemeszter

Sz. Gy. Vizsga

16

KK

10

5 fgy

60

A

10

5 fgy

60

A

10

K

10

KK

10

KK

16

KK

Kredit

3

1

0

2

0

2

2

3

3

Ea.

30

10

10

10

5

15

10

Sz.

20

II. szemeszter

Gy.

Vizsga

15

Sz

16

KK

30

KK

K

10

K

10

KK

16

KK

Kredit

5

3

3

3

3

3

3

Tantárgyfelvétel feltétele

Megelőző orvostan és népegészségtan I.

Pathológia II.

Pathológia II.

Radiológia és nukleáris medicina I.

Műtéttani alapismeretek, Pathológia II.

Műtéttani alapismeretek, Pathologia II.

Sebészet I.

Pathológia II., Klinikai biokémia II.

Klinikai biokémia II., Pathológia II.

Szülészet-nőgyógyászat I.

Pathológia II.

Belgyógyászat I. (Propedeutika), Klinikai

fiziológia

Pathológia II.

64


MINTATANTERV

Tantárgyak

Családorvostan nyári gyakorlat

IV. évfolyam után

Szabadon választható nyári

gyakorlat IV. évfolyam után

Neptun kód

AO_NYGY_CSAL

AO_NYGY_SZABV

AL

Ea.

Kötelező kurzusok

4. év (folytatás)

I. szemeszter

Sz. Gy. Vizsga

Kredit

Ea.

Sz.

II. szemeszter

Gy.

Vizsga

30

A

60

A

Kredit

0

0

Tantárgyfelvétel feltétele

az V. évfolyamra történő regisztráció

feltétele a szabadon választható és

családorvostan nyári gyakorlat teljesítése

az V. évfolyamra történő regisztráció

feltétele a szabadon választható és

családorvostan nyári gyakorlat teljesítése

65


9. FEJEZET

Tantárgyak

Általános

orvostan/családorvostan

Aneszteziológia és intenzív

terápia

Belgyógyászat blokkgyakorlat I.

(V. évfolyam)

Belgyógyászat blokkgyakorlat

II. (V. évfolyam)

Belgyógyászat V.

(Gasztroenterológia és

anyagcsere betegségek)

Belgyógyászat VI.

(Haematologia és

haemostaseologia)

Bőrgyógyászat

Fül-orr-gégegyógyászat

Gyermekgyógyászat

blokkgyakorlat

Gyermekgyógyászat I.

Gyermekgyógyászat II.

Neptun kód

AOCSA01A9

AOINT01A10

AOBLOKKBEL_1_

V

AOBLOKKBEL_2_

V

AOBEL22A9-K4

AOBEL11A10-K1

AOBOR01A9

AOFUL01A9

AOBLOKKGYER_

V

AOGYE01A9

AOGYE02A10

Ea.

10

20

15

10

20

Kötelező kurzusok

5. év

I. szemeszter

Sz. Gy. Vizsga

10

5 fgy

20

K

60

A

10

K

10 20 KK

20

KK

60

A

10

5 fgy

Kredit

1

2

0

4

4

3

0

4

Ea.

15

15

10

15

Sz.

10

II. szemeszter

Gy.

Vizsga

60

A

10

K

20

KK

20

KK

10

K

Kredit

0

3

4

3

3

Tantárgyfelvétel feltétele

Farmakológia II., Belgyógyászat I.

(Propedeutika)

Farmakológia II.

Belgyógyászat III. (Szív- és érrendszeri

betegségek), Klinikai biokémia II.

Belgyógyászat III. (Szív- és érrendszeri

betegségek), KIinikai biokémia II.

Belgyógyászat III. (Szív- és érrendszeri

betegségek), Klinikai biokémia II.

Belgyógyászat III. (Szív- és érrendszeri

betegségek), Klinikai biokémia II.

Pathológia II, Farmakológia II.

Pathológia II., Klinikai Biokémia II.

Pathológia II. Farmakológia II.

Pathológia II., Farmakológia II.

Gyermekgyógyászat I.

66


MINTATANTERV

Tantárgyak

Igazságügyi orvostan I.

Igazságügyi orvostan II.

Infektológia

Klinikai onkológia

Neurológia blokkgyakorlat

Neurológia I.

Neurológia II.

Oxyologia

Pszichiátria I.

Pszichiátria II.

Szemészet

Neptun kód

AOIGA01A9

AOIGA02A10

AOFER01A10

AOKON01A10

AOBLOKKNEURO

_V

AONEU01A9

AONEU02A10

AOOXY01A9

AOELM01A9

AOELM02A10

AOSZE01A9

Ea.

10

15

15

20

20

10

Kötelező kurzusok

5. év (folytatás)

I. szemeszter

Sz. Gy. Vizsga

10

5 fgy

20

K

60

A

10

5 fgy

20

K

20

5 fgy

20

KK

Kredit

2

2

0

4

3

4

3

Ea.

10

20

10

20

10

10

Sz.

7

II. szemeszter

Gy.

Vizsga

10

KK

K

K

20

K

20

K

20

KK

Kredit

2

2

2

3

2

3

Tantárgyfelvétel feltétele

Pathologia II., Bioetika

Igazságügyi orvostan I.

Pathológia II., O. Mikrobiológia II.,

Farmakológia II.

Onkológia alapjai, Radiológia II.

Belgyógyászat III. (Szív- és érrendszeri

betegségek), Neurobiológia

Belgyógyászat III. (Szív- és érrendszeri

betegségek), Neurobiológia

Neurológia I.

Pathológia II., Újraélesztés

Orvosi pszichológia, Neurobiológia

Pszichiátria I.

Pathológia II., Újraélesztés

67


9. FEJEZET

Tantárgyak

Belgyógyászat VII.

Gyermekgyógyászat III.

Neurológia III.

Pszichiátria III.

Sebészet III.

Szülészet-nőgyógyászat III.

Neptun kód

AOBEL25A11

AOGYE07A11

AONEU07A11

AOELM05A11

AOSEB08A11-K1

AOSZU07A11

Ea.

Kötelező kurzusok

6. év

I. szemeszter

Sz. Gy. Vizsga

300

Sz

210

Sz

120

Sz

120

Sz

150

Sz

150

Sz

Kredit

10

7

4

4

5

5

Ea.

Sz.

II. szemeszter

Gy.

Vizsga

Kredit

Tantárgyfelvétel feltétele

I-V. évfolyam tárgyainak teljesítése

I-V. év kötelező tárgyainak teljesítése

I-V. év kötelező tárgyainak teljesítése

I-V. év kötelező tárgyainak teljesítése

I-V. év kötelező tárgyainak teljesítése

I-V. év kötelező tárgyainak teljesítése

68


MINTATANTERV

Tantárgyak

Általános orvostörténelem

Angol orvosi szaknyelv I.

Angol orvosi szaknyelv II.

Ápolástan

Bevezetés a tudományos

diákköri munkába

Informatika

Könyvtárismeret

Orvosbiológiai problémák

megértését szolgáló kísérletek:

problémamegoldó elektív

gyakorlati kurzus

Orvosi genombiológia

Orvosi latin nyelv

Neptun kód

AOORT41A1

AOANG41A1

AOANG42A2

AOAPO41A1

AOTDK01

AOINF41A1

AOKON41A1

AOOBP41A2

AOGEN41A2

AOLAT41A1

Kötelezően választható kurzusok

1. év

I. szemeszter

Ea. Sz. Gy. Vizsga

16

5 fgy

60

5 fgy

5

5

5 fgy

30

5 fgy

10

5 fgy

30

5 fgy

Kredit

2

3

1

3

1

2

Ea.

10

16

Sz.

II. szemeszter

Gy.

Vizsga

60

5 fgy

5 fgy

30

5 fgy

10

5 fgy

30

5 fgy

4

5 fgy

Kredit

3

1

3

1

3

2

Tantárgyfelvétel feltétele

Nincs feltétel

C típusú középfokú vagy felsőfokú angol

nyelvvizsga

Angol orvosi szaknyelv I.

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Orvosi kémia

Nincs feltétel

Nincs feltétel

69


9. FEJEZET

Tantárgyak

A sejtmembrán szabályozó

szerepe fiziológiás körülmények

között és kóros állapotokban

Korszerű vizsgálómódszerek az

élettudományokban

Modern biofizikai

mérőmódszerek a biológiában

és az orvostudományban

Problémamegoldó feladatok az

élettan tárgyköréből

Selected topics in cell biology

Tudományos diákköri munka

haladóknak

Tudományos diákköri munka

kezdőknek

Neptun kód

AOSEM41A4

AOKOR41A4

AOMOD41A4

AOPEL41A3

AOG157403-K1

AOTDK05

AOTDK03

Kötelezően választható kurzusok

2. év

I. szemeszter

Ea. Sz. Gy. Vizsga

5 fgy

5 fgy

Kredit

1

1

Ea.

20

30

24

Sz.

II. szemeszter

Gy.

Vizsga

5 fgy

5 fgy

5 fgy

30

5 fgy

24

5 fgy

Kredit

2

2

2

3

2

Tantárgyfelvétel feltétele

Orvosi élettan I.

Orvosi élettan I.

Biofizika, Sejtbiológia

Humán élettan I.

Sejtbiológia

Bevezetés a tudományos diákköri

munkába

Bevezetés a tudományos diákköri

munkába

70


MINTATANTERV

Tantárgyak

A klinikai gerontológia alapjai

A lasermedicina – sebészi és

lágylaserek a klinikumokban

Fogyatékossággal élők

társadalmi befogadása

Klinikai idegtudományok

alapjai

Műtéttani gyakorlatok.

Sebészeti beavatkozások néhány

alaptípusa

Nagy populációkat érintő

betegségek molekuláris

mechanizmusai

Nutritional Bioactivation

Problem based learning a

hemosztazisban

Probléma orientált

esettanulmányok az

onkohematológia tárgyköréből

Neptun kód

AOGER41A6

AOG007105

AOFOGY41A5

AOG458706

AOG517106

AOG167505

AONUT01T1

AOPBL41A6

AOPONK41A6

Kötelezően választható kurzusok

3. év

I. szemeszter

Ea. Sz. Gy. Vizsga

19

5 fgy

20

2

5 fgy

25

5 fgy

10

20

K

Kredit

2

2

2

2

Ea.

20

10

4

30

Sz.

10

10

20

II. szemeszter

Gy.

Vizsga

5 fgy

10

5 fgy

8

5 fgy

5 fgy

5 fgy

Kredit

2

2

1

2

2

Tantárgyfelvétel feltétele

Immunológia, Orvosi élettan II.

Anatómia, Szövet- és Fejlődéstan II.,

Orvosi élettan II.

Nincs feltétel

Pathologia I.

Műtéttani alapismeretek

Biokémia II.

Biokémia II.

Klinikai biokémia I.

Klinikai Biokémia I.; Angol nyelvű

szakirodalom olvasásához megfelelő

szintű angol nyelvismeret.

71


9. FEJEZET

Tantárgyak

Refrakció, refrakciós hibák,

korrekciók, refraktív sebészet

(Alcím: Mi az, te még mindig

szemüveget hordasz)

Neptun kód

AOREF41A9

Kötelezően választható kurzusok

3. év (folytatás)

I. szemeszter

Ea. Sz. Gy. Vizsga

5

5 fgy

Kredit

1

Ea.

Sz.

II. szemeszter

Gy.

Vizsga

Kredit

Tantárgyfelvétel feltétele

Anatómia, Szövet- és Fejlődéstan II.,

Orvosi élettan II.

72


MINTATANTERV

Tantárgyak

A thrombophiliák klinikai

biokémiája és laboratóriumi

diagnosztikája

Az infertilitás korszerű kérdései

Dietetika a mindennapokban

…. és azon túl

Táplálkozásterápia II.

Dietetika a mindennapokban…

és azon túl. Táplálkozásterápia

Egészségügyi jogi

(alap)ismeretek

Egészségügyi menedzsment

Fertőzés és immunitás:

immundefektusok

Igazságügyi toxikológia

Irodalomkutatás, dolgozatírás

elméleti és gyakorlati alapjai

Klinikai kutatások tervezése és

kivitelezése I.

Klinikai kutatások tervezése és

kivitelezése II.

Neptun kód

AOG311606

AOIFT41A8

AODIE43A8

AOG149107

AOG337508

AOMAN41AB

AOFIM41A8

AOIGA41A10

AOIRK41A5

AOKKT41A7

AOKKT42A8

Kötelezően választható kurzusok

4. év

I. szemeszter

Ea. Sz. Gy. Vizsga

12

5 fgy

24

5 fgy

20

5 fgy

30

5 fgy

30

5 fgy

Kredit

1

2

2

2

2

Ea.

15

20

26

10

15

Sz.

5

14

II. szemeszter

Gy.

Vizsga

5 fgy

4

KK

4

5 fgy

5

5 fgy

5 fgy

5 fgy

Kredit

2

2

2

1

1

1

Tantárgyfelvétel feltétele

Klinikai biokémia II.

Szülészet-nőgyógyászat I.

Belgyógyászat II. (Immunológia,

reumatológia)

Belgyógyászat I. (Propedeutika)

Klinikai biokémia II., Pathológia II.

Pathológia I.

Immunológia, Orvosi mikrobiológia II.,

Pathológia II.

Klinikai biokémia II.

Belgyógyászat I. (Propedeutika)

Klinikai biokémia II., Pathológia II.

Klinikai kutatások tervezése és

kivitelezése I.

73


9. FEJEZET

Tantárgyak

Mikrosebészeti alapismeretek

Palliáció/életvégi betegellátás

Probléma-orientált oktatás és a

gyakorlati készségek fejlesztése

I.

Probléma-orientált oktatás és a

gyakorlati készségek fejlesztése

II.

Problémaorientált

esettanulmányok a komplex

patológia tárgyköréből

Ritka kórképek (Rare diseasesin

English)

Sugárterápia a klinikai

gyakorlatban

Traumatológia II.

Utazásorvostani ismeretek

Neptun kód

AOMIA41A8

AOGEVB41A8

AOPOR41A5

AOPOR42A6

AOEKP42T6

AOG137607

AOSTE41A9

AOTRA41A9

AOUTA41A8

Kötelezően választható kurzusok

4. év (folytatás)

I. szemeszter

Ea. Sz. Gy. Vizsga

2

10

5 fgy

20

5 fgy

10

5 fgy

Kredit

1

2

2

Ea.

10

30

10

30

Sz.

15

II. szemeszter

Gy.

Vizsga

10

5 fgy

20

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

Kredit

2

2

3

1

2

2

Tantárgyfelvétel feltétele

Műtéttani alapismeretek, Műtéttani

gyakorlatok - Sebészeti beavatkozások

néhány alaptípusa.

Pathológia II.

Belgyógyászat II.

Belgyógyászat II.,Sebészet I.

Klinikai Biokémia II.; Angol nyelvű

szakirodalom olvasásához megfelelő

szintű angol nyelvismeret.

Belgyógyászat I. (Propedeutika),

Pathológia II., Klinikai biokémia II.

Biofizika, Radiológia I.

Pathológia II.

Pathológia II., O. Mikrobiológia,

Farmakológia I.

74


MINTATANTERV

Tantárgyak

Bevezetés a laparoscopos

sebészetbe

Farmakoterápia

Gyermekgyógyászat plusz

Idegsebészet

Klinikai farmakológia

Orvosi rehabilitáció és fizikális

medicina

Reproductive Endocrinology

and Infertility (Hungarian and

English program)

Sebészeti segédanyagok

Szemelvények a fül-orr-gégészet

tárgyköréből

Neptun kód

AOG517309

AOFAR41A10

AOGYP41A9

AOISE01A10

AOKFA41A10

AOREH41A5

AOG558510

AOG518010

AOSZF41A9

Kötelezően választható kurzusok

5. év

I. szemeszter

Ea. Sz. Gy. Vizsga

3

12

5 fgy

12

5 fgy

20 8 2 5 fgy

16

5 fgy

5

5 fgy

Kredit

2

1

2

2

1

Ea.

3

30

6

10

12

Sz.

8

15

II. szemeszter

Gy.

Vizsga

12

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5

5 fgy

5 fgy

Kredit

2

3

2

2

1

Tantárgyfelvétel feltétele

Műtéttani alapismeretek, Műtéttani

gyakorlatok - Sebészeti beavatkozások

néhány alaptípusa

Farmakológia II.

Pathológia II., Farmakológia II.

Neurológia I.

Farmakológia II.

Belgyógyászat III., Sebészet II.

Szülészet II.

Műtéttani gyakorlatok - Sebészeti

beavatkozások néhány alaptípusa,

Mikrosebészeti alapismeretek

Belgyógyászat IV.

75


9. FEJEZET

Tantárgyak

Írásbeli záróvizsgára felkészítő

kurzus

Neptun kód

AOIZV41A12

Kötelezően választható kurzusok

6. év

I. szemeszter

Ea. Sz. Gy. Vizsga

Kredit

Ea.

Sz.

II. szemeszter

Gy.

Vizsga

5 fgy

Kredit

2

Tantárgyfelvétel feltétele

I-V. évfolyam kötelező tárgyainak

teljesítése

76


MINTATANTERV

Intézet/Klinika

Anatómiai, Szövet- és

Fejlődéstani Intézet

Anatómiai, Szövet- és

Fejlődéstani Intézet

Anatómiai, Szövet- és

Fejlődéstani Intézet

Anatómiai, Szövet- és

Fejlődéstani Intézet

Anatómiai, Szövet- és

Fejlődéstani Intézet

Anatómiai, Szövet- és

Fejlődéstani Intézet

Anatómiai, Szövet- és

Fejlődéstani Intézet

Anatómiai, Szövet- és

Fejlődéstani Intézet

Aneszteziológiai és Intenzív

Terápiás Tanszék

Aneszteziológiai és Intenzív

Terápiás Tanszék

Aneszteziológiai és Intenzív

Terápiás Tanszék

Tantárgy

A gerincvelő szintű nociceptív

szenzoros ingerületfeldolgozás

ép és kóros körülmények

között

A látás funkcionális

anatómiája

Az agytörzs klinikai

anatómiája

Az idegi szabályozás válogatott

kérdései: Neuronok és

neuronhálózatok modellezése

Computer human anatómia:

muskuloskeletalis rendszer,

végtagok (angolul)

Klínikai anatómia és

plasztináció I.

Klínikai anatómia és

plasztináció II.

Szövettan haladóknak

A légzés élettana, kórélettana.

A mesterséges lélegeztetés elvei

és gyakorlata.

Emelt szintű újraélesztés

Neurointenzív speciális

kollégium

Szabadon választható kurzusok

Neptun kód Kredit Szemeszter

AOG107505-K9 1 2

AOG108104-K1 1 2

AOG107304-K1 1 2

AOG108604-K1 1 2

AOG1092A2

2 2

AOG109304

2 1

AOG109604

2 2

AOG107403-K1 1 1

AOG117410

1 1

AOEUJ41A10 2 1

AOG117809

1 1

Óraszám

18

16

16

12

20

30

30

16

20

16

20

Vizsga

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

Tantárgyfelvétel feltétele

Anatómia II.

Anatómia II.

Anatómia II.

Anatómia II.

Nincs feltétel

Anatómiából négyes vagy ötös

érdemjegy

Anatómiából négyes vagy ötös

érdemjegy.

Anatómia I.

Belgyógyászat III.

Oxyológia

Farmakológia II.

Koordinátor

Dr. Antal Miklós

Dr. Kisvárday Zoltán

Dr. Matesz Klára

Dr. Wolf Ervin

Dr. Antal Miklós

Dr. Antal Miklós

Dr. Antal Miklós

Dr. Felszeghy Szabolcs

Dr. Fülesdi Béla

Dr. László István

Dr. Molnár Csilla

77


9. FEJEZET

Intézet/Klinika

Aneszteziológiai és Intenzív

Terápiás Tanszék

Belgyógyászati Intézet

Belgyógyászati Intézet

Belgyógyászati Intézet

Belgyógyászati Intézet

Belgyógyászati Intézet

Belgyógyászati Intézet

Belgyógyászati Intézet

Tantárgy

Sportorvostan speciális

kollégium

A heveny leukaemiák

diagnosztikai és terápiás

kérdései

A klinikai immunológia

laboratóriumi módszerei.

A mikrocirkuláció komplex

vizsgáló módszerei. Raynaud

betegség.

Akut és krónikus

májbetegségek

Belgyógyászati intenzív terápia

Csontvelő transzplantáció és

haemopoetikus őssejt kezelés

alapjai, innovatív

haemopoetikus őssejt terápia

Gyulladásos bélbetegségek

Szabadon választható kurzusok

Neptun kód Kredit Szemeszter

AOG 117610

1 1

AOG137305

1 2

AOG148206

1 2

AOG147410

1 2

AOG137208

1 2

AOG147309

0 -

AOG138607

1 1

AOG147709

1 2

Óraszám

16

10

16

16

10

15

18

10

Vizsga

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

Tantárgyfelvétel feltétele

Belgyógyászat III.

Belgyógyászati propedeutika,

Pathológia I., Klinikai biokémia

I.

Belgyógyászati propedeutika,

Pathológia I., Klinikai biokémia

I.

Pathológia II., Belgyógyászat V.

Belgyógyászati propedeutika,

Pathológia II., Klinikai biokémia

II.

Nincs feltétel

Orvosi Élettan II., Immunológia

Belgyógyászati propedeutika,

Pathológia II., Klinikai biokémia

II.

Koordinátor

Dr. Fülesdi Béla

78


MINTATANTERV

Intézet/Klinika

Belgyógyászati Intézet

Belgyógyászati Intézet

Belgyógyászati Intézet

Belgyógyászati Intézet

Belgyógyászati Intézet

Belgyógyászati Intézet

Belgyógyászati Intézet

Belgyógyászati Intézet

Belgyógyászati Intézet

Tantárgy

Gyulladásos bélbetegségek

immunológiai vonatkozásai

(diagnosztika, modern terápia).

Idiopáthiás inflammatorikus

myopathiák, a patogenezistől a

betegágyig

Immunintervenciós terápiás

lehetőségek az autoimmun

megbetegedések kezelésében.

Immunregulációs

abnormalitások az autoimmun

kórképek bevezető fázisában.

Korszerű endoscopia, a

gastroenterológia a

gyakorlatban

Malignus lymphomák

diagnosztikáka és terápiája

MOE: Cardiovaszkuláris és

tumorprevenciós előadás

Problémaorientált, strukturális

gondolkodás a belgyógyászati

betegellátásban.

Tanulságos esetek a

haemostaseologiában

Szabadon választható kurzusok

Neptun kód Kredit Szemeszter

AOG147609

1

1

AOG149707

1

1

AOG147207

1

1

AOG148807

1

1

AOG137507

2

1

AOG147710

1

2

AOMOE7405

1

2

AOG148906

1

2

AOG138308

1

2

Óraszám

16

16

8

16

14

8

17

14

10

Vizsga

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

Tantárgyfelvétel feltétele

Belgyógyászat IV., Immunológia

Belgyógyászati propedeutika

Immunológia, Pathológia II.

Belgyógyászat I., Pathológia II.,

Klinikai biokémia II.

Belgyógyászati propedeutika,

Pathológia II., Klinikai biokémia

II.

Belgyógyászat V.

Orvosi élettan II.

Belgyógyászati propedeutika

Belgyógyászati propedeutika,

Pathológia II., Klinikai biokémia

II.

Koordinátor

79


9. FEJEZET

Intézet/Klinika

Belgyógyászati Intézet

Belgyógyászati Intézet

Belgyógyászati Intézet

Belgyógyászati Intézet

Biokémiai és Molekuláris

Biológiai Intézet

Bőrgyógyászati Klinika

Családorvosi és Foglalkozásegészségügyi

Tanszék

Családorvosi és Foglalkozásegészségügyi

Tanszék

Családorvosi és Foglalkozásegészségügyi

Tanszék

Családorvosi és Foglalkozásegészségügyi

Tanszék

Tantárgy

Táplálkozási allergiák

Táplálkozástudományi

aktualitások, probiotikumok

Új angiológiai

vizsgálómódszerek az

aterosclerosis korai

kimutatásában.

Válogatott fejezetek,

esetbemutatások a lympho- és

myeloproliferatív betegségek

köréből

Az apoptózis biokémiája

Bőrgyógyászati allergológiaimmunológia

Az általános

orvoslás/családorvoslás

gyakorlati kérdései

Az orvosi tevékenység jogi

vonatkozásai

Differenciál diagnosztikai

készségek és lehetőségek a

háziorvosi gyakorlatban

Prevenció és egészségmegőrzés

az alapellátásban

Szabadon választható kurzusok

Neptun kód

Kredit

Szemeszter

AOG148410

1

2

AOG149206

1

2

AOG148707

1

2

AOG137405

1

1

AOG107106

1

1

AOG177409

0

1

AOG187110

1

2

AOG1873A10

1

2

AOG187508

1

2

AOG1872A10

1

2

Óraszám

16

16

16

16

20

12

20

14

10

12

Vizsga

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

Tantárgyfelvétel feltétele

Belgyógyászat V.

Belgyógyászati propedeutika

Belgyógyászat I., Pathológia II.,

Klinikai biokémia II.

Belgyógyászati propedeutika,

Pathológia II., Klinikai biokémia

II.

Biokémia II.

Immunológia, Belgyógyászat II.

Farmakológia II., Belgyógyászat

IV., Megelőző orvostan II.

Farmakológia II., Belgyógyászat

IV., Megelőző orvostan II.

Farmakológia II., Belgyógyászat

IV., Megelőző orvostan II.

Gyógyszertan II.,

Belgyógyászat4. és Megelőző

orvostan II.

Koordinátor

Dr. Szondy Zsuzsa

Dr. Szegedi Andrea

Dr. Ilyés István

Dr. Jancsó Zoltán

Dr. Rurik Imre

Dr. Rurik Imre

80


MINTATANTERV

Intézet/Klinika

Családorvosi és Foglalkozásegészségügyi

Tanszék

DE OEC Sejtterápia Klinikai

Központ

Egészségügyi Menedzsment és

Minőségirányítási Tanszék

Farmakognózia Részleg

Farmakognózia Részleg

Farmakológiai és

Farmakoterápiai Intézet

Farmakológiai és

Farmakoterápiai Intézet

Farmakológiai és

Farmakoterápiai Intézet

Farmakológiai és

Farmakoterápiai Intézet

Farmakológiai és

Farmakoterápiai Intézet

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-

Nyaksebészeti Klinika

Tantárgy

Sürgősségi ellátás a

családorvosi gyakorlatban

Sejtterápiás eljárások

megvalósítása a

gyógyszergyártási és klinikai

gyakorlatban

Az orvos kártérítési felelőssége

Gyógynövény és drogismeret I.

Gyógynövény és drogismeret

II.

Az antimikróbás kemoterápiás

szerek gyakorlati alkalmazása

Hagyományos keleti orvoslás al

apjai

MOE: ... az egészségnevelésről

és a drogokról

Tradícionális fitofarmakológia

Újabb farmakológiai és farmak

oterápiás irányzatok

Rekonstrukciós és

hangrehabilitációs lehetőségek

a fej-nyak sebészetben

Szabadon választható kurzusok

Neptun kód Kredit Szemeszter

AOG1874A10

1 2

AOG177307

1 1

AOG0103

2 1

AOGND01A6

1 2

AOGND02A6

1 1

AOG247409

1 1

AOG247609

2 1

AOMOE7205

1 2

AOG248309

3 1

AOG247210

1 2

AOG217310

1 1

Óraszám

20

13

30

15

15

11

0

17

0

14

10

Vizsga

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

Tantárgyfelvétel feltétele

Farmakológia II., Belgyógyászat

IV., Megelőző orvostan II.

Orvosi élettan II., Immunológia

Nincs feltétel

Biokémia II.

Gyógynövény és drogismeret I.

Nincs feltétel

Farmakológia II.

Orvosi élettan II.

Farmakológia II.

Farmakológia II.

Belgyógyászat I. (Propedeutika)

Koordinátor

Dr. Ilyés István

Dr. Hunyadi János

Dr. Bíró Klára

Dr. Vasas Gábor

Dr. Vasas Gábor

Dr. Megyeri Attila

Dr. Szilvássy Zoltán

Dr. Megyeri Attila

Dr. Szilvássy Zoltán

Dr. Szilvássy Zoltán

Dr. Szűcs Attila

81


9. FEJEZET

Intézet/Klinika

Gyermekgyógyászati Intézet

Gyermekgyógyászati Intézet

Gyermekgyógyászati Intézet

Gyermekgyógyászati Intézet

Gyermekgyógyászati Intézet

Gyermekgyógyászati Intézet

Humángenetikai Tanszék

Humángenetikai Tanszék

Humángenetikai Tanszék

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Tantárgy

A gyermekgyógyászati

endokrinológia aktuális

kérdései

Akut has a gyermekkorban

Speciális mentési ismeretek I.

Speciális mentési ismeretek II.

Szindromatológia

Tünetek és jelek

gyermekkorban

A molekuláris biológia

legújabb eredményei

Génsebészet

Prokarióták genetikája

Általános angol 1

Általános angol 2

Általános német I.

Általános német II.

Francia

Francia álkezdő

Szabadon választható kurzusok

Neptun kód

Kredit

Szemeszter

AOG237410

1

2

AOG237310

1

2

AOG117709

2

1

AOG117710

2

2

AOG237607

1

1

AOG237510

1

2

AOG257403

1

1

AOG257203

1

1

AOG257302

2

2

AOG261000

0

1

AOG261001

0

2

AOG267901

2

1

AOG268002

2

1

AOG267702

1

1-2

AOG102504

1

2

Óraszám

12

10

24

24

16

10

22

12

30

60

60

30

30

30

30

Vizsga

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

Tantárgyfelvétel feltétele

Gyermekgyógyászat I.

Gyermekgyógyászat I.

Pathológia II., Orvosi

mikrobiológia II.

Speciális mentési ismeretek I.

Pathológia II.

Gyermekgyógyászat I.

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Francia nyelvi kurzus

Koordinátor

Dr. Ilyés István

Dr. Csízy István

Dr. Balla György

Dr. Balla György

Dr. Oláh Éva

Dr. Balla György

Dr. Vargha György

Dr. Biró Sándor

Dr. Biró Sándor

Dr. Lampéné Dr. Zsíros

Judit

Gerő Ildikó

82


MINTATANTERV

Intézet/Klinika

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Tantárgy

Latin orvosi terminológia

Orvosi német I.

Orvosi német II.

Orvosi német III.

Orvosi német IV.

Prezentációs technikák

PROFEX ANGOL felsőfokú

nyelvvizsga előkészítő I.

PROFEX ANGOL felsőfokú

nyelvvizsga előkészítő II.

PROFEX ANGOL felsőfokú

nyelvvizsga előkészítő III.

PROFEX ANGOL felsőfokú

nyelvvizsga előkészítő IV.

PROFEX NÉMET felsőfokú

nyelvvizsga előkészítő I.

PROFEX NÉMET felsőfokú

nyelvvizsga előkészítő II.

Spanyol nyelv I.

Spanyol nyelv II.

Szabadon választható kurzusok

Neptun kód Kredit Szemeszter

AOG2612002

2 2

AOG26102A1

2 1

AOG26103A2

2 2

AOG26104A3

2 1

AOG26105A4

2 2

AOG2612504

2 2

AOG2610605

2 1

AOG2610706

2 2

AOG2610805

2 1

AOG2610906

2 2

AOG261006

2 1

AOG261007

2 2

AOG268001

1 1

AOG268102

1 2

Óraszám

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Vizsga

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

Tantárgyfelvétel feltétele

Orvosi latin

német középfokú C típusú

nyelvvizsga

Orvosi német I.

Orvosi német II.

Orvosi német III.

Angol szaknyelv II.

Angol szaknyelv I., II.

Angol szaknyelv I., II.

Angol szaknyelv I., II.

Angol szaknyelv I., II.

Német szaknyelvi tárgyak

telejsítése

Német szaknyelvi tárgyak

telejsítése

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Koordinátor

Répás László

Kovács Judit

83


9. FEJEZET

Intézet/Klinika

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegennyelvi Központ OEC

Szakcsoport

Idegsebészeti Klinika

Idegsebészeti Klinika

Idegsebészeti Klinika

Idegsebészeti Klinika

Igazságügyi Orvostani Intézet

Immunológiai Intézet

Infektológiai és

Gyermekimmunológiai

Tanszék

Kardiológiai Klinika

Kardiológiai Klinika

Klinikai Fiziológiai Tanszék

Tantárgy

Tandem óra

Vényírás, vényolvasás

Gyakorlati gerincsebészet

Gyermekidegsebészet

Neuro-onkológia

Sürgősség az idegsebészetben

Az "orvosi műhiba"

Válogatott fejezetek az

immunológiából

Antibiotikum terápia a

gyakorlatban

Az echokardiográfiás

vizsgálatok gyakorlati

jelentősége

Intervenciós kardiológiai

módszerek

A cardiovasculáris rendszer

celluláris és molekuláris

pathofiziológiája

Szabadon választható kurzusok

Neptun kód Kredit Szemeszter

AOG103001

2 1

AOG102905

2 1

AOG277107

1 1

AOG277707

1 1

AOG277607

1 1

AOG277507

1 1

AOG287102

2 -

AOG297106

1 2

AOG307508

1 2

AOG317107

1 1

AOG317208

1 1

AOG337306

1 1

Óraszám

30

30

7

12

12

12

30

20

20

18

14

0

Vizsga

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

Tantárgyfelvétel feltétele

A2 szintű angol nyelvtudás

Orvosi latin, Orvosi élettan II.

Sebészet II.

Pathológia II.

Pathológia II.

Neurológia I.

Nincs feltétel

Immunológia

Pathológia II., Orvosi

mikrobiológia II., Farmakológia

II.

Belgyógyászat I., Klinikai

Fiziológia

Belgyógyászat I., Klinikai

Fiziológia

Klinikai Fiziológia

Koordinátor

Dr. Lampéné Dr. Zsíros

Judit

Dr. Takácsné Tóth

Emőke

Dr. Ruszthi Péter

Dr. Novák László

Dr. Klekner Álmos

Dr. Szabó Sándor

Dr. Turzó Csaba

Dr. Rajnavölgyi Éva

Dr. Hegedűs Ida

Dr. Szűk Tibor

Dr. Papp Zoltán

84


MINTATANTERV

Intézet/Klinika

Klinikai Kutató Központ

Klinikai Kutató Központ

Klinikai Kutató Központ

Klinikai Kutató Központ

Klinikai Kutató Központ

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Tantárgy

A molekulamodellezés és

molekuláris szimulációk

alapjai és néhány

élettudományi alkalmazásuk

Coagulation factor XIII in

health and disease (angol

nyelvű kurzus magyar nyelven

tanuló hallgatók számára)

Minőségügy (quality

management) az orvosi

diagnosztikai laboratóriumban

Nők a tudományban I-II.

Thrombocyták funkciója és a

funkció zavarai

A lelki trauma

A medicina alapproblémái

A pszichoanalízis elmélete és

hatása az orvoslás

emberképére

A reprodukciós orvoslás

pszichoszociális aspektusai

A veleszületett szocialitás -

szocializált individualitás

Bioetika filmen

Bioetikai esetek

Szabadon választható kurzusok

Neptun kód Kredit Szemeszter

AOG632204

1 -

AOG632507

1 -

AOG631506

2 2

AOG632701

1 1

AOG631405

1 2

AOG3512602-K1 1 -

AOG357101-K1 1 1

AOG357901-K1 1 1

AOG351501

1 1

AOG357501-K2 2 2

AOG3514601

2 1

AOG3511506-K1 2 2

Óraszám

15

15

26

13

12

20

20

20

20

30

26

26

Vizsga

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

Tantárgyfelvétel feltétele

Biofizika

Klinikai biokémia II. tárgyból 4-

es vagy 5-ös érdemjegy

Pathológia I.

Nincs feltétel

Sejtbiológia, Orvosi kémia

nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Koordinátor

Dr. Komáromi István

Dr. Muszbek László

akadémikus

Dr. Hársfalvi Jolán

Dr. Muszbek László

akadémikus

Dr. Bereczky Zsuzsanna

Dr. Bánfalvi Attila

Dr. Bánfalvi Attila

Dr. Bánfalvi Attila

Dr. Bugán Antal

Dr. Molnár Péter

Dr. Kakuk Péter

Dr. Kakuk Péter

85


9. FEJEZET

Intézet/Klinika

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Tantárgy

Egészség és gyógyítás a

Világvallásokban

Egészségpszichológia

Életkezdeti és életvégi

döntéshelyzetek

Evolúció és orvoslás

Evolúciós medicina és

pszichopatológia

Interkulturális egészségügyi

ellátás

Jóga és meditáció I.

Jóga és meditáció II.

Kötődés és párkapcsolat

Medicina a művészetben

Pályaszocializációs műhely

orvostanhallgatóknak I.

Pályaszocializációs műhely

orvostanhallgatóknak II.

Tanulási készségek fejlesztése

Téboly és pszichiátria

Tudomány etika: a felelős

kutatói gyakorlat

Zene az orvoslásban

Zsidó orvosi etika I.

Szabadon választható kurzusok

Neptun kód Kredit Szemeszter

AOG352001

1 1

AOG3511902-K2 2 2

AOG3515303

1 -

AOG357301-K1 2 1

AOG351901

1 1

AOG3510102-K2 2 2

AOG3510001-K1 2 1

AOG3511202-K1 2 2

AOG3514403

2 1

AOG3515203

1 -

AOG3514501

2 1

AOG3514502

2 2

AOG3512002

1 2

AOG3512502-K1 1 2

AOG3514701

1 1

AOG351601

2 1

AOG3514801

1 1

Óraszám

20

30

22

26

20

30

30

30

30

20

30

30

20

20

20

39

15

Vizsga

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

Tantárgyfelvétel feltétele

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Magatartástudományok alapjai,

Kommunikáció

Nincs feltétel

nincs feltétel

nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Pályaszocializációs műhely

orvostanhallgatóknak I.

teljesítése

Nincs feltétel

nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Koordinátor

Döbrőssy Bence

Dr. Molnár Péter

Dr. Kőmüves Sándor

Dr. Nemes László

Dr. Tisljár Roland

Dr. Molnár Péter

Dr. Molnár Péter

Dr. Molnár Péter

Dr. Molnár Péter

Dr. Kőmüves Sándor

Dr. Bugán Antal

Dr. Bugán Antal

Dr. Tánczos Judit

Dr. Bánfalvi Attila

Dr. Kakuk Péter

Dr. Molnár Péter

Dr. Bánfalvi Attila

86


MINTATANTERV

Intézet/Klinika

Magatartástudományi Intézet

Neurológiai Klinika

Neurológiai Klinika

Nukleáris Medicina Intézet

Nukleáris Medicina Intézet

Nukleáris Medicina Intézet

Nukleáris Medicina Intézet

Nukleáris Medicina Intézet

Nukleáris Medicina Intézet

Nukleáris Medicina Intézet

Nukleáris Medicina Intézet

Nukleáris Medicina Intézet

Onkológiai Tanszék

Tantárgy

Zsidó orvosi etika II.

MOE: A jelbeszéd alapjai

Neuroszonológiai kurzus

Az orvosi képalkotó

diagnosztika története

Funkcionális vizsgálatok PET

farmakonokkal

Gráfelméleti módszerek

alkalmazása a funkcionális

agyi hálózatok

tanulmányozásában

Klinikai és mérési adatok

statisztikai feldolgozása R

programozási nyelv

segítségével

Multimodális képfeldolgozási

gyakorlatok

Nukleáris differenciál

diagnosztika

Statisztikai módszerek az

orvosi kutatási gyakorlatában

Tomografikus

képrekonstrukció alapjai

Tudományos prezentáció

készítése

Az emlőrák diagnózisa és

terápiája

Szabadon választható kurzusok

Neptun kód Kredit Szemeszter

AOG3514902 1 2

AOMOE7305 1 1

AOG388710 1 2

A0G468003 1 1

A0G467403-K1 1 1

AOG468802 2 2

AOG468701 2 1

AOG468405 1 1

AOG397109 2 1

A0G467803 1 1

AOG468601 2 1

AOG467902 1 2

AOG407510 1 2

Óraszám

15

20

15

14

14

24

24

28

22

12

24

14

15

Vizsga

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

Tantárgyfelvétel feltétele

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Neurológia I.

Biofizika

Biofizika

Nincs feltétel

Biofizika szigorlat

Nincs feltétel

Radiológia II.

Biofizika szigorlat teljesítése

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Molekuláris biológia, Általános

és orvosi genetika, Biokémia II,

Patológia, Orvosi pszichológia,

Az onkológia alapjai,

Farmakológia II

Koordinátor

Dr. Bánfalvi Attila

Dr. Oláh László

Dr. Balkay László

Dr. Márián Teréz

Dr. Emri Miklós

Dr. Emri Miklós

Dr. Opposits Gábor

Dr. Galuska László

Dr. Varga József

Dr. Kis Sándor Attila

Dr. Varga József

87


9. FEJEZET

Intézet/Klinika

Orvosi Laboratóriumi és

Képalkotó Diagnosztikai

Tanszék

Orvosi Laboratóriumi és

Képalkotó Diagnosztikai

Tanszék

Orvosi Laboratóriumi és

Képalkotó Diagnosztikai

Tanszék

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Tantárgy

A mágneses magrezonanciás

képalkotás elmélete és

gyakorlata

Fejezetek a keresztmetszeti

anatómia témaköréből

Multimodális képalkotás az

idegtudományban

A szepszis mikrobiológiája

Állatokról emberre terjedő

megbetegedések

Antibiotikumokkal szembeni

rezisztencia problémája

Az anaerob baktériumok

laboratóriumi diagnosztikája

Bevezetés az Orvosi

Mikológiába

Érdekességek az orvosi

parazitológia témakörében

Klinikai bakteriológia és

virológia

Klinikai Mikológia

Klinikai mikrobiológiai

esettanulmányok

Szabadon választható kurzusok

Neptun kód

Kredit

Szemeszter

AOMRI01L2

1

2

AOKMA01L3

2

2

AOMMK01L5

2

1

AOG428607

1

1

AOG429307

2

2

AOG427605

1

1

AOG428808

1

2

AOG4210507

1

1

AOG427505

1

1

AOG427408

1

1

AOG4210907

1

1

AOG429005

1

1

Óraszám

15

28

14

12

21

15

12

14

12

14

12

9

Vizsga

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

Tantárgyfelvétel feltétele

Biofizika

Funkcionális anatómia

Funkcionális anatómia

Nincs feltétel

Orvosi mikrobiológia I.

Orvosi mikrobiológia II.

Orvosi mikrobiológia I.

Orvosi mikrobiológia II.

Orvosi mikrobiológia II.

Orvosi mikrobiológia II.

Orvosi mikrobiológia II.

Orvosi mikrobiológia II.

Koordinátor

Dr. Berényi Ervin

Dr. Berényi Ervin

Dr. Berényi Ervin

Dr. Szabó Judit

Dr. Szarka Krisztina

Dr. Kardos Gábor

Dr. Szabó Judit

Dr. Majoros László

Dr. Szabó Judit

Dr. Kónya József

Dr. Majoros László

Dr. Kardos Gábor

88


MINTATANTERV

Intézet/Klinika

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Pathológiai Intézet

Pathológiai Intézet

Pathológiai Intézet

Pathológiai Intézet

Pathológiai Intézet

Pszichiátriai Tanszék

Pszichiátriai Tanszék

Tantárgy

Kórokozók nyomonkövetése,

járványtani nyomozó eljárások

Malária

Multirezisztens baktériumok

molekuláris diagnosztikája

Sérült immunrendszerű

betegek infekciói

Szemelvények az orvosi

virológia történetéből

Tumorvírusok és onkogének

Utazás és fertőző betegségek,

behurcolt fertőzések

CNS és PNS daganatai

Klinikai idegtudományok

neuropathológiai alapjai

Mikroszkópos

hematopatológiai gyakorlat

Neurodegeneratív betegségek

Neurodegeneratív kórképek

molekuláris patológiája

A gyógyító beszélgetés

Bevezetés a pszichoterápiákba

Szabadon választható kurzusok

Neptun kód Kredit Szemeszter

AOG429105

2 1

AOG4210307

1 1

AOG428708

1 2

AOG428907

1 1

AOG4210707

1 1

AOG427106

1 2

AOG429207

2 1

AOG45507

1 1

AOG458306

1 2

AOG458108

1 2

AOG457107

1 1

AOG458506

1 2

AOG478409

1 1

AOG477309

1 1-2

Óraszám

21

15

12

21

15

12

21

20

15

15

20

15

15

18

Vizsga

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

Tantárgyfelvétel feltétele

Orvosi mikrobiológia II.

Orvosi mikrobiológia II.

Orvosi mikrobiológia II.

Orvosi mikrobiológia II.

Orvosi Mikrobiológia II.

Orvosi mikrobiológia II.

Orvosi mikrobiológia I.

Pathológia II.

Pathológia I.

Pathológia II.

Pathológia II.

Nincs feltétel

Neurobiológia

Nincs feltétel

Koordinátor

Dr. Kardos Gábor

Dr. Kardos Gábor

Dr. Szabó Judit

Dr. Kardos Gábor

Dr. Veress György

Dr. Veress György

Dr. Kardos Gábor

Dr. Molnár Péter

Dr. Hortobágyi Tibor

Dr. Méhes Gábor

Dr. Molnár Péter

Dr. Égerházi Anikó

Dr. Andrejkovics

Mónika

89


9. FEJEZET

Intézet/Klinika

Pszichiátriai Tanszék

Pszichiátriai Tanszék

Pszichiátriai Tanszék

Pszichiátriai Tanszék

Pszichiátriai Tanszék

Reumatológiai Tanszék

Reumatológiai Tanszék

Reumatológiai Tanszék

Sebészeti Intézet

Sebészeti Intézet

Sebészeti Intézet

Sebészeti Intézet

Sebészeti Műtéttani Tanszék

Sugárterápia Tanszék

Sugárterápia Tanszék

Tantárgy

Krízis, pszichiátriai sürgősségi

állapotok

Művészetterápia alapjai

Pszichofarmakológia

Szenvedélybetegségek és

gyógykezelésük

Szorongásos zavarok és

kezelésük

Gyógyturizmus

Reumatológia: kutatás és

klinikum

Vasculáris abnormalitások, a

microcirculatio zavarai

szisztémás sclerosisban

A szervtranszplantáció aktuális

kérdései

Haladó laparoscopia és

robotsebészet

Helyreállító érműtétek az

arteriákon

Sebészeti onkológia

Haemorheologiai

alapismeretek

A sugárkezelés

mellékhatásainak ellátása

A sugárterápia alapjai

Szabadon választható kurzusok

Neptun kód Kredit Szemeszter

AOG478309

1

2

AOG478003

1 1

AOG477110

1 1-2

AOG477210

1

1-2

AOG477701

2

1-2

AOG148106

1 2

AOG149007

1

2

AOG147908

1

2

AOG497308

1

2

AOG497608

1

1-2

AOG497208

1

2

AOG497508

1 1-2

AOG517808

1

1-2

AOG527906

1

2

AOG527307

1 2

Óraszám

15

15

10

10

18

15

10

10

5

10

8

10

10

12

14

Vizsga

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

Tantárgyfelvétel feltétele

Farmakológia II.

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Anatómia II., O. Élettan II.

immunológia-reumatológia

Belgyógyászat II. (Immunológia,

Reumatológia)

Sebészet I.

Pathológia II.

Sebészet I.

Pathológia II.

Műtéttani alapismeretek

O. élettan II., Belgyógyászati

propedeutika

Nincs feltétel

Koordinátor

Dr. Balla Petra

Dr. Frecska Ede

Dr. Glaub Theodóra

Dr. Égerházi Anikó

Dr. Szekanecz Zoltán

Dr. Szekanecz Zoltán

Dr. Szűcs Gabriella

Dr. Juhász Ferenc

Dr. Juhász Ferenc

Dr. Galajda Zoltán

Dr. Sápy Péter

Dr. Németh Norbert

Dr. Furka Andrea

Dr. Besenyői Mária

90


MINTATANTERV

Intézet/Klinika

Sugárterápia Tanszék

Sugárterápia Tanszék

Sürgősségi Orvostan Tanszék

Sürgősségi Orvostan Tanszék

Szívsebészeti Tanszék

Szülészeti és Nőgyógyászati

Klinika

Szülészeti és Nőgyógyászati

Klinika

Szülészeti és Nőgyógyászati

Klinika

Szülészeti és Nőgyógyászati

Klinika

Szülészeti és Nőgyógyászati

Klinika

Traumatológiai és Kézsebészeti

Tanszék

Tüdőgyógyászati Klinika

Tantárgy

Bőrdaganatok

multidiszciplináris kezelése

Kisműtétes lehetőségek a

sugárterápiában

(brachyterápia)

Mentőtiszt III. speciális

kollégium

Oxyologia Propedeutika

Szívsebészet

A szexuális funkciózavarok

diagnosztikája és terápiája

Genetikai betegségek

prenatális diagnosztikája

MOE: ... A szexualitásról és

nemi úton terjedő

betegségekről

Nőgyógyászati rákmegelőzés és

korai felismerés

Ultrahang-diagnosztika a

szülészet-nőgyógyászatban

Nagyízületi sérülések korszerű

ellátása. A gyermekkori csontés

ízületi sérülések felismerése

és kezelése

Bronchológia-hörgőrák

Szabadon választható kurzusok

Neptun kód Kredit Szemeszter

AOG528109

1 1

AOG527710

1 2

AOG447210

2 2

AOG447103

1 1

AOG607108

1 2

AOG557309

1 2

AOG557410

1 2

AOMOE7105

2 -

AOG557210

1 2

AOG557108

1 2

AOG578508

1 2

AOG587807

1 1

Óraszám

15

12

33

22

22

15

15

36

15

15

12

7

Vizsga

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

Tantárgyfelvétel feltétele

Bőrgyógyászat felvétele

Radiológia II.

Oxyologia kollokvium jeles vagy

jó érdemjegy

Nincs feltétel

Sebészet I.

Szülészet - nőgyógyászat II.

Szülészet - nőgyógyászat II.

Nincs feltétel

Szülészet - nőgyógyászat II.

Szülészet-nőgyógyászat I.

Traumatológia I., Traumatológia

II.

Pathológia II.

Koordinátor

Dr. Szabó Imre

egyetemi adjunktus

Dr. Furka Andrea

Dr. Lőrincz István

Dr. Lőrincz István

Dr. Szerafin Tamás

Dr. Szeverényi Péter

Dr. Török Olga

Dr. Kozma Bence

Dr. Hernádi Zoltán

Dr. Tóth Zoltán

Dr. Urbán Ferenc

Dr. Fodor Andrea

91


9. FEJEZET

Intézet/Klinika

Tüdőgyógyászati Klinika

Urológiai Klinika

Urológiai Klinika

Urológiai Klinika

Urológiai Klinika

Urológiai Klinika

Urológiai Klinika

Urológiai Klinika

Urológiai Klinika

Urológiai Klinika

Urológiai Klinika

Tantárgy

Légúti allergiás

megbetegedések

A húgyhólyag daganatai és

korszerű kezelésük

A laparoscopia szerepe az

urológiai daganatok

sebészetében

A laparoscopos urológiai

műtétek költséghatékonysága

A lézerek alkalmazása az

urológiai sebészetben

A prosztatakarcinóma kezelése

A vese + ureter endoszkópos

sebészete

Az andrológia aktuális kérdései

Hólyagpótlás, vizeletdeviáció

Urológiai endoszkópos

beavatkozások gyermekkorban

Urológiai onkológia

Szabadon választható kurzusok

Neptun kód Kredit Szemeszter

AOG587108

1

2

AOG597305

1

1-2

AOG597807

1

1-2

AOG597907

1

1-2

AOG5910006

1

1-2

AOG597605

1 1-2

AOG597105

1

1-2

AOG598007

1 1-2

AOG597205

1 1-2

AOG598207

1

1-2

AOG598105

1 1-2

Óraszám

10

6

8

8

8

3

8

8

8

8

8

Vizsga

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

5 fgy

Tantárgyfelvétel feltétele

Pathológia II.

Belgyógyászat I., Pathológia II.

Belgyógyászat I., Pathológia II.

Belgyógyászat I., Pathológia II.

Belgyógyászat I., Pathológia II.

Belgyógyászat I., Pathológia II.

Belgyógyászat I., Pathológia II.

Belgyógyászat I., Pathológia II.

Belgyógyászat I., Pathológia II.

Belgyógyászat I., Pathológia II.

Belgyógyászat I., Pathológia II.

Koordinátor

Dr. Szilasi Mária

Dr. Varga Attila

Dr. Flaskó Tibor

Dr. Flaskó Tibor

Dr. Farkas Antal

Dr. Tóth Csaba

Dr. Tóth Csaba

Dr. Varga Attila

Dr. Varga Attila

Dr. Tállai Béla

Dr. Berczi Csaba

92


10. FEJEZET

ÉVKÖZI BLOKKGYAKORLATOK

ÉVKÖZI BLOKKGYAKORLATOK

Évközi blokkgyakorlatok

A 2009/2010-es tanévtől a klinikai képzés során bevezetésre kerültek az évközi blokkgyakorlatok. A blokkgyakorlat

célja a hallgatók klinikai gyakorlati készségének javítása. A hallgatók ennek során a IV. és V. év mindkét

szemeszterében 2x2 hetes (heti 30 óra) gyakorlatot töltenek az osztályokon, ahol egy tutor felügyelete alatt teljesítik az

előírt követelményeket. A hallgatók gyakorlati leckekönyvet kapnak, amely vezérfonalat nyújt a hallgató számára, hogy

az évközi blokkgyakorlaton és a szigorló év során milyen követelményeknek kell megfelelnie, és mik azok az alapvető

ismeretek és készségek, amiket az adott szakterületen még a graduális képzés során el kell sajátítania.

A leckekönyv tartalmazza a klinikai gyakorlati készségek elsajátításának mértékét is, melyek a következőképpen

kerülnek osztályozásra: L: látta a beavatkozást, V: a hallgató maga is végezte a beavatkozást, R: a hallgató jelen van a

beavatkozásnál és lehetőség szerint tevékenyen közreműködik.

A blokkgyakorlatokat a DEOEC klinikáin, Oktatókórházaiban, vagy akkreditált gyakorlati képzőhelyein lehet tölteni. A

gyakorlatokon teljesített klinikai beavatkozásokat a leckekönyvben kell igazoltatni, annak a szakmai vezetőnek (tutor,

szakorvos) az aláírásával, aki az adott beavatkozást felügyelte.

A blokkgyakorlat beosztása a következő:

IV. éves évközi blokkgyakorlat:kötelező 2x2 hét belgyógyászat, 2 hét szülészet, 2 hét sebészet vagy 2 hét kis sebészet

1. félév 2 hét Belgyógyászat (Kardiológia és vaszkuláris

betegségek)

2 hét Szülészet vagy Sebészet / Kis sebészet

2. félév 2 hét Belgyógyászat (Endokrinológia - nephrológia)

2 hét Szülészet vagy Sebészet / Kis sebészet

IV. éves blokkgyakorlat

Belgyógyászat (Kardiológia és vaszkuláris betegségek) -

1. félév 2 hét

Belgyógyászat (Endokrinológia - nephrológia) IV. évf. 2.

félév - 2 hét

Sebészet - 2 hét

Szülészet - 2 hét

„Kis sebészeti tárgyak” - 2 hét

Belgyógyászat

Kardiológia

Pulmonológia

Belgyógyászat

Sebészet

Traumatológia

Szülészet

Ortopédia

Szájsebészet

Urológia

Klinika / Kórházi osztály

ahol a gyakorlat teljesíthető

V. éves évközi blokkgyakorlat: kötelező 2x2 hét belgyógyászat, 2 hét neurológia, 2 hét gyermekgyógyászat

1. félév 2 hét Belgyógyászat (Gasztroenterológia és anyagcsere

betegségek)

2 hét Neurológia vagy Gyermekgyógyászat

2. félév 2. félév 2 hét Belgyógyászat (haematologia és

haemostaseologia)

2 hét Neurológia vagy Gyermekgyógyászat

93


10. FEJEZET

V. éves blokkgyakorlat Klinika / Kórházi osztály ahol a gyakorlat teljesíthető

Belgyógyászat (Gasztroenterológia és anyagcsere

betegségek) V. évf. I. félév - 2 hét

Belgyógyászat (haematologia és haemostaseologia) V.

évf. II. félév - 2 hét

Gyermekgyógyászat - 2 hét

Neurológia - 2 hét

Belgyógyászat

Infektológia

Bőrgyógyászat

Belgyógyászat

Infektológia

Bőrgyógyászat

Gyermekgyógyászat

Neurológia

A 2013/2014. tanév IV. és V. éves időbeosztása:

Félév Hét Dátum

I. 1. hét - 5. hét 2013. szeptember 9 - október

11.

Szorgalmi időszak

6. hét - 9. hét 2013. október 14 - november 8. Blokkgyakorlat

10. hét 2013. november 11 - 15. Számonkérési hét

11. hét - 15. hét 2013. november 18 - december

20.

Szorgalmi időszak

II. 1. hét- 5.hét 2014. február 10 - március 14. Szorgalmi időszak

6. hét - 9. hét 2014. március 17 - április 11. Blokkgyakorlat

10. hét 2014. április 14 - 18. Számonkérési hét

11. hét - 15. hét 2014. április 21 - május 23. Szorgalmi időszak

94


AKKREDITÁLT GYAKORLATI KÉPZŐHELYEK

11. FEJEZET

AKKREDITÁLT GYAKORLATI KÉPZŐHELYEK

Intézetek/Tantárgyak Szigorló évi gyakorlatok Nyári és évközi blokkgyakorlatok

Gyermekegészségügyi Központ,

Miskolc

gyermekgyógyászat

Jósa András Kórház, Nyíregyháza

belgyógyászat

Jósa András Kórház, Nyíregyháza

gyermekgyógyászat

Jósa András Kórház, Nyíregyháza

sebészet

Jósa András Kórház, Nyíregyháza

neurológia

Jósa András Kórház, Nyíregyháza

pszichiátria

Jósa András Kórház, Nyíregyháza

szülészet

Jósa András Kórház, Nyíregyháza

urológia

Jósa András Kórház, Nyíregyháza

ortopédia

Jósa András Kórház, Nyíregyháza

kardiológia

Jósa András Kórház, Nyíregyháza

bőrgyógyászat

Jósa András Kórház, Nyíregyháza

fül-orr-gégészet

Jósa András Kórház, Nyíregyháza

szemészet

Jósa András Kórház, Nyíregyháza

onkológia

Jósa András Kórház, Nyíregyháza

reumatológia

Jósa András Kórház, Nyíregyháza

aneszteziológia

Jósa András Kórház, Nyíregyháza

tüdőgyógyászat

Jósa András Kórház, Nyíregyháza

traumatológia

Gróf Tisza István Kórház,

Berettyóújfalu

belgyógyászat

Gróf Tisza István Kórház,

Berettyóújfalu

gyermekgyógyászat

Gróf Tisza István Kórház,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

95


11. FEJEZET

Berettyóújfalu

sebészet

Gróf Tisza István Kórház,

Berettyóújfalu

neurológia

Gróf Tisza István Kórház,

Berettyóújfalu

pszichiátria

Gróf Tisza István Kórház,

Berettyóújfalu

szülészet

Gróf Tisza István Kórház,

Berettyóújfalu

ortopédia

Gróf Tisza István Kórház,

Berettyóújfalu

kardiológia

Gróf Tisza István Kórház,

Berettyóújfalu

aneszteziológia

Gróf Tisza István Kórház,

Berettyóújfalu

traumatológia

Markhot Ferenc Kórház, Eger

belgyógyászat

Markhot Ferenc Kórház, Eger

gyermekgyógyászat

Markhot Ferenc Kórház, Eger

sebészet

Markhot Ferenc Kórház, Eger

neurológia

Markhot Ferenc Kórház, Eger

pszichiátria

Markhot Ferenc Kórház, Eger

szülészet

Markhot Ferenc Kórház, Eger

ortopédia

Markhot Ferenc Kórház, Eger

kardiológia

Markhot Ferenc Kórház, Eger

infektológia

Markhot Ferenc Kórház, Eger

fül-orr-gége

Markhot Ferenc Kórház, Eger

szemészet

Markhot Ferenc Kórház, Eger

reumatológia

Markhot Ferenc Kórház, Eger

aneszteziológia

Markhot Ferenc Kórház, Eger

96

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


traumatológia

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kórház és Gyógyfürdő, Fehérgyarmat

belgyógyászat

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kórház és Gyógyfürdő, Fehérgyarmat

sebészet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kórház és Gyógyfürdő, Fehérgyarmat

szülészet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kórház és Gyógyfürdő, Fehérgyarmat

aneszteziológia

Bugát Pál Kórház, Gyöngyös

belgyógyászat

Bugát Pál Kórház, Gyöngyös

sebészet

Bugát Pál Kórház, Gyöngyös

szülészet

Bugát Pál Kórház, Gyöngyös

aneszteziológia

Pándy Kálmán Kórház, Gyula

belgyógyászat

Pándy Kálmán Kórház, Gyula

gyermekgyógyászat

Pándy Kálmán Kórház, Gyula

sebészet

Pándy Kálmán Kórház, Gyula

neurológia

Pándy Kálmán Kórház, Gyula

pszichiátria

Pándy Kálmán Kórház, Gyula

szülészet

Pándy Kálmán Kórház, Gyula

kardiológia

Pándy Kálmán Kórház, Gyula

reumatológia

Pándy Kálmán Kórház, Gyula

traumatológia

Kenézy Kórház és Rendelőintézet,

Debrecen

belgyógyászat

Kenézy Kórház és Rendelőintézet,

Debrecen

sebészet

Kenézy Kórház és Rendelőintézet,

Debrecen

neurológia

Kenézy Kórház és Rendelőintézet,

Debrecen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AKKREDITÁLT GYAKORLATI KÉPZŐHELYEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

97


11. FEJEZET

pszichiátria

Kenézy Kórház és Rendelőintézet,

Debrecen

szülészet

Kenézy Kórház és Rendelőintézet,

Debrecen

urológia

Kenézy Kórház és Rendelőintézet,

Debrecen

kardiológia

Kenézy Kórház és Rendelőintézet,

Debrecen

infektológia

Kenézy Kórház és Rendelőintézet,

Debrecen

fül-orr-gégészet

Kenézy Kórház és Rendelőintézet,

Debrecen

szemészet

Kenézy Kórház és Rendelőintézet,

Debrecen

reumatológia

Kenézy Kórház és Rendelőintézet,

Debrecen

aneszteziológia

Kenézy Kórház és Rendelőintézet,

Debrecen

tüdőgyógyászat

Kenézy Kórház és Rendelőintézet,

Debrecen

traumatológia

Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda

belgyógyászat

Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda

gyermekgyógyászat

Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda

sebészet

Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda

neurológia

Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda

szülészet

Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda

ortopédia

Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda

kardiológia

Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda

fül-orr-gége

Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda

szemészet

Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda

98

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


eumatológia

Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda

aneszteziológia

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház,

Mátészalka

belgyógyászat

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház,

Mátészalka

sebészet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház,

Mátészalka

neurológia

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház,

Mátészalka

szülészet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház,

Mátészalka

ortopédia

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház,

Mátészalka

kardiológia

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház,

Mátészalka

fül-orr-gégészet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház,

Mátészalka

szemészet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház,

Mátészalka

reumatológia

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház,

Mátészalka

aneszteziológia

Miskolci Semmelweis Kórház és

Egyetemi Oktatókórház

belgyógyászat

Miskolci Semmelweis Kórház és

Egyetemi Oktatókórház

sebészet

Miskolci Semmelweis Kórház és

Egyetemi Oktatókórház

pszichiátria

X

X

X

X

AKKREDITÁLT GYAKORLATI KÉPZŐHELYEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

99


11. FEJEZET

Miskolci Semmelweis Kórház és

Egyetemi Oktatókórház

szülészet

Miskolci Semmelweis Kórház és

Egyetemi Oktatókórház

urológia

Miskolci Semmelweis Kórház és

Egyetemi Oktatókórház

ortopédia

Miskolci Semmelweis Kórház és

Egyetemi Oktatókórház

kardiológia

Miskolci Semmelweis Kórház és

Egyetemi Oktatókórház

bőrgyógyászat

Miskolci Semmelweis Kórház és

Egyetemi Oktatókórház

infektológia

Miskolci Semmelweis Kórház és

Egyetemi Oktatókórház

szemészet

Miskolci Semmelweis Kórház és

Egyetemi Oktatókórház

reumatológia

Miskolci Semmelweis Kórház és

Egyetemi Oktatókórház

aneszteziológia

Miskolci Semmelweis Kórház és

Egyetemi Oktatókórház

tüdőgyógyászat

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és

Rehabilitációs Intézet

belgyógyászat

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és

Rehabilitációs Intézet

gyermekgyógyászat

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és

Rehabilitációs Intézet

sebészet

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és

Rehabilitációs Intézet

neurológia

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és

Rehabilitációs Intézet

pszichiátria

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és

Rehabilitációs Intézet

szülészet

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és

Rehabilitációs Intézet

urológia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100


Soproni Erzsébet Oktató Kórház és

Rehabilitációs Intézet

kardiológia

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és

Rehabilitációs Intézet

szemészet

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és

Rehabilitációs Intézet

aneszteziológia

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és

Rehabilitációs Intézet

tüdőgyógyászat

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Hetényi Géza Kórház, Szolnok

belgyógyászat

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Hetényi Géza Kórház, Szolnok

gyermekgyógyászat

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Hetényi Géza Kórház, Szolnok

sebészet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Hetényi Géza Kórház, Szolnok

neurológia

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Hetényi Géza Kórház, Szolnok

pszichiátria

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Hetényi Géza Kórház, Szolnok

szülészet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Hetényi Géza Kórház, Szolnok

urológia

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Hetényi Géza Kórház, Szolnok

kardiológia

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Hetényi Géza Kórház, Szolnok

infektológia

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Hetényi Géza Kórház, Szolnok

szemészet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Hetényi Géza Kórház, Szolnok

aneszteziológia

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Hetényi Géza Kórház , Szolnok

traumatológia

BAZ Megyei Kórház, Miskolc

belgyógyászat

X

X

X

X

X

X

BAZ Megyei Kórház, Miskolc X X

AKKREDITÁLT GYAKORLATI KÉPZŐHELYEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

101


11. FEJEZET

sebészet

BAZ Megyei Kórház, Miskolc

neurológia

BAZ Megyei Kórház, Miskolc

szülészet

BAZ Megyei Kórház, Miskolc

urológia

BAZ Megyei Kórház, Miskolc

ortopédia

BAZ Megyei Kórház, Miskolc

kardiológia

BAZ Megyei Kórház, Miskolc

fül-orr-gégészet

BAZ Megyei Kórház, Miskolc

szemészet

BAZ Megyei Kórház, Miskolc

onkológia

BAZ Megyei Kórház, Miskolc

reumatológia

BAZ Megyei Kórház, Miskolc

aneszteziológia

BAZ Megyei Kórház, Miskolc

traumatológia

MÁV Kórház és Rendelőintézet,

Szolnok

belgyógyászat

MÁV Kórház és Rendelőintézet,

Szolnok

ortopédia

MÁV Kórház és Rendelőintézet,

Szolnok

reumatológia

DEOEC Kazincbarcikai Kórház Kft.

belgyógyászat

DEOEC Kazincbarcikai Kórház Kft.

szülészet

DEOEC Kazincbarcikai Kórház Kft.

kardiológia

DEOEC Kazincbarcikai Kórház Kft.

szemészet

DEOEC Kazincbarcikai Kórház Kft.

aneszteziológia

Réthy Pál Kórház, Békéscsaba

belgyógyászat

Réthy Pál Kórház, Békéscsaba

gyermekgyógyászat

Réthy Pál Kórház, Békéscsaba

sebészet

Réthy Pál Kórház, Békéscsaba

102

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


szülészet

Réthy Pál Kórház, Békéscsaba

ortopédia

Réthy Pál Kórház, Békéscsaba

aneszteziológia

Réthy Pál Kórház, Békéscsaba

traumatológia

Sz.Sz.B. Megyei Kórházak és

Egyetemi Oktatókórház Sántha

Kálmán Szakkórház , Nagykálló

pszichiátria

X

AKKREDITÁLT GYAKORLATI KÉPZŐHELYEK

X

X

X

X

103


12. FEJEZET

12. FEJEZET

SZAKMAI GYAKORLATI KÉPZŐHELYEK

Kórház Cím Igazgató

BÉKÉS MEGYEI PÁNDY KÁLMÁN

KÓRHÁZ

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI

KÓRHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ

KÓRHÁZ

BUGÁT PÁL KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI

SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ

NONPROFIT KFT.

KENÉZY KÓRHÁZ ÉS

RENDELŐINTÉZET

MARKHOT FERENC OKTATÓKÓRHÁZ

ÉS RENDELŐINTÉZET

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ ÉS

RENDELŐINTÉZET

MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

MISKOLCI SEMMELWEIS KÓRHÁZ ÉS

EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ

DR. RÉTHY PÁL KÓRHÁZ-

RENDELŐINTÉZET

SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ

KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS

INTÉZET

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI

KÓRHÁZ ÉS EGYETEMI

OKTATÓKÓRHÁZ JÓSA ANDRÁS

OKTATÓKÓRHÁZ

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI

KÓRHÁZ ÉS EGYETEMI

OKTATÓKÓRHÁZ FEHÉRGYARMATI

KÓRHÁZ

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI

KÓRHÁZ ÉS EGYETEMI

OKTATÓKÓRHÁZ MÁTÉSZALKAI

KÓRHÁZ

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI

KÓRHÁZ ÉS EGYETEMI

OKTATÓKÓRHÁZ SÁNTHA KÁLMÁN

MENTÁLIS EGÉSZSÉGKÖZPONT ÉS

SZAKKÓRHÁZ

5701 Gyula, Semmelweis u. 1. Pf.: 46.

Tel.: (66) 526-526, fax: (66) 526-544

3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

Pf.: 188. Tel.: (46) 515-200,fax: 323-

694

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. U. 20-22.

Tel.: (37) 312-491, fax: 311-689

4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

Tel.: (52) 511-777, fax: 511-755

3301 Eger, Pf. 15. Széchenyi u. 27. Tel.:

(36) 411-444

5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Tel.: (56)

503-603, fax: 422-412

5001 Szolnok, Verseghy út 6-8. Tel.:

(56) 524-633, Tel/fax: 421-105

3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Pf.:

187., Tel.: (46) 555-666, fax: 555-601

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18. Tel.:

(66) 441-411

9401 Sopron, Győri u. 15. Pf.: 70.

Telefon: (99)312-120, fax: (99)312-693

4401 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Tel.: (42) 599-700, fax: 461-174

4900 Fehérgyarmat, Damjanich u 1.

Telefon: (44) 511-111 , Fax: +36

44/511-130

4700 Mátészalka Kórház u. 2-4. Tel.:

(44) 501-501

4320 Nagykálló Szabadság tér 13. Tel.:

(42) 563-800

GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZ 4101 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.

Tel.: (54) 507-555/136,fax: 314-011

FELSŐ-SZABOLCSI KÓRHÁZ 4600 Kisvárda, Árpád út 26. Tel.: (45)

502-100, fax: 415-252

Főigazgató főorvos:

Dr. Kovács József

Főigazgató főorvos:

Dr. Csiba Gábor

Orvosigazgató:

Dr. Assani Omar

Főigazgató::

Dr. Lampé Zsolt

Ügyvezető igazgató:

Dr. Fűtő László

Orvosigazgató: Dr. Bauer Kálmán

Főigazgató főorvos:

Dr. Bene Ildikó

Főigazgató főorvos:

Dr. Rudner Ervin

Főigazgató: Dr. Tiba Sándor

Orvosigazgató: Dr. Pap Tibor

Igazgató főorvos: Dr. Becsei

László

Főigazgató:

Dr. Molnár Ágnes

Vezérigazgató:

Mangol Csilla

Főigazgató: Dr. Muraközi Zoltán

Orvosigazgató: Dr. Pete László

Főigazgató: Harsányi Imre

KAZINCBARCIKAI KÓRHÁZ 3700 Kazincbarcika Május 1. út 56. Kórházigazgató: Dr. Daher Pierre

104


OKTATÓ HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOSI HÁLÓZAT

13. FEJEZET

OKTATÓ HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOSI HÁLÓZAT

1. A háziorvosi szakképzésben résztvevő akkreditált oktató háziorvosok és házi gyermekorvosok

1.1. Akkreditált háziorvosok

Dr. Ágyi Rózsa

Nyírbátor

Dr. Albert Valéria Katalin

Dr. Babály Sándor

Dr. Baji Sándor

Dr. Bakos Tünde Boglárka

Dr. Balázs Ibolya

Dr. Balázsy Erzsébet

Dr. Balogh Roland

Dr. Békési László

Dr. Benkő Gábor

Dr. Berbik Ágnes

Dr. Berényi Dénes

Dr. Bojti István

Dr. Boldogh Zoltán

Dr. Bőze Zsolt

Dr. Bulátkó János

Dr. Czellár Éva

Dr. Czimbalmos Anikó

Dr. Csernyák Marianna

Dr. Csuka Ildikó

Dr. Daróczi Andrea Magdolna

Dr. Darvai László

Dr. Debreczeni Olga

Dr. Együd Ágnes

Dr. Enk Zsuzsanna

Dr. Erdős Éva

Dr. Ésik Katalin

Dr. Fazekas Judit

Dr. Fekete László

Dr. Flóra-Nagy Marianne

Dr. Fónagy-Sütő Zoltán

Dr. Gál Tamás Tibor

Dr. Gulyás Gábor

Dr. Gulyás István

Dr. Harsányi Béla

Nyíregyháza

Debrecen

Hortobágy

Debrecen

Nyíregyháza

Vásárosnamény

Buj

Biharkeresztes

Borsodnádasd

Debrecen

Derecske

Nyíregyháza

Debrecen

Hatvan

Nyíregyháza

Nagyhalász

Debrecen

Debrecen

Debrecen

Hajdúböszörmény

Ostoros

Debrecen

Nyíregyháza

Debrecen

Debrecen

Nyíregyháza

Sóstófürdő

Nyíregyháza

Debrecen

Boldva

Szerencs

Nyíregyháza

Hajdúszoboszló

Rakamaz

105


13. FEJEZET

Dr. Haulik László

Miskolc

Dr. Herczeg László

Eger

Dr. Hintalan Ádám

Miskolc

Dr. Hintalan János

Miskolc

Dr. Horváth József

Derecske

Dr. Horváth Péter

Nyíregyháza

Dr. Ilku Magdolna

Mátészalka

Dr. Jodál Judit

Debrecen

Dr. Juhász Endre

Hajdúnánás

Dr. Kalló János

Eger

Dr. Karakó Erzsébet

Fényeslitke

Dr. Király Tímea

Nyírcsaboly

Dr. Kisfaludy Zsolt

Szirmabesenyő

Dr. Kiss Bertalan

Megyaszó

Dr. Kiss Gábor

Taktaharkány

Dr. Kovács Eszter

Debrecen

Dr. Kovács Eszter Debrecen-Pandúr u.

Dr. Kovács Éva Debrecen-Holló J. u.

Dr. Kovács István Béla

Debrecen

Dr. Kovács Judit

Debrecen

Dr. Kovács Judit

Miskolc

Dr. Kovács Katalin

Eger

Dr. Kovács Lajos

Nyírbátor

Dr. Kovács Pál

Tiszalúc

Dr. Kozma Ottó

Nyíregyháza-Oros

Dr. Kozma Péter Miklős

Nyíregyháza

Dr. Kozma Richárd

Mezőkövesd

Dr. Kóder Péter

Napkor

Dr. Köteles László

Hercegkút

Dr. Lánárt András

Abasár

Dr. Lengyel Emőke

Debrecen

Dr. Lente Kálmán

Debrecen

Dr. Magyar Anna

Budapest

Dr. Mándi László

Hajdúhadház

Dr. Markóczy Éva

Debrecen

Dr. Mészáros Anikó

Debrecen

Dr. Nagy Csilla

Debrecen

Dr. Nagy Erika

Debrecen

Dr. Nagy Krisztina

Eger

Dr. Németh Éva

Debrecen

106


OKTATÓ HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOSI HÁLÓZAT

Dr. Palla Sándor

Miskolc

Dr. Perjési Zsolt

Kazincbarcika

Dr. Perneczky János

Nyírmihálydi

Dr. Pető Éva Jolán

Miskolc

Dr. Pető Tamás

Ináncs

Dr. Püski László

Nádudvar

Dr. Ribánszki Rita

Eger

dr. Rizsák Ildikó

Nyírbogát

Dr. Rohály Judit

Szerencs

Dr. Salamon Terézia

Nyíregyháza

Dr. Sárkány Csaba

Debrecen

Dr. Sáska Sándor

Kaba

Dr. Sértő-Radics István

Tiszabecs

Dr. Simay Attila

Miskolc

Dr. Simay János

Csernger

Dr. Sipos Gyula

Tuszér

Dr. Sivadó Mária

Bátorliget

Dr. Sója Szabolcs

Tállya

Dr. Soltész János

Nyíregyháza

Dr. Soós Zoltán

Nyíregyháza

Dr. Sütő Szilveszter

Szerencs

Dr. Szabó Dénes

Gyöngyös

Dr. Szabó Márta Judit

Debrecen

Dr. Szegedi Tibor Zsolt

Ibrány

Dr. Székely Annamária

Miskolc

Dr. Szemerkényi László

Eger

Dr. Szerze Péter ifj.

Ebes

Dr. Szerze Péter

Ebes

Dr. Szikora Miklós

Balmazújváros

Dr. Szűcs László

Miskolc

Dr. Takács Rita

Debrecen

Dr. Tamás István

Nyíregyháza

Dr. Tarr Magdolna

Sóstófürdő

Dr. Teremy Ágnes

Dombrád

Dr. Tóth Eszter Enikő

Nagyréde

Dr. Tóth Judit Erzsébet

Debrecen

Dr. Ujaczki Mária

Miskolc

Dr. Újvári Katalin

Nyíregyháza

Dr. Ungvári Zsigmond

Mátészalka

Dr. Veisz Katalin

Nyíregyháza

107


13. FEJEZET

Dr. Veress Attila

Dr. Zilahi Zsolt

1.2 Akkreditált oktató házi gyermekorovosk

Dr. Dávidházy Éva

Dr. Fekete Oga

Dr. Hornyák Julianna

Dr. Józsa Lajos

Dr. Kálmán Enikő

Dr. Marosi Csaba

Dr. Mechler Andrea

Dr. Nagy Edit

Dr. P. Szabó Gabriella

Dr. Papp János

Dr. Pálinkás Éva

Dr. Simkó Róbert

Dr. Somorjai László

Dr. Stunya Edina

Dr. Szövetes Margit

Dr. Törday Judit

Dr. Török Lajos

Dr. Udvari Mária

Apagy

Nyíregyháza

Debrecen

Miskolc

Debrecen

Hajdúböszörmény

Nyíregyháza-Nyírszőlős

Hajdúnánás

Vámospércs

Nyírpazony

Debrecen

Mezőkövesd

Eger

Miskolc

Debrecen

Miskolc

Debrecen

Debrecen

Miskolc

Nyíregyháza

Dr. Újhelyi János

Nyíregyháza

2. Az orvostanhallgatók háziorvosi gyakorlati oktatását végző háziorvosok

2.1. Akkreditált oktató háziorvosok (lásd az 1.1. névsor)

2.2. Gyakorlati oktatást végző oktató háziorvosok

Dr. Adamecz Imre

Demecser

Dr. Agárdi Miklós

Dr. Arday András

Dr. Baran Zoltán

Dr. Béres Gábor

Dr. Császi József

Dr. Csontó László

Dr. Csontos Gyula

Dr. Dienes Csaba Emil

Dr. Dogi Edit

Dr. Dovalovszki Erzsébet

Dr. Duzsej Miklós

Dr. Erdődi Katalin

Dr. Erdős András

Dr. Gazdig Éva

Dr. Gere József

Dr. Gerzon József

Nyíregyháza

Csenger

Szakoly

Edelény

Hajdúböszörmény

Kisvárda

Nagyhegyes

Boldogkőváralja

Mezőnyárád

Mátészalka

Múcsony

Debrecen

Hajdúböszörmény

Nyíregyháza

Mád

Vásárosnamény

108


OKTATÓ HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOSI HÁLÓZAT

Dr. Gyarmati Tamás

Miskolc

Dr. Hagymásy György

Hajdúhadház

Dr. Hajszán Éva

Petőfibánya

Dr. Hámoriné Dr. Kovács Erzsébet

Hajdúböszörmény

Dr. Holhós Csaba

Hajdúnánás

Dr. Holló Margit

Eger

Dr. Horváth Dezső János

Encs

Dr. Janoczkó Erzsébet

Encs

Dr. Jávor Angéla

Debrecen

Dr. Kerekes Ferenc

Sajóbábony

Dr. Késmárky-Kodak András

Báránd

Dr. Komoróczy Károly

Püspökladány

Dr. Kopcsa Dénes

Miskolc

Dr. Kovács Éva

Debrecen

Dr. Kovács Éva Debrecen-Holló J. u.

Dr. Kovács József

Tornyospálca

Dr. Kukucska György

Kótaj

Dr. Kun Gábor Zoltán

Jánkmajtis

Dr. Laczkovich Katalin Mária

Putnok

Dr. Lakatos Béla

Mátészalka

Dr. Lőcsei Ágnes

Lőrinci-Selyp

Dr. Majoros Géza

Alsózsolca

Dr. Majzik Péter

Miskolc

Dr. Mazurka Balázs

Balmazújváros

Dr. Mészáros Kálmán György

Sárospatak

Dr. Molnár István

Szomolya

Dr. Molnár Károly

Mezőkövesd

Dr. Molnár Zoltán

Hajdúböszörmény

Dr. Mudri Béla

Tiszalúc

Dr. Nagy Andrea

Nyíregyháza

Dr. Nagy Mária

Kisvárda

Dr. Okváth László

Ebes

Dr. Oláh Csaba Barna

Létavértes

Dr. Pap-Majoros László

Berettyóújfalu

Dr. Papp Elvira Judit

Debrecen

Dr. Pázmány Ferenc Béla

Szabolcsveresmart

Dr. Pénzes Miklós

Ilk

Dr. Radócz Attila

Debrecen

Dr. Sári István

Debrecen

Dr. Suba László

Vámospércs

109


13. FEJEZET

Dr. Szabó József

Dr. Szabó László

Dr. Szabó Mária

Dr. Szalontai Sándor

Dr. Szántó István

Dr. Szegedi Zoltán

Dr. Szendrei Gabriella

Dr. Szinku Tímea

Dr. Szőke Péter

Dr. Szűcs Ida

Dr. Szűcs László

Dr. Tőgyi Sándor

Dr. Túróczy Zoltán

Hort

Kisléta

Egyek

Debrecen-Bánk

Panyola

Nagyszekeres

Vásárosnamény

Tiszaújváros

Tarcal

Kisvárda

Miskolc

Sarud

Vásárosnamény

Dr. Zeleni Ferenc

Hajdúdorog

3. A foglalkozás-orvostan szakképzésben résztvevő akkreditált foglalkozás-egészségügyi szakorvosok

Dr. Aczél Zoltán

Nyíregyháza

Dr. Adorján Erzsébet

Dr. Békési Zoltán

Dr. Bélteki Béla

Dr. Csepura Olga

Dr. Dékány László

Dr. Éber Anikó

Dr. Együd Ágnes

Dr. Enk Zsuzsanna

Dr. Felszeghi Sára

Dr. Forray Boglarka

Dr. Gyergyói László

Debrecen

Nagyhegyes

Nagykálló

Debrecen

Kisújszállás

Székesfehérvár

Nyíregyháza

Debrecen

Miskolc

Eger

Kisújszállás

Dr. Hatvani Szabolcs

Dr. Hegyesi Erzsébet

Dr. Hornyák László

Dr. Jancsi Éva

Dr. Kecskés Anna

Dr. Kerek Márta

Dr. Kisfaludy Zsolt

Dr. Koczok Sándor

Dr. Kovács Margit

Dr. Laufer Judit

Dr. Lengyel Emőke

Dr. Mester Katalin

Dr. Mihucz Mária

Dr. Molnár Tibor

Hajdúböszörmény

Debrecen

Ózd

Debrecen

Debrecen

Szirmabesenyő

Tiszaszentimre

Budapest

Budapest

Debrecen

Kisvárda

Nyíregyháza

Debrecen

110


OKTATÓ HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOSI HÁLÓZAT

Dr. Nagy Benedek

Dr. Nagy É. Enikő

Dr. Nagy Gabriella

Dr. Nyilas Gizella

Dr. Olasz Viola

Dr. Petlyánszki Gábor

Dr. Rácz Ilona

Dr. Sárkány Csaba

Dr. Simkó Andrea

Dr. Sipos Gyula

Dr. Somogyi Ildikó

Dr. Somogyi Irén

Dr. Szabó Béla Levente

Dr. Szabó Katalin

Dr. Szabó Mária

Dr. Szabolcs István

Dr. Szidor Judit

Dr. Ticz Irén

Dr. Váradi Éva

Dr. Vidákovics Béla

Nádudvar

Mátészalka

Nyíregyháza

Debrecen

Debrecen

Nyíregyháza

Debrecen

Debrecen

Miskolc

Tuzsér

Záhony

Debrecen

Nyíregyháza

Debrecen

Egyek

Tokaj

Debrecen

ŰDebrecen

Karcag

Encs

Dr. Zilahi Zsolt

Nyíregyháza

Egyéb részletek elérhetőek: www.fam.med.unideb.hu/munkatarsak

111


14. FEJEZET

14. FEJEZET

I. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

Tantárgy: BIOFIZIKA

Év, szemeszter: 1. évfolyam - 1. félév

Óraszám:

Előadás: 30

Szeminárium: 30

Gyakorlat: 22

1. hét:

Előadás: 1. Bevezetés a biofizikába. Elektromágneses

hullámok, a fény kettős természete.2. Hőmérsékleti

sugárzás, fény abszorpció és emisszió, molekula- és atom

spektrumok, abszorpciós spektroszkópia.

Szeminárium: Az 1. és 2. előadásokhoz tartozó témák.

2. hét:

Előadás: 3. Fluoreszcencia spektroszkópia,

fluoreszcenciás technikák.4. Röntgensugárzás, röntgen

krisztallográfia

Szeminárium: A 3. és 4. előadásokhoz tartozó témák.

Gyakorlat: 2-11. hét: Gyakorlatok forgó rendszerben.

Elvégzendő gyakorlatok: Diffúziós állandó mérése;

Optikai mérések; Mérések mikroszkóppal; Computer

tomográf modell és vérnyomásmérés; Gamma-sugárzás

gyengülésének mérése Geiger-Müller számlálóval.

Részletes tematikát és a gyakorlatok beosztását ld. az

intézeti honlapon.

3. hét:

Előadás: 5. Lézerek és azok orvosi alkalmazása.6. A

geometriai optika alapjai. Optikai mikroszkópia.

Elektronmikroszkópia

Szeminárium: Az 5. és 6. előadásokhoz tartozó témák.

Gyakorlat: Gyakorlatok forgó rendszerben.

4. hét:

Előadás: 7. A hang fizikai tulajdonságai, ultrahang,

Doppler elv.8. Magmágneses rezonancia (NMR) és

elektronspin rezonancia (ESR).

Szeminárium: A 7. és 8. előadásokhoz tartozó témák.

Gyakorlat: Gyakorlatok forgó rendszerben.

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

5. hét:

Előadás: 9. Magfizika (a mag kötési energiája),

radioaktivitás, radioaktív bomlási törvény, radioaktív

sorozatok10. Radioaktív sugárzások tulajdonságai és

kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A sugárzás

detektálása.

Szeminárium: A 9. és 10. előadásokhoz tartozó témák.

Gyakorlat: Gyakorlatok forgó rendszerben.

6. hét:

Előadás: 11. Sugárbiofizika: találatelmélet, direkt és

indirekt sugárhatás. Dozimetria. A sugárzások biológiai

112

hatása12. Az izotópok kísérletes és diagnosztikus

alkalmazása. Gyorsítók. Gamma kamera.

Szeminárium: A 11. és 12. előadásokhoz tartozó témák.

Gyakorlat: Gyakorlatok forgó rendszerben.

7. hét:

Előadás: 13. A tomográfiás módszerek elvei. A computer

tomográfia (CT) alapjai. PET és SPECT. 14. Az NMR

képalkotás (MRI) alapjai, az ultrahang diagnosztikus és

terápiás felhasználása

Szeminárium: A 13. és 14. előadásokhoz tartozó témák.

Gyakorlat: Gyakorlatok forgó rendszerben.

8. hét:

Előadás: 15. Szabadentalpia, kémiai potenciál.

Termodinamikai valószínűség. Brown mozgás.

Ozmózis.16. Diffúzió a molekuláris szinten, statisztikai

értelmezés. Fick első és második törvénye.

Szeminárium: A 15. és 16. előadáshoz tartozó témák.

Gyakorlat: Gyakorlatok forgó rendszerben.

9. hét:

Előadás: 17. A biológiai membránok szerkezete,

membrántranszport.18. Termodinamikai egyensúlyi

potenciálok (Nernst, Donnan). Diffúziós potenciál,

Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet.

Szeminárium: A 17. és 18. előadásokhoz tartozó témák.

Gyakorlat: Gyakorlatok forgó rendszerben.

10. hét:

Előadás: 19. Nyugalmi potenciál, akciós potenciál és

elektromos ingerelhetőség. A membránpotenciál mérése.

20. Ioncsatornák (kapuzás, szelektivitás), a „patch-clamp”

technika.

Szeminárium: A 19. és 20. előadásokhoz tartozó témák.

Gyakorlat: Gyakorlatok forgó rendszerben.

11. hét:

Előadás: 21. Az EKG és EEG fizikai alapjai 22. A hallás

mechanizmusa, Weber-Fechner törvény. A hangreceptorok

elektromos tulajdonságai, a hanginger kódolása.

Szeminárium: A 21. és 22. előadásokhoz tartozó témák.

Gyakorlat: Gyakorlatok forgó rendszerben.

12. hét:

Előadás: 23. Az emberi szem, a szem mint optikai


endszer. Fotoreceptorok. A látás molekuláris

mechanizmusa.24. Információ és entrópia.

Kommunikációs rendszerek, visszacsatolás.24. Információ

és entrópia. Kommunikációs rendszerek, visszacsatolás.

Szeminárium: A 23. és 24. előadásokhoz tartozó témák.

Gyakorlat: Pótgyakorlat.

13. hét:

Előadás: 25. Folyadékok áramlása, a vérkeringés

alapjai26. Biomechanika

Szeminárium: A 25. és 26. előadásokhoz tartozó témák.

Gyakorlat: Gyakorlati vizsga.

14. hét:

Előadás: 27. Az áramlási citometria elve és alkalmazása

I. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

Követelmények

az orvostudományban 28. Modern mikroszkópos

technikák: közeli mező, atomerő és elektron mikroszkópia,

konfokális lézer pásztázó mikroszkópia

Szeminárium: A 27. és 28. előadásokhoz tartozó témák.

Gyakorlat: Gyakorlati vizsga.

15. hét:

Előadás: 29. Szedimentációs módszerek. Elektroforézis,

izoelektromos fókuszálás, blotting technikák30. Az intézet

tudományos munkájának bemutatása.

Szeminárium: A 29. és 30. előadáshoz tartozó témák.

A kurzus célkitűzései: Megfelelő elméleti és gyakorlati tudás biztosítása diagnosztikus, spektroszkópiás, molekulárisés

sejtbiofizikai, analitikai és elválasztási technikákhoz. Az élő rendszerekben lejátszódó fizikai folyamatok

megismerése.

A kurzus rövid leírása: A diagnosztikus képalkotás fizikai alapjai, (Rtg., komputer tomográfia, mágneses

magrezonancia képalkotás, pozitron emissziós tomográfia, fotonemissziós számítógépes tomográfia, ultrahangos

képalkotás), sugárbiofizika, fluoreszcencián és lézerek használatán alapuló technikák (áramlási citometria,

fluoreszcencia mikroszkópia, modern mikroszkópiás technikák, lézer terápia), szedimentációs és elektroforézis

technikák, az élő szervezetben lejátszódó fizikai folyamatok (mikroszkópikus és makroszkópikus transzport

folyamatok, membrán transzport, sejt- és szervszintű bioelektromosság, az érzékszervek biofizikája).

Kötelező tankönyvek: Orvosi biofizika (2. kiadás, szerk.: Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János, Medicina,

2006, ISBN: 963-226-024-4); Biofizikai mérések (Debreceni Egyetemi Jegyzet, 2001), a honlapra kitett anyagok

(előadások, gyakorlati leírások).

Ajánlott irodalom: Orvosi biofizika (1. kiadás, szerk.: Damjanovich Sándor, Mátyus László, Medicina, 2000, ISBN:

963-242-653-3), valamint a honlapon közzétett kiegészítő anyagok.

Oktatási honlap címe: biophys.med.unideb.hu

Vizsga típusa: kiemelt kollokvium. A kollokviumot a második félév végén is le lehet tenni, de csak azoknak a

hallgatóknak, akik a tárgyat már hallgatták és érvényes aláírással rendelkeznek.

Biofizika tantárgyi követelmények:

1. Előadások: Az előadások látogatása nem kötelező, de ajánlott, hiszen az előadásokon elhangzott ismereteket a

vizsgákon számon kérjük, tekintet nélkül arra, hogy azok a könyvben megtalálhatóak-e.

2. Szemináriumok: A szemináriumokról 7 igazolatlan hiányzás megengedett. A szemináriumokon mindenki kizárólag

az órarend szerinti csoportbeosztásnak megfelelően vehet részt. A szemináriumokon az előadásokon elhangzott anyag

kerül feldolgozásra. Kérjük a hallgatókat a szemináriumokon való aktív részvételre és kérdések feltevésére.

A szemináriumon a hallgatók kiselőadást (kb. 15 perc) tarthatnak (max. 2 hallgató/alkalom) a szeminárium anyagához

kapcsolódóan. A kiselőadások témáit a tanév elején tesszük közzé. A kiselőadásért a szemináriumi oktató max. 3

bónuszpontot adhat. A bónuszpont kedveszményre jogosít, melyet a 6. pontban részletezünk. A pontozási szempontok

az alábbiak:

* az idő betartása (min. 7, max. 15 perc)

* az ábrák minősége (láthatóság, érthetőség)

* az előadás módja (szöveges diák vagy saját jegyzetek felolvasása nem elfogadható)

* az előadás oktató jellege (pl. túl sok dia megfelelő magyarázat nélkül nem elfogadható)

Az előadónak az óra elején jelen kell lennie, hogy legyen idő a fájl feltöltésére; a késve érkező hallgatótól az oktató

megvonhatja a prezentáció lehetőségét.

3. Gyakorlatok: Valamennyi gyakorlat elvégzése és jegyzőkönyv vezetése kötelező. A gyakorlatvezető minden egyes

gyakorlatot 0-3 pontig értékel (0 pont esetén a gyakorlatot meg kell ismételni). A félév végén a gyakorlatvezető e

jegyek, valamint a hallgató gyakorlatokon mutatott hozzáállása alapján egy Gyakorlati Jegyet (GyJ) ad 0-3 pont

tartományban. (A jegyzőkönyvre és a gyakorlat elvégzésére vonatkozó követelményeket, a gyakorlatok értékelésének

részleteit, ld. intézeti honlap.) Az igazoltan mulasztott gyakorlat is pótlandó. Az elmulasztott gyakorlat pótlása (max. 2

gyakorlat!) kizárólag a 12. heti pótgyakorlaton, az oktatási felelős gyakorlati jegyzőkönyvbe bevezetett írásbeli

engedélyével történhet. Engedély az oktatási felelőstől kizárólag fogadóórán kérhető!

A 13. vagy a 14. oktatási héten a hallgatók gyakorlati vizsgát tesznek az órarend szerinti gyakorlati órájuk alatt. A

hallgató a gyakorlati vizsgát nem ismételheti meg a kapott pontszám javítása céljából. A gyakorlati vizsga időtartama

kb. 30 perc. A hallgató a félév során elvégzett gyakorlatok közül egy feladatot kap, melyet a felügyelő segítsége nélkül

113


14. FEJEZET

végrehajt, arról jegyzőkönyvet készít. A vizsga értékelése a feladat végrehajtásának minősége (mérés pontossága, a

jegyzőkönyv minősége), valamint a vizsgáztató által a gyakorlatok anyagából feltett kérdésekre adott válaszok alapján,

a 0-3 pontig terjedő skálán történik.

A gyakorlati rész végleges értékelése a féléves munkára kapott gyakorlati jegytől (GyJ) és a gyakorlati vizsga

eredményétől (GyV) függ:

GyJ+GyV >= 3, és GyV > 0, a gyakorlati rész elfogadva, mentesség a kollokvium gyakorlati része alól (0 pontos

gyakorlati vizsgát mindenképpen meg kell ismételni)

1 < GyJ+GyV < 3, a gyakorlati rész elfogadva, gyakorlati vizsgát kell tenni a kollokvium részeként

GyJ+GyV =< 1, a gyakorlati rész nem fogadható el, az index nem írható alá (= félévismétlés).

Azon hallgatók esetében, akik felmentést kaptak a gyakorlatok látogatása alól, de még nem tették le a gyakorlati

vizsgát, a gyakorlati vizsga megfelelt/nem felelt meg jegyekkel kerül értékelésre.

4. Felmentések

A teljes biofizika kurzus alóli felmentési kérelmeket a Tanulmányi Osztályhoz kell benyújtani. A Biofizikai és

Sejtbiológiai Intézet nem fogad el ilyen kérelmeket. A kurzus egyes részei alóli felmentési kérelmeket az Intézethez kell

benyújtani. Az ilyen kérelmek beadási határideje a 3. oktatási hét péntek. E dátum után nem fogadunk el semmilyen

felmentési kérelmet. A felmentési kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: 1. rövid indoklása annak, hogy a

hallgató miért folyamodik felmentésért; 2. a kérvény alapját képező elvégzett kurzusok bizonyítványa; 3. az elvégzett

kurzusok tantervének megbízható leírása (amennyiben az nem a DE OEC-en történt). A kérelmeket a Tanszékvezető

bírálata alapján elfogadjuk, elutasítjuk, vagy a döntést a hallgatóval való elbeszélgetés alapján hozzuk meg (melynek

határideje az 5. oktatási hét péntekje). A kérelmezőket a döntésről írásban értesítjük.

5. Az index aláírásának feltételei:

* 7 vagy kevesebb hiányzás a szemináriumokról;

* elvégzett és elfogadott gyakorlatok, GyJ+GyV > 1 (ld. 3. pont)

6. Évközi felmérők:

A hallgatók a 7. és 12. héten ellenőrző dolgozatot írnak. A tesztek értékelése: 0-100%, a két teszt eredményének

átlagolásával a dolgozat átlagot számítjuk, és pontokban fejezzük ki. Az évközi teljesítmény alapján a következő

kedvezmények kaphatók:

i) ha a dolgozatok átlaga eléri a 40 pontot, akkor a kollokvium szóbeli részén a hallgató mentesül a harmadik tétel

megválaszolásától;

ii) ha a dolgozatok átlaga eléri a 66 pontot, akkor az előző mentességen felül (i) mentesül a kollokvium „a” része alól;

iii) ha a dolgozat átlag és a kiselőadás bónusz összege eléri a 80 pontot, akkor az előző mentességeken felül (i és ii) a

kollokvium szóbeli részén csak egy kérdésre kell válaszolnia.

Ha a hallgató valamely tesztet nem írja meg, a dolgozatok átlagának kiszámításakor a meg nem írt teszt eredményét

0%-nak tekintjük. A dolgozatok még igazolt hiányzás esetén sem pótolhatók!

7. Kollokvium:

A biofizika kollokvim letételére a kurzust követő téli vizsgaidőszakban a hallgatónak három vizsgalehetőség (A,B,C)

áll rendelkezésére.

A kollokvium három részből áll:

(a) Írásbeli minimumkérdések (20 db), melyek hibátlan megválaszolásáért kérdésenként 1 pont jár. Minimum 16 pontot

kell elérni ahhoz, hogy a hallgató a szóbeli vizsgára mehessen. A vizsga nem tartalmaz a biofizika gyakorlatokkal

kapcsolatos minimumkérdéseket. A minimumkérdéseket az Intézet bocsátja a hallgatók rendelkezésére a

biophys.med.unideb.hu honlapon. A minimumkérdések alól mentességet a 6. pontban részleteztük.

(b) Gyakorlati vizsga, mely a 3. pontban leírt módon zajlik. A gyakorlati vizsga minősítése: “szóbeli vizsgára

bocsátható” (elfogadás), vagy “szóbeli vizsgára nem bocsátható” (elégtelen felkészülés). A vizsga napján tett gyakorlati

vizsga értékelése független az évközi teljesítményre kapott gyakorlati jegytől (GyJ). A gyakorlati vizsga alól mentesül,

akinél GyJ+GyV >= 3 és GyV > 0, lásd fent).

(c) Szóbeli rész. Ennek feltétele, hogy a kollokvium (a) és (b) részét a hallgató sikeresen teljesítse. Sikertelen (a) rész

esetén szükség szerint aznap még gyakorlatból le lehet vizsgázni. Aki a kollokvium (a) és/vagy (b) részét egyszer már

sikerrel letette, vagy alóla évközi teljesítménye alapján mentességet kapott, esetleges további vizsgái (B, C) során ezt a

részt nem kell megismételnie. A kollokvium szóbeli részén 3 tételre kell válaszolni. A 3 tétel mindegyikére legalább

elégséges választ kell adni a sikeres vizsgához. A megválaszolandó tételek száma alóli mentességeket a 6. pont i) és iii)

alpontjai részletezik.

8. Számológép- és mobiltelefon használatra vonatkozó szabályok

A vizsgákra mobiltelefon NEM vihető be! A mobiltelefonok használatától az előadások/szemináriumok alkalmával is

tartózkodni kell, azokat kikapcsolt vagy lehalkított állapotban kell tartani.

A tesztek igazságos értékelése, a teszt írása során történő esetleges zavaró tényezők elkerülése és a tesztek anyagának

védelme érdekében a következő típusú számológépek használata NEM megengedett:

* Beépített algebrai képességgel rendelkező számológépek (pl. amelyek képesek szimbolikus egyenletmegoldásra);

* Számítógépek, laptopok, tabletek, kézi számítógépek;

* szöveg tárolására alkalmas készülékek. Olyan számológépek, melyeknek írógépszerű (ún. QWERTY) billentyűzete

114


I. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

vagy érintőképernyője van, vagy azok, amelyek képernyőjére tollal írni lehet szinten nem engedélyezettek. Azok a

számológépek, melyek billentyűin betűk vannak (pl. hexadecimális számok beírásához) használhatók, amennyiben azok

nem QWERTY formában vannak elrendezve.

* Olyan számológépek vagy más készülékek, amelyek egymással kommunikálni képesek.

* Mobiltelefonokba épített számológépek.

* Papírra nyomtató számológépek.

Általánosságban a hallgatók használhatnak mindenféle tudományos és grafikus számológépet, amennyiben az nem

tartozik a fentebb leírt nem engedélyezett készülékek közé. Azonban az intézet fenntartja magának a jogot, hogy

mindenféle számoló- és számítógép használatát megtiltsa, amennyiben az adott teszt csak egyszerű számításokat

tartalmaz. Számológépek egymásnak való átadása nem megengedett, és a teszten a felügyelő tanárok nem adnak a

hallgatóknak számológépet.

9. Ismétlőkre vonatkozó információ

* amennyiben minden gyakorlatot valamint a gyakorlati vizsgát is teljesítette a sikertelen félév során, akkor ezek újbóli

elvégzése alól mentesül;

* amennyiben minden gyakorlatot teljesített a sikertelen félév során, de a gyakorlati vizsgát nem, úgy azt a kollokvium

részeként kell letennie (lásd. 7. (b) pont);

* szemináriumokra járni a 2. pontban részletezetteknek megfelelően kötelező;

* a sikertelen félév során megszerzett kedvezmények (évközi felmérők eredménye, minimum kérdés alóli mentesség,

stb.) megszűnik;

* a vonatkozó szabályok szerint (6. pont) az évközi dolgozatokat újra írhatja és kedvezményeket szerezhet;

* II. éves tantárgyakkal történő órarendi ütközés esetén a II. éves csoport megválasztását kérjük úgy megtenni, hogy az

I. éves tantárggyal ne ütközzön.

További információkat a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet hirdető tábláján, ill. a gyakorlati termekben függesztünk ki.

Előfordulhat, hogy előre nem látható okok miatt a fent leírt menetrend (tesztek időpontja, pótgyakorlat, gyakorlati

vizsga, előadások sorrendje, stb.) módosul. Az esetleges változásokat közzétesszük a honlapon, ill. az

előadások/szemináriumok alkalmával tájékoztatjuk a hallgatókat.

Oktatási felelős: Dr. Fazekas Zsolt, e-mail:

Fogadó órák: A fogadóórák időpontjai és helyszíne az intézeti weboldal hírek rovatában olvasható.

Tantárgy: BIOSTATISZTIKA

Év, szemeszter: 1. évfolyam - 1. félév

Óraszám:

Szeminárium: 28

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

1. hét:

Szeminárium: 1. Bevezetés, valószínűségi változó,

adattípusok2. Kombinatorika, halmazelmélet,

eseményalgebra, valószínűség, feltételes valószínűség,

teljes valószínűség tétele, Bayes tétel

2. hét:

Szeminárium: 3. Adatredukció, középérték, Leíró

statisztikai eljárások

3. hét:

Szeminárium: 4. Eloszlások jellemzése (diszkrét,

folytonos), Binomiális és Poisson eloszlás

4. hét:

Szeminárium: 5. Normális eloszlás

5. hét:

Szeminárium: 6. Mintavételezés, reprezentatív minta,

torzítatlan becslés, centrális határeloszlás tétel, minták

jellemzése. Mintaközép szórása

6. hét:

Szeminárium: 7. Statisztikai próbák gondolatmenete

7. hét:

Szeminárium: 8. Statisztikai tesztek (U, t és F próbák)

8. hét:

Szeminárium: 9. A feltételes valószínűség orvosi

vonatkozásai (specificitás, szenzitivitás, pozitív és negatív

prediktív érték). Diszkrét valószínűségi változók

vizsgálata

9. hét:

Szeminárium: 10. Összefoglalás

115


14. FEJEZET

Követelmények

A kurzus célkitűzései: A kurzus célja olyan statisztikai módszerek megtanítása, amelyek közvetlenül felhasználhatók a

medicina különböző ágaiban felmerülő statisztikai, biometriai problémák megoldására, kísérletek adatainak

értékelésére. Cél az elvi alapok megértésén túl a módszerek használatával kapcsolatos gyakorlati ismeretek elsajátítása.

A kurzus rövid leírása: Matematikai alapfogalmak (egyenes meredekség, egyenes illesztése, grafikon alatti terület),

Kombinatorika, Eseményalgebra, valószínűség, valószínűségi változó, Eloszlások jellemzése, Binomiális, Poisson és

Normális eloszlás, Mintavételezés, minták jellemzése, Statisztikai tesztek (U, t és F próbák)

Kötelező tankönyvek: Biometria az orvosi gyakorlatban (Dinya Elek, Medicina, 2001, ISBN: 963-242-693-2)

Ajánlott irodalom: Reiczigel-Harnos-Solymosi: Biostatisztika nem statisztikusoknak., Pars Kft, Budapest, 2007, ISBN

978-963-06-3736-7

Oktatási honlap címe: biophys.med.unideb.hu

Vizsga Típusa: kollokvium.

Tantárgyi követelmények:

1. Összevont szemináriumok: Ha a hallgató minden alkalommal jelen van az összevont szemináriumokon, 10

bónuszpontot kap, amely az 5. pontban leírtaknak megfelelően a kollokvium és a jegymegajánló dolgozat

eredményéhez hozzáadódik. Az összevont szemináriumokon a jelenlétet az előadó szúrópróbaszerűen ellenőrzi. A

hallgató már egy hiányzás esetében is elveszti az összevont szemináriumok látogatásáért kapható 10 bónuszpontot. A

hiányzások esetében semmilyen igazolást nem fogadunk el.

2. Szemináriumok: A szemináriumok csoportonként kerülnek megtartásra, ahol az összevont szemináriumokon leadott

anyag kerül részletesebb feldolgozásra. A csoportszintű szemináriumok látogatása kötelező.

3. Felmentések:A biostatisztika kurzus alól való felmentési kérelmeket a Kreditátviteli Bizottsághoz kell benyújtani.

Ilyen kérelmeket közvetlenül a Biomatematika Tanszékhez, ill. a Biofizikai és Sejtbiológia Intézethez nem lehet beadni.

4. Index aláírásának feltételei:A csoportszintű szemináriumokon max. 2 hiányzás megengedett, ennél több hiányzás

esetén az indexet nem írjuk alá.

5. Évközi (jegymegajánló dolgozat) és kollokvium: A hallgatók a 13. vagy 14. héten írásbeli, jegymegajánló dolgozatot

írnak, melynek szerkezete és értékelése megegyezik a kollokviuméval. A vizsgaidőszakban általában heti egy

alkalommal tartunk biostatisztika vizsgát, mely szintén írásban történik. A jegymegajánló dolgozat és a kollokvium

·felépítése:

A rész: biostatisztika minimumkérdések és egyszerű számítási feladatok (átlag, medián, módusz, adatábrázolás, SD,

SEM, normális eloszlás standardizálása, stb.). Az „A” rész össz. pontszáma: 40 pont.

B rész: tesztkérdések, esszékérdések, számítások. A „B” rész össz. pontszáma: 60 pont.

·eredménye elégtelen, ha a teszt „A” részében a hallgató nem ér el 75%-os eredményt. Ebbe nem számít bele az

összevont szemináriumok látogatásáért kapható 10 bónuszpont.

·osztályozása: amennyiben az „A” rész eredménye a bónuszpontok nélkül legalább 75%, az „A” és „B” részek

összesített pontszámához hozzáadjuk a bónuszpontokat, és az így kialakult össz. pontszám (Ö.P.) alapján a jegyhatárok

a következők:

Össz. pontszám (Ö.P.)

Érdemjegy

Ö.P. < 60 elégtelen (1)

60 ≤ Ö.P. < 70 elégséges (2)

70 ≤ Ö.P. < 80 közepes (3)

80 ≤ Ö.P. < 90 jó (4)

90 ≤ Ö.P. jeles (5)

·

A jegymegajánló dolgozat legalább elégséges eredménye a kollokviumra is érvényes és a tantárgyi követelmények

teljesítését jelenti.

116


I. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

Számológép-használatra vonatkozó szabályok

A tesztek igazságos értékelése, a tesztek írása során történő esetleges zavaró tényezők elkerülése és a tesztek

anyagának védelme érdekében a következő típusú számológépek használata NEM megengedett:

-beépített algebrai képességgel rendelkező számológépek (pl. amelyek képesek szimbolikus egyenletmegoldásra)

-számítógépek, laptopok, kézi számítógépek

-szöveg tárolására alkalmas készülékek. Olyan számológépek, melyeknek írógépszerű (ún. QWERTY) billentyűzete

van vagy azok, amelyek képernyőjére tollal írni lehet szinten nem engedélyezettek. Azok a számológépek, melyek

billentyűin betűk vannak (pl. hexadecimális számok beírásához) használhatók, amennyiben azok nem QWERTY

formában vannak elrendezve.

-Olyan számológépek vagy más készülékek, amelyek egymással kommunikálni képesek.

-Mobiltelefonokba épített számológépek.

-Papírra nyomtató számológépek.

Általánosságban a hallgatók használhatnak mindenféle tudományos és grafikus számológépet, amennyiben az nem

tartozik a fentebb leírt nem engedélyezett készülékek közé. Számológépek egymásnak való átadása nem megengedett,

és a teszten a felügyelő tanárok nem adnak a hallgatóknak számológépet.

Tantárgy: ÁLTALÁNOS ÉS ORVOSI GENETIKA

Év, szemeszter: 1. évfolyam - 2. félév

Óraszám:

Előadás: 30

Gyakorlat: 30

1. hét:

Előadás: Bevezetés a genetikába, genom szerveződés,

kromoszómák. A sejtosztódás formái és ezek genetikai

jelentősége. Humán citogenetika I.

Kromoszómavizsgálatok módszerei. Molekuláris

kromoszóma-vizsgálatok. Interfázisos citogenetika.

Gyakorlat: A tanulás módszerei, jegyzetek és ajánlott

irodalom. Ismerkedés, munkavédelmi oktatás. Sejtmag,

kromatin, kromoszómák. Sejtosztódás.

2. hét:

Előadás: Humán citogenetika II. Számbeli

rendellenességek. Az ivari kromoszómák. Humán

citogenetika III. A modern genetika felhasználása a

klinikai diagnosztikában. (Prenatális diagnosztika.) A

magzatvédő vitamin genetikája. Ökogenetika. A gének

szerkezete.

Gyakorlat: Citogenetikai szeminárium.

3. hét:

Előadás: A genetikai kód érvényre jutása. Az eukarióta

génműködés szabályozása. Imprinting. Epigenetika.

Gyakorlat: Genetikai szeminárium. Génszerkezet és

génműködés. Génszintű szabályozás.

Humángenetikai Tanszék

4. hét:

Előadás: A humán genom program eredményei.

Monolokuszos öröklődés. Autoszomális és X-hez kötött

gének. Génkölcsönhatások. A génexpresszió variációi.

Gyakorlat: Szex-kromatin és kromoszóma preparátum

vizsgálata.Kariogram értékelése (házi feladat).

Önellenőrző teszt

5. hét:

Előadás: Nem-mendeli öröklődés. Mitokondriális gének.

Az RNS genetikai szerepe.Mozgékony elemek a

genomban.

Gyakorlat: Monolokuszosan öröklődő jellegek. Mendelszabályok.

Családfa-elemzés. Problémamegoldás

klasszikus genetikából (házi feladat).

6. hét:

Előadás: Mennyi¬ségi és komplex jellegek öröklődése.

QTL. Mutációk és a DNS javítása. Instabil repeat

expanzió.DNS-polimorfizmusok: RFLP, SNP, mikro- és

miniszatellita. Kópiaszám variációk.

Gyakorlat: Öröklődő emberi betegségek molekuláris

genetikája. Internetes keresés adatbázisokban (házi

feladat).

7. hét:

Előadás: Genetikai polimorfizmusok I. Az emberi

vércsoport rendszerek és a HLA rendszer.

Populációgenetika. Bakteriális genetika.

Gyakorlat: A genetikai információ és annak változásai.

Polimorfizmusok.

8. hét:

Előadás: A örökletes betegségek molekuláris háttere I. A

örökletes betegségek molekuláris háttere II.A örökletes

betegségek gyógyítása.

Gyakorlat: Monolokuszosan öröklődő jelleg vizsgálata

humán populációban és populáció¬genetikai feladatok

megoldása (házi feladat).

9. hét:

Előadás: A Genomika kurzus előadásai

117


14. FEJEZET

Gyakorlat: Genomika szeminárium.

Önellenőrző teszt

10. hét:

Előadás: Géntérképezés. LOD. Betegség-gén asszociációk

vizsgálata. A daganatok kialakulásának genetikai alapjai.

Gyakorlat: Genomika szeminárium

11. hét:

Előadás: Farmakogenetika és farmakogenomika.

Személyre szabott orvoslás. Genetikai tanácsadás. Az

egyedfejlődés genetikája

Gyakorlat: A genetikai komplementáció. A gén fogalma.

12. hét:

Előadás: Genomikai kurzus előadásai.

Gyakorlat: Humán genetikai polimorfizmus kimutatása

Követelmények

polimeráz láncreakcióval.

13. hét:

Előadás: Genomikai kurzus előadásai.

Gyakorlat: Genetikai szeminárium. Bakteriális genetika.

Önellenőrző teszt

14. hét:

Előadás: Genomikai kurzus előadásai.

Gyakorlat: A PCR-termék gélelektroforézise. Escherichia

coli transzformációja.

15. hét:

Előadás: Genomikai kurzus előadásai.

Gyakorlat: Indukált enzimszintézis.

A félévi munka értékelése és az index aláírása: Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon való aktív részvétel

kötelező. Az előadásokon elhangzottak és a bemutatott ábrák részét képezik a vizsga anyagnak. A gyakorlatokon való

megjelenést ellenőrizzük. Ha valaki elháríthatatlan és előre látható ok miatt nem tud megjelenni egy gyakorlaton,

köteles hiányzását egy másik csoport gyakorlatán pótolni. Pótlás csak ugyanazon a héten lehetséges. Kettőnél több

igazolatlan és nem pótolt távolmaradás az indexaláírás megtagadását vonja maga után. 3 vagy négy hiányzás esetén az

aláírás sikeres gyakorlati vizsgához kötött. Négynél több hiányzás esetén az index nem írható alá. Az index aláírása

megtagadható a gyakorlatok nem megfelelő teljesítése vagy az évközi ellenőrző tesztek kihagyása esetén is (l. alább). A

gyakorlatokon az adott gyakorlat anyagából felkészülten kell megjelenni (a tematika, a gyakorlati jegyzetek és a

kiosztott sokszorosított anyagok alapján). Aki három alkalommal készületlenül jön gyakorlatra, nem végzi el a kijelölt

feladatot, ill. az elvégzett kísérlet elvi lényegéről nem tud röviden és érthetően beszámolni, nem kaphat indexaláírást. A

félév során négy házi feladatot adunk ki. Ha ezen feladatok megoldása jó, vagy elfogadható és a hallgató az 1 hetes

határidőn belül beadja, a gyakorlatvezető bonusz pontot ad érte. A gyakorlatokon mindenkinek jegyzőkönyvet kell

vezetnie. Ennek formai követelményeit a gyakorlatvezetők ismertetik, tartalmilag olyan legyen, hogy segítse a vizsgára

való felkészülést. (A kísérlet elvének, kivitelezésének és eredményének pontos rögzítése, értékelése és a megfelelő

következtetések levonása. Mikroszkópos vizsgálat esetén rajz, szemináriumokon jegyzet készítése.) A jegyzőkönyv

elkészítését az oktató a gyakorlat során aláírásával hitelesíti. Akinek 3 v. 4 gyakorlati (vagy szemináriumi)

jegyzőkönyve hiányzik, annak az indexe nem írható alá, csak sikeres gyakorlati vizsga letétele után. Akinek négynél

több esetben hiányzik a jegyzőkönyve, nem kaphat indexaláírást az adott félévben. El nem készített jegyzőkönyv

pótlása legkésőbb az adott gyakorlat utáni héten történhet meg, ez után pótlást már nem tudunk figyelembe venni.

Indexaláírást a félév utolsó gyakorlata után kérhetnek. Az oktatási honlap címe: www.genetics.dote.hu, ahol az

előadások ábrái megtalálhatók. A felhasználói nevet és jelszót az első órán közöljük. A gyakorlati jegyzőkönyvek

formai követelményei:

A gyakorlat elején meg kell lennie: 1. A gyakorlat címe, témája 2. A kísérlet elve 3. A kísérleti módszer A következő

gyakorlat elején meg kell lennie: 4. A kapott eredmények 5. A levont következtetések A szemináriumi jegyzőkönyvek

formai követelményei: A szeminárium elején meg kell lennie: 1. A szeminárium témája/témái 2. Az adott téma/témák

10 fontos fogalmának meghatározása

Számonkérések évközben A vizsgára való eredményes felkészülés érdekében három alkalommal tartunk írásbeli

számonkérést - évfolyamszinten - nagyobb anyagrészekből. Ezeken a részvétel kötelező. Két elmulasztott évközi

számonkérés esetén az index már nem írható alá. A folyamatos tanulást jutalmazni szeretnénk. Aki az évközi

számonkéréseken legalább 60%-os átlagteljesítményt ér el, annak kollokviumi érdemjegyet ajánlunk fel. Aki legalább

50%-os tanulmányi átlagot ér el a félév folyamán, és a kiadott feladatokat megfelelően teljesíti, jutalom („bonusz”)

pontokat kap, amiket %-pontokként beszámítunk a vizsga eredményébe. A további részleteket a félév folyamán

hirdetjük ki. Jegymegajánlási sávok:

60-64,99% 2 65-74,99% 3 75-84,99% 4 85-100% 5

Kollokvium A félévet és az egész anyagot lezáró vizsga. Felöleli a félév előadásainak és gyakorlatainak, valamint a

megadott jegyzeteknek az anyagát. Írásbeli és szóbeli részből áll, az írásbeliben kb. 30 kérdést teszünk fel, melyek rövid

esszé jellegűek, v. problémamegoldást, ábrafelismerést, v. más logikai feladatot tartalmazhatnak. Ilyen kérdéseket

kapnak az évközi dolgozatokban is. A vizsgadolgozat eredménye alapján, amennyiben az legalább elégséges, jegyet

ajánlunk meg, amely szóbeli felelettel javítható. Elégtelen jegy esetén az ismételt vizsga követelményei és lefolyása

megegyeznek az „A” vizsgáéval, kivéve az utolsó (3., ún. „C” jelű) vizsgát, ami külső elnök jelenlétében történik. Az

évközi teljesítmény figyelembe vételével megállapított bonusz pontok beszámítanak a kollokvium eredményébe és az

118


I. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

esetleges utóvizsgára is érvényesek. Vizsgára jelentkezés az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül történik. A

jutalompontok évismétlés esetén érvényüket vesztik. A vizsgadolgozat elején szerepel 10 minimum-kérdés a

legalapvetőbb genetikai fogalmakkal kapcsolatosan. Ezek közül minimum nyolcnak a megválaszolása a sikeres vizsga

előfeltétele. A minimum-kérdéseket egy vizsgaidőszakon belül elég egyszer sikeresen megválaszolni, de évismétlés

esetén ez újra szerves része lesz a vizsgának. Jegymegajánlást kapott hallgató mentesül a minimum-kérdések

megválaszolása alól.

A félév folyamán az oktatók egy közös megbeszélés keretében találkoznak a csoportok képviselőivel, ahol minden

oktatással, vizsgákkal kapcsolatos kérdést sorra veszünk. A hallgatóknak szóló hirdetményeket a Tanszék weblapján (l.

fentebb), valamint az Élettudományi Központ 4. blokkjában a földszinti és a 2. emeleti tanszéki hirdetőtáblán, továbbá a

gyakorlati termek ajtaján helyezzük el. A Humángenetikai Tanszék által meghirdetett I. évfolyamon kötelezően

választható kurzus: Orvosi genombiológia I. évf. AOGEN41A2 A Humángenetikai Intézet által meghirdetett I-II.

évfolyamon szabadon választható kurzusok: Prokarióták genetikája I-II. évf. AOG257302 Génsebészet ÁOK, FOK,

GYTK, NK II. évf. AOG257203 A molekuláris biológia legújabb eredményei és azok orvosi alkalmazása II. évf.

AOG257403 Új eredmények a humángenetikában II. évf. AOG257603 A részletes kurzusleírásokat l. a konkrét

kurzusoknál.

Tantárgy: KOMMUNIKÁCIÓ

Év, szemeszter: 1. évfolyam - 1. félév

Óraszám:

Gyakorlat: 20

Magatartástudományi Intézet

Követelmények

A kurzus célkitűzései:

A kurzus a közvetlen humán kommunikáció alapjainak gyakorlat és magatartás központú megértésére, az orvos-beteg

kapcsolat és a gyógyítás kommunkációs alaphelyzeteinek megismerésérére összpontosít.

További célkitűzések:

A magatartástudományokat bevezető elméleti kurzus kapcsolódó ismereteinek megjelenítése, saját élményekhez,

tapasztalatokhoz való kapcsolása.

A verbális, nem-verbális kommunikáció alapjai, jelentősége, alkalmazása. A segítő foglalkozással kapcsolatos

pályamotivációk tudatosítása, megerősítése.

Saját kommunikációs stílus azonosítása, nyitottabb, hatásosabb stílus kialakítása. A csoport- és team-munka elősegítése.

A társas helyzetek észlelésének, megértésének fejlesztése az egészségügyi ellátás különböző területein zajló

terepgyakorlatokon.

A megfigyelések prezentálása, majd esszében való összefoglalása.

Tantárgyi követelmény:

A kurzus elfogadásának feltétele a gyakorlatok rendszeres látogatása, a terepgyakorlatokon való részvétel, a prezentáció

és az esszéírás.

Vizsga típusa: gyakorlati jegy (5fgy)

Tantárgy: MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI

Év, szemeszter: 1. évfolyam - 1. félév

Óraszám:

Előadás: 20

Magatartástudományi Intézet

1. hét:

Előadás: Óramegbeszélés. A magatartástudományok

tárgya

2. hét:

Előadás: A bioetika alapjai

3. hét:

Előadás: Az orvosi antropológia alapjai

4. hét:

Előadás: Az orvosi szociológia alapjai

119


14. FEJEZET

5. hét:

Előadás: Az orvosi pszichológia alapjai I. Az emberi

fejlődés

6. hét:

Előadás: Az orvosi pszichológia alapjai II. Tanulás.

Emlékezet

7. hét:

Előadás: Az orvosi pszichológia alapjai III. Érzelmek.

Motiváció

8. hét:

Előadás: Az orvosi pszichológia alapjai IV. Személyiség

és pszichológiai zavarok

Követelmények

9. hét:

Előadás: Az orvosi pszichológia alapjai V. A

pszichológiai működés társas meghatározottsága

10. hét:

Előadás: Az orvosi pszichológia alapjai VI. A

pszichológia módszerei, kutatás a pszichológiában

11. hét:

Előadás: Írásbeli vizsga (az előadások anyaga és a

kötelező irodalom alapján)

Írásbeli vizsga (a szorgalmi időszak 11. hetében), a jegy javítására szóbeli „B” vizsgán a vizsgaidőszakban van

lehetőség. Érdemjegy: kollokvium

Tantárgy: ORVOSI KÉMIA

Év, szemeszter: 1. évfolyam - 1. félév

Óraszám:

Előadás: 48

Szeminárium: 60

Gyakorlat: 45

Orvosi Vegytani Intézet

1. hét:

Előadás: Bevezetés az orvosi kémiába. A kvantumelmélet

alapjai. Színképek. A kvantummechanikai atommodell. Az

elemek periódusos rendszere. Periódikus tulajdonságok.

Szeminárium: Kémiai alapfogalmak. Kémiai számítások

alapjai. Atommag szerkezete. Sztöchiometria.

Kvantumelmélet. Kvantummechanikai atommodell. A

periódusos rendszer és az elektronburok szerkezete.

Gyakorlat: Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás.

Bevezetés a kémiai laboratóriumi munkába. Alapvető

laboratóriumi számítások.

2. hét:

Előadás: A kovalens kötés elmélete: vegyértékkötés és

molekulaorbitál elmélet. Másodlagos kémiai kötések.

Halmazállapotok. Kinetikus gázelmélet. Folyékony és

szilárd halmazállapot. Fázisdiagramok.

Szeminárium: A kémiai kötés. Elsődleges és másodlagos

kémiai kötések. Halmazállapotok és halmazállapot

változások. A gáz, folyékony és szilárd halmazállapot.

Fázisdiagrammok. Oldatok. Az oldás folyamata.

Megoszlás és megoszlási hányados. Kromatográfia.

Gyakorlat: Laboratóriumi alapműveletekOldatkészítés:

koncentrációszámolás, tömegmérés. Vízminta kémiai

elemzése

3. hét:

Előadás: Oldatok: molekulaszerkezet és oldhatóság.

Megoszlás és megoszlási hányados. A kromatográfia

120

alapjai. Ideális és reális oldatok. Oldatok gőznyomása:

Raoult törvénye, fagyáspontcsökkenés és forráspont

emelkedés. Ozmózis. A víz szerkezete és tulajdonságai.

Vizes oldatok.

Szeminárium: Ideális és reális oldatok. Oldatok

gőznyomása: Raoult törvénye, fagyáspontcsökkenés és

forráspont emelkedés. Ozmózis. A víz szerkezete és

tulajdonságai. Vizes oldatok. A kémiai egyensúlyok

törvénye. A víz disszociációs egyensúlya. Savak és bázisok

disszociációja. Hidrolízis.

Gyakorlat: Sav-bázis titrálások. Papírkromatográfiás

elválasztások.

4. hét:

Előadás: A kémiai egyensúlyok törvénye. A víz

disszociációs egyensúlya. Savak és bázisok disszociációja.

Hidrolízis. Pufferek. Kémiai termodinamika.

Szeminárium: Pufferoldatok. Fiziológiás szempontból

fontos pufferek. Kémiai termodinamika I.

Gyakorlat: Sav-bázis titrálások. Papírkromatográfiás

elválasztások.

5. hét:

Előadás: Kémiai termodinamika II. Reakciókinetika.

Elektrokémia. Redoxifolyamatok termodinamikája.

Szeminárium: Reakciókinetika. A reakciósebesség

definíciója és mérése. Egyszerű és összetett reakciók. A

hőmérséklet és katalizátorok hatása a reakciósebességre.

Enzimreakciók kinetikája.Az elektrokémia alapjai:


galváiológiai jelentősége. Szilícium vegyületek biológiai

szerepe és orvosi alkalmazása. A nitrogén megkötése és

körforgalma. A foszfátion szerepe az energianyerési

folyamatokban és a bioregulációban.

Gyakorlat: Szervetlen sók és komplexek vizsgálata.

Komplexometriás titrálások. Kalcium- és magnéziumionok

meghatározása egymás mellett. A víz keménységének

meghatározása. Vas fotometriás meghatározása.

15. hét:

Előadás: 3. Teszt. Szilícium vegyületek biológiai szerepe

és orvosi alkalmazása.

Szeminárium: Halogének biológianelemek, elektródok és

elektródpotenciál. Redoxifolyamatok termodinamikája.

Gyakorlat: Ioncserélő kromatográfia. Gélszűrés.

Reakciókinetikai vizsgálatok. Az etilacetát

elszappanosításának kinetikai jellemzése. Jodidion

oxidációjának vizsgálata Landolt módszerrel.

6. hét:

Előadás: 1. Teszt. Szerves kémia: bevezetés, szén-szén,

szén-heteroatom kötés. Szerves vegyületek csoportosítása.

Elektroneltolódások szerves vegyületekben. Sztereokémia.

Telített szénhidrogének.

Szeminárium: Bevezetés a szerves kémiába. Szerves

vegyületek csoportosítása és reakciói. A szerves

vegyületek szerkezete. Sztereokémia és optikai aktivitás.

Telített szénhidrogének.

Gyakorlat: Ioncserélő kromatográfia. Gélszűrés.

Reakciókinetikai vizsgálatok. Az etilacetát

elszappanosításának kinetikai jellemzése. Jodidion

oxidációjának vizsgálata Landolt módszerrel.

7. hét:

Előadás: Telítetlen szénhidrogének. Izoprénvázas

vegyületek, terpének, karotinoidok. Aromás vegyületek

Szeminárium: Telítetlen szénhidrogének. Aromás

vegyületek.

Gyakorlat: Elektrometriás pH-mérés. Elektrometriás

titrálás. Pufferoldat pufferkapacitásának vizsgálata.

Spektrofotometria alapjai. Anorganikus foszfát fotometriás

meghatározása. ATP és glükóz-1-foszfát (G-1-P) savlabil

foszfáttartalmának meghatározása.

8. hét:

Előadás: Szerves halogéntartalmú vegyületek. Alkoholok,

fenolok, Éterek. Szerves kénvegyületek. Aldehidek és

ketonok

Szeminárium: Szerves halogéntartalmú vegyületek.

Alkoholok, fenolok, éterek. Szerves kénvegyületek.

Aldehidek, ketonok és kinonok.

Gyakorlat: Elektrometriás pH-mérés. Elektrometriás

titrálás. Pufferoldat pufferkapacitásának vizsgálata.

Spektrofotometria alapjai. Anorganikus foszfát fotometriás

meghatározása. ATP és glükóz-1-foszfát (G-1-P) savlabil

foszfáttartalmának meghatározása.

9. hét:

Előadás: Nitrogéntartalmú szerves vegyületek: aminok és

nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek. Mono- és

I. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

dikarbonsavak. Karbonsavak származékai.

Szeminárium: Nitrogéntartalmú szerves vegyületek:

aminok és nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek.

Mono- és dikarbonsavak. Karbonsavak származékai.

Gyakorlat: Redox titrálások. Jodometria, bromatometria.

Enzimreakciók vizsgálata. Tisztított glikogén foszforiláz b

aktivitásának meghatározása.

10. hét:

Előadás: Aminosavak, peptidek, fehérjék.

Szeminárium: Aminosavak, peptidek, fehérjék.

Gyakorlat: Redox titrálások. Jodometria, bromatometria.

Enzimreakciók vizsgálata. Tisztított glikogén foszforiláz b

aktivitásának meghatározása.

11. hét:

Előadás: 2. Teszt. Szénhidrátok.A szénhidrátanyagcsere

alapjai: glikolízis és trikarbonsav-ciklus.

Szeminárium: Szénhidrátok. Szénhidrát-anyagcsere.

Gyakorlat: Cukor kimutatási eljárások. Polarimetria.

Kvantitatív fehérje meghatározási módszerek.Glükóz

kvantitatív meghatározása enzimatikus módszerrel.

12. hét:

Előadás: Lipidek. Szteránvázas vegyületek.Nukleozidok,

nukleotidok, nukleotid koenzimek.

Szeminárium: Lipidek. Szteránvázas vegyületek.

Nukleozidok, nukleotidok, nukleotid koenzimek.

Gyakorlat: Cukor kimutatási eljárások. Polarimetria.

Kvantitatív fehérje meghatározási módszerek.Glükóz

kvantitatív meghatározása enzimatikus módszerrel.

13. hét:

Előadás: Nukleinsavak. Fémkomplexek általános

jellemzése. Komplexvegyületek kötéselmélete. Pearsonelmélet.

Az élethez szükséges elemek áttekintése.

Alkálifémek és alkáliföldfém kationok biológiai funkciói.

Szeminárium: Nukleinsavak Fémkomplexek általános

jellemzése. Komplex vegyületek kötéselmélete. Pearsonelmélet.

Alkálifémek és alkáliföldfém kationok biológiai

funkciói.

Gyakorlat: Szervetlen sók és komplexek vizsgálata.

Komplexometriás titrálások. Kalcium- és magnéziumionok

meghatározása egymás mellett. A víz keménységének

meghatározása. Vas fotometriás meghatározása.

14. hét:

Előadás: Átmeneti fémek komplexeinek általános

jellemezése: vas réz és cink komplexek biológiai

jelentősége. A nitrogén megkötése és körforgalma. A

foszfátion szerepe az energianyerési folyamatokban és a

bioregulációban.A halogének biológiai jelentősége (fluor,

jód, klór).Az oxigéncsoport elemeinek biológiai funkciói.

Szeminárium: A vas, réz és cink ionok biológiai

jelentősége. Átmeneti fémek komplexeinek bi jelentősége

és alkalmazása az orvostudományban. Az oxigéncsoport

elemeinek biológiai funkciói.

Gyakorlat: Gyakorlati beszámoló.

121


14. FEJEZET

Követelmények

Tantárgyi követelmények:

Követelményszint:A gyakorlatokon és szemináriumokon való részvétel kötelező. Hiányzás esetén a gyakorlat a

gyakorlatvezetővel való megbeszélés alapján egyénileg pótolható.

Évközi számonkérés:

A félév során a hallgatók három dolgozatot írnak a következő témakörökből:

1. dolgozat: általános kémia

2. dolgozat: szerves kémia

3. dolgozat: bioorganikus és bioszervetlen kémia

A dolgozatírás órarenden kívüli időpontban történik.

A dolgozatok értékelése az alábbiak szerint történik*:

százalék (%)*

jegy

0-56 elégtelen (1)

57-65 elégséges (2)

66-75 közepes (3)

76-84 jó (4)

85-100 jeles (5)

*A százalékban kifejezett ponthatárok kis mértékben változhatnak az aktuális teszt kérdésszámának függvényében.

Vizsgára bocsátás: feltétele a gyakorlatok sikeres elvégzése és a szemináriumokon való aktív részvétel, melyet a

szemináriumvezető/gyakorlatvezető igazol

Vizsga típusa: kiemelt kollokvium (írásbeli és szóbeli)

A vizsgán a félév előadásainak és szemináriumainak anyagát kérjük számon. A vizsga írásbeli résszel kezdődik, mely

általános kémia, szerves kémia, bioorganikus és bioszervetlen kémia témakörökből (modulokból) áll, az évközi

dolgozatokhoz hasonló módon. Csak a sikeres írásbeli vizsgát tett (mindhárom modulból legalább elégséges eredményt

elért) hallgatók bocsáthatók szóbeli vizsgára.

Az évközi dolgozatok eredménye vizsgamodul eredményként kerülnek elfogadásra, a vizsgán csak a hiányzó

modul(oka)t kell a hallgatónak megírnia. Amennyiben a hallgató mindhárom évközi dolgozatát sikeresen teljesítette

(elégséges, vagy annál jobb érdemjeggyel), akkor felmentést kap a kollokvium írásbeli része alól.

A második félév vizsgakurzusára az első félév évközi tesztjeinek modul-eredményei nem érvényesek, azaz a teljes

tananyagból kell vizsgázni.

Érdemjegy javítás: megismételt vizsgával, egyszeri alkalommal lehetséges.

Sürgősségi Orvostan Tanszék

Tantárgy: ÚJRAÉLESZTÉS ÉS KORSZERŰ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Év, szemeszter: 1. évfolyam - 1. félév, 1. évfolyam - 2. félév

Óraszám:

Előadás: 6

Gyakorlat: 15

1. hét:

Előadás: Az elsősegély fogalma, elsősegély szintek.

Időfaktor. Az elsősegélynyújtótól megkívánt magatartás.

Mentők igénybe-vétele, mentőhívás szabályai.

2. hét:

Előadás: Az eszméletlenség fogalma, felismerése. A légúti

122

elzáródás tünetei. Légút felszabadító eljárások. Gábor-féle

műfogás

3. hét:

Előadás: A halál, mint folyamat. A klinikai halál

felismerése. Az agy oxigénigényének életkori sajátosságai.

Reversibilitas. Életjelenségek vizsgálata.


4. hét:

Előadás: Szervezési feladatok a reanimáció helyszínén.

Újraélesztés ABC-jének elméleti alapjai. A reanimáció

szövődményei, megelőzésük, elhárításuk. Hatás,

eredmény, siker.

5. hét:

Gyakorlat: Keringés, légzés vizsgálata. Ökölcsapás a

mellkasra. Légutak felszabadítása és szabadon tartás.

(Gábor-féle műfogás gyakorlása.)

6. hét:

Gyakorlat: Lélegeztetés gyakorlása eszköz nélkül.

7. hét:

Gyakorlat: Mellkas-kompresszió gyakorlása.

8. hét:

Gyakorlat:

egyedül.

9. hét:

Gyakorlat:

segítőtárssal.

Újraélesztés gyakorlása eszköz nélkül

Újraélesztés gyakorlása eszköz nélkül

10. hét:

Gyakorlat: Sebellátás szabályai. Sebkötözésre, rögzítésre

I. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

használt anyagok bemutatása. Sterilitás. Vérzéscsillapítás.

Artériás nyomáspontok. Artériás és vénás nyomókötés.

11. hét:

Gyakorlat: Kötéstípusok bemutatása és gyakorlása

testtájanként.

Követelmények

12. hét:

Gyakorlat: Nagy kiterjedésű lágyrész zúzódás, rándulás,

ficam, törés elsősegélynyújtása. Rögzítő kötések: Schantzgallér,

Desault-kötés, kéz, ujj törésének rögzítése. A

háromszögletű kendő használata. Kramer-, pneumatikussín

használata. Töréstípusok ellátása testtájanként.

13. hét:

Gyakorlat: Újraélesztés gyakorlása.

Önellenőrző teszt

14. hét:

Előadás: Égésbetegség elsősegélynyújtása. Shock.

15. hét:

Előadás: Mérgezések. Méreg szervezetbe jutásának

lehetséges útjai. Marószerrel és nem marószerrel történő

mérgezések első ellátása. Gyakori mérgezések jellegzetes

tünetei, felismerése

Vizsgák típusa: ötfokozatú gyakorlati jegy.

Követelményszint: Tankönyv, előadás és gyakorlatok anyaga. Érdemjegy javítási lehetőség: vizsgaszabályzat szerint.

Index aláírás: az intézet az index aláírás feltételeiről, a gyakorlatok pótlásának módjáról a hallgatókat az első előadás

alkalmával írásban tájékoztatja.

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Tantárgy: ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN I.

Év, szemeszter: 1. évfolyam - 2. félév

Óraszám:

Előadás: 29

Gyakorlat: 86

1. hét:

Előadás: Általános bevezetőFedőhámok

Gyakorlat: Anatómia: Nomenclatura. A felső végtag

csontjai és ízületei.a. Nomenclatura, irányjelölések. A felső

végtag csontjai. Egyszerű rajzok készítése, azokon a

lényeges részek feltüntetése. A kéztő összerakása egyedi

csontokból.b. A felső végtag ízületei. Tanulási séma:

ízfelszínek meghatározása: alakjuk, discus, meniscus.

Tokszalag, erősítő és kisegítő szalagok, bursák, egyéb

járulékos alkatrészek. Az ízület tipizálása.

Mozgástengelyek, mozgássíkok, működés. A működés

levezetése az alakból. Az egyedi ízület működése. Az

izület közös működése a szervezetben. Több ízület közös

működése. Szövettan: Mikrotechnikai alapismeretek A

mikroszkóp és annak kezelése. A mikroszkóp használata.

A kondenzor kezelése. Mikroszkóppal való "látás",

mélység, térbeliség. Mikrotechnika. 1. Vékonybél (HE)

2. hét:

Előadás: Általános csonttan és ízülettanÁltalános izomtan,

az izmok beidegzése

Gyakorlat: Anatómia: A felső végtag boncolása I-II. a. A

felső végtag boncolása I. Felszíni anatómia. Kirajzolandók:

bőridegek, bőrvénák lefutása, fascia átfúrás helyei, a mély

képletek vetülete. Pulsus tapintási helyek. Nyirokképletek.

A vénás injekciók helyei. Rajzokat a füzetbe átvezetni! A

felső végtag boncolásának elkezdése. A bőrmetszést a

sulcus deltoideopectoralistól a kéztőig vezetjük és oldalra

preparáljuk. A tenyér bőrét külön lebenyben distalis

irányban fejtjük le. A regio infraclavicularis boncolása.b.

123


14. FEJEZET

A felső végtag volaris oldalának boncolása. Fossa axillaris,

sulci bicipitales, fossa cubiti, tenyér boncolása. A mély

képletek boncolása. A fossa axillaris, sulci bicipitales,

fossa cubiti, canalis carpi, ujjhajlitók inhüvelyei. Egy ujj

ereinek és idegeinek kidolgozása. A retinaculum flexorum

épen marad! Szövettan: Egyrétegű hámok 1. Mesothel

(mesenterium, AgNO3+H) 2. Endothel (vékonybél, HE) 3.

Laphám és köbhám (vese, HE) 4. Hengerhám (vékonybél,

cuticulás hengerhám,HE) 5. Többmagsoros csillószőrös

hengerhám (trachea, HE) 6. Bemutatás: csillómozgás

(video) A hámok felismerése kis nagyítással a

magpopuláció alapján.

3. hét:

Előadás: MirigyhámKötőszövet I.

Gyakorlat: Anatómia: A felső végtag boncolása III-IV. a.

A felső végtag volaris oldalának ér- és idegtörzsei. A felső

végtag volaris oldalán a boncolás befejezése. Az izmok

eredési és tapadási helyének felkeresése, az egyes izmok

fasciázása. Az ér- és idegképletek mély ágainak követése.

A felületes és mély tenyéri artériás ív ágainak követése,

kidolgozása.b. A felső végtag dorsalis felszíne. A felületes

ér- és idegképletek megkímélése a boncolás során. A felső

végtag dorsalis oldalán az izmok boncolása. A bőrt

proximalis irányba fejtjük le, rátérve a regio dorsalis

scapulaera is úgy, hogy a tájék medialis és alsó határán a

végtag bőre a hát bőrével összefüggésben maradjon. A

kézhát bőrét külön lebenyben distalis irányba fejtjük le. A

vállizmok részletes tanulmányozása. Szövettan:

Többrétegű hámok 1. Többrétegű el nem szarusodó

laphám (oesophagus, HE) 2. Többrétegű elszarusodó

laphám (ujjbegy, HE) 3. Többrétegű hengerhám (ffi

húgycső, HE) 4. Urothelium (ureter, HE)

4. hét:

Előadás: Kötőszövet II.A felső végtag anatómiájának

klinikai vonatkozásai

Gyakorlat: Anatómia: A felső végtag boncolása V-VI.a. A

felső végtag dorsalis oldalán a mély képletek (izmok, erek

idegek,ínhüvelyek) kidolgozása. Az izmok fasciázása,

eredési és tapadási helyeik felkeresése, ínhüvelyek

kidolgozása. Izombarázdák és képleteik tanulmányozása.

Izomműködések, ízületműködések. Izombeidegzések,

izomműködés kiesésének jelei. b. A felső végtag

boncolásának befejezése. Szövettan: Mirigyhám,

pigmenthám 1. Faggyú-, izzadság- és illatmirigyek

(hónaljbőr, HE) 2. Mucinosus és serosus mirigyvégkamrák

(glandula submandibularis, HE) 3. Mucinosus és serosus

mirigyvégkamrák (glandula sublingualis, PAS+H) 4.

Pigmenthám (retina) 5. Pigmentet tartalmazó sejt (bőr,

methylzöld) (Mirigyek alak szerinti osztályozása, az

elválasztás mechanizmusa, annak szövettani jelei, melyik

fajta hol található.)

5. hét:

Előadás: Kötőszövet III.Zsírszövet, porcszövet

Gyakorlat: Anatómia: DEMONSTRÁCIÓ a.

DEMONSTRÁCIÓ: A felső végtag csontjai, ízületei és

izmai. A felső végtag ér- és idegképletei.b. JAVITÓ

DEMONSTRÁCIÓ: A felső végtag csontjai, ízületei és

124

izmai. A felső végtag ér- és idegképletei. Szövettan: A

kötőszövet sejtjei l. Mesenchyma (köldökzsinór, HE) 2.

Fibroblastok (sarjszövet, HE) 3. Hízósejtek (sarjszövet,

toluidinkék) 4. Macrophagok (bőr, trypánkék-Kernechtrot)

5. Bemutatás: Plasmasejtek (nyirokcsomó, HE)

Fibroblastok (sejttenyészet, H)

6. hét:

Előadás: Csontszövet Csontosodás

Gyakorlat: Anatómia: Az alsó végtag csontjai. a.A

medence csontjai (os coxae, sacrum). A csontos szalagos

medence. A medence statikája.b.Az alsó végtag csontjai. A

felső végtaghoz hasonlóan a csontokról egyszerű rajzok

készítendők. Szövettan: A kötőszövet rostjai 1. Kollagén

rost (vastagbél, HE) 2. Kollagén rost (vastagbél, Azan) 3.

Rugalmas rost (aorta, orcein) 4. Rácsrost (máj, AgNO3

impregnáció) 5. Kollagén rost (funiculus spermaticus, Van

Gieson+resorcin fuchsin) A kollagén- és rugalmas rostok

elkülönítése. A kollagén rost finom szerkezete.

7. hét:

Előadás: Izomszövet I.Izomszövet II.

Gyakorlat: Anatómia: Az alsó végtag ízületei. Az alsó

végtag boncolása I. a. Az alsó végtag ízületei a felső

végtagnál ismertetett tanulási séma alapján b. Az alsó

végtag boncolása I. Felszíni anatómia. Kirajzolandók:

bőrvénák, bőridegek lefutása, fascia átfúrási helyei. A

mély képletek vetülete: arteria femoralis, arteria poplitea,

aa. tibiales, aa. plantares, a. dorsalis pedis, nervus

ischiadicus, n. femoralis. Nyirokcsomó csoportok. Pulsus

tapintási helyek, intramuscularis injekciók helyei. A rajzok

átvezetése a füzetbe. A ventralis felszín bőrének lefejtése,

a felszínes ideg- és érképletek boncolása. A bőrt a lig.

inguinale és a bokák szintjében harántul átvágjuk, majd a

középső metszésből oldalra preparáljuk. A lábhátról egy

lebenyben distal felé preparáljuk le a bőrt.Szövettan:

DEMONSTRÁCIÓ. (Mikrotechnika, hámszövet,

kötőszövet)

8. hét:

Előadás: Spermiogenesis. OogenesisA láb szerkezete

Gyakorlat: Anatómia: Az alsó végtag boncolása II-III.a. A

ventralis oldal boncolásának folytatása. Izmok

elkülönítése, eredési és tapadási helyeik felkeresése. A

trigonum subinguinale képleteinek, az adductor csatorna

bemenetének kidolgozása. Mély képletek felkeresése.

Canalis femoralis.b. A végtag dorsalis oldaláról a bőr

lefejtése. A bokák szintjéről proximalis irányba fejtjük le a

bőrt, a sulcus gluteusig, a gát megkerülésével a regio

glutea bőrét külön lebenyben fejtjük le. A regio felső

határán a hát bőrével az összefüggést megtartjuk. A talp

bőrét az aponeurosis szintjében (a sarokcsontra vágunk)

egy lebenyben fejtjük le az ujjak tövéig. A felületes ér- és

idegképletek megkímélendők. A külső csípőizmok, comb,

lábszár, talp izmai, izombarázdák. Szövettan: JAVITÓ

DEMONSTRÁCIÓ

9. hét:

Előadás: Megtermékenyítés. Barázdálódás.Az alsó végtag

anatómiájának klinikai vonatkozásai


Gyakorlat: Anatómia: Az alsó végtag boncolása IV-V.a.

A mély képletek kidolgozása: fartájék, fossa poplitea és a

talp boncolása. Közben figyeljük meg a háti fascia

rendszer (fascia thoracolumbalis, fascia glutea)

összefüggéseit a comb fasciaval (tractus iliotibialis).b. A

végtag dorsalis oldalán a mély ér-, ideg- és izomképletek

kidolgozása. Az adductor csatorna kimenetének a fossa

poplitea, a hiatus supra- et infrapiriformis képleteinek

kidolgozása. Izmok eredési és tapadási helyeinek

felkeresése, az izmok fasciazása. Az Achilles-ín átvágása,

a triceps surae felhajtása, a medialis boka mögötti

képletek. Izomműködések,ízületműködések.

Izombeidegzések, izomműködések kiesésének jelei.

Szövettan: Zsírszövet, porcszövet 1. Zsírsejtek (fejbőr,

OsO4 + H) 2. Hyalin porc (trachea, HE) 3. Rugalmas porc

(epiglottis, orcein) 4. Kollagén-rostos porc (tédízület,

Azan) 5. Kollagén-rostos porc (térdízület, HE) 6.

Kollagén-rostos és hyalin prc (térdizület, toluidin kék) 7.

Discus intervertebralis (HE)Bemutatás: Fehér- és barna

zsírszövet (mellékvese, HE)

10. hét:

Előadás: Gastruláció, a mesoderma korai fejlődéseAz erek

szerkezete

Gyakorlat: Anatómia: DEMONSTRÁCIÓ. Az alsó

végtag. a. DEMONSTRÁCIÓ: Az alsó végtag csontjai,

ízületei és izmai. Az alsó végtag ér- és idegképletei.b.

JAVITÓ DEMONSTRÁCIÓ: Az alsó végtag csontjai,

ízületei és izmai. Az alsó végtag ér- és idegképletei.

Szövettan: Csontszövet, csontosodás 1. Csont

keresztmetszet (Schmorl-féle festés) 2. Csont hosszmetszet

(Schmorl-féle festés) 3. Desmalis csontosodás

(koponyatető, HE) 4. Chondralis csontosodás és az

epiphysis porckorong (nyúl térd-ízület, HE) 5. Chondralis

csontosodás és az epiphysis porckorong (nyúl térd-ízület,

Azan) 6. Chondralis csontosodás és az epiphysis

porckorong (nyúl térd-ízület, t. kék)

11. hét:

Előadás: Az ectoderma és mesoderma differenciálódásaA

vér

Gyakorlat: Anatómia: A törzs csontjai és ízületei. A

gerinc és a mellkas szerkezete. a. A törzs csontjai és

ízületeib. A gerinc és mellkas felépítése, mozgásai. A hát

izmai, a hátsó hasfal szerkezete, fascia thoracolumbalis.

Szövettan: Izomszövet 1. Harántcsíkolt izom (HE) 2.

Harántcsíkolt izom (vas-haematoxylin) 3. Simaizom

(vastagbél, HE) 4. Szívizom (HE) 5. Szívizom (PTAH) 6.

Bemutatás: Harántcsíkolt izom, elektronmikroszkópos

felvétel.

I. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

12. hét:

Előadás: Az entoderma differenciálódása, az

embryohenger kialakulása A csontvelő

Gyakorlat: Anatómia: A koponya I.-II.a. A koponya

részei és felosztása. Az agykoponya csontjainak

áttekintése. Az egyes csontok fő részeinek demonstrálása.

A csont alakjának egyszerűsített rajzokon való bemutatása

a különálló csontok és az atlasz ábrái segítségével. Az

agykoponya teniszlabda szerkezeti elve. Az agykoponya

felosztása: basis és calvaria.b. Az egyes csontok ismételt,

gyors áttekintése. Basis cranii interna (a koponyagödrök

felépítése, nyílásaik). Rajz készítése az összes fontos nyílás

feltüntetésével.Szövettan: Az erek szövettana 1. Elasticus

arteria (HE)2. Elasticus arteria (orcein)3. Muscularis

arteria és vena (HE)4. Colon (HE)5. Bemutatás: Funiculus

spermaticus (Van Gieson-resorcin fuchsin)

13. hét:

Előadás: Magzatburkok. A magzat külső alaki fejlődése,

Ikrek, torzképződésA vérképzés

Gyakorlat: Anatómia: A koponya III.-IV.a. Basis cranii

externa. Vázlatos rajz készítendő a nyílások

feltüntetésével. Calvaria, varratok, kutacsok.b. Az

arckoponya csontjainak áttekintése. A mandibula. Az

egyes csontok alakjainak, részeinek megbeszélése a

különálló csontok és az atlasz ábráinak

segítségével.Szövettan: A vér. A csontvelő.1. Vérkenet

(May-Grünwald-Giemsa)2. Csontvelő (HE)3. Sinusok

szerkezete (Hypophysis, HE)4. Bemutatás: Csontvelő

kenet (May-Grünwald Giemsa) video

14. hét:

Előadás: A koponya és a gerinc fejlődéseAz általános

fejlődéstan áttekintése

Gyakorlat: Anatómia: A koponya V-VIa. A csontos

szemüreg, facies malaris. A csontos orrüreg, az orr

melléküregei.b. Fossa pterygopalatina, temporalis et

infratemporalis. Articulatio temporomandibularis,

atlantooccipitalis et atlantoaxialis. Szövettan:

DEMONSTRÁCIÓ. (Zsírszövet, porcszövet, csontszövet,

csontosodás, izomszövet, az erek, vér, csontvelő.)

15. hét:

Gyakorlat: Anatómia: DEMONSTRÁCIÓ

a. DEMONSTRÁCIÓ A törzs csontjai, ízületei, izmai. A

koponya csontjai, ízületei. b. JAVITÓ DEMONSTRÁCIÓ

A törzs csontjai, ízületei, izmai. A koponya csontjai,

ízületei. Szövettan: JAVITÓ DEMONSTRÁCIÓ:

Szövettan. DEMONSTRÁCIÓ: Általános fejlődéstan.

Követelmények

Az előadások és gyakorlatok tematikája a Tanrendben megtalálható, aktuális heti bontásban az intézeti hírdető táblán

látható. Az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata értelmében a gyakorlatok és szemináriumok mindegyikén és az

előadások legalább 30%-án való részvétel kötelező, a hiányzásokat a gyakorlatvezető jegyzi. Az intézet igazgató az

index aláírást megtagadhatja, ha a gyakorlatról való hiányzás egy félévben akár igazoltan is meghaladja a kettőt

(beleértve az anatómia és a szövettan gyakorlatokat). A gyakorlatokról való hiányzások csak ugyanazon a héten

pótolhatók egy másik csoport gyakorlatán. A félév során maximum 3 gyakorlat pótlására van lehetőség (beleértve az

anatómia és a szövettan gyakorlatokat). A számonkérés módja: Évközi demonstrációk: A demonstrációk időpontját és

125


14. FEJEZET

tematikáját a Tanrend tartalmazza. A demonstrációk a szemeszterben tartott előadások, gyakorlatok és szemináriumok

és a hivatalos tankönyvek anyagát ölelik fel. A demonstrációkon nyújtott teljesítményt pontszámokkal értékeljük.

Sikertelen évközi demonstrációk javítása: A sikertelen évközi demonstrációk javítására azoknak van lehetősége,

akiknek a sikertelen demonstráción elért eredménye 40-59 % közötti. Ennek a feltételnek a teljesülése esetén javítani

lehet: 1. Mindhárom anatómia demonstrációt a demonstráció hetének második gyakorlatán 2. Mindkét szövettan

demonstrációt a demonstrációt követő hét szövettan gyakorlatán. A szemeszter alatti összteljesítményt értékelő

gyakorlati jegy megállapítása: A szemeszter folyamán a demonstrációkon szerzett pontszámok alapján minden hallgató

félévi teljesítményét un. gyakorlati jeggyel értékeljük, amit a következőképpen határozunk meg. Az anatómia, szövettan

és fejlődéstan demonstrációk eredményeit külön értékeljük. Legalább elégséges félévi gyakorlati jegy megajánlásához a

három anatómia, a két szövettan illetve a fejlődéstan demonstráción külön-külön legalább 60%-os teljesítményt kell

elérni. Ha ez nem sikerül, akkor a hallgató félévi gyakorlati jegye elégtelen. Ha anatómiából, szövettanból és

fejlődéstanból egyaránt sikeres az évközi teljesítmény, akkor a gyakorlati jegyet a részteljesítmények (valamennyi max.

100%) összeadása után a következőképpen határozzuk meg: a demonstrációkon elért gyakorlati teljesítmény jegy 360 –

419 % 2 (elégséges) 420 – 479 % 3 (közepes) 480 – 539 % 4 (jó) 540 – 600 % 5 (jeles) A szemeszter végi vizsga: A

szemeszter végén anatómiából szóbeli, szövettanból és fejlődéstanból írásbeli vizsga lesz, amely felöleli a szemeszter

előadásainak, gyakorlatainak és szemináriumainak, valamint a hivatalos tankönyvek anyagát. Azoknak a hallgatóknak,

akiknek a gyakorlati jegye elégséges (2) vagy annál jobb, a gyakorlati jegyet felajánljuk félévi vizsgajegyként. Azoknak

a hallgatóknak, akiknek a gyakorlati jegye elégtelen, vizsgát kell tenniük, de csak azokból a tantárgyi részekből,

amelyekből a demonstrációkon nem sikerült elérni a 60%-os teljesítményt. Az első szóbeli vizsga "A" vizsgának

számít. A szemeszter végi szóbeli vizsga részei: Anatómia: 3 kérdés a. felső végtag b. alsó végtag c. törzs-koponya A

szemeszter végi írásbeli vizsga részei: Fejlődéstan: Szövettan I.: mikrotechnika, hámszövet, kötőszövet Szövettan II

zsírszövet, porcszövet, csontszövet, izomszövet, erek, csontvelő, vér szövettana Amennyiben a demonstrációkon

nyújtott teljesítmény alapján a hallgató valamelyik vizsga részből felmentést szerzett, a demonstrációk eredményeit a

következőképpen konvertáljuk kollokviumi részjeggyé: a demonstrációkon elért gyakorlati teljesítmény jegy 60 - 69% 2

(elégséges) 70 - 79% 3 (közepes) 80 - 89% 4 (jó) 90 - 100% 5 (jeles) Vizsgára való jelentkezés és vizsgahalasztás: A

Neptun rendszeren keresztül történik.

Tantárgy: SEJTBIOLÓGIA

Év, szemeszter: 1. évfolyam - 2. félév

Óraszám:

Előadás: 30

Szeminárium: 25

Gyakorlat: 20

2. hét:

Előadás: Citoszkeleton I: mikrotubulusok.Citoszkeleton

II: intermedier filamentumok, aktin citoszkeleton.

Szeminárium: A 2. heti előadások anyaga.

Gyakorlat: 2.-9. hét: az alábbi gyakorlatok elvégzése

forgó rendszerben, egy adott csoportnak minden 2. héten

van gyakorlata (a gyakorlati forgó megtalálható az intézeti

weboldalon ill. a gyakorlati terem ajtaján):1. Sejtek

életképesség meghatározása2. DNS károsodás vizsgálata

(Kromatin szerkezet vizsgálata. Komet próba.)3.

Sejtalkotók fluoreszcens jelölése4. Vér alakos elemeinek

szeparálása és jelölése + May-Grünwald-Giemsa festés

3. hét:

Előadás: Sejtalkotók, Intracelluláris transzport folyamatok

általános jellemzőiIntracelluláris membránrendszerek I:

lizoszóma, peroxiszóma, endoplazmatikus retikulum

Szeminárium: A 3. heti előadások anyaga.

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

1. hét:

Gyakorlat: Gyakorlatok forgó rendszerben.

Előadás: Bevezetés. A sejtmembrán.A membrán

transzport, ABC transzporterek.

Szeminárium: Bevezetés, az 1. heti előadások anyaga.

126

4. hét:

Előadás: Intracelluláris membránrendszerek II: A Golgi

komplex, endo- és exocitózis, protein

szortírozásIoncsatornák, membrnpotenciál

Szeminárium: A 4. heti előadások anyaga.

Gyakorlat: Gyakorlatok forgó rendszerben.

5. hét:

Előadás: Ionmilliő I: Intracelluláris Ca, Ionmilliő II:

ozmo- és volumenreguláció, pH-szabályozás

Szeminárium: Az 5. heti előadások anyaga.

Gyakorlat: Gyakorlatok forgó rendszerben.

6. hét:

Előadás: Energiaforgalom. A mitokondrium.Sejt és

környezete.

Szeminárium: A 6. heti előadások anyaga.

Gyakorlat: Gyakorlatok forgó rendszerben.

7. hét:

Előadás: A sejtmag.A kromatin.


Szeminárium: A 7. heti előadások anyaga.

Gyakorlat: Gyakorlatok forgó rendszerben.

8. hét:

Előadás: Jelátvitel I. Általános koncepciók.

Magreceptorok. G-fehérjéhez kapcsolt receptorok.

Jelátvitel II. Receptor tirozinkinázok. A Ras/MAPK,

PI3K/Akt és PLC/CaMK útvnalak.

Szeminárium: A 8. heti előadások anyaga.

Gyakorlat: Gyakorlatok forgó rendszerben.

9. hét:

Előadás: Jelátvitel III. A sejtmagba vezetõ jelátviteli utak.

Onkogének jelátviteli folyamatokban. Jelátvitel IV. Sejtsejt

kommunikáció az ideg- és immunrendszerben.

Szeminárium: A 9. heti előadások anyaga.

Gyakorlat: Gyakorlatok forgó rendszerben.

10. hét:

Előadás: A maghártya Sejtciklus I:Vizsgálati módszerek,

kísérleti rendszerek

Szeminárium: A 10. heti előadások anyaga.

Gyakorlat: Pótgyakorlat.

I. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

11. hét:

Előadás: Sejtciklus II: A sejtciklus szabályozása.

Sejtciklus III: A G0/G1 átmenet szabályozása.

Szeminárium: A 11. heti előadások anyaga.

Gyakorlat: Pótgyakorlat.

12. hét:

Előadás:

Sejtsorsok II: Őssejtek.

Szeminárium: A 12. heti előadások anyaga.

Sejtsorsok I: Áttekintés, differenciáció.

13. hét:

Előadás: Sejtsorsok III: Sejtöregedés, sejthalál. Sejtsorsok

IV: A daganatsejtek biológiája.

Szeminárium: A 13. heti előadások anyaga.

14. hét:

Előadás: Meiózis. Sejt-bakterium, sejt-vírus interakciók.

Szeminárium: A 14. heti előadások anyaga.

15. hét:

Előadás: Sejtmotilitás. Pro- és eukarióta sejtek felépítése.

Összefoglalás

Követelmények

Előadások: Az előadások az egyetemi oktatás azon fórumát jelentik, ahol a hallgatók a tárggyal is és az oktatókkal is

személyes kapcsolatba kerülhetnek. Ezt a mozzanatot nem lehet eléggé hangsúlyozni: a hallgató az előadások

közvetítésével részesül igazán egyetemi oktatásban, azok hallgatása révén mondhatja magát egyetemi hallgatónak. Ezen

szemponton túlmenően, az előadások látogatása elengedhetetlen feltétele annak, hogy a hallgató tisztában lehessen

azzal, hogy az egyes anyagrészek milyen súllyal esnek a latba a tesztek/vizsga során és hogyan, milyen források

igénybe vételével készülhet fel leghatékonyabban vizsgáira. Az előadások rendszeres látogatottságának növelése

érdekében, a Biostatisztika tárgy oktatása során bevezetett gyakorlatot átvéve, 5 bónusz pontot minden hallgatónak

automatikusan jóváírunk, kivéve azoknak, akik a félév során több ízben, véletlenszerűen megtartott jelenlét

ellenőrzésen hiányoznak.

Szemináriumok: A szemináriumok látogatása kötelező. Az igazoltan (pl. betegség) mulasztott szeminárium még

ugyanazon a héten másik csoportnál pótolandó. A szemináriumokon a felmerülő kérdések megbeszélésén kívül

önkéntes kiselőadások tartására van lehetőség. Ezek az adott előadáshoz kapcsolódó azon könyvfejezetek feldolgozását

és előadás formájában történő bemutatását jelentik, melyek a szabadon választható anyag (ld. a 4.-es és 5.-ös érdemjegy

feltételei között, alább) részei. A kiselőadásokkal kapcsolatban a tanulmányi felelőssel kell egyeztetni. Kiselőadást

annak a hallgatónak érdemes tartani, aki jó vagy jeles érdemjegyet szeretne sejtbiológiából. Egy szemináriumon

legfeljebb kettő 15 perces (maximum 20 perc) kiselőadás megtartására van lehetőség. Ezeket a jelenlévő oktató 0-5

terjedő jeggyel osztályozza. Aki év közben kiselőadást tart, és azon legalább 4-es érdemjegyet szerez, annak az év végi

záróvizsga 4-es és 5-ös vizsgajegyért történő szóbeli részén csak 1 tételből kell vizsgáznia a kettő helyett. A

kisbeszámoló 4-es vagy 5-ös szinten való teljesítését beszámítjuk az érdemjegybe a szóbeli vizsgán (a rosszabbat nem).

Azok a hallgatók, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak kisbeszámolót tartani, de a vizsga írásbeli részén jól

teljesítenek, a vizsga szóbeli részén nem egy, hanem két elméleti tételből számonkért anyag megfelelő szintű tudása

esetén szerezhetnek jó vagy jeles érdemjegyet. (Részletesebben ld. később.) A beszámolót szabad előadás (nem

felolvasás!) formájában kell tartani. A beszámolóhoz ismerni kell a szemináriumon feldolgozott előadások anyagát, és

az előadáshoz kapcsolódó tankönyvi fejezete(ke)t. Ezen anyagokból az oktató feltehet kérdéseket a kiselőadást tartó

hallgatónak. A beszámolóhoz demonstrációs anyagot (fólia, rajzok, prezentáció) lehet készíteni, de az oktató leviszi a

szeminárium témáinak megfelelő előadások ábraanyagát, és a kiselőadásokat lehet ezen ábrák felhasználásával is

megtartani.

Gyakorlatok: Valamennyi gyakorlat elvégzése, és laboratóriumi jegyzőkönyv vezetése kötelező (az előző félévi

biofizika tantárgyhoz hasonlóan). A gyakorlati jegyzőkönyvet külön erre a célra rendszeresített, kötött füzetben kell

kézírással vezetni. A felkészülés során a gyakorlati füzetbe előre le kell írni a gyakorlat célkitűzését, és a megvalósítás

módját. A gyakorlat során jegyzőkönyvet kell vezetni a füzetben, melynek alapján az elvégzett munka bárki számára

127


14. FEJEZET

reprodukálható. A gyakorlati füzetbe ezt követően a kísérlet értékelését (színes rajzokkal együtt) még a helyszínen le

kell jegyezni. A jelenlétet és a gyakorlat elvégzését, valamint külön rovatban annak elfogadását (ami az elvégzésen

kívül a megértést és a gyakorlat elméleti hátterének az ismeretét is feltételezi) a gyakorlatvezető aláírásával a gyakorlati

füzet első belső borítóján erre a célra a hallgató által előkészített táblázatban igazolja, valamint 0-tól 3-ig terjedő

pontszámmal értékeli. Amennyiben a hallgató megjelent a gyakorlaton, de kiderült, hogy felkészülése a gyakorlatra

nem megfelelő a gyakorlatvezetők a gyakorlati tevékenységét 0 ponttal értékelik. A 4 gyakorlat során szerzett pontok

átlaga az év végi záróvizsga pontszámába beleszámít (ld. alább). Gyakorlat csak komoly indok (pl. betegség) miatt

mulasztható. Betegség esetén az igazolást a gyakorlatvezetőnek kell mihamarabb bemutatni, és az ő írásos engedélyével

a pótgyakorlat keretében kell pótolni az elmaradt gyakorlatot. Ha a hallgatónak egynél több hiányzása van év végéig,

gyakorlati pontjait elveszíti és írásbeli gyakorlati vizsgát kell tennie a második évközi dolgozat idejében. Ez azonban azt

is jelenti, hogy a hallgató elesik a második évközi dolgozatban szerezhető bónusz pontoktól és nem szerezhet

megajánlott jegyet sem. Ennek során a gyakorlat(ok) tágabb elméleti hátterének ismeretéről is számot kell adnia a

hallgatónak. Ha ezen az írásbeli gyakorlati vizsgán nem ment át a hallgató, nem kaphat aláírást, így nem tud

sejtbiológiából záróvizsgát tenni. A valamennyi gyakorlatot teljesített hallgatóktól a gyakorlatok anyagát a második

évközi dolgozatban és az írásbeli vizsgán (annak “B” részében) számon kérjük. A gyakorlati kérdések hozzájárulása a

vizsga dolgozat teljes pontszámához kb. 10 %.

Évközi dolgozatok: A félév során a hallgatók két dolgozatot írnak, melyek alapján írásbeli vizsgajegyet ajánlunk meg.

A számonkérések a tanév elején meghirdetett időpontokban és témákból lesznek, úgy, hogy a két dolgozat a félév

anyagát lefedje. A teszt és esszé jellegű kérdéseket tartalmazó dolgozatokat 0-100 %-ig értékeljük. A két dolgozat

százalékos eredményeinek átlagát számolva az írásbeli vizsgának megfelelő értékű jegyet ajánlunk meg a félévi munka

alapján. Ennek feltétele, hogy a két dolgozat átlaga nem lehet 50 % alatt. Ha a két dolgozat átlaga legalább 50 % a

hallgató félév során gyűjtött bónusz pontjait hozzáadva vizsgajegyet ajánlunk meg: ha 60-69%, akkor (2) elégségest, ha

70-79%, akkor (3) közepest. A 75% felett teljesítő hallgatók a 4-5-ös jegyért felelhetnek a szorgalmi időszak utolsó

hetében a szemináriumok ideje alatt, vagy vizsgaidőszakban a vizsgák ideje alatt. (További részleteket lásd a vizsga

részben.)

Ezen kívül a dolgozatok megfelelő megírása esetén un. bónusz vizsgapontok szerezhetőek a szorgalmi időszakban,

melyek hozzáadódnak a félév végi írásbeli vizsga „B” részének a vizsgapontjaihoz (lásd később). Az évközi

dolgozatokon elért pontok 5%-át számolva maximum 2 x 5 = 10 bónuszpont szerezhető. Ha két évközi dolgozat átlaga

eléri a 60 %-ot a hallgató mentesül a záróvizsgán az „A” teszt írása alól, 14 pontot kap az „A” részre vagy a két évközi

dolgozat A részének átlagát. A záróvizsgán ismét megírhatja az „A” részt, ilyenkor a jobb eredményt vesszük

figyelembe.

Index aláírás: Az indexaláírás megtagadható, ha a hallgató kettőnél több szemináriumot mulasztott vagy az írásbeli

gyakorlati vizsgán megbukott.

Az évismétlők automatikus felmentést kapnak a gyakorlatok látogatása alól, amennyiben aláírt indexszel rendelkeznek,

azonban a vizsgák és tesztek során ugyanúgy kapnak a gyakorlatból kérdéseket. Az évismétlők számára is kötelező a

szemináriumok látogatása, hiszen évről-évre változhat a tananyag. Az évközi dolgozatok megírása számukra is ajánlott,

mivel a bónuszpontok csak egy évig érvényesek. Tehát sikertelen tavaszi vizsga esetén a bónuszpontok érvényesek még

a következő téli vizsgakurzus kereszt féléve alatt, de nem érvényesek már a következő vizsgaidőszakban.

Kiemelt Kollokvium:

1. A vizsga részei:

I. sejtbiológia írásbeli vizsga

II. sejtbiológia szóbeli vizsga

2. A vizsga menete:

1.) Sejtbiológia írásbeli

Az írásbeli vizsga “A” része az un. minimum, mely egy 10 kérdéses 20 %-pontot érő kérdéssor. Ez 5 igaz-hamis típusú

tesztkérdésből és 5 rövid fogalom, kulcsszó magyarázatából áll (feladatonként 2-2 pont, de a kulcsszavakra részpontot

(0,5-1.5 pont) is lehet kapni). Anyaga a kiadott kulcsszó listára épül. Ezen listából a vizsgáztatók által a vizsgára

kiválasztott 5 kulcsszó magyarázatát két-három mondatban, röviden, célratörően kell megadni. A fogalom/jelenség

legfontosabb tulajdonságait, ismérveit kell megadni. Ez általában azt jelenti, hogy a fogalom következő négy

legfontosabb attribútumot kell leírni, ha ez alkalmazható az adott fogalomra: 1., milyen kémiai összetételű-jellegűműködésű

molekuláról van szó (ioncsatorna fehérje, mitokondriális enzim, genomi DNA, riboszomális RNS,

szénhidrát-oldallánc, membrán lipid, kétértékű ion, stb.), 2., hol található a sejtben (sejtmag, endoplazmás retikulum,

stb.), 3., milyen más molekulákkal (pl. más fehérjékkel, gének szabályozó elemeivel, stb.) hat kölcsön, 4., mi a

legfontosabb sejtbeli funkciója (sejtosztódás szabályozása, mechanikai védelem, sejt-sejt kölvcsönhatás biztosítása,

stb.). A válaszok kidolgozása a hallgatók feladata a tanulás ideje alatt, és a vizsgára való felkészülés nagyon fontos

mozzanata.

A hallgató akkor teljesíti a minimumot, ha legalább 14 pontot ér el az „A” részben, azaz pl. hét teljesen helyes választ

adott. Ha nem éri el a határt, a “B” rész nem kerül javításra, és a hallgató érdemjegye elégtelen. Az „A” rész megírására

128


I. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

10 perc áll rendelkezésre.

Az írásbeli “B” részére 80 perc áll rendelkezésre, melyet 0-80% pontig értékelünk. Ennek része két rövid esszé 10-

10%, egy teszt 50% és egy gyakorlati rész 10% relatív értékben. A teszt tartalmaz egyszerű vagy többszörös választás,

kiegészítős, rajzos, igaz-hamis és reláció analízis típusú kérdéseket. A rövid esszék és a teszt az egész félév elméleti

anyagát magában foglalja: az előadásokét, a szemináriumok előadásokhoz szorosan kapcsolódó részeit és a tankönyv

megfelelő anyagrészeit (lásd alább is). A gyakorlati rész kérdései a gyakorlatok (gyakorlati jegyzet) továbbá a

gyakorlatokhoz kapcsolódó elméleti részek (tankönyv) anyagát és a gyakorlatok során elsajátítandó gyakorlati

ismereteket tartalmazzák.

A vizsgapontokba, így a jegy kialakításába az írásbeli vizsga eredményén („A” + „B” rész összege) a bónuszpontok

összege is beleszámít, ha a hallgató írásbeli eredménye önmagában legalább 50%.

A tesztek és a vizsga célja, hogy az érdemjegyek tükrözzék a hallgatók valódi tudását. Amennyiben kétség merül fel

azzal kapcsolatban, hogy az írásbeli tesztek (évközi ellenőrző tesztek, A és B vizsgák írásbeli részei) a hallgató valódi

tudását tükrözik, a vizsgáztató szóbeli kérdéseket tehet fel a teszt anyagából, és az ezekre adott válaszokat figyelembe

veheti az adott teszt ill. vizsga osztályzásánál! A bizottság előtt tett ismétlő vizsga („C vizsga”) minden esetben írásbeli

és szóbeli részből is áll. A vizsgabizottság együttesen értékeli az írásbeli és szóbeli vizsgák eredményét és ezeket

összevetve (de nem átlagolva) dönt a vizsga eredményéről.

Félév végi összesített vizsgapontok számítása:

Sejtbiológia írásbeli vizsga: max. 100 % pont

Előadások látogatásáért adható: 5 bónuszpont

Gyakorlatokon szerzett pontok: max. 3 pont

Évközi dolgozatok:max. 10 bónuszpont

Összesen: max.118 vizsgapont

2.) Sejtbiológia szóbeli vizsga:

A szóbeli vizsgán először az írásbeli dolgozatokat, és az elért összes vizsgapontszámot értékeljük a következőképpen:

60 vizsgapont alatt: elégtelen érdemjegy

60-69 vizsgapont:megajánljuk az elégséges érdemjegyet

70-79 vizsgapont:megajánljuk a közepes érdemjegyet

75 vizsgapont felett:a hallgató tételt húzhat és szóban vizsgázhat a jó és kiváló érdemjegyért.

Az évközben megszerzett átlag %-pont alapján vagy az év végi vizsgadolgozaton 75 vizsgapont felett teljesítő

hallgatók szóbeli vizsgát tehetnek. A szóbeli vizsga megfelelő színvonalú teljesítése a jó vagy jeles jegyek

megszerzésének a feltétele. A szóbeli vizsgán 2 tételből kell felelni. Az egyik tételt véletlenszerűen kell a vizsgán

kihúzni (1. tétel). Ezek a szóbeli vizsgatételek az előadás címeknek felelnek meg. A másik tétel szabadon választott az

alábbiakban olvasható címek közül (ld. „2. tétel” alább). A vizsga során az utóbbi, szabadon választott tételből egy

rövid összefoglalót kell adnia a hallgatónak, aki erre előre felkészül. Az érdemjegyet „B”-teszt eredménye, a

véletlenszerűen húzott és a szabadon választott tételek alapján (tehát 3 komponensből) állapítja meg az oktató. A

szabadon választott tétel a félév során, a szemináriumokon tartott kiselőadással kiváltható. Ekkor csak az első,

véletlenszerűen választott tételből (1. tétel) kell húzni a vizsgán, és a jegy ennek eredménye, a „B”-teszt eredménye és a

kiselőadás pontszáma alapján kerül megállapításra. A szóbelin az írásbeli eredménye a következőképpen számít be: 80-

89 vizsgapontig 4-es, 90-től 5-ösnek. Ezen részjegy és a két tételre kapott egy-egy részjegy átlaga alapján dönti el a

vizsgáztató, hogy 4-est, vagy 5-öst kap a vizsgázó. A szóbeli (nem ismétlő) vizsga csak abban az esetben

eredményezhet 3-asnál rosszabb jegyet, amennyiben azon az írásbelin elkövetett csalás komoly gyanúja merül fel és

igazolódik. Csalás igazolódása esetén mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsga eredménye elégtelen.

Sejtbiológia vizsga anyaga – A “Sejtbiológia” (2009, második, átdolgozott kiadás; szerk. Szabó Gábor) c.

tankönyv fejezetcímei szerint.

“A” rész alapja: -

- Kulcsszavak és a

- Sejtbiológia tankönyv (szerk. Szabó Gábor) következő részei:

1. Bevezetés a sejtbiológiába

2. A sejt legfontosabb anyagi összetevői és alapvető molekuláris mechanizmusai. A sejtbiológia molekuláris biológiai

eszköztára

„B” teszt (2, 3 érdemjegyek)

3.1. A sejtmembrán felépítése és transzport-mechanizmusai

3.2. A hidrofób vegyületek transzportja. ABC-kazettás transzporterek

3.3. A membránpotenciál eredete és sejtbiológiai szerepe. Ioncsatornák és farmakológiai vonatkozásaik

3.4. Ionmiliő – intracelluláris kalcium, ozmotikus viszonyok, pH szabályozása

129


14. FEJEZET

4.1. Endocitotikus és exocitotikus folyamatok, vezikuláris transzport: áttekintés

4.2. Az endocitotikus/exocitotikus/vezikuláris transzportfolyamatokat vezérlő molekuláris történések

4.4. Az endoplazmatikus retikulum

4.5. A Golgi-apparátus

4.6. Lizoszómák

4.7. Peroxiszómák

4.8. Fehérjék szelektív célba juttatása. Vezikulaszortírozás

4.9. A sejtműködés energiaforrása: mitokondrium

5.1. A mikrotubulus, a mikrofilament és az intermedier filament rendszer

5.2. A sejtközpont

5.3. Csillók, ostorok

6.1. A sejtmag felépítése és funkciói

6.2. A nukleocitoplazmatikus makromolekula transzport

7.1. Sejtciklus

7.2. A mitózis fázisai

7.3. A sejtosztódás mechanikája

7.4. Meiózis

8.1. A sejt tulajdonságainak megváltozása külső jelek hatására: jelátviteli folyamatok

9.2. Multicelluláris szerveződés: sejtek közötti és sejt-mátrix kapcsolatok

9.4. Sejt-virus kölcsönhatások sejtbiológiai vonatkozásai.

9.4. Sejt-bakterium interakciók.

10.1. Sejtsorsok

10.2. Sejtsorsok és differenciálódás

Sejtbiológia laboratóriumi gyakorlatok közvetlen elméleti hátterének leírása (DEOEC egyetemi jegyzet):

- Limfociták és granulociták szeparálása, sejtszámolás, sejtmagfestés. (Péter Mózes)

- Sejtkárosodásra vezető fizikai és kémiai folyamatok hatásának tanulmányozása. (Nagy Péter)

- Sejtalkotók lumineszcens jelölése, vizsgálata fluoreszcenciás mikroszkópban. (Vereb György)

- DNS károsodás vizsgálata. (Bacsó Zsolt)

A Sejtbiológia tankönyv gyakorlatokhoz kapcsolódó elméleti részei: A sejtbiológia gyakorlata. (a tankönyv a 15.

fejezet)

15.1. Sejt- és szövettenyésztés: módszertani alapismeretek

15.2. Sejtalkotók fluoreszcenciás jelölése és detektálása

A B-teszt a fenti fejezetek anyagára és az előadások legalapvetőbb mondandóira épül. A vizsga dolgozat sikeres

megírásának feltétele az előadások és szemináriumok látogatása is!

Szóbeli: 4, 5 érdemjegyekért. Tematikája az „A” és „B” rész anyagára épül (1. tétel) kiegészítve egy szabadon

választott tétellel (2. tétel, ld. alább).

Sejtbiológia szóbeli tételsor (1. tétel – húzott): a tantermi előadások címei (lsd. előadásanyagok).

A következő tankönyvi fejezetek a szabadon választott tétel (2. tétel) alapjául szolgálnak és a szemináriumokon, azok

egy részében, röviden ismertetésre kerülnek. Egy-egy szabadon választott tételhez (I-VIII) több tankönyvi fejezet is

tartozhat. A szabadon választott tételekre való felkészülés során mechanizmusokra, alapelvekre és nem puszta adatokra,

önmagukban lényegtelen részletekre tanácsos fókuszálni.

I.

4.10. Diffúziós viszonyok a sejtben

5.5. Sejtmotilitás, kemotaxis

II.

6.3. Kromatinszerkezet és a génexpresszió szabályozása: molekuláris biológiai mechanizmusok sejtbiológiai

kontextusban

6.5. Intranukleáris szuborganellumok és kompartimentumok és 9.3. Sejt–vírus interakciók sejtbiológia vonatkozásai

III.

8.4. Napi ritmusok: az idő mint jel

IV.

9.5. Sejt-sejt kommunikáció és jelátvitel összefüggései immunsejtekben

V.

10.4. Sejtöregedés

10.5 Állandósult sejtproliferáció – daganatos transzformáció

130


I. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

VI.

10.6 Sejthalál

VII.

9.4. Sejt-baktérium interakciók

10.7 Mikroorganizmusok differenciálódási jelenségei: bacillusok spórázása

VIII.

12. A membrán kompartmentalizáció és a sejtosztódás evolúciója

14.3 Sejtmagátültetéses klónozás és az embrionális őssejtek felhasználása az orvostudományban

IX.

15.3. Modell organizmusok: Saccharomyces cerevisiae és 15. 4. Modell organizmusok: Caenorhabditis elegans és 15.5.

Modell organizmusok: a muslica - egy százéves modell

Kötelező irodalom:

Sejtbiológia (Medicina, egyetemi tankönyv, szerk. Szabó Gábor, 2. átdolgozott és bővített kiadás, 2009)

Sejtbiológia Laboratóriumi gyakorlatok (DEOEC egyetemi jegyzet, 2003)

Ajánlott irodalom: Alberts et al.: Essential Cell Biology, 3rd edition, Garland Publ. Inc., 2009, ISBN 978-0-8153-

4129-1; Lodish et al.: MOLECULAR CELL BIOLOGY, 6th edition, W. H. Freeman, 2007, ISBN-13: 978-

0716776017; Alberts et al.: MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL; 5th edition, Garland Publ. Inc., 2007, ISBN

978-0-8153-4105-5;

A következő internetes címeken az utóbbi két ajánlott könyv 4. kiadása ingyenesen elérhető kereshető formában, angol

nyelven:

Oktatási honlap címe:

További információ:

* A tesztekkel, előadásokkal és szemináriumokkal kapcsolatos hirdetések az intézet hirdetőtábláján és honlapján

lesznek közzétéve. Aktuális információ a honlapon szerezhető.

* A hallgatók kérdéseire a fogadóórákon kívül lehetőség szerint e-mailen válaszolunk, kérjük, írjanak a címre.

Tantárgy: MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA

Év, szemeszter: 1. évfolyam - 2. félév

Óraszám:

Előadás: 42

Szeminárium: 14

Gyakorlat: 15

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

1. hét:

Előadás: Az élet molekuláris dimenziói térben és időben.

A molekuláris kölcsönhatások energiaviszonyai. Kovalens

és nem-kovalens molekuláris kölcsönhatások. A víz

jelentősége. A sejtek molekuláris szerveződése. Az

eukarióta sejtek eredete. Sejtkompart-mentalizáció. A

biológiai szerkezetek szerveződése, hierarchiája. Fehérjék.

Fehérjék szerkezete és funkciója. A fehérjék feltekeredése

(foldingja). A fehérjék szerkezetének vizsgálatának

módszerei. Fehérje-evolúció.

2. hét:

Előadás: Enzimológia. Az enzimek általános jellemzése,

csoportosítása. Az enzimműködés mechanizmusa:

enzimspecificitás, az aktív hely, az átmeneti állapot

hipotézis. A katalitikus működés példái: ribonukleáz-A,

lizozim, karboxipeptidáz-A. Enzimkinetika: Michaelis-

Menten és Briggs-Haldane kinetika. A KM és vmax

jelentése és meghatározása. Többszubsztrátos reakciók.

Enzimgátlások: irreverzibilis és reverzibilis gátlás.

Kompetitív, nem-kompetitív és unkompetitív gátlás. Az

enzimek alloszterikus szabályozása. Enzimszabályozás.

Enzimek klinikai alkalmazása. Izoenzimek.

3. hét:

Előadás: A DNS kémiai tulajdonságai. A DNS-pakolás

(packaging) prokariótákban és eukariótákban. Hisztonok és

nukleoszómák. A DNS, mint információtároló

makromolekula. A molekuláris biológia centrális dogmája.

A genom definíciója. A gének molekuláris értelmezése.

Kódoló és nem kódoló genomszakaszok. Kromoszomális

és extrakromoszomális genom a prokariótákban. A

prokarióta génszerveződés. Az eukarióta genom.

Mitokondriális és nukleáris genomok. Gének felépítése az

eukariótákban. Genomevolúció. Vertikális öröklődés és

horizontális génátvitel. Az extrakromoszomális és

bakteriofág/vírusgenomok. A mozgékony genetikai

elemek. Genomevolúció prokariótákban. Patogentitásszigetek.

Genomevolúció eukariótákban. Exon-shuffling.

4. hét:

Előadás: A DNS-izolálás. A DNS-molekula enzimatikus

módosításai. DNS polimerázok. Ligázok. Nukleázok. A

restrikciós endonukleázok és DNS-metilázok. A DNS

molekulák méret szerinti elválasztása. Restrikciós

endonukleázok alkalmazásai. A rekombináns DNS

131


14. FEJEZET

létrehozása: vektorok és a DNS klónozás stratégiája.

Genomikus klóntárak.

5. hét:

Előadás: DNS-DNS hibridizáción alapuló molekuláris

biológiai módszerek. A nukleinsav-hibridizáció alapjai, a

hibridizáció főbb lépései. A Southern-blotting. In situ

hibridizáció. DNS chip. A DNS-polimerizáció molekuláris

alapja. A primerek. Primerek kémiai szintézisének alapjai.

A DNS polimerizáción alapuló molekuláris biológiai

módszerek. A polimeráz láncreakció (PCR) működési elve.

A DNS-szekvenálás. Genomszekvenálási projektek.

6. hét:

Előadás: Prokarióta és eukarióta genomreplikáció.

Replikáció-iniciáció. A replikációs villa szerkezete. Vezető

és követő DNS szálak másolása. A DNS replikáció során

felmerülő topológiai nehézségek megoldása. A nemcirkuláris

kromoszómák okozta replikációs nehézségek, a

telomerek, telomeráz. A rekombináció molekuláris

biológiája. A DNS-t károsító hatások, mutációk. A DNShibajavítás

(repair) alapelvei. A DNS-hibajavítás főbb

típusai, a kivágásos (excíziós) hibajavítás., nemkomplementer

nukleotidok eltávolítása (mismatch repair).

7. hét:

Előadás: RNS és génkifejeződésA génexpresszió

áttekintése és jelentősége. Az RNS kémiai tulajdonságai.

Főbb RNS osztályok. Az RNS polimerizáció kémiai

alapjai. A reverz transzkriptázok. Az RNS-molekula

enzimatikus módosításai. A ribonukleázok. Transzkripció a

prokariótákban. A transzkripció szakaszai. A transzkripció

szabályozása prokariótákban. A promóter. Transzkripciós

faktorok. A transzkripciós faktorok kötődése a DNS-hez.

Az operon. Represszorok és aktivátorok. A lac és ara

operonok működése, a katabolitrepresszió.

8. hét:

Előadás: Transzkripció az eukariótákban. mRNS-ek

transzkripciója. Transzkripció szakaszai. A sapkaképződés

(capping). Az intronok kivágódása (szplájszing), a snRNSek

és a szplájszoszóma. A poliadeniláció. Az alternatív

szplájszing. Az mRNS export. Az mRNS

minőségellenőrzése. rRNS-ek és tRNS-ek transzkripciója,

poszttranszkripciós módosításai (snoRNS) és transzportja.

Gyakorlat: Fehérjék blottolása és immunológiai

azonosítása specifikus antitestekkel.

9. hét:

Előadás: Önkontroll dolgozat I.A transzkripció

szabályozása eukariótákban A transzkripció szabályozása

epigeneteikai módosításokkal. A DNS metiláció szerepe. A

DNS-pakolás szerepe a transzkripció szabályozásában. A

hisztonok módosításának szerepe a DNS-pakolásban. A

transzkripció szabályozása a transzkripció iniciáció

szabályozásán keresztül. A DNS-en található szabályzószekvenciák.

Promóterek és enhancer/silencerek. Eukarióta

transzkripciós faktorok.

Gyakorlat: Fehérjék blottolása és immunológiai

azonosítása specifikus antitestekkel.

10. hét:

Előadás: Több gén egyidejű szabályozása eukariótákban.

Génklaszterek, izolátorszekvenciák. A nem-kódoló RNSek

szerepe a génexpresszió szabályozásában. A

transzkripció és a transzkripció szabályozására alkalmas

vizsgálatára alkalmas molekuláris biológiai módszerek.

RNS-izolálás és méret szerinti elválasztás. Northern

blotting. A cDNS-szintézis. cDNS klóntárak készítése,

szekvenálása, szűrése. RT-PCR. Microarray technológia.

Gyakorlat: Fehérjék blottolása és immunológiai

azonosítása specifikus antitestekkel.

11. hét:

Előadás: Fehérjék, a molekuláris medicinaTranszláció. A

genetikai kód. Kodonok, antikodonok, tRNS-ek. A tRNSek

aminosavakkal történő feltöltése. A kodon-antikodon

felismerésben tapasztalható lötyögés, és ennek evolúciós

jelentősége. A riboszómák felépítése. A fehérjeszintézis

biokémiája. A transzláció-iniciáció. elongáció és

termináció. A fehérjeszintézis energiamérlege. A

transzláció összehasonlítása prokariótákban és

eukariótákban. A fehérjeszintézis szabályozása. A

fehérjeérés. A fehérje feltekeredése.

Gyakorlat: Kísérletek savas foszfatázzal.

12. hét:

Előadás: Fehérjesorsok. A citoplazmatikus és nukleáris

fehérjék szintézise és lebomlása. Citoplazmatikus,

nukleáris és membrántargeting. A szignálfelismerő

részecske (Signal Recognition particle). A fehérjelánc

átjuttatása a membránon. A fehérjék poszttranszlációs

módosításai: Ubikvitináció és a proteaszóma rendszer.

Proteázok.

Gyakorlat: Kísérletek savas foszfatázzal.

13. hét:

Előadás: A fehérjék poszttranszlációs módosításai:

foszforiláció-defoszforiláció, glikoziláció, aciláció,

preniláció, karboxiláció, ADP-riboziláció. Fehérje

tisztítási, elválasztási és jellemzési módszerek. A

molekuláris biológiában használt főbb immunkémiai

módszerek: ELISA, Western blot, immunfluoreszcencia,

immunprecipitáció.

Gyakorlat: Kísérletek savas foszfatázzal.

14. hét:

Előadás: Fehérje-expressziós rendszerek. Expressziós

klóntárak. Fehérje-expresszió a biotechnológiában. A

genom módosítása: transzgenezis. Transzgenikus egerek

létrehozása és jelentősége. A génterápia és jelentősége. A

molekuláris biológia jelentősége az orvostudományban, a

molekuláris medicina.

15. hét:

Előadás: Önkontroll dolgozat II.

132


I. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

Követelmények

A, Félévi aláírás:

Az előadásokon való részvétel nem kötelező. A szemináriumokon való bonus-pont szerzéshez azonban az előadások

anyagának megértése feltétlenül szükséges, és ehhez az előadásokon való részvétel ajánlott.

A szemináriumokon kötelező résztvenni. A szemináriumokról a félév során háromszor lehet hiányozni, erről a

szeminárium vezetők jelenléti ívet vezetnek. Több igazolatlan hiányzás esetén a hallgató félévét nem írjuk alá. A

szemináriumokat nem lehet más csoportnál pótolni.

A szemináriumokon a hallgatóknak két beszámolót kell tartaniuk, melynek során az előadások anyagát dolgozzák fel,

mutatják be hallgató társaiknak. A beszámolók időpontját a szemináriumvezető osztja be az első szemináriumon.

Mindenki csak a saját csoportjában tarthat beszámolót. A beszámolók rendszeréről a szemináriumvezetők az első

szemináriumon részletesen tájékoztatni fogják a hallgatókat. A félév során összesen 12 bonus pontot lehet gyűjteni a

kiselőadásokkal. A bonus pontot hozzáadjuk a félév során szerzett pontokhoz (a bonus pontok fele az év végi vizsga

dolgozat pontszámához is hozzáadódik).

A félév során három gyakorlat lesz az 3-6, 8-10 és 11-13 heteken. Mindhárom gyakorlatot kötelező elvégezni,

igazolatlan hiányzás esetén a félévet nem írjuk alá! Igazolt hiányzás esetén (pl. betegség) a hallgató bepótolhatja a

gyakorlatot az adott gyakorlati periódus során egy másik csoportnál, de ehhez egyeztetnie kell a saját- és a másik

csoport vezetőjével is. A gyakorlatok jelentős előkészítést igényelnek, ezért a gyakorlatok csak a megadott időszakon

belül pótolhatók: a “Biokémiai Informatika” gyakorlat a 3-6. héten, , a “Western-blot” gyakorlat a 8-10. héten, a

“Foszfatázok vizsgálata” gyakorlat a 11-13. héten. A gyakorlat vezetője a jegyzőkönyv aláírásával igazolja a gyakorlat

elfogadását. A gyakorlatokra felkészülten kell érkezni! A gyakorlatokkal kapcsolatos tudnivalókat és a csoportok

gyakorlati beosztását az intézet honlapján nézhetik meg (http://bmbi.med.unideb.hu/Oktatási ügyek/Molekuláris

Biológia).

B, Félévi osztályzatok:

Ajánlott jegyek: A félév végén az évközi tesztek és szemináriumi beszámolók pontszáma alapján jegyet ajánlunk meg

a hallgatóknak. Az évközi tesztekkel max. 2x50 pont, a szemináriumi beszámolókkal max. 12 pont szerezhető

(100+12). Ponthatárok: (2) elégséges 60-69,5 pont; (3) közepes 70-79,5 pont; (4) jó 80-89,5 pont; (5) jeles 90-112 pont.

Az ajánlott jegy elfogadásáról a félév végén döntenie kell a hallgatónak. Ha elfogadja, a jegyet regisztráljuk a

Neptunban. Ez után egy alkalommal javító vizsgát tehet, ha javítani szeretne osztályzatán. Ha nem fogadja el az ajánlott

jegyet, akkor azt véglegesen töröljük, és a hallgatónak a vizsgaidőszakban vizsgát kell tennie.

Évközi dolgozatok: Az évközi dolgozatok megírása nem kötelező. A félév során két évközi dolgozat lesz, mindkettő

40 db egyszeres választásos tesztkérdést tartalmaz (egy állítást kell kiválasztani öt lehetséges válasz közül, minden jó

válasz 1,25 pontot ér). Helytelen válasz esetén pontot nem vonunk le. A két évközi dolgozattal 2 x 50 pont (összesen

max. 100 pont szerezhető).

Kollokvium: Az“A”, “B” és “C” vizsga is írásban történik. A dolgozatok felépítése megegyezik az évközi

dolgozatokéval (40 db egyszeres választásos tesztkérdést tartalmaz, minden jó válasz 1,25 pontot ér, összesen max. 50

pont szerezhető). A vizsgaidőszakban hetente egy vizsganapot biztosítunk a hallgatók számára. Sikertelen “C” vizsga

esetén a hallgatót a vizsgabizottság szóban is megkérdezi. Sikeres szóbeli felelet esetén a hallgató legfeljebb elégséges

érdemjegyet kaphat.

Javító vizsga: A vizsgaidőszak során a hallgató egy alkalommal javító vizsgát tehet. A vizsgajegyet és az ajánlott

jegyet is lehet javítani. Javító vizsga során rontani nem lehet.

Felmentés a molekuláris biológia és biokémia szigorlat írásbeli része alól: Azok a hallgatók, akik összesen legalább

220 pontot szereznek a három félév során (Molekuláris Biológia, Biokémia I., II.) és mindegyik félévben elérnek

legalább 60 pontot, felmentést kapnak a másod év végi szigorlat írásbeli része alól.

Tudnivalók: a félév során a dolgozatok és vizsgák pontos helyét, időpontját és minden más fontos információt az

intézet hirdetőtábláján (ETK földszint, első lépcsőház) és az intézet honlapján (http://bmbi.med.unideb.hu,

felhasználó: student, jelszó:student2013) fogunk kihirdetni. Kérjük, hogy ezeket a hirdetményeket kísérjék

folyamatosan figyelemmel!

133


15. FEJEZET

15. FEJEZET

II. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Tantárgy: ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN II.

Év, szemeszter: 2. évfolyam - 1. félév

Óraszám:

Előadás: 51

Gyakorlat: 130

1. hét:

Előadás: A fej, nyak tájanatómiája I.A fej, nyak

tájanatómiája II.Az orrüreg és a szájüreg tájanatómiájaA

fogak anatómiája, szövettana, fejlődése.

Gyakorlat: Anatómia: A fej, nyak, tarkó boncolása I.-II.a.

A fej, nyak és a tarkó izmai. Felszíni anatómia: vetületek

rajzolása. Arc: bőrbeidegzésben résztvevő trigeminus ágak

és a n. facialis elágazódása. Az a. és v. facialis lefutása. A

parotis és ductus parotideus vetülete. Az a. carotis interna,

a. temporalis superficialis, a vena retromandibularis

lefutása. A fej nyirokcsomói és nyirokelvezetésének sávjai.

Nyak: izomháromszögek, bőrvénák (v. jugularis externa)

és a plexus cervicalis bőrágainak vetülete. A nyelvcsont,

pajzsmirigy, pajzsporc helyzete. A gégemetszés helye. A

carotis hüvely képletei, a scalenus hasadék vetülete és

képletei. A nyak nyirokcsomói. A tüdőcsúcs vetülete. A

rajzok a füzetbe átvezetendők! A középvonalban ejtett

metszés mentén a bőr felpreparálása és a felszínes képletek

felkeresése. A bőrmetszés a medialis szemzugtól

kezdődően az orrszárnyak megkerülésével a philtrumhoz,

majd az alsó ajkakon át az állcsúcshoz húzódik, innen

tovább a nyak középvonalában a sternum incisura

jugulárisáig folytatódik. A mandibula és a clavicula

mentén egy-egy felületes harántmetszést ejtve, oldalra

fejtsük le a bőrt. (Vigyázat! A claviculán áthajlanak a nn.

supraclaviculares ágai).b. A n. trigeminus és n. facialis

ágai, az a. és v. facialis ágrendszere, a plexus cervicalis

ágai, ductus parotideus. Arteria cervicalis superficialis, v.

jugularis externa, izomháromszögek. Az arcon a mimikai

izmok gondos preparálása. Arc: nidus parotideus, a parotist

átfúró képletek fokozatos preparálásával a glandula parotis

eltávolítása, a másik oldalon a parotis helyben marad! A

regio frontalis és temporalis boncolása. Nyak: a trigonum

supraclaviculare (regio supraclavicularis) boncolása a m.

sternocleidomastoideus átvágása nélkül.Szövettan: a. - b.

Általános szövettani ismétlés. 1. Colon (Azan) 2. Trachea

(HE) 3. Esophagus (HE) 4. Cutis (hónalj HE) 5. Urethra

masc. (HE) 6. Ureter (HE) 7. Sarjszövet (HE) 8. Térdízület

(HE) 9. Szívizom (PTAH) 10. Vérkenet (May-Grünwald-

Giemsa)

2. hét:

Előadás: A garat anatómiája és szövettana, a garat körüli

rések tájanatómiája A gége Az arc, az orr- és a szájüreg

fejlődése A kopoltyúbél fejlődése

Gyakorlat: Anatómia: A fej, nyak, tarkó boncolása III.-

IV.a. A trigonum submandibulare boncolása. A regio

134

frontalis és temporalis befejezése. A trigonum

supraclaviculare boncolása a m. sternocleidomastoideus

átvágása után. Az ép parotis oldalán csak az átfúró

képleteket boncoljuk. A szájfenék boncolása mindkét

tetemen: a sulcus lat. linguae, a nyálmirigyek, nidus

parotideus tanulmányozása. A szájfenék izmok réteg

szerinti lefejtése.b. A trigonum caroticum és regio colli

mediana. Az a. carotis externa és a. sublavia ágai. A fossa

scalenotrachealis. Az elülsô felületes regiók ismétlő

áttekintése. Szövettan:a. -b. Ajak, nyelv, nyálmirigyek 1.

Ajak (HE) 2. Nyelv pp. fili- et fungiformes (HE) 3. Nyelv,

papilla cicumvallata (HE) 4. Glandula parotis (HE) 5.

Glandula submandibularis (HE) 6. Glandula sublingualis

(PAS+H)

3. hét:

Előadás: A fej, nyak klinikai anatómiája I.A fej, nyak

klinikai anatómiája II.A nyirokszervek szövettana I.A

nyirokszervek szövettana II.

Gyakorlat: Anatómia: A fej, nyak, tarkó boncolása V.-

VI.a. A fossa retromandibularis. Az eltávolított parotis

oldalán a canalis mandibulae vésése, majd a fél mandibula

eltávolítása. Rétegenként haladva a m. masseter és a mm.

pterygoidei eltávolítása a közöttük fekvő képletek

megkímélésével. A n. alveolaris inferior, n. lingualis,

chorda tympani, a. maxillaris, n. auriculotemporalis, a.

meningea media, styloizmok, n. glossopharyngeus

felkeresése. A spatium parapharyngeum képletei. A

pterygoideus izmok eltávolítása után a proc. pterygoideus

lateralis lemezének levésése. A szájüreg és a lágyszájpad

izmai.b. A regio nuchae boncolása. Felszínesen

megkeresendők: nn. occipitales minores et majores, a.

occipitalis, majd a tarkóizmok, végül a trigonum

suboccipitale képletei. A fej levételének előkészítése.(A fej

levételéhez eltávolítjuk az os occipitaleról eredő izmokat,

letisztítjuk az atlasz hátsó ívét és kiízesítjük az

atlantooccipitális ízületet. A kétoldali lig. alaret és a lig.

apicis dentist átvágjuk. A fejet előre hajtjuk.) A garatkörüli

rések képleteinek tanulmányozása a másik

tetemen.Szövettan: a. -b. Fog. 1. Fogcsiszolat (Fuchsin) 2.

Fogcsirák patkányfejben I-II (HE) 3. Fogcsirák

patkányfejben I-II (Azán)

4. hét:

Előadás: A nyirokszervek szövettana III.A bőrA

hypothalamo-hypophysealis rendszerA hypophysis és az

epiphysis


Gyakorlat: Anatómia: A fej, nyak, tarkó boncolása VII.-

VIII. A nyelv-garat készítmény.a. A fej levétele után a

garat megnyitása hátulról, a spatium parapharyngeum

képletei hátulról. Szájpadívek, isthmus faucium, m.

salpingopharyngeus boncolása. A gége boncolása. A

pajzsporc lemezének levágása az egyik oldalon, a gége

izmainak boncolása.b. A garat és a gége boncolásának

befejezése. A fej median sagittalis síkban készített

metszetén az orr- és szájüreg, a torokszoros és a garat

képleteinek tanulmányozása, a mediansagittalis fejmetszet

lerajzolása. Kórbonctani nyelv-gége-garat készítmény

bemutatása. A nyelv, a gége, a tonsilla palatina et lingualis

tanulmányozása, rajzok készítése.Szövettan: a.

Nyirokszervek I. 1. Thymus lymphaticus (HE) 2.

Nyiroktüsző (vastagbél, HE) 3. Nyirokcsomó (HE) 4.

Bemutatás: a nyirokcsomó sejtjei (video)b. Nyirokszervek

II. 1. Lép (HE) 2. Tonsilla palatina (HE) 3. Tonsilla

lingualis (HE)

5. hét:

Előadás: A pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, mellékveseAz

APUD rendszerA szív I.A szív II.

Gyakorlat: Anatómia: A fej, nyak, tarkó ismétlése.

DEMONSTRÁCIÓ. a. A fej, nyak, tarkó ismétlése.b.

DEMONSTRÁCIÓ. A fej és a nyak rendszeres és

tájanatómiája.Szövettan: a. –b. A bőr1. Ujjbegy (HE)2.

Fejbőr (HE)3. Emlő (HE)

6. hét:

Előadás: A szív III.A szív fejlődése I.A szív fejlődése II.A

trachea és a tüdők

Gyakorlat: Anatómia: A mellüreg boncolása I-II.a.

Mellkasi szervek vetülete. Kirajzolni mindkét oldali v.

brachiocephalica, v. cava sup., aorta ascendens és arcus

aortae vetületét; a tüdő, tüdőlebenyek és cupula pleurae

vetületét; a szív vetületét (abszolut és relatív szívtompulat);

a szív szájadékok és az auscultatiós pontok vetületeit; a

diaphragma vetületét. Röntgen felvételek alapján

tanulmányozzuk a rtg. vetületeket, a pleura sinusok

helyzetét, a szívtompulatot. Mindezt a füzetbe is lerajzolni,

ügyelni a sternum és a bordák helyes elhelyezésére a

rajzsémában. Rtg. filmek bemutatása.b. A mellkasfal

szerkezete, bordaközök topográfiája, mellizmok ismétlése.

Súlyt helyezni az emlő nyirokelvezetésére! A m. pect.

major felhajtása után az a. thoracica int. bordaközi ágai és

a mm. intercostales boncolandók. A mellüreg megnyitása.

A bordákat az elülső hónaljvonal mentén egy metszéssel

vágjuk át. A mellkasi situs, az atlasz ábrái és a vetületi

rajzok összehansonlítása. A mediastinum fogalma és

részei.Szövettan: a. -b. Endocrin szervek I.1. Hypophysis

(HE)2. Hypophysis (Azan)3. Epiphysis (HE)

7. hét:

Előadás: A pleurazsák. A légutak fejlődéseMediastinum.

Oesophagus.A mellüreg klinikai anatómiájaA hasfal

szerkezete

Gyakorlat: Anatómia: A mellüreg boncolása III-IV.a. A

szív tanulmányozása izolált preparátumon. A szív alakja,

részei, saját ereinek preparálása. A szív üregrendszere, a

billentyűk szerkezete és működése. A szívfal szerkezete

II. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

ingerképző és vezető rendszere. Funkcionális aspektusok,

vérkörök.b. A szív in situ boncolása. A szív topográfiája, a

szívburok és üregei. A szívburkot a v. cava sup. et inf.

között, valamint a diaphragmához való tapadása mentén L

alakban vágjuk fel. Az in situ szívboncolást az erek

boncolásával kezdjük. A két artériát teljes hosszában

boncoljuk ki, a vénák közül a sinus coronariusba ömlő v.

cordis magna, v. cordis media et parva látható legyen.

Ezután a jobb fülecs elülső falára ablakszerű metszést

ejtünk úgy, hogy a lebeny hátra hajtható legyen. A

véralvadék eltávolítása és kimosása után a jobb pitvar

képleteit, valamint a jobb atrioventricularis szájadékot

tanulmányozzuk. A jobb kamrát kiterjedő ablakszerű

metszéssel nyitjuk meg úgy, hogy a lebenyt lefelé

hajthassuk a trabecula septomarginalis megkímélésével. A

kamra üregének kitisztítása után képleteit és a tricuspidalis

billentyût tanulmányozzuk. A bal kamrán egy léket vágunk

a margo sinister mentén, ennek nyílásán keresztül tárjuk fel

a bal kamra képleteit és a bicuspidalis billentyűt. Az a.

pulmonalis és az aorta kezdeti szakaszain is nyitunk egyegy

ablakszerű nyílást a semilunaris billentyűk

tanulmányozására. Rtg. filmek bemutatása.A mediastinum

supracardiacum boncolása.Szövettan: a. –b. Endocrin

szervek II.1. Pajzsmirigy (HE)2. Mellékpajzsmirigy (HE)3.

Mellékvese (HE)4. Bemutatás: pajzsmirigy:

parafollicularis (C) sejtek (ezüstözés De-Grandi szerint,

immunhisztokémia)

8. hét:

Előadás: A tápcsatorna: bevezetés, a bélcső kialakulásaA

gyomorA vékonybelekA vastagbelek

Gyakorlat: Anatómia: A mellüreg boncolása V-VI.a. A

pleura és a pleurasinusok tanulmányozása, felszíni

demonstráció. A tüdőkapu képleteinek átvágása, a tüdők

eltávolítása.A tüdők mediastinalis felszínét rajzoljuk le.

Egyik tüdőn segment, a másikon bronchusfa boncolás.

Mediastinum posterius kidolgozásának előkészítése.b. A

mediastinum posterius kidolgozása, képleteinek izolálása.

A bordaközök és a cupula pleurae topográfiája. Mellkas

rtg. felvételek demonstrációja.Szövettan: a. Légzőszervek.

1. Gége (HE) 2. Trachea (HE) 3. Tüdő (HE) 4. Tussal

injiciált tüdő (HE)b. Emésztőrendszer I. 1. Esophagus

(HE) 2. Gyomor (HE) 3. Gyomor (PAS+H) 4. Bemutatás:

Gyomor (GEP sejtek, Ag-imp. és immunhiszt.)

9. hét:

Előadás: A gyomor és belek szöveti szerkezeteA pancreas.

A máj I.A máj II. A vena portae rendszereA hashártya

topográfiája, bursa omentalis.

Gyakorlat: Anatómia: DEMONSTRÁCIÓ. A hasüreg

boncolása I.a. DEMONSTRÁCIÓ. A mellüreg rendszeres

és tájanatómiája. A szív, a légutak, az arc, az orrüreg, a

szájüreg és a kopoltyúbél fejlődése.b. A hasüreg régióit és

a hasi szervek vetületét a hasfalon kirajzoljuk és a rajzokat

a füzetbe átvezetjük. Rtg. filmek bemutatása.Szövettan: a.

Emésztőrendszer II. 1. Pylorus-duodenum (HE) 2. Pylorusduodenum

(PAS+H) 3. Jejunum (HE) 4. Jejunum

(Goldner-féle trichrom) b. Az emésztőrendszer III. 1.

Colon (HE) 2. Bemutatás: Colon (GEP sejtek,

immunhisztokémia) 3. Appendix vermiformis (HE) 4.

135


15. FEJEZET

Rectum (HE)

10. hét:

Előadás: A hashártya és a belek fejlődéseA testüregek

elkülönüléseA retroperitoneumA vesék anatómiája

Gyakorlat: Anatómia: A hasüreg boncolása II.- III.a. A

regio inguinalis és a regio abdominis mediana boncolása.

A hasfal szerkezete, rétegei. A hasizmok, rectus hüvely,

hátizmok, fascia thoracolumbalis ismétlése. A hátsó hasfal

szerkezete. A hasüreg megnyitása, situs demonstráció. A

zsigerek helyzetét a vetületi rajzokkal és az atlasz ábrákkal

összehasonlítani. Rtg. filmek bemutatása.b. A kiscseplesz

és az arteria celiaca, az arteria mesenterica superior et

inferior ágrendszerének boncolása. Situs demonstráció

alapos megismétlése. Rtg. filmek bemutatása.Szövettan: a.

DEMONSTRÁCIÓ. Ajak, nyelv, nyálmirigyek, fogak,

gége, nyirokszervek, bőr, endocrin rendszer,

légzőrendszer, gyomor-bél traktus szövettana.b.

Emésztőrendszer IV. 1. Pancreas (HE) 2. Bemutatás:

Pancreas (GEP sejtek, Ag-impregnáció és immunhiszt.) 3.

Sertésmáj (HE) 4. Sertésmáj (Azan) 5. Emberi máj (HE) 6.

Patkánymáj (Trypánkék-Kernechtrot)

11. hét:

Előadás: A vesék és húgyutak szerkezeteA vesék és

húgyutak fejlődéseA medencefenék és gát tájanatómiájaA

férfi nemiszervek: a here és mellékhere

Gyakorlat: Anatómia: A hasüreg boncolása IV.-V.a. Az

erek boncolásának befejezése. A hasüregi nyirokrendszer

megbeszélése. Egyik tetemből a belek eltávolítása a

flexura dudodenojejunalistól a sigma-rectum határig.

Egyes bélszakaszok (pl. a cecum táj) felvágása és

demonstrálása. A rectum demonstrálása készítményekről.

A másik tetemben a belek bentmaradnak. A mesenterium

mesocolon eltávolítandók, hogy a retroperitoneum képletei

a belek megtartása mellett is boncolhatók legyenek.b. A

gyomor, duodenum, pancreas, lép helyzetének

tanulmányozása. Készítményekről a máj demonstrációja,

alsó felszínének rajzolása. Szervi syntopiákról rajzok

készítése. A vesék helyzetének és tokjainak

tanulmányozása. A retroperitoneum rétegei.Szövettan: a.

ISMÉTLŐ DEMONSTRÁCIÓb. Emésztőrendszer V.

Urogenitalis rendszer I. 1. Epehólyag (HE) 2. Vese

hosszmetszet (HE)

12. hét:

Előadás: Ductus deferens, funiculus spermaticus, vesicula

seminalis, prostata, scrotumA penis. Az erectio

mechanismusaNői nemiszervek: a petefészekAz uterus, a

tuba uterina, ligamentum latum uteri, vagina

Gyakorlat: Anatómia: A hasüreg boncolása VI-VII.a. A

hasi aorta páros zsigeri ágai. Vesék, mellékvesék. Egyik

vesét kivenni, felvágni, vese lebenyt boncolni. Rajz a vese

metszlapjáról.b. A rekeszizom és a rekeszen áthaladó

képletek. A plexus lumbalis. Az aorta fali ágai. A

retroperitoneum boncolásának befejezése. Szövettan: a.

Urogenitalis rendszer II. 1. Vese lapmetszet (HE) 2. Vese,

tussal injiciált (HE)b. Urogenitalis rendszer III. 1. Ureter

(HE) 2. Húgyhólyag (HE) 3. Férfi húgycső (HE) 4.

Embryonalis penis (HE) 5. Bemutatás: Penis

keresztmetszet (HE)

13. hét:

Előadás: Az uterus rögzítése, külső női nemiszervekAz

uterus és a tuba uterina szerkezeteA menstruáció és

hormonális háttereImplantácio, a terhes méh. Placenta

szerkezete I.

Gyakorlat: Anatómia: A medence és gát boncolása I.-II.a.

Kismedencei situs. A külső nemiszervek demonstrálása.

Az arteria iliaca interna ágrendszerének boncolása.b. A gát

boncolása, a regio analis és a fossa ischiorectalis

képleteinek felkeresése. (Egyik tetemen az alsó végtagok

eltávolítása).Szövettan: a. Urogenitalis rendszer IV. 1.

Here és mellékhere (HE) 2. Funiculus spermaticus (HE) 3.

Vesicula seminalis (HE) 4. Prostata (HE) 5. Bemutatás:

Prostata (Goldner)b. Urogenitalis rendszer V. 1. Hüvely

(HE) 2. Ovarium (HE) 3. Corpus luteum (HE)

14. hét:

Előadás: A placenta szerkezete II. A magzati

vérkeringés.Az erek fejlődése.A nemiszervek fejlődése. A

cloaca differenciálódásaA sexualis differenciálódás. A

nemek kialakulásának zavarai

Gyakorlat: Anatómia: A medence és gát boncolása III.-

IV.a. A regio urogenitalis és a külső nemiszervek

boncolása. (A penis dorsalis képletei, a penis/clitoris

szárak felkeresése, a penis szétbontása). A scrotum rétegei.

A medencefelezés előkészítése.b. A medence felezése és a

kismedence szerveinek boncolása oldalról. Az arteria iliaca

int. ágai.Szövettan: a. Az urogenitális rendszer VI. 1. Tuba

uterina (HE) 2. Uterus, oestrogen fázis (HE) 3. Uterus,

progesteron fázis (HE) 4. Bemutatás: tuba uterina

"szögsejtekkel" (HE)b. Urogenitális rendszer VII. 1.

Petekamra (HE) 2. Placenta (HE)

Követelmények

15. hét:

Előadás: -

Gyakorlat: Anatómia: A medence és gát boncolása V.

DEMONSTRÁCIÓa. Férfi és női medencei szervek

demonstrálása. Placenta bemutatása. Plexus sacralis és

ágai, külső és belső csípőizmok.b. Demonstráció: A

hasüreg, a kismedence és a gát rendszeres és

tájanatómiája.Szövettan: a. DEMONSTRÁCIÓ: A

pancreas, a máj, az epehólyag és az urogenitalis rendszer

szövettana.

Az előadások és gyakorlatok tematikája a Tanrendben megtalálható, aktuális heti bontásban az intézeti hírdető táblán

látható. Az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata értelmében a gyakorlatok és szemináriumok mindegyikén és az

előadások legalább 30%-án való részvétel kötelező, a hiányzásokat a gyakorlatvezető jegyzi.

Az intézet vezető az index aláírást megtagadhatja, ha a gyakorlatról való hiányzás egy félévben akár igazoltan is

136


II. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

meghaladja a négyet (beleértve az anatómia és a szövettan gyakorlatokat). A gyakorlatokról való hiányzások csak

ugyanazon a héten pótolhatók egy másik csoport gyakorlatán. A félév során maximum 3 gyakorlat pótlására van

lehetőség (beleértve az anatómia és a szövettan gyakorlatokat).

A számonkérés módja:

Évközi demonstrációk: A demonstrációkon (melyek időpontját és tématikáját a Tanrend tartalmazza) való részvétel

kötelező. A demonstrációk a szemeszterben tartott előadások, gyakorlatok, szemináriumok és a hivatalos tankönyvek

anyagát ölelik fel. A félév során három anatómia és két szövettani demonstrációt tartunk a következő témakörökből:

Anatómia 1: A fej és a nyak részletes és tájanatómiája.

Anatómia 2: A mellkasi zsigerek részletes és tájanatómiája

Anatómia 3: A hasi és a medencei zsigerek, és a gát részletes és tájanatómiája.

Szövettan 1: Ajak, nyelv, nyálmirigyek, fogak, gége, nyirokszervek, bőr, endocrin rendszer, légzőrendszer, gyomor-bél

traktus szövettana.

Szövettan 2: A pancreas, a máj, az epehólyag és az urogenitalis rendszer szövettana.

Az évközi demonstrációk értékelése:

Az évközi demonstrációkat pontszámokkal értékeljük. Az évközi demonstrációkat sikeresnek tekintjük 60% vagy annál

jobb teljesítés esetén Sikeresen teljesített demonstrációkkal felmentés szerezhető a szigorlati gyakorlati vizsga

megfelelő részei alól.

Sikertelen évközi demonstrációk javítása:

A sikertelen évközi demonstrációk javítására azoknak van lehetősége, akiknek a sikertelen demonstráción elért

eredménye 40-59 % közötti. Ennek a feltételnek a teljesülése esetén javítani lehet: 1. Az első anatómia demonstrációt a

6. héten (hétfőn, 9 órakor) 2. A második anatómia demonstrációt a 11. héten (hétfőn, 9 órakor). 3. Az első szövettan

demonstrációt a 11. héten az első szövettan gyakorlat idejében

A sikeres demostrációk átváltása szigorlati részjeggyé:

A sikeresen teljesített demonstrációkon nyújtott teljesítményt az alábbi módon számoljuk át szigorlati részjeggyé: 60-69

% 2 (elégséges) 70-79 % 3 (közepes) 80-89 % 4 (jó) 90-100 % 5 (jeles) A félév végi szigorlat A szigorlat gyakorlati és

elméleti részből áll.

A gyakorlati vizsga részei:

A gyakorlati vizsga anatómiai és szövettani preparátumok segítségével történő szóbeli vizsga. 1. Anatómia (három

testtájék vagy zsiger) a. fej és nyak (részletes és tájanatómia) b. zsigertan 1 (a mellkasi zsigerek részletes és

tájanatómiája) c. zsigertan 2 (a hasi, a medencei zsigerek, és a gát részletes és tájanatómiája) 2. Szövettan (2 metszet) a.

szövettan 1 (az ajak, a nyelv, a nyálmirigyek, a fogak, a gége, a nyirokszervek, a bőr, az endocrin rendszer, a

légzőrendszer, a gyomor-bél traktus szövettana) b. szövettan 2 (a pancreas, a máj, az epehólyag és az urogenitalis

rendszer szövettana) A gyakorlati vizsga részeit külön értékeljük. Ha a részjegyek bármelyike elégtelen, a szigorlat

eredménye elégtelen. Megismételt vizsgán csak a sikertelen részekből kell újra vizsgát tenni.

Az elméleti vizsga:

Az elméleti vizsga szóbeli. A hallgató tételt húz az előre kiadott tételsorból. A tételek komplex jellegűek, amelyek

anatómai, szövettani és fejlődéstani elemeket egyaránt tartalmaznak. Sikertelen vizsga esetén az elméleti vizsga egészét

meg kell ismételni.

A szigorlati jegy meghatározása

A szigorlati jegyet a gyakorlati és elméleti vizsgán nyújtott teljesítmény együttes értékelése alapján határozzuk meg.

Vizsgára való jelentkezés.

A vizsgaidőszak kezdete előtt a hallgatók kötelesek vizsgára lejelentkezni a NEPTUN rendszeren keresztül.

Tantárgy: BIOKÉMIA I.

Év, szemeszter: 2. évfolyam - 1. félév

Óraszám:

Előadás: 42

Szeminárium: 14

Gyakorlat: 30

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

1. hét:

Előadás: Biológiai energia. Oxidatív foszforiláció. A

citrátkör működése és szabályozása. A mitokondriális

genom.

Gyakorlat: Balesetvédelmi oktatás. Bevezetés a

gyakorlatokhoz.

2. hét:

Előadás: Fő útvonalak a szénhidrát anyagcserében, a

glükóz központi szerepe. Poliszacharidok emésztése.

Monoszacharidok transzportja. A szénhidrát anyagcsere

főbb jellemzői különböző szövetekben. Glikolízis.

137


15. FEJEZET

Rapoport-Luebering shunt. A glikolízis energia termelése,

mesterséges inhibitorai. Ingák. Cori kör. Glükóz alanin

ciklus. Glükoneogenezis. Glükoneogenezis lehetséges

szubsztrátjai

Gyakorlat: Glikolitikus enzimek vizsgálata.

3. hét:

Előadás: A glikolízis regulációja májban és izomban.

Glükoneogenezis regulációja. Glikogén szerepemájban és

izomban. Glikogén lebontás és szintézis lépései. A

glikogén lebontás és szintézis szabályozása. Galaktóz és

fruktóz anyagcseréje

Gyakorlat: Glikolitikus enzimek vizsgálata.

4. hét:

Előadás: Pentóz foszfát útvonal. Diszacharidok szintézise.

Glükuronsav metabolizmus. Glükoproteinek. Örökletes

betegségek a szénhidrát anyagcserében. A diabetes

biokémiai vonatkozásai.

Gyakorlat: Glikolitikus enzimek vizsgálata.

5. hét:

Előadás: Lipid természetű struktúrák szerveződése. Kevert

micellák a bélcsatornában. Lipoproteinek a vérplazmában.

Kovalens fehérje-lipid kölcsönhatások. Zsírsavak

oxidációja. Zsírsavak szintézise

Gyakorlat: Transzaminázok vizsgálata

6. hét:

Előadás: Triacilglicerol szintézis és lebontás.

Lipidanyagcsere éhezéskor. Ketontestek.

Gyakorlat: Transzaminázok vizsgálata

7. hét:

Előadás: Mevalonát anyagcsere útvonal. Koleszterol

szintézis. A koleszterol "mozgása" a szervezetben. Az

LDL receptor és génje. Koleszterol kiürülése a

szervezetből. Az emelkedett koleszterolszint létrejöttének

biokémiai magyarázata..

Gyakorlat: Transzaminázok vizsgálata

8. hét:

Előadás: Szteroid hormonok. Epesavak. D vitamin.

Szfingolipid és foszfolipid szintézis Eikozanoidok. Lipid

peroxidáció

Gyakorlat: Lipidek vizsgálata

9. hét:

Előadás: Az aminosav anyagcsere összehasonlítása a

szénhidrát és lipid anyagcserével. Intracelluláris aminosav

pool képződése és felhasználása.Nitrogén mérleg. Exogén

aminosav források, fehérjék emésztése és az aminosavak

transzportja. A glutation szerepe a szervezetben. Endogén

aminosav források: intracelluláris fehérjelebontás.

Általános reakciók az aminosav anyagcserében: a nitrogén

sorsa. Transzaminálási és dezaminálási reakciók.

Piridoxál-foszfát tartalmú enzimek, és azok működési

mechanizmusa: sztereoelektromos kontroll. Ammónia

keletkezése a szervezetben, eltávolításának módjai. A

szervek közötti nitrogén transzport

138

Gyakorlat: Lipidek vizsgálata

10. hét:

Előadás: Az urea ciklus működése és szabályozása.

Mitokondriális karbamoil-foszfát szintetáz működése.

Intercelluláris glutamin ciklus. Dekarboxilálási és

karboxilálási reakciók az aminosav anyagcserében. C1

transzfer és transzmetilálás, valamint annak defektusai.

Monooxigenálási és dioxigenálási reakciók az aminosav

anyagcserében. Aminosavak szénláncának sorsa: glükogén

és ketogén aminosavak. Aminosavak lebomlása a piruvát

útvonalon. Az alanin transzport funkciója. Cisztein

lebontása és szintézise. PAPS keletkezése és felhasználása.

Szerin és glicin lebontása és szintézise. Treonin

lebontásának lehetőségei. Aminosavak lebontása az a-

ketoglutarát útvonalon. Hisztidin lebontása, hisztidinémia.

Gyakorlat: Lipidek vizsgálata

11. hét:

Előadás: Prolin lebontása és szintézise. Arginin és ornitin

lebontása és szintézise, prekurzor funkciók: NO, kreatin,

poliaminok szintézise és jelentőségük. Az oxálacetát

útvonalhoz tartozó aszpartát és aszparagin lebontása és

szintézise Aminosavak lebontása a szukcinil-CoA

útvonalon. Propionil-CoA szukcinil-CoA-vá történő

átalakulásának útja, vitaminigénye és enzimopátiái.

Izoleucin és valin lebontása, a lebontással összefüggő

anyagcsere betegségek. Leucin lebontásának

összehasonlítása a valin és az izoleucin lebontásával. Lizin,

triptofán lebontása, és prekurzor funkciói. Karnitin

szintézise. Fenilalanin és tirozin lebontása, az útvonallal

kapcsolatos anyagcsere betegségek, prekurzor funkciók.

Katekolaminok szintézise és lebontása.

Gyakorlat:

számonkérés.

Gyakorlatok összegző megbeszélése,

12. hét:

Előadás: Nukleotid pool. Táplálék nukleinsavak

emésztése felszívódása. Purin váz atomjainak forrásai.

Purin nukleotidok de novo szintézise. Purin nukleotidok

szintézisének szabályozása. Purin mentési reakciók. Purin

nukleotidok degradációja. Purin nukleotidok

interkonverziója. Purinok degradációja. Purin anyagcsere

betegségek.

13. hét:

Előadás: Pirimidin nukleotidok de novo szintézise.

Pirimidin szintézis szabályozása. Pirimidinek mentési

reakciói. Pirimidinek degradációja. Nukleozid, nukleotid

kinázok. Orotsavuria. Dezoxiribonukleotidok szintézise.

Dezoxitimidilát szintézise. Nukleotid koenzimek szintézise

(NAD, FAD, CoA). Antitumor és antivirális hatású bázis

és nukleozid analógok hatásának biokémiai alapjai.A

táplálkozás biokémiája. Energia szükséglet.

Alapanyagcsere. A táplálék energia tartalma. Energia

raktározás és hőtermelés. A kövérség biokémiai alapjai. A

fehérjék mint energia és N szolgáltatók. N egyensúly.

Esszenciális aminosavak. Fehérjehiányos állapotok.

Vegetarianizmus. A fehérjetáplálás gondjai traumatizált

betegekben, idősekben és vesebetegekben. Szénhidrát és


II. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

lipid táplálás. A kövérség pathológiás következményei.

Vitaminok. Szerkezet, biokémiai funkció, kapcsolat a

biokémiai funkció és a hiánytünetek között. A táplálék

inorganikus esszenciális elemei (metabolizmus, funkció,

hiánytünet).

Követelmények

A félév aláírásának feltétele: a gyakorlatok teljesítése, a szemináriumokon való részvétel és az előadások legalább 30%-

ának látogatása (lsd. a kijelölt kötelező előadásokat). A kötelező előadásokról legfeljebb egyszer lehet hiányozni, több

hiányzás esetén a félévet nem fogadjuk el.

Elméleti tananyag: az előadásokon elmondott, a honlapon elérhető (http://bmbi.med.unideb.hu felhasználó:student,

jelszó:student2013) és a szemináriumokon megvitatott fejezetek a biokémia anyagcsere tárgyköréből.

A szemináriumokon az előző heti előadások anyagát lehet a szemináriumvezetőkkel megbeszélni, átismételni. A

tananyaghoz kapcsolódó legújabb kutatási eredményekről, érdekességekről is hallhatnak itt a hallgatók, ezek az

információk részét képezik a vizsgán számonkérhető anyagnak. A szemináriumokról legfeljebb háromszor lehet

hiányozni.

Minden gyakorlatot kötelező elvégezni, ha valaki valamilyen nyomós indok miatt nem tud részt venni egy gyakorlaton,

azt a megfelelő három hetes gyakorlati perióduson belül be kell pótolnia egy másik csoport gyakorlatán, a saját- és a

másik csoport gyakorlatvezetőjével való egyeztetés után. Egynél több pótlás esetén a hallgató nem kaphat pontot az

adott gyakorlatra. A gyakorlatok az évismétlők számára nem kötelezőek.

A félév tanulmányi teljesítményét pontokban értékeljük. Az összegyűjthető maximális pontszám 100 + 6 pont, ez a

gyakorlati dolgozattal (10 pont) és jegyzőkönyvvel (15 pont), valamint az elméleti anyagra épülő, a jelzett

időpontokban megírható dolgozatokkal (75 pont) szerezhető meg. A dolgozatok tesztkérdésekből (melyek 2/3-a az

előadásokon kiemelt témakörökből lesz) és képletek felismeréséből állnak. A kérdezett képletek listája a gyakorlati

jegyzetben található. Mindehhez számítódik hozzá a tudományos esszé kidolgozásával elérhető bonus pont (a bonus

pontok fele az év végi vizsga dolgozat pontszámához is hozzáadható).

A tudományos esszé (melynek megírása nem kötelező) a tananyaghoz kapcsolódó, legújabb eredményeken alapuló

összefoglaló dolgozat lehet, 3-6 oldal terjedelemben. Magyar nyelvű cikk(ek) feldolgozása esetén max. 4 bonus pont,

angol nyelvű cikk(ek) felhasználása esetén max. 6 bonus pont jár, amennyiben az esszé tartalma és igényessége eléri a

szükséges minőséget. A dolgozathoz 2013. március 1. és 2013. augusztus 31. között megjelent közleményeket lehet

felhasználni. Az esszé kidolgozásához részletes útmutatót, segítséget a gyakorlatvezetők adnak. Az esszéket az utolsó

manuális gyakorlaton kell leadni a gyakorlatvezetőknek; az esszé leadás legvégső határideje 10. hét szerda.

Az első félév során mindazoknak, akik legalább 60 pontot összegyűjtenek (és a gyakorlaton szerezhető pontszám 60%-

át is elérik!), a pontszám alapján osztályzatot ajánlunk meg (elégségest 60-69,5; közepest 70-79,5; jót 80-89,5; jelest

90-106 pont esetén). Az osztályzat kollokviumi jegyként elfogadható, vagy jobb érdemjegy reményében félévi vizsga

tehető.

A 60 pont alatt teljesítők a vizsgaidőszakban kötelesek vizsgát tenni. A félévi kollokvium írásban történik. A

vizsgadolgozat 50 pontot ér, a kiemelt kérdéskörökből 25 tesztkérdést (25x1 pont), 5 esszé kérdést (4 elméleti kérdés és

egy gyakorlati kérdés: 5x5 pont) tartalmaz. Az elégséges jegy megszerzéséhez 30 pont (60 % szükséges), az

osztályzatok 5 pontonként emelkednek (30-34.5 elégséges, 35-39.5 közepes, 40-44.5 jó, 45-50 jeles).

Azok a hallgatók, akik összesen legalább 220 pontot szereznek a három félév során (Molekuláris Biológia, Biokémia I.,

II.) és mindegyik félévben elérnek legalább 60 pontot, felmentést kapnak a másod év végi szigorlat írásbeli része alól.

Tudnivalók: a félév során a dolgozatok és vizsgák pontos helyét, időpontját és minden más fontos információt az intézet

hirdetőtábláján (ETK földszint, első folyosó) és az intézet honlapján (http://bmbi.med.unideb.hu) fogunk kihirdetni.

Kérjük, hogy ezeket a hirdetményeket kísérjék folyamatosan figyelemmel!

Tantárgy: ORVOSI ÉLETTAN I.

Év, szemeszter: 2. évfolyam - 1. félév

Óraszám:

Előadás: 60

Szeminárium: 30

Gyakorlat: 45

Élettani Intézet

139


15. FEJEZET

1. hét:

Előadás: Bevezetés Gyakorlati előkészítés A sejtműködés

szabályozása A sejtmembrán transzportfolyamatai

Elektromos membránsajátságok

2. hét:

Előadás: Az akciós potenciál mechanizmusa

Neuromuscularis junctio. Szinapszis A vegetatív idegek

Elemi receptorműködés. Vázizmok működéseSimaizom

élettana

3. hét:

Előadás: A szervezet folyadékterei. Homeostasis.

Vörösvértestek, vércsoportok Vérplazma, icterusok

Haemostasis Vérkomponensek a humán gyógyításban

4. hét:

Előadás: Hemodinamikai alapfogalmakAz artériás

keringés jellemzőiMikrocirkulációNyirokkeringés, a vénás

keringésAz értónus komponensei

5. hét:

Előadás: A szív ingerképző és vezető rendszereArritmiák

mechanizmusa, EKG Excitációs-kontrakciós kapcsolat

Ca2+ belépés és eltávolítás lehetséges mechanizmusai

Kontraktilis sajátságok

6. hét:

Előadás: Vegetatív és humorális szívhatásokA

perctérfogat szabályozása és a szívciklusCardiovascularis

reflexek I. Cardiovascularis reflexek II. Humorális

szabályozás. Endothelium funkciója

7. hét:

Előadás: A keringés integrált szabályozásaKisvérköri

keringésAgyi és koronáriakeringésA splanchnicus terület,

a bőr és a vázizomzat vérellátása"Az én szívem...."

8. hét:

Előadás: A vérkeringési shock

9. hét:

Előadás: A légzés mechanikája Tágulékonyság, légzési

munka Légzési gázcsere, vérgázok szállítása

Légzésszabályozás A gasztrointesztinális funkciók idegi

szabályozása

10. hét:

Előadás: A gasztrointesztinális funkciókendokrin és

parakrin szabályozása A tápcsatorna motoros működése

I.A tápcsatorna motoros működése II. Nyál- és

gyomornedvelválasztás A pancreas, a máj és a belek

exokrin működése

11. hét:

Előadás: Tápanyagok felszívódása Táplálkozás, a

táplálékfelvétel szabályozása A szervezet energiaforgalma

HőszabályozásAz intracelluláris Ca2+ mérése

12. hét:

Előadás: Az izomműködés energetikai háttere

Munkaélettan Kardiovaszkuláris szabályozás fiziológiás és

patológiás körülmények közöttKoordinált keringési és

légzési válaszreakciókA sejtműködés szabályozása II.

Követelmények

1. Indexaláírás feltételei

Az előadásokon, szemináriumokon és gyakorlatokon történő megjelenés kötelező. Az index aláírása megtagadható

azon hallgatók esetében, akiknek legalább hat szemináriumi, és/vagy legalább három gyakorlati hiányzása van.

A szemináriumi hiányzás pótlására nincs mód, a mulasztott gyakorlatokat kötelező bepótolni, de a gyakorlatok

pótlásával nem csökken a gyakorlati hiányzások száma!

A gyakorlatok teljesítését a munkafüzet megfelelő feladatlapjainak kitöltése, és a gyakorlatvezető által történt aláírása

igazolja. Az index aláírásának egyik fontos feltétele a teljes gyakorlati program teljesítése, ennek hiányában az

indexaláírás megtagadható. Az előadásokról történő hat vagy annál több hiányzás esetén a félévi vizsga nem váltható ki

a teszteredmények átlagával.

A hallgatóknak a gyakorlatokat és a szemináriumokat azzal a csoporttal kell látogatniuk, amelyhez a Tanulmányi

Osztály beosztása szerint hivatalosan tartoznak.

Az előadások tematikája és az aktuális információk az intézeti honlapon (http://phys.dote.hu) érhetők el.

2. Évközi számonkérés

A hallgatók elméleti tudásszintjét 3, írásban történő beszámoló során ellenőrizzük, amelyeken a részvétel kötelező. Az

első szemeszter végén egy beszámoló megismételhető, ilyenkor ennek eredményét vesszük figyelembe az átlagos

teljesítmény kiszámításánál még akkor is, ha az rosszabb, mint a javítani kívánt eredmény. A második félév végén, a

bónusz pontok kiszámításához felhasználjuk az első félév teszteredményeit is (lásd Orvosi Élettan II)!

A gyakorlati anyag sikeres elsajátítását az első félév végén megtartott zárógyakorlat során ellenőrizzük gyakorlati

beszámoló formájában, amelynek eredménye (+) vagy (-) lehet. Elvárjuk a megjelölt gyakorlat önálló kivitelezését, a

kapcsolatos elméleti alapok ismeretét és a megfelelően kitöltött Gyakorlati Munkafüzet felmutatását. A sikertelen

gyakorlati beszámoló egy alkalommal ismételhető. Ha a zárógyakorlat végső eredménye (-), ez esetben a kollokvium

során, a hallgatónak a gyakorlatokat érintő kérdésekre is válaszolnia kell.

140

3. Vizsgák


II. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

Az első szemeszter végi kollokvium szóbeli vizsga formájában történik. A kollokvium felöleli a féléves Élettant,

beleértve valamennyi előadás, szeminárium és gyakorlat anyagát. Ha a zárógyakorlat végső eredménye (-), ez esetben a

kollokvium során, a hallgatónak külön, a gyakorlatokat érintő kérdésekre is válaszolnia kell. A kollokviumi tételsor

megtalálható az intézeti honlapon (http://phys.dote.hu).

A kollokvium alól felmentést kapnak azok a hallgatók,

- akiknél az első félév során írt beszámolók átlagos eredménye elérte az elégséges szintet (60%), és

- a félévi zárógyakorlatot sikeresen teljesítették, és

- kevesebb mint hat előadás-hiányzásuk van és

- az Élettani Intézet az index aláírását nem tagadta meg.

Ebben az esetben a beszámolók átlageredményét tekintjük kollokviumi jegynek, az értékelés az alábbi skála szerint

történik:

0 – 59 %: elégtelen (1)

60 – 69 %: elégséges (2)

70 – 79 %: közepes (3)

80 – 89 %: jó (4)

90 – 100 %: jeles (5)

Amennyiben a hallgató nem fogadja el a megajánlott jegyet, akkor a félévi vizsgaidőszakban vizsgát kell tennie szóbeli

kollokvium formájában.

Tantárgy: NEUROBIOLÓGIA

Év, szemeszter: 2. évfolyam - 2. félév

Óraszám:

Előadás: 62

Szeminárium: 15

Gyakorlat: 52

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

1. hét:

Előadás: Az idegrendszer szöveti szerkezete. I. Az

idegsejt Az idegrendszer szöveti szerkezete. II. A

neuroglia. Az idegsejt-neuroglia közötti kapcsolatok Az

idegrendszer fejlődése – neurohisztogenezis. Az

idegrendszer főbb részei: A gerincvelő fejlődése és

szerkezete.

Szeminárium: Anatómia: a. Agyboncolás I. Felszíni

demonstráció, oldalkamrák, Flechsig metszés. A másik

agyon az agyburkok, cisternák, agyi erek tanulmányozása.

Az agyboncolás menete: a burkaitól megtisztított agyon

felszíni demonstrációt végzünk. A jobb oldali féltekén a

corpus callosum szintjében metszést ejtünk. A metszlapon

kitapinthatjuk az oldalkamra helyzetét. Elôbb a pars

centralist, majd a cornu anteriust és posteriust feltárjuk.

Eltávolítjuk az operculumokat, láthatóvá válik az insula és

a gyrus temporalis superior. Szondával kitapintjuk a cornu

inferius helyzetét és feltárjuk. A bal oldali féltekén

Flechsig-metszést készítünk. Eltávolítjuk a coprus

callosum törzsökét, a fornix oszlopait a foramen

interventricularenál átvágjuk és a fornixot hátrahajtjuk. A

tela choroideát demonstráljuk. b. Agyboncolás II. Az

agyboncolás folytatása. A III. agykamra, diencephalon

tanulmányozása, agytörzs. Ehhez a median sagittalis

agymetszetet is felhasználjuk. A féltekék maradványait

eltávolítva agytörzs preparátumot készítünk. A középagyat

demonstráljuk. A pedunculus cerebellaris superiorból

kiindulva a kisagy alsó felszínére irányított metszést ejtünk

és a kisagyi magvakat demonstráljuk. A kisagy

ékkimetszésével feltárjuk a IV. agykamrát és a fenekét

lerajzoljuk. Végül a híd és a nyúltvelő demonstrálása.

Szövettan:Idegszövet 1. Perifériás ideg (HE) 2. Perifériás

ideg (OsO4 + H) 3. Ganglion spinale (HE) 4. Ganglion

sympathicum (Bielschowsky-f. impregnáció) 5. Gliaszövet

(agy, Cajal-f. impr.)

2. hét:

Előadás: Az agytörzs fejlődése és szerkezete. A IV.

agykamra. A köztiagy fejlődése. A III. agykamra. Az

előagy fejlődése és felépítése. Az oldalkamrák. A

nagyagykéreg szerkezete.

Szeminárium: Anatómia: a. Agyboncolás III. Az agytörzs

részletes tanulmányozása. Az agyidegek magvai, kilépésük

az agytörzsből. b. A gerincvelő boncolása. Csonkolt

tetemen a gerincvelő boncolása. A kivett gerincvelő

demonstrálása. A gerincvelő szerkezetének megbeszélése.

Koponyatető. Agyburkok. Az agy vér és liquor

keringése.A koponya megnyitása. A koponyatető

szerkezete, agyburkok részletes tanulmányozása. Az agy

vér és liquorkeringése. Szövettan: Gerincvelő 1.

Gerincvelő (HE) 2. Gerincvelő (Bielschowsky-f. impr.) 3.

Gerincvelő (Golgi-f. impr.)

3. hét:

Előadás: A kisagy szerkezete. A nyúltvelő szerkezete,

pályái. A híd és a mesencephalon szerkezete. Agyburkok,

az vérellátása, liquor cerebrospinalis.

Szeminárium: Anatómia: a. Agyboncolás IV.

Agyboncolás in situ. A boncolás menete megegyezik a

kivett agyon leírt boncolási útmutatóval. b. Agyboncolás

141


15. FEJEZET

V. Az in situ agyon az agytörzs kiboncolása úgy, hogy az

agyidegek kilépése az agyból, az agyidegek koponyán

belüli lefutása és kilépése a koponyából jól látható legyen.

Szövettan: Kisagy, nagyagy. 1. Kisagy (HE) 2. Kisagy

(Bielschowsky-f. impr.) 3. Kisagy (Golgi-f. impr.) 4.

Nagyagy (Nissl-féle festés) 5. Nagyagy (Golgi-féle impr.)

4. hét:

Előadás: A bulbus oculi anatómiája. A szemizmok, védőés

könnykészülék. A szemmozgató motoros apparatus. A

retina. A látópálya. A középfül és a belsőfül anatómiája.

Szeminárium: Anatómia: a. Agyboncolás VI.

Agyboncolás befejezése. A koponyaalap képletei, dura

sinusok, agyidegek kilépése. Az agytörzs szerkezetének és

az agyidegek magvainak áttekintő megbeszélése. Az

agyidegek áttekintő megbeszélése (n. V) b. Agyboncolás

VII. Coronalis agyszeletek készítése. Az agyidegek

áttekintő megbeszélése (n. VII) Szövettan: Érzékszervek I.

1. Szem (HE) 2. Palpebra (HE) 3. Könnymirigy (HE)

5. hét:

Előadás: Az egyensúlyérző rendszer. A halló rendszer. Az

izlelőszerv. A szaglószerv.

Szeminárium: Anatómia:. a. Agyboncolás VIII. Önálló

agyboncolás. Az agyidegek áttekintő megbeszélése (n. IX,

X, XI, XII) b. A szem boncolása. A látórendszer és a

szemmozgások központi idegrendszeri szabályozásának

áttekintő ismétlése. A halló és egyensúlyérző rendszer

áttekintő megbeszélése Szövettan: Érzékszervek II. 1.

Belső fül (HE)

6. hét:

Előadás: A neuronális ingerületi folyamat jellegzetességei,

ioncsatornák szerepe. (É) A centrális serkentő és gátló

szinapszisok működési sajátságai , jelentősége. (É) Elemi

neuronális kölcsönhatások a központi idegrendszerben,

neuronális integratív működések. (É)

Szeminárium: Anatómia:. a. DEMONSTRÁCIÓ b.

Szövettan: DEMONSTRÁCIÓ

7. hét:

Előadás: A központi idegrendszer anyagforgalma és

anyagcseréje. (B) Jeltovábbítás és jelátvitel. (B)

Posztszinaptikus jelátviteli mechanizmusok. (B) Amin

neurotranszmitterek szerepei és hatásai I. (B) Amin

neurotranszmitterek szerepei és hatásai II. (B) Az

idegsejtek közötti ingerület áttevődés formái. A szinaptikus

és nem-szinaptikus neurotranszmisszió. (A) A kémiai

szinapszis finomszerkezete, molekuláris architecturája.

(A)Axon transzport: degeneráció és regeneráció az

idegrendszerben. (A)

Szeminárium: Anatómia:. a. DEMONSTRÁCIÓ b.

Szövettan: DEMONSTRÁCIÓ

8. hét:

Előadás: Receptorok, primer afferensek. A gerincvelő

érző működései. A szomatoszenzoros rendszer. A

viszceroszenzoros rendszer. A receptorfunkciók, szomatoés

viszceroszenzoros működések általános jellemzése. (É)

9. hét:

Előadás: A hő- és fájdalomérzés élettana. (É) A

fájdalomérzés neuronális mechanizmusai, a

fájdalomcsillapítás elvi lehetőségei. (É)

10. hét:

Előadás: Érzékszervek jelképzése. (B) Információtárolás.

(B)Önellenőrző teszt (Írásbeli)

Önellenőrző teszt (Írásbeli)

11. hét:

Előadás: A látás optikai törvényszerűségei. A

látásélességet meghatározó tényezők. (É) A látás retinális

mechanizmusai. (É) A vizuális információ centrális

feldolgozásának mechanizmusai. (É) A hallás élettana. (É)

A gerincvelő szomatomotoros működései. A motoros

véglemez. A motoros egység. A gerincvelői motoros

apparátus. (A) Gerincvelői és agytörzsi reflexek.

Proprioceptiv és nociceptiv reflexek. (A)

Követelmények

12. hét:

Előadás: A szomatomotoros rendszer. A motoros rendszer

hierarchiája. A törzsdúcok és a kisagy, mint a

szomatomotoros rendszer részei. (A) A visceromotoros

rendszer. (A) A vázizomműködés gerincvelői kontrollja I.

(É) A vázizomműködés gerincvelői kontrollja II. (É) A

vestibuláris apparátus és a mozgáskoordináció. (É)

Agytörzs, kisagy szerepe a mozgáskoordinációban. (É)

13. hét:

Előadás: Törzsdúcok, agykéreg szerepe a

mozgáskoordinációban. (É) Ízérzés, szaglás élettana. (É)A

monoaminerg rendszer. (A) A limbikus rendszer. (A)

Centrális vegetatív szabályozás I. (É) Centrális vegetatív

szabályozás II. A magatartás szabályozása. (É) EEG, alvás.

(É) Tanulás, emlékezet. (É)

NEUROBIOLÓGIA

Kurzusleírás, követelmények

A Neurobiológia kurzust az Anatómia, Biokémiai és Élettani Intézet közösen oktatja, a tantermi előadásokra,

gyakorlatokra és szemináriumokra az oktató intézetek saját szabályai vonatkoznak. A kurzus részletes tematikájában

(ami azonos a követelményekkel) az előadásoknál megjelöltük a vonatkozó tankönyvi forrást azzal a megjegyzéssel,

hogy a követelményekhez tartozhatnak az előadáson elhangzó, a tankönyvben nem szereplő információk, míg más

esetekben a tankönyvi szöveg egyes részei nem tartoznak a kötelező tananyaghoz. Az előadások és a kiscsoportos

foglalkozások látogatása kötelező. Az előadásokról történő hiányzások lehetséges maximuma öt; ezt meghaladó számú

hiányzás esetén (igazolástól függetlenül) a vizsgakedvezmények (lásd alább) elvesznek. Gyakorlatok és szemináriumok

142


II. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

esetében Intézetenként két hiányzás megengedett (neuroanatómia és neuroszövettan: összesen két hiányzás;

neuroélettan szeminárium és gyakorlat: összesen két hiányzás), három vagy több hiányzás esetén a tanulmányi

követelmények teljesítésének elfogadása megtagadható (hiányzások pótlása az adott Intézet saját szabályai, és

lehetőségei szerint történhet).

Az Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet esetében, a félév során maximum 3 gyakorlat pótlására van lehetőség

(beleértve az anatómia és a szövettan gyakorlatokat). A kurzus anyagának elsajátítása több tankönyv és jegyzet

használatát feltételezi és igényli. A félév során három évközi beszámolóra kerül sor, ezek sikeres teljesítése esetén a

félév végi kollokviumi jegy megajánlásra kerül.

Az elérhető maximális pontszám 100 az alábbi megoszlásban: Anatómia: 50 pont Biokémia: 10 pont Élettan: 40 pont

Az első beszámolót (6. hét) az Anatómia Intézet tartja két részben, mely szövettani képletfelismerést és neuroanatómia

szóbeli-gyakorlati részt tartalmaz. A második (10. hét) és harmadik (14. hét) beszámolót a három intézet közösen,

írásban bonyolítja le. Az első beszámoló a 7. héten egyszer megismételhető. Ugyancsak egyszer megismételhető a teljes

2. vagy 3. beszámoló a félév végén megjelölt időpontban. Ebben az esetben a megismételendő 2. vagy 3. beszámolóhoz

tartozó mindhárom résztárgyból (anatómia, élettan biokémia) írásbeli vizsgát kell tenni és a korábbi 2. vagy 3.

beszámolóhoz tartozó összes eredmény törlődik. A három beszámoló során elért pontszámot intézetenként és

résztárgyanként összegezzük. A kollokviumi jegyet azon hallgatók számára ajánljuk meg, akik mindhárom intézetnél

mind az öt résztárgyból elérték a maximális pontszám 60%-át. Az Anatómia Intézet esetében a 60%-os küszöböt a

szövettani képletfelismerésnél, a neuroanatómiai szóbeli-gyakorlati beszámolóban és a két írásbeli beszámoló

összesített eredményénél külön-külön kell teljesíteni. Ha a három beszámolón (beleértve a javítási lehetőségeket is) nem

sikerült egy vagy több intézetnél résztárgyanként a 60%-ot elérni, akkor ennek pótlása a később kijelölt vizsganapokon

történhet meg. Ha a pontszámok mindhárom intézetnél résztárgyanként elérték a 60%-ot, akkor a kollokviumi jegy a

részpontszámok összegzése után, az alábbi séma szerint történik: 0 – 59 pont elégtelen 60 – 69 pont elégséges 70 – 79

pont közepes 80 – 89 pont jó 90 – 100 pont jeles A megajánlott kollokviumi jegy ugyancsak a kijelölt vizsganapokon

javítható, előzetes bejelentkezés után. Ez esetben minden résztárgyból vizsgázni kell és valamennyi korábbi résztárgy

eredménye törlődik.

Az egyes intézeti beszámolók résztárgyainak részletei:

Anatómia (neuroszövettan, neuroanatómia): Az első beszámolón elérhető pontszám: Neuroszövettani képletfelismerés:

10 pont, Neuroanatómiai szóbeli-gyakorlati beszámoló: 20 pont. Ha az első beszámoló valamelyik részeredménye nem

éri el a 60%-ot, akkor az a következő héten megismételendő. A második és harmadik, írásbeli beszámolón összesen

elérhető pontszám: 20 pont. A kollokviumi jegymegajánlás feltétele: a szövettani képletfelismerésben legalább 6 pont, a

neuroanatómiai szóbeli-gyakorlati beszámolón legalább 12 pont, az írásbeli beszámolókon legalább 12 pont

megszerzése. Biokémia (neurobiokémiai): A második és harmadik (írásbeli) beszámolón összesen 10 pont érhető el,

melyből legalább 6 pontot kell megszerezni a jegymegajánláshoz.

Élettan(idegélettan): A második és harmadik (írásbeli) beszámolón összesen 40 pont érhető el, melyből legalább 24

pontot kell megszerezni a jegymegajánláshoz. Négy plusz pont megszerzésére van további lehetőség a 14. oktatási

héten lebonyolított élettan záró gyakorlat keretében történő idegélettani gyakorlatokból. Sikertelen esetben az

idegélettani kérdés ismétlésére nincs lehetőség. Az idegélettanból elérhető maximális pontszám ettől függetlenül 40

pont. A plusz pont kizárólag az adott tanév folyamán érvényes (a neurobiológiát ismétlő hallgatók a félév végi

idegélettani záró gyakorlatra újra jelentkezhetnek).

Tantárgy: BIOKÉMIA II.

Év, szemeszter: 2. évfolyam - 2. félév

Óraszám:

Előadás: 45

Szeminárium: 15

Gyakorlat: 30

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

1. hét:

Előadás: Az eukarióta génexpresszió szabályozásának

szintjei. Az aktív kromatin. A transzkripció szabályozása.

mRNS szintű szabályozás. A transzláció szabályozása.

Transzláció utáni események. Génterápia: a biokémiai

funkció visszaállítása

Gyakorlat: Bevezetés a gyakorlatokhoz.

2. hét:

Előadás: Szabályozás fogalma, szintjei. A metabolikus, a

citokin, hormonális és az idegi szabályozás jelentősége és

összekapcsolódása. A sejtet kívülről érő szignálok.

Receptorok és jelátviteli rendszerek. A szabályozás

érzékenységének fokozása: allosztéria, szubsztrát ciklus,

interkonverziós ciklus, kaszkádok. Nem penetráló

szignálok szignálútvonalai. Ioncsatorna típusú receptorok.

Hét transzmembrán típusú receptorok. G fehérjék és GTPázok.

Az adenilát cikláz rendszer, foszfolipáz C szignálút.

Gyakorlat: A véralvadás vizsgálata.

143


15. FEJEZET

3. hét:

Előadás: Egyéb foszfolipázok. A cADP ribóz mint

másodlagos jelátvivő. A cGMP foszfodiészteráz rendszer.

Egy hidrofób doménű fehérjék szignálutai. Guanilát cikláz

rendszer. Tirozin kináz receptorok és tirozin kinázok

kapcsolódása a további szignálútvonalhoz, raf, MAP

kinázok. Az inzulin metabolikus hatásai. Citokinek

szignálútvonalai.

Gyakorlat: A véralvadás vizsgálata.

4. hét:

Előadás: Sejthalál receptorok. Citoplazmatikus targeten

ható penetráló szignálok: A NO hatása. Szignálútvonalak

kapcsolódása a genetikai szabályozáshoz és az aktin

filament rendszerhez. Magreceptorok. A sejten belül zajló

jelátviteli útvonalak. Interakciók a különféle

szignálútvonalak között.

Gyakorlat: A véralvadás vizsgálata.

5. hét:

Előadás: A sejtproliferáció biokémiája. A mitotikus

kaszkád. Protoonkogének termékei és funkcióik. Az

onkogénné válás biokémiai mechanizmusai

Gyakorlat: Szérumfehérjék mennyiségi meghatározása és

frakcionálása.

6. hét:

Előadás: Tumor szupresszor gének és biokémiai

funkcióik. A terminális differenciálódás biokémiai

jellemzői. A sejtproliferáció és a természetes sejthalál

biokémiája. Az M-fázis kináz

Gyakorlat: Szérumfehérjék mennyiségi meghatározása és

frakcionálása

7. hét:

Előadás: Stressz állapot: stressz fehérjék és stressz

enzimek eukariota sejtekben. A hősokk fehérjék fajtái, és

szerepük a sejtekben normál körülmények között.

Chaperonok és chaperoninok: a fehérje folding gardedám

stressz fehérjéi. Hsp70, hsp60 fehérje családok és

funkcióik. A sejtek termotoleranciája. A stressz 90 fehérjék

családja és szerepük. A hősokk gének transzkrip-ciójának

szabályozása. Stressz szignálok.

Gyakorlat: Szérumfehérjék mennyiségi meghatározása és

frakcionálása.

8. hét:

Előadás: A máj biokémiája. Biotranszformáció. Az

alkoholfogyasztás biokémiai következményei

Gyakorlat: Neurotranszmisszióban résztvevő enzimek

vizsgálata

9. hét:

Előadás: A vér biokémiája. Vörösvértestek anyagcseréje.

Hemolízishez vezető anyagcsere betegségek. Hemoglobin

szerkezet, funkció, szabályozás. Kóros hemoglobinok. A

fehérvérsejtek speciális biokémiai reakciói, részvételük a

gyulladási reakciókban. A szérum fehérjéi.

10. hét:

Előadás: Uroporfinoid fehérjék az élővilágban. Hem

fehérjék. A hem szintézise és a szintézis szabályozása.

Hem lebontás: epefestékek keletezése, konjugálása és

kiürülése. Hem oxigenáz. A vas transzportja és raktározása

a sejtekben. Vas-eloszlás és kinetika. A vasfelhasználás

molekuláris szabályozása: a transzferrin receptor és ferritin

mRNS stabilitása, IRE kötődő fehérje. A szabad vas

veszélye: oxidatív stressz és védekező mechanizmusok.

Vas-hiányos állapot és hemokromatózis

Gyakorlat: Neurotranszmisszióban résztvevő enzimek

vizsgálata

11. hét:

Előadás: A véralvadás celluláris, humorális és vaszkuláris

aspektusai. Trombociták szerkezete, aktivációja, adhéziója

és aggregációja. A véralvadási faktorok osztályozása és

szerepük a véralvadásban. K-vitamin függő faktorok.

Gyakorlat: Számonkérés, intézet látogatás

12. hét:

Előadás: A véralvadás kontakt fázisa. Véralvadás a

kémcsőben és a szervezetben. A véralvadás szabályozása.

A trombociták és az érfal szerepe. A véralvadás limitáló

tényezői, inhibitorai és aktivátorai. Fibrinolízis.

13. hét:

Előadás: A kötőszövet biokémiája: funkció és felépítés.

Glükózaminoglikánok és proteoglikánok. Kollagének:

fajtái, felépítésük, tulajdonságaik, genetikai eredetük. Az I.

tipusú kollagén szintézise. Kollagén monomerek

makromolekuláris szerveződése. A kollagén szintézis

zavarai. Kollagén bontó enzimek. IV. tip. kollagenáz.

Elasztin szerkezete, funkciója és szintézise. Elasztáz.

Fibronektinek szerkezete, funkcionális egységei. Plazma és

szöveti fibronektinek. Fibronektinek receptorai: integrinek

és egyéb receptorok. Fibronektinek szerepe. Egyéb

adhéziós fehérjék (laminin, entactin, trombospondin, von

Willebrand faktor, tenascin, stb).

14. hét:

Előadás: Sport biokémia. Miofibrillumok felépitésében

résztvevő proteinek. Az erő keletkezésének molekuláris

mechanizmusa. Az izom energiaforrásai. Izom

metabolizmusa különböző intenzitású munka esetén. Sport

hatása. A citoszkeleton biokémiája

15. hét:

Előadás: Ismétlő előadás. Adaptáció, egészség, betegség

144


II. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

Követelmények

Elméleti tananyag: az előadásokon elmondott, a honlapon elérhető (http://bmbi.med.unideb.hu felhasználó:student,

jelszó:student2013) és a szemináriumokon megvitatott fejezetek a biokémia anyagcsere tárgyköréből.

A szemináriumokon az előző heti előadások anyagát lehet a szemináriumvezetőkkel megbeszélni, átismételni. A

tananyaghoz kapcsolódó legújabb kutatási eredményekről, érdekességekről is hallhatnak itt a hallgatók, ezek az

információk is részét képezik a szigorlaton számon kérhető anyagnak. A szemináriumi aktivitás és a felkészültség

alapján a legjobb hallgatók 5 bonus pontot gyűjthetnek a szemináriumokon. A szemináriumokról legfeljebb háromszor

lehet hiányozni.

Minden gyakorlatot kötelező elvégezni, ha valaki valamilyen nyomós indok miatt nem tud részt venni egy gyakorlaton,

azt a megfelelő három hetes gyakorlati perióduson belül be kell pótolnia egy másik csoport gyakorlatán, a saját- és a

másik csoport gyakorlatvezetőjével való előzetes egyeztetés után. Egynél több pótlás esetén a hallgató nem kaphat

pontot az adott gyakorlatra. A gyakorlatok az évismétlők számára nem kötelezőek.

A félév aláírásának feltétele: a gyakorlatok teljesítése, a szemináriumokon való részvétel és az előadások legalább 30%-

ának látogatása (lsd. kijelölt előadások). A kötelező előadásokról legfeljebb egyszer lehet hiányozni, több hiányzás

esetén a félévet nem írjuk alá.

A II. félév tanulmányi teljesítményét pontokban értékeljük. A félév során összegyűjthető maximális pontszám

100(+6+5), ez a gyakorlati dolgozattal (10 pont) és jegyzőkönyvvel (15 pont), valamint az elméleti anyagra épülő, a

jelzett időpontokban megírható, 2 dolgozattal (75 pont) szerezhető meg. A dolgozatok egyszeres- és többszörös

választásos tesztkérdésekből állnak. Mindehhez számítódik hozzá a tudományos esszé kidolgozásával elérhető és a

szemináriumon szerezhető bonus pont (a bonus pontok fele az év végi vizsga dolgozat pontszámához is hozzáadható).

A tudományos esszé (melynek megírása nem kötelező) a tananyaghoz kapcsolódó legújabb eredményeken alapuló

összefoglaló dolgozat lehet, 3-6 oldal terjedelemben. Magyar nyelvű cikk(ek) feldolgozása esetén max. 4 bonus pont,

angol nyelvű cikk(ek) felhasználása esetén max. 6 bonus pont jár – amennyiben az esszé tartalma és igényessége eléri a

szükséges minőséget. A dolgozathoz 2013. szeptember 1. és 2014. február 28. között megjelent közleményeket lehet

felhasználni. Az esszé kidolgozásához részletes útmutatót, segítséget a gyakorlatvezetők adnak. Az esszéket a

gyakorlatvezetőknek kell leadni a csoport utolsó manuális gyakorlatán (szérumfehérjék elválasztása). Az esszék

leadásának legvégső határideje 10. hét szerda.

A II. félév összteljesítménye alapján a hallgatók további bonus pontot kaphatnak: 70 pont összegyűjtése esetén 5 bonus

pontot, 80 pont elérése estén 8 bonus pontot. A bonus pontok hozzáadódnak az írásbeli vizsgadolgozat pontszámához.

Bonus pont kapható a biokémia tanulmányi versenyen elért eredmény alapján is.

Azok a hallgatók, akik összesen legalább 220 pontot szereznek a három félév során (Molekuláris Biológia, Biokémia I.,

II.) és mindegyik félévben elérnek legalább 60 pontot, felmentést kapnak az év végi szigorlat írásbeli része alól.

Az év végi szigorlat írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli rész 50 pontos: 25 db egyszeres- és többszörös

választásos tesztkérdést (25x1 pont) és 5 db esszékérdést (5x5 pont: 1 molekuláris biológia, 1 anyagcsere, 2 sejt- és

szervbiokémia; 1 gyakorlati kérdés a három szemeszter gyakorlati anyagából) tartalmaz. Az írásbeli vizsgát ki nem

váltott hallgatók közül szóbeli vizsgát az a hallgató tehet, aki az írásbeli részből legalább 60%-ot, azaz 30 pontot

szerzett. Eredménytelen szóbeli vizsga esetén a megírt eredményes írásbeli dolgozat eredménye átvihető a B és a C

vizsgákra is. Sikertelen írásbeli „C” vizsga esetén a hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy szóban vizsgázzanak.

A szóbeli rész első kérdése mindenki számára olyan orvosi orientációjú alapvető probléma lesz, melyre a vizsgáztató

azonnal várja a választ. Ezután 3 tételt kell húzni az anyagcsere, a sejt- és a szervbiokémia anyagrészekből. A

szigorlaton szereplő tételek listáját a szemeszter folyamán a hallgatók személyesen megkapják.

A szigorlati vizsgára legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezniük kell a hallgatóknak a NEPTUN-on

keresztül.

Tudnivalók: a félév során a dolgozatok és vizsgák pontos helyét, időpontját és minden más fontos információt az intézet

hirdetőtábláján (ETK földszint, első folyosó) és az intézet honlapján (http://bmbi.med.unideb.hu) fogunk kihirdetni.

Kérjük, hogy a hirdetményeket kísérjék folyamatosan figyelemmel!

145


15. FEJEZET

Tantárgy: ORVOSI ÉLETTAN II.

Év, szemeszter: 2. évfolyam - 2. félév

Óraszám:

Előadás: 36

Szeminárium: 18

Gyakorlat: 27

Élettani Intézet

1. hét:

Előadás: Gyakorlati előkészítő Veseműködés alapjai

Veseműködés kvantitatív jellemzése Glomeruláris filtráció

2. hét:

Előadás: A GFR szabályozása A proximalis tubulus

transzportja Henle-kacs, a disztális nefron transzportja

Hígítás, koncentrálás

3. hét:

Előadás: Vízháztartás, ozmoreguláció Na-háztartás,

volumenreguláció Sav-bázis egyensúly pH-reguláció

zavarai, K-háztartás

4. hét:

Előadás: Ca-háztartás, csontélettan Vizeletürítés,

diuretikumok, kóros veseműködés A húgyhólyagműködés

szabályozásának modern megközelítése A hangingerek

feldolgozásának neurális háttere

8. hét:

Előadás: A hormonális szabályozás alapelvei Hormonok

hatásmechanizmusa A hypothalamus-hypophysealis

rendszer Növekedési hormon

Követelmények

9. hét:

Előadás: Glükokortikoidok I. Glükokortikoidok II. A bőr

hormonjai Őssejt és szívizom

10. hét:

Előadás: A pajzsmirigy működése I. A pajzsmirigy

működése II. A mellékvesevelő hormonjai A

katekolaminok hatásai

11. hét:

Előadás: A szigetszövet hormonjai I. A szigetszövet

hormonjai II. A szigetszövet működésének szabályozása

Az intermedier anyagcsere hormonális szabályozása

14. hét:

Előadás: A gonádműködés endokrin szabályozásának

általános elvei A férfi gonádműködés endokrin

szabályozása A női gonádműködés endokrin szabályozása

Terhesség, tejszekréció, pubertás A hallás élettana A

hangingerek feldolgozásának neurális háttere

1. Indexaláírás feltételei

Az előadásokon, szemináriumokon és gyakorlatokon történő megjelenés kötelező. Az index aláírása megtagadható

azon hallgatók esetében, akiknek legalább öt szemináriumi, és/vagy legalább három gyakorlati hiányzása van.

A szemináriumi hiányzás pótlására nincs mód, a mulasztott gyakorlatokat kötelező bepótolni, de a gyakorlatok

pótlásával nem csökken a gyakorlati hiányzások száma!

A gyakorlatok teljesítését a munkafüzet megfelelő feladatlapjainak kitöltése, és a gyakorlatvezető által történt aláírása

igazolja, ennek hiányában az indexaláírás megtagadható. Az előadásokról történő négy vagy annál több hiányzás esetén

az adható valamennyi lehetséges kedvezményt (lásd később) visszavonjuk.

A hallgatóknak a gyakorlatokat és a szemináriumokat azzal a csoporttal kell látogatniuk, amelyhez a Tanulmányi

Osztály beosztása szerint hivatalosan tartoznak.

Az előadások tematikája és az aktuális információk az intézeti honlapon (http://phys.dote.hu) érhetők el.

2. Évközi számonkérés

A hallgatók elméleti tudásszintjét a két írásban történő beszámoló során ellenőrizzük, Ebben a félévben ismétlőtesztre

nem kerül sor, illetve a beszámolók megismétlése semmilyen indokkal sem lehetséges! Az írásbeli beszámolókon a

részvétel kötelező. Az évközi beszámolók eredményéről, a szigorlat alkalmával, a vizsgáztató írásbeli tájékoztatást kap.

A gyakorlati anyag sikeres elsajátítását a félév végén megtartott zárógyakorlat során ellenőrizzük gyakorlati beszámoló

formájában, amelynek eredménye (+) vagy (-) lehet. Elvárjuk a megjelölt gyakorlat önálló kivitelezését, a kapcsolatos

elméleti alapok ismeretét és a megfelelően kitöltött Gyakorlati Munkafüzet felmutatását. A sikertelen gyakorlati

beszámoló egy alkalommal ismételhető.

A zárógyakorlat sikertelen teljesítése esetén, az alább részletezett bónuszok elvesznek és a szigorlaton, írásban kérjük

számon a gyakorlati anyagot. Az írásbeli gyakorlati kérdések felölelik az egész éves gyakorlati anyagot!

3. Vizsgák

146


II. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

A második félév végén esedékes szigorlat felöleli az egész éves Élettant, beleértve valamennyi előadás, szeminárium és

gyakorlat anyagát. A szigorlati tételsor megtalálható az intézeti honlapon (http://phys.dote.hu)

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Amennyiben a hallgató zárógyakorlata sikertelen, az alább részletezett

kedvezmények elvesznek és a szigorlaton írásban kérjük számon a gyakorlati anyagot, mely magába foglalja mindkét

félév gyakorlati anyagát!

A vizsga eredménye elégtelen, ha vagy az írásbeli, vagy a szóbeli rész elégtelen. Az írásbeli részhez az alábbi

kedvezményeket ajánljuk fel az évközi teljesítmény függvényében:

Kiszámítjuk a 2013/2014-es tanév öt évközi tesztjének az átlagát (három az első félév során, valamint kettő a második

félévben).

a) amennyiben az átlag eléri vagy meghaladja a 80%-ot (a pótteszt megírása esetén természetesen annak az eredménye

számít az átlag kialakításánál), akkor eltekintünk a vizsga írásbeli részétől, és csak a szóbeli vizsgát kell letennie.

b) ha az átlag 70% és 80% között van, akkor 10 bónusz pontot adunk a szigorlat írásbeli eredményéhez.

c) ha az átlag 60% és 70% között van akkor a hallgató 5 bónusz pontot kap.

Minden fenti kedvezmény érvényét veszíti, ha valakinek a zárógyakorlata nem sikerül, vagy az Élettani Intézet

megtagadja az index aláírását, vagy 4-nél több hiányzást gyűjt össze az előadások során.

Ha a szigorlat írásbeli eredménye (a bónusz ponttal együtt számítva) nem éri el a 60%-ot, a vizsga eredménytelennek

minősül.

Amennyiben valaki a 2013/2014-es tanév félévi vizsgaperiódusban szóbeli vizsgát tett, akkor az egyes évközi tesztek

eredményeit az alábbi séma szerint helyettesítjük majd a vizsgaeredménnyel:

- Ha a szóbeli kollokviumra egy megajánlott jegyen való javítás szándékával került sor, akkor a számítás a következő:

2: 69%; 3: 79%; 4: 89%, és 5: 100%.

- Ha a vizsga érvényes megajánlott jegy hiánya miatt történt, akkor a következő séma alkalmazandó: 2: 65%; 3: 75%;

4: 85%; 5: 95%.

Valamennyi első féléves teszt eredményét a fenti módon számított százalékos értékkel vesszük majd számításba.

147


16. FEJEZET

16. FEJEZET

III. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

Tantárgy: BELGYÓGYÁSZAT I. (PROPEDEUTIKA)

Év, szemeszter: 3. évfolyam - 1. félév

Óraszám:

Előadás: 30

Gyakorlat: 30

Belgyógyászati Intézet

1. hét:

vérkeringésének zavarai.

Előadás: A belgyógyászat helye, szerepe az Gyakorlat: Korábbi gyakorlatok anyaga. A tüdõ

orvostudományban. Hippokrateszi eskü. Az orvos szerepe, auscultatioja. (kiscsoportos)

orvosi tekintély.Az orvos-beteg viszony jelentősége.

Hivatástudat, kötelességek, titoktartás, tájékoztatás. 8. hét:

Kórtermi magatartás.

Előadás: Légzési elégtelenség.A szív vizsgálata:

Gyakorlat: Ismerkedés a csoporttal. A III. sz. Belklinika szívtompulat, szívcsúcslökés.

elhelyezkedése, feladatai, profilja, napi munkarendje. Gyakorlat: Korábbi gyakorlatok anyaga. A szív

kopogtatása és auscultatioja. (kiscsoportos)

2. hét:

Előadás: A diagnózis fogalma, célja, fajtái. Panaszok és 9. hét:

tünetek. Az orvosi vizsgálat sorrendje, körülményei. Előadás: A szív hallgatózása és

Kórlap, lázlap, ápolási napló, orvosi dokumentáció.Az értékelése.Echocardiographia, phonocardiographia alapjai.

anamnesis felvétel módja, jelentősége.

Gyakorlat: A normális és kóros szívhangok, szívzörejek

Gyakorlat: Az orvos-beteg viszony jelentõsége az orvosi megbeszélése.

munka szempontjából. A helyes orvosi magatartás

szabályai.

3. hét:

Előadás: Általános betegvizsgálat, incpectio, palpatio.

Hőmérőzés, hőmérséklet, láz, lázmenet. Testsúlymérés

jelentősége.Az anamnesis felvétel sajátosságai tüdő

betegségek esetén.

Gyakorlat: Anamnézis felvétel bemutatása.

4. hét:

Előadás: A mellkas általános vizsgálata.A mellkas

kopogtatása és értékelése.

Gyakorlat: Anamnézis felvétele. Inspectio gyakorlása

közösen a kórteremben. (kiscsoportos)

5. hét:

Előadás: A tüdő auscultatioja és értékelése.A mellkasi

szervek radiológiai vizsgálata

Gyakorlat: Korábbi gyakorlatok anyaga. Hőmérõzés,

hõmérséklet, láz, lázgörbék, testsúlymérés és

jelentõségének megbeszélése. A mellkas általános

vizsgálata. (kiscsoportos)

6. hét:

Előadás: Tüdő syndomák: pneumonia, pleuritis,

ptx.Bronchitisek, asthma bronchiale, emphysaema.

Gyakorlat: Korábbi gyakorlatok anyaga. A tüdő

kopogtatása. (kiscsoportos)

7. hét:

Előadás: Tüdő daganatok, mediastinalis tumor.A tüdő

148

10. hét:

Előadás: EKG alapfogalmak a normális EKG-görbe

jellemzői.A coronariák vizsgálati lehetőségei és

jelentőségük.

Gyakorlat: Az EKG vizsgálat alapjai, EKG bemutatások.

11. hét:

Előadás: Vírus hepatitisek.Májcirrhosis. (formái,

stádiumok, tünetek, szövődmények, kezelés)

Májtranszplantáció, Máj fokális eltérései

Gyakorlat: Tüdő szindrómák. Fizikális vizsgálatok

gyakorlása. (kiscsoportos)

12. hét:

Előadás: Akut pancreatitis.Krónikus pancreatitis. Pancreas

carcinoma.

Gyakorlat: Szívbetegek bemutatása. Fizikállis vizsgálatok

gyakorlása.

13. hét:

Előadás: Diabetes mellitus patomechanizmusai,

felosztása, tünetei, szövődményei, metabolikus

syndroma.A 2-es típusú diabetes mellitus kezelése

Gyakorlat: Anamnézis és a has fizikális vizsgálata.

(kiscsoportos)

14. hét:

Előadás: 1-es típusú diabetes mellitus kezelése. Korszerű

inzulinterápia.Obesitas, köszvény.

Gyakorlat: Korábbi gyakorlatok anyaga. A

mozgásszervek fizikális vizsgálata. (kiscsoportos)


15. hét:

Előadás: Primer és szekunder hyperlipoproteinaemiák

okai, tünetei, felosztása, kezelése. Porphyriák.A

csontanyagcsere zavarai. Folyadék- és elektrolit háztartás

III. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

zavarai

Gyakorlat: Korábbi gyakorlatok anyaga. A neurologiai

vizsgálat alapjai. (kiscsoportos)

Tantárgy: IMMUNOLÓGIA

Év, szemeszter: 3. évfolyam - 1. félév

Óraszám:

Előadás: 40

Szeminárium: 8

Gyakorlat: 12

Immunológiai Intézet

1. hét:

Előadás: 1. Az immunológia, mint önálló és

interdiszciplináris tudomány2. Az immunrendszer

felépítése, működési elve3. A természetes immunitás

felismerő mechanizmusai4. A természetes immunitás

végrehajtó mechanizmusai

Szeminárium: Az immunrendszer sejtjei és molekulái

2. hét:

Előadás: 5. A szerzett immunitás jellegzetességei, a

klonális szelekció elmélete 6. A limfoid szervek és

szövetek felépítése7. A szöveti őssejtek8. A limfoid

keringés, az antigén felismerés helyei

Szeminárium: Pathogének és antigének, gyulladás és akut

fázis válasz

3. hét:

Előadás: 9. Az antigént felismerő receptorok

sokféleségének genetikai háttere10. A B-limfociták

antigéntől független differenciálódása11. A B-limfociták

antigéntől függő differenciálódása12. A B-sejtek és az

ellenanyagok általi antigén felismerés molekuláris alapjai

Szeminárium: Az ellenanyagok sajátságai, funkciói,

gyakorlati felhasználás lehetőségei

4. hét:

Előadás: 13. A B-sejtek aktivációja, ellenanyag izotípusok

képződése és funkciója14. A fő hisztokompatibilitási

génkomplex (MHC) által kódolt fehérjék szerkezete15. Az

MHC molekulák genetikája16. Az MHC molekulák

funkciója

Szeminárium: A komplement rendszer működése, a

másodlagos antigén – ellenanyagok kapcsolódáson alapuló

módszerek elmélete.

5. hét:

Előadás: 17. A T-sejtek általi antigén felismerés

molekuláris alapjai18. Antigén feldolgozás és

bemutatás19. A T-limfociták aktivációjának feltételei és

következményei20. A T-limfociták effektor funkciói

Gyakorlat:

aktiválás

Precipitáció, agglutináció, komplement

6. hét:

Előadás: 21. A reguláló T-limfociták22. A T-limfociták

fejlődése23. A központi tolerancia kialakulása24. A

perifériás tolerancia mechanizmusai

Szeminárium: Az elsődleges antigén – ellenanyag

kapcsolódáson alapuló preparatív és analitikai módszerek

elméleti háttere

7. hét:

Előadás: 25. Az immunológiai memória kialakulása26. Az

immunválasz szabályozása 27. Fertőző betegségek28. Az

extacelluláris pathogének elleni immunválaszok

Gyakorlat: Immunoszorbens technika, ELISA, áramlási

citometria, immunoblot, immunhisztokémia, fluoreszcens

mikroszkópia

8. hét:

Előadás: 29. Az intracelluláris pathogének elleni

immunválaszok30. Öröklött immundeficienciák I (B-sejtes

immundeficienciák)31. Öröklött immundeficienciák II (Tsejtes

immundeficienciák)32. Az allergiás folyamatok

mechanizmusai

Gyakorlat: Az immunkompetens sejtek jellemzése

sejtfelszíni markerek alapján, az immunrendszer sejtjeinek

elválasztása

9. hét:

Előadás: 33. A hiperszenzitivitási reakciók típusai és

jellemzői I34. A hiperszenzitivitási reakciók típusai és

jellemzői II35. Az autoimmun betegségek kialakulásában

szereplő mechanizmusok36. Néhány autoimmun betegség

jellegzetességei

Gyakorlat: Az immunológiailag kompetens sejtek

funkcionális vizsgálata, blasztos transzformáció (LPS és

ConA aktiválás), poliklonális B-és T-limfocita aktiválás,

MHC tipizálás, ELISPOT módszer

10. hét:

Előadás: 37. Tumor immunológia, a tumor antigének és az

ellenük kialakuló immunválasz38. A tumorsejtek

menekülési mechanizmusai az immunrendszer védekező

folyamatai ellen, immunoterápiás lehetőségek39. A szervés

szövetátültetést követő immunológiai folyamatok40. A

csontvelő átültetés immunológiai vonatkozásai

149


16. FEJEZET

Gyakorlat: A T-limfociták aktiválása, citokin kimutatási

módszerek (IL-2 mérés), hizósejt degranuláció, passzív

kután anafilaxis

Követelmények

A szemináriumokon és a gyakorlatokon való részvétel kötelező, kettőnél több igazolatlan hiányzás esetén a félévi

aláírás nem szerezhető meg. A gyakorlatok pótlására kizárólag az adott gyakorlat hetében, egy másik csoporthoz

csatlakozva van mód.

Az első beszámoló időpontja a 8. hét, az alap immunológia előadások és az 1-4. heti szemináriumok anyagát kérjük

számon.

A második beszámoló időpontja a 11. hét, számonkérés az Immunpatológia és a gyakorlatok anyagából. Ha bármelyik

számonkérés nem értékelhető (részvétel hiánya vagy 0 teljesítmény miatt), kollokvium jegy nem ajánlható meg.

A két demonstráció pontszámainak alapján kollokvium jegyet ajánlunk meg, az elfogadási határ 51%.

Amennyiben a két demonstráció pontszámának átlaga nem éri el az 51%-ot, a kollokvium jegy a vizsgaidőszakban,

írásbeli szűrőtesztből és szóbeli részből álló vizsgával szerezhető meg.

Azok a hallgatók, akik az oktatási időszakban nyújtott teljesítményük alapján megajánlott jegyet nem fogadják el, a

kollokvium jegyet a vizsgaidőszakban, szóbeli vizsgával szerezhetik meg. A szóbeli vizsgán a megajánlott jegyet

javítani és rontani is lehet.

Tantárgy: KLINIKAI BIOKÉMIA I.

Év, szemeszter: 3. évfolyam - 1. félév

Óraszám:

Előadás: 30

Gyakorlat: 15

1. hét:

Előadás: 1. Bevezető: Patobiokémia, klinikai biokémia,

laboratóriumi diagnosztika2. Általános tudnivalók a

laboratóriumi diagnosztikáról (ref. Tart., vizsgálatkérés,

hibalahetőségek, eredmények értékelése

3. hét:

Előadás: 5. Tumormetasztázisok klinikai biokémiája6. A

szervezetben malignus betegségek kapcsán kialakuló

patobiokémiai regulációk és ezek következményei I.

4. hét:

Előadás: 7. A szervezetben malignus betegségek kapcsán

kialakuló patobiokémiai regulációk és ezek

következményei II.8. Tumor markerek a malignus

megbetegedések diagnosztikájában

5. hét:

Előadás: 9. Veleszületett anyagcsere rendellenességek és

laboratóriumi diagnosztikájuk I.

10. Veleszületett anyagcsere rendellenességek és

laboratóriumi diagnosztikájuk II.

6. hét:

Előadás: 11. Veleszületett anyagcsere rendellenességek és

laboratóriumi diagnosztikájuk III.12. Plazmafehérjék

patobiokémiája

Laboratóriumi Medicina Intézet

2. hét:

8. hét:

Előadás: 3. A sejtkárosodás patobiokémiája és Előadás:

laboratóriumi jelei4. A gyulladás patobiokémiája

150

7. hét:

Előadás: 13. A vasanyagcsere rendellenességei.

Mikrocyter anemiák laboratóriumi diagnosztikája.14.

Hemoglobinopátiák laboratóriumi diagnosztikája

15. Makrocyter és hemolitikus anemiák

laboratóriumi diagnosztikája16. Thrombocyták számbeli

rendellenességeinek diagnosztikája

9. hét:

Előadás: 17. Akut és krónikus leukémiák, lymphomák

laboratóriumi diagnosztikája I.18. Akut és krónikus

leukémiák, lymphomák laboratóriumi diagnosztikája II.

Gyakorlat: Molekuláris genetikai módszerek alkalmazása

a klinikai biokémiában

Önellenőrző teszt

10. hét:

Előadás: 19. Akut és krónikus leukémiák, lymphomák

laboratóriumi diagnosztikája III.20. A transzfúzió

története, vércsoport szerológiai alapfogalmak

Gyakorlat: Hematológia I. Vérvételi eszközök,

antikoagulálás módszerei. Perifériás vérkenet készítése,

festése, értékelése.

11. hét:

Előadás: 21. ABO rendszer biokémiája, öröklődése,

antigénjei, A-alcsoport tulajdonságok klinikai

jelentősége22. Rh vércsoportrendszer genetikája. D antigén


és variánsai, egyéb Rh antigének. Rh rendszerbeli

antitestek, jelentőségük

Gyakorlat: Hematológia II.Vörösvértest morfológia és

reticulocyta számolás.

12. hét:

Előadás: 23. Egyéb vércsoportrendszerek (Kell, Kidd,

Duffy, MN, Ss, Ii) jelentősége24. Központi idegrendszeri

megbetegedések laboratóriumi diagnosztikája. Likvor

laboratóriumi vizsgálata

Gyakorlat: Hematológia III. Hemoglobin, hamatokrit

meghatározása. Hematológiai automaták.

13. hét:

Előadás: 25. Porphyriák laboratóriumi diagnosztikája26.

Az újszülött és gyermekkor ill. az öregkor speciális

klinikai biokémiája

III. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA

Gyakorlat: Hematológia IV. Perifériás kenet értékelése

malignus hematológiai kórképekben. Myeloma multiplex..

14. hét:

Előadás: 27. Terápiás gyógyszerszint monitorozás I.28.

Terápiás gyógyszerszint monitorozás II.

Követelmények

Gyakorlat: Transzfúziológia. ABO, Rh vércsoport

meghatározás

15. hét:

Előadás: 29. Farmakogenetika30. A vitamin anyagcsere

zavarai

Gyakorlat: Irreguláris antitestek kimutatása:

ellenanyagszűrés, kompatibilitási vizsgálat.

Önellenőrző teszt

Megengedett hiányzások száma, pótlása : A gyakorlatokról az első félévben 1, a második félévben 2 mulasztá