2010. január - „Életet az éveknek” Országos Szövetsége

eletetazeveknek.hu

2010. január - „Életet az éveknek” Országos Szövetsége

Béres Klára, a „Teljes Életért” Alapítvány elnöke és Dr. Hegyesiné Orsós Éva, az „Életet az

éveknek” Nyugdíjas Klubszövetség elnöke

a Béres Alapítvány Béres Csepp adományozó ünnepségén

EREDMÉNYEKBEN

GAZDAG, BÉKÉS,

BOLDOG ÚJESZTENDİT

KÍVÁNUNK!

2010. január


Kedves Klubtagok!

Mindenekelıtt békés, boldog újévet kívánok minden kedves Klubtagunknak!

Kívánom, hogy a 2010. évben se legyetek hiányában családtagjaitok szeretetének, a baráti

találkozóknak, a vidámságnak! És persze, mindehhez jó egészséget kívánok!

A Nyugdíjasklubok és Idısek „Életet az éveknek” Országos Szövetség is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a 2010. év

kiegyensúlyozott, derős legyen. Az elmúlt évben ünnepeltük Szövetségünk alapításának 20. évfordulóját.

Klubszövetségünk több tízezer tagunknak, idısödı és idıs embernek adja a közösséghez tartozás élményét.

Klubjainkban értelmes, értékes munka zajlik. Ismeretterjesztı elıadásokat szerveztek számos témakörben; mővészeti

csoportjainkban az alkotó munka örömét élhetitek át; kirándulások, üdülések, sporttevékenységek járulnak hozzá a

kellemes közösségi élmények átéléséhez, egészségetek megırzéséhez. Nem is sorolom tovább, hiszen felsorolhatatlan a

gazdagság!

Olyan idıszakot zárunk, amely folytatása nem egyszerő. A 20. születésnap nemcsak országosan, de minden egyes

megyében, számos településen lehetıséget adott a visszatekintésre, az elmúlt évek gazdag munkájának összegzésére.

Szép és tartalmas megemlékezések zajlottak szeret az országban! Voltam olyan rendezvényen is - Fejér megye, Bodajk -,

ahol úgy ünnepeltek, hogy új tevékenységbe kezdtek, hagyományt teremtı rendezvényt szerveztek. A

megemlékezéseken kivétel nélkül jelen voltak hagyományırzı együtteseink. Jó hangulatot, vidámságot hoztak.

Országos Szövetségünk méltóképpen emlékezett az elıdökre, az elmúlt két évtizedre, amikor 2008 ıszén a parlamentben

nemzetközi konferencia keretében összegeztük, miért tartjuk szükségesnek, hogy Magyarországon legyen nemzeti

stratégia a méltó idısödésért. És a stratégia 2009. évben megszületett! Január hónaptól kezdıdıen minden megyében

Idısek Akadémiája keretében zajlanak az elıadások a stratégiáról. Lesz tehát lehetıségetek megismerni. Büszkék

lehetünk arra is, hogy kezdeményezıi voltunk, szakmailag támogattuk az I. Nyugdíjas Expo létrejöttét, amelyre 2009.

november 20-22-én került sor a Syma Csarnokban. Aki ott volt, igazolhat, mővészeti csoportjaink mősorának

népszerősége nem maradt el Korda György, Balázs Klári, Kovács Kati mősorától!

Már a 2010. évre készültünk, amikor Gunarasra 3 napos találkozóra, képzésre hívtuk megyei elnökeinket. Programunk

három területen győjtötte össze megyei vezetıink tapasztalatait, javaslatait:

áttekintettük hagyományos tevékenységünk – a kulturális tevékenység és az üdülés – eredményeit; teendıinket

szakmai megerısítése, mőködése anyagi biztonsága érdekében;

láthatóvá váltak Szövetségünk új tevékenységterületei;

a megváltozott társadalmi-gazdasági körülmények, az idısek elvárásainak változása hatott a klubéletre.

A megyei elnökök felkészülten érkeztek. Értékes vélemények, javaslatok hangzottak el, melyek jól fogják

szolgálni a 2010. év programjának kialakítását. Fontos döntések születtek az üdülési lehetıségekrıl szóló

információ terjesztésérıl. Szeretnénk még nagyobb kedvet csinálni a gyógyüdüléshez, a

kikapcsolódáshoz. Összegyőjtjük az üdülıhelyek jobb megközelíthetısége érdekében a buszrendelés

tapasztalatait. Meghívjuk az egyes szálláshelyek tulajdonosait, képviselıit. Reméljük, hasznos

tapasztalatcsere elıtt állunk!

Kérünk minden kedves klubvezetıt, hogy idıben adja le klubja jelentkezését Szövetségünk központjában.

A megyei szervezetek különbözı mélységő munkakapcsolatokat ápolnak a megyei önkormányzatok vezetıivel,

munkatársaival. Abban mindannyian egyetértettünk, hogy az önkormányzatokkal való kapcsolat szerveztünk számára,

tagságunk érdekében kulcsfontosságú. Mi is tehetünk a kapcsolatépítése érdekében! Az önkormányzatok mellett fontos

partner a rendırség, a fogyasztóvédelem, a terület országgyőlési képviselıje. Hasznos információkkal, gyakran

anyagilag is tudják támogatnia munkánkat.

Jól látszik tehát, 2010. évben is lesznek feladataink, melyhez várjuk javaslataitokat!

Hegyesiné Orsós Éva, elnök

A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége várja

az SZJA 1 % felajánlásokat.

A felajánlott összeget országos, megyei rendezvényeink támogatásához

szeretnénk felhasználni.

Adószámunk: 19012377-2-41

2


„Életet az éveknek” Díj és Díszoklevél adományozása

A Nyugdíjasklubok és Idısek „Életet az éveknek” Országos Szövetséges 20 éves jubileuma alkalmából, 2009. november

21-én Budapesten, a Syma csarnokban, a Nyugdíjas Expo keretében megtartott ünnepségen 40 db „Életet az éveknek”

Díjat és 40 db Díszoklevelet adományozott arra érdemes, az idısek, a közösségi értékek érdekében tevékenykedı

személyeknek és szervezetek részére.

A Nyugdíjasklubok és Idısek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége kibıvített Elnöksége 1994. január 10-én döntött az

„Életet az éveknek” Díj alapításáról, annak elsı ízben, a Szövetség fennállásának ötödik évfordulója alkalmából történı

adományozásáról.

2009-ben hatodik alkalommal került átadásra az „Életet az éveknek” Díj

Az „Életet az éveknek” Díj azon személyek részére adományozható, akik hosszabb idı óta

bizonyították, hogy tiszteletükkel és tetteikkel minden megtettek az idısekért, az „Életet az

éveknek” gondolat szellemében példamutató módon szolgálták a harmadik korosztályt, a

nyugdíjasokat.

"Életet az éveknek" Díjban részesült személyek

Sorsz. Javasolt neve Javasolt címe

3

Javasolt személy funkciója

1. Molnár János Beremend Klubvezetı

2. Páva Zoltán Komló Polgármester

3. Kiss Jánosné Tiszaalpár Megyei alelnök, klubvezetı

4. Szabó Jánosné Solt Megyei elnökségi tag

5. Sántáné Szabó Margit Solt Megyei elnök

6. Szatmári János Körösladány Klubvezetı

7. Templom Ferenc Mezıkovácsháza Megyei elnökségi tag, klubvezetı

8. Szınyi Gáborné Miskolc Megyei elnök, klubvezetı

9. Lestárné Mater Mária Miskolc Megyei kulturális alelnök, klubvezetı

10. Vígh Gyuláné Mezınyárád Megyei elnökhelyettes, klubvezetı

11. Sápi Józsefné Budapest Klubvezetı

12. Nieder Rudolfné Budapest Klubvezetı

13. Bacsa Józsefné Szegvár Klubvezetı

14. Chalmovszki Mátyás Pitvaros Klubvezetı

15. Warvasovszky Tihamér Székesfehérvár Polgármester

16. Sándor Andrásné Szabadegyháza Megyei elnökségi tag, klubvezetı helyettes

17. Tischler Andrásné Ercsi Klubvezetı

18. Dr. Kurunczi Károly Jánossomorja Polgármester

19. Farkas Sándorné Derecske Megyei gazdasági vezetı, klubvezetı

20. Válent Istvánné Gyöngyöspata Szociális gondozó, klubvezetı

21. Varga Sándorné Szolnok Megyei gazdasági vezetı, klubvezetı

22. Gyalog Lajosné Mezıtúr Megyei elnökhelyettes, klubvezetı

23. Szebeni Mihályné Dorog Klubvezetı

24. Sándor Imréné Bátonyterenye Klubvezetı

25. Megyes Sándorné Tápiógyörgye Gondozási Központvezetı

26. Sóber Józsefné Nagykırös Városi Nyugdíjasklub vezetıségi tagja

27. Makrai Ferencné Nagymaros Klubvezetı

28. Kovács Ferenc Tápiószele Polgármester

29. Szita Károly Kaposvár Polgármester

30. Pásztor Mihályné Nyíregyháza Megyei gazdasági vezetı

31. Herczku Andrásné Tornyospálca Megyei elnökségi tag, klubvezetı

32. Ifjú Gyuláné Decs Klubvezetı

33. Horváth Magdolna Ajka Megyei elnökségi tag, klubvezetı

34. Talabér Márta Berhida Megyei Közgyőlés alelnöke

35. Köbl Miklós Hajmáskér Polgármester

36. Bíró László Zalaegerszeg Megyei NYOK elnöke

37. Kerekes Katalin Budapest Elıadómővész, OBK énekes szekció vezetıje

38. Dr. Kabát Mária Budapest Országos alelnök

39. Gyimesi János Gyönk Tolna megyei elnök

40. Dr. Hegyesiné Orsós Éva Budapest "Életet az éveknek" Klubszövetség elnöke


„Életet az éveknek” Díj és Díszoklevél adományozása

A Nyugdíjasklubok és Idısek "Életet az éveknek" Országos Szövetsége fennállásának 10 éves jubileuma alkalmából, 1999.

március 29-én "Életet az éveknek" Díszoklevél adományozásáról döntött.

2009-ben 4. alkalommal került az „Életet az éveknek” Díszoklevél adományozásra.

Díszoklevéllel, azokat a közösségeket /nyugdíjasklubokat, idısek otthonait, nyugdíjasok házait, mővelıdési házakat,

önkormányzatokat, civil szervezeteket, mővészeti együtteseket stb./ lehet kitüntetni, akik hosszabb idı óta bizonyították, hogy

mindent megtettek annak érdekében, hogy az idısek életkörülményei fejlıdhessenek, továbbá az "Életet az éveknek"

Klubmozgalomban élı közösségek javát szolgálták.

Sorsz.

"Életet az éveknek" Díszoklevélben részesült szervezetek

Javasolt közösség, szervezet

1. Pécsváradi Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete Pécsvárad

2. Pécs Bányász Kulturális Szövetség Nyugdíjasklubja Pécs

3. Lakitelek Nyugdíjasklub Lakitelek

4. Petıfi Bajtársi Egyesület Kiskunfélegyháza

5. Csorvási Nyugdíjasklub Csorvás

6. Barátság Nyugdíjasklub Szabadkígyós

7. Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár Encs

8. Évgyőrők Nyugdíjasklub Encs

9. İszirózsa Nyugdíjasklub Hagyományırzı Népdalköre Nyékládháza

10. Törekvés Nyugdíjasklub Budapest 10.kerület

11. Angyalföldért Kézfogás Nyugdíjasklub és Kórus Budapest 13.kerület

12. Üllési Déryné Nyugdíjasklub Üllés

13. Nagylaki Mővelıdési Központ Nyugdíjasklubja Nagylak

14. Székesfehérvári Esélyek Háza Székesfehérvár

15. İszirózsa Nyugdíjasklub Mezıszentgyörgy

16. Aranydaru Nyugdíjas Egyesület Nagyvenyim

17. Önkormányzat Mosonszolnok

18. Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete Lébény

19. Fehér Rózsa Nyugdíjasklub Nádudvar

20. İszirózsa Nyugdíjasklub Egerfarmos

21. Kossuth Hagyományırzı Nyugdíjasklub Kenderes

22. Nıklub Zagyvarékas

23. KPVDSZ Mővelıdési Ház Tatabánya

24. İszi Alkony Nyugdíjasklub Szécsény

25. Perıcsényi Nyugdíjasklub Perıcsény

26. Barátság Nyugdíjasklub Sülysáp

27. Bagi Nyugdíjasklub Bag

28. Aranyesı Nyugdíjasklub Veresegyház

29. Toponárért Nyugdíjasok Egyesülete Kaposvár

30. Pap Község Önkormányzata Pap

31. Vasutas Mővelıdési Ház Nyíregyháza

32. Paksi Atomerımő Zrt. Paks

33. Gizella Nyugdíjasklub Veszprém

34. Jószerencsét Nyugdíjasklub Ajka-Pagragkút

35. Honvéd Bajtársi Klub Pápa

36. Városi Nyugdíjasklub Várpalota

37. Kertvárosi Nyugdíjasklub Zalaegerszeg

38. Borostyán Nyugdíjasklub Hagyományırzı Csoportja Csokonyavisonta

39. Lábatlani Nyugdíjas Hagyományırzı Klub Lábatlan

40. Richter Gedeon Nyrt. Budapest

Elismerés illeti mindazokat, akik az idősekért, a kultúra, a művészet, az érdekvédelem, a szociálpolitika, az

egészség- és környezetvédelem területén, a civil és a közéleti szervezetekkel való kapcsolatok erősítésén

munkálkodnak.

A DÍJAZOTTAKNAK GARTULÁLUNK ÉS KÖSZÖNJÜK MUNKÁJUKAT

4


Egészségügyi Verseny Nógrád – BAZ - Heves megyei klubok részvételével (fotó 15.oldal)

2009. november 6-án Gyöngyösön rendeztük meg az

egészségügyi vetélkedı eredményhirdetését. A vetélkedıt

már hetedik éve rendezzük meg és körülöleltük az egész

Rácz Kinga, a Richter Gedeon munkatársa az egészséges

életmód kialakításával kapcsolatos fontos tennivalókra és a

vetélkedın résztvevık gondos és nagyszerő felkészültségérıl

országot, szinte valamennyi „Életet az éveknek” beszélt. Ezt követıen Sípos Erika fıszervezı és a megyei

Nyugdíjasklub lehetıséget kapott arra, hogy a programban

részt vegyen, melyet a Richter Gedeon Nyrt. támogatásával

rendezünk meg. A programon köszöntötte a résztvevıket

elnökök átadták a díjakat a 10 legjobban szereplı csoportnak,

majd mindenkit meghívtak egy közös ebédre. Köszönet a

Richter Gedeon Nyrt-nek, akik évek óta támogatják az

Sípos Imréné Baranya megyei elnökök, mint a program „Életet az éveknek” Klubszövetség egészségügyi és

elindítója, Sánta Gyula Heves megyei elnök, Szınyi Gáborné

BAZ megyei elnök és Oroszi József Nógrád megyei elnök.

Köszöntıjükben kiemelték a vetélkedı fontosságát, és

egészségmegırzéssel kapcsolatos tevékenységét.

Sípos Imréné

A Hírlevél 15. oldalán a nyertes klubok képviselıinek fotója látható.

köszönetet mondtak a programhoz csatlakozó kluboknak.

***

„Szösszenetek” az „Életet az éveknek” Nyugdíjasklubok Bács-Kiskun Megyei Egyesületének életébıl

2009-ben a Megyei Egyesület az Izsáki Ezüstgólya

Irodalmi Vetélkedı megrendezésére került sor

Nyugdíjasklub támogatásával (közös szervezésében) rendezte meg a

megyei Idısek Világnapját október 10-én. Nagyon sok klub

elfogadta a meghívást és a nap jó hangulatban telt el. Mondoki

József polgármester és Bányai Gábor Bács-Kiskun Megyei

Közgyőlés elnöke köszöntötték a jelenlévıket, kiemelve a

közösségek összetartó és gyógyító erejét. Mihály János, az „Életet

az éveknek” Klubszövetség országos elnökhelyettese az egymásra

Ladánybenén, 2009. november 14-én, az „Életet az éveknek”

Nyugdíjasklubok Bács-Kiskun Megyei Egyesülete és a Ladánybenei

Margaréta Nyugdíjasklub közös szervezésében. A ladánybenei

vetélkedıt írásos elıdöntık elızték meg, melyen 11 csapat sikeresen

szerepelt. Témakörök: Arany János Toldi, Radnóti Miklós versei és

Bács-Kiskun megye történései voltak. Ladánybenén 9 csapat mérte

össze tudását. Az elsı helyezést Lajosmizse csapata, a második

figyelés fontosságát hangsúlyozta. Ezt követıen a klubvezetık helyezést Ladánybene csapata, a harmadik helyezést

munkájának elismeréseként oklevelek kerültek átadásra. Kiskunfélegyháza Petıfi Sándor Bajtársi Egyesület csapata érte el.

Legvégezetül ünnepi mősor következett, amelyben az izsáki

óvodások és iskolások, a mazsorett csoport nagyszerően szerepelt.

Az ebéd után Izsák polgármestere köszönetet mondott az Ezüstgólya

Nyugdíjasklub Vezetıjének, Árvai Istvánnénak és a klub minden

tagjának.

Köszönet Ladánybene polgármesterének és a ladánybenei Margaréta

Nyugdíjasklub Vezetıjének Terjék Katalinnak, valamint a klub

valamennyi tagjának, a nagyszerő fogadtatásért és szervezésért. A

Vetélkedıt Kovács Mária vezényelte le.

Herczeg László, a Városföldi Napsugár Nyugdíjasklub Vezetıje

küldte a hírösszefoglalót

***

Ének és Tánc Határok Nélkül Törökbálinton

A Napsugaras İsz Ének- és Tánccsoport nagy érdeklıdésre való

tekintettel Szüreti Lovas Felvonulást szervezett, melyre

hagyományırzı tánccsoportokat és dalköröket hívtak meg,

fiatalokat és idıseket egyaránt, összesen 250 fı volt jelen. A

rendezvényen megjelentek Székelyudvarhely, Soroksár, Isaszeg,

Budaörs, Beloiannisz (görög) települések képviselıi, csoportja és

természetesen a Törökbálinti Hagyományırzı Tánccsoport. A

Országjáró Klub

A Tápiószentmártoni Szent Márton Nyugdíjasklub tagjai évek

óta augusztus elején országjárásra indulnak az iskolabusszal. Az

idén Zala volt a kirándulás központja. Elsı megállójuk Pákozd volt.

Énekkel és koszorúval tisztelegtek az 1848-as hısök emléke elıtt,

felidézve a csata jeleneteit. A badacsonyi „orgonasípok”-at csak

messzirıl láthatták, de Tapolca kárpótlást nyújtott. A malom-tó, a

park, a kıváros szép épületei, templomai ma is kellemes emlékeket

ébresztenek. Sümeg hatalmas vár már messzirıl felkelti az arra

utazó érdeklıdését. Zalaegerszegen finom és olcsó vacsora várta a

kiránduló csoportot. Másnap az İrségben jártak, délután

Zalaegerszeg nevezetességeire került sor. Sétáltak a rendezett

csendes városban. Stróbl Alajos szobraiban gyönyörködtek, majd

Szınyi alig ismert képeit is megtekintették. A Nagy Boldogasszony

***

Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Nyugdíjasklub 30 éves évfordulóját ünnepelte

A jeles eseményen, a klub tagjain kívül részt vettek a települési és

intézményi vezetık, önkormányzati képviselık, társklubok tagjai és

Rubina Sándor, az „Életet az éveknek” Klubszövetség megyei

elnöke. Tóth Mihályné klubvezetı köszöntötte a megjelenteket,

majd Tóth Józsefné gazdasági vezetı tájékoztatást adott az elmúlt

30 év eseményeirıl, az elért sikerekrıl. Ezt követıen a klub

kultúrcsoportja színvonalas mősort adott. A Csíkvár Népdalkör

***

5

programmal üzenni szerették volna, hogy nemcsak az idısek ırzik a

hagyományokat, hanem a fiatalok is megmutathatták tudásukat,

melyet nagy tapssal jutalmazott a közönség. A felvonulást mősor

követte a Mővelıdési Házban, majd mindenkit meghívtak egy-két

pohár borra, pogácsára és vacsorára.

Páczi Sándorné klubvezetı és Békei Jánosné kulturális vezetı

Templomban imádkozva kérték isten áldását. Vacsora után

hosszasan beszélgettek, énekeltek. A harmadik napot Hévízen

töltötték. Belefért egy kis fürdızés is. Hazafelé a

Balatonszentgyörgyön lévı Csillagvár néprajzi győjteményével

ismerkedtek. Még elbuszoztak Buzsákra, ahol a híres és gyönyörő

hímzéseket tekintették meg. Utolsó állomásuk Balatonszemes volt,

melynek temetıjében Latinovits Zoltán sírjára virágot tettek és

verssel emlékeztek meg a kimagasló mővészre. Este fáradtan, tele

élményekkel értek haza. Köszönet Mészáros Istvánnak, a sofırnek a

türelmes, nyugodt és balesetmentes vezetésért, Czerván György

országgyőlési képviselınek, Tóth János polgármesternek, Wenhardt

Lászlóné jegyzınek, Szabó Ernınek és a Takarékszövetkezetnek

támogatásukért.

Mészáros Györgyné klubvezetı

Fehér József karnagy vezetésével nagy sikert aratott. A programban

hallhattak szép verseket, láthattak fergeteges néptáncokat, paródiát.

A nézık nem is fukarkodtak a tapssal. A mősor után finom vacsora

került az asztalra. Az este további része is nagyon jó hangulatban

telt el. Remélik, hogy még sokáig élhetik együtt tevékeny, tartalmas

nyugdíjas éveiket.

Borostyán Imréné klubtag


Befejezıdtek a 2009. évi országos mővészeti rendezvények

Két jelentıs eseménnyel zárult az országos mővészeti rendezvények

sora. 2009. október 29-én a Népdal- és Nótakedvelık III.

Országos Találkozójára, majd november 19-én a Vers- és

Prózamondók X. Országos Találkozójára került sor. Mindkét

rendezvény Szövetségünk 20 éves évfordulója jegyében zajlott.

Krizsán Sándorné alelnök a Szövetség elnöksége nevében

köszöntötte a szereplıket és a vendégeket, méltóan megemlékezett

az elmúlt 20 évrıl.

N

ÉPDAL- ÉS NÓTAKEDVELİK III. ORSZÁGOS

TALÁLKOZÓJÁRA 14 megyébıl érkeztek a dalos ajkú

nyugdíjasok, közel 70 énekes mutatkozott be. Szép népdalok, nóták

hangzottak el. Sok jó hangú, tisztán éneklı idıst hallhattunk, akiket

a közönség vastapssal jutalmazott. A zsőri (elnök: Kerekes Katalin

elıadómővész, tagjai: Takács Györgyné népdalénekes, Kalmár

Gyuláné, az Országos Mővészeti Bizottság tagja) elismeréssel szólt

az énekesek produkcióiról. Biztató szavaik, tanácsaik énekeseink

további munkájához nyújtott segítséget. A zsőri „Kiváló” mővészeti

munkájuk elismeréséül 38 Díszoklevelet és „Eredményes”

mővészeti munkájuk elismerésekén 28 emléklapot adott át az

énekeseknek. Ezúton gratulálunk minden kedves közremőködı

énekesnek! A Találkozót jelenlétével megtisztelte több megyei

elnök és elnökségi tag. Itt volt Szamosi Károly Veszprém megye

elnöke, Sánta Gyula Heves megyei elnök, Ács Ferencné Somogy

megyei elnök, Szódáné Mazalin Éva Komárom-Esztergom megye

ügyvezetı elnöke, Egervári Tiborné Gyır-Moson-Sopron megye

elnökségének tagja. Köszönet az Országos Mővészeti Bizottságnak,

– benne a zsőrinek, a mősor levezetıjének és a rendezıknek - akik a

találkozó szakmai lebonyolítását segítették.

V

ERS- ÉS PRÓZAMONDÓK X. ORSZÁGOS

TALÁLKOZÓJÁRA 14 megyébıl és Budapestrıl érkeztek

versmondók. Krizsán Sándorné köszöntötte a résztvevıket, és

felolvasta azt a verset, melyet Kiss Lajosné, a Szécsényi İszi

Alkony Nyugdíjasklub tagja írt a Szövetség 20 éves jubileuma

alkalmából.

A Találkozóra eljöttek a verset, prózát szeretı barátok, klubtagok,

de többen a tapasztalatszerzés reményében vettek részt a találkozón.

54 versmondótól hallottunk szebbnél-szebb verseket, prózákat.

Kiemelt helyet foglalt el Radnóti költészete, akinek ebben az évben

ünnepeltük születésének 100. évfordulóját. Többen választották

kedvenc költıjükként Petıfit, Aranyt, Kaffka Margitot, Móricz

Zsigmondot, Reményik Sándort, Ady Endrét, József Attilát, Szabó

Lırincet, Reviczky Gyulát, Tompa Mihályt. Volt, aki a mai magyar

költészetbıl választott, vagy éppen saját versének elmondásával

örvendeztette meg a közönséget. Mősorukat az Országos Baráti Kör

énekesei színesítették. Sok tehetséges versmondót hallhattunk. A

zsőri (elnöke: Kóra Ilona nyugdíjas színházi rendezı, a Temesvári

Csiky Gergely Színház örökös tagja, zsőri tagok: Kalmár Gyuláné,

az országos mővészeti bizottság tagja, Szlávik László, a

„KOMITAÓ” Alapítvány kuratóriumának titkára) elismeréssel szólt

a bemutatóról. Köszönet Sánta Gyula Heves megye elnökének,

Gyimesi János Tolna megye elnökének, Gyimesi Jánosnénak Tolna

megye kulturális alelnökének, Szódáné Mazalin Éva Komárom-

Esztergom megye ügyvezetı elnökének, Egervári Tíborné Gyır-

Moson-Sopron megye elnökségi tagjának, akik elkísérték

versmondóikat a találkozóra.

Végezetül Krizsán Sándorné megköszönte a zsőri munkáját, a

versmondók lelkiismeretes felkészülését. A zsőri valamennyi versés

prózamondónak sikeres közremőködésük elismeréseként

Díszoklevelet adott át.

Krizsán Sándorné alelnök

Idısek Akadémiája IRKA Köre ez év július 16-án Kiskırösre látogatott. Kiskırösre, ahol minden Petıfirıl szól és mindenhol a nagy

költı szellemét érezni, ıt idézik a szobrok, a múzeumok és talán neki nyílnak a parkok, kertek virágai is. Versmondó, versíró és

versszeretı klub vagyunk, néhány szépen éneklı hölggyel megtetézve. Vonattal mentünk, amire már csak az egyik társunknak kellett

jegyet váltania, a többiek már túl vagyunk a hatvanötön, hetvenen, sıt van, aki a kilencvenen is. Elıször Petıfi szülıházához mentünk,

amit egy kis mősor keretében megkoszorúztunk. Utána a szomszédban lévı múzeumban emlékeztünk nagy költınkre Petıfi versekkel,

Petıfi emlékére írott saját versekkel, majd énekeseink énekeltek a szinte népdallá váló Petıfi dalokból. A mősort a Nemzeti Dal zárta,

amit egyik társunk szavalt el, mi pedig egymás kezét fogva körbeálltuk és a refrént együtt mondtuk vele meghatottan. Ebéd után az

Evangélikus templomba mentünk, ahol megtekintettük az anyakönyvet, amelybe bejegyezték Petıfi Sándor nevét a kereszteléskor. Az

eseménydús nap után a visszaút következett. Vitt a vonat bennünket haza a sokszor megénekelt Kiskunságon keresztül, mi pedig örökre

szívünkbe zártuk nagy költünk emlékét, szellemét.

Körömi Ferenc, Dr. Nyitrai Xavér Pálné és Kurzál László

A Csolnoki Nyugdíjasklub 1994-ben alakult. Jelenlegi létszámuk 35-40 fı. Hetente csütörtökön tartanak klubnapot. Ilyenkor

kézimunkáznak, énekelnek, kártyáznak és társasjátékot játszanak. A klubtagok kívánsága szerint az ország több településére ellátogattak

és megnézték a helyi nevezetességeket, sokat járnak színházba is. Az utóbbi idıben a klubon belül szervezıdött egy kisebb létszámú

kórus, amely a helyi népdalokat hagyományırzı jelleggel mutatja be, nagy sikerrel. Ez év november 22-ére volt meghívásuk

Ceglédbercelre, ahol részt vettek egy nemzetiségi kórustalálkozón. Ezen a fellépésen a kórus nemcsak dalaival, hanem csolnoki

népviseleti ruhájával is elnyerte a közönség tetszését. November 25-én a Táti Nyugdíjasklub meghívására egy Batyus Bálon vettek részt.

Csolnoki Nyugdíjasklub tagjai

Kiadja: Nyugdíjasklubok és Idısek „Életet az éveknek”

Országos Szövetsége

Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.

Tel/fax: 06/1/327-0118

Email: nyugszov@hu.inter.net

Lapzárta: minden hónap 20-án

Fıszerkesztı: Pirosné Dóczi Gabriella

Felelıs kiadó: Dr. Hegyesiné Orsós Éva elnök


A Miskolci Postás és Távközlési Nyugdíjas Klub kirándulása Pécsre (fotó a 15. oldalon)

Klubunk 45 fıvel Pécsre kirándult. A szállásunk a Pécsi Tudományegyetem Jakabhegyi kollégiumában volt. 16 órakor

elindultunk városnézésre és megnéztünk több nevezetességet: a Bazilikát, Cella Septichora ókeresztények temetkezési helyét,

ez a világörökség része, a Dzsámit, a Püspöki palotát, a Zsolnay kutat, a Zsolnay szobrot, a Postapalotát, amelyet belülrıl is

megcsodálhattunk és a Zsinagógát. Este az egyetem kollégiumának teraszáról csodálatos látvány volt Pécs látképe, amelyet esti

világításba is láthattunk. Másnap külön bérelt autóbusszal néztük meg Pécs környékének pár nevezetességét. Csodálatos erdei

szerpentinen mentünk az elsı helyre Orfőre. Ott megnéztük a vízi- és szárazmalmot és elmagyarázták a malmok mőködését.

Nagyon szép a hegyek között lévı négy állóviző tó, valamint a kemencés udvar. Orfőrıl utunk a festıi szépségő Abaligetre

vitt. Utunk során a gépkocsivezetı ismertette a táj nevezetességeit. Abaliget után Máriagyüd következett, ahol megnéztük a

kegytemplomot. Tovább mentünk a Siklósi várba, majd Harkányfürdı következett. Onnan visszamentünk Pécsre a

szálláshelyünkre. Este a Makártanya étteremben vacsoráztunk, ez a szakszervezet támogatása volt. Nagyon vidáman töltöttük

el az estét. Reggel ismét bementünk a város központjába és a még nem látott nevezetességek egy részét néztük meg, pl. a

Városházát, a Zsolnay és Csontvári Múzeumot, a Színházat, a különleges építési harangot, amely reggel 7-kor, déli 12-kor és

este 7-kor szólal meg. Mielıtt megszólal felemelkedik. Megcsodálhattunk sok szép Zsolnay díszítéső épületet és mőemléket.

Ezzel vége lett a kirándulásunknak, és vonattal indultunk haza. Ez a három nap felejthetetlen élményt nyújtott számunkra.

Bari Bernátné klubvezetı

***

Lassan felnövünk (Ásotthalom Borostyán Nyugdíjasklub)

Tizenöt évvel ezelıtt egy friss nyugdíjas pedagógusnak, Zázriveczné Marika

néninek eszébe jutott, hogy tenni kellene valamit, ami egy kis fényt vinne az idıs,

sok esetben beteges nyugdíjasok életébe. A gondolatot tett követte, és megalakult

a Borostyán Nyugdíjas Klub 14 fıvel. A heti összejöveteleket a mővelıdési

házban tartották, mint ahogy azóta is. Nagyon sok szép estét töltöttünk együtt, sok

kirándulást szerveztünk, és ennek is köszönhetıen a klub létszáma állandóan

növekedett. A klub vezetését 2003-ban Németh Szilveszterné Marika vette át.

Ebben az idıben 36-40 körül volt tagjaink száma. Továbbra is sok kirándulást

szerveztünk, az együtt töltött estéken nótáztunk, kártyáztunk, beszélgetés közben

megosztottuk egymással gondjainkat, bajainkat. Természetesen részt vettünk

községünk rendezvényein, falunapi ünnepségeken és egyéb programokon. Jó

kapcsolatunk van a környékbeli települések nyugdíjasklubjaival is. Eljárunk

egymás rendezvényeire, ezzel terjesztjük községünk jó hírét. Október 10-én

tartottuk születésnapi rendezvényünket. Erre meghívtuk azokat a klubokat,

akikkel össze szoktunk járni. Nagyon vidám estét töltöttünk együtt. Finom vacsorával és még finomabb tortával kedveskedtünk

egymásnak. Volt zene, tánc és nótázás is. Ezek hatására valószínőleg csökkent a résztvevık vérnyomása, a láb- és derékfájások is

feledésbe merültek. Legalábbis egy kis idıre. Ünnepségünk nem jöhetett volna létre támogatóink segítsége nélkül. Nógrádi Zoltán

országgyőlési képviselı fürdıjegyekkel kedveskedett. További segítıink: az ásotthalmi önkormányzat, a mővelıdési ház dolgozói és

családtagjaik, akik a ház díszítésében és a hangtechnika kezelésében nyújtottak nagyon sok segítséget. Helyi vállalkozók és

kereskedık is megleptek minket kisebb-nagyobb ajándékokkal, amit köszönünk. Vendégeink is sok szép ajándékkal kedveskedtek

nekünk. Nekik is köszönjük, valamint hálásak vagyunk a Pillér Takarékszövetkezet anyagi támogatásáért is. Isten segítségével

szeretnék tovább is sok vidám napot együtt tölteni.

Rózsa József nyugdíjas

„Mit sütsz kis Szőcs?…”

***

A kérdés jól ismert, a válasz már nem a szokványos: sós és édes süteményt sütsz. Legalábbis a Budapesti Michelin "Életet az

Éveknek" Nyugdíjas Klubban így hangzott a "jó" válasz 2009. november 20-án a süti-sütı versenyen. A szakértı zsőrinek

(Jérome Mouillet gyárigazgató, Kurucz Emıke kommunikációs felelıs, Report Éva Abroncs SZB) nem volt könnyő dolga.

Egyrészt végig kellett kóstolnia a 15 féle édes és 9 féle sós süteményt, másrészt meg

kellett hozni a döntést: ki a legjobb a jók közül? Ez utóbbi legalább olyan nehéz volt,

mint a kóstolás utáni levegıvétel. Szerencsére a zsőri mindkét akadályt "csont nélkül"

vette és megszületett a végeredmény: Édes kategóriában: I. helyezett Mátrai Béláné

(csokis mézes krémes), II. helyezett Csizmadia Istvánné (diószsák) és III. helyezett

Rácz Pálné (püspökkenyér). Sós kategóriában: I. helyezett Pozsgai Istvánné (leveles

sajtos), II. helyezett Kuzma Lászlóné (burdasajtos) és III. helyezett Rácz Pálné

(köményes sajtos). László Józsefné nagymérető alkotása, amely szó szerint fatörzset

imitált, levelekkel és ágakkal, különdíjat kapott. A zsőriasztal az eredményhirdetés

után svédasztallá alakult, így mindenki megkóstolhatta a "versenysütiket". Sıt! Mivel

az alkotásokról majd receptgyőjtemény készül, bárki meg is próbálhatja kisütni a maga

pecsenyéjét, akarom mondani süteményét.

Renfer István klubvezetı

7


İszirózsás gyalogtúra Kabán

A Gyalogló Világnap minden év október elsı vasárnapja, ez az idén október 4-re esett. Hasonlóan az elmúlt évekhez, ez alkalomból

az İszirózsa Hagyományırzı Egyesület gyalogtúrát szervezett. Cél: a kabai halastóig elgyalogolni, ami kb. 3km, körbe sétálni a tavat

kb. 2km, és visszagyalogolni a központba, ez így összesen 8 km. Gyülekezı reggel

8.00 órakor a város központjában volt, innen indultunk el. A túrán részt vett Kaba

város polgármestere Szegi Emma is. Az idı nekünk kedvezett, kellemes ıszi napon

még a gyaloglás is jobb volt. 18 fıvel indultunk el, a Batthyányi utcára érve

csatlakozott hozzánk még 5 fı, így 23-an lettünk. Mire a tóhoz értünk a nap

csodálatosan sütött. Itt várt bennünket Nagyné Ilike meleg teával, és forró kávéval.

Kiss pihenı után folytattuk utunkat. Amikor a hatalmas tó elénk tárult többen

rácsodálkoztak milyen szép rendezett a tó és környéke. Vidáman, és jókedvően

sétáltuk körbe a tavat, és utána indultunk vissza. Útközben meg-megálltunk a

horgászokkal beszélgetni. Itt jegyzem meg, hogy a résztvevık közt a legidısebb

Kissné Rózsika néni (74 éves), a legfiatalabb pedig az egyik tagunk unokája az 5 éves

Zagyva Pistike volt. Az én unokáim is megtették a távot 2,5-4,5 évesek, csak ık a saját

"kisbiciklijükkel" jöttek. Szép volt, hogy a nagyi és a lánya és az unokák, e három generáció együtt gyalogol. 12.00 órára elértük a

Célt, amely az egyik tagunk háza volt. Már az udvarról finom illat érzıdött. Két szakácsunk: Sanyi és Bandi, amíg mi gyalogoltunk

finom ebédet fızött. Az elfáradt kiscsapat vidáman ült asztalhoz. Mindenkinek ízlett a finom lecsó. Meglepetésként Csukásné Juci

süteménnyel kínált minket. Ezt követıen volt egy kis tere-fere, majd élményekben gazdagon tért haza mindenki. Összegezve a nap jól

sikerült, teljesítettük a 8 km-es gyalogtúrát. Gratulálok minden résztvevınek! Bízok benne, hogy jövıre lesz folytatása.

Kiss Lajosné egyesületi vezetı

„Jártam Sárban Abasárban…”

Történt 2009. október hónap egyik szép napsütéses hosszú hét

végéjén, hogy a Szıregi Sárgarózsa Népdalkör valamint a Petıfi

Telepi Szépkorúak Nyugdíjas Egyesület tagjai közösen

felkerekedtek és meg sem álltak ABASÁRIG. A buszon hamar

összebarátkoztak egymással, és nagyon jól érezték magukat a

reggeli „TEA„ kiosztása után. Ezek után már nem is tőnt

hosszúnak az út Abasárig. Ebéd után értek a szállásra, ahol a

szállásadók nagy szeretettel és kedvességgel fogadták az

érkezıket. Szállásfoglalás után Fülöp Bertalanné Marika, az

Abasári Nyugdíjasklub vezetıje megmutatta a helyi

nevezetességeket. Látták a templomot, a Kulturális Központot, a

Nemzetközi Katonadal Fesztivál helyszínét, a Tájházat, az

ásatásokat és végül a pincesorokat. Vendéglátóik este vacsorával

várták a vendégeket a saját pincéjükbe, ahol a hangulatot a

zenész jelenléte csak fokozta. Mindenki jól szórakozott, majd

éjfél körül mentek vissza a szállásra. Másnap reggeli után újból

„KEZELÉSBE „vette a tagokat Fülöpné Marika és elvitte ıket

egy másik pincébe, ahol az Abasári Nyugdíjasok igazi

Emlékezés

A Veszprémi Csikász Imre Nyugdíjasklub november 2-án

„halottaknapi” megemlékezést tartott. Tagságuk a klubhelyiségben

gyülekezett, ahol felelevenítették a mindenszentek és a halottak

napja ünnepének történetét. Ezt követıen a klub fennállása óta

elhunyt klubtagjaik emlékére annyi szál gyertyát gyújtottak,

ahányan eltávoztak közülük. Sajnos már 27 szál gyertya lángja

Újhegyi Nyugdíjasklub

A Polgármesteri Hivatalban az Idısügyi Tanács szeptemberi

ülésén az Újhegyi Nyugdíjasklub adott tájékoztatót életérıl,

mőködésérıl. A három éve alakult klub ma huszonöt fıt számlál,

de vannak olyan programjaik, amelyen sokkal többen vesznek

részt. Minden hónapban klubnapot tartanak, ezen kívül közös

kirándulásokat, múzeum- és színházlátogatásokat szerveznek.

Együttmőködnek más kıbányai nyugdíjasklubokkal is, közösen

rendeznek irodalmi megemlékezést, szabadidıs programokat.

Ilyen volt a közelmúltban létrejött, az önkormányzat és az

***

***

***

meglepetése várt rájuk. Fogadásukra svédasztalos reggelit

(zsíros kenyér), hozzá finom borokat szolgáltak fel. Mindenki

igazán meglepıdött ezen a fogadtatáson. Látván a csodálkozást a

vendégeken, az Abasári Nyugdíjasok megoldották a helyzetet és

rögtön „rágyújtottak „az ABASÁRI „indulóra ’JÁRTAM

SÁRBAN ABASÁRBAN, CSIKÓT VETTEM. A

VÁSÁRBAN….’ Az indulót természetesen a szegedi

nyugdíjasok azonnal megtanulták. A tanulás után még sok-sok

nótát énekeltek közösen. A szórakozás délig tartott, majd úgy

váltak el, hogy jövıre újból, ugyan itt ezen a helyen közösen

találkoznak. Találkozás érdekében a két dalkör elhatározta, hogy

2010-ben részt vesz az Abasári Nemzetközi Katonadal

Fesztiválon. Az eltöltött hosszú hétvégén sok új baráti kapcsolat

született és élményekkel gazdagon tértek haza Szegedre.

Virágh Istvánné Petıfi Telepi Szépkorúak Nyugdíjas Egyesület

elnöke

lobogott. Majd egyik klubtárs röviden ismertette a Klub névadója

Csikász Imre nekrológját. Ezt követıen kisétáltak a közeli temetıbe

Csikász Imre sírjához, ahol elhelyezték koszorújukat, és

gyertyagyújtás mellett csendesen emlékeztek.

Répásy Sándorné vezetıségi tag

Idısügyi Tanács által szervezett monostorapáti látogatás is.

Ezúton köszönik az önkormányzatnak, Verbai Lajos

polgármesternek a segítségét. Az Idısügyi Tanács ülésén

elmondott tájékoztatójukban több javaslatot is felvetettek:

szeretnének nyugdíjas rovatot a kerület lapjában, illetve az

Újhegyi Közösségi Ház kialakítását is szorgalmazták, amelyre

több éve ígéretük is van. Véleményük szerint több kıbányai

rendezvényt Újhegyen kellene megszervezni.

Lırincz Ernıné

8


Hat év "gyümölcse " Kartalon

Iskoláskorú lett egyesületünk. Nemcsak a gyermekeknek kell idı az

iskolaéretté váláshoz, hanem a közösségek összetartozási érzésének

kifejlıdéséhez, a szép együtt énekléshez, táncoláshoz is több éves

rendszeres együttmunkálkodás szükséges. Nagyon szeretünk

énekelni, táncolni. Fontos szerepe van testi és szellemi frissességünk

megırzésében. Minden héten kedden összejövünk. sok egyéb

dolgok mellett vidáman énekeljük falunk és a Galgamente dalait.

Készülünk nagyközségünk közös ünnepségeire. Ebben az évben

elıször jelentkeztünk megmérettetésre. A Magyar Kórusok és

Zenekarok Országos Szövetsége 15. Népzenei Minısítıjén,

Tápiószecsın KÍVÁLÓ fokozatot értünk el. Itthon elterjedt sikerünk

híre. Úton-útfélen gratuláltak nekünk, további sikereket kívántak.

***

A Mándoki Petıfi Sándor Nyugdíjasklub Kistérségi Találkozó rendezett.

A rendezvényre 11 klubot hívtak meg, a résztvevık száma 125 fı

volt. A rendezvényen megjelent Pekó László Mándok

polgármestere, aki köszöntıjében hangsúlyozta a nyugdíjasok

összefogásának fontosságát, a nyugdíjasklub mozgalmas és

tartalmas tevékenységének, a kultúra támogatásának kimagasló

értékeit. Gidófalvy Albert, az „Életet az éveknek” Klubszövetség

A Szentgáli Nyugdíjasklub, és azon belül a „Tiszafa” Dalkör két jelentıs ıszi programja

Szeptember 19-én ünnepelte a klub megalakulásának 20.

évfordulóját. A tagság nagylelkesedéssel készült a méltó

visszatekintésre. A rendezvényen nem csak a jubiláló klubtagok,

hanem két meghívott baráti klub tagjai is részt vettek. Az ajkai

„Regıs” Klub Horváth Magda vezetésével és a bakonytamási

„Napsugaras İsz” klub Muhari Lászlóné vezetésével. Vendégeik

voltak még a Megyei Egyesület Elnökségének tagjai, Dr. Horváth

Zsolt országgyőlési képviselı, a község vezetıi, köztisztviselıi és az

alapító tagok. Az ünnepi beszédet és köszöntıket emléklapok

átadása követette. A meghívott klubok nagyon szép, színvonalas

mősorral köszöntötték a jubilálókat. A vendéglátó „Tiszafa Dalkör”

is az alkalomhoz illı méltó mősorral szerepelt. A tartalmas, vidám

25 éves a Peregi Nyugdíjasklub

…ahogy a nóta mondja: „Csak a szépre emlékezem”… Hihetetlen,

de 25 éves lett a klub. A nehéz idık ellenére, sok szép napot

mondhatnak maguknak. Az 1984-ben, a Pereg Tsz nyugdíjasaiból

alakult klub tagjai közül sokan elmentek, és néhány új tag is

csatlakozott hozzájuk. Míg a klubtagok fiatalabbak voltak részt

vettek szinte minden községi rendezvényen. Az 1986-ban alakult

énekkarral és a két évvel késıbb alakult tánccsoporttal aktív

közösségi életet éltek, részt vettek szinte minden megyei és országos

programon. 25 klubbal építettek ki baráti kapcsolatot, hetente

35 éves a Muronyi Ezüst Évek Nyugdíjasklub

Ezen az ünnepségen a helyi klub tagjain kívül a baráti klubok is ott

voltak, így 200 fı ünnepelt együtt. Megtisztelte az ünnepséget

Fekete Ferenc polgármester, a jegyzı, Erdıs Norbert és Nagy

László országgyőlési képviselık is. Jelen volt az alapító klubvezetı,

aki már 91 éves. Jenei Andrásné klubvezetı, aki 13 éve irányítja a

klubot szólt az eltelt idı eseményeirıl, elismeréssel beszélt a

***

***

***

***

„Szól a duda, verbuválnak” Kórustalálkozó Ajka-Padragkúton

9

Október 18-án a Vass Lajos Népzenei Szövetség VIII. regionális

döntıjén is elıször vettünk részt. Ezüst fokozatot kaptunk a zsőritıl

és sok biztatást.

Idén kötöttünk barátságot a szomszédos Nógrád megye két

településének, Bujáknak és Herencsénynek a Nyugdíjas

Egyesületével. Kölcsönösen meglátogattuk egymást. Népviseletbe

öltözve dalcsokrokat, tánccsokrokat hoztak nekünk és vittünk mi is.

Együtt ünnepeltünk a PALÓC KERESZT ünnepén Herencsényben

és az Idısek Napján Bujákon. Feledhetetlen találkozások voltak. Az

újesztendıre mindenkinek jó egészséget hasznos elfoglaltságot, lelki

békességet kíván: Herczeg Jánosné, az egyesület vezetıje

alelnöke köszöntötte a megjelenteket, a barátságok, az egymás

segítésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Hidasi Lajosné, a

Mándoki Nyugdíjasklub vezetıje ismertette a klub által végzett

feladatokat, és megköszönte a jelenlévıknek a részvételüket. A

köszöntıket kulturális mősor követte, majd ebéd, zene és tánc zárta

a találkozót.

Gidófalvy Albert

délutánt ízletes vacsorával, vidám nótázással, beszélgetéssel fejezték

be.

Október 9-én Szentgálon került megrendezésre a „2009. évi Megyei

Kulturális Gála” A seregszemlére 24 klub delegált szereplıi, nézıi

vettek részt, több mint 205 fı. A meghívott klubok tagjai bemutatták

szőkebb régiójuk táncait, népi játékait, dalait. Hallhatott a közönség

szebbnél-szebb verseket, élvezhették a tréfás jeleneteket, a szólisták

dalait. Az idıs generáció tagjai nagyon kitettek magukért, gazdag

mősorral szórakoztatták egymást és a vendégeket. Köszönet az

önkormányzatnak és néhány helyi támogatónak, hogy a rendezvény

megvalósítását segítették.

Lutor Istvánné klubvezetı

tartottak klubnapot, kirándulásokat szerveztek, külföldi

vendégcsoportokat fogadtak, Idısek Nemzetközi Fesztiváljának

voltak részesei. A klubot erısítette a hagyományırzés tisztelete,

ápolása, a régiségek szenvedélyes győjtése, mellyel az elıdöknek

állítottak emléket. és Helytörténeti Győjteményt hoztak létre. A

Jubileumot az apaji, az áporkai, a dánszentmiklósi, a délegyházi, a

dunavarsányi és a lacházi baráti nyugdíjasklubok tagjainak,

képviselıinek részvételével közösen ünnepelték. Gratulálunk a 80.

életévét ünneplı Szebellédi Mihályné klubvezetınek!

klubtagok áldozatos munkájáról, mellyel a közért igyekeznek

mindent megtenni. Köszönetet mondott a tagoknak, az

önkormányzatnak, a mővelıdési háznak a sok segítségért. Jó volt

látni a hétköznapokat megszépítı, ünneplıbe öltözött nyugdíjasokat.

A jelenlévıkbıl áradt a barátság és szeretet fénye. Ujjné Márti

A 12 éve mőködı Nyugdíjas Baráti Kör énekkara, tánccsoportja a megyei versenyeken, a helyi rendezvényeken nagy sikerrel szerepel.

Legutóbb ez év szeptember 25-én Ajka-Padragkúton rendezték meg a Nyugdíjasok „Életet az éveknek” Veszprém Megyei Egyesülete

szervezésében a „Szól a duda, verbuválnak” címmel a Nyugdíjasok Kórustalálkozóját, melyre 12 kórus jelentkezett. A szólóénekesek is

kitettek magukért. A délután hangulatát emelte a Baráti Kör táncosainak fergeteges produkciója, akik a 30-as, 40-s évekbıl egy cselszton

egyveleggel szórakoztatták a közönséget. A dalos találkozó lebonyolítását a Nyugdíjas Baráti Kör vállalta. A program nagyon jó hangulatban

telt el, a résztvevık mosolygós arca a legnagyobb köszönet a munkáért. Köszönet Ajka Város Önkormányzatának, Schwartz Béla

polgármesternek, aki támogatta a rendezvényt.

Pavlicsek Gyuláné klubvezetı


Pannónia Alkony Életbiztosítás: A kegyelet biztonsága!

A szépkorúakat leginkább foglalkoztató kérdés, miként gondoskodjanak szeretteikrıl és

az illı búcsúzásról.

Ideális megoldást nyújtunk az Ön számára,

• hogy becsületes életéhez méltó végtisztességben részesüljön,

• ha szeretné levenni szerettei válláról az utánjárással és az anyagi kiadásokkal járó

terheket,

• ha biztos akar lenni abban, hogy olyan emléket hagy maga után, amelyet szeretne,

• ha kamatadó- és illetékmentesen kíván családjáról gondoskodni.

A CIG Közép-európai Biztosító Zrt. összefogva és együttmőködve a Budapesti

Temetkezési Intézettel, valamint a megyék meghatározó kegyeleti szolgáltatóival útjára

indította a Pannónia Alkony Életbiztosítást az ehhez kapcsolódó kegyeleti

szolgáltatással. Távlati elképzelésünk ezzel a kezdeményezéssel, hogy közösségi és

közérdekő célkitőzéseket is szolgáljunk. A családok egyik legnagyobb problémájának

megoldásához szeretnénk érdemi segítséget adni. A Pannónia Alkony Életbiztosítás

középpontjában a kegyeleti, végtisztességi szolgáltatás áll, melyet felkészült partnereink

európai színvonalon teljesítenek.

Az életbiztosítás útjára indításával egyben kultúraváltást, szemléletformálást is

szeretnénk szolgálni. Ez a misszió hagyományok és elızmények hiányában is ahhoz

kíván hozzájárulni, hogy a hazai közgondolkodásban váljék természetessé, hogy az ilyen

körbe tartozó, nehéz kérdésekrıl is beszélni tudjunk. Mindez azért rendkívül fontos, mivel

hosszú távú, elıretekintı öngondoskodással a családok elkerülhetik azt a váratlanul

jelentkezı, rendkívül magas költséget – és az ehhez kapcsolódó hivatalos utánjárást –,

melyet az elhunyt családtag méltó módon történı eltemettetése általában jelent.

E terhek elkerüléséhez, illetve jelentıs mérsékléséhez nyújt igazi segítséget az Alkony

Életbiztosítás, mely a kedvezı konstrukció által mindenki számára elérhetı.

Felelısséggel kijelenthetı, hogy a Pannónia Alkony Életbiztosítás a családok biztosítása,

melynek keretében bárki felelısen, elıretekintı öngondoskodással megoldhatja a

mindannyiunkat oly mélyen érintı egyik legnagyobb problémát. Megtiszteltetésnek tekintjük,

hogy hiteles, felelısségteljes, a bizalmat középpontba állító értékesítési partnereink körében

üdvözölhetjük a Budapesti Temetkezési Intézetben, valamint a megyék, megyei jogú városok

meghatározó kegyeleti szolgáltatóinál tevékenykedı kollégákat, akik méltán élvezik a lakosság

és a családok bizalmát.

Kérdéseivel forduljon bizalommal a CIG Közép-európai Biztosító Zrt.

Ügyfélszolgálatához, ahol kollégánk a kedvezményes díjszabású 06-40-555-888-as

számú telefonon, illetıleg az alkony@cig.eu elektronikus levelezési címen várja az Önök

megtisztelı megkeresését. Weboldal: www.pannoniaalkony.hu Társaságunk termékét

nagy felelısséggel és hozzáértéssel értékesíti a CIG biztosító és kiemelt partnere: a

Money & More Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Partnerünk elérhetısége:

www.moneyandmore.hu

10


Tisztelt Olvasóközönség!

Ígéretemhez híven ebben a hónapban folytatom az

özvegyi nyugdíj feléledésével kapcsolatos

ismeretanyagot.

A jogosultsági feltételek tisztázása után nagyon fontos kérdés

és a jogosultakat nagyon zsebbe vágóan érintı az özvegyi

nyugdíj összegszerősége. Most ezeket nézzük részletesen.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj 60%-a annak az öregségi,

rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjnak, amely az

elhunytat halála idıpontjában megillette, vagy – aktív

dolgozó halála esetén – megillette volna.

Az özvegyi nyugdíj összege kétféle mértékő lehet:

• Abban az esetben, ha az özvegynek nincs saját jogú

(pl.: öregségi, rokkantsági, stb.) nyugdíja, az

özvegyi nyugdíj mértéke 60%.

• Amennyiben az özvegyi nyugdíj saját jogú nyugdíj

mellett kerül utalásra, annak mértéke 30%.

(Amennyiben az elhunyt fegyveres testület hivatásos

állományú tagja volt, özvegyét 36%-os mértékő

özvegyi nyugdíj illeti meg.)

Segítséget szeretnék nyújtani a 30%-os özvegyi nyugdíj

kiszámításának megértéséhez. A számítás alapja az a

nyugdíjösszeg, mely az elhunytat az elhalálozás hónapjában

megillette. Ettıl a hónaptól az özvegyi nyugdíj feléledési

idıpontját megelızı év december végéig a jogszerzı

nyugdíja összegét növeljük az idıközi – éves, esetleges

évközi – emelések összegével. (Tehát nem a korábbi özvegyi

nyugdíj összegét.) A jogszerzı emelésekkel növelt, számított

nyugdíja 30%-a lesz a feléledı özvegyi nyugdíj összege,

melyre még a tárgyévi emelés jár. (Pl.: elhalálozás 2000.

június 15., egy évig jár az ideiglenes özvegyi nyugdíj, azaz

2001 június 14-ig, majd korbetöltés 2009. szeptember 1.

Számolás: 2000-tıl folyamatosan évenként ráadjuk a

jogszerzı nyugdíjára az évenként megilletı emeléseket 2008.

decemberig. Ennek az összegnek vesszük a 30%-át, majd erre

adjuk a 2009. évi 3,1%-os emelés összegét.)

Kívánok Önöknek Boldog Új Évet, jó egészségben.

Tisztelettel: Fehérné Nagy Marianna

osztályvezetı (ONYF)

Te Meg Én Nyugdíjasklub

Szolnokon 1973-ban 35 évvel ezelıtt 5 fiatal egyedülálló nı elhatározta,

hogy megalakítják a magányosok klubját Te meg Én néven. Bátran

hozzáfogtak, hogy az egyedül élı, társtalan, magányos embereket

összehozzák. Hamarosan lelkes támogatókra találtak, akik bátorították

ıket, és gyorsan emelkedett a tagok száma, baráti kapcsolatok alakultak ki,

sıt szerelmek és házasságok is születtek. Mindezt látva jó ötlet volt a

klubot megalapítani, sajnos az alapítók közül már csak egy tag van

közöttük, aki már a kezdetek kezdetén elvállalta a klub vezetését, majd 27

év után adta át az ifjabb generációnak, akik nagy lendülettel folytatták

elıdeik munkáját. A klub tagsága idıvel nyugdíjas korúvá vált, így

átalakultak nyugdíjasklubbá. Hetenként találkoznak, tartalmas programokat

szerveznek, sok szép együtttöltött órát éltek meg közösen. Köszönet

Balogh Gáspárnénak, az alapító klubvezetınek. A jó hangulat, a barátság, a

vidámság jellemezı a klub tagságára, köszönet a Mővelıdési Háznak, hogy

helyet adott a klubnak és segítik mőködésüket. Köszönet a város

polgármesterének Szalai Ferencnek, az Idısügyi Tanács elnökének, a

nyugdíjasklubok támogatásáért.

Mészáros Istváné Klubvezetı

Dunaegyházi Jasná Jesen (Derős İsz) Egyesület

2009. november 7-én szlovák és magyar hagyományápoló mősort

rendeztek, melyre szeretettel meghívták Kiskırös és Miske

hagyományápoló népdalosait. A mősorban szlovák és magyar népdalokkal

léptek fel. Szívet melengetı dalaikkal mindenkinek nagy örömet szereztek.

Köszönet Sebık Szilviának, hogy szépen betanított és felkészített

tánccsoporttal vettek részt a mősorban. A lányok és a fiúk ropták a táncot,

öröm volt látni és hallani ıket.

A Egyesület nagyon sok helyre kap meghívást, voltak már Kóspallagon,

Budapesten, Tasson, Kiskırösön és még sok más helyen. Jó kapcsolatot

ápolnak az önkormányzattal, a Szlovák Szövetséggel, a helyi Takarék

Szövetkezettel és a helyi TSZ-el. Köszönet a támogatásukért. Köszönet

illeti Petrik Imrénét, az Egyesület elnökét, aki fáradságot nem ismerve

tevékenykedik a klub érdekeiért, és hogy a szlovák-magyar

hagyományápolás továbbra is fennmaradjon.

Mondovics Péterné vezetıségi tag

11


Életet az éveknek

2010. január

A krónikus obstruktív tüdıbetegség és heveny állapotromlása

Magyarországon a becsült adatok alapján többszázezer ember szenved krónikus obstruktív

tüdıbetegségben.

A krónikus obstruktív tüdıbetegség (COPD) egy kóros állapot, melyet folyamatosan romló tüdıfunkció jellemez.

A betegségnek két alapvetı típusa van, a krónikus hörghurut és a tüdıtágulás. A betegek többségénél a két forma

együtt fordul elı. Az asztmával szemben, a COPD esetében a légutak beszőkülése csak részben vagy egyáltalán

nem fordítható vissza. Az esetek többségében a betegség alattomosan alakul ki, eleinte csak terheléskor jelentkezı

fulladást vagy reggeli köhögést, köpetürítést okoz, a visszafordíthatatlanul leromlott tüdıfunkció általában csak

késıi fázisban kerül diagnosztizálásra. A betegség romlása, összefüggésbe hozható a különbözı bakteriális

fertızések által okozott heveny állapotromlások számával.

A COPD kockázati tényezıi

A COPD kialakulásának pontos mechanizmusa nem ismert, több gén és bizonyos környezeti tényezık (pl.

dohányzás, passzív dohányzás, légszennyezıdés, egyes foglalkozási ártalmak) kölcsönhatása következtében alakul

ki. Fontos tudni, hogy a betegségben szenvedık többsége, kb. 90%-a dohányos.

A COPD jellemzı tünetei

Az elsı tünetek fıleg az ébredés utáni órákban jelentkezı krónikus köhögés és váladékképzıdés, majd a terhelésre

jelentkezı nehézlégzés. A betegség folyamatosan súlyosbodik, a késıbbi stádiumában egyre fokozódó nehézlégzés,

kilégzési nehezítettség, majd nyugalmi légszomj alakul ki. Sok beteg csak ilyenkor fordul szakorvoshoz. Végül a

tüdı nem képes a szervezet oxigénellátását biztosítani, a betegség utolsó stádiumában krónikus légzési elégtelenség

lép fel. A COPD diagnózisát tüdıgyógyász szakorvos állítja fel egy egyszerő, nem fájdalmas vizsgálat, a

légzésfunkciós vizsgálat eredményei alapján, amely információt szolgáltat a betegség súlyossági fokáról is.

A beteg teendıi COPD gyanúja esetén

Amennyiben valaki elmúlt negyven éves és dohányzik vagy dohányzott, valamint gyakran visszatérı, terheléskor

jelentkezı vagy súlyosbodó nehézlégzése van, illetve reggelente köhög, tüdıgyógyász szakorvoshoz kell fordulnia,

aki kivizsgálja az esetlegesen fennálló betegség diagnosztizálása céljából. Amennyiben a COPD igazolódott, a

kezelıorvos fenntartó terápiát rendel a betegnek. A kezelés általában inhalációs gyulladásgátló készítmények és

különbözı inhalációs hörgtágítók rendszeres alkalmazását jelenti.

Nem szabad elfelejteni azonban, hogy a legfontosabb a dohányzásról való leszokás és a füstmentes környezet!

A COPD heveny állapotromlása

A COPD egy krónikus, az évek során fokozódó tünetekkel járó betegség, amely természetes lefolyását heveny

fellángolások súlyosbítják. A heveny állapotromlások leggyakoribb oka az alsó légutak különbözı baktériumok

által okozott gyulladása. A heveny fellángolások tünetei a fokozódó mennyiségő, gennyessé váló köpet, a

tüdıfunkció romlása a légzési panaszok súlyosbodásával és láz. Általánosságban elmondható, hogy amennyiben a

fenti tünetek közül kettı fennáll, antibiotikus kezelés válhat szükségessé a COPD inhalációs fenntartó terápiája

mellett!

A beteg teendıi COPD heveny állapotromlása esetén

COPD esetén a légúti váladékban megtapadó baktériumok heveny fellángolást okozhatnak, amely a tünetek

romlásával, a köhögés fokozódásával, a köpet gennyessé, sárga vagy zöld színővé válásával, esetleg lázzal jár

együtt. Ilyenkor fel kell keresni a háziorvost vagy a tüdıgyógyász szakorvost, aki 5-10 napig tartó antibiotikus

kúrát indít. COPD esetén az antibiotikum idejében történı bevezetése és megfelelı ideig történı alkalmazása

megelızheti a tüdıfunkció heveny romlását. Az antibiotikumot az orvos által meghatározott ideig kell

alkalmazni, és a rendszeres inhalációs kezelését ebben az esetben is folytatni kell.

Dr. Zalai Károly

12


TAGJAINK ÉLETÉBİL

13


NYUGDÍJAS EXPO – 2009. november 20-21-22. Budapest SYMA Csarnok

„Életet az éveknek” Díj és Díszoklevél átadó ünnepség

14

More magazines by this user
Similar magazines