KISKERTI KISOKOS - Kwizda

kwizda.hu

KISKERTI KISOKOS - Kwizda

2 0 1 3

KISKERTI KISOKOS

Kiskiszerelésű növényvédô szerek

és speciális mûtrágyák

www.kwizda.hu


Szaktanácsadóink

BAKODI GYULA

SZÁNTÓFÖLD ÉS KERTÉSZET:

Győr-Moson-Sopron, Vas,

Komárom-Esztergom megye

+36 30 256 2709

gyula.bakodi@kwizda.hu

KABAI GÁBOR

SZÁNTÓFÖLD ÉS KERTÉSZET:

Zala, Veszprém megye

+36 30 402 2172

gabor.kabai@kwizda.hu

TAMÁS ISTVÁN

SZÁNTÓFÖLD ÉS KERTÉSZET:

Komárom-Esztergom megye

+36 30 982 0762

istvan.tamas@kwizda.hu

FEHÉR TAMÁS

SZÁNTÓFÖLD ÉS KERTÉSZET:

Somogy, Fejér megye

+36 30 982 0763

tamas.feher@kwizda.hu

MÉSZÁROS BÉLA

KERTÉSZET:

Pest, Nógrád megye

+36 30 982 0765

bela.meszaros@kwizda.hu

SEBESTYÉN ISTVÁN

SZÁNTÓFÖLD ÉS KERTÉSZET:

Tolna, Baranya megye

+36 30 982 0766

istvan.sebestyen@kwizda.hu

PÉTER ÁKOS

KERTÉSZET:

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Heves megye, Jászság

+36 30 972 1050

akos.peter@kwizda.hu

HUNYADI SZABOLCS

KERTÉSZET:

Bács-Kiskun, Csongrád megye

+36 30 659 1144

szabolcs.hunyadi@kwizda.hu

BARNA SÁNDOR

SZÁNTÓFÖLD ÉS KERTÉSZET:

Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye

+36 30 659 5902

sandor.barna@kwizda.hu

VARGA LÁSZLÓ

KERTÉSZET:

Hajdú-Bihar, Békés,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

+36 30 928 6172

laszlo.varga@kwizda.hu


Tartalom

Termékeink felhasználási területei 2

Termékeink felhasználása 4

Permetezési napló 6

Permetlé keverési útmutató 8

Átszámítási táblázat 8

GYOMIRTÓ SZEREK 9

Clinic ® 480 SL 10

Devrinol ® 45 F 1 1

Glialka ® Star Új 12

Select ® Super 13

Stomp ® Super Új 14

GOMBAÖLŐ SZEREK 15

Acrobat MZ ® WG Új 16

Cabrio Top Új 17

Cantus ® Új 18

Champion ® 50 WG Bio 19

Cosavet ® DF Bio 20

Cuproxat ® FW Bio 2 1

Delan ® 700 WG Új 22

Domark ® 10 EC 23

Forum ® R Új 24

Indofil ® M45 25

Kupfer ® Fusilan WG 26

Manfil ® WG Új 27

Proplant ® 28

Scala ® Új 29

T-Rex Vital Új 30

Bio : Biotermesztésben is használható!

ROVARÖLŐ SZER 31

Gazelle Vital Új 32

EGYÉB SZEREK 33

Bora ® WP Bio 34

Forester ® EW Bio 35

Öko-Ni ® WP Bio 36

Trifender ® WP Bio 37

MŰTRÁGYÁK 39

Agriplant ® termékcsalád 40

Azospeed ® 4 1

Pannon ® Starter 42

Volldünger ® termékcsalád 43

Wuxal ® termékcsalád Bio 44

Wuxal ® Super Új 45

Yeald ® Plus 46

Felhasználás előtt mindig olvassa el

és kövesse a termékek címkéjén található

utasításokat!

A közreadott adatok és el já rások ki zá rólag ta nácsadás célját szol gál ják. A ké szít mények ha tékony sá gát szá mos olyan tényező

befolyá sol hat ja, ami ha táskörün kön kí vül esik (idő járás, rak tá rozás és fel hasz nálás kö rül mé nyei), ezért az ebből ere dő

ká ro kért nem tu dunk felelősséget vállalni! A per me tezés megkezdése előtt kér jük min den esetben olvassa el és kövesse a

cso ma go ló burkolaton lévő használati utasí tást! Felhasz ná lás kor az engedélyokirat előírásai a mérvadóak. Tilos a szert

vagy annak fel nem használt maradékát, csomago ló a nya gát folyókba, vízfolyásokba, álló vi zekbe, víztározókba jut tatni! Mérgezéskor

vagy annak gyanú ja kor a munkát azonnal félbe kell sza kíta ni, majd a helyszíni elsőse gély nyújtás után orvosi, intézeti

ellátást kell biz to sí ta ni!

K I S K E R T I K I S O K O S

1


Termékeink

felhasználási

területei

Kukorica Napraforgó Burgonya Borsó

GYOMIRTÓ SZEREK

Clinic ® 480 SL √ √ √

Devrinol ® 45 F

Glialka ® Star

Select ® Super √ √ √

Stomp ® Super Új

√ √ √ √

GOMBAÖLŐ SZEREK

Acrobat MZ ® WG Új

√ √

Cabrio Top

Cantus ®

Champion ® 50 WG Bio

√ √

Cosavet ® DF

Cuproxat ® FW Bio

√ √

Delan ® 700 WG Új

Domark ® 10 EC

Forum ® R Új


Indofil ® M45


Kupfer Fusilan ® WG √ √

Manfil ® WG Új


Proplant ®


Scala ®

Új

Új

T-Rex Vital

Új

Új

Új

Bio

ROVARÖLŐ SZEREK

Gazelle Vital

Új


EGYÉB SZEREK

Bora ® WP Bio

√ √ √

Forester ® Bio

√ √ √

Öko-ni ® WG Bio

√ √

Trifender ® WP Bio

√ √ √ √

MŰTRÁGYÁK

Kivétel nélkül minden kultúrában használhatók.

2 K I S K E R T I K I S O K O S


Zöldségfélék Gyümölcs Szőlő Mák Egyéb

√ √ √

√ √ √ √

√ √ √
√ √ √ √√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √

√ √ √

√ √ √ √ √

K I S K E R T I K I S O K O S 3


Termékeink

felhasználása

gyomnövények

baktériumos betegségek

paradicsomvész,

burgonyavész (fitoftóra)

fóma

helmintospórium

levélfodrosodás (tafrina)

levélfoltosság (alternária)

levéllikasztó betegség

lisztharmat

monília

GYOMIRTÓ SZEREK

Clinic ® 480 SL

Devrinol ® 45 F

Glialka ® Star

Select ® Super

Új

Stomp ® Super

Új


GOMBAÖLŐ SZEREK

Acrobat MZ ® WG Új

√ √ √

Cabrio Top Új


Cantus ® Új

√ √ √

Champion ® 50 WG Bio

√ √ √ √ √ √ √

Cosavet ® DF Bio


Cuproxat ® FW Bio

√ √ √ √ √ √

Delan ® 700 WG Új

√ √

Domark ® 10 EC


Forum ® R Új

√ √ √

Indofil ® M45 √ √ √ √ √ √ √

Kupfer Fusilan ® WG √ √ √

Manfil ® WG Új

√ √ √ √ √ √ √

Proplant ®


Scala ®

Új

T-Rex Vital Új

√ √ √ √

ROVARÖLŐ SZEREK

Gazelle Vital

EGYÉB SZEREK

Bora ® WP

Forester ®

Bio

Bio

Öko-ni ® WG

Új

Bio

Trifender ® WP

Bio

MŰTRÁGYÁK

4 K I S K E R T I K I S O K O S


orbánc

palántadőlés

peronoszpóra

szeptória

szklerotínia

szürkepenész (botritisz)

tűzelhalás

varasodás

bogarak, molyok,

tetvek, atkák

talajkezelés

termésnövelés

vadriasztás

tápanyag-ellátás

tápanyaghiány kezelése
√ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √
√ √

√ √ √ √ √ √ √


√ √ √ √ √ √

√ √

√ √

√ √

√** Jelentős atka gyérítő hatás!

K I S K E R T I K I S O K O S 5


Permetezési napló

Sor- Termék Kezelt Kezelés Kezelés Dózis

szám neve kultúra helye ideje (kg/ha; g/m; g/m)

6 K I S K E R T I K I S O K O S


Permetezési napló

Sor- Termék Kezelt Kezelés Kezelés Dózis

szám neve kultúra helye ideje (kg/ha; g/m; g/m)

K I S K E R T I K I S O K O S 7


Permetlé keverési útmutató

A víz hőmérséklete a permetlé

készítésekor 5 °C-nál

melegebb legyen!

Háromnál több komponens

összekeverése esetén különös

gonddal járjunk el, és

mindig a nehezebben oldódó

termékkel kezdjünk.

Előbb a műtrágyát, aztán a

növényvé dő szert folyamatos

kevergetés mellett öntsük

közvetlenül a tartályba.

Átszámítási táblázat

Az alábbi táblázatban a házi és hobbikertekben használatos permetezőgépekhez igazított

dózisokat találhatja, tehát azt, hogy a növényvédő szerek csomagolásán jelzett százalékos

dózisokat hogyan kell beállítani 10 és 20 literes permetező esetén.

DÓZIS 10 LITERHEZ SZÜKSÉGES 20 LITERHEZ SZÜKSÉGES

VEGYSZER (LITER VAGY KG) VEGYSZER (LITER VAGY KG)

5,0%-os oldat 0,5 1,0

3,0%-os oldat 0,3 0,6

2,0%-os oldat 0,2 0,4

1,0%-os oldat 0,1 0,2

0,75%-os oldat 0,075 0,15

0,5%-os oldat 0,05 0,1

0,1%-os oldat 0,01 0,02

0,01%-os oldat 0,001 0,002

8 K I S K E R T I K I S O K O S


GYOMIRTÓ SZEREK


Clinic ® 480 SL

HATÓANYAG: 480 g/l glifozát-izopropilamin só+150 g/l etoxilát zsíramin;

FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: III.; KISZERELÉS: 0,2 l, 1 l

F O LY É K O N Y, T O TÁ L I S H ATÁ S Ú G Y O M I R T Ó S Z E R .

Minden gyomnövény ellen hatékony, nagy tisztaságú

glifozát hatóanyag vizes bázisú formulációja.

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

lakott területek, kiskertek totális gyomirtás 20–60 ml/100 m 2

legelő, gyep totális gyomirtás 40–60 ml/100 m 2

lucerna arankairtás 50–70 ml/100 m 2

szőlő, gyümölcs gyomnövények 20–60 ml/100 m 2

Gyakorlati tanács: a gyomirtó szer csak a kikelt gyomok ellen hatékony, talajhatása

nincs. Ideális felhasználási ideje a gyomnövények intenzív növekedése. Néhány gyomnövény

(pl.: szulák, acat) a virágzáskor a legérzékenyebb. Ügyelni kell, hogy a permetlé

ne sodródjon el, ellenkező esetben a szomszédos kultúrák károsodhatnak.

Leggyakrabban előforduló gyomok, amire megoldást nyújt a Clinic ® :

EBSZÉKFŰ

APRÓSZULÁK

PONGYOLAPITYPANG

PÁSZTORTÁSKA

TYÚKHÚR

CSALÁN

10 G Y O M I R T Ó S Z E R E K – K I S K E R T I K I S O K O S


Devrinol ® 45 F

HATÓANYAG: 450g/l napropamid; FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: III.

KISZERELÉS: 0,2 l, 1 l

S Z E L E K T Í V, F O LY É K O N Y G Y O M I R T Ó S Z E R .

Az értékes kertészeti kultúrák gyomirtó szere.

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

palántázott dohány, magról kelő egy- 33–55 ml/100 m 2

palántázott,

és kétszikű gyomok

helyrevetett paprika,

paradicsom, káposzta,

karfiol, bimbóskel

kétévesnél idősebb magról kelő egy- 44–66 ml/100 m 2

almatermésűek, szőlő, és kétszikű gyomok

csonthéjasok, málna,

ribiszke, szamóca, rózsa

Gyakorlati tanács: a szert jól elmunkált, gyommentes ta lajra vetés vagy ültetés előtt,

vetés után, kelés előtt, illetve ősszel a fa gyok előtt vagy tavasszal a hó ol vadás után kell

kijuttatni. Kertészeti kultúrákban az alkalmazás idő pont ja palántázás előtt 5–6 nap pal,

2–4 cm mélyen a ta lajba be dol goz va vagy min. 5–10 mm esőz tető ön tö zéssel be lo csolva.

Ültetvények esetében az őszi vagy kora tavaszi permetezés nyújtja a legjobb eredményt.

K I S K E R T I K I S O K O S – G Y O M I R T Ó S Z E R E K 11


Glialka ® Star

Új

HATÓANYAG: 360 g/l glifozát kálium só formában; FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: III.

KISZERELÉS: 0,2 l, 1 l

A L E G I S M E R T E B B F O LY É K O N Y, T O TÁ L I S G Y O M I R T Ó S Z E R .

Környezetbarát glifozát formuláció, mely minden gyom ellen

hat, még szélsőséges időjárási körülmények között is.

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

almatermésűek, gyomnövények 20–60 ml/100m 2

csonthéjasok, héjasok, (tarackbúza, fenyércirok,

szőlő

acat, szulák-félék stb.)

legelő, gyep totális gyomirtás 40–60 ml/100m 2

lucerna aranka irtás 50–70 ml/100m 2

lakott területek, kiskertek totális gyomirtás 20–60 ml/100m 2

Gyakorlati tanács: csak zöld felületen keresztül ható totális, felszívódó gyomirtó szer,

talajhatása nincs! Általában az ideális felhasználási időpont a növények intenzív növekedésének

ideje, de néhány gyomnövény virágzásban a legérzékenyebb (pl. szulák-félék)!

Figyelem, a permetlé ne sodródjon el, mert a környező egyéb kultúrák károsodhatnak!

12 G Y O M I R T Ó S Z E R E K – K I S K E R T I K I S O K O S


Select ® Super

HATÓANYAG: 13% kletodim; FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: II.

KISZERELÉS: 1 l, 5 l

F O LY É K O N Y, S P E C I Á L I S G Y O M I R T Ó S Z E R M A G R Ó L

K E L Ő É S É V E L Ő E G Y S Z I K Ű E K E L L E N .

Biztonsággal használható számos kétszikű kultúrában.

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

borsó, burgonya, magról kelő és évelő 6–24 ml/100 m 2

paradicsom, bab,

egyszikű gyomok

vöröshagyma,

sárgarépa, paprika

Gyakorlati tanács: a készítményt a magról kelő egy szikű gyom növények esetében gyökér

vál tá sukkor, 1–3 leveles kor ban a leghatékonyabb ki jut tatni. Erős gyomosodás vagy

fejlettebb gyom nö vények esetében magasabb dózis alkalmazása indo kolt. Évelő egyszikű

gyomnö vé nyek esetében azok 15–20 cm-es fejlett sé génél kell a szert kijuttatni.

A SELECT ® SUPER MEGBÍZHATÓAN ÉS GAZDASÁGOSAN MEG VÉDI

A KULTÚRÁK AT A GYO MOK TÓL.

K I S K E R T I K I S O K O S – G Y O M I R T Ó S Z E R E K 13


Stomp ® Super

HATÓANYAG: 330 g/l pendimetalin; FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: III.

KISZERELÉS: 1 l

Új

E M U L Z I Ó K É P Z Ő K O N C E N T R ÁT U M ( E C ) .

Szőlő, gyümölcs, zöldségnövények gyomirtó szere.

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

rizs magról kelő egyszikűek 40–50 ml/100 m 2

és néhány kétszikű

kukorica magról kelő egyszikűek 40–50 ml/100 m 2

(TAKARMÁNY, CSEMEGE, VETŐMAG) és néhány kétszikű

napraforgó magról kelő egyszikűek 40–50 ml/100 m 2

és néhány kétszikű

burgonya, lóbab magról kelő egyszikűek 40–50 ml/100 m 2

és néhány kétszikű

lucerna aranka ellen foltkezelés 80–100 ml/100 m 2

vörös-, fok- és magról kelő egyszikűek 30–40 ml/100 m 2

póréhagyma

és néhány kétszikű

gyökérzöldségek, magról kelő egyszikűek 40–50 ml/100 m 2

paradicsom, paprika, és néhány kétszikű

káposztafélék,

borsó, almatermésűek,

bogyósok, szőlő,

fűszer- és gyógynövények,

dísznövények,

vöröscsenkesz,

kosárfűz

Gyakorlati tanács: kukorica, burgonya, lóbab, hagyma, gyökérzöldségek, zöldségek,

borsó esetében kelés előtt vagy után, 2–3 leveles állapotban kell kijuttatni. Napraforgóban

a vetést követő 3 napon belül, lucernánál nyugalmi stádiumban, gyümölcsösökben

és fűzben fakadás előtt, vöröscsenkeszben a gyomnövények megjelenése előtt.

14 G Y O M I R T Ó S Z E R E K – K I S K E R T I K I S O K O S


GOMBAÖLŐ SZEREK


Acrobat MZ ® WG

HATÓANYAG: 9% dimetomorf + 60% mankoceb; FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: II.

KISZERELÉS: 50 g

Új

K É T H AT Ó A N YA G Ú T E R M É K , A M E LY T Ö B B P O N T O N

G ÁT O L J A A P E R O N O S Z P Ó R A G O M B Á K F E J L Ő D É S É T .

Peronoszpóra-félék és belső élősködő gombák ellen.

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

szőlő peronoszpóra 20–25 g/100m 2

burgonya burgonyavész, alternária 20 g/100m 2

paradicsom paradicsomvész, alternária 20 g/100m 2

borsó peronoszpóra 20 g/100m 2

uborka peronoszpóra 20 g/100m 2

vöröshagyma peronoszpóra 20 g/100m 2

mák peronoszpóra, helmintospórium 20 g/100m 2

dohány peronoszpóra 20 g/100m 2

Gyakorlati tanács: peronoszpóra és belső élősködő gombák ellen lehetőleg a fertőzési

időszak kezdetén kijuttatva, évente 2–5 alkalommal használható.

PARADICSOMVÉSZ

BURGONYAVÉSZ TÜNETE LEVÉLEN ÉS GUMÓN

16 G O M B A Ö L Ő S Z E R E K – K I S K E R T I K I S O K O S


Cabrio Top

Új

HATÓANYAG: 5% piraklostrobin + 55% metiram; FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: II.

KISZERELÉS: 50 g

Z Ö L D Í T Ő H ATÁ S Ú , K O M B I N Á LT G O M B A Ö L Ő

K É S Z Í T M É N Y S Z Ő L Ő B E N .

Lisztharmat, peronoszpóra és szürkepenész ellen.

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

szőlő lisztharmat, peronoszpóra 20–22 g/100 m 2

szürkepenész

Gyakorlati tanács: elsősorban megelőző jelleggel, előrejelzésre alapozva a fürt fejlődésének

idején (fürtmegnyúlás és fürtzáródás között), blokkszerűen (2–3 alkalom) alkalmazandó.

R

PERONOSZPÓRA LEVÉLEN ÉS

BOGYÓN

LISZTHARMAT LEVÉLEN

SZÜRKEPENÉSZ (BOTRITISZ)

BOGYÓN

K I S K E R T I K I S O K O S – G O M B A Ö L Ő S Z E R E K 17


Cantus ®

Új

HATÓANYAG: 50% boscalid; FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: III.

KISZERELÉS: 50 g

F E L S Z Í V Ó D Ó , A N Ö V É N Y M I N D E N S Z Ö V E T É B E B E J U T Ó

S P E C I Á L I S G O M B A Ö L Ő S Z E R .

Rothadást okozó gombák, lisztharmat-félék, rozsdák és

számos foltbetegség ellen hatékony.

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

szőlő szürkepenész, lisztharmat 10–14 g/100 m 2

Gyakorlati tanács: legfeljebb évi háromszor alkalmazható, megelőző jelleggel a fertőzési

folyamat kezdetén. Javasolt kontakt szerekkel történő kombinációja (pl. rézkészítmények).

Q Q Q

BOTRITISZ SZÜRKPENÉSZ FERTŐZÉS LISZTHARMAT FERTŐZÉS

R

18 G O M B A Ö L Ő S Z E R E K – K I S K E R T I K I S O K O S


Champion ® 50 WG

HATÓANYAG: 770 g/kg rézhidroxid (500g/kg fémréz);

FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: III.; KISZERELÉS: 20 g, 200 g, 1 kg

Biogazdálkodásban

is

hasz nálható!

M I K R O G R A N U L Á LT R É Z TA R TA L M Ú G O M B A Ö L Ő S Z E R .

Magyarországon elsőként megjelent rézhidroxid hatóanya

gú termék, mely formulációjában megújult.

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

alma, körte, birs, gombabetegségek (kivéve lisztharmat) 20–30 g/100 m 2

naspolya

és baktériumos eredetű betegségek

tűzelhalás 30 g/100 m 2

burgonya burgonyavész, alternária 20–30 g/100 m 2

őszibarack, baktériumos és gombabetegségek 20–30 g/100 m 2

kajszibarack,

meggy, cseresznye,

szilva

mandula, dió, baktériumos és gombabetegségek 20–30 g/100 m 2

mogyoró,

szelíd gesztenye

borsó, bab, lóbab, baktériumos és gombabetegségek 20–30 g/100 m 2

lencse

paprika baktériumos és gombabetegségek 20–30 g/100 m 2

paradicsom, baktériumos és gombabetegségek 20–30 g/100 m 2

tojásgyümölcs

szőlő peronoszpóra, orbánc 20–30 g/100 m 2

uborka, cukkini baktériumos és gombabetegségek 20–30 g/100 m 2

Gyakorlati tanácsok: minden eset ben megelőző jelleggel az előrejelzésre alapozva kell

kiper me tezni és az időjárástól, fe no ló giai fá zis tól füg gő en 7–14 naponként megismételni.

ERWINIÁS TŰZELHALÁS VARASODÁS GYÜMÖLCSÖN MONÍLIA GYÜMÖLCSÖN

K I S K E R T I K I S O K O S – G O M B A Ö L Ő S Z E R E K 19


Cosavet ® DF

Biogazdálkodásban

is

hasz nálható!

HATÓANYAG: 80% mikronizált elemi kén; FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: III.

KISZERELÉS: 200 g, 500 g

M I K R O G R A N U L Á LT , M A G A S K É N TA R TA L M Ú S Z E R .

Magas gyártási minőségű, könnyen oldódó, kontakt termék

lisztharmat- fé lék ellen, atka ölő mellékhatással.

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

almatermésűek lisztharmat, atkák 30–75 g/100 m 2

szőlő lisztharmat, atkák 20–75 g/100 m 2

csonthéjasok lisztharmat 30–75 g/100 m 2

bogyósok lisztharmat 30–75 g/100 m 2

zöldségfélék lisztharmat 30–50 g/100 m 2

tölgy lisztharmat 15–30 g/100 m 2

dísznövények lisztharmat 0,15–0,5%

Gyakorlati tanácsok: kijuttatása minden eset ben megelőző jelleggel, azaz az első tünetek

megjelenése előtt kell, hogy történjen, mert a biológiai hatás ebben az esetben a

legmagasabb. A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége kultúránként jelentősen változik:

minél nagyobb a lombozat, annál nagyobb lémennyiség szükséges!

LISZTHARMAT ALMAFÁN LISZTHARMAT SZŐLŐLEVÉLEN LISZTHARMAT SZŐLŐBOGYÓN

20 G O M B A Ö L Ő S Z E R E K – K I S K E R T I K I S O K O S

A COSAVET ® MEGVÉDI A GOM-

BÁS BETEGSÉGEKTŐL BOGYÓS

NÖVÉNYEINKET IS!


Cuproxat ® FW

HATÓANYAG: 350g/l hárombázisú rézszulfát (190g/l fémréz);

FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: III.; KISZERELÉS: 0,2 l, 1 l

Biogazdálkodásban

is

hasz nálható!

F O LY É K O N Y, V I Z E S B Á Z I S Ú R É Z TA R TA L M Ú S Z E R .

A legkisebb rézterhelés mellett a legnagyobb biológiai

ha tást biz to sító, egyedülálló réztermék.

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

burgonya burgonyavész, alternária 40–50 ml/100 m 2

almatermésűek varasodás, tűzelhalás 40–50 ml/100 m 2

szőlő peronoszpóra 35–45 ml/100 m 2

csonthéjasok gombabetegségek 40–50 ml/100 m 2

FIGYELEM! Rézérzékeny fenológiai fázisban: 0,2–0,25%

paprika, uborka, gombás és baktériumos 40–50 ml/100 m 2

paradicsom

betegségek

zöldbab, hagyma, gombás és baktériumos 40–50 ml/100 m 2

zöldborsó, kabakosok betegségek

őszibarack levélfodrosodás 0,2–0,25%

Gyakorlati tanácsok: minden eset ben megelőző jelleggel kell védekez ni, és a fertőzés

erősségétől, idő já rás tól függően 10–14 na pon ként megismételni. Az egyetlen réztermék,

amely még virágzásban is használható!

A CUPROXAT ® NÖVÉNYBARÁT,

KÍMÉLETES AZ ALMÁHOZ

MÁS RÉZTERMÉK PERZSELÉSE

K I S K E R T I K I S O K O S – G O M B A Ö L Ő S Z E R E K 21


Delan ® 700 WG

HATÓANYAG: 70% ditianon FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: II.

KISZERELÉS: 20 g

Új

K O N TA K T H ATÁ S Ú , K I V Á L Ó TA P A D Ó K É P E S S É G Ű

G O M B A Ö L Ő S Z E R .

Rezisztenciatörő hatású, elsősorban belső élősködő

gombák (varasodás, dérgomba, peronoszpóra) elleni

készítmény.

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

almatermésűek varasodás 3,5–5,0 g/100 m 2

csonthéjasok tafrina, 7,5 g/100 m 2

(CSERSZNYE, MEGGY,

levéllikasztó betegség

ŐSZIBARACK,

NEKTARIN)

szőlő peronoszpóra 3,5–5,0 g/100 m 2

(BOR ÉS CSEMEGE)

Gyakorlati tanács: elsősorban megelőző jelleggel javasolt a használata, kombinációs

partnerként. A védekezést előrejelzésre tanácsos alapozni. Alkalmazása elősegíti a gyümölcsök

színeződését (alma).

ALMA VARASODÁS TAFRINÁS BETEGSÉG PERONOSZPÓRA SZŐLŐN

22 G O M B A Ö L Ő S Z E R E K – K I S K E R T I K I S O K O S


Domark ® 10 EC

HATÓANYAG: 100g/l tetrakonazol; FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: II.

KISZERELÉS: 0,2 l, 1 l

F O LY É K O N Y, F E L S Z Í V Ó D Ó G O M B A Ö L Ő S Z E R .

A növényekbe gyorsan felszívódó, és ott egyenletesen

el osz ló, hosszú hatású termék.

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

almatermésűek lisztharmat, varasodás 3–4 ml/100 m 2

szőlő lisztharmat 2,5–3 ml/100 m 2

Gyakorlati tanács: almástermésűekben varasodás ellen a pirosbimbós állapottól kell

megelőző jelleggel használni, védelmet nyújt a másodlagos lisztharmat-fertőzések ellen

is. Szőlőben már virágzás előtt 20–25 cm-es hajtásállapotnál célszerű kezdeni a permetezéseket.

Az intenzív hajtásnövekedés időszakában a permetezéseket 7–10 naponként

kell ismételni.

ALMA VARASODÁS

A DOMARK ® 0, 3– 0,4 L/HA DÓZISBAN MEGBÍZHATÓAN VÉD A VARASODÁS ELLEN,

EGYIDEJŰLEG A LISZTHARMAT ELLEN IS TÖKÉLETES.

K I S K E R T I K I S O K O S – G O M B A Ö L Ő S Z E R E K 23


Forum ® R

Új

HATÓANYAG: 60 g/kg dimetomorf + 400 g/kg rézoxiklorid; FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: III.

KISZERELÉS: 0,05 kg, 0,2 kg, 1 kg

P E R O N O S Z P Ó R A - F É L É K , B E L S Ő É L Ő S K Ö D Ő

G O M B Á K É S B A K T É R I U M O K E L L E N B E V Á LT

G YÁ R I K O M B I N Á C I Ó .

Megelőző és gyógyító hatású termék, amely több

ponton gátolja a peronoszpóra gombák fejlődését.

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

burgonya, paradicsom fitoftóra, alternária, 30–35 g/100 m 2

baktériumos betegségek

uborka peronoszpóra, 30–35 g/100 m 2

baktériumos betegségek

hagymafélék peronoszpóra, 30–35 g/100 m 2

baktériumos betegségek

szőlő peronoszpóra, szőlőorbánc 30–35 g/100 m 2

Gyakorlati tanács: felhasználása max. évi 4 alkalommal javasolt, elsősorban megelőző

jelleggel a fertőzési időszak kezdetén, előrejelzés alapján.

PERONOSZPÓRA TÜNETE

UBORKALEVÉLEN

EGÉSZSÉGES UBORKAÁLLOMÁNY

24 G O M B A Ö L Ő S Z E R E K – K I S K E R T I K I S O K O S


Indofil ® M45

HATÓANYAG: 80% mankoceb; FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: II.

KISZERELÉS: 20 g

K O N TA K T S Z E R , A M E LY M I N D E N G O M B A B E T E G S É G

E L L E N H AT É K O N Y A L I S Z T H A R M AT K I V É T E L É V E L .

Közismert hatóanyagú ter mék, mellyel kedvező költséggel

tudjuk kombinálni a felszívódó gombaölő szereket.

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

burgonya burgonyvész, alternária 21 g/100 m 2

alma, körte, varasodás, 21 g/100 m 2

birs, naspolya egyéb gombabetegségek

szőlő (BOR, CSEMEGE) peronoszpóra, orbánc 18–21 g/100 m 2

paradicsom alternária, paradicsomvész, 21 g/100 m 2

szeptória

Gyakorlati tanács: minden esetben megelőző jelleggel, a betegség tüneteinek megjelenése

előtt kell kijuttatni. A védekezést a kultúrától és annak fenológiai fázisától függően

5–10 naponként meg kell is mételni.

K I S K E R T I K I S O K O S – G O M B A Ö L Ő S Z E R E K 25


Kupfer ® Fusilan WG

HATÓANYAG: 83% rézoxiklorid + 4,3% cimoxanil;

FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: III.; KISZERELÉS: 100 g, 1 kg

K O M B I N Á LT H ATÁ S Ú G R A N U L Á LT G O M B A Ö L Ő S Z E R .

Gombák és baktériumok ellen hatékony, a rezisztencia

ve szélye nélkül használható, gazdaságos termék.

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

burgonya burgonyavész, alternária 22–27 g/100 m 2

szőlő peronoszpóra 25–30 g/100 m 2

hagyma peronoszpóra 25–30 g/100 m 2

paradicsom gombás és baktériumos betegségek 18–22 g/100 m 2

borsó peronoszpóra 22–27 g/100 m 2

uborka gombás és baktériumos betegségek 25–30 g/100 m 2

Gyakorlati tancsács: a kezeléseket az előrejelzésekre ala pozva, a betegség tüneteinek

meg je le nése előtt kell megkezdeni.

A PERONOSZPÓRA TÜNETE

FÜRTÖN ÉS LEVÉLEN

KUPFER FUSILAN ® -NAL KEZELT SZŐLŐ

EGÉSZ SÉGES MARAD MÉG ERŐS

PERONOSZPÓRA FERTŐZÉS ESETÉN IS

26 G O M B A Ö L Ő S Z E R E K – K I S K E R T I K I S O K O S


Manfil ® WG

HATÓANYAG: 75% mankoceb; FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: III.

KISZERELÉS: 20 g

Új

K O N TA K T G O M B A Ö L Ő S Z E R , A M E LY

A L I S Z T H A R M AT K I V É T E L É V E L M I N D E N

G O M B A B E T E G S É G E L L E N H AT É K O N Y.

Közismert hatóanyagú ter mék, megújult formulációban.

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

burgonya burgonyvész, alternária 21 g/100 m 2

almástermésűek varasodás, 21 g/100 m 2

(ALMA, KÖRTE, BIRS, egyéb gombabetegségek

NASPOLYA)

szőlő peronoszpóra, orbánc 18–21 g/100 m 2

(BOR, CSEMEGE)

paradicsom, alternária, paradicsomvész, 21 g/100 m 2

tojásgyümölcs szeptória

dísznövények alternária, rozsdabetegségek, 21 g/100 m 2

fitoftóra

Gyakorlati tanács: minden esetben megelőző jelleggel, a betegség tüneteinek megjelenése

előtt kell kijuttatni. A vé de kezést a fertőzés mértékétől és az idő já rás ala ku lá sá tól

függően 7–14 na pon ként szük sé ges elvégezni.

KEZDŐDŐ VARASODÁS

ALMALEVÉLEN

ORBÁNC TÜNETE

SZŐLŐLEVÉLEN

SZEPTÓRIA FERTŐZÉS

PARADICSOMLEVÉLEN

K I S K E R T I K I S O K O S – G O M B A Ö L Ő S Z E R E K 27


Proplant ®

HATÓANYAG: 722g/l propamokarb; FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: II.

KISZERELÉS: 0,05 l, 0,2 l, 1 l

F O LY É K O N Y, F E L S Z Í V Ó D Ó G O M B A Ö L Ő S Z E R E M U L Z I Ó

K O N C E N T R Á T U M F O R M U L Á C I Ó B A N .

Hatását talajon és levélen át is képes kifejteni, ezek mellett

megelőző, gyógyító és gátló hatással is bíró termék.

Nö vény kondícionáló hatása is jelentős.

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

burgonya burgonyavész 30 ml/100 m 2

paradicsom paradicsomvész 30 ml/100 m 2

uborka, peronoszpóra 30 ml/100 m 2

vöröshagyma

saláta palántadőlés (beöntözés) 0,15%

peronoszpóra

palántanevelés talajlakó gombák 300–400 ml/m 3

(PAPRIKA, PARADICSOM, (PHYTHOPHTHORA, PYHTIUM, (20 l vízben!)

UBORKA)

APHANOMYCES, PERONO SPORA),

palántaágy fertőtlenítés

dísznövények talajlakó gombák 0,15–0,25%

erdészeti csemetekert talajlakó gombák 0,15%

A PROPLANT ® HATÉKONY A ZÖLDSÉG ÉS

DÍSZNÖVÉNY KULTÚRÁKBAN A TALAJBÓL

FERTŐZŐ, PALÁNTADŐLÉST OKOZÓ (PL.

PYTHIUM) KÓROKOZÓK ELLEN .

Gyakorlati tanács: burgonyában burgonyavész

elleni, paradicsomban a paradicsom

vész elleni kezelést a tünetek megjelenése

előtt szükséges elkezdeni. Zöldségfélék

palántanevelésénél a talajból fertőző

betegségek ellen a palántaágyak kezelését

beöntözéssel ajánlott végrehajtani

vetés, palántázás, dugványozás előtt vagy

közvetlenül ezt követően a talaj felületére

történő belocsolással. Ebben az esetben

0,15–0,25%-os töménységben használjuk!

(15–25 ml/10 l víz)

28 G O M B A Ö L Ő S Z E R E K – K I S K E R T I K I S O K O S


Scala ®

Új

HATÓANYAG: 400 g/l pirimetanil; FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: II.

KISZERELÉS: 1 l

M É LY H ATÁ S Ú , H I D E G I D Ő J Á R Á S I K Ö R Ü L M É N Y E K K Ö Z Ö T T

I S H AT É K O N Y S Z E R .

Varasodást és rothadást okozó gombák (szürkepenész, zöldrothadás)

elleni speciális hatóanyag.

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

szőlő (BOR ÉS CSEMEGE) szürkepenész 17,5 ml/100 m 2

almatermésűek varasodás 8–10 ml/100 m 2

(ALMA, KÖRTE, BIRS,

NASPOLYA)

szamóca, szürkepenész 15–20 ml/100 m 2

málna, feketeszeder

Gyakorlati tanács: szőlőben fürtzáródáskor és zsendüléskor célszerű kijuttatni. Almában

kezeléseket előrejelzésre alapozva megelőző jelleggel ajánlott elkezdeni a sziromhullás

végéig. Szamócában, málnában és feketeszederben a virágzás elejétől célszerű

védekezni. Alumínium tartalmú készítményekkel nem keverhető!

K I S K E R T I K I S O K O S – G O M B A Ö L Ő S Z E R E K 29


T-Rex Vital

HATÓANYAG: 250g/l tebukonazol;

FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: III. KISZERELÉS: gyűjtőcsomag

Új

A GYŰJTŐCSOMAG

TARTALMA:

0,25 l FOLICUR ® SOLO

+ 0,25 l WUXAL ®

BORON MAX

G Y Ű J T Ő C S O M A G A G Y Ü M Ö L C S Ö S Ö K

G O M B A B E T E G S É G E I E L L E N É S H I Á N Y -

T Ü N E T E K M E G E L Ő Z É S É R E .

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

alma lisztharmat, varasodás 5 ml/100 m 2 (Folicur ® Solo)

őszi- és kajszibarack, monília, tafrina, 7,5–10 ml/100 m 2

cseresznye, meggy, gnomóniás betegség, (Folicur ® Solo)

szilva

blumeriellás levélfoltosság

szőlő lisztharmat, szürkepenész 4 ml/100 m 2 (Folicur ® Solo)

Gyakorlati tanács (Folicur ® Solo-ra vonatkozik): almában a kezeléseket megelőző jelleggel

(piros bimbós állapottól zölddió nagyságig) kell elvégezni. Csont hé j a sok ban a kezeléseket

meg előző mó don, a virág zás ele jén (fehér bimbós stá dium vé gén) és virág zás

végén, szi rom hullás kez de tén szük séges elvé gez ni. Cseresz nyé ben, meggy ben a ke zelé

se ket a virágzást kö ve tően a kez de ti tünetek meg jelené se kor cél szerű megkezdeni és

a fer tő zés ala ku lása szerint 2–3 alkalom mal meg ismé telni. Őszibarackban a kezeléseket

a rezes, lemosó per me tez éseket kö vetően pi rosbimbós fe no ló giai stá diumban indít

juk és 7–10 na pon ként 2–3 alkalommal folytatjuk. Kajszibarack ban gno món iás levélbe

teg ségek ellen a védekezéseket elő re jel zésre alapozva kezd jük el és 3–4 alkalommal

virág zást követően 7–10 na pon kénti gya korisággal foly tas suk. Sző lőben pre ventív jelleggel

3–4 alkalommal a vi rág zás tól kezdve ajánlatos véde kezni.

SZÜRKEPENÉSZ (BOTRITISZ) BOGYÓN

TAFRINÁS MEGBETEGEDÉS BARACKON

30 G O M B A Ö L Ő S Z E R E K – K I S K E R T I K I S O K O S


ROVARÖLŐ SZER


Gazelle Vital

HATÓANYAG: 200 g/kg acetamiprid;

FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: III. KISZERELÉS: gyűjtőcsomag

A GYŰJTŐCSOMAG TARTALMA

100 g GAZELLE ® 20 SG

+ 0,25 l WUXAL ® MICROPLANT

G Y Ű J T Ő C S O M A G A Z Ö L D S É G N Ö V É N Y E K

R O V A R K Á R T E V Ő I E L L E N É S H I Á N Y T Ü -

N E T E K M E G E L Ő Z É S É R E .

2 az 1-ben

KU LT Ú RA K Á R OS Í T Ó D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

burgonya burgonyabogár 0,06–0,1 g/100 m 2

paprika (HAJTATOTT) levéltetvek 0,125 g/100 m 2

nyugati virágtripsz 0,4 g/100 m 2

paradicsom, üvegházi molytetű 0,25 g/100 m 2

tojásgyümölcs

uborka, cukkíni, levéltetvek 0,125 g/100 m 2

saláta

bimbóskel levéltetvek, földi bolhák, káposztalégy, 0,25 g/100 m 2

repceszár ormányos, káposztalepke,

káposzta bagolylepke

fűszernövények szívó- és rágó kártevők 0,25 g/100 m 2

dísznövények szívó- és rágó kártevők 0,06–0,5 g/100 m 2

Gyakorlati tanács (Gazelle ® ): burgonyában: a burgonyabogár elleni védekezést a fiatal

lárvák ellen kell időzíteni. Paprikában, uborkában, tojásgyümölcsben és salátában:

hajtatásban levéltetvek ellen a kezeléseket az egyedek betelepülésekor kell elkezdeni,

és annak intenzitása szerint 7–14 naponként célszerű ismételni. A megfelelő hatékonyság

érdekében a készítmény kijuttatásához nagy lémennyiség javasolt.

A kezeléseket rajzásmegfigyelés alapján kell megkezdeni.

TRIPSZ K ÁRTÉTEL

TRIPSZ PAPRIK AVIRÁGON

32 R O V A R Ö L Ő S Z E R E K – M E G O L D Á S O K K I S K E R T E K B E


EGYÉB SZEREK


Bora ® WP

HATÓANYAG: 5 m/m% BEAUVERIA BASSIANA gomba BB1 (NCAIM128/2010 törzse);

FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: III.; KISZERELÉS: 0,1 kg, 1 kg

M I K R O B I Ó L Ó G I A I T E R M É S N Ö V E L Ő K É S Z Í T M É N Y.

A termék a BEAUVERIA BASSIANA hiperparazita gomba spóráit

és micéliumait tartalmazza, amely kedvezőtlen feltételeket

teremt a talajban károsító rovarok lárvái számára.

KU LT Ú RA F E L H ASZ N Á L Á S I JAVAS L AT D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

zöldségnövények vetés vagy palántázás utáni 15–30 g/100 m 2

talajkezelés

gyümölcsösök kora tavasszal és ősszel 15–30 g/100 m 2

faiskolai termesztés átkonténerezés után 15–30 g/100 m 2

Gyakorlati tanács: vetés, palántázás előtt, a talaj felszínére per metezve, majd sekélyen

bedolgozva kell kijuttatni, igény szerint 1–3 hónap múlva megismételni.

A bedolgozás, bemosás javítja a Bora ® hatékonyságát, hiszen a készítmény a talajban

fejti ki hatását! Gyomirtással egy menetben kijuttatható. Gombaölő szerekkel nem keverhető,

mindig ügyeljünk a permetezőgépek tisztaságára!

CSEREBOGÁR PAJOROK ÓRIÁSI K ÁROKAT TUDNAK OKOZNI FIATAL, DE AK ÁR IDŐSEBB

CSONTHÉJAS ÜLTETVÉNYEKBEN IS

34 E G Y É B S Z E R E K – M E G O L D Á S O K K I S K E R T E K B E


Forester ® EW

HATÓANYAG: 64 g/l állati zsiradék; FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: III.

KISZERELÉS: 1 l, 5 l

Biogazdálkodásban

is

hasz nálható!

Most

Jobb áron,

mint valaha!

F O LY É K O N Y, E M U L Z I Ó F O R M ÁT U M Ú V A D R I A S Z T Ó

P E R M E T E Z Ő S Z E R .

Erdészeti és csemete kertekben, gyümölcsösökben

nagy károkat okozó őz és szar vas távoltartására

alkalmazható készítmény.

KU LT Ú RA F E L H ASZ N Á L Á S I JAVAS L AT D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

gyümölcsösök lomb- és rügyvédelem 100–200 ml/100 m 2

(ALMÁSTERMÉSŰEK,

CSONTHÉJASOK,

HÉJASOK ÉS BOGYÓSOK)

(hígítás nélkül)

vagy 1:3 v. 1:5 arányú

vizes hígításban

szőlő lomb- és rügyvédelem 100–150 ml/100 m 2

(hígítás nélkül)

vagy 1:3 v. 1:5 arányú

vizes hígításban

erdészet (ÖRÖKZÖLD lomb- és rügyvédelem 100–200 ml/100 m 2

ÉS LOMBHULLATÓ)

Gyakorlati tanács: almástermésűekben kora tavasszal (rügypattanáskor) kell a kezelést

el vé gezni 200 ml/100 m 2 dózisban, vagy a jobb fedettség biztosítása érdekében az

1:3 vagy az 1:5 arányú vizes hí gí tás ban kell kijuttatni a levelek meg jele nése előtt. Szőlőben

100–150 ml/ m 2 dózisban juttat ha tó ki a termék a háromleveles haj tásálla pot tól a

virágzás kez de téig 1:3–1:5 arányú vi zes hígításban.

A kezelés előtt egy héttel, és a ke zelés után egy héten át más növény védő szer alkalmazása

nem javasolt az esetleges hatáscsökkenés miatt. Me leg napokon csak a reggeli és

az esti órákban juttatható ki. Fagy pont alatti hőmérsékleten nem alkal maz ható.

KÁRTÉTEL ALMÁBAN MÁRCIUS VÉGÉN

M E G O L D Á S O K K I S K E R T E K B E – E G Y É B S Z E R E K 35


Öko-Ni ® WP

HATÓANYAG: 2X109 db/g CONIOTHYRYUM MINITANS CAMPBELL (K1) hiperparazita gomba konídiumok;

FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: III.; KISZERELÉS: 0,1 kg, 1 kg

B I O L Ó G I A I T E R M É S N Ö V E L Ő K É S Z Í T M É N Y.

A termék a CONIOTHYRIUM MINITANS hiperparazita gomba

spóráit és micéliumait tartalmazza, amely a talajban lévő

szkle ró ci umo kkal táplálkozik.

KU LT Ú RA F E L H ASZ N Á L Á S I T E R Ü L E T D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

uborka termésnövelés 10–20 g/100 m 2

saláta termésnövelés 10–20 g/100 m 2

paprika, paradicsom, termésnövelés 10–20 g/100 m 2

petrezselyem,

sárgarépa

egynyári dísznövények termésnövelés 10–20 g/100 m 2

dísznövények termésnövelés 10–20 g/100 m 2

(PL. GERBERA, KRIZANTÉM)

Gyakorlati tanács: kertészeti-, dísznövény és hajtatott kultúrák esetében a palánták kiültetése

előtt 4–6 nappal kell kipermetezni, majd 8–10 cm mélyen a talajba dolgozni, illetve

vetés után a talajra permetezni, mely esetben bemosó csapadék szükséges a megfelelő

hatás eléréséhez. Felbecsülhetetlen előnye, hogy a szklerotínia elleni kezelések

miatt az állomány taposása elkerülhető.

36 E G Y É B S Z E R E K – M E G O L D Á S O K K I S K E R T E K B E


Trifender ® WP

HATÓANYAG: TRICHODERMA ASPERELLUM antagonista gomba törzsének konídiumai és hifa

maradványa; FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: III.; KISZERELÉS: 0,1 kg, 1 kg

T E R M É S N Ö V E L Ő M I K R O B I O L Ó G I A I K É S Z Í T M É N Y.

A talajból fertőző kórokozó gombák közvetlen parazitálásával

elősegíti a gyökérzet egészséges fejlődését, így

növelve a termést.

KU LT Ú RA F E L H ASZ N Á L Á S I JAVAS L AT D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

szántóföldi kultúrák termésnövelés 5–10 g/100 m 2

kertészeti kultúrák termésnövelés 10–20 g/100 m 2

Gyakorlati tanács: a készítményből felhasználáskor vizes szuszpenziót kell készíteni.

A kijuttatásnál figyelembe kell venni, hogy a maxi má lis kon centrá ció 1%-os legyen

(100 l vízben maximum 1 kg Tri fen der ® -t lehet szuszpenzióba vinni). A készít ményt a talaj

felszínére kell per me tezni, vagy az elvetett magokat, ill. az elültetett palánták, csemeték

gyö kerét kell a készítmény vizes szusz penziójával (0,0125–0,025 %-os oldaltban)

beöntözni. Kis mennyi sé gű vízzel történő kijuttatás esetén sekély talaj ba dolgozás ja vasolt.

A kezelést 3–4 he tente 1–2 alka lom mal meg is mé telhető.

A TRIFENDER ® -

REL KEZELT BUR-

GONYA HÁROM

TŐ ÁTLAGÁBAN

SZEMMEL LÁTHA-

TÓAN IS SOKK AL

NAGYOBB, EGÉSZ-

SÉGESEBB TER-

MÉST ADOTT.

(FAJTA: RED

LADY,

PUSZTAMÉRGES

2008)

M E G O L D Á S O K K I S K E R T E K B E – E G Y É B S Z E R E K 37


Tápanyag-utánpótlás

Tápanyag-ellátási témában további információkat talál kiadványunkban!

Keresse a gazdaboltokban vagy töltse le honlapunkról!


MŰTRÁGYÁK


Agriplant ®

KISZERELÉS: 2 kg, 25 kg

termékcsalád

1 0 0 % - B A N V Í Z O L D H AT Ó M Ű T R Á G YÁ K .

Minden kultúrában változatos felhasználási módon alkalmazható

na gyon gazdaságos ter mékek, me lyek kedvezően be folyá

sol ják a növények élet ta ni fo lya ma ta it. A fémes elemeket

kelát formában tartalmazzák.

T E R M É K F E L H ASZ N Á L Á S LO M BT R Á GYA K É N T D Ó Z I S

Agriplant ® Kalászos gabonafélék termésmennyiségének 30–50 g/100 m 2

és minőségének javítására

Agriplant ® 1 zöldtömeg növekedésének 0,05–0,2% vagy

gyorsítása 30–50 g/100 m 2

Agriplant ® 2 ellenállóképesség, szárszi- 0,05–0,2% vagy

lárdság fokozása, virág- 30–50 g/100 m 2

és termésminőség javítása,

cukorképzés elősegítése

Agriplant ® 3 felnyurgulás mentes, 0,05–0,2% vagy

általános tápanyagellátásra 30–50 g/100 m 2

Agriplant ® 4 begyökeresedés és virágzás segítése 0,05–0,2% vagy

30–50 g/100 m 2

Agriplant ® Starter gyökérfejlődés segítése 0,05–0,2% vagy

30–50 g/100 m 2

Gyakorlati tanács: a termékcsalád tagjainak kijuttatási időpontját és módját felhaszná

lási területük határozzák meg. Előnyük, hogy amennyiben indokolt, a növényvédelmi

munkákkal egymenetben problémamentesen kijuttathatók. Általában minden

növényvédőszerrel keverhetők.

40 M Ű T R Á G Y Á K – K I S K E R T I K I S O K O S


Azospeed ®

KISZERELÉS: 1 l, 10 l

H O S S Z A N TA R T Ó , F O LY É K O N Y N I T R O G É N

F E J T R Á G YA .

Különleges formulációjú és összetételű műtrágya,

melynek használatával újra lehet értelmezni

a fejtrágyázás gyakorlatát.

KU LT Ú RA F E L H ASZ N Á L Á S D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

zöldségfélék intenzív zöldtömeg képzéshez 100–200 ml/100 m 2

termésmennyiség növelésére

szőlő intenzív zöldtömeg képzéshez 100–200 ml/100 m 2

gyümölcs intenzív zöldtömeg képzéshez 100–200 ml/100 m 2

termésnagyság növelésére

levélhullás és elbomlás elősegítésére

faiskolai termesztés intenzív zöldtömeg képzéshez 100–200 ml/100 m 2

Gyakorlati tanács: zöldségfélékben az intenzív levél és/vagy termésképzés idején 7–10

naponta; szőlőben intenzív levélképzés elősegítésére; gyümölcsösökben az intenzív levélképzés

idején, gyümölcsnagyság növelésére, őszi lombhullás előtti tápanyagfeltöltésre,

valamint a levelek gyorsabb elbomlásának elősegítésére.

K I S K E R T I K I S O K O S – M Ű T R Á G Y Á K 41


Pannon ® Starter

KISZERELÉS: 2 kg, 10 kg, 20 kg

M A G A S F O S Z F O R TA R TA L M Ú , C I N K K E L D Ú S Í T O T T

M I K R O G R A N U L Á LT M Ű T R Á G YA A N Ö V É N Y E K

S Z Á M Á R A A Z O N N A L F E LV E H E T Ő F O R M Á B A N .

Szán tó földi növények vetésével egy me net ben,

palántaneveléshez, palántázáshoz, szőlő, gyümölcs és

fű telepítéséhez történő starter trá gyá zás ára.

T E R M É K F E L H ASZ N Á L Á S D Ó Z I S

Pannon ® Starter kukorica, napraforgó starter trágyázása 150–200 g/100 m 2

magról vetett zöldség starter trágyázás 400 g/100 m 2

palántázott zöldség starter trágyázása, 500–1000 g/100 m 2

üvegházi földkeverék 400–600 g/m 3

Gyakorlati tanács:

Magról vetett zöld ség nö vé nyek ben vetés

sel egyme net ben.

Zöldség növé nyek (szántóföldi és zárt

termesz tő beren de zések) és lágy szá rú

dísz nö vé nyek pa lántá zása előtt a talajra

szór va, majd be dol gozva.

Szőlő, fásszárú dísznö vé nyek, bo gyós

gyümölcsök te le pí téskor az ültető gö dörbe

szórva.

Gyümölcsfák tele pí tés kor az ültető gö dör -

be szórva.

Gyep telepítés: telepí tés előtt a talajba

dolgozva vagy a magke ve rék veté sé vel

egymenetben.

Üvegházi földkeverék: a földkeverék

alkalma zá sa előtt egyen letesen a közeghez

ke ver ve.

42 M Ű T R Á G Y Á K – K I S K E R T I K I S O K O S


Volldünger ® termékcsalád

KISZERELÉS: 0,2 kg, 2 kg, 2,5 kg, 25 kg, 1 l

N A G Y H AT É K O N Y S Á G Ú , S O K K U LT Ú R Á B A N

H A S Z N Á L H AT Ó M Ű T R Á G YA T E R M É K C S A L Á D .

Magyarország legismertebb műtrágyája, igen

változatos formulációkban és kiszerelésekben.

T E R M É K F E L H ASZ N Á L Á S D Ó Z I S

Volldünger ® Granulátum zöldségfélék, virágoskertek, ld. a termék

Plussz gyümölcsösök, díszfák, díszcserjék csomagolásán

Volldünger ® Linz Classic zöldségfélék, dísznövények, ld. a termék

gyümölcsösök, szőlő,

csomagolásán

cserepes levéldísznövények

Volldünger ® Professional zöldségfélék, dísznövények, ld. a termék

gyümölcsösök, szőlő,

csomagolásán

cserepes levéldísznövények,

gabona és egyéb szántóföldi

növények

Volldünger ® Fluid szobai és balkonládás ld. a termék

dísznövények

csomagolásán

Volldünger ® Golf gyepek, pázsitok ld. a termék

csomagolásán

Gyakorlati tanács: a Volldünger ® termékcsalád a növényvédőszerekkel együtt általában

kijuttatható.

K I S K E R T I K I S O K O S – M Ű T R Á G Y Á K 43


Wuxal ® termékcsalád

KISZERELÉS: 1 l, 10 l

Biogazdálkodásban

is

hasz nálható!

PRÉMIU M

Wuxal ®

szuszpenziók

KATEGÓRIA

M I N D E N I G É N Y T K I E L É G Í T Ő , N A G Y H AT É K O N Y S Á G Ú ,

S Z U S Z P E N Z I Ó S L E V É LT R Á G YÁ K .

Tápanyaghiányok megelőzésére, illetve a kialakult hiányok

gyors és hatékony gyógyítására alkalmas termékek.

A fémes elemeket kelát formában tartalmazzák.

T E R M É K F E L H ASZ N Á L Á S D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

Wuxal ® Ascofol Bio stressztűrőképesség és ellenálló- 20–40 ml/100 m 2

képesség fokozására, színesítésre,

terméstömeg növelésre

Wuxal ® Boron Max stresszhelyzet leküzdésére 10–30 ml/100 m 2

Wuxal ® Ferro vashiány megelőzésére, kezelésére 10–25 ml/100 m 2

Wuxal ® Kalcium kalciumhiány megelőzésére 40–60 ml/100 m 2

Wuxal ® K-40 cukorfok emelésére, színesítésre, 30–50 ml/100 m 2

minőségjavításra

Wuxal ® Microplant általános mikroelem pótlásra 5–20 ml/100 m 2

Wuxal ® Protect Bio foszfor és kálium pótlásra, 25–30 ml/100 m 2

betegség ellenállóképesség javítására

Gyakorlati tanács: a Wuxal ® termékcsalád minden tagja akár önállóan, akár a növényvédelmi

munkákkal egymenetben kijuttatható. A kijuttatás időpontjai értelemszerűen a

kezelt kultúrához igazodnak, úgy a fenológia vagy az éppen aktuális kémiai védekezés

tekintetében.

44 M Ű T R Á G Y Á K – K I S K E R T I K I S O K O S

AZ ALMA JELLEGZETES

TÁROLÁSI BETEGSÉGÉT

(KESERŰFOLTOSSÁG VAGY

SZTIPIKESEDÉS) A K ALCI-

UM HIÁNYA OKOZZA . A TÜ-

NET MEGELŐZHETŐ ZÖLD -

DIÓ NAGYSÁGTÓL KEZDVE

HETENTE WUXAL ® K ALCI-

UM LEVÉLTRÁGYÁZÁSSAL.


Wuxal ® Super

KISZERELÉS: 0,2 l, 0,5 l, 1 l, 5 l

Új

Wuxal ®

PRÉMIU M

szuszpenziók

KATEGÓRIA

M A K R O - É S M I K R O E L E M E K E T TA R TA L M A Z Ó , V A L A -

M E N N Y I N Ö V É N Y S Z Á M Á R A A J Á N L O T T L E V É LT R Á G YA .

Az első olyan lombtrágya, amely az alapvető tápelemeken

kívül hatásfokozó és környezetkímélő adalékanyagokat is

tartalmaz.

KU LT Ú RA F E L H ASZ N Á L Á S D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

szoba- és fiatal növények tápanyaghiány megelőzésére 10 ml

kerti- és balkonnövények tápanyaghiány megelőzésére 20 ml

szőlő és gyümölcs kultúrák tápanyaghiány megelőzésére 0,3%

szamóca tápanyaghiány megelőzésére 0,1–0,2%

zöldségfélék tápanyaghiány megelőzésére 0,1–0,2%

levéltrágyázásra 0,4%

dísznövények tápanyaghiány megelőzésére 0,05–0,5%-os,

tápoldatozásra 0,05–0,1%

szántóföldi növények tápanyaghiány megelőzésére 50–100 ml/100 m 2

Gyakorlati tanács: szőlő és gyümölcs kultúrákban

0,3%-os töménységben, a tenyészidőszak folyamán 6–7

alkalommal, a növényvédő szeres kezelésekkel kombinálva.

Szamócában 0,1–0,2%-os töménységben a kiültetés

utáni első héttől kezdve hetenként. Zöldségtermesztésben

hajtatásban tápoldatozásra 0,1–0,2%-os

töménységben, levéltrágyázásra önmagában vagy a

növényvédő szeres kezelésekkel kombinálva 0,4%-os

töménységben. Dísznövények a növények fejlettségi

állapotától függően 0,05–0,5%-os, tápoldatozásra

0,05–0,1%-os töménységben. Szántóföldi növények levéltrágyázására

50–100 ml/100m 2 mennyiségben, a növényvédő

szeres kezelésekkel kombinálva.

K I S K E R T I K I S O K O S – M Ű T R Á G Y Á K 45


Yeald ® Plus

KISZERELÉS: 1 l, 5 l

C I N K - A M M Ó N I U M - A C E TÁT A L A P Ú , M I K R O E L E M E K -

K E L D Ú S Í T O T T S P E C I Á L I S M Ű T R Á G YA .

Bejegyzett ZC technológiával készült, zöldség és dísznövé

nyek gyökértömeg növelését serkentő készítmény.

KU LT Ú RA F E L H ASZ N Á L Á S D Ó Z I S 1 0 L V Í Z H E Z

burgonya gyökértömeg növelése 15 ml/100 m 2

termésmennyiség növelése

cékla gyökértömeg növelése 18 ml/100 m 2

levélfelület növelése

retek, karalábé gyökértömeg növelése 15 ml/100 m 2

levélfelület növelése

gyökérzöldségek gyökértömeg növelése 15 ml/100 m 2

levélfelület növelése

palántázott gyökértömeg növelése 15–30 ml/100 m 2 vagy

helyre vetett levélfelület növelése 0,05–0,15%-os oldat

zöldségnövények

dísznövények gyökértömeg növelése 15 ml/100 m 2 vagy

és faiskolai növények növekedés gyorsítása 0,05–0,15%-os oldat

Gyakorlati tanács: a készítmény a növények számára egyaránt hasznosul palántázás,

illetve ültetés előtt a gyökerek bemártásával. Ültetés után belocsolással vagy csepegtetéssel,

levéltrágyaként is kijuttathatjuk.

KEZELETLEN

KEZELT

YEALD ® PLUS KEZELÉS HA-

TÁSÁRA AZ ÁRVÁCSK A PA-

LÁNTA 3 NAP MÚLVA FRISS,

FIATAL GYÖKEREKET NÖ -

VESZTETT. (BALMAZÚJVÁ-

ROS, 2007)

46 M Ű T R Á G Y Á K – K I S K E R T I K I S O K O S


..................................................................................................................................................................

JEGYZET

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

K I S K E R T I K I S O K O S – M Ű T R Á G Y Á K 47


..................................................................................................................................................................

JEGYZET

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

A kiadvány a Kwizda Agro Hungary Kft. szellemi terméke. A benne megjelent – a Kwizda Agro Hungary Kft-t

..................................................................................................................................................................

is érintő – adatok és technológiai ajánlások publikálása csak a Kwizda Agro Hungary Kft. hozzájárulásával

lehetséges! A kiadványt írták a Kwizda Agro Hungary Kft. munkatársai. Tördelés, nyomdai előkészítés:

..................................................................................................................................................................

hammergrafika.hu A kiadásért felelős: Zajácz István, a Kwizda Agro Hungary Kft. ügyvezetője Nyomda:

Elektroproduct ..................................................................................................................................................................

Kft., Budaörs, 2013 A Kwizda Agro Hungary Kft. garantálja, hogy a termékismertetőben szereplő

termékek tulajdonságai (ható anyagtartalom, gyártási időpont) megfelelnek a címkén feltüntetett információknak.

..................................................................................................................................................................

A készítményeket a címkén, ill. az egyéb, a Kwizda Agro Hungary Kft. által kiadott kiadványokban

előírt módon javasoljuk felhasználni. A készítmények hatékonyságát számos olyan tényező befolyásolhatja,

ami ..................................................................................................................................................................

a Kwizda Agro Hungary Kft. hatáskörén kívül esik (időjárás, a raktározás és felhasználás körülményei),

ezért az ebből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni. Minden jog fenntartva!

48 M Ű T R Á G Y Á K – K I S K E R T I K I S O K O S


termékek,

növényvédelmi

technológiák

időjárás

hírek a nagyvilágból,

agrárhírek

kalkulátorok

online szaktanácsadás

kereskedők, ahol termékeinket megtalálja

www.kwizda.hu

Minden egy helyen


Cím: 1138 Budapest, Váci út 135–139.

(BSR Center)

Telefon/fax: +36 1 224 7300

E-mail: kwizda@kwizda.hu

Honlap: www.kwizda.hu

More magazines by this user
Similar magazines