Letölthető...

abakonyert.hu

Letölthető...

Közbeszerzési tudnivalók

2011.


A közbeszerzés

• A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a

közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az

ajánlatkérőként meghatározott szervezetek

visszterhes szerződés megkötése céljából

kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű

beszerzések megvalósítása érdekében

(közbeszerzés).

• Az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési

eljárását - annak előkészítésétől az eljárás

alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően -

írásban köteles dokumentálni.


5 kérdés tisztázása a közbeszerzésre

kötelezettség megállapításához :

• mi a közbeszerzés tárgya,

• mi az ajánlatkérői minőségem,

• mi a becsült értéke a beszerzésnek,

• milyen a támogatás intenzitás,

• van-e egybeszámítási kötelezettség.


A közbeszerzés tárgya

A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió,

illetőleg szolgáltatás megrendelése, kivéve a szolgáltatási koncessziót.

Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes

és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg

hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő -

megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a

beállítást és üzembe helyezést is.

Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a

- Kbt. 1. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó

munka kivitelezése,

- építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban

meghatározott tervezése együtt,

- az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény

bármilyen eszközökkel, illetőleg módon történő kivitelezése.

A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem

minősülő - olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen

valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.


Az ajánlatkérői minőség

• természetes személy (velük egy tekintet alá esik

az egyéni vállalkozó, őstermelő, családi

gazdálkodó) számára a Közbeszerzési törvény

alanyi mentességet biztosít

• a klasszikus ajánlatkérők a Közbeszerzési

törvény 22. §-ban nevesített ajánlatkérők. Pl. a

helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi

önkormányzat, a települési önkormányzatok

társulása, a helyi önkormányzati költségvetési

szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati

költségvetési szerv, a közalapítvány

• gazdálkodó szervezetek, nonprofit szervezetek,

egyházak, társadalmi szervezetek stb.


Becsült érték

A közbeszerzés értékén a közbeszerzés

megkezdésekor annak tárgyáért általában

kért, illetőleg kínált - általános forgalmi

adó nélkül számított, a 36-40. §-ban

foglaltakra tekintettel megállapított -

legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást

kell érteni.


Eljárásrendek

A Közbeszerzési törvény két eljárásrendet

különböztet meg

– nemzeti (egyszerű) eljárásrend,

– közösségi eljárásrend.

A két eljárásrend értékhatárokhoz kötött, így a

becsült érték és a közbeszerzés tárgya szerint

kell meghatározni, hogy beszerzésemet melyik

eljárásrend alapján kell megvalósítanom.


Értékhatárok

• Nemzeti eljárásrend :

– Árubeszerzés, szolgáltatás : 8 millió Ft.

– Építési beruházás : 15 millió Ft.

• Közösségi eljárásrend :

– Árubeszerzés, szolgáltatás

klasszikus ajánlatkérők esetében: 32.861.250,- Ft

egyéb ajánlatkérő esetében : 50.737.770,- Ft

– Építési beruházás : 1.273.702.050,- Ft


Támogatás intenzitás

A klasszikus ajánlatkérők támogatás intenzitástól

függetlenül közbeszerzési eljárásra kötelezettek.

A nem klasszikus ajánlatkérők nemzeti

eljárásrendben 75 %-ot meghaladó, közösségi

eljárásrendben 50 %-ot meghaladó mértékű Eu.

forrásból illetve költségvetési forrásból származó

támogatás esetén kötelesek közbeszerzési

eljárás lefolytatására.


Egybeszámítási kötelezettség

A becsült érték kiszámítása során mindazon

árubeszerzések vagy építési beruházások vagy

szolgáltatások értékét egybe kell számítani,

amelyek

– beszerzésére egy költségvetési évben (január 01-

december 31-ig megkezdett közbeszerzési eljárások)

és

– beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést

kötni és,

– beszerzés tárgyának rendeltetése azonos , vagy

felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg.

Kivétel : építési beruházás becsült értékét nem kell egybeszámítani más


A egyszerű eljárásrend hirdetmény

nélküli eljárása

• Árubeszerzés, szolgáltatás becsült értéke

ha nem éri el a 25 millió Ft-ot, építés

beruházás becsült értéke a 80 millió Ft-ot,

akkor ajánlattételi felhívásával hirdetmény

feladása nélkül három ajánlattevő felé

fordulhat az ajánlatkérő közvetlenül.


Hirdetményfeladás

2010. július 01-től külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és

módon kell a hirdetményt a Közbeszerzések Tanácsának megküldeni. A

Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az ajánlatkérő által megküldött

hirdetményt ajánlatkérő kérésére megvizsgálja abból a szempontból, hogy

megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak. A

hirdetmények ellenőrzéséért díjat kell fizetni. A díj megfizetése alól

mentesség illeti meg az ezer fő lakosnál kevesebb, míg 50 %-os

díjkedvezmény illeti meg a tízezer fő lakosnál kevesebb lélekszámú

településeket klasszikus ajánlatkérő esetében.

A hirdetmény ellenőrzése kötelező,

- ha az ajánlatkérő nem klasszikus ajánlatkérő és

- ha a közbeszerzési eljárás részben vagy egészben Eu. támogatással

érintett és

- hirdetményét nem hivatalos közbeszerzési tanácsadó küldi meg.


Hasznos információk

• Építési beruházás esetén dokumentáció készítése

nemzeti (egyszerű) eljárásrendben kötelező.

• Bontási eljárásban az ajánlatok formai megfelelőségének

ajánlatkérői oldalról történő biztosítása.(80. § (5)-(7)

bek.)

• Kirívóan alacsonynak értékelt összesített

ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatnál az ajánlati

elemek megalapozottságáról való ajánlatkérői

meggyőződés. (86. §)

• Kiegészítő építési beruházás megrendelése esetén

hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás

alkalmazásának van helye. /125. § (3) bek. a) és 252.§

(1) bek. e)/


Hasznos információk

A közbeszerzési eljárás során az 14/2010. (X. 29.) NFM

rendeletben megtalálható iratminták alkalmazandók.

A honlap ugyancsak lehetőséget ad arra, hogy

közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tanácsadót

keressenek a jegyzékek és kapcsolódó dokumentumok

fejezet alatt.

A Közbeszerzések Tanácsának egyik feladata a

közbeszerzési eljárásokat támogató, segítő tevékenység,

ennek keretében kérdéseket is lehet elé terjeszteni a

titkarsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu email címre.


A törvény és a kapcsolódó

jogszabályok

• a jelenleg hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. tv.) az

EU által támogatott projektek esetén 2004. január 01-től

alkalmazandó az időközi módosításokkal kiegészítetten, legutóbbi

átfogó módosítása a 2010. évi CXXIX tv. alapján történt, mely 2010.

szeptember 15-én lépett hatályba, a törvény azóta is több

módosítással volt érintett.

• 215/2010. Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzési

eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról,

• az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. Korm.

rendelet,

• 14/2010. NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati

hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai

összegezések mintáiról.

More magazines by this user
Similar magazines