16.11.2012 Views

szakmai oldal - Magyar Gyógyszerészi Kamara

szakmai oldal - Magyar Gyógyszerészi Kamara

szakmai oldal - Magyar Gyógyszerészi Kamara

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA LAPJA.XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM..2007. SZEPTEMBER. ÁRA: 409 FT<br />

9.<br />

Melléklet:<br />

GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÔ


TARTALOM<br />

AKTUÁLIS<br />

Merre járjon<br />

a mobil patika? . . . . . . . . . . . 4<br />

<strong>Gyógyszerészi</strong> „csúcstalálkozó”<br />

a kamarában . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

Országos küldöttközgyûlés<br />

szeptember 15-én . . . . . . . . . . 7<br />

Az egészségügyi reform<br />

hatásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />

SZAKMAI OLDAL<br />

Minden út a patikába vezet . . 11<br />

Halad a Békéshelp Kht.<br />

szekere . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

Új lehetôségek,<br />

új kihívások . . . . . . . . . . . . . 15<br />

Adatok a mobil fiókgyógyszertárak<br />

javaslatához . . . . . . 16<br />

Csak a jók akarnak<br />

jobbak lenni! . . . . . . . . . . . . . 17<br />

TALLÓZÓ<br />

Mozgó patikák . . . . . . . . . . . 18<br />

OLVASÓI LEVÉL<br />

Lehet csemegézni! . . . . . . . . . 23<br />

KAMARAI HÍREK<br />

Rövid hírek – Információk . . 24<br />

MELLÉKLETÜNK<br />

<strong>Gyógyszerészi</strong> Értesítô<br />

Címlap: lllusztráció.<br />

Forrás: Dr. Szarvasházi Judit (szerk.):<br />

Képek és emlékek patikáink múltjából.<br />

Budapest, Galenus, 2004.<br />

Tervezés és elôkészítés: Simon Ilona<br />

Mobil helyzet van…<br />

Elvtársak, katonák! A fôcsapás iránya „Muncsen” – mondta egy<br />

hadgyakorlaton, a 70-es évek derekán a százados, akinek fogalma sem<br />

volt, hogy Bajorország fôvárosa München, a „fôcsapás iránya” merre is<br />

van. A kánikulában mozgó tábori kórházat kellett létesítenünk nekünk,<br />

„szerencsés”, egyetem után tisztképzésre besorozott, kötelezôen<br />

katonásdit játszó egészségügyieknek, éles háborús helyzetet teremtve a<br />

Bakony közepén, a csalánosban.<br />

A kánikulai hadviselés jellemzô a mostani kormányzati kommunikációra is. A kormány<br />

tudja, hiszen részben kezeli is, hogy hétvégén, amikor többnyire alig történik valami, a média<br />

mindenre ugrana, csak anyagot kell gyártani hozzá. A legnagyobb fondorlatos sületlenség<br />

is jól sül el és nagy nyilvánosságot kap.<br />

A mozgó patikák kommunikációs agytrösztje nem kényszerbôl és sikeresen legyártotta a<br />

hétvégére szóló eseményt: „mobil patikát akar a kormány”. Az ellenzék is azonnal reagált a<br />

bejelentésre, és máris napokig tele volt a sajtó. Pedig e bejelentés mögött tartalom is van.<br />

A tartalom lényege: újabb pofon az európai hírû, jól mûködô hazai gyógyszerellátó hálózatnak.<br />

Újabb pofon azoknak, akik hivatásul választották a gyógyszerészetet, a „patikusságot”,<br />

akik a betegek gyógyításában, az egészségesek egészségmegôrzésében oroszlánszerepet vállaltak,<br />

vállalnak. És ôk egyre kevesebben lesznek, hiszen a „hálózati” gyógyszerészek egyre inkább<br />

a kereskedelmi jelleget tekintik elsôdleges szempontnak – mondják sokan, a hivatásôrzôk.<br />

Így igaza lehet annak a lapunkhoz érkezett reklamálónak is, aki nehezményezte azt<br />

a hirdetést, melyben a gyógyszertárhálózat „üzleteibe”, több helyszínre keresnek személyi jogos<br />

gyógyszerészeket, gyógyszerész, szakasszisztens és asszisztens munkatársakat.<br />

Ki lehetett volna osztani a lapokat korábban a gyógyszerészberkeken belül is – mondta<br />

egy több gyógyszertárat tulajdonló gyógyszerész ismerôsöm, aki a kamara aktív tagja. Akkor<br />

most nem kellene egy kereskedelmi lánc elônyeibôl és annak „vevôközpontú szolgáltatási<br />

szemléletével” összekovácsolt hálózat ellen felvenni a versenyt. De a piacgazdaság befektetôi<br />

körének hálózat/lánc gyógyszertáraihoz is gyógyszerész kell. Remélhetôen sokáig! És magyar,<br />

magyarul jól beszélô gyógyszerész, aki a lakosság egészségügyét továbbra is szolgálja,<br />

akár egy hálózathoz tartozó gyógyszertárban is.<br />

A kamara vezetése azon dolgozik, hogy a tagság által támogatott erôvel, okosan és politikusan<br />

képviselje a gyógyszerészek érdekeit a gyógyszerészet, a több mint hétszáz éves hivatás<br />

megmentése érdekében is. Ebben a munkában a kamarai tag gyógyszerészek segítenek, nemcsak<br />

bírálataikkal, hanem konkrét ötletekkel, stratégiai javaslataikkal. Csak ez biztosíthatja,<br />

hogy a lakosság megelégedésére ma mûködô gyógyszertárak veszteségei késôbbiekben valahogyan<br />

kompenzálva legyenek, kiszámítható jövônk legyen. Ne kelljen a beteget mindig jól<br />

kiszolgáló gyógyszertári rendszert mozgó patikákkal, postásokkal felváltani. Az egészség biztos<br />

ôrzôje, a betegségbôl való kilábalás biztos háttere a gyógyszer szentélye, a gyógyszertár.<br />

Egészségügyi intézmények sora zár be, alakul át. „Munkanélkülivé” váló orvosok, ápolók segítésére<br />

a kormány mobilitás programot dolgozott ki, az azonban nem mûködik. Helyzet van: a<br />

felszabadult, elbocsátott orvosok, szakszemélyzet – ha már váltani kell – inkább külföldre mennek,<br />

ahol a tisztességes munkáért tisztességes fizetség jár. Közben az orvosokat lejárató program<br />

agytrösztgépezete még mindig mûködik. A világhálón terjedô – mára már világossá vált – rémhír,<br />

hogy „<strong>Magyar</strong>országon az orvosi köpenyek zsebét akkorára kell varrni, hogy a<br />

hálapénzboríték jól beleférjen” csak azoknak lehetett az ötlete, akiknek elegük van a hazai egészségügy<br />

védelmében kifejtett örökös <strong>szakmai</strong> ellenállásból. Pedig az orvosok is jót akarnak…<br />

Helyzet van, kánikulai helyzet… Javaslom, a magyar orvosmunkaerô megmentése érdekében<br />

a kormánynak a mobil patika melletti mobil orvosi rendelôk, esetleg mobil mûtôk<br />

bevezetését, felszerelését.<br />

Mint annak idején katonásdit játszva, háborús helyzetet teremtve velünk tette a néphadsereg<br />

a Bakonyban, a csalánosban. DR. ZALAI KÁROLY<br />

Az MGYK Országos Elnöksége döntése alapján a <strong>Gyógyszerészi</strong> Hírlap és a <strong>Gyógyszerészi</strong><br />

Értesítô összevonásra került, olyan formában, hogy a középsô <strong>oldal</strong>párként megjelenô<br />

<strong>Gyógyszerészi</strong> Értesítô a lapból kiemelhetô és a továbbiakban is gyûjthetô. www.gyogyszer.hu<br />

2007. SZEPTEMBER GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 3


www.gyogyszer.hu<br />

AKTUÁLIS<br />

CILINDERBÔL AZ ÖTLET:<br />

Merre járjon a mobil patika?<br />

A NYÁRI UBORKASZEZON KELLÔS KÖZEPÉN JELENTETTE BE A KORMÁNYSZÓVIVÔ: MOBIL GYÓGYSZERTÁRAT SZERVEZNEK. ÁM ARRÓL<br />

AZÓTA SINCS HÍR, HOGY A MÁR KORÁBBAN JELENTKEZÔ MAGYAR POSTA MELLETT KI MINDENKI SZÁLLNA BE AZ EGYRE TÖBB BEFEK-<br />

TETÔT CSALOGATÓ GYÓGYSZER-FORGALMAZÁSI ÜZLETBE.<br />

Minden elôzmény nélkül jelentette be július közepén a kormányszóvivô,<br />

hogy a vidéki gyógyszerellátást mobil patikákkal kívánják<br />

fejleszteni. A közlést a kormány kommunikációs trükkjeként<br />

értékelte a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> (MGYK) elnöke az<br />

országos titkárok – egykori országos elnökség – július 26-i ülésén.<br />

Ráadásul – tette hozzá Horváth Tamás – a bejelentés meglehetôsen<br />

zûrzavaros, mivel a sajtóhírek szerint lesz mobil gyógyszertár,<br />

illetve a <strong>Magyar</strong> Posta által mûködtetett, a mobilpostai szolgáltatásra<br />

épülô mobil gyógyszertár. Ez utóbbi esetében – ugyancsak<br />

egyes sajtóközlések szerint – a postások mûködnének asszisztensként.<br />

A káoszt tovább növeli, hogy hol arról beszélnek, kizárólag<br />

vény nélküli készítményeket árusítanának a fenti módon, hol viszont<br />

a vényköteles gyógyszerek kiadása is szerepel a „palettán”.<br />

Ami egyelôre biztos: a <strong>Magyar</strong> Posta olyan engedélyért folyamodott<br />

az ÁNTSZ-hez – s ezt meg is kapta –, amelynek birtokában<br />

gyógyszertáron kívüli forgalmazás keretében végezhetô tevékenységként<br />

kívánja a gyógyszerforgalmazást ráépíteni mobilpostai<br />

hálózatára. Ez utóbbi gyakorlatilag 300–350 kisteherautót jelent,<br />

bár – tette hozzá az elnök – a gyógyszer-gazdaságossági törvényben<br />

az „üzlet” és a „helyiség” szavak szerepelnek.<br />

Az igazi kérdés Horváth Tamás szerint az, hogy mi lehet az a<br />

közforgalmú gyógyszertárnak megfelelô, ám azt mobil formában<br />

végzô szolgáltató, aki e tevékenységét több helyszínen végezné.<br />

Ilyen gyógyszertári forma ugyanis a jelenleg hatályos jogszabályokból<br />

nem vezethetô le. Jogszabály-módosítás esetén viszont az<br />

MGYK-nak ragaszkodnia kell a gyógyszerellátás jelenlegi formáit<br />

jellemzô minôségi és biztonsági feltételekhez.<br />

A kormány sem mozgó, házaló gyógyszertárról szól – hangsúlyozta<br />

Horváth Tamás –, a cél az, hogy azokra a településekre is<br />

eljussanak a gyógyszerek, ahol, bár mûködik háziorvosi rendelés,<br />

ám nincs gyógyszerellátás. Tekintettel a minôségi szabályozásra,<br />

mindenképp szükséges a tárgyi és a személyi feltételek szabályozása,<br />

valamint a gyógyszerforgalmazásban megszokott személyi felelôsség<br />

felismerhetôvé tétele, a zárt forgalmazási rend biztosítása,<br />

az ellenôrzés lehetôségének fenntartása, valamint a gazdaságos<br />

mûködtetés feltételeinek megteremtése. A kormány kommunikációjában<br />

hangoztatott ezer település – 330 ezer ember – érintettsége<br />

kapcsán is felmerül a méretgazdaságossági kérdés. A Központi<br />

Statisztikai Hivatal (KSH) településstatisztikai évkönyvében<br />

1046 olyan település szerepel, ahol 500-nál kevesebb ember él,<br />

ami 281 ezer lakost jelent – említette meg Torma Árpád közgazdasági<br />

szakértô.<br />

Tari János szerint az MGYK-nak azt az álláspontot kellene<br />

képviselnie, hogy a meglévô fiókgyógyszertárak kapjanak olyan<br />

mértékû támogatást, amelynek birtokában maguk mûködtethetnének<br />

mobil patikát azokon a településeken, ahol nincs orvosi<br />

rendelô. Horváth Tamás szerint viszont a házhoz szállítás ennél<br />

bonyolultabb ügy, míg Bozsik József arra volt kíváncsi, vajon a<br />

mobil postás miként tudja biztosítani azt az elektronikus betegtájékoztatást,<br />

amelyhez az ÁNTSZ mereven ragaszkodik. Bartus<br />

György úgy vélte, a tárgyi és személyi feltételekhez, tehát a garanciális<br />

elemekhez ragaszkodjon a kamara, s ahhoz, hogy csak ott<br />

mûködhessen mobil patika, ahol nincs semmilyen más gyógyszerellátási<br />

forma. Fodor András ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet,<br />

hogy Hajdú-Bihar megyében jelenleg mindössze két településen<br />

nincs gyógyszerellátás, Szabolcs-Szatmár-Beregben egy<br />

ilyen falu létezik, míg Békésben három.<br />

A politika nemigen preferálja a kézi gyógyszertárakat – jegyezte<br />

meg Hankó Zoltán –, s nagy kérdés, vajon a gyógyszer-gazdaságossági<br />

törvény módosításakor a gyógyszertári hierarchiában<br />

milyen sorrend alakul ki a kézi és a mobil gyógyszertár között.<br />

Benkô András arról szólt, hogy a mobil gyógyszertár létrehozásának<br />

mikéntje a legfontosabb kérdés. Javaslata szerint a megyei önkormányzatok<br />

gondoskodhatnának – gyógyszerészt, s asszisztenst<br />

alkalmazva – mobil gyógyszertárról, ami azonban kizárólag ott<br />

mûködhetne, ahol semmilyen más módon nem jut gyógyszerhez<br />

a lakosság. Ez utóbbival Inczeffyné dr. Ivicsics Katalin is<br />

egyetértett.<br />

Az MGYK nyitott a téma tárgyalására – foglalta össze az elhangzottakat<br />

az elnök – ugyanakkor pontosan ugyanolyan szigorú<br />

szabályozást tartanak szükségesnek, mint más gyógyszerellátási<br />

formánál. A kamarai vezetôség sajnálattal állapította meg, hogy a<br />

javaslat nyilvánosságra hozatala elôtt ismét nem konzultáltak a<br />

szakmával.<br />

A továbbiakban a plazmatévé, a MED-CFS Kft. indítványa<br />

került terítékre, amelyben javasolta a szerzôdéses díjak megváltoztatását,<br />

tekintettel a piaci körülményekre. Az elnök közölte, hogy<br />

a cég említett tartalmú levele a kamara és a Békéshelp egyetértése,<br />

illetve támogatása nélkül ment ki a címzettekhez. Horváth Tamás<br />

szerint a patikáknak kell eldönteniük, hogy ragaszkodnak-e a korábbi<br />

szerzôdésükhöz, vagy aláírják a módosítást. Lényegi kérdés,<br />

hogy felszabadítsák-e a reklámozási lehetôséget, amely jelenleg kizárólag<br />

a gyógyszergyártókra korlátozódik. Az alelnök támogatta<br />

a javaslatot, Tari János szerint célszerû, hogy a gyógyszerészek<br />

korlátlanul használhassák a saját reklámfelületüket, példaként a<br />

patikai akciók hirdetését említette. Sándor Csaba arra emlékeztetett,<br />

hogy a gyógyszerészek – mûszaki okok miatt – kizárólag a<br />

képernyô alján, az úgynevezett futóképre szerkeszthetnek szöveget,<br />

ám ô is megfontolásra érdemesnek tartotta a reklámozási lehetôség<br />

megnyitását. A szerzôdéssel kapcsolatban Nemere Gyula<br />

ügyvéd, jogi szakértô leszögezte: az alapszerzôdést csak akkor lehet<br />

módosítani, ha abba szinte az akció minden résztvevôje beleegyezik,<br />

s akik nem teszik ezt, azok valamilyen módon felbontják<br />

a szerzôdést.<br />

Az országos elnökség végül úgy döntött, a Békéshelp indítványozza<br />

a MED-CFS-nek, hogy szûnjön meg a képi reklámok<br />

4 GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 2007. SZEPTEMBER


korlátozása, s a jövôben különösen egészségmegôrzéssel, wellnesszel,<br />

idôjárással stb. kapcsolatos spotokat is sugározzon a<br />

gyógyszertári plazmatévén. A Békéshelp azt is indítványozta, teremtsék<br />

meg annak a technikai feltételeit, hogy a gyógyszertárak<br />

ne csak az úgynevezett futóképen helyezhessenek el saját reklámot.<br />

Ez utóbbiak elôminôsítésével az MGYK és a Békéshelp változatlanul<br />

élni kíván.<br />

A testületi tagok tárgyaltak a gyógyszeráruhitel kérdésérôl is,<br />

amellyel kapcsolatban az országos elnökség a következô határozatot<br />

hozta: „A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> elnöksége értesült<br />

arról, hogy magas térítési díjú gyógyszerek megvásárlásához<br />

gyógyszergyártó cég kezdeményezésére bank, gyógyszertár közremûködésével<br />

áruhitel-konstrukciót dolgozott ki. A <strong>Magyar</strong><br />

<strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> egyrészt felhívja a támogatáspolitikáért felelôsök<br />

figyelmét erre az aggasztó jelenségre, másrészt kéri a<br />

gyógyszerészeket, hogy – a betegek érdekeinek szem elôtt tartásával<br />

– kerüljék el, hogy bankok közremûködôiként lépjenek fel.”<br />

A témára, pontosabban a támogatáspolitika hibáira, gyengeségeire<br />

az MGYK levélben felhívja a szakminisztérium figyelmét is.<br />

Vándorgyûléssé válik az Új évezred gyógyszertára elnevezésû<br />

program, amelyet 2008-ban két héttel húsvét után, április elején<br />

tervez megszervezni az MGYK. A X. <strong>Magyar</strong> Gyógyszerész Napok<br />

idôpontja 2008. május 29–31., helyszíne Sopron. A patikanapra<br />

2008. június 4-én – szerdán – kerül sor, az ezt követô hétvégén,<br />

június 7-én vagy 8-án (szombaton vagy vasárnap) a fôvárosi<br />

Orczy-kertben lesz az úgynevezett családi nap. Zalai Károly<br />

fôtitkár elôterjesztését elfogadta az országos elnökség, akárcsak<br />

Csóka Ildikóét, aki az MGYK által szervezett, ingyenes pontszerzô<br />

továbbképzésekrôl tájékoztatta a résztvevôket.<br />

A kamarai tagok egy év alatt ingyenesen összesen 16 továbbképzési<br />

pontot szerezhetnek. Ami a tematikát illeti, mint Csóka<br />

Ildikó elmondta, három blokkot terveznek: aktuális tájékoztató a<br />

gyógyszerellátást érintô jogszabályi környezetrôl, farmakológiaitechnológiai<br />

blokk, amelynek keretében új gyógyszereket, új hatóanyagokat<br />

és technológiákat mutatnának be, s végül kommunikációs<br />

és marketingtréning. Ennek keretében a gyógyszertárakban<br />

megengedhetô marketinglehetôségrôl kapnának tájékoztatást<br />

a résztvevôk, míg a kommunikációs rész során többek között<br />

konfliktuskezelési technikákról esne szó.<br />

Döntött a testület az átmeneti tagfelvételi eljárás rendjérôl is.<br />

Ez azért vált szükségessé, mert még mindig vannak olyan területi<br />

szervezetek, amelyek nem szervezôdtek meg az új kamarai törvény<br />

és az alapszabály rendelkezése szerint. Ezért merült fel az a<br />

kérdés, hogy ezekben a megyékben miként történhet meg a<br />

gyógyszerészek kamarai felvétele. Mint kiderült, a területi szervezet<br />

ügyviteli vezetôje elintézheti a tagfelvételt, s az errôl szóló dokumentum<br />

egyik példányát postáznia szükséges az országos hivatalnak.<br />

Ennek kapcsán az is elhangzott, hogy a XCVII. törvény<br />

értelmében az országos elnökség csak kizáró ok esetén rendelkezik<br />

döntési kompetenciával.<br />

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) akár napi elszámolásra<br />

is hajlandó átállni, vagyis a napi zárás után a VirEPrendszeren<br />

keresztül automatikusan elmehetnek az elszámolások<br />

az OEP-hez, közölte az egészségbiztosítóval folytatott megbeszélésrôl<br />

beszámolva az országos ügyviteli vezetô. Horváth-Sziklai<br />

Attila azt is elmondta, hogy az OEP javaslata szerint a kétheti elszámolási<br />

idôszak lenne a leghosszabb, a legrövidebb pedig az<br />

AKTUÁLIS<br />

egynapos. Ugyanakkor az elszámolásra vonatkozó szabályokon<br />

nem kívánnak módosítani, ennek megfelelôen történne az utalás<br />

is. Ám a rövidebb átfutási idô eredményeként 5-6 nappal is csökkenhet<br />

a gyógyszertárak kinnlevôsége. A gyorsabb, akár naponkénti<br />

utaláshoz azonban Torma Árpád közgazdasági szakértô szerint<br />

a kincstárnak is lesz néhány szava, mivel ez hivataluk számára<br />

nemcsak többletmunkát, hanem többletköltséget is jelent.<br />

Az OEP gyógyszerügyi fôosztályvezetôjével folytatott megbeszélésen<br />

szóba került az árrés is, amely az ügyviteli vezetô szerint a<br />

generikus program, illetve a helyettesíthetôség kapcsán merült fel.<br />

Az elképzelések között szerepel többek között, hogy generikus helyettesítés<br />

esetén automatikusan a támogatott legdrágább originális<br />

készítményhez járó árrést kapja meg a gyógyszertár, bármelyik<br />

generikummal helyettesít is. Más kérdés, hogy ezt még a minisztériumnak<br />

is jóvá kell hagynia.<br />

Molnár Márk fôosztályvezetô jelezte, az OEP-nek problémát<br />

okoz, hogy nem kevés gyógyszertár 2002-re, 2003-ra vonatkozó<br />

korrekciókkal jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy a pénztárnak módosítania<br />

kell gyógyszerforgalmi adatait, s pótbefizetésekre köteleznie<br />

a gyártókat, amit ez utóbbiak értelemszerûen vitatnak.<br />

1999-ben, az OEP és a gyógyszertárak közötti szerzôdések általános<br />

feltételeinek megfogalmazásakor került a szerzôdésekbe a<br />

korrekcióra nyitva álló 5 éves határidô, egészítette ki e témát<br />

Hankó Zoltán. Az alelnök szerint kompromisszumként felvetôdött,<br />

hogy esetleg a tárgyévet követô esztendô május 31-ig lehessen<br />

a korrekciót nyitva tartani.<br />

A kamarai asszisztensképzés indításának elsô lépésérôl Hankó<br />

Zoltán számolt be, aki elmondta: áttekintették a gyógyszertári<br />

asszisztensképzés jelenleg érvényes jogi szabályait. Ebbôl kiderült,<br />

hogy nincs szükség jogszabály-módosításra, amennyiben az<br />

MGYK be akar kapcsolódni az asszisztensképzésbe. Csupán egy<br />

bejelentési-engedélyezési eljárásban kell részt vennie, amelynek<br />

végén nyilvántartásba veszik a képzés végzôjét. Természetesen biztosítani<br />

szükséges a megfelelô személyi és tárgyi feltételeket, amit<br />

vagy maga a képzô biztosít, vagy alvállalkozói szerzôdésben dokumentálja<br />

e feltételek meglétét. Rendelkezésre áll a képzési tematika<br />

és a vizsgáztatási rend is. Hankó Zoltán szerint a továbbiakban<br />

egyrészt fel kell mérni, hogy országos szinten kik, mennyiért, s<br />

mennyi asszisztenst képeznek évente; mennyi jelentkezôre lehet<br />

megyénként számítani; maga a kamara, esetleg egyik alapítványa<br />

vagy cége végezze-e a képzést; tisztázásra szorul a személyi és a tárgyi<br />

feltételek köre, illetve miként lehet minimálisan nullszaldóval<br />

végezni e tevékenységet. Ez utóbbival kapcsolatban az alelnök<br />

hangsúlyozta: bár az asszisztensképzés most kezd piacként mûködni,<br />

az MGYK-nak elsôdlegesen nem piacként kell kezelnie ezt<br />

a kérdést, hanem a tagjainak nyújtott szolgáltatásként.<br />

Csóka Ildikó ugyanakkor úgy látta, elsôként a gyógyszerész, a<br />

szakasszisztens és az asszisztens kompetenciáját kellene tisztázni, s<br />

elkerülhetetlennek tartotta a megközelítôleg egy évtizede megfogalmazott<br />

tematika aktualizálását is, amelynek uniós harmonizálása<br />

– információi szerint – jelenleg is zajlik.<br />

Az elnökség tagjai az asszisztensképzéssel foglalkozó továbbképzési<br />

bizottságot hoztak létre, amelynek tagja Csóka Ildikó,<br />

Horváth-Sziklai Attila, Hankó Zoltán és Szekfû Gábor jogi szakértô.<br />

HORVÁTH JUDITwww.gyogyszer.hu 2007. SZEPTEMBER GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 5


www.gyogyszer.hu<br />

A kezdeményezés a kamara jövôkép munkabizottságától indult.<br />

A bizottság ugyanis a gyógyszerészetben kialakult súlyos helyzetre való<br />

tekintettel fontosnak tartja, hogy „az elmúlt idôszakot a szakma reprezentánsaival<br />

közösen értékeljük, az elôttünk álló stratégiai célokat, valamint<br />

az operatív feladatokat összegezzük és lehetôség szerint tisztázzuk<br />

azt is, hogy a gyógyszerészet szervezetei és intézményei a válságos<br />

helyzetbôl történô kilábalás érdekében milyen területeken tudnak<br />

együttmûködni, illetve melyek azok a feladatok, amelyeket magukra<br />

tudnak vállalni”. A bizottság indoklása (és feladatkijelölése) szerint a fórumon<br />

„elhangzottakat – megfelelô elemzést és értékelést követôen – fel<br />

kell használni a gyógyszerészet elôtt álló kihívások feltérképezésére, a stratégiai<br />

célok kijelölésére, a teendôk rögzítésére és<br />

a konkrét feladatok meghatározására. El kell érni,<br />

hogy a gyógyszerészeti szervezetek <strong>szakmai</strong><br />

és érdekvédelmi tevékenysége azonos stratégiai<br />

bázison nyugodjon és operatív feladatainkat<br />

egymással összehangolva végezhessük”.<br />

A kezdeményezést a kamara elnöksége jóváhagyta,<br />

így Horváth Tamás elnök július 20ra<br />

a meghatározó szervezetek, intézmények és<br />

szervezôdések vezetôit egy kötetlen, de jól<br />

elôkészített zárt fórumra hívta, hogy fejtsék ki a<br />

véleményüket és ismertessék elképzeléseiket. A<br />

fórumra meghívást kapott a négy gyógyszerészképzô<br />

kar dékánja, az MGYT, a MOSZ<br />

és az MGYE elnöke, a gyógyszerészhallgatók egyesületének elnöke, a három<br />

<strong>szakmai</strong> kollégium elnöke, a kórházi és az ipari gyógyszerészek delegáltja,<br />

az ifjú gyógyszerészek klubjának delegáltja, a gyógyszer-nagykereskedôk<br />

szövetségének elnöke, a három gyártói szövetség, az OGYI<br />

fôigazgatója, az országos tiszti fôgyógyszerész, az MGYK tiszteletbeli elnöke,<br />

továbbá dr. Botz Lajos, prof. dr. Halmos Gábor és prof. dr.<br />

Szendrei Kálmán. A fórumon a kamara elnökségét Horváth Tamás elnök,<br />

Hankó Zoltán alelnök és Inczeffyné dr. Ivicsics Katalin titkár<br />

képviselte. Az idôpont kétségkívül nem volt szerencsés, hiszen már javában<br />

folytak a nyári szabadságolások, azonban ahhoz, hogy az ôszi évadban<br />

újra induló <strong>szakmai</strong>, politikai és társadalmi egyeztetések során már<br />

egy összehangolt szempontrendszert lehessen érvényesíteni, annak a kockázatát<br />

is vállalni kellett, hogy lesznek olyan szervezetek, amelyek ebben<br />

az idôpontban nem tudnak megfelelô képviseletet biztosítani. Ennek ellenére<br />

a meghívottak túlnyomó többsége a találkozón részt tudott venni,<br />

a néhány távolmaradó pedig levélben jelezte, hogy a közös munkához a<br />

késôbbiekben csatlakozik.<br />

A meghívóban négy kérdést tettünk fel, melyre már a fórumot<br />

megelôzôen írásban is választ kértünk. Ezek a következôk:<br />

AKTUÁLIS<br />

<strong>Gyógyszerészi</strong><br />

„csúcstalálkozó” a kamarában<br />

NÉHÁNY HÉTTEL AZUTÁN, HOGY AZ MGYK JAVASLATOT TETT EGY SZERVEZETKÖZI GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁSI MUNKABIZOTTSÁG LÉT-<br />

REHOZÁSÁRA AZON SZERVEZETEK EGYÜTTMÛKÖDÉSÉVEL, AMELYEK AZ ELMÚLT ÉVEKBEN A KÜLÖNBÖZÔ GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁSI<br />

PROGRAMOKAT ELINDÍTOTTÁK, ÉS HORVÁTH TAMÁS ELNÖK LEVÉLBEN KÉRTE FEL AZ MGYT ÉS A MOSZ ELNÖKÉT A BIZOTTSÁG LÉT-<br />

REHOZÁSÁRA, VALAMINT A SZÜKSÉGES DELEGÁLÁSOKRA, A KAMARA ÚJABB KEZDEMÉNYEZÉSSEL ÁLLT ELÔ: FÓRUMRA ÉS KÖZÖS GONDOL-<br />

KODÁSRA HÍVTA A GYÓGYSZERÉSZETI SZERVEZETEK ÉS INTÉZMÉNYEK VEZETÔIT.<br />

AZ ÖN VÉLEMÉNYÉRE IS<br />

SZÜKSÉGÜNK VAN<br />

A fórum résztvevôinek feltett<br />

kérdésekre várjuk a kamara tagjainak<br />

a véleményét is, hogy beépíthessük<br />

a kamara munkájába.<br />

Ezért kérjük, hogy szeptember 15-ig<br />

a cikkben szereplô négy kérdésre ön is<br />

küldje el a válaszait a kamara hivatalába<br />

(1068 Budapest,<br />

Dózsa György út 86/B).<br />

1. Miként értékeli a <strong>szakmai</strong> érdekvédelmi szervezetek tevékenységét<br />

az elmúlt években? Melyek azok az elemek, amelyeket követendônek<br />

(megôrzendônek) tart és milyen területeken látja a változtatás szükségességét?<br />

2. Ön szerint melyek a szakma elôtt álló legnagyobb kihívások és miként<br />

lehetne ezekre eredményesen reagálni?<br />

3. Hogyan értékeli az ön szakterületének jelenlegi helyzetét? Melyek<br />

a fôbb eredmények? Ha az ön szakterületén az elmúlt években veszteségekkel<br />

is szembe kellett nézni, annak mi volt az oka?<br />

4. Az ön szakterületén melyek a legsürgetôbb problémák? Ezekre<br />

milyen megoldást javasol és ehhez a szakma egyéb területeirôl milyen támogatást<br />

igényel?<br />

Többen írásban is elküldték a válaszaikat,<br />

majd a fórumon minden résztvevô szóban is elmondhatta<br />

a feltett kérdésekrôl, illetve az általa<br />

legfontosabbnak tartott dolgokról a véleményét.<br />

Általános volt az az álláspont, hogy a szakma<br />

reprezentánsainak egy asztalhoz ültetése, a helyzet<br />

felmérése, a stratégiai célkitûzések közös kijelölése<br />

és az együttmûködés elengedhetetlen feltétele<br />

az elôrelépésnek. Hangsúlyosan kerültek<br />

szóba a képzés, a szakképzés és a továbbképzés<br />

problémái, a politika, a szakigazgatás, a társadalom<br />

és a szakma kapcsolatrendszere, a gyógyszerészet<br />

perspektívái, a gyógyszerellátás gazdasági,<br />

<strong>szakmai</strong> és jogi vetületei, a gyógyszerellátó rendszer szereplôi közötti<br />

együttmûködési lehetôségek keresése. A súlyos problémák között foglalkoztunk<br />

pl. a liberalizált gyógyszerellátó rendszerben a gyógyszerész szerepével,<br />

az egyes <strong>szakmai</strong> kompetenciakörökkel, a pályakezdô fiatalok beilleszkedésével,<br />

a szakemberhiánnyal, a különféle rétegérdekek megjelenítésének<br />

igényével, a <strong>szakmai</strong> és a gazdasági érdekvédelem problémáival.<br />

A fórum végén a jelenlevôk megállapodtak abban, hogy a következô<br />

értékelô, feladatkijelölô megbeszélésre augusztus 24-én kerül sor. Addig a<br />

kérdésekre elôzetesen beérkezett írásos véleményeket és a fórumon elhangzottakat<br />

tematikai csoportosításban feldolgozzuk, a kialakítandó<br />

közös célokról, közös feladatokról elôterjesztés készül.<br />

Döntés született arról is, hogy a meghívott szervezetek létrehozzák a<br />

gyógyszerészeti testületek fórumát. A fórum célja, hogy a gyógyszerészet<br />

közösen kialakított stratégiája alapján segítsen összehangolni a szervezetek<br />

tevékenységét. Módszere a szervezetek vezetôinek legalább félévenkénti<br />

egyeztetése. A fórum létrehozására irányuló alapdokumentumot –<br />

az augusztus 24-i értekezleten folytatandó egyeztetés után – elôreláthatólag<br />

egy kora ôszi idôpontban írják alá a szervezetek vezetôi.<br />

HANKÓ ZOLTÁN<br />

6 GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 2007. SZEPTEMBER


AKTUÁLIS<br />

Országos küldöttközgyûlés<br />

szeptember 15-én<br />

BÁR A KÓRHÁZAK EGYRE TÖBB MILLIÁRDDAL TARTOZNAK A NAGYKERESKEDÔKNEK, A KORMÁNY ELZÁRKÓZIK A KONSZOLIDÁCIÓ ELÔL.<br />

A kórházak már 20 milliárd forinttal tartoznak a gyógyszernagykereskedôknek,<br />

ám a kormány ellenez mindenféle központi<br />

konszolidációt, tájékoztatta az országos elnökség augusztus 9-i<br />

ülésének résztvevôit Horváth Tamás elnök a július 30-i minisztériumi<br />

megbeszélésen elhangzottakról. Kovács Attila szakállamtitkár<br />

szerint a fenti adósság nem új keletû, annak jelentôs részét<br />

az intézmények évek óta görgetik maguk elôtt. Ugyanakkor a<br />

kormány arra készül, hogy a gyógyszer-gazdaságossági törvény<br />

ôszre tervezett módosításakor „felülvizsgálják” a nagykereskedôk<br />

szerepét, mondván: ha a kórházakba szállíthatnak a gyártók,<br />

miért ne tehetnék ugyanezt a patikákba is? Az elnök azt is elmondta,<br />

hogy a reform elsô lépésének – kórházi struktúraátalakítás<br />

– eredményeként 6500 szakdolgozó, s 1500 orvos veszítette el<br />

munkahelyét. Ami a reform második szakaszát, a biztosítási rendszer<br />

átalakítását illeti, errôl csupán egy négy<strong>oldal</strong>as iratot mutattak<br />

meg messzirôl a három egészségügyi kamara képviselôinek.<br />

Részleteket azért nem ismerhettek meg, mert mint tárgyalópartnereik<br />

elmondták, még három fontos politikai kérdésben megállapodásra<br />

kell jutniuk a koalíciós partnereknek.<br />

A továbbiakban a résztvevôk meghallgatták, majd megvitatták<br />

a Med-CFS Kft. ügyvezetôjének elôterjesztését. Az elnökség<br />

úgy döntött, hogy a kamara gazdasági szerepvállalásával a küldöttközgyûlés<br />

kell foglakozzon.<br />

Az elnökség döntése értelmében a következô országos küldöttközgyûlésre<br />

szeptember 15-én, 10 órai kezdettel kerül sor. Helyszíne<br />

a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem lesz.<br />

Meglehetôsen nyögvenyelôsen folytatódik a Gazdasági Versenyhivatal<br />

vizsgálata. Jelenleg azokról az e-mailekrôl folyik a vita,<br />

amelyek tartalmuknál fogva az ügyvédi titoktartás körébe tartoznak.<br />

A kamara az MGYK ügyvédeit kéri fel, hogy legyenek jelen a<br />

leválogatásnál, a vitatott tartalmú küldemények esetében pedig a<br />

Martonyi-Kajtár ügyvédi iroda teszi meg a szükséges lépéseket.<br />

A munka nagyságára jellemzô, hogy sok tízezer e-mailrôl van szó.<br />

A közvéleményt lassan hónapok óta izgalomban tartó többbiztosítás<br />

rendszerrel kapcsolatban a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong><br />

Hankó Zoltán alelnök által vezetett munkabizottsága is<br />

megfogalmazta véleményét. Ennek tartalmát augusztus 16-i sajtótájékoztatóján<br />

ismertette az MGYK vezérkara.<br />

Jelenleg a patikáknak nincs területi ellátási kötelezettségük,<br />

ami gyakorlatilag azt jelenti, receptjét bárki, bárhol, az ország bármely<br />

pontján kiválthatja. Kérdés, vajon több biztosító mûködése<br />

esetén fennmarad-e ez a rendszer. Ehhez ugyanis az szükséges,<br />

hogy minden egyes biztosító – számukat eddig 6-8-ban jelölték<br />

meg – minden egyes <strong>Magyar</strong>országon mûködô gyógyszertárral<br />

szerzôdést kössön, fejtette ki Tari János alelnök a sajtótájékoztatón.<br />

Ellenkezô esetben elôfordulhat, hogy az egyik biztosítóhoz<br />

tartozó beteg nem, vagy csak teljes áron válthatja ki a másik biztosítótársasággal<br />

szerzôdésben álló patikában medicináját. Nem<br />

véletlen, hogy a tavaly elfogadott gyógyszer-gazdaságossági törvény<br />

már nem teszi kötelezôvé a még létezô Országos Egészségbiztosítási<br />

Pénztárnak (OEP), hogy minden egyes patikával<br />

szerzôdjön, bár a gyakorlat egyelôre még ez.<br />

Kérdésként merül fel az is, hogy miként alakul a gyógyszergyártók<br />

és a biztosítók kapcsolata. Ki végzi például a jelenleg<br />

OEP által lebonyolított áralkukat? Minden gyár minden biztosítóval<br />

szerzôdik? Ennek folyományaként elôfordulhat – fogalmazta<br />

meg kérdését Horváth Tamás –, hogy a biztosítók ugyanazon<br />

készítményt eltérô mértékû támogatásban részesítik? Ez egyben<br />

azt is jelentheti, hogy a különbözô betegcsoportokat más-más<br />

szempontok szerint „rangsorolják”? Miként ellenôrizheti a gyógyszerész,<br />

hogy az adott gyógyszer rendelésére jogosult-e a felíró orvos?<br />

Amennyiben viszont a megfogalmazandó alapcsomag úgy<br />

rendelkezik, hogy egyforma lesz a támogatott gyógyszerek listája,<br />

a támogatások mértéke, a támogatott gyógyszereket rendelô orvosok<br />

köre, a támogatható betegek és betegségek – akkor minek a<br />

több-biztosítós rendszer?… Hankó Zoltán szerint egyébként a<br />

kormány által felvázolt rendszer felvet egy „pikáns” kérdést is: az<br />

állam 51 százalékos tulajdoni hányada vajon meg tudja akadályozni,<br />

hogy a biztosítók között kartell jöjjön létre?<br />

A kamarai vezetôk úgy látják, a több-biztosítós rendszer<br />

gyógyszertár-mûködtetési mikéntje valószínûleg jelentôs információtechnikai<br />

beruházásra kényszerítené a patikákat. Ennek<br />

összköltségét több milliárd forintra teszik, ám azt is közölték: a<br />

gyógyszertárak már nem rendelkeznek akkora anyagi tartalékkal,<br />

amelybôl e beruházások finanszírozhatók. Ebben az esetben viszont<br />

ki állja majd a számlát?…<br />

HORVÁTH JUDIT<br />

A Szegedi Tudományegyetem<br />

Gyógyszerésztudományi Karán gyógyszertári<br />

asszisztensképzés indul.<br />

Az OKJ 52 5052 01 számú 2 éves szakképzés<br />

tandíja 320 000 Ft (80 000 Ft/félév).<br />

Jelentkezés: 2007. szeptember 20-ig<br />

SZTE GYTK Dékáni Hivatal<br />

6720 Szeged, Zrínyi u. 9.<br />

Beküldendô: önéletrajz, érettségi bizonyítvány<br />

másolata, 2 db 4x6 cm fénykép.<br />

További információ: dr. Lantos Ilona (62) 545-022 www.gyogyszer.hu<br />

2007. SZEPTEMBER GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 7


www.gyogyszer.hu<br />

Tisztelt Miniszter Asszony!<br />

A Miniszter Asszony felkérése (a) a bevezetett jogszabályi rendelkezések<br />

hatásainak a véleményezésére, illetve (b) a szükséges<br />

módosításokra vonatkozó konkrét javaslatok megtételére vonatkozik.<br />

A gyógyszerészet területén a bevezetett jogszabályi rendelkezések<br />

elsôsorban<br />

– az egészségügyben mûködô <strong>szakmai</strong> kamarákról szóló 2006.<br />

évi XCVII. törvényhez, illetve<br />

– a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,<br />

valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól<br />

szóló 2006. évi XCVIII. törvényhez és a kapcsolódó rendelkezésekhez,<br />

illetve intézkedésekhez kötôdnek.<br />

1. Az egészségügyben mûködô <strong>szakmai</strong> kamarákról<br />

szóló 2006. évi XCVII. törvény<br />

1.1. Hatások<br />

Az új kamarai törvény jelentôs anyagi veszteséget okozott egyrészt<br />

a kamarához rendelt közfeladatok elvonását követô államitámogatás-megvonás,<br />

másrészt a kötelezô kamarai tagság megszûnése<br />

miatti tagdíjbevétel-kiesés miatt.<br />

A kamara jelentôs többletköltségeket kellett elszenvedjen<br />

azáltal, hogy valamennyi szervezetére és szervére kiterjedôen fél<br />

éven belül kétszer kellett tisztújítást lebonyolítson.<br />

Az új szabályozás zavart okozott a gyógyszerészek körében,<br />

csökkentette a kamara <strong>szakmai</strong> és társadalmi elfogadottságát és<br />

befolyását, valamint goodwill-jét. A kamara hatósági jogköreit<br />

annak ellenére vonták el, hogy az elmúlt években egyetlen bírósági<br />

pert szabálytalan hatósági ügyintézés miatt nem vesztett!<br />

Egyetértési jogköreitôl megfosztották, véleményezési jogkörét<br />

korlátozták. Mindezek nemcsak a kamarának, hanem a gyógyszerészetnek<br />

és a gyógyszertári vállalkozásoknak az érdekvédelmi lehetôségeit<br />

is nagymértékben korlátozta, közvetett anyagi kihatásai<br />

úgyszintén negatívak.<br />

Az új kamarai törvény megfosztotta a kamarát és ezen keresztül<br />

a gyógyszerészi hivatás gyakorlóit attól, hogy gyógyszerészetikai<br />

ügyekben önállóan járjanak el, a hivatásetika normáit a hivatás<br />

gyakorlói állítsák fel és választott testületeikkel ôrködjenek a<br />

gyógyszerészi hivatás tisztasága felett.<br />

A kötelezô kamarai tagság megszüntetése ellenére a korábbi<br />

kamarai tagság mintegy 75%-a kamarai tagságának jogfolytonos<br />

AKTUÁLIS<br />

Az egészségügyi reform hatásai<br />

HORVÁTH ÁGNES EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER ASSZONY KÉRÉSÉRE ELKÉSZÜLT A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA ÁL-<br />

LÁSFOGLALÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁVAL KAPCSOLATOSAN. A MINISZTER ASSZONYNAK ÍRT LEVELET HORVÁTH TAMÁS ELNÖK ÉS<br />

HANKÓ ZOLTÁN ALELNÖK ÁLLÍTOTTA ÖSSZE A MEGYEI ELNÖKÖK VÉLEMÉNYÉNEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL.<br />

megújításáról döntött, ezzel igazolva, hogy a politika kamarára<br />

vonatkozó döntésével nem ért egyet és fontosnak tartja a köztestület<br />

létét és mûködését.<br />

1.2. Javaslatok<br />

Elöljáróban szeretnénk leszögezni, hogy álláspontunk szerint<br />

az egészségügyben mûködô <strong>szakmai</strong> kamarákról szóló 2006. évi<br />

XCVII. törvényt a hatályos törvénykezési elôírásokat figyelmen<br />

kívül hagyva, azok szellemiségét és konkrét elôírásait megszegve,<br />

jogsértô módon alkotta meg a magyar Országgyûlés és ezzel jelentôs<br />

érdeksérelmet okozott a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> Kamarának és<br />

a kamara tagjainak. Álláspontunk szerint a jogállamiság elvének<br />

megfelelô megoldás csak az lehet, ha a törvény hatálytalanításra<br />

kerül és ezzel párhuzamosan a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> Kamaráról<br />

szóló 1994. évi LI. törvény módosításáról vagy egy új kamarai<br />

törvényrôl indul tárgyalás a jogalkotásról és a kamaráról szóló törvényi<br />

rendelkezések figyelembevételével.<br />

Javasoljuk és kérjük, hogy az elvont kamarai jog- és feladatkörök<br />

felülvizsgálata kezdôdjön meg. Különösen azokon a területeken<br />

indokolt a kamara egyetértési és véleményezési jogköreinek<br />

felülvizsgálata, amelyek a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával szoros<br />

összefüggésben vannak, így<br />

– a gyógyszertár-létesítés, beleértve a fiók- és kézi gyógyszertárakat,<br />

valamint a lakossági gyógyszerellátást végzô intézeti gyógyszertári<br />

egységeket,<br />

– a személyi jog adományozása,<br />

– gyógyszertár-mûködtetéssel kapcsolatos összevásárlási korlátok<br />

ellenôrzése,<br />

– gyógyszerészek mûködési nyilvántartásának vezetése.<br />

Javasoljuk és kérjük, hogy a kötelezô kamarai tagság visszaállításáról<br />

kezdôdjenek egyeztetések, legalább azokon a területeken, ahol<br />

– a gyógyszerész önálló felelôsségére folytat <strong>szakmai</strong> tevékenységet,<br />

– a gyógyszerész-beteg kapcsolat a napi munka része.<br />

Javasoljuk és kérjük, hogy a kamara kapja vissza az etikai szabályozás<br />

és az etikus tevékenység-ellenôrzés kizárólagos jogát.<br />

Javasoljuk és kérjük, hogy a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong><br />

továbbra is egyetértési joggal rendelkezzen a gyógyszertár és a biztosítók<br />

közötti szerzôdéseket illetôen.<br />

Javasoljuk és kérjük, hogy a kamarai törvény 2. § i) pontja ne<br />

csak törvény, hanem bármilyen jogszabály számára tegye lehetôvé<br />

kamarai feladatok nevesítését.<br />

8 GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 2007. SZEPTEMBER


2. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és<br />

gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint<br />

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól<br />

szóló 2006. évi XCVIII. törvény<br />

2.1. Hatások<br />

A gyógyszer-gazdaságossági törvény alapvetôen két terület<br />

szabályozását alakította át egy jogszabály keretei között: a törvény<br />

I. része a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás<br />

szabályait, a II. rész a gyógyszerforgalmazás általános<br />

szabályait rögzíti. A két rész egymástól szerkezetében és<br />

funkciójában is markánsan eltér, így a két terület két önálló jogszabályban<br />

történô szabályozása lett volna helyénvaló.<br />

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás<br />

szabályozási területén (I. rész) gyors változásokra lehetett<br />

számítani és ezek az elmúlt félévben bekövetkeztek. A legmarkánsabb<br />

változás a támogatási rendszer változása, aminek a<br />

következménye a gyógyszertámogatás-kiáramlás csökkenése, ami<br />

együtt járt a térítési díjak januári kb. 50%-os növekedésével.<br />

A generikus program részeként lehetôvé vált a referencia-készítmények<br />

háromhavonkénti változása, illetve az árcsökkentések folyamatos<br />

bejelentése és havonkénti érvényesítése. A referenciakészítménnyé<br />

válás feltételei könnyebbek lettek, ezzel párhuzamosan<br />

megszigorították az orvosok gyógyszerrendelési gyakorlatát (a<br />

legolcsóbb gyógyszer felírásának kötelezettsége) és szigorúbbá vált<br />

a gyógyszertári helyettesítés rendje is.<br />

Mivel az ár- és támogatásváltozások a gyógyszerpiac szereplôi<br />

számára lényegében a bevezetésüket megelôzô napokban válnak<br />

ismertté, sem a gyárak, sem a nagykereskedôk, sem a gyógyszertárak,<br />

sem a betegek nem képesek a változásokhoz megfelelôen igazodni.<br />

A piac hektikussá válásának következményeként a gyógyszerpiaci<br />

szereplôknél<br />

– növekednek az eladatlan (és lejáró) készletek,<br />

– megjelentek az idôszakos hiánycikkek,<br />

– rendszeresek a készlet-utánpótlási zavarok,<br />

– a mûködési költségek növekednek,<br />

– mindegyik piaci szereplônél (beleértve a betegeket is) növekednek<br />

a hiányköltségek.<br />

Mindez nagyfokú bizonytalanságot okozott, illetve az orvosbeteg,<br />

a gyógyszerész-beteg és az orvos-gyógyszerész bizalmi kapcsolatot<br />

kezdte ki.<br />

A gyógyszer-gazdaságossági törvény bevezette a visszatérítés<br />

rendszerét, illetôleg a gyógyszertáraknál – adott árréstömeg-bevételi<br />

érték elérését követôen – a progresszív szolidaritási adót. A törvény<br />

által elôírt (és nem szerzôdô felek megállapodásaként megvalósuló)<br />

támogatásvolumen-korlát, valamint a gyógyszertárak szolidaritási<br />

adója számos alkotmányossági és gazdasági aggályt vet fel.<br />

Egyes felmérések szerint a felírt gyógyszerek több mint 10%-át<br />

a betegek képtelenek kiváltani, sôt egyes bankok már áruhitelt<br />

AKTUÁLIS<br />

ajánlanak azoknak a betegeknek, akik a térítési díjat nem tudják<br />

kifizetni!<br />

A gyógyszerforgalom volumenében csökkenô tendenciát mutat,<br />

a gyógyszertárak árrésjellegû bevételei az egy évvel ezelôtti árréstömeghez<br />

képest legalább 10%-kal csökkentek, a forgalomcsökkenés<br />

és a lefelé mozgó árspirál miatt az árréstömeg-kiesés további<br />

növekedése prognosztizálható. Az idôközben bekövetkezett<br />

költségnövekedéssel együtt a gyógyszertárak gazdasági pozíciójában<br />

átlagosan 20%-ot meghaladó romlás tapasztalható, amelynek<br />

mértéke várhatóan tovább emelkedik, így a gyógyszer-gazdaságossági<br />

törvény bevezetése a gyógyszertárak (és ezen belül döntôen<br />

az egzisztenciavállalkozásként mûködô gyógyszerészi kézben<br />

lévô kis és közepes forgalmú vidéki gyógyszertárak) gyors gazdasági<br />

ellehetetlenítését okozza. A magyar gyógyszertári hálózat, és<br />

az azt mûködtetô magyar kisvállalkozói réteg a korábban felhalmozott<br />

beruházásaihoz kapcsolódó hiteleivel együtt nagyon veszélyes<br />

helyzetbe került. A gazdaságos gyógyszertörvény által tôlük<br />

elvárt versenyben hatékony részvételre, a multinacionális tôkével<br />

szemben jelentôs hátránnyal, talán többségükben reménytelenül<br />

is indul.<br />

Összességében a gyógyszertámogatás és -kiáramlás csökkentése<br />

a gyógyszerpiaci szereplôk helyzetének, ezen belül is elsôsorban<br />

a betegeknek és a gyógyszertáraknak a pozícióromlásával jár és<br />

sürgôs beavatkozást igényel.<br />

A gyógyszer-gazdaságossági törvény gyógyszer-forgalmazási<br />

része (a törvény II. része) lényegében a gyógyszertárak létesítésérôl<br />

és mûködésük egyes szabályairól, valamint a gyógyszertáron kívüli<br />

gyógyszerforgalmazásról rendelkezik: megkezdôdött az eddigi<br />

etikus gyógyszerellátó modell merkantil modellre váltása.<br />

A jogalkotó – a hivatalos álláspontja szerint – a modellváltást<br />

azért kezdeményezte, hogy<br />

– fiatal gyógyszerészek lehessenek gyógyszertár-tulajdonosok,<br />

– a vidéki kis települések gyógyszerellátása az újonnan létesülô<br />

gyógyszertárak révén javuljon,<br />

– az újonnan létesülô gyógyszertárak a verseny révén javítsák<br />

a gyógyszerészi szolgáltatások minôségét,<br />

– növekedjék a gyógyszertárak közötti árverseny,<br />

– növekedjék az ügyeletes gyógyszertárak száma,<br />

– növekedjék a gyógyszertárak nyitvatartási ideje,<br />

– a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás lehetôségének<br />

megteremtésével<br />

• a gyógyszert forgalmazni akaró kereskedôi, illetve<br />

• a lakossági igényeket kielégítsék.<br />

Ezzel szemben az eddigi tapasztalatok szerint<br />

– tôke hiányában nem a fiatal gyógyszerészek nyitnak gyógyszertárakat,<br />

hanem pénzügyi befektetôk, nagykereskedelmi érdekkörbe<br />

tartozó befektetôk, orvosok(!), off-shore cégek(!),<br />

– nem a vidéki kistelepüléseken nyílnak az új gyógyszertárak,<br />

PATIKABÚTOR referenciával,<br />

rövid határidôre!<br />

Teljes körû belsôépítészeti tervezés és kivitelezés, officina-, labor-,<br />

irodabútor készítése és meglévô bútorzat átépítése.<br />

Telefon: 06-30/227-2507<br />

2007. SZEPTEMBER GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 9<br />

www.gyogyszer.hu


www.gyogyszer.hu<br />

hanem a nagyvárosok gyógyszertárral megfelelôen ellátott<br />

területein,<br />

– az új gyógyszertárak nem járulnak hozzá a gyógyszerészi<br />

szolgáltatások minôségének javulásához, sôt a növekvô<br />

szaklétszámhiány miatt fordított irányú folyamatok indultak<br />

be,<br />

– az újonnan létesülô gyógyszertárak nem növelik az ügyeletes<br />

gyógyszertárak számát és nem jellemzô az eddiginél<br />

hosszabb nyitva tartási idô sem,<br />

– a kereskedôk mérsékelten jelentkeztek gyógyszer-forgalmazási<br />

engedélyért,<br />

– nem tapasztalható tömeges lakossági igény a gyógyszertáron<br />

kívüli gyógyszerek vásárlására.<br />

Az etikus gyógyszerellátó rendszerben a személyi jogos gyógyszerész<br />

rendelkezett a gyógyszertár mûködtetésének a jogával és<br />

kötelezettségével, de a személyes gyógyszertár-mûködtetési jogot<br />

a gyógyszer-gazdaságossági törvény teljesen kiüresítette. Ma már<br />

a gyógyszertár-mûködtetés joga a gazdasági társaságot illeti. Mivel<br />

a gazdasági társaságok tulajdonosai között a gyógyszerpiac más területén<br />

érdekeltek (nagykereskedôk), a támogatást a receptfelíráson<br />

keresztül utalványozó orvosok és off-shore cégek is megjelentek<br />

és dominanciájuk nô, súlyos aggályokat vet fel, hogy a gyógyszertári<br />

gyógyszerészi funkciókhoz (személyi jog, felelôs vezetô,<br />

hatósági vezetô, szakgyógyszerész, diplomás gyógyszerész) nem<br />

tapadnak kellô garanciát jelentô kompetenciakörök. Az orvosok<br />

gyógyszertár-tulajdonosi pozíciója a klasszikus összeférhetetlenségek<br />

közé sorolható, az off-shore cégek megjelenése komoly<br />

gyógyszerbiztonsági problémákat vet fel.<br />

Eljárásjogi problémákat vet fel a gyógyszertár-létesítési és<br />

-mûködési engedélyek kiadásának jelenlegi szabályozása.<br />

A gyógyszertárakban a betegek tájékoztatására szolgáló „rendszerek”<br />

szabályozása pontatlan és a legkisebb közforgalmú, illetve<br />

fiók- vagy kézi gyógyszertárakat is több százezer forintos értelmetlen<br />

presztízsberuházásra kényszeríti.<br />

A gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazásra törvény szerint<br />

kijelölhetô gyógyszercsoportok és gyógyszerek kijelölésekor<br />

szubjektív szempontok is érvényesülhetnek. A gyógyszerforgalmazó<br />

helyek gyógyszerbiztonságot célzó szakszerû tevékenysége –<br />

megfelelô szakképzettség elôírásának hiányában – nem biztosított.<br />

2.2. Javaslatok<br />

Elöljáróban ez esetben is szeretnénk leszögezni, hogy álláspontunk<br />

szerint a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,<br />

valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól<br />

szóló 2006. évi XCVIII. törvényt a hatályos törvénykezési<br />

elôírásokat figyelmen kívül hagyva, azok szellemiségét és konkrét<br />

elôírásait megszegve, jogsértô módon alkotta meg a <strong>Magyar</strong><br />

Országgyûlés és ezzel jelentôs érdeksérelmet okozott a gyógyszerpiaci<br />

szereplôknek, s ezek között is a gyógyszertárak mûködtetôinek.<br />

Álláspontunk szerint a jogállamiság elvének megfelelô megoldás<br />

csak az lehet, ha a törvény hatálytalanításra kerül és ezzel párhuzamosan<br />

a gyógyszertárak létesítésérôl és mûködésük egyes szabályairól<br />

szóló 1994. évi LIV. törvény módosításáról, vagy egy új<br />

törvény megalkotásáról indul tárgyalás a jogalkotásról és a kamaráról<br />

szóló törvényi rendelkezések figyelembevételével.<br />

A törvény I. részéhez kapcsolódóan javasoljuk és kérjük, hogy<br />

– kerüljön sor a gyógyszertári árrések valorizációjával a gyógyszertári<br />

ellátórendszer gazdasági helyzetének stabilizálására,<br />

AKTUÁLIS<br />

– a referenciakészítmények kijelölésére félévenkéntinél rövidebb<br />

határidôvel ne kerülhessen sor,<br />

– az új árak befogadásának és az új támogatások kihirdetésének<br />

olyan eljárásrendje kerüljön kialakításra, ami lehetôvé<br />

teszi, hogy<br />

• az elfekvô készleteket minimalizálni lehessen,<br />

• az árcsökkentéssel járó készlet-átértékelési veszteséget minimalizálni<br />

lehessen,<br />

– kerüljön sor a gyógyszertárakra kivetett szolidaritási adó<br />

felülvizsgálatára és lehetôség szerinti eltörlésére vagy mérséklésére,<br />

– kerüljön sor a gyógyszertárak generikus programba való bekapcsolására,<br />

– kerüljön sor a magisztrális díjak korrekciójára,<br />

– kerüljön sor a gyógyszerárképzés rendjének felülvizsgálatára,<br />

hogy egységes gyógyszerárakat lehessen érvényesíteni.<br />

A törvény II. részéhez kapcsolódóan javasoljuk és kérjük, hogy<br />

– kerüljön sor az új gyógyszertár létesítése feltételeinek<br />

felülvizsgálatára és korrekciójára, hogy<br />

• valódi többletszolgáltatások vállalása (ügyelet, 24 órás nyitva<br />

tartás) esetén, illetôleg ellátatlan területeken kerülhessen sor<br />

demográfiai korlátozás nélkül új gyógyszertár létesítésére,<br />

• a rendszer mûködése szempontjából kockázatos tulajdonosok<br />

(pl. orvosok, off-shore cégek) kizárásra kerüljenek, illetve<br />

a személyes felelôsség elve érvényesüljön a gyógyszertármûködtetésben,<br />

– kerüljön sor a személyi jogos, a felelôs vezetô, a hatósági vezetô,<br />

a szakgyógyszerész, a diplomás gyógyszerész, a szakasszisztens<br />

és az asszisztens kompetenciaköreinek tisztázására,<br />

és kerüljön kialakításra olyan jogszabályi környezet,<br />

amely biztosítja az egyetem részére a PharmD cím adományozását,<br />

– kerüljön sor a gyógyszertár-létesítés és -mûködtetés engedélyezési<br />

folyamatának a felülvizsgálatára és ennek során a kamara<br />

lehetséges szerepvállalásának megtárgyalására,<br />

– kerüljön sor a gyógyszertári tájékoztatás rendszerével kapcsolatos<br />

szabályozás pontosítására,<br />

– kerüljön sor a gyógyszertárak szolgálati rendjének évtizede<br />

húzódó, a fennálló más jogszabályokkal harmonizáló szabályozására,<br />

– kerüljön sor a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás<br />

feltételeinek felülvizsgálatára és objektív körülírására,<br />

– kerüljön sor újabb felülvizsgálati határidô kitûzésére, és ezzel<br />

párhuzamosan a teljes liberalizációra vonatkozó 2010.<br />

január 1-jei határidô törlésére.<br />

Tisztelt Miniszter Asszony! Fentiekben foglaltuk össze részletes<br />

javaslatainkat. A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> nyitva áll ezek<br />

további kifejtésére a munkabizottsági egyeztetések során. Javasoljuk,<br />

kezdôdjön el a költséghatékonyság rendszerszintû elemzése<br />

és a költséghatékonyságot ne kizárólag a gyógyszerkassza érdekeinek<br />

szem elôtt tartásával vizsgálják, a korrekciót ennek figyelembevételével<br />

hajtsák végre.<br />

Budapest, 2007. július 16.<br />

Szívélyes üdvözlettel:<br />

HORVÁTH TAMÁS<br />

elnök<br />

10 GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 2007. SZEPTEMBER


SZAKMAI OLDAL<br />

TOVÁBBKÉPZÔ ELÔADÁSOK<br />

Minden út a patikába vezet<br />

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA HAGYOMÁNYOSAN LEGFONTOSABB RENDEZVÉNYÉNEK JÚNIUS 7–9. KÖZÖTT VISEGRÁD AD<br />

OTTHONT. A KONFERENCIÁRÓL BESZÁMOLÓ SOROZATUNKBAN MOST A LÁZ- ÉS FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS, TOVÁBBÁ A KOLESZTERIN-<br />

CSÖKKENTÉS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÔ ELÔADÁSAIRÓL TUDÓSÍTUNK.<br />

Láz- és fájdalomcsillapítás<br />

A továbbképzô konferencia elsô<br />

elôadását Kerpel-Frónius Sándor, a<br />

Semmelweis Egyetem professzora<br />

tartotta<br />

Az Európai Unió egészséghez kapcsolt<br />

életminôség-felmérése (EQ-5D)<br />

alapján hazánkban a fájdalom áll elsô<br />

helyen az egyes dimenziókban problémát<br />

jelzô személyek válaszai alapján –<br />

mondta dr. Kerpel-Frónius Sándor elôadása bevezetôjeként. Az<br />

EQ-5 D kérdôív öt területen vizsgálta az életminôség-mutatókat,<br />

a problémát jelzô személyek százalékos megoszlása hazánkban az<br />

alábbi:<br />

– mozgás, mozgékonyság: 18%,<br />

– önellátás: 5%,<br />

– szokásos tevékenységek (munka, tanulás): 11%<br />

– fájdalom, rossz közérzet: 35%<br />

– szorongás, lehangoltság: 31%.<br />

A felmérésbôl kiderült, hogy a mérsékelt fájdalom az 50 év feletti<br />

populáció több mint 40%-ánál jelentkezik és jelentôsen befolyásolja<br />

az életminôséget, a súlyos fájdalmak a hatvanas korosztálynál<br />

jelentkeznek gyakrabban.<br />

Fontos a fájdalomcsillapítás lehetôségeit ismerni, a fájdalom<br />

szubjektív értékelése alapján is. Kérdés, hogy megfelelô elnevezés-e<br />

a krónikus fájdalom, hiszen van perzisztáló fájdalom, mely folytatódó<br />

fájdalom, idôbeni kapcsolatot jelez és van patológiás, kóros<br />

fájdalom, mely eltérô a fiziológiás fájdalomtól, ami szöveti károsodáshoz<br />

és fizikai lelethez köthetô.<br />

A sérülés okozta változás a fájdalom észlelésében és érzékelésében<br />

kétféle lehet: hyperalgesia, amikor a szokásosnál erôsebb fájdalom<br />

jelentkezik egy normálisan fájdalmas stimulusra, és allodinia,<br />

amikor fájdalom jelentkezik egy normálisan fájdalmat nem<br />

okozó stimulusra.<br />

Kerpel professzor beszélt az akut és krónikus fájdalom jellegzetességeirôl<br />

(l. ábra), majd a különbözô fájdalomcsillapítók<br />

hatásmechanizmusairól. Bemutatta a perifériásan és centrálisan<br />

indukált COX-2 aktivitást a fájdalomérzés kiváltásában, a különbözô<br />

nem szteroid gyulladáscsökkentôk hatását állatkísérletekben,<br />

valamint a lornoxicam hatását a dynorphin és béta-endorfin<br />

szintekre lumbális szindrómában szenvedô betegeknél.<br />

A különbözô eredetû fájdalmak (foghúzás, akut csontmetasztázis)<br />

csillapításának eredményeit összehasonlítva vizsgálták a lornoxicam<br />

és a naproxen hatását. Megállapították, hogy a két hatóanyag<br />

aktivitása hasonló.<br />

Az elôadó a továbbiakban a nem opioid fájdalomcsillapítók<br />

hatásait hasonlította össze (2. ábra), majd a nem szteroid gyulladáscsökkentôk<br />

(NSAID-k) gastrointestinalis (GI) toxicitásáról<br />

és a toxicitás patogenezisérôl beszélt. A NSAID-k szisztémás hatásai:<br />

a COX-1 enzim bénítása és következményes prosztaglandinszintézis-gátlás.<br />

Az alacsony prosztaglandinszint következményei:<br />

csökkent nyák- és bikarbonáttermelés, csökkent véráramlás, hámproliferáció<br />

és ellenállás külsô hatásokkal szemben. Lokális károsító<br />

hatás, hogy a savas pH mellett semleges NSAID belép a hámsejtekbe<br />

és celluláris károsodást okozhat. Az USA-ban NSAIDket<br />

legalább egy évig szedô ezer betegre 13 súlyos GI toxicitás<br />

esik, az e gyógyszerekkel összefüggô mortalitás 0,22%. A<br />

NSAID-adagolással kapcsolatos vérzés miatt kórházi ápolásra<br />

szorultak halálozása 5–10%. Ritkábban elôforduló károsodások:<br />

oesophagitis, vékonybél-ulceráció, vékony- és vastagbél-stricturák,<br />

diverticulumok. Kerpel professzor a coxibok cardiovascularis<br />

kockázatait – szívelégtelenség (CHF), myocardialis infarktus<br />

(MI) – is összefoglalta. A celecoxib okozza a legkevesebb hospitalizációt<br />

CHF miatt, a NSAID-k fokozzák a CHF veszélyét. A<br />

celecoxib csökkenti a MI veszélyét, a rofecoxib NSAID-t nemwww.gyogyszer.hu 2007. SZEPTEMBER GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 11<br />

1. ábra<br />

2. ábra


www.gyogyszer.hu<br />

használókkal szemben nem fokozza a MI veszélyét, naproxennal<br />

szemben emeli.<br />

A megfelelô <strong>szakmai</strong> ismeretek, a gyógyszerészi tanácsadás<br />

kiemelten fontos a fájdalomcsillapító(ka)t szedô betegek esetében<br />

– mondta befejezésül az elôadó.<br />

Fájdalomcsillapítás és gyulladáscsökkentés<br />

a rheumatológiában<br />

Nagy György, a Novartis területi vezetôje<br />

tartott elôadást az izom- és<br />

ízületi fájdalmak kezelésérôl.<br />

Az izom- és ízületi fájdalmak<br />

jellemzôje a széles körû társadalmi<br />

érintettség: minden második 35 év feletti<br />

felnôttnek van panasza. Népegészségügyi<br />

jelentôsége is óriási, és komoly szociális gazdasági teher<br />

az, hogy a 30 év feletti népesség 25%-a szenved regisztrált<br />

rheumatoid arthritis, spondylitis, arthrosis, osteoporosis betegségekben.<br />

Ennek fô okai:<br />

– degeneratív okok: 30–35 év felett degeneratív folyamatok<br />

beindulása (a csont és a porc vérellátása),<br />

– terheléses okok: életmód (stressz, megerôltetések, tartásproblémák);<br />

vírusinfekciók: izomfájdalmak (unialgiák); gyulladásos<br />

betegségek: szalagok, ízületek érintettsége; anyagcserezavarok:<br />

osteoporosis.<br />

A diclofenac hatóanyagot a 60-as években vették szabadalmi<br />

oltalom alá, az azóta felhalmozott több évtizedes terápiás tapasztalatoknak<br />

köszönhetôen a Voltaren hatóanyagát alkalmazzák legszélesebb<br />

körben izom- és ízületi fájdalmak csillapítására. A topiskális<br />

piac 70%-a diclofenac, mert a jelenleg használatos gyógyszerek<br />

közül a diclofenac a leghatékonyabb COX-gátló vegyület.<br />

90%-os COX-2-gátlás esetén számított gyulladáscsökkentô hatása<br />

tizenegyszerese a ketoprofenének. A diclofenac rendkívül alacsony<br />

koncentrációban gátolja a COX-1 és COX-2 enzimek mûködését<br />

(az enzimek mûködése felére csökken már 0,1 mikromol<br />

diclofenac-koncentrációnál).<br />

A Voltaren Dolo hatóanyaga: diclofenac kálium, a Voltaren<br />

Emulgel hatóanyaga: diclofenac dietilamin. Az emulzió vivôanyaga<br />

víz, a hatóanyagot a gél vizes fázisa tartalmazza. Az alkalmazás<br />

kezdetén a hatóanyag a gél vizes fázisából szívódik fel. Az oldószer<br />

elpárolgása következtében a vizes fázis térfogata csökken, a<br />

diclofenac a lipid fázisban oldódik és ebbôl szívódik fel. A felszívódás<br />

fokozható iontoforézis alkalmazásával. Az ízületi tokban a<br />

diclofenac a plazmakoncentrációt sokszorosan meghaladó szintet<br />

ért el. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazás helyéhez közeli ízületekben<br />

viszonylag magas diclofenacszint érhetô el úgy, hogy a vérplazmában<br />

a gyógyszer koncentrációja alacsony. Ez csökkenti a<br />

mellékhatások lehetôségét.<br />

A Voltaren Emulgel gyorsan hat, a hatóanyag mélyen behatol<br />

a bôrbe, a gyulladásos zónába és felhalmozódik az ízületben, ízületi<br />

tokban. Csökkenti az akut, illetve a krónikus gyulladásos folyamatokat.<br />

Traumás vagy reumás gyulladásokban a gyulladásos<br />

duzzanat csökken. Hatása biztonságos, jól tolerálható, kevés mellékhatást<br />

okoz. Az emulgél forma termékelônye, hogy a krémnek<br />

és a gélnek egy különleges kombinációja, ahol a krém egy hidrofil<br />

alapanyagban tartalmazza a hatóanyagot. Gyors és maradéktalan<br />

felszívódást biztosít, vizes, alkoholos alapanyaga révén nyugtató,<br />

SZAKMAI OLDAL<br />

hûsítô hatást fejt ki, nem szárítja a bôrt, nem hagy zsíros foltot a<br />

ruhán. A többféle kiszerelési forma közül a 100 g-os forma a leggazdaságosabb,<br />

grammalapon a legkedvezôbb árú készítmény.<br />

A Voltaren Dolo hatékony és biztonságos lehetôséget kínál a<br />

középerôs fájdalmak gyors csillapításában. Hatékonysága 1 tabletta<br />

(12,5 mg) diclofenac kálium fájdalomcsillapító hatása 500<br />

mg paracetamol vagy 200 mg ibuprofen, ill. kb. 500 mg nozaminofenazonéval<br />

egyezik meg.<br />

Az elôírt adagolás mellett mellékhatások tekintetében az egyik<br />

legjobb választás a nem szteroid fájdalomcsillapítók között –<br />

mondta elôadása végén Nagy György.<br />

Az ajakherpesz ápolása<br />

Az ajakherpesz ápolásának korszerû kezelési lehetôségérôl<br />

dr. Nagy Katalin bôrgyógyász szakorvos számolt be.<br />

Mit tudunk a herpeszrôl? – tette fel a kérdést az elôadó. A 30<br />

év felettiek 90%-a herpes simplex vírus (HSV-1) fertôzött és<br />

évente 3-4 alkalom a vírus átlagos megjelenése. A fertôzés közvetlen<br />

érintkezés útján is bekövetkezhet, de a kiújulást kiváltó okok<br />

között van az immunrendszer legyengülése, betegség, stressz,<br />

napfény, hideg idô stb. is.<br />

A herpeszes idôszak öt fázisból áll, a Compeed herpesztapasz<br />

kifejlesztését indikáló gondolatok között kiemelt helyen szerepelt<br />

olyan készítmény fejlesztése, amely a fertôzés minden fázisában<br />

hat.<br />

A forradalmian új ultravékony, kör alakú hidrokolloid tapasszal<br />

végzett klinikai teszt eredményei az alábbiak:<br />

1. fázis: a betegek 92%-ánál enyhült az égô, viszketô érzés a<br />

tapasz használatával.<br />

2.-3. fázis: a herpesz sokkal kevésbé látható és a tapasz lefedi a<br />

környezet hatásainak kitett fájdalomérzô receptorokat, csökkenti<br />

a fájdalmat.<br />

4. fázis (pörkképzôdés): a betegek 81%-ánál nem képzôdött<br />

pörk a herpesztapasz használatakor.<br />

5. fázis: 63%-uknál a herpesz gyorsabban gyógyult.<br />

A Compeed tapasz alkalmazásával a gyógyulási idô és a fájdalom<br />

csökken a legnagyobb mértékben – fejezte be elôadását dr.<br />

Nagy Katalin.<br />

Antihipertenzív és antilipidkezelés:<br />

összefüggések<br />

A diszlipidémia és a hipertónia kapcsolatáról<br />

prof. dr. Kékes Ede, az<br />

IMS orvos igazgatója tartott elôadást.<br />

Régóta ismert, hogy a szív- és érrendszeri<br />

rizikófaktorok közül a magas<br />

vérnyomásnak, a dohányzásnak és a<br />

magas koleszterinértéknek van kiemelt<br />

szerepe abban, hogy jelentôsen emelkedik ezen együttes „rizikókonstelláció”<br />

mellett a szövôdmények, szív- és érrendszeri események<br />

száma.<br />

A nemzetközi tapasztalatok arra utalnak, hogy a hipertónia és<br />

a hiperkoleszterinémia együttes jelenléte kiváltja a koszorúér-események<br />

(angina, infarktus), valamint az érszûkület kialakulását.<br />

Más részrôl magasvérnyomás-betegségben csak az esetek<br />

17–19%-ában (férfi/nô) nem találunk egyéb rizikótényezôt. Az<br />

12 GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 2007. SZEPTEMBER


elôadó kiemelte: „megdöbbentett bennünket azon olasz vizsgálat,<br />

mely bemutatta, hogy az egyébként panaszmentes hipertóniások<br />

több mint 80%-ában találunk meszes plakkokat a carotis-rendszerben”.<br />

Az is igaz, hogy hatásos kezelés mellett kevesebb<br />

szövôdmény alakul ki még akkor is, ha több rizikófaktor van jelen.<br />

Az utóbbi 10 év egyik legnagyobb kihívása az, hogy a hipertóniához<br />

társult testsúlytöbblet és anyagcserezavar (magas vércukor-szint,<br />

emelkedett trigliceridszint és csökkent HDL-koleszterinszint)<br />

olyan méreteket öltött, hogy népegészségügyi problé-<br />

ma lett a fejlett országokban, így hazánkban is. A hazai felmérések,<br />

a <strong>Magyar</strong> Hypertonia Regiszter adatai arra utalnak, hogy a<br />

metabolikus szindróma megjelenése eléri a 25–30%-ot is az 50 év<br />

feletti populációban. Mai tudásunk szerint ennek fô oka a visceralis<br />

obesitas és a társuló inzulinrezisztencia. Megdöbbentô, hogy<br />

<strong>Magyar</strong>országon a hipertóniás betegek 61%-ában magas koleszterin<br />

és 54%-ában magas trigliceridszintet találunk. Azt is tudnunk<br />

kell, hogy a hipertónia, a kóros lipid profil, a 2. típusú diabetes<br />

mellitus és az érbetegségek egymással párhuzamosan jelentkeznek.<br />

A Nemzetközi Diabétesz Federáció nagyon szigorú kritériumokat<br />

fogadott el 2005-ben, melyhez a magyar II. Konszenzus<br />

Konferencia is csatlakozott. Ennek alapján, akinél a haskörfogat<br />

80, illetve 94 cm (nô/férfi) felett van, akkor visceralis típusú elhízásról<br />

beszélünk. Ha ehhez anyagcserezavar vagy 130/85 Hgmm<br />

feletti nyomásérték társul, akkor a szindróma nagy biztonsággal<br />

jelen van. A szindróma nagy kihívás nemcsak az orvostársadalom,<br />

hanem a kormányzat és a népegészségügy egésze számára is. Ezért<br />

is jelentôs a gyógyszerészi gondozás területén a metabolikus<br />

szindróma tünetegyüttes felismerése és a kezelésben való aktív<br />

részvétel – mondta Kékes professzor.<br />

Hatékony LDL-koleszterin-csökkentés statinokkal<br />

Dr. Juhász Attila, Sopron MJV Erzsébet Kórház fôorvosa tartott<br />

elôadást a lipidcsökkentô kezelések alapkövérôl, a statinokról.<br />

Bármely érrendszeri betegség és/vagy diabetes mellitus (DM)<br />

klinikai igazolása a lipidcsökkentô kezelés (életmódváltoztatás +<br />

farmakoterápia) indikációját képezi, az elérendô célértékek kockázatbecslés<br />

alapján határozhatók meg. A kockázati tényezôk:<br />

életkor, nem, dohányzás, RR, lipidek, DM, meglévô cardiovascularis<br />

megbetegedés. A célértékek egyrészrôl a nem gyógyszeres kezelés<br />

megkezdésének határértékei, másrészrôl, ha életmód-változtatással<br />

nem érhetôk el, akkor gyógyszeres kezelés megkezdésének<br />

határértékei.<br />

SZAKMAI OLDAL<br />

Elsôrendû tehát az életmód-változtatás. Célkitûzés az életmód<br />

változtatásában: a táplálkozás, a dohányzás, a fizikai aktivitás, a<br />

testsúly (ha BMI>25 kg/m 2 ), az alkoholfogyasztás és a magatartás<br />

befolyásolása.<br />

Ha életmód-változtatás után a koleszterin és az LDL-koleszterin-érték<br />

a célérték felett marad, vagy a cardiovascularis<br />

tünetektôl mentes állapotban a kockázat 5% vagy >20%/10 év<br />

(SCORE, ill. Framingham-táblázat), akkor gyógyszeres terápia<br />

javasolt. A gyógyszeres terápiára alkalmas hatóanyagok: statin,<br />

ezetimib, fibrát, nikotinsav, ómega-3, vagy kombinációk.<br />

Közepes kockázat: célérték: koleszterin < 5.2 mmol/<br />

Kis kockázat: célérték: koleszterin < 6.5 mmol/l<br />

Igen nagy kockázatú állapot<br />

(cardiovascularis bet. +<br />

DM, v. Doh, v. Metab. s. v. ACS)<br />

Koleszterin < 3.5 mmol/<br />

LDL-c < 1.8 mmol/l<br />

Nagy kockázatú állapot<br />

(cardiovascularis megbetegedés,<br />

diabetes mellitus,<br />

metabolikus szindróma)<br />

Koleszterin < 4.5 mmol/l<br />

LDL-c < 2.5 mmol/l<br />

Tg < 1.7 mmol/l<br />

HDL-c > 1.0 mmol/l (ffi)<br />

>1.3 mmol/l (nô)<br />

Cardiovascularis<br />

tünetektôl mentes nagy<br />

kockázatú állapot<br />

Koleszterin < 5.0 mmol/<br />

LDL-c < 3.0 mmol/l<br />

A kezelés elsôdleges célja az erélyes LDL-c csökkentés:<br />

MINÉL ALACSONYABB – ANNÁL JOBB!<br />

A primer és a szekunder prevenciós vizsgálatok alapján a<br />

statinkezelés kb. 1/3-ával képes csökkenteni a koszorúsér- és a<br />

cerebrovascularis események számát.<br />

A statinok képezik a lipidcsökkentô kezelés alapkövét, a<br />

statinok a legerélyesebb LDL-c csökkentôk. A statinok tolerálhatósága<br />

és a betegek kezeléssel kapcsolatos compliance-e kiváló.<br />

Ez vonatkozik a nagy dózisú, agresszív (pl. 80 mg atorvastatin)<br />

statinterápiára is. Agresszív LDL-c csökkentéssel az atherosclerosis<br />

progressziója megállítható, sôt plakkregresszió is bekövetkezhet.<br />

A statinok kedvezô hatásaiban a nem LDL-c csökkenéssel<br />

kapcsolatos, egyéb, ún. pleiotrop hatások is szerepet játszhatnak.<br />

A hazai gyógyszerpiacon kiváló magyar készítmények kaphatók<br />

a lakosság számára elérhetô áron – fejezte be elôadását Juhász<br />

dr.<br />

DR. ZALAI KÁROLYwww.gyogyszer.hu 2007. SZEPTEMBER GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 13


www.gyogyszer.hu<br />

SZAKMAI OLDAL<br />

Halad a Békéshelp Kht. szekere<br />

TÁJÉKOZTATÓ A BÉKÉSHELP KHT. MÛKÖDÉSÉRÔL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A GYÓGYSZERTÁRAKBA KIHELYEZÉSRE KE-<br />

RÜLÔ PLAZMATELEVÍZIÓK MÛKÖDÉSÉRÔL.<br />

Mint önök elôtt is jól ismert, a Békéshelp Kht. három megyei kamarai<br />

szervezet és az országos kamarai szervezet tulajdonában álló cég. Fô<br />

feladatául a gyógyszertárak munkájának segítését tûzte ki. Tavasszal<br />

ügyvezetôváltás történt, azonban nyáron újabb ügyvezetôi pályázat kiírására<br />

került sor, amely sikertelenül végzôdött.<br />

A Békéshelp Kht. jelenleg a gyógyszertáraknak négy projektben<br />

megfogalmazva az alábbi szolgáltatásokat végzi: plazmatévéprojekt,<br />

E-pharma vagy internetes gyógyszerrendelés, a patikai honlap készítése,<br />

patikai forgalmi adatok gyûjtése.<br />

Plazmatévéprojekt<br />

A gyógyszertárakban új hirdetési lehetôség jelent meg, amelyet felismerve<br />

a <strong>Magyar</strong> Gyógyszerész <strong>Kamara</strong> elnöksége pályázatot írt ki, s ennek<br />

eredményeként a projekt megvalósítására a Med-CFS Kft.-vel<br />

szerzôdéskötés történt a sikeres patikai elterjesztésre. A megvalósítás még<br />

2006 októberében kezdôdött, a Békéshelp Kht. mintegy 700 szerzôdést<br />

kötött a gyógyszertárakkal, melyben a Med-CFS Kft. vállalta, hogy a telepítést<br />

követô 6. hónap után az eszközök kihelyezéséért, mûködtetéséért<br />

70 000 Ft + áfa díjat fizet a patikáknak. A múlt év végén bekövetkezett<br />

jogszabályi változásoknak köszönhetôen azonban a tervezett ütemû telepítések<br />

nem történtek meg, jelenleg mintegy 200 szerzôdött gyógyszertárban<br />

mûködik a rendszer. A szolgáltató Med-CFS Kft. megkereste<br />

mind a kamarát, mind a Békéshelp Kht.-t egy egy<strong>oldal</strong>ú szerzôdésmódosítási<br />

szándékkel, amelyet sem a kamara, sem a Békéshelp Kht. nem<br />

támogatott, azonban a lehetôséget nem vonta meg a szolgáltatótól, hogy<br />

a szerzôdött patikákkal a szerzôdésmódosítási ajánlattal a kapcsolatot felvegye.<br />

Mind a kamara, mind a Békéshelp Kht. fontosnak tartja a<br />

szerzôdésben foglaltak betartását mindkét fél részérôl. Ha a megkeresett<br />

patikák elfogadják a szerzôdés módosítását – hirdetésenként 4000 Ft +<br />

áfa/hó összeg kerül kifizetésre a gyógyszertárak részére – mind az<br />

MGYK, mind a Békéshelp Kht. elfogadja azt és a szerzôdést aláírja.<br />

Azonban ha a gyógyszertár vezetôje kitart az eredeti szerzôdésben leírt<br />

feltételek mellett, sem a kamara, sem a Békéshelp Kht. a szerzôdést aláírni<br />

nem tudja.<br />

A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> elnöksége júliusi elnökségi ülésén<br />

döntött, hogy a plazmatévéken sugárzott reklámok tekintetében felülvizsgálja<br />

korábbi álláspontját, és a reklámok sugárzásának vétójogát megtartva<br />

lehetôséget biztosít gyógyszerhirdetéseken kívüli promóciós anyagok<br />

megjelenítésére.<br />

A Med-CFS Kft.-tôl kapott információk alapján a plazmatévé-kihelyezések<br />

folytatódnak az alábbi ütemezés szerint.<br />

Növekmény Teljes hálózat<br />

2007. október 50 250<br />

2007. november 80 330<br />

2007. december 70 400<br />

2008. január 50 450<br />

E-Pharma vagy internetes gyógyszerrendelés<br />

A kormányzati törekvéseknek megfelelôen európai uniós pályázat<br />

keretében a kamara megteremtette az internetes gyógyszerrendelés feltételeit<br />

a www.gyogyszer.hu webcímen. Az <strong>oldal</strong> látogatottságából is látható,<br />

jelenleg <strong>Magyar</strong>országon az internetes gyógyszer-kereskedelem<br />

gyerekcipôben jár. A szolgáltatás elterjesztésére, továbbfejlesztésére, mûködtetésére<br />

hamarosan aláírásra kerül a szerzôdés a Pentacom Kft.-vel.<br />

A fejlesztés során megújul a rendelôfelület, a szolgáltatásra elôfizetôk számára<br />

a Békéshelp Kht. megteremti a feltételeit a gyógyszergazdaságossági<br />

törvényben leírt tájékoztatási kötelezettségnek, így a gyógyszertárak<br />

akár saját honlapjukon elhelyezhetô linkkel is biztosíthatják az elôírásban<br />

foglaltakat. Ismételten kérjük, hogy a gyógyszertárak jelentkezzenek erre<br />

a szolgáltatásra, ezzel is biztosítva a betegek számára az interneten történô<br />

gyógyszerrendelés lehetôségét.<br />

Patikai honlapok<br />

A Békéshelp Kht. már több mint 60 gyógyszertár számára készítette<br />

el azok honlapját.<br />

Álljanak itt példaként az alábbi honlapok:<br />

http://www.kigyopatikaeger.gyogyszer.hu<br />

http://www.fang.gyogyszer.hu<br />

http://www.borokasarud.gyogyszer.hu<br />

Patikai forgalmi adatok gyûjtése<br />

A Békéshelp Kht. a patikákban keletkezô forgalmi adatok gyûjtésére,<br />

anonimizálására (a patikát beazonosító adatok eltávolítása és egy<br />

kódszámra történô átfordítása) szerzôdést kötött az IMS céggel.<br />

A szerzôdött partner már eddig is végezte ezt a tevékenységet, de az általunk<br />

kínált lehetôséggel a gyógyszertár forgalmi adatai úgy kerülnek<br />

régiónként összegyûjtésre, hogy a forgalmi adatok változásának tendenciája<br />

jól követhetô, azonban a patika földrajzi azonosítására a rendszerben<br />

nem kerülhet sor. Az IMS hamarosan megkeresi mindazon patikákat,<br />

ahol a szolgáltatásra lehetôséget biztosít a patikai rendszergazda.<br />

Jelenleg a szolgáltatásba bekapcsolódni csak a Novodata, az LXline,<br />

a Quadro-byte és Pharmachip programjaival dolgozó patikák képesek.<br />

Vállaltuk, hogy az elsô hónapban 40, a harmadik hónap végére<br />

140 adatot szolgáltató gyógyszertárat biztosítunk. A szolgáltatásért a<br />

Békéshelp Kht. a gyógyszertárak részére havi 10 000 Ft + áfa díjat fizet.<br />

SÁNDOR CSABA<br />

Szeretnék többet megtudni az IMS Pharmatrend<br />

szolgáltatásáról<br />

Patika neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Patikavezetô neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Patika címe (isz., város): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

(utca, házszám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

E-mail cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Gyógyszerkiadó ablakok száma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Kérdés/megjegyzés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Kérjük, a kitöltött adatlapot küldje vissza<br />

a következô faxszámra: 06-1-351-9485.<br />

Köszönjük.<br />

14 GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 2007. SZEPTEMBER


I. Személyi hírek<br />

GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÔ<br />

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA HIVATALOS LAPJA<br />

VII. évfolyam 9. szám 2007. szeptember<br />

1. Felmentés, kinevezés, megbízás<br />

2. Halálozás<br />

II. Az országos szervezetek határozatai<br />

és hivatalos közleményei<br />

1. Az Országos Küldöttközgyûlés határozatai<br />

2. Az Országos Elnökség határozatai<br />

152/2007. (VII. 12.) E. számú határozata a 15/1997. NMrendelet<br />

utódrendeletének véleményezésérŒl<br />

153/2007. (VII. 12.) E. számú határozata a Költségvetési Bizottság<br />

költségvetési javaslata 2007. július–december idŒszakra<br />

154/2007. (VII. 12.) E. számú határozata a Költségtérítési<br />

Szabályzat aktualizálásáról<br />

155/2007. (VII. 12.) E. számú határozata döntés a Gyógyszertárak<br />

gazdasági, gazdálkodási lehetŒségeit összefogó bizottság<br />

jelentésérŒl<br />

156/2007. (VII. 26.) E. számú határozata az egységes kamarai<br />

tagfelvételi eljárásról<br />

157/2007. (VII. 26.) E. számú határozata a plazmatévéprojekttel<br />

kapcsolatos egyes döntésekrŒl<br />

158/2007. (VII. 26.) E. számú határozata közlemény kiadásáról<br />

159/2007. (VII. 26.) E. számú határozata a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong><br />

<strong>Kamara</strong> rendezvényeirŒl<br />

160/2007. (VII. 26.) E. számú határozata a gyógyszertári szakasszisztensképzéssel<br />

kapcsolatban<br />

161/2007. (VII. 26.) E. számú határozata zártkörı fórum<br />

mıködésérŒl<br />

162/2007. (VIII. 08.) E. számú – rövid úton hozott – határozata<br />

a szentendrei gyógyszertárak ügyeleti szolgálatának módosítása<br />

tárgyában<br />

163/2007. (VIII. 08.) E. számú – rövid úton hozott – határozata<br />

a szolnoki új közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási idejének<br />

megállapítása tárgyában<br />

164/2007. (VIII. 08.) E. számú – rövid úton hozott – határozata<br />

a mátészalkai új közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási idejének<br />

megállapítása tárgyában<br />

165/2007. (VIII. 08.) E. számú – rövid úton hozott – határozata<br />

a timári Szent Damján Gyógyszertár nyitvatartási idejének<br />

módosítása tárgyában<br />

166/2007. (VIII. 08.) E. számú – rövid úton hozott – határozata<br />

a vasmegyeri Primula Gyógyszertár nyitvatartási idejének<br />

módosítása tárgyában<br />

3. A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> Hivatalának<br />

közleményei<br />

4. Az Országos Etikai-Fegyelmi Bizottság határozatai<br />

5. Az Országos Felügyelô Bizottság határozatai<br />

III. A területi szervezetek határozatai<br />

és hivatalos közleményei<br />

IV. Jogszabályok és állami irányítás<br />

egyéb eszközei<br />

139–142. <strong>oldal</strong><br />

A 2007. évi CII. törvény a szak- és felnôttképzést érintô reformprogram<br />

végrehajtásához szükséges törvények módosításáról<br />

173/2007. (VI. 29.) korm.-rendelet a térítési díj ellenében igénybe<br />

vehetô egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló<br />

284/1997. (XII. 23.) korm.-rendelet módosításáról<br />

174/2007. (VI. 29.) korm.-rendelet az egészségügyi ellátórendszer<br />

fejlesztésérôl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával<br />

kapcsolatos egyes finanszírozási, szerzôdéskötési és eljárási kérdésekrôl<br />

szóló 41/2007. (III. 13.) korm.-rendelet módosításáról<br />

191/2007. (VII. 25.) korm.-rendelet a kötelezô egészségbiztosítás<br />

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló<br />

217/1997. (XII. 1.) korm.-rendelet és az egészségügyi ellátórendszer<br />

fejlesztésérôl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról<br />

szóló 361/2006. (XII. 28.) korm.-rendelet módosításáról<br />

192/2007. (VII. 25.) korm.-rendelet az egészségügyi ellátórendszer<br />

fejlesztésérôl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával<br />

kapcsolatos egyes finanszírozási, szerzôdéskötési és eljárási kérdésekrôl<br />

szóló 41/2007. (III. 13.) korm.-rendelet és az egészségügyi szolgáltatások<br />

Egészségbiztosítási Alapból történô finanszírozásának részletes<br />

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) korm.-rendelet módosításáról<br />

212/2007. (VIII. 7.) korm.-rendelet az egészségügyi struktúraváltásból<br />

fakadó önkormányzati kötelezettségek támogatása igénylésének,<br />

döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenôrzésének<br />

részletes szabályairól szóló 87/2007. (IV. 25.) korm.rendelet<br />

módosításáról<br />

33/2007. (VI. 28.) EüM-rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási<br />

finanszírozásának egyes kérdéseirôl szóló 9/1993.<br />

(IV. 2.) NM-rendelet módosításáról<br />

34/2007. (VI. 29.) EüM-rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos<br />

mûködtetésének egyes szervezési kérdéseirôl szóló 47/2004.<br />

(V. 11.) ESZCSM-rendelet módosításáról<br />

38/2007. (VII. 25.) EüM-rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek<br />

és a különleges táplálkozási igényt kielégítô tápszerek társadalombiztosítási<br />

támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás<br />

vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.)<br />

ESZCSM-rendelet módosításáról<br />

39/2007. (VII. 25.) EüM-rendelet a gyógyászati segédeszközök<br />

társadalombiztosítási támogatásba történô befogadásáról, támogatással<br />

történô rendelésérôl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérôl<br />

szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról<br />

40/2007. (VIII. 9.) EüM-rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri<br />

rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról


AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI<br />

V. Állami szervezetek, egyetemek, társadalmi<br />

szervezetek közleményei<br />

VI. Gyógyszergyártók, nagykereskedôk közleményei<br />

VII. Képzés, szakképzés, továbbképzés<br />

VIII. Egyéb hirdetmények<br />

I. Személyi hírek<br />

1. Felmentés, kinevezés, megbízás<br />

2. Halálozás<br />

II. Az országos szervezetek határozatai és<br />

hivatalos közleményei<br />

1. Az Országos Küldöttközgyûlés határozatai<br />

2. Az Országos Elnökség határozatai<br />

Az alábbiakban csak címmel szerepeltetett határozatok a <strong>Magyar</strong><br />

<strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> honlapján teljes terjedelmükben<br />

megtekinthetôk és letölthetôk.<br />

Az Országos Elnökség 152/2007. (VII. 12.) E. számú határozata<br />

a 15/1997. NM-rendelet utódrendeletének véleményezésérôl<br />

A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> Országos Elnöksége meghallgatta<br />

Hankó Zoltán alelnök részletes beszámolóját az eddigi<br />

egyeztetésekrôl, a tervezet jelenlegi szövegérôl, a még várható módosításairól,<br />

illetve nyitott kérdéseirôl. Ennek nyomán az Elnökség<br />

megerôsíti azon kívánalmát, hogy azonos feladatokhoz azonos<br />

feltételeket szabályozzon a rendelet. Takács Gézáné a kórházi<br />

gyógyszerészek képviseletében ismertette a tagozat véleményét,<br />

különös tekintettel a rendelettervezet második részére.<br />

A fentieket megismerve az Országos Elnökség az alábbi határozatot<br />

hozta: A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> Országos Elnöksége<br />

kéri az intézeti gyógyszerellátás képviselôit, hogy a minisztériumi<br />

tárgyaláson a gyógyszerészet jövôje szempontjából kompromisszumkészen<br />

tegyenek javaslatot azokra a kérdésekre, amelyek<br />

az intézeti gyógyszertárak közforgalmú melletti gyógyszertárak<br />

kialakítása szempontjából elfogadhatók.<br />

Határozathozatal:<br />

egyetért: 8<br />

nem ért egyet: 2<br />

tartózkodik: 1<br />

Budapest, 2007. július 12.<br />

Horváth Tamás<br />

elnök<br />

Az Országos Elnökség 153/2007. (VII. 12.) E. számú határozata<br />

a Költségvetési Bizottság költségvetési javaslata 2007.<br />

július–december idôszakra<br />

A Költségvetési Bizottság ismertette a tervezetet az elnökséggel,<br />

majd a kérdések és a konzultáció után az Elnökség az alábbi<br />

határozatot hozta: A módosító javaslatokat a bizottság építse be a<br />

tervezetbe, majd véleményezésre küldje meg a Felügyelô Bizottságnak<br />

és végleges elfogadásra kerüljenek vissza az Elnökség elé.<br />

Határozathozatal:<br />

egyetért: 10<br />

nem ért egyet: 0<br />

tartózkodik: 0<br />

Budapest, 2007. július 12.<br />

Horváth Tamás<br />

elnök<br />

Az Országos Elnökség 154/2007. (VII. 12.) E. számú határozata<br />

a Költségtérítési Szabályzat aktualizálásáról<br />

Az új kamarai törvény, illetve az új Alapszabály szükségessé teszi<br />

a kamarai szabályzatok felülvizsgálatát, illetve harmonizálását<br />

az Alapszabályhoz. Ennek értelmében az Országos Elnökség elfogadta<br />

a Költségtérítési Szabályzat módosított változatát.<br />

Határozathozatal:<br />

egyetért: 10<br />

nem ért egyet: 0<br />

tartózkodik: 0<br />

Budapest, 2007. július 12.<br />

Horváth Tamás<br />

elnök<br />

Az Országos Elnökség 155/2007. (VII. 12.) E. számú határozata<br />

döntés a Gyógyszertárak gazdasági, gazdálkodási lehetôségeit<br />

összefogó bizottság jelentésérôl<br />

Tari János alelnök, a munkabizottság vezetôje tájékoztatta az<br />

Elnökséget az elkészített anyagról és a gyógyszertárak jövedelmezôségét<br />

növelô egyes projektötletekrôl.<br />

Tekintettel arra, hogy a témában az Elnökség a megvalósításba<br />

bekapcsolódó társaságokhoz további kérdéseket kíván feltenni, ezért<br />

a téma tárgyalását a soron következô elnökségi ülésen folytatja.<br />

Határozathozatal:<br />

egyetért: 9<br />

nem ért egyet: 0<br />

tartózkodik: 0<br />

Budapest, 2007. július 12.<br />

Horváth Tamás<br />

elnök<br />

Az Országos Elnökség 156/2007. (VII. 26.) E. számú határozata<br />

az egységes kamarai tagfelvételi eljárásról<br />

Tekintettel arra, hogy a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> területi<br />

szervezetei önálló és jogfolytonos jogi személyek, ügyviteli<br />

feladataikat a választások idôpontjától függetlenül is a törvény értelmében<br />

el kell látni, így a beérkezett tagfelvételi kérelmekrôl a<br />

területi ügyviteli vezetô dönt a 2006. évi XCVII. törvény 14. §-a<br />

szerint, a határozat egy példányát a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong><br />

Országos Elnökségének is megküldve.<br />

Budapest, 2007. július 26.<br />

Horváth Tamás<br />

elnök<br />

Az Országos Elnökség 157/2007. (VII. 26.) E. számú határozata<br />

a plazmatévéprojekttel kapcsolatos egyes döntésekrôl<br />

A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> Országos Elnöksége hozzájárul,<br />

hogy a plazmatévén futó reklámok között megjelenjenek közhasznú,<br />

az egészségmegôrzéssel és wellnesszel kapcsolatos reklámok.<br />

A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> és a Békéshelp Kht. továbbra is él<br />

azzal a jogával, hogy a plazmatévéken futó reklámokat elôminôsítse.<br />

140 GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÔ • 7. ÉVFOLYAM 9. SZÁM


AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI<br />

A Med CFS által a Békéshelp Kht. és a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong><br />

<strong>Kamara</strong> nevében küldött levelekkel kapcsolatban az Elnökség<br />

közleményt ad ki.<br />

A Med CFS prezentációját és a Gazdasági Munkabizottság kérdéseinek<br />

megválaszolását a következô elnökségi ülésre kell újra napirendre tûzni.<br />

Budapest, 2007. július 26.<br />

Horváth Tamás<br />

elnök<br />

A szabályzat az MGYK honlapján a http://www.mgyk.hu/aktualis/dokumentumtar?path=/szabalyzatok<br />

címen érhetô el.<br />

Az Országos Elnökség 158/2007. (VII. 26.) E. számú határozata<br />

közlemény kiadásáról<br />

A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> Országos Elnöksége közleményt<br />

jelentet meg honlapján az áruhitelezés gyakorlatával kapcsolatban<br />

és párhuzamosan a támogatáspolitikai vonatkozások<br />

miatt levelet ír az egészségügyi miniszternek.<br />

Budapest, 2007. július 26.<br />

Horváth Tamás<br />

elnök<br />

Az Országos Elnökség 159/2007. (VII. 26.) E. számú határozata<br />

a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> rendezvényeirôl<br />

A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> Országos Elnöksége az alábbi<br />

rendezvények megszervezése mellett döntött:<br />

Rendezvény<br />

megnevezése<br />

Betegközpontú<br />

gyógyszerész<br />

Új Évezred<br />

Gyógyszertára –<br />

Vándorgyûlés<br />

X. <strong>Magyar</strong><br />

Gyógyszerész Napok<br />

V. Országos Patika<br />

Nap<br />

Budapest, 2007. július 26.<br />

Hely Idôpont<br />

Budapest<br />

Sopron<br />

Kaposvár<br />

Gyula<br />

Eger<br />

Gyôr<br />

Debrecen<br />

Szeged<br />

Pécs<br />

Gyula<br />

Sopron<br />

2008.<br />

II. 7.<br />

2008.<br />

II. 21.<br />

2008.<br />

III. 20.<br />

2008.<br />

IV. 3.<br />

2008.<br />

IV. 17.<br />

2008.<br />

V. 8.<br />

2008.<br />

V. 22.<br />

2008.<br />

IV. 4–6.<br />

2008.<br />

V.<br />

29–31.<br />

2008.<br />

VI. 4.<br />

Részvételi díj<br />

<strong>Kamara</strong>i<br />

tagoknak<br />

Nem kamarai<br />

tagoknak<br />

0 Ft 8000 Ft<br />

14 000<br />

Ft<br />

15 000<br />

Ft<br />

22 000<br />

Ft<br />

24 000<br />

Ft<br />

Horváth Tamás<br />

elnök<br />

Az Országos Elnökség 160/2007. (VII. 26.) E. számú határozata<br />

a gyógyszertári szakasszisztensképzéssel kapcsolatban<br />

A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> Országos Elnöksége áttekintette<br />

az asszisztensképzés jelenlegi helyzetét és ennek nyomán<br />

operatív csoportot hoz létre egy, az MGYK által koordinált szakasszisztensi<br />

képzés elindítására.<br />

A bizottság tagjai: Hankó Zoltán, dr. Csóka Ildikó, dr. Szekfû<br />

Gábor, Horváth-Sziklai Attila.<br />

Budapest, 2007. július 26.<br />

Horváth Tamás<br />

elnök<br />

Az Országos Elnökség 161/2007. (VII. 26.) E. számú határozata<br />

zártkörû fórum mûködésérôl<br />

A fórumon az alábbi tájékoztatás kerül elhelyezésre:<br />

A Fórumot a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> tartja fenn a<br />

honlap látogatói számára, hogy legyen egy közös tér, egy „faliújság”,<br />

amelyen gondolataikat, véleményüket elhelyezhetik. Tartalma<br />

teljes mértékben a látogatók aktuális szándékait tükrözi, független<br />

a Kamarától.<br />

Kérjük, hogy amennyiben olyan kérdése vagy véleménye van,<br />

amelyre a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> Kamarától vár választ, vagy<br />

konkrét információkat szeretne kapni egy-egy kérdésben, akkor<br />

küldjön e-mailt a hivatal@mgyk.hu címre.<br />

Budapest, 2007. július 26.<br />

Horváth Tamás<br />

elnök<br />

Az Országos Elnökség 162/2007. (VIII. 8.) E. számú – rövid<br />

úton hozott – határozata a szentendrei gyógyszertárak<br />

ügyeleti szolgálatának módosítása tárgyában<br />

Az Országos Elnökség 163/2007. (VIII. 8.) E. számú – rövid<br />

úton hozott – határozata a szolnoki új közforgalmú<br />

gyógyszertár nyitvatartási idejének megállapítása tárgyában<br />

Az Országos Elnökség 164/2007. (VIII. 8.) E. számú – rövid<br />

úton hozott – határozata a mátészalkai új közforgalmú<br />

gyógyszertár nyitvatartási idejének megállapítása tárgyában<br />

Az Országos Elnökség 165/2007. (VIII. 8.) E. számú – rövid<br />

úton hozott – határozata a timári Szent Damján Gyógyszertár<br />

nyitvatartási idejének módosítása tárgyában<br />

Az Országos Elnökség 166/2007. (VIII. 8.) E. számú – rövid<br />

úton hozott – határozata a vasmegyeri Primula Gyógyszertár<br />

nyitvatartási idejének módosítása tárgyában<br />

GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÔ • 7. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 141


3. A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> Hivatalának<br />

közleményei<br />

MEGHÍVÓ<br />

A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> Elnöksége – a 2006. évi<br />

XCVII. törvény alapján és az Alapszabály 27.5. pontja alapján –<br />

167/2007. (VIII. 8.) E. számú határozatával összehívta Küldöttközgyûlését.<br />

A 2007. évi rendes Küldöttközgyûlés idôpontja:<br />

2007. szeptember 15. (szombat) 10.00 óra<br />

A Küldöttközgyûlés helye:<br />

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem CH<br />

épület (Budapest XI., Szent Gellért tér 4.)<br />

Az Elnökség a Küldöttközgyûlés napirendjére a Küldöttközgyûlés<br />

Ügyrendjének 7. § (2) bekezdése alapján a következôket javasolja:<br />

1. Elnöki tájékoztató<br />

Elôterjesztô: Horváth Tamás elnök<br />

2. A Felügyelôbizottság véleménye a kamara gazdálkodásáról,<br />

költségvetésérôl<br />

Elôterjesztô: dr. Sohajda Attila FB-elnök<br />

3. A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> 2007. évi költségvetésének<br />

elfogadása<br />

Elôterjesztô: dr. Zalai Károly fôtitkár<br />

4. Szakmapolitikai tájékoztató az államigazgatás szereplôitôl<br />

Elôterjesztô: Horváth Tamás elnök<br />

5. A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> szempontjai a gyógyszertárakat<br />

érintô gazdasági társulásokban való részvétel vonatkozásában<br />

Elôterjesztô: Horváth Tamás elnök<br />

Amennyiben a Küldöttközgyûlés a fent meghirdetett idôpontban<br />

határozatképtelen lenne, a Küldöttközgyûlést ugyanaznap<br />

10 óra 30 percre az Elnökség ismételten, változatlan napirenddel<br />

összehívja.<br />

Regisztráció 9 órától. Megjelenésére feltétlenül számítunk.<br />

Budapest, 2007. augusztus 13.<br />

Szívélyes üdvözlettel:<br />

Horváth Tamás<br />

elnök<br />

4. Az Országos Etikai-Fegyelmi Bizottság határozatai<br />

5. Az Országos Felügyelôbizottság határozatai<br />

III. A területi szervezetek határozatai<br />

és hivatalos közleményei<br />

IV. Jogszabályok és az állami irányítás<br />

egyéb eszközei<br />

KÉPZÉS, SZAKKÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS<br />

V. Állami szervezetek, egyetemek, társadalmi<br />

szervezetek közleményei<br />

VI. Gyógyszergyártók, nagykereskedôk<br />

közleményei<br />

VII. Képzés, szakképzés, továbbképzés<br />

A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> továbbképzései<br />

A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> továbbképzést szervez a<br />

gyógyszerellátásban dolgozó gyógyszerészek számára.<br />

A program a betegközpontú gyógyítás jegyében ad naprakész<br />

információkat a kollégák számára (1) az aktuális jogszabályi környezet<br />

változásairól és a napi gyakorlatról, (2) új gyógyszereinkrôl<br />

és (3) a beteg-együttmûködés növelése érdekében felhasználható<br />

kommunikációs technikákról.<br />

Részletes program:<br />

16.00–17.00 A gyógyszerellátást érintô jogszabályváltozások<br />

érvényesítése a gyakorlatban, szakmapolitikai aktualitások az<br />

MGYK megyei elnökei, megyei referens titkárok és a MGYK jogi<br />

szakértôinek közremûködésével.<br />

17.00–17.10 Szünet.<br />

17.10–18.40 Új gyógyszereink: naprakész információk a<br />

legújabb hatóanyagokról és gyógyszertechnológiai fejlesztésekrôl<br />

az OGYI gyógyszerismertetô osztálya kollégáinak és egyetemi oktatók<br />

részvételével.<br />

18.40–18.50 Szünet.<br />

18.50–19.30 Kommunikációs tréning a MGYK kommunikációs<br />

és PR-szakértôinek moderálásával.<br />

19.30–20.00 Tesztírás.<br />

Az akkreditációra beadott továbbképzés értéke: 8 pont<br />

A továbbképzés – a tartalmi elemek folyamatos aktualizálásával<br />

– a következô idôpontokban és helyszíneken érhetô el:<br />

2007. okt. 4. – Szeged, 2007. okt. 25. – Budapest, 2007. nov.<br />

15. – Eger, 2007. nov. 29. – Gyôr<br />

A továbbképzés díja: 8000 Ft.<br />

A rendezvény a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> tagjai számára<br />

ingyenes!<br />

Várjuk jelentkezésüket az MGYK Országos Hivatalába<br />

legkésôbb a kiválasztott idôpont elôtt 3 héttel a következô e-mail<br />

címen: hivatal@mgyk.hu, vagy a következô faxszámon: 351-<br />

9485, illetve postai úton a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> Országos<br />

Hivatala, 1068 Budapest, Dózsa Gy. út. 86/B címre.<br />

VIII.Egyéb hirdetmények<br />

Kiadja a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong>, 1068 Budapest, Dózsa György út 86/B<br />

Felelôs kiadó: Horváth Tamás. Felelôs szerkesztô: Horváth-Sziklai Attila<br />

Hirdetésfelvétel: <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> Hivatala (1) 351-9483, (1) 413-1932-es telefonszámain<br />

ISSN 1587-0812<br />

Nyomdai munkálatok: Grafika Press Zrt. 1101 Budapest, Monori u. 1–3. Felelôs vezetô: Farkas Tamás vezérigazgató<br />

Terjeszti: a Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft.<br />

Elôfizethetô: a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> Hivatalában, 1068 Budapest, Dózsa György út 86/B<br />

Megjelenik havonta 6500 példányban. Ára: 495 Ft. A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> tagjainak ingyenes.<br />

142 GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÔ • 7. ÉVFOLYAM 9. SZÁM


A gyógyszertárak fokozatosan versenyhelyzetbe kényszerülnek, ez<br />

tény. Legkézenfekvôbb megoldás a betegek megtartása, hiszen csökkenô<br />

betegszám mellett hiába a beszerzési kedvezmények. A betegek<br />

megtartásának költséghatékony megoldása a gyógyszertári szolgáltatások<br />

bevezetése. Ennek három alappillére:<br />

1. a szolgáltatás kommunikációja a betegek felé (hogy a betegek<br />

pontosan tudják, mit, hol, mikor,<br />

hogyan kaphatnak meg),<br />

2. naprakész, <strong>szakmai</strong> ismeretek a szolgáltatással<br />

kapcsolatban,<br />

3. a betegnek, vásárlónak átadható tájékoztató<br />

anyagok.<br />

Egy gondolat<br />

Nemrég pénzt adtam fel egy kis postán,<br />

kártyával fizettem, s amíg a banki<br />

visszaigazolást vártuk, a postáskisasszony<br />

megkérdezte, hogy felhívhatja-e a figyelmemet<br />

két új szolgáltatásukra, és azzal a<br />

lendülettel átadott 2 db tájékoztatót is. Elgondolkoztam:<br />

a <strong>Magyar</strong> Posta állami intézmény<br />

(még), s az elmúlt alig háromnegyed<br />

év alatt ekkora változásra volt képes?<br />

A posta eladóterében reklámeszközök – megállítótábla, szórólaptartó,<br />

plakáttartó – is támogatták szolgáltatásuk kommunikációját. Látszott,<br />

hogy azok karbantartottak, rendezettek, az aktuális szóróanyaggal feltöltöttek,<br />

egyszóval olyanok, amilyennek lenniük kell. Ez a felfedezés<br />

megerôsített abban, hogy mindez a gyógyszertárakban is sikerrel megvalósítható.<br />

A kérdés már csak az, hogy mikor?<br />

A gyógyszertári szolgáltatások típusai<br />

A megvalósítható szolgáltatások skálája az egyszerû tájékoztatástól<br />

a komoly eszköz- és képzett szakember igényû mérésekig terjedhet, kinek-kinek<br />

lehetôsége szerint. Ezekre néhány példa:<br />

Kommunikációs szolgáltatás – tájékoztatás<br />

• Egészséges életmód-táplálkozás tanácsadás.<br />

SZAKMAI OLDAL<br />

Új lehetôségek, új kihívások<br />

AZ ELÔZÔ LAPSZÁMBAN MEGJELENT CIKKBEN AZ ÚJONNAN KIALAKULT HELYZETRÔL, A MÉG ÚJ FOGALOMRÓL, A PIACI VERSENYRÔL<br />

ÍRTAM. TUDOM, HOGY A GYÓGYSZERTÁRI MINDENNAPOKBAN ELÉG GONDJUK AKAD, ÉS GYAKRAN ÚGY ÉRZIK, NINCS ENERGIÁJUK MARKETING-<br />

GEL FOGLALKOZNI. ÉPPEN EZÉRT CIKKEM CÉLJA AZ, HOGY RÁVILÁGÍTSAK OLYAN PONTOKRA IS, MELYEK KÖNNYEN, GYORSAN FEJLESZTHETÔK,<br />

NEM KÖLTSÉGIGÉNYESEK, ÉS HASZNÁLATUKKAL AKÁR IDÔT, ENERGIÁT ÉS ÍGY PÉNZT TAKARÍTHATNAK MEG, AMIT AZTÁN GYÓGYSZERTÁRUK FEJ-<br />

LESZTÉSÉRE FORDÍTHATNAK. NYILVÁN SOKAN ÚGY GONDOLJÁK, HOGY ELÉG AKKOR CSELEKEDNI, AMIKOR KONKRÉT VESZÉLYHELYZET VAN. ÉN<br />

AZONBAN ÚGY GONDOLOM, OKOSABB A BAJT MEGELÔZNI, DE LEGALÁBBIS FELKÉSZÜLNI RÁ, MINT MEGVÁRNI BEKÖVETKEZTÉT.<br />

• Házi-és útipatika-tanácsadás.<br />

• Lejárt gyógyszerek kezelése – környezetvédelem<br />

(újrapapír-csomagolóanyagok használata).<br />

• Dohányzásról való leszoktatás.<br />

• Gyógyszeres terápia menedzsment.<br />

• Egyéb szezonális felvilágosítás (allergia, bôrvédelem…).<br />

Eszközigényes mérések<br />

• Testzsírmérés, tanácsadás.<br />

• Magasvérnyomás-gondozás.<br />

• Cukorbetegség-gondozás.<br />

• Magaskoleszterin-gondozás.<br />

• Haj-, fejbôr-, bôrvizsgálat.<br />

• Antioxidánsszint-mérés, tanácsadás.<br />

• Tartáskontroll-gondozás.<br />

• Visszérgondozás.<br />

• Spirometriális vizsgálatok.<br />

• Csontsûrûségmérés, tanácsadás<br />

A kommunikáció<br />

Bármennyire is egyértelmû, a tájékoztatás<br />

elengedhetetlen része a szolgáltatásnak,<br />

hiszen innen derül ki a betegek számára,<br />

hogy hol, mikor (mennyiért/díjmentesen),<br />

s hogyan részesülhetnek ezekben a szolgáltatásokban.<br />

Szükséges továbbá az elvégzett vizsgálatok eredményét, a tanácsadás<br />

emlékeztetôjét, a további teendôket tartalmazó rövid tájékoztató<br />

anyag, melyet a beteg magával vihet.<br />

A kommunikációban segítségükre lehetnek az officinába már telepített<br />

reklámeszközök, vagy a saját maguk által készített anyagok. Hogy<br />

ezen anyagok a kellô hatékonysággal tájékoztathassanak, célszerû a patikához<br />

illô officinai rend kialakítása, s ezen anyagok rendszeres karbantartása,<br />

frissítése, a megfelelô szolgáltatási rend kidolgozása (pl.: minden<br />

héten azonos napon azonos idôintervallumban lehet igénybe venni).<br />

(Folytatjuk)<br />

TELJES GYÓGYSZERTÁRI FELSZERELÉS<br />

A WITEG-KÔPORC KFT.-TÔL!<br />

• Állványedényzetek szignálása esztétikus beégethetô sav és lúgálló<br />

pajzsokkal széles forma és színválasztékban, illetve egyedi kivitelben is<br />

• Minden patikai megrendelés esetén a 10%-os kedvezmény mellett értékes<br />

porcelán ajándéktárgyakkal is kedveskedünk megrendelôinknek<br />

1106 Bp., Tárna u. 4. (B épület) • Tel.: (1) 262-6363 • 06-30/921-4261 • Tel.:/fax: (1) 262-6296.<br />

web: www.witeg-koporc.hu • e-mail: witeg@t-online.hu<br />

DÜRGÔ KRISZTIÁN<br />

2007. SZEPTEMBER GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 15<br />

www.gyogyszer.hu


www.gyogyszer.hu<br />

KISTELEPÜLÉSEK SZÁMA, LAKOSSÁGA, EÜ.-ELLÁTÁSA<br />

Adatok a mobil fiók-<br />

gyógyszertárak javaslatához<br />

AZ ELMÚLT HETEKBEN NAGY SAJTÓNYILVÁNOSSÁGOT KAPOTT „KORMÁNYJAVASLAT” VALÓS GYAKORLATI HORDEREJÉNEK SZÁMSZERÛSÍ-<br />

TÉSÉHEZ ÖSSZEFOGLALOM A RÖVID IDÔ ALATT ELÉRHETÔ ADATOKAT, ILL. KIINDULÓ INFORMÁCIÓKAT.<br />

A) Néhány országos adat<br />

A KSH évkönyvei a 2006. évrôl még nem jelentek meg, ezért<br />

a 2005. év adatait tartalmazó területi és a megyei statisztikai évkönyvek<br />

alapján közlöm az adatokat. Az orvosi kézi gyógyszertárak<br />

számáról a legutóbbi Egészségügyi Statisztikai Évkönyv a korábbi<br />

és az MGYK által megyei bontásban is nyilvántartott 310<br />

helyett csak 290 körüli adatot közölt és csak összevontan. Az eltérés<br />

ellenôrzést igényel, de most még a megyei felosztás információtöbblete<br />

miatt a 310-et vettem számításba.<br />

Település Szám<br />

Népesség<br />

(E fô)<br />

Gyógyszertár<br />

mûködik<br />

5 ezer lakos fölött<br />

2–5 ezer között<br />

1–2 ezer között<br />

281<br />

491<br />

651<br />

6891<br />

1475<br />

941<br />

889 településen<br />

közforg. + 534<br />

településen<br />

fiókgyt.<br />

0,5–1,0 ezer<br />

között<br />

674 489<br />

106 fiókgyt.+310<br />

kézigyt.<br />

0,5 ezer alatt 1046 281<br />

Összesen 3145 10 077 1839<br />

A táblázatból adódik: ugyan 1306 (3145–1839=1306) olyan<br />

település van az országban, ahol nincs gyógyszerellátás, de az ilyen<br />

községekben a lakosok száma 650 fô alatt van.<br />

Más megközelítéssel: minden olyan településen, ahol a lakosságszám<br />

a 850–900 fôt meghaladta, közforgalmú, vagy<br />

fiókgyógyszertár nyújtott ellátást 2005-ben! A kisebb népességû<br />

községek közül további 350–400 településen orvosi kézi<br />

gyógyszertár mûködött. Ugyanis valószínûsíthetô, hogy a kézi<br />

gyógyszertárral rendelkezô háziorvos, ha a székhelyén kívül más<br />

kistelepülés(ek)re is kiterjed a praxisa, akkor a kézi gyógyszertárat<br />

a többi településen is mûködteti. Ha ezt a tényezôt is számításba<br />

vesszük, akkor már csak legfeljebb 1200 kisközségben nem volt<br />

gyógyszerellátás. A települések ebben az utóbbi körében a lakosságszám<br />

összesen mintegy 330–340 ezer fô volt 2005-ben<br />

(281+55 =336).<br />

Az 500 fô alatti lakosságszámú kistelepülések területi megoszlásának<br />

vizsgálatából kimutatható, hogy az ilyen községek több<br />

mint 88%-a nyolc megyében található! Egyúttal megállapítható<br />

azon megyék köre is, ahol az 500 fô alatti lakosságszámú településen<br />

élô népesség aránya és az ilyen községek relatív száma is jóval<br />

kisebb az országos átlagnál (név szerinti példák: Békés, Csongrád,<br />

Fejér, Hajdú-Bihar, Szolnok).<br />

B) Aprófalvas település szerkezetû megyék adatai<br />

A legkisebb településeken élô népesség 85%-át a következô<br />

megyék adják (ábécésorrendben): Baranya, Borsod, Gyôr-<br />

SZAKMAI OLDAL<br />

Moson-Sopron, Nógrád, Somogy, Vas, Veszprém, Zala. Reális az a<br />

hipotézis, miszerint a gyógyszerellátás nélküli települések túlnyomó<br />

többsége is e területeken lehet, másrészt a háziorvosi ellátás és<br />

a gyógyszerellátás egymáshoz illeszkedése is itt lényeges. Adataik<br />

részletesebb vizsgálata tehát több szempontból is indokolt.<br />

A KSH megyei évkönyvei a községekben lévô háziorvosokat (ho.)<br />

egy helyen adják meg és ahol nem jelölnek orvost, az valószínûleg úgy<br />

értelmezhetô, hogy ott a székhelye szerint nincs orvos, de ezen települések<br />

egy részében hetente 2-3 alkalommal, részidôben rendelhet.<br />

A táblázatban bemutatott adatok és összefüggések alapján néhány<br />

megállapítás:<br />

• A háziorvosi székhellyel rendelkezô 653, község besorolású<br />

település 81%-ában közforgalmú vagy fiókgyógyszertár is mûködött<br />

2005-ben. Nem lényegtelen kérdés, hogy a háziorvosi praxisok<br />

közül mennyi a (tartósan) betöltetlen?!<br />

• Következtetéssel mindössze 23 olyan háziorvosi székhely<br />

adódik, ahol 2005-ben nem volt gyógyszerellátás. Kétharmaduk<br />

Vas és Zala megyében található.<br />

16 GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 2007. SZEPTEMBER<br />

Megye<br />

Települések száma Települések népessége<br />

(E fô)<br />

0,5 E fô 0,5–10<br />

alatt E fô<br />

0,5 E fô 0,5–10<br />

Együtt<br />

alatt E fô Együtt<br />

Baranya 205 47 252 52 34 86<br />

Borsod 137 81 218 34 58 92<br />

Gyôr-Sopron 53 46 99 15 33 48<br />

Nógrád 30 46 76 8 33 41<br />

Somogy 111 67 178 32 46 78<br />

Vas 131 52 183 36 37 73<br />

Veszprém 101 55 156 28 39 67<br />

Zala 154 55 209 34 39 73<br />

Összesen 929 449 1371 239 319 568<br />

Megye<br />

Községek<br />

száma<br />

Községek Községek gyógyszerellátással Község ho.<br />

Gy. ell. nélkszékh.<br />

székhelye közforg.+fiók közforg.+fiók+kézi . ho. székh.<br />

nélk.<br />

Baranya 289 73 55 93 – 216<br />

Borsod 334 148 112 146 2 186<br />

Gyôr-Sopron 173 86 84 95 – 87<br />

Nógrád 123 55 55 64 – 68<br />

Somogy 232 86 58 82 4 146<br />

Vas<br />

207 62 29 52 10 145<br />

Veszprém 203 73 76 110 – 130<br />

Zala 248 70 57 63 7 178<br />

Összesen 1809 653 526 705 23 1156


• A helyzet értékeléséhez fontos adat (lenne), hogy az 1156 ho.<br />

székhely nélküli község közül mennyit tesz ki azok köre, ahol heti 2-<br />

3 alkalommal pár órás részidôben rendel háziorvos.<br />

• Ha feltételezzük, hogy a 179 (705–526 = 179) kézi gyógyszertár<br />

250–260 településhez rendelhetô, akkor a nyolc megye 1809<br />

községébôl mintegy 780–790-ben volt gyógyszerellátás. Vagyis a 600<br />

fôs lakosságszámú fölöttiekben a három gyógyszerellátási forma<br />

valamelyike elérhetô.<br />

• Orvosi rendelés nélküli, 600 fô alatti lakosságszámú települések<br />

körében egy jármûvel lehetetlen logisztikai feladat annyi községet hetente<br />

többször elérni, hogy az gazdaságilag – jogkövetô magatartást<br />

feltételezve – rentábilis legyen.<br />

C) Záró megjegyzések:<br />

1. Az államigazgatás váratlan ötlete elsô közelítésben azon települések<br />

esetében értelmezhetô, ahol nincs háziorvosi ellátás. Az ilyen<br />

SZAKMAI OLDAL<br />

községek lakosságszáma szinte minden esetben 600 fô alatti (átlagosan<br />

alig 300 fô körül!) és legfeljebb 1200 ilyen település lehet.<br />

2. A mobil fiókgyógyszertárak fölvetése mögött második közelítésben<br />

a háziorvosi kézi gyógyszertárak kiváltásának – nyíltan nem<br />

vállalt – szándéka lehet. Meg kell jegyeznem, hogy a mobil fiókgyógyszertár<br />

mûködtetésének költsége alapján aligha lehet versenyképes<br />

az orvosi kézi gyógyszertárral szemben!<br />

3. Fölmerülhet még egy közelítés: a 15/1997-es miniszteri rendelet<br />

utódrendelete július végén ismert szövegtervezetének 37. § (3) bekezdése<br />

szerinti határidôre az új feltételeknek megfelelni képtelen<br />

fiókgyógyszertárat megszüntetni kénytelen anyagyógyszertár mérlegelheti<br />

a mobil fiók lehetôségét. Ezen kívül, ha egy ottani gyógyszertár<br />

„új szolgáltatásként” pl. Vas és Zala megye gyógyszerellátás nélküli<br />

háziorvosi pontjait le tudja fedni, az is valós alternatíva lehet.<br />

2007. augusztus 6.<br />

DR. TORMA ÁRPÁD<br />

Csak a jók akarnak jobbak lenni!<br />

HOGY JOBB LEGYEN, VEGYE IGÉNYBE AZ ÁKIR TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. KÖZREMÛKÖDÉSÉT<br />

„Amit teszünk, csak egy csepp a tengerben.<br />

Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”<br />

Kalkuttai Teréz anya<br />

A gyógyszertárakat sem kerülte el a piacgazdaság versenyszele a<br />

vásárlók megnyeréséért, megtartásáért, a vásárlói kör folyamatos<br />

bôvítéséért különbözô frontokon, a más és más eszközökkel folytatott<br />

konkurenciaharc, amelynek leghatékonyabb módszere a<br />

megteremtett és folyamatosan fejlesztett vevôelégedettség. A vevô<br />

elégedettsége, a vásárló vásárlással összefüggô pozitív élménye és<br />

emléke a forgalom növelésének alapvetô feltétele: Elégedett vásárló<br />

= magasabb forgalom.<br />

2003 óta cégünket egyre több gyógyszerész keresi meg azzal a<br />

reálisan fennálló, piaci igényen alapuló kéréssel, hogy a vevôelégedettség<br />

vizsgálatára és fejlesztésére kidolgozott Mystery Shopping<br />

módszereinket alkalmazva segítsünk piaci pozíciójuk, forgalmuk<br />

javításában.<br />

Tájékoztatásul röviden összefoglaljuk, hogy társaságunk mely<br />

területeken és milyen segítséget tud nyújtani a gyógyszertáraknak<br />

az elôzôkben vázolt vevôelégedettség és az ebbôl értelemszerûen<br />

következô forgalomnövelés eléréséhez.<br />

Az ÁKIR Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (www.akir.hu) megközelítôleg<br />

hat éve mûködik <strong>Magyar</strong>országon, ill. Európa több országára<br />

kiterjedô projektekre vonatkozó megrendeléseket teljesít. Fô<br />

tevékenységi köre vevô elégedettség vizsgálat (mystery shopping),<br />

a vizsgálati eredmények elemzése, értékelése, valamint javaslat kidolgozása<br />

a vevôkezelés javítására. A feltárt hiányosságok megszüntetésére<br />

a vevôkezelésben érintett dolgozók részére célirányos<br />

tréningek (workshop – „Örömteli eladás” – hogyan motiválom<br />

önmagam) lebonyolítása, az adott gyógyszertárakra szabva, valamint<br />

a recorded coaching hazai alkalmazása, amely foglalkozáson<br />

belül a coach-tré-ner értékes tanácsokkal nyújt segítséget a gyógyszertári<br />

dolgozó-vásárló kapcsolat jobbá tételére. Az általunk alkal-<br />

mazott módszer az Ausztriai Gyógyszerész <strong>Kamara</strong> által igényelt és<br />

támogatott, széleskörûen alkalmazott projekt Ausztriában.<br />

Cégünk állandó együttmûködô partnere az Ausztriában több<br />

mint húsz éve a vevôelégedettség szolgálatában álló, jelentôs ügyfeleket<br />

felsorakoztató McWise G.m.b.H. A két társaság az elmúlt<br />

években több nyugat- és közép-európai országra kiterjedôen, széles<br />

körû témacsoportot felölelô közös munkát végzett, amelyet az<br />

osztrák sajtó is méltatott, kiemelve cégünk gyors és magas színvonalú<br />

feladatmegoldását.<br />

A piacgazdaság szereplôivé vált gyógyszertárak is meg kell hogy<br />

feleljenek a vásárlók magas szintû igényeinek. Ezt a „megfelelést”<br />

úgy érhetik el, hogy – versenytársaikat megelôzve – tudják, hogy<br />

gyógyszertáruk milyen pozíciót foglal el az adott piaci szegmensben,<br />

ismerjék, kezeljék és saját piaci munkájukban hasznosítsák<br />

versenytársaik erôs/gyenge <strong>oldal</strong>ait, továbbá szüntessék meg saját<br />

gyenge pontjaikat, ismerjék és erôsítsék erôs <strong>oldal</strong>aikat.<br />

A kosár forgalmi értékének növeléséhez vezetô legrövidebb út:<br />

Tesztvásárlás (mystery shopping) módszerrel a gyógyszertárról alkotott<br />

összbenyomás kialakítása, a <strong>szakmai</strong> színvonal, a gyógyszerkiadás,<br />

a kiszolgálás, a tanácsadás és a tájékoztatás vizsgálata, értékelése,<br />

valamint a kiegészítô eladások (pl.: kozmetikai, higiéniai<br />

szerek, egészségügyi eszközök, fogyasztási cikkek stb.) jelenlegi<br />

színvonalának felmérése (állapotmegállapítás), majd az ezt követô<br />

dolgozói tréningek (workshop) a feltárt hiányosságok (gyenge<br />

pontok) megszüntetését, az erôsségek tudatosítását, további<br />

erôsítését szolgálják.<br />

Az ÁKIR Kft. felajánlja közremûködését azoknak a gyógyszertáraknak,<br />

amelyek felismerve a változó piaci igényeket és<br />

piaci mozgásokat, meg kívánnak felelni a vásárló által támasztott,<br />

a konkurencia által is követett, egyre növekvô igényeknek.<br />

Érdeklôdésükre a módszer és tevékenységünk további részleteirôl<br />

kérje tájékoztatónkat.<br />

BARDÓCZY ÁKOS KOLOS<br />

ügyvezetô<br />

2007. SZEPTEMBER GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 17<br />

www.gyogyszer.hu


www.gyogyszer.hu<br />

Mobil gyógyszertárakat tervez a kormány<br />

HVG.HU 2007. július 22.<br />

Mozgó patikák bevezetését tervezi a kormány, amelyek fôként olyan<br />

településeken mûködnének, ahol nincs hagyományos gyógyszertár –<br />

mondta Budai Bernadett kormányszóvivô vasárnap Budapesten tartott<br />

sajtóértekezletén. A tervezet szerint mobil patikákban kizárólag gyógyszerész<br />

vagy szakasszisztens dolgozhat, csak ô árusíthatja a készítményeket<br />

– tette hozzá. A mozgó gyógyszertárban vény nélkül és receptre kapható<br />

készítményeket is lehetne venni, csak fokozottan ellenôrzött szereket<br />

nem forgalmazhatnának. A kormányszóvivô hozzátette: a mobil patikák<br />

az adott településen mûködô orvosi ügyelettel együtt tartanának<br />

nyitva.<br />

Mobil patikák<br />

Kossuth Rádió – Esti Krónika 2007. július 22.<br />

A Fidesz szerint a gyógyszer-gazdaságossági törvény vesztesei az<br />

olyan kistelepüléseken, falvakban élô emberek, ahol a gyógyszertárakat<br />

a kormány be akarja záratni. Az MDF úgy véli, a mobil patikák<br />

bevezetése annak beismerése, hogy a gyógyszertár-alapítás liberalizálása<br />

nem a kisebb településen eredményezett gyógyszertár-alapításokat.<br />

Mobilposta után itt van a mobil gyógyszertár is<br />

<strong>Magyar</strong> Hírlap 2007. július 23.<br />

A kormány mozgó patikák bevezetését tervezi. Ezek fôként olyan<br />

településeken mûködnének, ahol nincs hagyományos gyógyszertár.<br />

A szakma és az ellenzéki pártok egyaránt bírálják a kezdeményezést.<br />

Hankó Zoltán, a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> alelnöke felháborítónak<br />

tartja, hogy a kormány rendszeresen a megkérdezésük nélkül<br />

hoz ilyen döntéseket. „Tavaly ôsszel a kormányzat döntött a<br />

gyógyszerárusítás liberalizációjáról, ott is a kistelepülésekre hivatkoztak,<br />

de ma már nyilvánvaló, hogy a nagyvárosokban szereztek jogot<br />

gyógyszerárusításra. Mi már az elején tudtuk, hogy az indokaik nem<br />

reálisak, és késôbb nyilvánvalóvá vált, hogy hamis filozófiát képviselnek.”<br />

Hankó Zoltán a mostani helyzetet is hasonlóképp látja. Pillanatnyilag<br />

szerinte nincs <strong>Magyar</strong>országon olyan háziorvosi ellátás,<br />

amelyhez ne tartozna gyógyszertári is, tehát meg lehet oldani minden<br />

település ellátását. Az alelnök szerint súlyos veszélyeket is rejt a kormány<br />

ötlete. Mint mondta, a gyógyszerhamisítás a szakma állandó<br />

kulcsfontosságú kérdései közé tartozik. A mobil patikák létrehozatala<br />

pedig teret ad az illegális gyógyszer-kereskedelemnek.<br />

Mozgó patikák<br />

Klubrádió 2007. július 23.<br />

Mozgó patikák – mennyire szimpatikus ötlet a patikusoknak?<br />

Horváth Tamás: – Meg kell, hogy mondjam, hogy amikor én ezt<br />

elôször hallottam, arra gondoltam, hogy valószínûleg a minisztériumban<br />

elromlott a klímaberendezés, ugyanis egész egyszerûen arról van szó,<br />

hogy most, amikor következne a gyógyszer-gazdaságossági törvénynek az<br />

értékelése szeptember 30-ig, a következményeinek a vizsgálata és esetleges<br />

javítása kezdôdjön meg, vagy folyamatban legyen, ehelyett egy vado-<br />

TALLÓZÓ<br />

Mozgó patikák<br />

MOZGÓ PATIKÁK BEVEZETÉSÉT TERVEZI A KORMÁNY, JELENTETTÉK BE A JÚLIUS 20-I KORMÁNYÜLÉS UTÁN. A KORMÁNYÜLÉSEN NEM<br />

VOLT SZÓ A GYÓGYSZERÁRUSÍTÁST ÉRINTÔ NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSEKRÔL ÉS A GYÓGYSZER-GAZDASÁGOSSÁGI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS, AZ<br />

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELÔTTI BEADVÁNYOKRÓL SEM. VISZONT A MOZGÓ PATIKÁKKAL KAPCSOLATOS VÁRATLAN ÉS FONDORLATOS BEJELENTÉS A KÁNI-<br />

KULAI ÚJSÁGÍRÓI UBORKASZEZONBAN MEGMOZGATTA A MÉDIÁT. ALÁBBI ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A MEGSZÓLALTATOTT ÉRDEKELTEK VÉLEMÉNYÉVEL A TEL-<br />

JESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL KÉSZÜLT.<br />

natúj ötletek, megint egy gyakorlatilag olyan feltételrendszer, aminek<br />

nincsen jelenleg jogszabályi alapja, megint újabb jogalkotásnak az igényét<br />

veti föl, ahelyett, hogy a tapasztalatait egy korábbinak leszûrnénk és<br />

próbálnák gyakorlatilag az esetleg megtalálható hibákat rendbe tenni.<br />

Mobil gyógyszertárak: a kamara tiltakozik<br />

Kossuth Rádió – Napközben 2007. július 23.<br />

Bögi Istvánné gyógyszerész, Téglás: – Hát én el voltam képedve,<br />

mert <strong>szakmai</strong> körökben errôl nem hallottam még, hogy ilyet tervezne a<br />

kormány. Itt a mi körzetünkben én úgy gondolom, hogy nincsen erre<br />

szükség, mert Tégláson mi vagyunk itt, 8 órától 18-ig vagyunk nyitva,<br />

közelünkben 3 km-re Hajdúhadházon két gyógyszertár mûködik, az<br />

egyik fiókgyógyszertárat mûködtet a Bocskai-kertben, elôfordul, hogy<br />

Szabolcs-Szatmárból, Bökönybôl néha átjönnek ide, de ott is van közforgalmú<br />

gyógyszertár.<br />

Mûsorvezetô: – Az mit jelent, hogy ott is van, de ide jönnek önökhöz,<br />

vagy oda mennek?<br />

Bögi Istvánné: – Hát azért talán, mert lehet, úgy tudom, hogy úgy<br />

van, hogy délelôtt egyik helyen van a gyógyszerész, tehát fél napot van<br />

Bökönyben, fél napot meg Geszteréden. De megoldják, tehát nem szoktak<br />

ide jönni hozzánk, legfeljebb ügyeletben.<br />

Mûsorvezetô: – Azért is önt hívtam, mert nagyon sokáig Szabolcs-<br />

Szatmár-Bereg megyében dolgozott az ottani megyei kamara elnöke és<br />

ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyérôl tudni lehet, hogy sok olyan<br />

kistelepülés van, ahol nincs gyógyszertár, tehát van, kell hogy legyen véleménye<br />

errôl az ötletrôl. Egyáltalán ötlet, vagy már döntés?<br />

Tari János alelnök, <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong>: – Természetesen<br />

van véleményem, de én is úgy érzem, hogy ez elsôsorban még ötlet szintjén<br />

van, hiszen ezt a kormány szóvivôje jelentette be, ha jól tudom, mivel<br />

nem tudjuk még egyrészt a tárca álláspontját sem.<br />

Mûsorvezetô: – Mi is próbáltuk ezt kideríteni, de nyáron minisztériumban<br />

embert találni 9 óra elôtt szinte lehetetlen volt. Önök, mint a<br />

gyógyszerészkamara valamiféle információt szereztek korábban errôl?<br />

Tari János: – Nem, hát hiszen ez a hír a hétvégén jött, a sokat emlegetett<br />

gyógyszer-gazdaságossági törvény sem említ ilyen lehetôséget, tehát<br />

nagyon új ez, minket is váratlanul ért.<br />

Mûsorvezetô: – Tehát akkor magyarul önöket is váratlanul érte.<br />

Tari János: – Igen. Annyit még azért hadd pontosítsak, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg<br />

megyében nagyon kevés olyan település van, ahol<br />

valamilyen formában nincsen gyógyszerellátás...<br />

Mûsorvezetô: – Akkor ez egy fából vaskarika és akkor nincs is igazán<br />

erre szükség önök szerint?<br />

Tari János: – Ilyen formában nincsen, a gazdasági helyzetet lehetne<br />

javítani, hogy talán még azokon a településeken, ahol nincsen, a kisebb<br />

településeken mégis igény lenne egy fiók gyógyszertárra, akkor megfelelô<br />

gazdasági körülmények kellenek, hiszen mint tudjuk, most 600 gyógyszertárat<br />

támogat az állam, állami támogatásban részesít a kormány, ha<br />

lehetne, hogy az árrést kicsit megnövelné, akkor…<br />

Mûsorvezetô: – Igen, csakhogy az, hogy ott legyen egy kis gyógyszer-<br />

18 GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 2007. SZEPTEMBER


tár, ahhoz bizony nekik egy lakást kell biztosítani és azért nem minden<br />

önkormányzat tudja megengedni magának.<br />

Tari János: – Hát ez természetes, de úgy gondolom, hogy ahol orvosi<br />

rendelôt is kell biztosítani, ott…<br />

Mûsorvezetô: – Tehát ahol orvosi rendelô van, ott legyen gyógyszertár<br />

is?<br />

Tari János: – Hát ott van, épp ezt mondom. Szabolcs-Szatmár-<br />

Bereg megyében, ha nem is gyógyszertár, de van kézi gyógyszertár.<br />

Tehát ahol az orvostól nagyon-nagyon kevés gyógyszertôl eltekintve,<br />

megkapja a beteg a gyógyszerét, tehát az orvos odaadja neki és valóban,<br />

mint ahogy a szegedi háziorvos úr jelezte, azért ismeri a betegeit,<br />

tudja, hogy milyen gyógyszert használnak, milyen gyógyszert fogyasztanak,<br />

tehát ô tudja készletezni is. De hát én nem tudom, hogy<br />

egy mobil gyógyszertárnál ez hogyan oldható meg, hiszen 6–7 ezerféle<br />

gyógyszer van, csak amit használnak.<br />

Mûsorvezetô: – Hát nyilván ôk se hordanák ki az egész szortimentet<br />

ugyanúgy, mint egy benzinkútnál.<br />

Tari János: – Vagy hozzájut a beteg, vagy ha nincs, akkor megint el<br />

kell hogy menjen valahova.<br />

Mobil gyógyszertárak: mi lesz a kistelepülésekkel?<br />

Kossuth Rádió – Délután 2007. július 23.<br />

Riporter: – Lát valamilyen üzletet a mozgó gyógyszertár kialakításában?<br />

Major Jenô gyógyszertár-tulajdonos: – Gyógyszerészeknek nem<br />

gondolom, hogy ez különösebben nagy üzlet lenne, ugyanis nyilvánvaló,<br />

hogy személygépkocsival nem lehet csak úgy kivinni gyógyszert, beömleszteni<br />

és ott majd a lakosságnak osztom, hanem ahhoz egy nagyon komoly<br />

busz kell, ami ilyen célra lesz kialakítva, polcok, hûtôgép benne,<br />

szérumoktól kezdve mindent vinni kell, ami több 10 millió Ft-os beruházás.<br />

Na most, egy patikusnak, de én úgy gondolom, hogy bármilyen<br />

embernek egy ilyen busz üzemeltetése nem éri meg. Nem éri meg, annál<br />

inkább, mert ezzel nincsenek tisztában általában az emberek, hogy a<br />

gyógyszertárak ma kb. 13%-os árréssel dolgoznak. Ebbôl nem lehet<br />

mozgó buszt üzemeltetni.<br />

Riporter: – Mégis, hol lehetne jó bármilyen árrés mellett?<br />

Major Jenô: – Nyilvánvaló, hogy azok a helységek, eldugott falvak<br />

jöhetnek számításba, ahol még ún. falusi gyógyszertár sem üzemel. Pl.<br />

nekem van Csökôben egy fiókgyógyszertáram, ahol mi háromszor megyünk<br />

ki hetente és fél napot ott vagyunk, üzemeltetjük. Valószínûbb,<br />

hogy ezeket nem érinti majd. Ha érinti, akkor én bezárom a fiókgyógyszertárat<br />

és el van intézve, mert akkor nincs értelme, hogy a busz is<br />

menjen oda és a fiók is üzemeljen. Nem gondolom, hogy ez lenne a<br />

megoldás, a mozgó gyógyszertár, mert úgy gondolom, hogy ahol orvosi<br />

rendelô van, de gyógyszertár nincs, van ilyen több, azok az orvosok<br />

megoldották úgy, hogy orvosi ládát üzemeltetnek, valamelyik gyógyszertárból<br />

beszerzik a gyógyszert. Nincs erre szükség komoly beruházásokra,<br />

több 10 millió Ft.<br />

Riporter: – Mégis, akkor, ha már a gyógyszerészeknek nem, akkor<br />

kinek érheti meg?<br />

Major Jenô: – Gondolom, a pénzembernek, a multimilliomosoknak<br />

esetleg, hogy ezzel kiküszöböljék akár a falun mûködô még élô gyógyszertárakat<br />

vagy akár a falun mûködô fiókgyógyszertárakat.<br />

Riporter: – Másnak miért jobb üzlet, ami nem az a gyógyszerészeknek?<br />

Major Jenô: – Inkább arról van szó, hogy mivel akkor már az orvos<br />

sem kell, hogy tartsa ott az orvosi ládában a gyógyszert, mert hiszen úgyis<br />

odaviszik, akkor ez a forgalom egy kicsit majd fölfutóban lesz idôvel,<br />

TALLÓZÓ<br />

mert hát mindenhez idô kell. Pillanatnyilag úgy van, legalábbis a félhivatalos<br />

verzió, hogy a mozgó buszok akkor lesznek ott a községben, amikor<br />

az orvos rendel. Na most ez egy külön probléma, megint összehangolni,<br />

hogy az a busz akkor érjen oda. No de nem biztos, hogy a másik községbe<br />

ugyanaz a busz el tud menni, mert lehet, hogy ott más idôpontban<br />

rendel az orvos. Akkor még egy buszt arra a területre tesz valaki? Szóval<br />

egy kicsit átgondolatlan dolognak tûnik az egész. Ez inkább egy hízelgô<br />

propaganda a lakosság felé, mert a lakosság így is megkapja a gyógyszerét,<br />

nagyobbrészt a gyógyszertárakon keresztül, kisebbrészt az orvosokon<br />

keresztül. Várjuk mi is a fejleményeket, kíváncsi vagyok, hogy pl. állami<br />

támogatást biztosítanak-e a buszhoz? Vissza nem térítendô kölcsönt.<br />

Riporter: – Rögtön „más a leányzó fekvése”.<br />

Major Jenô: – Akkor „más a leányzó fekvése”, akkor mindjárt a<br />

gyógyszerészek egy része is elgondolkodik, ha én kapok egy vadonatúj<br />

buszt berendezve pakkokkal, fakkokkal, fiókokkal, hûtôszekrénnyel,<br />

esetleg szóba jöhet részünkrôl is a mûködtetés.<br />

Riporter: – Ez jobb lenne így elsô ránézésre, mint ami most van, tehát<br />

ezek a házipatikák az orvosi rendelôkben?<br />

Major Jenô: – Minôségi változást nem hozna. A gyógyszert ugyanúgy<br />

megkapják most a betegek és zökkenômentesen, mert ott van az orvosnál.<br />

Majd meglátjuk, hogy milyen konkrét javaslatokkal jön elô a<br />

szakma.<br />

Veszélyeztetnék a gyógyszertári hálózat mûködését a mozgó<br />

patikák<br />

InfoRádió 2007. július. 23.<br />

Riporter: – Veszélyeztetné a gyógyszertári hálózat mûködését a mozgó<br />

patikák megjelenése, közölte az InfoRádió megkeresésére Horváth<br />

Tamás, a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> elnöke, aki szerint az elhangzott<br />

tervekben sok a bizonytalanság.<br />

Horváth Tamás: – 3200 ellátóhely 1600 településen biztosítja az ellátást.<br />

Körülbelül 600–700 gyógyszertár vidéken úgy mûködik, hogy állami<br />

támogatás mellett tudja a feladatát végezni. Hogyha ide egy új ellátási<br />

mód egy új szereplôvel jelenik meg, akkor az ô lehetôségeik még tovább<br />

romlanak. <strong>Magyar</strong>ul, lehet, hogy megoldottunk egy részproblémát,<br />

de egy már mûködô rendszert veszélyeztetünk vele.<br />

Gyógyír vagy méreg? A kisfalvakban mobil patika árulná az orvosságot<br />

MTV – Este 2007. július 23.<br />

Riporter: – Ezzel valami pluszt viszünk a kistelepülésekbe. Ezt<br />

mondja a posta képviselôje. A cég ugyanis október 1-jén kezdené saját<br />

postáin keresztül a mozgó gyógyszerárusítást. Nem ritka, hogy a postásokat<br />

megkérték az idôsebbek arra, hogy váltsák ki receptjeiket, így az most<br />

szervezet, szolgáltatássá erôsödni. 400 gyógyszert lehet már patikán kívül<br />

kapni, a posta most az 50 legkeresettebbet szeretné a legeldugottabb<br />

helyre is elvinni. A postásokat kitanítják majd, mire kell odafigyelniük,<br />

pl. hogy ne legyen náluk lejárt szavatosságú készítmény. Emellett valahogyan<br />

a vásárló felvilágosítását meg kell oldani, akár mobiltelefonon keresztül<br />

is.<br />

Tomecskó Tamás szóvivô, <strong>Magyar</strong> Posta Zrt: – A terveink között az<br />

szerepel, hogy diszpécserközpontot üzemeltetne az a gyógyszerforgalmazó<br />

cég, amellyel majd késôbb szerzôdik a <strong>Magyar</strong> Posta. Azon keresztül<br />

lehet megfelelô felvilágosítást kérni, természetesen kapni majd az ügyfeleknek.<br />

Riporter: – A mobil patikákhoz szükséges hûtô és más eszközök beszerzése<br />

mindössze 20 millió forintba kerülne.<br />

Somos András: – A posta attól remél pluszpénzt, hogy a vény nélkül<br />

kapható gyógyszereket kiszállítják a kistelepülésre, az egészségügyi tárca<br />

2007. SZEPTEMBER GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 19<br />

www.gyogyszer.hu


www.gyogyszer.hu<br />

pedig abban gondolkodik, hogy a háziorvos által felírt gyógyszereket patikus<br />

segítségével rögtön kiválhatóvá teszik. Egyébként a meglevô patikák<br />

bázisán hozzák létre ezeket a mobil patikákat.<br />

Riporter: – A minisztérium csak olyan településen tervez mobilszolgáltatást,<br />

ahol nincs gyógyszertár, illetve fiókpatika, azt szeretné, ha egy<br />

erôsebb patika bevállalná a pluszszolgáltatást.<br />

Kovács Attila, államtitkár, Egészségügyi Minisztérium: – Aki egy<br />

olyat tud mûködtetni, amely kistelepülésen érintett, annak biztos, hogy<br />

meg fogja érni és egyébként számunkra persze nem kifejezetten a patikus<br />

érdeke a legfontosabb, hanem a betegek érdeke.<br />

Riporter: – Ez egy miniszteri rendelettel akár meg is oldható, teszi<br />

hozzá a tárca embere, pluszpénz nem kell hozzá, mert a beteg gyakorlatilag<br />

helyben útiköltség és idôspórolás lévén kapja meg a gyógyszerét.<br />

A feltételek szigorúak lesznek, mondja a tárca államtitkára, gyógyszerész<br />

vagy asszisztens <strong>szakmai</strong> felügyelete garantálja a szabályok betartását.<br />

A kormányszóvivô vasárnapi bejelentése ellentétes a mostani jogszabállyal,<br />

mondja a gyógyszerészkamara elnöke.<br />

Horváth Tamás, a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> elnöke: – Mit keresnek<br />

itt a gyógyszerészek és mit keresnek itt a szakasszisztensek, aminek<br />

egyébként örülnénk. Mi mindig azt mondjuk, hogy ahol gyógyszer<br />

van, ott szakembernek kell lennie, de hát látjuk, hogy maga a törvény<br />

úgy rendelkezett, hogy a gyógyszertáron kívüli forgalmazás keretében<br />

semmilyen elôírás nincsen a szakképzettséget illetôen. Tehát itt valami új<br />

dolog van, de hogy micsoda, én ezt nagyon szeretném tudni.<br />

Riporter: – A háziorvosok, akikre a kormány építene, a mostani<br />

helyzeten nem változtatnának. A volt Háziorvos Szövetség volt elnöke a<br />

plusz tehertôl félti kollégáit, szerinte eddig 300 háziorvosnak volt házipatikája,<br />

amelyekkel az igényeket pont kielégítették.<br />

Kertai Aurél háziorvos: – Nem tudom, ennek a költségeit ki fogja<br />

megfizetni. Ezt most valami ajándékban, az állam pluszban ajándékba<br />

adja a lakosságnak, ingyen. Sôt esetleg fizet is érte, hogy ennél a hálózatnál<br />

váltsák ki a gyógyszert. Nem tudom, ezek még bizonytalan kérdések.<br />

Riporter: – A patikusok jól ismerik környékükön a betegeiknek<br />

gyógyszerszokásait, érvel a háziorvos, ugyanis a betegek többsége<br />

krónikus, cukorbetegséget, illetve a vérnyomást csak egyszer kell<br />

beállítani. Vidéki kisvasutak, kis iskolák, kis posták, íme, a kormány<br />

után maradt romhalmaz, mondja a Fidesz, most újabb célpontja van<br />

a kabinetnek, a kis patikák. Amelyek ellehetetlenítése állítólag bizonyos<br />

üzleti körök érdeke.<br />

Pesti Imre, Fidesz: – Valamiféle lopakodó reakció indult meg a vidék<br />

lakosságával szemben és ennek ez egy újabb lépcsôje, bizonyítéka.<br />

Riporter: – A kormány most egyeztet, az év végéig állítólag elindulhatnak<br />

a mobil patikák.<br />

Újra bôvül a támogatott gyógyászati termékek köre<br />

Duna TV – Híróra 2007. július 24.<br />

…Az úgynevezett mozgó patikák bevezetésérôl Horváth Ágnes azt<br />

mondta, ezeket kizárólag közforgalmú gyógyszertárak mûködtethetnék<br />

egyfajta fiókpatikaként. A miniszterelnök jelezte, az ÁNTSZ-engedélyben<br />

rögzíteni kell majd, hogy a mobil patika mely településeken szolgáltat<br />

és fontos az is, hogy alkalmazkodjon az adott kistelepülés háziorvosi<br />

rendelésének idejéhez.<br />

Mire megoldás a mobil patika?<br />

Kelet-<strong>Magyar</strong>ország 2007. július 24.<br />

A megye patikusai a tervezetet is elutasítják, nem akarnak guruló<br />

gyógyszertárat.<br />

Kerényi Ernô, a megyei gyógyszerészkamara elnöke úgy vélekedik,<br />

ez mindenképpen a kis gyógyszertárak megszûnéséhez vezethet.<br />

TALLÓZÓ<br />

– A kormány mobil patikákra vonatkozó terve nem jelent igazi<br />

megoldást, de népszerûségi intézkedésként be lehet dobni. Ettôl jobb a<br />

jelenlegi rendszer is, amely fiókpatikákból és a falugondnoki hálózatból<br />

áll – tartja az elnök.<br />

Kerényi Ernô elmondta, a bejelentésbôl nem derül ki, hogy ezek a<br />

mobil patikák mennyiben felelnek meg egy-egy gyógyszer esetében a tárolási<br />

elôírásoknak. A másik kérdés, hogy a gyógyszerésznek egy személyben<br />

a sofôr, a tájékoztató, a patikus szerepét is be kell-e töltenie?<br />

Van-e a kormánynak erre javaslata?<br />

Megkérdeztük Boros Istvánt, Komoró község polgármesterét,<br />

ugyanis náluk nem mûködik patika. Elmondása szerint a mobil<br />

gyógyszertár nem lehet megoldás a problémára. Nagyon sajnálja,<br />

hogy 2006-ban egy központi rendelettel megszüntették a kézi gyógyszertárakat,<br />

mert szerinte és a község lakosai szerint is egy jól mûködô<br />

rendszer volt. Szerinte a mobil patika nem lesz olyan jó, mint a<br />

régi hálózat volt, amikor az orvosi rendelôben egy elkülönített helyiségben<br />

máris ki lehetett váltani a gyógyszereket.<br />

Az ügyben sikerült megszólaltatni egy szatmári térségben élô gyógyszerészt<br />

is. Arra kíváncsi, hogyha a gyógyszertárakkal szemben olyan kemény<br />

követelményeket támasztanak, akkor hogyan fogják mindezt a<br />

mobil patikákkal szemben érvényesíteni. Gondolva itt a számítógépes<br />

nyilvántartásra és a gyógyszerek megfelelô helyen és hômérsékleten való<br />

tárolására. Nem igaz, hogy ez az intézkedés a kistelepülések életben maradási<br />

esélyeit növeli. Sôt a posták megszûnése után a gyógyszertárak bezárásával<br />

a kistelepülések még inkább ellehetetlenülnek. A patikaliberalizáció<br />

részeként bedobott mobilposta-rendszer ráadásul a gyógyszerészek<br />

tönkretételét segíti elô.<br />

Javítja-e a gyógyszerellátást a mobil patikák bevezetése?<br />

Népszava 2007. július 25.<br />

Horváth Ágnes egészségügyi miniszter: Mindenképpen, a gyógyszertárak<br />

által létrehozott mozgó patikák akár házhoz is szállíthatják<br />

a gyógyszert, ezzel a kistelepülések lakói számára is közelebb kerülhet<br />

a gyógyszerellátás. A betegek kényelmét szolgálja, hogy a mozgó patikák<br />

nyitvatartási idejét az orvosi rendeléssel összhangban kell kialakítani.<br />

Pesti Imre, Fidesz: A mobil patikák megjelenésével mûködésképtelenné<br />

válnak a kispatikák, és a háziorvosi ellátás is ellehetetlenülhet.<br />

A gyógyszerellátás jelenleg még a kistelepüléseken is rendezett, ezért a Fidesz<br />

nem látja értelmét a mobil patika rendszerének. Ez sok érdeket sért,<br />

és nem szolgálja az egészségügyi ellátás javulását.<br />

Horváth Tamás, a gyógyszerészkamara elnöke: A bejelentés után<br />

zûrzavar alakult ki, ez most tisztázódni látszik. Ha valóban a vidéki<br />

gyógyszerellátás javítása a cél, akkor a mobil patika pontos szabályozási<br />

rendszerben, bizonyos helyeken költséghatékonyabb megoldást jelenthet.<br />

A gyógyszerellátás biztonságából nem engedhetünk.<br />

Az ötlet nem új<br />

Vas Népe 2007. július 26.<br />

„Guruló gyógyszertárak” korábban is mûködtek Vas és Zala megyében,<br />

de tönkrementek. A gyógyszerészkamara mindenesetre tiltakozik, a<br />

falvakban viszont örülnek a hírnek…<br />

Schmidt József, a Vas Megyei Gyógyszerészkamara elnöke elmondta,<br />

a kamara egyöntetûen ellenzi a tervezetet, mivel a kormány sem a<br />

szakmával, sem a szaktárcával nem egyeztetett elôre.<br />

– A tervezet semmilyen hatályos jogszabálynak nem felel meg – teszi<br />

hozzá a kamara megyei elnöke. – Tavaly vezették be a gyógyszer-gazdaságossági<br />

törvényt, mely többek között lehetôvé tette a szabad patikaalapítást<br />

is, s ezzel a kormány a kistelepüléseken élôk gyógyszerhez való jutá-<br />

20 GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 2007. SZEPTEMBER


sát akarta megkönnyíteni, de az ellenkezôjét érte el. Engedélyt folyamatosan<br />

adnak új patikák létrehozására, de ezek általában bevásárlóközpontokban<br />

és nagyvárosokban jönnek létre. Az elnök hangsúlyozta: a kis forgalmú<br />

gyógyszertárak közül egyre többen zárnak be, és költöznek a városokba.<br />

A mobil patikák létrehozásához kell egy sofôr, ez pluszembert jelent,<br />

és a benzin sem olcsó, folytatja a szakember. – A mi szakmánkban<br />

kevés embernek van erre pénze. Vas és Zala megyében mûködött már<br />

mozgó gyógyszertár, én is dolgoztam ott, így tudom, hogy mennyibe kerül<br />

a fenntartása.<br />

Mobil patika: „Jó ötlet, de átgondolatlan”?<br />

<strong>Magyar</strong> ATV 2007. július 26.<br />

Kálmán Olga: – …van a gyógyszerészi kamarának egy közleménye,<br />

egy nyilatkozata, amely arról szólt, hogy mindez a meglévô hálózatot veszélyeztetné.<br />

Vajon miért? Miért veszélyeztetné?<br />

Horváth Tamás: – Azért veszélyezteti, mert a jelenlegi ellátórendszerben<br />

szereplô gyógyszertárak, amelyek túlnyomó többségükben a vidék<br />

ellátását végzik, amely területeket ezzel megcéloz szándékával a kormány,<br />

ott olyan üzleti kondíciókkal, olyan árrésforrás mellett dolgoznak<br />

ezek a gyógyszertárak, ami mellett önmaguk nem képesek ezt a beruházást,<br />

ami egy ilyen mobil egységnek a megfelelô körülmények, feltételek<br />

melletti üzembe helyezését és tartását megengedi.<br />

Mûsorvezetô: – Erre kellene 10 millió forint, ez az önök számítása?<br />

Valami ilyen számot olvastam.<br />

Horváth Tamás: – Igen. Tehát ha azt vesszük, hogy egy megfelelô<br />

gépjármû, azzal a felszereléssel, azzal a teljes informatikával, ami egyébként<br />

egy gyógyszertárban a vényes gyógyszerforgalom bonyolításához<br />

kell, ez bizony 10 millió forint, egészen biztosan van. Na most ezek közül<br />

a gyógyszertárak közül 500 jelenleg is állami támogatást kap hónapról<br />

hónapra, így tud fennmaradni...<br />

Mûsorvezetô: – Akkor mi a baj? Akkor mi a veszély? Tehát még<br />

mindig nem értem és érzem, hogy mi veszélyeztethetné a gyógyszerészeket,<br />

akik jelenleg gyógyszertárat üzemeltetnek, nekik lesz törvényi lehetôségük<br />

arra, hogy akár egy mobil patikát is üzemeltessenek, de nem kötelezô.<br />

Akinek van pénze, megteheti.<br />

Horváth Tamás: – Így van.<br />

Mûsorvezetô: – Na de hát ez jó, akkor nem értem, hogy mi a veszély<br />

ebben, változatlanul nem értem.<br />

Horváth Tamás: – Még egyszer mondom, egyetértünk abban, hogy<br />

ez jó, ez a lakosságnak egy elôrehaladás lehet. Nem látjuk jelenleg a forrását<br />

a mi <strong>oldal</strong>unkon, tehát akik ezt az ellátást ezen a területen végzik,<br />

nincs meg jelenleg a forrásuk. Ha e mellé tudnak állítani akár egy pályázati<br />

rendszert, akár egy támogató rendszert, amivel ezt a minôségi ugrásnak<br />

a beruházási <strong>oldal</strong>át meg tudja támogatni a kormányzat, nagy valószínûséggel<br />

a kollégáink ezt azokon a helyeken, ahol ez költséghatékony,<br />

ezt fogják választani, ha megtörtént a kialakítás és a részletes szabályozás.<br />

Ebben is egyetértünk.<br />

Mûsorvezetô: – Kaptak bármiféle választ az ilyen típusú kijelentéseikre,<br />

hogy lennénk partnerek, csak tessenek velünk egyeztetni az<br />

Egészségügyi Minisztériumtól vagy bárkitôl?<br />

Horváth Tamás: – Hát ennek a dolognak gyakorlatilag múlt hétvégén<br />

kezdôdött a története. Azóta sajtónyilatkozatok vannak, mindenki,<br />

akit megkérdeznek ebben, nyilatkozik, nekünk is eddig ez volt a lehetôségünk,<br />

hogy ezt az üzenetet küldtük, hogy állunk elébe, tárgyaljuk meg,<br />

egyeztessünk, milyen feltételrendszer mellett, hogyan lehet ezt létrehozni.<br />

Mûsorvezetô: – Tudja mit, én most segítek. Mindjárt beszélgetni fogok<br />

Kökény Mihállyal, az Egészségügyi Bizottság szocialista elnökével,<br />

TALLÓZÓ<br />

azonnal megkérdezem tôle, hogy hajlandók-e tárgyalni önökkel. Köszönöm<br />

szépen, hogy itt volt.<br />

Horváth Tamás: – Köszönöm szépen, én is.<br />

Egészségügyi pályázatok<br />

<strong>Magyar</strong> ATV 2007. július 26.<br />

Mûsorvezetô: – Akkor kezdjük azzal, amivel befejeztük az imént<br />

a beszélgetést Horváth Tamással, a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> elnökével.<br />

Jó ötletnek tartják, hallotta ön is, hogy mirôl beszélgettünk,<br />

de hát azért mégis a <strong>szakmai</strong> kamarával kellett volna egyeztetni, hogy<br />

van a kormányzatnak egy ilyen ötlete, azonnal megtudhatták volna,<br />

hogy a kamara úgy véli, hogy ebben a rendszerben pillanatnyilag<br />

nincs annyi pénz, hogy a gyógyszerészek egy ilyen mobilpatika-hálózatot<br />

be tudjanak indítani.<br />

Kökény Mihály: – Én azt gondolom, hogy semmi másról nincs szó,<br />

csak arról, hogy a kormány érzékeli, a politika érzékeli, hogy vidéken<br />

nem könnyû a gyógyszerhez való hozzájutás, és az eddig alkalmazott<br />

technikák, hogy a háziorvos mûködtet egy kézi gyógyszertárat, nem elég<br />

megoldást mutatnak. Tehát én azt gondolom, hogy maga az ötlet az jó,<br />

szó sincs arról, hogy itt bárki majd a gyógyszerészeken kívül tudná üzemeltetni<br />

ezt a mobil patikát.<br />

Mûsorvezetô: – Azt mondja az elnök úr, hogy a gyógyszerészek sem<br />

fogják ezt üzemeltetni, nem tudják, nincs annyi pénzük. Hát de ô csak<br />

látja, hogy hogyan élnek és mibôl?<br />

Kökény Mihály: – Most hadd mondjam azt, hogy ilyen gyógyszerész<br />

is van, olyan gyógyszerész is van, nagyon nagy különbségek<br />

vannak. A részleteket tisztázni kell a tárgyalásokon, én nem tartom<br />

azt elképzelhetetlennek, hogy a gyógyszerészek vagy éppen az érintett<br />

települések pályázhatnak ilyen típusú furgonokra, nem egy borzasztó<br />

nagy beruházásról van szó, de a vidéki emberek mindennapi életét<br />

könnyítô megoldásról van szó. Meg kell nézni, én szerintem napokon<br />

belül azok a rendeleti javaslatok, amik ezt lehetôvé teszik, tehát<br />

a lehetôséget megteremtik, ezek elkészülnek, természetesen a gyógyszerészkamarával<br />

is fog feltételezésem szerint a tárca egyeztetni, ki<br />

fog alakulni az, hogy milyen megoldásokat szeretnének, és biztos vagyok<br />

benne, hogy lesznek ilyen típusú elérhetô pályázatok. Én azt hiszem,<br />

hogy ez egy jó megoldás, hallottam már egyszerû vidéki emberek<br />

véleményét errôl, bizony nem mindenki tud bemenni, idôs emberek.<br />

Tehát ez egy jó megoldás.<br />

Mûsorvezetô: – Az ötletrôl magáról senki nem mondta eddig azt,<br />

hogy az rossz ötlet lenne, csak a megvalósítást, és annak részleteit...<br />

Kökény Mihály: – Azért még meg kell nézni, hogy milyen feltételekkel<br />

vannak ilyen típusú pályázatok, én azt gondolom, hogy nem lehet<br />

azt mondani, hogy minden gyógyszerész, aki erre vállalkozik, kap egy<br />

furgont, a megfelelô feltételeket meg kell nézni. Én most nem bocsátkoznék<br />

részletekbe, nem is az én dolgom.<br />

Mûsorvezetô: – Nyilván nem is beszélhet az Egészségügyi Minisztérium<br />

nevében, de akkor még egyszer, ha jól értettem a szavait, feltételezi,<br />

hogy egyeztetni fognak a gyógyszerészkamarával, és az is elképzelhetô,<br />

hogy lesz valamiféle pályázati lehetôség.<br />

Kökény Mihály: – Az is elképzelhetô, én nem zárom ki ennek a lehetôségét,<br />

ez egy jó ötlet, nem túl nagy invesztíciót igénylô kérdésrôl van<br />

szerintem szó.<br />

Mûsorvezetô: – 10 millió forint, azt mondta az imént az elnök úr.<br />

Kökény Mihály: – Jó, hát meg kell nézni, hogy ki az, aki vállalkozik,<br />

azért azt gondolom, hogy a gyógyszerész vállalkozótól is elvárható bizonyos<br />

típusú invesztíció, bizonyos önrész, ki fognak alakulni ezek a<br />

megoldások.<br />

2007. SZEPTEMBER GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 21<br />

www.gyogyszer.hu


www.gyogyszer.hu<br />

A posta után a patika is…<br />

Észak-<strong>Magyar</strong>ország 2007. július 30.<br />

A benzinkutakhoz hasonlóan a recept nélkül kapható szerek árusítását<br />

kezdenék meg a tervek szerint október 1-jétôl az ország 946<br />

településére eljutva. A mobil postán kapható 50 gyógyszert a versenytárgyaláson<br />

kiválasztott gyógyszerforgalmazó határozza meg, postabizományosi<br />

rendszerben értékesíti a gyógyszereket. A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong><br />

<strong>Kamara</strong> tiltakozik a véleménye szerint elôkészítetlen, a szükséges<br />

<strong>szakmai</strong> egyeztetéseket mellôzô javaslat ellen. Balogh Tiborné<br />

regionális tiszti gyógyszerész elmondta: a bejelentett tervek részleteinek<br />

ismerete nélkül nem tud megalapozott <strong>szakmai</strong> véleményt alkotni.<br />

Jelenleg a megyében, ahol nincs közforgalmú gyógyszertár (130<br />

egység), ott fiókgyógyszertárak (71 egység) és orvosi kézi gyógyszertárak<br />

végzik a lakosság gyógyszerellátását. Ehhez kapcsolódik a falugondnoki<br />

szolgálat, a vények kiváltásával. Összesen 39 összevont, illetve<br />

központi orvosi ügyelet mûködik megyeszerte.<br />

Pesti Ferenc, a szentistváni gyógyszertár vezetôje szerint a mobil<br />

gyógyszertár elvileg megoldható, ám több kárral járna, mint haszonnal.<br />

Jelenleg háromféle módon lehet egy településen medicinákhoz<br />

jutni: gyógyszertáron, fiókpatikán vagy kézi gyógyszertáron keresztül.<br />

A fiókpatikákban az „anyagyógyszertár” gyógyszerésze hetente<br />

több alkalommal szolgálja ki a betegeket. A kézi gyógyszertár pedig<br />

egy – általában kisebb – településen az orvosnál van, vele számol el a<br />

patikus. Pesti Ferenc korábban a megyei kamara elnöke volt, és tapasztalata<br />

szerint megyénkben a települések mintegy 95 százalékában<br />

valamilyen formában hozzá lehet jutni a gyógyszerekhez, a maradék<br />

községekben pedig nagyon kevesen laknak. „Ha valóban megvalósul<br />

a mobil patika, akkor a most üzemelô gyógyszertárak egy részét biztosan<br />

be kell zárni, az asszisztenseket el kell küldeni. Ôk hol találnak<br />

majd munkát? – tette fel a kérdést a szakember. – Nincs tehát olyan<br />

fontos indok, vagy igény, ami a mobil gyógyszertárak létjogosultságát<br />

indokolná.<br />

Nem vásárolnának a postástól<br />

Délmagyarország 2007. július 31.<br />

Csongrád megyében jelenleg négy olyan kistelepülés – Árpádhalom,<br />

Klárafalva, Nagytôke és <strong>Magyar</strong>tés – akad, ahol sem fiókgyógyszertárból,<br />

sem a háziorvos kézi patikájából nem lehet medicinákhoz<br />

jutni.<br />

Óvatosan nyilatkozott a kérdésrôl az ötszáz fôs település polgármestere,<br />

Fekete József. Azt mondta, mivel nem ismerik az efféle<br />

gyógyszerforgalmazás feltételeit, egyelôre nem tudja megmondani: a<br />

kezdeményezés jó-e vagy sem az embereknek. Megjegyezte azonban: a<br />

mobilposta sem váltotta be a kormányzati elképzeléseket, hiszen csak<br />

a déli órákban mûködik, amikor a legtöbben dolgoznak, így nem tudják<br />

azt igénybe venni. Ezért üzemelteti napi négy órában a fix postát is<br />

az önkormányzat. Mint mondta, kiszolgáltatott helyzetben vannak,<br />

mintha nem lennének egyenrangúak a többi, nagyobb településen lakókkal.<br />

S ezen a mobil gyógyszertár sem sokat változtat.<br />

– Megkaptuk a rendelet tervezetét, amit véleményezünk, majd<br />

továbbítjuk az országos kamarának. Az országos testület ezután eljuttatja<br />

a minisztériumnak az egységes álláspontunkat – közölte Kôhegyi<br />

Ferenc, a Csongrád Megyei Gyógyszerészkamara elnöke. Hozzátette:<br />

a megye 99 százaléka lefedett patikai ellátás szempontjából,<br />

ezért szerinte nem lenne igény a mobil gyógyszertárak iránt – s így a<br />

gyógyszerészek számára sem érné meg az ezzel járó befektetés. Az pedig<br />

nehezen képzelhetô el, hogy a postások néhány hónap alatt elsajátítanák<br />

a többéves képzésben oktatott szakasszisztensi tudást.<br />

TALLÓZÓ<br />

– Eleinte mindenki idegenkedett a mobilpostáktól is, de mára úgy<br />

látszik, elfogadták az emberek. Azt viszont nem tartom jó ötletnek, hogy<br />

a postások forgalmazzák a gyógyszereket. A <strong>Magyar</strong> Posta maradjon a<br />

küldemények kézbesítésénél – vallja Nagytôke polgármestere. Az ötszáz<br />

fôs település vezetôje, Staberecz Ferenc hozzátette: ha szakemberek,<br />

gyógyszerészek hoznák és árulnák a medicinákat, az már sokkal jobb<br />

megoldás lenne.<br />

Két idézet a kamara honlapja fórumából<br />

Kôhegyi: A rendelettervezetet, melyben szerepel a mobil gyógyszertár,<br />

Matejka Zsuzsanna hagyta jóvá! Az Evital gyógyszertárláncot<br />

az eMeRGency Vital Gyógyszertár Üzemeltetô Kft. irányítja, melynek<br />

fôtevékenysége gyógyszer-kiskereskedelem, ill. gyógyszer, gyógyászati<br />

termék nagykereskedelme. Az ország területén több helyen<br />

terveznek gyógyszertárakat nyitni, Ózdon, Baján stb. A nevezett kft.<br />

tagjai: dr. Matejka Zsuzsa, Müller Katalin, Radnai Gergely, Radnai<br />

Viktor, dr. Lantos Endre, dr. Somody Imre. Csak azért, hogy az<br />

összefüggéseket is látni kell!!! Ezek írták a gyógyszer-gazdaságossági<br />

törvényt is, ezek erôltették a liberalizációt, és ennek következtében<br />

megyünk tönkre!!!<br />

Mészáros: A mobil patika pontosan beleillik a tönkretételünkre<br />

szervezett akciósorozatba! A lényeg (szerintem): a benzinkúti és bevásárló-központi<br />

árusítás a vény nélküli gyógyszerek piacát veszi el tôlünk,<br />

a mobil patika pedig már a vényeseket is! Van (vagy lesz), aki<br />

megszervezi a gyógyszerforgalmazást ezen keresztül is. A GVH-s dolgozat<br />

óta tudni, hogy az egész „patikaliberalizácó” csak arról szól,<br />

hogy a gyógyszerellátás „monopóliumát” kivegyék a szakmánk kezébôl<br />

és gyógyszer-kereskedelemmé alakítva átjátsszák a haveroknak és<br />

a multiknak. Új ellátási csatornákat kell nyitni, engedélyezni kell számukra<br />

a nagykereskedelmet és az importot is, és kész is az új monopólium<br />

– amihez mi már nem is kellünk. Régen kitalálta már ezt a<br />

Somody–Matejka–Draskovics triumvirátus!<br />

Új gyógyszertári érdekeltséget szerzett Horváth Ágnes<br />

kabinetfônöke<br />

HVG 2007. augusztus 16.<br />

Matejka Zsuzsanna, az egészségügyi miniszter kabinetfônöke,<br />

aki meghatározó szerepet játszott a gyógyszer-gazdaságossági törvény<br />

kidolgozásában és a patikaliberalizációban, újabb gyógyszertárban<br />

szerzett érdekeltséget – írja a csütörtökön megjelenô HVG.<br />

Az eMeRGency Vital Gyógyszertár Üzemeltetô Kft. 2007. január<br />

30-án alakult, Matejka mellett további négy taggal és 3 millió<br />

forintos alaptôkével. Áprilisban hatodikként Somody Imre lépett<br />

be, 5,3 millióra emelve a cég tôkéjét. Ezt követôen két héten<br />

belül az eMeRGency Kft. és az egyik társtulajdonos, Radnai Gergely<br />

– az egészségügyi reformok kidolgozásával 2003–2004 között<br />

megbízott Radnai György fia – Evital-MOM Gyógyszertár<br />

Kft. néven újabb céget hozott létre. Ez a kft. szerezte meg a jogot,<br />

hogy patikát nyisson a MOM Park bevásárlóközpontban.<br />

A forgalmas helyre az Azúr Kereskedelmi Zrt. is szemet vetett,<br />

ám mivel nem ôk kapták meg a jogot, a tisztiorvosi szolgálat engedélyezési<br />

eljárását több pontban is bíróságon támadták meg.<br />

(Éppen ezen engedélyezési eljárás idején, április 27-én váltotta le<br />

Horváth Ágnes miniszter asszony az országos tiszti fôgyógyszerészt.)<br />

Matejka 2005 júliusa óta kültag a Csanak Bt.-ben, amelyik<br />

2006 januárjában a Ferihegyi repülôtéren szerzett patikanyitási<br />

jogot. Igaz, más nem is pályázott, lévén csak e bt. rendelkezett a<br />

szükséges üzlethelyiséggel a repülôtéren.<br />

ÖSSZEÁLLÍTOTTA DR. ZALAI KÁROLY<br />

22 GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 2007. SZEPTEMBER


Az okok nagyon prózaiak. Egyrészt e termékek megvásárlásához<br />

nem kell vény, tehát nincs adat (név, lakcím, életkor, taj-szám, BNOkód,<br />

orvospecsétszám, vényazonosító stb.), amit továbbítani lehetne.<br />

Ha a készítmény receptköteles, de nem támogatott (pl. fogamzásgátlók),<br />

adat ugyan lenne, de a patikák többsége január 1-jétôl ezt sem<br />

továbbítja az OEP-hez. Na nem, mintha a patikusokban hirtelen<br />

felébredt volna a személyes adatok iránti tisztelet, inkább azért, mert<br />

ezért az OEP egyszerûen nem fizet. Az OEP eddig (több mint tíz<br />

éven át) rendkívül hatékonyan a (vény)adat-kezelési tevékenységét<br />

kiszervezte. Közel 2000 patika bruttó 2,50 forintos busás jövedelemre<br />

tett szert receptenként a fenti adatok elôállításáért, kezeléséért és<br />

továbbításáért. Idén januártól a biztosító ezt a pazarló gyakorlatot is<br />

megszüntette. Tessék a továbbiakban ezt a munkát is (BNO-kóddal<br />

súlyosbítva) ingyen elvégezni! A patikák tehát nem tehettek mást,<br />

mint az elszámoló programokban egyszerûen kikapcsolták a nem támogatott<br />

gyógyszerek adataihoz kapcsolódó jelentési funkciót. Az<br />

OEP ugyan morgott, hivatkozott szerzôdésre, miniszteri rendeletre,<br />

ESKI-re és ÁNTSZ-re, de nem sokat tehetett. Nehéz lett volna kommunikálni,<br />

hogy a patikának miért kell ingyen dolgoznia a biztosító<br />

helyett, amikor a benzinkutasnak pl. nem kell.<br />

A közfinanszírozást élvezô gyógyszerek esetében természetesen a<br />

gyógyszertárak nem lehetnek ennyire renitensek. Mivel forgalmuk<br />

közel felét a gyógyszerekhez nyújtott közfinanszírozás teszi ki, ingyen<br />

is kénytelenek elvégezni ezt a munkát a biztosító helyett. Ebben a<br />

körben már lenne mit vizsgálni a személyes adatokkal kapcsolatban.<br />

Ha emlékezetem nem csal, dr. Alexin BNO-kód tárgykörében is felhívta<br />

már figyelmünket a visszásságokra. A veszély a 7-8 területi magán/állami<br />

biztosító megjelenésével csak nôhet. A potenciális piacra<br />

lépôk (több biztosítási üzletágat, sôt önkéntes egészségpénztárat is<br />

birtokló multinacionális vállalatok) nem is titkolt vágya, hogy az<br />

ölükbe hulló milliós ügyfélkör bôven pótolja ôket a kezdeti egészségbiztosítási<br />

veszteségekért. Bizony elôfordulhat, hogy X. Y. biztosítottnál<br />

hétfôn daganatos betegséget diagnosztizálnak, kedden a patikában<br />

kiváltja a BNO-kóddal (a betegség pontos neve, fajtája!), tajszámmal,<br />

névvel, lakcímmel stb. ellátott receptjét. A gyógyszertár<br />

szerdán (nem tehet mást!) jelenti az adatokat a területileg illetékes<br />

magánbiztosítónak. Csütörtökön az egészségbiztosító ügynöke megjelenik<br />

X. Y. lakásán, és megkéri, hogy aktualizálja meglévô életbiztosítását.<br />

Ha a páciens történetesen önkéntes egészségpénztári tag is, és<br />

OLVASÓI LEVÉL<br />

Lehet csemegézni!<br />

NEM KÉRDEZTE MEG GYÓGYSZERÉSZÉT DR. ALEXIN ZOLTÁN, MERT KÜLÖNBEN NEM ÍRTA VOLNA (A NAGY TESTVÉR A<br />

PATIKÁBAN IS FIGYEL, JÚLIUS 16.), HOGY A PATIKÁK MOST IS TOVÁBBÍTJÁK A NEM TÁMOGATOTT (TÖBBNYIRE VÉNY NÉLKÜL IS BESZEREZ-<br />

HETÔ) GYÓGYSZEREK ÉS VÁSÁRLÓINAK AZ ADATAIT AZ OEP-HEZ. HA MEGKÉRDEZTE VOLNA, AKKOR MEGTUDTA VOLNA: NINCS ÍGY!<br />

egészségpénztári kártyával fizet a gyógyszerért, a pénztár adminisztrációja<br />

direktben is megkapja a beteg nevét, tagi azonosítóját és a kiváltott<br />

gyógyszer nevét. Ezek ugyanis szerepelnek a patika által benyújtott<br />

számlán. Sôt revízió esetén az APEH-revizor is találkozik az<br />

egészségügyi adatokkal. Lehet tehát csemegézni!<br />

HORVÁTH CSABA<br />

szakgyógyszerész, Sopron<br />

Forrás: Népszabadság, 2007. augusztus 6.<br />

2007. SZEPTEMBER GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 23<br />

www.gyogyszer.hu


www.gyogyszer.hu<br />

KAMARAI HÍREK<br />

Rövid hírek – Információk<br />

AZ ELMÚLT IDÔSZAK FONTOSABB TÖRTÉNÉSEI LAPZÁRTÁTÓL LAPZÁRTÁIG.<br />

2007. július 16.<br />

Dr. Horváth Ágnes miniszter asszony<br />

felkérésére a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong><br />

szakértôi összeállítást készített a bevezetett<br />

jogszabályi rendelkezések hatásainak a<br />

véleményezésére, illetve a szükséges módosításokra<br />

vonatkozó konkrét javaslatok<br />

megtételére vonatkozóan.<br />

(Az összeállítást lapunk 8–10. <strong>oldal</strong>ain<br />

olvashatják – a szerk.)<br />

2007. július 17.<br />

Ülésezett a kamara PR-munkabizottsága,<br />

mely Hankó Zoltán alelnök személyében<br />

új taggal bôvült. Napirenden a<br />

kamarai kiadványok, a heti rendszerességgel<br />

készítendô sajtó-összefoglalók, a sajtóközlemények<br />

és a 2008. évi rendezvények,<br />

a vándorgyûlés, a X. <strong>Magyar</strong> Gyógyszerész<br />

Napok és a családi nap mellett az ingyenes<br />

továbbképzések megszervezése voltak. Kiemelt<br />

kérdésként foglalkozott a munkabizottság<br />

a kamarai honlap fórumán megjelenô<br />

és a kamarát rossz fényben feltüntetô<br />

beírásokkal, az ezekre való reagálás/nem<br />

reagálás kérdésével. Úgy döntött, hogy az<br />

illetékesek, ill. a hivatal csak az érdemi bejegyzésekre<br />

válaszol, esetenként csak a<br />

beírónak személyesen, aki eldöntheti,<br />

hogy a válasz közügy-e, vagy sem, és azt<br />

felteheti a fórumra.<br />

A munkabizottság kezdeményezi, hogy<br />

a kamara elnöksége, hivatala rendszeresen<br />

jelenjen meg témákkal a fórumon.<br />

2007. július 19.<br />

Hankó Zoltán alelnökkel és Horváth-<br />

Sziklai Attila országos ügyviteli vezetôvel<br />

folytatott megbeszélést Molnár Márk, az<br />

OEP fôosztályvezetôje.<br />

Az egyeztetésen az alábbi témák szerepeltek.<br />

• Gyógyszerforgalmi adatok átadása a<br />

II. negyedév vonatkozásában augusztus<br />

elsô hetében várható.<br />

• A gyógyszertári elszámolásokban a<br />

nem támogatott gyógyszerekkel kapcsolatos<br />

hibalisták ügye.<br />

• Az elszámolás technikai egyszerûsítésének<br />

lehetôsége a VirEP-rendszeren keresztül.<br />

• A támogatott gyógyszerek árrése, különös<br />

tekintettel a generikus gyógyszerek<br />

árrése.<br />

• Korrekciós jegyzôkönyvek benyújtásával<br />

kapcsolatos technikai problémák áttekintése.<br />

2007. július 20.<br />

A meghívott társszervezetek képviselôivel,<br />

az egyetemek dékánjaival és a hatóságok<br />

vezetôivel került sor arra a megbeszélésre,<br />

melyet az MGYK szervezett a<br />

gyógyszerészetben kialakult helyzet értékelésére.<br />

A fórummal megkezdett munka hivatásunk<br />

helyzetének stabilizálásához és<br />

fejlôdéséhez jelentôs mértékben járulhat<br />

hozzá, szögezték le egyhangúan a résztvevôk.<br />

(A fórumról részletes beszámolót lapunk<br />

6. <strong>oldal</strong>án olvashatnak – a szerk.)<br />

2007. július 23.<br />

Zártkörû megbeszélést tartott a kamara<br />

vezetése a kormány mozgó gyógyszertárakkal<br />

kapcsolatos bejelentésének értékelésére.<br />

A megbeszélés után a kamara közleményt<br />

adott ki.<br />

Közlemény<br />

A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> véleménye<br />

szerint a szakszerû és demokratikus<br />

döntéselôkészítés elvének nem felel meg,<br />

hogy a Kormány ún. „mozgó gyógyszertárak”<br />

létesítését tervezi, miközben sem a<br />

szakmával, sem a szaktárcával ebben a témában<br />

még elôzetes egyeztetések sem folytak.<br />

Ez az ellátási forma a jelenleg hatályos<br />

jogszabályokból nem vezethetô le és a<br />

gyógyszergazdaságossági törvény módosítását,<br />

valamint rendeleti szintû szabályozást<br />

is igényel. Sajnálatos, hogy a Kormány a<br />

vidéki gyógyszerellátás javítására hivatkozva<br />

úgy kezdeményezi egy újabb gyógyszerforgalmazási<br />

módszer bevezetését, hogy a<br />

gyógyszer-gazdaságossági törvény parlament<br />

által elôírt hatásvizsgálata még el sem<br />

kezdôdött, pedig az elmúlt hónapok tapasztalatai<br />

szerint a vidéki gyógyszerellátás<br />

javítására hivatkozva meghozott tavaly<br />

ôszi döntések is eredménytelennek bizonyultak.<br />

Amennyiben a Kormány valódi<br />

célja a vidéki gyógyszerellátás javítása, a<br />

<strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> újólag kész<br />

javaslatainak elôterjesztésére és kezdeményezi<br />

az ezzel kapcsolatos átfogó intézkedések<br />

bevezetéséhez szükséges tárgyalások megkezdését.<br />

Horváth Tamás elnök<br />

2007. július 26.<br />

– Ülésezett a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong><br />

<strong>Kamara</strong> Országos Elnöksége. Napirenden<br />

elôször a Békéshelp Kht.-val kapcsolatos<br />

tulajdonosi döntések meghozatala, a Gazdasági<br />

Bizottság beszámolója mellett tájékoztató<br />

az áruhitel-konstrukcióval kapcsolatban<br />

és az egészségügyi minisztériumi<br />

egyeztetésekhez kapcsolódó elôkészítés,<br />

feladatkiosztás voltak. A tárgyaló delegáció<br />

álláspontját tükrözô levél a miniszter<br />

asszony számára korábban kézbesítésre<br />

került. Az egészségügyi reform második<br />

szakaszáról szóló megbeszélés 2007.<br />

július 30-án kerül megrendezésre az<br />

Egészségügyi Minisztériumban, melyre az<br />

elnökség Horváth Tamás mellett Hankó<br />

Zoltánt, Tari Jánost és dr. Zalai Károlyt<br />

delegálta. A továbbiakban döntés született<br />

az akkreditálandó rendezvényekrôl is.<br />

Határozat született átmeneti tagfelvételi<br />

eljárásrendrôl, a tagfelvétel a megyei szervezet<br />

területi ügyviteli vezetôjének hatáskörébe<br />

kerül. A tárgyban a területi szervezetek<br />

a hivataltól értesítést kapnak.<br />

A résztvevôk tájékoztatást kaptak az Országos<br />

Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyszerügyi<br />

Fôosztályával folytatott egyeztetésrôl<br />

és az asszisztensképzés helyzetérôl,<br />

jövôjérôl, majd a gyógyszerészkamara<br />

operatív munkacsoportot hozott létre az<br />

asszisztensképzés megkezdésének elôkészítésére.<br />

(Az elnökségi ülésrôl részletes<br />

beszámolót lapunk 4–5. <strong>oldal</strong>án olvashatnak<br />

– a szerk.)<br />

– A kamara hivatala véleményezésre<br />

megkapta a közigazgatási egyeztetés folyamatában<br />

levô egészségügyi miniszteri<br />

rendelet tervezetét a közforgalmú, fiókés<br />

kézi gyógyszertárak, továbbá intézeti<br />

gyógyszertárak mûködési, szolgálati és<br />

nyilvántartási rendjérôl. A rendelettervezet<br />

váratlan új elemekkel gazdagodott: a<br />

mobil fiókgyógyszertár és a gyógyszerkiadó<br />

automata.<br />

2007. július 27.<br />

– A kamara elnöke Horváth Ágnes miniszter<br />

asszonynak írott levelében a gyógyszervásárláshoz<br />

adható áruhitel-konstrukciókkal<br />

kapcsolatos anomáliákra hívta fel a<br />

figyelmet.<br />

24 GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 2007. SZEPTEMBER


Tisztelt Miniszter Asszony!<br />

A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong><br />

(MGYK) elnöksége értesült arról, hogy magas<br />

térítési díjú gyógyszerek megvásárlásához<br />

gyógyszergyártó cég kezdeményezésére<br />

bank gyógyszertárak közremûködését feltételezô<br />

áruhitel-konstrukciót dolgozott ki.<br />

Az áruhitel elsôdlegesen 20 ezer forint feletti<br />

gyógyszerbeszerzéshez kínál segítséget,<br />

30–40% közötti THM-mel, a klasszikus<br />

áruhitel-konstrukciók analógiájára.<br />

Az MGYK elnöksége aggasztónak tartja<br />

a fenti jelenséget. Ezen túl, egyes felmérések<br />

szerint, a gyógyszerre szorulók legalább<br />

10%-ának a megfelelô anyagi feltételek<br />

hiányában nincs lehetôsége orvosilag indokolt<br />

gyógyszerei megvásárlására. Ennek – a<br />

betegek nyilvánvaló egzisztenciális kiszolgáltatottságán<br />

túl – súlyos egészségkárosodással<br />

járó következményei lesznek! A megítélésünk<br />

és személyes tapasztalataink szerint<br />

egyre súlyosbodó helyzetbôl a jelenlegi<br />

támogatáspolitika gyökeres felülvizsgálatával<br />

és a gyógyszertámogatásra fordított források<br />

jelentôs növelésével lehetséges csak<br />

kiút, ezért kérjük és kezdeményezzük, hogy<br />

a Minisztérium az erre irányuló munkát<br />

minél hamarabb indítsa el. Az MGYK a<br />

támogatáspolitika korrekciójára irányuló<br />

munkában kész részt venni.<br />

Ezúton tájékoztatjuk Miniszter Aszszonyt,<br />

hogy az MGYK elnökségének határozata<br />

értelmében levelünkkel párhuzamosan<br />

felhívjuk kollégáink figyelmét arra,<br />

hogy – a betegek érdekeinek szem elôtt tartásával<br />

– kerüljék a bankok közremûködôként<br />

való fellépését.<br />

– A kamara a gyógyszerészi gondozási<br />

programok értékeléséhez a miniszter aszszony<br />

jóváhagyását kérte az OEP-adatok<br />

lekérdezéséhez.<br />

Tisztelt Miniszter Asszony!<br />

Korábbi személyes megbeszélésünkön<br />

már jeleztük, hogy a 2005-ben, illetve 2006ban<br />

modellkísérletként elindított diabetes,<br />

illetve hypertonia gyógyszerészi gondozási<br />

programok sikeresen lezárultak és az adatok<br />

feldolgozását követôen írásos jelentést<br />

készítünk ezek eredményességérôl.<br />

A diabetes gyógyszerészi gondozási<br />

programmal párhuzamosan az egyik megyében<br />

folyt más célú vizsgálat kimutatta,<br />

hogy szignifikáns mértékben megnövekedett<br />

az újonnan regisztrált diabeteses betegek<br />

száma a modellkísérlet idôtartama<br />

KAMARAI HÍREK<br />

alatt. Ahhoz, hogy a jelenség esetleges okokozati<br />

összefüggéseit feltárhassuk, valamint<br />

a diabetes gyógyszerészi gondozási<br />

modellkísérletben nyert adatokat össze tudjuk<br />

vetni a hivatalos adatbázisban lévô<br />

adatokkal, szükséges, hogy az Országos<br />

Egészségbiztosítási Pénztár adatállományából<br />

megfelelô adatokat lekérdezhessünk.<br />

Ezúton jelezzük, hogy dr. Molnár Márk<br />

fôosztályvezetôvel a témában elôzetesen<br />

egyeztettünk, és az OEP a szükséges adatokat<br />

– Miniszter Asszony jóváhagyása esetén<br />

– készséggel rendelkezésünkre bocsátja.<br />

Mindezek miatt kérem támogatását és<br />

jóváhagyását, hogy a diabetes gondozási<br />

program értékelését minél teljesebb körûen<br />

végezhessük el.<br />

– A tájékoztató rendszerrel kapcsolatos szabályozás<br />

pontosítására a kamara kezdeményezte<br />

a törvény korrekcióját. Levélben hívták fel a<br />

Miniszter Asszony figyelmét arra, hogy a „tájékoztató<br />

rendszer” létrehozása során az „elektronikus”<br />

megoldás elôírása gyógyszertáranként<br />

több százezer forintos beruházási költséggel jár,<br />

másrészt a jelenlegi szabályozás ugyanazzal a<br />

tartalommal terjed ki valamennyi gyógyszertártípusra,<br />

tehát azokra a kis forgalmú vidéki<br />

közforgalmú és fiókgyógyszertárakra (valamint<br />

a kézi gyógyszertárakra is), amelyekben a<br />

gyógyszerész a személyes kapcsolatot a beteggel<br />

a gyógyszertárban tartózkodása során mindvégig<br />

fenn tudja tartani.<br />

– Dr. Molnár Márk fôosztályvezetôhöz –<br />

OEP, Gyógyszerügyi Fôosztály – írott levelében a<br />

kamara elnöke a korábban megkezdett tárgyalások<br />

az OEP és az MGYK közötti szakértôi szintû<br />

folytatását szorgalmazta.<br />

2007. július 27.<br />

– Az Egészségügyi Minisztériumban szakértôi<br />

egyeztetésre került sor a közalkalmazottak<br />

jogállásáról szóló jogszabálytervezetrôl.<br />

A kamarát Horváth-Sziklai Attila képviselte.<br />

– Az MGYK hivatala akkreditációra benyújtotta<br />

a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong><br />

2008. elsô féléves továbbképzési programját.<br />

2007. július 30.<br />

Az Egészségügyi Minisztérium reformmal<br />

kapcsolatos tájékoztatóján, melyet Kovács<br />

Attila államtitkár és Kökény Mihály, a parlament<br />

eü.-bizottságának elnöke tartott, Horváth<br />

Tamás, Hankó Zoltán, Tari János és<br />

dr. Zalai Károly vett részt.<br />

2007. augusztus 7.<br />

Területi választott és megbízott elnökök<br />

számára tartott megbeszélést a kamara elnöke<br />

és fôtitkára. Napirend szerint az ülésen a me-<br />

gyei szervezetek képviselôi tájékoztatást kaptak<br />

a közgyûlés óta eltelt eseményekrôl, a rendeletalkotási<br />

és véleményezési folyamatokról,<br />

a minisztériumi és az OEP-egyeztetésekrôl,<br />

továbbá stratégiai kérdésekrôl. A megyei elnökök<br />

beszámoltak a területi szervezetek<br />

megalakulásáról, a tagsággal kapcsolatos kialakult<br />

helyzetrôl, az elnökségi képviseletrôl, megyei<br />

referensekrôl. A résztvevôk értékelték a<br />

2007. év rendezvényeit, megvitatták a tapasztalatokat<br />

és a 2008. évre szóló rendezvénytervezetet.<br />

Horváth Tamás elnök tájékoztatást<br />

adott a GVH- eljárásról, a július 20-ai gyógyszerészi<br />

„csúcstalálkozó”-ról, az OEP-pel és a<br />

Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôséggel folytatott<br />

egyeztetésekrôl. Beszámolt a <strong>szakmai</strong> kamarák<br />

együttmûködési fórumáról és a Békéshelp<br />

Kht. tevékenységének aktualitásáról. Az üléssel<br />

párhuzamosan a megyei ügyintézôk részére<br />

külön értekezlet került megszervezésre. Érintett<br />

témák: egységes eljárásrend, tagfelvétel,<br />

tagságmegszüntetés, tagnyilvántartó program,<br />

tagkártya-bevezetés, számlázással, tagdíjjal<br />

kapcsolatos operatív kérdések.<br />

A megyei elnökök és az országos vezetés<br />

kérése, hogy a kamarai tagok részletekért bizalommal<br />

forduljanak megyei szervezetükhöz,<br />

illetve az országos zservezethez.<br />

2007. augusztus 9.<br />

Ülésezett a <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong><br />

Országos Elnöksége. Napirenden a Gazdasági<br />

Munkabizottság tájékoztatójának, a Békéshelp<br />

projektjeinek megvitatása mellett a küldöttközgyûlés<br />

összehívása, döntés a tagdíjméltányosságról,<br />

tájékoztató a minisztériumi egyeztetésekrôl<br />

és az asszisztensképzéssel kapcsolatos<br />

kérdések megvitatása voltak.<br />

(Az ülésrôl lapunk 7. <strong>oldal</strong>án olvashatnak<br />

beszámolót – a szerk.)<br />

2007. augusztus 14.<br />

– Ülésezett a kamara PR-munkabizottsága.<br />

Döntés született egy, a több-biztosítós<br />

rendszerrel kapcsolatos kamarai álláspontot<br />

tükrözô anyagról, ill. sajtótájékoztató megtartásáról.<br />

– Ülésezett a kamara gazdasági munkabizottsága.<br />

Napirenden volt az elnökségi ülésen<br />

hozott határozatnak megfelelôen munkaterv<br />

kidolgozása a patikák gazdasági védelmében.<br />

2007. augusztus 16.<br />

– Sajtótájékoztatót tartott a <strong>Magyar</strong><br />

<strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> a több-biztosítós rendszerrel<br />

kapcsolatos állásfoglalásáról. (A sajtótájékoztatóról<br />

lapunk 7. <strong>oldal</strong>án olvashatnak – a<br />

szerk.)<br />

DR. ZALAI KÁROLYwww.gyogyszer.hu 2007. SZEPTEMBER GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 25


www.gyogyszer.hu<br />

Bizalmas iratmegsemmisítés! Vállaljuk gyógyszertárak receptjeinek,<br />

számláinak megsemmisítését. Tel.: 06-30/945-7185.<br />

*<br />

Pécstôl 20 km-re a komlói Piramis Gyógyszertár pályakezdô és<br />

gyakorlott gyógyszerész munkatársakat vár. Ajánlat: szolgálati<br />

lakás, cégautó-használat. Tel.: (72) 481-433.<br />

A Vasútegészségügyi Kht. a Budapesti Egészségügyi Központjában<br />

található közforgalmú gyógyszertárába személyi<br />

joggal rendelkezô vezetô gyógyszerészt keres. Részletek a<br />

www.vasuteu.hu/Hírek,aktualitások/Állásajánlatok között<br />

találhatók.<br />

Orvosi rendelôhöz közeli üzletközpontban létesítendô közforgalmú<br />

gyógyszertárba személyi jogos vezetô szakgyógyszerészt<br />

és gyógyszerész munkatársakat keresek. Kiemelt bérezést és<br />

egyéb juttatásokat biztosítunk. Kapcsolatfelvétel: 06-20/458-<br />

7524, 06-20/455-4638.<br />

*<br />

Csurgói akkreditált gyógyszertár Somogy megyében gyógyszerész<br />

munkatársakat keres. Lakás van. Érdeklôdni: 06-30/937-<br />

1091 vagy (82) 471-017 telefonon.<br />

*<br />

Budapesttôl 40 km-re fekvô fiókpatika (Szigetújfalu) vezetésére<br />

és anyapatikai (Ráckeve) kisegítésre keresünk gyógyszerész<br />

vagy asszisztens kollégát. Saját gépkocsi elôny. Szolgálati lakásként<br />

fiókpatikával egybeépített kertes, családi házat biztosítunk<br />

ingyenesen. Tel.. 06-30/234-5186, 06-30/559-0733,<br />

(24) 519-060.<br />

*<br />

Felújított gyógyszertár áron alul eladó személyijog-átadással.<br />

Tel.: (49) 355-909, 06-30/ 423-1179.<br />

*<br />

Az ajkai Kígyó Gyógyszertár – versenyképes fizetéssel – gyógyzserész<br />

munkatársat keres. Rezidensek jelentkezését is várjuk. Jogosítvány<br />

szükséges. Lakhatási támogatást biztosítunk. Tel.: 06-<br />

20/955-3531.<br />

HIRDETÉS<br />

Angliai álláslehetôség gyógyszerészeknek. Teljes körû szolgáltatás<br />

a nyelvoktatástól az elhelyezkedésig. Ingyenes<br />

nyelvvizsga és interjúlehetôség Budapesten. Tel.: (1) 411-<br />

1245,06-70/945-2387, www.ateamhungary.hu.<br />

A Kenderesi „Remény Gyógyszertár” teljes jogú gyógyszerészt<br />

keres fôállású gyógyszertárvezetôi állásra. Bérezés megegyezés<br />

szerint. Lakás megoldható. Érdeklôdni lehet: 5331 Kenderes,<br />

Szent István krt. 25. Telefon: (59) 328-215 vagy Vinczer Géza:<br />

06-30/938-5252.<br />

*<br />

Gyôri számlaképes szakgyógyszerész helyettesítést vállal Gyôrben<br />

és tágabb (60 km) vonzáskörzetében. Tel.: 06-30/746-0751.<br />

XVI. k.-i két mûszakos gyógyszertár gyógyszerész munkatárs<br />

jelentkezését várja. Tel.: 405-6097, 06-70/531-2004.<br />

Pénztárgépszalag kiszállítva bárhova 48 órán belül. Áfás<br />

áraink: 80x80/Thermoszalag: 290 Ft, 70x70/3 pl. és<br />

75x70/3 pl.: 192 Ft. Telefon: (72) 516-973, 06-20/976-<br />

8494. Kérjen ingyenes próbaszalagot.<br />

www.penztargepszalag.hu<br />

Kiemelt kereseti lehetôséggel gyógyszertárvezetôt, gyógyszerészeket<br />

és gyógyszertári asszisztenseket keresünk. Bôvebb felvilágosítás,<br />

illetve <strong>szakmai</strong> önéletrajzok fogadása: tothpeter@<br />

humanmentor.hu. Pályakezdôk jelentkezésére is számítunk!<br />

Nyugdíjas Klub<br />

Az MGYK Budapesti Szervezetének Nyugdíjas Klubja<br />

következô összejövetelét<br />

2007. szeptember 19-én 15 órakor tartja az OGYI<br />

(Budapest V., Zrínyi u. 3.) V. emeleti tanácstermében.<br />

Az alapítvány adományokat fogad el a következô<br />

bankszámlaszámon: 10700347-43309508-51100005<br />

Fôvárosi Nyugdíjas Gyógyszerészekért Alapítvány<br />

A <strong>Magyar</strong> <strong>Gyógyszerészi</strong> <strong>Kamara</strong> hivatalos lapja. Megjelenik havonta egy alkalommal. Kiadó: MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA<br />

1068 Budapest, Dózsa György út 86/B. Postacím: 1393 Budapest, Pf. 304. Telefon: 351-9483, 351-9484. Fax: 351-9485. E-mail:<br />

hivatal@mgyk.hu Internetelérhetôség: www.mgyk.hu Fôszerkesztô: DR. ZALAI KÁROLY. Felelôs szerkesztô: HORVÁTH JUDIT.A szerkesztôbizottság<br />

megbízott elnöke: DR. SZABÓ SÁNDOR. Tagok: DR. DOBSON SZABOLCS, PROF. DR. ERÔS ISTVÁN, DR. GRABARITS<br />

ISTVÁN, DR. STARCZ JUDIT, TAKÁCS GÉZÁNÉ, DR. ÚJHELYI GABRIELLA. Kiadja: GALENUS GYÓGYSZERÉSZETI LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ<br />

KFT. 1146 Budapest, Dózsa György út 19. 1437 Budapest 70., Pf. 275. Telefon: 467-8060. Fax: 363-9223. E-mail: szerkesztoseg@galenus.hu<br />

A kiadásért felelôs: FÁRI ISTVÁN. Hirdetésfelvétel: Galenus Lap- és Könyvkiadó Kft. 1146 Budapest, Dózsa<br />

György út 19. 1437 Budapest 70., Pf. 275. Tel.: 363-0238. Fax: 363-9223. Nyomdai elôállítás: Grafika Press Zrt. – Felelôs<br />

vezetô: FARKAS TAMÁS vezérigazgató. 1101 Budapest, Monori u. 1–3. ISSN 1218-926 X. A <strong>Gyógyszerészi</strong> Hírlap bármely<br />

részének másolásával és a lap terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. A lapból értesüléseket átvenni csak a <strong>Gyógyszerészi</strong><br />

Hírlapra való hivatkozással lehet.<br />

26 GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 2007. SZEPTEMBER

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!