1938. szeptember

kisegyhazkutato.hu

1938. szeptember

AZ Ur J~ZUSebedje.sze1lZ;cske. Honnan e fogkkonydg e dus 16~-!BIkozBs 6s dpolas rnefleft? Valahol. valemiMondd nekik J6zus: - Az bn hiba van. Es ha ligyelmesen elolvasauk e fenti'Iedeiemakaratiatcselekcdj rn, aki elkijldiittverset, szt Idtjuk, hogy az Ur dhzus thpldttka,cngem ar 8 dolgel elm- nern e kijzhdg. mgy az OIW& volt henamzem. I(Jen. 3. s) a cselekedet. De hEtZ akkat mi az igeolvas8a ?Ae IrAs szerint &pen dCI volt. rnikor az Mi a kijziiss6g 7 Tal6n nagyon, d t tut&the#enUr Jkeus J&kab kuljenfil istelepedelf,a fanil. "1 mondha?n(lm. ~ilap,melyen a~ ennlvalekv$nynk pedla a varosba men tek klelem&t. sore Mrul eknk &a amelw62 Imlveshntjqk, hogyIparkod,ak, rnert Mesferiik fdrad[ es ,&he* volt. mit kell IBp116kul rnagunkhoz venni. % rnive!nidba on~o~~a a d~linapfeny lilndijkl6 sugk sokan, mak olvaasdk sz etlapoi, de nem tbp-jilrdej&ta forrdra izotk f61dne, nehezedeff ldkansk Krisz!us ~Aint,hat er61elenek wenahas& bdgyeaztb, Almosild teherkCnt ez ula- gCk* dpkorosaksok~Bllaira,a fanitvdnyok siettek. hogy a Mes- &ud6latos t6pfdl&k'szAtya akarglt csstermieldbb erbsil6 tdpl$]hkhoz juthasson. De lekedni. Ki~zeldel. Szivedk harag ran valli8basietlek, rnEgis telkbtek. Amikor ~ereteb Ieki irhd is akkor olvasd az ttlapot :- 3zetelfeEkinhljhk : - Mestet egykl, - kijelenti, resaifek tUens%eiteket ~ldjdtokmkat, kikhogy neki van eledelc, 6 mAr eve!!. Azulhn titeke! titkoznak. IMdfe 5, 44). De ezf az htelt,rr~e~rnondlnnzt is, bogy mi al: (3 t&p[&ke : 1 nern lokiid fitymdva fejre, kanarn rnagadtvd- Az 6n cledelem RE. how annek akarat6f teszed ls szeretni akarod mkat is, kik mnyieaelekedjem, aki efklilddtt tngern is as C7) dol- bait keseriisiget okoznak neked. Nem is gongbtelvtqezzem. lstcn akaratdnak cseltkv~aets dolad, how rnimda caodt3Iatos ~~l816k lesrparnncsainak teljesitese volt Jdzus eledeIe. Nem ez a te ItlW ddm. VaIbban 61teZni fagernnakIeirdsa, olvas&sa,vagy rnegyar8zAsa. ha- VWY C d , horn a vilhg, mily kArt leIkadnerncseltkvPse, lsten gyermakei is sokat be- ben. annak 184sa. inodalrna, szorekoedsa.szllnak lelkitdpldlPkr61, lelkfeledelrdl 6s ezalat! Azutdn ohmod :-sz@n~~Gtek a v@gof,az Istentiszttlletekct. a prCdikbci6kat, a biblia- sem ezokat amik a vifdgban vannak. De ezt~nulrnhnyozhst 6s m63 IClekC~ittik6tinvv olva- nemcsak 01va9mdny marad sdmodra, haneh38s&t, egy-egy iinnep6Iy lifekernel6 miisordt vaF6~6g.Cselekszed. EFfatduFsz a viI8gfdi, Majdkrtik. Milyen sokan ilnek e fenti tdpl81dkok- megldtod, hogy mfcsoda cmd8latosan er65it6kal ts rnigis milyen kevh e ,j61tdpl~ll' lelki- tAd6lkk lesz ez. Azutdn az aggodalorn sorlegkovkr, erbs keresztiny. TBp16lkoznak-lt5plhl- vashna, de Jkzu~ szd: - Mil wmdalkoznak,abt vennak. kik tulahgossn is i6mjk ma8kodtok 8 hetkoznap gondjai f6lotf? Etmagukat. Condsljuk csek el. hogy vannak em- nem-k halt betii. mked nem kedvea Qtel.berek, kik jbfsrmbn rninden nap rnennek biblia- hanem magadcvd teszed ta boldogan vetedts imabrAkre, rnesveszik talh a hivdir&atam magad az Ur kmjaiba ia ez az ige vent vdlikrninden ttrmkkM, szorgalrnasan olvafis6k a napi bmned krondtala ijwendez6 gyerrneki Ie-- elrndlkedEst a napthriI ts ItIkileg rnkgia ojy azel labnnak. E igy vkgis rnehetntnk aecsenev&szek,aovhnyak. Egy kis lelkl rnegh~l~s, Ur isdiin. mely oly batseaan Mia eICnk ex;leveg8v~ltcrzas.egy gyenge vilsgi azelldcske, ennival6katvagyegy csckkly CrinZkezb a vildg Itlkibete-Gyakran ddfordul, hogv Istcnnek hermegeive!is mdr kCaz a baj. Sokazor meuferlBzi kei, kik a k6zdm5gben boldop, hasznos, tev6-eke! a viltig 6s kornoly betegdset okoz a keny aycrmakei voliunk aa Urnek, a gyiileka-- -- -Tartalorn.1. Az Ur Jbms eldje. 0. f.) 2. bz engedelrnlsab utla, (L.K.1- 3. Jtzulr Krisetus rntgfelntse - 4. OkvatIen tanuld me.5. Is~ennek-ld~ntl.(H. L.f - 6. Utols6kbbl elsdb (Der hlkdtn.)- 7. Caak 11. -8. Kbt tuwt ok. amikrt az emkakntm lefogetjbk az latenliaztefefst.- 9, Koayvek. (R. MJ - 10. O~onqd~nagyrav6nyds aellen. 11. Bun* bort inni.121 Methodizrnus. (R. A. F. u+)- 13. S~rkeszt&jGzedetek. - Hal &a mikor tartunk Isttntiszteletet.

More magazines by this user
Similar magazines