10. lecke Többkötetes könyvek bibliográfiai leírása - PTE Egyetemi ...

lib.pte.hu
  • No tags were found...

10. lecke Többkötetes könyvek bibliográfiai leírása - PTE Egyetemi ...

10. leckeTöbbkötetes könyvek bibliográfiaileírásaMost már a nemzetközi szabályoknak megfelelően el tudja készíteni azegykötetes könyvek bibliográfiai leírását. Elérkezett az ideje annak, hogy atöbbkötetes könyvek kissé bonyolultabb szabályaival is megismerkedjék. Ezfog történni ebben a leckében.A lecke tartalma:10.1. Többkötetes könyvek leírásána k menete10.2. A többkötetes könyv adatainak forrásai és az adatok közlésmódja10.3. Többkötetes könyvek leírásának bibliográfiai szintje és a leírásszerkezete10.3.1. Egylépcsős monografikus szintű leírás10.3.2. Egylépcsős összefoglaló szintű leírás10.3.3. Többlépcsős monografikus szintű leírás10.3.4. Többlépcsős összefoglaló szintű leírás10.4. Alkötetekből álló többkötetes könyv leírása10.5. Közös főcím nélküli többkötetes könyvÖnellenőrző kérdésekFeladat


◊ a leírás első adatcsoportjában csak az a kötetjelzés és kötetcím írhatóle, amelynek forrása a könyv valamely előzéke. A kötetjelzés elemeit elsősorbana könyv közlése szerinti sorrendben kell leírni, de megengedett a köteteksorrendiségét jelző sorszámnak első elemként közlése. A kötetek sorszámátmindig arab számmal kell leírni.Például:A könyvön:A leírásban:III. kötet3. köt.1. rész 1. r.Volume 11. vol.Band 1.1. Band*** (a gerincen) [3.]A füzetA füz.A részegység nevét (kötet, rész, Band, Volume, stb.) mindig azzal a kifejezésselkell leírni, amellyel a könyv közli. Ha van a szónak rövidíthetőalakja, a rövidítés megengedett, viszont meg kell tartani az illető nyelv helyesírásiszabályait!Ha a kötetek sorrendjét valamilyen szimbólummal (például csillaggal)közli a könyv, át kell írni arab számra. Az adat ebben az esetben megengedettforrásból származónak minősül. Nem szabad viszont átírni számadatra abetűvel kifejezett kötet-sorrendet!◊ A páros címoldallal rendelkező többkötetes könyv általában a baloldalicímoldalon közli a közös, a jobboldali címoldalon pedig a kötetadatokat.(Lásd: Feladatgyűjtemény 61-62. példa)◊ Az összevont formában leírt adatokat kötőjellel kell összekapcsolni.Például:. – Budapest : Szépirod. Kvk., 1968-1983. –Az adat azt jelenti, hogy a könyv 1968 és 1983 között jelent meg.◊ Az adat nyitottságát az adat után tett kötőjel és utána üresen hagyottszóközök jelzik.Például:. – Budapest : Szépirod. Kvk., 1968- . –157


Az adat azt jelenti, hogy a többkötetes könyv köteteinek kiadása 1968-ban kezdődött el, de még nem fejeződött be. (Az üresen hagyott szóközökhelyére kerül majd az utolsó kötet megjelenésének évszáma.)10.3. Többkötetes könyvek leírásának bibliográfiaiszintje és a leírás szerkezete10.3.1. Egylépcsős monografikus szintű leírásFőcím : alcím / közös szerzőségi adat. 1. kötetjelzés, Kötetcím / a kötet sajátszerzőségi adata. – A megjelenés helye : A kiadó neve, a megjelenés éve . – akötet oldalszáma ; méret + melléklet. – (Sorozati adatok)A kötet ISBN-je kötés : a kötet áraMíg az összefoglaló szintű leírás mind a közös, mind a kötet-ISBN-t kifejezi,addig monografikus szinten csak a kötet-ISBN fejezhető ki.10.3.2. Egylépcsős összefoglaló szintű leírása) A köteteknek nincs saját címük és szerzőségi adatukEgylépcsős leírás esetén egyszer hét adatcsoportba sűrítik a közös és akötetadatokat. Ha a köteteknek nincs sem saját kötetcímük, sem saját szerzőségiadatuk, a kötetjelzéseket összevont formában kell megadni a leíráselső adatcsoportjában, az utolsóként leírt közös szerzőségi adat után.Egyezményes jel ebben az esetben a kötetjelzést megelőző pont.Főcím : alcím / közös szerzőségi adat. 1. kötetjelzés-5. kötetjelzés. – Kiadásjelzés.– A megjelenés helye : A kiadó neve, megjelenés éve-megjelenés éve. – Akötetek száma : illusztráció ; méret + melléklet. – (Sorozati adatok). – Megjegyzés .– Közös ISBN kötés. Az 1. kötet ISBN -je : az 1. kötet ára. A 2. kötet ISBN-je : a2. kötet ára158


ti szempontból azonban Kovacsics József nem sorozatnak, hanem egy többköteteskönyvnek a szerkesztője. A fogalmak tisztázásával a leírónak magánakkell megállapítani a leírás tárgyának dokumentumtípusát, hogy helyesenválassza meg a leírási szabványt!10.3.4. Többlépcsős összefoglaló szintű leírásBibliográfia és katalógus számára készült tételen egyaránt alkalmazzák,ha egy leírás keretében több kötetet írnak le.Többlépcsős a leírás szerkezete akkor, ha a könyv azonosításához szükségesbibliográfiai adatokat fizikai egységenként, külön-külön lépcsőbenrendezik hét-hét adatcsoportba úgy, hogy az egyes kötetek saját adataitmegelőző lépcső tartalmazza a többkötetes könyv egészére vonatkozó információkat.A kötetadatok között már nem szabad megismételni azokat az adatelemeket,amelyeket az első lépcsőben leírt! A könyvekről készült többlépcsősleírás tehát annyiszor hét + egy adatcsoportból áll, ahány kötetes a könyv. Avalóságban azonban ebből a teljes adatsorból csak a fenti alapelvnek megfelelőválogatással lehet adatelemeket leírni.Összefoglaló szintű a leírás akkor, ha egy leírás keretében több fizikaiegységet ír le.Ha a leírás tárgyát képező többkötetes könyv sorozatba tartozik, a Sorozatadatcsoport adatai az első lépcsőben csak akkor írhatók le közös adatokként,◊ ha a sorozatnak nincs számozási adata, vagy◊ a sorozat számozási adata valamennyi köteten azonos.A kerek zárójelpárban leírt sorozati adatok egymástól elválaszthatatlanegységet képeznek az ötödik adatcsoportban, ezért ezeket az adatokat nemlehet megbontani. Ha a többkötetes könyv egyes kötetein az azonos sorozatcímhezeltérő sorozati számok tartoznak, akkor a teljes sorozati adatcsoportcsak kötetadatként írható le. Az első lépcsőből ekkor tehát hiányoznifognak a sorozat adatai, mert az azonos sorozati címhez tartozó eltérő sorozatiszám az egész adatcsoportot eltérő, azaz kötetadattá teszi. (A leírássémáját lásd: Feladatgyűjtemény 119. p.)160


Moha bácsi meséi / Leszkai András ; [a grafikákat kész. Basa Katalin]. –Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 1994- . – 20 cmISBN 963-7878-24-6 fűzött1. köt. – 1994. – 381 p. : ill. – (Marana Tha sorozat, ISSN 0865-7467 ;27.[!28.])ISBN 963-7878-20-3 : 320,-Ft2. köt. – 1995. – 363 p. : ill. – (Marana Tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 29.)ISBN 963-7878-21-0 : 380,-Ft40. ábra: Többlépcsős, összefoglaló szintű nyitott leírás. A sorozati számkötetenként különbözik, ezért sorozati adatok az első lépcsőben nem írhatók le.Villamos energetika / szerk. Tímár Peregrin László ; szerzők Faludi Andor[et al.]. – [Budapest] : MEE : BME, 1993- . – 23 cm. – (A Budapesti MűszakiEgyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara és a Magyar ElektrotechnikaiEgyesület közös monográfia sorozata, ISSN 1218-6465)ISBN 963-8141-80-8 1 fűzött : ár nélkülMt.: Tímár Peregrin László (1942-). – Faludi Andor (1950-)1. köt. – 1993. – [153] p.ISBN 963-8141-83-22. köt. – 1993. – [212] p.ISBN 963-8141-80-83. köt. – 1994. – [192] p.ISBN 963-8141-68-741. ábra: Többlépcsős, összefoglaló szintű nyitott leírás. Nincs sorozatiszám, ezért a Sorozat adatcsoport az első lépcsőben leírható.A többlépcsős nyitott leírás első lépcsőjében tehát nem lehet leírni semoldalszámot, sem a kötetek darabszámát, a kötetadatok között viszont le kellírni a kötet saját terjedelmi adatát, azaz az oldalszámot!A többkötetes könyv valamennyi kötetének megjelenése után a nyitott leírástle kell zárni, vagyis a Megjelenés adatcsoportot ki kell egészíteni azutolsó kötet megjelenési évével, a Terjedelem adatcsoportot pedig a kötetekdarabszámával. (A kötetszám és a darabszám nem azonos fogalmak! Egykötet több darabban is megjelenhet! Az első lépcső terjedelmi adatai közötta fizikai darabszámot kell leírni!)161


Hogy a leíró az egylépcsős vagy a többlépcsős leírást választja e a dokumentumformai adatainak rendszerbe foglalására, azt a katalógus vagybibliográfia szempontjai döntik el. A különböző megoldások sémáiból isnyilvánvaló, hogy a könyvről a legteljesebb adatsort az összefoglaló szintű,többlépcsős leírással lehet adni. Ha a várható felhasználóknak ettől kevesebbadat is elegendő, akkor választható az egylépcsős leírás is.10.4. Alkötetekből álló többkötetes könyv leírásaHa valamely kötet tartalma túlságosan terjedelmes, a könnyebb kezelhetőségérdekében a kötetet több fizikai egységben jelentetik meg. Ekkor atöbb darabban megjelent kötet egyes darabjai alköteteket alkotnak. (LásdFeladatgyűjtemény 61/b, 62. példa). Mivel minden egyes alkötet – amellett,hogy egy nagyobb egység része – saját bibliográfiai adatokkal rendelkezik,adatait mind a többlépcsős, mind az egylépcsős leírásban közölni kell.A bibliográfiai adatok elrendezésére kétféle lehetőséget ad a MSZ3424/1-78-as szabvány. A könyvtár házi katalogizálási szabályzatában kellrögzíteni, hogy a lehetőségek közül melyikkel fog a könyvtár a továbbiakbanélni.a) A leírás összevontan adja meg a kötet- és az alkötet-adatokat.b) A leírás követi a könyv fizikai tagolódását és eszerint◊ a leírás első része tartalmazza a könyv egészére vonatkozó közösadatokat,◊ második része az adott kötet alkötetekkel közös adatait,◊ harmadik része pedig az alkötetek saját adatai.162


A könyv főcíme / közös szerzőségi közlés. – Kiadás. – Megjelenés helye: Kiadó neve, elsőként megjelent kötet megjelenési éve–utolsókéntmegjelent kötet megjelenési éve. – az alkötetek darabszáma ; méret. – (Sorozat,ISSN ; sorozati szám)Megjegyzés a könyv adatainak egészéreKözös ISBN kötés : a könyv ára1. kötetjelzés, Kötetcím / az első kötet alköteteivel közös szerzőségi adata.– Az alkötetek közös megjelenési éve. – a kötet alköteteinek számaMegjegyzés az első kötet adatairaAz 1. kötet ISBN-je : az 1. kötet áraAz alkötet kötetjelzése. – Az alkötet oldalszámaAz alkötet kötetjelzése. – Az alkötet oldalszáma2. kötetjelzés, Kötetcím / a 2. kötet alköteteivel közös szerzőségi adata.– Az alkötetek közös megjelenési éve. – a kötet alköteteinek számaMegjegyzés második kötet adatairaA 2.kötet ISBN-je : a 2. kötet áraAz alkötet kötetjelzése. – Az alkötet oldalszámaAz alkötet kötetjelzése. – Az alkötet oldalszáma42. ábraAlkötetek többlépcsős, összefoglaló szintű zárt leírása az alkötetek adatainakkülön lépcsőbe rendezésévelA könyv főcíme / közös szerzőségi közlés. – 1. kötetjelzés, Kötetcím /az első kötet alkötetivel közös szerzőségi adata. az első alkötet kötetjelzése –a második alkötet kötetjelzése. 2. kötetjelzés, Kötetcím / a második kötetalköteteivel közös szerzőségi adata. a kötet első alkötetének kötetjelzése – amásodik alkötet kötetjelzése. – Kiadás. – Megjelenés helye : Kiadó neve,elsőként megjelent kötet megjelenési éve–utolsóként megjelent kötet megjelenésiéve. – az alkötetek darabszáma ; méret. – (Sorozat, ISSN ; sorozatiszám)Megjegyzés a könyv adatainak egészéreKözös ISBN kötés : a könyv ára43. ábraAlkötetek egylépcsős, összefoglaló szintű lezárt leírása163


A könyv főcíme / közös szerzőségi közlés. – Kiadás. – Megjelenés helye: Kiadó neve, elsőként megjelent kötet megjelenési éve–utolsóként megjelentkötet megjelenési éve. – az alkötetek darabszáma ; méret. – (Sorozat,ISSN ; sorozati szám)Megjegyzés a könyv adatainak egészéreKözös ISBN kötés : a könyv ára1. kötetjelzés, Kötetcím / az első kötet alköteteivel közös szerzőségi adata.az első alkötet kötetjelzése – a második alkötet kötetjelzése. – az alkötetekközös megjelenési éve. – a kötet alköteteinek számaMegjegyzésAz 1. kötet ISBN-je : az 1. kötet ára2. kötetjelzés, Kötetcím / a második kötet alkötetivel közös szerzôségiadata. a kötet első alkötetének kötetjelzése – a második alkötet kötetjelzése. –az alkötetek közös megjelenési éve. – a kötet alköteteinek számaMegjegyzésA 2. kötet ISBN-je : a 2. kötet ára44. ábraAlkötetek többlépcsős, összefoglaló szintű lezárt leírása a kötet és alkötetadatainak összevonásával10.5. Közös főcím nélküli többkötetes könyvHa a kötetjelzéssel megjelentetett kötetnek az e kötetjelzéssel jelölt nagyobbegységére vonatkozóan közös összefoglaló főcíme nincs, a kötetetegykötetes könyvként kell leírni. A kötetjelzést a Megjegyzések adatcsoportbankell megadni.164


Önellenőrző kérdések1. Milyen előzetes döntésekre van szükség egy többkötetes könyv leírásánakelkezdése előtt?2. Milyen szempontokat vesz figyelembe akkor, amikor döntenie kell arról,hogy a leírás tárgya, amit a kezében tart, egy többkötetes könyv, vagyegy sorozat-e?3. Miért van jelentősége annak, hogy megkülönböztesse a többköteteskönyvet a sorozattól?4. Mi a bibliográfiai szint fogalma?5. Mi a páros címoldal fogalma és az hogyan tartalmazza a többköteteskönyv adatait?6. Mi a különbség kötet, példány és darab között?7. A többkötetes könyv többlépcsős összefoglaló szintű lezárt leírásánakelső lépcsőjében kötet, darab, példány, vagy oldalszám a terjedelemadata?8. Többkötetes könyv összefoglaló szintű többlépcsős leírásának első lépcsőjétmelyik kötet alapján írja le?9. Hogyan fejezi ki a könyv forráshelye, hogy több kötetnek közös az ára?Miért van jelentősége ennek a ténynek?10. Hány ISBN-je van egy három kötetes, két kiadó közös gondozásábanmegjelent könyvnek?11. ISBN leírható-e külső forrásból? Ha igen, az milyen forrásnak számít?12. Sorolja fel a többkötetes könyv leírásának bibliográfiai szintjeit!13. Mit jelent a többlépcsős leírás fogalma?14. Mikor készül nyitott leírás?15. Készülhet-e monografikus szintű többlépcsős leírás?165


Feladat1. Nyissa ki a feladatgyűjteményt a 65. feladatnál! Arany János költőiművei többkötetes könyv közös főcíme, vagy sorozatcím? Indokolja megválaszát, majd készítse el a könyvről a bibliográfiai leírást!2. Ha az első feladattal elkészült, ismételje át a könyv főcímének forráshelyévelés a szerzői sorozattal kapcsolatos leckét!166


11. leckeKönyvrészlet analitikus leírásaEbben a leckében meg fog ismerkedni azzal a módszerrel, hogy mikéntlehet visszakereshetővé tenni egy könyv egy fejezetét, egy gyűjtemény valamelydarabját, vagy akár egy folyóiratcikket.167


?Analitikus leírással lehet leírni a dokumentum mindazon, önálló címmelrendelkező részeit (fejezeteit, tanulmányait, cikkeit, stb.), amelyeket a részeksaját szerzői és címei szerint is visszakereshetővé akarunk tenni.Nyissa ki a Feladatgyűjteményt a 33. feladatnál! (XX. századi angoldrámák) Nézze végig a forráshelyeket és képzelje el, hogy egy olvasó Önhözfordul a következő kérdéssel:Megvan-e a könyvtárban a Pygmalion című mű?Ha a leírás tárgya a könyv egésze, akkor a visszakeresés is a könyv egészéreirányul elsősorban, vagyis a katalógus arra a kérdésre ad választ, hogymegvan-e a könyvtárban a XX. századi angol drámák című kötet?XX századi angol drámák / [G.B. Shaw et al.] ; [ford. Bányay Geyza etal.] ; [vál. és az utószót írta Ungvári Tamás] ; [az életrajzi jegyzeteket BudaiKatalin állította össze]. – Budapest : Európa, 1985. – 940 p. ; 20 cm. – (A világirodalomklasszikusai. Új sorozat, ISSN 0230-6522)Tartalom: 1.: Ember és felsôbbrendű ember / G.B. Shaw ; ford. Ottlik Géza. – 2.: Pygmalion /G.B. Shaw ; ford. Mészöly Dezső. – 3.: Szent Johanna / G.B. Shaw ; ford. Ottlik Géza. – 4.:Purgatórium / W.B Yeats ; ford. Garai Gábor. – 5.: A nyugati világ bajnok / J.M. Synge ;ford. Ungvári Tamás. – 6.: Juno és a páva / J.M. Synge ; ford. Nagy Péter. – Gyilkosság aszékesegyházban / T.S. Eliot ; ford. Vas István. – Godot-ra várva / Samuel Beckett ; ford.Kolozsvári Grandpierre EmilISBN 963 07 3421 4 kötött : 83,-FtMt.: Shaw, George Bernard (1856–1950). – Yeats, William Buttler(1865–1939). – Synge, John Millington (1871–1909). – Eliot, ThomasStearns (1888–1965). – Beckett, Samuel (1906–). – Mészöly Dezső ( – )(ford.). – Ottlik Géza( – ) (ford.). – Garai Gábor(–) (ford.). –Ungvári Tamás( – ) (ford.). – Nagy Péter ( – ) (ford.). – Vas István ( – ) (ford.) . – KolozsváriGrandpierre Emil ( – ) (ford.). – Bányay Geyza ( – ) (ford.). – UngváriTamás ( – ) (vál. és az utószó) . – Budai Katalin ( – ) (életrajzi jegyzetek)Ut.: Grandpierre Emil, Kolozsvári → Kolozsvári Grandpierre Emil45. ábra A könyv egészéről készült cím szerinti főtételA visszakeresés szempontját (a rendszót) aláhúzással jelöltékSzükséges azonban, hogy a könyv főcíme mögött megbúvó művek sajátcímük szerint is visszakereshetők legyenek. Ennek egyik módja a könyv168


analizálása, vagyis a kötetet alkotó egyes műveknek a leírás tárgyául választása.A könyv analizálásának eredményeképpen analitikus tételek jönnek létre:SHAW, George Bernard (1856–1950)Pygmalion / G.B. Shaw ; ford. Mészöly Dezsô. – In: √XX századi angoldrámák / [G.B. Shaw et al.] ; [ford. Bányay Geyza et al.] ; [vál. és az utószótírta Ungvári Tamás] ; [az életrajzi jegyzeteket Budai Katalin állítottaössze]. – Budapest : Európa, 1985. – p. 233-350. – (A világirodalom klaszszikusai.Új sorozat, ISSN 0230-6522)ISBN 963 07 3421 4 kötött : 83,-FtMt.: Mészöly Dezső ( – ) (ford.)46. ábra A kötet egyik művéről készült analitikus tételAz analitikus tétel a leírás első részében a leírandó mű címét és szerzőségiadatait tartalmazza, a leírás második részében pedig . – In: jel után azt fejeziki, hogy a leírás tárgyául választott mű melyik kötet hanyadik oldalántalálható.Az analitikus leírás számára az egész könyv főforrásnak minősül. Magáróla könyvről elegendő az azonosításhoz szükséges minimális adatokat közölni,hiszen a kötetről készül főtétel, amely minden adatot tartalmaz. Azanalitikus tételen a √ jelzi, hogy melyik az a rendszó, amelynél a könyv teljesleírását tartalmazó főtétel megtalálható.169


Önellenőrző kérdések1. Milyen esetben készít analitikus leírást és mi a jelentősége?2. Mit fejez ki az analitikus leírás első része? (Az In: jel előtti rész)3. Mit fejez ki az analitikus leírás második része? (Az In: jel utáni rész)4. Az analitikus leírásban melyik oldalszámot írtja le?170


12. leckeA bibliográfiai rekordok adatcsereformátumaMiután elsajátította a könyv formai adatainak nemzetközi értelmezhetőségszerinti leírását, elérkezett az ideje annak, hogy megismerkedjék a számítógéppelolvasható formátumok elkészítésével is. Ezek az ismeretekszükségesek lesznek majd az Integrált könyvtári rendszerek című tárgy tanulásakoris.A lecke tartalma:12.1. Az ISBD, a MARC formátum és a nemzeti szabványosítás12.1.1. Az egyetemes bibliográfiai számbavétel (UBC) eszköze, az ISBDprogram12.1.2. Machine-Readable Cataloging (MARC)12.1.2.1. Mi a MARC?12.1.2.2. Katalógustétel és bibliográfiai rekord12.2. A MARC rekord szerkezete12.2.1. A rekordfej12.2.2. A mutató12.2.3. Adatmezők12.2.3.1. Kötelező, vagy feltételesen kötelező adatmezők:12.2.3.1. Fenntartott adatmezők12.2.3.2. Bibliográfiai adatmezők12.2.3.4. Példák a bibliográfiai adatmezők szerkezetéreÖnellenőrző kérdések171


12.1. Az ISBD, a MARC formátum és a nemzetiszabványosítás12.1.1. Az egyetemes bibliográfiai számbavétel (UBC 1 )eszköze, az ISBD 2 programAz IFLA 3 1973-ban hirdette meg hosszútávú, a világ dokumentumtermésénekegyetlen nagy “világbibliográfiában” való számontartására irányulóprogramját. Célja az volt, hogy egy világméretű kommunikációs hálózatjöjjön létre, amelynek segítségével lehetővé válik a dokumentumok világméretűcseréje, a különböző kultúrájú területek dokumentumairól szólóinformációknak egyetlen nagy jegyzékbe olvasztása. A dokumentumokegyetemes számbavételének (UBC) és egyetemes hozzáférésének (UAP 4 )biztosítása csak a dokumentumokat leíró adatoknak az azonos értelmezésemellett lehetséges. Ezért ki kellett dolgozni azokat a szabályokat, amelyek –figyelembe véve az egyes dokumentumtípusok közötti különbségeket – lehetővéteszik az egyértelmű azonosítást. Ezeket a szabályokat – dokumentumtípusonként– az ISBD program keretében dolgozták ki. Az alapvető keretszabályaz ISBD/G, erre alapozva dolgozták ki és jelentették meg a szak-ISBD-ket. 5A különféle dokumentumtípusok azonosíthatóságát nemzetközi méretekbenlehetôvé tevô ISBD-k létrehozásának az 1970-es években az volt azelsôd-leges célja, hogy◊ a világ különböző helyein különböző nyelveken készült leírások bármelyország katalógusaiba vagy bibliográfiáiba beilleszthetők legyenek,◊ az adatelemeket értelmező egyezményes jelek segítségével – kiküszöbölvea nyelvi nehézségeket –, tegyék lehetővé a leírások egységes értelmezésétés◊ készítsék elő a bibliográfiai leírásoknak géppel olvasható formára valóátalakítását.1 Universal Bibliographic Control2 International Standard Bibliographic Description3 International Federation Library Association4 Universal Availability of Publications5 Felsorolásukat lásd az Ajánlott irodalom jegyzékében.172


Ennek érdekében dolgozták ki dokumentumtípusonként azokat a szabályokat,amelyeknek alapvető célja végső soron a dokumentumokról készítettbibliográfiai információk nemzetközi cseréjének az előmozdítása. Az ISBDka fogalmak meghatározásával a leíró számára lehetővé teszik azok egységesértelmezését, az egyezményes jelek használatával pedig a leírást használóés katalógust építő számára a leírt adatelem értelmezését, majd ezen keresztüla dokumentum minden kétséget kizáró azonosítását. Az ISBD-kcsak a tétel bibliográfiai leírás részének elkészítésére tartalmaznak –nemzetközileg egységes – szabályokat! A tételnek ezt a bibliográfiai leírásrészét ahhoz, hogy a katalógusba bekerülhessen és onnan visszakereshetőlegyen, ki kell egészíteni a besorolási adatokkal. A besorolási adatok egységesítéseés a tételszerkesztés azonban nem tartozik az ISBD hatáskörébe.A bibliográfiai leírást dokumentumtípusonként szabályozó ISBD-k 1974-től, magyar fordításaik az Országos Széchényi Könyvtár gondozásában1979-től folyamatosan jelentek meg. (Lásd az Irodalomjegyzéket). Az ISBD-kalapján dolgozták ki az egyes országok a saját nemzeti szabványaikat.A formai feldolgozás minden egyes munkafolyamatát külön-külön szabványcsaládszabályozza:◊ A bibliográfiai leírást dokumentumtípusonként szabályozza az MSZ 63424-es,◊ a besorolási adatok egységesítését külön-külön formai szempontok 7szerint a 3440-es,◊ a tételszerkesztést szintén dokumentumtípusonként a 3423-as alkalmazásiszabványcsalád,◊ a leíró katalógus szerkesztését az MSZ 3401-81. A bibliográfiai tételekbetűrendbe sorolásának szabályai,◊ az MSZ 3493-82-es szabvány pedig a bibliográfiai tételek besorolásiszabályait tartalmazza. 8Mivel az ISBD alapú leírás világméretekben egységesen történik, arraközponti szolgáltatásokat lehet építeni, általa meg lehet valósítani az “egyfeldolgozás, több felhasználás” elvet. A központi szolgáltatást igénybe vevőkönyvtár kész tételeket vásárolhat, nem kell mindent magának feldolgoznia,ezáltal jelentős emberi erőforrásokat takaríthat meg.6 Magyar Szabvány7 Formai szempontok: személynév, földrajzi név, testületi név, cím8 A szabványok bibliográfiai adatait lásd az Ajánlott irodalom jegyzékében.173


12.1.2. Machine-Readable Cataloging (MARC)12.1.2.1. Mi a MARC?Az önmagát erősítő, hatványosan növekedő információáradattal a könyvtárakcsak egymással együttműködve bírkóznak meg. Minden együttműködésnekaz alapja azonban az egységes értelmezés, a bibliográfiai tételekazonos szabályok szerint történő elkészítése. Ez érvényes a hagyományoscédulakatalógus készítésére éppúgy, mint a technikai fejlődés-hozta számítógépesfeldolgozásra. Akár hagyományos cédulakatalógust készít azonbana könyvtár, akár számítógépes program segítségével dolgozza fel az állományát,a dokumentumok azonosítását lehetővé tevő bibliográfiai leírás adatai,azok értelmezése nem változik a feldolgozás technikai megoldásának függvényében.(Például a könyv főcíme címe akkor is főcím marad, ha az adatotkézzel írja le, és akkor is, ha számítógépbe táplálja.)A több felhasználót feltételező gépi feldolgozás szükségessé tette a bibliográfiaiadatok géppel olvasható csereformátumának, a MARC-nak a megalkotását.A MARC-formátum kidolgozására a washingtoni kongresszusi könyvtár,a Library of Congress vállalkozott 1966-ban. Az Amerikai Nemzeti SzabványosításiIntézet, az ANSI egyik bizottsága, a Z39 volt felelős a könyvtáriés dokumentációs munka szabványosításáért. A munkálatokba később bekapcsolódotta brit nemzeti könyvtár, a British Library is. Közös munkájukeredménye a MARC II. formátum, amely alapja lett a nemzeti MARCformátumokkidolgozásának. A MARC alapstruktúráját a Z39.2-1979, TheAmerican National Standard for Bibliographic Interchange on MagneticTape írja le. Szükségessé vált azonban a formátumok nemzetközi szabályozása.Az ISO 9 , a szabványosítási munkákat világméretekben koordinálószervezet 1973-ban adta ki a 2709-es számú szabványt, amely meghatároztaa bibliográfiai rekord szerkezetét. Ezzel azonban csak azt érték el, hogy anemzeti MARC formátumokban a rekordok szerkezete azonos lett ugyan, azadatcsere mégsem valósulhatott meg. Ennek az volt az oka, hogy a különbözőMARC rendszerek más-más azonosítókat használtak. Konvertáló programokravolt szükség ahhoz, hogy a különböző azonosítók alapján az adatelemekegymás számára felismerhetők legyenek. Szükség lett ezért egy9 International Standard Organization174


ISBD alapú tartalmi azonosító program kidolgozására is. Ennek a munkánakaz elvégzésére az IFLA 1972-ben munkacsoportot hozott létre, amelykidolgozta a UNIMARC-ot. A UNIMARC alapján a nemzeti csereformátumokatalkalmassá lehet tenni a nemzetközi adatcserére, másrészt fel lehethasználni a nemzeti formátumok kialakítására. Ahogy az ISBD-k alapján elindultnemzeti szabványosítási munkák eredménye a különféle dokumentumtípusokleírását szabályozó MSZ 3424-es szabványcsalád, a MARC csereformátummagyar változata a HUNMARC, amely az MSZ 193/1-83-asszabvány által meghatározott keretekben adja meg a bibliográfiai adatok tartalmimegjelölőit és más jellemzőit. A nemzeti MARC formátumért felelősnemzeti könyvtár, az Országos Széchényi Könyvtár a formátum kialakításakornemcsak a nemzetközi adatcserében használatos UNIMARC-ra volt figyelemmel,hanem a MAMARC formátum sajátosságaira is, amelyet MagyarNemzeti Bibliográfia Könyvek Adatbázisa rendszerében alkalmaznak.A HUNMARC két dokumentumtípus, a könyvek és az időszaki kiadványokbibliográfiai rekordjainak az elkészítésére alkalmas. Géppel olvashatóformában ábrázolja a bibliográfiai adatokat.A MARC formátumok alkalmazásának alapelve és célja, hogy az adatcserébenrésztvevő könyvtárak – azon túl, hogy szinte beláthatatlan távlataitnyitják meg a szakirodalomról való tájékoztatás lehetőségének – számítógépeshálózaton keresztül hozzáférhessenek és saját adatbázisukba letölthessékaz egyszer már feldolgozott bibliográfiai adatokat.12.1.2.2. Katalógustétel és bibliográfiai rekordAz ISBD alapú leírással készült, besorolási adatokkal és szakjelzetekkelkiegészített, katalógusba kerülő hagyományos bibliográfiai tétel a katalógustétel.A katalógustételen az adatelemek felismerését az egyezményes jelekbiztosítják. A hagyományos katalógustétellel azonos adattartalmú – bizonyospontokon, ahol a számítógépes feldolgozás megkívánja, több is attól– a számítógépes feldolgozás eredménye, a bibliográfiai rekord. Adatelemeineka felismerése igazodik a számítógép működési alapelveihez, azaz különféleminősítőkkel dolgozik.A számítógépes feldolgozás különböző formátumokkal dolgozik, illetveeredményeképpen különböző formátumok jönnek létre, úgymint◊ adatbeviteli,◊ feldolgozási,◊ megjelenítési és175


◊ csereformátumok.Az adatbeviteli formátum tulajdonképpen egy űrlap, amely a leírandóbibliográfiai egységtől (a leírás tárgyától) és az alkalmazott szoftvertől függőentartalmazza a bevihető adatok körét, közlésük módját és esetleg magyarázatokkalkönnyíti a feldolgozó könyvtáros munkáját.176


Edit – Online CatalogFile Edit FindOCLC: 01711344 Rec stat: 1 Entrd: 751017 Used:Type: a Bib lvl: a Govt pub: Lang: eng Source: Illus: aRepr: Enc lvl: I Conf pub: 0 Ctry: nyu Dat tp: s M/F/B: 10cIndx: 0 Mod rec: Festschr: 0 Cont:Desc: Int lvl: Dates: 1938010 $a 38011053040 $aDLC$cJPL$dlLLU049 $aLLUM050 0 $aCT3203vb.C34082 $a920.7100 10 $aChandler, Anna Curtis.245 10 $aFamous mothers and their children$cby Anna Curtis Chandler … illustratedby Margaret Ayer.260 0 $aNew York, $bFrederick A. Stokes Company, $c1938.300 $ax111p.,2 l., 3-329 p. $billus. $c22 cm.504 $aBibliography at end of each chapter.505 0 $aPica Bernardone. - -Mary Arden Shakespeare. - -Mary Washington. - -Katherinevon Goethe. - -AbigailSaith Adams. - -Maria Letizia Bounaparte. - -Marie Antoinette. - -Ane Marie Andersen.- -Leah Mendelssohn. - -Nancy Elliot Edison. - -Margaret Carnegie. - -Margaret Ogilvy Barrie. - -Mary Peary. - -Marie Sdklodowska Curie.650 0 $aMothers.650 0 $aMosen$xBiography.949 99 $aCT3203.C43$ILLUM$z3605600054742247. ábra : Adatbeviteli képernyő a Voyager (Corvina) integrált könyvtárirendszer katalogizáló moduljábanA feldolgozási formátumot a felhasználó bizonyos mértékben meghatározhatja.E formátum célja a kezelni kívánt adatok körének és a kezelésmódjának a meghatározása. A feldolgozási formátum a belső (input) formátumokközé tartozik.Output formátumok a megjelenítési és a csereformátumok, amelyekkommunikációt tesznek lehetővé egyrészt képernyőn keresztül, másrészt akülönböző számítógépes könyvtári rendszerek között.177


Welcome to Los Angeles County Law Library – Online Public CatalogFile Command Settings HelpTo search, select one buttonLimit Search Search History Clear SearchHistorySubject Search Item found: 1 Display Format Short NormalAuthor SearchTitle SearchAuthor/TitleSearchOther InterestsSearch: FIND AUTHOR COLIN AND TITLE HISTORYPagedownPage upType AUTHOR words here:Example: Hemingway>COLINType TITLE words here:Example: all gas> HISTORYClear SearchPress < Enter to search>Keyword Search1.AUTHORTITLEPUBLICATIONDESCRIPTIONNOTESKolbert, Colin FrancisHistory of Scots and English land /byC. F. Kolbert and N. A. M. Mackay.Berkhaested : GeographicalPublications, 1977.xxx1, 379 p. : port. ; 24 cmStudies in land economy : 4 Based onthe principles of Scots and Englishland law by C. D. O. Farran. Includesbibliographical references and indexes.Exact SearchSearch Options:Command SearchExpert Search:Command SearchFriday May 29, 1999Your search found 1 itemSUBJECTS Land tenure - -Law and legislation --Great Britain. Land tenure --Law andlegislation - -Scotland.OTHER HEADINGS Mackay, Norman A. M. Farran,Charles d‘Olivier. The principles ofScots and English land law.LOCATIONLos AngelesCALL NUMBER KD170 .KE148. ábra:OPAC keresőképernyő (Szerző és cím szerinti keresés)A megjelenítési formátum a képernyőn látható adatok körét, közlésükmódját és sorrendjét határozza meg. A felhasználó választhat az adatbázisáltal felkínált megjelenítési formátumok közül, vagyis meghatározhatja,178


hogy a terminálon a tétel (rekord) milyen képét szeretné látni, esetleg kinyomtatni.Összehasonlításképpen nézzük meg egymás mellett a Feladatgyűjtemény6. példájának hagyományos, ISBD alapú tételét és ugyanennek a könyvnekkülönböző megjelenítési formátumú rekordjait (HUNMARC és MNB formátumban).ISBD alapú bibliográfiai tétel:Nyomdaipari abc / szerk. Gara Miklós ; [szerzôk Ács Sándorné... etal.]. – Budapest : Műszaki Kvk., 1987. – 299 p. : ill. ; 20 cmISBN 963 10 6745 9 kötött : 76,-FtMt.: Gara Miklós (1928–)HUNMARC rekord:aam 22 i 4500001 963 10 6745 9005 19940510102213 . 0008 870601c19871987hu b 00000 hun 1020 $a963-10-6745-9$jkötött$c76,– Ft040 $aMNB$cHUN041 0 $ahunhun072 1$aXA080 $a655 (031)080 $a03 [655]245 10 $aNyomdaipari abc$cszerk. Gara Miklós$i[szerzők Ács Sándornéet al.]260 $aBp. $bMűszaki Kvk. $c1987$eBp. $fNYIFÜ$fKossuth300 $a299 p. $c21 cm504 $ap. 295–299.700 11 $aGara$jMiklós$d1928–$xszerk.A csereformátumok az egyes könyvtárak által használt eltérő szoftverek,eltérő belső formátumok miatt szükségesek. Elég elgondolni, hogy legalábbötven különböző MARC formátum létezik a világon, amelyek – az azonosalapelvek mellett – lényeges pontokon eltérnek egymástól, lehetetlenné tévea bibliográfiai adatok cseréjét a rendszerek között. Ezért a rendszer műkö-179


déséhez konverziós programokra van szükség. Az egyes rendszerek közöttieltérés érzékeltetésére álljon itt egy példa:A Debreceni Egyetem Egyetemi Könyvtára és a Szegedi TudományegyetemEgyetemi Könyvtára a Voyager (Corvina) integrált könyvtári szoftverfelhasználásával rekordokat emel át a washingtoni Kongresszusi Könyvtáradatbázisából. A Library of Congress azonban a géppel olvasható rekordokkészítésére a USMARC-ot, a hagyományos tételek készítésére az AACR2-thasználja. Lényeges eltérés van a magyar leírási szabvány rendelkezéseit isfigyelembe vevő nemzeti MARC formátum, a HUNMARC és az amerikaiUSMARC között.Például: ha a név elemei a dokumentumban rövidítéssel szerepelnek, aLibrary of Congress az $a almezőbe is rövidített formában viszi be az adatot,a rövidítés feloldása a $q almezőben történik. A Library of Congressadatbázisából rekordot átemelő Debreceni Egyetem Egyetemi Könyvtárszintén USMARC-ot használ a gépi rekordok készítésére, de jelezve azt,hogy a magyar leírási és besorolási szabványok alapján dolgozik, a név rövidítettelemeit az $a almezőben oldja fel, a $q almezőt nem használja.A Library of Congress gyakorlatában USMARC formátum szerint:100 1 $aSmith, J.M., $qJohn MayardA Debreceni Egyetem Egyetemi Könyvtár gyakorlatában a rekord átemeléseés módosítása után:100 1 $aSmith, John MayardTovábbi jellemző eltérések a USMARC-ot használó LC és KLTE, valaminta HUNMARC sajátosságok között:a) a Library of Congress a $d almező előtt kiteszi a vesszőt.b) a Debreceni Egyetem könyvtára a név kiegészítő adatait zárójelbe teszi,jelezve azt, hogy a magyar szabvány alapján dolgozik, míg a LC azAACR2 előírásait követi. Minden névtípusra érvényes!Például:A Library of Congress adatbázisában:100 1 $aDahl, Roald, $d1916-A Debreceni Egyetem Egyetemi Könyvtár adatbázisában:100 1 $aDahl, Roald $d(1916-)HUNMARC formátum szerint:100 10 $aDahl $jRoald $d1916-180


4. táblaA KATALÓGUSTÉTEL ÉS A HUNMARC REKORD ÖSSZETEVŐINEKÖSSZEHASONLÍTÁSAÖsszetevők KatalógustételHUNMARC rekordSzerkezetTartalomjelölőkAdattartalomA leírás egylépcsős vagy többlépcsős,az adatelemek sorrendjérőlaz MSZ 3424-es szabványcsaládrendelkezik;A tétel szerkezetét az MSZ3423-as szabványcsalád szabályozza.(Raktári jelzet ; főtétel első besorolásiadata; bibliográfiai leírás;tárgyi melléktétel besorolásiadata; ETO szakjelzet,tárgyszavak; közreműködőimelléktétel besorolási adata;utalótétel)Egyezményes jelekMSZ 3424 és 3440-es szabványcsaládokszerintAlkotórészeinek elrendezésérőlaz MSZ 193/1-83szabvány rendelkezik.(Rekordfej; mutató;adatmezők)Hívójelek, indikátorok,almezőazonosítók a rekordadatelemeinek tartalmiazonosításáraMSZ 3424 és 3440-esszabványcsaládok szerint181


12.2. A MARC rekord szerkezete1. Rekordfej2. Mutató3. AdatmezőkFenntartott és bibliográfiai adatmezők 001–873 adatmező-azonosítóig.Részei:◊ Adatmező-azonosító 001–873◊ Indikátor (például a 245 adatmezőben: 10)◊ Almezőhatárjel $◊ Almezőjel (például a,b,c)◊ Mezőhatárjel◊ Rekorhatárjel (csak a rekord utolsó almezőjénél)12.2.1. A rekordfejA HUNMARC rekord első mezője az állandó hosszúságú rekordfej. Nembibliográfiai adatokat, hanem a rekord feldolgozására vonatkozó információkatközöl. Ezek az információk kódértékekből (számokból) állnak. Huszonnégykarakterpozícióból álló, állandó hosszúságú mező, nem tartalmazsem almezőt, sem indikátort. A program automatikusan állítja elő.00487aam 2200181 i 4500001 001400000 005001700014008004100031020003100072 040001300103 041001 100116072000600127080001500133 100003000148 2450050001782600043002283000018000271500001600289#963 15 19627#19940510111929.0#810507c19811981hu 00001 hun 1# $a963 15 1962 7$jv.$c43,-Ft# $aMNB$cHUN#0 $ahunhun#1$a4# $a894.511-2#10$aGalgóczi$jErzsébet$d1930-#10$aEz a hét még nehézlesz...$cGalgóczi Erzsébet# $aBudapest $bSzépirod.Kvk.$c1981$eBudapest$fZrínyi# $a573 p.$c21 cm# $aKisregények#|49. ábra: HUNMARC rekord182


A rekordfej legfontosabb eleme a rekordstátusz. Háromféle rekordstátuszismert:◊ új◊ változtatott (javított vagy módosított)◊ törölt.Annak a könyvtárnak, amelyik a rekordot letölti egy külső forrásból, arekordfej mutatja, hogy új vagy változtatott rekordról van-e szó. A programlétrehoz lehetséges keresőpontokat, amelyeken keresztül a rekord elérhető.Egy már máshol elkészített rekord az átemelő könyvtár számára változtatottrekord lesz, mert a rendszer hozzáad olyan helyi információkat, mint példáula raktári jelzet.5. táblaA REKORDFEJ KARAKTERPOZÍCIÓINAK 10 JELENTÉSEKarakterpozícióJelentés0–4 Logikai rekordhossz, például a karaktereke száma a rekordban5 A rekord státuszaa előzetes, kivonatosn új rekordc javított vagy módosítottd törölt6 A rekord típusapéldáula nyelvi anyag; c kotta7 Bibliográfiai szintpéldáulm monografikus8-9 Fenntartott, például a dokumentum nyelve, a rekord forrása, illusztrációpéldául LC17 Leírási szintpéldául1 teljes szint, de a dokumentum nem volt kézben18 Használt katalogizálási szabványpéldáulaAACR2iISBD - teljes10 Nem teljes felsorolás, csupán illusztráció!183


12.2.2. A mutatóA mutató tételei az alábbi jelekből tevődnek össze:◊ három karakter hosszúságú hívójel,◊ a hívójellel azonosított mező hosszát négy karakterrel kifejező szám,◊ kezdőkarakter pozíció.A Mutató tartalmazza az összes adatmező hívójeleit a hívójellel jelzettadatmező hosszával és kezdő karakterének pozíciójával együtt. Egy-egyadatmező képezi a Mutató egy-egy tételét. Minden tétel 12 karakterből áll.A hívójelek növekvő sorrendben követik egymást és a Mutató a mezőhatárjelkarakterrel végződik.A mutatót a rendszer állítja elő, hasonlóan a rekordfejhez. A felhasználószámára a mutató nem látható a képernyőn.12.2.3. AdatmezőkA HUNMARC rekord egy-egy adatmezője különböző szempontok szerintilogikai csoportokba rendezve tartalmazza a rekorddal, illetve a feldolgozottdokumentummal kapcsolatos adatelemeket. Míg az ISBD típusú leírásadatcsoportjait elnevezésük alapján lehet azonosítani, addig a rekordminden adatmezőjét egy-egy háromjegyű számból álló hívójel azonosítja. Ahívójel a mutató tételében helyezkedik el. Az ISBD alapú tétel adatcsoportjaitadat- csoport-elválasztó jel, a rekord adatmezőit mezőhatárjel zárja le.Míg az ISBD alapú tétel adatcsoportjai adatokból, az adatok adatelemekbőlállnak, addig a HUNMARC rekord adatmezői almezőkbe rendezik ugyanazokata bibliográfiai adatokat. A rekord a besorolási adatoknak is nyit egyegymezőt adattípusonként.Például a Feladatgyűjtemény 6. példája:ISBD alapú tételHUNMARC rekordadatcsoport adat az egyezményesjellel jeleadatmező hívó-almezôk tartalma az azonosítónevealmező-határjelekkelCím- és szerzőségiközlésNyomdaipariabc / szerk...Gara Miklós ;[szerzők ÁcsSándorné... etal.]245 10$aNyomdaipari abc$szerk.Gara Miklós$i [szerzők ÁcsSándorné et al.]184


A HUNMARC rekord két adatmezőtípust tartalmaz, a fenntartott ésa bibliográfiai adatmezőket.Vannak olyan alapvető adatmezők, amelyeknek a felvétele a minimálisadatszintű HUNMARC rekord létrehozásához feltétlenül szükségesek.12.2.3.1. Kötelező, vagy feltételesen kötelező adatmezők:Rekorfej, Mutató,001 Rekordazonosító005 Műveleti dátum008 Meghatározott jellemzők és információs adatokFenntartottadatmezők020 ISBN022 ISSN035 Rendszer ellenőrző szám040 A leírás forrása041 Nyelvi kód100 Személynév – főtétel besorolási adata110 Testületi név – főtétel besorolási adata111 Rendezvénynév – főtétel besorolási adata130 Egységesített cím – főtétel besorolási adata240 Egységesített cím – szerzői főtételhez tartozó245 Cím- és szerzőségi közlés250 Kiadás260 Megjelenés300 Terjedelem310 Időszakosság (időszaki kiadványok feldolgozásakor)362 Számozás (időszaki kiadványok feldolgozásakor)440 Sorozat a sorozatcím melléktételként490 Sorozat a sorozatcím a kiadványon szereplő változatban600 Személynév – tárgyi melléktétel besorolási adata610 Testületi név – tárgyi melléktétel besorolási adata611 Rendezvénynév – tárgyi melléktétel besorolási adata630 Egységesített cím – tárgyi melléktétel besorolási adata651 Földrajzi név – tárgyi melléktétel besorolási adata700 Személynév – közreműködői funkció710 Testületi név – közreműködői funkció711 Rendezvénynév – közreműködői funkció730 Egységesített cím – további740 Cím- és szerzôségi közlés – további741 Párhuzamos cím773 Forrásdokumentum a részdokumentum feldolgozásakor787 Kötet adatok közös adataiAz indikátorértékek – akár meghatározottak, akár nem – kötelezőek.Bibliográfiai adatmező k185


Elméletileg minden mező és almező ismétlődhet, de az adat természetehatározza meg az ismételhetőséget. Például a személynév a tárgyi melléktételbesorolási adatában ismételhető, hiszen egy dokumentummal kapcsolatbantöbb is előfordulhat. Nem ismételhető viszont a főtétel első besorolásiadatában, mert abból csak egy lehet. Nem ismételhető például a Megjelenésadatmező, mert az, mint az almezőkkel egységet alkotó mező, csak egyszerfordulhat elő. Ismétlődhetnek viszont a megjelenés helyére és a kiadó nevérevonatkozó almezők, hiszen egy dokumentum megjelentetésében több kiadóis közreműködhet. Nem ismétlődhet viszont ugyanitt a megjelenés éve.Az ismétlődés lehetséges értékei tehát:◊ igen◊ nem12.2.3.1. Fenntartott adatmezőkA fenntartott adatmezők 001–008-as hívójellel olyan, nem bibliográfiaiadatok felvételére szolgálnak, mint a rekord azonosítása maximum 30 karakterrel,a rekorddal való utolsó művelet dátuma és ideje, beleértve a dátumtóla tizedmásodpercig kifejezett időpontot is. Az adatelemeket kódoltértékek formájában tartalmazzák. Nem tartalmaznak sem indikátort, semalmező-azonosítót.Például:001 963 15 1962 7005 19940510111929.0A példában a 001 hívójel a rekordazonosítót jelenti. Maximun 30 karakterhosszúságú lehet. Nem tartozik hozzá sem indikátor, sem almezők. Példánkbanaz ISBN számmal azonosították a rekordot, de más rekordazonosítóis elképzelhető.A 005 hívójel a rekorddal való utolsó művelet idejének a kifejezése, vagyis1994 május 10-én 11 óra 19 perc 29 másodperckor fejezték be a munkát.A 008-as mező olyan információs adatokat tartalmaz a rekordról, mintpéldául az adatbázisba kerülés dátuma, a dokumentum illusztráltsága, fizikaiés tartalmi jellemzői, műfaja, nyelve és így tovább.Például:008 810507c19811981hu 00001 hun 1186


A példában a 008-as hívójellel jelzett mező azt tartalmazza, hogy a rekord1981. május hetedikén került az adatbázisba, a megjelenés és a copyright éve1981, Magyarországon jelent meg, magyar nyelvű szépirodalmi mű.12.2.3.2. Bibliográfiai adatmezőkA rekord többi, 009-től 873-as hívójelű mezője a bibliográfiai adatok feldolgozásáraszolgáló bibliográfiai adatmező.Az adatmezők szerkezete:A) Az indikátorMinden adatmező két karakterpozíciójú indikátorral kezdődik, amelyvagy a mező tartalmáról, vagy a mezők közötti kapcsolatról, vagy műveletekrőlnyújt további információkat. Az indikátorok általában számjegyekPéldául:A 041 hívójelű bibliográfiai adatmezőben az 1* indikátor azt jelenti,hogy a dokumentum fordítás, vagy fordítást tartalmaz.vagy:A 260 hívójelű adatmezőben, amely a megjelenés adatainak a feldolgozásáraszolgál, a 10 azt jelenti, hogy a kiadó, a terjesztő nem szerepel a dokumentumban.B) Az almezőazonosítóMindig megelőzi az adatelemet és két karakterből áll. A mezőn belülmegkülönbözteti azokat az adatelemeket, amelyek valamilyen szempontbólkülön kezelést igényelnek.Az almezőazonosító elemei:◊ Első karaktere az almezőhatárjel, jelölése: $.◊ Második karaktere az almezőjel, amely latin abc kis- vagy nagybetűje,de lehet arab szám is. A bibliográfiai adatmezôk mindig tartalmaznak legalábbegy almezőt.◊ A rekord utolsó adatmezőjét mezőhatárjel és rekordhatárjel is zárja.A gyűjteményként megjelent kötetek feldolgozásakor a rekordon belülkapcsolatjelölő almező használatával lehet kifejezni a gyűjtemény egyes műveirevonatkozó cím- és szerzőségi adatokat.187


AZ ADATMEZŐK TARTALOMJELÖLŐIHívójel Adatmező neve KarakterpozícióKarakterpozíció elnevezése001 Rekordazonosító005 A rekorddal való utolsó műveletdátuma és ideje008 Meghatározott jellemzők és információsadatok008 Meghatározott jellemzők és információsadatokHívójel Adatmező neve Karakterpozíció00-05 Az adatbázisba kerülés dátuma06 Megjelenési év típusa06 Megjelenés állapota07-10 1. év11-14. 2. év15-17 Kiadó ország18 Gyakoriság19 Rendszeresség20 ISDS központ21 Időszaki kiadvány típusa18-21 Illusztráltság22 Intellektuális szint22 Adathordozó23 Fizikai jellemzők24-27 Tartalmi jellemzők24 Tartalmi jelleg25-27 Tartalmi jellemzők28 Kormányzati kiadvány29 Rendezvény30 Alkalmi kiadvány30 Címlap hozzáférhetőség31 Mutató jelzése31 Mutató hozzáférhetőség32 Főtétel a leírásban32 Összesített mutató jelzése33 Műfaj jelzésKarakterpozíció elnevezése33 A cím eredeti írásrendszere34 Életrajz jelzése35-37 Nyelv188


38 A rekord módosításának jellege39 A leírás forrása009 A feldolgozás alapja020 ISBN022 ISSN035 Rendszerellenőrző szám040 A leírás forrása041 Nyelvi kód072 Tárgycsoport kód080 ETO jelzet090 Raktári jelzet100 Személynév – főtétel 1. indikátor: 0 Egyéni név1 Vezetéknév2 Összetett vezetéknév3. Család neve2. ind.: 0110 Testületi név – főtétel 1. indikátor: 1 Államhatalmi, államigazgatásinév2. Állandó testületneve2. ind.: 0111 Rendezvénynév – főtétel 1. indikátor: 2 Rendezvény neve2. indikátor: 0130 Egységesített cím – főtétel 1. indikátor: A rendezésből kihagyandókarakterek száma240 Egységesített cím – szerzői főtételheztartozó243 Egységesített cím – megállapodásos2. indikátor: 01. indikátor: 0 Nem megjelenítendő1 Megjelenítendő2. indikátor: A rendezésből kihagyandókarakterek száma1. indikátor: 0 Nem megjelenítendő1 Megjelenítendő2. indikátor: 0 (nincs a rendezésből kihagyandókarakter)245 Cím- és szerzőségi közlés 1. indikátor: 0 (főtétel)1 (szerzői főtételhez tartozó)189


Hívójel Adatmező neve KarakterpozícióKarakterpozíció elnevezése2. indikátor: A rendezésből kihagyandókarakterek száma250 Kiadás260 Megjelenés300 Terjedelem440 Sorozatcím főtételi alakban melléktétel500 Általános megjegyzések600 Személynév – tárgyi melléktétel 1. indikátor: 0 Egyéni név1 Vezetéknév2 Összetett vezetéknév3 Család neve2. indikátor: 4610 Testületi név – tárgyi melléktétel 1. indikátor: 1 Államhatalmi, államigazgatásiszerv neve2 Állandó testület neve2. indikátor: 4611 Rendezvénynév – tárgyi melléktétel1. indikátor:2. indikátor:2 rendezvény neve4630 Egységesített cím – tárgyi melléktétel1901. indikátor: A rendezésből kihagyandókarakterek száma2. indikátor: 4651 Földrajzi név – tárgyi melléktétel655 Formai tárgyszó – dokumentumműfajából képzett700 Személynév – további 1. indikátor: 0 Egyéni név1 Vezetéknév2 Összetett vezetéknév3 Család neve2. indikátor: 0 további főtétel1 melléktétel2 analitikus tétel3 nem nyomtatott melléktétel710 Testületi név – további 1. indikátor: 1 Államhatalmi, államigazgatásiszerv neve2 Állandó testület neve2. indikátor: 0 további főtétel1 melléktétel2 analitikus tétel3 nem nyomtatott melléktétel


Hívójel Adatmező neve KarakterpozícióKarakterpozíció elnevezése711 Rendezvénynév – további 1. indikátor: 2 Rendezvény neve2. indikátor: 0 további főtétel1 melléktétel2 analitikus tétel3 nem nyomtatott melléktétel730 Egységesített cím – további 1. indikátor: A rendezésből kihagyandókarakterek száma2. indikátor: 0 további főtétel1 melléktétel2 analitikus tétel3 nem nyomtatott melléktétel740 Cím- és szerzőségi közlés – további1. indikátor: A rendezésből kihagyandókarakterek száma2. indikátor: 0 további főtétel1 melléktétel2 analitikus tétel741 Párhuzamos cím 1. indikátor: A rendezésből kihagyandókarakterek száma2. indikátor: 1 melléktétel2 analitikus tétel742 Egyéb címváltozat 1. indikátor: A rendezésből kihagyandókarakterek száma2. indikátor: 1 melléktétel2 analitikus tétel743 Borítócím 1. ind.: A rendezésből kihagyandókarakterek száma2. indikátor: 1 melléktétel2 analitikus tétel744 Előzménycím 1. indikátor: A rendezésből kihagyandókarakterek száma2. indikátor: 1 melléktétel2 analitikus tétel745 Folytatáscím 1. indikátor: A rendezésből kihagyandókarakterek száma2. indikátor: 1 melléktétel2 analitikus tétel191


HívójelAdatmező neveTÉTELKAPCSOLATOK760 Fősorozata761 SorozataSorozat tagja762 Alsorozata765 Eredeti nyelven767 Fordítása770 Melléklete/indexe772 Alapdokumentum773 Forrásdokumentuma775 További kiadása776 További kiadása más hordozón777 Együttes kiadásban780 Előzménye785 Folytatása787 Közös adataiKötet/füzet adatokUTALÓK870 Személynév utalói (a 100, 600, 700 mezők utalói)871 Testületi név utalói (a 110, 610, 710 mezők utalói)872 Rendezvénynév utalói (a 111, 611, 711 mezők utalói)873 Egységesített cím utalói (a 130, 240, 730 mezők utalói)192


12.2.3.4. Példák a bibliográfiai adatmezők szerkezetére7. táblaSZEMÉLYNÉV, MINT A FŐTÉTEL BESOROLÁSI ADATA MEZŐHívójel Max. Ind. Elnevezés Almezőjel Almező elnevezésehosszKöt. Ism. Köt. Ism.100 fk n 1600 Személynévfőtétel(2. indikátorértéke0)00 Egyéni név10 Vezetéknév20 Összetettvezetéknév30 Család nevea k i rendszó(családnév, vezetéknév,családnévfunkciójátbetöltőfelvett név, állandósultmelléknév)b fk n egyéb elem(uralkodói sorszám)c fk n kiegészítő(származásihely megnevezése,betöltöttméltóság, uralkodóknevébena birodalomneve, pápa, ellenpápakifejezés,szerzetesicím, vallásicím, foglalkozás,működésiterület megnevezése)193


HívójelMax.hosszInd. Elnevezés Almezőjel Almező elnevezésed fk n kiegészítő(kronologikus,életrajzi)g fk n egyéb elem(állandósultmelléknév,öröklött cím ésnév,kanonizációban kapott cím)j fk i egyéb elem(egyéni név,utó-, ill. előnév,atyai név,asszonynévreutaló megszólítócím, állandósultmelléknév)m fk n kiegészítő(rokonságikapcsolatrautaló jelző)8 m n kapcsolatjelölőPéldául:100 10$aBabits$jMihály$d1883-1941Jelentése: személynév típusú főtételi besorolási adat, amelyben Babitsvezetéknév a rendszó, Mihály az egyéb elem és az évszám a kiegészítőelem. A 10 indikátor vezetéknevet jelöl. A személynév típusú főtételi besorolásiadat mező három almezőből áll. Az almezőket a $ jel előzi meg.100 20$aKolozsvári Grandpierre$jEmil$d1907-Jelentése: személynév típusú főtételi besorolási adat, amelyben a vezetéknév(Kolozsvári Grandpierre) összetett. Egyéb elem és kiegészítő elemképezi a besorolási adat mező további almezőit.100 30$aAugust családJelentése: személynév típusú főtételi besorolási adat, amelyben a rendszóa család neve és nincsenek almezők.194


8. tábla020AZ ISBN ADATMEZŐHívójel Max. IndikátoAlmezőjel Almező elnevezésehossz rKöt. Ism. Köt. Ism.feltételesenigen 200 ** a köt. nem szabványos azonosítószám,a betűjel nélkülh feltételesen nem ISBN nincs belenyomvai megengedettnem megjegyzésj megengedettigen kötésc megengedettnem árd megengedettigen ár ismétlôdésez feltételesenigen hibás ISBNPéldául:almezőjel almezőjel almezőjel020*** $ a963 05 3151 8$ jkötött$ c210,-Ftadatmező hívójele(a ** a térközt jelöli)almezőjelalmezőhatárjel195


Önellenőrző kérdésekAz ISBD alapú bibliográfiai tétel adatelemeit azonosító jelek az egyezményesjelek. A géppel olvasható HUNMARC rekord adatelemeit azonosítótartalomjelölők közül adja meg az alábbi⇒ hívójelek elnevezését:005.............................................................................................020.............................................................................................022.............................................................................................041.............................................................................................080.............................................................................................090.............................................................................................100.............................................................................................110.............................................................................................245.............................................................................................250.............................................................................................⇒ az indikátor jelentése: .................................................................⇒ az almező megfelelője az ISBD alapú bibliográfiai tételen...................................................................................................⇒ az almezőazonosító fogalma:.......................................................⇒ az ISBD alapú bibliográfiai tételen van-e megfelelője azalmezőazonosító-nak?.......................⇒ az adattartalom vonatkozásában van-e eltérés az ISBD alapú bibliográfiaitétel és a HUNMARC rekord között?....................196


FüggelékTranszliterálási táblázatok197


198


Transzliterálás cirill betűkről latin betűkre9. táblázatA)Transzliterálás ˆˇ ¨ ′ ` mellékjelek alkalmazásával a belföldiinformációcserébenCirillbetűorosz ukrán beloruszA cirill betű latin megfelelőjebolgár mongol Szerb macedonnyelvenА а А а А а А а А а А а А а А аБ б B b B b B b B b B b B b B bВ в V v V v V v V v V v V v V vГ г G g G g G g G g G g G g G gД д D d D d D d D d D d D d D dЃ ѓ - - - - - - ĠġЕ е E e E e E e E e E e E e E eЁ ё Ё ё - Ё ё - Ё ё - -Є є - Ệệ - - - - -Ж ж Ž ž Ž ž Ž ž Ž ž Ž ž Ž ž Ž žЗ э Z z Z z Z z Z z Z z Z z Z zИ и I i I i - I i I i I i I iІ і - I i I i - - - -Й й J j J j J j J j J j - -К к K k K k K k K k K k K k K kЛ л L l L l L l L l L l L l L lМ м M m M m M m M m M m M m M mН н N n N n N n N n N n N n N nО о O o O o O o O o O o O o O oП п P p P p P p P p P p P p P pР р R r R r R r R r R r R r R rС с S s S s S s S s S s S s S sТ т T t T t T t T t T t T t T t199


Cirillbetűorosz ukrán belorusz9. táblázat folytatásaA cirilii betű latin megfelelőjebolgár mongol Szerb macedonnyelvenЌ ќ - - - - - - Ќ ќУ у U u U u U u U u U u U u U uЎ ў - - Ǔǔ - - - -Ф ф F f F f F f F f F f F f F fХ х H h H h H h H h H h H h H hЦ ц C c C c C c C c C c C c C cЧ ч Č č Č č Č č Č č Č č Č č Č čШ ш Š š Š š Š š Š š Š š Š š Š šЩ щ Ŝ ŝ Ŝ ŝ - Ŝ ŝ Ŝ ŝ - -Ъ ъ ″ - - Ă ă ″ - -Ы ы Y y - Y y - Y y - -Ь ь ′ ′ ′ ′ ′ - -Э э È è - È è - È è - -Ю ю Û û Û û Û û Û û Û û - -Я я Â â Â â Â â Â â Â â - -200


10. táblázatB)Transzliterálás a j és h betűk, mint módosító elemek alkalmazásávala nemzetközi információcserébenCirillbetűorosz ukrán beloruszA cirill betű latin megfelelőjebolgár mongol Szerb macedonnyelvenА а А а А а А а А а А а А а А аБ б B b B b B b B b B b B b B bВ в V v V v V v V v V v V v V vГ г G g G g G g G g G g G g G gД д D d D d D d D d D d D d D dЃ ѓ - - - - - - Jg jgЕ е E e E e E e E e E e E e E eЁ ё Jo jo - Jo jo - Jo jo - -Є є - Je je - - - - -Ж ж Zh zh Zh zh Zh zh Zh zh Zh zh Zh zh Zh zhЗ э Z z Z z Z z Z z Z z Z z Z zЅ ѕ - - - - - - Js jsИ и I i I i - I i I i I i I iІ і - I i I i - - - -Ї ї - Ji ji - - - - -Ј ј - - - - - Jh jh Jh jhЙ й Jj jj Jj jj Jj jj Jj jj Jj jjК к K k K k K k K k K k K k K kЛ л L l L l L l L l L l L l L lМ м M m M m M m M m M m M m M mН н N n N n N n N n N n N n N nЊ њ - - - - - Jn jn Jn jnО о O o O o O o O o O o O o O oП п P p P p P p P p P p P p P pР р R r R r R r R r R r R r R r201


Cirillbetű10. táblázat folytatásaA cirilii betű latin megfelelőjeorosz ukrán belorusz bolgár mongol Szerb macedonnyelvenС с S s S s S s S s S s S s S sТ т T t T t T t T t T t T t T tЌ ќ - - - - - - Jk jkУ у U u U u U u U u U u U u U uЎ ў - - Uh uh - - - -Ф ф F f F f F f F f F f F f F fХ х Kh kh Kh kh Kh kh Kh kh Kh kh Kh kh Kh khЦ ц C c C c C c C c C c C c C cЧ ч Ch ch Ch ch Ch ch Ch ch Ch ch Ch ch Ch chШ ш Sh sh Sh sh Sh sh Sh sh Sh sh Sh sh Sh shЩ щ Shh shh ShhShh shh Shh - -shhshhЪ ъ ″ - - Ah ah ″ - -Ы ы Y y - Y y - Y y - -Ь ь ′ ′ ′ ′ ′ - -Э э Eh eh - Eh eh - Eh eh - -Ю ю Ju ju Ju ju Ju ju Ju ju Ju ju - -Я я Ja ja Ja ja Ja ja Ja ja Ja ja - -202


11. táblázatTranszliterálás görög betűkről latin betűkreA görög betűalakjaA betű neveÁtírása latin betűreΆ Α ά α άλφα alpha A aΒ β βήτα béta B bΓ γ γάµµα gamma G g∆ δ δέλτα delta D dΈ Ε έ ε έψίλόν epszilon E eΖ ζ ζήτα dzéta Z zΉ Η ή η ήτα éta E eΘ θ θήτα théta Th thΙ ΐ ί ϊ ι ίώτα ióta I iΚ κ κάηηα kappa K kΛ λ λάµβδα lambda L lΜ µ µϋ mű M mΝ ν νϋ nű N nΞ ξ ξεί kszí X xΌ Ο ό ο όµίκρόν omikron O oΠ π πεί pí P pΡ ρ ‛ρώ rhó R rΣ ς σ σίγµα szigma S sΤ τ ταύ tau T tΎ Υ ΰ ϋ ύ υ ϋψίλόν püszilon U uΦ φ φεϊ phí F fΧ χ χεϊ khí H hΨ ψ ψεϊ pszí Ps psΏ Ω ώ ω ώµέγα ómega O o203


20412. táblázatTranszliterálás gót betűkről latin betűkre


Ajánlott irodalomSzabványok1. A könyvek bibliográfiai adatközlését szabályozó szabvány:MSZ 3402-80 Könyvek bibliográfiai adatközlése és belső elrendezése2. A bibliográfiai leírást szabályozó szabványok:MSZ 3424/1-78 Bibliográfiai leírás. KönyvekMSZ 3424/2-82 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványokMSZ 3424/7-85 Bibliográfiai leírás. KottákMSZ 3424/9-88 Bibliográfiai leírás. HangdokumentumokMSZ 3424/12 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványokban megjelent részdokumentumok.3. A bibliográfiai leírás egyes adatelemeinek leírási módjáról rendelkezőszabványok:a) Átírási szabványok:MSZ KGST 1364-78 A cirill betűk transzliterációja latin betűkreISO DIS 843 A görög betűk transzliterációja latin betűkreb) MSZ 3432-85 Szavak és szókapcsolatok rövidítése a bibliográfiai leírásbanc) MSZ 3563-80 Könyvek nemzetközi azonosító száma (ISBN)d) MSZ 3567-75 Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító számozása(ISSN)e) MSZ KGST 1363 Keltezés számjegyekkel4. A besorolási adatok közlésmódját szabályozó szabványok:a) MSZ 3440/1 A bibliográfiai leírás besorolási adatai.Fogalommeghatározásokb) MSZ 3440/2-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek nevei.c) MSZ 3440/3-83 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Testületek neve.d) MSZ 3440/4-81 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Címek.e) MSZ 3440/5-73 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Földrajzi nevek.205


5. A besorolási adatok megválasztását szabályozó (alkalmazási) szabványok.a) MSZ 3423/1-83 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése.Általános előírások.b) MSZ 3423/2-84 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése.Könyvek.c) MSZ 3423/3-86 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése.Időszaki kiadványok.6. A leíró katalógus szerkesztését szabályozó szabványok:a) MSZ 3401-81 A bibliográfiai tételek betűrendbe sorolásának szabályaib) MSZ 3493-82 Bibliográfiai tételek besorolási szabályai7. Csereformátum-szabványoka) ISO 2709/1973 - MSZ 193/1-83. A mágnesszalagos bibliográfiaiadatcsere formátuma. A rekordok szerkezete.b) HUNMARC : a bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma / [összeáll.Sipos Márta]; [készült az Országos Széchényi Könyvtár Fejlesztési Osztályán].– Budapest : OSZK, 1994. – 129 p.c) CCF : the Common Communication Format / ed. by Peter Simmonsand Alan Hopkinson for the General Information Program and UNISIST. –Paris : Unesco, 1984. – (PGI-84/WS/4)d) CCF/F : the Common Communication Format for factual information /ed. by Peter Simmons and Alan Hopkinson for the General InformationProgram and UNISIST. – Paris : Unesco, 1992. – (PGI-92/WS/8)8. A bibliográfiai leírás nemzetközi keretszabályai (ISBD-k)ISBD G (General) A nemzetközi szabványos bibliográfiai leírás általánosszabályai / ford. Faragó Lászlóné. – Bp. : OSZK-KMK, 1979. – 46 p.ISBD M (Monographic Publications) A könyvek nemzetközi szabványosbibliográfiai leírása / ford. Horváth Magda. – Bp. : OSZK-KMK, 1980. -64 p.ISBD CM (Cartographical Maps) Kartográfiai anyagok nemzetköziszabványos bibliográfiai leírása / ford. Faragó Lászlóné. – Bp. : OSZK-KMK, 1981. - 69 p.206


ISBD A (Antiquarian) Régi könyvek nemzetközi szabványos bibliográfiaileírása / ford. Galamb Györgyné. – Bp. : OSZK-KMK, 1983. - 97 p.ISBD S (Serials) Az időszaki kiadványok nemzetközi szabványos bibliográfiaileírása / ford. Nagy Zsoltné. – Bp. : OSZK-KMK, 1983. - 90 p.ISBD PM (Printed Music) A nyomtatott kotta nemzetközi szabványosbibliográfiai leírása / ford. és szerk. Varga Ildikó. – Bp. : OSZK-KMK,1983. - 77 p.ISBD NBM (Non-Book Materials) Nem-könyv jellegű anyagok nemzetköziszabványos bibliográfiai leírása / ford. Faragó Lászlóné. – Bp. : OSZK-KMK, 1988. - 107 p.ISBD CF : International Standard Bibliographic Description for computerfiles / ... set up by the IFLA Committee on Cataloguing. – London :IFLA. – 98 p.9. Egyéb ajánlott irodalomCrawford, WaltMARC for library use : understanding integrated USMARC. – 2. ed. –1989. - 353 p.Egységes nemzetközi bibliográfiai csereformátum felé : a bibliográfiaileírás nemzetközi UNISIST programja. – In: Könyvtári figyelő, 1980. 1. sz.p. 88-90.Epstein, HankAn expert system for novice MARC catalogers. – In: Wilson Libr. Bull.62.vol. 3.no. (1987). p.33-36.Harrison, MartinRetrospective conversion of card catalogues into full MARC formatusing sophisticated computer-controlled visual imaging techniques. – In:Program. 19.vol. 3.no. (1985). p.213-230.207


McGowan, I.D.The use of MARC records in a library cooperative. – In: Cat. Index.1987. 84-85. no. p.10-14.Simmons, PeterUsing the Common Communication Format. – In: Inf. Technol. Libr.5.vol. 4.no. (1986). p.285-294.Sipos MártaUSMARC – UseMARCON – HUNMARC : a bibliográfiai rekordokadatcsere formátuma és a konverzió / Sipos Márta. – In: Könyvtári figyelő.Úf. 7 = 43. évf. 1. sz. (1997). p. 73-80.WILLER, MirnaA szabványosítás szükségessége a géppel olvasható katalogizálásban. –In: Könyvtári figyelő. Úf. 4 = 40. évf. 1. sz. (1994), p. 42-48.Hozzászólás: A csereformátumokról / Vajda Erik. – In: Könyvtári figyelő.Úf.. 4. = 40. 1. sz. (1994), p.35-41.A MARC formátumokról bővebben:http: search.loc.gov:8765/query.html?col=loc&charset=utf-8&ht=0&qp=&qs=&qc=&pw=100%25&ws=0&la=en&qm=0&st=1&lk=1&rf=2&oq=0&rq=0&si=0&qt=USMARC&submit=SEARCH&nh=10&descflag=on&verbose=on208

More magazines by this user
Similar magazines