Kábel TV ÁSZF (Hatályos 2011. 02. 01. napjától) - Bóly

boly.hu

Kábel TV ÁSZF (Hatályos 2011. 02. 01. napjától) - Bóly

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

VEZETÉKES MŐSORELOSZTÁSI

SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24.

UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. DECEMBER 14.

UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS HATÁLYBA LÉPÉSE: 2011. FEBRUÁR 01.


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék ......................................................................................................................... 1

1 A szolgáltató neve, címe .................................................................................................... 3

2 A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetısége, internetes honlapjának címe ................. 3

3 A Szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása ................................ 3

4 Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás, az elıfizetıi szolgáltatások

igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének idıbeli és földrajzi

korlátai ........................................................................................................................................ 4

4.1 Az elıfizetıi szerzıdés megkötésre vonatkozó eljárás .............................................. 4

4.2 A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltételei, földrajzi, idıbeli és esetleges

egyéb korlátai ......................................................................................................................... 5

5 Az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás igénybevételét biztosító

üzembe helyezésére vállalt idı (célérték) .................................................................................. 7

6 Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája, az elıfizetıi

jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerzıdési idıszak ............................................................ 8

6.1 A szerzıdés létrejöttének módja ................................................................................ 8

6.2 Az egyedi írásbeli elıfizetıi szerzıdés kötelezı tartalmi elemei .............................. 8

6.3 A szerzıdés idıtartama .............................................................................................. 9

6.4 A szerzıdéskötés Szolgáltató általi megtagadása ...................................................... 9

7 Az elıfizetıi szerzıdés módosításának egyes esetei és a szerzıdésmódosítás feltételei, a

szolgáltató joga egyoldalú szerzıdésmódosításra, az elıfizetıt a szolgáltató egyoldalú

szerzıdésmódosításának eseteiben megilletı jogok, egyoldalú szerzıdésmódosítás esetén az

elıfizetı tájékoztatásának módja, a díjfizetéshez kötött szerzıdésmódosítás esetei és a

fizetendı díj mértéke, az áthelyezés és átírás teljesítésének határideje ................................... 10

7.1 A szerzıdés módosítása ........................................................................................... 10

7.2 Az ÁSZF módosítása ............................................................................................... 10

7.3 Az elıfizetıi szerzıdés egyoldalú módosításának esetei ......................................... 11

7.4 Az elıfizetıi szerzıdés kétoldalú módosítása .......................................................... 12

7.5 Díjmódosítás ............................................................................................................. 12

7.6 Programválaszték módosítása .................................................................................. 12

7.7 Változás az elıfizetı adataiban ................................................................................ 13

7.8 Átírás ........................................................................................................................ 13

7.9 Áthelyezés ................................................................................................................ 13

7.10 Programcsomag módosítás az elıfizetı kérelmére .................................................. 14

8 Az elıfizetıi szolgáltatás szünetelésének esetei, az elıfizetı által kérhetı szünetelés

leghosszabb idıtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelsé esetei és a fizetendı díj mértéke ... 14

8.1 Az elıfizetı által kérhetı szünetelés ........................................................................ 14

8.2 A szolgáltató részérıl sorra kerülı elıfizetıi szolgáltatás szüneteltetés .................. 14

8.3 Felektıl független okok miatti szünetelés ............................................................... 15

9 Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának, így különösen az elıfizetı által indított vagy

az elıfizetınél végzıdtetett forgalom korlátozásának esetei és feltételei ................................ 15

9.1 A szolgáltatás korlátozása ........................................................................................ 15

9.2 A szolgáltatás minıségi jellemzıinek csökkentése .................................................. 16

10 Az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének esetei és feltételei, azon határidı megjelölése,

ameddig az elıfizetı díjfizetési kötelezettségeinek eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a

szerzıdést felmondaná ............................................................................................................. 16

10.1 A határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdés megszüntetése rendes felmondással ...... 16

10.2 A határozott idejő Elıfizetıi Szerzıdés megszüntetése rendkívüli felmondással ... 16

10.3 A határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdés megszüntetése rendkívüli felmondása .. 17

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 1


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

10.4 Az Elıfizetıi Szerzıdés megszüntetése a hiba kijavításának tartós lehetetlenülése

esetén .................................................................................................................................. 17

10.5 Eljárás rendkívüli felmondás esetén ......................................................................... 17

10.6 Közös szabályok felmondás esetén .......................................................................... 17

11 A hibabejelentı elérhetısége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések

nyilvántartásba vételének menete ............................................................................................. 17

11.1 Hibabejelentés, hibaelhárítás .................................................................................... 17

11.2 Hibabejelentés nyilvántartásba vétele ...................................................................... 18

11.3 A hiba behatárolása .................................................................................................. 18

11.4 A hibaelhárítás folyamata ......................................................................................... 18

11.5 Adatok megırzése, tárolása ...................................................................................... 19

11.6 Kiszállási díj ............................................................................................................. 19

12 Az Ügyfélszolgálat mőködése, az elıfizetıi bejelentések, panaszok intézése ....... 19

12.1 Az ügyfélszolgálat mőködése ................................................................................... 19

12.2 Elıfizetıi bejelentések, panaszok kezelése .............................................................. 19

12.3 Díjreklamáció és számlapanaszok bejelentése ......................................................... 20

12.4 Eljárás a bejelentés, díjreklamáció elutasítása esetén .............................................. 20

12.5 Eltérı szabályok Egyéni Elıfizetı díjreklamációja, panasza esetén ........................ 21

13 Az elıfizetı jogai a szolgáltatás hibás teljesítése során, az elıfizetıt megilletı kötbér

mértéke, a hiba kijavításának átmeneti, vagy tartós lehetetlensége esetén az elıfizetıt

megilletı díjcsökkenés mértéke, az elıfizetı szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének

módja ........................................................................................................................................ 21

13.1 Az Elıfizetı jogai a Szolgáltatás hibás teljesítése esetén ........................................ 21

13.2 Hibás teljesítés esetén az Elıfizetıt megilletı kötbér .............................................. 21

13.3 A hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az Elıfizetıt

megilletı díjcsökkentés mértéke (kötbér hibaelhárítás esetén) ............................................ 22

13.4 A Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja ........................................ 22

14 Az elıfizetıi végberendezések (készülék) csatlakoztatásának feltételei ......................... 23

14.1 A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hardver és szoftver eszközök .............. 23

14.2 Alapvetı követelmények .......................................................................................... 23

14.3 Üzembe helyezés és csatlakoztatási jog ................................................................... 23

14.4 Saját eszközök karbantartása .................................................................................... 24

14.5 Hibaelhárítás és karbantartás lehetıvé tétele ........................................................... 24

14.6 Tápellátás biztosítása ................................................................................................ 24

14.7 Ellenırzés, karbantartás ........................................................................................... 24

14.8 Mentesülés a felelısség alól ..................................................................................... 25

14.9 Végberendezés okozta kárért való felelısség ........................................................... 25

14.10 Szolgáltató által kihelyezett technikai berendezések megóvása .......................... 25

15 Adatkezelés, adatbiztonság .............................................................................................. 26

16 Az Elıfizetıi Szolgáltatások Díja, az egyszeri díjak, egyszeri díjak számszerő és

egyértelmő mértéke, díjazási idıszakok, a díjfizetés és a számlázás módja és ideje ...... 26

16.1 A díjak mértéke ........................................................................................................ 26

16.2 Számlázás módja és a díjbeszedés rendje ................................................................ 26

16.3 Díjfizetési gyakoriság, számlázási idıszak .............................................................. 26

16.4 Díjfizetési módok ..................................................................................................... 26

16.5 A számlázás .............................................................................................................. 27

16.6 Elıfizetési díjak ........................................................................................................ 27

17 Felügyeleti szerv címe és telefonszáma ........................................................................... 27

18 Vegyes rendelkezések ...................................................................................................... 28

18.1 Általános Szerzıdési Feltételek elérhetısége .......................................................... 28

18.2 Alkalmazandó jogszabályok .................................................................................... 28

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 2


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Név:

Bóly Város Önkormányzata

Székhely: 7754 Bóly, Rákóczi utca 3.

Adószám: 15330781-2-02

Törzskönyvi azonosító szám: 724034

KSH szám: 15724038.8411.321.02

Az ÁSZF az Elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus

hírközlési elıfizetıi szerzıdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 16/2003. (XII.27) IHM rendelet alapján 2006. december 01. napjától határozatlan ideig

hatályos.

Készítés idıpontja: 2006. november 24.

Utolsó módosítás dátuma: 2010. december 14.

Utolsó módosítás hatályba lépése: 2011. február 01.

2 A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETİSÉGE,

INTERNETES HONLAPJÁNAK CÍME

Bóly Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

Az ügyfélszolgálat levélcíme: 7754 Bóly, Rákóczi utca 3.

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 (69) 869-900, +36 (40) 918-920

Az ügyfélszolgálat fax száma: +36 (69) 869-900

Az ügyfélszolgálat elektronikus levélcíme: hiba@boly.hu

Internetes honlap címe: http://www.boly.hu/optika

Nyitvatartási idı:

Hétfı: 7.30 – 12.00 13.00-16.00

Kedd: 7.30 – 12.00 13.00-16.00

Szerda: 7.30 – 12.00 13.00-16.00

Csütörtök: 7.30 – 12.00 13.00-16.00

Péntek: 7.30 – 12.30

3 A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK

MEGHATÁROZÁSA

Bóly Város Önkormányzata lakossági végpontig terjedı optikai hálózatot (fiber to the home)

építtetett ki, mely alkalmas 3play (hang, kép, adat) szolgáltatás azaz vezetékes

mősorelosztási, internet hozzáférés-, ellátás, valamint nyilvános távbeszélı szolgáltatás

nyújtására.

A vezetékes mősorelosztás a mősorszolgáltatók által elıállított jelek egyidejő, változatlan

továbbítása vezetékes (kábeles) hálózaton a mősorszolgáltató telephelyétıl elkülönült

szervezet közbeiktatásával az arra jogosult felhasználó vevıkészülékéhez.

A szolgáltatással kapcsolatos a díjcsomagokat az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 3


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

Elıfizetı alatt azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági

társaság vagy más szervezet értendı aki vagy amely a nyilvánosan elérhetı elektronikus

hírközlési szolgáltatás nyújtójával (a továbbiakban szolgáltató) ilyen szolgáltatások

igénybevételére vonatkozó szerzıdéses viszonyban áll.

Egyéni elıfizetı vagy fogyasztó alatt azon természetes személy elıfizetı értendı, aki

szakmáján, üzleti tevékenységén vagy hivatásán kívül esı célból nyilvánosan elérhetı

elektronikus hírközlési szolgáltatást használ vagy igényel.

Közületi/üzleti elıfizetı: az a nem természetes személy, aki az elıfizetési szerzıdés

megkötésekor úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül veszi

igénybe az elıfizetıi szolgáltatást.

Elıfizetıi szerzıdés: A nyilvánosan elérhetı elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásáról

a szolgáltató, az elıfizetı, illetve igénylı (a továbbiakban együtt: felek) elıfizetıi szerzıdést

kötnek, amely a jelen általános szerzıdési feltételekbıl és az egyedi elıfizetıi szerzıdésbıl

áll.

4 AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ

ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS

FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK IDİBELI ÉS

FÖLDRAJZI KORLÁTAI

4.1 Az elıfizetıi szerzıdés megkötésre vonatkozó eljárás

Az elıfizetıi szerzıdés az egyedi elıfizetıi szerzıdésbıl, valamint a jelen Általános

Szerzıdési Feltételekbıl áll.

Az igénylı a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentését a Szolgáltató

ügyfélszolgálatánál, írásban (fax, levél, e-mail), vagy szóban (telefonon, ügyfélszolgálaton

személyesen) teheti meg az alábbi minimális tartalommal:

a) az elıfizetı neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye;

b) nem természetes személy elıfizetı esetén az elıfizetı cégjegyzékszáma vagy más

nyilvántartási száma, valamint az elıfizetı bankszámlaszáma;

c) az igényelt szolgáltatás, csomag(ok) felsorolása

d) az elıfizetı hozzájárulása a Szolgáltató által jogszabály alapján kezelt kötelezı

adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplı

adatainak a hírközlési jogszabályokban meghatározott céloktól eltérı

felhasználásához;

e) az elıfizetıi hozzáférési pont(ok) létesítési helye, a csatlakoztatni kívánt

berendezések jellege és darabszáma

f) az igénybejelentés helye, idıpontja

Az igénylı a szolgáltatás hozzáférési pont létesítését olyan ingatlanba kérheti, melyet

jogszerően használ, és ahol a szerzıdésbıl fakadó kötelezettségeinek – ellenırzés,

hibaelhárítás biztosítása – eleget tud tenni.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 4


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

Amennyiben az igénybejelentés a szerzıdéskötéshez szükséges adatokat nem tartalmazza, a

szolgáltató az igénybejelentés megérkezését követı 15 napon belül írásban, hírközlési úton

vagy szóban felhívja az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben az igénybejelentés

idıpontja a hiánytalan igénybejelentés szolgáltatóhoz való megérkezése.

Ha a szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére képes, köteles a hiánytalan

igénybejelentés alapján szerzıdéskötési ajánlatát 15 napon belül írásban, szóban vagy ráutaló

magatartással megtenni. Ha az igénylı az ajánlatot 15 napon belül nem fogadja el, vagy arra

nem nyilatkozik, igénybejelentése a nyilvántartásból törölhetı.

Amennyiben a szolgáltató a hozzáférési pont létesítését nem vállalja, vagy arra nem képes,

errıl a tényrıl az elıfizetıt 30 napon belül értesíti. Az értesítést követıen az elıfizetı

igénybejelentése a nyilvántartásból törölhetı.

A szolgáltató mind az igénybejelentés elfogadásáról, mind annak elutasításáról köteles az

igénylıt írásban értesíteni, mely értesítés kötelezı tartalmi elemei az alábbiak:

− elfogadás esetén annak megjelölését, hogy a szolgáltató az igénylıvel egyedi

elıfizetıi szerzıdés megkötésére mely idıpontban (év, hó, nap) vállal

kötelezettséget, vagy

− az igénybejelentés elutasítása esetén annak az oknak a megjelölését, amely miatt a

szolgáltatót szerzıdéskötési kötelezettség nem terheli, valamint annak

megjelölését, hogy az igénylı milyen szervekhez fordulhat, ha vitatja a szolgáltató

által megjelölt elutasítási ok indokoltságát

Az Igénylınek az igénybejelentés vagy a szerzıdéskötési ajánlat tartalmi elemei közül

bármelyik adatában bekövetkezett változást a Szolgáltatónak – a változás bekövetkezésétıl

számított - 15 (tizenöt) napon belül írásban be kell jelentenie. Amennyiben fenti bejelentésnek

az Igénylı határidıben nem tesz eleget, a jogkövetkezmények kizárólag İt terhelik.

4.2 A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltételei, földrajzi, idıbeli és

esetleges egyéb korlátai

A jelen ÁSZF 3. pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevételére általánosságban

érvényes, azonban egy adott szolgáltatás nyújtására konkrét formában az Elıfizetı és a

Szolgáltató közötti egyedi elıfizetıi szerzıdés vonatkozik.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF 3. pontjában meghatározott szolgáltatásnak nincsen idıbeli

korlátja. Földrajzilag Bóly Város belterületén vehetık igénybe. Arról, hogy a településen

belül a Szolgáltató képes-e a mősorelosztási szolgáltatás nyújtására, az igénylı a Szolgáltató

az ügyfélszolgálati irodájában tájékozódhat.

Elıfizetıi hozzáférési pont a hálózat részét képezı azon fizikai kapcsolódási pont, ahol az

elıfizetı által megjelölt számú végberendezés a szolgáltató által kiépített csatlakozó szakasz

útján csatlakoztatható. A szolgáltatás-hozzáférési pont létesítéséért belépési díj, a szolgáltatáshozzáférési

pont kiépítettsége esetén a jeltovábbítás megkezdéséért bekapcsolási díj fizetendı.

A belépési díj egy hozzáférési pont kiépítését tartalmazza olyan módon, hogy a Szolgáltató a

kábeleket az elıfizetı által biztosított befogadó létesítményben (védıcsı, kábelcsatorna)

elhelyezi, vagy ennek hiányában a falon kívül, a lakásban vezetékcsatorna nélkül, a

lépcsıházban (társasház) és a ház külsı falán vezetékcsatornában vezeti. A kiépítéskor a

készülék alapbeállításokkal történı elsı behangolása ingyenes.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 5


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

A szolgáltató az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésével kapcsolatos, ezen elıírásoktól eltérı

elıfizetıi igény esetén külön megállapodás alapján kiegészítı bekapcsolási díjat számíthat fel.

Különleges esetnek minısülnek az alábbiak:

- amennyiben az igénylı az elıfizetıi leágazástól (TAP) légkábeles csatlakozással

köthetı be, de az igénylı földalatti létesítést igényel,

- ha az elıfizetı hozzáférési pontja a leágazási ponttól több mint 50m távolságra van,

- ha több elıfizetıi hozzáférési pont kiépítését kéri,

- ha a szolgáltatónál alkalmazott technológiától eltérı megoldást igényel az igénylı,

feltéve, ha azt a szolgáltató teljesíteni tudja,

- ha az igénylı ingatlanán a kábel vezetését nem az optimális, legrövidebb úton kéri,

- ha esztétikai elvárások miatt többletkiépítési igényt támaszt az igénylı.

A szerzıdı felek az igénylı kezdeményezése alapján a fentiek teljesítésére 30 napnál

hosszabb határidıben is megállapodhatnak.

A szolgáltatás igénybevételéhez, illetve egyes mősorok vételéhez meghatározott funkcióval

rendelkezı vevıkészülék és/vagy kiegészítı berendezés szükséges.

A szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki a végberendezés szolgáltatására és nem vállal

felelısséget a végberendezés mőszaki paraméterei tekintetében. Az elıfizetı tulajdonában

levı vevıkészülék mőszaki alkalmatlanságából, technikai adataiból, vagy nem megfelelı

minıségébıl adódó vételi hibákért a szolgáltató semmilyen felelısséget nem vállal. A

készülék behangolása az adás csatornáira a csatlakozáskor történı alapbeállításokkal történı

elsı behangoláson túl nem a szolgáltató feladata, sem esetleges csatorna változások esetén,

sem az üzemeltetés során.

Az elıfizetı, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített kábelrendszeren és a végberendezési

eszközökön (DRG és a térítésmentesen átadott Set Top Box) sem szerez tulajdonjogot.

Az elıfizetı térítésmentesen és határozatlan idıre hozzájárul a hálózat vezetékeinek

(kábeleinek), berendezéseinek és szerelvényeinek elhelyezéséhez, továbbvezetéséhez a saját,

illetıleg a tulajdoni hányadának arányában közös tulajdonban álló ingatlanban, valamint

lehetıségei szerint gondoskodik azok vagyonvédelmérıl.

A létesítés teljesítésének feltétele, hogy a rendszerhez csatlakozó és nem csatlakozó

ingatlanok tulajdonosai a vezetékek (kábelek) és szelvényeik átvezetéséhez, illetve

telepítéséhez hozzájáruljanak. Hozzájárulás hiányában, illetve a szolgáltató tulajdonos általi

akadályozása esetén a szolgáltató nem tartozik felelısséggel a jelen ÁSZF szerinti létesítésért,

mentesül az esetleges jogkövetkezmények alól.

Az elıfizetı, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített kábelrendszeren nem szerez

tulajdonjogot. Az elıfizetı kiegészítı szerelési díj megfizetése esetén sem válik tulajdonosává

a hálózatnak, illetve az érintett hálózati szakasznak, eszközöknek.

Szerzıdéskötési kötelezettség a szolgáltatót nem terheli.

A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés kötését jogosult megtagadni, amennyiben a hozzáférési

pont létesítésének mőszaki vagy gazdasági korlátai vannak, illetıleg az igénylınek

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 6


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

kábeltelevíziós díjtartozása van, vagy Bóly Város Önkormányzata az igénylı korábbi

elıfizetıi szerzıdését szerzıdésszegés miatt mondta fel.

A HBO/ HBO2 csomagot a mősorszolgáltatókkal fennálló szerzıdéses rendelkezések alapján

üzleti/intézményi elıfizetık nem vehetik igénybe kivéve, ha külön nyilatkozatban vállalják,

hogy ezen mősorokat nyilvánosság számára nyitva álló helyen (pl. szállodák, éttermek,

szórakozó helyek, stb) nem teszik elérhetıvé, illetve nem osztják el.

5 AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉT BIZTOSÍTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSÉRE VÁLLALT IDİ

(CÉLÉRTÉK)

A szolgáltatás igénybevételének lehetısége (bekapcsolás) – az elıfizetıi hozzáférési pontban

– az elıfizetıi szerzıdés létrejöttétıl számított az ÁSZF 2. számú mellékletében

meghatározott minıségi – 1. mutatóazonosítóval jelölt – célérték idıponton belül az Elıfizetı

rendelkezésre áll, amennyiben a mőszaki feltételek ehhez adottak. A mőszaki feltételekrıl a

szolgáltató az elıfizetıt a szerzıdés megkötése elıtt tájékoztatja. Az Egyedi Elıfizetıi

Szerzıdésben a Felek ettıl eltérı idıtartamban is megállapodhatnak. Nem minısül

késedelmes teljesítésnek, ha az Elıfizetı a Szolgáltatóval elızetesen írásban egyeztetett

idıpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja, vagy ha a felek az elıfizetıi

hozzáférési pont létesítésére az ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott minıségi – 1.

mutatóazonosítóval jelölt – célértéknél hosszabb határidıben állapodnak meg.

A szolgáltatás rendelkezésre állása (használhatóság)

Az Elıfizetı a Szolgáltatást a hozzáférés díjának (elıfizetési díj) ellenében az ÁSZF 2. számú

mellékletében meghatározott minıségi – 4. mutatóazonosítóval jelölt – célérték szerinti

rendelkezésre állással (használhatósággal) veheti igénybe.

Az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben a felek a fentiektıl eltérı rendelkezésre állásban is

megállapodhatnak.

Nem számít hibás teljesítésnek a Szolgáltató általi (karbantartás, vagy egyéb ok miatt

történı), illetve az Elıfizetı igénye alapján történı szüneteltetés idıtartama.

A szolgáltatás rendelkezésre állásának nem teljesítése

Egy adott szolgáltatás esetében a szolgáltatás-kiesés számítása az ÁSZF 2. számú

mellékletében meghatározott minıségi – 4. mutatóazonosítóval jelölt – célértéknél

meghatározottak szerint történik.

Az éves rendelkezésre állás nem teljesítése esetén az Elıfizetıt az Általános Szerzıdési

Feltételekben meghatározott minıségi kötbér illeti meg.

A szolgáltatások minıségi célértékei, a minıségi célértékek értelmezése és teljesülésük

ellenırzésének mérési módszere

Szolgáltatásminıség meghatározása

A szolgáltatás minısége a szolgáltatási képességeknek azon együttes hatása, amely a

szolgáltatás felhasználójának elégedettségi fokát meghatározza.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 7


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

Szolgáltatásminıségi célértékek

A hibaelhárítás vállalt ideje

A minıségi panasz hibaelhárításának határideje az ÁSZF 2. számú mellékletében

meghatározott minıségi – 2. mutatóazonosítóval jelölt – célérték szerint.

6 AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELİFIZETİI

ADATOK LISTÁJA, AZ ELİFIZETİI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A

LEGRÖVIDEBB SZERZİDÉSI IDİSZAK

6.1 A szerzıdés létrejöttének módja

Bármely szolgáltatás igénybevételéhez elıfizetıi szerzıdés megkötése szükséges. A Felek az

elıfizetıi szerzıdést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással – így különösen az elıfizetıi

szolgáltatás igénybevételével- köthetik meg. Szóbeli megállapodás esetén a szerzıdés

létrejötte a szerelési munkalap, mint teljesítési igazolás aláírásával bizonyítható.

6.2 Az egyedi írásbeli elıfizetıi szerzıdés kötelezı tartalmi elemei

Az írásban létrejött Elıfizetıi Szerzıdés kötelezı tartalmi elemei:

− Szolgáltató neve, címe, az ügyfélszolgálat és hibabejelentı szolgálat elérhetısége

és nyitvatartási rendje, illetve internetes honlapjának címe;

− az elıfizetı neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye;

− természetes személy elıfizetı esetén az elıfizetı (leánykori) neve, anyja neve,

születési helye és ideje;

− nem természetes személy elıfizetı esetén az elıfizetı cégjegyzékszáma vagy más

nyilvántartási száma, valamint az elıfizetı bankszámlaszáma;

− A létesítés címe

− Az igényelt szolgáltatás meghatározása

− Az igényelt fizetési módok és szolgáltatási szint megjelölése

− Az elıfizetı nyilatkozata adatainak kezelésérıl

− az elıfizetı hozzájárulása a Szolgáltató által jogszabály alapján kezelt kötelezı

adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplı

adatainak az e törvényben meghatározott céloktól eltérı felhasználásához;

Ha az egyéni elıfizetı életkora miatt korlátozottan cselekvıképes, az elıfizetıi szerzıdésnek

a természetes személy elıfizetı törvényes képviselıjének nevét (leánykori nevét), anyja

nevét, születési helyét, idejét, lakóhelyét, illetıleg tartózkodási helyét is tartalmaznia kell.

Amennyiben a szolgáltatást az elıfizetı bérlıi minıségben kívánja igénybe venni, úgy a

szerzıdéskötés elengedhetetlen feltétele a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatának az elıfizetıi

szerzıdéshez történı csatolása.

Az elıfizetı a szerzıdéskötéskor köteles nyilatkozni arról, hogy az elıfizetıi szolgáltatást

egyéni vagy üzleti / intézményi elıfizetıként kívánja igénybe venni. Abban az esetben, ha az

elıfizetıi szerzıdés szóban jön létre a Felek között, úgy az elıfizetı a szóbeli szerzıdéskötési

folyamat során az ügyfélszolgálat kérdésére köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást

milyen- a fentiekben hivatkozott- minıségben kívánja igénybe venni.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 8


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

Az elıfizetı ezen nyilatkozatát az elıfizetıi szerzıdés hatálya alatt bármikor módosíthatja,

vagy visszavonhatja.

Üzleti/intézményei elıfizetı az, akinél mind a szolgáltatási, mind pedig a számlázási címben

ugyanaz a társaság veszi igénybe a megrendelt szolgáltatást.

Az üzleti/intézményi, írásbeli elıfizetıi szerzıdés megkötésére a képviseleti jogosultsággal

rendelkezı, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelı

igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendı megfelelınek, ha a képviselıje

bemutatja az üzleti/intézményi elıfizetı cégbírósági bejegyzésérıl, illetve nyilvántartásba

vételérıl szóló cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát.

Amennyiben az elıfizetıi szerzıdésben elıfizetı és számlafizetı személye eltérı, úgy az

elıfizetıi szerzıdésben vállalt jogok és kötelezettségek teljesítésért a szolgáltató irányába az

elıfizetı és a számlafizetı egyetemlegesen felelnek.

Az egyedi elıfizetıi szerzıdésekben a kötelezı tartalmi elemeken kívül a felek további

feltételeket is meghatározhatnak.

Az írásbeli egyedi Elıfizetıi Szerzıdés két példányban jön létre, amelybıl egy a Szolgáltatót,

egy pedig az Elıfizetıt illeti meg.

6.3 A szerzıdés idıtartama

Az elıfizetıi szerzıdés határozatlan vagy határozott idıre jön létre.

Abban az esetben, ha az elıfizetı az ingatlan használatára nem tulajdonosi jogviszony alapján

jogosult (bérlı, albérlı), a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy kizárólag határozott idejő

jogviszonyt létesítsen.

Legrövidebb szerzıdési idıszak határozott idejő szerzıdés esetén: természetes személy

elıfizetık esetén 1 év, egyéb elıfizetık esetén egyedi megállapodás szabályozza. Ettıl a

rendelkezéstıl a szolgáltató az elıfizetık igényei kielégítése érdekében eltérhet.

Az elıfizetı bármely szolgáltatásra elıfizethet, az elıfizetıi programcsomagok közül

választhat, illetve külön elıfizethet ún. prémium csatornákra. Az elıfizetı - ellenkezı

megállapodás hiányában - a programcsomagok közül bármelyiket igénybe veheti, az

elıfizetıi szerzıdés fennállta alatt. Az elıfizetı a szerzıdésének keretein belül jelen ÁSZF

7.10 pontja szerint választhat másik programcsomagot. A szolgáltató a programcsomagokban

elosztott programokat az elıfizetı elızetes értesítése mellett megváltoztathatja, és új

programcsomagokat alakíthat ki.

Az elıfizetı nem jogosult arra, hogy az elıfizetıi szerzıdés megkötésével az ıt megilletı

jogokat harmadik személyre átruházza. Az elıfizetı teljes körő felelısséggel tartozik minden

olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés az ingatlanán kiépített elıfizetıi

hozzáférési ponton keresztül történik.

6.4 A szerzıdéskötés Szolgáltató általi megtagadása

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyedi döntés alapján megtagadhassa új

elıfizetıi szerzıdés megkötését, ha:

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 9


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

− az elıfizetınek távközlési szolgáltatás igénybevételébıl eredı díjtartozása van,

− a korábbi elıfizetıi szerzıdés megszőnését az elıfizetı érdekkörében felmerülı

okból eredı, 1 éven belüli felmondás okozta.

− jelen elıfizetınek a Ptk. 685. § szerinti közeli hozzátartozója vagy vele közös

háztartásban élı személy korábbi elıfizetıi szerzıdése megszőnését ugyanazon

vételi hely vonatkozásában az elıfizetı érdekkörében felmerülı okból eredı 1

éven belüli felmondás okozta.

Ha az elıfizetı tartozását csak jelentıs késedelemmel egyenlítette ki, és a szerzıdést a

szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a szolgáltató

jogosult arra, hogy az újabb szerzıdéskötést az elıfizetı korábban fennálló tartozásának,

illetve annak legfeljebb kétszeres összegének megfelelı elıleg megfizetéséhez kösse, vagy

határozott idejő szerzıdést kössön.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az igénylı fizetıképességét más távközlési

szolgáltatóknál ellenırizze.

Az elıfizetıi szerzıdésekbıl eredı igények egy év alatt évülnek el.

7 AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A

SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ

SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSRA, AZ ELİFIZETİT A SZOLGÁLTATÓ EGYOLDALÚ

SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEIBEN MEGILLETİ JOGOK, EGYOLDALÚ

SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN AZ ELİFIZETİ TÁJÉKOZTATÁSÁNAK

MÓDJA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI ÉS A

FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE, AZ ÁTHELYEZÉS ÉS ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK

HATÁRIDEJE

7.1 A szerzıdés módosítása

A szerzıdés általában a felek egyezı akaratával módosítható. A szerzıdés módosítására a

szerzıdéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a szolgáltató az

elıfizetı módosítási kérelmét 30 napon belül teljesíti, kivétel az átírás és a programcsomag

módosítása. Ettıl a szolgáltató és az elıfizetı egyezı akarata esetén el lehet térni.

Az elıfizetı szerzıdés módosítási szándékát jelezheti telefonon is. A szolgáltató ebben az

esetben a bejelentéssel egy idıben postázza a módosításhoz szükséges nyomtatványt. A

nyomtatvány egy példányát az elıfizetı köteles a szolgáltatóhoz visszaküldeni a módosítás

végrehajtása érdekében.

7.2 Az ÁSZF módosítása

A szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Ekkor a szolgáltató köteles az

általános szerzıdési feltételek megváltozását a módosítás hatályba lépését megelızıen az

ÁSZF 18.1 pontja szerint az elıfizetıt értesíteni, kivéve ha az ÁSZF módosítása új

szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és az nem érinti a már megkötött elıfizetıi

szerzıdéseket, vagy a módosítással kizárólag valamely elıfizetıi díj csökken.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 10


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

Nem minısül szerzıdésmódosításnak, ha a szolgáltató a kiesett mősorcsatornát más mősorral

pótolja.

7.3 Az elıfizetıi szerzıdés egyoldalú módosításának esetei

A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést csak az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan

módosítani:

− az egyedi elıfizetıi szerzıdésben vagy általános szerzıdési feltételekben foglalt

feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy

elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a módosítás

nem eredményezheti a szerzıdés feltételeinek lényeges módosítását;

− jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy

− a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja, így például, ha az

elıfizetıi szerzıdésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének

körülményei mőszaki okból megváltoznak, ideértve a mőszaki indokoltságú

csatornaváltoztatást, valamint, ha az egyes programcsomagok tartalma a szolgáltató

érdekkörén kívüli okból megváltozik, tekintettel a programszolgáltatókkal kötött

megállapodásokra, vagy az Elıfizetıi igényeket felmérı piackutatás, valamint a

mősordíjak gazdasági hatása és a mősorok minıségi jellemzıinek összevetése

indokolja

− A szolgáltató jogosult negyedévente egy alkalommal az ÁSZF-et egyoldalúan

módosítani ha a szolgáltatás minıségi javítása érdekében a beérkezett ügyféligények

alapján ez szükséges, azzal, hogy a módosítás nem eredményezheti a szerzıdés

feltételeinek lényeges módosítását.

− ha az elıfizetıi szerzıdésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételi feltételei

mőszaki okból megváltoznak (pl. fejállomás cseréje, a hálózat jellégének

megváltozása).

Ha a szolgáltató az általános szerzıdési feltételekben meghatározott esetekben jogosult az

általános szerzıdési feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a

hatálybalépését megelızıen legalább 30 nappal az elıfizetıket 18.1. pontban foglaltak szerint

értesíteni, az elıfizetıket megilletı felmondás feltételeirıl szóló tájékoztatással együtt. Ebben

az esetben az elıfizetı jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követı 8 napon

belül a szerzıdés azonnali hatályú felmondására.

Amennyiben jogszabály, vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másképp nem

rendelkezik, a módosítás nem eredményezheti a szerzıdés lényeges módosítását. Lényeges

módosításnak minısül különösen a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire, vagy minıségi

célértékeire vonatkozó változtatás. A Szolgáltató a fentiekben meghatározott esetekben az

Elıfizetıt a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 30 (harminc) nappal köteles

értesíteni, az alábbi tartalommal:

a) pontos utalás az ÁSZF módosított rendelkezéseire

b) a módosítások lényegének rövid leírása

c) a módosítások hatálybalépésének idıpontja

d) a módosított és közzétett ÁSZF elérhetısége

e) a módosítás indokolása

f) az elıfizetıt az egyoldalú módosításra tekintettel megilletı jogosítványok

A szolgáltató nem köteles az értesítési határidıket az általános szerzıdési feltételek azon

módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerzıdési feltételek módosítása új szolgáltatás

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 11


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó

általános szerzıdéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely

elıfizetıi díj csökken.

7.4 Az elıfizetıi szerzıdés kétoldalú módosítása

Lényeges módosításnak minısül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy

minıségi célértékeire vonatkozó változtatás.

Amennyiben a módosítás az elıfizetı számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az

elıfizetı az értesítéstıl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult

felmondani az elıfizetıi szerzıdést. Nem mondhatja fel az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdést

ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást

meghatározott idıtartam alatt igénybe veszi és az elıfizetıi szerzıdést az ebbıl eredı

kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket

nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az elıfizetı

felmondja az elıfizetıi szerzıdést, a szolgáltató az elıfizetıtıl nem követelheti a szerzıdés

felmondását követı idıszakra esı kedvezmény összegét.

A nyilatkozattétel elmulasztása - mint ráutaló magatartás - a külön jogszabályban

meghatározott esetek kivételével elfogadásnak minısül, ha a felek errıl az egyedi elıfizetıi

szerzıdésben elızetesen megállapodtak. Vita esetén a szolgáltatót terheli annak bizonyítása,

hogy a módosításról az elıfizetıt a törvényben elıírt módon és idıpontban értesítette.

A szolgáltató az elıfizetı (vagy elhalálozás esetén az örökös) kérésére csak az általános

szerzıdési feltételekben foglaltak szerint módosíthatja az egyedi elıfizetıi szerzıdést, ha az

elıfizetı személyében szerzıdés, öröklés vagy egyéb jogcímen történı jogutódlás

következtében változás következik be (átírás).

7.5 Díjmódosítás

A szolgáltatás elıfizetési díjért vehetı igénybe, a díjazás szabadáras.

Az elıfizetési díjak minden év január 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal által

megállapított elızı évi fogyasztói árindex mértékének figyelembe vételével módosulhatnak,

valamint ezen túlmenıen a szolgáltatás díját a szolgáltató jogosult módosítani, amennyiben

azt a gazdálkodását, illetıleg a kábeltelevíziós szolgáltatást befolyásoló körülmények

indokolják. Ezek különösen az alábbiak lehetnek:

a) üzemeltetési, mőködési költségek emelkedése,

b) programválaszték módosítása,

c) hálózat mőszaki korszerősítése,

d) jogszabály módosulása.

A szerzıdésmódosítás a másik fél tudomásulvételével válik elfogadottá.

7.6 Programválaszték módosítása

Szolgáltató jogosult a mősorkínálatot az elıfizetık elızetes értesítése mellett megváltoztatni.

Annak érdekében, hogy a választékot az elıfizetıi igényeknek megfelelıen tudja kialakítani a

módosítást megelızıen piackutatást végez az elıfizetık körében, valamint elızetesen felméri

a rendelkezésre álló kínálatot.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 12


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

Szolgáltató a mősorkínálat kialakítása során az elıfizetıi igények mellett figyelembe veszi a

mősordíjak gazdasági hatását és a mősorok minıségi jellemzıit.

7.7 Változás az elıfizetı adataiban

Az elıfizetı köteles az adataiban, valamint képviselıjének személyében, továbbá

jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a szolgáltatót a változás

bekövetkeztétıl számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. Az elıfizetı köteles az ellene

megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csıdeljárásról a szolgáltatót az eljárás

megindítását követıen haladéktalanul írásban tájékoztatni. A szolgáltató az elıfizetıi adatok

megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredı károkért nem vállal felelısséget,

azonban az ezzel kapcsolatosan felmerült kárának megtérítését követelheti az elıfizetıtıl.

7.8 Átírás

A szolgáltató az elıfizetı kérésére az általános szerzıdési feltételekben foglaltak szerint

módosíthatja az elıfizetıi szerzıdést, ha az elıfizetı személyében változás vagy jogutódlás

következtében változás következik be (átírás). Átírás esetén az elıfizetı nem köteles belépési

díjat fizetni. Az átírási díj összege az 1. sz. mellékletben található. Az átírás teljesítésének és

hatályba lépésének határideje az átírást követı hónap elsı napja. Ezen határidı be nem tartása

esetén a szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, megegyezı

összegő kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán

jóváírnia. Nem lehet az elıfizetıi hozzáférési pont átírását kérni, ha az elıfizetı annak

áthelyezését kérte. Az elıfizetıi hozzáférési pont áthelyezése és átírása kölcsönösen kizárják

egymást.

7.9 Áthelyezés

Ha az elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén

belül változtatni kívánja (áthelyezés), a szolgáltató köteles a kérelem beérkezését követı 30

napon belül teljesíteni. Az áthelyezési díj összege az 1. sz. mellékletben található. Nem lehet a

jelen pontot alkalmazni, ha egyidejőleg az elıfizetıi szerzıdés átírását is kérték. Az elıfizetıi

hozzáférési pont áthelyezése és átírása kölcsönösen kizárják egymást

Az áthelyezési kérelem beadásakor az elıfizetı köteles megadni, hogy a szolgáltatási

hozzáférési pontot mely címre kéri. Amennyiben az áthelyezési kérelem beadásakor az

elıfizetı a létesítési címet megadni nem tudja, a szolgáltató az áthelyezési igényt 60 napig

tartja nyilván. Ezt követıen az elıfizetıi szerzıdés megszőnik.

Ha az áthelyezés jelen pontban foglaltak szerinti végrehajtásának mőszaki feltételei

hiányoznak, a szolgáltató az elıfizetıt a teljesítési idıpont megjelölésével értesíti, az

áthelyezés kérelmezésétıl számított 15 napon belül. Az elıfizetıi hozzáférési pont

megszüntetésétıl az áthelyezés teljesítéséig az elıfizetıi jogviszony szünetel.

A meghatározott határidık be nem tartása esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek

összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada. A kötbér összegét az

áthelyezés díját tartalmazó számlán kell jóváírnia az adott szolgáltatónak.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 13


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

7.10 Programcsomag módosítás az elıfizetı kérelmére

Az elıfizetı évente egy alkalommal kezdeményezheti ingyenesen a programcsomag

módosítását, a többi esetben a 1. számú mellékletben meghatározott Díjtáblázatban foglalt

összeget kell a Szolgáltatónak megfizetnie. A módosításra irányuló kérelmet legkésıbb a

következı hó elsı napját megelızı 5 nappal a következı hó elsı napjára vonatkozóan kell

írásban, telefonon, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton bejelenteni.

A programcsomag megváltoztatása a teljesítés napján, mindkét fél tudomásulvételével lép

hatályba, kivéve azt az esetet, amikor az elıfizetı a módosítást konkrét naptól igényelte.

Ebben az esetben a módosítás a kért napon lép hatályba.

8 AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELİFIZETİ

ÁLTAL KÉRHETİ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDİTARTAMA, A

DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELSÉ ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE

A szolgáltatás az elıfizetı érdekkörébe tartozó ok miatt, vagy a szolgáltató érdekkörébe

tartozó ok miatt szünetelhet.

8.1 Az elıfizetı által kérhetı szünetelés

Az elıfizetınek (akár egyéni, akár üzleti/közületi) a szüneteltetésre vonatkozóan írásbeli

kérelme alapján a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását köteles szüneteltetni. Az elıfizetı ilyen

irányú kérelmének végrehajtását a szolgáltató a kérelem kézhezvételét követı 30 napon belül

teljesíti. Ekkor a szünetelés a kezdı idıpontjától a visszakapcsolás vagy az elıfizetıi

szerzıdés felmondás útján történı megszőnésének idıpontjáig tart. A szüneteltetés az

elıfizetıi jogviszony folytonosságát nem érinti.

A szünetelés kérhetı legrövidebb idıtartama 6 (hat) hónap, leghosszabb idıtartama nem lehet

több 12 (tizenkettı) hónapnál.

A kikapcsolás és a visszakapcsolás díját az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. A

szünetelés idıtartama alatt az elıfizetı díj semmilyenfizetésére nem köteles.

8.2 A szolgáltató részérıl sorra kerülı elıfizetıi szolgáltatás szüneteltetés

Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre a szünetelés idıtartama

alatt az elıfizetı díj fizetésére nem köteles. A szolgáltató a hálózat átalakítása, felújítása,

cseréje, karbantartása miatti szünetelésrıl – amennyiben a szünetelést nem igénylı más

gazdaságos mőszaki megoldás nem áll rendelkezésre - az Elıfizetıket 15 (tizenöt) nappal

korábban, elızetesen értesíti. A szünetelés mértéke ebben az esetben sem haladhatja meg

naptári hónaponként az 1 (egy) napot. Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor

a Szolgáltatás szünetelésére, és az meghaladja a 48 órát, abban az esetben a Szolgáltató a

szünetelés hónapjára járó elıfizetési díjat a következı havi számlában az Elıfizetı számára

jóváírja.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 14


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

8.3 Felektıl független okok miatti szünetelés

A Szolgáltatás szünetelhet még a Feleken kívüli elháríthatatlan esemény következtében

(háború, földrengés… stb.), valamint a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági,

gazdasági és közbiztonsági érdekében a jogszabályok által elıírt módon. A szolgáltató a jelen

pontban meghatározott szünetelés esetén díj visszatérítésre nem kötelezett, ha igazolja, hogy a

szünetelés oka rajta kívül áll és annak elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket

határidıben megtette.

A vis maior események által érintett felek kötelesek írásban haladéktalanul értesíteni egymást

a vis maior esemény bekövetkezésérıl és megszőnésérıl, valamint annak fennállása alatt az

azzal kapcsolatos valamennyi lényeges körülményrıl. A vis maior események, valamint azok

következményeinek elhárításával kapcsolatban a felek kötelesek a Polgári Törvénykönyv

megfelelı szabályai szerint, egymással ésszerően és indokoltan együttmőködve eljárni.

9 AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ

ELİFIZETİ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELİFIZETİNÉL VÉGZİDTETETT

FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK ESETEI ÉS FELTÉTELEI

9.1 A szolgáltatás korlátozása

A Szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az Elıfizetı által indított vagy

az Elıfizetınél végzıdtetett (az elıfizetıi hozzáférési pontra irányuló) forgalom

korlátozására, a Szolgáltatás minıségi vagy más jellemzıinek csökkentésére a Szolgáltató az

Elıfizetı egyidejő értesítésével a következı esetekben jogosult:

a) az Elıfizetı akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának

rendeltetésszerő mőködését, így különösen, ha az Elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési

ponthoz megfelelıség-tanúsítással nem rendelkezı végberendezést vagy nem

megfelelı interfésszel rendelkezı végberendezést csatlakoztatott;

b) az Elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik

személy részére továbbértékesíti, vagy azt a hálózati szerzıdésekrıl szóló

kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja;

c) az Elıfizetınek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt – de legalább 30

(harminc) napos – határidı elteltét követıen is esedékes díjtartozása van, és az

Elıfizetı a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott

az Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott vagyoni biztosítékot.

d) az Elıfizetı a mősorjelet jogosulatlanul vételezi, a beérkezı mősorjelet harmadik

személynek jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt mősorjelet jogosulatlanul

dekódolja.

A Szolgáltató köteles a korlátozást haladéktalanul megszüntetni, ha az Elıfizetı a korlátozás

okát megszünteti, és errıl a Szolgáltató hitelt érdemlı módon tudomást szerez. A szolgáltató a

szolgáltatás igénybe vehetıségének újbóli biztosításáért az elıfizetıi szerzıdésben feltüntetett

- indokolt és méltányos - díjat számolhat fel.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 15


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

9.2 A szolgáltatás minıségi jellemzıinek csökkentése

Az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés az ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásminıségi célértékektıl

eltérı célértékeket határozhat meg. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben rögzített

szolgáltatásminıségi célértékektıl rosszabb célértékeket kizárólag Üzleti/Intézményi

Elıfizetı esetén állapíthat meg, amennyiben az eltérı minıségi célértékhez eltérı díjazást

alkalmaz.

A minıségi célértékek be nem tartása esetén a Szolgáltató a jelen ÁSZF 13.3. pontjában

megállapított minıségi kötbért köteles az Elıfizetı számára biztosítani.

10 AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON

HATÁRIDİ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI

KÖTELEZETTSÉGEINEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A

SZERZİDÉST FELMONDANÁ

10.1 A határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdés megszüntetése rendes felmondással

Az Elıfizetı a határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdést legfeljebb a hőségszerzıdés lejártával

8 (nyolc) napos felmondási határidıvel bármikor jogosult felmondani.

A határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdésnek a Szolgáltató általi rendes felmondásának

felmondási ideje a 10.2. pontban meghatározottak kivételével nem lehet kevesebb, mint 60

(hatvan) nap.

10.2 A határozott idejő Elıfizetıi Szerzıdés megszüntetése rendkívüli felmondással

A határozott idejő Elıfizetıi Szerzıdést bármelyik Fél jogosult 15 (tizenöt) napos

határidıvel felmondani, ha a másik Fél ellen csıd- vagy felszámolási eljárást, illetve

végelszámolást jogerısen elrendelték.

A határozott idejő Elıfizetıi Szerzıdést a szolgáltató jogosult 15 (tizenöt) napos határidıvel

felmondani, ha a másik Félsúlyosan megsérti az Elıfizetıi Szerzıdésbe foglalt

rendelkezéseket, különösen:

Súlyos szerzıdésszegésnek minısül, ha az Elıfizetı:

a) akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését;

b) a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítését követıen sem teszi lehetıvé a

Szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a Szolgáltató által felderített hiba

kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenırzéseket elvégezze;

c) a szolgáltatáshoz használt távközlı berendezésnek, az Elıfizetıi Szerzıdésben

foglaltaktól eltérı

d) üzemeltetése, átalakítása;

e) a szolgáltatáshoz használt berendezések ellenırzésének akadályozása;

f) karbantartási munka elvégzésének akadályozása;

A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdést 45 (negyvenöt) napos felmondási idıvel mondhatja fel,

amennyiben az Elıfizetı az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı 10.5.

pontban foglalt felszólítást követıen sem egyenlítette ki.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 16


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

10.3 A határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdés megszüntetése rendkívüli felmondása

A Szolgáltató a határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdést a 10.2./ pontban foglaltak esetén 15

(tizenöt) napos határidıvel mondhatja fel.

A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdést 30 (harminc) napos felmondási idıvel mondhatja fel,

amennyiben az Elıfizetı az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı elsı

értesítés elküldését legalább 15 (tizenöt) nappal követı második értesítés megtörténtét

követıen sem egyenlítette ki.

10.4 Az Elıfizetıi Szerzıdés megszüntetése a hiba kijavításának tartós

lehetetlenülése esetén

A Szolgáltató a hiba kijavításának tartós lehetetlenülése esetén mind a határozatlan, illetve

mind a határozott idejő Elıfizetıi Szerzıdést jogosult rendkívüli felmondással, 60 (hatvan)

nap felmondási idıvel megszüntetni.

Jelen pontban foglalt esetben a 10.5./ pontban megjelölt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

10.5 Eljárás rendkívüli felmondás esetén

Szerzıdésszegés esetén a másik Fél köteles a szerzıdésszegı felet 15 (tizenöt) napos

határidı kitőzésével a szerzıdésellenes magatartás megszüntetésére felszólítani.

Amennyiben a kitőzött határidı eredménytelenül telik el, a Fél jogosult az Elıfizetıi

Szerzıdést írásban, a rendkívüli felmondásra irányadó szabályok szerint felmondani.

10.6 Közös szabályok felmondás esetén

A felmondásnak tartalmaznia kell

a) a felmondás indokát, és

b) a felmondási idıt, a felmondási idı lejártának napját,

c) ha a felmondás indoka az Elıfizetı szerzıdésszegése, akkor az Elıfizetı

tájékoztatását arról, hogy amennyiben az Elıfizetı a felmondási idı alatt a

szerzıdésszegést megszünteti, az Elıfizetıi Szerzıdés nem szőnik meg a Szolgáltató

felmondásával.

Amennyiben a felmondás indoka az Elıfizetı szerzıdésszegése, és az Elıfizetı a felmondási

idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, az Elıfizetıi Szerzıdés nem szőnik meg a

Szolgáltató felmondásával. Errıl a Szolgáltató az Elıfizetıt haladéktalanul értesíti.

11 A HIBABEJELENTİ ELÉRHETİSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI

CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK

MENETE

11.1 Hibabejelentés, hibaelhárítás

Hibabejelentés fogadása: Hibabejelentést az Elıfizetı levélben, telefonon, telefaxon és

elektronikus levélben tehet. A Szolgáltató ügyfélszolgálati idıben élıhangos azt követıen és

hétvégén üzenetrögzítıs hibabejelentıt mőködtet.

A hibabejelentı telefonszáma: +36 (69) 869-900, +36 (40) 918-920

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 17


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

A hibabejelentı fax-száma: +36 (69) 869-900

A hibabejelentı elektronikus levélcíme: hiba@boly.hu

Internetes honlapjának címe:

www.boly.hu/optika

Levelezési címe: Polgármesteri Hivatal (7754 Bóly, Rákóczi u. 3.)

Az Elıfizetınek a szolgáltatással kapcsolatos panasza csak akkor tekintendı valósnak, ha azt

az Elıfizetı írásban jelentette be. Hibabejelentés esetén a hiba akkor tekinthetı valósnak, ha a

hiba tényét a Szolgáltató megállapította.

A bejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) bejelentı neve, címe, telefonszáma,

b) a hiba jellege,

c) az Elıfizetı azonosítási adatait (név, cím, ügyfél azonosító),

d) amennyiben szükséges: tájékoztatás az Elıfizetınél létesítetett elıfizetıi hozzáférési

ponthoz történı, munkaidın kívüli hozzáférés módjáról, idıpontjáról.

11.2 Hibabejelentés nyilvántartásba vétele

A Szolgáltató a hibabejelentést az Elıfizetı részére visszaigazolja, és azt a rögzítésen túl

nyilvántartásba veszi.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) az Elıfizetı értesítési címét vagy más azonosítóját;

b) az Elıfizetıi hívószámot;

c) a hibajelenség leírását;

d) a hibabejelentés idıpontját (év, hónap, nap, óra);

e) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét;

f) a hiba okát;

g) a hiba elhárításának módját és idıpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét

(eredménytelenségét és annak okát);

h) az Elıfizetı értesítésének módját és idıpontját.

11.3 A hiba behatárolása

A Szolgáltató a hiba bejelentését követıen haladéktalanul megkezdi a hiba behatárolását.

Valós hiba esetén a Szolgáltató azonnal megkezdi a hiba elhárítását, melyrıl az Elıfizetıt

értesíti. A hiba akkor tekinthetı valósnak, ha azt az Elıfizetı a 11.1. pontban meghatározottak

szerint bejelentette, és a hiba tényét a Szolgáltató megállapította.

11.4 A hibaelhárítás folyamata

A Szolgáltató az Elıfizetı által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak

bizonyult hibát az adott szolgáltatásra figyelemmel az 5. pontban foglalt határidın belül

javítja ki. A fent leírtak nem teljesítése esetén a Szolgáltató a 13.3 pontban meghatározott

mértékő kötbér fizetésére köteles, a hibaelhárításra nyitva álló határidı eredménytelen

elteltétıl a hiba elhárításáig terjedı idıtartamra.

A Szolgáltató a hiba kivizsgálásának módját és a valós hiba elhárításának idıpontját a

hibajegyen rögzíti. Amennyiben a hiba elhárítása távközlési berendezés cseréjét igényli, úgy a

Szolgáltató ezt a hibajegyen rögzíti.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 18


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

Ha a kivizsgálás vagy a kijavítás kizárólag a helyszínen, az Elıfizetı helyiségében és az

Elıfizetı által meghatározott idıpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás a Szolgáltató és az

Elıfizetı megállapodása szerinti idıpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül esı okok miatt

nem volt lehetséges, a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidı a kiesés idıtartamával

meghosszabbodik.

11.5 Adatok megırzése, tárolása

A hibabejelentésre és elhárítására vonatkozó adatokat a Szolgáltató a hibaelhárítás napjától

számított 1 (egy) évig ırzi meg az adatkezelési szabályok betartásával.

11.6 Kiszállási díj

Az elıfizetı kiszállási díj fizetésére köteles az 1. számú mellékletben megjelölt mértékben,

ha:

a) a Szolgáltató helyszíni vizsgálat alapján megállapítja, hogy a hiba oka az Elıfizetı

érdekkörébe tartozik,

b) a helyszínen végezhetı kijavítás idıpontjában a Szolgáltató és az Elıfizetı

megállapodott, azonban az Elıfizetı az ingatlanba való bejutást vagy az elıfizetıi

hozzáférési ponthoz való jutást nem biztosította,

c) az Elıfizetı téves vagy megtévesztı vagy nem valós hibára irányuló bejelentést

tett,

d) a hiba nem a Szolgáltató érdekkörében merült fel.

12 AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSE, AZ ELİFIZETİI BEJELENTÉSEK,

PANASZOK INTÉZÉSE

12.1 Az ügyfélszolgálat mőködése

A szolgáltatással kapcsolatos elıfizetıi igények kezelése, illetve az elıfizetık megfelelı

tájékoztatása, kiszolgálása érdekében a szolgáltató ügyfélszolgálatot mőködtet.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett

hívásokról hangfelvételt készítsen, amirıl a hívó felet minden esetben a hangrögzítést

megelızıen tájékoztatja. A szolgáltató a rögzített hanganyagot a hívó fél kérésére a tárolási

idın belül rendelkezésre bocsátja.

Az ügyfélszolgálat elérhetıségének biztosítása keretében a szolgáltató köteles havi átlagban

az ügyfélszolgálatra érkezı hívások legalább 75%-a (hetvenöt százaléka) esetében legfeljebb

120 (egyszázhúsz) másodpercen belül ügyintézı bejelentkezését is biztosítani.

12.2 Elıfizetıi bejelentések, panaszok kezelése

Az ügyfélszolgálat az elıfizetınek a szolgáltatással kapcsolatban - írásban, telefonon vagy

személyesen tett - észrevételét, reklamációját kivizsgálja, és errıl az észrevétel, reklamáció

benyújtásától számított 30 napon belül a bejelentéssel megegyezı módon, általában írásban

vagy e-mail-en tájékoztatja az elıfizetıt. Telefonon érkezı észrevételt, reklamációt a

szolgáltató az ügyfélszám bemondásával fogadja el, ez esetben a szolgáltató az észrevétel,

reklamáció természetétıl függıen, indokolt esetben írásban válaszol.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 19


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

A szolgáltató köteles az elıfizetıt az ügyfélszolgálaton kihelyezett hirdetményben

tájékoztatni a reklamáció kezelésével kapcsolatos eljárásról, mely az alábbiakat tartalmazza:

− Az elıfizetıi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat

írásban és személyesen teheti meg a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában, a

területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelıségnél és Hírközlési Hatóságnál,

vagy az illetékes bíróságnál.

− A szolgáltató az ügyfélszolgálathoz érkezı panaszokat 30 napon belül kivizsgálja,

és annak eredményérıl az elıfizetıt értesíti.

12.3 Díjreklamáció és számlapanaszok bejelentése

A számlapanaszok bejelentése az ügyfélszolgálaton történik személyesen illetve telefonon

ügyfélfogadási idıben.

Ha az Elıfizetı a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a bejelentést

(díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi és 30 (harminc) napon belül

megvizsgálja. A Szolgáltató e határidı elmulasztása esetén a bejelentés megvizsgálásának

befejezéséig nem jogosult az Elıfizetıi Szerzıdést a díjreklamációval érintett díj

kiegyenlítésének elmaradására hivatkozva felmondani.

Ha az Elıfizetı a díjra vonatkozó bejelentést a díjfizetési határidı lejárta elıtt nyújtja be a

Szolgáltatóhoz, és a bejelentést a Szolgáltató nem utasítja el 5 (öt) napon belül, a

bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidı a díjreklamáció

megvizsgálásának idıtartamával meghosszabbodik.

Ha a Szolgáltató a bejelentésnek helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következı

havi elszámolás alkalmával az Elıfizetı számláján jóváírja. A díjkülönbözet jóváírása vagy

visszafizetése esetén az Elıfizetıt megilletı kamat mértéke megegyezik a Szolgáltató által

felszámítható, az Elıfizetı díjfizetési késedelme esetére vonatkozó késedelmi kamat

mértékével.

12.4 Eljárás a bejelentés, díjreklamáció elutasítása esetén

A bejelentés, díjreklamáció elutasítása esetén az Elıfizetı jogosult a Nemzeti Hírközlési

Hatóság Hivatala (H- 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) vizsgálatát kérni.

A bejelentés, díjreklamáció esetén a vizsgálatot a Szolgáltató érintett részlege, illetve a

vizsgálatra kijelölt személye végzi. A vizsgálat eredményét a Szolgáltató – a vizsgálat

befejezésétıl számított 15 (tizenöt) napon belül – írásban közli az Elıfizetıvel.

Ha az Elıfizetı a Szolgáltató által követelt díj összegszerőségét vitatja, a Szolgáltatónak kell

bizonyítania, hogy a számlázási rendszere zárt, a díj számlálása, továbbá megállapítása helyes

volt.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 20


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

12.5 Eltérı szabályok Egyéni Elıfizetı díjreklamációja, panasza esetén

Egyéni Elıfizetı díjreklamációja, panasza elutasítását a Szolgáltató köteles indokolással

ellátva írásba foglalni és annak egy példányát az Egyéni Elıfizetınek személyesen átadni

vagy 15 (tizenöt) napon belül részére megküldeni.

Egyéni Elıfizetı panasza elutasítása esetén – a díjreklamáció elutasításának esetét kivéve – a

fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint jogosult a

Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség és a területi felügyelıségek eljárását kezdeményezni.

13 AZ ELİFIZETİ JOGAI A SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE SORÁN, AZ

ELİFIZETİT MEGILLETİ KÖTBÉR MÉRTÉKE, A HIBA KIJAVÍTÁSÁNAK

ÁTMENETI, VAGY TARTÓS LEHETETLENSÉGE ESETÉN AZ ELİFIZETİT

MEGILLETİ DÍJCSÖKKENÉS MÉRTÉKE, AZ ELİFIZETİ SZOLGÁLTATÁSSAL

KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA

13.1 Az Elıfizetı jogai a Szolgáltatás hibás teljesítése esetén

A Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltató felelısségi körében bekövetkezett késedelmes,

illetve hibás teljesítés esetén a Szolgáltató köteles a késedelem, illetve a hibás teljesítés

kijavításának idıtartamára az alábbi 13.2. pont szerint kötbért fizetni. A kötbér összegét a

Szolgáltató az Elıfizetı számláján jóváírja, vagy az elıfizetıi jogviszony megszőnése esetén

az Elıfizetı választása szerint, a bejelentés elbírálásától számított 30 (harminc) napon belül

azt az Elıfizetı részére egy összegben visszafizeti.

13.2 Hibás teljesítés esetén az Elıfizetıt megilletı kötbér

Kötbér

A Szolgáltatás megkezdésének, az Elıfizetıi Hozzáférési Pont létesítésének vonatkozásában a

Szolgáltató, a Szerzıdésben meghatározott idıpont és az Elıfizetı által megrendelt

Szolgáltatás tényleges átadásának idıpontja közötti idıszakra (késedelme idejére) köteles az

Elıfizetı részére kötbért fizetni. A késedelem idejére az Elıfizetı nem köteles a

késedelemmel ténylegesen érintett Szolgáltatás elıfizetési díját megfizetni.

A) A fizetendı kötbér mértéke, ha a Szolgáltató Egyszeri díjat számít fel. A fizetendı

kötbér mértéke minden megkezdett nap késés után, az Egyszeri díj 1,5%-a (másfél

százaléka). A fizetendı kötbér összege nem haladhatja meg az Egyszeri díj 30%-át

(harminc százalékát).

B) A fizetendı kötbér mértéke, ha a Szolgáltató Egyszeri díjat nem számít fel. A kötbér

alapja az Elıfizetı által a létesítést követı elsı teljes hónapra (minimum 28 nap)

kifizetett havi díj összege. A fizetendı kötbér mértéke minden megkezdett nap késés

után, az egy napra esı kötbéralap 100%-a (száz százaléka). A fizetendı kötbér összege

nem haladhatja meg a havi díj vagy annak hiánya esetén az adott havi Forgalmi Díjak

30%-át (harminc százalékát).

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 21


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

Kötbér az éves rendelkezésre állás nem teljesítése esetére:

A kötbérfizetési kötelezettség attól az idıponttól jelentkezik, mikortól a Szolgáltató

érdekkörében felmerülı okból bekövetkezett szolgáltatás kiesés (hibás teljesítés) mértéke, az

adott szolgáltatásra vonatkozó éves rendelkezésre állás értékét meghaladja.

A Szolgáltató minden éves rendelkezésre állást meghaladó további kiesett óra után a

Szolgáltatás egy órára jutó elıfizetési díjának kétszeresét írja jóvá az Elıfizetı részére attól a

hónaptól kezdve, melyben a Szolgáltató az éves rendelkezésre állási keretet túllépte. A

fizetendı kötbér havi összege nem haladhatja meg az Elıfizetı által, az adott elıfizetıi

szolgáltatás után fizetendı havi díj 30%-át (harminc százalékát).

13.3 A hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az Elıfizetıt

megilletı díjcsökkentés mértéke (kötbér hibaelhárítás esetén)

Ha egy bejelentett valós hiba elhárítása során a szolgáltatás kiesés idıtartama meghaladja a

Szolgáltató által vállalt célérték idıtartamát, akkor az hibás teljesítésnek számít. Ha a hiba

következtében az Elıfizetı a Szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minıségi célértékhez

képest gyengébb minıségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltató az elıfizetési díj kötbér

felét számítja fel.

Ha a hiba következtében az Elıfizetı a Szolgáltatást nem tudja használni, a Szolgáltató, a

hiba idıtartamával arányos elıfizetési díjat az Elıfizetı következı havi számláján jóváír.

A Szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következı havi elszámolás

alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 (harminc) napon belül az

Elıfizetı számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az Elıfizetı erre vonatkozó írásbeli

nyilatkozata alapján, az Elıfizetı részére egy összegben megfizeti. A kötbér mértéke a vállalt

maximális hibaelhárítási idın felüli minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelızı

az elızı 6 (hat) hónapban az Elıfizetı által az Elıfizetıi Szerzıdés alapján az adott

Szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján 1 (egy) napra vetített összeg

nyolcszorosa. 6 (hat) hónapnál rövidebb idıtartamú elıfizetıi jogviszony esetén a vetítési

alap az elıfizetıi jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy

napra vetített összeg.

13.4 A Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja

A Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezését a 12.4. – 12.5. pont ismerteti.

Ha az Elıfizetı a Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a

hatóság piac felügyeleti eljárásának megindítását kérheti, illetve a hatóságon belül a

Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjéhez fordulhat.

Az Elıfizetıi Szerzıdésbıl folyó esetleges vitákat:

A Szolgáltató és Elıfizetı megkísérlik kölcsönös egyeztetés útján békés eszközökkel

megoldani. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a felek alávetik magukat a

Szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkezı bíróság kizárólagos

döntésének bármely vita eldöntésére, amely az Elıfizetıi Szerzıdésbıl vagy azzal

összefüggésben, annak megszegésével, megszőnésével, érvényességével vagy értelmezésével

kapcsolatban keletkezik.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 22


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

14 AZ ELİFIZETİI VÉGBERENDEZÉSEK (KÉSZÜLÉK) CSATLAKOZTATÁSÁNAK

FELTÉTELEI

A mősorelosztási szolgáltatás elıfeltétele a hálózati kapcsolat megléte vagy kiépítése. A

szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az elıfizetı rendelkezzen a szolgáltató

hálózatához csatlakozott elıfizetıi végponttal, melynek kiépítésére külön szerzıdést köt.

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzıdés megkötése elıtt a Szolgáltató az igénylıt

– kérésére – elızetesen tájékoztatja a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minimális és

ajánlott mőszaki követelményekrıl. Az elıfizetı hardverében keletkezett károkért Szolgáltató

nem vállal felelısséget.

14.1 A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hardver és szoftver eszközök

Az elıfizetınek a szolgáltatás igénybevételéhez rendelkezni kell composit bemenettel

rendelkezı televízió készülékkel, valamint a szolgáltató tulajdonát képezı általa biztosított

minimum egy darab beltéri (Set-Top-Box) egységgel. Amennyiben az Elıfizetı nem

rendelkezik composit bemenettel rendelkezı televízió készülékkel, a Szolgáltató nem

garantálja a composit bemenettel rendelkezı televíziókon biztosított képminıséget. A beltéri

egység megfelelı karbantartása és mőködtetése az Elıfizetı felelıssége.

14.2 Alapvetı követelmények

Minden elıfizetıi végberendezést (készüléket) úgy kell kialakítani, hogy teljesítse

a) a felhasználó és bármely más személy életének, egészségének és biztonságának

védelmi követelményeit, beleértve a külön jogszabályba foglalt biztonsági

követelményeket, de feszültségkorlátozás alkalmazása nélkül;

b) az elektromágneses összeférhetıségre vonatkozó, külön jogszabályba foglalt védelmi

követelményeket.

A készüléket az elızı bekezdésekben elıírtakon felül úgy kell kialakítani, hogy

rendeltetésétıl függıen feleljen meg következı elıírások közül egy vagy több

követelménynek. A készüléknek alkalmasnak kell lennie:

c) távközlı hálózatokon keresztül más készülékekkel történı együttmőködésre és

megfelelı típusú interfészekhez való csatlakoztatásra;

d) arra, hogy ne okozzon káros hatásokat a távközlı hálózatban vagy annak

mőködésében,

e) a felhasználó és az Elıfizetı személyes adatainak és a magánélethez főzıdı jogainak

védelmére;

f) a visszaélések megakadályozására;

g) a készenléti, illetıleg a segélyszolgálatokhoz való hozzáférésre;

14.3 Üzembe helyezés és csatlakoztatási jog

A készülék üzembe helyezhetı, ha teljesíti a 14.1. pontban meghatározott alapvetı

követelményeket és el van látva a CE vagy H megfelelıségi jelöléssel.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 23


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

A Szolgáltató nem tagadhatja meg mőszaki okokból az Elıfizetı távközlı végberendezésének

csatlakoztatását a megfelelı interfészhez, ha a berendezés teljesíti a 14.1. pontban

meghatározott követelményeket és el van látva a CE vagy H megfelelıségi jelöléssel.

14.4 Saját eszközök karbantartása

Az Elıfizetı köteles gondoskodni arról, hogy az általa biztosított végberendezések az

Elıfizetıi Szerzıdés teljes idıtartama alatt mindvégig kifogástalan állapotban legyenek és az

Elıfizetıi Szerzıdés feltételeinek megfeleljenek. Az Elıfizetı elfogadja, hogy az általa

biztosított távközlı berendezések üzemeltetéséért és karbantartásáért kizárólag az Elıfizetı

felelıs, függetlenül ezen távközlı berendezések tulajdonjogától illetve fizikai

elhelyezkedésétıl.

14.5 Hibaelhárítás és karbantartás lehetıvé tétele

Az Elıfizetı köteles a Szolgáltató vagy a Szolgáltató nevében eljáró alkalmazott, Karbantartó

cég (továbbiakban: Karbantartó) részére az Elıfizetı tulajdonában vagy használatában álló

területre, helyiségekbe történı belépést a végberendezések és a hálózati berendezések javítása

vagy karbantartása céljából lehetıvé tenni. Amennyiben a fenti rendelkezés teljesítéséhez

harmadik személy hozzájárulása szükséges, az Elıfizetı köteles a Szolgáltatót errıl megfelelı

idıben értesíteni és a hozzájárulás beszerzése érdekében minden ésszerő erıfeszítést

megtenni.

14.6 Tápellátás biztosítása

Az Elıfizetı elızetesen egyezteti a Szolgáltatóval a végberendezések és a hálózati

berendezések elhelyezésének helyszínét és biztosítja a szükséges tápellátást, ami a

végberendezések és a hálózati berendezések mőködtetéséhez szükséges.

14.7 Ellenırzés, karbantartás

A Szolgáltató és a Karbantartó jogosult a szolgáltatásnak az Elıfizetı által való

igénybevételét az igénybevétel helyszínén ellenırizni. Amennyiben a használat ellenırzése,

hibaelhárítás, javítás vagy karbantartás érdekében ez szükséges, a Szolgáltató jogosult az

Elıfizetı elızetes értesítése mellett az Elıfizetı tulajdonában álló vagy az általa használt

területre, helyiségbe belépni.

Elıfizetı kötelezettséget vállal arra, hogy csak a Karbantartó által kiállított fényképes

igazolvánnyal és a Karbantartó logójával ellátott szerelési munkalappal rendelkezı személyt

enged be fenti helyiségekbe.

Az elıre jelzett karbantartási idıpontban a Szolgáltató jogosult karbantartási és/vagy mérési

célból az érintett Szolgáltatás szüneteltetésére azzal, hogy azt lehetıség szerint csúcsidın

kívül – hétvégén vagy kisforgalmú idıszakban – köteles elvégezni.

Az ilyen jellegő kiesések idıtartama összességében egy szolgáltatási éven belül nem

haladhatja meg a 72 órát.

Amennyiben az Elıfizetı a Szolgáltató és a Karbantartó számára a helyiségeibe, illetve

területére való belépést a fentiek szerint nem engedélyezi, illetve a karbantartási munkálatok

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 24


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

elvégzéséhez nem járul hozzá, az ebbıl eredı valamennyi következményért az Elıfizetı teljes

körően felel. A hozzájárulás megtagadása miatt elıálló szolgáltatás-kiesés nem csökkenti az

5.3./ pontban meghatározott éves rendelkezésre állási idıt.

A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás kiesése nem csökkenti a fenti éves rendelkezésre állási

idıt.

A Szolgáltató karbantartási kötelezettsége – amennyiben az Elıfizetıi Szerzıdés eltérıen nem

rendelkezik – nem terjed ki az Elıfizetı által biztosított végberendezésekre.

14.8 Mentesülés a felelısség alól

A Szolgáltató teljes körően mentesül az Elıfizetıi Szerzıdés alapján fennálló felelısség alól,

ha:

a) a hibát az Elıfizetı által üzemeltetett, a Szerzıdés feltételeinek nem megfelelı

végberendezés okozta;

b) a hibát az Elıfizetı tulajdonában lévı végberendezés okozta;

c) a hibát a végberendezés Elıfizetı általi szakszerőtlen kezelése okozta;

d) a hiba bejelentését az Elıfizetı elmulasztotta;

e) a hibát az okozta, hogy az Elıfizetı nem tett eleget a jelen ÁSZF 15.4. pontjában

foglalt kötelezettségének;

f) a hiba elhárítása a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok miatt nem lehetséges.

14.9 Végberendezés okozta kárért való felelısség

Az Elıfizetı köteles az általa biztosított végberendezéseket maga üzemeltetni vagy

üzemeltetésükrıl megfelelıen gondoskodni. Az Elıfizetı által biztosított végberendezések

által okozott vagy azokkal kapcsolatban felmerült károkért a Szolgáltatóval és bármely

harmadik személlyel szemben kizárólag az Elıfizetı tartozik felelısséggel.

14.10 Szolgáltató által kihelyezett technikai berendezések megóvása

Elıfizetı a Szolgáltató által kihelyezett technikai berendezéseket az Elıfizetı által aláírt és

lepecsételt munkalapon veszi át. Elıfizetı aláírásával elismeri, hogy a berendezések

Szolgáltató tulajdonát képezik, valamint, hogy az Elıfizetıi Szerzıdés megszőnését követıen

a kihelyezett technikai berendezést köteles Szolgáltatónak visszaadni.

Elıfizetı köteles a Szolgáltató technikai berendezéseinek megóvása és állagromlásának

illetve károsodásának elkerülése érdekében minden tıle ésszerően elvárható erıfeszítést

megtenni. Az Elıfizetı köteles továbbá a rendeltetésellenes használatot alkalmazottai,

megbízottjai, ill. harmadik személyek részérıl megakadályozni.

Elıfizetı aláírásával elismeri, hogy a Szolgáltató technikai berendezéseinek Elıfizetı

hibájából történı károsodásáért, elvesztéséért teljes felelısséggel tartozik, mely esetben a

Szolgáltató kárát a technikai berendezések beszerzési értékén köteles megtéríteni. Elıfizetı

ezen nyilatkozata tartozás elismerésének minısül, amely polgári peres eljárás során

felhasználható.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 25


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

15 ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG

A szolgáltató adatkezelésre, illetve adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseit jelen ÁSZF 3.

számú mellékletét képezi adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

16 AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, AZ EGYSZERI DÍJAK, EGYSZERI

DÍJAK SZÁMSZERŐ ÉS EGYÉRTELMŐ MÉRTÉKE, DÍJAZÁSI IDİSZAKOK, A

DÍJFIZETÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE

16.1 A díjak mértéke

Az Elıfizetı által fizetendı egyszeri és folyamatos díjak mértékét az adott szolgáltatásra

vonatkozó mindenkori Díjszabás (1. sz. melléklet) tartalmazza.

Kedvezményeket a díjakban a Szolgáltató a mindenkori Díjszabás (1. számú melléklet) és az

Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés szerint nyújthat.

A Szolgáltató egyedi díjszabást alkalmazhat, ha az Elıfizetı igénye eltér a megrendelni

kívánt szolgáltatás általános szolgáltatási jellemzıitıl (pl. a Szolgáltató által vállalt minıségi

szintnél magasabb szintő szolgáltatási igény, külön szolgáltatások, egyedi mőszaki

megoldás).

16.2 Számlázás módja és a díjbeszedés rendje

A szolgáltató a fizetendı díjakról számlát bocsát ki az elıfizetı számára, amelyet a számlán

feltüntetett fizetési határidın belül köteles az elıfizetı kiegyenlíteni. Az elıfizetı kérésére a

szolgáltató a kiállított számlákról másolatot készít.

16.3 Díjfizetési gyakoriság, számlázási idıszak

Az elıfizetési díj fizetési gyakorisága: havonta a tárgyhó 20. napig.

A díjfizetési idıszakok naptári idıszakokra értendık.

A szolgáltatónak jogában áll a számlázási idıszakot módosítani. A díjfizetési idıszak

módosulásáról a szolgáltató az elıfizetıt jelen általános szerzıdési feltételekben

meghatározott módon értesíti (ÁSZF 18.1. pont).

16.4 Díjfizetési módok

Az elıfizetési díj kiegyenlítésének módja alapesetben csoportos beszedési megbízás, amelyet

az elıfizetı számlavezetı bankjánál bankszámlájára vonatkozó megbízással módosíthat.

A díjfizetés módja lehet:

− csoportos beszedési megbízás alapján pénzintézeti átutalás.

− banki átutalás

− készpénz átutalási utalvány

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 26


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

16.5 A számlázás

A szolgáltató a fizetendı díjról az elıfizetı részére egyéni értesítésben küld havi számlázás

esetén a hónap 10. napjáig havi számlát a tárgyhó 20 napjáig történı fizetési határidıvel.

Amennyiben az elıfizetı a számlát a számlázási idıszak kezdetétıl számított 10 napon belül

nem kapja kézhez, úgy ezt 5 napon belül az ügyfélszolgálatnál köteles jelezni. Ha az elıfizetı

által megadott címadatok megegyeznek a szolgáltató által nyilvántartott és a számlán

levelezési címként feltüntetett címmel, úgy a szolgáltató a számlát annak kiküldését követı 5.

munkanapon kézbesítettnek tekinti.

Az elıfizetı köteles a számla szerinti díjat a számlán szereplı fizetési határidıre befizetni. Ha

az elıfizetı a számlán feltüntetett fizetési határidıt elmulasztja, a késedelem elsı napjától a

tartozás kiegyenlítésének napjáig terjedı idıszakra a mindenkori jegybanki alapkamat

kétszeresének megfelelı késedelmi kamatot köteles megfizetni.

A szolgáltató a fizetési határidı lejártáról elektronikus úton (e-mail-ben) és televízión

megjelenı emlékeztetıt küldhet az elıfizetınek.

Amennyiben az elıfizetı számlareklamációja nem volt megalapozott, úgy az elıfizetı köteles

a számla összegét, valamint a számla fizetési határidejétıl számított késedelmi kamatot a

szolgáltató számlájára befizetni.

16.6 Elıfizetési díjak

Az elıfizetı a szolgáltatás igénybevételéért az igényelt szolgáltatási csomagnak megfelelı

elıfizetési díjat fizet a szolgáltatónak. Az elıfizetési díj, a megkezdett szolgáltatás igazolt

kezdési idıpontjától esedékes a szolgáltató számlája alapján.

17 FELÜGYELETI SZERV CÍME ÉS TELEFONSZÁMA

Nemzeti Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Telefon: (1) 357-7777, Telefax: (1) 356-5520

Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 75.

Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség

1088 Budapest, József krt. 6. Telefon: (1) 459-4999

Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıje

Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjének Hivatala (HFJKH) Telefon: (1) 457-7141

Fax: (1) 457-7105 E-mail: hfjkh@nhh.hu

Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjének feladatai

a) A fogyasztók érdekeinek védelme érdekében a fogyasztói csoportokat érintı anomáliák

feltérképezése, a lehetséges megoldások kidolgozása. Preventív fogyasztói

érdekérvényesítı munka. A bejelentések szakszerő kezelése, fogyasztók jogi támogatása,

szükség esetén próbaperek indítása.

b) Fogyasztói Tájékoztatás minden olyan kérdésrıl, amellyel kapcsolatban félreértések

(„rossz” mert számukra hátrányos használati szokások) vannak. Rendszeressé váló

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 27


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek

tájékoztatás arról, hogy a fogyasztók hogyan használhatják jobban és olcsóbban az egyes

információtechnológiai eszközöket.

c) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalával, az egyéb társhatóságokkal, valamint a

hírközléssel kapcsolatos érdekvédelmi szervekkel való szoros együttmőködés, hatékony

és összehangolt érdekvédelmi tevékenység.

18 VEGYES RENDELKEZÉSEK

18.1 Általános Szerzıdési Feltételek elérhetısége

A szolgáltató az Általános Szerzıdési Feltételeket az ügyfélszolgálatán és internetes

honlapján közzéteszi, igény esetén arról, vagy annak elıfizetı által megjelölt egyes részeirıl

az elıfizetı térítésmentesen másolatot kérhet, az abban foglaltakról a telefonos

ügyfélszolgálat tájékoztatást ad.

A szolgáltató az ÁSZF módosítását megelızıen 30 nappal értesíti az elıfizetıt. A szolgáltató

nem köteles az ÁSZF azon módosításai esetén értesíteni az elıfizetıt, amikor az ÁSZF

módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott

szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti.

Az értesítés módját a szolgáltató az érintett elıfizetık számának függvényében határozza

meg. A szolgáltató az értesítést az alábbi módokon teljesítheti:

− az elıfizetı közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben);

− elektronikus levélben;

− egyéb távközlési úton,

− internetes honlapon

− díjmentesen elérhetı információs képújság csatornán legalább 15 napon keresztül,

közlemény útján

A szolgáltató az ÁSZF változását minden esetben köteles ügyfélszolgálati irodájában

kihelyezett hirdetmény útján közzétenni.

18.2 Alkalmazandó jogszabályok

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetıleg az

elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei

az irányadóak.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 28


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek 1. számú melléklet

1. számú melléklet

Díjtáblázat

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatásunk igénybevételéhez 2006. december 31. napjáig

történı szerzıdéskötés esetén egyszeri belépési díj befizetése nem szükséges.

2006. december 31. napja utáni szerzıdéskötést követıen egyszeri belépési díj fizetése

szükséges.

A Szolgáltató minden elıfizetı részére térítésmentesen egy darab Set-Top-Box berendezést (a

televízió optikai hálózathoz csatlakoztatásához szükséges eszköz) és távirányítót biztosít,

mely a Szolgáltató tulajdonát képezi a központi egységgel (DRG) együtt. Egy Set-Top-Box

segítségével egy televízión lehetséges TV szolgáltatásunk igénybe vétele; több TV készüléken

való igénybevétel esetén további Set-Top-Box berendezések megvásárlása szükséges. A

központi egység és a beltéri egység (STB) közötti vezeték és munkadíja az Elıfizetıt terheli.

A 2007. január 01. napja után az önkormányzattól összközmőves telket vásárlóknak nem kell

belépési díjat fizetniük az összközmőves telken létesített hozzáférési pont után, mert az

önkormányzat a telek eladási árába ezt a költséget is beépíti.

Belépési díj*

Áthelyezés díja**

Átírás díja

Kikapcsolási díj

Visszakapcsolási díj

Rendelkezésre állás díja szüneteltetés esetén

Set Top Box díja (AMINET 103)

Set Top Box távvezérlı díja

Kiszállási díj

Készülék behangolási díj

Programcsomag módosítása

Fizetési felszólítás díja

25.000,- Ft

maximum 25.000,- Ft

0,- Ft

0,- Ft

10.000,- Ft

0,- Ft

25.000,- Ft

3.200,- Ft

1.500,- Ft

500,- Ft

5.000,- Ft

600,- Ft

*Belépési díjat csak abban az esetben köteles fizetni az Elıfizetı, ha nem rendelkezik már

Bóly Város Önkormányzata által szolgáltatott internet hozzáférési szerzıdéssel, mert mindkét

szolgáltatás ugyanazon hálózaton és berendezéseken keresztül mőködik.

** Az áthelyezés díját a Szolgáltató a ténylegesen felmerülı költségek alapján határozza meg,

de ez az összeg nem lehet magasabb 25.000,-Ft-nál. Bóly Város Önkormányzata által

szolgáltatott vezetékes mősorelosztási és internet hozzáférési szolgáltatás együttes áthelyezése

esetén csak az egyik után köteles az elıfizetı a díjat megfizetni, mert mindkét szolgáltatás

ugyanazon hálózaton és berendezéseken keresztül mőködik.

A szolgáltatási szerzıdés határozatlan. A határozott idejő szerzıdés minimális idıtartama 1

(egy) év. A határozott idejő szerzıdés lejárat elıtti felmondása esetén az elıfizetı köteles egy

összegben megfizetni a hátralévı hónapokra esedékes díjakat.

Határozatlan idejő szerzıdés esetén amennyiben az Elıfizetı a szerzıdést két éven belül

felmondja köteles az önkormányzat tulajdonát képezı DRG-t és Set Top Box-ot a Szolgáltató

részére visszaadni, valamint egy összegben megfizetni a hátralévı hónapokra havi 1.500,- Ftot.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 1


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek 1. számú melléklet

Csomag Csatornák száma Havi Díj

Szociális 7 600,- Ft/hó

Alap 33 2.500,- Ft/hó

Bıvített 42 3.000,- Ft/hó

Emelt 52 3.900,- Ft/hó

Extra 55 4.100,- Ft/hó

A mellékletben szereplı árak bruttó árak, a mindenkori ÁFA-t tartalmazzák!

Csatornakiosztás

nyelv csatorna megnevezése

1 magyar Bóly TV

2 magyar m1

3 magyar m2

4 magyar DunaTV

5 magyar Duna2 autonómia

6 német ARD

7 német ZDF

8 magyar TV2

9 magyar RTL Klub

10 magyar Viasat3

11 magyar Hír TV

12 magyar Magyar ATV

13 magyar Spektrum

14 magyar National Geographic

15 magyar TV6

16 magyar Minimax/A+

17 magyar Sport 1

18 magyar VIVA

19 magyar Animal Planet

20 magyar Discovery

21 német RTL

22 német RTL 2

23 német VOX

24 német Super RTL

25 német n-TV

26 német 3-sat

27 német PRO 7

28 német KABEL 1

29 német Sat1

30 horvát Horvát 2

31 magyar Echo TV

32 magyar Nóta TV

33 magyar Eurosport

34 magyar Discovery Science

35 magyar Discovery Travel

36 magyar Discovery Civilization

37 magyar PAX TV

38 magyar Eurosport2

39 magyar Viasat History

40 magyar Viasat Explorer

41 angol BBC World

42 magyar Disney Channel

Nyelv csatorna megnevezése

43 magyar DigiSport

44 magyar Sport 2

45 magyar FilmBox

46 magyar FilmBox+

47 magyar Hálózat TV

48 magyar Filmmúzeum

49 magyar MTV HUN

50 angol Spice Platinum

51 magyar Comedy Central

52 magyar PV TV

53 magyar Film+

54 német Neue Live

55 német Deutsche Welle

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 2


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek 2. számú melléklet

2. számú melléklet

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás

Minıségi mutatók célértéke és magyarázatuk

A szolgáltató jelen szolgáltatásához az alábbi célértékeket vállalja mősorelosztási

szolgáltatása során:

Mutató

Minıségi mutató neve

Célérték

azonosító

1 Új hozzáférés létesítési idı 30 nap

2 Minıségi panasz hibaelhárítási ideje 72 óra

4 A szolgáltatás rendelkezésre állása 92%

13 Vivıszint az elıfizetıi hozzáférési ponton Speciális végpontig optikai

41 Jelszintkülönbség az elıfizetıi hozzáférési hálózatunkban a digitális IP

ponton

alapú mősorelosztási

15 Vivı/zaj viszony az elıfizetıi hozzáférési szolgáltatásnál nem

ponton

értelmezhetık ezek a

paraméterek.

Szolgáltatási területünkön alkalmazott hálózatunkban a 13, 14 valamint 15

mutatóazonosítóval jelült mutatók nem értelmezhetık, mivel ezen mutatók csak analóg vivıjő

rendszereknél mérhetık. IP alapú hálózatunkon átvitt TV adások MPEG2-TS formájában

kerülnek az ügyfelekhez. A technológiának köszönhetıen nincs minıségromlás, bármely hiba

a TV adás teljes megszőnését eredményezi.

Minıségi mutatók értelmezése:

Minıségi mutató azonosító: 1

Minıségi mutató neve: Új hozzáférés létesítési idı

Jogszabály hivatkozási helye: R 1. sz. M 1./a) pontja, R 4. sz. M. a) pontja

Minıségi mutató meghatározása: A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek

80 %-ában teljesített határideje (HLI) [megkezdett naptári nap]

Értelmezı kiegészítések: 15

A mutató csak elıfizetıi hozzáférést nyújtó szolgáltatás esetében értelmezett.

Új hozzáférés létesítésnek minısül az elsı hozzáférés létesítés, az áthelyezés, az elıfizetınél

további hozzáférés létesítés, ha a létesítés fizikai megvalósítást igényel helyhez kötött

elıfizetıi hozzáférés igénybevétele esetén.

Amennyiben a szolgáltató és az elıfizetı megegyezik, hogy több vonal vagy szolgáltatási

tétel megrendelését lépcsızetesen teljesíti, akkor minden egyes jóváhagyott szállítási idıpont

külön megrendelésnek számít mérési szempontból.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 1


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek 2. számú melléklet

Amikor egy igénybejelentı többféle helyszínen létesített szolgáltatást rendel, akkor a

szolgáltatásnak az egyes helyszíneken történı biztosítása külön megrendelésnek számít

mérési szempontból.

Kizárt esetek:

− visszavont megrendelések,

− azok az esetek, amikor az elıfizetı szolgáltatót vált, és az új üzemeltetı – akinek

feladata a létesítési idı jelzése – hozzáférési vonalanként átengedett helyi hurkot

használ,

− az új elıfizetıi hozzáférési (fizikai) pont létesítése nélküli bekapcsolás

− azok az esetek, amikor a szolgáltatást az elıfizetınek kell aktiválnia (pl. pre-paid

szolgáltatás)

− ha a létesítés az elıfizetıi hozzáférési ponthoz való bejutástól függ és ez nem

lehetséges a megkívánt idıben

− ha az igénylı halasztást, vagy késıbbi idıpontot kért a létesítésre.

A mért jellemzık:

A mutató számításához a megvalósult létesítések (teljesült megrendelések) kerülnek

felhasználásra. A következı év(ek)re áthúzódó létesítéseket a megvalósulás évében kell

figyelembe venni.

A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítések ideje (HLI): Az adatgyőjtési idıszakban

megvalósult létesítés idıpontja és az érvényes megrendelés idıpontja között eltelt idı

napokban.

Érvényesnek tekinthetı a megrendelés, ha az mindkét fél által elfogadott. A megrendelés

egyben lehet elıfizetıi szerzıdés is. Ha a szerzıdéskötést megrendelés elızi meg, a

számításnál az érvényes megrendelés szolgáltatóhoz történı beérkezésének idıpontját kell

figyelembe venni.

Az alapadatok forrása: A szolgáltató támogató rendszere, nyilvántartásai.

Minıségi mutató származtatása: Számítással, a létesítési idı szerint növekvı sorrendbe téve

az eseteket, a darabszám szerinti alsó 80 %- nak az idıbeli felsı korlátja

Forrás: MSZ EG 201 769-1:2004

Minıségi mutató azonosító: 2

Minıségi mutató neve: Minıségi panasz hibaelhárítási ideje

Jogszabály hivatkozási helye: R 1. sz. M 1./b) pontja, R 4. sz. M 1./c) pontja

Minıségi mutató meghatározása: A minıségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak16

az esetek 80 %-ában teljesített határideje

(MHI)[megkezdett óra]

Értelmezı kiegészítések:

Statisztikai szempontból a megkezdett órákba beleszámítandók az ünnep- és munkaszüneti

napok is. Minıségi panasz: szolgáltató hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak

bizonyult, az érdekkörébe tartozó, szolgáltatásminıséggel összefüggı hibákra vonatkozó

elıfizetıi bejelentés (hibabejelentés). Hibabejelentés: a szolgáltatás igénybe nem

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 2


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek 2. számú melléklet

vehetıségérıl, vagy csökkent minıségérıl szóló bejelentés, amelyet az elıfizetı tesz és a

szolgáltató által a szolgáltatáshoz használt elektronikus hírközlı hálózatnak, illetıleg annak

meghibásodásának tulajdonítható.

Többvonalas, többcsatornás elıfizetıi hozzáférésrıl bejelentett hibákat egy hibának kell

tekinteni, a bekapcsolt, érintett vonalak, csatornák számától függetlenül.

A hibaelhárítási idı csak azokra az esetekre vonatkozik, ahol a szolgáltató az elıfizetıvel az

ÁSZF szerinti hibaelhárítási feltételekkel szerzıdik.

Kizárt esetek:

− végberendezés hibája

− ha a javítás az elıfizetı telephelyének elérésétıl függ és ez a hozzáférés – a

szolgáltató érdekkörén kívül esı okok miatt – nem lehetséges a megkívánt idıben

− az elıfizetı kéri a javítás elhalasztását

− nem helyhez-kötött szolgáltatás esetén a szolgáltató által az ellátottként közzétett

területen kívül esı

− (ellátatlan) területre vonatkozó panasz.

A statisztikát az adatgyőjtési idıszakban elhárított hibákra kell alapozni, tekintet nélkül arra,

hogy mikor jelentették be a hibát.

A mért jellemzık:

Bejelentett minıségi panaszok hibaelhárítási ideje (MHI): Az adatgyőjtési idıszakban a

szolgáltató hálózatában, vagy bármely azzal összekapcsolt hálózatban, a – szolgáltatót terhelı

– hibák kijavítási ideje, amely a hibafelvételtıl a szolgáltatás megfelelı minıségő ismételt

rendelkezésre állásáig eltelt megkezdett órák száma

Az alapadatok forrása: A szolgáltató támogató rendszere, nyilvántartásai, a minıségi

panaszokról vezetett nyilvántartások.

Minıségi mutató származtatása: Számítással, a hibaelhárítási idı szerint növekvı sorrendbe

téve az eseteket, a darabszám szerinti alsó 80 %-nak az idıbeli felsı korlátja

Forrás: MSZ EG 201 769-1:2004

Minıségi mutató azonosító: 4

Minıségi mutató neve: A szolgáltatás rendelkezésre állása

Jogszabály hivatkozási helye: R 1. sz. M 1./d) pontja

Minıségi mutató meghatározása: A szolgáltatás-igénybevehetıség tényleges idıtartamának

aránya az adatgyőjtési idıszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest. (RA) [%]

Értelmezı kiegészítések:

Szolgáltatás igénybevehetıség tényleges idıtartama az az idıszak, amikor az elıfizetık a

szolgáltatást valóban igénybe vehetik, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás kiesését az egyes

elıfizetık érzékelték-e.

Szolgáltatás-kiesésnek nevezzük, amikor a szolgáltatás az elıfizetı számára nem igénybe

vehetı.

A szolgáltatás-kiesés idıtartamába tartozik:

• a szolgáltatás váratlan meghibásodás miatti szünetelése,

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 3


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek 2. számú melléklet

• a szolgáltatás tervezett átalakítás, felújítás, karbantartás miatti szünetelése.

Kizárt esetek:

− a szolgáltatás elıfizetı kérésére történı szünetelése,

− a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági

érdekeinek védelmében a jogszabályok által elıírt módon történı szünetelése,

A mért jellemzık:

Szolgáltatás-kiesés teljes idıtartama (SZKT): a szolgáltatás-kiesés regisztrálásától a

szolgáltatás helyreállításáig eltelt összes idı.

Teljes elvi szolgáltatási idıtartam (SZT): Azt az idıtartamot reprezentálja, amely esetben a

szolgáltató minden elıfizetı számára a teljes szolgáltatás-nyújtási idıszakban szolgáltatáskiesés

nélkül lenne képes szolgáltatni.

Az alapadatok forrása:

A szolgáltató támogató rendszere, nyilvántartásai, a tervezett karbantartás és váratlan

szolgáltatáskiesés esetén vezetett nyilvántartások.

Minıségi mutató származtatása:

Az adatgyőjtési idıszakban a szolgáltatás-kiesés teljes idıtartama és a teljes elvi szolgáltatási

idıtartam hányadosát ki kell vonni 1-bıl és az eredményt szorozni kell 100-zal.

Szolgáltatás-kiesés teljes idıtartama (SZKT): szolgáltató által (hibabejelentés alapján vagy

anélkül) regisztrált szolgáltatás-kiesésben érintett elıfizetıi szám szorozva a szolgáltatáskiesés

idejével hozzáadva a tervezett átalakításban, felújításban, karbantartásban érintett

elıfizetıi számnak és a tevékenységre fordított idınek a szorzatát.

Teljes elvi szolgáltatási idıtartam (SZT): az adatgyőjtési idıszakban a szolgáltatás nyújtására

fordított napok száma szorozva 24 órával, és szorozva az átlagos elıfizetıi számmal (mobil

telefonszolgáltatás esetén a cellák számával).

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 4


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek 3. számú melléklet

3. számú melléklet

A Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék ......................................................................................................................... 1

1 Bevezetés ............................................................................................................................ 2

2 Adatvédelmi jogszabályok ................................................................................................. 2

3 Meghatározások ................................................................................................................. 2

4 A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre .............................................................. 3

5 Az adatok szolgáltató általi tárolásának idıtartama ........................................................... 4

6 Az elıfizetıi adatok továbbításának esetei ........................................................................ 4

7 A szolgáltató adatvédelmi felelısének neve, beosztása, elérhetısége ............................... 7

8 Az elıfizetı jogorvoslati lehetısége .................................................................................. 8

9 Elıfizetıi hozzájárulás ....................................................................................................... 8

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 1


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek 3. számú melléklet

1 BEVEZETÉS

A Szolgáltató az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirıl és

az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló 226/2003 (XII.13.)

Kormányrendelet 3. §-a alapján a jelen adatvédelmi tájékoztatót alkotja, amely adatbiztonsági

szabályzatának részét, az Általános Szerzıdési Feltételeinek mellékletét képezi.

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza a szolgáltató által kezelt elıfizetıi

személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem

alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza

az elıfizetıi adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és

jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.

2 ADATVÉDELMI JOGSZABÁLYOK

Alkotmányról szóló 1949. évi XX. törvény 59. §. (1) bekezdés

A Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 83.§

A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi

LXIII. törvény

Az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény,

Az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirıl, az elektronikus

hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás

szabályairól szóló 263/2003. (XII. 13.) Kormányrendelet,

Az elektronikus hírközlési elıfizetıi szerzıdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes

szabályairól szóló 16/2003. (XII. 27) IHM rendelet.

3 MEGHATÁROZÁSOK

Személyes adat

A meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az

érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megırzi

e minıségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok győjtése, felvétele és tárolása,

feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése.

Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása

is.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési mőveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mőveletek

végrehajtásához alkalmazott módszertıl és eszköztıl, valamint az alkalmazás helyétıl.

Adattovábbítás

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetıvé teszik.

Nyilvánosságra hozatal

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetıvé teszik.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 2


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek 3. számú melléklet

Adatkezelı

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki

vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó

döntéseket meghozza és végrehajtja, illetıleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg.

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki

vagy amely az adatkezelı megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Gépi feldolgozás

A következı mőveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészében automatizált

eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai

mőveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

4 A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

4.1. A Szolgáltató az elıfizetık és a felhasználók részére számlázás és a kapcsolódó díjak

beszedése, valamint az elıfizetıi szerzıdések és igények figyelemmel kísérése céljából a

következı adatokat kezelheti az Eht. 157. § bekezdése alapján:

4.1.1. az elıfizetıi szerzıdés kötelezı elemei:

a) az elıfizetı neve,

b) lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye,

c) a természetes személy elıfizetı leánykori neve, anyja neve, születési helye

és ideje,

d) a nem természetes elıfizetı cégjegyzékszáma, más nyilvántartási száma,

bankszámlaszáma,

4.1.2. az elıfizetıi állomás száma vagy egyéb azonosítója, az állomás típusa,

4.1.3. a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggı adatok,

4.1.4. tartozás hátrahagyása esetén az elıfizetıi szerzıdés felmondásának eseményei.

4.2. Korlátozottan cselekvıképes elıfizetı esetén a törvényes képviselı a 4.1.1. alatt

meghatározott adatait is nyilvántartásba vételre kerülnek.

4.3. A 4.1.1. pontban meghatározott adatokat, valamint az igénybejelentés kötelezı tartalmi

elemeit a szolgáltató már az igénybejelentést követıen – a szolgáltatás teljesítésének

érdekében – nyilvántartásba veszi és kezeli.

4.4. Az elıfizetı hozzájárulása alapján a szolgáltató jogosult az elıfizetı más személyes

adatainak (pl. telefonszám, faxszám, személyigazolvány szám) a rögzítésére is.

4.5. Hibabejelentés esetén a szolgáltató hangfelvétel útján rögzíti – és ezáltal kezeli – az

elıfizetı hibabejelentés során közölt alábbi adatait az Eht. 141. § (2) alapján:

− az elıfizetı/bejelentı értesítési címét vagy más azonosítóját, az

elıfizetıi/bejelentıi hívószámot vagy más azonosítót,

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 3


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek 3. számú melléklet

− a hibajelenség leírását.

− a hibabejelentés idıpontját (év, hónap, nap, óra),

− a hiba okát, a behatárolásra tett intézkedéseket és azok eredményét,

− a hiba elhárításának módját és idıpontját (év, hónap, nap, óra), valamint

eredményét, az elıfizetı értesítésének módját és idıpontját.

4.6. Az elıfizetı adatai csak akkor használhatók közvetlen üzletszerzés, tudományos,

közvélemény vagy piackutatás céljára, ha ahhoz az elıfizetı elızetesen kifejezetten

hozzájárult. Az elıfizetı e hozzájáruló nyilatkozatát bármikor jogosult feltétel nélkül a

szolgáltató ügyfélszolgálata értesítésével visszavonni.

4.7. Közvetlen üzletszerzés célját szolgáló közlemény telefonon vagy egyéb távközlési úton

nem továbbítható annak az elıfizetınek, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván semmilyen

reklámanyagot.

4.8. Az elıfizetı hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes adatait a szolgáltatás

minıségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá az elıfizetıi érdekek figyelemmel kísérése

és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolati

tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja.

5 AZ ADATOK SZOLGÁLTATÓ ÁLTALI TÁROLÁSÁNAK IDİTARTAMA

5.1. A 4.1 a. szerinti adatok a szerzıdés megszőnéséig, a 4.1./ b-f) szerinti adatok pedig az

elıfizetıi szerzıdésbıl eredı igények elévüléséig kezelhetık, kivéve, ha más törvény az

adatkezelésre eltérı határidıt ír elı.

5.2. A szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás

alapján tett intézkedéseket visszakövethetı módon, írásban vagy hangfelvétellel, illetve egyéb

elektronikus úton nyilvántartásban rögzíti, és legalább 1 (egy) évig megırzi.

5.3. Az elıfizetı hozzájárulása alapján kezelt adatok az elıfizetıi hozzájárulás módosításáig,

illetıleg visszavonásig kezelhetık.

5.4. Az ajánlattevı, igénylı adatai ha az ajánlattétel, vagy igénybejelentés eredményeképpen

a felek között elıfizetıi szerzıdés születik akkor az általános szabályok szerinti ideig

kezelhetık a szolgáltató által (5./ pont (1) bekezdés). Amennyiben a szolgáltató a

szerzıdéskötést a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján megtagadja, az igénylı,

ajánlattevı adatait nyilvántartásából törli.

5.5. Az adatkezelés idıtartamának lejártával az elıfizetı személyes adatait a szolgáltató az

érintettel történı beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevı módon törölni köteles.

6 AZ ELİFIZETİI ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK ESETEI

6.1. Az elıfizetı hozzájárulásától függı adattovábbítás

A szolgáltató;

6.1.1. saját üzletszerzési céljából, ügynököknek, értékesítıknek, illetıleg

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 4


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek 3. számú melléklet

6.1.2. tudományos, közvélemény- vagy piackutatás céljából

csak az elıfizetı beleegyezésével adhatja tovább az elıfizetı általa kezelt adatit. Az elıfizetı

e hozzájárulását az ügyfélszolgálaton tett bejelentésekre vonatkozó szabályok szerint

bármikor, feltétel nélkül módosíthatja, vagy visszavonhatja.

6.1.3. Az elıfizetı a szolgáltató által közétett Általános Szerzıdési Feltételek és az annak

mellékletét képezı jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a

szolgáltató az elıfizetı általa kezelt személyes adatait kapcsolt vállalkozásainak továbbítsa

feldolgozás céljára.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató értelmezésében kapcsolt vállalkozásnak tekintendıek

mindazok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a szolgáltatót közvetlenül, vagy közvetve

irányítják, illetıleg amelyek tulajdonosa részben, vagy egészében azonos a szolgáltató

tulajdonosával.

6.2. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az elıfizetıi adatokat kapcsolt

vállalkozásának is csak abban az esetben továbbítja, ha meggyızıdött arról, hogy a kapcsolt

vállalkozás országának területén az adatvédelmi jogszabályok minden egyes adat

vonatkozásában legalább a magyar adatvédelmi jogszabályok szintjének megfelelı védelmet

biztosítanak (1992. évi LXIII. tv. 9. §.)

6.3. Elıfizetıi hozzájárulásától független adattovábbítás

6.3.1. A szolgáltató által kezelt adatok átadhatók

a) azoknak, akik a szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések

kezelését, a forgalmazás kezelését, illetıleg az ügyfél tájékoztatást végzik

b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult

szervek részére.

6.3.2. A jogszabályi kötelezettségnél fogva a szolgáltató átadja az elıfizetıi adatokat:

a. a nemzetbiztonság,

b. a honvédelem és a közbiztonság védelme,

c. a közvádas bőncselekmények, valamint

d. a hírközlési rendszer jogosulatlan felhasználásának üldözése céljából az arra

hatáskörrel rendelkezı nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak,

valamint a bíróságnak.

6.3.3. Az elıfizetıi adatokat a fentiek szerint átvevıket a szolgáltatóval azonos titoktartási és

adatvédelmi kötelezettség terheli.

6.4. Szolgáltatók közös adatbázisába történı adattovábbítás

6.4.1. A szolgáltatók a díjfizetési, illetıleg a szerzıdésbıl eredı egyéb kötelezettségek

kijátszásának megelızése érdekében, illetve a Eht. 118. § (4) bekezdésében meghatározott

feltételek fennállása esetén – a szerzıdéskötés esetleges megtagadásának céljából – közös

adatbázist hozhatnak létre.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 5


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek 3. számú melléklet

Ennek során jogosultak az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez feltétlenül szükséges adatait,

valamint az adatátadás indokáról szóló tájékoztatást bármely másik hírközlési szolgáltatónak

vagy a közös adatállomány kezelıjének átadni.

6.4.2. A szolgáltató az elıfizetı elıfizetıi szerzıdésben szereplı – az Eht. 129. § (6)

bekezdésében elıírt kötelezı – adatait a közös adatállományba akkor továbbíthatja, ha a

felhasználó:

a. számlatartozása miatt bármely korábbi hírközlési szolgáltató az elıfizetıi

szerzıdését felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetıségét az elıfizetı

számára részben vagy egészben felfüggesztette, vagy

b. számlatartozása miatt bármely korábbi hírközlési szolgáltató bírósági vagy hatósági

eljárást kezdeményezett az elıfizetı ellen, illetıleg az ilyen eljárást azért szüntették

meg, mert az elıfizetı tartózkodási helye ismeretlen, vagy

c. az ajánlattevı, illetve az elıfizetı kár okozása érdekében bármely korábbi hírközlési

szolgáltatóját megtévesztette vagy annak megtévesztésére törekedett,

d. egyetemes távközlési szolgáltatás igénybevételébıl eredı, bármely egyetemes

szolgáltatóval szemben fennálló, három hónapot meghaladó díjtartozása van,

e. korábban fennálló elıfizetıi szerzıdését jogszabályban meghatározott felmondási ok

miatt az ajánlattételt megelızıen hat hónapon belül mondták fel.

6.4.3. Az elıfizetı adatainak átadásáról a szolgáltató az elıfizetıket haladéktalanul értesíti.

Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevıket a szolgáltatóval azonos titoktartási

kötelezettség terheli.

6.4.4. Az adatállományból adatot a távközlési szolgáltató, illetve a 6.3./ pontban foglalt szerv,

illetve hatóság kizárólag a jelen pont szerinti célra igényelhet.

6.4.5. A közös adatállományban való megjelenést követıen a szolgáltató a személyes

adatokkal történı azonosítást követıen a közremőködı távközlési szolgáltató kérésére a

nyújtott szolgáltatást korlátozhatja vagy szüneteltetheti.

6.5. A szolgáltató kötelezettségei

6.5.1. A szolgáltató a jelen szabályzatban említett alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai

a szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A

mindenkori alvállalkozók és megbízottak neve, címe, illetve egyéb szükséges adatai és az

adatkezelés célja megtalálhatóak a szolgáltató internetes ügyfélszolgálatán.

6.5.2. A szolgáltató mindent megtesz az általa kezelt elıfizetıi személyes adatoknak a

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés,

megsemmisülés ellen, illetve egyén adatait is törlés, illetıleg sérülés, megsemmisülés elleni

védelméért. E tevékenysége körében a szolgáltató az alábbi feladatoknak is köteles eleget

tenni:

a) Tükrözés: A hálózati kiszolgáló gép (a továbbiakban – szerver) a személyes adatok

elvesztésének elkerülésére folyamatos tükrözéssel biztosítható egy tıle fizikailag

különbözı adathordozón.

b) Archiválás: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív hányadát – a további

kezelést már nem igénylı, változatlanul maradó adatokat – el kell választani az aktív

résztıl, majd a passzívált adatokat idıtálló adathordozón kell rögzíteni.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 6


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek 3. számú melléklet

c) Tőzvédelem: Az adatokat és adatbázisokat tőzvédelmi és vagyonvédelmi

berendezésekkel ellátott helyiségben kell elhelyezni.

d) Vírusvédelem: A személyes adatokat kezelı ügyintézık, alkalmazottak asztali

számítógépein gondoskodni kell a vírusmentesítésrıl.

e) Hozzáférés-védelem: Az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló,

azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni. Hálózati erıforrásokhoz csak érvényes

felhasználói névvel és jelszóval lehet hozzáférni. A jelszavak cseréjérıl rendszeresen

gondoskodni kell. A rendszergazda legalább kéthetente, az ügyintézı felhasználók

pedig legalább 40 (negyven) naponként új jelszót adnak meg.

f) Hálózati védelem: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök

felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül

elérhetı szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen.

6.6. Az elıfizetı jogai

6.6.1. Az adatvédelmi törvény 24. §. (5) szakasza alapján az elıfizetı jogosult

a. tájékoztatást kérni adatainak kezelésérıl, valamint adataiba betekinteni,

b. adatainak helyesbítését kérni.

6.6.2. Az adatkezelı köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idı

alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban, közérthetı formában megadni a

kért tájékoztatást (Adatvédelmi törvény 11-12 §.).

6.6.3. Elıfizetı a saját személyes, illetıleg számlázási adatai vonatkozásában a betekintés

lehetıségét az elıfizetı kérésére az elıfizetı számára biztosítja.

6.6.4. Az egyéni elıfizetı kérésére a szolgáltató a fizetendı díj számításához szükséges

forgalmazási és számlázási adatokat – évente legfeljebb három alkalommal nyomtatott

formában díjmentesen köteles átadni az elıfizetınek.

6.6.5. Ha díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó

kimutatásokból megállapítható, hogy a díjreklamációt a szolgáltató érdekkörében felmerült

körülmény okozta, abban a naptári évben, amikor az elsı ilyen díjreklamáció bekövetkezett, a

szolgáltató a 6.6.4. pontban elıírtaktól eltérıen kérésre köteles nyomtatott formában

díjmentesen átadni a forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást.

7 A SZOLGÁLTATÓ ADATVÉDELMI FELELİSÉNEK NEVE, BEOSZTÁSA,

ELÉRHETİSÉGE

neve: Hárs József

beosztása: polgármester

címe: 7754 Bóly, Rákóczi utca 3.

telefonszáma: 69/869-405

faxszáma: 69/5869-440

e-mail címe: varoshaza@boly.hu

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 7


Bóly Város Önkormányzata

Általános Szerzıdési Feltételek 3. számú melléklet

8 AZ ELİFIZETİ JOGORVOSLATI LEHETİSÉGE

8.1. Az elıfizetı, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán

jogsérelem érte, a 7./ pontban meghatározott adatvédelmi felelıstıl tájékoztatást kérhet

személyes adatainak kezelésérıl, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a

jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Amennyiben ezt a tájékoztatást

nem tartja kielégítınek, abban az esetben az elıfizetı az adatvédelmi biztos eljárását

kezdeményezheti.

8.2. Az elıfizetı jogainak megsértése esetén az adatkezelı ellen bírósághoz fordulhat.

8.3. Az adatkezelı az elıfizetı adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem

követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

9 ELİFIZETİI HOZZÁJÁRULÁS

Az elıfizetıi szerzıdés megkötésével egyidejőleg az elıfizetı feltétlen hozzájárulását adja a

jelen szabályzatban részletezett szolgáltató általi adatkezelési gyakorlathoz.

Vezetékes mősorelosztási szolgáltatás 8

More magazines by this user
Similar magazines