Views
3 years ago

Erdélyi Múzeum - Országos Széchényi Könyvtár

Erdélyi Múzeum - Országos Széchényi Könyvtár

Erdélyi Múzeum - Országos Széchényi

Tüskés Gábor A konferencia-kötet elé A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya Felvilágosodás, Erdély címmel tudományos tanácskozást rendezett 2006. október 12–14. között Kolozsváron. * A tanácskozás alapeszméjét az a felismerés adta, hogy a felvilágosodás kori magyar irodalom vizsgálata Erdély vonatkozásában jelentős eredményeket hozott az utóbbi másfél-két évtizedben, s a művelt, majd felvilágosult nemesség irodalmának megerősödése nem kis mértékben erdélyi származású íróknak köszönhető. Ehhez járult, hogy a kutatási lehetőségek látványos javulása új lendületet adott az erdélyi közgyűjtemények mennyiségileg és minőségileg egyaránt kiemelkedő forrásanyagának feltárásához, melynek következtében számos kérdés a korábbinál pontosabban megválaszolható vagy legalábbis megfogalmazható. Az összejövetel az erdélyi és magyarországi kutatóműhelyek együttműködésével létrejött konferenciák tekintélyes sorába illeszkedett, melyek közül az 1998-as Enyedi Györgykonferencia, az 1999-es Vörösmarty-ülésszak, a 2001-es Arany-tanácskozás és a 2002-es Bod Péter-konferencia említhető példaként. A 2006-os összejövetel jelentőségét növeli, hogy a XVIII. századi magyar irodalom és művelődés erdélyi és magyarországi kutatói ekkor találkoztak egymással először ilyen nagy számban, s különösen örvendetes volt a kolozsvári műhely fiatal kutatóinak és doktoranduszainak jelenléte. Kiemelést érdemel, hogy a mintegy harminc előadás egyharmadát kolozsvári PhD hallgatók tartották. A tanácskozás középpontjába a XVIII. század második felének erdélyi magyar irodalmát állítottuk, s nem zártuk ki a vizsgálatból a korban jelentős partiumi irodalmi központokat sem. Fő célul tűztük ki annak számbavételét, hogy 1) melyek voltak a korszakban az erdélyi írástudók munkásságának jellegzetességei; 2) milyen kutatások folynak ma ebben a témában; 3) miként végezzük hatékonyabban az erdélyi gyűjtemények anyagának feltárását, közzétételét és feldolgozását. A javasolt témakörök többek között átfogták az irodalmi nyilvánosság alkalmait, az irodalom művelésének színtereit, az egyházak és az irodalom kapcsolatát, a műfaji változatokat, s kiterjedtek az irodalomelméleti gondolkodás és a hagyomány értelmezésének kérdéseire, a többnyelvűség problematikájára és az erdélyi irodalom magyarországi recepciójára. Az előadásjavaslatok nyomán kialakított program súlypontjai részben eltérnek ettől, ami egyrészt természetes, másrészt az összevetés rávilágíthat a fehér foltokra és a megoldásra váró feladatokra. A XVIII. század központi paradigmájáról ma már közismert, hogy egy sokértelmű, nehezen meghatározható és nagy integratív erejű, metaforikus konstrukcióról van szó, mely maga is része azoknak a rendkívül összetett irodalom-, eszme- és művelődéstörténeti folyamatoknak, melyek leírására létrehozták. A „felvilágosodás kora” kifejezés egymástól jelentősen eltérő, alternatív és ellentétes törekvéseket foglal magában, s a kor szerzőinek önmeghatározása és az utólagos irodalomtörténeti értékelés között számos ellentmondás található. A „felvilágosodás”- ra mint irodalomtörténeti korszakfogalomra vonatkozó újabb kutatások egyik tanulsága, hogy elengedhetetlen a korabeli irodalmi jelenségek sokféleségének figyelembevétele, s szükség van a koncepció újragondolására, fogalmi, tartalmi, tér- és időbeli differenciálására. * Az Erdélyi Múzeum jelen száma a tanácskozáson felolvasott tanulmányok szerkesztett változatát közli. A szövegeket gondozta, az anyagot szerkesztette EGYED EMESE, BIRÓ ANNAMÁRIA, DEMETER ZSUZSA és KOVÁCS ESZTER.

 • Page 2 and 3: 2 TÜSKÉS GÁBOR A „felvilágoso
 • Page 4 and 5: Margócsy István A felvilágosodá
 • Page 6 and 7: 6 MARGÓCSY ISTVÁN sítve és form
 • Page 8 and 9: 8 MARGÓCSY ISTVÁN végigkövethet
 • Page 10 and 11: 10 MARGÓCSY ISTVÁN dottságáról
 • Page 12 and 13: 12 MARGÓCSY ISTVÁN ahogy pl. legu
 • Page 14 and 15: 14 HEGEDÜS BÉLA A szemiotikai sze
 • Page 16 and 17: 16 HEGEDÜS BÉLA Logicanak […].
 • Page 18 and 19: 18 HEGEDÜS BÉLA A szövegben hagy
 • Page 20 and 21: 20 HEGEDÜS BÉLA Prédikállás’
 • Page 22 and 23: Demeter Zsuzsa Levelek hagyományko
 • Page 24 and 25: 24 DEMETER ZSUZSA ti szempontok ala
 • Page 26 and 27: 26 DEMETER ZSUZSA mindig etalonkén
 • Page 28 and 29: 28 DEMETER ZSUZSA Ráday szerint,
 • Page 30 and 31: 30 DEMETER ZSUZSA Ráday először
 • Page 32 and 33: 32 DEMETER ZSUZSA tívnak tételeze
 • Page 34 and 35: 34 DEMETER ZSUZSA lasztását jelen
 • Page 36 and 37: Berki Tímea A polihisztor viselked
 • Page 38 and 39: 38 BERKI TÍMEA ugyanis ezek alapj
 • Page 40 and 41: 40 BERKI TÍMEA 1827-ben kerül át
 • Page 42 and 43: 42 BERKI TÍMEA a tudós tulajdons
 • Page 44 and 45: 44 BERKI TÍMEA hogy a megváltozot
 • Page 46 and 47: 46 BERKI TÍMEA lasztják. 54 Ez a
 • Page 48 and 49: Fórizs Gergely Populárfilozófiai
 • Page 50 and 51: 50 FÓRIZS GERGELY metódusát a Me
 • Page 52 and 53:

  52 FÓRIZS GERGELY elemei között,

 • Page 54 and 55:

  54 FÓRIZS GERGELY azoknak karakter

 • Page 56 and 57:

  56 FÓRIZS GERGELY Ez a mottó már

 • Page 58 and 59:

  58 FÓRIZS GERGELY A klasszikus gö

 • Page 60 and 61:

  60 FÓRIZS GERGELY In my lecture I

 • Page 62 and 63:

  62 PAVERCSIK ILONA néhány évtize

 • Page 64 and 65:

  64 PAVERCSIK ILONA telmű Barcsay l

 • Page 66 and 67:

  66 PAVERCSIK ILONA telmiségiek ese

 • Page 68 and 69:

  68 PAVERCSIK ILONA telente összej

 • Page 70 and 71:

  70 PAVERCSIK ILONA csekély mérté

 • Page 72 and 73:

  72 PAVERCSIK ILONA bővebben meg-ma

 • Page 74 and 75:

  74 PAVERCSIK ILONA több helyen is

 • Page 76 and 77:

  76 PAVERCSIK ILONA ló bikfa alatt

 • Page 78 and 79:

  78 PAVERCSIK ILONA aki munkásság

 • Page 80 and 81:

  80 PAVERCSIK ILONA Id. Hochmeister

 • Page 82 and 83:

  82 PAVERCSIK ILONA megjelenésérő

 • Page 84 and 85:

  84 PAVERCSIK ILONA Brougthon: Relig

 • Page 86 and 87:

  86 PAVERCSIK ILONA András urhoz, o

 • Page 88 and 89:

  88 GRANASZTÓI OLGA Az aradi Atzél

 • Page 90 and 91:

  90 GRANASZTÓI OLGA Vörösnek nemc

 • Page 92 and 93:

  92 GRANASZTÓI OLGA Arad megyében

 • Page 94 and 95:

  Vogel Zsuzsa Faludi Ferenc munkáin

 • Page 96 and 97:

  96 VOGEL ZSUZSA érdemelnek”, 14

 • Page 98 and 99:

  98 VOGEL ZSUZSA Akárcsak Révai gy

 • Page 100 and 101:

  100 VOGEL ZSUZSA amint ezt a könyv

 • Page 102 and 103:

  102 VOGEL ZSUZSA Michaelis Penteki

 • Page 104 and 105:

  104 VOGEL ZSUZSA nem kapcsolódnak

 • Page 106 and 107:

  106 VOGEL ZSUZSA Az 1836-ban Kassá

 • Page 108 and 109:

  108 VOGEL ZSUZSA De nézd el Ember

 • Page 110 and 111:

  110 VOGEL ZSUZSA Ahol a könyv ford

 • Page 112 and 113:

  112 VOGEL ZSUZSA század erdélyi k

 • Page 114 and 115:

  114 BARTHA KATALIN ÁGNES Pápay S

 • Page 116 and 117:

  116 BARTHA KATALIN ÁGNES számadá

 • Page 118 and 119:

  118 BARTHA KATALIN ÁGNES nyomtatot

 • Page 120 and 121:

  120 BARTHA KATALIN ÁGNES tályába

 • Page 122 and 123:

  122 BARTHA KATALIN ÁGNES feltétel

 • Page 124 and 125:

  124 BARTHA KATALIN ÁGNES csönzik

 • Page 126 and 127:

  126 BARTHA KATALIN ÁGNES A harminc

 • Page 128 and 129:

  128 BARTHA KATALIN ÁGNES máit mut

 • Page 130 and 131:

  130 BARTHA KATALIN ÁGNES szálloda

 • Page 132 and 133:

  132 BARTHA KATALIN ÁGNES formáló

 • Page 134 and 135:

  134 MERÉNYI ANNAMÁRIA melynek tel

 • Page 136 and 137:

  136 MERÉNYI ANNAMÁRIA El tűnt az

 • Page 138 and 139:

  138 MERÉNYI ANNAMÁRIA keltem...

 • Page 140 and 141:

  140 MERÉNYI ANNAMÁRIA reagál: Du

 • Page 142 and 143:

  142 MERÉNYI ANNAMÁRIA szeretném

 • Page 144 and 145:

  144 MERÉNYI ANNAMÁRIA Dukai 1815.

 • Page 146 and 147:

  146 HUBERT ILDIKÓ preromantikus ag

 • Page 148 and 149:

  148 HUBERT ILDIKÓ igen árnyalt mo

 • Page 150 and 151:

  150 HUBERT ILDIKÓ (Későbbi péld

 • Page 152 and 153:

  Ratzky Rita Egy konzervatív a köz

 • Page 154 and 155:

  154 RATZKY RITA A madárdal és a k

 • Page 156 and 157:

  156 RATZKY RITA mintha a magyar hex

 • Page 158 and 159:

  158 CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN Dolgunkat

 • Page 160 and 161:

  160 CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN mellett d

 • Page 162 and 163:

  162 CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN kintve ki

 • Page 164 and 165:

  164 CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN kozásár

 • Page 166 and 167:

  166 CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN tatásáb

 • Page 168 and 169:

  168 EGYED EMESE Kazinczy „ragassz

 • Page 170 and 171:

  170 EGYED EMESE Mihály is szívese

 • Page 172 and 173:

  172 EGYED EMESE a magyar nyelvű mu

 • Page 174 and 175:

  174 EGYED EMESE háládatosságát

 • Page 176 and 177:

  176 EGYED EMESE megteremtőjével,

 • Page 178 and 179:

  178 EGYED EMESE kerül. A vágyak

 • Page 180 and 181:

  H. Kakucska Mária Orczy Lőrinc fo

 • Page 182 and 183:

  182 H. KAKUCSKA MÁRIA vánnak 1735

 • Page 184 and 185:

  184 H. KAKUCSKA MÁRIA radt ránk.

 • Page 186 and 187:

  186 H. KAKUCSKA MÁRIA ingerlett, a

 • Page 188 and 189:

  188 DÓCZY ÖRS annyi negyedrétű

 • Page 190 and 191:

  190 DÓCZY ÖRS Mars ad opus Veneri

 • Page 192 and 193:

  192 DÓCZY ÖRS Moereant. Nunc. Buc

 • Page 194 and 195:

  194 DÓCZY ÖRS A Pragmatica Sancti

 • Page 196 and 197:

  Kovács Kiss Gyöngy A Hasburg-ural

 • Page 198 and 199:

  198 KOVÁCS KISS GYÖNGY számára

 • Page 200 and 201:

  200 KOVÁCS KISS GYÖNGY Bécs szá

 • Page 202 and 203:

  202 KOVÁCS KISS GYÖNGY hallomásb

 • Page 204 and 205:

  204 KOVÁCS KISS GYÖNGY késlekedi

 • Page 206 and 207:

  206 KOVÁCS KISS GYÖNGY alapján a

 • Page 208 and 209:

  208 KOVÁCS KISS GYÖNGY kezést é

 • Page 210 and 211:

  Szabó Ágnes „Hah, minő rezzen

 • Page 212 and 213:

  212 SZABÓ ÁGNES né a táj és el

 • Page 214 and 215:

  214 SZABÓ ÁGNES rőt olyan esetek

 • Page 216 and 217:

  Keszeg Anna Kiket ismerhetett Gyön

 • Page 218 and 219:

  218 KESZEG ANNA zésének feltehet

 • Page 220 and 221:

  220 KESZEG ANNA a Nagy Iván-féle

 • Page 222 and 223:

  222 KESZEG ANNA labb tagjainak ajá

 • Page 224 and 225:

  224 KESZEG ANNA D5. A kapcsolathál

 • Page 226 and 227:

  226 KESZEG ANNA eredeti írásban k

 • Page 228 and 229:

  228 KESZEG ANNA Az ifjabb Soós Fer

 • Page 230 and 231:

  230 BODÓ MÁRTA „Egy másik, 177

 • Page 232 and 233:

  232 BODÓ MÁRTA A vers alkalmi üd

 • Page 234 and 235:

  234 BODÓ MÁRTA 1776-ból való e

 • Page 236 and 237:

  236 BODÓ MÁRTA Fő Tisztelendő B

 • Page 238 and 239:

  238 VULKÁN VERA TÜNDE A falusi Ne

 • Page 240 and 241:

  240 VULKÁN VERA TÜNDE felerősöd

 • Page 242 and 243:

  242 VULKÁN VERA TÜNDE ezek az új

 • Page 244 and 245:

  244 VULKÁN VERA TÜNDE „Mártonf

 • Page 246 and 247:

  Kulcsár Krisztina II. Józsefhez i

 • Page 248 and 249:

  248 KULCSÁR KRISZTINA talnokokra r

 • Page 250 and 251:

  250 KULCSÁR KRISZTINA szerint jár

 • Page 252 and 253:

  252 KULCSÁR KRISZTINA ság nem ado

 • Page 254 and 255:

  III. ARANKA GYÖRGY ÉS KÖRE Biró

 • Page 256 and 257:

  256 BIRÓ ANNAMÁRIA Földben talá

 • Page 258 and 259:

  258 BIRÓ ANNAMÁRIA követi: forr

 • Page 260 and 261:

  260 BIRÓ ANNAMÁRIA figyelmet, né

 • Page 262 and 263:

  262 BIRÓ ANNAMÁRIA tantinust meg

 • Page 264 and 265:

  264 BIRÓ ANNAMÁRIA ez a munka? A

 • Page 266 and 267:

  Dávid Péter „nyájas társalkod

 • Page 268 and 269:

  268 DÁVID PÉTER például a szás

 • Page 270 and 271:

  270 DÁVID PÉTER hogy megőrzi ala

 • Page 272 and 273:

  272 DÁVID PÉTER 1806-ban, a Hazai

 • Page 274 and 275:

  274 DÁVID PÉTER Magyarországon e

 • Page 276 and 277:

  276 DÁVID PÉTER zettnek látta az

 • Page 278 and 279:

  278 KIRÁLY EMŐKE Perényi József

 • Page 280 and 281:

  280 KIRÁLY EMŐKE veszett. 14 Az A

 • Page 282 and 283:

  282 KIRÁLY EMŐKE A relációk sze

 • Page 284 and 285:

  284 KIRÁLY EMŐKE 4. ábra Az adat

 • Page 286 and 287:

  286 KIRÁLY EMŐKE 8. ábra Az adat

 • Page 288 and 289:

  288 KIRÁLY EMŐKE Az Aranka-levele

 • Page 290 and 291:

  Összesített bibliográfia Rövid

 • Page 292 and 293:

  292 ÖSSZESÍTETT BIBLIOGRÁFIA BEN

 • Page 294 and 295:

  294 ÖSSZESÍTETT BIBLIOGRÁFIA 200

 • Page 296 and 297:

  296 ÖSSZESÍTETT BIBLIOGRÁFIA ENY

 • Page 298 and 299:

  298 ÖSSZESÍTETT BIBLIOGRÁFIA 181

 • Page 300 and 301:

  300 ÖSSZESÍTETT BIBLIOGRÁFIA HOL

 • Page 302 and 303:

  302 ÖSSZESÍTETT BIBLIOGRÁFIA KIS

 • Page 304 and 305:

  304 ÖSSZESÍTETT BIBLIOGRÁFIA 200

 • Page 306 and 307:

  306 ÖSSZESÍTETT BIBLIOGRÁFIA 197

 • Page 308 and 309:

  308 ÖSSZESÍTETT BIBLIOGRÁFIA PER

 • Page 310 and 311:

  310 ÖSSZESÍTETT BIBLIOGRÁFIA SHA

 • Page 312 and 313:

  312 ÖSSZESÍTETT BIBLIOGRÁFIA SZI

 • Page 314 and 315:

  314 ÖSSZESÍTETT BIBLIOGRÁFIA VAD

 • Page 316 and 317:

  316 ÖSSZESÍTETT BIBLIOGRÁFIA 177

 • Page 318 and 319:

  318 KIÁLLÍTÁSKATALÓGUS A könyv

 • Page 320 and 321:

  320 KIÁLLÍTÁSKATALÓGUS 22. Benk

 • Page 322 and 323:

  322 KIÁLLÍTÁSKATALÓGUS A Magyar

 • Page 324 and 325:

  324 KIÁLLÍTÁSKATALÓGUS Florinda

 • Page 326 and 327:

  326 KIÁLLÍTÁSKATALÓGUS Lázár

 • Page 328 and 329:

  Számunk szerzői Bartha Katalin,

 • Page 330 and 331:

  Cuprins Tüskés Gábor: Prefaţă.

 • Page 332:

  332 III. Aranka György és köre B

Homályzónák Zones d' Ombre - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Homályzónák Zones d' Ombre - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Untitled - Országos Széchényi Könyvtár
Untitled - Országos Széchényi Könyvtár
Korall 7-8. (2002. március) - EPA - Országos Széchényi Könyvtár
3. fejezet Az elektronikus tanulás - Országos Széchényi Könyvtár
Rudabánya ércbányászata. 1957 - Országos Széchényi Könyvtár
Szegény gazdagok - Országos Széchényi Könyvtár
Debreceni kódex - Országos Széchényi Könyvtár
Berg Pál - Országos Széchényi Könyvtár
Letöltés egy fájlban [14.7 MB - PDF] - EPA - Országos Széchényi ...
7–8. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
5–6. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
11–12. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
5. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
7–8. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
7–8. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
9. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
5–6. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
KÖZTELEK - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
KÖZTELEK - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
102. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
2000/5. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
10. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
1–2. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
77. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
2008/12. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
27. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
8–9. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
KÖZTELEK - Országos Mezőgazdasági Könyvtár