Dr. Bankó Zoltán publikációi - ICELL - Összehasonlító és Európai ...

ajk.pte.hu

Dr. Bankó Zoltán publikációi - ICELL - Összehasonlító és Európai ...

BANKÓ ZOLTÁN

PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE

1. Gondolatok a fiatalok munkajogi védelméről. JK 1998/7-8.

2. Az "üzemi igazságszolgáltatás" elmélete és gyakorlata. JURA, 1998.

3. Outlines of the Hungarian Labour Law. Pécs, 1998, JPTE.

4. Munkajogi kézikönyv 1999. [Társszerző Berke Gyula, Kiss György]. Budapest, 1999, Saldo.

5. Távmunka. Az információs társadalom munkajogi kérdései. JK 2000/6.

6. A tanulmányi szerződés [társszerző Berke Gyula]. Cég és Jog, 2000/4.

7. A versenytilalmi megállapodás. [Társszerző Berke Gyula]. Cég és Jog, 2000/5.

8. A csoportos létszámcsökkentés szabályai. Cég és Jog, 2000/6.

9. A munkáltató utasítási joga [társszerző Berke Gyula]. Cég és Jog, 2000/7-8.

10. A munkáltató fegyelmezési joga [társszerző Berke Gyula]. Cég és Jog, 2000/7-8.

11. A Munka Törvénykönyve. Kis jogszabály sorozat [szerk., társszerkesztő Berke Gyula, Kiss György].

Budapest, 2000, KJK.

12. A munkaerő-kölcsönzés. [Társszerző Kiss György]. Cég és Jog, 2000/9.

13. Foglalkoztatás részmunkaidőben. Cég és Jog, 2001/4.

14. A foglalkoztatás rugalmas formái az Európai Unióban. Cég és Jog, 2001/4.

15. Munkajog. [Társszerző Berke Gyula, Kiss György]. Pécs, 2001, Penta Unió.

16. Az Európai Unió munkajoga. [Társszerző Rolf Birk, Berke Gyula, Gyulavári Tamás, Kiss

György]. Budapest, 2001, Osiris.

17. Munkajogi jogszabályok [szerk.]. Pécs, 2001, Dialóg Campus.

18. Munkajogi kézikönyv 2001. [Második kiadás, társszerző Berke Gyula, Kiss György]. Budapest,

2001, Saldo.

19. Munkajog. Jogi szakvizsga segédkönyvek. Pécs, 2002, Dialóg Campus.

20. A határozott idejű munkajogviszonyokkal kapcsolatos magyar munkajogi szabályok és bírói

gyakorlat az Európai Unió tagállamai szabályozásának tükrében. In Czúcz Ottó – Szabó István

(szerk.): Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás. Ünnepi kiadvány Radnay József 75.

születésnapja alkalmából.

21. Bevezetés a munkajogba. [Társszerző Berke Gyula, Kiss György]. Pécs, 2002, Justis.

1


22. A gazdasági struktúraváltás európai munkajogi problémái. [Társszerző Berke Gyula, Kiss

György]. Pécs, 2002, PTE ÁJK.

23. Külföldiek foglalkoztatása munkajogviszonyban Magyarországon. In Berke Gyula – Gyulavári

Tamás. – Kiss György. (szerk.): Külföldiek munkavállalása Magyarországon. Budapest, 2002,

KJK-Kerszöv.

24. A távmunka munkajogi kérdései. In Paál Kálmán (szerk.): Távmunka tanácsadó. Budapest,

2003, KJK-Kerszöv.

25. Munkajogi kézikönyv 2003 [Harmadik kiadás, társszerző Berke Gyula, Kiss György].

Budapest, 2003, Saldo.

26. Bevezetés a munkajogba [Második kiadás, társszerző Berke Gyula, Kiss György]. Pécs, 2004,

Justis.

27. Közösségi munkajog [Társszerző Berke Gyula, Kiss György]. In Gyulavári Tamás (szerk.):

Az Európai Unió szociális dimenziója. Budapest, 2004, OFA Kht.

28. Távmunka az Európai Unióban és Magyarországon. In Inotai András (szerk.): EUtanulmányok

I. Budapest, 2004, Nemzeti Fejlesztési Hivatal.

29. A rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztésének lehetőségei. In Inotai András (szerk.): EUtanulmányok

II. Budapest, 2004, Nemzeti Fejlesztési Hivatal.

30. A távmunka a Munka Törvénykönyve speciális szabályainak rendszerében. JURA 2004/2.

31. Munkajogi jogszabályok. [Szerk., második kiadás. ] Pécs, 2005, Dialóg Campus.

32. Válogatás az Európai Bíróság munkajogi ítéleteiből – A munkavállalók szabad mozgása.

[Társszerző Kiss György, Berke Gyula, Gyulavári Tamás] Budapest, KJK-Kerszöv, 2004.

33. Válogatás az Európai Bíróság munkajogi ítéleteiből – A munkavállalók jogai. [Társszerző Kiss

György, Berke Gyula, Gyulavári Tamás] Budapest, 2005, KJK-Kerszöv.

34. Bevezetés a munkajogba. [Harmadik kiadás, társszerző Berke Gyula, Kiss György]. Pécs,

2006, Justis.

35. Bevezetés a társadalombiztosítási jogba. [Társszerző Berke Gyula, Kajtár Edit]. Pécs, 2006,

Justis.

36. Munkajogi kézikönyv 2006 [Negyedik kiadás, társszerző Berke Gyula, Kiss György].

Budapest, 2003, Saldo.

37. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény magyarázata I-II. [Társszerző

Berke Gyula, Gyulavári Tamás, Kiss György]. Budapest, 2006, Magyar Hivatalos Közlönykiadó.

38. Regulating Atypical Employment Relationships in Hungary. Budapest, 2006, MTA Szociológiai

Kutatóintézet.

2


39. Bevezetés a munkajogba. [Negyedik kiadás, társszerző Berke Gyula, Kiss György]. Pécs, 2007,

Justis.

40. A Munka Törvénykönyve a gyakorlatban. Budapest, 2007, Manager Praxis Szakkiadó.

41. A munkajogviszonyok megszűnése és megszüntetése. Budapest, 2007, Manager Praxis Szakkiadó.

42. A Legfelsőbb Bíróság ítéletei a 2007. év második és a 2008. év első felében. PMJK 2008/2,

79–105.

43. Az atipikus munkajogviszonyok szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. Pécs, 2008,

megjelenés alatt.

44. A Munka Törvénykönyve a gyakorlatban. 2008. év I-II. negyedévi aktualizálás. Budapest, 2008,

Manager Praxis Szakkiadó.

45. A munkajogviszonyok megszűnése és megszüntetése. 2008. év I-II. negyedévi aktualizálás. Budapest,

2008, Manager Praxis Szakkiadó.

46. Az atipikus munkajogviszony fogalmáról. In Kiss Gy. – Berke Gy. – Bankó Z. – Kajtár E. (szerk.):

Emlékkönyv Román László születésének 80. évfordulójára. Pécs, 2008, PTE ÁJK.

3

More magazines by this user
Similar magazines