Arany János Programiroda - Zrínyi Ilona Gimnázium

zrinyinyh.hu

Arany János Programiroda - Zrínyi Ilona Gimnázium

Arany János Programiroda

1055 Budapest, Szalay u. 10-14

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János

Tehetséggondozó Program

Monitori jelentés

Zrínyi Ilona

Gimnázium és Kollégium

4400 Nyíregyháza

Széchenyi u. 29-37.

A helyszíni látogatás időpontja: 2011. május 17.

Részt vevők

Huszárné Kádár Ibolya gimnáziumi igazgató

Pankotayné Szarvadi Katalin igazgatóhelyettes, kollégiumigazgató, programgazda

Nagy Andrea gimnáziumi programfelelős

Puskás Balázs AJTP monitor

Azonnali beavatkozások listája:

Nincs azonnali intézkedést igénylő megállapítás.

Javasolt ellenőrzések, hatósági beavatkozások:

Nincs hatósági ellenőrzési, vagy beavatkozási szükséglet

1


Általános megjegyzések

A Zrínyi Ilona Gimnázium az AJTP alapító intézményei között szerepel. Még Pintér Miklós volt az

igazgató, akkor a mostani igazgató helyettes volt.

A térségben a leszakadók szinte egyetlen esélye ez a program: 2-2.5-szeres a túljelentkezés,

nehéz a választás. Az AJTP megadja az esélyt, sok ilyen programra lenne szükség, ami célzott

módon tereli egy irányba a gyerekeket.

A program szervesen beépült az iskolába. A fakultációk, második nyelvek kevert csoportban

folynak. Szakmailag az AJTP kihívás is, építő is, az Aranyos továbbképzésekből a nyelvi

előkészítő is sokat profitál.

A kollégák a kollégium részéről is ott voltak a program kidolgozásánál. Évről évre bővítették,

alakították azt. A kollégium és az iskola kapcsolata egyedülálló, mert a kollégiumi csoportvezető

és az osztályfőnök együtt dolgoznak (nemcsak az AJTP-s programban), hétvégi programokon,

színházlátogatások alkalmával is. Az AJTP-s tanárok külön pótlékot kapnak az ilyen irányú

tevékenységre, ami azért jogos, mert komoly adminisztrációs kényszer van rajtuk. Hogy ebből a

pedagógusok között ne legyen feszültség azt úgy oldják meg, hogy mindig bevonnak új

kollégákat.

Minden AJTP-s program nyitott, de költséget a többi (nem ÁJTP-s) részt vevő gyereknek nem

tudnak finanszírozni. Voltak olyan programelemek, melyek innen, a Zrínyiből indultak: beiskolázási

hétvége (a pszichológiai teszthez kapcsolták, ezt ma országosan csinálják péntektől vasárnapig);

videós bemutatkozás, teaház, sport, ebbe bevonják a felsős AJTP-s diákokat is. Ilyen a

„szülőkarácsony” is.

A gimnáziumban 721 tanuló van, közülük 321 kollégista. Az AJTP programban, 5 osztályban közel

160 gyerek tanul.

2


Megbeszélés az intézményegységek képviselőivel

1. A tanügy-igazgatási szempontú megfelelés vizsgálata

a. Beiskolázási dokumentáció

Vizsgálat eredménye: A programban szereplő új belépő (előkészítő évfolyamos) tanulók 11/1994

MKM rendelet által szabályozott státuszát igazoló dokumentumok szúrópróba-szerű, a 2010-2011-

es tanévre jelentkezettekre vonatkozó vizsgálata lezajlott, a dokumentumokat rendben találtam,

megvannak a jegyzői határozatok és a gyermekjóléti szolgálat ajánlásai. 35 fős az idei évfolyam,

ebből gyermekjóléti szolgálati ajánlással 2 fő jött, a többiek 2H-sok.

Megjegyzések:

b. Alapdokumentumok vizsgálata

Vizsgálat eredménye: Megvizsgáltam és rendben találtam az alapítói okiratot, a pedagógiai

programot, illetve a helyi pedagógus-továbbképzési tervet, annak aktuális frissítéseit. A

Pedagógiai Programban szerepel az új kerettanterv. Az országos kollégiumi alapprogram is benne

van a Kollégiumi Programban.

Megjegyzések: az egyik jegyzői határozat nem volt hozzáfűzve a tanuló anyagához, keresni

kellett. Ezt az apró részletet azért jegyzem meg, mert kb. ez volt az egyetlen aprócska

fennakadás, amivel szembesültem.

c. A programhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok (a mérés-értékelés, egyéni fejlesztési tervek)

Vizsgálat eredménye: A mérés értékelés dokumentumait megvizsgáltam, ugyanígy az egyéni

fejlesztési terveket is, és azokat rendben találtam. Az egyéni fejlesztési terveket kiváló

minőségben, rendszeres bejegyzésekkel ellátva találtam. Egy átfogó osztálydossziéban

találhatóak, melyet a kollégiumi nevelőtanár vezet, együtt dolgozva az osztályfőnökkel.

Az egyéni fejlesztési terveken nevek vannak (ez adatvédelmi szempontból aggályos lehet)

Megjegyzések: 9. év elején és év végén van kognitív és pszichológiai mérés (énkép, tanulási

orientáció, szorongás, kreativitás…). Ezen kívül 11-ben és 13-ban mérnek. Mind a mérést mind az

értékelést a debreceni Egyetem pszichológusa jelenlétében végzik. (Bóta Margit)

3


d. Az Arany János kerettantervnek és az Országos Kollégiumi Alapprogram AJTP mellékletének

megfelelően folyik-e a szakmai munka.

Megvizsgáltam, hogy a tantárgyfelosztás és kerettanterv között vannak- e különbségek, ha igen

mik, miért.

Vizsgálat eredménye: Az iskolai tantárgyfelosztás maximálisan illeszkedik a kerettantervhez, a 9.

évfolyamban eltérés nincsen. A felsőbb évfolyamokon a tanulásmódszertan terén annyi a

változás, hogy tantárgyakhoz kapcsolva tartják, azokhoz a tantárgyakhoz rendelve, ahol

aktualitása van (nyelvvizsga, kis-érettségi, érettségi). A kollégiumi alapprogram teljes egészében

megvalósításra kerül, betartják mindazt aminek létrejöttében maguk is segédkeztek. A kollégiumi

önismeret és tanulásmódszertani órák is benne vannak a tantárgyfelosztásban.

Megjegyzések: A tanulásmódszertani órák specializációja mérhető gyümölcsöket hozott az

érettségiken mint ahogy az is, hogy helyi kisbizottság előtt szóbeliztetik a diákokat (pl. kisérettségin),

hogy az emelt szintű szóbelire ilyen módon is készüljenek. Az önismeret és

tanmódszertan kollégiumi óráinak tantárgyfelosztásba emelése azért fontos, hogy súlya legyen a

gyerek számára ezeknek az óráknak is, ne játéknak vegye őket.

2. Lemorzsolódási mutató, annak indoklása, illetve különböző kimeneti lehetőségek Nem

minden elhagyás lemorzsolódás.

Vizsgálat eredménye: 9-ből 2-en mentek el, 2 lány (lejelentve). Egyik költözés miatt Miskolcra

ment a Földesbe, a másik pedig szakiskolába ment.

10-ben 30-an vannak, egy tanuló gyenge jegyei miatt ment lakhelyéhez közeli iskolába.

11-ben 30-an vannak, egy diák átment egy haladó angolos osztályba, nyíregyházi gyerek, hárman

testvérek, mind a 3-an AJTPben kezdtek, nem tudták a koleszt megszokni, 1 maradt.

Megjegyzés: A 10. évfolyamban 60% a HH-s gyerekek aránya, ez nagyon nehezíti a dolgukat.

3. A kapcsolattartás minőségének, az együttműködés metodikájának vizsgálata és leírása

a partner intézmények vonatkozásában (a kollégium mellett vannak-e kimondottan a

programhoz kapcsolódóan más partnerek, milyen szakmai tartalommal, feladattal)

Vizsgálat eredménye: Az iskola Kiváló Tehetségpont.

A munkaköri leírások szabályozzák az együttműködést az iskola és a kollégium között.

Az Együttműködési Megállapodások mappájában 10-nél több általános iskola, 5 körüli

Gimnáziumj és több egyetem, főiskola található

Megjegyzések: A tavaly emlétett intézményekkel most is tartják a kapcsolatot: a 11

iskolaszövetséget most is felkeresték, nagyon jó a regionális ÁJTP-s együttműködés (Miskolc,

4


Sárospatak, Eger), ill. a Géniusz programmal a pályázat miatt kellett együttműködéseket aláírni,

92 partnert szólítottak meg.

A Nyíregyházi Főiskolán a 8-9 mesterszakos számára tartottak továbbképzést az ÁJTP-ről. Újabb

általános iskolákat, köztük városiakat is kapcsolatba vontak.

A Megyei Pedagógiai Intézettel közös Megyei Tehetségtanácsot hoztak létre. Az akkreditált

tehetségpontok hozzák létre a megyei tehetségtanácsokat.

Tavaly minden polgármestert, jegyzőt elektronikusan felkerestek, tájékoztatták az újonnan

választott vezetőket.

A Nyíregyházi Főiskoláról jönnek pedagógus és szociálpedagógus hallgatók továbbképzésre.

4. A szülőkkel történő kapcsolattartás lehetőségeinek vizsgálata a maximális

kihasználtság szempontjából

Vizsgálat eredménye: Erre a tanévre is közel 3-szoros volt a túljelentkezés.

A pályaválasztási szülői értekezlet az első alkalom a szülői kapcsolattartásban: sokszor az

általános iskolák úgy hívják meg a gimnáziumot, hogy kifejezetten szülői tájékoztatóra menjen.

Van külön AJTPs szülői (2) az iskolában a pályaválasztáskor.

A fontossági sorrendben következő kapcsolattartási forma a családlátogatás, minden diákot

meglátogatnak legalább 1x. Minden osztálynál látogatási terv van, a megvalósultakat ellenőriztem.

A HH-s helyzetek miatt a családlátogatás elengedhetetlen.

Harmadikként a szülői értekezleteket említették, melyeken mindig ott vannak a kollégiumi

csoportvezetők is. A fogadóórák látogatásának fizikai korlátai vannak (utazás), szinte alig járnak

be a szülők ezekre.

A kollégiumi csoportvezető kiemelte a telefonos kapcsolat fontosságát is.

5. A feladattervben (haladási ütemterv) vállalt feladatok, tevékenységek és eredmények

vizsgálata, az esetleges eltérések megnevezése, leírása, ez esetben az okok

megállapítása

Vizsgálat eredménye: Egységes munkaterv van, melyben követhetően szerepelnek az AJTP-s

programok. A hétvégi programok külön programtervben vannak, melyhez külön költségtervet is

rendelnek.

Megjegyzések: Idén 29 versenyre jelentkeztek, ezeknek is külön terve van. Ezek legnagyobb

részben évek óta futó versenyek, melyek ma már rutinszerűen illeszkednek az éves tervbe.

5


6. A pedagógus továbbképzések megvalósulása, a továbbképzések tapasztalatainak

átadása. Kik milyen továbbképzésen voltak idén az AJTP-s tanárok közül?

Vizsgálat eredménye: A pedagógus továbbképzési terv frissítésre került: idén tanmódszertan 30

óra, 26 fő 750,000 forintból. Volt tánc-dráma (1 fő) és 4 fő mentálhigiénés képzés.

Megjegyzések: Jövőre társadalomismeretből Németh Gyulát hívták meg továbbképzésre, idén

ugyanis 150-en jelentkeztek érettségizni e tárgyból. A tehetségpont tevékenységnek

köszönhetően a teljes tantestületnek lesz jövőre Géniusz továbbképzés (72 fő térítésmentesen,

helyben).

7. A mérések és értékelések megléte és az értékelésből adódó konzekvenciák

hasznosulása. Összehasonlítják-e a gyerekeket is egymással.

Vizsgálat eredménye: Tavaly óta összehangoltabb a mérés és az egyéni tervek, ez azért is

lehetséges, mert Dr. Bóta Margit hajlandó eljönni az iskolába és közösen értékelni a méréseket az

osztályfőnökkel és a kollégiumi csoportvezetővel.

A kompetenciamérések eredményeit tudják összehasonlítani a többi osztállyal, az idei

évfolyamban az Aranyos osztályé volt a legjobb eredmény.

Megjegyzések: Az országos konferenciákon elhangzottak is nagyon sokat segítettek a

pedagógusoknak.

8. A programra elnyert pénz és a szakmai megvalósulás közötti összhang vizsgálata, az

esetleges eltérések indokainak leírása, a finanszírozás esetleges anomáliái, problémás

megvalósulása Megkapják-e a pénzt, hogyan költik?

Vizsgálat eredménye: A költségvetési pénz szakmai feladatokra elég, azt megkapják. Az időbeli

csúszással van gond: pl. 6 millió forintot nem kaptak meg decemberben, de januárban végül

átutalták. Ennek oka az volt, hogy maga az önkormányzat sem kapta meg a pénzt a központi

költségvetéstől.

Megjegyzések: Előre jelzik a fizetési igényeket minden kedden az önkormányzat felé.

Vendéglátóim fontosnak tartották megemlíteni, hogy a jelenlegi finanszírozás megengedi az

egyéni foglalkozások (délutáni korrepetálás) bérezését/díjazását. Ez nagyon fontos lenne, hogy

megmaradjon.

9. A fenntartóval történő kapcsolattartás minősége, a fenntartó programmal kapcsolatos

ismereteinek vizsgálata, a finanszírozás biztosítása

Vizsgálat eredménye: Most mindenki új az önkormányzatban, ráadásul nehéz anyagi helyzetben

vannak. Mindezen okoknak betudhatóan a közgyűlésen, oktatási bizottságban még nem tudott az

6


igazgatónő megjelenni és ismertetni a programot. Átmeneti időszak van, egy oktatási referens

van, akivel tudnak kommunikálni.

Megjegyzés: Október óta nem sikerült időpontot egyeztetni Arany ügyben az új önkormányzati

vezetőkkel.

10. Kapcsolattartás az általános iskolákkal, a beiskolázás érdekében tett lépések (toborzás)

vizsgálata, az új évfolyam indításával kapcsolatban elvégzett feladatok. Hány általános

iskolával van kapcsolat? Használnak-e pénzt promócióra?

Vizsgálat eredménye: A 2010-11-es tanévben 10 iskolaszövetségbe mentek ki személyesen.

Ezeken 150-nál több iskolát értek el. Ezt nagyon régen csinálják, eredményes és fenntartható

gyakorlatról van szó.

Megjegyzések: Az országos médiában többet kéne a programról mesélni. Javaslat: Iskolai

honlapokra kellene küldeni híreket, üzeneteket az OFI részéről, ill. elektronikus módon hirdetni

központilag az AJTP-t (és egyéb OFI-s programokat).

11. Inkluzív pedagógiai közeg megléte vagy hiánya az adott intézményben (projektmódszer,

kooperatív munka, drámapedagógia, a tanulás tanulása, kiscsoportos munka stb.)

Vizsgálat eredménye: Megvizsgáltam az iskolai tanulói esélyegyenlőségi tervet és rendben

találtam. Az iskolában és a kollégiumban törekednek arra, hogy amikor csak lehet, kevert

csoportokban legyenek a tanulók; Az inkluzív pedagógia sarokkövei az iskolában/kollégiumban a

következők:

• Matematika projekt szakkör

• Tanulópárokban készülés vizsgákra

• Csoportmunka alkalmazása (a technikai feltételek adottak; ez nemcsak az AJTP-s

osztályokat érinti).

12. A pedagógiai eszköztár vizsgálata (egyéni fejlesztési utak, személyes naplók megléte és

hasznosulása) Személyes naplók, fejlesztési tervek minősége

Vizsgálat eredménye: Személyes naplók nincsenek, csoportnaplók vannak, osztályértekezleteken

egyénenként értékelik a diákokat. Egyéni fejlesztési tervek gyönyörűen kidolgozottak.

13. A tanulói motiváció felkeltésének sajátos, helyi eszközei (büntetések, elmarasztalások,

jutalmazások rendszere a programban)

7


Vizsgálat eredménye: Fegyelmi eljárás nem volt ebben az évben. A házirendben szabályozva van

a büntetési és jutalmazási rend. Az utazás megvonása egy komoly fegyelmezés az AJTP-s diákok

között.

Van félállásban egy iskolapszichológus, aki visszatérő problémák esetén segít. A Nevtan

segítőkész.

Motiváció: a kis dicséretek, oklevelek, jutalomkönyvek nagy becsben vannak a diákoknál. Ezen

felül több alapítvány van, amelyek a jól teljesítő tanárokat és diákokat jutalmazzák.

Megjegyzések: az iskola és a kollégium igazgatóinak terve, hogy nem szociális, hanem

tanulmányi alapú ösztöndíjat elindíthassanak úgy, ahogy azt Nagy Kálmán Székesfehérváron

alkalmazza.

A jutalmazások finanszírozásával kapcsolatosan kiemelték, hogy van egy támogató szülői kör, ill.

alapítvány bál, 1%. Öregdiákok egyesülete kiaknázatlan forrás.

A pszichológus veszélyben van, hogy elveszik az iskolától.

14. Művészeti és egyéb alkotó tevékenység megvalósulásának vizsgálata

Vizsgálat eredménye: vendéglátóim a következőket emeléték ki:

• OKTV: Kocsis Adrienn döntős volt idén, korábban a Program adott informatikai győztest is

• Az iskolában hangsúlyos a vizualitás, a diákok saját műveiket kiállítják, van égető (cserép,

tűzzománc) a gyerekek a saját tárlataikon tanulják meg, mi az, hogy kiállítás-megnyitó,

hogyan kell viselkedni egy kiállításon – komoly nevelő hatás

• Grafikus szakkör

• Társastánc

• Hip-hop utcai tánc szakkör

• Néptánc

• Hangszeres zene (zeneiskolába járnak)

• Kézműves szakkör: 9-ben kötelezően minden gyereknek járnia kell

• Sportrendezvények

• A kollégiumi hétvégéken balett, opera, komolyzenei rendezvények: a Krisztus Oratórium

meghatározó élménye volt a diákságnak.

15. Szociális támogatások biztosítása az iskolai tanulmányok zavartalan és az egyéni

képességek minél szélesebb körű fejlesztése érdekében, az intézmény által a

szerződésben vállalt módon (helyileg kidolgozott módszer, helyi ösztöndíjrendszer

vizsgálata)

8


Vizsgálat eredménye: Az AJTP-s gyerekek nagyobb részben részesülnek önkormányzati

ösztöndíjban.

A szociális támogatásokat egy Bizottság bírálja el, melynek működési szabályzatát bemutatták.

Évente 2x ülésezik. (szeptember, február). Ezeken megállapításra kerül pl. az étkeztetési

támogatás: esetenként a küldő önkormányzatnak nincsen forrása, ilyenkor az AJTP-s programból

finanszírozzák az étkeztetést.

Megjegyzések: Az Arany János Plusz hiánya továbbra is égető: Egyes esetekben sikerült

utánanyúlni a gyereknek és hátrányos helyzetéről tájékoztatást adva elérni, hogy kollégiumi

elhelyezést kapjon. Volt olyan diák ugyanakkor, aki szociális okok miatt nem tudott egyetemre

menni (a Műegyetemre). Lehívható, célra adott összeg kellene legyen az induláshoz.

16. A programban bennlévő és a programon kívüli tanulók közötti esetleges feszültségek

kezelése

Vizsgálat eredménye:

Régen volt ez feszültség, ma már nem, a feltételrendszer is segített: létezik egy 7 pontból álló

feltétellista, amelynek meg kell felelni ahhoz, hogy az utazásokon részt vehessenek - az angliai út

kivételével (tanulmányi átlag, fegyelem). Belesimult az iskola rendjébe. A 9-ben a legnagyobb a

szeparáció, ennek áthidalására van a veréb tábor.

Megjegyzések: Idéntől nem Szurdokpüspökiben lesz a verébtábor, hanem itt Nyíregyházán az új

kollégiumban mindenkinek, így az AJTPseknek is, közel, olcsóbban stb.

17. Pályaorientáció és felsőoktatási előrehaladás megléte a statisztikai adatok tükrében

Vizsgálat eredménye: Tavalyról a 35-ből 1 nem jelentkezett, 2-ről nincs info, a többiek mind

egyetemre, főiskolára járnak, többnyire gyakorlatiasabb (közgazdaságtan, mérnök) szakokra.

Megjegyzések: A mostani osztály egyre praktikusabb irányokat keres, ebben az is segített, hogy

egyetemlátogatásokat szerveztek nekik.

Educatio Kiállítás: minden évben busszal látogatás, volt tanítványokat visszahívják és segítik őket,

tanáccsal.

18. A felsőoktatási intézményekbe bekerült Aranyos tanulók nyomon követésének megléte

vagy hiánya, helyi módszerei

Vizsgálat eredménye: Honlapon kérnek visszajelzést a végzősöktől, szeptember közepéig sokan

visszajeleztek, ofők csoportvezetők tartják a kapcsolatot.

9


Megjegyzések: ez „visszafelé is igaz”, igyekeznek visszajelzést nyújtani az általános iskoláknak.

Voltak olyan évek, amikor elhívták a volt általános iskolai osztályfőnököket, de erre idén, a változó

körülmények, megnövekedett terhek miatt nem maradt energia.

19. Szabadidős programok a kollégiumban – kollégiumon kívüli programok a tanulói érzet

és a hasznosulás vonatkozásában

Vizsgálat eredménye: Minden kollégista (nemcsak az Aranyosok) kötelezően választ 1

érdeklődési kört, 1 évre, a legnépszerűbbek a következők:

• főzőszakkör,

• sport

• film

További szabadidős programok:

• helyi kisújság

• kerékpárok szabad használata

• úszójegyeket kapnak 9-ben, mindenki megtanul úszni

• karácsonyi hangverseny

• Experidance előadásokra mind az 5 évfolyam elment

• MüPa hangversenyek.

• Volt tanítvány (Dankó Hajnalka) verset szavalt és előadást is tartott.

20. A program sikeres megvalósítását veszélyeztető tényezők

Vizsgálat eredménye:

• Ha ez most marad és kiszámítható, az ideális.

• A tehetségen legyen a hangsúly

Arany Plusz hiánya veszélyezteti az eredményességet

• Finanszírozás esetleges akadozottsága

• Új tanárgeneráció nincs felkészítve az AJTP-re

• Belekényelmesedés a rutinba, ez országos veszély.

21. A szakmai irányításért felelős szervezettel (NEFMI) történő kapcsolattartás minősége

Vizsgálat eredménye: A következőket fogalmazták meg:

• Sokszor magukra hagyottnak érezték magukat, a felső vezetés változásai

elbizonytalanítóak voltak.

• Prihoda Gábor nagyon gyorsan reagál, jó vele dolgozni.

10


• Ugyanakkor azt érzik, hogy nem elég erős a lobbink. Amikor a Géniusz pl. elindult, az AJTP

nem is szerepelt a programban, aztán a mostani nemzetközi tehetségnapon már ott volt.

• Az országos médiában jobban ott lenni, amikor a pályázatot meghirdetik, fontos egy

agresszív kampány

• A honlap jó, naprakész, informatív

• A konferenciák tematikájára bekérték a javaslatainkat és figyelembe vették

• Hiány a gazdasági összefogás: a gazdasági vezetőknek folyamatos továbbképzés,

tanácsadás kellene az AJTP-s körre vonatkoztatva: pl. közbeszerzési ügyekben fontos

lenne, hogy tanácsot kapjanak mert bonyolult, nehezen megítélhető, mikor kell, mikor nem.

Megjegyzés: Közbeszerzési ügyekben esetleg az OFI szakjogászi köre tudna tanácsokat adni.

22. A programban folyó munka disszeminálása (megjelenés a helyi és országos sajtóban), a

jó gyakorlatok elterjesztésének módozatai (konferenciákon, egyéb szakmai

rendezvényeken)

Vizsgálat eredménye: Promócióra költenek pénzt: van leporello, amit a beiskoláztatásnál

osztogatnak, van külön tájékoztató füzet, van évkönyv. Az AJTP-s módszerek iskolán belül

megjelennek. Helyi médiákban benne vagyunk, film is készült (egy diák csinálta).

Megjegyzés: kiemelték a KREATOR programot: „komoly vállalkozás”

23. A Programirodával történő kapcsolattartás minősége (l. fent, 21. pont)

24. Elmozdulás, előrelépés a tavalyi évben lezajlott monitori látogatás alapján megjelölt

területeken

Vizsgálat eredménye: előrelépés az kiemelt tehetségpontként történt akkreditációja. Fontos

megemlíteni, hogy jó irányba mozdult el mind a programirodával való kapcsolattartás. Kiemelték

még az új pályázati rendszer pozitívumait és a beiskolázási feltételek változását is. Fontos még

megemlíteni az idei, rendkívül hasznos tanári továbbképzéseket is (l. fent, 6. pont)

11


Beszélgetés AJTP-s tanulókkal

A beszélgetésen 4 tizenegyedikes tanuló vett részt. A feltett kérdésekre adott válaszokat az

alábbiakban ismertetem.

1. Honnan értesült az Arany János Tehetséggondozó Programról? Mi vagy ki segítette a

Programba kerülését?

• Édesanyjától hallotta, ő a munkatársától, tanárok segítettek.

• Felsőbb éves jó tanulóknak ajánlották, ők javasolták, igazgató, ofő segítettek.

• Bátyja itt tanult, sok jó hírt hallott, tanárok segítettek.

• Anyu legjobb barátnőjének a lányától értesült

2. Mi a véleménye az előkészítő évről?

• Hasznos, főleg fizika és kémia terén, a sítábor nagyon tetszett. Alapokat tényleg ad, jól

ismétli az általánosban megtanultakat

• Azonos szintre hoz, hiányosságokat pótolja

• Közösségépítő szerep

• Nyelvre kellet gyúrni (angol), meg az ismétlés nagyon hasznos volt. Megszokni az új

környezetet.

• Az osztály németes volt nagy részben és az angolra nagyon kellett készülni, fizika kémia…

Megszokni az utazást, vonatozást

3. Mennyire vonják be a programok tervezésébe, megvalósításába?

• alapötleten túl mindent meghallgatnak és módosítanak igény szerint, mind program, mind

az étkezés tekintetében

• megbeszéljük a kirándulásokat

• Az angliai útnak is tudjuk a teljes költségeit, hogy lássuk, mennyit kaptunk, reális

képünk legyen a valós költségekről.

• Vannak lehetőségek mindig a szórakoztató időtöltésre is, pl. kalandpark a Balatonnál

4. Mi a Programmal kapcsolatos legjobb élménye?

• Anglia! Családoknál voltunk 4-es csoportokban.

• Erdély

• Pécsi Kulturális napok (Boldog Herceget adták elő)

• Bonyhád sportvetélkedő

• Zánka, ismerkedés

12


5. Milyen hatással van az életére a program?

• Teljesen megváltoztatta. Kiszakadtam a megszokott környezetemből, rengeteg

lehetőséget kaptam, sok segítséget kapok, csak rajtam áll

• Sokan csak azt látják, hogy eljutunk sok helyre. A munkát nem látják. Elvárt átlagok

vannak, amiket ha nem teljesítünk, nem mehetünk, ez fontos, mert munkára nevel

• Újfajta látásmód. Kinyílt a világ. A kollégium az egy más világ… Nagyon mély a

szolidaritás, bárki bármivel mehet bármikor bárkihez.

• Nem csak magad vagy, figyelemmel kell légy a másikra

6. Mivel egészítené ki a Programot?

• Folyamatosan bővítik, pl. ebben az évben matekszakkört indítottak, mert sok a

matektehetség.

• Felvételi. 35-öt vettek fel 90-ből, sokan a várólistán jók, képesek lettek volna végigcsinálni a

programot. Aki kiesik, a helyére jöhessenek még a kezdeti szakaszban: volt, aki már a

nyári táborban kiszállt, a helyére jó lett volna felvenni egy tehetséges diákot, aki a sorban

mögötte állt

• A fiatalabbak nem veszik elég komolyan. Szigorodjon a felvételi. Fontos, hogy legyen

elvárt átlag.

13


Monitori összefoglaló

A Kelet-magyarországi régió iskoláiról írt általános jellemzésen felül Nyíregyházán az alábbi

sajátságok megemlítését tartom fontosnak:

1. A monitoringra nagyon jól felkészültek, az iratok kéznél voltak, a kérdésekre őszintén,

esetenként önkritikusan válaszoltak, a munkavégzés hatékony és gördülékeny volt.

Kiemelném, hogy az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatti átszervezések jelentős

túlmunkát jelentenek számukra, ezzel együtt egy teljes napot rááldoztak a monitoringra,

melyen minden vezető részt vett.

2. Az OFI-val való kapcsolattartás megítélésük szerint jó, a szakmai támogatás erősödött.

Kiemelték Prihoda Gábor gyors, szakszerű munkáját. Javasolják rendszeres elektronikus

hírlevél elindítását.

3. Adatvédelmi szempontból aggályos lehet az, hogy az egyéni fejlesztési terveken

szerepelnek a tanulók nevei. Erre vonatkozóan javaslom az egész programra

vonatkozó adatvédelmi politikák kidolgozását.

4. Az épületek tiszták, rendezettek és kifinomult ízlésességgel vannak berendezve. A diákok

számára minél kiemelkedőbb munkakörnyezet kialakítására törekednek – sikerrel –

kiemelném a rajztermet, melyben a kolléga kiváló szakmai munkát végez, ami komoly

projektek (kiállítások, kézműves produktumok készítése, stb.) megvalósításához segíti

hozzá az Aranyos osztályokat.

5. Az általam megismert AJTP-s diákok intelligensek, hálásak a programnak és nevelőiknek,

kritikai érzékük kiváló, kreatívak.

6. Az intézményben folyó szakmai munka ami az AJTP-t illeti, kiemelkedőnek mutatkozik,

mind a vezetők, mind a tanárok/nevelők erejükön felül teljesítenek.

7. Néhány fontos pozitívumot emelnék ki a sok közül, ezeket jó gyakorlatokként javaslom

ismertetni:

a. a szülőkkel való kapcsolattartás rendszere

b. a Debreceni Egyetem pszichológusának, Bóta Margitnak a munkája, aki személyes

értékelésével nagyban segíti a pedagógusokat az egyéni fejlesztési tervek

minőségének folyamatos jobbításában

c. a szociális segélyezési rendszer

d. a nemzetközi utazásokon való részvétel feltételrendszere

e. visszajelzés az általános iskoláknak volt, most AJTP-s diákjaikról

14


8. Vendéglátóim megfogalmaztak olyan veszélyeket, amiket mások nem, ezeket itt

megismételném:

a. az új tanárgeneráció nincs felkészülve a tehetséggondozásra

b. a rutin, a folyamatos megújulás elmaradása, a program elszürkülése

c. a félállású pszichológust az átszervezések miatt lehet, hogy elveszik az iskolától

d. félnek attól, hogy az új rendelkezések miatt a délutáni foglalkozások bérezésének

lehetősége elvész az Aranyos programok esetében is

Puskás Balázs

monitor

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

15

More magazines by this user
Similar magazines