10.07.2015 Views

Innovációs rendszerek kézikönyve Innovációs rendszerek kézikönyve

Innovációs rendszerek kézikönyve Innovációs rendszerek kézikönyve

Innovációs rendszerek kézikönyve Innovációs rendszerek kézikönyve

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

51I n n ovációs rendszerekké z i kö ny veA projekt a Central Europe Programbanaz Európai Unió és a Magyar Köztársaságtársfinanszírozásával valósul meg.


52Debreceni Egyetemwww.unideb.huProf. Dr. Mátyus Lászlófree-project@unideb.huTel: +36 52 412 623Fax: +36 52 532 201Municipality of Velenjewww.velenje.siRok Matjažrok.matjaz@velenje.siTel: +386 3 8961 544Maribori Egyetem TechnoCenterwww.tehnocenter.uni-mb.siAnton Habjanič, Ph.Danton.habjanic@uni-mb.siTel: +386 2 23 55 365Centuria RITwww.centuria-rit.comChiara Paric.pari@centuria-rit.comTel: +39 0547415080Fax :+39 0547313291Amitiéwww.amitie.itPier Giacomo Solapgsola@amitieTel: +39 051273173Fax: +39 0516560416Klimentovská a. s.www.klimentovska.asPetra Jiráskovápetra.jiraskova@klimentovska.asTel: +420 777 738 777Kecskemét és Térsége TöbbcélúTársuláswww.aranyhomok.huDr. Lakó Sándorlako.sandor@aranyhomok.huTel: +36 30 4635320Fax: +36 76 850020Kiadás dátuma: 2010. áprilishttp://free.unideb.huA projekt a Central Europe Programbanaz Európai Unió és a Magyar Köztársaságtársfinanszírozásával valósul meg.


Ú T M U T A T Ó4ság minden területén. Minden innovációs rendszernek bekell vezetnie a hatások és eredmények rendszeres és következetesvisszamenőleges értékelését.Nemzetközi kapcsolatokA kiválóságra való törekvéskor nem lehet figyelmen kívülhagyni az ország határain túlra történő kitekintést. A tudásés jó gyakorlatok cseréje megoldásokat nyújthat a fennállóproblémákra vagy javíthatja a folyamatban lévő tevékenységeket.Stabilitás és fenntarthatóságA stabil és fenntartható innovációs rendszer eléréséhez afenti kulcsfontosságú tényezőket kell figyelembe venni,különös hangsúlyt fektetve a hosszú távú irányvonalakra,az ellenőrzött működésre és folyamatos értékelésre,a pozitív közfelfogásra és a célzott befektetésekre.


N E M Z E T I I N N O V Á C I Ó S R E N D S Z E R E K − M a g y a r o r s z á g6III. Megkülönböztetett módon szükséges kezelni a hazaikis- és középvállalati kört. Az innovatív KKV-k fejlesztéséreirányuló kormányzati stratégia kimunkálása az egyiklegsürgetőbb feladat. Az állami támogatás ne egyszerűentőkepótló eszköz, hanem az innovációs aktivitástélénkítő tényező legyen.Az innovációpolitika szereplői• A Kutatási és Tudománypolitikai Tanács a legmagasabbszintű TTI tanácsadó és koordinációs testület a kormányonbelül. A Tanács feladata a kormánynak benyújtottpolitika-előkészítő dokumentumok megvitatása, a TTIpolitika intézkedéseinek koordinálása, illetve megvalósításukelősegítése.• Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium: a minisztériumszámos innovációs intézkedést működtet, ésfelügyeli a minőségirányításért, a szellemi tulajdonért,standardizációért, metrológiáért, energiaügyért és fogyasztóvédelemértfelelős kormányirodák munkáját. Akormány nevében a miniszter felügyeli a Nemzeti Kutatásiés Technológiai Hivatalt.• Oktatási és Kulturális Minisztérium: a minisztérium a tudomány-és oktatáspolitika kialakításáért és megvalósításáértfelelős. Felügyeli a teljes közoktatási rendszert azáltalános iskoláktól az egyetemekig, így széles körű felelősséggelrendelkezik a megfelelő oktatás elősegítéséértaz innovációhoz szükséges humán erőforrás megteremtéseérdekében.• A szakminisztériumok, különösen a Mezőgazdasági ésVidékfejlesztési Minisztérium, a Környezetvédelmi és VízügyiMinisztérium, az Egészségügyi Minisztérium felelősa saját területéhez kapcsolódó küldetésorientált kutatásokért.• Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács: a Tanácslegfontosabb felelőssége a stratégiai döntéshozatal aKutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználásáról(elosztási stratégia, elindulásra váró támogatási tervekstb.).• A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal felelős a kormányTTI politikájának megvalósításáért, beleértve aK+F és innovációs programok megtervezését és a kormánynevében a nemzetközi K+F együttműködések kezelését.Elnökét és alelnökét a miniszterelnök jelöli ki. Azelnök felelős a Hivatal operatív irányításáért.• A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. kezeli a gazdaságifejlesztéssel kapcsolatos EU alapokból és a Kutatásiés Technológiai Innovációs Alapból finanszírozottpályázatokat és támogatási szerződéseket.• A Magyar Szabadalmi Hivatal feladatai egyebek között(1) hivatali eljárások lefolytatása az iparjogvédelem területén,(2) a kormány stratégiájának előkészítése és megvalósításaa szellemitulajdon-védelem érdekében, (3)küldetéséhez kapcsolódó intézkedések javaslatainakkidolgozása és gyakorlati megvalósítása, valamint (4)nemzetközi és európai együttműködés folytatása a szellemitulajdon-védelemterületén.


N E M Z E T I I N N O V Á C I Ó S R E N D S Z E R E K − S z l o v é n i a8S z l o v é n i aParlamentTudományos és Technológiai BizottságTudományos és Technológia Tanács Kormány Stratégiai TanácsGazdasági MinisztériumFelsőoktatási, Tudományos és Technológiai MinisztériumVállalkozásiés VersenyigazgatóságTudományos és FelsőoktatásiIgazgatóságTechnológiaiIgazgatóságARRS JAPTI TIA SIPOFelsőoktatási Intézményekés KözfinanszírozásúKutatóintézetekKözvetítő struktúrákMagánszemélyek,Magán K+F Intézetek/OsztályokAz innovációpolitika intézményes kerete számos változásonment keresztül Szlovénia függetlensége óta, ami részben aminisztériumok közötti hatékony feladatmegosztás keresésének,részben pedig a tudományos és üzleti közösségekhatásának tulajdonítható. Az elmúlt évek választásai mindúj ötleteket hoztak abban a vonatkozásban, hogy miként leheta kormányt a leginkább támogatóvá tenni a tudományok,a technológia és az innováció terén.A Szlovén Köztársaság kormánya által javasolt fontos stratégiaidokumentumok: Szlovénia Fejlesztési Stratégiája2006-2013, a Nemzeti Kutatás-Fejlesztési Program 2006-2010 és a Lisszaboni Stratégiát megvalósító Reform Program(2008-2010).A fenti sematikus ábra jól tükrözi a jelenlegi intézményi felállásta kutatás és az innováció területén. Kulcsfontosságúszerepe van a kutatás-fejlesztési politikában a Felsőoktatási,Tudományos és Technológiai Minisztériumnak, amely azötéves Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program előkészítésesorán az irányelvek meghatározásáért felelős. A Felsőoktatási,Tudományos és Technológiai Minisztérium alatt két fontoskutatás-fejlesztési és innovációs testület működik. A Tudományosés Felsőoktatási Igazgatóság a felsőoktatási tevékenységektervezésével, igazgatásával és finanszírozásával,a diákok kollégiumi létesítményeivel és felsőoktatási könyvtárakkalfoglalkozik. A Technológiai Igazgatóság a technológiaifejlesztés és innováció terén lát el feladatokat. A GazdaságiMinisztérium felelős a vállalkozások fejlesztési programjaiértés számos tevékenységért az innovációs politikaterületén. A Gazdasági Minisztérium alatt működik a Vállal-


N E M Z E T I I N N O V Á C I Ó S R E N D S Z E R E K − S z l o v é n i a9kozási és Versenyigazgatóság, amely olyan programokat ésintézkedéseket hajt végre, melyek céljai a vállalkozásfejlesztéspromóciója és az országban lévő vállalkozások versenyképességéneknövelése a kutatás-fejlesztési és innovációstevékenység fejlesztésén keresztül.• A Szlovén Technológiai Ügynökség (TIA) innovációsés technológiai programokat támogat, innovációbarátkörnyezetet teremt, valamint a vállalkozásokba történőtudástranszfert és technológia diffúziót támogatja.A Szlovén Kutatási Ügynökség (ARRS) a jóváhagyottNemzeti Kutatási és Fejlesztési Programot és egyébolyan feladatokat hajt végre, amely a kutatási tevékenységeketösztönzi. Az ARRS tudományos programjai:hosszú távú Kutatási Programok olyan területeken,ahol a nemzeti érdekeltség fellelhető; alap, alkalmazottés poszt-doktorális kutatási projektek indítása; a CélKutatási Program, amely a gazdaságfejlesztési stratégiaalapvető irányaira összpontosít; a Fiatal Kutatók programja,mely fiatalok számára kívánja vonzóvá tenni akutatói karrier választását a közszférában. A Vállalkozásokés Külföldi Befektetések Ügynöksége (JAPTI) kis- ésközépvállalkozásoknak szolgáltat információt jogi ésadminisztratív ügyekben, tanácsot ad finanszírozásikérdésekben, ösztönzi a vállalkozási kultúrát és támogatjaa szlovén kis- és középvállalkozások nemzetközimegjelenítését. A Szlovén Szellemi Tulajdon Hivatal(SIPO) a szellemi tulajdon területén végez feladatokat,ideértve a szerzői jogot és az iparjogvédelmet. Ezentúlmenően a szellemi tulajdon területéhez kapcsolódótörvénykezést készíti elő és képviseli a Kormányt a SzellemiTulajdon Világszervezetének és a Világkereskedel-mi Szervezeten belüli TRIPS tanácsának a vezetői testületeiben.A felsőoktatási intézmények és a kutatással foglalkozó közintézetek,illetve a magánszemélyek (beleértve a vállalkozásokatis) és a magán kutatóintézetek egyaránt fontosak,mint az új tudás és technológiák megteremtői és/vagy felhasználói.Közöttük közvetítő struktúrák működnek, amelyekarra hivatottak, hogy hidat képezzenek a gazdaság ésa tudományos szféra között. A szlovén innovációs rendszerbenezektől várják a legkézzelfoghatóbb eredményeket.Technológia transzfer irodák jöttek létre minden egyes szlovénállami egyetemen, ám a kezdeti finanszírozás és tapasztalatokhiányában helyzetük bizonytalan. A kutatási közintézményekközül a legrégebb óta a Jozef Stefan Intézetbenműködik technológia transzfer iroda. Minden egyetem rendelkeziktechnológiai parkkal is, bár némelyik még építésalatt áll (pl. a Maribori Egyetemen). Technológia hálózatok,klaszterek, platformok és központok is jelen vannak a rendszerben,közülük néhány figyelemre méltó sikerrel működik.A jelenlegi rendszer előnyei közé tartozik a fejlett és államilagtámogatott háttér infrastruktúra. Jelentős a közberuházásaz oktatási rendszerben és és ennek következtében a felsőoktatásbanrészt vevők száma folyamatosan növekszik. Intézményiszempontból a közvetítő struktúrák száma emelkedik,és egyre inkább megfigyelhető fejlődésük.Új lehetőségek nyílnak meg az EU programok által, melyekegyik tematikus prioritása az innováció és amelyek a nemzetköziegyüttműködés által lehetővé teszik a tudás és a jógyakorlatok cseréjét.


N E M Z E T I I N N O V Á C I Ó S R E N D S Z E R E K − S z l o v é n i a10A jövőbeni fejlődéshez szükséges erőfeszítések a következőkreirányulnak: a törvénykezés innováció-barátabbá tétele;a kutatói agyelszívás megelőzése; az innovációt támogatószervezeteken belüli hosszú adminisztratív folyamatokmegszüntetése; hosszú távú támogatási programokalkalmazása; a kis- és középvállalkozások szükségleteirevaló nagyobb összpontosítás; kiegyensúlyozott regionálisinnováció-ösztönzés biztosítása. Cél, hogy a különbö-ző érdekképviseleti csoportok minél szélesebb köre rendelkezzenképviselővel a stratégiai dokumentumok megformálásakor,ezáltal szilárd egyetértés alakuljon ki az innovációsrendszer szereplői között. Mindemellett szükségesadó/pénzügyi ösztönzések bevezetése, a vállalkozásiés innovációs kultúra népszerűsítése, külföldi befektetésekelősegítése és a vállalkozási és innovációs ismeretek bevezetéseaz oktatási rendszerbe.További információ:Gazdasági Minisztérium: www.mg.gov.siFelsőoktatási, Tudományos és Technológiai Minisztérium: www.mvzt.gov.siSzlovén Kutatási Ügynökség: www.arrs.gov.siSzlovén Technológiai Ügynökség: www.tia.siSzlovén Szellemi Tulajdon Hivatal: www.uil-sipo.siVállalkozások és Külföldi Befektetések Ügynöksége: www.japti.si


N E M Z E T I I N N O V Á C I Ó S R E N D S Z E R E K − C s e h K ö z t á r s a s á g11C s e h K ö z t á r s a s á gFő partnerekRegionális testületek Kormány Parlament Iparijogvédelmi HivatalKamarákK+F intézményekBankokTársaságokBelföldi PartnerekKülföldi PartnerekKözponti Kormányzati TestületekOktatási, Ifjúsági és Sport MinisztériumMunkaügyi és Szociális MinisztériumIpari és Kereskedelmi Minisztérium Regionális Fejlesztési MinisztériumKörnyezetvédelmi MinisztériumA 83/90 Coll. Törvény szerinti társulások és más partnerek - AIE CRA Cseh Köztársaság Tudomány és TechnológiaParkjainak SzövetségeÚj Anyagok és Technológiák Cseh TársaságaCseh Tudományos Társaságok TanácsaÁltalános mérnöki kar, Cseh Műszaki Egyetem,PrágaKutatószervezetek Szövetsége Cseh KöztársaságIfjúsági Tudományos és Technológia SzövetségPrágai Károly EgyetemPlzeňi Nyugat-csehországi EgyetemMegújuló Energia Cseh Szövetsége BrnoMűszaki és Technológiai IntézetA Tudományos Menedzsment Cseh BizottságaFeltalálók és Megvalósítók Cseh SzervezeteLibereci Műszaki EgyetemCseh Vállalkozók Szövetsége NémetországbanAz Öntözés és Élővíz Kezelés SzövetségeVállalkozói alanyokA Cseh Köztársaság Innovatív VállalkozásainakSzövetségeTársaság a Technológia Transzfer TámogatásáraÁltalános és Szerkezeti mérnökök Cseh IntézeteGépészeti Kar, Cseh Műszaki Egyetem, PrágaBrnói Műszaki EgyetemGépészek Prágai SzervezeteCseh Mezőgazdasági Egyetem, PrágaPrágai Közgazdaságtudományi EgyetemVegyészeti Technológiai Intézet, PrágaVŠB – Műszaki Egyetem, OstravaRRSCCE, Orosz SzövetségCseh Társaság a MinőségértBrücke – Osteuropa e. V. (Németország)Fejlesztési Ügynökségek Cseh SzövetségeTanácsadói SzövetségTechnológia Transzfer MunkahelyTudományos és TechnológiaParkokInnovatív vállalatokEgyéb vállalkozók


N E M Z E T I I N N O V Á C I Ó S R E N D S Z E R E K − C s e h K ö z t á r s a s á g12Az innovációs teljesítményt általában a nemzeti innovációsrendszer minősége határozza meg. A nemzeti innovációsrendszert a köz- és magánszektor intézményhálózata alkotja,melynek tevékenységei és kölcsönös kapcsolatai biztosítjákaz országon belül az új tudás létrehozásának folyamatát,transzferjét és felhasználását.Háttér és politikai kontextusA nemzeti innovációs rendszeren belül a politikaalkotókszerepe az, hogy előnyös környezetet biztosítsanak az innovációsfolyamat résztvevői közötti kapcsolatok kialakításához,ideértve a hatékony intézményi háttér és magas színvonalúinfrastruktúra megteremtését, megfelelő létszámú,képzett humán erőforrás biztosítását, pénzügyi forrásokhozvaló hozzáférést és megfelelő eszközök segítségével a piacimechanizmusok elégtelenségeiből eredő hiányosságokmegszüntetését is. Ebben a kontextusban, a versenyelőnyváltozó jellegénél fogva a politikák fókuszpontját a kutatás,a fejlesztés és az innováció környezeti fejlesztésének hangsúlyozásafelé szükséges eltolni. Ugyanakkor fontos garantálnia nemzeti innovációs rendszer összes összetevőjénekegyforma fejlődését az oktatás, a kutatás-fejlesztés, az innovációés a vállalkozások területén folytatott politikák összekapcsolásaáltal.Intézményi kompetenciákAz intézményi környezetet az állami szinten lévő intézményekalkotják, melyek létrejöttét és működési szabályaitjogszabályi keret írja elő. Az államigazgatás egyes központihatóságainak kompetenciáit az úgynevezett KompetenciaTörvény határozza meg. A kutatás-fejlesztésben lévő főkompetenciát a 130/2002 Coll. számú törvény biztosítja,amely a kutatás és fejlesztés közalapokból való támogatásárólrendelkezik.Az államigazgatás fő testülete a középiskolákra, az egyetemekre,a tudománypolitikára, a kutatás-fejlesztésre és azezen területeken lévő nemzetközi együttműködésre vonatkozóanaz Oktatási Minisztérium. Az Oktatási Minisztériumelsősorban a Cseh Köztársaság Kutatási és Fejlesztési Nemzetpolitikájánakelőkészítéséért felelős, és felügyeli ennekmegvalósítását. Kutatási prioritásokat állít fel a Nemzeti KutatásiProgram alapján és közülük néhányat végre is hajt, továbbáa kutatás-fejlesztésre vonatkozó jogi szabályozást készítielő, valamint felbecsüli a kutatás-fejlesztésre vonatkozóegyéb jogi szabályozás hatásait. Mindezek mellett felelősa Cseh Köztársaság nemzetközi együttműködéséért a kutatás-fejlesztésterületén.A Kutatási és Fejlesztési Tanács a kormány szakmai és tanácsadótestülete. A vonatkozó törvény értelmében feladataiközé tartozik a Cseh Köztársaság hosszú távú kutatás-fejlesztésialapelvelveinek kidolgozása tanácsadó testületeinkeresztül; a Cseh Köztársaságban a kutatás-fejlesztés állapotárólszóló éves elemzések és kiértékelések elkészítése;a kutatás-fejlesztésre fordított teljes költségvetés mértékénekelőterjesztése, és elosztása az egyéni költségvetési kategóriákban.A K+F támogatási rendszerében összesen 22 szolgáltatóvesz részt változó mértékben, ami jelentősen bonyolítjamind a tematikus mind az adminisztratív együttműködést,és amely a köztámogatás jelentős szétaprózódásához vezet.


N E M Z E T I I N N O V Á C I Ó S R E N D S Z E R E K − C s e h K ö z t á r s a s á g13Közvetítő struktúrák magas szintű szolgáltatásaiAz inkubátorok, a technológiai és tudományos parkok,technológia transzfer irodák, klaszterek és hasonló struktúrákfontos helyet foglalnak el az innovációs rendszerekben.Ezek jelenléte elősegíti a tudás- és technológia transzfert,támogatja az innovációs tevékenységeket és biztosítjaa kutatóközösségek, vállalkozások és a kormány közöttijobb összeköttetést.Képzett humánerőforrásAz ezen a területen tett erőfeszítések célja a kutatók számánaknövelése, és a kutatás minőségének magas színvonalúvátétele. Ez nemcsak ahhoz járul hozzá, hogy a cseh kutatásbanmegvalósuljon a kiválóság, hanem ahhoz is, hogy létrejöjjönaz a fajta új tudás, amely a gyakorlatban is alkalmazható, ésamely növelheti a vállalkozások versenyképességét.Pénzügyi források hatékony elosztásaA K+F+I területén globális cél a kutatásra, a fejlesztésre és azinnovációra fordított köz és magán pénzügyi források hatékonyelosztásának biztosítása, a nemzeti K+F alapok gazdaságosfelhasználása, az Európai Kutatási Területen való aktívközreműködés, a kutatásra, a fejlesztésre és az innovációrairányuló magánfinanszírozás és kockázatitőke-befektetésekösztönzése.Infrastruktúra és felszerelésA nemzeti és regionális szinten megvalósuló kutatási infrastruktúrárairányuló befektetéseket felhasználva, a hatékonyandolgozó személyek sűrű hálózatát kell kiépíteni, amelyelégséges kutatáskapacitást biztosít a saját tevékenységekszámára, illetve más személyek igényeit is kielégíti. Ez az államitámogatással kiépített innovációs infrastruktúra lehetővéteszi az új innovatív vállalkozások felemelkedését ésfellendíti a tudástranszfert, ezáltal támogatva az innovációsfejlesztést. Ugyanakkor, az egyéni résztvevők együttműködésétaz innovációs folyamat során hatékonyan kell ösztönöznia hármas helix modell alapján.Innovációs kultúraA tudásalapú társadalom létrehozásához kulcsfontosságúegy olyan környezet kialakítása, amely ösztönzi a kutatás-fejlesztéstés az innovációt. Ehhez hozzájárulhat az innovációttámogató kultúra megteremtése és a társadalomban azinnovációhoz kapcsolódó általános szemlélet tudatosítása.Létfontosságú a K+F+I népszerűsítése a társadalom szélesebbrétegei között. A tömegmédia jelentősen segítheti azinnovációs környezet fejlesztését és a cseh társadalom nyitottabbáválását.Monitoring és értékelésA kifinomult és objektív értékelés megvalósulása alapvetőfontosságú a kutatás-fejlesztés és az innovációs politikákterén, beleértve az aktuális eredmények értékelését.Úgyszintén szükséges szisztematikusan figyelemmel követniés értékelni az egyéni intézkedéseket és az ezek közöttikapcsolatokat, elemezni és módosítani – amennyibenszükséges –, például a finanszírozásra, részvételi feltételekre,és a kiterjesztésre vonatkozó szabályok megváltoztatásával.Nemzetközi kapcsolatokA cseh K+F népszerűsítése tulajdonképpen azt jelenti, hogya K+F eredmények megfelelő módon kerülnek bemutatás-


N E M Z E T I I N N O V Á C I Ó S R E N D S Z E R E K − C s e h K ö z t á r s a s á g14ra külföldön. Ez pozitív hatással lehet a cseh kutatás megítélésére,és a K+F területén megvalósuló nemzetközi együttműködéskiszélesítését és a cseh kutatók neves nemzetközikutatócsoportok tevékenységében történő részvételéteredményezheti, tehát a cseh kutatók szélesebb körű nemzetközimobilitását segíti elő. Vezető külföldi szakértők Csehországbaérkezését támogatja, illetve ösztönzi a vállalkozásokK+F-re irányuló befektetéseit.Stabilitás és fenntarthatóságA stabil és fenntartható innovációs rendszerhez a fent említettkulcsfontosságú tényezőket kell alkalmazni, különöshangsúlyt fektetve a hosszú távú orientációra, a pozitív közfelfogásraés a célzott befektetésekre.KapcsolatCseh Tudományos Akadémia Technológiai KözpontTel.: +420 234 006 100www.tc.czTovábbi információKutatás és Fejlesztési Tanács: www.vyzkum.czCseh K+F: www.czechrtd.czCseh Tudományos Akadémia: www.avcr.czPrágai Közgazdaságtudományi Egyetem: www.vse.czBefektetési és Üzleti Fejlesztési Ügynökség: www.czechinvest.org


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKEmilia Romagna High-Tech Hálózat, Olaszország15Emilia-RomagnaRegionálisKormányzatASTERTudományTechnológiaÜzletTechnopólusBolognaManifatturaTechnopólusBologna-CNRTechnopólusFerraraTechnopólusForli-CesenaTechnopólusModenaTechnopólusokTechnopólusParmaTechnopólusPiacenzaTechnopólusRavenna-FaenzaTechnopólusReggio-EmiliaTechnopólusRiminiHIGH TECH HÁLÓZATAz Emilia-Romagna Regionális Kormány az utóbbi évekbenstratégiát dolgozott ki a helyi termelési rendszerben jelenlévőinnováció fejlesztésére és támogatására, az Ipari Kutatás,Innováció és Technológia Transzfer Regionális Programonkeresztül. Ebben a kontextusban teremtette meg az EmiliaRomagna Régió Hightech Hálózatát.A Hálózat az ipari kutatási tevékenységeket kapcsolja öszszeés koordinálja, melyeket főként a közszféra szervezetei –ipari kutatólaboratóriumok és innovációs központok – haj-tanak végre. Ezen struktúrák tematikus platformokba lettekszervezve, amelyek céljai:- megfelelni az üzleti kutatási igényeknek a stratégiaiterületeken- azonosítani technológiai modelleket és követelményeket,melyeket a vállalatok még nem ismertek fel- bátorítani a vállalatok elmozdulását a differenciált kutatástólaz innováció felé- nemzetközi szinten versenyezni és mércévé válni az iparikutatásban.


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKEmilia Romagna High-Tech Hálózat, Olaszország16A Régió elkötelezett a stratégia folytatása iránt, ennek érdekébenúgynevezett Technopólusokat fog létrehozni, melyekaz egyetemek, kutatótestületek és helyi önkormányzatokáltal igényelt infrastruktúrával és technológiai felszereléssellesznek ellátva. A Technopólusok célja az ipari kutatás,kísérleti fejlesztés és technológia transzfer tevékenységek,szolgáltatások és létesítmények támogatása.Emilia Romagna Régióban tíz városban hoznak majd létreTechnopólusokat: a tartományok fővárosaiban és néhányjelentős önkormányzatnál. A Hálózat központját a BolognaiTechnopólus fogja képviselni, mely az „Ex ManifatturaTabacchi”-ban helyezkedik el, és amely az egész Technopólushálózat középpontjaként fog működni. A bolognaiTechnopólus által biztosított szolgáltatásokat az ASTER TudományTechnológia Üzlet fogja megvalósítani és koordinálni.Az ASTER egy konzorcium, melynek tagjai: Emilia RomagnaRegionális Kormánya, öt egyetem, három, a régióban elhe-lyezkedő nemzeti kutatóközpont (ENEA - Olasz Nemzeti ÚjTechnológiák, Energia és Fenntartható Gazdasági FejlődésÜgynökség, CNR – Nemzeti Kutatási Tanács, INFM – a FizikatudományokNemzeti Intézete) és a Régió Vállalkozói Szövetsége.A Konzorcium célja a specifikus szolgáltatásokat nyújtóTechnopólusok hálózatának koordinálása, és közös szolgáltatásokmegvalósítása.TEMATIKUS PLATFORMOKA Technopólusok laboratóriumai és kutatóközpontjai úgynevezettTematikus Platformokba szerveződnek:° ÉLELMISZERIPARI PLATFORM° MECHANIKA ÉS ANYAGTUDOMÁNYOK PLATFORM° ÉPÍTŐIPARI PLATFORM° ICT (INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK) PLATFORM° KÖRNYEZET, FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS ENERGETIKAIPLATFORM° ÉLET- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK PLATFORMPlatformsTECHNOPÓLUSOKPiacenzaParmaReggio-EmiliaModenaBolognaManifatturaBolognaCNRFerraraRavennaFaenzaForli-CesenaRiminiÉLEMISZERIPARMECHANIKA ÉSANYAGTUDOMÁNYOKÉPÍTŐIPARICTENERGETIKA,KÖRNYEZETÉLET- ÉS EGÉSZSÉG-TUDOMÁNYOK


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKEmilia Romagna High-Tech Hálózat, Olaszország17A TECHNOPÓLUSOK JELLEMZŐI ÉS KÖZÖS FUNKCIÓIA Technopólusok integrált és koordinált innovációs szolgáltatásokatnyújtanak vállalkozások, kutatószervezetek és központok,illetve vállalatok számára az Emilia-Romagna Régióban.Az általános célkitűzés a kutatási kereslet és kínálat közöttjelenlévő rés csökkentése, a kapcsolatok egyszerűsítéseés az együttműködések támogatása.Minden egyes kutatóközpont, vállalat vagy laboratórium,amely a Technopólusban fog működni, képes lesz saját érdekeinekmegfelelő kapcsolatokat és együttműködéseketkiépíteni, és ezen felül hozzájuthat a magas hozzáadott értékkelbíró közös szolgáltatások teljes skálájához is. Az öszszestervezett tevékenység a régió szervezeteivel, és innovációsközpontjaival együttműködve valósul meg.Ipari kutatás és technológiai fejlesztésA Technopólusok az ipari kutatáshoz, kísérleti fejlesztéshezés technológia transzferhez szükséges specializált humánerőforrással rendelkeznek majd. A Technopólusok elsődlegesfeladataikat – a szaktudás biztosítását, a K+F szolgáltatásoknyújtását és egyéb tevékenységek elvégzését – atudományos témákra szakosodott kutató laboratóriumokközreműködésével fogják ellátni. A Technopólusok laboratóriumaimodern tudományos felszereléssel lesznek ellátva.Technológia transzferA technológia transzfer szolgáltatások széles körét jelenti,mely elsősorban vállalkozásoknak szóló, a kutatói szféraés a vállalkozások közötti együttműködés tudatosításárahivatott informatív kampányok szervezését foglalja magába.Másodsorban pedig segítségnyújtást a vállalatokkövetelményeinek elemzésében, és a kutatóintézetekkelvaló együttműködés kialakításában. Ezek a tájékoztató jellegűszolgáltatások és támogató tevékenységek a tudás és akompetenciák, az ipari kutatási eredmények, a vállalatok ésa kutató intézetek technológiai innovációinak a védelmét ésmegvalósítását biztosítják. A tevékenység célcsoportjai teháta kutatóközpontok és a vállalkozások lesznek, és két főterület köré fog szerveződni: információáramlás biztosításaés technikai támogató tevékenységek nyújtása.Az üzleti kultúra megteremtéseA Technopólusok az üzleti kultúrát terjesztik majd annak érdekében,hogy növeljék a magas innovációs potenciállalrendelkező vállalkozások számát, és lehetővé tegyék az indulóvállalkozások növekedését és fokozzák azok versenyképességét.Ezen tevékenység specifikus célja, hogy felismerjea magas technológiai tartalmú üzleti ötleteket, és konkrétszolgáltatásokat biztosítson az üzleti ötletekkel rendelkezőszemélyeknek és high-tech induló vállalatoknak.Kommunikáció és támogatásA cél minden egyes Technopólus szolgáltatásának elősegítéseés a különböző laboratóriumok által elért eredményekkiterjedt disszeminációja. Ezen szolgáltatás helyi és regionálisszinten valósul majd meg, de adott esetben a földrajzi kiterjedésnemzeti és nemzetközi szintekre is kiszélesedhet.Az Emilia-Romagna High Tech Hálózata magába foglalja arégió kilenc Innovációs Központját. A Központok összeköttetésbenállnak a Platformokkal, de nincsenek elkülönítve aTechnopólus szerkezeten belül.A Technopólusok kialakítása jelenleg is folyamatban van,ezért a Platformok és Központok változhatnak.


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKEmilia Romagna High-Tech Hálózat, Olaszország18BOLOGNA CESENA (Forlì-Cesena) PIACENZA PORRETTATERME (Bologna)IMOLA (Bologna)ÉLELMISZER IPARMECHANIKA ÉSANYATUDOMÁNYICT és DESIGNISML InnovációsKözpontBologna tervező központKözpont a DigitálisInnovációnak aMultimédiábanCENTURIA RITInnovációs KözpontCITIMAPInnovációs KözpontKÖRNYEZET ÉSENERGETIKACAN InnovációCITI Innovációs KözpontCISA InnovációsKözpontINNOVAMInnovációs KözpontKapcsolat:Emilia Romagna HIGH TECHNOLOGY NETWORKinfo@aster.itTel. +39 051 6398099


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKÉ s z a k - a l f ö l d i r é g i ó , M a g y a r o r s z á g19RegionálisInnovációs ésInformatikaiTanácsRegionális Innovációs ÜgynökségREGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCSRegionális Fejlesztési ÜgynökségKutatóintézetekés főiskolák arégióbanVállalkozások azÉszak-alföldi régióbanKereskedelmiés IparkamaraKlaszterekBioinkubátor-központTudás- és Technológai Transzfer IrodaDebreceni EgyetemA régió innovációs szereplőiMagyarországon a regionális fejlesztésért és a regionálisinnovációs, a kutatási és fejlesztési projektek megvalósításáérta Regionális Innovációs Tanácsok (RIT) és a RegionálisInnovációs Ügynökségek (RIÜ) a felelős szervezetek. AzRIT-ek felelősek a döntéselőkészítési folyamatokért, a hoszszútávú prioritások meghatározásáért, az Innovációs Alapáltal finanszírozott regionális pályázati rendszer működtetéséértés szakmailag felügyelik a regionális innovációs stratégiát.Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és InnovációsÜgynökség Nonprofit Kft. egy non-profit vállalkozás,amelynek tagjai a Regionális Fejlesztési Tanács, a Deb-receni Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola, a Szolnoki Főiskola,az Észak-Alföld Regionális Fejlesztési Zrt. és a Magyar InnovációsSzövetség.Az INNOVA felelős a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapbólmegvalósuló észak-alföldi regionális innovációs programokstratégiai tervezéséért. Az INNOVA hálózatba rendezitovábbá az innováció szereplőit, és összehangolja a regionálisinnovációs folyamatot az innovációs szolgáltatatók, azegyetemi tudásközpontok és az innovatív vállalkozások között.Az INNOVA évente elemzést végez a régió KKV-inak igényeirőlés az innovációs tendenciákról, illetve tanfolyamokatszervez mind vállalkozások, mind kutatók számára.


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKÉ s z a k - a l f ö l d i r é g i ó , M a g y a r o r s z á g20Közel 18 millió eurós éves K+F bevételével a DebreceniEgyetem az egyik leggyorsabban fejlődő tudásközpont Magyarországon.Az Egyetem 33 000 diákkal rendelkezik, akikközül 21 000-en nappali tagozatos hallgatók. A 11 egyetemiés 4 főiskolai karral, valamint 21 doktori iskolával rendelkezőintézmény a szakok és egyéb kurzusok igen széles kínálatátnyújtja. Az integrált Debreceni Egyetem három központraépül (Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Orvos-és Egészségtudományi Centrum, TudományegyetemiKarok), amelyek együttműködésüknek köszönhetően biztosítjákazt a multidiszciplináris hátteret, amely vezető szerepetbiztosít az Egyetem részére a kutatási és oktatási intézményekközött. Az Egyetem küldetése, hogy vállalkozásokkalövezett kutatóegyetemmé váljon, és kulcsfontosságúszerepet töltsön be az Észak-alföldi régió gazdasági növekedésében.Az egyetemi Tudás- és Technológia Transzfer Iroda(DE TTI) nagy hangsúlyt fektet az innovációs kultúra terjesztésére,és az egyetemi kutatatók és a cégek közötti kapcsolatmegteremtésére. A DE TTI legfőbb feladatának a DebreceniEgyetemen kifejlesztett K+F eredmények és technológiákhasznosítását tekinti.Az Egyetemen működő Bioinkubátor-központ modern kutatásiinfrastruktúra biztosításával és üzleti szolgáltatásoknyújtásával segíti a régió spin-off vállalkozásait. A DebreceniEgyetem több regionális klaszter tagja és aktív kapcsolatottart fenn cégekkel, inkubátorokkal és más kutatóintézetekkel,illetve innovációs közvetítő szervezetekkel.A Nyíregyházi és a Szolnoki Főiskola jelentős tudásközpontoka műszaki alapképzésben. Az Agrár és Molekuláris KutatóIntézetet 2005-ben alapította a Nyíregyházi Főiskola azzala céllal, hogy elősegítse és integrálja a K+F tevékenységeketa természettudományok, az agrár-és környezettudományokés a biotechnológia területén.A Kereskedelmi-és Iparkamara fellelhető a régió nagyobbvárosaiban, és irodái aktív szerepet töltenek be a szakmaiképzés, az alapvető vállalkozói tanácsadás és érdekképviseletterületén.A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Hálózata fontosszerepet játszik a régióban a nemzetközi gazdasági kapcsolatokfejlesztésében és megerősítésében. Elsősorbanmikrohiteleket nyújtanak a kisvállalkozásoknak, emellett tanácsadástvégeznek alapvető vállalkozói ügyekkel kapcsolatban,valamint képzési eseményeket, kiállításokat szerveznekkis-és középvállalkozások számára.Az Észak-alföldi régióban működő jelentősebb innovációsklaszterek:- Pharmapolisz Innovatív Gyógyszeripari Klaszter- Észak-Alföldi Informatikai Klaszter- Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter- Pharmapolisz Innovatív Élelmiszeripari KlaszterAz Atommagkutató Intézet és Regionális Kutatások Központjaa Magyar Tudományos Akadémia regionális kutatóintézetei.FinanszírozásA magyarországi innováció-politika négy különböző finanszírozásimódot biztosít a régióban:• az intézmények saját költségvetése• közvetlen hazai források a Kutatási és TechnológiaiInnovációs Alapból


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKÉ s z a k - a l f ö l d i r é g i ó , M a g y a r o r s z á g21• hazai és uniós vegyes források, beleértve az Észak-Alföldi Operatív Programot és a szektorális operatívprogramokat (pl: Gazdaságfejlesztési OperatívProgram),• európai uniós források: FP7, CIP, Európai TerületiEgyüttműködés (pl: Central Europe Programme,INTERREG IV, stb.)A Baross Gábor Program egy olyan nemzeti, központilag irányítottprogram, mely közvetlenül a régiókat célozza megés az egyes Regionális Innovációs Stratégiákban azonosítottkihívásokhoz nyújt támogatást. A program hét, egymástólnémileg eltérő regionális kutatási pályázati program meghirdetéséhezbiztosít lehetőséget, amelyek mindegyikét azérintett régió innovációs igényeihez igazítják. A tervezési folyamatota Regionális Innovációs Ügynökségek felügyelik:ők alakítják ki saját programjaikat a régiójuk konkrét szükségleteinekés prioritásainak megfelelően.Az uniós vegyes forrásokat tekintve az Új MagyarországFejlesztési Terv (2007-2013), valamint a GazdaságfejlesztésiOperatív Program 1. Prioritási tengelye 6+1 úgynevezett“fejlesztési pólust” határozott meg (a hat magyarországirégió és Budapest). Ezen felül a Regionális OperatívProgram hat alprogramot tartalmaz, amelyek mindegyikealkalmazkodik a régiók egyéni igényeihez. Ezektöbbsége a gazdasági versenyképességet emeli prioritássá,hangsúlyozva az innováció feltételeinek javításánakfontosságát. A Közép-Magyarországi Operatív Programota legversenyképesebb magyar régió számára hoztáklétre. Az első célkitűzés első prioritása a ‘tudásalapúgazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése’.Mivel az első erre vonatkozó kutatási pályázatok csak2007 végén kerültek kiírásra, jelenleg még nem állapíthatómeg, hogy az operatív programok által finanszírozottpályázati projekteknek milyen mértékű lesz a regionálishatása.


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKM a r i b o r i E g y e t e m , S z l o v é n i a22A Maribori Egyetem a második legnagyobb egyetem Szlovéniában.Mariborban található, de tevékenysége az egészország területére kiterjed. Több, mint 23 000 hallgató tanula Maribori Egyetem 17 karán. Az Egyetem fontos szerepetjátszik Szlovénia vállalkozói környezetében, állandóan alkalmazkodvaa különböző piaci körülményekhez, és új lehetőségekután kutatva, mely lehetőségek sokszor az Egyetemáltal alapított üzleti és innovációs központokban lelhetőkfel. Ezen szervezetek két kiemelt közös célja a MariboriEgyetemet összekötni a gazdasági szférával és ezáltal lehetővétenni az innováció gyors közvetítését az üzleti életbe.Így a Maribori Egyetem lefekteti a tudás gyakorlatba történősikeres átvitelének alapjait és hozzáadott értéket teremta gazdaság számára.A Venture Factory egy egyetemi üzleti inkubátor Mariborban.Az inkubátor irodákat biztosít a betelepült vállalatok számára,ezen felül egy 70 fő befogadására alkalmas multimédiáselőadóterem, egy közös szemináriumi terem hat asztaliszámítógéppel, egy kisebb előadóterem és egy könyvtár


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKM a r i b o r i E g y e t e m , S z l o v é n i a23is rendelkezésre áll. A Venture Factory jelenleg 20 vállalatnakad otthont és ezzel a harmadik legnagyobb inkubátor arégióban. Az inkubátor három különböző módon segíti vállalkozásait:egyfelől kedvezményes irodahely-bérletet kínálés kedvezményes adminisztrációs költséget számol fel; másodsorbanvállalkozói környezetet teremt, amely a vállalkozásokközötti információcserét és a tapasztalatok megosztásátteszi lehetővé, illetve szakértői tanácsadást biztosít azinkubált vállalatok számára. Harmadsorban pedig magasabbpiaci értéket biztosít nekik azáltal, hogy elismeri az üzletimodelljüket és hisz a képességeikben.A Venture Factory sok egyéb szolgáltatást is nyújt, melyekszélesebb körben fejtik ki hatásukat a vállalkozói környezetre:- Egyetemi üzleti portál (Venture Factory internetes portál).Karrierinformációs központ, mely egyben információtnyújt az oktató jellegű üzleti szemináriumokról, ötletbörzekéntszolgál és találkozási pont a tagok számára.- Microsoft Innovációs Központ és Üzleti AkcelerátorProgram. Ezzel a programmal a Microsoft InnovációsKözpontnak és partnereinek célja a meglévő kezdeményezésektámogatása, mint például a MicrosoftImagineCup felfejlesztése és a résztvevők felkészítése akülönböző üzleti versenyekre.- Start:up Szlovénia. Egy teljes egészében szlovén kezdeményezésaz induló vállalkozások számára, mely lehetőségetnyújt arra, hogy bemutassák magukat, versenyezzeneküzleti modelljeikkel, és kapcsolatba lépjeneklehetséges befektetőkkel, illetve szakmai támogatást,pénzügyi jutalmat és nagyobb nyilvánosságot kapjanak.- ITIME üzleti akcelerátor. Innovatív ötletek továbbfejlesztéseaz információ technológia területén sikeres személyektámogatásával, majd az ötletek prezentálása lehetségesbefektetők számára.A Net Spin-off Inkubátor Celje-ben található és hasonlóanműködik, mint a korábban említett Venture Factory. Jelenleg13 tagja van és része egy nagyobb üzleti inkubátornak,amelynek jövőbeni terve 50 172 m2 irodahelység kialakítása.A celjei inkubátor fő célja a Maribori Egyetemrőlindult vállalkozási kezdeményezések elősegítése, ezért főlegaz Egyetem karainak kutatóit és diákjait célozza meg.Kapcsolatot tart ugyanakkor olyan cégekkel és technológiaiközpontokkal is, amelyek érdeklődnek a Net Spin-offInkubátorban létrejövő ötletek és programok vállalkozásokbantörténő alkalmazása iránt. Az inkubátor szívesenműködik együtt továbbá vállalati klaszterekkel, szakértőkkelés innovátorokkal.A Maribori Egyetemen található Science Park számospartner közös projektje, amely a projekt kiemelkedő fontosságátés értékét mutatja az állam és a régió számára.A Maribori Egyetem kezdeményezésének eredményekéntaz Egyetem a Szlovén Köztársasággal, a Maribori Önkormányzattal,az EU-val és más projektpartnerekkel együttegy új tudományos központot hozott létre. Ez a központma még kialakítás alatt áll és a végső cél az, hogy egyolyan szervezetként működjön, melynek fő céljai a közösségekjólétének a növelése, az innovációs kultúra terjesztése,valamint a vállalatok és a tudás alapú intézményekversenyképességének növelése révén. Ösztönözniés irányítani fogja a tudás és a technológia áramlását azegyetemek, illetve kutatóintézetek, a vállalatok és a piacközött. Az induló vállalatok inkubációja során megterem-


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKM a r i b o r i E g y e t e m , S z l o v é n i a24ti a feltételeket a növekedéshez és a spin-off folyamatokfelgyorsításához.A Maribori Egyetem innovációs rendszere új lehetőségekethoz létre a diákok, tudományos munkatársak, vállalkozók,vállalatok és intézmények számára, mely a következőelőnyöket biztosítja: könnyebb hozzáférés a tudáshoz, újtechnológiákhoz és pénzügyi forrásokhoz, továbbá az üzletimodellek gyorsabb transzferje a gyakorlatba, és a vállalatokjobb versenyképessége. A Maribori Egyetem nemcsak regionális, hanem nemzeti szinten is támogatja a vállalkozásokat,az együttműködést és az innovációt, ezért akormány is támogatja ezeket a projekteket. Egy másik aspektusa szervezetek közötti pozitív szinergiák, amelyekösztönzik az együttműködést a közös siker elérése érdekében.Kapcsolat:Maribori Egyetemwww.uni-mb.si • rektorat@uni-mb.siTel: +386 2 23 55 280


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKF I L A S L a b o r a t ó r i u m , O l a s z o r s z á g25A FILAS azon jelentős szereppel rendelkező hálózat kontextusábanműködik, amelyet a Lazio Régió azért hozottlétre, hogy a terület gazdasági fejlődéséhez szükséges feladatokatellássa. A regionális hálózatban jelen lévő, a Régiótulajdonában lévő vállalatok a következők:FILAS Laboratórium:A FILAS az a vállalat, amely a Lazio Régióban lévő vállalkozásiszerkezet fejlesztése és az innovációs folyamatoktámogatása mellett kötelezte el magát.A FILAS vállalkozáson keresztül – amelyet 1975-benhoztak létre, mint a Lazio Régió gazdasági tervezésétmegvalósító eszközt – a Régió specifikus lépéseketindít el a kis- és középvállalkozások fejlett technológiaiszolgáltatásainak támogatása céljából, emellett azegyéni kategóriáknak szóló, a standardok, megoldásokés közös technológiai platformok megvalósításátcélzó projekteteket is támogat.


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKF I L A S L a b o r a t ó r i u m , O l a s z o r s z á g26A FILAS küldetése a Lazio Régió gazdasági fejlesztését célzótevékenységek megvalósítása, különös tekintettel az újtechnológiák szektorában.A FILAS szerepe az innovációhoz, az új technológiákhoz ésaz internet-gazdasághoz kapcsolódó eszközök irányításaazzal a céllal, hogy a Lazio Régió versenyképességét fokozzamind a belső termelés növelése által, mind a külső befektetésekidevonzása révén.Ezek a feladatok az innovatív vállalkozások fejlesztését célozzák,és a Lazio Régió Kormányát támogatják a vállalkozások állapotánakés szükségleteinek állandó figyelemmel kísérésében.A FILAS feladatai a következők:- pénzügyi támogatás nyújtása- a Lazio Régió pénzügyi alapjainak menedzselése- a produktív szektorokban és más különböző területekena fejlesztési támogatások népszerűsítése ésműködtetése- az Európai Unió programjainak működtetése.A FILAS különböző projekteket hoz létre a Lazio Régióbanlévő vállalkozási szerkezet fejlesztésére és az innováció közvetlenvagy közvetett támogatására: elősegíti az üzleti ötletekből(Business Lab) induló új vállalkozások létrehozását; támogatjaa régió űrkutatási osztályát a Galileo Projekt eredményeinekmaximalizálásához szükséges feltételek megteremtéserévén (Űrkutatás Terület, amelynek fő projektje a GTR– Galileo Test Range); hazai és nemzetközi viszonylatban isnépszerűsíti a Lazio Régiót és az itt lévő filmkészítési lehetőségeket(Filming In Lazio Makes Sense); menedzseli az innovációsfolyamatok ‘irányítási’ eszközeit (In Governance).A Filas projektjei megtalálhatóak az alábbi webportálokon:• http://lazio-side.it: a Lazio Régió vállalkozásainak ésszakembereinek Szociális Hálózata,• http://www.labornetfilas.it: munkakereslet és kínálat,e-learning és szakmai gyakorlatok• www.osservatoriofilas.it: az intézmények, a mikro-,kis-, és középvállalatok referencia és orientációspontja, amely a Lazio Régió innovációs fejlődésérőlteljes és világos képet ad.Technológiai TerületekA FILAS három technológiai területen játszik fontos szerepeta helyi önkormányzat tevékenységében, melynek céljaaz innováció és a versenyképesség beintegrálása a globálispiac azon szektoraiba, amelyek alapvető szerepet játszanaka Régió gazdaságában.Jelenleg a Lazio Régióban három Technológiai Terület található:• Az Űrkutatás Technológiai Területe• A Biotudományok Technológiai Területe• A Kulturális Tevékenységek és Termékek TechnológiaiTerületeDTA – Űrkutatás Technológiai TerületeA több mint százéves történelemmel büszkélkedő LazioRégióban lévő űrkutatás egy fejlett ipari és nagy presztízszselrendelkező képzési és kutatási rendszer. A DTA 2004júniusában alakult a Lazio Régió, az Oktatási, Felsőoktatásiés Kutatási Minisztérium és a Gazdasági és Pénzügyminisztériumközötti megállapodás alapján, 62 millió euró ráfordítással.


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKF I L A S L a b o r a t ó r i u m , O l a s z o r s z á g27DTB – Biotudományok Technológiai TerületeA Lazio Régió Olaszországban a második a gyógyszeripariés a biomedikális szektorban lévő cégek és alkalmazottakszámának tekintetében, és az első helyet foglalja el a helyiiparban történő részesedését illetően. A DTB célkitűzése azélettudományi szektorban lévő kutatási rendszer és vállalatirendszer közötti kölcsönhatás javítása.A DTB-t 2008. április 4-én alapította a Lazio Régió, a GazdaságfejlesztésiMinisztérium és az Oktatási, Felsőoktatási ésKutatási Minisztérium 77 millió eurós hozzájárulásával.DTC – Kulturális Tevékenységek Technológiai TerületeOlaszország büszkélkedhet a legtöbb, az UNESCO Világörökséglistáján szereplő területtel. Emellett az ICT (információs éskommunikációs technológiák) – mind a vállalkozások, mindaz alkalmazottak létszámát tekintve a – Lazio Régióban lévőlegnagyobb ipari szektor, ahol az olasz mozgókép és audiovizuálisvállalkozások 69%-a található. A DTC-t 2007 novemberébenhozták létre az Oktatási, Felsőoktatási és Kutatási Minisztérium,Gazdaságfejlesztési Minisztérium, Kulturális ÖrökségMinisztérium és a Lazio Régió megegyezése alapján,2008 és 2010 között 61 millió euró befektetéssel.Tervezett területekKét további Technológiai Terület van tervben, melyek azalábbi területekhez kapcsolódnak:1. ICT és multimédia2. Megújuló energiák és fenntartható technológiák.A FILAS innovatívnak tekinthető a finaszírozás, a támogatásésinformációnyújtás területén, továbbá mert párbeszédethoz létre a Régióban, és ösztönzi a KKV-kat.Kapcsolat:FILAS Laboratóruiumwww.filas.it • info@filas.itTel.: +39 06 328851


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKDél-alföldi régió, Magyarország28Egyetemekés KutatóintézetekTársadalmiszervezetekKamarákNFÜIrányító testületekHídképző intézményekPiaci szervezetekDARFTKKV-kNKTHRIÜIPARNagyvállalatokA régió innovációs rendszere három fő elemből épül fel: azinnovatív vállalkozásokból, a felsőoktatási intézményekbőlés tudományos kutatóintézetekből, illetve az innovációt támogatószervezetekből. Az innovációs indikátorok tekintetében(innováció sikeres alkalmazása, szabadalmak száma,K+F munkahelyek száma, K+F kiadások nagysága, stb.) a régióinnovatív vállalkozásai kiemelkednek Magyarország vidékirégiói közül. A régió innovatív vállalkozásainak nagy részea kis- és közepes vállalkozások körébe tartozik, ezen belülis jellemzően mikro- és kisvállalkozások. Földrajzi elhelyezkedésüktekintetében jelentős egyenlőtlenségek figyelhetőkmeg, különösen Csongrád megyében, ahol Szeged jelentősentúlreprezentált e tekintetben. Ugyanakkor a régióinnovatív vállalkozásai komoly hátrányban vannak Budapestvagy Pest megye hasonló vállalkozásaival szemben. A felsőoktatásiintézmények és tudományos kutatóintézetek kapacitásáttekintve a régió az elsők között található az országban,ami főként a Magyar Tudományos Akadémia SzegediBiológiai Központjának köszönhető. A Kecskemétre tervezettjelentős projektek nagy távlatokat nyithatnak a jövőbena Kecskeméti Főiskola K+F+I tevékenységei számára.A régió felsőoktatási intézményei a következők:• Szegedi Tudományegyetem• Kecskeméti Főiskola• Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas• Eötvös József Főiskola, Baja• Tomori Pál Főiskola, Kalocsa


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKDél-alföldi régió, Magyarország29A régió legjelentősebb kutatóintézetei a következők:• MTA Szegedi Biológiai Központ• Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány BiotechnológiaiIntézet• Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.• Halászati és Öntözési Kutató IntézetA régióban nemzetközi szintű tudományos kapacitás található,különösen Szegeden. A legjelentősebb tudományoskapacitás a biotechnológia területén összpontosul. A tudományosfelfedezéseken nyugvó szabadalmak magas technológiaiszínvonalat képviselnek és magas hozzáadott értékűtermékek kifejlesztését teszik lehetővé, jóllehet ez jelenlegmég nem általános, annak ellenére sem, hogy komolykitörési lehetőséget jelentene a régió számára. A kutatásieredmények hasznosításának hiánya leginkább a régió gazdaságigyengeségeivel magyarázható, például a tőke csekélyintenzivitásával és a vállalkozások versenyképességbelihiányosságaival.A régió tudásalapú gazdasági életének kulcsszereplői a spinoffvállalatok, amelyeket a régió kutatási eredményeinek gazdaságikiaknázása céljából hoztak létre. A spin-off vállalatoknagyfokú innovativitással, magas K+F kiadásokkal, ugyanakkoralacsony alkalmazotti létszámmal jellemezhetők.Az innovációt támogató szervezetek ugyancsak aktív szerepetjátszanak a régióban. A Dél-Alföldi Regionális FejlesztésiÜgynökség, a Magyar Innovációs Szövetség Dél-AlföldiIrodája, a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,az ITD Hungary Zrt. és a Bay Zoltán Alkalmazott KutatásiKözalapítvány Biotechnológiai Intézet egyaránt fontosés hasznos tevékenységet fejt ki a régió innovációs életében.Ezen intézmények mellett a Dél-Alföldi Regionális FejlesztésiÜgynökség és a VÁTI is említést érdemel.A régióra a klaszterek viszonylag nagy száma is jellemző. Egyrégió versenyképességét – csakúgy, mint gazdasági fejlődésénekirányelvei – a régió innovációs képessége határozzameg. Az innovációs kapacitás magában foglalja a kutatás-fejlesztésminden aspektusát, valamint a gazdasági hátteret,tehát a régiós szervezetek gazdasági teljesítményét, amagas hozzáadott értékű termékek kapacitását, az oktatásiés kutatási potenciált, a hídképző szervezetek fejlettségiszintjét és a különböző szervezetek együttműködési hajlandóságát.Az utóbbi évtizedekben a régió gazdasági struktúrájának átalakításáratett erőfeszítések ellenére, a régió továbbra is elsősorbanmezőgazdasági jellegű maradt. Jelenleg a régiógazdasági életében az ipari tevékenység nem domináns.A csekély mértékű ipari tevékenységen belül még mindiga gyáripar játssza a legjelentősebb szerepet, bár a gyáriparmellett, az átlagot meghaladó százalékos arányban van jelenaz elektromos-, a gáz- és a vízszolgáltató szektor is. Sajnálatosmódon a régió GDP tekintetében nemcsak az EU-sátlagtól marad el jelentős mértékben, hanem Magyarországhét régiója közül is az ötödik helyen stagnál. A régiós GDPheza szolgáltató szektor járul hozzá a legnagyobb arányban.Szükségessé vált tehát a régió gazdasági struktúrájánakátalakítása, amelynek fő irányvonala a tercier szektor és a tudásalapúágazatok felé való elmozdulás lehet.A vállalkozások számának tekintetében a régió nagyonelőkelő helyezést foglal el, egyrészt a mezőgazdasági


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKDél-alföldi régió, Magyarország30mikrovállalkozások nagy száma, másrészt a spin-off vállalatokmagas aránya miatt. Ez is bizonyítja a régióban megfigyelhetőmagas vállalkozói aktivitást.A régió kutatási és fejlesztési adatai kedvezőnek mondhatókmagyar viszonylatban, amiben jelentős szellemipotenciál rejlik. A K+F indikátorok magasan a nemzetiátlag feletti értéket mutatnak, csak a Közép-magyarországirégió hasonló mutatói kedvezőbbek. A K+F+I tevékenységekaránya kiemelkedő a régióban, ami nemcsaka kutatóintézeteknek köszönhető, hanem azoknaka vállalkozásoknak is, amelyek innovatívabbak a nemzetiátlagnál. Ugyancsak nagy szerepet játszanak a kedvezőarány kialakulásában az egyetemek és kutatóközpontokspin-off vállalatai is.A fent említett erősségek mellett a régió innovációsrendszerének a gyengéi a következők:• innovatív vállalkozások nem elégséges száma• regionális egyenlőtlenségek• a korporatív vállalkozói környezet hiánya• a tudáskiaknázás hiányos volta• fejlesztésre szorul a forrásfelszívó képesség• K+F együttműködések alacsony száma.


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKDél-alföldi régió, Magyarország31


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKT E C O S , S z l o v é n i a32VEZETŐSÉGI TANÁCS/MENEDZSMENTPROJEKT MUNKAÁLTALÁNOS ÜGYEKKÉPZÉSK+F ProjektekCAE Intézet FröccsöntésFémlemezformázásFémöntvénytechnológiákDigiCENGyorsprototipizálásCAD/CAMTAGOK/PARTNEREKA TECOS egy szlovén szerszám- és csavarmenetvágó fejlesztésiközpont, melynek fő célkitűzése a szlovén szerszámkészítőipar támogatása saját tudása és felszerelése kihasználásával.A vállalkozást a Szlovén Köztársaság kormánya, a SzlovénKereskedelmi és Iparkamara és Celje város önkormányzataalapította. A szerszámkészítő piacok egyre inkább igényesek,ezért a szerszámkészítő vállalatoknak egy lépéssel aversenytársak előtt kell járniuk. Új termékeket kell kifejleszteniük,új módszereket kell kidolgozniuk ezeknek az előállítására,és saját irányvonalakat kell létrehozniuk. A TECOS éppenerre hivatott: a szoros együttműködés a szlovén egyetemekkelés tudományos, kutató- és szakmai intézetekkel lehetővéteszi a TECOS számára, hogy gyorsabban és hatékonyabbanoldja meg a kitűzött feladatokat és problémákat.


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKT E C O S , S z l o v é n i a33A TECOS fő feladatai:- a szerszámkészítő ipar támogatása a csúcstechnológiákkivitelezése érdekében;- alkalmazott kutatási és fejlesztési munka végzése azipar számára;- kis- és középvállalatok számára támogatás és képzésbiztosítása a K+F terén;- együttes lépések megtétele a szerszámkészítő iparkülföldi piacokon való népszerűsítéséhez;- közös nemzeti és nemzetközi K+F projektek menedzseléseés koordinálása;- a specifikus szerszámkészítői készségek elsajátításáhozspecializált képzések szervezése;A TECOS-nak 92 tagja van, amely közül 75 szerszámkészítő,4 beszállító, 6 iskola, 2 intézet és 5 egyéb, a szerszámkészítéshezkapcsolódó szervezet. A közvetlen haszon aTECOS által szervezett kedvezményes tevékenységekhezés szolgáltatásokhoz történő hozzáférésből származik.Mindemellett a TECOS közvetítő szerepet lát el a külföldipartnerekkel való kapcsolatfelvétel során, kapcsolatotbiztosít a tagok között, évenkénti találkozókat szervezés lehetőségeket ad vállalkozások bemutatkozására éskapcsolatok kiépítésére. Noha a TECOS-t főleg állami intézményekhozták létre, nem kap semmiféle támogatástaz állami költségvetésből, így összes bevételét piaci alaponszerzi, ezért versenyképesnek, hatékonynak és partnereiszámára előnyösnek kell lennie, ahhoz, hogy sikereslegyen. Átlagosan 15 nemzeti/regionális projektet és 270ipari projektet irányít az üzleti partnerei számára. Éves bevételekörülbelül 1 millió euró.A szervezeti séma tetején a vezetői testület, a vezérigazgatóés a szakértői tanács helyezkedik el. Lejjebb két szektor található:az Általános Ügyek Szektor és a Projektmunka Szektor.Az Általános Ügyek Szektor feladata az adminisztráció, apartnertámogatás és képzések szervezése. A tudás a haladáslegfőbb alapja, ezért a képzések nagyon fontos részétképezik a TECOS szolgáltatásainak.A képzések terület-specifikusak és szakértőknek szólnak.A kínált képzéseknek számos formája létezik:- Egynapos szemináriumok;- Tanúsítványképzések;- Ügyfél-specifikus képzések;- Szakmai kirándulások;- Konferenciák és fórumok (Ipari Szerszámok NemzetköziKonferenciája, a Nemzetközi Mélyhúzás Kutatócsoportkonferencia).A Projekt Munka Szektor két intézetből áll: Számítógéppeltámogatott Gépészet (CAE) Intézet és K+F Projektek Intézete.A CAE Intézet számítógéppel támogatott alkalmazásokkivitelezését segíti a szerszámkészítésben és más ipariszektorban, főként a gépészet, az építészet és az elektrotechnikaiipar területein. A TECOS minőségi tanácsadói szolgáltatástis nyújt a specifikus technológiai problémák megoldására,amelyek a gyártási folyamat bármely stádiumábanjelentkezhetnek. A működési terület széles spektrumamiatt a CAE intézeten belül számos informális alosztályés csoport működik a következő feladatkörökkel: fröccsöntés;fémlemezformázás; fémöntvény technológiák; digiCEN(3D digitalizálás és ’fordított mérnöki tevékenység’ - reverseengineering); gyors prototipizálás; számítógéppel támoga-


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKT E C O S , S z l o v é n i a34tott tervezés (CAD) és számítógéppel támogatott gyártás(CAM).A K+F Projekt Intézet a TECOS egyik legfontosabb tevékenységétlátja el. A K+F nagyon fontos egy vállalat növekedéséhezés versenyképességéhez. Különösen a kis- és középvállalkozásokesetében a K+F-be való befektetés sokat követela humán erőforrásból, a pénzügyi forrásokból és a rendelkezésreálló időből. A TECOS segítséget nyújt befektetők számáraprojekt konzorcium keresésében, amely a megfelelőszervezeti, humán és pénzügyi források rendelkezésre bocsátásarévén képes lesz megvalósítani a K+F projektet. ATECOS a K+F három fázisában – a K+F tevékenységekben,alkalmazásban és koordinációban – nyújt szolgáltatásokat.Mindemellett a K+F Intézet segítséget nyújt további támogatásokelnyerésére Szlovéniában, a szomszédos országokbanés az EU-ban is. A finanszírozás fő forrásai az EU-s támogatások,hazai támogatások, a kétoldali projektek vagy aközvetlenül az ipartól kapott támogatások.A TECOS szolgáltatásainak használata révén a vállalatok kevesebbforrással érhetik el a kívánt eredményeket. A TECOSnagyszerű lehetőséget kínál a kapcsolatok, a tudás és a lehetségespartnerek megszerzésére, és ideális terepet biztosítaz együttműködésre, és a tagok közötti közös projektekmegvalósítására.Kapcsolat: TECOSwww.tecos.si • info@tecos.siTel: +386 3 490 09 20


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKQuESTIO, Olaszország35Portfólió politikákPortfólió politikákIrányításTervezéstámogatásaFinanszírozáseszközeiés politikájaTechnológia transzferKutatók képzéseHatárokon átnyúló politikákFókuszált. . . . . .. . . . . .. . . . . .TöbbszektorúA Lombardia Régió közelítése a kutatáshoz és az innovációhozA QuESTIO (Minőségértékelés a Tudományban és Technológiábanaz Innovációs Lehetőségek Kiaknázására) a Kutató-és Technológia Transzfer Központok számára nyújt tudásalapot.A QuESTIO rendszerét a Lombardia Régió hoztalétre a valós viszonyok feltérképezésére. Az információgyűjtésenkeresztül a QuESTIO bemutatja a kutatás, a technológiatranszfer és az innováció legfontosabb témáit és szereplőit.A rendszer azok számára hasznos, akik K+F és technológiatranszfer szolgáltatásokat kívánnak vásárolni, továbbálehetőséget biztosít az intézmények számára, hogy egymásmunkásságával megismerkedjenek és kapcsolatba lépjenekegymással. Ezen túlmenően a QuESTIO egy olyan esz-köz Lombardia Régió számára, mellyel a kutatás és az innovációfinanszírozására, és a kiválóság jutalmazására dolgozki politikákat.A QuESTIO, amellett, hogy a Lombardia Régión belüli Kutató-és Technológia Transzfer Központok regisztrációs rendszerénekszéles skáláját képviseli, bemutatja a kutatás-fejlesztésés a globális innováció perspektíváit, és egy közvetlen fórumkéntszolgál a Kutató- és Technológia Transzfer Központok, avállalkozások, a szövetségek és az egyének között, a következőkáltal:- Közösség, amely lehetővé teszi a Kutató- és TechnológiaTranszfer Központok számára, hogy egymássalpárbeszédet folytassanak közös érdeklődési területe-


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKQuESTIO, Olaszország36iken, és hogy közvetlen kapcsolatba kerüljenek a vállalkozásokkalés ezek szövetségeivel a kommunikációfejlett és interaktív eszközeinek segítségével (blogok,fórumok), kérdések megválaszolása vagy megoldásokkeresése révén.- Informatív multimédia szolgáltatások csatornája, melynemzetközi szinten gyűjti a híreket és innovatív ötleteket,illetve ad-hoc információt nyújt a finanszírozásés a támogatás lehetőségeiről regionális, nemzeti, valamintnemzetközi szinten.A rendszer jelenleg 250 akkreditált kutatóintézettel rendelkezikés eddig 372 intézmény feltérképezése történt meg.Részleteiben kibontva a QuESTIO rendszer a Kutató- ésTechnológia Transzfer Központok azonosítására és értékelésérelétrehozott eszköz, melyet a következő tevékenységekelvégzésére terveztek:- az innováció különböző résztvevői közötti kohézióelősegítése a Központok láthatóságára építve;- az innovációs mechanizmusok köreinek kidolgozása, akutatási és technológia transzfer rendszer fejlesztése.A QuESTIO-t Lombardia Régió – a Szakmai Tudás, az Új Gazdaság,Kutatási és Technológiai Innováció Általános Igazgatósága,– hozta létre mely a Lombardiai Regionális Kutatóintézettelegyüttműködve koordinálta a projekt munkacsoportjáta következő célkitűzésekkel:- mélyrehatóbban feltérképezni a kutatás és technológiatranszfer aktualitásait Lombardia Régió egészében;- a kutatási és technológiai innováció hálózatánakmegalapításához szükséges biztos alapok lefektetéseLombardiában;- a szükséges eszközök megteremtése a kutatás éstechnológia transzfer finanszírozására vonatkozó újszerűés fenntartható módszerek kidolgozására.A rendszer nemrég ki lett bővítve a kutatásra és technológiatranszferre irányuló szélesebb körű másodlagos szolgáltatásokkal,melyek célkitűzése a hozzáadott érték növelésea rendszerben, és ezáltal vonzerejének növelése a résztvevőkszámára.Ezen megközelítés szerint az osztályozás különbséget tesz akutatás + technológia transzfer alapszolgáltatások és a kutatás+ technológia transzferhez kapcsolódó támogató vagykiegészítő szolgáltatások között:- kutatás- technológia transzfer- támogatás a technológia transzferhez- kiegészítő szolgáltatások a kutatáshoz és technológiatranszferhez.A QuESTIO rendszer a célkitűzéseit az innovációs rendszerrésztvevőihez kapcsolódó információk összegyűjtése, kezeléseés publikációja által kívánja megvalósítani. A rendszer arésztvevőket kettős funkcionalitással szolgálja:- Kompetenciák repertoárját azonosítja: ‘ki mit csinál’ aKutató- és Technológia Transzfer Központokban, régiótólfüggetlenül;- Értékelési rendszert készíti: mélyebben megérteni,hogy ‘hogyan’ végzik a Kutató- és TechnológiaTranszfer Központok tevékenységeiket.


REGIONÁLIS, SZEKTORIÁLIS ÉS EGYE TEMI INNOVÁCIÓS RENDSZEREKQuESTIO, Olaszország37A két funkció különböző, de egymást kiegészítő perspektívákatnyújt:- A ‘Repertoár’ funkció a fogyasztókat látja el mindenegyes Kutató- és Technológia Transzfer Központ kompetenciaprofiljának leírásával, lehetővé téve az érdekközpontokazonosítását, a specifikus jellemzők és szükségletekalapján.- Az ‘Értékelési rendszer’ funkció a főként kvantitatív indikátorokszéles skáláján alapul, és lehetővé teszi a központokkutatási- és technológia transzfer tevékenységeinekösszehasonlítását különböző adatfeldolgozó eszközökáltal.A rendszer nemcsak a mérete miatt (regionális/multiregionális),hanem az eredményei és az együttműködőpartnerek relációjában is különleges. Valójában három félerésztvevőre/felhasználóra lett kifejlesztve:1. a Régió,2. a Kutató- és Technológia Transzfer Központok,3. a vállalkozások és ezek szövetségei (általánosítvaazok a fogyasztók, akik jobban meg akarják érteni akutatási és technológia transzfer tevékenységet).A rendszer célja, hogy csökkentse az információs aszimmetriát,mely gyakran akadályozza a tudás előállítói és felhasználóiközötti együttműködést, és hogy kezelje a kutatáshozés technológia transzfer tevékenységhez kapcsolódó nagymennyiségű információt a web-portál segítségével.Kapcsolat: QuESTIOhttp://www.questio.it/index.php/enquestion@irer.it • tel +39 02 673830203


I N N O V Á C I Ó S R E N D S Z E R E K A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A NE u r ó p a i K u t a t á s i T é r s é g38EurópaiBizottságEurópai KutatásiTerületEU KutatásiKeretprogramTagállamok, kutatóintézetekés egyébszervezetek, vállalatok,üzletek.Az Európai Kutatási Térség (ERA) egy egész Európára kiterjedőközös kutatási terület kialakítását megcélzó kezdeményezés.Célja, hogy a kutatásban ‘belső piacot’ hozzon létre,olyan területet, ahol a tudás, a kutatók és a technológia szabadáramlása valósul meg az együttműködés növelése, a versenyösztönzése, a források jobb elosztása, a nemzeti kutatásitevékenységek és politikák együttműködésének javítása, ésaz európai kutatáspolitika kidolgozása céljából.A kezdeményezést az Európai Bizottság indította 2000-ben.Céljai között szerepel, hogy:- lehetővé tegye a kutatók mozgását és együttműködését,hogy ezáltal világszínvonalú infrastruktúráhozkapjanak hozzáférést, és a kutatóintézetek kiváló hálózataivaltudjanak együtt dolgozni;- hatékonyan megossza, tanítsa, értékelje és használjaa tudást társadalmi, üzleti és politikai célokra;- optimalizálja és megnyissa az európai, nemzeti és regionáliskutatási projekteket;- összehangoltabban használja a közeszközöket ésközforrásokat;- erős köteléket építsen ki partnerekkel világszerteazért, hogy Európa profitáljon a tudás egész világrakiterjedő fejlődéséből, hozzájáruljon a globális fejlődéshez,és vezető szerepet vállaljon a globális problémákmegoldására irányuló nemzetközi kezdeményezésekben;- ‘kritikus tömeget’ hozzon létre a tudományok fő fejlődésiterületein, különösképp a mértékadó gazdaságokelérése céljából, a források jobb elosztása végett,valamint hogy csökkentse a negatív külső gazdaságihatásokat, amelyek a tényezők elégtelen mobilitásábólés a működtetők felé történő gyenge információszolgáltatásból erednek.Az ERA fogalma összekapcsolja az európai kutatási ‘belső piacot’,amelyben biztosított a kutatók, a technológia és a tudásszabad mozgása; a hatékony, Európa egészére kiterjedőegyüttműködést a nemzeti és regionális kutatási tevékenységek,programok és politikák között; illetve a kezdeményezéseket,amelyeket európai szinten finanszíroznak éshajtanak végre. Az ERA megerősítheti a régiók közötti tu-


I N N O V Á C I Ó S R E N D S Z E R E K A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A NE u r ó p a i K u t a t á s i T é r s é g39kapcsolattartást és kommunikációt a szereplőkközött, akik támogatják, előállítjákés használják a kutatási tevékenységeketés eredményeket.Az ERA honlapjaForrás: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htmldás áramlását egy olyan csatorna által, amely biztosítja a különbözőországokban lévő cégek és kutatóintézetek közöttikapcsolatot. A jobb hálózatban működő intézetek még inkábbképesek a tehetségek vonzására és megtartására.Az EU vezető szerepéből adódóan támogatást, környezetetés keretet biztosít a tagállamok által egyénileg indítottkezdeményezések kihangsúlyozására és felerősítésére,hogy ezáltal Európát nyitottá tegye a kölcsönös együttműködésre,illetve a multilaterális kezdeményezésekre.A tagállamok egyetemei, kutatóintézetei, vállalatai résztvesznek a hálózatban és használják azt. Az ERA elősegíti aA rendszer fő gyenge pontjai a következők:- Európában a kutató tevékenységekreirányuló fő referenciakeret még mindignemzeti;- a legtöbb intézkedést a hatóságokhozzák;- még mindig az aprózódás, elszigetelődésés részekre tagolódás jellemzia nemzeti kutatási erőfeszítéseket ésrendszereket, és jelentős a szabályozóés adminisztratív rendszerek közöttiegyenlőtlenség;- a kutatók még mindig jogi és gyakorlati akadályok általmegkurtítva látják a karrierlehetőségeiket, amelyek akadályozzákmobilitásukat az intézetek, szektorok és országokközött;- a vállalatok gyakran nehézkesnek találják az európai kutatóintézetekkelvaló együttműködést, különösen országokközötti viszonylatban;- az internetes portál nem hozzáférhető minden EU-snyelven.Az innovációs rendszer fő erősségei a következőek:- mobilitás a kutatók körében, a kutatók és a vállalatok közöttitudástranszfer;- az ERA struktúrákat és mechanizmusokat teremt az in-


I N N O V Á C I Ó S R E N D S Z E R E K A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A NE u r ó p a i K u t a t á s i T é r s é g40formáció- és tapasztalatcsere lebonyolítására munkacsoportok,szakértők és operátorok hálózatainak kialakításaés működtetése révén;- pénzügyi és jogi eszközök használata (szabályozások ésdirektívák);- politika-koordinációs eszközök megléte.A rendszer kulcsfontosságú innovációs elemei a következők:maga az ötlet egy közös EU-s kutatási terület létrehozására;a kutatók mobilitása; kapcsolat a vállalkozásokkal; fejletteszközök a nemzetközi együttműködés népszerűsítésére.A rendszer transzferálható jellemvonásai pedig a nemzetköziegyüttműködés, politika-alkotás és a jogi és pénzügyimechanizmusok kombinációja.Az ERA Európa mintegy 25-30 országának nyitotta meg akutatási lehetőségek kapuját, melyek eddig még nem voltakképesek a fentiekhez hasonló módszereket alkalmazni.Az ERA különböző szolgáltatásokat is nyújt, mint például azERAWATCH, mely az EU-n belül és azon túlmenően is információkatszolgáltat az európai, nemzeti és regionális kutatásipolitika, annak szereplői és programjai terén. Jelenlegaz ERAWATCH összesen 43 országban van jelen: 27 EU tagállamban,az Európai Közösség Kutatási Keretprogramjábanrésztvevő országokban és az EU fő kereskedelmi partnerországaiban.Mindazonáltal eddig kevés sikerrel járt a kezdeményezésalapvető célkitűzéseinek elérésében, amelynek oka főkéntaz internetes portál kialakításában keresendő: a portálugyanis nem hozzáférhető az összes EU-s nyelven és bonyolultrajta a navigáció.Honlap: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htmlKapcsolat:Az online formanyomtatvány elérhető a következőhonlapon: http://ec.europa.eu/research/era/contact_en.cfm


I N N O V Á C I Ó S R E N D S Z E R E K A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A NE u r o p e I N N O V A41SectoralInnovationWatchClusterMappingInnovationPanelsClusterNetworksFinancingNetworksStandardsNetworkslat és tudás megosztása, a tanuló platformok kialakítása akis- és középvállalkozásokat szolgálják.A tevékenységek célja a kis- és középvállalkozások, különösképpaz induló vállalkozások számára új, innovációt támogatószolgáltatások kifejlesztése és tesztelése európai innovációsszakemberek közreműködésével.Innovation ManagementEurope INNOVA ForumEurope INNOVA CommunicationsA Europe INNOVA az Európai Bizottság Vállalkozási és IpariFőigazgatóságának a kezdeményezésére jött létre. A EuropeINNOVA tulajdonképpen nem más, mint az innováció elősegítéséhezszükséges új eszközök kifejlesztését és tesztelésétmegvalósító “laboratórium”. Elsődleges célja, hogy az innovatívvállalkozások működését segítse, illetve összekapcsoljaa köz- és a magánszférában tevékenykedő innovációsszolgáltatásokat nyújtó szereplőket, mint például az innovációsügynökségeket, technológia transzfer irodákat, üzletiinkubátorokat, pénzügyi közvetítőket, klaszterszervezeteketés másokat. A Europe INNOVA 2006-ban indult azzal a céllal,hogy azonosítsa és kielemezze a különböző szektorokbanaz innovációt segítő és akadályozó tényezőket a megfelelőés célzott támogatáspolitika intézkedéseinek megvalósulásaérdekében.A Europe INNOVA a Gate2Growth-ra és a PAXIS-ra épít, illetvetovábbfejleszti a hálózatban működő innovációs szereplőkmegközelítését az elemző szakértelem és a tapasztalatötvözése által.A Europe INNOVA több mint 300 partnert kapcsol össze 23tagállamból, és jelenleg a fenti ábrán bemutatott elemekbőláll.A kezdeményezés a szektor alapú megközelítést előtérbehelyezve támogatja az üzleti klaszterek, pénzügyi ésstandardizációs szakemberek közötti együttműködést hálózatokkialakítása révén. A tapasztalatcsere, a jó gyakor-A Europe Innova honlapjaForrás: http://www.europe-innova.org


I N N O V Á C I Ó S R E N D S Z E R E K A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A NE u r o p e I N N O V A42A Szektoriális Innovációs Figyelő 9 ipari szektor innovációsteljesítményét (biotechnológia, információs és kommunikációstechnológia, energiaipar, autóipar, élelmiszeripar, űrkutatás,textilipar, vegyipar, gépészet/eszközök) és két horizontálisvetületét (öko-iparok és ‘gazellák’, azaz gyorsan fejlődőkis- és középvállalkozások) vizsgálja. Különböző ipariszektorokban lévő vállalatok különböző innovációs mintákatkövetnek, például a nem-technológiai innováció fontosabba szolgáltatói szektorokban, mint a gyártásban.A Szektoriális Innovációs Panelek célja az innovatív vállalkozásokfelől visszacsatolást biztosítani az innovációt előrehajtóerők és az innovációt akadályozó tényezők terén. A Panelekrangos innovációs szakértőkből állnak és arra szolgálnak,hogy kiegészítsék a Szektoriális Innovációs Figyelő és máseurópai innováció politikák kérdéseinek analitikus eredményeit.Az ő feladatuk a politikai javaslatok megfogalmazása.A tíz Innovációs Támogató Hálózat célja az innovatív vállalatokpénzügyi támogatáshoz történő, jelenleg gyengehozzáférésének javítása, mely az innováció gyakori akadályasok szektorban. A Hálózatok vállalkozókat, inkubátorokatés pénzügyi közösséget fognak össze és megvizsgálják azokinnovációs pénzügyi igényeit, hogy új eszközöket fejlesszenekki az innováció támogatásához, és új politikai javaslatokatfogalmazzanak meg.A klaszterek jelenleg az innováció kulcstényezői. 11Klaszter Hálózat biztosít platformokat a már meglévő ipariklaszterek számára Európában azért, hogy tapasztalatokatosszanak meg, és jobb megértést, illetve a jó gyakorlatokátadását biztosítsák a klaszter menedzsmenten belül.Az Innováció Menedzsment projekt innovatív vállalkozásokindításához szükséges eszközöket dolgoz ki. Ez a projekta növekvő inkubációs üzletágat próbálja meg szakszerűbbétenni új, az innováció menedzsment számára kidolgozotteszközök alkalmazásán keresztül, beleértve a kis- és középvállalkozásokönértékelését, valamint innovációs képességeiktanúsítását.A standardokat az innováció katalizátorának kellene tekinteni.Ezek fontos szerepet játszanak a piaci feltételek meghatározásábansok ipari szektoron belül, és hatékonyan gyorsítjáka technológiai és szervezeti változásokat.Az innovációt és a versenyképességet elősegítő politikakezdeményezésekelőkészítéséhez az Innovációs Feltérképezésegy specifikus tanulmányt nyújt az Európában meglévőés feltörekvő klaszterek evolúciójáról és elemzéséről.A tervezett tanulmány egy adathalmazt fog létrehozni ésugyanazt a metodológiát fogja alkalmazni az EU 27 országában.A tanulmány a klaszterek szerepének a jobb megértésétsegíti elő az innovációs teljesítmény megerősítésében.Az összes Europe INNOVA megbeszélést a Europe INNOVACommunications, egy horizontális projekt szervezi, amelynekfeladata a résztvevő partnerek közötti kapcsolatépítés,illetve munkájuk eredményeinek közzététele és terjesztése.A Europe INNOVA Forum egy interaktív web alapú platforma vállalkozási innováció támogatására irányuló kezdeményezésekés projektek számára. Az online Forum – a EuropeINNOVA projektekkel a középpontjában – a politika-alkotók,innovációs közvetítők és vállalkozások számára nyújt platformota jó gyakorlatok, ötletek és politikajavaslatok cseréjére.


I N N O V Á C I Ó S R E N D S Z E R E K A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A NE u r o p e I N N O V A43A rendszer gyenge pontjai közé tartozik az, hogy az innovációpolitika még mindig szét van aprózódva az EU-ban ésmég mindig hosszú út áll a közös belső piac megteremtéseelőtt. A Europe INNOVA és más kezdeményezések közöttgyenge kapcsolat van és az internetes portál nem elérhetőaz EU minden nyelvén.Az erősségek közé tartoznak a fókuszált prioritás területek,a politika-alkotó szervezetek, innovátorok, kutatók és vállalatokösszekapcsolása, a különböző platformokba, illetveköz- és magán társulásokba való szervezése, és a tény, hogya klaszter szervezetek által facilitált jobb nemzetközi klaszteregyüttműködés fontos szerepet játszhat a piaci és a rendszerbelihibák legyőzésében, amelyek különösen az innovatívkis- és középvállalkozásokat érintik.A kulcsfontosságú innovációs jellemzők a következők:az innovációt elősegítő új eszközök tesztelése innovatívvállalkozások számára; a köz- és a magánszférában tevékenykedőinnovációs szereplők, mint például az innovációsügynökségek, technológia transzfer irodák, üzletiinkubátorok, pénzügyi közvetítők, klaszterszervezetekösszekapcsolása, és egy ‘fórum’ modell a politika-alkotásszámára.Honlap: http://www.europe-innova.orgKapcsolat:Europe INNOVA Communications,Project ManagerDr. Jacques ViseurEURO TOPAvenue Louise, 486 (B14), LouizalaanB-1050 BrusselsTel: +32 2 649 59 94 Fax: +32 2 640 37 59


I N N O V Á C I Ó S R E N D S Z E R E K A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A NB O O S T - I T44Channel 3Channel 2Channel 1InnSPsSmall IncubatorsIncubated SMEsBoost IT PartnersBoost IT direct inter-actionBoost IT direct mid-term influenceChannel 4Incubated SMEs’ Business PartnersInnova+EFPCSOGISTIPNJVPMATIMOPSME SME SME SME SME SMESME SME SME SME SME SMEOPIJSIForrás: http://www.boost-it.org/FULCKTTPLJ+TPPEILSME SME SME SME SME SMESME SME SME SME SME SME


I N N O V Á C I Ó S R E N D S Z E R E K A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A NB O O S T - I T45A Boost-IT projekt hat különböző országból gyűjtötte öszszea résztvevő partnerek nemzetközi konzorciumát: Portugália,Izrael, Lengyelország, Ukrajna, Szlovénia és Horvátország.A partnerség két típusú szervezetből áll: az innovációsszolgáltatókból (InnSP) és az inkubátorok.ból Tevékenységesorán a BOOST-IT szoros együttműködést idézett előa partnerek között annak érdekében, hogy elterjessze azinnovációs “vírust” az innovációs szolgáltatóktól az inkubátorokig,és ezáltal eljuttassa az inkubált kis- és középvállalkozások(általában induló vállalkozások és mikro-vállalkozások)sokaságához. Az inkubátoroknak adott a lehetőség,hogy együttműködjenek annak érdekében, hogy új és innovatívszolgáltatásokat fejlesszenek ki az inkubált kis- ésközépvállalkozásaik számára. Az innovációs szolgáltatókworkshopok keretében vették fel a kapcsolatot az inkubáltvállakozásokkal, hogy innovációval kapcsolatos információt,tudást, módszertant, eszközöket és képzéseket nyújtsanakszámukra, hogy az innováció révén fokozhassák versenyképességüket.A BOOST-IT projekt technológiai szolgáltatásoksorának megvalósításával javította az innovációsés technológiai együttműködés szintjét Európában – főkénta déli országokban, az új tagállamokban és a tagjelöltországokban, ahol az együttműködés alacsonyabb színvonalú– megcélozva az európai gazdasági fellendülés ésnövekedés mögött meghúzódó hajtóerőket: a high-techkis- és középvállalkozásokat és az IT szektorban inkubáltspin-off vállalkozásokat.A Boost-IT projekt fókuszált céljai:• Tudatosságot teremteni a kis- és középvállalatok közöttaz európai keretprogramok lehetőségeinek kiaknázásacéljából;• Együttműködni a kis- és középvállalatokkal a lehetőségeik,illetve erős és gyenge pontjaik feltérképezéseérdekében;• Lehetséges innovatív ötleteiket ösztönözni, azérthogy változatossá tegyék ajánlataikat, és erősítsékversenyképességüket;• A keretprogramok által biztosított eszközök kiterjesztésea KKV-ra;• Segíteni abban, hogy a kis- és középvállalkozásokmegtalálják a megfelelő partnereiket az innovációsprojektjeikhez;• Kiképezni a kis- és középvállalkozásokat olyan eszközökhasználatára, melyek optimalizálják az európaiinnovációs projektekben való részvételüket;• Segíteni a kis- és középvállalkozásokat, hogy képeseseklegyenek az innovációs lehetőségeik kiaknázására.A célok eléréséhez a siker a tapasztalt innovációs szolgáltatókés az ICT- orientált inkubátorok menedzsment testületeinekegyüttműködésén alapul, melyek együttesen új, hozzáadottértéket is teremtő szolgáltatások sorát fejlesztik ki azinkubált kis- és középvállalkozások számára. Az együttműködőpartnerek az inkubált kis- és középvállalkozások igényeinekmegfelelően kialakított innovációs szolgáltatások soránakfejlesztésére és érvényesítésére fókuszálnak. Ezzel egyidejűlegaz inkubált vállalatokon belüli innovációs és K+F struktúráklétrehozását segítik elő, és az innováció menedzsmenteszközök hatékony használatára képezik ki a vállalkozásokat.A projekt két innovációs szolgáltatást ajánlott a kis- és középvállalkozásoknak,név szerint a következőket: (1) GET IN– Pályázatíró Varázsló: az eszköz vállalatoknak segít túljutni


I N N O V Á C I Ó S R E N D S Z E R E K A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A NB O O S T - I T46számos gyakorlati jellegű akadályon, melyek gátolják az EurópaiKözösség K+F tevékenységekben való sikeres részvételt;(2) INNOV’CHECK – Technológiai Audit: az auditor feladatátsegíti kulcskérdések szerkesztésével, melyek számosterületet lefednek, úgy mint: Technológia, Szervezés, Stratégiaés Üzleti Környezet. Partnerkereső funkciója számosországot lefed (lásd: például, http://boostit.net/orgs/). Aprojekt számos hírlevelet adott ki fontos információkkal ameghírdetett pályázatokról. A honlap lehetővé teszi a felhasználóknak,hogy partnereket keressenek funkciók és ötletekmegadásával.A rendszer előnyei a következők: az innováció szolgáltatók(InnSP) és az inkubátorok összekapcsolása a kis- ésközépvállakozásokkal kitűnő ötlet, mely potenciálisan új innovációstevékenységekhez, az intézmények hálózatánaklétrehozásához, valamint közös politika-alkotáshoz vezet, éstámogatja a köz- és magánszféra közötti együttműködést.Hátránya, hogy a tevékenységek a projekttámogatás végévelminden jel szerint lezárultak, a honlapon található információkidejétmúltak, nincs újabb keletű tevékenység és ahonlap nem elérhető a különböző EU-s nyelveken, bár információkés kontaktadatok még mindig elérhetőek.Honlap: http://www.boost-it.org/ and http://boostit.netKapcsolat (Szlovéniában):Institut Jožef Stefan − CT3 departmentJamova 39SI - 1000 LjubljanaVezető: mag. Mitja Jermol mitja.jermol@ijs.siProjekt menedzser: David Fabjan david.fabjan@ijs.siTitkár: Tina Anzic tina.anzic@ijs.sitel: +386 1 477 3593fax: +386 1 477 3935


I N N O V Á C I Ó S R E N D S Z E R E K A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A NE u r ó p a i I n n o v á c i ó s é s T e c h n o l ó g i a i I n t é z e t47EurópaiBizottságEurópai Innovációsés Technológiai IntézetIrányító testületTudás ésInnovációs Közösségek(KICs)Oktatás, technológia,kutatás, üzletés vállalkozásokAz Európai Innovációs és Technológiai Intézetetet (EIT) azértalapították, hogy új dimenziót nyisson az európai innovációnakés hogy megoldásokat nyújtson az innovációs szakadékáthidalására. Az EIT reméli, hogy új együttműködéseketlesz képes kialakítani az egyetemek, a kutatószervezetek ésaz üzleti szféra szakértelmére támaszkodva. Az EIT része egyteljes körű EU stratégiának, amely munkahelyek teremtését,a növekedést és a versenyképességet támogatja az EU-ban.Az EIT a tudásháromszög három részét ötvözi – az oktatást,a kutatást és az üzleti innovációt.Az EIT célja, hogy a fenntartható európai növekedés és versenyképességkulcsfontosságú hajtóerejévé váljon, ösztönözvea világ élvonalába tartozó innovációt, hatva a gazdaságraés a társadalomra. Az EIT küldetése a tudásháromszöghárom oldalán jelenlévő szereplők innovációs kapacitásánaknövelése az EU-ban és az EU-n túl, kifejezetten amagas szinten integrált Tudás és Innováció Közösségekenkeresztül.A Tudás és Innováció Közösségek az innovációs hálón belülmegerősített társulásokat fognak létrehozni, megosztvaközös stratégiákat és célkitűzéseket, túllépve az innovációsszereplők hagyományos hálózatain, a volumen, az ambícióés az élettartam (7-15 év) tekintetében. Feladatuk erős innovációskultúrák és identitások kialakítása közös víziók és célokáltal vezérelve, innovatív “kiválóság-hálókat” építve.Az EIT célja egy új európai út létrehozása a gazdasági növekedésmegvalósítására, a globális és társadalmi kihívásokfelismerésén keresztül, mint például az információs és kommunikációstársadalom jövője, a fenntartható energia és aklímaváltozás enyhítése és adaptálása.


I N N O V Á C I Ó S R E N D S Z E R E K A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A NE u r ó p a i I n n o v á c i ó s é s T e c h n o l ó g i a i I n t é z e t48Az EIT kiemelt figyelmet fordít a hatásokra. Ezt tükrözik a közöshelyszínen működő központokban megvalósított tevékenységekkoncentrációja, a Tudás és Innováció Közösségekvezetésére történő erős fókuszálás, az egyszerű megközelítésekés a hangsúly fektetése a vállalkozásokra és a vállalkozásokoktatásra. Az innovatív megközelítések támogatjáka már meglévő európai iparágak és a kis- és középvállalkozásokfelvirágoztatását, valamint lehetőséget biztosítanak újvállalkozások létrehozására, a készségek modernizálására, újmunkahelyek teremtésére és új vállalkozási tehetségek kibontakozására.Európa még mindig tehetne többet az innováció terén.Noha kitűnő európai oktatási és kutatóintézetek működnek,ezek gyakran meglehetősen elszigetelődnek az üzleti világtólés nem szerzik meg az innovációhoz szükséges ‘kritikustömeget’. Az EIT azért alakult, hogy egy új megközelítés általezen hiányosságokat orvosolja: ez az első európai kezdeményezés,amely teljesen integrálja a tudásháromszög háromoldalát (felsőoktatás, kutatás, üzleti innováció). Konkrétan ezazt jelenti, hogy az EIT lehetővé teszi Európa kiváló egyetemei,kutatóközpontjai, vállalkozásai, és más innovációs szereplőiszámára, hogy növekedjenek és tőkét kovácsoljanakaz innovációs kapacitásukból és képességükből. Ezáltal azEIT célja, hogy kitűnjön, mint egy világszínvonalú innovációorientált referencia modell, ösztönözve és irányítva a változásta meglévő oktatási és kutatási rendszerben.Ennek az innovációs rendszernek az előnyei a biztosítottkezdeti finanszírozás az EIT számára, törekvés a kutatás, oktatásés vállakozások egyesítésére; interdiszciplináris megközelítéseknyomatékosítása a társadalmi és gazdaságiszempontból fontos területeken; a kutatói és a vállalkozóimentalitás közötti választóvonal áthidalása; tökéletességre,függetlenségre és autonómiára való törekvés a döntéshozatalban;különböző nemzeti/regionális politikák koordinálása;stratégiai és hosszú távon történő működés, valaminta kis- és középvállalkozások részvételének EU-s kutatói keretekenbelüli megerősítése, és erős nemzetközi együttműködés.Gyenge pontjai pedig a nem elégséges együttműködésés koordináció más kezdeményezésekkel, illetve hogya ’fentről-lefelé‘ megközelítés nem feltétlenül hozza meg avárt sikert.Honlap: http://eit.europa.euKapcsolat:az on-line formanyomtatvány elérhető a következőinternet címen: http://eit.europa.eu/nc/metanavigation/contact.html.


50http://free.unideb.hu • free-project@unideb.hu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!