JELENTKEZÉSI LAP - Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért ...

fszk.hu

JELENTKEZÉSI LAP - Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért ...

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú

Nonprofit Kft

Képzési Felhívást tesz közzé

Jelentkezés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Közhasznú Nonprofit Kft által a TÁMOP 5.4.5 – 11 /1 – 2012 –

0001 azonosítószámú

„ Képzők képzése – vezetői esélyegyenlőségi kompetenciák

képzési programra”

Programakkreditációs szám:

PL-5522

A képzés címe:

„ Képzők képzése – Vezetői esélyegyenlőségi kompetenciák képzési programra”

A képzési felhívás háttere:

A TÁMOP 5.4.5 kiemelt projekt korábbi szakaszában lebonyolított képzők képzése

tevékenységünk keretében az FSZK Nonprofit Kft. jelentős számban, mintegy 185 főt

készített fel az első projektszakaszban kifejlesztett képzési programok oktatására.

Ennek a projektnek a keretében nem volt mód mind a 70 féle képzéshez felkészíteni az

oktatókat, ill. vannak olyan képzési programok is, melyekhez kis számú a már képzett

oktatói létszám.

Ezt a két hiányosságot kívánjuk csökkenteni az újabb képzők képzése programelemmel,

melynek keretében a hiányzó oktatók felkészítése fog megtörténni.

Ezzel kívánjuk biztosítani a TÁMOP 5.4.6. keretében meghirdetésre kerülő képzési listán

szereplő minden képzési programhoz a megfelelő számú felkészült oktatói kört.

Azonosító: 71203

A képzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak szakmai teamekben a „Vezetői

esélyegyenlőségi kompetenciák képzés” programcsomagjának – a résztvevők szakmai

végzettségéhez, tapasztalatához kapcsolódó – oktatására, átlátva és képviselve annak

koncepcióját, megismerve a képzés egymásra épülő komplex rendszerét, rálátást nyerve

azok speciális tartalmaira és összefüggéseire. Cél az is, hogy az oktatók alkalmassá

váljanak a befogadó társadalom alapértékeinek, szemléletének közvetítésére, kiemelt

figyelemmel a fogyatékos személyek társadalmi befogadásával kapcsolatos kérdések

munkaszervezeti és vezetői megközelítésére.

Csoportlétszám (min.- max.): 12 - 25 fő

A képzésben résztvevők köre, célcsoportja; a képzésbe való bekapcsolódás

feltételei:

Egyetemi vagy főiskolai végzettségű (diplomás) szakemberek az alábbi

szakterületekről:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú

Nonprofit Kft

Cím: H-1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.

Telefon: 06 1 450 3230; 06 1 450 3240 • Telefax: 06 1 450 3235

www.fszk.hu

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0849-04

Intézményi Akkreditációs Lajstromszám: AL-2057


- vagy jogi, vagy államigazgatási főiskolai, vagy szociológiai, vagy szociálpolitikai

vagy pszichológusi vagy gazdasági vagy humán erőforrás irányultságú végzettség

- vagy rehabilitációs szakmérnöki végzettség

- vagy infó-kommunikációs akadálymentesítésben való jártassággal kiegészített

informatikusi vagy informatikai tanári végzettség,

és

végzettsége kiegészül az alábbi szakmai tapasztalatok valamelyikével:

- vagy minimálisan 3 csoportban és/vagy minimálisan 36 órában igazoltan tartott

érzékenyítő tréninget

- vagy minimálisan 3 csoportban és/vagy minimálisan 36 órában igazoltan tartott

munkavállalási vagy rehabilitációs tréninget

- vagy szervezet- és/vagy vezetésfejlesztés tréning referenciával (igazolhatóan)

rendelkezik minimálisan 50 óra és/vagy minimum 5 csoport vonatkozásában

mindezeken túl elvárás:

- minimum 5 év saját szakterületen szerzett szakmai tapasztalat

- fogyatékosügyi és esélyegyenlőségi ismeretek és/vagy gyakorlati

munkatapasztalat

- legalább 3 év: oktatói (felsőoktatási vagy felnőttképzési) vagy tréningvezetői vagy

előadói vagy csoportvezetői tapasztalat

A megszerezhető kompetenciák:

Ismeri a fogyatékosügy hazai és nemzetközi környezetét. Ismeri a Fogyatékos

Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szerepvállalását a fogyatékosügyben.

Ismeri a „Vezetői esélyegyenlőségi kompetenciák” képzési program felépítését, a

modulok és tanegységek tartalmát, szakmai koncepcióját, szemléletét, átlátja a

jogosultságai alapján saját szerepét a képzésben, és tisztában van a képzési folyamat

lehetséges eredményeivel, akadályaival.

Képes az általa oktatott résztvevőknek pozitív mintát nyújtani a fogyatékos

személyekhez való viszonyukban.

Rendelkezik a különböző típusú fogyatékosságokkal kapcsolatos alapismeretekkel.

Ismeri a Tudástár felépítését és a keretrendszer (ILIAS) alapvető szolgáltatásait, képes

azok széleskörű alkalmazására.

Ismeri az emberi teljesítőképesség fogalmát, definícióját, a hátrányos helyzet

kialakulásának lehetőségét, a „RÉS” elmélet definícióját.

Ismeri az egyetemes tervezés hátterét és definícióját, képes alkalmazni az egyetemes

tervezés alapelveit.

Ismeri a felnőttképzési oktatási módszereket, azok alkalmazási lehetőségeit, az általános

módszertani lehetőségeket, illeszkedve a képzés filozófiájához, a képzés szemléletéhez.

Ismeri a felnőttek tanulási jellemzőit, a tanítási-tanulási folyamat tervezését segítő

eszközöket, a tanulásszervezési eljárásokat, az előzetes tudásszint-felmérés fogalmát és

szerepét, a leggyakrabban alkalmazott technikáit

Ismeri a felnőttképzés modern oktatási módszereit, és képes a megismert módszerek

alkalmazására.

Tisztában van az esélyegyenlőség és fogyatékosügy legfontosabb szemléleti kérdéseivel,

elő tudja segíteni a majdani képzésben résztvevő vezetők/leendő vezetők befogadó

vezetői szemléletének a kialakulását, fejlődését, hogy a résztvevők a képzés elvégzését

követően elkötelezett, kompetens képviselői legyenek a fogyatékossággal élők

befogadására nyitott szervezeteknek.

Ismeri a stábműködés modelljét, a stábon belüli feladatokat, képes magát a stáb

tagjaként elhelyezni, « elképzelni », és az elvárásoknak megfelelő stábot létrehozni.

Fejlődik az oktatói, tréneri kompetenciája, a szakmai önismerete, (ön)reflektivitása,

tisztában van az oktatóként vállalandó felelősségével.

A képzés módszerei, a képzés módja:


A képzés B-learning formában zajlik.

Alkalmazott módszerek:

kiscsoportos témafeldolgozás, plenáris munka, interaktív előadás, csoportos gyakorlat,

önálló tananyag-feldolgozás (e-learning).

A képzési program megvalósításának tervezett időtartama és ütemezése:

A képzési program 60 órás

Tervezett időpontok:

2012. november 16.

2012. november 17-18.

2012. november 23-24.

2012. november 30 - december 1.

2012. december 14-15.

2012. január 11-12.

2012. január 25.

(A részletes órabeosztást és a kötelező illetve választandó dátumokat lsd. a mellékelt

órarendben!)

A felsorolt képzési napok közti időszakban szükséges számításba venni az önálló

munkához tartozó tananyag feldolgozási és írásos (elektronikus) feladatok teljesítésének

időtartamát.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. a képzés

szervezésével kapcsolatosan a változás jogát fenntartja!

A képzés helyszíne: A képzési programok helyszíne Budapest, a vidéki résztvevők

utazási költségtérítésben részesülhetnek- a jelentkezők létszámától függően. A képzés

pontos helyszínéről a résztvevők e-mailen értesítjük.

A képzés költsége:

A képzés térítésmentes, az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Uniós támogatásából

megvalósuló TÁMOP 5.4.5-11/01 „ A fizikai és info - kommunikációs akadálymentesítés

szakmai tudásának kialakítása” kiemelt projekt keretén belül kerül megtartásra.

A képzés zárás dokumentuma: Tanúsítvány

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

- A résztvevő hiányzása az órákról a 15%-ot nem haladja meg.

- A képzési program moduljainak teljesítése, a csoportos képzések alkalmával aktív és

motivált részvétel.

- 05-09.modulokhoz kapcsolódó elektronikus tesztek határidőre történő, sikeres

(minimum 60 %-os) kitöltése, az oktatandó képzési program/modulok/tanegységek

otthoni feldolgozásához kapcsolódó írásbeli anyag előzetes szempontok szerinti

elkészítése és határidőben történő leadása.

- A « Szakmai modulok/tanegységek oktatására való felkészítés » modulban rögzített

számonkérési elvárásokat teljesítette: Csoportos írásbeli dolgozat készítése, melyet a

résztvevőknek a modul zárónapján be kell mutatniuk.

A résztvevők teljesítményének értékelése, a teljesítés tartalmi követelményei:

- az oktatandó modulok/tanegységek otthoni feldolgozásához kapcsolódó írásbeli

anyag előzetes szempontok szerinti elkészítése, határidőben történő leadása

- az 5-9. modulokhoz kapcsolódó elektronikus tesztek határidőre történő kitöltése

- A 10. (záró) modul végén csoportos írásbeli dolgozat készítése majd bemutatása a

zárónapon

Megszerezhető minősítés: megfelelt/nem felelt meg


A sikertelen teljesítés/kimaradás követelményei:

Rendkívüli helyzetből adódóan a képzés eredményes zárásához szükséges feladat(ok)

újbóli elkészítésére, sikeres teljesítésére lehetőség biztosítható. Ennek elbírálására a

felnőttképzési vezető jogosult, ő engedélyezheti a pótlást.

A képzés zárásához az oktatókkal egyezetett módon és határidőig szükséges pótolni az

újbóli feladat(ok) leadását.

A képzési program elvégzéséről nem adható tanúsítvány az alábbi esetekben:

- a feladat(ok) sikeres teljesítése nélkül

- a megengedett hiányzás túllépése esetén

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

a) Részt vesz a továbbképzés foglalkozásain, igénybe veheti a Képző szolgáltatásait.

Tudomásul veszi, hogy ha a fent előírt formai és tartalmi követelményeket nem teljesíti

(részvétel az összóraszám 85 %-án) nem kaphat Tanúsítványt. A teljesítések alól a

megengedett 15%-nál több hiányzás a továbbképzés nem teljesítését jelenti, a kiesett

órák pótlására nincs lehetőség.

b) Kérheti a képzés moduljairól az előzetes tudásszint felmérését, mely szolgáltatást

a Képző ingyenesen nyújtja a Résztvevőnek és annak eredményét a Képző a Képzési

napló haladási részében dokumentálja. A szolgáltatás célja, hogy a Képző számára

információként szolgáljon a képzésben résztvevők előzetes ismereteinek alapján a képzés

tematikai egységeinek hangsúlyozási pontjairól, lehetőségeiről.

A képzés akkreditációjának megfelelően előzetesen beszámítható tudásszintnek az

minősül, ha a program valamelyik modulját korábban egy másik képzésen már

eredményesen teljesítette, és az azonos tartalmú képzés részvételét igazoló

dokumentum és képzési tartalom fénymásolatával ezt igazolja.

c) Abban az esetben, ha a résztvevő bármely okból a képzés egészét nem fejezi be,

a teljesített modulok sikeres teljesítéséről IGAZOLÁS-t kap. Amennyiben a résztvevő az

ismételten meghirdetett képzésbe bekapcsolódik, az igazolás az elvégzett modulok

teljesítése alól mentességre jogosít.

A jelentkezés menete/határideje:

A jelentkezés az FSZK honlapján megtalálható elektronikus jelentkezési lap kitöltésével

lehetséges, illetve a következő dokumentumokat postai úton és elektronikusan CD-n (pdf

formátumban) szükséges megküldeni:

A jelentkezéskor benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – a honlapon kitöltendő, a visszaigazoló e-mail

nyomtatás után aláírva, beküldendő.

2. Szakmai önéletrajz (Letölthető EU-minta alapján) a szakmai

tapasztalatok konkrét bemutatásával, különös tekintettel a vezető fejlesztési és

felnőtt képzési-oktatási tapasztalatokra

3. Motivációs levél (Terjedelem: max. 1 oldal. Tartalmában térjen ki arra, hogy a

jelentkező miért érzi fontosnak elvégezni a továbbképzést, szakmai munkájában hogyan

fogja alkalmazni a továbbképzésben tanultakat. Térjen ki arra is, hogy milyen előzetes

szakmai és képzési tapasztalataira építi rá az új tudást.)

4. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum másolata(i)

A jelentkezési sorrend felállítása a honlapon történő regisztráció beérkezése, valamint a

Jelentkezési dokumentációs csomag határidőre történő benyújtása (eredeti példányban,

aláírással ellátva illetve a példányok elektronikus megküldése, pdf. formátumban CD-n

mellékelve) alapján történik.

A jelentkezési dokumentációk beérkezési határideje:

2012. október 26. 16.00 óra.

Az FSZK Nonprofit Kft kizárólag a megadott határidőig beérkezett pályázatokat tudja

befogadni. Ez vonatkozik a postai beérkezésre és a személyes átadásra egyaránt.


Figyelem!

A jelentkezést csak a két jelentkezési forma - az elektronikus regisztráció és azt

követően a Jelentkezési dokumentációs csomagnak a FSZK Nonprofit Kft. címére postai

úton és határidőre történő beérkezésének - együttes megvalósulása esetén tudjuk

érvényes jelentkezésként elfogadni.

Cím: FSZK Nonprofit Kft. 1554 Budapest, Pf. 108

A borítékra kérjük ráírni a 71203 képzés azonosító kódot.

A jelentkezés elbírálásának szempontjai:

A Közhasznú Nonprofit Kft az érkezési sorrendet a honlapon történő regisztráció, illetve a

Jelentkezési dokumentációs csomag határidőre történő beérkezése alapján állapítja meg.

(Óra, perc is számít a prioritás felállításánál.) A szakmai megfelelés feltétele a

felhívásban feltüntetett előírt végzettségek és szakmai tapasztalatok megléte, hiteles

bemutatása. A szakmai megfelelés alapján a beérkezési sorrend figyelembe vételével

kerül sor a jelentkezők felvételére. Az elbírálás határideje: 2012. november 8.

Sikeres jelentkezés esetén a résztvevőknek a szükséges előzetes tájékoztató anyagokat

a Felnőttképzési Csoport elektronikusan küldi meg a képzést megelőzően a megadott e-

mail címre.

Elérhetőségek

A képzéssel kapcsolatos kérdéseiket Csuklich Eszter Képzési szakterületi vezető és Szabó

Gabriella Felnőttképzési vezető várja, az alábbi elérhetőségeken:

Tel: + 36 (1) 450 32 30/131 mellék

Fax: + 36 (1) 450 32 35

Mobil: + 36 30 756 7187

Mail: csuklich.eszter@fszk.hu

szabo.gabi@fszk.hu

Székhely: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., 1139

Budapest, Pap Károly u. 4-6.

More magazines by this user
Similar magazines