KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK ... - edu.u-szeged.hu

edu.u.szeged.hu

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK ... - edu.u-szeged.hu

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

Pedagógiai értékelési és kutatótanári szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

1.A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógiai értékelési és kutatótanári

szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak

2. A szakképzettség oklevélben szereplı megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus a pedagógiai

értékelés és kutatótanári feladatok területén

3. Képzési terület: pedagógusképzés

4. A felvétel feltétele:

- 4 félévre: pedagógus diploma

5. Képzési idı félévekben: 4 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit

7.A szakképzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A magyar közoktatási rendszer fejlıdésében az elmúlt években lezajlott változások közül

kiemelendı, hogy mesterszintő egyetemi képzéssel szerezhetı tanári végzettség. Ez a változás

lehetıvé teszi, hogy a jövıben a hazai tanárképzésben megfelelı mélységben és terjedelemben

szerepeljenek olyan tudáselemek és fejlesztett kompetenciák, amelyek például a tanárképzésben

sok szempontból elıttünk járó Finnországban 1971 óta bevezetésre kerültek nemcsak a

tanárképzésben, hanem a tanítóképzésben is. Az alapelv, amely áthatja a finn mellett több más

OECD-ország tanárképzését, a kutatás-alapú (research-based) tanárképzési rendszer, amely

egyrészt a modern neveléstudományi eredmények megjelenését és közvetítését jelenti a

tanárképzésben, de emellett a tanárjelölteknek önálló kutatási feladatot kell megoldaniuk egy

jelentıs kreditértékő szakdolgozat keretében.

Oktatási rendszerünkben a tanárképzés jelenlegi rendszere lehetıvé teszi a kutatás-alapú

tanárképzést, azonban a kutatótanári attitődök és kompetenciák fejlesztésének jelentıs tartalékai

vannak a gyakorló tanárok körében. A kutatás-alapú tanárképzés mellett tehát a kutatás-alapú

tanártovábbképzés jelentıségét emeljük ki, amelynek megvalósításához eszközt nyújthat e 120

kredites képzés.

Bár a kutatótanári szakmai kompetenciák közvetítésének alapelvei és gyakorlata két évtizede jelen

van a hazai tanártovábbképzési gyakorlatban, a tanárképzési vertikum változásai és a képzés

horizontális tagolódása egy olyan továbbképzési szak indítását indokolják, amelyben a kvantitatív

pedagógia mérési-értékelési elméletének és gyakorlatának talaján állva az önálló kutatótanári

kompetenciák fejlesztése kap prioritást.

a) A szakképzés során szerezhetı ismeretek, készségek, kompetenciák

felölelik a pedagógiai értékelés és pedagógiai kutatásmódszertan elméleti és gyakorlati

témaköreit, a pedagógiai értékelési szakértıi tevékenységhez szükséges matematikai statisztikai és

kutatásmódszertani ismereteket. A megszerzendı kompetenciák köre kiterjed a feladatírásra,

tesztszerkesztésre, kérdıív-tervezésre és –szerkesztésre, a kutatásszervezés és –lebonyolítás

gyakorlatára, az adatfeldolgozás és adatértelmezés tudományos színvonalú megvalósítására.

A szakirányú továbbképzést elvégzı pedagógusok az általuk tanított korosztály és mőveltségi

terület tanításának gyakorlatában megjelenı mérési-értékelési és kutatási feladatok tudományos

megközelítésének elvi és gyakorlati kérdéseiben szereznek jártasságot. A kutatótanári attitőd

kialakításához megismerkednek a tudományos megismerésmód jellemzıivel, ezen belül

elsısorban a kvantitatív megközelítésmóddal: a matematikai statisztika értı alkalmazását


sajátítják el az adatok (1) győjtésének, (2) feldolgozásának, (3) értelmezésének és (4)

publikálásának fázisaiban.

A végzett hallgató a hivatásának gyakorlása során így alkalmas különösen

- osztálytermi és iskolai szintő mérési és értékelési problémák felismerésére

- pedagógiai értékelési vizsgálatok tervezésére, amely magában foglalja az iskolai szintő

minıségfejlesztési és diagnosztikus értékelési feladatokat is

- az értékelési-kutatási folyamatban nyert adatok értı elemzésére, számítógépes

statisztikai szoftver alkalmazásával

- a kutatásai során születı eredmények értı interpretálására, különös tekintettel a normaés

kritérium-orientált értékelés, a szummatív, fejlesztı és diagnosztikus értékelés, valamint a

pedagógiai fejlesztı kísérletek területén megszületı kutatási eredményekre

- a kutatásai során nyert eredményeket képes szóban és írásban bemutatni a szőkebb

nevelıtestületi közösségtıl az országos publikációs fórumokig többféle hallgatóság igényeinek

megfelelıen

b) A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak

a közoktatásban az értékeléssel összefüggı, különleges szakértelmet igénylı feladatok

ellátására. Képessé válnak a tudásszint-mérés feladatainak ellátására, feladatlapok, tesztek

készítésére és értékelésére, osztálytermi és iskolai szintő fejlesztı kísérletek tervezésére és

lebonyolítására, vizsgarendszerek tervezésére és vizsgák lebonyolítására, helyi felmérések

kivitelezésére, intézmények, képzési programok értékelésére, országos és nemzetközi

vizsgálatokba való bekapcsolódásra, a kutatási eredmények értelmezésére és gyakorlati

alkalmazására, széles körő tájékozódásra, a magyar közoktatási rendszerben felmerülı

értékelési feladatoknak a nemzetközi tendenciákkal összefüggésben való szemléletére, más

országok hasonló képzettségő szakértıivel való kommunikációra.

8.A szakképzettség szempontjából meghatározó fıbb ismeretkörök és az ismeretkörökhöz

rendelt kreditérték:

A 10/2006. (IX. 25.) OKM-rendeletben elıírt kötelezı ismeretkörök:

- Közigazgatási vezetési ismeretek, intézmények és szervezetek az oktatási

rendszerben: a Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése

és mőködése, alapvetı államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai

az oktatásügyben, európai uniós alapismeretek, a közoktatási intézmény mőködése

és annak jogi szabályozása, hazai fejlesztési és EU-s prioritások, szervezeti kultúra,

az intézmény vezetése, intézményszintő tervezés, információáramlás,

kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés, az intézmény képének tudatos

alakítása. 20 kredit

- Az intézmény és környezete, integráció és szegregáció, a pedagógus munkája a

nevelési-oktatási intézmény szervezetében: fenntartói jogok és kötelezettségek,

kistérségi együttmőködés keretei, egyeztetési mechanizmusok és fórumok, a

családdal való kapcsolattartás és intézményes formái; az intézmény természeti és

épített környezete, hátrányos megkülönböztetés, az esélyegyenlıség elve, fenntartói

megoldások az integrációra, szektorközi együttmőködés, a pedagógus szerepei,

munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok

megszervezése, együttmőködés. 10 kredit


- A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: a hatékonyság mutatói, mérési

lehetıségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése; a minıségbiztosítás

módszerei; tanári, tanulói és szülıi szervezıdések; az intézményi légkör

szociálpszichológiai jellemzıi, összefüggése a teljesítménnyel. 10 kredit

- Hatékony pedagógusi munka, önképzés, sajátos pedagógiai, pszichológiai

ismereteket és módszereket igénylı személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása:

szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok

mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítı új

eljárások, módszerek, technikák; az oktatási folyamat tervezése, osztályozás,

értékelés, a sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók köre, a pszichés fejlıdés

zavarai miatt sajátos nevelési igényővé nyilvánított gyermekek, tanulók

vizsgálatával kapcsolatos eljárások; egészségnevelés, egészségfejlesztés,

mentálhigiéné, drogmegelızés; hátrányos helyzetőek, lemaradók, fogyatékosok

együttnevelése, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az

oktatásügyben; az élethosszig tartó tanulás, felnıttoktatás. 15 kredit

A 10/2006. (IX. 25.) OKM-rendelet alapján meghatározott választható ismeretkörök:

- A pedagógiai kutatás matematikai alapjai: A halmazelmélet, a matematikai logika, a

valószínőség-számítás és a matematikai statisztika alapismeretei. A pedagógiai

kutatásban alkalmazott leíró és matematikai statisztikai eljárások, statisztikai próbák

és összefüggés-vizsgálatok. 10 kredit

- Pedagógiai kutatásmódszertan: A neveléstudományi kutatások irányzatai és

módszerei. Kvalitatív kutatások módszertana. Az adatgyőjtés kvantitatív módszerei.

Kvantitatív adatfeldolgozó módszerek. Kutatások tervezése és lebonyolítása. A

kutatási eredmények publikálása. 10 kredit

- Pedagógiai kísérletek: Kísérletek tervezése és lebonyolítása, a gyakorlati munkából

eredı kutatási kérdések kísérleti vizsgálatának módszerei. 5 kredit

- Értékelés- és tesztelmélet: A pedagógiai értékelés fogalma, formái, funkciói,

minısítés, szelekció, osztályzatok, bizonyítványok, vizsgák, vizsgarendszerek,

vizsgatípusok, az érettségi vizsga, vizsgák Európában. A klasszikus és a valószínőségi

tesztelméletek, tesztanalízis és tesztfejlesztés, mérés és tesztelés a gyakorlatban. 10

kredit

- A mérés-értékelés gyakorlata: Feladatírás és tesztszerkesztés. Mérés és tesztelés a

gyakorlatban. 6 kredit

- Értékelési szakértıi elemzések: Számítógépes statisztikai elemzések. 6 kredit

- A személyiségfejlesztés neveléslélektani alapjai: Tanuláselméletek, tudáskoncepciók.

Az ismeretek közvetítésének, a képességfejlesztésnek, a tanulás metakognitív elemei

fejlesztésének neveléslélektani alapjai, Az affektív és pszichomotoros szféra

fejlesztése. 8 kredit

9. A záródolgozat kreditértéke: 10

More magazines by this user
Similar magazines