SZMSZ letöltése - I. Béla Gimnázium

ibela.hu
  • No tags were found...

SZMSZ letöltése - I. Béla Gimnázium

SZERVEZETI ÉSMŰKÖDÉSISZABÁLYZAT2013.I. BÉLA GIMNÁZIUM,KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAműködésére, belső és külső kapcsolatairavonatkozó rendelkezések0


5.15. Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái ...................... 375.16. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások ................................................................................ 376. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei ....................................................... 396.1 Az intézmény nevelőtestülete ...................................................................................................... 396.2. A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei ..................................................................... 396.3. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei .............................................................................. 406.4. A szakmai munkaközösségek tevékenysége ............................................................................... 416.5 A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai ................................................ 427. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje ........................................................ 447.1 Az intézmény közössége ............................................................................................................... 447.2 Az alkalmazotti közösség .............................................................................................................. 447.3 A szülői munkaközösség ............................................................................................................... 447.4. Az iskolaszék ............................................................................................................................... 457.5 Az intézményi tanács .................................................................................................................... 457.6. A diákönkormányzat ................................................................................................................... 457.7. Az osztályközösségek (kollégiumi csoportok).............................................................................. 477.8 A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái.............................................................. 477.9. A külső kapcsolatok rendszere és formája .................................................................................. 498. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok .................................................................... 528.1. A tanulói hiányzás igazolása ........................................................................................................ 529.2 Kedvezmények nyelvvizsgára, nemzetközi vizsgára ..................................................................... 529.3. Egyes versenyeken és nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények .................... 529.4 A tanulói késések kezelési rendje ................................................................................................. 539.5. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás ............................................................................ 539.6. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai ...................................... 549.7. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai .......................................... 5410.Az intézményi hagyományok ápolása ............................................................................................... 5810.1. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai ............................................................................... 5810.2 Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei ................................................ 5810.3. Iskolai szintű versenyek és szórakoztató rendezvények .......................................................... 5910.4 A hagyományápolás külső megjelenési formái ......................................................................... 5912. Az intézményi könyvtár működési szabályzata .............................................................................. 6313. Záró rendelkezések ........................................................................................................................... 781. Általános rendelkezések1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja2


A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseketa szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti ésműködési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá aműködésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportokés folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről229/2012. (VIII. 28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényvégrehajtásáról16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásrólA közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényA Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényA 138/1992. (X.8.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. éviXXXIII. törvény végrehajtásáról1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintéseJelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és másérdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján.Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2013. március 27-i határozatávalfogadta el.1.3 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatályaA szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, igazgatói utasításokbetartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. ASzervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése és betartása azoknak iskötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával. és az iskola szolgáltatásait igénybe vevőkteljes körére nézve kötelező.A szervezeti és működési szabályzat a nevelőtestületi elfogadás időpontjával lép hatályba, éshatározatlan időre szól.2. Az I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola jogállása, feladataiAz intézmény neve: I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános IskolaAngol megnevezése:I. Bela Grammar School, Student Hostel and Primary SchoolRövid neve:I. Béla GimnáziumOM azonosítója: 036394Feladatellátási helyei:3


Székhelye:7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27. (001 feladatellátási hely)Tagintézmények megnevezése, címei:I. Béla Gimnázium Kollégiuma(002 feladatellátási hely)ügyvitel címe: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 29.I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája (003 feladatellátási hely)ügyvitel címe: 7056 Szedres, Arany János u. 1.Az intézmény típusa: közös igazgatású köznevelési intézményAlapfeladata:Székhelyen – a gimnáziumban - ellátott feladatok:Köznevelési alapfeladatok:gimnáziumi nevelés-oktatás: négy ill. öt évfolyammal működő gimnáziumfelnőttoktatás• levelező munkarendpedagógiai szakszolgálati feladat• gyógytestneveléstöbbi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolainevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagymagatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű tanulókgimnáziumi nevelése, oktatásaKülönleges pedagógiai célok megvalósítása:Arany János Kollégiumi Programnyelvi előkészítőköznevelési típusú sportiskolai feladatSpeciális jellemzőemelt szintű oktatás, tantárgy megnevezése: matematika, informatika,biológia, fizika, angol nyelv, művészetek, testnevelés, történelem, németnyelv, magyarnyelv és irodalomegyéb: Tehetségpont, Ökoiskola, Pénziránytű iskola címekkel járó pedagógiaifeladatok; referencia - intézményi működés mintaadó pedagógiai tartalmakátadásáraKollégiumi tagintézményben ellátott feladatok:Köznevelési alapfeladatok:kollégiumi ellátástöbbi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolainevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagymagatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű tanulókkollégiumi nevelése, oktatásaKülönleges pedagógiai célok megvalósítása:Arany János Kollégiumi ProgramSpeciális jellemzőemelt szintű oktatás, tantárgy megnevezése: matematika, informatika,biológia, fizika, angol nyelv, művészetek, testnevelés, történelem, németnyelv, magyarnyelv és irodalomegyéb: Tehetségpont, Ökoiskola, Pénziránytű iskola címekkel járó pedagógiaifeladatok; referencia - intézményi működés mintaadó pedagógiai tartalmakátadásáraÁltalános iskolai tagintézményben ellátott feladatok:Köznevelési alapfeladatok:4


általános iskolai nevelés-oktatás• alsó tagozat• felső tagozattöbbi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolainevelése-oktatása: enyhe fokban értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, többfogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, egyébpszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagymagatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű tanulók általánosiskolai nevelése, oktatásaKülönleges pedagógiai célok megvalósítása:integrációs felkészítésképesség-kibontakoztató felkészítésAz intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ önálló jogi személyiséggel rendelkezőszervezeti egysége.Szervezeti egység kódja: KIK 160017Az intézményt az igazgatója képviseli.Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végezhet.3. Az intézmény szervezeti felépítése3.1 Az intézmény vezetője3.1.1 A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felel azintézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, az önálló költségvetéssel nemrendelkező intézményként a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, azáltalános iskolában működtető hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőleelvárható gondossággal való kezeléséért, és dönt az intézmény működésével kapcsolatbanminden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalókfoglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörétjogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatásiintézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzésirendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért ésellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, atanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyivizsgálatának megszervezéséért. A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetetrendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatta nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradásajelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni afenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell.A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörétesetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire, vagy az intézmény másmunkavállalójára átruházhatja.Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az igazgatóminden ügyben, az osztályfőnök és az érettségi vizsgabizottság jegyzője az év végi érdemjegyektörzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítő iratba való beírásakor. Azigazgató távollétében a helyettesítő vezető jogosult a bélyegző használatára, az igazgató nevefölött a saját neve aláírásával.5


3.1.2 Az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettesekakadályoztatása eseténérvényes helyettesítési rendTávollétében (ebben a sorrendben) az oktatási intézményvezető-helyettes, a nevelésiintézményvezető-helyettes vagy a kollégiumvezető. Az igazgatóhelyettesek hatásköre azintézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett– az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, a tanulók biztonságának megóvásávalösszefüggő azonnali döntést igénylő esetekre, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki.Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészbenátruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az intézményvezetés vagy a tantestület más tagjaira. Adöntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesekfelhatalmazását.Az igazgatóhelyettesek távolléte esetén feladatuk ellátásáról az igazgató gondoskodik.3.1.3 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörökAz intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja azalábbiakat.az általános iskolai tagintézmény-vezető számára az általános iskolai tanulók felvételiügyeiben való döntést,a kollégiumvezető számára a kollégiumi felvételi ügyekben és az Arany János KollégiumiProgram felvételi ügyeiben való döntést,az általános iskolai tagintézmény-vezetőés a kollégiumvezető számára az általános iskolaiill. a kollégiumi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézményképviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát,az általános iskolai tagintézmény-vezetőés a kollégiumvezető számára az általános iskolaiill. a kollégiumi alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapítását.3.2. Vezetők és intézményegységek közötti kapcsolattartás, vezetői munkamegosztás3.2.1.Az intézményvezető közvetlen munkatársai, vezetői munkamegosztásAz igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.Az igazgató közvetlen munkatársai:az intézményvezető- helyettesek,tagintézmény-vezetők (általános iskola és kollégium)a gimnáziumi- kollégiumi iskolatitkárokrendszergazdaAz igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint azigazgatóközvetlen irányítása mellett végzik. Az igazgató közvetlen munkatársai az igazgatónaktartoznak közvetlen felelősséggel és legalább hetente egy beszámolási kötelezettséggel.Az igazgató a vezető beosztású munkatársaival hetente egyszer vezetői értekezleten tanácskozik.6


Az intézményvezető-helyetteseket (gimnáziumi igazgatóhelyettesek és általános iskolai,kollégiumvezető –rövid néven: igazgatóhelyettesek) a tantestület véleményezési jogkörénekmegtartásával a munkáltató, ill. az igazgató (a munkáltató által átruházott jogkörben) bízza meg, apályázati eljárások szabályainak betartásával.Az Igazgatótanács jogszabályban rögzítettjogosultsága szerint vesz részt a megbízási jogkör gyakorlásában. Intézményvezető-helyettesimegbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozottidőre szól. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazonterületekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató általrájuk bízott feladatokért.Az igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik átegymás munkáját, ennek során – az intézmény igazgatójával egyeztetve – bármely olyan döntéstmeghozhatnak, amely a távollévő igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik.A titkárságvezető iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkező személy, hatásköre ésfelelőssége kiterjed a munkaköre és munkaköri leírása szerinti feladatokra. Arendszergazdamunkáját az igazgató az informatika-munkaközösség vezetőjével a szakmai kérdések egyeztetésemellett irányítja. A pedagógiai munkát közvetlenül segítők esetén a szükséges helyettesítést ellátómunkavállaló döntési jogköre – a saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett – ahelyettesítendő munkakörrel kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, azilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki.3.2.2. Az igazgatótanácsA közös igazgatású közoktatási intézmény vezetését, az intézményi egységek munkájánakösszehangolását - az egyes intézményi egységek azonos számú képviselőiből álló -igazgatótanács segíti.Az igazgatótanács szervezete, működési szabályai:Az igazgatótanács tagjai:Elnöke: - az intézmény vezetőjeTárselnöke: - az intézményvezető általános igazgatóhelyetteseTagjai: - intézményvezető-helyettesek, tagintézmény-vezetőka) Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel vagy az ügy természetéből adódóankonszenzussal hozza.b) Az igazgatótanács tagjainak mandátuma vezetői megbízatásuk idejére szól.c) Igazgatótanács üléseinek állandó meghívottja tanácskozási joggal a Közalkalmazotti Tanácselnöke és a szakszervezet egy-egy megbízottja. Havonta meghívottak az ifjúságvédők.d) Ideiglenes meghívót kaphat bárki, akit az igazgatótanács üléseinek napirendi pontjaivalkapcsolatban meg kíván hallgatni.e) Az igazgatótanács rendes üléseit kéthetente tartja. Összehívása, előkészítése, levezetése, azemlékeztető vagy a jegyzőkönyv-vezetés biztosítása az elnök feladata.f) Az igazgatótanács rendkívüli ülését kezdeményezheti az igazgatótanács bármelyik tagja.g) Az összehívás feltétele, hogy a rendkívüli ülést kezdeményező konkrét indítványt tegyen azigazgatótanács elé.h) A felsorolt feltételek teljesülése mellett az igazgatótanács elnöke köteles a kezdeményezésmegtételétől számított két munkanapon belül összehívni az igazgatótanácsot.i) Az igazgatótanács üléseit az elnök távollétében a társelnök vezeti.j) A két ülés közötti időszakban teljes joggal képviseli a tantestületet.k) Az igazgatótanács üléseiről az elnök döntése szerint emlékeztető vagy jegyzőkönyv készül,melyet a résztvevők írnak alá.7


l) A napirendről az ülés előtt tájékoztatni kell a jelenlevőket.m) Az igazgatótanács határozatképes, ha a tagoknak több mint 50 %-a jelen van.n) Javaslatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Ez utóbbi szabály alól kivételekazok a vezetői megbízásokkal kapcsolatos döntések, amelyek titkos szavazáshoz kötöttek.o) Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.p) Az igazgatótanács működési feltételeiről az intézmény igazgatója gondoskodik.Az igazgatótanács jogosítványai:a) A hatályos jogszabályok alapján javaslattevő, véleményezési és döntési jogköre van.b) Az igazgatótanács dönt a saját ügyrendjéről és munkaprogramjárólc) Az igazgatótanácsnak véleményezési joga- Az igazgatótanács véleményt nyilváníthat, illetve javaslattevő jogkörrel rendelkezik azintézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.- Ki kell kérni az igazgatótanács véleményét a pedagógiai program jóváhagyása előtt.- Véleményezheti a közalkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerését.- Véleményezheti a fejlesztési, felújítási tervek megállapításával kapcsolatos kérdéseket.- Javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben: irányításban, vezetőszemélyében, az intézmény egészét és a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben.3.3. Szervezeti együttműködésAz intézményegységek, tagintézmények (szervezeti egységek) munkájukat összehangolják,egymással együttműködnek. Az együttműködés formái: központi vezetői értekezletek, az alábbipontokban részletezett kapcsolatok, a közös hagyományok ápolásában való közreműködés.A tanévenkénti szakmai együttműködés formáit és területeit az éves munkaterv tartalmazza.3.3.1. Intézményi szintű munkacsoportokAz intézményi szintű munkacsoportokat az intézmény igazgatója hozza létre, élén az általamegbízott munkacsoport-vezetők állnak. Munkatervben rögzített éves program alapján azigazgató vagy az ezzel megbízott intézményvezető-helyettes vagy tagintézmény-vezető szakmaifelügyelete mellett működnek.Működésük személyi és tárgyi feltételeiről a szakmai felügyeletet ellátó vezető gondoskodik.A munkacsoport vezetők a munkaterv teljesüléséről minden tanév végén írásos beszámolótkészítenek.3.3.2. Intézményegységek, tagintézmények közötti kapcsolatokÁttanítások, közös foglalkoztatások:A racionális munkaerő-gazdálkodás intézményi gyakorlata, hogy a pedagógusok a kötelezőóráikat különböző intézményegységekben tarthatják meg. Az áttanításokat, a közösfoglakoztatásokat a tantárgyfelosztásokban véglegesítik. Az érintett pedagógusokat változómunkahelyen foglalkoztatja az intézmény.Közös művészeti/sport/egyéb öntevékeny csoportokA közös művészeti/sport ill.egyéb öntevékeny csoportok a résztvevő feladat-ellátási helyekvezetőinek közös szakmai irányításával működnek.Működő művészeti/sport csoportok:Színjátszó csoport/irodalmi színpad8


Sportköri csoport (Gimnázium, kollégium)Szedres község hagyományainak ápolása (gimnázium és általános iskola)3.4 Az intézmény szervezeti felépítéseAz intézmény szervezeti felépítését a következő oldalon szereplő szervezeti diagram tartalmazza.9


IntézményvezetőÁltalános iskolaitagintézményvezetőIntézményvezető-helyettes(gimn. oktatási)Intézményvezető-helyettes(gimn. nevelési)KollégiumvezetőMunkaközösség-vezetőkIskolatitkárMunkaközösség-vezetőkMunkaközösség-vezetőkPedagógusokAJKP mentor –ifj. védő, könyvt.Ped. felügyelőkIskola,kollégiumtitkárokRendszergazdaPedagógusokMűködéstsegítőalkalmazottakPedagógusokPedagógusokKönyvtáros,ifjúságvédőÁpolóInformatikaioktatásiasszisztens10


3.4.1 Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelőtevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal éskötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.Az intézmény vezetőségének tagjai:az igazgató,az intézményvezető-helyettesek, tagintézményvezetőka szakmai munkaközösségek vezetői, teamek vezetőiifjúságvédők, szervezőtitkárságvezetőKözalkalmazotti Tanács elnöke3.4.2 Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggalrendelkezik. Az intézmény vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinekképviselőivel, így az iskolaszék képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, aképviseleti jogú diákönkormányzat vezetőjével. A képviseleti jogú diákönkormányzattal valókapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért, hogy a diákönkormányzatjogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzatok képviselőjétmindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét bekell szerezni. A tagintézményi diákönkormányzatokkal és szülői szervezettel valókapcsolattartás a tagintézmény-vezetők feladata.Az intézmény vezetősége tanácskozásait a székhely és az általános iskola távolsága miattmegosztva tartja. A gimnáziumi vezetőség - mint testület - havonta, a hónap utolsó szerdájántanácskozik: monitorozva, értékelve az előző tanácskozás óta eltelt időszak feladatait, ésmegtervezi az előtte álló hónap operatív feladatait. Az általános iskola vezetősége havontatanácskozik.3.4.3. Kiadmányozási jog, tagintézmények képviseleteAz intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, az intézmény egészére vonatkozóhivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és intézményi szabályzatoknak aláírására azintézmény vezetője egyszemélyben jogosult.A tagintézmény-vezetőkaláírási jogköre azirányításuk alá tartozó feladatellátási-helyen a tanulói-szülői értesítésekre és a szakmaikompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki.Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézménypecsétjével érvényes.3.5 A pedagógiai munka ellenőrzéseAz intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmaifeladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés azigazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres ésjól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az eszabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása,valamint az intézmény minőségirányítási programjának részeként elkészített pedagógusteljesítményértékelési rendszer teremti meg.11


A munkaköri leírásokat legalább kétévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezőenszabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyébtermészetű ellenőrzési kötelezettségeit:az oktatási intézményvezető-helyettes,a nevelési intézményvezető-helyettes,a kollégiumvezető,az általános iskolai tagintézmény-vezetőa munkaközösség-vezetők,az osztályfőnökök,a szaktanterem- és szertárfelelősök,a pedagógusok.Az alkalmazottak munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagyazok másolatát az irattárban ( személyi anyagban) kell őrizni. Az intézményvezető-helyettesek,tagintézményvezető, kollégiumvezető és a munkaközösség-vezetők elsősorban munkakörileírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint résztvesznek az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény vezetőségének tagjai és a munkatervben apedagógus teljesítményértékelésben való közreműködéssel megbízott pedagógusok szükségesetén – az igazgató külön megbízására – ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájukbízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek.A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kellmeghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás ameghatározó elem.Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:tanítási órák, foglalkozások ellenőrzése (igazgató, intézményvezető-helyettesek,tagintézmény-vezető, kollégiumvezető, munkaközösség-vezetők),tanmenetek ellenőrzése, haladás ellenőrzésetanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával,a digitális napló folyamatos ellenőrzése,az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedésekfolyamán,munkarend (a tanítási órák, foglalkozások kezdésének és befejezésének ellenőrzése,ügyeletek)osztályzatok számának ellenőrzése4. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok4.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumaiAz intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –alapdokumentumok határozzák meg:12


az alapdokumentum (a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ –KLIK - alapító okiratában)a szervezeti és működési szabályzata pedagógiai programa házirendAz intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbidokumentumok:- a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal),- egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).4.1.1. A KLIK alapító okirata mellekletében kiadott alapdokumentumA KLIK alapító okiratába foglalt intézményi alapdokumentum tartalmazza az intézménylegfontosabb jellemzőit, jogszerű működését. Az intézmény alapdokumentumát a fenntartókészíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.4.1.2. A pedagógiai programA köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktatómunka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézményszámára a Köznevelési törvény biztosítja a szakmai önállóságot.A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai programszerint folyik.Az intézmény pedagógiai programja meghatározza:Az intézmény átfogó nevelési programját,Az iskola (általános iskola és gimnázium) helyi tantervét, a választott kerettantervmegnevezését, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, akötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat ésazok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket, valamint a kollégiumpedagógiai programját.Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközökkiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevételebiztosításának kötelezettségét.Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, atanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá– jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalmaértékelésének, minősítésének formáját.a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatosfeladatokat,a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, azosztályfőnök feladatait,a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkalkapcsolatos pedagógiai tevékenység helyirendjét,a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásánakrendjét,13


a középszintű érettségi vizsga témaköreit.a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így azérdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az az intézményvezetőjóváhagyásával válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatóiirodában, továbbá olvasható az intézmény honlapján.Az intézmény vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiaiprogrammal kapcsolatban.4.1.3 Az éves munkatervAz éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályokfigyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza anevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatokidőre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására az un. munkaterviértekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor bekell szerezni az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét.A munkatervegy példánya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanévhelyi rendjét az intézmény weblapján és az iskolai-kollégiumi hirdetőtáblán is el kell helyezni.4.2 A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjeSzabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük:a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény,16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõlA fenti jogszabályielőírások alapján az iskolai tankönyvellátás rendjét a nevelőtestület,szakmai munkaközösségek, a szülői szervezet, diákönkormányzat, iskolaszék véleményénekkikérésével évente - az iskola igazgatója határozza meg minden év január 25-ig.A törvény rendelkezik arról, hogy az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának,az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjétaz iskola szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. Ennek során egyetértésijogot gyakorol az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség) ésaz iskolai diákönkormányzat.A tankönyvellátással, a tanulók tankönyvi támogatásával kapcsolatban az alábbirendelkezéseket állapítjuk meg.4.2.1 A tankönyvellátás célja és feladata14


4.2.1.1 Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazotttankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek (atovábbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: atankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.4.2.1.2 Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátásvagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül. Az iskolaitankönyvellátás feladatait vagy annak egy részét elláthatja az iskola, illetve a Könyvtárellátó.Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az iskola felel, ha a feladatokatvagy azok egy részét a Könyvtárellátónak adja át.4.2.1.3 Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe vennikívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzésesorán a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanulóelveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárértkártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az igazgató – a tankönyvekbeszerzési árát figyelembe véve – határozatban állapítja meg.4.2.1.4 Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikusformábanteszi közzé.4.2.2. A tankönyvfelelős megbízása4.2.2.1 Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait az intézmény látja el olyan formában, hogy aKönyvtárellátóval szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a Könyvtárellátótól vagyannak segédjétől értékesítésre átveszi.4.2.2.2 Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az igazgató afelelős. Az igazgató minden tanévben január 25-éig elkészíti a következő tanévtankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködőszemélyt (továbbiakban: tankönyvfelelős), aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatosfeladatok ellátásában. A feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkakörifeladata, a vele kötött megállapodásban meg kell határozni a feladatokat és a díjazás mértékét.4.2.2.3 Az intézmény a megvásárolt könyvekről számlát nem adhat. Nem adható számla azingyenes tankönyvellátás rendszerében a normatív kedvezmény igénybevételével megvásárolttankönyvekről sem.4.2.3 A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése4.2.3.1Az iskolai tankönyvfelelős - az ifjúságvédő közreműködésével - minden év január 10-ig köteles felmérni, hogy hány tanuló kíván az iskolától – a következő tanítási évben –tankönyvet kölcsönözni.4.2.3.2. E felmérés során írásban tájékoztatja a szülőket arról, hogy a tankönyvpiac rendjérőlszóló törvény alapján kik jogosultak normatív kedvezményre (a továbbiakban: normatívkedvezmény), továbbá, ha az iskolának lehetősége van, további kedvezmény nyújtására és melyfeltételek esetén lehet azt igénybe venni. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében afelmérést a felvételi értesítést követő két hétben, a felvételi jogorvoslatok esetén a beiratkozásnapjáig kell elvégezni.4.2.3.3 A tájékoztatást és a normatív kedvezményekre vonatkozó igényt úgy kell fölmérni,hogy azt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az igény-bejelentési határidő előtt legalább 15nappal megkapja. A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés15


ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha azigényjogosultság az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be.4.2.3.4 A tankönyvfelelős az 4.2.3.1 pontban meghatározott felmérés alapján megállapítja,hogy hány tanulónak kell biztosítania a normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel ésmilyen tankönyvtámogatást a normatív kedvezményen túl. Az adatokat írásos formában január18-ig ismerteti az intézmény vezetőjével.4.2.3.5 A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó továbbikedvezmény iránti igényt jogszabálybanmeghatározott igénylőlapon kell benyújtani. Anormatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot legkésőbb az igénylőlapbenyújtásakor be kell mutatni. A bemutatás tényét a tankönyvfelelős rávezeti az igénylőlapra,amelyet aláírásával igazol.4.2.3.6 A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratokbemutatása szükséges:a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;(a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, apénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt)b) ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt- tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás,b) sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye;c) rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat.4.2.3.7 A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményenalapuló tanulói tankönyvtámogatás nem adható.4.2.3.8 Az iskola faliújságon illetve a tanári hirdetőtáblán valamint az iskola honlapjánelhelyezett hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli továbbikedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az igényléselbírálásának elveit. A normatív kedvezményeken túli támogatásnál előnyben kellrészesíteni azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg akötelező legkisebb munkabér(minimálbér)másfélszeresét. A normatív kedvezményen túlitámogatás a szülő illetőleg nagykorú tanuló írásos kérésére, a tanuló szociális helyzeténekés tanulmányi eredményének figyelembe vételével adható.4.2.3.9. Nem kérhet az iskola igazolást olyan adatokról, amelyet a köznevelési törvény alapján,illetve a szülő hozzájárulásával kezel.4.2.4 A tankönyvtámogatás módjának meghatározása4.2.4.1. A 4.2.3.1. pontban meghatározott felmérés eredményéről az igazgató minden évjanuár 20-ig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet ésaz iskolai diákönkormányzatot.4.2.4.2. Az intézmény igazgatója minden év január 25-ig meghatározza atankönyvtámogatás módját, és erről értesíti a szülőt, illetve a nagykorú tanulót.4.2.5 A tankönyvrendelés elkészítése4.2.5.1. A tankönyvfelelős minden év március 21-ig elkészíti az on-line tankönyvrendelésétaz elektronikusan működtetett rendszerben (KIR és Könyvtárellátó), majd véglegesítéselőtt aláíratja az intézmény igazgatójával. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő újosztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni. Atankönyvrendelés elkészítéséért díjazás jár, a díj összegét a 4.2.2.2 pontban szereplőmegállapodás szabályozza.16


4.2.5.2. A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, atankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz valóhozzájutás lehetőségét.4.2.5.2. A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogyazt a szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összestankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon,például használt tankönyvvel kívánja megoldani.4.2.5.4. Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel– közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak ajegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A közzététel aziskolai könyvtáros munkaköri kötelessége.4.3Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje4.3.1 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjeAz oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révéntartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tároltdokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainakmegfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag azintézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszerhasználata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbidokumentumok papír alapú másolatát:az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosításaaz alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentéseka tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentésekaz október 1-jei pedagógus és tanulói listaAz elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és azigazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. A nyomtatás és irattározás aTitkárságvezető kötelessége.Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. Adokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön ecélra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikairendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek(az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá.4.3.2 Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendjeA gimnáziumban használatos digitális napló elektronikusan előállított, részben papíralapontárolt adatként kezelendő, mert a rendszer nem rendelkezik az ágazat irányításáért felelősminiszter engedélyével. A DINA elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be aziskola vezetői, tanárai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása –ideiglenesen – az iskola e célra használatos szerverén történik, a frissítés legalább egyórányigyakorisággal történik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait,osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatosintézkedéseket, a szülők értesítését.A digitális napló tartalmát havi gyakorisággal archíválni kell, félévente CD-re írva, irattárielhelyezéssel.17


Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által bejegyzett órákat, azokatelsődlegesen pedagógusonként, másodsorban dátum szerint sorba rendezve ki kell nyomtatni. Apedagógusok a havonta megtartott óráikat kötelesek aláírni, az aláíráskor nem kell mindenmegtartott órát külön aláírni, de az aláírásnak át kell nyúlnia az aláírt tartományon.Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák,túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény igazgatójának alákell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és irattározni kell.Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, atanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsoroltadatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskolakörbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot irattárba kell elhelyezni. E papír alapúdokumentum felhasználásával kell kitölteni kézírással a félévi értesítőt (ellenőrző könyvet), ésaz év végi bizonyítványt.A félévi és tanév végi osztályfőnöki jelentéseket legkésőbb az osztályozó értekezletet követőmunkanapon az osztályfőnök kinyomtatja, aláírja és az oktatási igazgatóhelyettesnek átadja, akiaz irattárba helyezéséről gondoskodik.A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papír alapú törzskönyvet kellkézírással kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg.Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlanórák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony másmegszűnésének eseteiben.4.4.Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetéreA rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMIrendelet végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe.A rendkívüli események megelőzése érdekében az intézmény vezetője, az általános iskolábana tagintézmény vezetője, a kollégiumban a kollégiumvezető a kollégiumban és agimnáziumban a gondnoki, portási teendőket ellátó szolgáltató alkalmazottja esetenként, azintézményt takarító személyzet a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, hogyaz épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e.Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesekszemélyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni.Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:4.4.1. Ha az intézmény munkavállalója vagy a külső szolgáltatató (takarító, karbantartó,gondnok, portás) az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy bombaelhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti az iskolalegkönnyebben elérhető vezetőjének vagy az iskolatitkárnak. Az értesített vezető vagyadminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni abombariadót.18


4.4.2. A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő folyamatosjelzésével és kolomppal történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban isközzé kell tenni.4.4.3. Az intézmény épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadótervnek megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzelellentétes utasítás hiányában – a sportpálya. A felügyelő tanárok a náluk lévő dokumentumokatmentve kötelesek az osztályokat (csoportokat) sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó tanulókathaladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal agyülekező helyen tartózkodni.4.4.4. A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul kötelesbejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületbentartózkodni tilos!4.4.5. Amennyiben a bombariadó az érettségi vizsgák időtartama alatt történik, az iskolaigazgatója haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak és a Kormányhivatalnakbejelenteni, valamint gondoskodni az érettségi vizsga mielőbbi folytatásának megszervezéséről.4.4.6. Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet vevő felnőtt törekedjékarra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több ténytmegtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.4.4.7. A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. Abombariadó által kiesett tanítási időt az intézmény vezetője pótolni köteles a tanításmeghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével.5. Az intézmény munkarendje5.1 Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozásaAz intézmény vezetője vagy vezető beosztású helyettesei (gimnázium, általános iskola,kollégium) közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban az időszakban, amikortanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű délutáni tanrendi foglalkozások,egyéb foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább egyikükhétfőtől csütörtökig 7.20 és 16.00 óra között, pénteken 7.20 és 15.00 óra között azintézményben tartózkodik.A 16 óra után tartott foglalkozások, felügyelet esetén a foglalkozástvezető, felügyelő pedagógus felel a tanulók biztonságáért. Az általános iskolai tagintézményvezetőttávollétében a felsős munkaközösség-vezető, a közalkalmazotti tanács tagja (ebben asorrendben), a kollégiumvezetőt a főügyeletes nevelő vagy főügyeletes pedagógiai felügyelőhelyettesíti az az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, a tanulók biztonságánakmegóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő esetekre, az ilyen jellegű feladatokvégrehajtására. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknakmegfelelő időben és időtartamban látják el.5. 2 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztásaAz intézmény pedagógusai – a június hónap kivételével – heti 40 órás munkaidőkeretbenvégzik munkájukat. A heti munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában)19


mindenkor a hét első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebbmunkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandóki. Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendeltesetben lehetséges. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nemhaladhatja meg a 12 órát.A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény haviprogramjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg.Az értekezleteket,fogadóórákat általában szerdai napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a napi átlagban 8-órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. Az intézményvezetője a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programokkifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg.Szükség esetén elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagypedagógusok meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben azesetben is a fentiek az irányadók.Június hónapban – a szóbeli érettségi vizsgák lebonyolítása érdekében – a pedagógusoknégyhetes munkaidő-keretben dolgoznak, négyheti munkaidő-keretük általában 160 óra. Ajúnius havi munkaidő-keret kezdő időpontja a június 1-jét követő első hétfői nap, befejezőnapja az ezt követő negyedik hét pénteki napja. A szóbeli érettségi vizsgák ideje alatt aszóbeli érettségi vizsgán részvevő pedagógusok napi munkaidő-beosztását napi 12 órábanhatározzuk meg.5.2.1 A pedagógusok munkaidejének kitöltéseA pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktatómunkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozássalösszefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozókmunkaideje tehát két részre oszlik:a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.5.2.1.1 A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiaka) a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások megtartásab) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása,c) osztályfőnöki feladatok ellátása,d) iskolai sportköri foglalkozások,e) énekkar, szakkörök vezetése,f) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás,felzárkóztatás, előkészítők stb.),g) magántanuló felkészítésének segítése,h) könyvtárosi feladatok,i) tanulószobai, napközis-egész napos iskolai foglalkozásokj) rehabilitációs és fejlesztő foglalkozásokA pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshezkapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejezőtevékenységnek számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatokbeírása, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.) Ezért akötelező óraszám20


keretébenellátott feladatokra fordítandó munkaidőtóránként 60 perc időtartammal kellszámításba venni.A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, amunkaterv és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekorelsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az igazgatórangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi.5.2.1.2 A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következőka) a tanítási órákra, foglalkozásokra való felkészülés,b) a tanulók dolgozatainak javítása,c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése,d) a megtartott tanítási órák, foglalkozások dokumentálása, az elmaradó és a helyettesítettórák vezetése,e) érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,f) kísérletek összeállítása,g) dolgozatok, szintfelmérők, belső alapvizsga feladatsorok összeállítása, vizsgatételekösszeállításah) tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,i) a tanulmányi versenyek lebonyolítása,j) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,k) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,l) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,m) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői,diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása,n) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,o) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,p) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,q) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,r) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,s) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,t) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,u) részvétel a munkaközösségi értekezleteken,v) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,w) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében,x) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,y) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,z) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.5.2.1.3 Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatokmeghatározásaA pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében azalábbi feladatokat az intézményben kötelesek ellátni:az 5.2.1.1 szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyikea 5.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek,kivéve az a, b, g, h, q, x pontokbanleírtak.21


Az intézményen kívül végezhető feladatok:a 6.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek közül az az a, b, g, h, q, xpontokban leírtak.Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerinthatározza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatokellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelésitörvényben 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött munkaidőrevonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus maga dönt.5.3 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások5.3.1A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató vagyaz intézményvezető-helyettesek, tagintézményvezető, kollégiumvezető állapítja meg azintézményi órarendek függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál azintézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesenfigyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelvbetartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére.5.3.2 A pedagógus köteles10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt amunkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén)megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőlegelőző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.30 óráig köteles jelenteni az intézményvezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítésérőlintézkedhessen.Az előre tudott hiányzás esetén a távollétet erre rendszeresített űrlapon kell bejelenteni. Aszaktanárnak a kijelölt szakos helyettesítővel és /munkaközösség-vezetővel a feldolgozandóanyagot meg kell beszélnie.A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekortanmeneteit az illetékes vezetőhöz eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanárbiztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást.A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni agazdasági irodában.5.3.3A távollétek bejelentési, kérvényezési, engedélyezési eljárását tanévente ill. a vonatkozójogszabályok változásakor munkáltatói utasításba kell foglalni.Rendkívüli esetben a pedagógusaz igazgatótól vagy az illetékes kollégiumvezetőtől, tagintézményvezetőtől kérhetengedélytlegalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, óracserére, atanmenettől eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására.5.3.4 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőségszerint – helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanításióra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles a tanmenet szerint előrehaladni, aszakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani.5.3.5 A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkávalösszefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az22


intézményvezető adja a vezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők javaslatainakmeghallgatása után.5.3.6 A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresenosztályzatokkalértékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseketadjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendőfeladatokról.5.3.7. Az iskolai pedagógus a helyi tanterv megvalósításának megfelelő, évfolyamszintenösszehangolt saját igénye szerinti tananyagbeosztással (tanmenet) dolgozza fel a tanagyagotés tervezi az osztályfőnöki órák programját, illetve az osztályfőnök tevékenységét; akollégiumi nevelőtanár a kollégium pedagógiai programjának megfelelően tervezi acsoportfoglalkozások tematikáját. A tanmenetek kötelezően figyelembe veszik a helyitantervet, jelzi a kötelező tankönyveket, a kötelező segédeszközöket, tervezi a dolgozatok,témazárók időpontjait, témaköreit, (az osztályfőnöki programban a közös rendezvényeket,kirándulásokat).Az ütemezésnek szeptember 15-ig el kell készülnie és azt a pedagógus köteles az adott osztályérettségijéig megőrizni.A helyi tanterv megvalósítását tükröző tananyagbeosztást a munkaközösség-vezetőfelülvizsgálja és jóváhagyja. (Az osztályfőnöki programot az igazgatóhelyettes.)Fejezetek, anyagrészek évfolyamon belüli átcsoportosítását a munkaközösség-vezetővel,anyagrészek elhagyását minden esetben az igazgatóval és a területet felügyelő vezetővel kellegyeztetni és ennek tényét az adott osztály (csoport) haladási naplójában rögzíteni kell. Enneksorán a tanmenet átalakítását is el kell végezni.5.3.8. Iskolai tanulmányi kirándulást a tanév helyi rendjében foglaltak szerint tanítás nélkülimunkanapra lehet tervezni. A kirándulások időpontját az éves munkaterv tartalmazza;helyét és célját az osztályfőnöki (szaktanári) tanmenetben kell rögzíteni. Heti pihenőnapra,munkaszüneti napra fő szabályként iskolai tanulmányi kirándulás nem szervezhető. Ettőleltérni csak az iskolavezetés külön engedélye esetén lehet.5.3.9. Az osztályfőnök (kollégiumban a csoportvezető) a papír alapú vagy digitális naplótanulókra és pedagógusokra vonatkozó részeit szeptember 10-ig, a statisztikai résztszeptember 15-ig kitölti, a tanítási napokat a papír alapú naplóban hetente előre sorszámozza,a heti órarendet a megelőző hét péntekéig beírja, a hiányzásokról havonta összesítést készít.5.3.10.Az osztályfőnök feladata a szülői értekezletek és fogadóórák közlése, azokon amegjelenés nyilvántartása, a szülői értekezlet megtartása, erre – szükség esetén – aszaktanárok meghívása, a tanulók igazolatlan hiányzásai esetén a szülői értesítésekelkészítése, általában a szülőkkel való folyamatos kapcsolat:különösen akkor, ha a tanulófeltűnően rontott tanulmányi eredményén, kirívó a magatartása, vagy ha elégtelen minősítésvárható félévkor vagy év végén.5.3.11.A szaktanár (az osztály, a szakköri, az egyénileg választott tanórai csoportok, a nyelvicsoportok stb.) naplóban (papír alapon vagy digitálisan) köteles feltüntetni a tanóra számait, afeldolgozott tananyagot, a foglalkozás jellegét és jelöli a hiányzó tanulókat (egyéni,kiscsoportos foglalkozásokon, tanórán kívüli foglalkozásokon a jelenlévőket). Papír alapúnyilvántartás esetén a külön foglalkozások papír alapú naplójából az osztályzatokat havonta, ahiányzásokat hetente átvezeti az osztálynaplóba.23


5.3.12.A tanítási szünetek napjait és a tanítási napnak nem minősülő (tanítás nélküli)munkanapokat, valamint azokat a helyettesítési órákat, melyek az adott tantárgy tananyagábannem eredményeznek továbbhaladást, nem számozzuk. A naplókban minden megtartott iskolaifoglalkozás tényét, idejét és témáját, a foglalkozást vezető, felügyelő nevét rögzíteni kell.5.3.13.A hivatalosan – iskolaérdekből, verseny, stb. miatt – távol lévő tanulók hiányzásaitregisztráljuk, de ezt az összesítésben nem kell feltüntetni.5.3.14.A szaktanár bármely dolgozatot maximum 2 héten belül köteles kijavítani, és atanulóknak visszaadni (a megőrzendő dolgozatokat természetesen csak betekintésre – térítésidíj ellenében a másolási lehetőséget ebben az esetben is a tanuló számára az iskolábanmegadjuk).5.3.15.Az órarendben (1-5. óráig) minden főállású tanárnak heti kettő, arészfoglalkozásúaknak heti egy órát H-betűvel jelölünk meg. Ezen az órán a tanárnak aziskolában kell tartózkodnia váratlan helyettesítésre.5.3.16. A helyettesítések koordinálásában a munkaközösség-vezető együttműködik azilletékes vezetővel. Amennyiben a szakos helyettesítés nem oldható meg, a helyettesítésrekijelölt tanár az általa tanított osztályban, saját tantárgyában órát is tarthat. A csupánfelügyeletre kiírt órán a tanulókkal a következő foglalkozásokat célszerű tartani: videofilmvetítés,zenehallgatás, kiállítás látogatása, aktuális nevelési-iskolai problémák megbeszélése,felkészülés a kompetenciamérésre.Ha a szaktanárnak a tantárgy éves óraszámának arányos teljesítésében elmaradása van,keresnie kell a helyettesítési lehetőségek igénybevételével az elmaradás kompenzálását.5.3.17.Az iskolai kötelező órabeosztást és a rendes munkaidőn belüli, kötelező óraszámotmeghaladó többlettanítások számát a tantárgyfelosztás tartalmazza. A tanítási időkeret és azösszevonások teljesítésének ellenőrzése a haladási (szakköri, csoport, sportköri stb.) naplók, ahelyettesítési napló (DINA nyilvántartás) alapján, az egyéni nyilvántartás, az órarend és anaplók összevetésével történik. Az ellenőrzést az ezzel megbízott vezetők végzik. Az ügyeletteljesítése az iskolán kívüli programok esetén a meghívók vagy más bizonylatok alapjántörténik. Ezekből ki kell derülnie a tanulókkal töltött elszámolható időnek, ezen belül amérhető vagy nem mérhető munkavégzéssel járó ügyelet, esetenként készenlét arányának is.5.3.18. Az iskolákban óraközi szünetekbena pedagógusok az épületekben és az udvaronállandó ügyeletet látnak el 7 30 -től 14 10 -ig. A tanári ügyelet beosztását a gimnáziumban anevelési igazgatóhelyettes, az általános iskolában a tagintézmény-vezető készíti el. Atestnevelők a tornaterem és öltözők előtti folyosórész rendjére az óraközi szünetekbenkülönösen ügyelnek.5.3.19. A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendjeA hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendeltkötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktatómunkával összefüggő további feladatokból áll.Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetveegyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama aziskolai dokumentumokban rögzített, visszakereshető. Visszakeresésükhöz a naponta vezetettpedagógus jelenléti ív elegendő. A jelenléti ívbe a kieső napon az érintett pedagógusnak bekell írnia a távolmaradás okát.24


Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és időpontjának meghatározása anevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásához elismert heti munkaidőátalányfelhasználásával történik. Ennek figyelembe vételével a nem kizárólag azintézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásárólmaga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével –részletes munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie.Az intézmény vezetője a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti el a munkaidőnyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása vélhetően nembiztosítható. Ebben az esetben a munkaidő-nyilvántartás szabályai a következők:5.3.19.1. A pedagógusok munkaidejének nyilvántartására szolgáló adatlapot – a mindenkorhatályos jogszabályi előírások követésével – az igazgató készíti el.5.3.19.2. Minden pedagógus köteles napi gyakorisággal pontosan vezetni saját munkaidőnyilvántartólapját, a hónap utolsó napján az aláírt nyilvántartó papírokat az igazgatóhozköteles eljuttatni.5.3.19.3.A heti munkaidő minden teljes állásban kinevezett pedagógus számára 40 óra, ennektúlteljesítésére és alulteljesítésére sincs lehetőség.5.3.19.4.A hatályos belső rendelkezések szerint munkaidőkeretben dolgozunk, tehát a napimunkaidőnek nem feltétlenül kell minden napon 8 órának lennie, de a heti munkaidőösszegzésénél 40 órának kell kijönnie.5.3.19.5.A jogszabályok szerint biztosítanunk kell 20 perc munkaszünetet minden kollégának,aki munkakezdésétől legalább 6 órát munkában tölt. Ebben az esetben a napi 20 percmunkaszünet (általában ebédidő) kiadása és igénybe vétele (bejegyzése) kötelező.5.4 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendjeAz intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásávalaz intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkakörileírásukat az igazgató és a közvetlen vezető közösen készíti el. A törvényes munkaidő éspihenőidő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarendösszehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására.Anem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg. Anapi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozókesetében az intézményvezető vagy az illetékes vezető szóbeli vagy írásos utasításával történik.5.5. Munkaköri leírás-mintákIskolánkban minden alkalmazottnak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van,amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja.Munkaszervezési okokból az osztályfőnökök munkaköri leírását külön készítjük el azosztályfőnökök számára azért, hogy pusztán az osztályfőnöki feladatok ellátásának megkezdésevagy a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal módosítanunk a pedagógusmunkaköri leírását.5.5.1 Pedagógus munkaköri leírás-mintája5.5.1.1. A munkakör megnevezése: középiskolai tanár25


Közvetlen felettese: az igazgatóLegfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásánakfolyamatos fejlesztése, tanítványainak az érettségi vizsgára és a továbbtanulásra való sikeresfelkészítése.Szakmai munkavégzését, nevelői tevékenységét összességében a Pedagógus Szakmai EtikaiKódex etikai normáinak való megfelelés jellemzi.Munkáját a pedagógiai program szellemében, az SZMSZ-ben és a Házirendbenmeghatározottak, valamint egyéb belső dokumentumok, pl. éves munkatervi, iránymutatások,és az érvényes belső szabályzatok betartásával végzi. Munkavégzése során szem előtt tartja azintézményi pedagógus-teljesítményértékelés kritériumrendszerét, egyéni vállalásait azeredményességi mutatók javításáért.Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi dokumentumokpontos vezetéséért.A főbb tevékenységek összefoglalása:- Óratervi órák ellátása, a tantárgyfelosztás alapján dolgozatok javítása, házi feladatokellenőrzése, pedagógiai adminisztráció és a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódóügyviteli feladatok ellátása (digitális osztálynapló, csoportnapló, törzslapok,bizonyítványok, tanulmányok alatti vizsgák adminisztrációja), érettségi, helyi vizsgák,tanulmányi versenyek felügyeletének ellátása.- A tanulói teljesítmények értékelése (félévi, év végi, évközi folyamatos és a tanulmányokalatti osztályozó, különbözeti és javító vizsgák) a helyi tantervben meghatározottakszerint.- Tanulói hiányzások rögzítése (a digitális naplóban az adott tanítási héten belül)- Haladási napló vezetése (a digitális naplóban az adott tanítási héten belül)- A helyettesített órát az adott napon le kell könyvelnie.- Felkészülés a tanítási órákra, foglalkozásokra (kísérletek, audiovizuális eszközök,számítógép program előzetes kipróbálása), a tanórák előkészítése, feladatlapok,vizsgaanyagok (írásbeli és szóbeli vizsgarészekhez) összeállítása.- A tanóráin IKT-alkalmazással segíti az ismeretek elsajátításának folyamatát (kihasználvamin. a tanári laptop nyújtotta lehetőségeket, valamint a tantermek projektorral valófelszereltségét), a haladási naplóban az alkalmazást feltünteti (IKT).- HEFOP-TÁMOP-TIOP-kötelezettségek:Az interaktív táblával felszerelt tantermekben – amennyiben ott órája van - tanórái 32%-ában interaktív táblán tananyagot közvetít, a haladási naplóban az alkalmazást feltünteti(IKT).A tanulói laptoppal rendelkező csoportjaiban – amennyiben vannak- a tanórák min. 30%-ában IKT 1:1-et alkalmaz a kompetencia alapú képzésnek megfelelő tartalommal ésmódszerekkel, a haladási naplóban az alkalmazást feltünteti (IKT 1:1).- Részvétel a tanulók, egyéni foglalkozás keretében történő felzárkóztatásában éstehetséggondozásban, tanórán kívüli ill. egyéni foglalkozások vezetése.- Minden főállású pedagógus a hét meghatározott napján „nevesített” ügyeletet lát el azépület meghatározott részén. (A és B épületben.) Az óraközi szünetekben a diákokközelében tartózkodó tanár is ügyeletes tanárnak minősül. Részmunkaidőbenfoglalkoztatottak munkaidejükben arányosan vesznek részt az ügyeletben. A testnevelőtanárok felügyelnek a tornaterem, illetve az öltözők körüli rendre.26


- Az oktatási-nevelési tevékenység megszervezése érdekében az ügyeletes vezetőfeladatkiadása alapján helyettesít, felügyel.- Gondot fordít környezete tisztaságára; a tantermekben, folyosókon és egyébhelyiségekben a tanulókkal fölszedeti a szemetet- a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja- a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztályelhagyja a tantermet – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik- legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles amunkahelyén tartózkodni- Előre tudott hiányzása esetén javaslatot tesz a helyettesítésére, a helyettesítő tanár számáraátadja a szakszerű feladatellátáshoz szükséges információkat. Ha más szaktanárthelyettesít és máshonnan nem kap információt, akkor az előre (előző napon) kiírthelyettesítésre a DINÁ-ból a „tárgy haladási naplója” menüpont alapján tájékozódik arról,hogy a csoport hol tart, a tanmenetből pedig arról, hogy mit kellene tanítania.- előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai tanulmányi versenyeket,- az osztályozó konferenciát megelőzően legalább egy nappal lezárja a tanulókosztályzatait, ha a tanuló lezárt érdemjegye a tanuló kárára jelentősen eltér az osztályzatokátlagától, akkor erre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okáta konferencián megindokolja- beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, projektfoglalkozáson, szükségesetén ellátja a tanulók versenyre való kíséretét- Értekezleteken való részvétel (tantestületi, munkaközösségi értekezletek,osztályértekezlet, szülői értekezlet, fogadóóra). Távolmaradás előzetes bejelentéssel,nyomós indokkal lehetséges.- A munkatervben külön meghatározott iskolai rendezvényeken való részvétel.- Szakmai továbbképzéseken való részvétel (a tantestület által elfogadott továbbképzési ésbeiskolázási vagy iskolai munkaterv, belső oktatási terv szerint).- Szertárak kezelése és leltározása.- Részvétel a diákmozgalom segítésében.- Tevékeny közreműködés az ifjúságvédelemmel, a tanulói balesetek megelőzésévelösszefüggő feladatok ellátásában.- Részétel az intézményi dokumentumok elkészítésében.- A tanév előkészítése.- Tanítási óráit, foglalkozásait, egyéb megbízatásait a tanévenként készülőtantárgyfelosztás, az órarend és feladatellátási terv tartalmazza.- Részt vesz a nevelőtestületi munkában. Feladatait a Munkatervben rögzítettprojektteamekben a csoport által készített és a munkáltató által jóváhagyott projekt-tervekalapján végzi.Külön feladatok:- vizsgáztatás, intézményi szintű (pedagógiai programban rögzített) és külső mérésbenértékelésbenvaló közreműködés- osztályfőnöki feladatok ellátásaKülönleges felelőssége- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,- bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatosinformációkat,- a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, illetve anevelési igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak.27


Járandósága- a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér- a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben meghatározott kötelező pótlékok- túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíjTestnevelő kiegészítő munkaköri leírás-mintája:- minden tanév első testnevelés óráján balesetvédelmi oktatást tart tanítványainak, atestnevelés órán bekövetkezett baleset esetében az oktatást megismétli, az oktatástdokumentálja- különös figyelmet fordít a testnevelési órákon a balesetek megelőzésére- a testnevelés órákon nem hagyhatja felügyelet nélkül osztályát, diákjait- a bekövetkezett balesetet azonnal jelenti az intézmény vezetőinek- kapcsolatot tart a gyógytestnevelési órákra beosztott diákok szüleivel- kapcsolatot tart a Pedagógiai Szakszolgáltató Központtal- a tanév első tanítási óráján megtartja a tantárgyhoz kapcsolódó tűz-, baleset- ésmunkavédelmi tájékoztatástOsztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintájaA kiegészítő munkakör megnevezése: OsztályfőnökKözvetlen felettese: a nevelési igazgatóhelyettesMegbízatása: az igazgató bízza meg egy tanév időtartamraJelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő.Legfontosabb feladata: az adott osztály osztályfőnöki feladatainak ellátása, a tanulókkalkapcsolatos jutalmazó és fegyelmező intézkedések, kapcsolatfelvétel a tanuló kollégiuminevelőtanárával, szüleivel a tanulóval kapcsolatos nevelési, oktatási ügyekben.A főbb tevékenységek összefoglalása- Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét. Az iskola pedagógiai elveiszerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit figyelembevéve. Segíti az osztályközösség kialakulását.- Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusokmunkáját, ha ennek szükségég látja: látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetlegesproblémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli.- Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, atanítványait oktató, nevelő tanárokkal; a tanulók életét, tanulmányait segítőszemélyekkel (kollégium, sportvezető, stb.)- kapcsolatot tart az osztály diákönkormányzati vezetőségével, biztosítja az osztályképviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az évi rendes diákközgyűlésenvaló részvételét- Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét (erről a szülőketrendszeresen tájékoztatja), az osztály fegyelmi helyzetét. Az alulteljesítő tanulókszüleit december 1-10. között, majd április 20-25. között értesíti (a végzősökesetében március 20-25. között). Különös gondot fordít a hátrányos helyzetűtanulók segítésére, esélyegyenlőségének biztosítására és előmozdítására.- Számon tartja az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat.Segítséget nyújt számunkra. Az ifjúságvédelmi felelőst tájékoztatja a tanulókhelyzetéről. Szükség esetén kéri segítségét.28


- Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit,javaslatait a tanártársai elé terjeszti. Az osztályozó konferenciát megelőzőenlegalább 2 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás és szorgalom jegyére,- Osztályértekezlet összehívását kezdeményezi osztálya problémájának elemzésére,megoldására.- Szülői értekezletet tart, szükség esetén családokat látogat, az ellenőrző útjánrendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányielőmeneteléről, alkalmanként levélben is. A szülői értekezletek tapasztalatairóltájékoztatja az igazgatót (helyettesét).- Felelősen ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynaplónaprakész vezetése, év eleji, félévi és év végi statisztikák, törzslap, bizonyítvány,továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.).- Mint osztályfőnök saját hatáskörben indokolt esetben évente összesen 3 naptávollétet engedélyezhet és igazolhat osztálya tanulójának.- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azokmegoldására mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységekszervezésében.Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára.Ezek tervéről, programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az igazgatót(helyettesét).- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére, AJKP tanulók segélyezésére,(a tanulók véleményét figyelembe véve). A tanulókat saját hatáskörében isjutalmazza. Fegyelmi vétség esetén – ha az hatáskörét meghaladja – eljárástkezdeményez.- vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket,- javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési,stb. feladataira,- Részt vesz a nevelési munkaközösség munkájában, megbeszélésein, értekezletein- Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti aközösség tevékenységének eredményességét.- A nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít.- Az osztályfőnöki programokban az életpálya-építési kompetenciaterület moduljaitalkalmazza.- Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, a tanulók személyiségénekismeretében.- közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében éselbírálásában,- részt vesz osztálya bemutatkozó műsorának, szalagavató műsorának, diákigazgatóválasztásiműsorának, stb. előkészítő munkálataiban,- minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy azévfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira,- közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti osztályatanulónak a felsőfokú tanulmányokra történő jelentkezését- folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására,- minden év szeptemberének 10. napjáig leadja az ifjúságvédelmi felelősnek a hátrányos éshalmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett diákok névsorát, azezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi a digitálisnaplóba29


- folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a digitális naplóban a diákok adatainakváltozását, a bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat- a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, azoktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal.Ellenőrzési kötelezettségei- november, január és április hónap 8. napjáig ellenőrzi a digitális napló osztályozórészének állapotát, az osztályzatokat érintő hiányosságokat jelzi az oktatásiigazgatóhelyettesnek,- figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 napon belül igazolja ahiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket,- a házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség eseténelektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket,- a digitális naplóban generált írott üzenet útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagyhanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén- a Házirend előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, illetve haa tanuló bukásra áll, valamint a 200 órát meghaladó éves hiányzás esetén,- a konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata,valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a tanulókárára.Különleges felelőssége- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,- bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat,- maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat,- bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat,- a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy azigazgatónak.Pótléka és kötelező órakedvezménye- a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben szabályozott, munkáltatói utasításban rögzítettosztályfőnöki pótlék,- a Közoktatási törvény 1. sz. mellékletének harmadik része II/7. fejezetében meghatározottheti egy óra osztályfőnöki órakedvezmény.AAAAAAAAAAAAA Kollégiumi nevtanTanítóA kiegészítő munkakör megnevezése: tanító szakos pedagógusKözvetlen felettese: tagintézmény vezetőMegbízatása: az igazgató bízza megJelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő.Legfontosabb feladata: a tanulók nevelése, az általa tanított tantárgyakból érdemjegyek,osztályzatok megállapítása, tanulókkal kapcsolatos jutalmazó és fegyelmező intézkedések,kapcsolatfelvétel a tanuló szüleivel a tanulóval kapcsolatos nevelési, oktatási ügyekben.A főbb tevékenységek összefoglalása- Óratervi órák ellátása, a tantárgyfelosztás alapján, dolgozatok javítása, házi feladatokellenőrzése, pedagógiai adminisztráció és a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódóügyviteli feladatok ellátása (osztálynapló, csoportnapló, törzslapok, bizonyítványok,különböző vizsgák adminisztrációja), helyi vizsgák, tanulmányi versenyek felügyeleténekellátása.30


- A tanulói teljesítmények értékelése (félévi, év végi, évközi folyamatos és a tanulmányokalatti osztályozó, különbözeti és javító vizsgák a helyi tantervben meghatározottak szerint.- Tanulói hiányzások rögzítése.- Haladási napló vezetése.- A helyettesített órát az adott napon le kell könyvelnie.- Felkészülés a tanítási órákra, foglalkozásokra (kísérletek, audiovizuális eszközök,számítógép program előzetes kipróbálása), a tanórák előkészítése, feladatlapok,vizsgaanyagok (írásbeli és szóbeli vizsgarészekhez) összeállítása.- A tanóráin IKT-alkalmazással segíti az ismeretek elsajátításának folyamatát (kihasználvamin. a tanári laptop nyújtotta lehetőségeket, valamint a tantermek projektorral valófelszereltségét), a haladási naplóban az alkalmazást feltünteti (IKT).- HEFOP-TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 – TIOP1.1.1-07/1-2008-1008 -kötelezettségek:Az interaktív táblával felszerelt tantermekben – amennyiben ott órája van - tanórái 30%-ában interaktív táblán tananyagot közvetít, a haladási naplóban az alkalmazást feltünteti(IKT).- Részvétel a tanulók, egyéni foglalkozás keretében történő felzárkóztatásában éstehetséggondozásban, tanórán kívüli ill. egyéni foglalkozások vezetése.- Minden főállású pedagógus a hét meghatározott napján „nevesített” ügyeletet lát el azépület meghatározott részén. Az óraközi szünetekben a diákok közelében tartózkodó tanáris ügyeletes tanárnak minősül. Továbbá a számára meghatározott időben ellátja abuszkíséretét az iskola tanulóinak. Testnevelés óra előtt és után felügyel a tornaterem,illetve az öltözők körüli rendre.- Az oktatási-nevelési tevékenység megszervezése érdekében az ügyeletes vezetőfeladatkiadása alapján helyettesít, felügyel.- Előre tudott hiányzása esetén javaslatot tesz a helyettesítésére, a helyettesítő tanár számáraátadja a szakszerű feladatellátáshoz szükséges információkat. Ha más szaktanárt helyettesítés máshonnan nem kap információt, akkor az előre (előző napon) kiírt helyettesítésre atárgy haladási naplója alapján tájékozódik arról, hogy a csoport hol tart, a tanmenetbőlpedig arról, hogy mit kellene tanítania.- Értekezleteken való részvétel (tantestületi, munkaközösségi értekezletek, osztályértekezlet,szülői értekezlet, fogadóóra). Távolmaradás előzetes bejelentéssel, nyomós indokkallehetséges.- A munkatervben külön meghatározott iskolai rendezvényeken való részvétel, úgymintünnepély, diáknap, Bezerédj-nap, iskolanap, diákközgyűlés, ballagás, bankett, beiskolázásinap, egyéb tanítás nélküli munkanap, részvétel a kulturális – és sportélet, a szabadidőhasznos eltöltésének szervezésében, osztálykirándulás.- Szakmai továbbképzéseken való részvétel (a tantestület által elfogadott továbbképzési ésbeiskolázási vagy iskolai munkaterv, belső oktatási terv szerint).- Szertárak kezelése és leltározása. Osztályterem rendezése, dekorálása.- Részvétel a diákmozgalom segítésében.- Tevékeny közreműködés az ifjúságvédelemmel, a tanulói balesetek megelőzésévelösszefüggő feladatok ellátásában.- Részétel az intézményi dokumentumok elkészítésében.- A tanév előkészítése.- Tanítási óráit, foglalkozásait, egyéb megbízatásait a tanévenként készülő tantárgyfelosztás,az órarend és feladatellátási terv tartalmazza.- Vizsgáztatás, intézményi szintű (pedagógiai programban rögzített) és külső mérésbenértékelésbenvaló közreműködés.31


AJKP ifjuságifjsegpedfelügy5.6. Az iskolai tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama5.6.1. Az iskolai oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint atantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével,a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órákmegtartása után, rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt szervezhetők.5.6.2 A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározottidőben kezdődik. A kötelező tanítási órák délelőtt vannak, azokat legkésőbb általában 14.00óráig be kell fejezni.5.6.3 A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestülettagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanításiórák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A kötelezőorvosi és fogorvosi vizsgálatok az területet koordináló vezető által előre engedélyezettidőpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbézavarják.5.6.4 Az óraközi szünetek rendjét ügyeleti rend szerint beosztott pedagógusokfelügyelik.Dupla órák (engedéllyel) szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, dolgozatírás esetén, vagyprojektek lebonyolításakor.5.7. Az intézmény nyitva tartásaAz intézményegységek nyitva tartását a különböző alapfeladatok ellátásának megfelelve azintézményegységek szabályozzák. A speciális szabályokat az „Intézményegységispecialitások” c. fejezet feladatellátási helyenként tartalmazza.Általános szabályok a nyitva tartással kapcsolatban:A tanítási időszakban az iskolákban a folyosókon tanári ügyelet működik.A tanárok ügyeleti beosztását az iskolai egység vezetői készítik el minden évszeptember 3-ig. Az ügyeleti rendet a hirdetőtáblákon kell elhelyezni.A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre a feladatellátási hely vezetője adengedélyt eseti kérelmek alapján.Szombaton és vasárnap (pihenőnapon és munkaszüneti napon) a nyitva tartás –kollégium kivételével – csak a vezetők által engedélyezett szervezett programokhozkapcsolódhat. Az épületeket egyébként zárva kell tartani.Az intézmény tanítási szünetekben a honlapon kihirdetett és a bejárati ajtókrakifüggesztett ügyeleti rend szerint tart nyitva.5.8. Belépés és a benntartózkodás rendje azok részére, akik jogviszonyban állnak azintézménnyelAz intézmény nyitvatartási ideje alatt adolgozók az intézmény területén tartózkodhatnak.A gyermekek, tanulók benntartózkodásának rendjét az intézményegységek szabályozzák az„Intézményegységi specialitások” c. fejezetben.Azáltalános iskolában az intézmény felügyelet nélküli elhagyása egyáltalán nemengedélyezett. A középiskolában tanítási időben a tanuló az iskolát csak osztályfőnöki (azosztályfőnök távollétében ügyeletes vezetői engedéllyel, kilépőcédulával hagyhatja el.32


Az iskolában, kollégiumban tartózkodás további rendjét a házirend határozza meg.5.9. Nem jogviszonyban állók benntartózkodása, fogadásaAzok számára, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel, a belépés és benntartózkodásrendjét az intézményegységek szabályozzák, illetve a benntartózkodás szabályait azegységekben nyilvánosságra hozott (kifüggesztett) házirend tartalmazza.Valamennyi intézményegységre vonatkozó általános rendelkezések:Az intézménnyel közalkalmazotti vagy tanulói, kollégiumi tagsági jogviszonyban nem állószemélyek az ügyintézés időtartamára az intézményben csak úgy tartózkodhatnak, ha e tényt aportán vagy a titkárságon, ennek hiányában az ügyeletes vezetőnek, ügyeletes pedagógusnakill. pedagógiai felügyelőnek jelzik. Kilétüket a portás, az ügyeletes pedagógus, indokoltesetben az intézmény bármely dolgozójának kérésére igazolniuk kell. A dolgozókgondoskodnak arról, hogy jövetelük céljának megfelelő személlyel találkozhassanak.Diákokat, gyermekeket csak közvetlen hozzátartozóik különösen indokolt kéréseesetén kereshet meg a nevelőtestület valamelyik tagja.A tanulók barátaikat, ismerőseiket az épületeken belül nem fogadhatják. Ettől eltérőszabályozást a kollégium a földszinti aulájára alkalmazhat, a házirend kollégiumravonatkozó fejezetében.A tanulók/gyermekek szüleit kivéve – vagyonbiztonsági okok miatt – az intézménybelátogatók csak elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületekben.A kollégium emeleteire látogató csak az intézmény dolgozójának kíséretében mehetfel.Ügynökök, kereskedők stb. tevékenységét az igazgató, a szedresi tagintézményekben atagintézmény-vezető engedélyezheti, és csak a kijelölt helyen és kijelölt időbentartózkodhatnak.A helyiséget bérlők csak az általuk használt területeken és a szociális helyiségekbentartózkodhatnak.Az intézmény bármely dolgozójának joga és kötelessége, hogy az ismeretlenszemélynek tájékoztatást adjon, érdeklődjön jövetele céljáról. Amennyiben az illetőszemély elfogadható ok nélkül tartózkodik az intézmény területén, úgy az intézménydolgozójának kötelessége, hogy őt távozásra szólítsa fel.A kollégium-gimnázium területén működik a Diákétkeztetési Kft., amely a „nem iskolaidolgozók” számára is biztosítja az étkezést.A tevékenységével összefüggésben aa Kft. felelős vezetőjének kötelessége, hogy az intézményi SZMSZ előírásait betartsaés betartassa.Kft. vezetője és az iskola igazgatója esetenként külön megegyezésben rögzíti aspeciális szabályozást.Az intézmény székhelyén folyó gazdasági ügyintézést a működtető önkormányzatmunkatársa(i) végzik. Tevékenységükkel összefüggésben az ügyintéző kötelessége, hogy azintézményi SZMSZ előírásait betartsa.Az általános iskola területén a Szedresi Önkormányzat üzemelteti a konyhát és az éttermet. Aközös használat szabályait a fenntartó és az önkormányzat közötti megállapodás rögzíti. Amegállapodásban foglaltak végrehajtása az intézményvezető felelőssége.33


5.10. Intézményi védő, óvó előírások, eljárások rendjeJárművek közlekedése az intézmény területén: Az intézmény területére csak iskolai dolgozók,az iskola vagy kollégium vendégei, a szolgáltatást végző takarító, karbantartó szervezetek, agazdálkodó szervezet, az étkeztetést végző gazdálkodó szervezet gépjárművei, valamint árutszállító gépjárművek hajthatnak be. Tanulók az intézmény területén személygépkocsival nemparkolhatnak.Az intézmény udvaraiban parkoló gépjárművekben keletkezett esetlegeskárokért az intézmény semmiféle felelősséget nem vállal.A közlekedési szabályokat az intézmény területén is be kell tartani, a maximális sebesség 5km/h.Téli közlekedési veszélyek:Az udvarok egyenetlenségük miatt hajlamosak a jegesedésre.Az intézményegységek udvarának és az épületek előtti utcaszakasz jég- ésszennyeződésmentes tartásáért a székhelyen és a kollégiumban a gazdasági szervezet, atagintézményekben a karbantartó-udvaros felel. Hirtelen nagy mennyiségű hó esetén azintézményegységek tanulói (7-8. és középiskolai évfolyamokon) vezetői utasításraközreműködhetnek a veszélyhelyzet elhárításában. Ez esetben az érintett tanár is felügyeli amunkát. A tanulók munkavégzésének időtartama nem haladhatja meg a 45 percet.Sózást, jégfeltörést csak felnőttek végezhetnek.5.11. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje5.11.1. A közös terek használataAz intézményben a közös terek használatáról az igazgatói értekezleteken történt egyeztetésekután, az Igazgatótanács állásfoglalása alapján az intézményigazgató dönt.Az intézmény helyiségeinek külső szervek, magánszemélyek általi igénybevétele díjazásellenében, terembérleti szerződéssel történik, a fenntartó és a működtető szabályzatai szerint.Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődőszervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az iskola ellátja a gyermekek,tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célútevékenység nem folytatható.A feladat-ellátási helyekre vonatkozóan az „Intézményegységi specialitások” c. fejezettartalmazza a használatukban lévő létesítmények és helyiségek használati rendjét.5.11.2.Az intézményegységek főépületének homlokzatát címtáblával, az osztálytermeket ésszaktantermeket a Magyar Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni anemzeti lobogót, az Európai Unió zászlaját.Az intézmény minden alkalmazottja, a szolgáltatók személyzete és tanulója felelős:a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,az energiafelhasználással való takarékoskodásért,a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.34


5.11.3.A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettelhasználhatják. Az intézmény tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét,számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanításiórákon, kollégiumi foglalkozásokon használhatják. A foglalkozásokat követően – a tanteremértfelelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskolaminden felszerelésének használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb.használatának rendjétbelső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és apedagógusok számára kötelező.5.11.4.Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csakaz igazgató, a kollégiumban a kollégiumvezető, az általános iskolában a tagintézmény-vezetőengedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.5.12.5. Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. Atantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően – atakarító személyzet feladata.5.12.6.A diákönkormányzatokaz intézmény tanulók által használt helyiségeit, azokberendezéseit – az ügyeletes vezetővel való egyeztetés után – szabadon használhatják.5.13. A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése5.13.1. A dohányzással kapcsolatos előírásokAz intézményben – ide értve az intézmény udvarait, a főbejáratok előtti 30 méter sugarúterületrészt és a kerítésen kívüli parkolókat is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybelátogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolairendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkekfogyasztása tilos!Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki– az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint –egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távollétemulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük.Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos.A nemdohányzók védelméről szóló törvényben meghatározott, az intézményi dohányzásszabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézményegység vezetője.5.13.2. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatokA tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmitájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja afigyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az intézményközvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtétés tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják.Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elejénazon tantárgyaktanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyentantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét azosztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi35


előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár atanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólagkell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet melletthasználhatják.Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára mindenolyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamelytevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezetőpedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni.A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus,aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el.Az intézmény dolgozóinak általános feladatai a tanulóbalesetek esetén:A tanulók, gyermekek felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót, gyermeket ért bármilyenbaleset, sérülés vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következőintézkedéseket:a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie (csak annyit tehet, amihez biztosan ért),szükség esetén orvost kell hívnia,a veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,azonnal jelentést kell tennie az egységvezetőnek, vagy az őt helyettesítő személynek,E feladatok ellátásában a helyszínen jelenlévő többi nevelőnek is részt kell vennie.Az intézményben történt minden súlyosnak minősíthető balesetet az intézményegység-vezetőkérésére az ERGONOM Kft -legalább középfokú munkavédelmi végzettségűdolgozójavizsgálki, felveszi a szükséges jegyzőkönyvet, majd továbbítja az illetékeseknek.Tájékoztatja a történtekről az intézményvezetőt, aki felelős a baleseti jegyzőkönyvektovábbításáért az erre szolgáló elektronikus felületen.Súlyos baleset esetén az egységvezető a baleset bekövetkezéséről azonnal jelentést tesz azintézmény igazgatójának, majd a fenntartónak.Az iskolák igény esetén biztosítják a diákönkormányzat képviselőjének részvételét atanulóbalesetek kivizsgálásában.Az iskolai-kollégiumi titkárok feladata, hogy a balesetekről nyilvántartást, a nem súlyosbalesetekről jegyzőkönyvet vezessen.A nevelő munka egészséges és biztonságos feltételei megteremtésével összefüggőtevékenységek rendjeAz intézmény igazgatója minden tanév kezdetekor az intézmény épületeinek bejárásávalgyőződik meg a munkavégzés feltételeiről, az épületek állapotáról.Az intézményben a munkavédelmi feladatokat ellátó szolgáltató szervezet megbízottja azegészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzésekkeretében rendszeresen ellenőrzi, amelynek szabályozását a szolgáltató által rendszeresenfelülvizsgált munkavédelmi szabályzat tartalmazza.Az intézményegységek az általános szabályozással összhangban továbbiszabályozást határozhatnak megspeciálisA pedagógusok és egyéb alkalmazottak számára minden tanév elején tűz-, baleset-,munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelősi feladatkört ellátószolgáltató. A munkavédelmi felelős megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A36


tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt azmunkavállalók aláírásukkal igazolják.A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöketcsak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása azintézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez köthetiaz eszköz órai használatát. A pedagógusok által készített nem technikai jellegű pedagógiaieszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók.5.14. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás általános rendjeAz intézmény- a fenntartó és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodása alapján –biztosítja az iskolai, kollégiumi tanulók és az óvodai gyermekek rendszeres egészségügyifelügyeletét. Az általános iskolai tanulók és az óvodás gyermekek félévente, a középiskolásokévente fogorvosi szűrővizsgálaton vesznek részt. Az intézmény felnőtt dolgozói részére afoglalkozás-egészségügyi szolgálat szolgáltatásait veszi igénybe. Az egészségügyi ellátásütemezéséről a helyileg illetékes vezetők gondoskodnak. Erre vonatkozóan kapcsolattartásrendjét, egyéb specialitásokat az „Intézményegységi specialitások” c. fejezet tartalmazza.5.15. Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formáiGimnáziumi diákjaink számra a pedagógiai programunk a 2012-13. tanévtől felmenőrendszerben heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből heti három órát az órarendbe iktatvaosztálykeretben szervezünk. A 4. és 5. testnevelés órát diákjaink számára az alábbi rendbenbiztosítjuk:a iskolai sportkörben sportoló tanulók számára a választott sportágban heti 2-2 órássportköri foglalkozáson való részvétellel, a választható sportágakat az intézményigazgatója a tanév indítását megelőzően május 20-ig nyilvánosságra hozza. A benyújtottjelentkezések alapján a sportköri foglalkozást választó diákok számára a heti két órásfoglalkozás kötelező.a külső szakosztályokban, egyesületekben igazolt, versenyszerűen sportoló tanulókszámára a szakosztályban történő sportolással – a köznevelési törvényben meghatározotttartalommal beszerzett igazolás benyújtásávala kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2-2 órás gyógytestnevelésifoglalkozáson történő részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskolaegészségügyiszolgálat szakvéleménye szerint – a rendes testnevelési órákon is részt vehetnekAz iskolai sportkör és az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás alapja az iskolai sportkörszakmai programja, amelyet az intézmény igazgatója a tanév munkatervének elkészítése előttbeszerez. A feladatok megoldásához figyelembe veszi a sportkör munkatervét, biztosítja aszükséges erőforrásokat és a megvalósításhoz szükséges feltételeket. Az iskolai sportkörvezető a tanév végén beszámol a sportkör tevékenységéről, az eredményekről listát készít,amelyet az iskola vezetése beemel a tanévről szóló beszámolóba, megjelenít az iskolaweblapján. Egyebekben az iskolai sportkör vezetőjével napi operatív kapcsolatot tart azintézmény vezetője, az általános iskolában a tagintézmény-vezető.5.16. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozásokAz intézmény iskolái – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei,szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb37


foglalkozásokat szerveznek. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyetteseirögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kellvezetni.A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével amunkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek vezetőit azigazgató bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni.A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését,megszervezését és működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékbenhagyatékozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységre. A diákkörökszakmai irányítását a tanulók kérése alapján kimagasló felkészültségű pedagógusok végzikaz intézményvezető engedélyével.Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazzaa műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskolatanulói a házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendbenkötelesek megjelenni.A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza.A tanulók intézményi, városi, kistérségi és országos meghirdetésű versenyeken vehetnekrészt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre afelkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és azigazgatóhelyettes felelősek.A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervikövetelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízottpedagógus tartja.Az iskolaiénekkarok és zenekarsajátos diákkörként működik, vezetője az igazgató általmegbízott tanár. Elsősorban az egyén közös éneklésének igényét hivatott kielégíteni, de aziskolai, kistérségi és városi kulturális rendezvények színesítését is szolgálja. A kóruspróbák,zenekari próbák meghatározott időben – a rendkívüli eseteket leszámítva, heti kétalkalommal tarthatók.A diákszínpad az iskola tanulói és szülői körében jelentkező széleskörű igényeket elégit kiműködésével. Feladata tehetséges diákjaink számára kibontakozási lehetőség biztosítása,produkciók készítése az iskola és a város különféle kulturális rendezvényeire.A gimnáziumi, kollégiumi, általános iskolai Galériában havi, kéthavi gyakorisággalkülönböző jellegű kiállítások megrendezésére kerül sor hivatásos és amatőr művészek, aziskola diákjainak vagy dolgozóinak alkotásaiból. Tevékenységének irányítása az igazgatóáltal megbízott pedagógus feladata.Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegennyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlentapasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairólKülföldi utazások az igazgatóengedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával szervezhetők.A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésénekszerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és38


egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányikirándulások szervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kellszabályozni.Az „Intézményegységi specialitások” c. fejezet további részletezést tartalmaz.6. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei6.1 Az intézmény nevelőtestülete6.1.1. A nevelőtestület – a köznevelési törvény alapján – a nevelési–oktatási intézménypedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabbtanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézményvalamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkátközvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.6.1.2. A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben anevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben ésmás jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező ésjavaslattevő jogkörrel rendelkezik.6.1.3. Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájábanmegkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. Az informatikáttanító pedagógusok valamint az innovációs pályázatokban szakmai megvalósítókéntközreműködő pedagógusok munkájuk támogatására egy-egy laptopot kapnak a nevelő-oktatómunka korszerű módszerekkel történő megvalósítására. Az intézményvezető döntése szerint azinformatikát kiemelkedő szinten hasznosító további pedagógusok is kaphatnak laptopot.Ezeketa számítógépeket az iskolában használni kell, de az átvett laptopokat a pedagógusokotthonukban, valamint iskolán kívüli, a pedagógiai programban szereplő rendezvényen,eseményen, kulturális műsorban is használhatják. A laptopok meghibásodása esetén azintézmény vezetője a rendelkezésre álló pénzügyi források, eszközkészlet és a meghibásodáskörülményeinek megismerését követően gondoskodik a hiba javításáról, a laptop cseréjéről,vagy a javítás költségeinek áthárításáról.6.2. A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei6.2.1. A tanév során a nevelőtestület (összevontan, vagy intézményegységenként,összehangoltan) az alábbi állandó értekezleteket tartja:tanévnyitó, tanévzáró (tanévértékelő) értekezletmunkatervi értekezlet, félévértékelő értekezletfélévi és év végi osztályozó konferencia (általános iskola és gimnázium)tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal)belső képzési értekezleteknevelési értekezlet (évente legalább egy alkalommal)rendkívüli értekezletek (szükség szerint).6.2.2.Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényegesproblémáinak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai39


életet átalakító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt anevelőtestület tagjainak legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. Anevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet azértekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelenlévő személy (hitelesítő) ír alá.6.2.3. A munkatervben témájában pontosan nem megtervezett gimnáziumi, kollégiumi ésáltalános iskolai tájékoztató és munkaértekezletek témáját, időpontját a vezetők előzetesenegymással egyeztetni kötelesek.6.2.4. A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségiszintjének elemzését, értékelését (osztályértekezletek) az osztályközösségek problémáinakmegoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adottosztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel.Osztályértekezletszükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuálisproblémáinak megtárgyalása céljából.6.2.4. A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével –nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározottszemélyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége eseténaz igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagábakerülnek.6.2.5.Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, szeptemberben a munkaterv elfogadásáhozmunkatervi értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon tanévzáró értekezletre kerülsor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettesei vezetik. Félévkor és tanév végén – aziskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet (osztályozó konferenciát)tart anevelőtestület. A félév zárását követően – a tanév helyi rendjében megadott időpontbanfélévértékelőértekezletet kell tartani.Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyidolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor alkalmazotti értekezletet kell összehívni.A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértésijoggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület mindentagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató adhat felmentést.6.3. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei6.3.1. A köznevelési törvény szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézményszakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében.A munkaközösségeksegítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. Amunkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése,javaslat a gyakornok vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség – az igazgatómegbízására – részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében,valamint az intézményi belső és külső mérések, belső és külső vizsgák lebonyolításában,valamint a versenyek megszervezésében.6.3.2. A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban isjavaslatot tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető megbízásalegfeljebb öt éves határozott időtartamra az igazgató jogköre. Az intézményben összesen kilencmunkaközösség működik: humán, idegen nyelvi, természettudományi, matematikai,40


informatika-testnevelői, nevelési, módszertani-innovációs, alsós, felsős munkaközösség. Aszakmai munkaközösségek mellett a tanévi feladatokra teamek szerveződnek.6.3.3. A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése,irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és apedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol azintézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösségmunkatervét, írásos beszámolót készít a félévi és tanév végi értékelő értekezlet előtt amunkaközösség munkájáról.A teamek feladatainak megvalósításához a team vezetője projekt-tervet készít, amegvalósításról a félévi és tanév végi értékelő értekezletre írásos beszámolót készít.6.4. A szakmai munkaközösségek tevékenysége6.4.1. A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és azéves munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiakJavítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát,minőségét.Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, agyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetőkrendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője amunkaközösség-vezetőket legalább félévi gyakorisággal beszámoltatja.A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyószakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerénekműködtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; atanulmányi területek fakultációs irányok megválasztásában alkotó módon részt vesznek,véleményt mondanak az emelt szintű osztályok tantervének kialakításakor.Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyeiés országos versenyeket (saját hirdetésű megyei versenyeinket, nemzetközi versenyünket),háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljából.Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.Szervezik a pedagógusok továbbképzését.Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát.Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák, a belső alapvizsga írásbeli ésszóbeli tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik.Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget;javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatókirányításának ellátására.Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakospedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját,tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezetőinek.Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkájáttámogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését.Tagokat delegálnak a feladatra szerveződő teamekbe.41


6.4.2 A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladataiÖsszeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján amunkaközösség éves munkatervét.Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiaimunkáját.Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol amunkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól.Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát.Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről,intézkedést kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat.Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmaiellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézményvezetésének.Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolánkívül.Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről anevelőtestület számára.Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni amunkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüliegyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie.Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető kötelestájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezetőszemélyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező.6.5 A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjaiA kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése során lényeges szempontlegyen, hogy az intézmény rendelkezésére álló keretet differenciáltan – a következőkbenismertetett szempontok szerint az intézményegységek vezetőinek javaslatára építve –osztjaszét az iskola igazgatója.A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítést azok a pedagógusok kapják, akikleginkább megfelelnek az alábbiaknak:6.5.1. Tanári (nevelőtanári, tanítói) munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz:sokrétű pedagógusi tevékenységét igényesen és körültekintően folytatja,órai munkáját magas színvonalon végzi,eredményesen készíti föl diákjait az érettségire és a felvételire, továbbtanulásra,szükség esetén részt vesz a felzárkóztató tevékenységben,aktívan részt vesz a munkaközösség szakmai munkájában,rendszeresen részt vesz a háziversenyek szervezésében és lebonyolításában,kihasználja a továbbképzési és az önképzési lehetőségeket,tanfolyamokat, előkészítőket szervez és vezet,eredményes ifjúságvédelmi tevékenységet végez.6.5.2. Bekapcsolódik a szakmai munka folyamatos megújításába, azaz:42


észt vesz a pedagógiai program, a működési szabályok elkészítésében ésbevezetésében,részt vesz a helyi tantervek előkészítésében, csiszolásában és bevezetésében,részt vesz a szakmai szervezetek és a helyi szakmai munkaközösség innovációs célúmunkájában.6.5.3. Folyamatosan részt vesz a széleskörű tehetségfejlesztésben és tehetséggondozásban, afelzárkóztatásra szoruló tanulók fejlesztésében, illetve a többlettanítással kapcsolatosfeladatait eredményesen végzi:hatékonyan bekapcsolódik a versenyek szervezésébe és lebonyolításába,befektetett tevékenységét széleskörű eredményei visszaigazolják,folyamatos verseny-előkészítő tevékenységet folytat.6.5.4. Osztályfőnöki (kollégiumban csoportvezetői) munkáját kiemelkedő színvonalon látjael, azaz:következetes osztályfőnöki (csoportvezetőí) munkát végez, követelményeit igényesenfogalmazza meg, és konzekvensen megköveteli,eredményes konfliktus-kezelő stratégiát alakít ki,jó színvonalú közösség-alkotó tevékenységet folytat,adminisztrációs tevékenységét pontosan és időben elvégzi,e tevékenység megítélésekor kiemelt szempont az osztályfőnöki (csoportvezetői)tevékenységét befejező kollégák munkájának értékelése.6.5.5 Széles körű tanórán kívüli tevékenységet végez, azaz:rendszeresen részt vállal az iskolai rendezvények előkészítésében és szervezésében,azokon rendszeresen megjelenik,érdeklődési területének megfelelően részt vállal a diákok szabadidős programjainakszervezésében,részt vesz az iskola arculatának formálásában,tanítványainak kirándulást, sportrendezvényeket, tárlatlátogatást, stb. szervez.A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés összegéből legföljebb 10%-banrészesedhetnek az iskola nem pedagógus dolgozói. Az évi teljes összeg 45-50%-át apedagógusok között egyenlő mértékben kell felosztani, maradékát a kiemelkedő munkátvégző pedagógusok kapják differenciált mértékben a fentebb ismertetett szempontrendszeralapján.Egy esztendőre kizárhatja az iskola igazgatója a kiemelt munkavégzésért adható keresetkiegészítésbenrészesülők köréből azt a pedagógust:akinek tevékenysége során mutatkozó hiányosságait – munkájának nem megfelelővégzése következtében – feljegyzésben rögzítette az intézmény igazgatója,ha osztályzatadási, nevelőtanári tanulmányi nyomonkövetési kötelezettségét anaplóellenőrzések során egynél több alkalommal – számottevő mértékben – írásbankifogásolja az iskola vezetősége.A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése kizárólaga fenti szempontokalapján történhet, így nem lehet szempont, pl.:az illető pedagógus fizetési besorolása,43


címpótlékban való részesülése,illetménypótlékban való részesülése (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, stb.),állami, önkormányzati, iskolai kitüntetésben, elismerésben, jutalomban valórészesülése.7. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje7.1 Az intézmény közösségeAz intézményi közösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, az intézményben tanulóijogviszonnyal nem rendelkező kollégistáknak, azok szüleinek, valamint az iskolábanfoglalkoztatott alkalmazottaknak az összessége.7.2 Az alkalmazotti közösségA nevelőtestületből és az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló nem felsőfokúvégzettségű pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkakörbenalkalmazottakból és atechnikai dolgozókból áll.Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolaiközösségekkel tart kapcsolatot:szakmai munkaközösségek,szülői munkaközösség,iskolaszék,diákönkormányzat,osztályközösségek.7.3 A szülői munkaközösségAz intézményben működő szülői szervezetek az Általános Iskolai Szülői Munkaközösség és aGimnáziumi Szülői Munkaközösség, Kollégiumi Szülői Munkaközösség.A 20/2012. (VIII. 31.)EMMI rendeletszerint, ha az iskolában, kollégiumban több szülői szervezet, közösség működik,az a szülői szervezet, közösség járhat el az iskola, a kollégium valamennyi szülőjének aképviseletében, amelyiket az iskolába, kollégiumba felvett tanulók szüleinek több mint ötvenszázaléka választott meg. (a továbbiakban: képviseleti jogú SZMK).Az intézményben a gimnáziumi szülői szervezet rendelkezik ezzel a képviseleti joggal.Az SZMK-k döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak:saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke,tisztségviselői),a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználásimódjának megállapítása.Az iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulóijogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját44


érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozóügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.A képviseleti jogú szülői szervezet az általános iskolai tagintézmény-vezető és akollégiumvezető segítségével gondoskodik arról, hogy az intézmény egészére vonatkozóvélemény-nyilvánításához beszerezze a többi szülői munkaközösség véleményét.A képviseleti jogú SZMKvezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SZMKvéleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatójafelelős.7.4. Az iskolaszékAz iskolaszékbe a szülők, pedagógusok és az iskolai diákönkormányzat azonos számúképviselőt választanak.Az iskolaszék pedagógus tagjait a nevelőtestület választja meg titkosszavazással.Az iskolaszék döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak:saját működési rendjének és munkaprogramjának megállapítása,tisztségviselőinek megválasztása,az iskolaszék dönt minden olyan kérdésben, amelyben az igazgató, a nevelőtestületvagy a fenntartó döntési jogát az iskolaszékre átruházza.Az iskolaszéknek egyetértési joga van a tankönyvellátás szervezésével kapcsolatos SzMSzszabályokelfogadásakor.Az iskolaszéknek véleményezési joga van a következő kérdésekben:a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor vagy módosításakor, ajogszabályban meghatározott kérdésekben,a házirend elfogadásakor,Az iskolaszéknek véleményezési joga van az intézmény működését érintő összes kérdésben. Aziskolaszék működési rendjét annak szervezeti és működési szabályzata rögzíti. Aziskolaszékkel való kapcsolattartás az igazgató kötelessége.7.5 Az intézményi tanácsA köznevelési törvény biztosítja a lehetőséget az intézményi tanács megalakítására ésműködtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet pedig szabályozza az intézményi tanácslétrehozásának körülményeit. Tekintve, hogy megítélésünk szerint intézményünkben jólműködik a nevelőtestület, szülői szervezet és a diákönkormányzat közötti egyeztetés,biztosítjuk a fenntartó és a működtető, valamint a partnerszervezetek közöttiinformációáramlást, az intézmény nevelőtestülete az SZMSZ készítésének időszakában nemtartják szükségesnek az intézményi tanács megalakítását.7.6. A diákönkormányzat45


Az intézményben gimnáziumi, kollégiumi és általános iskolai diákönkormányzat működik.Mivel az iskolában, kollégiumban több diákönkormányzat tevékenykedik, az járhat el anevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyekben, amelyiknek a megválasztásában a legtöbbtanuló vett részt, feltéve, hogy ily módon a tanulók több mint ötven százalékának képviseletebiztosított.Az intézményben a gimnáziumi diákönkormányzat rendelkezik ezzel a képviseleti joggal.A diákönkormányzatok az iskolák és a kollégium diákjainak érdekvédelmi ésjogérvényesítő szervezetei.A diákönkormányzatok véleményt nyilváníthatnak, javaslattalélhetnek a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyikérdésben. A diákönkormányzatoksaját szervezeti és működési szabályzataik szerintműködnek. Jogaikat a hatályos jogszabályok, joggyakorlásuk módját saját szervezetiszabályzatuk tartalmazza.A működésükhöz szükséges feltételeket az intézmény vezetőjebiztosítja a szervezetek számára.A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézményműködésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.A képviseleti jogú diákönkormányzat a gimnáziumi, általános iskolai és kollégiumidiákönkormányzatot segítő pedagógus segítségével gondoskodik arról, hogy az intézményegészére vonatkozó vélemény-nyilvánításához beszerezze a többi diákönkormányzatvéleményét.A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el, aválasztó tanulóközösség fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá. A diákönkormányzat élén,annak szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint választottdiákönkormányzati vezető illetve az iskolai diákbizottság áll.A diákönkormányzatok tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanárok támogatják és fogjákössze, akiket ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott,legföljebb ötéves időtartamra. A képviseleti jogú diákönkormányzatot segítő gondoskodik amegfelelő információáramlásról, a véleményezési-javaslattételi jogkörök gyakorlásáról. Adiákönkormányzat minden tanévben – az intézményi munkarendben meghatározott időben –diákközgyűlést tart, melynek összehívását az illetékes diákönkormányzat vezetőjekezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappalnyilvánosságra kell hozni.A diákönkormányzatok szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésénekszabályai között kell őrizni. A diákönkormányzatok az intézmény tanulók által használthelyiségeit, azok berendezéseit – az illetékes ügyeletes vezetővel való egyeztetés után – jelenszabályzat 5.12. fejezetében írottak szerint – szabadon használhatják.A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezniaz iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,a házirend elfogadása előtta tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,46


az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához,a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításáhozA vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény vezetője felelős. Ajogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyanügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.7.7. Az osztályközösségek (kollégiumi csoportok)Az intézményi közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvetőcsoportja. Döntési jogkörébe tartoznak:az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása,küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,döntés az osztály belügyeiben.Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök, a kollégiumi csoportközösségek vezetője:a csoportvezető nevelőtanárAz osztályfőnököt, kollégiumi csoportvezetőt – a gimnáziumban nevelési munkaközösségvezetőjével, általános iskolában a tagintézmény-vezetővel konzultálva, a kollégiumban akollégiumvezető javaslatára – az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban afelmenő rendszer elvét figyelembe véve.Az osztályfőnök feladatai és hatásköreAz iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája soránmaximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart azosztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét,az osztály fegyelmi helyzetét.Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület eléterjeszti. Szülői értekezletet tart.Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése,félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatottart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldásáramozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz azosztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.7.8 A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái47


7.8.1 Szülői értekezletekAz osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskolák és a kollégium tanévenkéntlegalább két szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából azigazgató, az osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletethívhat össze. Összevont szülői értekezletet a gimnáziumban az igazgató, kollégiumban akollégiumvezető, általános iskolában a tagintézmény-vezető hívhat össze (két utóbbi esetbenaz igazgató előzetes tájékoztatásával).7.8.2. Tanári, nevelőtanári, tanítói fogadóórákAz iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az igazgató által kijelölt időpontban – kétalkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 120 perc. Ha a pedagógusnaknem sikerült minden szülővel megbeszélést folytatnia, a fogadóóra időtartama az igazgatódöntése alapján maximálisan 30 perccel meghosszabbítható.Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeketanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy elektronikus levélútján történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor.7.8.3 A szülők írásbeli tájékoztatásaAz intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a gimnáziumban a digitális naplóvezetésével tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. Az általános iskola és a kollégiumaz ellenőrző útján. A gimnázium az ellenőrző útján is kapcsolatot tart, ha az elektronikuskapcsolatfelvétel hatástalan. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy a digitális naplórévén küldött elektronikus levéllel, illetve az ellenőrzőbe beírással történhet.A gimnáziumi osztályfőnök a digitális naplóba tett bejegyzés, a digitális napló üzenetküldőfunkciójával vagy elektronikus levél útján, és a digitális naplóból kinyomtatva postai útonküldött tértivevényes küldeményként értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatlótanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök a tanévindulásakor az ellenőrzőbe történő bejegyzéssel, valamint a digitális napló útján tájékoztatja aszülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőlegegy héttel, de legalább öt munkanappal nappal az esemény előtt.Az általános iskolában és a kollégiumban papír alapon (ellenőrző könyv és postai út)ugyanezzel az eljárással kell tájékoztatni a szülőket.7.8.4 A diákok tájékoztatásaA pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültétkövető következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval.Atudás folyamatos értékelése céljábólfélévente minden tárgyból legalábba tárgy hetióraszámánál eggyel többosztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételtképeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Azosztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatokmegírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtttájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatotlehet íratni.48


A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatotnem adunk. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni, adolgozatokat ki kell osztani.A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről.Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatástkapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintődöntéseket iskolagyűlésen, kollégiumi gyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájábankell a diákság tudomására hozni.Bármelyik diákunknak lehetősége van arra, hogy aláírásával ellátott kérdéseit, felvetéseit,javaslatait akár elektronikus úton (ibelagimnazium@gmail.com), akár papír alaponszemélyesen vagy postai úton eljuttassa azintézmény vezetőjéhez, és ezekre 30 napon belülválaszt kapjon arra illetékes személytől.Az igazgató és a nevelőtestület tanévente legalább kétszera gimnáziumban, kollégiumban,általános iskolában diákközgyűléseken tart kapcsolatot a diákokkal, ahol részt vesznek azérintett nevelőtestület tagjai is.7.8.5 Az intézményi dokumentumok nyilvánosságaAz intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak:alapdokumentumpedagógiai program,minőségirányítási program,szervezeti és működési szabályzat,házirend.A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők,illetve (az alapító okirat kivételével)megtalálhatók az iskola honlapján. A fenti dokumentumoktartalmáról – munkaidőben – az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást. Aházirendet minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend lényegesváltozásakor átadjuk.7.9. A külső kapcsolatok rendszere és formájaAz intézmény különböző országos, megyei és városi szakmai szervezetekkel tart kapcsolatot,illetve tagja szakmai egyesületeknek.Az intézményvezető és helyettesei valamint az egységvezetők szervezik a kapcsolattartást azI. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskolával kapcsolatban álló intézményekkel,állami, önkormányzati, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal. Az intézményegységekkelkapcsolatban álló szervezetekkel a kapcsolattartás rendjét az intézményegységek az„Intézményegységi spcialitások” c. fejezetben szabályozzák.7.9.1. Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálat intézményeivel a sajátos nevelési igényű ill.a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók ellátása,fejlesztése érdekében49


Az intézmény az alapdokumentumában rögzített körben integrált oktatás-nevelés keretébengondoskodik a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggelküzdő gyermekek, tanulók ellátásáról, fejlesztéséről.Amennyiben a sajátos nevelési igény gyanúja az intézmény pedagógusaiban felmerül, azilletékes intézményegység vezetője a vonatkozó jogszabályban (16/2013. EMMI rendelet)rögzítettek szerint a Nevelési Tanácsadó feladatait ellátó szervezethez fordul segítségért.Az intézményegységekbe érkező szakvélemények alapján az intézményegység vezetőjeminden esetben felveszi a kapcsolatot a nevelési tanácsadóval, hogy a gyermek, tanulóállapotára vonatkozó, szakvéleményben rögzített megállapításokat közösen értelmezzék, afejlesztés pontos tartalmát, időkeretét, a kiscsoportos fejlesztés lehetőségeit, a fejlesztés és afejlődés szükséges dokumentálását minden egyes gyermek, tanuló esetében meghatározzák.A kapcsolatfelvételt intézményünk részéről attól függetlenül kell kezdeményezni, hogymelyik szakszolgálati szervezet szakvéleményéről van szó. Az egyeztetésen részt vesznek agyermek, tanuló fejlesztésében közreműködő pedagógusok ill. a nevelési tanácsadóérintett/kijelölt szakemberei. Az egyeztető megbeszélésről feljegyzést kell készíteni. Afeljegyzésnek ki kell térnie a fejlesztési folyamat ellenőrzésének ütemezésére, módjára is.Amennyiben a gyermek, tanuló pedagógusai úgy ítélik meg, hogy a tanuló megváltozottviselkedése a nevelési tanácsadás kereteibe tartozó szakértelmet kíván, az intézményegységvezetőkezdeményezi a kapcsolatfelvételt a szülővel és a nevelési tanácsadóval. Vita,véleménykülönbség esetén a jogszabályban rögzített eljárást kell alkalmazni.7.9.2. Az intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a tanulók iskola-egészségügyiellátását biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi ellátást az iskola-egészségügyiszolgálattal kötött megállapodás szerint a fenntartó biztosítja. Az iskola-egészségügyi szolgálatszakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. Akapcsolattartást az iskola igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel:az iskolaorvos,az iskolai védőnők,7.9.2.1 Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszereAz iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) NMrendeletszerint végzi.Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján a gimnázium és általánosiskola tanulóinak rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvényalapján). Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a közvetlensegítő munkát a a gimnáziumban nevelési igazgatóhelyettes, az általános iskolában atagintézmény vezetője végzi.Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskolaigazgatójával. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanáriszobában.7.9.2.2. Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat50


Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók évente egy alkalommaltörténő szűrővizsgálata (a Köznevelési törvény előírja a diákok rendszeres egészségügyiellenőrzését).A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vétele a 26/1998.(IX.3.) NM-rendelet alapján.A pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatait minden év február 15-ig végzi el (azegészségügyről szóló 1998. évi CLIV. tv. és a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján).A testnevelési órákkal kapcsolatos gyógytestnevelési, könnyített-, felmentett- illetve normáltestnevelési csoportokba való besorolást a tanévet megelőző május 15-ig elvégzi, kivéve, haa vizsgálat oka később következett be.A sporttal kapcsolatos iskolaorvosi feladatokat a külső sportegyesületben nem tag, dediákolimpiai versenyeken induló diákjaink sportorvosi szűrését, az érvényes igazolásokkiadását elvégzi.Végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi az elrendelt járványügyiintézkedések végrehajtását.Sürgősségi eseti ellátást végez.Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok vezetéséről, avédőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a szükséges szakorvosivizsgálatokon részt vegyenek. A szükséges vizsgálatokra beutalót biztosít a diákoknak, őketa legszükségesebb gyógyszerekkel ellátja, ezt követően a háziorvosi rendelőbe irányítjakezelésre.Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a testnevelővel, velükkonzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a tanulóknál tapasztalt rendellenességekre.7.9.2.3. Az iskolai védőnő feladataiA védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal.Elősegíti aziskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri atanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket,leleteik meglétét.Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás,testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.).A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény nevelési igazgatóhelyettesével ésaz általános iskolai tagintézmény-vezetővel.Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnökiórákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.Hetente fogadóórát tart a diákok számára.Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokatmindennapi munkájában felhasználja.Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, RÉV, CsaládsegítőSzolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).7.9.3. Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével ésmegszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összesdolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletbenmeghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmifelelőstalkalmaz ill. bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelőskapcsolatot tart fenn az illetékes Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve agyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel51


és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskolaigazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatásmegállapítása érdekében.8. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok8.1. A tanulói hiányzás igazolásaA tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban ahiányzások és késések egységes elbírálása érdekében eljárási szabályokat rögzítünk azalábbiakban.8.1.1. A tanuló köteles a tanítási órákról, kollégiumi távolmaradásról és az intézményiegységek által szervezett rendezvényekről való távolmaradását a házirendbenmeghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat – ha az nem az ellenőrzőben van- azosztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.A mulasztástigazoltnak kell tekintenia következő esetekben:a) a szülő (nagykorú diák esetén a tanuló) előzetes írásbeli kérelmére, ha arendelkezésekben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását,c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni.Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha:bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt,rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset,rendkívüli időjárás stb.).9.2 Kedvezmények nyelvvizsgára, nemzetközi vizsgáraNyelvvizsgára, nemzetközi informatikai vizsgára és egyéb nemzetközi vizsgára történő intenzívfelkészülés céljából a tanuló – a vizsganapokon kívül – egy tanítási napot vehet igénybe azosztályfőnök engedélyével Feltétele: a tanulónak be kell mutatnia az írásbeli és szóbeli vizsga,egyéb nemzetközi vizsga időpontját tartalmazó hivatalos levelet az osztályfőnöknek. A tanulóhiányzásának okát be kell jegyezni a napló megfelelő rovatába, és a havi összesítésnélfigyelembe kell venni a mulasztott órák számát. Abban a kérdésben, hogy az igénybe vehetőkedvezmény szempontjából mely egyéb vizsga számítható be, az igazgatónak van döntésijogköre. Ha a nyelvvizsga, egyéb nemzetközi vizsga sikertelen, a további próbálkozások előtt atanuló újabb egy napot kaphat a felkészülésre. Az újabb írásbeli és szóbeli vizsgán valórészvételét az előzetesen leírt módon engedélyezi és rögzíti az osztályfőnök.9.3. Egyes versenyeken és nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények52


9.3.3 Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatánakmeghallgatása után – az igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök azelőzőekben leírt módon jár el.9.3.4 Afelsőoktatási intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb egynapon vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök javaslata s azigazgatóhelyettes döntése alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban, és ezta hiányzást is figyelembe kell venni az összesítésnél.A Házirendben rögzített versenyeken és a 9.3. szakaszokban szabályozott esetekben azosztályfőnök – a hiányzást iskolaérdekből történő távollétnek minősíti a (digitális) naplóban.9.4 A tanulói késések kezelési rendjeA digitális napló és a késők listáját rögzítő papír alapú napló, kollégiumi iratokbejegyzései szerint az iskolából, kollégiumból rendszeresen késő tanuló szüleit azosztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A magatartási jegy kialakításánál arendszeres késéseket figyelembe kell venni.A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanulóhiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnökvégzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök azigazgatóhelyettessel együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettségmegszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást.9.5. A tanuló által elkészített dologért járó díjazásA köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közöttieltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzimeg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő atanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy azannak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézménybiztosította.Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény (fenntartója, működtetője) a tulajdonába kerültdolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. Amegfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülőjeegyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény a fenntartó, működtető egyetértése mellettállapodhat meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikaiteljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. Adolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény vezetőjetájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásbanköteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. Amegállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés eseténa megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja.Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseketkell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjogavisszaszáll az alkotóra.53


9.6. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályaiA 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak alapján a tanulóval szemben lefolytatottfegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 naponbelül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nemderül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információmegszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélésrévén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmieljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, anevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestületjogosult a bizottság elnökének megválasztására.A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet – ha a fegyelmi határozatot anevelőtestülethozza- a tárgyalását napirendre tűző nevelőtestületi értekezletetmegelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorlónevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra ésészrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az észrevételeket ésjavaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határozati javaslatbabeépítik.A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), afegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllalmeghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívottszemélyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak atárgyalás céljára szolgáló teremben.A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyeta tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni azintézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásbanérintett tanulónak és szülőjének.A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kellcsatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzónevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, deA fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására aziratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával)meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.9.7. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályaiA fegyelmi eljárástegyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshezelvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsítottés a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Azegyeztető eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodáslétrehozása a sérelem orvoslása érdekében.Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:54


az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyestalálkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint afegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségérőla fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt afegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kelljelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejétaz egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettségea harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmieljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulótés a szülőt nem kell értesíteniaz egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézményigazgatója tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztetőeljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásbanértesíti az érintett feleketaz egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, aholbiztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételeiaz intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban azintézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjénekkijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértéseszükségesa feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozvautasíthatja visszaaz egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles asértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynekcélja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítéseha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzalegyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebbhárom hónapra felfüggesztiaz egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy azegyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodássallezáruljonaz egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül,amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak aláaz egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozótanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelőmélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közöttinézetkülönbség fokozódásaaz egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha ajegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegőtanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásbanmeghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni9.8. A fegyelmi eljárás és az egyeztető eljárás ügyrendje:I. Eljárás arra az esetre, ha nincs diák/tanár/szülő/más közvetlen partner sértett fél.A fegyelmi jogkör gyakorlója:- fegyelmi bizottság folytatja le és dönt55


- fegyelmi bizottság folytatja le és nem dönt, 1 héten belül a tantestületdönt-1 megbízott (a továbbiakban:vezető) előkészíti, a nevelőtestület folytatja le és döntAz eljárás menete:1. A nevelőtestület összehívása, tájékoztatásDönteni kell az eljárás szükségességéről.2. Fegyelmi bizottság alakítása a fegyelmi eljárás lefolytatásához, az ügy kivizsgálásáratárgyalás keretében, döntési javaslat meghozatalára/döntésre.Min. 3 tag legyen a nevelőtestület nevében eljáró bizottságban.A bizottság tagjait, s annak vezetőjét/ A vezetőt a nevelőtestület jelöli ki.3. A bizottság vezetője/a vezető külön levélben értesíti (postai úton, tértivevényesen vagyszemélyesen átvétellel) a tanulót és a szülőt az eljárás megindításáról. (min. 1 héttel atárgyalás előtt meg kell kapni a levelet)A levél tartalma:A tanuló terhére rótt kötelezettségszegés megjelöléseFegyelmi tárgyalás helye és idejeTájékoztatás arról, hogy a tárgyalás nyilvánosságát korlátozzukTájékoztatás arról, hogy az eljárásban a tanulót meghatalmazott is képviselheti.A fegyelmi tárgyalás akkor is megtartható, ha az értesítés ellenére ismételtmeghívással nem jelennek meg.4. A DÖK írásban értesül a kötelességszegésről, meghívót kap a tárgyalásra (hasonlóan aszülői levélhez)5. Fegyelmi tárgyalás:Jelen vannak: fegyelmi jogkör gyakorlójakötelességszegő és szülője (képviselője)DÖK képviselőbizonyítási céllal meghívott egyéb személyekjegyzőkönyv vezetőHa a tanuló és szülője nem jönnek el, újból levél, újabb időpont (min. 8 nap múlva lehet).A tárgyalás menete:5.1 A tanulót figyelmeztetjük jogaira (az ügyre vonatkozó iratokba betekinthet, azzalkapcsolatban véleményt nyilváníthat; bizonyítási indítvánnyal élhet)5.2 A fegyelmi jogkör gyakorlója ismerteti a kötelességszegést és a rendelkezésre állóbizonyítékokat.5.3 Tényállás tisztázása. Szót adunk a tanulónak, szülőnek (képviselőnek).Feltárjuk az ügy körülményeit, a tanuló ellen/mellett szóló körülményeket. (Lehet tanukatbeidézni, szakértői véleményt kérni, szemlét végezni- Ezekről előre kell gondoskodni, ha nemáll rendelkezésre elegendő bizonyító dokumentum.)A tanuló/ szülő többször is szót kaphat, de a tárgyalást „vezetni” kell.A tárgyaláson elhangzottakat szó szerint is lehet rögzíteni, ha kérik.5.4 A fegyelmi jogkör gyakorlója fegyelmi határozatot hoz. A döntéshez a DÖK véleménytmond.56


Ha a kötelességszegést nem sikerült bizonyítani, felmentő határozat hozandó.Ha nem a fegyelmi bizottság hozza a döntést, akkor javaslatot ad a fegyelmi határozatra (itt isa DÖK véleményével együtt).A fegyelmi határozat:rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, a határozat számát éstárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés időtartamát, felfüggesztésétés az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást,indoklása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás megállapításának alapjáulszolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt döntés indokát (elutasítottbizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát), a határozat meghozatalának napját, ahatározatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését.(Ha első fokon a nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki atárgyalást vezette, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja)tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségről(Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő nyújhat be eljárástmegindító kérelmet. Az eljárás megindító kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 15napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani.A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi jogkörgyakorlója 8 napon belül köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. Afelterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell az elsőfokú fegyelmi jogkörgyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva.)5.5 A határozatot szóban kihirdetjük a tárgyalás legvégén.(Ha csak javaslatot ad a bizottság, akkor nem. Ez esetben a határozat kihirdetését 1 héttel ellehet halasztani- erre újra meg kell hívni az érdekelteket.A határozatot a kihirdetést követő 7 napon belül meg kell küldeni írásban a tanulónak(kiskorú tanuló esetén a szülőnek)Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásbanmegküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló-kiskorú tanuló esetén a szülő is- tudomásulvette, a határozat megküldését nem kéri, és az eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott.A lehetséges fegyelmi büntetések:A fegyelmi büntetés leheta, megrovásb, szigorú megrovásc, meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonásad, áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolábae, eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásátólf, kizárás az iskolábólTanköteles tanulóval szemben e,-f, pontjában meghatározott fegyelmi büntetés nemalkalmazható. A d, pontban szabályozott fegyelmi büntetés csak akkor alkalmazható, ha aziskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott. A c,pontban meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nemvonatkoztathatóA szakközépiskola és a szakiskola tanulója ellen folytatott fegyelmi eljárásba, ha a tanulótanulószerződést kötött, be kell vonni a területi gazdasági kamarát.A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséérta, megrovásb, szigorú megrovásc, kizárás57


fegyelmi büntetés szabható ki.A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetettcselekmény súlyát figyelembe kell venni.II. Eljárás arra az esetre, ha van sértettEgyeztető eljárás lefolytatásának lehetőségét kell biztosítani.Célja: a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján akötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.Az egyeztető eljárás menete:1. A sértett felet írásban megkeressük, hogy hozzájárul-e egyeztető eljárás lefolytatásához.Ha igen, akkor a fegyelmi eljárás megindításáról szóló levélben közöljük akötelességszegővel/ szülőjével, hogy 5 napon belül írásban kérheti a tanuló/ szülő azegyeztető eljárás lefolytatását (a fegyelmi eljárás megindításáról szóló levél tartalma ezzelbővül.)(Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett-kiskorú esetén a szülő-, valamint a kötelességszegő-kiskorú kötelességszegő esetén a szülő- egyetért.)Ha le kell folytatni az eljárást, akkora kérés utáni 15 napon belül kell megtörténniemeg kell állapodni ott a sérelem orvoslásának módjában(tényállást tisztázni kell, megállapodást kell kezdeményezni, hogyan orvosolható akérelem)a fegyelmi eljárást max. 3 hónapra a sérelem orvoslásáig fel kell függesztenia sértett kérésére a megállapodást az osztályközösség megvitathatja, az un. nagyobbközösségben is nyilvánosságra hozható.Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárásfolytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha abejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül az egyeztető eljárás nem vezetetteredményre.10.Az intézményi hagyományok ápolása10.1. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásaiA gimnázium, kollégium, általános iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése ésbővítése, valamint az intézmény hírnevének megőrzése, öregbítése az intézményi közösségminden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuálisfeladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az iskola éves munkatervébenhatározza meg.10.2 Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényeiA legjelentősebb történelmi eseményekről való megemlékezés minden esztendőbenmegtörténik. Ezekre az évfordulókra a tanulóközösségek kiállítást és műsort készítenekelsősorban osztályfőnökeik segítségével, a tanulók szaktanárai együttműködésével.Lehetőség van arra is, hogy az igazgató által megbízott pedagógus készítse el a műsortaz általa kiválasztott szereplők közreműködésével.58


Megemlékezések:Megemlékezés az aradi vértanúk napjárólMegemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcrólMegemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcrólMagyar Kultúra NapjaA diktatúrák áldozatainak emléknapja:Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcrólA holokauszt áldozatainak emléknapjaNemzeti Összetartozás NapjaAz általános iskolai és a gimnáziumi- kollégiumi közösség megemlékezik alapításánakkerek évfordulójáról, és minden évben névadójáról.A végzős osztályok szalagavató műsora színfolt az iskola életében. Kialakulthagyományos színvonalát és szerkezetét meg kell őrizni, az – legrégibb hagyományainkegyikeként – az iskolai hagyományok szerves részét képezi.Az belépő évfolyamok köszöntése elősegíti beilleszkedésüket, az iskolák-kollégiumközössége jobban megismerheti őket.A gimnáziumi Művészeti Bemutató rendezvényével lehetőséget kell teremteni arra,hogy tehetséges diákjaink bemutatkozhassanak a tanulóifjúság, a tantestület előtt.Ünnepélyes keretek között tartjuk a tanévnyitót és a tanévzárót, valamint végzősdiákjaink búcsúztatását, a ballagást.10.3. Iskolai szintű versenyek és szórakoztató rendezvényekKomoly előkészítést és körültekintő szervezést igényelnek megyei szintű angol nyelvi,környezetvédelmi versenyek, a kistérségi olvasástechnikai verseny, az I. Béla Kupa, és aNeumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék verseny.A tanév elején ismerkedési estet (gimnáziumi szöcskesimogató, kollégiumi gólyaavató)szerveznek a diákönkormányzatok, amelyen a felsőbbévesek tréfás vetélkedőt követően I.Bélássá fogadják a kilencedikeseket. A rendezvény megszervezése és lebonyolítása a 11.osztályok és osztályfőnökeinek kötelessége.A 12.(13.) osztályosok minden ősszel választási kampánnyal egybekötött korteshetet,diákigazgató-választást, majd ezt követően diáknapot rendeznek. Ennek időpontját azigazgató és a diákönkormányzat egyeztetése után a tantestület jelöli ki agimnáziummunkatervében. A rendezvény megszervezése és lebonyolítása a DÖK feladata, azosztályfőnökök felügyeletével.Az iskolai hagyományrendszer legrégibb elemei az iskolai szalagavató és ballagás, amelyekmegőrizték az iskola kezdeti éveiből származó lényeges jegyeiket. Megszervezésük,lebonyolításuk, a szervezésben való alkotó közreműködés a végzős osztályfőnökökfeladata.Közkedvelt esemény a tanulók körében az gimnáziumi, általános iskolai, kollégiumifarsangi álarcos mulatság, amely az osztályok jelmezbemutató műsorával indul.10.4 A hagyományápolás külső megjelenési formái10.4.1 Az intézmény logója59


A gimnáziumlogója,emblémájaA kollégium emblémájaAz általános iskolaemblémája10.4.2 Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete, sportöltözeteÜnnepi viselet a gimnáziumban:Lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág, matrózblúz, gimnáziumiembléma (ünnepi öltözékhez illő cipő)Fiúknak: sötét szövetnadrág, fehér ing, gimnáziumiembléma (ünnepi öltözékhez illő cipő)Ünnepi viselet az általános iskolában: sötét alj, fehér felsőAz iskola hagyományos sportfelszerelése lányok és fiúk számára: tornacipő, fehér póló, rövidvagy hosszú sportnadrág.11. Intézményegységi specialitások11.1. Gimnázium11.1.1. A gimnáziumi külső kapcsolatok specialitásaiAzintézmény a pedagógiai program cél-és feladatrendszerének megfelelően együttműködikmás intézményekkel. A kapcsolatrendszer köznevelési, közművelődési, humán szolgáltatószervezetek mellett más civil szervezetekre ill. gazdálkodó szervezetekre is kiterjed. Azegyüttműködés színterei, formái:Sportegyesületekkel,kulturális csoportokkal, művészeti alapiskolával, civil szervezetekkel:Támogatjuk és elismerjük tanulóink iskolán kívüli, a felsorolt szervezetekben végzetttevékenységét. Törekszünk arra, hogy a tanulásban kiemelten segítsük őket. A tanulóinkatfoglalkoztató szervezeteket az iskolai rendezvényeinkbe bevonjuk.60


Az I. Béla Alapítvánnyal:Pedagógiai programunk megvalósításában nagy segítségünkre van az iskola mellett működőalapítvány, mely céljaink megvalósításának, hagyományaink megőrzésének egyiklegfontosabb anyagi biztosítéka.A Kuratórium elnökét valamennyi rendezvényünkre meghívjuk, az immár hagyományossávált I. Béla Alapítványi bálon pedig a nevelőtestület nagy része részt vesz, diákjaink alebonyolításban is közreműködnek.Az Illyés Gyula Könyvtárral:Író-olvasó találkozókkal, rendezvényeiken részvétellel.A Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Házával:Hangversenyek és színházi programok szervezésével, kiállítások látogatásával, ill.nagyszabású rendezvényeink (I. Béla Napi kulturális bemutató, szalagtűző ünnepség)színhelyeként. Igény esetén a Művelődési Ház nyári informatikai táborának helyszíntbiztosítunk.A Tolna Megyei Levéltárral és a Wosinsky Mór Múzeummal:Rendezvények, kiállítások, levéltári és múzeumi órák látogatásával.A helyi médiával (újságok, szekszárdi tv):Marketing tevékenységünk egyik legfontosabb eleme iskolánk munkájának folyamatosbemutatása.A gazdálkodó szervezetekkel:Az informatikai tehetségondozás, a Neumann verseny terén. Az együttműködő gazdálkodószervezetek képviselőit szakmai előadóként is meghívjuk.A pedagógiai szakmai szolgáltatókkal és a pedagógiai szakszolgálattal:A szakmai szolgáltatást nevelőtestületi belső képzéshez, továbbképzéshez vesszük igénybe.Bekapcsolódunk a szakmai szolgáltatók által szervezett szakmai programokba. Iskolánk kéttanára lát el szaktanácsadói feladatokat a megyei szakmai szolgáltató megbízásából. Apedagógiai szakszolgálat segítségét (szakvizsgálatát) szükség esetén igénybe vesszük. Akapcsolattartás módja megegyezik az intézményi résznél leírtakkal.A Munkaügyi Központtal:Az osztályfőnökök közösségformáló munkáját a központ pszichológusa segíti.„Pályaválasztás” című rendezvényüknek hagyományosan résztvevői vagyunk.Az általános iskolákkal:Intenzív kapcsolatot tartunk a beiskolázási tevékenységünk kapcsán. Részt veszünk anyolcadik osztályosok szüleinek az általános iskolában szervezett pályaválasztási szülőiértekezleten. A nyolcadikosok osztályfőnökeit és az általános iskolák vezetőit minden évben –egymás munkájának megismerésére – találkozóra hívjuk iskolánkba.Tehetséggondozó programunk részeként 2002 óta szervezünk általános iskolások számára ún.gimnáziumi előkészítőt, tehetséggondozó foglalkozásokat. Együttműködünk az általánosiskolákkal tanulókövető rendszereik működése terén is.A város és a megye középiskoláival:A vizsgáztatás, a tehetséggondozás terén az együttműködésben már vannak kialakulthagyományaink. Törekszünk a tapasztalatcserére, pedagógiai gyakorlatunk kölcsönösmegismerésére.Pályázati partnereinkkel:EU-s pályázataink révén számos intézménnyel valósítunk meg a pályázatok keretében közöspedagógiai tevékenységet.Nemzetközi oktatási kapcsolataink:Iskolánkban tanulóink számára tanórai keretekben biztosítjuk az élő idegen nyelvek és azelektronikus kommunikációhoz szükséges készségek elsajátítását. A nemzetközikapcsolatokban való részvételre az elmúlt években elsősorban pályázatok révén nyílt61


lehetőségünk. Ha a cserelátogatásokat is tartalmazó projektrész lezárul, diákjaink szaktanáriirányítással elektronikus úton tartják a kapcsolatot és valósítják meg a pályázati programotprojektmunka keretében.A nemzetközi kapcsolatok megőrzésében, újak felkutatásában, a lehetőségekfeltérképezésében a kapcsolatokat koordináló team vállal vezető szerepet.A gyermekjóléti szolgálattal:Az ifjúságvédő rendszeres kapcsolatot tart fenn a fenntartó által működtetett GyermekjólétiSzolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokatellátó más személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal.A középiskolai tanulókszociális, egészségügyi, mentális problémákkal osztályfőnökükhöz, aziskola ifjúságvédőjéhez, a Családsegítő Központhoz, a Nevelési tanácsadóhoz, ,drogambulanciához (RÉV Szenvedélybeteg Szolgálat fordulhatnak. Pályaválasztási ügyekbenelsősorban az osztályfőnök, ill. az iskola pályaválasztási felelőse és az ifjúságvédelmi felelősadnak tanácsot, segítséget a szülőknek és tanulóknak.11.2. Kollégium11.3. Általános IskolaAz általános iskola nyitva tartásának specialitásaiAz iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 17 óráig tart nyitva.Az ügyintézés munkanapokon reggel 7.30 órától délután 16 óráig lehetséges a titkárságon.Az iskola a tanítási szünetekben zárva van, kivéve az ügyeleti rend szerinti időt, az ügyeletiidőn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületekben.Az általános iskolával jogviszonyban állók belépési és a benntartózkodási rendjénekspecialitásaiA vezetők benntartózkodásának szabályai: Az iskola nyitvatartási idején belül reggel 7.00 ésdu.16.00 között a tagintézmény-vezető vagy egy általa megbízott pedagógus az iskolábantartózkodik.Nevelői szobában, igazgatói- vagy más irodában a tanuló egyedül nem tartózkodhat.Az épületet és annak helyiségeit zárni kell, minden alkalmazott köteles gondoskodni ésmeggyőződni arról, hogy az épületet bezárt állapotban (ablakok is) hagyta-e, tanulót felügyeletnélkül nem hagyhat ott.Nem jogviszonyban állók benntartózkodásának, fogadásának specialitásai az általánosiskolábanAz általános iskolában biztosítani kell a zavartalan működést, a nevelő-oktató munka nyugodtfeltételeihez szükséges körülményeket, a gyermekek védelmét, ezért- az iskolába lépők a tanórákat nem zavarhatják- a szülők gyermekeikkel a tanórák közötti szünetben beszélhetnek a folyosón vagy azudvaron.- a szülők a gyermekeiket, tanulókat érintő személyes ügyekben a pedagógusokat időpontegyeztetés után munkanapok délutánján kereshetik fel.A hivatalos ügyekben a belépőket a tagintézmény-vezető, a munkaközösség vezetők, aziskolatitkárság fogadja, illetve a megfelelő ügyintézőhöz irányítja.62


A szabadidő sporttal kapcsolatos tájékoztatót a tornacsarnok sportszervezőjétől is lehet kérni acsarnok nyitvatartási idejében.A kisgyermeküket kísérő szülők, hozzátartozók az udvaron vagy a folyosón várakozhatnak.Az iskola konyhájáról ebédet elszállítók a konyhába nem léphetnek be, a kijelölt helyenvárakozhatnak.Az egészségügyi szolgáltatást, szűrést végző egészségügyi dolgozók a tagintézmény-vezetővelvagy az osztályfőnökökkel egyezetnek időpontot.Iskolai rendezvényekre érkező vendégeket kijelölt pedagógus vagy tanuló kíséri a rendezvényszínhelyére. Az általános iskolához nem tartozó, külső igénybevevők a helyiségekátengedéséről szóló megállapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben. Azigénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli és kártérítési felelősséggel tartoznak.Kötelesek betartani a munka- és tűzvédelmi szabályokat.Általános iskolai védő, óvó előírások, eljárások rendjeKerékpárral érkezők a kapuban leszállnak, az udvarra betolják és a kerékpártárolóban helyezikel kerékpárjukat, távozáskor csak az utcán szállnak fel.Autóval érkezők az iskola udvarára nem hajthatnak be a tanítás ideje alatt. A konyhaibeszállításokat végző járművek iskolai udvarra történő behajtásakor az ügyeletes pedagógusvagy a napközis nevelő felügyeli és óvja a tanulókat.12. Az intézményi könyvtár működési szabályzata1. Az iskolai, kollégiumi könyvtár működésének célja, a működés feltételeiAz iskola, kollégium könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, aneveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását,megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati ismeretekoktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:a) a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állományszabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására,b) legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,c) tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás biztosítása,d) rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumokelőállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógusépítéséhez szükséges eszközökkel.Könyvtárunk együttműködik az iskola székhelyén működő kollégiumi könyvtárral.63


Könyvtáros-tanárunk nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján végzi.2. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladataiAz iskolai, kollégiumi könyvtárunk alapfeladatai - a jogszabályoknak megfelelően - a következők:a) gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésrebocsátása,b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,c) az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozásoktartása,d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése,f) tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számárag) a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusokigényeinek figyelembevételével történő fejlesztése.Az iskolai, kollégiumi könyvtár kiegészítő feladatai továbbá:• a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása,• a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,• tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokatellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól,szolgáltatásairól,• más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,• részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatokKönyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár - részben munkaköri feladatként, részbenmegbízásos formában - a következő feladatokat látja el:• közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében,• megbízást kap a tankönyvek értékesítésének megszervezésére és lebonyolítására,• folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számánakváltozását,• követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számánakalakulását,• követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét,64


• az éves tankönyvrendeléskor beszerzi azokat az elhasználódott kötetek pótlását célzó vagyújonnan kiadott tankönyveket.• az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számárabeszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a tanulóknak.4. A könyvtár működésével kapcsolatos szabályokAz intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása• az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell venni• az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket szinténnyilvántartásba kell venniA könyvtár szolgáltatásai a következők• szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése,• tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök (pl.:térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.) kölcsönzése,• információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével,• lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi használata,• tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról.• más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása• könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása• tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokrólA könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módjaAz iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igénybe veheti.A könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is igénybe vehetik. A könyvtárhasználatának részletes szabályait, a beiratkozás módját szabályzatunk 2. sz. melléklete tartalmazza.A szolgáltatások igénybevételének feltételeiA könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi használatatérítésmentes. Nyomtatni és fénymásolni a könyvtárban nem lehet.A könyvtárhasználat szabályai65


A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap. Tanév végén a diákoknak mindenkönyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki). A nyáriszünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett kölcsönzésiidőtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő tanév első tanításihetében kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvekarra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja.A nyitva tartás és a kölcsönzés idejeAz iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákokigényeihez. A kölcsönzési időről a tanulók a könyvtár ajtajára, a tanárok a tanári szobábankifüggesztett nyitva tartási rendből tájékozódhatnak.Könyvtári nyitva tartási rendHétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek13.30-15.00 9.00-12.00 9.00-11.30 9.00-12.00 9.00-12.0012.30-14-30 13.00-14.30 12.30-14.301. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhezGyűjtőköri szabályzat1. Az iskolai könyvtár feladata:„Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat ésinformációhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez szükség van. Az iskolaikönyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, az újabbdokumentumok előállításához, a dokumentumok kiadásához, a könyvtárhasználat nyilvántartásáhozszükséges eszközökkel."16/1998. (IV.8) MKM rendelet.Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amelynek legalapvetőbb sajátos feladataaz iskolai oktató nevelő munka megalapozása.66


E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi ésrendelkezésre bocsátja dokumentumait.2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai:Gyarapítás: könyvtárunk állománya vétel, ajándék útján gyarapodik.A beszerzés forrásai:• Vétel:- a dokumentum megtekintése alapján készpénzes fizetéssel (könyvesboltoktól, kiadói üzletekből)- jegyzéken megrendeléssel és előfizetéssel- az iskolai könyvtár ügynököktől nem vásárol.• Ajándék:- az ajándékozás, mint gyarapítói mód független a könyvtári költségvetéstől.Gyűjtőkör: A dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. A tervszerű ésfolyamatos gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata. A gyűjtőmunka másoldalról szelektív is, mely szempontjait a gyűjtőköri szabályzatban leírt fő- és mellék gyűjtőkörhatározza meg.Az állománybővítés fő szempontjai:Az állománybővítés főbb irányai a következő tényezők figyelembe vételével határozhatók meg:• Kötelező olvasmányok hiányosságainak pótlása több példányban.• Kortárs írók, költők műveinek beszerzése, széles körű megismertetése a diákokkal.• A szaktanárok által javasolt feladatgyűjtemények bővítése a hatékonyabb érettségi,nyelvvizsga érdekében. (biológia, matematika, angol)• Kéziszótárak gyarapítása• Digitális tananyagok vásárlása (pl. MozaBook)3. Könyvtárunk gyűjtőkörét meghatározó tényezők3.1. Könyvtárunk típusa: iskolánk középfokú oktatási intézmény, ahol nappali rendszerben négyévfolyamos gimnáziumi oktatás, öt évfolyamos nyelvi tagozatos képzés, valamint egy évfolyamosAJKP képzés folyik. Könyvtárunk típusa szerint korlátozottan nyilvános, könyvtár (25 000 kötet alattidokumentummal), mely az intézmény része.3.2. Földrajzi elhelyezkedése: az iskola Szekszárd városban, a központtól nem messze található. Agimnázium és a kollégium épülete között biztosított az átjárás, így a kollégium könyvtára és az iskolakönyvtára között jól működik a könyvtárközi kölcsönzés.67


3.3. Az iskola pedagógiai programja: Könyvtárunk gyűjtőköre eszköze a pedagógiai programmegvalósításának, az iskolai könyvtár kiemelten vesz részt az általános és sajátos pedagógiai programmegvalósításában, illetve általános nevelési céljainkban. Állományával segíti a diákok és apedagógusok felkészülését tanóráikra, illetve az érettségi vizsgákra, ahol biztosítja a szükségesdokumentumok, pl. verseskötetek, kötelező olvasmányok, növényhatározók, atlaszok stb. használatátis. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a könyvtáros segítségével az informatika tantárgy tantervikövetelményeiben szereplő könyvtári órák megtartásra kerüljenek.4. A könyvtár gyűjtőköri szempontjai:Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű, korlátozottan nyilvános szakkönyvtár, amely megőrzi,feltárja, szisztematikusan gyűjti és használatra bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyekmegalapozzák az iskolában folyó oktató - nevelőmunkát.A tanulók részéről teljességre törekvő, a pedagógusok részéről értékelő válogatással gyűjt.4.1 Tematikus (fő és mellék gyűjtőkör): Fő gyűjtőkör:A törzsanyag fő gyűjtési szempontja a viszonylagos teljességre való törekvés. Atanulás, tanítás során eszközként jelenik meg:• lírai, prózai, drámai antológiák• klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei• egyes klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei• nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom)• tematikus antológiák• életrajzok, történelmi regények• ifjúsági regények• általános lexikonok• enciklopédiák• a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alap- ésközépszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek• a középiskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok• a megyére és városunkra vonatkozó helyismereti és helytörténeti kiadványok• a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok• a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek• a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek• pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana• felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok• az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások• napilapok, szaklapok, magyar nyelvű folyóiratok, ismertetők, reklámanyagok,68


Mellék gyűjtőkör:• a fő gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok köre• audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. (A könyvtár állományába tartozó,korábban használt egyéb audiovizuális dokumentumok, pl. bakelitlemezek, audio- ésvideokazetták, válogatásra, selejtezésre szorulnak).4.2. Tipológia / dokumentumtípusok:a) Írásos nyomtatott dokumentumok• könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv• periodikumok: folyóiratok• térképek, atlaszokb) Audiovizuális ismerethordozók• képes dokumentumok (diafilm, DVD, videokazetta)• hangzó dokumentumok (magnókazetta, CD, bakelitlemez)c) Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók: digitális tananyagok, CD-ROM,multimédiás CD-k4.3 A gyűjtemény tartalmi összetétele, a gyűjtés témaköre, szintje, mélysége:a) A Nemzeti alaptantervhez kapcsolódva a teljesség igényével gyűjti a magyar nyelven megjelenőkiadványok közül:• lírai, prózai és drámai antológiákat• klasszikus és kortárs szerzők műveit, gyűjteményes köteteit• közép- és felsőszintű általános lexikonokatA Nemzeti alaptantervhez közvetlenül nem kapcsolódóan a teljesség igénye nélkül:• a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató - alap- ésközépszintű segédkönyveket, történeti összefoglalókat, ismeretközlő műveket• a középiskolában használt tankönyveket, munkafüzeteket, feladatgyűjteményeket,• a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányokat• a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyveket• a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyveket, segédleteket• a felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványokat• az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályokat, állásfoglalásokat• az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményeib) Válogatva gyűjti magyar nyelven (az iskola céljait, feladatait, valamint a pénzügyi, tárgyiszempontokat figyelembe véve):• nemzetek irodalmát (klasszikus és modem irodalom)69


• tematikus antológiákat• életrajzokat, történelmi regényeket• ifjúsági regényeket• általános lexikonokat• enciklopédiákat• a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alap- ésközépszintű segédkönyveket, történeti összefoglalókat, ismeretközlő műveket• Tolna megyére és Szekszárdra vonatkozó helyismereti és helytörténeti kiadványokat• pszichológiai műveket,• napilapok, szaklapok, magyar nyelvű folyóiratok• audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. (A könyvtár állományábatartozó, korábban használt egyéb audiovizuális dokumentumok, pl. bakelitlemezek, audio- ésvideokazetták, diafilmek válogatásra, selejtezésre szorulnak).c) Az eseti állománygyarapítást az adott időszak keretösszege fedezi, a beszerzésről a könyvtárosdönt, a munkaközösség-vezetők szakmai tanácsait figyelembe véve, kikérve felettese véleményét.5. Állományapasztás:Az apasztás szükségessége és mértéke függ:- a gyarapítás minőségétől,- az iskola szervezeti és profil váltásától,- a tanított szakterület forrásainak avulási rátájától,- a dokumentumok tárolásától, fizikai védelmétől,- a kölcsönzési fegyelemtől.Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető:- tervszerű állományapasztás,- természetes elhasználódás,- hiány.Minden kivonási folyamatot megelőz egy állományelemzési tevékenység. Az itt nyert információkat agyarapítás gyakorlatánál is fel kell használni. Bármely okból kerül sor az állományapasztásra, akönyvtárostanár csak javaslatot tehet a törlésre, kivételt képez az időleges megőrzésű dokumentumokkivonása. A kivezetésre vonatkozó engedélyt az iskola igazgatója adja meg. A dokumentumokkivezetése a leltárkönyvből az iskola bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján történik.2. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhezKönyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat70


1. A könyvtár használóinak köreAz iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói,pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a szüleik használhatják.Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső nevelő is igénybe veheti afoglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást.A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, megszűnésekor akönyvtári tagság is megszűnik.A könyvtár beiratkozásnál a következő adatokat kéri:• név (asszonyoknál születési név),• születési hely és idő,• anyja neve,• állandó lakhely, illetve ideiglenes lakcím, ha az helyi vagy környékbeli,• személyi igazolvány vagy útlevél száma.Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az intézménynek. Atanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról a titkárság tájékoztatja a könyvtáros tanárt. Anyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó kollégák az általuk kölcsönzött anyagokataz intézményből való eltávozásuk előtt leadják.Az adatokat a könyvtár az integrált számítógépes rendszerében rögzíti, azokat csak az olvasóval valókapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartásokhoz, illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshozhasználja fel. Az adatok a könyvtári tagság megszüntetése után törlésre kerülnek.2. A könyvtárhasználat módjai• helyben használat,• kölcsönzés,• könyvtárközi kölcsönzés,• csoportos használat2.1 Helyben használatAz iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:kézikönyvtári állományrész• különgyűjtemények• folyóiratok (legutolsó számok)71


A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben akönyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad:• az információk közötti eligazodásban,• az információk kezelésében,• a technikai eszközök használatában.2.2 KölcsönzésA könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni. Dokumentumokatkölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. A kölcsönzés nyilvántartásaSzirén programmal és kölcsönzési füzetekkel együttesen történik.A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető egy hónap időtartamra.A kölcsönzési határidő egy - indokolt esetben két - alkalommal meghosszabbítható újabb három hétre.A több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határideje és hosszabbítása szükségesetén négy hét lehet. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők.Az iskolából távozó, illetőleg az érettségiző tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésénekidőpontjáig a kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat visszakell szolgáltatni.A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű dokumentumot azanyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják.Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvekkel kapcsolatosszabályokat SzMSz-ünk 4. sz. melléklete tartalmazza.Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az olvasóköteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni.Könyvtár nyitva tartási rendjeHétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek13.30-15.00 9.00-12.00 9.00-11.30 9.00-12.00 9.00-12.0012.30-14-30 13.00-14.30 12.30-14.302.3 Könyvtárközi kölcsönzésA kollégium könyvtárával szoros együttműködést folytatunk. Könyvtárközi kölcsönzést rugalmasanlebonyolítjuk. A gyűjteményünkből hiányzó műveket - olvasói kérésre - más könyvtárakbólmeghozatjuk. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer - szolgáltató intézményeiből érkező eredetimű kölcsönzése térítésmentes. Visszaküldésének postaköltsége az igénybe vevő olvasót terheli, más72


esetben a szolgáltató könyvtár díjszabása alapján, plusz a postaköltség. A kérés indításakor az olvasótminden esetben tájékoztatni kell e tényről, illetve nyilatkoznia kell a térítési díj vállalásáról.3. A könyvtár egyéb szolgáltatásai• információszolgáltatás,• szakirodalmi témafigyelés,• irodalomkutatás,• ajánló bibliográfiák készítése• internet-használat3. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhezKatalógusszerkesztési szabályzat1. A könyvtári állomány feltárásaAz iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A könyvtáriállomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi (osztályozás)feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza:• raktári jelzet• bibliográfiai és besorolási adatokat• ETO szakjelzeteket• tárgyszavakat1.1 A dokumentumleírás szabályaiA leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai leírás) ésbiztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása mindenesetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egyszerűsített leírástalkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra ugyanazok a szabályokérvényesek.A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:- főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat- szerzőségi közlés73


- kiadás sorszáma, minősége- megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve- oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret- sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám- megjegyzések- kötés: ár- ISBN számA besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét.Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük:• a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe)• cím szerinti melléktétel• közreműködői melléktétel• tárgyi melléktétel1.2 Raktári jelzetekA dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet rávezetjük adokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi művek raktári jelzete abetűrendi jel, azaz Cutter-szám.A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja. Az ETOfőcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre.1.3 Az iskolai könyvtár katalógusai:- A tételek belső elrendezése szerint:- betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján)- tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus)- 1997. december 1-jétől a raktári katalógus kivételével a katalógusokat lezártuk.- 2006. január 1-je óta a raktári katalógust is lezártuk.Dokumentumtípusok szerint:- könyvFormája szerint:- Digitális nyilvántartás a SZIRÉN könyvtári program segítségével.- Iskolai könyvtárunkba az újonnan beszerzett dokumentumokat számítógépes adatfelvitellel vesszük74


nyilvántartásba. A SZIRÉN program megvásárlása óta a régi anyag számítógépes nyilvántartásbavétele folyamatosan történik. A könyvtár korábbi katalógusait 2006-ban lezártuk, azótaszámítógépesen dolgozunk fel minden dokumentumot.A könyvtári állomány számítógépes nyilvántartása:- A program elnevezése: SZIRÉN integrált könyvtári rendszer (Szirén9.0)- Készítő neve: Mohai Lajos- Üzembe helyezés dátuma: 2006. január 01.- A program a mindenkori könyvtáros gépén fut.- Jogosultságok: az állomány feldolgozását, a könyvtári adatbázis kezelését Fonyódiné Patyi Mónikaiskolai könyvtáros végzi.- A feldolgozás menete a program felhasználói kézikönyvének ajánlása nyomán történik.4. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhezTankönyvtári szabályzatI. Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:• a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. Törvény• 23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint aziskolai tankönyvellátás rendjérőlAz Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan felülvizsgálés frissít. Amennyiben tankönyvet szeretne rendelni, vagy részletesen keresni a tankönyvek között,megteheti a Közoktatási Információs Iroda (www.kir.hu) Tankönyvi Adatbázis-kezelő Rendszerébenahttp://www. tankonyv. info. hu/ webcímen.II. Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettségének:1. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvetttankönyveket kapják meg használatra.2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapjánhasználják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra azidőtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Amennyiben azingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja folyamatosan, atanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az iskolaikönyvtárba. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtárállományába kerül.75


4. A kölcsönzés rendjeA tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény)szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. A kikölcsönzött tartós tankönyveket is rávezetjük atanuló személyi kölcsönzési nyilvántartási lapjára.A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és azt rendeltetésszerűenhasználni. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét. A diákok a tanév befejezése előtt, legkésőbbjúnius 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárbanleadni.A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből,megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az iskolánakmegtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatábólszármazó értékcsökkenést.5. A tankönyvek nyilvántartásaAz iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár" elnevezéssel kezeli az ingyenestankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket. Évente leltárlistát készít:• az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos)• összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október)• listát készít a selejtezendő tankönyvekről (október-november)4.KártérítésA tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb.,továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárhatótőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen. Azelhasználódás mértéke ennek megfelelően:• az első év végére legfeljebb 25 %-os• a második év végére legfeljebb 50 %-os• a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os• a negyedik év végére 100 %-os lehet.Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illetvea kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolánakmegtéríteni.Módjai:1. ugyanolyan könyv beszerzése76


2. anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatáraAbban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónaka tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. Atankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármegtérítésével, akártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtottkérelem elbírálása az igazgató hatásköre.A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelezőolvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.5. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhezKözvetlen_felettese: az igazgatóKinevezése: munkaszerződése szerintMunkaköri leírás az iskolai könyvtáros számárAz iskolai könyvtáros főbb tevékenységeinek összefoglalása- Az iskolai könyvtáros tanár, az iskola nevelőtestületének tagja, munkája pedagógiai tevékenység,ezért állandó kapcsolatban áll a szaktárgyi munkacsoportokkal, osztályfőnökökkel.- Anyagilag és fegyelmileg felel a könyvtár állományáért, rendeltetésszerű működtetéséért, ha avagyonvédelmi követelmények biztosítottak.A könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatok:- Megteremti a működéshez szükséges feltételeket.- Végzi a könyvtári ügyviteli dokumentumok kezelését.- Szervezi a könyvtár pedagógiai felhasználását és a könyvtár külső kapcsolatait.- Részt vesz a könyvtár átadásában, az időszakos vagy soros leltározásban.- Nevelőtestületi vagy egyéb értekezleten képviseli a könyvtárat.- Részt vesz továbbképzéseken, szakmai ismereteit önképzés útján is gyarapítja.Állományalakítás, nyilvántartás, állományvédelem:- Tájékozódik a könyvpiacon megjelent könyvekről.- Az állomány folyamatos, tervszerű és arányos gyarapítását végzi. A megrendelésről, afelhasználásról nyilvántartást vezet. Megrendeli a folyóiratokat.- Beszerzi a dokumentumokat, az egyedi leltárkönyvet naprakészen vezeti.- Feldolgozza a dokumentumokat, állományba veszi azokat.77


- Naprakészen építi a könyvtár katalógusait.- Az állományt rendszeresen gondozza, kigyűjti az elhasználódott, tartalmilag elavultdokumentumokat, évente egy alkalommal elvégzi ezek törlését a szabályzatnak megfelelően.- Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról.- Állományellenőrzést tart a könyvtár nagyságától függő időközönként. A leltárt a kezelésiszabályzatnak megfelelően végzi, ezt a munkát nem végezheti egyedül.Olvasószolgálat, tájékoztatás:- Biztosítja az állomány egyéni és csoportos helybenhasználatát.- Segíti az olvasókat a könyvtár használatában, tájékoztat a könyvtári szolgáltatásokról, végzi akölcsönzést.- Figyeli a pályázati lehetőségeket, pályázatokat készít.- Megtartja a könyvtári órákat, segítséget ad a könyvtárban tartandó szakórákhoz.- Tájékoztatja témafigyeléssel a pedagógusokat.Egyéb feladatok:- Kapcsolattartás más könyvtárakkal látogatás formájában.- Önmaga szakmai továbbképzése.- A könyvtáros tanár az estleges óráit (szaktárgyi,szakköri) rendes munkaidején felül látja el.Munkaidő :A heti törvényes munkaidő 40 óra, a napi munkaidő 8 óra. A kötelező óraszám keretében biztosítja akönyvtár nyitva tartását, a könyvtári órákat.Munkaköri feladatként a teljes munkaidő többi részének hetven százaléka - a könyvtár zárva tartásamellett – a munkahelyen végzett könyvtári munkára (az állomány gyarapítása, gondozása, könyvtárikutatómunka), iskolai kapcsolattartásra, a további harminc százaléka a munkahelyen kívül végzettfelkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra, továbbá a pedagógus-munkakörrelösszefüggő más tevékenység ellátására szolgál.Munkaideje heti 40 óra, ami a következőképpen alakul:- 22 óra kölcsönzés, nyitva tartás, ezen időn belül kell a könyvtári órákat megtartani,- 10 óra könyvtári feldolgozó munka, melyet a könyvtár zárva tartása mellett végez,- 8 óra iskolán kívüli felkészülési munka, beszerzés, kapcsolatépítés, önképzés.13. Záró rendelkezések13.1.Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) csak a nevelőtestület módosíthatjaaz iskolaszék, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményénekkikérésével.78


13.2.Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges továbbirendelkezéseket– mint pl. a szervezeti egység ügyrendje, az iratkezelés szabályzata,munkavédelmi –tűzvédelmi rendelkezések - önálló szabályzatok tartalmazzák.Eszabályzatok mint igazgatói utasítások jelen SzMSz változtatása nélkül módosíthatók.Szekszárd, 2013. március 27.Hajós ÉvaigazgatóNyilatkozatAz I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola képviseleti jogú SzülőiMunkaközösségének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy aszervezeti és működési szabályzat elkészítéséhezés elfogadásához előírt véleményezési jogunkatgyakoroltuk. Az SzMk elnöksége az adatkezelési szabályzat módosítását 2013. március 25-iülésén megtárgyalta, annak módosítási javaslatával egyetért.Szekszárd, 2013. március 27.………………………………….Szülői Munkaközösség elnökeNyilatkozatAzI. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola képviseleti jogú Diákönkormányzataképviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti ésműködési szabályzat elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. ADiákönkormányzat az SzMSz módosítását 2013. március 26-i ülésén megtárgyalta, az SzMSzmódosítási javaslatát elfogadta. A diákönkormányzat a tankönyvellátás megszervezésének, atankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét szabályozó SzMSz-rendelkezésekhezegyetértését adja.Szekszárd, 2013. március 27.………………………………diákönkormányzat vezetője79

More magazines by this user
Similar magazines