2010 2. szám - Magyar Evangéliumi Rádió

mera.hu

2010 2. szám - Magyar Evangéliumi Rádió

2010 / 27„Társadalmi nem” - NEM!A „gender-ideológia”mint veszélyforrásEgy rádióriport indítottarra, hogybeszámoljak olvasóinknakegy olyanjelenségről, amelyhivatalos támogatással, szabadon szedhetiáldozatait.Az óvodák megkapták az új nevelési irányelveket,melynek értelmében már pici kortólmindent el kell követni a nemek köztikülönbségek eltörlése érdekében! A kisfiútlányos játékokkal és szerepekkel, a kislányokatpedig fiúsan kell nevelni! A célaz, hogy kamasz- vagy ifjúkorukban magukdöntsenek arról, milyen nemi szerepetválasztanak.Azt hiszem, nem kell bizonygatnom, mekkoraistenkáromlás ez! A teremtés rendjealapján Isten a férfit férfinak, a nőt nőnekteremtette, s a feladatukat is ennek megfelelőenszabta meg a gyermekek nevelésében,a családi életben.A kicsi gyermekeknél megfigyelhető Urunkcsodálatos munkája, bennük még természetesenműködnek az isteni adottságok.Óvodás fiúunokám gyakran mesélt nekemZsófikáról, s az óvónéni jóvoltából egyszermegleshettem együttlétüket. A gyerekeképpen ebédeltek, mikor megláttam, hogyegy édes kis copfos (az a bizonyos Zsófika)odahajol Levente unokámhoz, és megfújjaa levesét! Ebéd után pedig még a száját ismegtörölte, mert észrevette, hogy maszatosmaradt. Mi ez, ha nem a vele születettgondoskodás? A játszótéren is sok kedvesjelenetnek voltam már tanúja – viselkedésben,játékban láthatóan elkülönültek a kisÁdámok és Évák.Amikor a fent említett riportban végighallgattamegy „hivatalos” tisztviselő ésegy bátor óvónő vitáját, annyira felháborodtam,hogy igyekeztem alaposan utánanézni, mi is ez az új őrület, melyet azENSZ és az EU is támogat.Kiderült, hogy csak nekünk új ez azirányzat, hiszen már 1995-ben hivatalosanbevezették egy női világkonferenciazáródokumentumába a „gender-mainstreaming”kifejezést, vagyis a „társadalminem” fő irányként való érvényesítését. AzENSZ – az emberi egyenlőség elve alapján– elkötelezte magát az elmélet mellett.1996-ban követte az EU is, és lassan felépültaz ún. „gender-ideológia”, melynekfokozatai:1. a nők egyenjogúsítása2. a homoszexualitás egyenjogúsítása3. a jövendő nemzedék szellemi átneveléseés életkörülményeinek megváltoztatása.Ezekre az alapelvekre ENSZ-EU-nemzetiprogramokat telepítenek, melyek jelentőspályázati pénzekkel támogatott, ún. „gender-mainstreming”(gender-főirány) programokbanmára már politikai akaratkéntnyilvánulnak meg.A „gender-ideológia” ezzel a nemek és acsalád tagadásáig jut el! Felfogása szerintaz ember valamiféle semleges lénynek születik,akinek alapvető joga és képessége,hogy maga határozza meg nemét, szexuáliskapcsolatainak tartalmát, formáját ésirányultságát. Így jutottunk el oda, hogymár a magyarországi óvodák is megkaptákfelettes szervüktől az új nevelési irányelveket.Nagyon remélem, hogy a rádióbanhallott okos és elszánt óvónőhöz hasonlóanmások is lesznek, akik nem engedelmeskednek.Vajon milyen célok húzódhatnak e törekvésmögött? „Mert minden rossznakgyökere a pénz szerelme” – olvashatjuka Szentírásban. A család intézményénekszétrombolása mögött is elsősorban a haszonszerzésáll: az egyedülállók ugyanistöbb hasznot hoznak, hiszen a költségeketnem több családtag után fizetik. A családellenességegyébként a marxizmusban gyökerezik,amely a családot tartotta mindenelnyomás és egyenlőtlenség forrásának, ésezért le akarta rombolni.Nekünk, akik a Szentírást tartjuk zsinórmértéknek,és ismerjük Isten akaratát, parancsolatait,mindent meg kell tennünkazért, hogy szeretetteljes családi háttérrel,a szülők példamutatásával megóvjuka gyermekeinket, fiataljainkat a gonoszmesterkedéseivel szemben!Tájékoztassuk, figyelmeztessük egymást,legyünk éberek!Zika KláraLELKIISMERETKülönös bíró.Nevetést szüntet.Szavára szívedtorkodban lüktet.Szól, ha valamiszokatlan történt,vagy ha átvágtálíratlan törvényt.Hibáztál. Tudja.s nem szóltál róla.Valótlant mondtálkérdező szóra.Bajbajutottnaknem segítettél,vagy súlyosabbatis tettél ennél.Ártatlan társadváddal illetted,azt, aki mindigott áll melletted.Érzékeny műszer,méri a rosszat;nincs, aki ettőltéged megfoszthat.Páratlan bírádhangját ismered.Tanuld meg nevét:LELKIISMERET.EGYETLENEGYBarabás ÉvaSzétzüllik a vágyak csapatja,ez erre, az amarra megy,szívem mind, mind magára hagyja,csak egy marad, egyetlenegy:Egy lábnyomot követni végig,célomhoz egyre közelébb,egy ölelést szívemre zárnis megőrizni a melegét,egy látomást kísérni végig,sötét, sivatag helyeken,egy álomért küszködni égig,míg valóság lesz odafenn.Füle Lajos