MTA Agrártudományi Kutatóközpont - Magyar Tudományos Akadémia

mgki.hu

MTA Agrártudományi Kutatóközpont - Magyar Tudományos Akadémia

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAAgrártudományi KutatóközpontÜ G Y R E N DA Magyar Tudományos AkadémiaAgrártudományi KutatóközpontGazdasági Igazgatóságagazdálkodással összefüggő feladatairaMartonvásár, 2012Bedő Zoltánfőigazgató1


Ü G Y R E N DA Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi KutatóközpontMartonvásár, Brunszvik u. 2. Műszaki és Ellátási Osztály feladatait azállamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 13§ (5) (A költségvetési szerv szervezetiegységei által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, a szervezetiegység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét, a helyettesítésrendjét, továbbá a szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és azonkívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait - ha azokról a szervezeti ésműködési szabályzat vagy a költségvetési szerv más szabályzata nemrendelkezik - a szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza.) és a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzat ésGazdálkodási Szabályzat előírásait figyelembe véve - a következők szerinthatározom meg.1. Az ügyrend célja, tartalmaAz ügyrend célja, hogy a Gazdasági Igazgatóságon belül tevékenységikörönként meghatározza a vezetők és beosztottak gazdálkodással összefüggőfeladatait, hatáskörét, továbbá a működés rendjét az egyes folyamatoklebonyolításának módját. az éves költségvetés tervezéséhez, az előirányzat felhasználásához, módosításához, az Kutatóközpont üzemeltetési, fenntartási, működtetési feltételeinekbiztosításához, a vagyon használatához, hasznosításához, a munkaerő-gazdálkodáshoz, a pénzkezeléshez, a számviteli nyilvántartások vezetéséhez, a beszámolók elkészítéséhez, a kötelező adatszolgáltatásokhoz.A gazdálkodással összefüggő egyes tevékenységek részletes előírásait különszabályzatok rögzítik, melyek a következők:Anyag és eszköz gazdálkodási szabályzat


Beszerzési szabályzatBizonylati rend és bizonylati albumEszközök és források értékelési szabályzataFelesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésénekszabályzataFolyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés(FEUVE) rendszereGazdálkodási szabályzatGépjármű üzemeltetési szabályzatKiegészítő, kisegítő tevékenység végzési szabályzatKockázatkezelési szabályzatKözbeszerzési szabályzatLeltárkészítési és leltározási szabályzatÖnköltség számítási szabályzatPénzkezelési szabályzatSzabálytalanságok kezelési szabályzataSzámlarendSzámviteli politikaA szabályzatokat a rájuk vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon éstartalommal kell elkészíteni.A Kutatóközpontnál önálló szervezeti egységként működik, de önállógazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik:1. MTA Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvos-tudományi Intézet1143 Budapest, Hungária krt. 21.2. MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet2462 Martonvásár, Brunszvik u. 23. MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet1022 Budapest, Herman Ottó út 15.4. MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és AgrokémiaiIntézet1022 Budapest, Herman Ottó út 15.3


A Kutatóközpont önelszámoló egységei:A Mezőgazdasági Intézetben:a komplex kutatási és gazdálkodási tevékenységet végző Kalászos GabonaGénbanki és Nemesítési Önelszámoló Egység (Génmegőrzési és OrganikusNemesítési Osztály, Kalászos Gabona Nemesítési Osztály, Kalászos GabonaRezisztencia Nemesítési Osztály),a Kukoricakutatási és Növénytermesztési Önelszámoló Egység(Kukoricanemesítési Osztály, Növénytermesztési Osztály),az Alapkutatási Önelszámoló Egység (Növényi Molekuláris Biológia Osztály,Alkalmazott Genomikai Osztály, Növényi Sejtbiológiai Osztály,Növényélettani Osztály).Az Állatorvos-tudományi Intézet, a Növényvédelmi Intézet, valamint aTalajtani és Agrokémiai Intézet egy-egy önálló önelszámoló egységetképeznek.2. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokA kutatóközpont közfeladatainak ellátása során használt ingó és ingatlanvagyon az MTA vagyonához tartozik. Az MTA ingatlan és ingó vagyonának(tárgyi eszközök, készletek) használatára, illetve a tulajdonosként valórendelkezés feltételeire, a vagyoni értéket képviselő szellemi tulajdonnal valórendelkezésre, továbbá a gazdasági társaságokban birtokolt részesedésekkel,a pénzeszközökkel és a tevékenység eredményéből származó eszközökkeltörténő gazdálkodásra az MTA tv.-ben, az MTA Alapszabályában ésÜgyrendjében, valamint az MTA Közgyűlése által elfogadottVagyongazdálkodási irányelvekben, továbbá a Vagyongazdálkodási ésvagyonhasznosítási szabályzatban foglaltak irányadók.2.1. A vagyongazdálkodás alapvető követelményeiA Kutatóközpont kezelésében levő vagyonnal felelős módon,rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.A Kutatóközpont köteles gondoskodni az általa használt ingatlanállagmegóvásáról és felújításáról.Szabad kapacitás esetén a Kutatóközpont bérbeadással hasznosíthatjaingatlanait.Az ebből származó bevételt - különösen a bérleti díjat - köteles az ingatlanfelújítására, illetve alaptevékenységre fordítani.Az általános követelmények betartásáért, illetve betartatásáért a gazdaságiigazgató felelős.4


A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály, a Műszaki és EllátásiOsztály gazdálkodással összefüggő feladatait külön ügyrend szabályozza,mely jelen ügyrend részét képezik.5

More magazines by this user
Similar magazines