A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása – Európa ...

fszk.hu

A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása – Európa ...

A fogyatékkal élő emberek

társadalmi befogadása

Európa esélyegyenlőségi stratégiája

Európai Bizottság


Egyenlő esélyek az egyenlő jogokhoz

Az európai hozzáadott érték

A Fogyatékkal Élők Európai Éve (EYPD) 2003-

ban valamennyi európai állampolgárt arra

indított, hogy elgondolkozzék a fogyatékos

emberek jogain. A fogyatékosokkal kapcsolatos

intézkedésekért elsősorban a tagállamok a

felelősek. A nemzeti intézkedések kiegészítésével

és továbbfejlesztésével azonban az EU is jelentős

szerepet játszik, miközben olyan feltételeket hoz

létre, melyek további haladást tesznek lehetővé

a fogyatékkal élő emberek helyzetét érintő

európai jogalkotás és fellépések területén.

Az EU célja a fogyatékkal élő emberek aktív

bevonásának, illetve a társadalomban való teljes

körű részvételének a biztosítása az EU

fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekre

vonatkozó emberi jogi megközelítésével

összhangban. A fogyatékosság jog, nem pedig

megítélés kérdése. Ezen túlmenően ez a

megközelítés teljesen összhangban van a

fogyatékkal élő emberek jogairól szóló ENSZegyezménnyel,

amelynek az Európai Közösség

ugyancsak szerződő fele.

A középpontban a jogokhoz

történő egyenlő hozzáférés

Akárcsak az ép állampolgároknak, a fogyatékkal

élő embereknek is egyenlő jogaik vannak, és

joguk van a méltósághoz, az egyenlő

elbánáshoz, a független élethez és a

társadalomban történő teljes körű részvételhez.

Az EU fellépéseinek középpontjában az a

törekvés áll, hogy lehetővé tegye a fogyatékkal

élő embereknek ezen jogok élvezetét. Ebből

következően az esélyegyenlőség

alátámasztja Európa fogyatékosüggyel

kapcsolatos hosszú távú céljait, és képessé

teszi a fogyatékkal élő embereket arra, hogy

kiteljesítsék lehetőségeiket, és képesek legyenek

részt venni a társadalomban.

A fogyatékossággal kapcsolatos kérdések

területén az esélyegyenlőség általános

érvényesítéséhez az EU fogyatékkal élők

foglalkoztatására vonatkozó akcióterve

biztosít keretet. Az EU olyan különböző, a

kérdések széles körét felölelő politikai eszközöket

vesz igénybe, amelyek érintik a fogyatékkal élő

embereket. 2010-re az Európai Közösség javulást

szeretne elérni a foglalkoztatási kilátások, a

mindenki számára lehetséges akadálymentes

hozzáférés és a független élet vonatkozásában. A

fogyatékkal élő emberek is részt vesznek a

döntéshozatalban a következő európai alapelv

alapján: „Semmit a fogyatékkal élő

emberekről a fogyatékkal élő emberek

nélkül.”

1


A teljes társadalmi befogadás felé vezető út

Tények és számok

A fogyatékkal élő emberek az EU teljes

munkaképes korú népességének legalább

16%-át teszik ki.

Európában több mint 45 millió (vagyis minden

hatodik) 16 és 64 év közötti életkorú ember

tartós egészségi problémákkal küzd vagy

fogyatékkal él. A (16–25 éves) fiatalok körében

ez az arány mintegy 7,3%.

Miután a fogyatékkal élő emberek rendszerint

bizonyos segítségre vagy ápolásra szorulnak,

létezik egy olyan munkaerő-piaci szegmens

(szakmák és szolgáltatók), amely ezeket az

igényeket szolgálja ki. A szolgáltatók állásokat

hoznak létre, és ezen szolgáltatások nyújtásával

jótékony hatást gyakorolnak a gazdaságra is.

Álláskeresés és az állás megtartása

A fogyatékkal élő európaiaknak átlagosan

csak 50%-a rendelkezik állással, míg az ép

emberek esetében ez az arány 68% felett

van. A fogyatékkal élő emberek esetében majd

kétszer olyan valószínű az inaktivitás, mint az ép

emberek esetében. Egy kis segítséggel viszont a

fogyatékkal élő európaiak milliói léphetnének

be, vagy térhetnének vissza a munkaerőpiacra.

Az EU növekedéssel és a foglalkoztatással

kapcsolatos felülvizsgált lisszaboni

stratégiája központi célul tűzi ki a fogyatékkal

élő európai emberek körében viszonylag

alacsony foglalkoztatottsági arányok javítását.

A tagállamok saját foglalkoztatáspolitikájukat az

európai foglalkoztatási stratégia (EES)

iránymutatásai alapján határozzák meg. A

tagállamok évente jelentést tesznek az EK felé

nemzeti foglalkoztatási kezdeményezéseikről,

beleértve a fogyatékosügyi kezdeményezéseket

is.

Az EU szociális védelemmel és társadalmi

befogadással kapcsolatos politikai munkája

támogatja a tagállamokat a társadalmi

befogadással, az egészségüggyel és a szociális

szolgáltatásokkal kapcsolatos politika

kidolgozásában, és ezáltal növeli az esélyét

annak, hogy a fogyatékkal élő emberek munkát

találjanak, és megtartsák állásukat.

2


Oktatás mindenki számára

Az EU fogyatékosügyi stratégiája hangsúlyozza a

minőségi oktatáshoz és az élethosszig tartó

tanuláshoz való egyenlő hozzáférést. Ez a két

terület lehetővé teszi a fogyatékkal élő emberek

számára, hogy teljes körűen részt vegyenek a

társadalomban, és javítsák életminőségüket.

Az Európai Közösség támogatja a fogyatékkal élő

gyermekek bevonását az általános oktatásba. A

Közösség több oktatási kezdeményezést is

beindított fogyatékkal élő emberek számára.

Ezek közé tartoznak például az Európai

Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók

Fejlesztéséért (EADSNE), valamint a

fogyatékossággal és az élethosszig tartó

tanulással foglalkozó különleges tanulmányi

csoport. Több közösségi program (mint például

a Szókratész, a szakképzéssel kapcsolatos

Leonardo da Vinci) emelte be a fogyatékkal élő

emberek oktatását és képzését az általános

képzés folyamatába.

Független életvitel

Az EU Fogyatékosügyi Stratégiájának célja annak

biztosítása, hogy a fogyatékkal élő emberek

mindennapi életükben ugyanolyan egyéni

választási lehetőségekkel rendelkezzenek, mint

az ép emberek, illetve hogy ők is irányíthassák

életüket. A gondozó és támogató

szolgáltatásokat még inkább a fogyatékkal

élő emberek különleges igényeinek

megfelelően kell kialakítani. Az Európai

Bizottság célja a megfizethető, elérhető és

minőségi szociális szolgáltatások előmozdítása,

és ezek konszolidált szociális és a befogadást

segítő rendelkezéseken keresztül történő

támogatása.

Az EU fogyatékosügyi stratégiája ugyancsak

támogatja a fogyatékkal élő emberek

kihelyezését a számukra fenntartott intézetekből.

Az Európai Bizottság olyan tanulmányokat

finanszíroz, amelyek közösségi alapú

szolgáltatások nyújtását vizsgálják annak

biztosítása érdekében, hogy a fogyatékkal

élő emberek megkapják a közösségben

történő életvitelhez szükséges megfelelő

szintű biztonságot, szabadságot és

függetlenséget. A nagy bentlakásos

intézményekről szóló első tanulmány partnerei

létrehozták a Közösségi Élet Európai Koalícióját.

3


Mit mond a jog?

A foglalkoztatási irányelv tiltja a

megkülönböztetést, valamint a zaklatást és a

megkülönböztetésre szóló utasítást. Valamennyi

munkaadónak ésszerű körülményeket kell

biztosítania fogyatékkal élő emberek számára.

Sok tagállamnak lényegesen módosítania kellett

nemzeti jogát, hogy az összhangban legyen a

foglalkoztatási szabályozással.

A foglalkoztatás állami támogatásáról szóló

rendelet bátorítja a fogyatékos munkavállalók

felvételét és megtartását, és lehetővé teszi a

tagállamok számára, hogy pénzügyi ösztönzőket

hozzanak létre a munkaadók számára, illetve

hogy munkahelyeket biztosítsanak a csökkent

munkaképességű munkavállalók toborzására és

megtartására.

A légi járműveken utazó fogyatékos és

csökkent mozgásképességű személyek

jogairól szóló rendelet előírja, hogy a

repülőtereknek és a légi szállítóknak kötelezően

és díjtalanul támogatást és információkat kell

biztosítaniuk. Biztonsági okokat kivéve, vagy az

elégtelen méretű légi jármű esetét leszámítva

fogyatékosságra hivatkozva foglalást nem lehet

visszautasítani. A légi szállítóknak és a repülőtérüzemeltetőknek

biztosítaniuk kell, hogy

munkatársaik megfelelő képzést kapjanak a

fogyatékos emberek kiszolgálásáról. A

büntetésvégrehajtási szervek felállítása és a

panaszkezelési eljárások kialakítása ugyancsak

kötelező. A vasúti közlekedésben részt vevő

fogyatékos utasokkal kapcsolatos jogalkotási

munka folyamatban van. Ezt pedig a tengeri és a

távolsági autóbuszokon történő utazással

kapcsolatos javaslatok követik majd.

Az európai jogalkotás több területen is

foglalkozik a fogyatékkal élő emberek

problémáival. Ilyen például a távközlési

területtel kapcsolatos jogalkotás.

Iránymutatás

Az európai nyitott koordináció elve (OMC)

egy integrált kereten belül határozza meg a

menetrendet, és támogatja a tagállamokat saját

politikáik kidolgozásában. Lehetővé teszi, hogy

figyelembe vegyék a fogyatékosüggyel

kapcsolatos kérdéseket a foglalkoztatás, a

társadalmi befogadás és védelem, valamint a

nyugdíj, az egészségügy és a tartós gondozás

kérdésköreiben.

Az EU társadalmi párbeszédén keresztül a

szociális partnereket arra bátorítják, hogy

valósítsák meg a fogyatékkal élő emberek

foglalkoztatásával kapcsolatos ajánlásaikat,

beleértve az ágazati kezdeményezéseket is.

4


Pénzügyi eszközök

Strukturális alapok

Az Európai Szociális Alap fontos eszköz a

fogyatékos embereknek a társadalomba és a

munkaerőpiacra történő aktív befogadásának a

támogatására. Olyan projekteket társfinanszíroz,

amelyek javítják az emberek

foglalkoztathatóságát, illetve amelyek az emberi

erőforrásokat a munkaerőpiachoz igazítják. Új

rendelkezéseket is tartalmaz a fogyatékosság

alapján történő megkülönböztetés tilalmáról.

Jelenleg a finanszírozandó tevékenységek

meghatározása során figyelembe veendő egyik

legfontosabb ismérv az, hogy a fogyatékos

emberek milyen mértékben férhetnek hozzá az

adott tevékenységhez. A projektek finanszírozása

és kiválasztása során saját prioritásaik

meghatározása a tagállamok felelőssége.

Társadalmi szolidaritás

A 2007-ben induló új közösségi foglalkoztatási

és társadalmi szolidaritási program

(PROGRESS) keretében több fogyatékosüggyel

kapcsolatos projekt finanszírozására is sor kerül.

Ezek a projektek kulcsfontosságúak az EU

foglalkoztatással, a társadalmi befogadással és

védelemmel, a munkafeltételekkel, a nemek

közötti egyenlőséggel, a megkülönböztetés

elleni küzdelemmel és a sokféleséggel

kapcsolatos céljainak az eléréséhez.

Az új program lehetővé teszi a fogyatékosüggyel

foglalkozó európai szintű nem kormányzati

szervezetek működési költségeinek

társfinanszírozását.

Kísérleti projektek

Jelenleg 15 olyan kísérleti projekt van

folyamatban, amelyek célja beindítani vagy

támogatni a fogyatékossággal kapcsolatos

esélyegyenlőség általános érvényesítését az

irányítás különböző szintjein, illetve olyan

területeken, mint például az akadálymentes

épületek, a közlekedés, a területfejlesztés, és a

foglalkoztatás regionális és helyi szinteken

egyaránt.

Egyéb lehetőségek

Az esélyegyenlőség általános érvényesítésének

elvével összhangban a fogyatékosüggyel

kapcsolatos kérdések különböző finanszírozási

kezdeményezéseknek is részét képezik. Ilyenek

például a statisztikai tanulmányok, a közösségi

kutatási keretprogramok, az oktatás, és az

esélyegyenlőség európai éve (2007).

5


Európa politikai eszköztára

Az EU akcióterve a fogyatékkal

élők foglalkoztatására

A fogyatékkal élő emberek aktív társadalmi

befogadásával kapcsolatos hosszú távú EUstratégia

az EU fogyatékkal élők

foglalkoztatására vonatkozó akcióterve

(DAP) és az európai fogyatékosügyi stratégia

(2004–2010) köré épül, és ezek mindegyike

képessé teszi az EU-t arra, hogy felvegye a

küzdelmet a folyamatosan változó társadalmi és

gazdasági környezettel. A terv a

fogyatékossággal kapcsolatos kérdések általános

érvényesítésének tényleges biztosítását úgy

valósítja meg, hogy a prioritásokat a fogyatékkal

élő emberek helyzetében és környezetében

történő fejleményeknek és az új kihívásoknak

megfelelően az EU politikáinak és

tevékenységeinek széles körébe építi be.

Az EU fellépéseinek középpontjában az

esélyegyenlőség általános érvényesítése áll

annak érdekében, hogy a társadalom egésze

megismerje és felismerje a fogyatékkal élő

emberek szükségleteit, illetve azt, hogy mit

nyújtanak a fogyatékosok a társadalom számára.

Az esélyegyenlőség általános érvényesítése

keretében a vonatkozó politikákat a

fogyatékosügy szempontjából kell elemezni,

meg kell érteni a fogyatékkal élő emberek

sokféle igényét, majd ezeket figyelembe kell

venni a politika kialakításakor. Különböző

eszközöket vesznek igénybe az olyan teljesen

integrált intézkedések bátorítására, amelyek

egyaránt és ugyanolyan módon veszik

figyelembe a fogyatékkal élő és az ép emberek

egyéni igényeit. Az esélyegyenlőség általános

érvényesítése folyamatos párbeszédet jelent az

állami hatóságokkal, a szociális partnerekkel, a

magánszektorral és a fogyatékosügyben érintett

nem kormányzati szervezetekkel.

Az akcióterv a fogyatékkal élő emberek

helyzetében és környezetében bekövetkező

változásokkal összhangban strukturálja az EU

politikáinak és tevékenységeinek prioritásait. Az

Európai Bizottság kétévente ad ki egy,

a fogyatékkal élő emberek általános

helyzetéről szóló olyan jelentést, amely

alapul szolgál e prioritások megállapításához. A

jelentés ugyancsak iránymutatással szolgál a

tagállamok és az érdekelt felek számára saját

fogyatékosügyi politikáik kidolgozásához.

Prioritások 2004–2005

• A foglalkoztatáshoz történő hozzáférés, és a

foglalkoztatás megtartása;

• Oktatás, szakképzés és ifjúság;

• Új technikák a fogyatékkal élő emberek

cselekvőképességének fokozására; és

• Az árukhoz és szolgáltatásokhoz történő

hozzáférés a közösségben.

Prioritások 2006–2007

• A fogyatékkal élő emberek integrálása a

munka világába;

• Minőségi támogató és gondozó

szolgáltatásokhoz történő hozzáférés

biztosítása;

• Az árukhoz és szolgáltatásokhoz történő

hozzáférés erősítése; és

• A fogyatékosügyi statisztikáknak az EU

részéről történő fokozott elemzése.

6


Hol találhatók további információk?

További információk

http://ec.europa.eu/employment_social/disability/intro_en.html

Egyéb linkek:

• Az Európai Bizottság tanulmánya (2005) a fogyatékosok esélyegyenlőségének általános

érvényesítéséről az európai foglalkoztatási stratégiában (EES):

http://ec.europa.eu/employment_social/disability/emco010705_en.pdf

• EdeAN (European Design for All e-Accessibility Network): www.e-accessibility.org

• http://ec.europa.eu/employment_social/disability/index_en.html

• http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/index_hu.htm

KE-75-06-211-HU-D

Valamennyi európai állampolgár bevonása

A Fogyatékkal Élők Európai Napja

Minden év december 3-án az Európai

Bizottság a Fogyatékkal Élők Európai

Fórumával (EDF) szorosan együttműködve

konferenciát szervez, hogy megemlékezzen

a Fogyatékkal Élők Európai Napjáról. Ezt az

időpontot úgy választották ki, hogy egybeessen

a Fogyatékkal Élők Nemzetközi Világnapjával,

amelyet 1992-ben az ENSZ jelölt ki.

Ezek a konferenciák egy asztalhoz ültetik a

politikusokat, a fogyatékkal élő és az ép

embereket, az érdekelt feleket, a tudósokat és a

médiát, valamint a fogyatékosügy területén

működő egyéb szereplőket. A tagállamok

egyúttal részét képezik az EU azon

erőfeszítéseinek is, amelyek célja a

fogyatékosüggyel kapcsolatos kérdések általános

érvényesítése, összhangban a fogyatékkal élő

emberek esélyegyenlőségéről szóló cselekvési

programmal. A találkozók továbbá ösztönzik a

bevált gyakorlat olyan területeken történő

cseréjét, amelyek kulcsfontosságúak a

fogyatékkal élő emberek aktív befogadásához, és

lehetővé teszik a fogyatékosügyi politika

legfontosabb szereplőinek hálózatba

szervezését.

Minden évben egy olyan téma kerül

kiválasztásra, amely a fogyatékosügy egy újabb

vonatkozását helyezi a középpontba. A korábbi

évek ilyen témái közé tartoztak például a

fogyatékos emberekkel szembeni erőszak elleni

harc, az akadálymentes tervezésről szóló „Design

for all” kezdeményezés, az oktatás, az

álláskeresés és az állás megtartása, a társadalmi

együttélés, valamint az ifjúság. E konferenciák

megállapításai és következtetései

beépülnek az Európai Bizottságnak a

fogyatékkal élő emberek általános

helyzetéről szóló, kétévenkénti jelentésébe,

közelebb hozva Európát a kontinens

valamennyi állampolgárához. Ezek a

jelentések szolgálnak alapul az Európai Bizottság

számára, amikor meghatározza a kiemelt

intézkedéseket az EU fogyatékkal élőkre

vonatkozó akciótervének egymást követő

szakaszai számára.

© Európai Közösségek, 2007 — Sokszorosítása a forrás feltüntetésével engedélyezett.

Printed in Italy

Fehér, klórmentes papírra nyomtatva