Junior Prima díj 2010

mfb.hu

Junior Prima díj 2010

„Ezt a világot nemcsak egyéni lángelmék teremtették meg, hanem azok is működtetik.

Ez a civilizáció, egész technikai varázsával, éppen olyan gyorsan reked el és hal

meg, mint ahogyan termel, ha különleges képességű, a technikai, bölcselmi, fizikai,

kémiai gyakorlatot rendszeres, nemzedékek között kifejlesztett összjátékkal átöröklő

és továbbfejlesztő lángelmék nem őrzik meg. S a lángelméket nem lehet görebben,

parancsszóra tenyészteni.”

Márai Sándor

Junior Prima Díj

Magyar Tudomány Kategória

2010. évi díjazottjai


Tisztelt Olvasó!

Az elmúlt években kemény leckét adott a világgazdaság. Meg kell tanulnunk, hogy kényes,

illékony egyensúlyokból épül föl az életünk. A rutin, amely mindennapjainkat szervezi,

nem a természetben megtalálható, sem pedig maguktól értetődő apróságokból áll össze.

Az egész emberi civilizációt megforgató változások hajnalát éljük, az évtizedek alatt megszokott

kényelem nem tartható fönn örökre, mi több, nagyon is közeledni látszik a vége.

Ha meg akarjuk találni a holnap kulcsát, amely ajtót nyit hazánk és nemzetünk, s természetesen

európai nagy családunk meg az egész emberiség továbbfejlődése előtt, akkor

ma sem bízhatunk másban, mint amiben az elmúlt évszázadokban, évezredekben: az

alkotóképességben.

Az emberiséget a kreativitása emelte föl, s mai civilizációját is – minden látszat ellenére

– az működteti. Túlélésünk, emberhez méltó jövőnk biztosítéka ma sem más, mint amit

a napjainkban alkotó elmék megfejtenek az univerzum mélységes titkaiból. Korunkban

főképpen a mikrokozmoszok felé fordul az érdeklődés, amit idei díjazottjaink többségének

tudományos pályája is mutat.

A Magyar Fejlesztési Bankot arra hozták létre, hogy Magyarország jobb jövőjét egyengesse

a pénz nyújtotta lehetőségek okos fölhasználásával. Az egyik legszebb föladatunk

minden évben, hogy a méltán tekintélyes Prima Primissima Díj „futurisztikus testvérét”,

a Junior Prima Díjat a Magyar Tudomány Kategóriájában átadjuk.

Meggyőződésünk, hogy a pénz nem lehet öncél, viszont lehet a jó ügyek előmozdításának

eszköze, ezért öröm átadni a Junior Prima Díjat. A holnap fundamentumát a mai

alapkutatások rakják le, és minden ország jövőjét meghatározza a jelenkori tudományos

életének a minősége. A tudományba fektetett energia hasznosul a legjobban, még akkor

is, ha a tudósok gyakran járnak úgy, mint Napóleon, aki egyszer így foglalta össze a pályáját:

„Nem tudtam pontosan, hogy mit akarok, de azt tökéletesen megvalósítottam.”

S azt se felejtsük, hogy éppen a világverő hadvezér mutatott rá, hogy: „Csak két hatalom

létezik a világon: a kard és a szellem. Hosszú távon azonban a szellem mindig meghódítja

a kardot.”

Junior Prima Díjat a jövőben is fogunk osztani. Idei díjazottjaink, akárcsak a korábbiak, tanúsítják:

minden fiatal előtt nyitva a lehetőség a Junior Prima Díj elnyerésére. Hogy ehhez

igazából mi kell? Erre is válaszol Márai Sándor. Üzenetét a mostani kitüntetettek már az

idegeikben hordozzák: „Mi hát a tiéd, mi az, amit nem vehetnek el tőled az istenek? Csak

a munka. Az a munka, mely nem vár jutalmat, sem babért, sem utókort.”

Budapest, 2010. november

Baranyay László

elnök-vezérigazgató

5

Magyar tudomány kategória


Dr. Barabás Orsolya

biokémia és szerkezeti biológia

Született:

Kolozsvár, 1978. március 18.

Tanulmányok:

1996–2001 ELTE vegyész szak

2001 vegyészdiploma

2001–2005 ELTE TTK Kémia Doktori Iskola,

PhD hallgató

2005 ELTE, PhD fokozat

2005–2009 posztoktori ösztöndíj, National

Institutes of Health, USA

Érdeklődési terület:

a fehérjék szerkezete és működése közötti összefüggések

vizsgálata, kémia előszervezetekben:

enzimek működési mechanizmusa, a DNS javítás

és rekombináció mechanizmusának szerkezeti

vonatkozásai

Munkahely:

2009- European Molecular Biology Laboratory,

Heidelberg, csoportvezető

Ajánló:

Dr. Náray-Szabó Gábor, az MTA rendes tagja,

ELTE Kémiai Intézet

Barabás Orsolya 1996-ban kezdte meg tanulmányait az ELTE TTK vegyész szakán és már

igen korán bekapcsolódott az Elméleti Kémia Tanszék röntgenkrisztallográfiai laboratóriumában

folyó kutatómunkába. Még egyetemi hallgató, amikor 2000-ben megjelent első

publikációja kis molekulák királis felismerésének molekulaszerkezeti vonatkozásairól,

amelynek ő az első szerzője.

Diplomájának megszerzése után, doktori ösztöndíjasként a dUTPáz enzimcsalád katalitikus

mechanizmusának szerkezeti és biokémiai vizsgálatával foglalkozott. Először sikerült

tisztáznia egy a sejtek DNS anyagcseréje szempontjából alapvetően fontos enzim,

a dUTPáz működési mechanizmusát. Mivel ennek az enzimnek a csökkent működése

olyan folyamatokat indít el, amelyek a rákos, illetve vírusfertőzött sejtek elhalásához vezetnek,

a Barabás Orsolya által feltárt fehérjeszerkezet kiindulópontja lehet gyógyszerek

fejlesztésének is. Fehérje-krisztallográfiai módszerekkel meghatározta az enzim és az

aktív helyéhez kötött szubsztrát-analóg molekula komplexének a szerkezetét több időpillanatban.

Számos kristályszerkezet alapján követni tudta a reakció atomi részleteit, és

egy molekuláris mozit készített. Ennek alapján fontos érvet fogalmazott meg arra vonatkozóan,

hogy az életfolyamatokban gyakori és jelentős szerepet játszó foszfátdiészterhidrolízis

asszociatív mechanizmus szerint játszódik le, a reakció során rövid életű,

trigonális bipiramisos szerkezetű átmeneti termék keletkezik. A kutatási eredményeket

a szakterület egyik vezető folyóiratában, a Journal of Biological Chemistryben bemutató

közleményük a hét cikke lett.

2005-től négy évet töltött a National Institutes of Health (Bethesda, USA) kutatólaboratóriumában,

ahol folytatta a DNS élettani szerepével kapcsolatos kutatásokat. Ezúttal a

DNS védelme helyett annak dinamikus módosításában tevékeny DNS transzpozázokra

fordította figyelmét, az egyszálú DNS-transzpozíció mechanizmusát és integrációshelyválasztását

tanulmányozta. A modellrendszer egy a gyomorfekély kialakulásáért felelős

baktérium alkalmazkodásában szerepet játszó „ugráló” DNS volt. Eredményei rávilágítottak,

hogy a vizsgált transzpozon DNS-szekvencia illeszkedés révén választja ki új integrációs

helyét, és ezáltal programozhatóan irányított genetikai eszközök tervezését teszi

lehetővé. E tárgyban végzett kutatásait többek között a világ legidézettebb folyóiratában,

a Cellben közölték, az ő első szerzőségével.

2009-ben kutatási csoportvezetőnek nevezték ki a nemzetközi hírű European Molecular

Biology Laboratoryban, Heidelbergben. Kutatási témája kapcsolódik a korábbiakhoz, a

DNS-rekombináció mechanizmusával, sejtbeli szabályozásával és terápiás alkalmazásaival

foglalkozik.

Fiatal kora ellenére immár húsz publikáció szerzője, amelyeket 168 közleményben idéznek.

Már eddig is számos kitüntetést kapott (pl. Marie Curie ösztöndíjat, L’Oréal Díjat,

a National Institute of Health Kiválósági Díját), és példamutató, ahogyan össze tudja

egyeztetni a kemény tudományos munkát a kiegyensúlyozott családi élettel: férjezett,

egy gyermek boldog édesanyja.

Dr. Náray-Szabó Gábor

6 7

Magyar tudomány kategória

Magyar tudomány kategória


Dr. Czeglédi Pál

Közgazdaságtan

Született:

Kemecse, 1979. február 17.

Tanulmányok:

1997–2002 Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és

Gazdaságtudományi Kar, okleveles közgazdász

2002–2007 Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi

Doktori Iskola, PhD fokozat

Érdeklődési terület:

növekedéselmélet, intézményi közgazdaságtan,

modern osztrák közgazdaságtan

Munkahely:

2005–2007 tudományos segédmunkatárs,

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi

Kar, Közgazdaságtan tanszék

2007–2008 egyetemi tanársegéd, Debreceni

Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi

Kar, Közgazdaságtan tanszék

2008- egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem,

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtan

tanszék

Ajánló:

Dr. Csaba László akadémikus, egyetemi tanár

Dr. Makó Csaba egyetemi tanár

Czeglédi Pál a Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karának „saját

nevelésű” adjunktusa. Már 2002 óta lát el itt oktatási és kutatási feladatokat. 2007-ben

summa cum laude minősítéssel védte meg doktori értekezését. Kutatási tevékenysége

az intézményi közgazdaságtan területén belül arra a kérdésre koncentrál, hogy mely intézmények

és hogyan segítik elő az országok gazdasági fejlődését. Ebből a fő kérdésből

kiinduló eredményeit két monográfiában és tizenöt – angol és magyar nyelvű – folyóiratcikkben,

három könyvfejezetben publikálta, és sikerrel adta elő hazai és nemzetközi konferenciákon.

Czeglédi Pál kutatásainak egyik kiemelkedő jellemzője, hogy a közgazdaságtan

főáramába ugyan nem tartozó, de napjainkban egyre fontosabb – s Magyarországon

viszonylag ismeretlen – iskola elméleti meglátásait a közgazdaságtan bevett módszereivel

fogalmazza meg, és veti össze a tényekkel.

Doktori értekezésében a közép-európai gyökerekkel rendelkező közgazdasági megközelítés,

az úgynevezett osztrák iskola meglátásainak a gazdasági fejlődés kérdéseire való

alkalmazási lehetőségeit vizsgálta. Könyvalakban is megjelent disszertációjának egyik fő

eredménye annak az elméleti és empirikus alátámasztása, hogy a piac alapvető intézményei,

elsősorban a szilárd tulajdonjogok, a szabályozási rendszer koherenciáját növelve

járulnak hozzá a gazdasági növekedés gyorsulásához.

Az elmúlt években kutatási tevékenysége jelentős részben a gazdasági szabadság intézményrendszerének

a gazdasági fejlődésre gyakorolt hatására összpontosított. Társszerzőjével

és korábbi témavezetőjével, Kapás Judittal közösen írt monográfiában, illetve

több tanulmányban tárták fel azt, hogy milyen elméletileg és empirikusan is megalapozható

ok-okozati összefüggések mutathatók ki a gazdasági fejlődés és a gazdasági szabadság

intézményrendszere között. E kutatás fő eredménye annak az állításnak a részletes

alátámasztása, hogy a gazdasági szabadság olyan önálló kategória, amelyet felhasználva

egy-egy ország intézményrendszerét értékelni lehet, s ez a szempont elméletileg független

a hatékonyságtól.

A disszertációja megvédése óta eltelt időszak másik kutatási kérdése Czeglédi Pál számára

az, hogy az egyéni szabadság gazdaságin túlmenő elemeinek van-e szerepük az

országok anyagi előrehaladásának elősegítésében, vagy ezek csupán e gazdagodás következményeinek

tekinthetők. Czeglédi Pál, kutatásai alapján, az első állásponton van, amely

állítást az innováció – a gazdasági fejlődés fő hajtóerejének – természetével indokolja.

Czeglédi Pál kiterjedt oktatási és szervezési munkája mellett azt is igazolja, hogy nincs

vidéki és fővárosi, periferikus és centrális egyetem, csak versenyképes és versenyképtelen

kutatók. Közel egy évtizede végez kiemelkedő és példamutató kutatói, oktatói és

nevelő tevékenységet a Debreceni Egyetemen, s ezzel nemcsak hazai, hanem nemzetközi

elismerést is szerzett magának és intézményének.

Dr. Csaba László

Dr. Makó Csaba

8 9

Magyar tudomány kategória

Magyar tudomány kategória


Dr. Hangya Balázs

agykutatás

Született:

Budapest, 1980. október 28.

Tanulmányok:

1999–2006 Semmelweis Egyetem, Általános

Orvostudományi Kar

2001–2007 Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Természettudományi Kar, Matematikus Szak

2006–2010 Semmelweis Egyetem Szentágothai

János Idegtudományi Doktori Iskola, Budapest

Érdeklődési terület:

neurofiziológia, rendszer szintű idegtudomány

Munkahely:

2009- MTA Kísérleti Orvostudomnyi Kutatóintezet,

Celluláris és Hálózat Neurobiológiai

Osztály, Agykéreg Kutatócsoport

2010- Cold Spring Harbor Laboratory, USA

Ajánló:

Dr. Csermely Péter egyetemi tanár, Semmelweis

Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai

és Pathobiokémiai Intézet, a Nemzeti Tehetségsegítő

Tanács elnöke

Hangya Balázs matematikusi és orvosi végzettségével olyan interdiszciplináris szemlélettel

közelíti meg az idegtudományi kutatások kísérletes eredményeit, amely ezen eredmények

újszerű analízisére és interpretációira teremt lehetőséget.

Fő kutatási területe a tanulási és memóriafolyamatok kapcsán kialakuló agyhullámok szabályozása.

Munkatársaival együtt felfedezte, hogy az emléknyomok tárolásáért felelős,

hippocampus nevű agyterület idegsejthálózatait egy speciális, ritmusképzésre alkalmas

gátló sejtcsoport vezérli. Emellett fontos felfedezéseket tett a gátló sejtek térbeli tájékozódásban

betöltött szerepével kapcsolatban is. Míg korábban általános volt az a nézet,

miszerint környezetünk agyi leképezése, az úgynevezett kognitív térkép kialakításában

elsősorban a serkentő sejtek vesznek részt, Hangya Balázs munkatársaival megmutatta,

hogy a gátló sejtek közvetlen szerepet játszanak a serkentő sejtek térbeli aktivitási mintázatának

létrehozásában.

Fontos részt vállalt több olyan kísérletben, amely az alvás alatt létrejövő agyhullámok

szerepének és szabályozásának vizsgálatát tűzte ki célul. Ezek a lassú agyhullámok az alvás

alatt végbemenő memóriamegerősödési folyamatokkal összefüggésben jelentkeznek. Kísérleteik

során Hangya Balázs és munkatársai felfedezték, hogy ezek a hullámok szűk

agyterületeken összetett terjedési mintákat mutatnak, amelyek valószínűleg a nappal

szerzett emléknyomok alvás alatti agykérgi feldolgozásával függnek össze. Egy másik kísérletsorozattal

kimutatták, hogy az érzékszervi információk szabályozásában főszerepet

játszó agykéreg alatti terület, a thalamus különböző sejtjei különbözőképpen aktívak a

kérgi lassú agyhullámok során. Ez az eredmény azt valószínűsiti, hogy a thalamus összetett

kommunikációt folytat az agykéreggel mély alvás közben.

Hangya Balázs kiváló kutatói képességei már egyetemi tudományos diákkörös hallgatóként

is megmutatkoztak. Elnyerte a Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse címet, valamint

a legmagasabb tudományos diákköri kitüntetést, a Pro Scientia Aranyérem Díjat.

Egyetemi tanulmányi eredményeit Köztársasági Ösztöndíj jutalmazta. PhD hallgatóként a

szakma legjobb folyóirataiban (Science, Journal of Neuroscience, Journal of Physiology)

jelentek meg cikkei. Jelenleg is számos közleményét bírálják hasonlóan rangos folyóiratokban.

Több jelentős nemzetközi idegtudományi kurzusra kapott meghívást, amelyek

közül kiemelkedik a tavaly Cold Spring Harborban (Egyesült Államok) tartott „A memória

biológiája” tanfolyam. Az egyik legnagyobb múltú idegtudományi egyesület, az Európai

Agy és Viselkedés Társaság 2010-ben fiatal kutatói díjjal tüntette ki Amszterdamban.

Prof. Csermely Péter

10 11

Magyar tudomány kategória

Magyar tudomány kategória


Dr. Kirilly Eszter

gyógyszerészet és idegtudomány

Született:

Budapest, 1979. január 3.

Tanulmányok:

1998–2003 Semmelweis Egyetem, Budapest,

Gyógyszerésztudományi Kar

2003–2009 Semmelweis Egyetem, Budapest,

Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola,

PhD hallgató

2009 PhD fokozat megszerzése

2006–2010 Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi

Kar, Gyógyszerhatástani Intézet, központi

gyakornok, gyógyszerhatástan szakképzés

Érdeklődési terület:

Az MDMA (Ecstasy) neuronkárosító hatása és annak

funkcionális következményei, in situ hibridizáció,

immunhisztokémia, alvás- és viselkedésvizsgálatok

Munkahely:

Semmelweis Egyetem, Budapest, Gyógyszerésztudományi

Kar, Gyógyszerhatástani Intézet

Ajánló:

Dr. Bagdy György egyetemi tanár, az MTA doktora,

intézetigazgató, Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi

Kar, Gyógyszerhatástani Intézet

Dr. Palkovits Miklós professzor emeritus,

az MTA rendes tagja, Semmelweis Egyetem,

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet,

MTA-SE Neuromorfológiai és Neuroendokrin

Kutatócsoport

Kirilly Eszter 2003-ban, gyógyszerészi diplomája megszerzésének évében, a Semmelweis

Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskolájának keretében kapcsolódott

be a tudományos kutatásba. Ekkor vált annak az európai uniós konzorcium keretében

dolgozó munkacsoportnak a tagjává, amelynek témája a népszerű partidrog, az ecstasy

neuronkárosító hatásának vizsgálata. Az egyetemen szerzett kémiai, analitikai ismereteit

gyors ütemben fejlesztette neuromorfológiai, morfometriai irányba, amit azután fontos

idegrendszeri funkciók, mint az agyi elektromos tevékenység, az alvás-ébrenlét, a szorongás

és az agresszió vizsgálatának módszertanával egészített ki.

Rangos nemzetközi szaklapokban kilenc közleményt publikált, harminc alkalommal szerepelt

előadóként, illetve poszterrel hazai, továbbá nemzetközi konferencián. Tudományos

szakmai teljesítményét jellemzi, hogy munkáját a Collegium Internationale Neuro-

Psychopharmacologicum (CINP) 2006-ban Chicagóban, illetve 2008-ban Münchenben

rendezett konferenciáján is a fiatal kutatók első díjával jutalmazták. Hazai elismertségének

jellemző állomásai, hogy 2005-ben a Magyar Pszichofarmakológiai Társaság konferenciájának

első díját, 2005–2006-ban a Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány PhD hallgató

kategóriájának I. díját, 2009-ben a Richter Gedeon Nyrt. kutatási jutalmát kapta meg.

Több könyvfejezet megírásával járult hozzá az „Amit az ecstasyról tudni kell” című, iskolások,

szülők és tanárok részére írt tudományos ismeretterjesztő könyv sikeréhez.

Kutatómunkája a hazánkban is a leggyakrabban használt drogok közé tartozó ecstasy

korábban kevéssé ismert hosszan tartó idegrendszeri hatásaival foglalkozik. Ennek során

elsőként térképezte fel a különböző agyterületek érintettségét, a neuronkárosodás és

részleges regeneráció időbeli alakulását, a kulcsfontosságú szerotonin transzporter fehérje

(SERT, 5-HTT) mRNS-ének expressziójában, kifejeződésében létrejövő változásokat,

valamint mindezek alvás-ébrenlétre, illetve agresszióra gyakorolt funkcionális következményeit.

Emellett meghatározó szerepet vállalt több tudományos diákkörös hallgató

fentiekkel kapcsolatos munkájának irányításában, szakdolgozatok előkészítésében. PhD

disszertációját 2009 őszén summa cum laude eredménnyel védte. Doktori értekezését

egy német kiadó könyv formájában megjelentette.

Alapossága, gyakorlati problémamegoldó képessége kivételesen jó, s eme tulajdonságainak

értékét megsokszorozza párját ritkító szorgalma, fáradhatatlansága. Biztosak vagyunk

benne, hogy a jövőben újabb tudományos eredmények várnak rá. Sikereit pedig

úgy érte el, hogy közben harmonikus, kiegyensúlyozott családi és munkahelyi légkört

alakított ki maga körül. Munkatársai is mindnyájan szeretettel, elismeréssel beszélnek

róla, aki nemrég adott életet második gyermekének.

Dr. Bagdy György

Dr. Palkovits Miklós

12 13

Magyar tudomány kategória

Magyar tudomány kategória


Dr. Lipinszki Zoltán

molekuláris biológia

Született:

Zenta, 1981. május 5.

Tanulmányok:

2001–2006 Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi

Kar, okleveles biológus

2006–2009 Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi

és Informatikai Kar, Biológus Doktori Iskola,

PhD hallgató

Érdeklődési terület:

intracelluláris fehérjebontás és fehérjeminőségellenőrzés,

fehérjetisztítás, molekuláris biológia,

biokémia, muslica genetika

Munkahely:

MTA Szegedi Biológiai Központ (SZBK), Biokémiai

Intézet, tudományos munkatárs

Ajánló:

Dr. Ormos Pál akadémikus, az MTA SZBK főigazgatója

Dr. Dudits Dénes akadémikus, az MTA alelnöke

Lipinszki Zoltán jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ (MTA

SZBK) Biokémiai Intézetének kiemelkedően eredményes tudományos munkatársa.

2002-ben, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karának másodéves biológus

hallgatójaként csatlakozott az MTA SZBK Biokémiai Intézetének Dr. Udvardy

Andor vezette kutatócsoportjához. Témája a sejt rövid, féléletidejű és sérült fehérjéinek

lebontásában központi szerepet játszó ún. 26S proteaszóma enzim-komplex biokémiai

és molekuláris biológiai jellemzése.

Szorgalma, érdeklődése, lelkesedése, kiváló kommunikációs készsége rövid idő alatt kiemelte

társai közül. Kötelező tanulmányai mellett külön kurzusokat is elvégzett, a nyári

egyetemi tanulmányi szüneteket is intenzív munkával töltötte. Eredményességét öt

megjelent és két közlésre benyújtott tudományos publikáció fémjelzi, amelyek közül a

JSC folyóiratban megjelent cikkét a Dr. Rollin D. Hotchkiss Alapítvány Publikációs Díjjal

jutalmazta. Képességeit jól bizonyítja, hogy – számos egyéb díj mellett – első helyezést

ért el az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Molekuláris Biológia szekciójában

2005-ben, elnyerte a Pro Scientia Aranyérmet, a Sófi József Alapítvány 2006. és 2008.

évi I. díját, valamint a Qualitas Biologica Alapítvány Legjobb PhD dolgozat elismerését

(2009). Tanulmányi és szakmai sikerességét számos elismerés és ösztöndíj is igazolja: a

Köztársasági Ösztöndíj (2005), a három ízben odaítélt Szeged Városi Ösztöndíj (2002–

2004) és az állami PhD ösztöndíj (2006–2009).

Egyetemi tanulmányainak befejezése után PhD hallgatóként folytatta korábban elkezdett

munkáját. Molekuláris biológiai eszköztárát kiegészítette az ecetmuslica modellszervezet

genetika és fejlődésbiológia módszertanán alapuló vizsgálati módszerekkel, és e három

tudományterület integrált alkalmazásával rendkívül ígéretes eredményeket ért el.

Kutatásaival rávilágított a proteaszóma rendszer újfajta szabályozására és annak molekuláris

részleteire. Ezen alapkutatási eredmények hasznosak lehetnek az újgenerációs,

proteaszómát megcélzó kemoterápiás kezelések továbbfejlesztésében. Továbbá fontos,

új eredményeket ért el az intracelluláris fehérjeminőség-ellenőrzés területén, amelynek

pontos működését ma még sűrű homály fedi. PhD dolgozatát 2009-ben summa cum

laude minősítéssel védte meg.

A kutatás mellett fontos munkát végez az utánpótlás nevelésében is. Végzős egyetemista

kora óta folyamatosan részt vállal az SZTE TTIK biológus hallgatóinak oktatásában,

önálló elméleti és gyakorlati kurzusokat szervez és tart. Nemcsak mint eredményes kutatót,

hanem mint kiváló előadót és oktatót is számon tartják környezetében. Emellett

ismeretterjesztő előadásaival fontos szerepet játszik a tudományos eredmények népszerűsítésében

is.

Dr. Ormos Pál

Dr. Dudits Dénes

14 15

Magyar tudomány kategória

Magyar tudomány kategória


Nemes-Incze Péter

fizika

Született:

Kovászna, 1983. április 29.

Tanulmányok:

2001–2007 Babeş–Bolyai Tudományegyetem,

Kolozsvár, fizikus diploma

2007- ELTE, Természettudományi Kar, Fizika

Doktori Iskola, PhD hallgató

Érdeklődési terület:

szén nanoszerkezetek (grafén, szén nanocsövek)

és egyéb nanoméretű anyagok fizikai tulajdonságai,

pásztázószondás módszerek

Munkahely:

2007- MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi

Kutatóintézet, tudományos segédmunkatárs

Ajánló:

Dr. Pálinkás József akadémikus, az MTA elnöke

Dr. Gyulai József akadémikus, prof. emeritus

Dr. Bársony István akadémikus, intézetigazgató

Nemes-Incze Péter 2007. márciusban került fiatal diplomásként az MTA Műszaki Fizikai

és Anyagtudományi Kutatóintézet Nanoszerkezetek Osztályára. Az év szeptemberétől

az ELTE Fizikai Doktori Iskola PhD hallgatójaként, fiatal kutatójaként folytatja munkáját.

Jelenleg disszertációjának megvédése előtt áll.

Feladata egy újfajta szén nanoszerkezet, a grafén vizsgálata. Ez az anyag rendkívül élénk

érdeklődés tárgya a nanotechnológiai kutatások területén, mivel a szilíciumkorszak után

az integrált áramköri technológia egyik potenciális jövőbeni alapanyagát látják benne.

Továbbá azért is, mert számos, az alapkutatások szemszögéből fontos jelenség vizsgálatát

teszi lehetővé, mint például kvantum-elektrodinamikai jelenségek modellezését vagy

kétdimenziós elektronrendszerek elektromos, mágneses viselkedését. Többek között

ennek az egyetlen atomnyi vastagságú kristálynak a leképezésével és a pásztázó atomerőmikroszkópos

(AFM) képek értelmezésével foglalkozik, aminek egyéb nanoszerkezetek

vonatkozásában is nagy a jelentősége. Az erről 2008 szeptemberében megjelent cikkére

már 27-szer hivatkoztak.

Nemes-Incze Péter úttörő munkát folytat újszerű grafén nanomegmunkálási eljárások

kifejlesztésében. Az általa kidolgozott módszer jelenleg az egyetlen a világon, amelynek

segítségével jól kézben tartható módon, kristálytanilag orientált és jól meghatározott atomi

szerkezetű grafén nanoarchitektúrák állíthatók elő szigetelő felületeken. Az előállított

úgynevezett cikkcakk élű grafén nanoszerkezetek atomilag jóformán hibátlanok. Eme

tulajdonságuk felhasználásával először sikerült a rájuk vonatkozó elméleti megfontolásokat

kísérletileg is igazolni, a stuttgarti Max Planck Intézettel együttműködve elvégzett

Raman spektroszkópiás mérésekkel. Az eredményekről a nanotudományok egyik vezető

folyóiratában, a Nano Lettersben cikk számol be. Az atomi skálán hibátlan szerkezettel

rendelkező grafén nanoarchitektúrák széles lehetőséget nyújtanak a spintronikától a teljesen

új elveken működő nanoelektronikai eszközök kifejlesztéséig. Várható, hogy több

új jelenség megfigyelésére ad lehetőséget a pontosan meghatározott szerkezetű, egyetlen

atom vastag nanoarchitektúrák létrehozása és tanulmányozása.

Nemes-Incze Péter eredményeivel egyebek között az Európai Anyagtudományi Társaság

(E-MRS) 2009-es tavaszi ülésén elnyerte a rendezvény fiatal kutatói díját. Számos

meghívást kapott eredményeinek bemutatására konferenciákon, szemináriumokon, és

sikeres nemzetközi kutatási együttműködéseket alakított ki. Egyebek között az ő kutatása

játszott kulcsszerepet abban, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és a Koreai

Kutatási Alap Tanács (KRFC) együttműködése keretében 2010. szeptember 1-jétől az

MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetben megkezdte Működését a Koreai–Magyar

Nanotudományi Közös Laboratórium (Korea–Hungary Joint Laboratory for

Nanosciences).

Dr. Pálinkás József Dr. Gyulai József Dr. Bársony István

16 17

Magyar tudomány kategória

Magyar tudomány kategória


Dr. Ősi Attila

paleontológia

Született:

Ajka, 1980. május 12.

Tanulmányok:

1998–2003 ELTE, Természettudományi Kar,

geológus

2003–2006 ELTE Földtudományi Doktori Iskola,

PhD hallgató

Érdeklődési terület:

gerinces őslénytan, összehasonlító csonttan,

funkcionális morfológiai vizsgálatok Archosauria

hüllőknél, paleobiogeográfia

Munkahely:

MTA Magyar Természettudományi Múzeum,

Paleontológiai Kutatócsoport

Ajánló:

Dr. Mindszenty Andrea, az MTA doktora,

tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Vörös Attila egyetemi magántanár, az MTA

rendes tagja

Ősi Attila kivételes adottságokkal rendelkező ifjú tudós. Csaknem száz évvel azután,

hogy báró Nopcsa Ferenc Erdélyben felfedezte az első „magyar dinoszauruszt”, az ajkai

középiskolás elhatározta, hogy ő is dinoszaurusz-kutató lesz. Hasonló korú társai

többségétől abban különbözött, hogy álmát valóra tudta váltani: 2000-ben a Bakonyban

megtalálta a trianoni Magyarországon az első dinoszaurusz-maradványokat.

Azóta évente gyűjtő expedíciókat szervez és vezet a helyszínre. Ezeket az Országos Tudományos

Kutatási Alap, a Bakonyi Bauxitbánya, az ELTE, a Természettudományi Múzeum

és a környező bakonyi falvak támogatják. Az expedíciók során a főként egyetemi

hallgatókból szervezett csoport nagy diverzitású késő-kréta időszaki gerinces faunát tárt

fel, amelyet több ezer lelet, köztük csontvázak alapján sikerült azonosítani. Kutatásai nyomán

az iharkúti lelőhelyről számos eddig ismeretlen dinoszaurusz csontjai kerültek elő.

A felfedezés azt bizonyítja, hogy 85 millió éve a mai Dunántúli-középhegység területén

kialakult egy olyan ökoszisztéma, amelynek elemei csak nagy vonalakban azonosak a

kréta időszaki Európa más területeiről ismert flórák és faunák elemeivel.

A leletek tudományos feldolgozása érdekében Ősi Attila széles körű kapcsolatrendszert

alakított ki, mára jelentős nemzetközi tapasztalattal és ismertséggel rendelkezik. Személye

körül lelkes ifjú szakembergárda szerveződött, társai valósággal példaképként tekintenek

rá.

A 2010-es év hazai őslénytani szenzációja volt a legújabban talált őshüllő (Ajkaceratops),

egy kistermetű, úgynevezett galléros dinoszaurusz, amely Ajka városáról kapta a nevét.

Ennek jelentősége abban áll, hogy ez Európa első, biztos Ceratopsia dinoszaurusz maradványa.

A Nature-ben Ősi Attila és kollégái által közzétett dolgozat bemutatja, hogy ez

az új faj ázsiai rokonsággal bír, amiből az következik, hogy a kréta időszakban dinoszaurusz-vándorlás

ment végbe Európa felé. Mindezek alapján a paleontológusoknak újra kell

gondolniuk az Európa gerincesősállat-földrajzával kapcsolatos nézeteiket.

Az évről évre bővülő iharkúti fauna kulturális és oktatási szempontból is jelentős. A

leletegyüttes legszebb példányait már több ízben bemutatták sikeres kiállításokon (pl. a

Magyar Természettudományi Múzeumban, a Csodák Palotájában).

A természettudományos sikerek nem kisebbíthetik azt a fontos szerepet, amelyet Ősi

Attila a tudományos élet szervezésében tölt be. Lelkesedése magával ragadja társait: az

ásatásokon az ő irányításával részt vevő hallgatók – ma már többen doktoranduszok –

ugyancsak számos ősmaradvány szakszerű leírásával gazdagították a tudományt.

Dr. Mindszenty Andrea

Dr. Vörös Attila

18 19

Magyar tudomány kategória

Magyar tudomány kategória


Dr. Rusai Krisztina

orvostudomány

Született:

Budapest, 1978. február 7.

Tanulmányok:

1996–2003 Semmelweis Egyetem, Általános

Orvostudományi Kar, általános orvosi diploma

2003–2007 Semmelweis Egyetem, Klinikai

Orvostudományok Doktori Iskola, PhD hallgató

2007–2009 Semmelweis Egyetem, Általános

Orvostudomyáni Kar, központi gyakornok,

csecsemő- és gyermekgyógyász szakképzés

2010- Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekklinika,

csecsemő- és gyermekgyógyász

szakorvos jelölt

Érdeklődési terület:

gyermek- és felnőttkori vesebetegségek

pathomechanizmusa és új terápiás lehetőségei,

vesepótló kezelések, illetve vesetranszplantáció

következményei, valamint optimalizálása

Munkahely:

Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekklinika

Ajánló:

Dr. Tulassay Tivadar rektor, egyetemi tanár,

Semmelweis Egyetem

Rusai Krisztina Budapesten végezte iskoláit. Az orvosi egyetemet „summa cum laude”

eredménnyel zárta. A tanulás mellett életében fontos szerepet játszik a sport. 1999-ben

kapcsolódott be a tudományos kutatásba. A Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekklinikáján

klinikai tudományos diákköri munkát kezdett gyermekkori haematológiai kórképek

témakörben, amelyből több hazai előadás és magyar nyelvű közlemény született.

Eredményeit két alkalommal TDK konferencián mutatta be. Ebből azután I. díjas rektori

pályamunka készült.

Ötödéves korában elnyerte a legjobbaknak járó, a németországi heidelbergi egyetem által

adományozott tíz hónapos TDK kutatói ösztöndíjat, amelyet az egyetem Gyermekklinikáján

töltött. Rusai Krisztina az ösztöndíjat követően, hatodéves korában csatlakozott

az I. Sz. Gyermekklinika elsősorban gyermekgyógyászati és nefrológiai témakörökben

alapkutatást végző munkacsoportjához, amelynek PhD hallgatóként az egyik legaktívabb

tagja lett. Munkáját rendkívüli szorgalommal és precizitással, lelkiismerettel és alapossággal

végezte, végzi, s rövid időn belül figyelemreméltó önálló kutatási ötletekről és érdeklődésről

tett bizonyosságot. Eredményességét jelzi, hogy munkáiból igen hamar több

elsőszerzős közlemény jelent meg jelentős nemzetközi szaklapokban, s az eredményeit

számos hazai és nemzetközi szakmai konferencián mutathatta be. Tagja lett a Magyar

Gyermeknefrológiai Egyesületnek, Magyar Nefrológiai Társaságnak, és a Nemzetközi

Gyermeknefrológiai, ill. Gyermek Transzplantációs Társaságnak.

2005-ben a müncheni egyetem nefrológiai kutatócsoportjának kutatói ösztöndíját nyerte

el, ahol összesen két évet töltött, sokoldalú rátermettségről téve tanúbizonyságot.

A szakmai út alatt nemcsak kutatói tudása gazdagodott, hanem részt vett a hazai és a

müncheni intézmény közötti aktív kooperáció felélénkítésében is, és amelyben azóta is

fontos a szerepe. A tevékeny kutatói élet mellett klinikai orvosi tudását tovább gyarapította,

rendszeresen részt vett a klinikusok számára rendezett továbbképző előadásokon.

Sikeres PhD munkáját követően megkezdte gyermekorvos szakképzését, célul tűzve ki,

hogy a jövőben a kutatói hátterét és a klinikai életben megtapasztalt aktualitásokat öszszekapcsolja

a nyitott kérdésekkel. Orvosi hivatásában alapos és lelkiismeretes, tudását

folyamatosan fejleszti, betegei és a hozzátartozóik felé mély empátiával forduló klinikus.

Elszántságát és fáradhatatlanságát bizonyítja, hogy aktívan részt vesz továbbra is a laboratóriumi

munkában és a közvetlenül mellette dolgozó TDK hallgatók irányításában.

2010-ben elnyerte a Magyar Nefrológiai Társaság legjobb alapközlemény díját, valamint a

Magyar Gyermekorvosok Társasága kiemelkedő publikációért járó Petényi Díját. Felkért

előadóként meghívást kapott a 2011-ben rendezendő első nemzetközi endokrinológiai

és anyagcsere konferenciára.

Elsőszerzős nemzetközi publikációinak száma jelenleg nyolc, összes idézettsége 52,

impakt faktor értéke 44,54; mindez a klinikai munkával kiegészített kutatói pályán – ilyen

fiatal életkorban – kimagasló teljesítmény.

Dr. Tulassay Tivadar

20 21

Magyar tudomány kategória

Magyar tudomány kategória


Dr. Szmola Richárd

orvostudomány

Született:

Miskolc, 1979. február 3.

Tanulmányok:

1998–2005 Semmelweis Egyetem, Általános

Orvostudományi Kar

2008 PhD fokozat megszerzése, Semmelweis

Egyetem, Molekuláris Orvostudományok Doktori

Iskola, Pathobiokémia Program

Érdeklődési terület:

gasztroenterológia, a hasnyálmirigy betegségeinek

genetikai és molekuláris biológiai háttere

Munkahely:

Semmelweis Egyetem, II. Sz. Belgyógyászati Klinika

Ajánló:

Dr. Tulassay Zsolt egyetemi tanár, Semmelweis

Egyetem, II. Sz. Belgyógyászati Klinika, az MTA

rendes tagja

Szmola Richárd életpályája már a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán

folytatott tanulmányai alatt szorosan összefonódott a tudománnyal. Harmadéves

orvostanhallgatóként az egyetem Orvosi Vegytani Intézetében kezdte tudományos tevékenységét

dr. Sasvári Mária munkacsoportjában, és még az egyetem évei alatt a göttingeni

Georg-August Egyetemen, illetve a Boston University Medical Centerben végzett kutatómunkát.

24 éves korában, a Chicagóban rendezett American Pancreatic Association

kongresszusán tarthatta első nemzetközi előadását, és ugyanebben az évben eredményei

területének kiemelkedő szakfolyóiratában jelentek meg, így hamar az egyetem fiatal kutatóorvos-generációjának

megbecsült tagjává vált. Több alkalommal részesült I. díjban

tudományos diákköri konferenciákon, és elnyerte 2005-ben a Mindentudás Egyeteme

Prezentációs Díját is. Tudományos diákkörös tevékenységét a Semmelweis Egyetem Kiváló

Tudományos Diákköröse címmel jutalmazták.

2006-tól három évet töltött tudományos munkatársként a dr. Sahin-Tóth Miklós által

vezetett munkacsoportban a Boston Universityn, ahol érdeklődése a pankreatitisz

kóroktanának felderítésére irányult: a hasnyálmirigyenzimeknek és betegséget okozó

mutációiknak szerepét vizsgálta a kórkép hátterében. Új pankreatitisz gént azonosított,

amelynek mutációi a betegség rizikófaktorai, eredményei a neves PNAS és Nature

Genetics hasábjain jelentek meg Szmola Richárd elsőszerzőségével. Munkájának prezentálására

a Washingtonban, aztán San Diegóban rendezett Digestive Disease Weeken, a

világ legnagyobb gasztroenterológiai közönsége előtt két alkalommal is lehetőséget kapott.

2008-ban védte meg „Szabályozó hatású emésztőenzimek a krónikus pankreatitisz

patomechanizmusában” című doktori disszertációját, a Semmelweis Egyetem Doktori

Iskolájában.

Kimagasló kutatási eredményei révén a tudományterület nemzetközileg is elismert

képviselői közé sorolják. 2008-ban elnyerte a National Pancreas Foundation (Amerikai

Egyesült Államok) kutatási pályázatát, amelynek során a mutációk sejtbiológiai hatását

vizsgálhatta önálló kutatóprogram keretében. Kutatómunkáját hazatérése után a Semmelweis

Egyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinikáján folytatja a Magyary Zoltán Felsőoktatási

Közalapítvány posztdoktori ösztöndíjának támogatásával.

Publikációs teljesítménye korosztályában párját ritkítja. Számos nemzetközi konferencián

vett részt meghívott előadóként, több mint húsz nemzetközi tudományos előadás szerzője.

Rangos nemzetközi szaklapokban tizenkét közleménye jelent meg, közülük nyolc

elsőszerzős közlemény. Tudományos publikációinak összesített impakt faktor értéke 82,

munkája elismertségét jelzi, hogy független hivatkozásainak száma meghaladja a százat.

Dr. Tulassay Zsolt

22 23

Magyar tudomány kategória

Magyar tudomány kategória


Dr. Tóth Judit

enzimológia

Született:

Oroszlány, 1977, december 26.

Tanulmányok:

1996–1999 ELTE TTK, biológia-kémia tanár szak

2000–2002 ELTE TTK okleveles vegyész

2002 Université Paris VI. DEA szerkezeti biológia

2006 PhD, szerkezeti biokémia, ELTE

Érdeklődési terület:

információ-anyagcsere enzimek mechanizmusának

és funkcionális adaptációjának in vitro és in vivo

tanulmányozása

Munkahely:

2006- MTA Szegedi Biológiai Központ

Enzimológiai Intézet

Ajánló:

Dr. Pálinkás József akadémikus, az MTA elnöke

Prof. Buday László intézetigazgató, MTA

Enzimológiai Intézet

Tóth Judit kiemelkedő ambíciói már egyetemi évei alatt megmutatkoztak: korán bekapcsolódott

az ELTE Biokémiai Tanszékén folyó kutatásokba, és munkájával I. helyezést ért

el a Biológus TDK-n. Egyetemi évei alatt több külföldi tanulmányúton járt, amelyekre

önállóan szerzett pályázati támogatást. Tehetségére már ekkor felfigyeltek hazai és külhoni

mentorai. A diploma megszerzése után doktori iskoláját az ELTE és az amerikai

National Institutes of Health (NIH) közös képzésében végezte. Öt évet töltött külföldi

kutatóhelyeken. 2006-ban summa cum laude szerezte meg PhD fokozatát. Doktori munkája

a sejtek osztódását és anyagforgalmát irányító motorfehérjékkel kapcsolatban tett

új felfedezéseket.

A doktori cím megszerzése után fontosnak érezte, hogy Magyarországon folytassa kutatói

pályafutását. Hazatérése után 2006-ban a rendkívül éles versenyben elnyerhető

EMBO posztdoktori ösztöndíjban részesült, amelynek támogatásával jelenlegi munkahelyén,

az Enzimológiai Intézet Genom Metabolizmus csoportjában kezdett dolgozni. Újonnan

választott tudományterületén, az információ-anyagcsere vizsgálatában is feltűnést

keltő sikereket ért el rövid időn belül. Kimagasló pályázati tevékenysége révén 2008-ban

két különböző támogatást – a NIH pályázatát és OTKA-pályázatot – is elnyert témavezetőként

80 millió forint költségvetéssel. Jelenlegi kutatásainak célja a sejthalált szabályozó

dUTPáz enzim működésének felderítése, az enzimhatás és a molekuláris felismerés megértése

különböző modellrendszerekben. Ezek egyike a tuberkulózis kórokozója, amely

ellen kollégáival új hatóanyagokat fejleszt interdiszciplináris módszerek alkalmazásával.

Szakértelme kiterjed a szerkezeti biológia és a kémiai biológia számos területére, valamint

széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a sejt- és molekuláris biológia területein. Sikereinek

titka jelentős részben a változatos megközelítések kreatív alkalmazása, amelyet

érett kutatói egyénisége tesz lehetővé. Számos MSc és PhD hallgató témavezetőjeként,

laborja tagjainak segítőkész mentoraként, valamint egyetemi kurzusok oktatójaként is

helytáll. A következő hónapokban fog végezni első PhD hallgatója, ami Tóth Judit korában

szintén példátlan teljesítmény.

Számos közleménye jelent meg nagy presztízsű folyóiratokban (16 cikk, 87 impaktponttal),

amelyek jelentős részében domináns szerzői pozícióban szerepel. Nyolc éve

rendszeresen szerepel előadóként nemzetközi konferenciákon. A FEBS által Budapesten,

illetve az EMBO által Canterburyben szervezett két nemzetközi kurzuson is meghívott

előadóként és gyakorlatvezetőként tevékenykedett a tranziens kinetika tárgykörében.

Utóbbi helyen precedens nélküli fiatal korával különös feltűnést keltett. A fentiek fényében

nem meglepő, hogy szakcikkek és kutatási pályázatok bírálatára is rendszeresen

felkérik.

Dr. Pálinkás József

Prof. Buday László

24 25

Magyar tudomány kategória

Magyar tudomány kategória


Benczes István

közgazdaságtan

Dr. Rózsa Balázs

orvostudomány

Farkas Illés

fizika

Ságvári Bence

szociológia

Mátrai Tamás

matematika

Dr. Soós Tibor

kémia

Nagy Levente Péter

irodalom és

nyelvtudományok

Szépszó Gabriella

klímakutatás

Papp Balázs PhD

biológia

Vásárhelyi Gábor

informatika

26 27

Magyar tudomány kategória

Magyar tudomány kategória


Dr. Bánóczi Zoltán

szerves kémia

Dr. Lazáry Áron

orvostudomány

Dr. Halász Júlia

biológia

Ludányi Anikó

biológia

Dr. Katz Sándor

fizika

Máthé András

matematika

Kocsis Bence

Fizika

Dr. Tapaszto Levente

Fizika

Lajos Veronika

etnográfia

Dr. Varga-Szemes Ákos

orvostudomány

28 29

Magyar tudomány kategória

Magyar tudomány kategória


Dr. Abrankó László

élelmiszertudomány

Dr. Palla Gergely

Fizika

Bankó Éva Mária

kognitív idegtudomány

Dr. Pap Gyula

matematika

Dr. Demeter Gábor

földtudomány és

történelemtudomány

Dr. Sulyok Gábor

jog

Dr. Kállay Csilla

kémia

Dr. Széplaki Gábor

orvostudomány

Dr. Kubinyi Enikő

etológia

Dr. Wittmann Gábor

agykutatás

30 31

Magyar tudomány kategória

Magyar tudomány kategória

More magazines by this user
Similar magazines