Szőlő - Kwizda

kwizda.hu

Szőlő - Kwizda

Szőlő

A kiváló minőségű borok előállításához egészséges, harmonikusan

táplált szőlő szükséges, mert a borminőség a szőlőben alapozódik

meg és a legjobb borászati technológia sem tud hozzá

annyit tenni, mint a termesztő gondossága, odafigye lése.

A gyommentes, egészséges ültetvény az alapja az értékesíthető,

feldolgozandó szőlőnek, mindezt gazda sá go san meg ol dani

pedig napjaink szükségszerűsége. A szőlőben ajánlott termékeinkkel

biztonságos és gazda ságos megol dá sokat ajánlunk partnereinknek.

Vadkár elleni védekezési

lehetőség

Magyarország méltán lehet büszke a területén esett trófeákra.

Egy vadkárt szen ve dett ültetvény károsodásából keletkező

veszteség kompenzálása nehézkes és sú lyos esetben éveket

is igénybe vehet a károsodott rész pótlása, ezért a vadkárt

legjobb meg előzni! Ennek egyre szélesebb körben alkalmazott,

hatékony eszköze a Forester ® EW. Őz, gímszarvas és muflon

rágása ellen alkalmazható, 2–3 hét tartam hatással rendelkező

készítmény.

Forester ® EW

• 1–2 kijuttatással teljes védelem

• egyszerű kijuttatás

• szegély vagy sávkezeléssel is hatékony

• környezet barát

• dózis 15–20 l/ha

ŐZRÁGÁS SZŐLŐBEN

Gyomirtás

A szőlőt akár 25–30 évig azonos helyen termeljük. Ha elszaporodnak

a gyomok, azok a tápanyagokért, vízért versengenek

a növényünkkel, párás mikroklímát hozva létre, ezzel rontják a

növényvédelem hatékonyságát.

A jó gazda ismeri a szőlőterületeinek gyomviszonyait és ki tudja

választani hozzá a célnak legjobban megfelelő ké szít mé nye ket.

U-46 ® M Plus

Ha a területen évelő gyomnövények for dul nak elő, akkor a szőlőbogyók

borsó nagy sá gú állapota után 0,8–1,0 l/ha U-46 ® M

Plus 750 SL olcsó és tartós meg ol dást jelen. Fűféle gyomokra

viszont ha tástalan.

Clinic ® 480 SL

Ha egy egyszeri, gyors megoldásra van szük ség, a Clinic ® 480

SL 1,5–5,0 l/ha-os dó zisá nak al kal ma zásával a 3 évesnél idő sebb

ültet vé nyek ben minden zöld növényt el tudunk pusztítani.

Clinic ® Duo SL

Ha a Clinic ® levélen keresztüli hatásához talajon keresztüli

tar tam ha t ást is szeretnénk biztosítani, akkor Clinic ® Duo SL

hasz nálata az indokolt. 10 l/ha-os dózisá nak a l kal mazásával a

teljes perzselő hatás mel lett, egy új hatóanyag, az amitrol révén

biz to sítja a kelő gyo mok folyamatos pusztítását.

Chikara ® 25 WG

Ha egy kezeléssel egész évre szeretnénk meg oldani minden

magról kelő gyomnövény elleni vé del met, akkor a Chikara ® 25

WG 150–200 g/ha-os dózisá val, vagy a Chikara ® + Clinic ® kombiná

ció hasz ná latával teljes és tartós megoldást ka punk akár a

szüretig (sorkezelés esetén a dózis har madolható).

CLINIC ® DUO-VAL GYOMIRTOTT SZŐLŐ

More magazines by this user
Similar magazines