adóalany

adko.hu

adóalany

Előadó:Vadász Ivánalelnöka Magyar Adótanácsadókés Könyvviteli SzolgáltatókOrszágos Egyesülete


VEZINFO2011. február 8.


Az előadás képeiletölthetőek:www.adko.huFőmenűElőadások


HUGBHUadóalany1DEadóalany2Közösségen belülitermékértékesítésKözösségen belülitermékbeszerzés


Közösségen belüli adómentes termékértékesítéslevonási joggal 89.§– a vevő: Magyarországtól eltérő tagállambannyilvántartásba vett adóalany,vagy a Közösségen belülrőltörténő beszerzés után adófizetésre kötelezett nemadóalany jogi személy,– belföldről feladott, fuvarozott igazoltan másiktagállamba


Termékértékesítés fogalma– a birtokba vehető dolog ellenérték fejébentörténő átengedése, mely az átvevőttulajdonosként való rendelkezésre jogosítjaide tartozik többek között:– egyszerű adásvétel,– lízing,– bizományi ügylet


Közösségen belüli adómentes termékértékesítéslevonási joggal nem vonatkozik:– alanyi adómentes adóalany által teljesített (kivéveúj közlekedési eszköz),– és az adófizetésre nem kötelezett speciálisvevőkör részére végzetttermékértékesítésekre


MagyareladóTermékértékesítésNémetmegrendelőSzállítás,feladásHamburgonkeresztűlUSAvégsővevőKGD 2007/2/36. szerint belföldi értékesítés


Közösségen belüli adómentes termékértékesítéslevonási joggaligazolni kell, hogy– a vevő másik tagállamban nyilvántartásba vett adóalany, vagy adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy,– belföldről másik tagállamba feladták, fuvarozták


APEH állásfoglalásA termék más tagállamba történő kiszállítása igazolásánakmódja– Különös méltánylást érdemlő esetekben a vevő – a termékmás tagállamba történő megérkezés tényét igazoló –nyilatkozata is elfogadható.2007/41. Adózási kérdés


2005. évi LIV. törvény(kiegészítő)1971. évi 3. törvényerejű rendeleta „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről”(CMR)


Másik tagállambeli adóalany vevő a magyar boltban1. a magyar eladó felvállalja az adókockázatot– az eladó áfa mentesen számláz,– a vevő postán megküldi a fuvarozás okmányait,2. az eladó nem vállalja fel az adókockázatot– az eladó belföldi, áfa köteles értékesítést számláz,– a vevő a Nyolcadik irányelv → ÁFA tv XVIII:fejezet alapján visszaigényel az APEH-tól


Másik tagállambeli adóalany vevő a magyarboltban3. az eladó nem vállalja fel az adókockázatot,– az eladó az áfa összegének megfelelő letétet vagyóvadékot kér a vevőtől,– az eladó közösségen belüli termékértékesítéstszámláz áfa mentesen,– a letét vagy óvadék a vevőnek visszajár, ha avevő az elszállítás tényéről a másik tagállambóligazolást küld


C-184/05. sz. ügy Tanácsnoki indítvány– Ha az értékesítő az átvevőre hagyja az áru országbólvaló elszállítását, akkor tudatosan vállalja azt akockázatot– kockázatokkal szembeni védelem: biztosítékotkövetel és ezt lépésről lépésre, a szállításidokumentumok ellenében szabadítja fel.– a vevő bevallásának adóhatósági beszerzése nemkövetelhető


Export fogalma (Héa-irányelv)1. az olyan termékek értékesítése, amelyeket az eladó –vagy az ő javára eljáró személy – a Közösségen kívülirendeltetési helyre ad fel vagy fuvaroz el;2. az olyan termékek értékesítését, amelyeket egy nemaz ország területén belüli illetőségű vevő – vagy az őjavára eljáró személy – a Közösségen kívülirendeltetési helyre ad fel vagy fuvaroz el,3. nem Közösségen belüli illetőségű utasok személyipoggyászában elszállításra kerülő termékekértékesítése


használat nincsteljesítésteljesítéskor,vagy90 napon belülkiléptetés


Teljes biztonság, ha a magyar eladó– intézi a termék szállítását, és– a neve Exportőrként a vámokmányon,akkor az eladó végzett termékexportot


Holland exportálEladás(számla)Holland kereskedőHollandkamionUkránvevőEladás(számla)MagyargyártóHollandkamion


Magyar exportálEladás(számla)Holland kereskedőUkránvevőEladás(számla)MagyargyártóMagyarkamion


Vám jogszabályok• Közösségi Vámkódex 2913/92/EGK tanácsirendelet (VK)• 2454/93/EGK rendelet (VK-VHR)• 1003/2010. (I. 11.) VPOP utasítás (kivitelivámeljárások)


Exportőr– akinek a nevében a kiviteli nyilatkozatot tették, és aki az áruktulajdonosa, vagy– akinek az áruk felett hasonló rendelkezési joga van a vámárunyilatkozatelfogadásának időpontjában.Ha a tulajdonjog vagy az áruk feletti hasonló rendelkezési jog olyanszemélyt illet, aki– a kivitel alapjául szolgáló szerződés szerint a Közösségen kívülletelepedett, akkor– exportőrnek a Közösségen belül letelepedett szerződő felet kelltekinteni.2454/93/EGK rendelet 788. cikk


Export egyéb bizonyítékaia) a Közösség vámterületén kívüli címzett által aláírt vagy hitelesítettszállítólevél másolatával;b) az árut a Közösség vámterületéről kiszállító gazdasági szereplő általszabályszerűen aláírt vagy hitelesített fizetési bizonylattal, számlával vagyszállítólevéllel;c) az árut a Közösség vámterületéről kiszállító cég által aláírt vagyhitelesített nyilatkozattal;d) valamely tagállam vagy egy, a Közösség vámterületén kívül fekvő országvámhatóságai által igazolással ellátott okmánnyal;e) a kőolaj- vagy földgázkitermelésre szolgáló fúró- vagy termelésiplatformokra szállított áruról a gazdasági szereplő által vezetettnyilvántartással.2454/93/EGK rendelet 796da. cikk


Termékexporttal egy tekintet alá esik:– bérmunka harmadik ország területére kiléptetve– termékexport + tranzit teherközlekedés,– a termékexporthoz közvetlenül kapcsolódószolgáltatások,– a szolgáltatás ellenértéke igazoltan beépül azimporttermék adóalapjába,– ezen tevékenységek közvetítése


HUGBHUadóalany1DEadóalany2Közösségen belülitermékértékesítésKözösségen belülitermékbeszerzés


Közösségen belüli termékbeszerzésnek minősülFőszabály 21. §– a termék felett a tulajdonosként való rendelkezésmegszerzése,– feladást, fuvarozást bárki végzi,– a termék a Közösség más tagállamában van, mintahol az a küldeménykénti feladásakor vagy afuvarozás megkezdésekor volt.


Közösségen belülről történő termékbeszerzés 19. §– termékértékesítés (kivéve: építési szerződés, fel-ésösszeszerelés, távolsági eladás)– az eladó vagy a vevő, vagy megbízásukból harmadikszemély egyik tagállamból másik tagállam területérefuvarozza el,– a beszerző adóalanynak minősül, és gazdaságitevékenység végzéséhez szerzi be, vagy


Közösségen belülről történő termékbeszerzés– vagy a vevő adófizetésre kötelezett nemadóalany jogi személy,– az eladó is adóalany másik tagállamban, ésnem választott alanyi adómentességet,


Közösségen belülről történő termékbeszerzés eseténaz adó fizetésére kötelezett a terméket beszerző– adóalany,– nem adóalany jogi személy– bárki új közlekedési eszköznélfordított adózás143. §


Közösségen belülről történő termékbeszerzésesetén az adólevonási jog keletkezésénekidőpontja:- megegyezik az adófizetési kötelezettségkeletkezésének időpontjávalazonos időszakban fizetendő és levonható,ha van levonási jog


HUadóalany1SajátszállításHUadóalany1BelfölditermékértékesítésKözösségen belülitermékbeszerzés+regisztráció


A termékértékesítéssel egy tekintet alá esik12. §ha az adóalany a vállalkozás tulajdonában lévő,vagy bizományba átvettterméket belföldről másik tagállambatovábbitjakivéve, ha….teljesítés helye: belföld


Kivételek:– a távértékesítés– a fel–, vagy összeszerelés– bérmunka,– termék Közösségen belüli adómentes értékesítése,– termékexport,………..stb.


HUadóalany1HUadóalany1itt– termel ki, állít elő,– munkál meg,– vagy importál oda,– és a maga javára fuvarozza elKözösségen belülitermékbeszerzésÁfa tv 22. §


Közösségitermékértékesítésfajtái vevők szerintAdóalanynak, vagynem adóalany jogiszemélynekMagánszemélynek,vagy küszöbösszemélynekVevő nincsAdómentes,levonási joggalTávolságieladásSaját termékkivitele


Termékértékesítés– a terméket elfuvarozzák (a vevő vagy eladó)– a termék fel- és összeszerelés tárgya– teljesítési hely: ahol szerelik, üzembe helyezik


Közösségen belülifel és összeszerelés 32. §Megrendelő adóalanyMegrendelőn e madóalanyfordított adózásregisztráció amunkavégzéstagállamában


MegrendelőregisztráltszerelésFuvarozásVállalkozóKözösségen belüli fel- és összeszerelés


MunkavégzésFuvarozásHU-VállalkozóHU-MegrendelőKözösségen belüli fel- és összeszerelés


KereskedőSzámlaVevőregisztráltSzámlaFuvarozásSzállítóügylet 91. § (2) bek.


Kereskedő-KB termékbeszerzés- belföldi értékesítésSzállító- KB termékértékesítésVevő- KB termékbeszerzés


Áfa törvény hatályaadót kell fizetni (2. §)a) belföldön teljesített termékértékesítés,szolgáltatásnyújtás,b) belföldön teljesített Közösségen belülitermék beszerzése ésc) termék importjaután.


Áfa törvény területi hatályán kívülKülföldteljesítés helyeBelföld


Közösségi termékértékesítésfajtái a teljesítés helye szerintTávolságieladásFel- vagyösszeszerelésVasúti, vízi, légiszemélyszállítássoránFeladva,fuvarozvaNincs,fuvarozás,feladásahol afuvarozáskezdetén van,vagy arendeltetésihelyaholténylegesentörténikaholkezdődikahol afuvarozáskezdetén van,vagy arendeltetésihelyahol ateljesítéskortalálható


DEadóalany(szállító)HUadóalany(megrendelő)székhelyrendeltetési hely


Közösségen belülről történő termékbeszerzés teljesítésihelye:Főszabály: ahol termék fuvarozása, feladásabefejeződik (rendeltetési hely)DE, HA– az átvevő a feladás vagy fuvarozás rendeltetésihelyének tagállamától különböző tagállambannyilvántartásba vett adóalany, a teljesítés helyének azt atagállamot kell tekinteni, ahol a vevőt nyilvántartásbavették, kivéve: háromszög ügylet50-51. §


DEadóalany(szállító)HUadóalany(megrendelő)székhelyrendeltetési hely


TermékértékesítésHUNGARYFranciaEladó cégszámlaMagyarkereskedőszámlaITALYtermékszállításHU VevőHU Vevő


LáncügyletATermékértékesítéértékesítéértékesítésTermék-Termék-B CFuvarozásDeladás többször,feladás-fuvarozás csak egyszer 27. §Európai Bíróság C-245/04


Magyargyártó(A)ÁFAkötelestermékértékesítésMagyarkereskedő(B)TermékértékesítésÁfa tv hatályánkívülMagyarkülkereskedő(C)TermékértékesítésÁfa tv hatályánkívülFuvarozástBbiztosítjaUkránmegrendelő(D)


ÁFA fizetésikötelezettség keletkezéseTeljesítés napja(főszabálySajáttermékmozgatásaSzemélygépkocsi6. hónaposElőlegKözösségenbelülibeszerzésnélTermékimportKözösségenbelüli ügyletTermékfeladás,elfuvarozásnapjaRegadóhatározatmeghozatalaÁtvétel,jóváírásnapjaSzabadforgalombabocsátásTeljesítéstkövető hónap15. napja(főszabály)Bizonylatkibocsátásnapja


05. 20.06. 01.teljesítésbizonylat kibocsátásaadófizetésikötelezettségkeletkezésebevallás: 06. 20.


05. 20.06. 01.teljesítés+számlaadófizetésikötelezettségkeletkezésebevallás: 06. 20.


05. 20.06. 01.teljesítésbizonylat kibocsátásaadófizetésikötelezettségkeletkezésebevallás: 06. 20.


05. 20.06. 01. 06. 15.teljesítésadófizetésikötelezettségkeletkezésebevallás: 07. 20.


Vevő raktára„adómentes terület”áruszállításnem értékesítésszámlázásKözösségenbelülitermértékesítésvevő kivételez = Közösségenbelülibeszerzés


ÁFA raktár„adómentes terület”beraktározásnemzetköziközlekedés,termék forg.kiraktározás = adóköteles,(kivéve: kiviteli célú EV)


Importáló– aki először szerez jogot arra, hogy az importálttermék felett saját nevében belföldön rendelkezzen– ilyen személy hiányában pedig az, aki azadófizetési kötelezettség keletkezésénekidőpontjában az importált terméket birtokolja


Termékimport teljesítés helye (főszabály)azon tagállam területe, amelybe az importáltterméket a Közösség területére behozzák.kivéve: folyamatos vámeljárás


Vámeljárás alatt felfüggesztés:a) vámszabadterületen vagy vámszabad-raktárbantörténő raktározás,b) vámraktározás vagy aktív feldolgozás felfüggesztőeljárás,c) teljes vámmenteséggel járó ideiglenes behozatal,d) külső közösségi árutovábbítási eljárásteljesítési hely: ahol a terméketvámjogi szabadforgalomba helyezik


FR AT HUDEvámeljárásbelépésárunyilatkozatelfogadása+ közterhek


Termékimport1. szabadforgalomba bocsátásbehozatal2. vámeljárás és továbbítás3. adómentes import


Termékimport1. szabadforgalomba bocsátásbehozatal- pénzügyi képviselő vagyregisztráció- ÁFA + vámteher megfizetése- további ügyletek


Termékimport2. vámeljárás és továbbításbehozatal- külső közösségi árutovábbításieljárás- vám+adó a célországban


Termékimport3. adómentesenbehozatal- pénzügyi képv., vagy regisztráció- közösségen belüli termékértékesítésköveti


Adómentes termékimportKözösségiAdóalany 2.termékértékesítés Adóalany 1.ImportÁfa törvény 95-96. §


Tartalom és formaEurópai Bíróság C-146/05. sz. ügy (Collée)rendelkező részeellentétes a hatodik irányelvvel, ha az adóhatóságkizárólag azzal az indokkal tagadja meg aténylegesen megtörtént Közösségen belüli olyantermékértékesítés HÉA alóli mentesítését, hogynem időben nyújtották be ezen értékesítésbizonyítékát.


Tartalom és formaEurópai Bíróság C-95/07. és C-96/07. sz. egyesített ügyek(Ecotrade)63 ……az adósemlegesség elve megköveteli, hogy azelőzetesen felszámított HÉA levonása lehetséges legyen, haa tartalmi követelmények teljesülnek, még ha egyes alakikövetelménynek nem is tesz eleget az adóalany


A számlázásraannak a tagállamnak a szabályai érvényesekahol az értékesítő- HÉA-azonosítószámmal rendelkezik


A fordított adózásnál– az adólevonáshoz nem kell számlaEurópai Bíróság – Bockenmühl-ügyCOM(2009) 20 végleges


Adó alapjának átszámítása forintraa) termék Közösségen belüli beszerzése, előlegfizetése, fordított adózás esetében a fizetendő adómegállapításakor,b) részletfizetés, időszaki elszámolás esetében aszámla kibocsátásakor,c) egyéb esetekben a teljesítéskorérvényes árfolyam alapján


Alkalmazandó árfolyama) belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkezőhitelintézet devizában eladási árként jegyez,vagy az adóalany bejelentése szerintb) amit a Magyar Nemzeti Bank hivatalosan közzéteszc) termék importja esetében amit a vámértékmegállapításánál kell alkalmazni.


Járulékos költség - összetett ügylet Áfa tv 70. §– főtevékenység - melléktevékenységbefolyásolja:– az ügylet minősítését (pl. sima vagy fordított)– az adó mértékét– a teljesítés helyét


Európai Bíróság a C-349/96. sz. jogeset„….Alapvetően akkor történik egyetlen értékesítés, ha egyvagy több elem elsődleges szolgáltatásnak, míg egy vagy többtovábbi elem, ezzel szemben, járulékos szolgáltatásnaktekinthető, amely utóbbiakra a fő szolgáltatásra alkalmazottadóelbánás vonatkozik. Egy szolgáltatás akkor tekintendő azelsődleges szolgáltatáshoz kapcsolódó járulékosszolgáltatásnak, ha önmagában nem képezi az ügyfelek célját,csupán az elsődleges szolgáltatás teljesebb ’élvezetét’ segíti.”


Európai Bíróság C-41/04. sz. ügy (Levob)…..amennyiben az adóalany két vagy több dolgot,ill. tevékenységet értékesít a vevőnek, de ezek olyanszorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy a külsőszemlélő számára gazdasági szempontból egyetlenteljes ügyletet alkotnak, amelyet csak mesterségesenlehet részekre bontani, akkor az értékesített dolgokés tevékenységek az áfa kötelezettség megállapításaszempontjából egyetlen egységes értékesítéstalkotnak.


Egyetlen elemből, vagytöbb önálló értékesítésbőláll az ügylet?Önálló értékesítésekEgyetlen értékesítésMinden egyesértékesítésre a reávonatkozóÁFA szabályokat kellalakalmazniAz adóztatása domináns értékesítésrevonatkozó szabály szerinttörténik


Szolgáltatásnyújtás


A lényeg


külföldiadóalanyvevőbelföldiadóalanyeladószolgáltatásÁFA mentes(néhány kivétel)


külföldinemadóalanyvevőbelföldiadóalanyeladószolgáltatásÁFA köteles(néhány kivétel)


elföldivevőszolgáltatásbelföldiadóalanyeladóÁFA köteles(néhány kivétel)


Fogalmak


vállalkozások közötti értékesítés(business-to-business)


vállalkozások és a fogyasztók közötti ügyletek(business to consumer)


teljesítési hely leheta) ténylegesb) vélelmezett(megdönthetetlen vélelem)


pl. apaság vélelme


Hol lehet a szolgáltatás teljesítési helye?1. az igénybevétel helye (főszabály)• igénybevevő székhelye/telephelye• fogyasztás helye2. nyújtó székhely/telephely


Fordított adózás


Egyenes ÁFA elszámolásEladóNettó ellenérték+ ÁFAVevőÁFA bevallásadóhatóság


Fordított adózásELADÓadóalanyNettóellenértékVEVŐadóalanyÁFAadóhatóság


Fordított adózásHéa-irányelv szerint kötelező :a B2B típusú szolgáltatásoknál, ha nyújtó (eladó)nem telepedett le az vevő tagálla-mában(196. cikk)


Magyar Áfa törvény-javaslatfordított adózást írelő a következő szolgáltatásoknál:37. § Főszabály B2B39. § Ingatlanhoz kapcsolódó40. § Személyszállítás42. § Kulturális44. § Közl. eszk. rövid bérbeadása45. § Éttermi


A fordított adózás feltételei:teljesítés helye: belföldmegrendelő: belföldi adóalanynyújtó: külföldi adóalany, nincs letelepedve belföldönszolgáltatás: törvényben felsoroltÁfa törvény 140. §


BelföldKülföldItt regisztráltigénybe vevőadóalanyvélelmezettteljesítési helyitt fordított adózásramegjelöltszolgáltatásnyújtóadóalany(belföldön nemtelepedett le)


HUItt regisztráltigénybe vevőadóalanyvélelmezettteljesítési helyMagyarországonfordított adózásra megjelöltszolgáltatás pl. oktatásNémet nyújtóadóalany(HU-ban nemtelepedett le)


A fordított adózás feltételei:teljesítés helye: német belföldmegrendelő: német adóalanynyújtó: magyar adóalany, nincs letelepedve DE-benszolgáltatás: törvényben felsorolt


Székhely, vagytelephely


– központi ügyintézés helye– ahol a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges• humán, és• technikaierőforrások folyamatosan rendelkezésre állnak


Állandó telephelyahol az adóalany megfelelő szintű, állandóan jelenlévő humán és technikai erőforrással rendelkezika) a részére nyújtott szolgáltatások fogadására ésfelhasználására,b) az általa nyújtott szolgáltatások teljesítéséreCOM(2009)672 végleges


állam1állam2vállalkozásszékhelyvállalkozástelephely


állam1állam2vállalkozásszékhelyvállalkozástelephely


állam1állam2vállalkozásszékhelyvállalkozástelephelyvállalkozástelephely


Szolgáltatás teljesítési helye


Magyarigénybe vevőadóalanyHUDE nyújtómagyartelephelyeDE nyújtóadóalany


Főszabály


2009. adóévSzolgáltatásteljesítési helyeFőszabályKivételeka nyújtó székhelyevagy telephelye


2010. adóévSzolgáltatásteljesítési helyeFőszabály1 Főszabály2 Kivételek


2010. adóévSzolgáltatásteljesítési helyeMegrendelő:adóalanyMegrendelő:nem adóalanyKivételek


2010. adóévSzolgáltatásteljesítési helyeFőszabály1B2BFőszabály2B2CKivételeka megrendelőszékhelye(vagy eltérőtelephelye)a nyújtószékhelye(vagy eltérőtelephelye)


Az új főszabály következményei1. harmadik országból fogadott szolgáltatásután áfa-t kell fizetni2. harmadik országbeli igénybe vevő felénem kell áfa-t felszámítani


Az új főszabály következményei3. fokozottan kell ellenőrizni a megrendelőadóalanyiságát4. fordított adózás főszabály alá tartozóB2B ügyleteknél5. Non-profit szervezetek is adóalanyok


gyógyszerengedélyeztetés2009 → nincs kötelezettség2010 → a magyar vevő a kötelezett


gyógyszerengedélyeztetés2009 → magyar áfa2010 → nincs felszámított áfa


gépjárműbérbeadás2009 → német ÁFA2010 → magyar ÁFA


Igénybe vevőadóalanyEllenőrzés módja1. magyar APEH – VPOP weblap, e-cégjegyzék2. közösségi APEH, VIES3. harmadik ország helyi hatóságok igazolása, üzleti levelezés


alapítványvevőműszerbérbeadás2009 → német ÁFA felszámítás2010 → alapítvány bevallás APEH-nak


A szolgáltatás teljesítési helyének meghatározásáhozszükséges információk:– a szolgáltatás definiálása (kivétel vagy főszabály)– a vevő adójogi státusza (adóalany vagy nem)– a tényleges igénybevétel és nyújtás helye (székhelytelephely-lakóhely)


Felcserélés


Felcserélés (ténylegesre)HAVélelmezett teljesítési hely: a tagállamon belül, deTényleges igénybevétel helye: EU-n kívül


Felcserélés (ténylegesre)HAVélelmezett teljesítési helye: EU-n kívül, deTényleges igénybevétel helye: tagállamon belül


Megrendelő: svájci adóalanyB2Bárufuvarozástényleges:Németországon belülvélelmezett:EU-n kívül (főszabály)


EVA-s adóalanyok


EVA-s adóalany– termékimport– közösségi termékbeszerzés– közösségi szolgáltatás beszerzés– fordított ügyletután ÁFA-t fizet


Áfa mentes számlázás


SzállítmányozóFuvarozóMegrendelő


VállalkozóVállalkozótelephelyeMegrendelő


Köszönöma figyelmet


Az előadás képeiletölthetőek:www.adko.huFőmenűElőadások

More magazines by this user
Similar magazines